Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA DE TIINE tAGRICOLE I MEDICIN

VETERINAR CLU1-NAPOCA
FACULTATEA DE mhAGRICULTUR
hjkhh
PROIECT
TEHNOLOGIA ZAHRULUI
ndrumtor:
Profesor Raco!a Em"
2006-2007
CENTRIFUGAREA
Centrifuga cu fund conic pentru capacitatea de
prelucrare de 3000 t/24h sfecl de zahr
2
Cuprins
Introducere...................................................................................................................4
1.Partea scris..............................................................................................................7
1.1.Descrierea procesului tehnologic ........................................................................7
.........................................................................................................................7
1.2.Descrierea opera(iei.........................................................................................23
1.3.Descrierea utilajului conductor....................................................................29
1.4.Norme de protec(ie a muncii yi igien............................................................31
2.Partea de calcul.......................................................................................................33
2.1.Bilan(ul de materiale.......................................................................................33
2.2. Calculul numrului de centrifuge.................................................................39
3. Partea grafic.........................................................................................................40
3.1. Schema tehnologic general.........................................................................40
3.1.1. Schema detaliat a opera(iei ..................................................................41
3.2.Reprezentarea grafic a bilan(ului de materiale..........................................41
Bilbiografie ................................................................................................................44
3
Introducere
#"n t"m$ur"e cee ma" %nde$rtate& omu a a$rec"at %n a"menta!"a sa su'stan!ee
duc"( #enum"rea de zahr& a$roa$e comun %n toate "m'"e& der") $ro'a'" d"n
"m'a sanscr"t * san+ara,( #"n Ind"a& trest"a de -a.r trece %n C."na& /" ctre sf0r/"tu
secouu" 1 %n Pers"a( #u$ cucer"rea Pers"e"& ara'"" "ntroduc trest"a de -a.r %n
Ara'"a& 2"r"a& E3"$t /" %n "nsua C"$ru4 a$o" %n sudu 5ran!e"& %n 2$an"a /" %n "nsuee
Canare( O dat cu desco$er"rea Amer"c""& trest"a de -a.r este dus %n "nsuee Ant"e
/" %n Amer"ca Centra 67e8"c9& a$o" %n Amer"ca de 2ud 6:ra-""a9(
nc d"n anu ;<=<& c."m"stu A(2(7ar33raf a constatat c unee s$ec"" de sfec
6man3odu a' /" man3odu ro/u9 con!"n un -a.r "dent"c cu ce d"n trest"e( A'"a
ctre sf0r/"tu secouu" a >1III?ea& 5(@(Ac.ard& ee)u u" 7ar33raf& reu/e/te s
e8tra3 -a.ru d"n sfec(
P0n s aAun3 a stad"u actua de de-)otare& "ndustr"a -a.ruu" d"n sfec a
a)ut de $arcurs un drum un3( Cutura sfece" de -a.r a fost "ntrodus a no" %n !ar
%ntre an"" ;B<C?;B<D& $er"oad %n care s?au constru"t cu ca$"ta str"n $r"mee fa'r"c" /"
anume: a C."t"a /" a 2ascut( n ceea ce $r")e/te Aude!u 7ure/ fa'r"ca de -a.r de a
T0r3u?7ure/ se %nf""n!ea- %n anu ;BEC "ar cea d"n Ludu/ a'"a %n ;EDF(
Zahrul este un a"ment necesar s" mut a$rec"at& dator"t ca"t!"or sae /"
anume: 3ust duce& )aoare ener3et"c /" $utere 'acter"ostat"c( Za.ru este as"m"at
com$et /" re$ede de or3an"smu omenesc /" $roduce cdur /" ener3"e muscuar(
Za.ru const"tu"e mater"a $r"m de 'a- a fa'r"carea $roduseor -a.aroase4 se
foose/te de asemenea a fa'r"carea $roduseor de $at"ser"e& a fa'r"carea unor
sort"mente de conser)e 6ducea!& 3em& com$ot& marmead9( Za.ru este o su'stan!
a$roa$e c."m"c $ur care con!"ne:
4
-a.aro- EE&D?EE&BG
su'stan!e m"nerae F&H?F&CG
um"d"tate F&;?F&;IG
Sfecla de zahr %m$reun cu trestia de zahr sunt cee dou $ante care $roduc
ast-" toat cant"tatea necesar de -a.r $e 3o'( Trest"a de -a.r cre/te %n !"nutur" cu
c"ma cad& %n t"m$ ce sfeca de -a.r este cut")at a$roa$e %n toate !r"e cu c"m
tem$erat( Za.ru d"n trest"e se o'!"ne %n cond"!"" ma" a)antaAoase dec0t -a.ru d"n
sfec& at0t %n ceea ce $r")e/te cutura& c0t /" fa'r"carea( Trest"a d un randament
su$er"or de -a.r a .ectar fa! de sfec& "ar m0na de ucru cost ma" $u!"n %n !r"e
$roductoare de trest"e& $entru c:
aceea/" 'uta/" dau ma" mute recote4
munca ocu"tor"or d"n coon"" este $rost $t"t de ctre $ro$r"etar"" de cutur"
de trest"e(
#e asemenea& fa'r"carea -a.ruu" d"n trest"e este ma" renta'" dec0t d"n sfec
$entru urmtoaree mot")e:
durata cam$an"e" este ma" un3 dec0t %n ca-u sfece"4
$ur"f"carea sucuu" d"n trest"a de -a.r se face ma" u/or dec0t a -em"" de
d"fu-"une d"n sfec4
for!a motoare /" cant"tatea de )a$or" necesar $rocesuu" te.noo3"c este
furn"-at $r"n com'ust"a restur"or ceuo-"ce ae tu$"n"or de trest"e4
measa re-utat de a fa'r"c"e de -a.r d"n trest"e este %ntre'u"n!at ca
mater"e $r"m $entru fa'r"carea une" 'utur" cutate?romu(
Cu toate acestea& sfeca de -a.r este cut")at %n Euro$a de ;DF de an" /"
aco$er cer"n!ee de -a.r ae !r"or care o conduc( Acest succes se e8$"c $r"n
fooasee cutur"" sfece" de -a.r $entru a3r"cutur /" "ndustr"e /" anume:
? sfeca se ada$tea- u/or a d"fer"te cond"!"" de c"m /" so4
? sfeca $re-"nt "m$ortan! deose'"t %n asoament4 ca $ant $remer3toare& ea
r"d"c recota $anteor ce urmea- a f" semnate4
5
? sfeca de -a.r este $anta de cutur care& cu e8ce$!"a trest"e" de -a.r&
as"3ur ce ma" mare numr de caor"" /" e8tra3e d"n so cee ma" mute
su'stan!e nutr"t")e de $e un"tatea de su$rafa!4
? %n urma cutur"" sfece" de -a.r& o $arte d"n su'stan!ee e8trase d"n so se
%ntorc %n 3os$odr"" su' form de ca$ete cu frun-e /" 'or.ot( Aceste nutre!ur"
const"tu"e o .ran deose'"t de 'un $entru an"mae4
? nmou /" s$uma de )ar care re-ut d"n fa'r"ca!"e se foosesc ca %n3r/m0nt
/" amendament $entru sour"e ac"de4
? d"n 'or.ot se fa'r"c ce" $ect"n"c& "ar measa ser)e/te ca mater"e $r"m $entru
d"fer"te "ndustr"" fermentat")e& de e8em$u: fa'r"carea acoouu" et""c& a
3"cer"ne"& a droAd"e" de $an"f"ca!"e4

6
1.Partea scris
1.1.Descrierea procesului tehnologic

Sfecla de zahr
7ater"a $r"m cu cea ma" mare "m$ortan! %n "ndustr"a -a.ruu" este sfeca de
-a.r( 2feca a$ar!"ne 3enuu" Beta care face $arte d"n fam""a Chenopodiaceae. Este
o $ant '"anua care %n $r"mu an de de-)otare& d"n sm0n! formea- frun-ee /"
rdc"na( Rdc"na are form con"c /" ca structur este format d"n tre" $r!":
ca$u este $or!"unea care $oart fru-ee4
30tu sau coetu nu $oart frun-e sau rdc"n" aterae4
cor$u rdc"n""& care are %n un3u u"& $e dou $r!" d"ametra o$use& dou
/an!ur" %n s$"ra(
Com$o-"!"a c."m"c a sfece" "nfuen!ea- $rocesu te.noo3"c de fa'r"care a
-a.ruu"( Com$o-"!"a c."m"c )ar"a- %ntre anum"te "m"te& %n func!"e de so"u sfece"&
de cond"!""e de cut")are& de natura med"uu"& de cant"tatea /" natura %n3r/m"nteor(
Rdc"na sfece" %n $r"mu an con!"ne C?IG su'stan! so"d 6marc9 /" EI?E<G
suc( 7arcu este format d"n ceuo- /" .em"ceuo-& su'stan!e $ect"ce& su'stan!e
$rote"ce "nsou'"e& sa$on"ne& 3rs"m"& su'stan!e m"nerae(
2ucu con!"ne <I?BFG a$ /" HF?HIG su'stan! uscat( 2u'stan!a uscat d"n suc
con!"ne ;D?HFG -a.aro- /" %n rest ate su'stan!e denum"te %n te.noo3"e ne-a.r(
n $rocesu te.noo3"c tre'u"e s se !"n seama de $ro$r"et!"e su'stan!eor care
%nso!esc -a.ru %n sfec $entru a se e)"ta d"f"cut!"e $e care acestea e $ot crea(
#"ntre su'stan!ee care "ntr %n com$o-"!"a marcuu"& o aten!"e deose'"t tre'u"e
acordat su'stan!eor $ect"ce( Aceste su'stan!e sunt "nsou'"e %n a$ rece& %ns a
tem$eratur r"d"cat& a un anum"t $H sau su' "nfuen!a en-"meor $ot forma 3eur"
care a$o" se d"-o) trec0nd %n -eam /" $roduc neaAunsur" a f"trarea -em""& a
cr"sta"-area -a.ruu"(
7
2u'stan!ee $rote"ce "nsou'"e sunt %nde$rtate %n $rocesu de d"fu-"e /" %n
$rocesu de $ur"f"care( 2a$on"nee care trec %n -eama de d"fu-"e& $e 0n3 fa$tu c
sunt to8"ce& $ot $roduce o cant"tate mare de s$um(
Compoziia sucului $oate f" redat sc.emat"c astfe:
Suc ? ap
- substan uscat - zaharoz
- nezahr - substane anorganice
- substane organice - fr azot
- cu azot
2u'stan!ee anor3an"ce( ntre su'stan!ee anor3an"ce sou'"e $redom"n
com$u/"" $otas"uu" 6IF?DFG d"n cant"tatea de cenu/9 care au o "nfuen! ne3at")
asu$ra $rocesuu" te.noo3"c& %m$"ed"c0nd cr"sta"-area -a.ruu"( n afar de $otas"u
se ma" %nt0nesc urmtoaree eemente: Na& Ca& 73& 5e& 7n& N"& Zn? %n cant"t!" ma"
m"c"( n cenu/& metaee a$ar ca o8"-"(
2u'stan!ee anor3an"ce fr a-ot( Rafinoza este un tr"-a.ar"d com$us d"ntr?o
moecu de fructo-& una de 3uco- /" una de 3aacto-( Ea de)"a- $anu um"n""
$oar"-ate s$re drea$ta& dec" a determ"narea cant"t!"" de -a.r d"n sfec se $ot
%nre3"stra eror"(
Raf"no-a %m$"ed"c cr"sta"-area -a.ruu"(
Za.ru "n)ert"t %m$"ed"c de asemenea cr"sta"-area -a.ruu"(
Gaacto-a /" ara'"no-a se 3sesc %n cant"t!" foarte m"c"(
Ac"-"" or3an"c" 6o8a"c& c"tr"c& tartr"c& ma"c9 determ"n caracteru ac"d a
sucuu"(
2u'stan!e or3an"ce cu a-ot( n com$o-"!"a sucuu" se %nt0nesc un numr mare
de am"noac"-"& d"ntre care& %n cant"tate ma" mare& ac"du as$ara3"c /" ac"du 3utam"c(
8
Tirozina este un tot un am"noac"d care se o8"dea- su' "nfuen!a une" en-"me
6t"ro-"na-a9& form0nd un com$us coorat( Aceast en-"m $oate f" d"strus $r"n
%nc-"re a BF?EF
o
C(
Asparagina /" glutamina sunt am"dee cores$un-toare ac"-"or as$ara3"c /"
3utam"c( 2unt o$t"c act")e& %nfuen!0nd determ"narea -a.aro-e" $e cae $oar"metr"c(
2u' ac!"unea tem$eratur"" /" a )aruu" se descom$un $un0nd %n "'ertate amon"ac(
Betaina este un der")at a 3"cocouu"& care nu sufer n"c" o transformare %n
$rocesu te.noo3"c /" contr"'u"e a re!"nerea -a.ruu" %n meas(
n o$era!""e de $ur"f"care& o $arte d"n $rote"nee care au trecut %n -eam se
e"m"n $r"n $rec"$"tare( O $arte d"n a-otu tota rm0ne %ns sou'" $e tot $arcursu
$rocesuu" te.noo3"c /" are o "nfuen! ne3at") asu$ra randamentuu" %n -a.r(
Ace/t" com$u/" a" a-otuu" formea- *a-otu )atmtor,( #"n cau-a acestor com$u/"
o $arte d"n -a.r $ot cr"sta"-a& rm0n0nd %n meas(
Descrcarea sfeclei din vagoane
Pentru a se as"3ura cont"nu"tatea $reucrr""& %n fa'r"c tre'u"e s e8"ste un stoc
de sfec a cru" )oum de$"nde de cond"!""e de a$ro)"-"onare& de cond"!""e
c"mater"ce& de s$a!"u de care d"s$une fa'r"ca( n "nc"nta fa'r"c"" sfeca se de$o-"tea-
%n canae s$ec"a amenaAate( 2feca este adus de a 'a-ee de rece$!"e sau de a
s"o-ur"& cu aAutoru )a3oaneor de cae ferat& a autocam"oaneor& a cru!eor(
#escrcarea sfece" se $oate face manua& sau cu "nstaa!"" mecan"ce sau
."drau"ce(
;(#escrcarea manua? se face cu aAutoru furc"or cu d"n!" rotunA"!"& $entru a se
e)"ta rn"rea sfece"( Acest mod de descrcare este foos"t d"n ce %n ce ma" $u!"n&
dator"t )oumuu" mare de munc $e care? so"c"t(
H(#escrcarea cu "nstaa!"" mecan"ce? $entru descrcarea autocam"oaneor e8"st
$atforme 'ascuante $e care sunt a/e-ate cam"oanee /" $r"n %nc"narea acestor
$atforme sfeca se descarc $r"n aunecare( 2feca cade %ntr?un 'uncr $e su' care
9
trece 'anda trans$ortoare( Cu aAutoru acestor 'en-" sfeca este tr"m"s a "nstaa!"" de
d"str"'u"re %n s"o-ur"(
C( #escrcarea sfece" $e cae ."drau"c? se face cu aAutoru unu" Aet de a$ cu o
$res"une de = atmosfere( Instaa!"a de descrcare ."drau"c se com$une d"ntr?un
$ostament de 'eton sau meta $e care se af o ca'"n de comand ce se $oate rot" %n
Auru e" cu CDF
o
( n aceast ca'"n st man"$uatoru care deser)e/te "nstaa!"a(
Pr"n rot"rea ca'"ne" se urmre/te ca d"s$o-"t")u de tr"m"tere a Aetuu" de a$ s
aAun3 deasu$ra )a3onuu"( Pres"unea a$e" %m$"n3e sfeca %n canau care se af a
mar3"nea "n"e" ferate /" de a"c" sfeca este trans$ortat& o dat cu a$a& %n fa'r"c(
2feca descarcat $e cae ."drau"c "ntr d"rect a $reucrare(
Canale pentru depozitarea sfeclei
Canaee $entru de$o-"tarea sfece" se constru"esc %n dou feur": de ad0nc"me /"
de su$rafa!( Canau de ad0nc"me are o sec!"une de form tr"un3."uar& cu $ere!""
atera" a o %nc"na!"e de =I
o
fa! de )ert"ca& $entru ca sfeca s cad u/or %n canau
trans$ortor(
Canau trans$ortor este aco$er"t cu 3rtare de emn sau de ta' $este care se
a/ea- sfeca( Canau trans$ortor are o $ant de scur3ere %n "n"e drea$t de ;F?;H
mmJm& "ar a cur'ur" de ;=?;B mm( La ca$t are un /tu! $r"n care se transm"te a$a
necesar trans$ortuu" sfece"(
Trans$ortu sfece" ctre $reucrare se face $r"n scoaterea 3rtareor /"
%m$"n3erea e" cu aAutoru furc"or %n a$a d"n canau coector(
n fa'r"c"e ma" no" antrenarea sfece" %n cana se face cu un Aet $utern"c de a$
cu $res"une de H?C atmosfere& care se tr"m"te cu aAutoru ."dran!"or( Canaee %n care
se foosesc asemenea ."dran!" sunt canae de su$rafa! a)0nd o %nc"nare foarte m"c a
$ere!"or atera" de ;F?;I
o
(
Cant"tatea de a$ necesar trans$ortuu" sfece" $r"n canae este de DFF?;FFFG
fa! de sfec( A$a ce se %ntre'u"n!ea- a trans$ort nu tre'u"e s a"' o tem$eratur
10
ma" mare de HI
o
C& $entru a se e)"ta $"erder"e de -a.r( n a$a de trans$ort& a HF
o
C
se $"erde c"rca F&F;?F&FHG -a.r %n mod norma c0nd sfeca este sntoas(
Utilaje folosite pentru ridicarea sfeclei n mayina de splat
#ator"t %nc"nr"" canaeor coectoare /" a d"stan!e" $0n a fa'r"c& ca$tu
canauu" /" re-er)oru coector de sfec se af a un n")e destu de Aos( Pentru a
"ntroduce sfeca %n fa'r"c este& dec"& ne)o"e s se fooseasc m"Aoace de r"d"care a
sfece" $0n a ma/"na de s$at(
Ut"aAee ma" des foos"te $entru r"d"carea sfece" sunt: transportorul elicoidal
nclinat! pompa "amut! roata ele#atoare! pompa Sigma.
? transportorul elicoidal nclinat K se foose/te atunc" c0nd r"d"carea sfece" se
face de a o ad0nc"me de ma8"mum C m(
? roata ele#atoare K se foose/te $entru r"d"carea sfece" a %n!"m" de c"rca B
m(
? pompe pentru sfecl $ se foosesc $entru r"d"carea sfece" a %n!"m" de $0n
a ;H m( 2unt $om$e centr"fu3e cu d"mens"un" mar" /" tura!"e m"c& s$re a se
e)"ta d"stru3erea sfece"(
Splarea sfeclei de zahr
na"nte de a f" $reucrat& sfeca de -a.r tre'u"e '"ne s$at $entru a se
%nde$rta "m$ur"t!"e aderente $e su$rafa!a sfece"& ca: $m0nt& n"s"$4 totodat se face
/" %nde$rtarea "m$ur"t!"or trans$ortate de ctre a$& a dat cu sfeca& ca: noro"&
n"s"$& $"etre& $a"e& frun-e(
n consec"n!& o ma/"n de s$at sfec )a tre'u" s f"e astfe constru"t %nc0t
sfeca care $rse/te ma/"na /" trece a t"ere s f"e curat& s nu con!"n n"s"$& $"etre
/" $a"e care se e"m"n cu aAutoru se$aratoareor de $a"e /" $"etre /" care d"stru3 sau
%nfund cu!"tee de a ma/"n"e de t"at(
11
2$area sfece" se rea"-ea- cu aAutoru unor ma/"n" de construc!"e s$ec"a&
care func!"onea- $e $r"nc"$"u contracurentuu"& %ntre a$ /" sfec(
Clorinarea sfeclei
#u$ s$are& $entru a se e)"ta de-)otarea m"croor3an"smeor ce se 3sesc a
su$rafa!a sfece" /" care $ot da na/tere a fermenta!"" duntoare %n fa-ee urmtoare
ae $rocesuu" te.noo3"c& sfeca se stro$e/te cu a$ cor"nat de H(((I m3 CJ"tru(
Apele de transport yi splare
n fa'r"c"e de -a.r a$a foos"t $entru trans$ortu /" s$area sfece" re$re-"nt
o cant"tate de c"rca DFF?;FFFG fa! de masa sfece"& ceea ce $entru o fa'r"c ce
$reucrea- CFFFt sfecJH= ore re$re-"nt c"rca CF FFF t a$( Aceast cant"tate mare
de a$ face necesar am$asarea fa'r"c"or de -a.r %n a$ro$"erea unor surse cu de'"t
mare(
Cur!"rea a$eor de trans$ort /" s$are se face $r"n decantare /" e$urare( n acest
sco$& a$ee de trans$ort /" s$are sunt ca$tate %ntr?un coector de unde& cu aAutoru
$om$eor& sunt tr"m"se %n "nstaa!"" de decantare(
n fa'r"c"e d"n !ara noastr func!"onea- dou feur" de asemenea "nstaa!"":
decantoru cu c"rcua!"e or"-onta 6ALua $ura9
decantoru cu c"rcua!"e )ert"ca 6#oor9
Transportul sfeclei pentru cntrire yi tiere
#u$ ce sfeca $rse/te "nstaa!"a de s$are este necesar s f"e trans$ortat
$entru a f" c0ntr"t /" t"at( n cee ma" mute fa'r"c"& sfeca& du$ ce $rse/te
ma/"na de s$at& trece %ntr?un A3.ea' )"'rant cu fund du'u& care o trans$ort $0n a
ee)atoru de sfec(
12
C0ntr"rea sfece" are ca sco$ %nre3"strarea e8act a cant"t!"" de sfec ce "ntr
%n fa'r"ca!"e( Cunosc0nd aceast cant"tate /" con!"nutu de -a.r d"n sfec& se $oate
cacua cant"tatea de -a.r ce "ntr %n fa'r"ca!"e /" astfe se $oate rea"-a un contro a
moduu" cum este condus fa'r"ca!"a $e %ntre3u $arcurs a $rocesuu" te.noo3"c(
Tierea sfeclei
Pr"n t"erea sfece" %n t"!e" se urmre/te crearea cond"!""or de e8tra3ere $r"n
d"fu-"une a -a.ruu" care se af d"-o)at %n sucu ceuar a sfece"( Transformarea
sfece" %n 'uc!" m"c" se $oate rea"-a $r"n:
? transformarea e" %n terc" $r"n ma/"n" s$ec"ae4
? transformarea e" %n terc" $r"n ma/"n" de t"at(
2feca se ta"e %n t"!e" %n form de A3.ea' cu sec!"unea %n *1,( #"n $ract"c s?a
constatat c aceast form este cea ma" "nd"cat& deoarece $re-"nt cea ma" mare
re-"sten! a tasare /" o re-"sten! m"c a c"rcua!"a -em"" $r"ntre t"!e"& ofer"nd o
su$rafa! mare de contact(
L!"mea t"!e"or este de C?I mm& "ar 3ros"mea de ; mm( 2e cons"der c
un3"mea cea ma" "nd"cat este de HH?HI mm $entru d"fu-"a cas"c /" de E?;I mm
$entru "nstaa!""e cu func!"onare cont"nu(
7a/"n"e de t"at sfeca sunt de tre" t"$ur":
cu d"sc
centr"fu3ae
cu tam'ur
T"!e"" de sfec tre'u"e s $re-"nte re-"sten! mare a tasare& sa o$un o
re-"sten! c0t ma" m"c a c"rcua!"a -em"" /" s con!"n c0t ma" $u!"ne sfr0mtur"(
Ca"tatea t"!e"or se e8$r"m $r"n c"fra *2""n, care re$re-"nt lungimea tieilor
coninui n %&& g din care s-au ndeprtat tieii cu lungime sub % cm 'i grosime sub
&!( mm. Procentu de sfr0mtur" %n t"!e" nu tre'u"e s de$/easc HG(
13
Ob(inerea zemii de difuzie
2co$u "ndustr"e" -a.ruu" este de a o'!"ne o cant"tate c0t ma" mare de -a.r
cr"sta"-at& $ec0nd de a sfeca dat( La ora actua -a.ru d"n sfec se e8tra3e
e8cus") $r"n d"fu-"e(
Procesu de d"fu-"e a fost "ntrodus %n "ndustr"a -a.ruu" %ntre ;BD=?;BDI& %n
7ora)"a de ctre Ro'ert( nce$0nd d"n ;BFH $0n a a$ar"!"a $rocedeuu" $ro$us de
Ro'ert& e8tra3erea sucuu" d"n sfec se rea"-a $r"n $resare( 2e su$unea $resr""
sfeca foarte f"n mrun!"!& "ar sucu re$re-enta mater"au d"n care se se$ara& uter"or&
-a.ru $r"n cr"sta"-are(
)enaturarea protoplasmei. n )acuoee !esutur"or de $arenc."m /" foem
-a.ru este d"-o)at atur" de ne-a.r( Pere!"" ceueor sunt actu"!"& %n s$ec"a d"n
ceuo- /" su'stan!e $ect"ce /" ser)esc a sc."m'ur"e de su'stan!e ae ceueor& %n
func!"e de neces"t!"e $roto$asme" )""( 1acuoa este %nc."s %n $e"cua
$roto$asmat"c& ce este "-oat de $eretee ceuar $r"n mem'rana $asmoem "ar de
s$a!"u cu suc de ctre tono$ast( Proto$asma sau c"to$asma este numa" $ar!"a
$ermea'"& ea nu $erm"te dec0t a$e" s o tra)erse-e& "ar $entru ceeate su'stan!e nu
este $ermea'"( #e aceea& -a.aro-a /" restu su'stan!eor d"-o)ate nu o $ot tra)ersa
dec0t du$ ce?/" $"erde ca"tatea natura de sem"$ermea'""tate( 2u' ac!"unea
cdur""& %nce$0nd de $e a DF
o
C su'stan!ee $rote"ce ae $roto$asme" %nce$ s
coa3ue-e "ar mem'rana %/" $"erde sem"$ermea'""tatea& se denaturea-(
2tud""e u" 2c.ne"der au e)"den!"at c )"te-ee de denaturare ae !esutur"or de
$arenc."m /" de foem sunt d"fer"te( 5oemu care are concentra!"e de -a.r ma"
r"d"cat se denaturea- ma" ent& ceea ce $oate cau-a cre/terea $"erder"or %n 'or.ot(
Proto$asma coa3uat /" $ere!"" ceuar" a" !esutur"or sfece"& au rou unu" mater"a
f"trant a e8trac!"e& e" re!"n %n 'or.ot macromoecuee de $rote"ne /" a!" acao"-" ce
%nso!esc -a.aro-a )acuoar(
)ifuziune se nume/te ace fenomen f"-"c $r"n care su'stan!ee d"-o)ate trec
"'ere %n $artea aceea a sou!"e" unde concentra!"a or este ma" m"c& $0n ce %n
%ntrea3a sou!"e re$art"-area moecueor d"-o)ate este un"form(
14
n a$a rece& -a.ru d"n t"!e"" de sfec nu )a d"fu-a& %n sou!"e trec0nd doar
-a.ru d"n sucu ceuar a ceueor care au fost t"ate de ctre cu!"tee ma/"n"or de
t"at( #ac t"!e"" %ns se "ntroduc %n a$ f"er'"nte %nc-"t a $este <F
o
C& se constat
c -a.ru d"n t"!e" a trecut %n a$a %n care au fost "ntrodu/"& $0n ce concentra!"a %n
-a.r a sucuu" ceuar /" a a$e" a aAuns aceea/"(
Instaa!""e de d"fu-"une foos"te a no" %n !ar sunt:
'ater"" de d"fu-"e cas"ce t"$ Ro'ert4
"nstaa!"" cu func!"onare cont"nu? aparatul de difuzie rotati#! sistem Berg*+
aparatul de difuzie rotati#! sistem R.T.+ instalaia de difuzie continu B"A+ instalaia
de difuzie Buc,au--olf4
"nstaa!"" de d"fu-"e cu $resare?m"8te? sistem Steffen4
Purificarea zemii de difuzie
La $reucrarea une" sfece normae se o'!"ne d"n sta!"a de d"fu-"une *-eama de
d"fu-"e,& care este o sou!"e a$oas& coorat de a 'run?desc."s $0n a 'run?%nc."s?
ne3ru& care s$ume3 u/or& o$aescent a)0nd %n sus$ens"e $u$ f"n de sfec& n"s"$&
ar3"( Zeama de d"fu-"e este un s"stem $o"d"s$ers care con!"ne su'stan!e cu natur /"
$ro$r"et!" c."m"ce /" f"-"ce& foarte d"fer"te& $re-ente %n numr e8trem de mare( Zeama
de d"fu-"e are un con!"nut de ;D?;BG su'stan! uscat& d"n care ;&I?H&IG % const"tu"e
ne-a.ru(
Com$o-"!"a -em"" de d"fu-"e de$"nde %n cea ma" mare msur de ca"tatea sfece"
d"n care $ro)"ne( n $rocesu de d"fu-"e& $e 0n3 -a.aro-& d"n ceuee sfece" trec %n
-eama de d"fu-"e /" o ser"e de ne-a.arur"(
Ne-a.ru -em"" de d"fu-"une se com$une d"n su'stan!e sou'"e /" %n stare
coo"da /" anume:
? neor3an"ce
? or3an"ce sou'"e fr a-ot
? or3an"ce coo"dae fr a-ot
? or3an"ce sou'"e cu a-ot
15
? or3an"ce coo"dae cu a-ot
Pr"n $ur"f"carea -emur"or se urmre/te %nde$rtarea c0t ma" com$et a
ne-a.ruu" d"n -emur" /" astfe s se $oat o'!"ne o cant"tate c0t ma" mare de -a.r
d"n sfeca $reucrat /" de o ca"tate care s? fac 'un $entru consum(
La actuau n")e a te.n"c"" $r")"nd $ur"f"carea -em"" de d"fu-"une /" !"n0nd
seama de re-utatee o'!"nute %n fa'r"c" %n ceea ce $r")e/te ef"cac"tatea /" renta'""tatea
d"fer"teor metode de $ur"f"care& )er"f"cate $e scar "ndustr"a& sunt cons"derate ca
*"ndustr"ae, urmtoaree metode:
? metoda cu CaO /" CO
H
cu %nde$rtarea coo"-"or $r"n $redefecare4
? metoda cu CaO /" CO
H
fr %nde$rtarea coo"-"or $r"n $redefecare4
? metoda de $ur"f"care $r"n sc."m'tor" de "on"(
Pr"nc"$"u $ur"f"cr"" cu )ar /" '"o8"d de car'on const %n tratarea -em"" de
d"fu-"e cu ."dro8"d de cac"u& care are rou de a rea"-a coa3uarea su'stan!eor
coo"dae /" descom$unerea su'stan!eor ne-a.aroase( A$o" -eama se tratea- cu
'"o8"d de car'on %n sco$u $rec"$"tr"" unor ne-a.arur" /" a %nde$rtr"" a$teu" de )ar
su' form de car'ona!"4 $rec"$"tatu format are rou de a adsor'" su'stan!ee
coo"dae /" coorate d"n -eam( 1aru se adau3 %n -eam su' form de a$te de )ar
6sau so"d9& urm0nd transformarea e8cesuu" adu3at %n CaCO
C
$r"n 'ar'otare cu CO
H
$0n a o aca"n"tate t"tra'"& fa! de fenoftae"n& de F&FD?F&;G CaO& $entru ;FF m
-eam& o'!"n0ndu?se -eama de car'onatarea %nt0"(
#u$ f"trarea -em"" de car'onatarea %nt0"a $entru se$ararea $rec"$"tatuu" se
e8ecut o a II?a satura!"e& $entru e"m"narea c0t ma" a)ansat a cac"uu" d"n sou!"e(
Aceasta se conduce $0n a o aca"n"tate t"tra'" de F&FFBG $0n a F&FHIG CaO&
urm0nd o nou se$arare& $r"n f"trare(
.redefecarea urmre/te $rec"$"tarea /" coa3uarea ne-a.ruu" care $oate trece
%n stare "nsou'" %n $re-en!a )aruu"( Parametr"" conducer"" $redefecr"" sunt re3a!"
$entru cond"!"" o$t"me de coa3uare /" $rec"$"tare(
16
)efecarea are sco$u de a su$"menta )aru adu3at care se )a transforma %n
CaCO
C
/" )a fa)or"-a f"trarea %n cond"!""e defecr"" a)0nd oc reac!""e necesare
o'!"ner"" de -emur" termosta'"e(
#eoarece a defecare se adau3 )ar %n e8ces& a saturaia /& care urmea-& se
rea"-ea- o $ur"f"care su$"mentar a -em""& $r"n adsor'!"a une" $r!" d"n ne-a.ru
d"-o)at& ma" aes a su'stan!eor coorante /" a srur"or de cac"u a su$rafa!a
$art"cueor de CaCO
C
( La $r"ma car'onatare se $strea- un e8ces de aca"n"tate %n
sou!"e& $entru as"3urarea sta'""t!"" ne-a.ruu" $rec"$"tat& acest e8ces cores$un-0nd
aca"n"t!"" coa3ur"" a su'stan!eor coo"dae d"n -eam(
Carbonatarea a //-a are sco$u de a %nde$rta c0t ma" com$et $os"'" )aru /"
%n 3enera "on"" de cac"u& su' form de CaCO
C
& care este $ract"c "nsou'"& %n
cond"!""e satura!"e" a II?a( Acest ucru este $os"'" deoarece du$ satura!"a I?a s?a
%nde$rtat $r"n f"trare coa3uu coo"da /" nu ma" e8"st $er"cou $e$t"-r"" u"(
.refierberea zemii subiri are ca sco$ e"m"narea d"n -eam a '"car'onatuu" de
cac"u sou'"& $r"n transformarea u" a tem$eratura de $este ;FF
o
C %n car'onat
"nsou'"(
Pr"n sulfitarea -em"" su'!"r" se urmre/te:
? reducerea aca"n"t!"" $0n a F&F;G CaO /" a )0sco-"t!"" -em"" s"ro$ur"or
/" a maseor 3roase4
? decoorarea -em"" $r"n ac!"unea reductoare a ac"duu" sufuros format(
Pentru a $re)en" $"erderea de -a.r %n fa-ee urmtoare de fa'r"ca!"e $r"n
f"er'erea -em"" su'!"r" /" a s"ro$ur"or cu aca"n"t!" reat") r"d"cate a e)a$ora!"e /"
cr"sta"-are /" a scdea )0sco-"tatea s"ro$ur"or /" a maseor 3roase $r"n scderea
ne-a.ruu" ce? con!"n& -eama su'!"re se tratea- cu '"o8"d de suf(
Pr"n f"trarea -emur"or se urmre/te %nde$rtarea d"n -emur" a $rec"$"tatuu" de
car'onat de cac"u& format ca urmare a tratr"" or cu CaO& CO
H
& 2O
H
( 5"trarea se )a
$roduce cu at0t ma" re$ede cu c0t:
? d"feren!a de $res"une d"ntre o $arte /" ata a turte" de nmo este ma" mare4
? ra-a ca$"aruu" $r"n care trece -eama este ma" mare4
17
? cu c0t re-"sten!a a trecerea "c."duu" dator"t frecr"" de $ere!"" ca$"aruu"&
re-"sten! ce de$"nde de )0sco-"tatea "c."duu" /" de un3"mea tu'uu" ca$"ar&
este ma" m"c(
#ec"& $entru a se as"3ura f"trarea ra$"d a nmouu" este necesar:


Evaporarea
Zeama $ur"f"cat& care are un con!"nut de su'stan! uscat cu$r"ns %ntre ;;?;IG&
tre'u"e su$us unu" $roces de concentrare %n )ederea o'!"ner"" -a.ruu" su' form
cr"sta"-at( Pentru aceasta este necesar s se %nde$rte-e a$a& ceea ce se rea"-ea- %n
dou stad"":
0#aporarea cu efect multiplu( ntr?o sta!"e de e)a$orare cu efect mut"$u&
-eama su'!"re $ur"f"cat este concentrat c0t de mut este $os"'"& e)"t0ndu?se
cr"sta"-area( n $ract"c& con!"nutu %n su'stan! uscat cre/te %n sta!"unea de
e)a$orare $0n a DF?DIG& o'!"n0ndu?se o -eam concentrat& num"t -eam 3roas
sau s"ro$ concentrat(
Concentrare n aparate #acuum( n a$arate cu )"d& s"ro$u care are DF?DI
o
:8 este concentrat %n cont"nuare& $0n a EF?EC
o
:8& o'!"n0ndu?se o mas 3roas care
re$re-"nt o sus$ens"e de cr"stae %n s"ro$?mam( 2"ro$u?mam con!"ne %n sou!"e tot
ne-a.ru afat %n -eama su'!"re& $recum /" o $arte d"n -a.r& $e care "m$ur"t!"e %
re!"n ca necr"sta"-a'"(
Cea ma" mare cant"tate de a$ se %nde$rtea- %n sta!"a de e)a$ora!"e& aceasta
f""nd de EF?;FIG fa! de masa sfece" $reucrate de fa'r"c& ceea ce cores$unde a <?B
+3 a$J+3 -a.r(
La e)a$ora!"e sou!"a se su$une f"er'er"" unde se concentrea- de a un con!"nut
de su'stan! uscat de c"rca ;IG $0n a c"rca DIG( Cdura necesar este furn"-at
$r"n condensarea a'uruu"(
18
2ta!"a de e)a$orare as"3ur un s"ro$ cu concentra!"e constant /" adec)at
conducer"" cr"sta"-r"" $r"n f"er'ere /" furn"-ea- a'ur de %nc-"re $entru d"fer"tee
o$era!"" te.noo3"ce ae fa'r"c""( #e asemenea $roduce o cant"tate "m$ortant de a$
condensat& care este foos"t $entru a"mentarea ca-aneor de a'ur& $entru %nc-"re /"
%n sco$ur" te.noo3"ce(
Aparatele $entru rea"-area e)a$orr"" sunt:
? a$aratu de e)a$orare cu !e)" )ert"cae 6t"$ Ro'ert94
? e)a$oratoru cu camer de %nc-"re sus$endat4
? e)a$oratoru cu $e"cu 6 t"$ @estner94
Tratarea zemii groase
n )ederea "ntroducer"" sae %n a$aratee de )"d $entru concentrare cr"sta"-are&
-eama 3roas este su$us urmtoareor o$era!"": corectarea concentra!"e"&
neutra"-are& decoorare /" f"trare( Pentru corectarea concentra!"e"& -eama 3roas care
"ese d"n e)a$orare este $om$at %ntr?un re-er)or $re)-ut cu a3"tator& unde este
amestecat cu cer sau cu -eam su'!"re& du$ cum are :8?u su' DI
o
sau ma" mare(
Pentru decoorarea -em"" se ut""-ea- cr'unee act") /" suf"tarea( Pr"n tratarea -em""
concentrate cu '"o8"d de suf& se rea"-ea- %n acea/" t"m$ /" o neutra"-are $0n a
$HM<&I( n ocu '"o8"duu" de suf se $oate %ntre'u"n!a ."drosuf"tu de sod"u care se
$re-"nt su' form so"d& do-0ndu?se ma" u/or(
Zeama 3roas astfe tratat /" %nc-"t este f"trat a o $res"une de F&=?F&I 'ar&
cu )"te-a de f"trare de H&IJm
H
/" m"nut( 2e $ract"c urmtoaree $rocedee de f"trare a
-em"" 3roase:
? f"trarea $r"n $0n- de f"tru& %n f"tree cu sac"4
? f"trarea $r"ntr?un strat de $m0nt de "nfu-or"u& $r"n f"tree cu um0nr"4
? f"trarea cu "nstaa!"" de t"$ *5"tomat, /" *Afa?La)a,(
2e o'!"ne un s"ro$ "m$ede& desc."s a cuoare& care este tr"m"s %n re-er)oru
d"na"ntea a$aratuu" de f"er'ere su' )"d(
19
Fierberea yi cristalizarea
Cr"sta"-area are sco$u de a e8tra3e cu un randament c0t ma" %nat $os"'"& su'
form de cr"stae& -a.ru d"n s"ro$u concentrat& o'!"nut d"n sta!"a de e)a$orare(
Pentru aceasta& s"ro$u concentrat se e)a$or /" cr"sta"-ea- %n a$aratee )acuum
$0n %n Auru concentra!"e" de EH
o
:8& o'!"n0ndu?se o mas groas& care este o
sus$ens"e de cr"stae de -a.r %ntr?un s"ro$?mam(
Acest s"ro$ "ntercr"sta"n sau s"ro$ de scur3ere con!"ne toate "m$ur"t!"e "n"!"ae
d"n mas& $ur"tatea s"ro$uu" "ntercr"sta"n f""nd dec" "nfer"oar $ur"t!"" mase" f"erte(
2"ro$u?mam& d"n care nu ma" este renta'" s se o'!"n -a.r $r"n f"er'ere /"
cr"sta"-are& se nume/te melas( 7easa con!"ne a$ro8"mat")BIG su'stan! uscat /"
IFG -a.r& care const"tu"e o $"erdere $entru fa'r"c(
Za.ru cr"sta a' este o'!"nut %n a$aratee )acuum& f"e d"rect d"n s"ro$u
concentrat $r"m"t de a e)a$orare& f"e d"n s"ro$ur" de -a.r cu $ur"t!" ma" sc-ute&
care au sufer"t un $roces de $ur"f"care& f"e d"n -a.r 'rut& care a fost af"nat&
centr"fu3at /" red"-o)at(
Procesu f"er'er"" /" cr"sta"-r"" const d"n tre" fa-e d"st"ncte:
? formarea cr"staeor4
? cre/terea cr"staeor formate& $0n a o'!"nerea mr"m"" dor"te4
? %n3ro/area f"na a mase" 3roase(
Centrifugarea
2e$ararea amestecur"or etero3ene se $oate rea"-a /" cu aAutoru for!e"
centr"fu3e& care a$are a rot"rea amestecuu" cu mare )"te-( O$era!"a de se$arare su'
efectu for!e" centr"fu3e se nume/te centrifugare& "ar ut"aAee cu aAutoru crora se
rea"-ea- se numesc 3ener"c centr"fu3e(
2co$ /" $r"nc"$"u( 7asa 3roas a $rodusuu" I& du$ ce este adus %n maa8oare
a tem$eratura de centr"fu3are& este su$us o$era!"e" de centr"fu3are& dator"t cre"a
cr"staee de -a.r se se$ar de s"ro$u "ntercr"sta"n(
20
#escrcarea mase" 3roase d"n a$aratee de f"ert se face $r"n scur3erea e" su'
ac!"unea for!e" 3ra)"ta!"e"& %n a/a?num"tee maa8oare sau refr"3eren!"& care sunt
am$asate su' a$aratee de f"ert(
Splarea zahrului centrifugat
Pentru %m'unt!"rea $ur"t!"" -a.ruu" 'rut %n )ederea formr"" s"ro$uu"
standard $entru -a.ru a' se $oate a$"ca s$area %n centr"fu3& foos"nd o cant"tate
m"c de a$( Produsu se su$une centr"fu3r"" a BI
o
C $re%nc-"ndu? %n d"str"'u"toru
de mas /" se a'e/te %n dou eta$e: $r"ma du$ se$ararea s"ro$uu" "ntercr"sta"n cu a
do"ea s"ro$ de a $rodusu %nt0" /" a$o" cu a$ f"er'"nte de EF
o
C %n $ro$or!"e de F&FC?
F&F= fa! de mas(
Pr"n foos"rea s"ro$uu" de a'"re %n $ro$or!"e de C?=G cu un con!"nut de
su'stan! uscat a <F?<HG& a BI
o
C& se o'!"ne un -a.r 3a'en cu o coora!"e de ;&=?
;&B
o
2tammer /" $ur"tate de EE&<G care se a$ro$"e de -a.ru de $rodus %nt0" /" se
$oate amesteca $entru a f" dat %n consum sau se $oate foos" %n "ndustr"a conser)eor
sau $an"f"ca!"e(
Afinaia.n ca-u maseor ce con!"n cr"stae de d"mens"un" neun"forme
neces"t0nd $entru s$are cant"t!" de a$ mar"& se a$"c af"na!"a( Za.ru 'rut se
amestec cu un s"ro$ )erde "ntermed"ar form0nd o ma3m a cru" s"ro$ "ntercr"sta"n
are o )0sco-"tate ma" redus /" determ"n o d"uare a f"muu" de meas de a
su$rafa!a cr"staeor(
Za.ru se$arat $r"n centr"fu3area aceste" ma3me are $ur"tate r"d"cat& $ut0nd
mer3e $0n a EEG /" c."ar EE&BG( 2"ro$u de af"na!"e se foose/te a sf0r/"tu
f"er'er""& %n a$aratu de f"er'ere de $rodus f"na(
7etoda af"n"t!"" este a)antaAoas deoarece se $ot $reucra& cu centr"fu3"
cont"nu" /" mase cu 3ranua!"" neun"forme& %m'unt!e/te ca"tatea s"ro$uu" standard
/" reduce )oumu mase" de $rodus "ntermed"ar cu ;B?HFG(
21
Af"na!"a re$etat $oate %m'unt!" foarte mut coora!"a& con!"nutu de cenu/ /"
tur'"d"tatea sou!"e"( Cenu/a este %nde$rtat cu u/ur"n! $0n a BIG /" ma" 3reu
su'stan!ee coorante /" cee ce dau tur'"d"tatea(
Uscarea zahrului tos
Pentru ca -a.ru sa $oat f" $strat $e o $er"oad ma" un3 & tre'u"e s
%nde$"neasc urmtoaree cond"!"":
? um"d"tate c"rca F&FIG
? $H M D&B?<&=
? "$s -a.r "n)ert"t /" rc"t a tem$eratura med"uu" am'"ant
Con!"nutu de a$ a -a.ruu" centr"fu3at de$"nde de d"mens"un"e cr"staeor&
)ar""nd astfe:
? $entru cr"stae de ;&F?;&I mm& um"d"tatea este a$ro8"mat") F&IG
? $entru cr"stae de F&HI? F&CF mm& um"d"tatea este a$ro8"mat") H&FG
2e deose'esc dou forme de uscare: natura /" art"f"c"a( Uscarea natura se
efectuea- %n aer "'er& fr %nc-"re art"f"c"a( Pentru uscarea art"f"c"a a -a.ruu"
cr"sta"-at se %ntre'u"n!ea- d")erse s"steme& %n func!"e de mr"mea cr"staeor(
22
1.2.Descrierea opera(iei
Centr"fu3area
P0n $e a m"Aocu secouu" >I>& %n "ndustr"a -a.ruu"& cr"staee se se$arau
de s"ro$u "ntercr"sta"n a maseor 3roase su' ac!"unea 3ra)"ta!"e"( n 3enera se
fooseau n"/te forme con"ce cu fundu $erforat& %n care se $unea masa 3roas( 2"ro$u
se scur3ea "ar %n forme rm0neau *c$!0n"e de -a.r,(
2e$aratoru centr"fu3a a fost "ntrodus $entru $r"ma dat de ctre #eer /" fost
ut""-at %n "ndustr"a te8t"(
2e$ararea amestecur"or etero3ene su' "nfuen!a for!e" centr"fu3e se rea"-ea-
$e dou $r"nc"$"":
$r"n sed"mentare& c0nd se$ararea su' "nfuen!a for!e" centr"fu3e se
rea"-ea- $e 'a- de d"feren! de dens"tate( 2e$ararea com$onen!"or se face $r"n
strat"f"carea or( Ea se a$"c amestecur"or etero3ene "c."d?"c."d& so"d?so"d& so"d?
"c."d& so"d?3a-( 2$a!"u %n care are oc se$ararea este %n m"/care de rota!"e /" are
$ere!"" $"n"( Amestecu dator"t for!e" centr"fu3e se se$ar %n stratur" %n ord"nea
dens"t!""& cee cu dens"tate ma" mare f""nd ma" a$roa$e de $erete( Centr"fu3area $e
$r"nc"$"u sed"mentr"" uneor" ca$t denum"r" s$ec"ae& %n func!"e de fa-a te.noo3"c
$e care o rea"-ea-(
2ed"mentarea su' "nfuen!a for!e" centr"fu3e se rea"-ea- de fa$t %n dou fa-e:
23
?de$unerea fa-e" cu dens"tatea cea ma" mare& care se su$une e3"or
."drod"nam"c""? %n ca-u sed"menteor so"de4
?trecerea sed"mentuu"& care se su$une e3"or mecan"c"" souu"(
$r"n f"trare& care se a$"c %n s$ec"a amestecur"or etero3ene so"d?"c."d4
"c."du str't0nd su$rafa!a f"trant su' "nfuen!a for!e" centr"fu3e& "ar $art"cuee
so"de ae amestecuu"& ac!"onate /" ee de for!a centr"fu3& f""nd re!"nute a su$rafa!a
stratuu" f"trant ca /" %n ca-u f"trr""(
1actorii care influeneaz centrifugarea
Efectu for!e" centr"fu3e f"e c rea"-ea- se$ararea $r"n sed"mentare sau $r"n
f"trare& este "nfuen!at de o ser"e de factor"& $r"ntre care ce" ma" "m$ortan!" sunt:
mr"mea for!e" centr"fu3e
natura mater"auu" de se$arat
natura mater"auu" d"n care se constru"e/te ut"aAu
7r"mea for!e" centr"fu3e ? se$ararea este determ"nat de for!a centr"fu3 care
"a na/tere a rot"rea unu" cor$ %n Auru a8e"( 7r"mea for!e" centr"fu3e care a$are $r"n
rot"rea cor$uu" se determ"n $e 'a-a e3"or mecan"c""( 5or!a centr"fu3 care se na/te
%n ca-u une" m"/cr" c"rcuare a unu" cor$ de mas m& cu )"te-a un3."uar N& $e
tra"ector"e de ra- R este:
5MmONOR
%n care:
m ? masa tota afat %n rota!"e& %n +3fOs
H
J m
H
4
N K )"te-a un3."uar& %n radJs4
R K ra-a de rota!"e&%n m(
Natura mater"auu" de se$arat K mater"au su$us se$arr"" su' "nfuen!a for!e"
centr"fu3e& $r"n caracter"st"e sae& "nfuen!ea- se$ararea( Toate caracter"st"c"e
mater"aeor care aduc d"f"cut!" a sed"mentare sau f"trare se com$ort %n mod
s"m"ar /" a centr"fu3are(
24
23scozitatea "nfuen!ea- defa)ora'" se$ararea centr"fu3a( Pe msur ce
cre/te )0sco-"tatea& se$ararea se rea"-ea- ma" 3reu( Or"ce msur uat centru
m"c/orarea )0sco-"t!"" aAut se$ararea $r"n centr"fu3are( Reducerea )0sco-"t!"" se
$oate efectua $r"n %nc-"re& d"uare cu a$& %nturarea com$onen!"or coo"da"(
Spuma este un o'staco de se$arare& deoarece 'uee care o actu"esc se ata/a-
de $art"cuee so"de& e mresc )oumu a$arent /" $r"n aceasta m"c/orea- masa
)oum"c a$arent( Este "nd"cat ca s$uma s f"e %nturat %na"nte de %nce$erea
o$era!"e" de centr"fu3are& sau s se "ntroduc %n amestec su'stan!e care %m$"ed"c
s$umarea( 2u'stan!ee care %m$"ed"c s$umarea sunt su'stan!e )0scoase care %n
acea/" t"m$ m"c/orea- )"te-a de se$arare(
Ae3erea mater"auu" $entru constru"rea centr"fu3eor
P"n0nd seama de efectu for!e" centr"fu3e care a$are %n m"/carea de rota!"e a
construc!"a centr"fu3eor de or"ce t"$ tre'u"e s se !"n seama de anum"te eemente(
Im$ortant $entru rea"-are este ae3erea mater"auu" de construc!"e /" ae3erea tura!"e"
o$t"me(
Alegerea materialului de construcie tre'u"e s se fac !"n0nd seama de dou
eemente:
caracter"st"c"e mater"auu" su$us se$arr"" su' efectu for!e" centr"fu3e
re-"sten!a adm"s"'" a mater"auu" care este su$us $res"un"" ce a$are
dator"t efectuu" for!e" centr"fu3e(
Stabilirea turaiei optime? $rocesu de se$arare centr"fu3a este cu at0t ma"
ef"cace cu c0t tura!"a este ma" mare& deoarece )"te-a de se$arare su' "nfuen!a for!e"
centr"fu3e este $ro$or!"ona cu tura!"a a $trat( Pentru a se e)"ta %ns $res"un" $rea
mar" asu$ra $rec"$"tatuu" /" "c."duu"& este necesar s se aea3 o tura!"e care s
as"3ure c nu se )or d"stru3e anum"te ca"t!" ae $rec"$"tatuu" dator"t $res"un""
"nter"oare( Aceasta este /" ma" "m$ortant $entru mater"aee cr"sta"ne& cum este /"
ca-u -a.ruu" sau acto-e" care se se$ar $r"n filtrare centrifugal( Pentru acest sco$
este necesar s se "a %n cons"derare $res"unea e8erc"tat asu$ra $rec"$"tatuu"( n
3enera $r"n f"trare centr"fu3a um"d"tatea scade a ma" mut de Aumtate d"n )aoare
25
dac so"du res$ect") este sat s se scur3 "'er( Efectu de scur3ere este /" ma"
$utern"c $entru so"de care se 3sesc %n stare cr"sta"-at(
.rincipiul centrifugrii
2e$ararea cr"staeor de -a.r de s"ro$u "ntercr"sta"n se rea"-ea- su' ac!"unea
for!e" centr"fu3e de-)otate $r"n $unerea %n m"/care de rota!"e a mare tura!"e& a mase"
3roase afat %n to'a centr"fu3""(
#escr"erea o$era!"e":
ncrcarea centr"fu3e" K se face %n mers& c0nd tam'uru se %n)0rte/te cu o
)"te- redus 6HFF?CFF rotJm"n94 a aceast tura!"e& se$ararea s"ro$uu" de cr"stae se
face %n m"c msur %nc0t masa 3roas rm0ne destu de fu"d /" se re$art"-ea-
un"form $e toat %n!"mea tam'uruu"( 2u$rafa!a "nter"oar a mase" 3roase %n
centr"fu3 "a forma unu" $ara'oo"d de re)ou!"e& as"3ur0nd astfe ec.""'rarea
s"stemuu" tam'ur?%ncrctur(
#ac %ncrcarea s?ar face atunc" c0nd tam'uru a at"ns o )"te- mare de rota!"e&
e"m"narea s"ro$uu" mam s?ar face %na"nte ca masa 3roas s a"' t"m$u s se
re$art"-e-e un"form4 stratu de mas 3roas de $e $ere!"" centr"fu3e" ar $re-enta
nere3uar"t!"& dator"t scur3er"" neun"forme a mase" 3roase $r"n A3.ea'ur"e de
d"str"'u!"e(
Pentru %ncrcarea une" centr"fu3e se desc."de re3"stru cores$un-tor aceste"a /"
se as astfe s se scur3 masa 3roas d"n maa8oru d"str"'u"tor a 'ater"e" $r"ntr?un
A3.ea' care $oate f" sat %n Aos sau r"d"cat du$ tre'u"n!( Cant"tatea de mas care se
"ntroduce %n centr"fu3 )ar"a- cu d"mens"un"e aceste"a /" este de ord"nu CFF?
;FFF+3(
ncrcarea "nsuf"c"ent a tam'uruu" scade randamentu centr"fu3e"& "ar
%ncrcarea cu o cant"tate $rea mare este duntoare& f""ndc sur$usu de mas 3roas
se )ars $este mar3"n"e tam'uruu" /" cade %n s"ro$& mr"nd $ur"tatea acestu"a(
26
#u$ %ncrcarea mase" 3roase& se %nc."de re3"stru /" du$ ce se cur! cu
aten!"e A3.ea'u de restur"e de mas 3roas& se r"d"c %n sus $entru a %m$"ed"ca
cur3erea de s"ro$ %n t"m$u centr"fu3r""4 se e)"t astfe formarea con3omerateor de
cr"stae de -a.r care %nrut!esc ca"tatea $rodusuu" f"n"t(
2e$arare s"ro$uu" )erde K tam'uru se %n)0rte/te d"n ce %n ce ma" re$ede& $0n
aAun3e a tura!"a ma8"m( n aceast $er"oad se %nde$rtea- cea ma" mare $arte d"n
s"ro$u "ntercr"sta"n(
Cu c0t for!a de e8$u-are a s"ro$uu" %n e8ter"oru tam'uruu" este ma" mare& cu
at0t centr"fu3area durea- ma" $u!"n(
2$area sau a'"rea -a.ruu" K $r"n centr"fu3are& s"ro$u mam nu este
se$arat com$et( La su$rafa!a cr"staeor rm0ne un strat de s"ro$ at0t de su'!"re %nc0t
for!ee de ade-"une %ntre cr"stae /" f"mu de s"ro$ e3aea- for!a centr"fu3(
Cu c0t cr"staee sunt ma" m"c"& cu at0t este ma" mare su$rafa!a or s$ec"f"c /"
dec" /" cant"tatea de s"ro$ re!"nut $e cr"stae( nde$rtarea f"muu" de s"ro$ de $e
cr"stae se $oate face $r"n s$are: cu a$ /" cu a'ur4 numa" cu a$4 numa" cu a'ur(
2co$u s$r"" este de a %nocu" acest strat su'!"re de s"ro$ mam $r"ntr?un s"ro$
care s con!"n ma" $u!"n ne-a.r(
n t"m$u centr"fu3r""& masa 3roas se s$a cu a$ f"er'"nte <F?BF
o
C a$o" cu
a'ur de ;IF?;DF
o
C& $entru a men!"ne tem$eratura o$t"m de centr"fu3are $0n a
descrcarea -a.ruu"( A$a este tr"m"s su' $res"une %n cent"fu3 %ntr?un tu' meta"c
$re)-ut cu du-e $entru $u)er"-at a$a(
5""nd montat $arae cu 3eneratoarea tam'uruu" e tr"m"te $este cr"stae un
curent de a$ %n form de $"ctur" f"ne( A$a& c-0nd $e stratu de -a.r& su' ac!"unea
for!e" centr"fu3e trece $r"n cr"staee de -a.r /" antrenea- cu ea /" o $arte d"n s"ro$u
aderent(
Totodat& %n a$a de s$are& se d"-o) o cant"tate oarecare de cr"stae( Pur"tatea
s"ro$uu" re-utat de a s$are ? s"ro$u a' ? este ma" mare dec0t a s"ro$uu" )erde(
Pentru s$area cu a'ur se %ntre'u"n!ea- a'ur su$ra%nc-"t 6C?D at9( n ra$ort cu
3reutatea mase" 3roase se consum c"rca HG a'ur& d"n care ;G se condensea- $e
27
cr"stae /" trece %n s"ro$u a' /" ;G este %nde$rtat cu aAutoru une" "nstaa!"" de
)ent"a!"e(
A'uru care str'ate $r"n stratu de cr"stae $e de o $arte % %nc-e/te& ceea ce
m"c/orea- )0sco-"tatea f"muu" de s"ro$ de $e cr"stae /" %nesne/te astfe scur3erea
u"& $e de at $arte %ntur& $r"n ac!"une mecan"c& o $arte d"n acest s"ro$(
Za.ru o'!"nut este a'& cu o um"d"tate sc-ut 6F&IG9 /" f"er'"nte 6c"rca <F
o
C9&
ceea ce aAut a uscarea u" uter"oar( Afar de aceasta %n t"m$u s$r""& a'uru se
condensea- ne%ntreru$t /" men!"ne constant tem$eratura /" um"d"tatea -a.ruu"&
%nc0t acesta nu *usuc $rea tare,& nu se "$e/te /" se descarc u/or(
5r0narea centr"fu3e" K c0nd a'"rea -a.ruu" este term"nat& se %nc."de a'uru
/" se o$re/te c0t ma" re$ede tam'uru centr"fu3e"( n ca-u c0nd centr"fu3ee sunt
ac!"onate "nd")"dua cu motor eectr"c tr"fa-"c& se %nce$e fr0narea $r"n trecerea de a
)"te-a su$er"oar a )"te-a "nfer"oar( Aceast fa- tre'u"e s f"e c0t ma" scurt& nu
numa" $entru c re$re-"nt t"m$ ne$roduct")& c" /" stratu de -a.r se *usuc $rea
tare,(
Cr"staee& a %nce$ut "nde$endente& se sudea- unee de atee $r"n uscare /"
formea- o mas com$act& care se desface foarte 3reu /" cade d"n tam'ur su' form
de 'ocur" de d"fer"te mr"m"(
#escrcarea -a.ruu" K c0nd tam'uru este o$r"t& se dau a o $arte ca$acee de
deasu$ra& se r"d"c conu de %nc."dere a or"f"c"uu" de descrcare& a$o" se ta"e cu
$u3u stratu "nfer"or de -a.r& restu cade s"n3ur(
2e$ararea s"ro$ur"or o'!"nute a centr"fu3are K s"ro$ur"e care se scur3 d"n
centr"fu3e sunt su$use une" no" o$era!"" de f"er'ere /" cr"sta"-are& %n sco$u de a
e8tra3e d"n ee ma8"mum $os"'" de -a.r(
2e /t"e& de asemenea& c d"ntr?o mas 3roas cu $ur"tate ma" r"d"cat se o'!"ne
-a.r de ca"tate ma" 'un( ntruc0t s"ro$u )erde are o $ur"tate ma" sc-ut dec0t
s"ro$u a'& este "m$ortant s nu se amestece& $entru a $utea f" tr"m"se res$ect") a
f"er'erea maseor 3roase cu $ur"tate cores$un-toare n")euu" or de $ur"tate(
28
InAectarea de a'ur %ntre manta /" tam'ur %m'unt!e/te se$ararea& deorece s"ta&
f""nd %nc-"t& s"ro$u )erde de)"ne ma" $u!"n )0scos /" se scur3e ma" re$ede(
1.3.Descrierea utilajului conductor
Centr"fu3a cu fund con"c
Este o ma/"n cu descrcare ra$"d /" cu o ca$ac"tate 'un de ucru( Astfe a o
ca$ac"tate de um$ere med"e de IFF+3& o tura!"e de ;FFF tureJm"n /" d"ametru to'e"
de ;HHF mm $oate rea"-a CD /arAeJor( Este o ma/"n de t"$ sus$endat& a cre" to'
este constru"t astfe %nc0t -a.ru se$arat se descarc su' 3reutatea $ro$r"e& a o$r"rea
centr"fu3""( To'a centr"fu3"" care %n $artea de Aos este u/or con"c se o'!"ne $r"n
$resare fr $uncte de sudur /" este sudat de ca$ac /" de ro-eta ar'oreu"(
To'a centr"fu3"" 6tam'uru9 este confec!"onat d"n o!e a"at re-"stent /" are
3ros"mea de I?< mm sau ma" su'!"re( To'a este $erforat a)0nd or"f"c"" rotunde sau
su' form de fante& cu o su$rafa! "'er de cernere de $este HFG(
Partea su$er"oar a to'e" este desc."s /" o tra)ersea- ar'oree f"8at de to'
$r"n ro-eta de a 'a-a sa( n "nter"oru to'e" se $une o s"t de d"stan!are confec!"onat
d"n %m$et"tur de s0rm de aam& sau 3a)an"-at& sau d"n "no8& cu oc."ur" mar"( Pe
aceast s"t se $une s"ta centr"fu3"" 6 de f"trare9 $ro$r"u?-"s care este confec!"onat
d"n ta' de aam sau cu$ru a)0nd $erfora!"" foarte dese %n func!"e de t"$u mase" de
centr"fu3at(
29
To'a centr"fu3"" se rote/te %n "nter"oru une" mantae c""ndr"ce f"8e& concentr"c
cu to'a /" montat astfe c %ntre to' /" manta rm0ne un s$a!"u "near cu !"mea de
;IF?HFF mm(
2"ro$u re-utat $r"n centr"fu3are este $ro"ectat $e su$rafa!a "nter"oar a
mantae"& se scur3e %n Auru e" /" se adun %n uucu c"rcuar de a $artea "nfer"oar a
s$a!"uu" d"ntre to' /" manta( #e a"c" $r"ntr?o conduct este d"r"Aat f"e %n A3.ea'u de
s"ro$ )erde& f"e %n ce de s"ro$ a'& du$ ca-(
)eza#anta4ele centr"fu3"" cu fund con"c constau %n:
?um$erea defectuoas& ma" aes a masee cu $ur"t!" r"d"cate /" cr"stae de
3ranua!"e mare& $recum /" %n a$ar"!"a )"'ra!""or4
?a $rodusee )0scoase& forma necores$un-toare a tam'uruu" nu $erm"te
s$area un"form& care este "nsuf"c"ent %n -ona "nfer"oar4
?cere o aten!"e deose'"t a s$area cu a$& o$era!"e ce tre'u"e fcut %n
momentu c0nd um"d"tatea -a.ruu" este cu$r"ns %ntre ;&I?H&IG4
?s$area cu a'ur su$ra%nc-"t 6a -a.ru tos9 tre'u"e fcut c."ar %na"nte de
descrcare $entru a e)"ta %ntr"rea -a.ruu" %n centr"fu3 /" %n3reunarea
autodescrcr""4
?e)acuarea nu se rea"-ea- totdeauna %n 'une cond"!""(
Totu/"& acest t"$ de centr"fu3 este s"m$u %n construc!"e /" u/or de %ntre!"nut& "ar
s"ta se u-ea- $u!"n(
30
1.4.Norme de protec(ie a muncii yi igien
? centr"fu3ee de -a.r tos tre'u"e s f"e $re)-ute cu ca$ace(
? este o'"3ator"u ca f"ecare o$erator s comun"ce& a term"narea sc."m'uu"&
starea centr"fu3eor& %n s$ec"a a ceor automat"-ate /" cont"nue(
? a f"ecare centr"fu3 se recomand s e8"ste un mecan"sm $entru r"d"carea
conuu" de %nc."dere /" sarea u" %n Aos(
? este "nter-"s su$ra%ncrcarea centr"fu3eor( n Auru centr"fu3eor se )or monta
$ode!e de o %n!"me astfe aeas %nc0t ucrtoru s $oat deser)" u/or centr"fu3a(
? d"s$o-"t")ee de $orn"re /" o$r"re )or f" astfe constru"te %nc0t s nu $erm"t
$orn"rea acc"denta( #ac du$ $orn"re se o'ser) c centr"fu3a func!"onea-
anorma 6osc"ea-9& are tre$"da!""& -3omot etc( aceasta tre'u"e o$r"t "med"at /" se )a
anun!a ma"stru de sc."m'(
? $e mar3"nea centr"fu3eor este "nter-"s a/e-area or"cror o'"ecte ce ar $utea
s cad %n centr"fu3 /" s o scoat d"n tura!"a norma(
? descrcarea centr"fu3eor neautomat"-ate se )a face numa" a o$r"rea or
com$et(
? este cu des)0r/"re "nter-"s urcarea $e centr"fu3 %n t"m$u mersuu"& c."ar
dac este aco$er"t cu ca$ace(
? toate fr0nee a centr"fu3 tre'u"e )er"f"cate cont"nuu $entru a f" %n $erfect
stare(
31
? se "nter-"ce fr0narea centr"fu3eor cu o$e!" sau ate o'"ecte(
? este "nter-"s a se foos" 3e!"& cn" $entru s$area -a.ruu" %n centr"fu3(
? se )or $re)edea co)oare de cauc"uc %n fa!a centr"fu3e" cont"nue(
? munc"tor"" care deser)esc centr"fu3ee )or $urta .a"ne '"ne str0nse $e cor$& "ar
$e ca$ 'onet(
? re-er)oaree /" A3.ea'ur"e de scur3ere ae s"ro$ur"or de a centr"fu3e tre'u"e
s f"e aco$er"te(
? a8ee centr"fu3eor )or f" )o$s"te a e8ter"or cu )o$sea 3a'en(
? %n t"m$u func!"onr"" centr"fu3eor se "nter-"ce $rs"rea ocuu" de munc(
Acestea )or f" su$ra)e3.eate $ermanent(
? se "nter-"ce a ucra a sta!"a de centr"fu3e $ersona ne"nstru"t(
? este o'"3ator"e )er"f"carea %n remont a str"" de u-ur a tam'ur"or /" a8eor(
? este "nter-"s mr"rea numruu" de tura!"" a tam'uruu" centr"fu3e"(
? eectromotoaree /" toate $r!"e centr"fu3eor care $ot f" $use acc"denta su'
tens"une tre'u"e s f"e e3ate a nuu de $rotec!"e /" a $m0nt(
? f"ecare centr"fu3 )a f" $re)-ut cu "um"nat oca a tens"unea de H= 1(
? %n ca-u %ntr"r"" -a.ruu" %n centr"fu3 se "nter-"ce e)acuarea cu
descrctoru( QarAa se )a e)acua $r"n s$are cu a$ cad(
? dac a tam'ur" a$ar $endur"& o$eratoru este o'"3at s o$reasc centr"fu3a
d"n func!"une(
? )or f" %ntocm"te /" af"/ate "nstruc!"un" de e8$oatare /" de $rotec!"e a munc""
$entru f"ecare 3ru$ /" t"$ de centr"fu3e conform ceor $re)-ute %n cartea te.n"c c0t
/" de $ro"ectant(

32
2.Partea de calcul
2.1.Bilan(ul de materiale
#"fu-"a:
C M CFFFtJH= .
C? ca$ac"tatea
2: RTM ;;F?;;IG
2? sut"raAu $entru "nstaa!"a de d"fu-"une RT
t: ;FF m"n
t? t"m$u
RM ;FCF +3Jm
C
R? dens"tatea
m"n J HFBC ;F FBC & H
DF H=
;F CFFF
C
C
,g C = =

=
m"n J HCED =I & HCEI
;FF
;;I
HFBC ,g S C 5
z
= = =
S
-
? de'"tu de -eam de d"fu-"e
m"n J HCHF m"n J CH & H
;FCF
HCED
C
litri m
5
5
Z
Z
2Z
= = = =

S
)-
? de'"tu )oum"c de -eam

Predefecarea
Cant"tatea de a$te de )ar?F&C +3 a ;FF+3 sfec
2e foose/te Ca6OH9
H
ce con!"ne HFD3 CaOJ
;FF +3 sfec ((((((((((((((((((((((((((((((((F&C+3 CaO
HFBC +3Jm"n sfec (((((((((((((((((((((( >
Ca6 ,g 7 m"n J H=E & D
;FF
C & F HFBC
=

=
33
;"tru Ca6OH9
H
((((((((((((((((((((((((((((((((HFD3 JCaO
T ((((((((((((((((((((((((((((((((((DH=E3Jm"n CaO
H
9 6 m"n J CC & CF
HFD
DH=E
68 Ca litri 9 = =

m"n J CI & C m"n J CC & HCIF CC & CF HCHF
C
)ar
m litri 5 5 5
2lapte 2Z 2.
= = + = + =
S
1P
? de'"t )oum"c $redefecare
#efecarea
? tratamentu ma" a)ansat cu a$te de )ar "ntroduc0ndu?se %n $us ;&B +3 CaO a
;FF+3 sfec
? t"m$u ;F m"nute
;FF +3 sfec(((((((((((((((((((((((((((((;&B +3 CaO
HFBC +3Jm"n sfec ((((((((((((((((((( Z
m"n J C<=E= m"n J =E= & C<
;FF
B & ; HFBC
g Ca6 ,g Z = =

=
; "tru Ca6OH9
H
(((((((((((((((((((((((((HFD 3 CaO
: (((((((((((((((((((((((((((C<=E= 3Jm"n CaO
H
9 6 m"n J ;BH
HFD
C<=E=
68 Ca litri B = =
S
1#
M S
1$
U S
1$ )ar
M HCIF&CC U ;BH M HICH&CC "tr"Jm"n M H&IC m
C
Jm"n
S
1#
? de'"t )oum"c a defecare
2atura!"a
? tratamentu cu CO
H
? -eama de d"fu-"e are ac"d"tatea de F&F=G CaO
? -eama saturat are aca"n"tatea de F&FBG CaO
? coef"c"entu de ut""-are a CO
H
este de F&<I G
? masa s$ec"f"c a CO
H
RM ;&E<< m3Jcm
C
sau RM ;&E<< +3J m
C
? con!"nutu de CO
H
a 3a-uu" de satura!"e este de HDG )oume
? durata de saturare este de tM;F m"nute
? a saturare "ntr -eama defecat
CaO U CO
H
V CaCO
C
;FF +3 -eam ((((((((((((( (((((((((((((((((((( F&F= +3 CaO
HCED +3Jm"n -eam ((((((((((((((((((((((((( >
34
Ca6 ,g 7 m"n J EI & F
;FF
F= & F HCED
=

=
& $entru ac"d"tate
m"n J E & HDFI m"n J ;FCF m"n J IC & H
C
,g ,g m 5 5
2) mZ)
= = + =
S
mZ#
? de'"tu mas"c a -em"" de d"fu-"e
;FF +3 -eam ((((((((((((((((((((((((((((((((F&FB +3 CaO
HDFI&E +3Jm"n -eam (((((((((((((((((((( T
Ca6 ,g 9 m"n J FB & H
;FF
FB & F E & HDFI
=

=
& $entru aca"n"tate
CaO
tota
M CaO
$redefecare
U CaO
defecare
M D&H=E UC<&=E= U=C&<=C +3Jm"n CaO
CaO
care reac!"onea-
M =C&<=C K 6 F&EIUH&FB 9 M =F&<;C +3Jm"n CaO
ID +3 CaO (((((((((((((((((((((((((((((((((((( == +3 CO
H
=F&<;C +3Jm"n (((((((((((((((((((((((((((((( Z
H
m"n J EB & C;
ID
== <;C & =F
C6 ,g Z =

=
H
C
C
m"n J ;< & ;D
J E<< & ;
m"n J EB & C;
H
H
C6 m
m ,g
,g
"
2
C6
C6
= = =

E)a$orarea
2U
Z2
M ;H?;IG
2U
ZG
M DF?DIG
? a'ur de %nc-"re: PM H&I atm a tM;CF
o
C
? tem$eratura de f"er'ere %n cor$u ; a sta!"e" de e)a$orare M ;;D
o
C
? tem$eratura de f"er'ere %n cor$u I a sta!"e" de e)a$orare M DF?DI
o
C
S
Z#
M HDFI&E +3Jm"n
CaO U CO
H
V CaCO
C
== +3 CO
H
(((((((((((((((((((((((((((((((((;FF +3 CaCO
C
C;&EB +3Jm"n ((((((((((((((((((((((((((((( >
C
m"n J DB & <H
==
;FF EB & C;
CaC6 ,g 7 =

=
s ,g ,g 5 5 5
CaC6 Z) ZS
J HH & =H m"n J HH & HICC DB & <H E & HDFI
C
= = = =
S
Z2
? de'"tu de -eam su'!"re
- Z: ZS + =
35
Z: ZS
S; Z: S; ZS =
s ,g
S;
S; ZS
Z:
Z:
ZS
J <= & E
DI
;I HH & =H
=

=
Z2 ? -eama su'!"re
2U
Z2
? su'stan!a uscat a -em"" su'!"r"
ZG ? -eama 3roas
2U
ZG
K su'stan!a uscat a -em"" 3roase
s ,g Z: ZS - J =B & CH <= & E HH & =H = = =
W? a$a e)a$orat
5"er'erea
2U
7G
M EH?EIG
2U
ZG
M DF?DIG
- ": Z: + =
": Z:
S; ": S; Z: =
s ,g
s ,g
S;
S; Z:
":
":
Z:
J D & D
EI
DI J <= & E
=

=
7G? masa 3roas
s ,g ": Z: - J ;= & C D & D <= & E = = =
a$ e)a$orat
Centr"fu3area
7 M D&D +3Js
Z. M BC&DHG
Ne-a. M B&CBG
A M B&FFG
2) : Z. M D;G 2a : Z. M DD&EG Zt : Z. M EBG
Ne-a. M;;&D;G Ne-a. M X A M HG
A M H<&CEG A M X
2)? s"ro$ )erde 2a? s"ro$ a' Zt? -a.r tos
2) 6s"ro$ )erde9 re$re-"nt H=G d"n masa 3roas
A 6a$a9 re$re-"nt ;&IG d"n masa 3roas
W 6a'ur9 re$re-"nt H&IG d"n masa 3roas
s ,g S# J IB & ; D & D
;FF
H=
= =
& s"ro$ )erde
36
s ,g A J FEE & F D & D
;FF
I & ;
= =
& a$a
s ,g - J ;DI & F D & D
;FF
I & H
= =
& a'ur
2a M X 2a M ;&EB +3Js
Z' M X Z' M I&F; +3Js
Zt MX Zt M C&C +3Js

I(
S# Zt Sa - ; " + + = + +
H= I & H I & ; ;FF + + = + + Zt Sa
Sa Zt Zt Sa = = + BF BF
S# Zt Sa "
Z S# Z Zt Z Sa Z " + + =
D; H= EB E & DD DH & BC ;FF + + = Zt Sa
DBEB EB E & DD = + Zt Sa
DBEB 9 BF 6 EB E & DD = + Sa Sa
G IF CF BF G CF E=H ; & C; = = = = Zt Sa Sa
s ,g Zt J C & C D & D
;FF
IF
= =
& -a.r tos
s ,g Sa J EB & ; D ( D
;FF
CF
= =
& s"ro$ a'
II(
S# Zb " + =
G <D H= ;FF = = = S# " Zb
s ,g Zb J F; & I D & D
;FF
<D
= =
III( S# Sa
<ezah S# <ezah Sa <ezah " + =
D; & ;; H= CF CB & B ;FF + =
Sa
<ezah
D= & H<B BCB CF =
Sa
<ezah
G D= & ;B =
Sa
<ezah
G =D & ;= D= & ;B E & DD ;FF ;FF = = = <ezah Zh Apa
37
IV.
S# Zb " + =
S# Zb "
<ezah S# <ezah Zb <ezah " + =
D; & ;; H= <D CB & B ;FF + =
Zb
<ezah
G CD & < =
Zb
<ezah
S# Zb "
A S# A Zb A " + =
G B< & ; CE & H< H= <D B ;FF = + =
Zb Zb
A A
G << & EF 9 B< & ; CD & < 6 ;FF 9 6 ;FF = + = + =
Zb Zb Zb
A <ezah Z
Z': Z. M EF&<<G
Ne-a. M <&CDG
A M ;&B<G
1(
;FF

=
"
Zt
Z "
Z Zt

;FF
DH & BC D & D
EB C & C

=
G IE & IB =
38
2.2. Calculul numrului de centrifuge
Cunosc0nd ca$ac"tatea de fa'r"ca!"e $e H= de ore& randamentee %n mas 3roas
/" durata unu" c"cu de centr"fu3are& se $oate cacua numru necesar de centr"fu3e(
Ca$ac"tatea de $roduc!"e a fa'r"c"" este de CFFF t sfecJH=.( Randamentu de
mas $rodus I /" II este de CHG res$ect") <&IG fa! de sfec( #urata unu" c"cu de
centr"fu3are $entru $rodusee I /" II este D /" res$ect") ;D m"nute(
Cant"tatea de mas 3roas:
? $rodus I M
h t H= J EDF
;FF
CH CFFF
=

? $rodus II M
h t H= J HHI
;FF
I & < CFFF
=

Numru necesar de centr"fu3e )a f":


B
H= DF IFF
D EDFFFF
=

centr"fu3e $entru $rodusu I


< ;= & <
DF H= CIF
;D HHIFFF
= =

centr"fu3e $entru $rodusu II


Ca$ac"tatea centr"fu3eor $entru $rodusu I este de IFF+3 "ar $entru $rodusu II este
de CIF+3(
39
3. Partea grafic
3.1. Schema tehnologic general
A$ 2feca de -a.r La$te de )ar :"o8"d de suf
Y :"o8"d de car'on
#e$o-"tare %n canae
Y
Trans$ort ."drau"c
Y
2$are
Y
#"fu-"une
Y
Zeam de d"fu-"e
Y
Pur"f"care
Y
E)a$orare
Y
Zeam 3roas
Y
5"er'ere /" cr"sta"-are
Y
7as 3roas $rodus I
Y
Centr"fu3are
2$are
Y
Za.r tos 2"ro$ )erde 2"ro$ a'
Y
5"er'ere /" cr"sta"-are
Y
7as 3roas $rodus II
Y
Centr"fu3are
Y
Za.r 'rut 7eas :or.ot A$ de 3o"re
40
3.1.1. Schema detaliat a opera(iei
A$ A'ur 7asa 3roas
Y
Centr"fu3are
Y
Za.r 'rut
Y
2$are
Y
A'"re
Y
2"ro$ a' Za.r tos 2"ro$ )erde
3.2.Reprezentarea grafic a bilan(ului de materiale
:"an!u de mater"ae re$re-"nt atura cant"tat") a transformr"or de natur
f"-"co?mecan"c& c."m"c& '"oc."m"c $e care un mater"a e sufer %n t"m$u unu"
$roces te.noo3"c( Pe 'a-a '"an!ur"or de mater"ae se $ot sta'"" consumur"e
s$ec"f"ce de mater"" $r"me& d"mens"onarea ut"aAeor(
:"an!u de mater"ae $oate f" re$re-entat su' form de:
? ta'e
? ta'e?sc.em
? ca mater"ae "ntrate /" "e/"te e8$r"mate cant"tat") a scar
I( Re$re-entarea su' form de ta'e
Nr(
crt
7ater"ae "ntrate 7ater"ae "e/"te
o$era!"a

mater"a
2"m'o U(7( 1aoarea o$era!"a
mater"a
2"m'o U(7( 1aoarea
;( centr"fu3are centr"fu3are
masa 3roas
a$a
a'ur
Tota
7 @3Js D&D -a.r cr"sta
s"ro$ )erde
s"ro$ a'
Tota
Zt @3Js C&CF
A @3Js F&FEE 2) @3Js ;&IB
W @3Js F&;DI 2a @3Js ;&EB
D&BD D&BD
41
II( Re$re-entarea su' form de ta'e?sc.em
7asa 3roas Centr"fu3are 2"ro$ )erde ;&IB +3Js
D&D +3Js
s ,g zahar J EDCB & F IB & ;
;FF
D;
G D; = =

s ,g nezahar J ;BC= & F IB & ;
;FF
D; & ;;
G D; & ;; = =

s ,g apa J =CH< & F IB & ;
;FF
CE & H<
G CE & H< = =
A$a
F&FEE+3Js 2$are 2"ro$ a' ;&EBG

s ,g zahar J CH= & ; EB & ;
;FF
E & DD
G E & DD = =

s ,g nezahar J CDE & F EB & ;
;FF
D= & ;B
G D= & ;B = =

s ,g apa J HBD & F EB & ;
;FF
=D & ;=
G =D & ;= = =

A'ur A'"re Za.r tos C&C +3Js
F&;DI+3Js
s ,g zahar J HC= & C C & C
;FF
EB
G EB = =

s ,g apa J FDD & F C & C
;FF
H
G H = =
42
III. Reprezentare cantitativ la scar 4:1
Apa 0,099 cm Masa groas 6,6 cm Abur 0,165 cm
Sirop verde 1,58 cm Zahr cristal 3,3 cm Sirop alb 1,98 cm
1,58 kg/s sirop verde 3,3 kg/s zahr cristal 1,98 kg/s sirop alb
43
Bilbiografie
;( Cuac.e #omn"ca& Paton 1(& ? Te.noo3"a -a.ruu"& :ucure/t"& Ed"tura
Te.n"c(
H( #om/a 5(& I"escu L(& ? Te.noo3"a -a.ruu"& ;EDH& :ucure/t"& Ed"tura
#e 2tat #"dact"c /" Peda3o3"c(
C( #om/a 5(& I"escu L(& ? Te.noo3"a -a.ruu"& ;E<C& :ucure/t"& Ed"tura
Te.n"c(
=( Zere3.e G(& 7ur3eanu A(& Hac"adur O(& ? Te.noo3"a "ndustr""or
e8tract")e& ;E<F& :ucure/t"& Ed"tura #"dact"c /" Peda3o3"c(
I( 2tnescu Z(& R"-escu G(& ? 2feca de -a.r& ;E<D& :ucure/t"& Ed"tura
Ceres(
D( Norme de $rotec!"a munc"" $entru "ndustr"a -a.ruu" /" $roduseor
-a.aroase& ;EBB& :ucure/t"(
44