Sunteți pe pagina 1din 5

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

1. GENERALITATI 1.1. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste de catre investitor pentru fiecare obiect de constructie definitiv, supus regimul de autorizare a constructiilor conform HG nr.273/1 !. 1.2. Cartea tehnica se definitiveaza inainte de receptia finala. 1.3. Cartea tehnica se completeaza si se pastreaza de catre investitor sau de catre propietar. 1.!. "ntreprenorul va asigura pe parcursul e#ecutiei toate documentele necesare pentru cartea tehnica constructiei, care se vor pastra separat de documentele folosite pentru e#ecutie, pentru a putea fi prezentate oricand beneficiarului sau reprezentantilor $nspectiei de %tat in Constructieii, urbanism si amena&area teritoriului. 1.'. (efinitii) CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI ) ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, e#ecutia, receptia, e#ploatarea si urmarirea comportarii in e#ploatare a constructiei, cuprinzand toate datele, documentele si evidentele necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice *fizice+ a constructiei respective si a evolutiei acesteia in timp. JURNALUL EVENIMENTELOR) document al cartii tehnice a constructiei, in care se consemneaza, in ordine cronologica, toate evenimentele *fapte, actiuni, activitati, interventii, controale, e#pertize, inspectii etc.+, care se produc de,a lungul perioadei de e#istenta a constructiei respective, precum si rezultatele si efectele acestor evenimente asupra acelei constructii. 2. LEGISLATIE 2.1. -entru intocmirea cartii tehnice a constructiilor se vor avea in vedere urmatoarele acte normative)
H.G. nr. 273/1 acestora ! .egulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

H.G. nr. !//2//0 1odificarea si completarea .egulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG nr.273/1 ! C '0,2' 3ormativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii 4egea 1//1 ' 4egea calitatii in constructii cu modificarile si completarile ulterioare

HG 3 /1 ' .egulament privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru componentele sistemului calitatii cu modificarile si completarile ulterioare 3C //1/1 3ormativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin 41//1 '

.egulamentul privind urmarirea comportarii in e#ploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aprobat prin H.G. 700/1 7. 4egea 1//1 ' 4egea privind calitatea in constructii. .egulament privind asigurarea activitatii metrologice in constructii. HG nr.700/1 .egulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii. HG nr.700/1

7. 7. 7.

.egulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. HG nr.700/1

.egulament de organizare si functionare a $nspectiei de %tat in Constructii, 4ucrari -ublice, 5rbanism si "mena&area 6eritoriului si a inspectiilor teritoriale din subordinea acesteia. HGnr.'/7/1 7. .egulament privind urmarirea comportarii in e#ploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor. HGnr.700/1 7. .egulament privind controlul de stat al calitatii in constructii. HG nr.272/1 !.

.egulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. HGnr.273/1 !. 3orme de intocmire a cartii tehnice a constructiei. HG nr.273/1 !.

3. CONTINUTUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI 3.1. Cartea tehnica a constructiei contine documentatia de baza si centralizatorul cu partile sale componente. 3.2. (ocumentatia de baza va cuprinde urmatoarele capitole)

, , , ,

Capitolul Capitolul Capitolul Capitolul

") (ocumentatia privind proiectarea7 8) (ocumentatia privind e#ecutia7 C) (ocumentatia privind receptia7 () (ocumentatia privind e#ploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp.

4. Documentat a !" # n$ %ROIECTAREA &CA%. A' cu!" n$e( !.1. "cte referitoare la tema de proiectare, amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului. !.2. (ocumentatia tehnica care se refera la constructia respectiva *caracteristici, detalii de e#ecutie pentru elementele structurii de rezistenta ca si pentru celelalte parti de constructie care asigura functionalitatea si siguranta in e#ploatare, precum si schemele de instalatii efectiv realizate, cu toate modificarile aduse de proiectant, e#ecutant sau proprietar pe parcursul e#ecutiei constructiei+. !.3. 8reviarele de calcul pe specialitati *actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare si verificare etc.+. !.!. $ndicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de e#ecutie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente. !.'. Caietele de sarcini privind e#ecutia lucrarilor. ). Documentat a te*n ca !" # n$ E+ECUTIA &CA%. ,' cu!" n$e( '.1. "utorizatia de e#ecutare a constructiei. '.2. -rocesul,verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general. '.3. $nregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul e#ecutiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor *rezultatul incercarilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor, verbale de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele,verbale de probe specifice si speciale etc.+. '.!. -rocesele,verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de rezistenta, procesele,verbale de admitere a fazelor determinante. '.'. -rocesele,verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiilor, daca este cazul, precum si consemnarea citirilor initiale de la care incep masuratorile. '.0. 9#pertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul e#ecutiei sau ca urmare a unor greseli de e#ecutie. '.7. Caietele de atasament, &urnalul principalelor evenimente *inundatii, cutremure, temperaturi e#cesive etc.+. -. Documentat a te*n ca !" # n$ RECE%TIA &CA%. C' cu!" n$e( 0.1. -rocesele,verbale de receptie *la terminarea lucrarilor si cel final+, precum si alte acte ane#ate acestora , pe care comisia de receptie finala le considera necesare a fi pastrate in cartea tehnica a constructiei. 0.2. "lte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare, cu indicarea rezultatelor obtinute si a modului de rezolvare. .. Documentat a te*n ca !" # n$ u"ma" "ea com!o"ta" n e/!0oata"e 1 nte"#ent n t m! &ca!. D' cu!" n$e( 7.1. -revederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei, instructiunile de e#ploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care trebuie respectate pe timpul e#ploatarii constructiei, documentatia de interpretare a urmaririi comportarii constructiei in timpul e#ecutiei si al e#ploatarii. 7.2. -roiectele in baza carora s,au efectuat, dupa receptia finala a lucrarilor, modificari ale constructiei fata de proiectul initial efectiv realizat. 7.3. "ctele de constatare a unor deficiente aparute dupa receptia e#ecutarii lucrarilor si masurile de interventie luate *procese,verbale de remediere a defectelor+. 7.!. -roiectul de urmarire speciala a constructiei *incercare prin incarcare, urmarire in timp+, daca este cazul. 7.'. -rocesul,verbal de predare,primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre e#ecutant si beneficiar, daca este cazul. 7.0. .eferatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale, daca este cazul. 7.7. -rocesele,verbale de predare,primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului. 7.2. :urnalul evenimentelor, intocmit conform modelului de formular cuprins in HG .273/1 !, ane#a 1. 7. . "colo unde este posibil, documentele cuprinse in cartea tehnica a constructiei vor putea fi inregistrate pe microfilme. 2. DIVERSE 2.1. -entru obiectele de constructie cladiri de locuit pana la doua niveluri si ane#e gospodaresti, cat si

pentru cele de mica importanta cum ar fi) garduri, cabine poarta etc., cartea tehnica a constructiei se rezuma la autorizatia de construire, procesele,verbale de receptie la terminarea lucrarilor si procesul, verbal de receptie finala la e#pirarea perioadei de garantie, precum si alte evenimente deosebite in viata constructiei. 2.2. "ctele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a constructiei vor fi indosariate pe capitolele respective, in ordinea enumerarii din normele tehnice, in dosare cu file numerotate, prevazute cu borderou si parafate pe masura incheierii lor7 fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzatoare capitolului *", 8, C, (+ si din numarul de ordine, in cifre arabe, al dosarului. 2.3. Centralizatorul cartii tehnice a constructiei va cuprinde fisa statistica pe obiect, borderoul general al dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte. 3. MODUL DE INTOCMIRE4 5OLOSIRE SI %ASTRARE a ca"t te*n ce a con1t"uct e .1. Cartea tehnica a constructiei se intocmeste intr,un singur e#emplar, tinand seama si de prevederile in vigoare. .2. -roprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmarire a comportarii constructiei in e#ploatare si interventiile in timp asupra acesteia. 5rmarirea comportarii constructiei in e#ploatare si interventiile in timp asupra acesteia se realizeaza direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane imputernicite de acestia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmarirea comportarii in timp a constructiei. .3. 1odul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu de catre) , comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii, cu ocazia receptiei7 , organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu, periodic. .ezultatele controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in &urnalul evenimentelor. .!. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza pe toata durata de e#istenta a obiectului de constructie pana la demolarea sa7 dupa demolare, investitorul preda e#emplarul complet la arhiva unitatilor administrativ,teritoriale, pentru pastrare. $nainte de predarea cartii tehnice a constructiei, ea va fi completata cu modul de desfasurare a actiunii de postutilizare, pe baza instructiunilor elaborate de proiectant. .'. 4a schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia, consemnand faptul in procesul,verbal de predare, primire si in &urnalul evenimentelor. 16. O,LIGATII SI RAS%UNDERI a0e n#e1t to" 0o" con7o"m L168133) $nvestitorii sunt persoane fizice sau &uridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile e#istente in sensul legii si a u urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor. "lte obligatii ce decurg din legea calitatii in constructii) a+ %tabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si e#ecutie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate7 b+ ;btinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire7 c+ "sigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati7 d+ "sigurarea verificarii e#ecutiei corecte a lucrarilor de construc tii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor7 e+ "ctionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul e#ecutiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor7 f+ "sigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la e#pirarea perioadei de garantie7 g+ $ntocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar7 h+ 9#pertizarea constructiilor de catre e#perti tehnici atestati. 11. O,LIGATII SI RAS%UNDERI a0e !"o ectant 0o" con7o"m L168133) -roiectantii de constructii raspund de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor) a+ precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei7 b+ asigurarea prin proiecte si detalii de e#ecutie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale7 b+ asigurarea prin proiecte si detalii de e#ecutie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale7 c+ prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate7 d+ elaborarea caietelor de sar cini, a instructiunilor tehnice privind e#ecutia lucrarilor, e#ploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire

privind comportarea in timp a constructiilor. (ocumentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului7 e+ stabilirea, prin proiect, a fazelor de e#ecutie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea7 e+ stabilirea, prin proiect, a f azelor de e#ecutie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea7 f+ stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in e#ecutie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului7 g+ participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor e#ecutate 12. O,LIGATII SI RAS%UNDERI a0e e/ecutant 0o" con7o"m L168133) 9#ecutantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale) a+ sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii7 b+ inceperea e#ecutiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati7 c+ asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu e#ecutia atestati7 d+ convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor a&unse in faze determinante ale e#ecutiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor7 e+ solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de e#ecutie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului7 f+ utilizarea in e#ecutia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care e#ista agremente tehnice, care conduc la realizarea ce rintelor esentiale, precum si gestionarea probelor ,martor7 inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului7 g+ respectarea proiectelor si a detaliilor de e#ecutie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale7 h+ sesizarea, in termen de 2! de ore, a $nspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amena&area teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul e#ecutiei lucrarilor7 i+ supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerinte lor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei7 i+ supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei7 &+ aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii7 <+ remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de e#ecutie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii7 l+ readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea e#ecutiei lucrarilor7 m+ stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie , factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti , in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. 13. O,LIGATII SI RAS%UNDERI ALE !"o!" eta" 0o" con1t"uct 0o" con7o"m L168133) -roprietarii constructiilor au urmatoarele obligatii principale) a+ efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin, prevazute conform normelor legale in cartea tehnica a constructiei si rezultate din activitatea d e urmarire a comportarii in timp a constructiilor7 b+ pastrarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la instrainarea constructiei, noului proprietar7 c+ asigurarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor , conform prevederilor din cartea tehnica si reglementarilor tehnice7 d+ efectuarea, dupa caz, de lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, e#tindere, desfiintare partiala, precum si de lucrari de reparatii ale constructiei numai pe baza de p roiecte intocmite de catre persoane fizice sau persoane &uridice autorizate si verificate potrivit legii7 e+ asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementarile legale7 f+ asigurarea efectuarii lucraril or din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor in vigoare.

a+ b+ c+ d+ e+

14. O,LIGATII SI RAS%UNDERI a0e ut 0 9ato" 0o" 1 a$m n 1t"ato" 0o" con7. L168133) "dministratorii si utilizatorii constructiilor au urmatoarele obligatii principale) folosirea constructiilor conform instructiunilor de e#ploatare prevazute in cartea tehnica a constructiei7 efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si de reparatii care le revin conform contractului7 efectuarea de lucrari de interventie la constructia e#istenta in sensul prevederilor art.12 alin.2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale7 efectuarea urmaririi comportarii in timp a constructiilor conform ca rtii tehnice a constructiei si contractului incheiat cu proprietarul7 sesizarea, in termen de 2! de ore, a $nspectiei de %tat in Constructii, lucrari publice, urbanism si amena&area teritoriului, in cazul unor accidente tehnice la constructiile in e#ploatare.

1). CENTRALI:ATORUL %IESELOR CU%RINSE IN CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI 1. =isa de date sintetice. 2. Capitolul " >+) (ocumentatia privind proiectarea. 3. Capitolul 8 >+) (ocumentatia privind e#ecutia. !. Capitolul C >+) (ocumentatia privind receptia. '. Capitolul ( >+) (ocumentatia privind e#ploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp. 0. :urnalul evenimentelor ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*>+ %e vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentatiei de baza si copiile borderourilor cu cuprinsul fiecarui dosar in parte.

1-. 5ISA DE DATE SINTETICE 1 ;biectul de constructie *denumire, localizare+. 2. $nvestitorul *denumirea si sediul unitatii+. 3. (elegatii investitorului cu sarcini de verificare a calitatii constructiei *numele, prenumele, functia, atributia+. !. -roiectantul lucrarii. a+ (enumirea si sediul sau adresa unitatii proiectant general si a unitatilor subproiectante. b+ 3umele si prenumele sefului de proiect. c+ 3umele si prenumele proiectantilor de specialitate, denumirea si sediul unitatilor de care apartin. '. ?erificatorul *verificatorul de proiecte atestat+, numele, prenumele, numarul certificatului de atestare. 0. 9#ecutantul constructiei. a+ (enumirea si sediul sau adresa unitatii e#ecutante *antreprenor general+ si , daca este cazul, a unitatilor e#ecutante pentru instalatiile aferente constructiilor. b+ 3umele si prenumele sefului de santier. c+ 3umele si prenumele conducatorului direct al lucrarilor *seful punctului de lucru al obiectivului+. 7. 1odificari intervenite in datele de la pct. 1,0 *data modificarii si modificarea+ 2. 9#pertii tehnici atestati care au verificat calitatea si comportarea constructiei *numele, prenumele, numarul certificatului de atestare+ . Comisia de receptie la terminarea lucrarilor *numele, prenumele si unitatea de care apartin+. 1/. Comisia de receptie finala *numele, prenumele si unitatea de care apartin+. 11. (ata inceperii e#ecutiei. 12. (ata aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor. 13. (ata aprobarii receptiei finale. 1!. Gradul de seismicitate luat in calcul la proiectarea constructiei. 1'. "lte date.

S-ar putea să vă placă și