Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educa!

iei al Republicii Moldova


Academia de Studii Economice din Moldova
Catedra Finan!e "i Asigur#ri

ndrumar metodic privind practica de produc!ie "i de licen!# la specialitatea Finan!e "i B#nci
n cadrul ntreprinderilor pentru studen!ii specialit"!ii Finan!e #i B"nci

Autori:
Cobzari L prof. univ., dr. hab. Botnari L. conf. univ., dr. Tiron R. lect. univ.

Chi#in"u 2011 1

ndrumarul metodic privind practica de produc!ie #i de licen!" a fost aprobat #i recomandat" spre publicare de: catedra Finan!e #i asigur"ri Proces verbal nr. 3 din 20.10.2011 #ef catedr"________________ Botnari Nadejda conf. univ., dr Consiliul facult"!ii Finan!e Procesul verbal nr. _____ data _____________ decanul facult"!ii Finan!e_______________ Cobzari Ludmila prof. univ., dr. hab.

Coordonat: Director financiar SA Bucuria Cechina Ecaterina

Cuprins NOT$ INTRODUCTV$... I. SCOPUL %I ROLUL PRACTICII DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$... II. ORGANIZAREA PRACTICII DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$ 4 4 4

2.1 Dispozi!ii generale. 4 2.2 Rolul ntreprinderii n asigurarea desf"#ur"rii practicii de produc!ie #i de 5 licen!".. 2.3 Func!iile conduc"torului practicii de produc!ie #i de licen!" de la catedr" 5 2.4 Func!iile conduc"torului practicii de produc!ie #i de licen!" de la 6 ntreprindere. 2.5 Drepturile #i obliga!iile studentului practicant 7 III. CON&INUTUL PROGRAMEI PRACTICII DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$ N CADRUL NTREPRINDERILOR.. 8

3.1 Dispozi!ii generale. 8 3.2 Aspecte abordate n con!inutul temei. 9 IV. ELABORAREA %I PERFECTAREA RAPORTULUI PRIVIND PRACTICA DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$.. 4.2 Con!inutul raportului. 13

4.1 Dispozi!ii generale. 13 14 4.3 Condi!ii de tehnoredactare. 14 4.4 Sus!inerea raportului.. 15 CONCLUZII 15

NOT$ NTRODUCTIV$ n scopul consolid"rii cuno#tin!elor teoretice #i ob!inerii unor abilit"!i practice n domeniu, planul de studii prevede desf"#urarea practicii de produc!ie #i de licen!" pentru studen!ii anului III, ciclul I. Prezenta program" este elaborat" pentru studen!i care desf"#oar" practica de produc!ie #i de licen!" n cadrul ntreprinderilor. Capitolul I. SCOPUL %I ROLUL PRACTICII DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$ Practica de produc!ie #i de licen!" are menirea de a dezvolta la studen!i abilit"!i de aplicare n practic" a teoriilor financiare nsu#ite, scopul #i rolul c"reia poate fi concretizat n: consolidarea #i aprofundarea cuno#tin!elor teoretice dobndite; formarea, la absolven!i, a deprinderilor profesionale necesare pentru desf"#urarea formarea deprinderilor de utilizare a legisla!iei #i ale altor acte normative ale Republicii sporirea capacit"!ii studen!ilor de a n!elege complexitatea #i dialectica fenomenelor familiarizarea studen!ilor cu structura organizatoric" a ntreprinderii, cu func!iile #i studierea mecanismului financiar ce reglementeaz" ntreaga activitate economicostudierea structurii financiare a ntreprinderii, a modului de acoperire financiar" a studierea structurii veniturilor #i cheltuielilor ntreprinderii, a form"rii #i utiliz"rii studierea clien!ilor, aplicarea metodelor de gestionare a clien!ilor.

activit"!ii n unit"!ile economice din Republica Moldova; Moldova, privind activitatea economico-financiar" a ntreprinderilor; economico-financiare ce au loc n cadrul ntreprinderii; sarcinile diverselor compartimente ale acesteia; financiar" a ntreprinderii; consumurilor de produc!ie; profitului; Studentul trebuie s" nsu#easc" utilizarea corect" a bazei informa!ionale necesare elabor"rii programului privind activitatea de viitor a unit"!ilor economice. Capitolul II. ORGANIZAREA PRACTICII DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$ 2.1. Dispozi!ii generale Drept baz" pentru repartizarea studen!ilor la practica de produc!ie #i de licen!" serve#te contractul dintre Academia de Studii Economice #i ntreprindere. Repartizarea la practic" se efectueaz" n baza ordinului emis de c"tre institu!ia de nv"!"mnt, iar repartizarea practican!ilor pe subdiviziunile structurale ale ntreprinderii - n baza ordinului emis de c"tre organele de conducere de la ntreprindere.

Drept baz" de reglementare a problemelor ce !in de organizarea practicii serve#te Regulamentul despre practica de produc!ie #i de licen!" a studen!ilor institu!iilor superioare de nv"!"mnt. 2.2. Rolul ntreprinderii n asigurarea desf#"ur#rii practicii de produc!ie "i de licen!# Rolul principal, n organizarea practicii studen!ilor, revine organelor de conducere din cadrul ntreprinderii. Aceasta este condi!ionat" de faptul c" studentul este inclus provizoriu n colectivul ntreprinderii, atribuindu-se statutul de practicant. n vederea asigur"rii unor condi!ii satisf"c"toare de desf"#urare a practicii pe perioada prev"zut" ntreprinderea trebuie: ! s" aduc" la cuno#tin!" studen!ilor regulile interne de conduit" #i s" asigure controlul asupra respect"rii lor; ! s" completeze fi#a de pontaj a practican!ilor (eviden!a prezen!ei studen!ilor la locul de practic"); ! s" acorde practican!ilor dreptul de a utiliza informa!ia privind planificarea, eviden!a contabil" #i alt" informa!ie care circul" n cadrul ntreprinderii, literatur" de specialitate existent", precum #i materialele normative necesare realiz"rii programei practicii; ! s" acorde dreptul de a utiliza calculatorul pentru efectuarea calculelor, s" asigure studentul cu blanchetele #i documentele necesare; ! s" efectueze retribuirea muncii persoanelor implicate n procesul de dirijare #i coordonare a practicii studen!ilor n conformitate cu legisla!ia n vigoare. ntreprinderea are dreptul ca, periodic, s" implice studentul n realizarea unor sarcini ce !in de activitatea analitic" #i economic" a ntreprinderii, aceasta favoriznd acumularea cuno#tin!elor practice, formarea #i consolidarea la studen!i a calit"!ilor necesare desf"#ur"rii practicii n condi!iile rela!iilor de pia!". 2.3. Func!iile conduc#torului practicii de produc!ie "i de licen!# de la catedr# Controlul asupra ndeplinirii programei practicii se efectueaz" de c"tre lectorii catedrei Finan!e #i asigur"ri, coordonatori ai practicii. nainte de plecare la practic", conduc"torii aduc la cuno#tin!a studen!ilor scopul #i sarcinile studentului privind executarea practicii, termenul de desf"#urare, modalitatea de ntocmire a documentelor, etc. Conduc"torii de practic" verific" prezen!a, executarea sarcinilor expuse n program" de c"tre studen!i, efectund nu mai pu!in de dou" vizite la ntreprindere. De asemenea, conduc"torul discut" cu studen!ii temele studiate. n caz de necesitate profesorul acord" consulta!ii, contribuie la rezolvarea problemelor ce apar, explic" modul de ntocmire a d"rii de seam", etc. Fiecare ntlnire cu studen!ii se certific" de c"tre profesor n registrul studentului. 5

Conduc"torul practicii de la catedr" este obligat: - s" controleze nceperea practicii de produc!ie #i de licen!" n termenul stabilit; - s" cunoasc", personal, conduc"torul practicii de la ntreprindere, pentru ca s" poat" asigura conducerea practicii la un nivel satisf"c"tor de organizare #i profesional; - s" controleze disponibilitatea ordinului cu privire la organizarea practicii; - s" cunoasc" condi!iile de munc" ale practicantului, iar n caz de apari!ie a unor probleme s" contribuie la solu!ionarea lor; - s" controleze nregistrarea la timp a temelor n agenda practicantului #i semn"tura conduc"torului de la ntreprindere; - s" controleze nsu#irea de c"tre student a temelor studiate; - s" descopere deficien!ele existente n organizarea #i desf"#urarea practicii #i s" contribuie la combaterea lor. Dup" fiecare vizit" la ntreprindere conduc"torii practicii de la catedr" ntocmesc un raport privind modul de desf"#urare a practicii de c"tre fiecare student #i l prezint" #efului catedrei. 2.4. Func!iile conduc#torului practicii de produc!ie "i de licen!# de la ntreprindere Responsabilitatea pentru organizarea procesului de desf"#urare a practicii la ntreprindere revine organului superior de conducere. n baza unui ordin emis de ntreprindere, dirijarea procesului de desf"#urare a practicii, n ansamblu, revine unei persoane cu func!ii de r"spundere, care personal dirijeaz" acest proces, iar gestionarea procesului de desf"#urare a practicii studen!ilor pe unele compartimente ale programei este pus" n seama speciali#tilor de nalt" calificare cu studii superioare. Persoana responsabil" de procesul desf"#ur"rii practicii de la ntreprindere este obligat": - s" ntocmeasc", n termen de trei zile, planul calendaristic tematic al procesului de desf"#urare a practicii; - s" aduc" la cuno#tin!a studentului regulamentul tehnicii de securitate #i protec!ie a muncii #i s" efectueze instructajul necesar; - s" permit" participarea studen!ilor la adun"rile generale ale colectivului, precum #i la cele la care se examineaz" rezultatele activit"!ii desf"#urate; - s" controleze respectarea ntocmai de c"tre practican!i a ordinii interne #i n caz de nerespectare a regulamentului vizat s" reflecte acest fapt n agenda studentului; - s" controleze zilnic modul de realizare a programului stabilit #i s" verifice corectitudinea nregistr"rilor n agenda practicantului, precum #i a ntocmirii d"rii de seam" privind practica de produc!ie #i de licen!";

- sistematic, dar cel pu!in o dat" pe s"pt"mn", s" controleze calitatea nsu#irii materialului studiat, aprecierile fiind f"cute n agenda practicantului #i confirmate prin semn"tur"; - dup" expirarea termenului de desf"#urare a practicii, conduc"torul de la ntreprindere trebuie s" scrie un aviz, privind modul de realizare a programei, a calit"!ii activit"!ii desf"#urate de c"tre student, respectarea disciplinei etc., el fiind ulterior confirmat prin amprenta #tampilei #i semn"tura directorului general al ntreprinderii. 2.5. Drepturile "i obliga!iile studentului - practicant Perioada de timp necesar" desf"#ur"rii practicii de produc!ie #i de licen!" se determin" de c"tre sec!ia Studii #i se confirm" prin ordin de rectorul Academiei de Studii Economice. nainte de a se deplasa la baza de desf"#urare a practicii, studentului i se nmneaz" programa privind practica de produc!ie #i de licen!", agenda, precum #i legitima!ia de deplasare n afara municipiului Chi#in"u. Studentul este dator s" se prezinte la ntreprindere n prima zi indicat" n contractul de practic". Dac", din careva motive, la ntreprindere nu se poate organiza procesul de desf"#urare a practicii, studentul este dator s" informeze imediat catedra despre acest fapt, pentru a fi repartizat la alt" ntreprindere. Concomitent cu expedierea sau prezentarea la catedr" a informa!iei despre prezentarea la locul practicii se mai comunic" #i informa!ia privind denumirea corect" a organiza!iei n care se va desf"#ura practica de produc!ie #i de licen!" #i locul amplas"rii ei, numele #i prenumele conduc"torului, num"rul telefonului de serviciu. Studentul este dator s" verifice ca la baza de desf"#urare a practicii s" fie emis un ordin despre angajarea lui ca practicant #i s" cunoasc" numele persoanei ce urmeaz" s" coordoneze activitatea practic" pe ntreaga perioad". n decursul perioadei de desf"#urare a practicii studentul este dator s" respecte regulamentul ordinii interne. Absen!a de la practic" poate avea loc numai din motive ntemeiate (incapacitatea de munc" a studentului pe motive de boal", etc.). Plecarea de la practic", n timpul orelor de lucru, poate fi admis" numai n cazuri excep!ionale. Perioadele de timp n care studentul n-a fost prezent la practic" se indic" n agenda practicantului de c"tre coordonatorul practicii de la ntreprindere. Dac" lipsesc actele care justific" motivul absen!ei de la practic" a studentului, pot fi aplicate sanc!iuni: prelungirea procesului de desf"#urare a practicii pe o perioad" egal" cu num"rul de zile lipsite nemotivat sau exmatricularea lui din Academie. Este de dorit ca studentul s" participe activ la organizarea #i desf"#urarea adun"rilor generale, precum #i a celor la care sunt puse n discu!ie rezultatele activit"!ii economico-financiare a 7

ntreprinderii desf"#urate. Analiznd rezultatele ob!inute de c"tre ntreprindere, studentul este dator s"-#i expun" propria opinie, iar n caz de necesitate, s" nainteze propuneri orientate spre ameliorarea activit"!ii economice #i asigurarea stabilit"!ii financiare a agentului economic. n baza materialelor acumulate n compartimentul special al agendei practicantului Sugestiile #i propunerile practicantului, studentul este dator s" elaboreze propuneri #i s" indice m"suri de reglementare a activit"!ii economico-financiare a ntreprinderii care, n cele din urm", s" contribuie la ob!inerea unei eficien!e crescute. Pe parcursul desf"#ur"rii practicii, studentul este dator s" fac" nregistr"ri n agenda practicantului conform formei stabilite, iar dup" expirarea perioadei de desf"#urare a practicii, s" prezinte agenda mpreun" cu darea de seam" la catedr". Agenda studentului trebuie s" se g"seasc" pe masa de lucru la ntreprindere, #i sistematic, dar nu mai pu!in de o dat" n s"pt"mn", s" fie prezentat" coordonatorului practicii de la ntreprindere, pentru a verifica efectuarea nregistr"rilor n corespundere cu termenele stabilite, precum #i realizarea planului calendaristic. Pe ntreaga perioad" de desf"#urare a practicii, studentul trebuie s" fac" nsemn"ri referitoare la fiecare compartiment prev"zut n programul practicii de produc!ie #i de licen!". Capitolul III. CON&INUTUL PROGRAMEI PRACTICII DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$ N CADRUL NTREPRINDERILOR 3.1. Dispozi!ii generale Repartizarea planificat" a fondului de timp (zile) n perioada practicii de produc!ie #i de licen!". Nr. 1 Denumirea temelor supuse studierii
Num#rul de zile pentru nv#!#mntul cu frecven!#

Studierea structurii organizatorice a ntreprinderii Structura financiar" a ntreprinderii. Formarea #i repartizarea 2 capitalului Studierea structurii activelor pe termen lung #i a modului de 3 finan!are 4 Studierea studierii activelor curente. Modului de gestiune a lor Studierea structurii veniturilor #i cheltuielilor ntreprinderii, 5 form"rii #i utiliz"rii profitului la ntreprindere 6 Organizarea circula!iei b"ne#ti la ntreprindere 7 Aprecierea situa!iei financiare a ntreprinderii Studierea planului strategic al ntreprinderii #i analiza execut"rii 8 bugetelor func!ionale Elaborarea #i perfectarea raportului privind practica de produc!ie #i de licen!"

la zi 2 4 4 6 6 6 10 4 8

redus# 1 2 1 3 3 3 5 2 4

nsu#irea aspectului practic a temelor sus men!ionate necesit" studierea tuturor sectoarelor ntreprinderii #i participarea nemijlocit" a studentului la procesul de executare a diverselor func!ii 8

financiare, fapt ce contribuie la consolidarea cuno#tin!elor teoretice, la n!elegerea complexit"!ii problemelor cu care se confrunt" ntreprinderea la etapa actual", la formarea unei gndiri strategice privind modul de desf"#urare a activit"!ii ntreprinderii. 3.2. Aspecte abordate n con!inutul temei 3.2.1. Studierea structurii organizatorice a ntreprinderii n cadrul acestui compartiment studentul trebuie s" fac" cuno#tin!" cu urm"toarea informa!ie: structura organizatoric" a ntreprinderii, tipul de activitate, forma de proprietate, sortimentul produc!iei, num"rul de angaja!i, etc. 3.2.2.Structura financiar# a ntreprinderii. Formarea "i repartizarea capitalului Studentul trebuie s" cunoasc": forma de proprietate a ntreprinderii, cine sunt fondatorii #i care este m"rimea capitalului statutar, care este ponderea capitalului propriu n raport cu capitalul mprumutat. Practicantul trebuie s" efectueze calcule referitoare la: - gradul de ndatorare a ntreprinderii; - capacitatea maxim" de ndatorare; - gradul de autofinan!are a activelor; - levierul financiar #i efectul levierului financiar; - gradul de acoperire a dobnzilor. Studentul trebuie s" cunoasc": condi!iile credit"rii ntreprinderii, costul fiec"rei surse de finan!are, dac" se respect" sau nu criteriile de selectare a resurselor financiare n func!ie de necesit"!ile ntreprinderii, care este rata dobnzii n raport cu cea a rentabilit"!ii economice, s" fac" concluzii #i propuneri cu privire la selectarea #i formarea unei structuri financiare optime. 3.2.3. Studierea structurii activelor pe termen lung "i a modului de finan!are n primul rnd, studentul trebuie s" studieze structura activelor ntreprinderii, s" observe #i s" explice modific"rile intervenite n ultimii 2-3 ani prin prisma elementelor componente, potrivit datelor din bilan!ul contabil. Studentul trebuie s" acorde o aten!ie deosebit" studierii structurii activelor pe termen lung, insistnd asupra: lung; st"rii mijloacelor fixe; eficien!ei utiliz"rii mijloacelor fixe. 9 ponderii activelor materiale #i ale activelor nemateriale n total active pe termen lung; ponderii activelor productive #i a celor neproductive n total active materiale pe termen pe

Pentru realizarea obiectivelor propuse, practicantul trebuie s" calculeze: Gradul de uzur" a mijloacelor fixe; Randamentul mijloacelor fixe; Gradul de rennoire a mijloacelor fixe.

Studentul trebuie s" fac" cuno#tin!" cu metodele de calcul a uzurii, utilizate la ntreprindere, pe grupe de mijloace fixe, s" urm"reasc" mi#carea acestora pe parcursul anului. Referitor la sursele de finan!are a mijloacelor fixe, practicantul trebuie s" determine n ce propor!ii acestea sunt finan!ate din capital propriu #i n ce propor!ie din mprumuturi pe termen lung, s" cunoasc" dac" ntreprinderea utilizeaz" creditul leasing, care sunt avantajele utiliz"rii acestuia. n rezultatul studierii componen!ei #i eficien!ei activelor pe termen lung studentul trebuie s" indice unele m"suri care pot fi ini!iate pentru eliminarea aspectelor negative. 3.2.4. Studierea structurii activelor curente. Metode de gestiune a lor Acest compartiment presupune studierea: - structurii activelor curente; - furnizorilor de materie prim"; - clien!ilor ntreprinderii; - modului de finan!are; - eficien!ei utiliz"rii activelor curente; - metodelor de gestiune utilizate la ntreprindere. Este esen!ial" studierea clientelei ntreprinderii. n acest context, este necesar" studierea procedurii de ncheiere a contractelor, de achizi!ionare #i livrare a m"rfurilor, documentelor n baza c"rora se achizi!ioneaz" materia prim" #i m"rfurile (delega!ii de serviciu, facturi de expedi!ie #i/sau fiscale), celor de livrare a produc!iei finite (facturi de expedi!ie #i/sau fiscale), precum #i a condi!iilor expuse n aceste documente a respect"rii lor. Studentul trebuie s" cunoasc" modul de utilizare a activelor curente. n acest scop studentul trebuie s" efectueze calcule privind: viteza de rota!ie a activelor curente; perioada de conversiune a stocurilor; durata de ncasare a crean!elor; efectul acceler"rii sau ncetinirii vitezei de rota!ie a activelor curente.

n baza rezultatelor ob!inute studentul face concluziile respective, iar n cazul ob!inerii unor rezultate nesatisf"c"toare trebuie s" indice cauzele, factorii cu influen!" negativ" #i m"suri de

10

mbun"t"!ire a situa!iei constatate. Este necesar" cunoa#terea, de c"tre student, a metodelor de gestiune a stocurilor #i a crean!elor la ntreprindere. Un rol aparte revine studierii modului de finan!are a activelor curente. La acest capitol studentul trebuie s" indice: - nivelul fondului de rulment; - gradul de autofinan!are a activelor curente; - structura resurselor de trezorerie. Este semnificativ" concluzia studentului privind asigurarea echilibrului financiar pe termen scurt. 3.2.5. Studierea structurii veniturilor "i cheltuielilor ntreprinderii, form#rii "i utiliz#rii profitului la ntreprindere Activitatea practic" a studentului cu referire la compartimentul Venituri #i cheltuieli ncepe cu: studierea structurii veniturilor ntreprinderii pe tipuri de activitate (opera!ional", studierea structurii consumatorilor #i cheltuielilor ntreprinderii; formarea costului vnz"rilor; structura cheltuielilor comerciale; structura cheltuielilor generale #i administrative; structura altor cheltuieli opera!ionale; structura cheltuielilor financiare; structura cheltuielilor din activitatea investi!ional"; structura cheltuielilor excep!ionale. investi!ional", financiar" #i excep!ional");

Studentul trebuie s" examineze #i s" fac" aprecieri referitoare la componen!a costului vnz"rilor: care este ponderea consumurilor directe de materie prim" #i materiale n costul care este nivelul consumurilor privind retribuirea muncii angaja!ilor n activitatea de care este ponderea consumuri indirecte n costul vnz"rilor. Dac" nivelul consumurilor vnz"rilor; produc!ie; indirecte este ridicat, este necesar" studierea fiec"rei componente, depistarea cauzelor #i propunerea m"surilor de reducere a acestora. Studentul trebuie s" calculeze: - profitul brut; 11

- rezultatul financiar pe fiecare tip de activitate; - rezultatul activit"!ii economico-financiare; - rezultatul perioadei de gestiune pn" la impozitare; - profitul impozabil; - profitul net. Este necesar" ca studentul s" cunoasc" impozitele #i taxele la care este supus" ntreprinderea, modul de calcul #i termenele de achitare a lor. Studentul trebuie s" fac" cuno#tin!" cu modul de utilizare a profitului net: dac" se pl"tesc sau nu dividende ? Care sunt fondurile constituite la ntreprindere? 3.2.6. Organizarea circula!iei b#ne"ti la ntreprindere Practicantul trebuie s" cunoasc" forma #i modalit"!ile de plat" utilizate de ntreprindere. Este necesar" studierea modului de ntocmire a documentelor respective. Studentul face cuno#tin!" cu registrul dispozi!ia de ncas"ri #i pl"!i, studiaz" registrul de cas" (de casierie) #i modul de ndeplinire a acestuia. n baza documentelor studiate, studentul trebuie, de sine st"t"tor, s" completeze raportul privind fluxul mijloacelor b"ne#ti la ntreprindere. La acest capitol este necesar s" se calculeze: - Gradul de asigurare a ntreprinderii cu disponibilit"!i b"ne#ti; - Trezoreria net". Studentul trebuie s" se intereseze dac" la ntreprindere se utilizeaz" careva metode de gestiune a ncas"rilor #i a pl"!ilor (cum ar fi: metoda scorului, metoda celor 5C, etc.). 3.2.7. Aprecierea situa!iei financiare a ntreprinderii Studentul trebuie s" aprecieze starea economico-financiar" a ntreprinderii, din punct de vedere al eficien!ei, al lichidit"!ii #i capacit"!ii de plat", al stabilit"!ii financiare, al valorii de pia!". n acest scop, se calculeaz" urm"torii indicatori: - Indicatorii rentabilit"!ii #i pragul de rentabilitate; - Indicatorii lichidit"!ii #i solvabilit"!ii; - Indicatorii gestion"rii activelor #i pasivelor; - Indicii valorii de pia!". Studentul trebuie s" fac" concluzii, s" propun" m"suri de cre#tere n perspectiv" a indicatorilor economico-financiari.

12

3.2.8. Studierea planului strategic al ntreprinderii "i analiza execut#rii bugetelor func!ionale Studentul face cuno#tin!" cu planul de afaceri al ntreprinderii, identific" scopurile #i obiectivele ntreprinderii viznd desfacerea produc!iei, sursele de finan!are, etc. Practicantul trebuie s" studieze modul de elaborare a bugetelor func!ionale: bugetul vnz"rilor, bugetul de trezorerie, bugetul de produc!ie, bilan!ul contabil, raportul privind rezultatele financiare, etc. Tot la acest capitol, studentul trebuie s" nsu#easc" modul de evaluare a cheltuielilor materiale, a for!ei de munc" #i mijloacelor fixe necesare producerii volumului planificat de produc!ie. Este semnificativ" analiza surselor de finan!are a cheltuielilor prev"zute.

Capitolul IV. ELABORAREA !I PERFECTAREA RAPORTULUI PRIVIND PRACTICA DE PRODUC"IE !I DE LICEN"# 4.1. Dispozi!ii generale ntocmirea raportului privind practica de produc!ie #i de licen!" se efectueaz" pe parcursul practicii #i include informa!ia referitoare la fiecare compartiment al programei. La sfr#itul perioadei de practic" studentul ntocme#te raportul privind practica de produc!ie #i de licen!" #i, dup" verificarea acestuia de c"tre persoana responsabil" din cadrul ntreprinderii, l prezint" conduc"torului de practic" de la catedra Finan!e #i asigur"ri. Realizarea cerin!elor programei trebuie s" fie reflectat" n raport, cu utilizarea concomitent" a materialelor practice concrete, legisla!iei n vigoare, a actelor normative, consolidate cu calculele respective, cu citarea unui set de documente necesare pentru desf"#urarea activit"!ii. Fiecare student ntocme#te independent raportul, n baza materialelor acumulate n perioada practicii. Dac" la ntreprindere #i desf"#oar" practica mai mul!i studen!i, identitatea rapoartelor este categoric interzis". Raportul privind practica de produc!ie #i de licen!" cuprinde: planul calendaristico-tematic cu not"rile despre realizarea lui; partea textual"; anexele la raport; agenda practicantului cu toate compartimentele perfectate; avizul semnat de conduc"torul ntreprinderii #i confirmat prin aplicarea #tampilei.

13

4.2. Con!inutul raportului Con!inutul raportului privind practica de produc!ie #i de licen!" trebuie s" cuprind" urm"toarele compartimente: 1. Introducere. n ea se citeaz" func!iile #i caracteristica subdiviziunilor structurale ale ntreprinderii, caracteristica general" a produc!iei, rela!iile cu mediul extern. 2.Expunerea complet" a fiec"rei teme conform programei. n raport, studentul reflect" munc" depus" pe parcursul perioadei de practic" de sine st"t"tor, el fiind gestionat de persoana responsabil" de la ntreprindere, la care se anexeaz" #i materialele, documentele cu care a f"cut cuno#tin!", cele ndeplinite individual #i reflect" rezultatele ob!inute. 3.Concluzii #i propuneri viznd activitatea curent" #i de viitor a ntreprinderii. n raport este interzis" copierea de c"tre student a materialelor din instruc!iuni #i manuale. Dup" verificarea plenitudinii #i con!inutului raportului de c"tre coordonatorul practicii de la catedr", studentul este admis pentru sus!inere. 4.3. Condi!ii de tehnoredactare Textul raportului ntocmit n baza materialelor acumulate n perioada desf"#ur"rii practicii, dup" o redactare minu!ioas", este dactilografiat sau scris de mn" pe foi de formatul A4. Dactilografierea textului se efectueaz" peste 1,5 interval ntr-un chenar cu urm"toarele dimensiuni: n partea de sus #i jos a foii 20 mm, din dreapta 10 mm #i din stnga 25 mm. n caz c" textul este scris de mn", scrisul trebuie s" fie clar #i caligrafic, n caz contrar raportul nu va fi acceptat pentru examinare. Toate paginile trebuie s" fie numerotate. Foaia de titlu #i cuprinsul nu se numeroteaz", numerotarea ncepe cu cifra 3 dup" care se efectueaz" o numerota!ie direct" cu cifre arabe a tuturor paginilor, anexele nu se numeroteaz". Raportul este sigilat ntr-o map", foaia de titlu cuprinde: denumirea ministerului, institu!ia de nv"!"mnt, facultatea, catedra, denumirea ntreprinderii unde s-a realizat practice, numele coordonatorului de practic" #i numele studentului, grupa studentului, etc. Bibliografia se prezint" astfel: 1.Acte normative, hot"rrile Guvernului (ordinea cronologic"); 2.Documente normative, materiale statistice, etc. (n ordinea cronologic"); 3.Literatura de specialitate (n ordine alfabetic" dup" numele autorilor); 4.Surse de date ini!iale (n ordinea ierarhic" a structurii organiza!ionale).

14

4.4. Sus!inerea raportului Sus!inerea raportului privind practica de produc!ie #i de licen!" se realizeaz" la catedr", n comisii aprobate de #edin!a catedrei. Sus!inerea raportului este evaluat" cu calificativul admis sau respins. n procesul de sus!inere studentul, trebuie s" demonstreze nsu#irea complet" #i calitativ" a programei practicii de produc!ie #i de licen!", s" demonstreze deprinderile practice acumulate, s" formuleze concluzii orientate spre ameliorarea activit"!ii economico financiare a ntreprinderii. Studentul, care n-a realizat cerin!ele programei practicii de produc!ie #i de licen!" este repartizat la practic" din nou sau exmatriculat din Academie. CONCLUZII Programa n cauz" este ntocmit" n baza programei analitice la disciplina Finan!ele ntreprinderii. Ea a fost discutat" la #edin!a catedrei Finan!e #i asigur"ri, Consiliul facult"!ii Finan!e, fiind apreciat" ca pozitiv" #i de c"tre colaboratorii cu experien!" practic" la ntreprinderi. n acela#i timp, noi ne adres"m c"tre studen!i, persoane responsabile de procesele de desf"#urare a practicii de la ntreprinderi, c"tre toate persoanele cointeresate cu rug"mintea de a-#i expune opiniile #i sugestiile orientate spre modificarea programei practicii de produc!ie #i de licen!".

15

Model MINISTERUL EDUCA&IEI AL REPUBLICII MOLDOVA(12 bold, All caps, center) ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA (12 bold, All caps, center) FACULTATEA FINAN&E (12 bold, All caps, center) CATEDRA FINAN&E %I ASIGUR$RI (12 bold, All caps, center)

Iulian Petru VASILE (20 bold, center)


RAPORT (20 bold, All caps, center ) PRIVIND PRACTICA DE PRODUC&IE %I DE LICEN&$(20 bold, All caps, center

n cadrul ntreprinderii(20 bold, center )


la specialitatea Finan!e "i B#nci (14 bold, center) Coordonator ntreprinderii: %ef direc!ie Resurse umane Numele, prenumele (14 bold)

_____________
Coordonator "tiin!ific: conf.univ., dr. BOTNARI Nadejda (14 bold)

______________
Elaborat#: Studentul FB 291 VASILE Iulian (14 bold) _______________ Chi#in"u, 2010 (14 bold)

16