Sunteți pe pagina 1din 3

Coordonatorul gtiinlific poate fi oricare din csdrele didaaice ale progromului de licentd, svdnd titlul gtiinlific de profesor universitar

doctor, conferenlior universitar pot coordona doctor/dectorond. Asistentii universitari doctorisaudoctoranzi, in numai in co-tuteld licen[d cu cadre didactice superioare.
//''

ptional lucriride

Dacd studentul urmeazi,la facultatea noastri,doud multe specializdri, nu'poate si opteze pentruaceea5i gi Tncazul lucrare temi gi sd elaboreze o singura de Acestaspect estevalabil in care studii,la nivelde licen15, la altdfacultate fdri profileconomic. sunturmate Poate insdse utilizeze baza gi pot fi dezvoltatecercetdrile informativi $i documentaria temei sau a interdisciplinare, pluridisciplinare gi multidisciplinare, nare. Prin aceasta se realizeazd o anumitdintegrare intre gi domenii alecunoagteriiuti unuilimbaj comun, dar5i a unuischimb diferite de idei,informatii, notiuni, metode5i tehnici . in acestcontext,titlul gi continulullucrdriipot fi adaptategi concepte, gi firi sd nen,paralelisme nuanlate, sauunelerepetdri saureludri carecontravin exigentei eticiigtiintifice 5i gi cadrelor aleasd conducerii academice tema,in functiede cerin[ele a facultitii, a catedrelor preliminare gi se vor obtine avizelenecesare pentru acceptarea se vor intocmi documente rii acesteia.
PRELIMINARE LUCRARI, sAU A PRaIECTULU 2. iNTocM,REASTRUCTUHI

gi acceptarea gi prezentarea temei, studentul trebuiesd aibd in vedereelaborarea Dupi stabilirea proiectului gtiinlific. lucririi indrumatorului sau coordonatorului sau Aceastd structuri trebuiesd structurii in moddistinct, urmitoarele elemente: cuprindi, . lntroducere lucrdrii; in tematico o Motivolia, gimetodologio utilizatd; importanla decercetare . Propuneri gisubcapitolelor; privind lucrdrii sausuccesiunea capitolelor structura . Concluziile cedecurg din octivitoteacevofi desfdsuratd; . Repere gi gi celecoreurmeozd in vedereo saureferinfe sd fie consultate documentdrii bibliografice cunoscute lucrdrii. elabordrii preliminar gi/sau provizoriu lucririi estede fapt cuprinsul al lucrdrii. Optiunea sau proiectul Structura pentruacest consultat6, sugestiile anterioare, bibliografia orientativd demers se facein functiede cercetirile temei, preocuparea sau preferintaautoruluipentru stiintific,importantagi actualitatea coordonatorului provizoriu gi se poatemodifica in din tema tratatdetc,Aceastistructuriare un caracter anumitesegmente gi noutitiledin c0mpul posibilitdtile schimbdrile cercetdrilor de documentare, oblinute, de informaliile funcJie gtiinlific, limitelegi constringerile pirerile gi concluziile coordonatorului autorilor, interventiile stiin!ifice, gitemporale activititiile ulterioare. sedesfSgoard subimperiul cdrora conjuncturale DATELOR PRELUCRAREA 3. DOCUMENTAREA, 5l ORDONAREA $l INFORMATIILOR Documentoreo gi intocmireabibliografiei prin depistarea etapd este consacratimuncii de documentare Aceasta gi a informaliilor oficiale, prin consultarea oferite de alte surse:documente pentrutema aleasS, acesteia presa, publicalii etc. Este reviste site-uri gi documente de specialitate, elite5i inedite, economice informalii Si lucr;rii. Activitatea de dar gi cea mai importanti care asiguri substantialitatea etapacea mai complexS, gtiinlifice pe gi dar baza de abordatd tema rezultatelor dezbaterilor asigurd cunoagterea documentare 5i plecare pentruviitoare lucrare de licentd.

/t

lntroducere cercetdrii Motivatia,importantagi metodologia Abrevieri. gi casetelor Listatabelelor,graficelor primului l. Titlul capitol Capitolul 1 1.1. Subcapitolul 2 1.2. Subcapitolul 1 . 3 . .....,....... ll. Titlulceluide al doileacapitol Capitolul L 2.1.Subcapitolul 2 2.2.Subcapitolul 2 . 3 . ............. lll. Titlulceluide al treileacapitol Capitolul 1 3.1,Subcapitolul 2 3.2.Subcapitolul 3 . 3 . ............. lV. St u d i u de caz Capitolul generale aferente lucririi V. Concluzii Capitolul bibliografice Bibliografie sauReferinte o dimensionare optime a structuriiunei lucriri astfel sd se evite, pe de o parte Se recomandd segmentareaexcesivd a materialului elaborat, iar pe de alti parte, realizareaunor capitole poate fiapreciat cafiindoptim. de 4-5capitole Un numdr supradimensionate. Dimensiunea lucririi de licenli trebuiesd fie de maxim 50 de pagini (fdri anexegi bibliografie), lucrdrii, apartin6nd conducitorului decizia inseamni o restriclionare a dimensiunilor nu Aceasta $tiintific. acesteia. trebuiesi ocupecel putin50%din structura Partea aplicativia lucrdrii a stadiului sferatematicii succintd actual al cunoagteriiin o imagine Introducerea trebuiesd reprezinte gi gtiintific precum sau rezultatele fie ele de naturi conceptual5 oblinute, al studentului, demersul abordate, primd parte, trebuie si rezultein mod clar motivalia, importanta9i metodologia practici.in aceastd cercetdrii. practic,atunci se impune precizarea gtiintificeste unul cu caracterpreponderent Dacddeme.rsul pentru parcurse a lucririi. gi realizarea efectivi clari a etapelor distinctd la nivelulfiecirui gi confinutul cercetdrii derulatede cdtrestudenttrebuiesd se regdseasci Esenla precum gi dimensiunile propriu-zis acestora vor fi stabilite al capitolelor, lucririi.Conlinutul din cadrul capitol gtiintific al lucrdrii impreund cuindrumitorul generateale cercetdrii a fi alocatformul5riiconcluziilor Ultimul capitol al lucrdriise recomandd conturate. precum gi propunerile a concluziilor initiate ca urmare de student, intreprinse, gi relevantiregdsitd real5, autenticd o solidS, aibi la bazd documentare de licenld trebuie sd Lucrarea din literatura va contineminim 15 lucrdride specialitate Bibliografia la nivelulreferinlelorbibliografice. numeleautorului, nationali gi internalionaligi va fi ordonati dupi numeleprimuluiautor.Se vor preciza Internet,la care Sevor facegi referintebibliografice anulapariliei. editura, titlul lucrdrii, inilialaprenumelui, prezentate la finalul bibliografice a paginiiweb). Referinlele completd calea/link-ul(adresa se va preciza elaborat. materialului integral in textul sdse regiseascd lucririitrebuie sustinerii carevin in sprijinul a unor anexe, la o astfel de lucrare oportuni ata$area Daci se consideri acestora raportatdla numarultotal de paginial gtiinlific se recomandica ponderea ?ntreprins, demersului

4v

graficele, lucrdrii si fie maximLO%. Deasemenea imaginile tabele, nu trebuiesdse substituie textului, ci safie numai o completare a acestuia. 5isustinere DEREDACTARE 5. NORME A LUCRAR'/I Redactarea lucrdrii de diplomi trebuierealizatd incdtsd reflecte gtiin(ific astfel caracterul al acesteia.in sens este recomandabil acest a se respecta regulide editare: urmatoarele paginii Formatul gide 1,5cm sus,dreapta esteA4,iar marginea gijos; va fi de 2,5cm stdnga Fontul utilizat in redactarea continutului va fi Times NewRoman, mirime 12,spaliatla 1,5r6nduri; gi/sau Fontul utilizat la notelede subsol surse va fi Times NewRoman, mdrimeL0,spaliat la 1 rdnd; Fontul utilizat la tabele, figurigigrafice va fiTimesNewRoman, mdrime11,spatiat la 1 rdnd; jos,in dreapta in limbaromind,obligatoriu gi paginati Lucrarea va fi scrisd paginii (bottom cu diacritice of page, right); r Cuprinsul giprezentat lucrdrii trebuiesdfie paginat lainceputul lucrdrii de licenli; o Anexele (numerotate gidenumite) gi bibliografia (cf.structurii propuse) sepunlafinele lucrdrii r Redactarea titlurilor capitolelor va respecta format: urmdtorul 5isubcapitolelor (14pt,bold, L. TITLUL CAPITOLULUI capitals, center/left) (12pt) 1.1.TITLUL SUBCAPITOLULUI(12pt,b o ld, capitals,left) (12pt) o r r o o

iar subcapitolele Titlurile capitolelor trebuiesd fie numerotate continuu, vor fi numerotate in funclie (deexemplu, fdrdinsda utilza maimultde 3 cifrepentru numerotarea de numdrul capitolului, acestora L.2.t.) . gi la sursele lucririi,se vor preciza La notele de subsol citatein conlinutul numele autorului, initiala gi pagina/paginile prenumelui, titlul lucrdrii, editura, anul aparitiei la care se regisegte citatulsau referintarespectivd; paginilor incepdnd Numerotarea se va realiza continuu, cu numirul 1, pe primapagind a primului capitol. gigraficele Tabelele, figurile Dacd suntobligatorii, sedenumesc separat. acestea nu 5ise numeroteazd va fi precizatd apartin autorului, obligatoriu sursa. (12pt,bold,capitals, left)trebuie BIBLIOGRAFICE sd contind surse bibliografice REFERINTE doaracele dupdnumele Daci suntmai mulfi in text, iar ordonarea lucrdrilor se facealfabetic, autorului. citate varianta celortrei stelule* * *, dupdcarese insereazd titlul se poateutiliza autorifdrdun coordonator cu Daci lucrarea are un coordonator, trecutpe foaiade titlu, seva consemna numele acestuia, lucrdrii. precizarea in parantezS. coord., pentru intregul in lucrare utilizarea tip de bullets sau textcuprins serecomandi acelagi a puncta Pentru enumera diverse elemente.
EVALUARII LUCRARIIiTVTOTNEA 6. DEPUNEREA

prezentat o Lucrarea va fi copertatd, modelul in anexa2; de licenld tariatul facultitii, in termenul anuntat, insotitd de referatul coordonatoru

,/u