Sunteți pe pagina 1din 96

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE OIRPOSDRU NORD-VEST

A 2.4.

GHID
pentru constituirea unei ntreprinderi sociale n regiuni rurale avnd ca obiect produsele agricole i de artizanat

Asociaia Comunitar Totul Pentru Via

! 2.4 - Ghid pentru constituirea unei ntreprinderi sociale n regiuni rurale avnd ca obiect produsele agricole "i de artizanat. CUPRINS CAPITOLUL 1 INTRODUCERE CAPITOLUL 2 - NTREPRINDERILE SOCIALE 2.1. Conceptul de ntreprindere social! 2.2. Caracteristicile ntreprinderilor sociale 2.3. Modele de ntreprinderi sociale 2.3.1. Societ!"ile cooperative 2.3.2. Societ!"ile mutuale 2.3.3. Unit!"ile protejate 2.3.4. Societ!"ile cu r!spundere limitat! 2.4. Exemple de ntreprinderi sociale n mediul rural din Grecia #i din Romnia 2.4.1. Exemple de ntreprinderi sociale din Romnia 2.4.2. Exemple de ntreprinderi sociale din Grecia 2.5. Cadrul legal al ntreprinderilor sociale din Romnia CAPITOLUL 3 - ETAPELE INI#IERII UNEI NTREPRINDERI SOCIALE N MEDIUL RURAL Pasul 1 : Ini"ierea procedurii de nfiin"are a ntreprinderii sociale Al 2-lea Pas: Etapa de informare !i mobilizare a comunit!"ii locale Al 3-lea Pas: Instituirea ntreprinderii sociale Al 4-lea Pas: Planificarea activit!"ii antreprenoriale Al 5-lea Pas: nfiin"area tipic! #i demararea func"ion!rii ntreprinderii sociale CAPITOLUL 4- ORGANIZAREA $I MANAGEMENTUL NTREPRINDERII 4.1. Opera"iunile ntreprinderii 4.2. Ac"iunile ntreprinderii 4.3. Managementul #i func"iile acestuia 4.3.1. Func"ia de planificare 4.3.2. Func"ia de organizare 4.3.3. Func"ia de conducere
1

4.3.4. Func"ia de coordonare 4.3.5. Func"ia de control 4.4. Sistemul de management al calit!"ii CAPITOLUL 5- INSTRUMENTE $I SURSE DE FINAN#ARE 5.1. Finan"area de la institu"iile de credit 5.1.1. mprumuturi bancare 5.1.2. Noi forme de finan"are (Leasing, Capital de risc, Factoring ) 5.1.3. Credite alternative (Microcreditarea) 5.2. Finan"area economiei sociale n Romnia ANEXE Anexa 1- Analiza mediului de afaceri Anexa 2- Planuri func"ionale ( amplasare-utilit!"i, echipamente, furnizori #i servicii) Anexa 3- Resurse umane Anexa 5 -Plan de marketing Anexa 6- Modelul unui plan de afaceri pentru produse de artizanat Anexa 7- Modelul unui plan de afaceri pentru o ser! Anexa 8- Modelul unui plan de afaceri pentru culegerea #i valorificarea fructelor de p!dure

CAPITOLUL 1INTRODUCERE

Experien"a interna"ional! confirm! poten"ialul pe care l au ntreprinderile sociale n promovarea incluziunii sociale. Pe de-o parte, acestea genereaz! locuri de munc! pentru grupurile vulnerabile asigurnd independen!a financiar! a acestora "i demonstrnd valoarea lor economic! "i social!. Pe de alt! parte, ele contribuie la consolidarea sustenabilit!!ii financiare a ONG-urilor, crend premisele dezvolt!rii serviciilor sociale furnizate. Impactul ntreprinderilor sociale trece dincolo de generarea de locuri de munc! pentru persoanele vulnerabile. ntreprinderile sociale implementate de ONG-uri se centreaz!, n mod tradi!ional, n jurul a dou! mari categorii: vnzarea de produse #i furnizarea de servicii contra cost. Produc!ia "i comercializarea produselor (cum ar fi: produse agricole, produse de artizanat, produse textile, juc!rii, articole de decor, produse alimentare, etc.), reprezint! o practic! uzual! a celor ce lucreaz! cu grupuri vulnerabile sau cu persoanele cu dizabilit!"i, n care multe organiza"ii au dezvoltat ntreprinderi sociale. Organiza"iile creeaz! astfel de structuri pentru a implica beneficiarii n activit!"i utile/productive, genernd astfel venituri (de pe pia!!) pentru ace#tia (salarii) dar #i beneficii pentru organiza"ie. n al doilea model oferta de servicii poate varia de la servicii de ngrijire la domiciliu la servicii de gr!din!rit, cre#e #i gr!dini"e, servicii after school, cur!!enie, servicii de copiere "i leg!torie etc. De cele mai multe ori misiunea organiza!iei coincide cu misiunea ntreprinderii sociale, aceasta avnd impact direct prin produsele sau serviciile oferite dar exist! #i situa"ii n care misiunea organiza"iei este diferit!. Comitetul Economic si Social European, in Avizul pentru Dezvoltare Rural! #i Agricultur! din 30 ianuarie 2012 men"ioneaz!: Att prin activitatea lor economic!, ct #i prin angajamentul lor social, ntreprinderile sociale ancorate n spa"iul rural reprezint! un poten"ial considerabil pentru consolidarea structurilor economice #i sociale existente #i pentru a r!spunde viitoarelor provoc!ri. Ele au un impact direct asupra calit!"ii vie"ii #i contribuie, prin produsele #i serviciile lor, la
3

formarea unor identit!"i regionale. Ele sunt n acela#i timp p!str!toare de tradi"ii #i factori de inovare. Artizanatul #i agricultura sunt simboluri ale modernit!"ii #i durabilit!"ii, garan"i pentru produse de nalt! calitate, securitate energetic!, protec"ia durabil! a mediului #i a naturii #i conservarea patrimoniului cultural. Aceste caracteristici reprezint! baza multor modele economice #i sociale de succes n satele #i ora#ele mici din spa"iul rural. ntreprinderile agricole #i de artizanat, gata s! preia responsabilitatea social!, active la fa"a locului, contribuie substan"ial la integrarea n societate a persoanelor vulnerabile sau cu dizabilit!"i. ntr-un alt aviz al CESE se precizeaz! c! ocuparea for"ei de munc! feminine trebuie s! beneficieze de o aten"ie deosebit!1. Pornind de la aceste considerente, prin prezentul Ghid pentru constituirea unei ntreprinderi sociale n regiuni rurale avnd ca obiect produsele agricole #i de artizanat elaborat n cadrul activit!"ii A 2.4. a proiectului dorim s! oferim un instrument util pentru planificarea #i dezvoltarea unei ntreprinderi sociale n mediul rural.

CCMI/079 Strategiile UE de ie#ire din criz! #i muta"iile industriale: locuri de munc! precare sau durabile?" din 13 iulie 2011.

CAPITOLUL 2 NTREPRINDERILE SOCIALE

2.1 CONCEPTUL DE NTREPRINDERE SOCIAL!

Conceptul de ntreprindere social! este un concept dificil iar orice interpretare implic! dificult!"i care, pe scurt, se reflect! n : Semnifica"ia #i sinteza diferit! a a#a-numitului sector ter"iar n diverse "!ri, referindu-se la distinc"ia conceptelor de ntreprindere social! #i de ntreprindere social! de coali!ie (Social Enterprise Coalition), R!d!cinile distinc"iilor care se reflect! n abord!rile conceptelor de economie social!, (abordarea francez!-european! #i nordamerican!) care sunt ntlnite cu termeni diferi"i, cum ar fi cel de economie alternativ!, economie de solidaritate #i economie social! de pia"!. n formele institu"ionalizate sau informale, asocia"ii #i re"ele autoorganizate. Economia social% joac! un rol de esen"ial n economia european! combinnd profitabilitatea cu solidaritatea, crend locuri de munc! de bun! calitate, consolidnd coeziunea social!, economic! #i regional!, genernd capital social, promovnd cet!"enia activ!, solidaritatea #i un tip de economie care acord! prioritate oamenilor, sprijinind dezvoltarea durabil! #i inovarea social!, tehnologic! #i de mediu. Economia social! s-a dezvoltat din anumite forme de organizare #i/sau juridice ale ntreprinderilor, cum ar fi cooperativele, societ!"ile mutuale, asocia"iile, ntreprinderile #i organiza"iile sociale, funda"iile #i alte forme existente n fiecare stat membru al U.E.

Spre exemplu, reglement!rile legislative din Spania prev!d posibilitatea existen"ei a trei tipuri de ntreprinderi sociale: societ!"i muncitore#ti (n care 50% din angaja"i au #i calitatea de ac"ionari), ntreprinderi de inser"ie social! (centre de facilitare a angaj!rii persoanelor cu dizabilit!"i) #i ntreprinderi sociale pentru integrarea persoanelor cu dizabilit!"i (n care persoanele cu dizabilit!"i fac parte din Consiliul de Administra"ie al unit!"ii). n Belgia, ntreprinderile sociale mbrac! forma cooperativelor de consum sau de produc"ie, societ!"ilor de beneficii reciproce sau a organiza"iilor non-guvernamentale cu scop economic. n "!ri cum sunt Italia, Fran"a #i Grecia, ntreprinderile sociale asigur! un mecanism pentru introducerea grupurilor excluse pe pia"a muncii, pentru cre#terea nivelului de calificare #i pentru cre#terea #ansei de angajare. Afacerile locale care nu urm!resc ob"inerea de profit sunt descrise n general ca ntreprinderi comunitare, dar este imposibil de definit exact dac! o ntreprindere comunitar! este social! sau nu. n teoria #i practica economic!, economia social! cuprinde o gam! de denumiri utilizate n diversele state membre, precum "economie solidar!" #i "al treilea sector". ntreprinderile din economia social! sunt de regul! ntreprinderi mici #i mijlocii (IMM-uri) care contribuie la crearea unui model economic durabil n care persoanele sunt mai importante dect capitalul. Nu exist! un model unic juridic pentru aceste ntreprinderi. Multe ntreprinderi sociale sunt nregistrate ca fiind companii private, altele sunt n form! de cooperative sociale, asocia"ii, organiza"ii de voluntariat, organiza"ii de caritate sau mutuale. n principal, ntreprinderile sociale opereaz! n urm!toarele domenii: - integrare pe pia"a for"ei de munc!; - servicii sociale; - dezvoltare local!. ntreprinderile din sectorul economiei sociale se caracterizeaz! printr-o implicare personal! puternic! a membrilor s!i n conducerea societ!"ii #i prin absen"a scopului fundamental al organiza"iilor economice tradi"ionale, deci ob"inerea unui profit. Datorit! modului specific de a face afaceri, care asociaz! performan"a economic!, func"ionarea democratic! #i solidaritatea n rndul membrilor, aceste organiza"ii contribuie la punerea n aplicare a unor obiective comunitare, n special n domeniile ocup!rii for"ei de munc! #i a coeziunii sociale. Principalele deosebiri ntre organiza"iile care apar"in economiei sociale #i cele care formeaz! economia tradi"ional! sunt surprinse n tabelul urm!tor:

Scop Pozitia beneficiilor sociale Provenienta principala a resurselor financiare Rolul banilor Forma de organizare

ECONOMIA TRADITIONALA Maximalizarea profitului Secundare Valorificarea bunurilor/ serviciilor prestate Scop in sine Organizatie economica (SRL, SA)

ECONOMIA SOCIALA Rezolvarea unei probleme sociale Centrale Activitati economice, donatii, sponsorizari Instrument Variabila in functie de scopul urmarit ( ex. cooperativa,SRL)

Conform defini"iei date C. Borzaga & J. Defourny, ntreprinderea social% reprezint! o organiza"ie care are ca scop principal asigurarea/ furnizarea bun!st!rii pentru comunitate, creat! la ini"iativa unui grup de cet!"eni #i unde interesele materiale ale celor ce au investit capital sunt limitate. Este o organiza"ie independent! care #i asum! riscuri economice ce deriv! din activitatea economic! derulat! #i implic! diver#i actori interesa"i din comunitate n organele de conducere. O ntreprindere social! func"ioneaz! ca un agent economic, produce bunuri #i servicii pe care le ofer! pe pia"!, dar #i conduce opera"iunile #i redirec"ioneaz! surplusul pentru a ndeplini scopurile sociale, culturale sau de protec"ie a mediului. ntreprinderea social! are dou! scopuri principale: 1. ndeplinirea obiectivelor sociale, culturale, de protec"ia mediului, etc. 2. Ob"inerea de venituri pentru ndeplinirea obiectivelor.

2.2. CARACTERISTICILE NTREPRINDERILOR SOCIALE Caracteristicile ntreprinderilor din sectorul economiei sociale sunt: ! apartenen"a la sectorul privat; ! autonomia de gestiune #i independen"a fa"! de autorit!"ile publice; ! adeziunea voluntar! #i deschis! a membrilor la principiile care guverneaz! activitatea organiza"iei; ! controlul democratic exercitat de membri; ! mobilizarea celei mai mari p!r"i a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil!, pentru furnizarea de servicii membrilor n conformitate cu interesul general; ! sus"inerea de c!tre autorit!"ile publice a organiza"iilor economice create n scopul utilit!"ii sociale prin crearea unor condi"ii politice, legislative #i opera"ionale specifice. ntreprinderile sociale sunt implicate n mod deosebit n activit!"i care : ! Asigur! realizarea infrastructurii #i a serviciilor necesare pentru a face mai u#or pentru al"ii s! nfiin"eze ntreprinderi mici sau s! nceap! proiecte generatoare de venit pentru comunit!"ile locale. ! Asigur! servicii comunitare #i comerciale care s! satisfac! necesit!"ile locale cele mai importante #i mai urgente. ! Se angajeaz! n activit!"ile de comer" din care sectorul privat s-a retras ca urmare a faptului c! nu era destul de profitabil. ! Ac"ioneaz! s! furnizeze unele dintre serviciile care n trecut erau asigurate de sectorul public, lupt! mai degrab! pentru o comunitarizarea serviciilor publice dect pentru o privatizare a acestora. ! Ac"ioneaz! intens pentru a crea locuri de munc! mai ales pentru persoanele care sunt slab calificate, pentru personele cu handicap sau celor care apar"in grupurilor vulnerabile. ! Folose#te resursele umane disponibile pe plan local pentru a dezvolta proiecte locale. Principiile care guverneaz! activitatea ntreprinderilor din sectorul economiei sociale sunt: - suprema"ia democra"iei, a particip!rii actorilor sociali, a persoanei #i a obiectivelor sociale asupra capitalului; - comuniunea ntre interesele membrilor utilizatori #i interesul general.

Performan&ele ntreprinderilor sociale se m!soar! att prin indicatori economici, ct mai ales prin indicatori care reflect! contribu"ia acestor organiza"ii la dezvoltarea solidarit!"ii, a coeziunii sociale #i a leg!turilor teritoriale (regionale). European Research Network (EMES) (www.emes.net) a sugerat un set de caracteristici comune economice #i sociale pentru identificarea organiza"iilor ce pot fi denumite "ntreprinderi sociale. Acestea sunt: q Caracteristici economice: a) Activitate continu% de producere de bunuri "i/sau vnz%ri de servicii. ntreprinderile sociale sunt implicate direct #i continuu n produc"ia de bunuri #i/sau servicii #i acesta este unul dintre principalele motive ale existen"ei lor. ntreprinderile sociale, spre deosebire de organiza"iile tradi"ionale non-profit, nu sunt implicate n mod normal n activit!"i de consultan"! cu scopul principal al redistribuirii fluxurilor financiare (de ex., ca funda"iile care ofer! ajutoare financiare). Fluxurile financiare sunt direc"ionate spre producerea continu! de bunuri #i spre furnizarea continu! de servicii. Furnizarea de servicii este deci motivul sau unul dintre principalele motive ale existen"ei ntreprinderilor sociale. b) Un grad ridicat de autonomie. ntreprinderile sociale sunt create n mod voluntar de un grup de oameni #i sunt conduse de ace#tia n cadrul unui proiect autonom. De#i ele pot depinde de subsidii publice, de autorit!"ile publice sau de alte organiza"ii (federa"ii, firme particulare etc.), acestea nu le conduc direct sau indirect (au dreptul de a intra #i a ie#irespectiv dreptul de a-#i adopta pozi"ia, ca #i dreptul de a-#i ncheia activitatea). c) Un nivel semnificativ de risc economic. Grupul de dezvoltare care formeaz! o ntreprindere social! presupune, integral sau par"ial, un risc pentru ini"iativ!. Viabilitatea sa financiar! depinde de eforturile membrilor #i angaja"ilor de a garanta suficiente resurse. d) Un volum minim de munc% pl%tit% (nivel ridicat de bazare pe voluntari). La fel ca n cazul majorit!"ii asocia"iilor tradi"ionale non-profit, ntreprinderile sociale pot combina resursele monetare cu cele nemonetare, munca voluntar! cu cea pl!tit!. Activitatea efectuat! n ntreprinderile sociale necesit! un nivel minim de muncitori pl!ti"i.

q Caracteristici sociale: a) Exist% un scop explicit n beneficiul comunit%&ii. Unul dintre scopurile principale este acela de a servi comunitatea sau un grup specific de persoane. n acela#i scop, o tr!s!tur! a ntreprinderilor sociale este dorin"a lor de a promova un sim" al responsabilit!"ii la nivel local. b) O ini&iativ% lansat% de un grup de cet%&eni sau de o organiza&ie a societ%&ii civile. ntreprinderile sociale sunt rezultatul unei dinamici colective care implic! oameni apar"innd unei comunit!"i sau unui grup care mp!rt!#e#te o anumit! necesitate sau un anumit scop. q Caracteristici administrative: a) Puterea de luare a deciziilor nu se bazeaz% pe proprietatea de capital. Aceasta reprezint! de obicei principiul un membru, un vot sau cel pu"in o putere de votare care nu se distribuie dup! p!r"ile de capital n comitetul de conducere care are dreptul de decizie final!. Proprietarii de capital sunt, binen"eles, importan"i, dar drepturile de luare a deciziilor sunt mp!r"ite cu celelalte p!r"i interesate. b)! Caracter participativ (care include "i persoanele la care se refer% activitatea) "i luarea directa a deciziilor$! Reprezentarea #i participarea clien"ilor, orientarea spre p!r"ile interesate #i un stil democratic de administrare sunt caracteristici importante ale ntreprinderilor sociale. n multe cazuri, unul dintre scopurile ntreprinderilor sociale este de a nt!ri democra"ia la nivel local prin activitatea economic!. c) Distribuire limitat% a profitului. Categoria ntreprinderilor sociale include nu numai organiza"ii caracterizate de o limitare de nedistribuire total!, dar #i organiza"ii de tipul cooperativelor (n unele "!ri), care pot distribui profitul n mod limitat, evitnd astfel un comportament de maximizarea profiturilor.

10

2.3. MODELE DE INTREPRINDERI SOCIALE

La nivel european s-a impus o defini"ie bazata pe conceptul francez al economiei sociale. Conform acestei defini"ii, organiza"iile economiei sociale sunt actori economici #i sociali activi n toate sectoarele. Ei sunt caracteriza"i n principal de scopurile #i de formele lor distincte de antreprenoriat. Economia social! include organiza"ii precum cooperativele mutuale, societ!"ile, asocia"iile #i funda"iile. Acestea sunt in special active n domenii precum protec"ia social!, serviciile sociale, s!n!tate, servicii bancare, asigur!ri, produc"ie agricol!, munc! asociativ!, me#te#uguri, construc"ia de case, aprovizionare, servicii de proximitate, educa"ie #i training, n domeniul culturii, sportului #i petrecerii timpului liber. n acord cu aceast! defini"ie, ntreprinderile sociale pot fi cele care: a. angajeaz! persoane vulnerabile in scopul reinser"iei sociale. Domeniul lor de activitate poate fi, practic, oricare #i perspectiva din care sunt privite este cea a reinser"iei pe pia"a muncii; b. reinvestesc profitul n totalitate n activit!"i cu caracter social. De asemenea, domeniul lor de activitate poate fi oricare, dar ele sunt legate intrinsec de generarea de resurse pentru sus"inerea unui scop social; c. ntreprinderi care presteaz! activit!"i sociale identificate ca nevoi ntr-o anumit! comunitate #i care altfel nu ar putea fi satisf!cute. Aici, domeniul de activitate este #i trebuie limitat de nevoile corect identificate #i prioritizate ale comunit!"ii #i, din aceast! perspectiv!, activitatea acestor ntreprinderi sociale trebuie s! fie coordonat! #i sus"inut! de autorit!"ile din acele comunit!"i; d. orice combina"ie intre cele 3 de mai sus. Aceast! ultim! categorie propus! l!rge#te, la rndul ei, cadrul n care se poate afirma economia social! #i ajut! procesul de identificare a sinergiilor #i maximizare a impactului.

11

n concep"ia larg! european!, agen"ii economiei sociale pot fi: forme tradi"ionale non-profit: - funda"ii - asocia"ii - parohii (forme de organizare a cultelor religioase cu personalitate juridic! n unele state) forme economice tradi"ionale asociative: - cooperative - societ!"i mutuale forme economice clasice: - societ!"i cu r!spundere limitat! - societ!"i pe ac"iuni - parteneriate public-private 2.3.1. Societ%&ile cooperative Cooperativele reprezint! primul mare agent economic de afaceri al economiei sociale. Cooperativa este definit! ca: o asocia"ie autonom! de persoane, unite n mod voluntar n scopul satisfacerii nevoilor economice, sociale, culturale #i a aspira"iilor comune ale acestora printro ntreprindere de"inut! n comun #i controlat! n mod democratic. (ICA, 1995) nfiin&area "i administrarea cooperativelor O cooperativ! poate fi constituit! de un num!r de minim 5 membri cooperatori, avnd drept scop promovarea intereselor economice, sociale #i culturale ale membrilor cooperatori. Cooperativa este de"inut! n comun #i controlat! democratic de c!tre membrii s!i, n conformitate cu principiile cooperatiste. Deciziile importante, cum ar fi aprobarea bugetului de venituri #i cheltuieli #i a bilan"ului contabil sunt luate de Adunarea general!, organul de conducere alc!tuit din totalitatea membrilor cooperatori. Alte decizii sunt luate de Consiliul Director numit de Adunarea General!. n societatea cooperativ! fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numarul p!r"ilor sociale pe care le de"ine. Avantajele economice ale persoanelor din mediul rural care formeaza o cooperativa sunt:
12

- reduce num!rul de intermediari din lan"ul de distribu"ie al produselor agricole; - reduce riscul de a nu avea desfacerea produselor; - creste influen"a produc!torului n stabilirea pre"urilor n rela"ie cu cump!r!torii; - ofer! o surs! de venit de ncredere, regulat! #i n timp util; - asigur! furnizarea la timp a materialelor prime necesare produc"iei de calitate bun! la un pre" rezonabil; - asigur!, de asemenea, aprovizionarea n timp util cu materii prime de bun! calitate #i la costuri rezonabile cooperativei care face distribu"ie sau procesare; - deschide noi perspective pentru produc!torul/lucr!torul care poate adopta noi tehnologii (mecanizare, material s!ditor, etc.) care s! i permit! s! se treaca de la practici tradi"ionale la altele, mai productive. Caracteristicile de baz% ale cooperativei sunt : - Divizare de capital pe p!r"i, a c!ror valoare este stabilit! de catre membrii n#i#i (nu exist! limite n sus sau n jos pentru capitalul necesar al cooperativei). - Condi"ii de nfiin"are precise #i simple #i publicitate n faza de nfiin"are dar #i pe ntreaga durata sa de via"!. - Durata specificat!. - Responsabilitate mica a partenerilor care este asociat! cu suma de ac"iuni. - Luarea deciziilor prin majoritate (mai mult de jumatate din num!rul total de parteneri) #i participarea egal! a tuturor membrilor la luarea deciziilor, dat fiind faptul ca votul fiec!rui membru are valoare egal!. - Existen"a a dou! organe, #i anume a Adun!rii Generale a Ac"ionarilor #i a Consiliului Administrativ. - Posibilitatea de asociere liber! #i voluntar! precum #i a retragerii din ntreprindere. - Distribuirea echitabil! a rezultatelor economice. Profiturile sunt alocate n conformitate cu prevederile statutului fiec!rei cooperative. Profiturile pot fi investite, atribuite membrilor sau puse la dispozi"ie n vederea sprijinirii altor activit!"i ale cooperativei. - Cooperativele se bazeaz! pe valori de auto-ajutor, coresponsabilitate, democratie, egalitate #i solidaritate. - Sunt bazate pe valori etice de onestitate, transparen"!, responsabilitate social! #i ajutor pentru ceilal"i.

13

- Cooperativele lucreaz! pentru dezvoltarea durabil! a comunit!"ilor lor prin politici aprobate de membrii acestora. Din totalul caracteristicilor men"ionate anterior de mare importan"! sunt urm!toarele: - Num!r variabil de parteneri (cel putin 5-7 persoane ini"ial). - Capital variabil #i - Scopul non-profit al cooperativei. Ca activit!"i specifice cooperativelor putem enumera: - Concentrarea, ambalarea, standardizarea, men"inerea, transportul #i vnzarea n interiorul "!rii sau n str!inatate a produselor de industrie casnica #i artizanal! a membrilor. - nfiin"area #i managementul industriei de economie casnic! #i artizanal! a membrilor, ob"inerea echipamentului mecanic, tehnic #i a mijloacelor de transport pentru deservirea scopurilor sale. - Organizarea promov!rii produselor Cooperativei (marketing) - Cooperarea cu organismele relevante #i profesioni#ti din orice tip de organiza"ii #i proprietari pentru promovarea #i vnzarea produselor lor #i a altor produse provenite de la ter"i. - Participarea la programe #i ini"iative na"ionale #i europene. - Valorificarea #i dezvoltarea profesiilor tradi"ionale. - Organizarea culturilor biologice pentru producerea produselor ecologice #i prelucrarea acestora (plante medicinale, etc.) - Crearea #i dezvoltarea apiculturii, arboriculturii pentru vnzarea produselor. - Prelucrarea, standardizarea, producerea #i exploatarea produselor de pescuit. - Promovarea formelor alternative de turism (montan #i de coast!). Cooperativele reprezint! coloana vertebral! a economiei sociale n multe "!ri din UE #i mai ales n Grecia. Func"ioneaz! n principal ca ntreprinderi, n sensul c! produc #i distribuie pe pia"! produse sau servicii. Din totalul organiza"iilor ce apar"in economiei sociale, doar cooperativele dezvolt! rela"ii alternative cu sectorul public, reprezentnd, cu alte cuvinte, un contractor de lucr!ri sau proiecte de achizi"ionare a bunurilor sau a serviciilor. n Grecia acest model s-a dezvoltat n mod semnificativ. Exist! peste o sut! de cooperative feminine, att n mediul rural ct #i n cel urban. Modelul a oferit o solu"ie pentru ocuparea for"ei de munc! feminine mai ales n zonele rurale, unde oportunit!"ile de ocupare erau foarte limitate.

14

n acela#i timp aceste cooperative sprijin! dezvoltarea local! deoarece multe dintre bunurile produse sunt tradi"ionale/ locale #i eviden"iaz! cultura local!. Cu toate acestea, adoptarea #i aplicarea modelului de cooperative feminine se confrunt! cu o serie de dificult!"i referitoare la lipsurile privind infrastructura #i echipamentele necesare, dificult!"i privind transportul produselor (lipsa de mijloace de transport), nevoia de formare profesional! pe teme de organizare, management, produc"ie, standardizare, stabilire a pre"urilor, costurilor, facturarea #i promovarea produselor, lipsa re"elelor de distribu"ie etc. n cadrul Ini"iativei Comunitare Equal, au fost sprijinite 48 de cooperative feminine (mai ales rurale, dar #i urbane), prin servicii de consultan"!, informare, elaborarea planurilor de afaceri. De asemenea, au fost nfiin"ate 36 noi cooperative feminine rurale. n Romnia, conform legisla"iei n vigoare (Legea 1/2005), cooperativele pot fi: I) Societ%&i cooperative de gradul 1 care se pot constitui n una dintre urm!toarele forme: a) societ!"i cooperative me#te#ug!re#ti; b) societ!"i cooperative de consum; c) societ!"i cooperative de valorificare; d) societ!"i cooperative agricole; e) societ!"i cooperative de locuin"e; f) societ!"i cooperative pesc!re#ti; g) societ!"i cooperative de transporturi; h) societ!"i cooperative forestiere; i) societ!"i cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozi"iilor legale. II) Societ%&i cooperative de gradul 2, ca persoan! juridic! constituit! din societ!"i cooperative de gradul 1, n majoritate, #i alte persoane fizice sau juridice, n scopul integr!rii pe orizontal! sau pe vertical! a activit!"ii economice desf!#urate de acestea #i nregistrate n conformitate cu prevederile legale. Societ!"ile cooperative de gradul 2 nu sunt entit!"i specifice economiei sociale. 2.3.2. Societ%&ile mutuale Societ%&ile mutuale sunt al doilea mare agent economic al economiei sociale. Se mpart n dou! mari categorii: societ!"i mutuale prestatoare de servicii care se axeaz! pe acoperirea riscurilor de s!n!tate #i sociale ale indivizilor;

15

companii mutuale de asigurare a c!ror principal! activitate este de obicei axat! pe asigurarea de bunuri (vehicule, etc.), dar pot acoperi #i asigurarea de via"! a anumitor zone. O societate mutual! este o asocia"ie autonom! de persoane (persoane fizice sau juridice) unite voluntar cu scopul principal de a satisface nevoile lor comune n asigurare (de via"! #i non-via"!), providen"!, s!n!tate #i sectorul finan"e-b!nci, care desf!#oar! activit!"i care fac obiectul unei concuren"e. Conform autorilor, societ!"ile mutuale au urm!toarele caracteristici: absen"a ac"iunilor, libertatea de asociere, lipsa orient!rii directe c!tre profit, solidaritate, democra"ie, independen"!. Societatea mutual! este condus! pe baza principiului solidarit!"ii ntre membri, care particip! n structurile de conducere ale afacerii #i ader! la urm!toarele principii (Barea, Monzon, 2006): 1. Absen"a ac"ionariatului. Ac"ionariatul este format din membrii societ!"ii mutuale. Fondurile mutuale nu sunt societ!"i pe ac"iuni care pot produce un eventual profit pentru de"in!tori. Aceste societ!"i func"ioneaz! pe baza unui capital ini"ial (sau fonduri proprii) ob"inut din aportul membrilor sau prin mprumut. Capitalul ini"ial este colectiv, fiind proprietate indivizibil! a organiza"iei. 2. Libertatea de asociere. Societ!"ile mutuale sunt deschise c!tre oricine ndepline#te condi"iile stabilite n articolele de asociere. 3. Lipsa orient!rii directe c!tre profit. Obiectivul principal al societ!"ilor mutuale nu este profitul, ci servirea intereselor membrilor s!i. Lipsa orient!rii c!tre profit a societ!"ilor mutuale nu nseamn! ns! c! acestea nu sunt active economic, nu sunt viabile, sau nu produc un profit. Profitul nu este repartizat membrilor (cotizan"ilor), ci este reinvestit n sopul de a mbun!t!"i serviciile oferite membrilor sau cre#terea capitalurilor proprii. Este distribuit #i ntre membri, uneori,dar doar n anumite limite. 4. Solidaritate. Membrii unei societ!"i mutuale au scopul comun de a satisface cerin"ele individuale prin ac"iuni colective, punnd n comun resursele pentru satisfacerea tuturor nevoilor. Termenul de mutualitate este definit ca reciprocitate, aceste societ!"i asigurnd ajutorarea reciproc! a membrilor. 5. Democra"ie. Societ!"ile mutuale sunt administrate democratic, membrii participnd n structurile de conducere n concordan"! cu sistemul de reprezentare care variaz! de la o "ar! la alta. Prin principiul un om-un vot fiecare membru are putere egal! n luarea deciziilor. 6. Independen"!. Societ!"ile mutuale sunt entit!"i independente ce nu se afl! sub autoritatea institu"iilor publice.

16

Plecnd de la defini"iile #i clarific!rile conceptuale prezentate mai sus putem identifica organiza"iile mutuale ca societ!"i de persoane (de aici #i denumirea frecvent utilizat! de societ!"i mutuale) care asigur! membrilor protec"ie solidar!, f!r! a considera ob"inerea de profit n diverse arii de risc. n Europa principalele tipuri de risc acoperite de astfel de organiza"ii sunt din zona s!n!t!"ii, dar nu exclusiv. n Romnia ele se reg!sesc sub forma caselor de ajutor reciproc ale salaria"ilor (CARS) sau pensionarilor (CARP), care ofer!, n cea mai mare parte, servicii financiare membrilor 2.3.3. Unit%&ile protejate Unit%&ile protejate sunt entit!"i ale economiei sociale cunoscute la nivel european sub denumirea de ntreprinderi sociale pentru integrare n mun! (Work Integration Social Entreprises WISE) sau ntreprinderi de inse"ie profesional!. ntreprinderile sociale pentru integrarea n munc! sunt entit!"i economice autonome, a c!ror principal obiectiv l reprezint! integrarea profesionala a persoanelor care se confrunt% cu dificult%&i serioase pe pia&a muncii. Aceasta integrare se realizeaz! pe pia"a liber! a muncii, n cadrul unor ateliere protejate sau prin formare #i calificare profesional!. ntreprinderile de inser"ie profesional! sunt active n diverse domenii, dintre care n Europa cele mai ntlnite sunt: activit!"ile manuale (construc"ii, tmpl!rie), colectarea #i reciclarea de#eurilor, ntre"inerea spa"iilor verzi, cur!"enie public!, ambalarea produselor. n Romnia, unit!"ile protejate pot fi nfiin"ate de orice persoan! fizic! sau juridic!, de drept public sau privat, care angajeaz! persoane cu dizabilit!"i. Unit!"ile protejate pot fi: cu personalitate juridic!; f!r! personalitate juridic!, cu gestiune proprie, sub form! de sec"ii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institu"iilor publice ori din cadrul organiza"iilor neguvernamentale. 2.3.4. Societate cu r%spundere limitat% Societatea cu r!spundere limitat! reprezint! tipul intermediar ntre ntreprinderile individuale #i societ!"ile pe ac"iuni. n SRL, partenerii sunt responsabili n mod limitat pn! la suma contribu"iei lor iar pentru obliga"iile corporative este r!spunz!toare numai societatea prin intermediul activelor sale. Concret, capitalul social este mp!r"it n p!r"i sociale #i fiecare partener este responsabil pentru valoarea contribu"iei sale. Suma minima pentru constituirea SRL este definit! prin lege #i se
17

pl!te#te n ntregime la nfiin"are. Contribu"iile n natur! sunt permise ns! nu trebuie s! depa#easc! jum!tate din valoarea acestui (suma minim! necesar! pentru nfiin"area SRL). Caracteristicile de baz! ale unui SRL sunt acelea#i cu cele ale societ!"ilor pe ac"iuni. Mai precis : - Divizarea capitalului pe p!r"i de participare fiecare constnd din p!r"i sociale, care nu pote fi mai mici dect suma prev!zut! n legisla"ia corespunz!toare (de exemplu n Grecia este de 30$). - Norme specifice de publicitate pe parcursul nfiin"!rii #i pe ntreaga durata de via"! a societ!"ii. - Durat! specificat!. - R!spunderea limitat! a partenerilor. - Luarea deciziilor conform majorit!"ii mai mare decat jum!tate din num!rul total al partenerilor, reprezentnd mai mult de jumat!tea capitalului social. - Existen"a a doua organe, #i anume Adunarea General! a partenerilor #i Administratorul. Conform legisla"iei din Romnia, ONG-urile pot derula activit!"i economice n conformitate cu scopul principal al organiza"iei. Desf!#urarea de activit!"i n afara scopului este posibil! numai prin societ!"i comerciale avnd ca asocia"i unici ONG-urile. Profitul realizat (cu excep"ia celui reinvestit) se utilizeaz! pentru realizarea scopului ONG-ului. Principala facilitate fiscal! pentru ONG-urile care desf!#oar! activit!"i economice este scutirea de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activit!"i economice realizate pn! la nivelul a 15.000 euro ntr-un an fiscal dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. Forme de ntreprinderi specifice economiei sociale din Romania: 1. Societ!"ile cooperative de gradul 1 2. Asocia"ii #i uniuni de societ!"i cooperative 3. Societ!"i cooperative agricole 4. Organiza"ii cooperatiste de credit 5. Unit!"i protejate autorizate 6. Asocia"ii 7. Funda"ii 8. Federa"ii 9. Case de ajutor reciproc 10. Societ!"i comerciale 11. ntreprinderi mici #i mijlocii

18

2.4. Exemple de ntreprinderi sociale din Romnia !i din Grecia

2.4.1. Exemple de ntreprinderi sociale n Romnia 1. ACSIS Asocia&ia pentru o Comunitate Solidar% "i Interven&ie Social% www.acsis.ro

ACSIS - Asociatia pentru o Comuni-tate Solidara si Interventie Sociala

Sediu: Bucure#ti Sector: Drepturile copiilor, sprijinirea familiilor aflate n situa"ii de risc An de nfiin&are: 2004 Buget anual: 152,493 USD Angaja&i: 7 angaja"i cu norma ntreag!, 8 voluntari Misiune: Sprijinirea familiilor "i prevenirea abandonului copiilor prin suportul "i ajutorul acordat tinerilor p%rin&i (consilierea, formarea #i ocuparea for"ei de munc!). Necesitate social% provocare : Conform UNICEF, anual cel pu"in 9.000 de copii nou-n!scu"i sunt abandona"i de p!rin"ii lor, din cauza s!r!ciei #i a excluziunii sociale. Copiii care cresc n condi"ii precare sunt mult mai mul"i, deoarece familiile nu-i pot cre#te #i nu le pot asigura un mediu sigur din cauza dificult!"ilor economice #i sociale cu care se confrunt!. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: Suport pentru mamele aflate n situa"ii de risc prin intermediul form!rii #i ocup!rii n ateliere/ firme produc!toare de juc!rii, pentru a fi independente din punct de vedere economic. Obiectiv social: Dezvoltarea competen"elor prin intermediul oportunit!"ilor de formare #i ocupare #i generarea de venituri care vor asigura sustenabilitatea economic! a organiza"iei #i impactul social al programelor acesteia. Obiectiv economic: Asigurarea surselor independente de venituri #i produc"ie de 11% din veniturile totale de organizare n termen de cinci ani.
Indicatori de baz% - 2010
Numarul total de beneficiari : 1.835 persoane Ritmul anual de dezvoltare a veniturilor ntreprinderii sociale: 0,45% Procentul venitului ntreprinderii sociale n buget: 3,0%

Oportunit%&i economice
Numarul total de locuri de munc%: 3 Numarul total de plas%ri : 21 Numarul total de persoane care produc venit : 17 Numarul total de persoane care au participat la formare : 32

19

2. ADV - Alaturi de Voi www.alaturidevoi.ro


ADV - Alaturi de Voi

Sediu: Ia"i Sector: HIV/AIDS, ngrijirea s!n!t!"ii, educa"ie, sprijin An de nfiin&are: 2002 Buget anual: 1,784,339 USD Angaja&i 32 angaja"i cu norma ntreag!, 39 angaja"i cu jumatate de norm! Misiune: Asigurarea c! persoanele infectate/afectate de HIV/AIDS din Romnia au acces la serviciile de baz! #i asisten"! necesar! n vederea mbun!t!"irii calit!"ii vie"ii lor. Necesitate social% provocare: Ast!zi, peste 9.000 de persoane din totalul de aprox. 15.000 care sunt infectate de HIV/AIDS n Romnia sunt n varsta de 17 - 21 de ani, conform Observatorului Drepturilor Umane (Human Rights Watch). Adeseori nu au acces la educa"ia public! sau pe pia"a muncii, le lipsesc serviciile de s!n!tate sau tr!iesc exclu#i din societate. Date generale privind ntreprinderea social% Descrierea: ADV angajeaz! tineri infecta"i/afecta"i de HIV/AIDS n Util Deco, un atelier de munc! protejat! care ofer! servicii suport pentru ntreprinderi (fotocopii #i legare pagini), creeaz! #i vinde produse de calitate, realizate manual, cum ar fi textile, vitralii, c!r"i, agende #i calendare care ndeplinesc cerin"ele pie"ei locale. Obiectiv social: Oferirea locurilor de munc% pentru romnii tineri infecta&i de HIV/AIDS. Generarea de venituri care pot asigura viabilitatea economic! a programelor comunitare. Eliminarea stereotipurilor #i a stigmatiz!rii pentru persoanele cu HIV/AIDS. Obiectiv economic: Asigurarea surselor independente de venituri #i producerea de 20% a veniturilor organizatorice totale. Aceste venituri vor permite ADV s! extind! si s! adapteze serviciile psihologice #i sociale pe care le ofera tinerilor cu HIV/AIDS si s! extind! programul de prevenire #i advocare n Romnia, func"ionnd ca un model pentru organiza"iile mai pu"in dezvoltate din Moldova #i Ucrania.
Indicatori de baz% - 2010
Numarul toral de beneficiari: 26 pers. Ritmul anual de dezvoltare a veniturilor ntreprinderii sociale: 10,05% Procentul venitului ntreprinderii sociale n buget: 9,7%

Oportunit%&i economice
Numarul total de locuri de munc%: 16 Numarul total de plas%ri: 10 Numarul total de persoane care au participat la formare: 16

20

3. Funda&ia Cartea Calatoare (FCC) www.fcc.ro Sediu: Foc#ani Fundatia Cartea Calatoare Sector: Servicii pentru persoanele cu (FCC) nevoi speciale, educa"ie An de nfiin&are: 1996 Buget anual: USD 103,527 Anagaja&i: 2 angaja"i cu norma intreag!, 5 angaja"i cu jumatate de norm!, 5 voluntari Misiune: Consolidarea accesului persoanelor cu deficien"e de vedere la cultur!, educa"ie #i ocupare, precum #i promovarea incluziunii lor sociale prin intermediul utiliz!rii tehnologiilor moderne. Necesitate social% - provocare: Din totalul de 5.300 de biblioteci #i libr!rii doar o mic! propor"ie ofer! tehnologie prietenoas! fa"! de persoanele cu handicap, iar persoanele cu deficien"a de vedere ating un numar de 90.000 persoane. n acelasi timp, foarte scazut! este #i disponibilitatea c!r"ilor n format audio (audio books) necesare pentru ca persoanele cu probleme de vedere s! aiba acces la c!r"i literare #i profesionale. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: FCC furnizeaz! c!r"i audio n format DAISY (Digital Accessible Information System) #i #i extinde colec"ia sa cu alte noi materiale nregistrate. Pia"a acestor produse include biblioteci publice, dar #i alte persoane. De asemenea, FCC planific! s! comercializeze accesorii #i software pentru bibliotecile publice, care prin lege sunt obligate s! acopere nevoile specifice persoanelor cu probleme de vedere. Extinderea viitoare include produc"ia de ghid!ri audio n muzee, filme, manuale #colare, etc., n vederea acoperirii noilor piete cum ar fi de exemplu gr!dini"ele #i casele de ngrijire/pensiunile pentru persoanele n vrst!. Obiectiv social: Dezvoltarea #i institu"ionalizarea unui nou serviciu n bibliotecile publice din Romnia, facilitarea accesului persoanelor cu probleme de vedere la lumea literelor. De asemenea, FCC prin acest mod promoveaz! un serviciu care deschide por"ile #i creeaz! noi #anse de ocupare n societatea local! #i, n viitor, la nivel na"ional. n cele din urm!, FCC, prin accesabilitatea manualelor #colare suport, ajut! copiii cu probleme de vedere s! aib! acces la educa"ie. Obiectiv economic: Generare de venit pna n 2012 care va contribui la costul func"iunilor #i la extinderea activit!"ilor de organizare. Contribu"ie la programul care este axat pe mbun!t!"irea accesului persoanelor cu probleme de vedere la educa"ie #i cultur!.

21

Indicatori de baz% - 2010


Numarul total de beneficiari: 200 pers. Ritmul anual de dezvoltare a veniturilor ntreprinderii sociale: 186% Procentul venitului ntreprinderii sociale n buget: 8,2%

4. Funda&ia Noi Orizonturi Lupeni www.noi-orizonturi.ro www.new-horizons.ro

Funda&ia Noi Orizonturi Lupeni

Sediu: Hunedoara Sector: Educa"ia tinerilor, responsabilitate personal! #i civil! An de nfiin&are: 2000 Buget anual: USD 222,475 Angaja&i: 15 angaja"i cu norm! intreag!, 28 angaja"i cu jum!tate de norm!, 600 voluntari Misiune: Dezvoltarea competen&elor sociale "i profesionale prin intermediul educa"iei #i a programelor informale de formare pentru tineri/tinere. Noi Orizonturi depune eforturi pentru realizarea acestui scop mai ales prin taberele Life pentru copii #i centrul de tineri Impact. Necesitate social% - provocare: %omajul #i excluziunea tinerilor din Romnia ating rate foarte ridicate, n timp ce posibilit!"ile de ocupare #i formare sunt foarte limitate. Lipsa de acces a persoanelor tinere la oportunit!"ile de instruire are ca rezultat expunerea tinerilor la impacte din ce in ce mai negative pentru societate. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: Crearea unei cabane pentru furnizarea serviciilor turistice pe o baz! de 12 luni, inclusiv cazare, acces la sta"iunile de schi din apropiere #i drume"ii n timpul verii. Capacitatea cabanei, situat! n ora#ul piteresc de pe munte Straja din Carpa"i, va fi de 15 persoane. Obiectiv social: Furnizarea caz%rii pentru programele de formare realizate de catre Noi Orizonturi #i de alte ONG-uri, precum #i cazare gratuit! n taberele educa"ionale de var! pentru copiii care apar"in grupurilor social vulnerabile. Obiectiv economic: Asigurarea surselor independente de venituri care vor fi generate de 15% din costul total de exploatare.
Indicatori de baz% - 2010
Numarul toral de beneficiari: 3.400 persoane Ritmul anual de dezvoltare a veniturilor ntreprinderii sociale: 283% Procentul venitului ntreprinderii sociale n buget: 5,0%

22

5. Hercules Association www.asociatiahercules.ro Sediu: Coste#ti, Arges Hercules Association Sector: Dezvoltare comunitar% An de nfiin&are: 1990 Buget anual: USD 210,000 Angaja&i: 4 angaja"i cu norm! ntreag!, 4 angaja"i cu jum!tate de norm! Misiune: S% se dezvolte o comunitate independent% "i puternic% n ora"ul Coste#ti care va fi capabil! s! caute solu"ii pentru problemele #i dificulta"ile cu care se confrunt! comunitatea local!. Necesitate social% - provocare: In comunitatea local% Coste#ti exist! nevoia de prevenirea #i combaterea abandonului #colar, abandonului copiilor de c!tre familie, violen"ei, delincven"ei minore #i a excluziunii sociale a persoanelor n vrst!. n ceea ce prive#te grupurile de popula"ie n vrst!, organiza"ia ofer! posibilitatea de socializare #i participare, iar n ceea ce prive#te copiii ofer! posibilitatea de a aduce mai aproape copiii, p!rin"ii #i bunicii/bunicile. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: Asocia"ia a construit un centru de evenimente care poate fi nchiriat de persoane #i ntreprinderi locale pentru nun"i, conferin"e, #edin"e, seminarii, etc. De asemenea, dac! se solicit!, centrul ofer! servicii suplimentare cum ar fi organizarea evenimentelor speciale, catering #i decora"iuni. O parte a veniturilor se dispune pentru sprijinirea a 25 de copii care provin din familii cu venituri mici. Obiectiv social: Cre"terea numarului de beneficiari de la 55 la 75 prin oferirea meselor pentru copii pe o baz! s!pt!mnal!. De asemenea, scopul este consolidarea interven"iilor organiza"iei #i crearea unui centru pentru 15 persoane n vrst!. Obiectiv economic: Cre"terea procentului de autofinan&are de la 5% la 20% n termen de trei ani de func"ionare cu profit de 8.455$ pentru primul an de func"ionare.

23

6. Asocia&ia Prietenia www.prietenia.org Sediul: Pantelimon Prietenia Association Sector: Tineri, cu dizabilit!"i mentale An de nfiin&are: 1996 Buget anual: USD 200,000-300,000 Angaja&i: 13 angaja"i cu norm! ntreag!, 2 angaja"i cu jum!tate de norm! Misiune: S! se imbun!t!"easc! calitatea vie"ii copiilor #i a adul"ilor cu dizabilit!"i mentale #i alte dizabilit!"i prin pedagogia terapeutic! #i terapia social! (metodologia Rudolph Steiner). Necesitate social% - provocare: Un procent de 9,5% din persoanele care au dizabilit!"i mentale #i nu se afl! n institu"ii similare, tr!iesc n regiunea Bucure#ti-Ilfov. Tinerii cu dizabilit!"i mentale se confrunt! cu probleme serioase din cauza lipsei de servicii standardizate #i unitare (medicale, sociale #i psihologice). Nevoia pentru dezvoltarea serviciilor unitare de baz! devine tot mai puternic! deoarece p!rin"ii mb!trnesc iar asisten"ii sociali care ofer! servicii de ngrijire #i asistent! nu sunt suficien"i. Pe cale de consecin"!, resursele emotiale #i economice scad n mod dramatic. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: BioHrana promoveaz! un stil de via"a echilibrat #i s!n!tos, oferind n acela#i timp locuri de munc! pentru beneficiari, prin vnzarea legumelor organic cultivate #i recoltate de c!tre persoanele cu handicap. Obiectiv social: Oferirea unui loc de munc% pentru 3 persoane cu dizabilit!"i mentale n primul an de func"ionare #i con#tientizarea comunit!"ii locale privind agricultura durabil! #i alimenta"ia sanatoas!. Obiectiv economic: Cre"terea autofinan&%rii de la 3% la 7% pn! n al doilea an de func"ionare.

7. Tonal Association Sediu: Sibiu Sector: S!n!tatea psihologic! An de infiintare: 2005 Buget anual: USD 9,600 Angajati: 2 angaja"i cu norm! ntreag!

Tonal Association

24

Misiune: promovarea ac"iunilor care asigura demnitatea persoanelor cu probleme mentale #i a familiilor lor. Crearea unei societa"i bazate pe solidaritate #i respect. Necesitate social% - provocare: n Romnia, persoanele cu boli mentale se confrunt! cu discrimin!ri si le este foarte dificil s! gaseasc! un loc de munc!. De asemenea, n Romnia nu exist! un plan strategic cuprinzator #i adecvat pentru s!n!tatea mental! deoarece aceasta din urm! este considerat! de multe ori ca fiind un lux #i nu o nevoie foarte important!. Tulbur!rile neuro-psihiatrice reprezint! 19,3% din boli #i pot conduce la mortalitate ridicat! #i pierderi grave pentru societate. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: ntreprinderea social! creeaz! #i vinde obiecte de art! cum ar fi l!mpi de podea, candelabre #i ventilatoare cu un design deosebit. Produsele sunt fabricate de persoanele cu probleme mentale n spa"iile organiza"iei aflate n Sibiu. Obiectiv social: Cre#terea numarului de beneficiari ai organizatiei de la 14 la 27 pn! la sfr#itul anului 2012. n plus, sporirea prezen"ei publice a organiza"iei prin promovarea produselor sale #i formarea a cel pu"in 3 persoane care vor participa n mod activ n ntreprinderea social!. Obiectiv economic: Asigurarea sustenabilit!"ii economice a ntreprinderii sociale, asigurarea 80% din autofinan"are #i cre#terea veniturilor de la US$ 12,205 n primul an la US$ 29,000 dup! 6 ani de func"ionare. 8. Touched Romania www.touchedromania.org Sediu: Bucure#ti Touched Romania Sector: Prevenirea p!r!sirii copiilor An de infiintare: 2005 Buget anual: USD 234,000 Angajati: 10 angaja"i cu norm! ntreag! , 1 angajat cu jum!tate de norm! Misiune: Transformarea vie"ii mamelor si a copiilor mici care se confrunt! cu nesiguran"a, prin intermediul unei abord!ri unitare care ofer! servicii sociale, precum #i asisten"a de sprijin emo"ional, educa"ional #i financiar. Necesitate social% - provocare: Potrivit unui raport al Consiliului European, num!rul copiilor abandona"i din Romnia, continu! s! fie extrem de mare. De asemenea, potrivit aceluia#i raport, multe dintre mamele care #i abandoneaz! copiii sunt tinere, cu un nivel educa"ional
25

sc!zut, care tr!iesc n condi"ii de saracie extrem! #i nu sunt con#tiente de consecintele negative ale abandonului. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: ntreprinderea social! pregate#te profesional #i ofer! locuri de munc! n atelierul de bijuterii pentru mamele care tr!iesc n condi"ii de nesiguran"a. n atelier, femeile inva"! s! confec"ioneze bijuterii cum ar fi cercei, inele #i bra"ari, acopernd o gam! larg! de gusturi #i pre"uri. Obiectiv social: Oferirea unui loc de munc! pentru cel putin 2 beneficiare (mame) prin confec"ionarea bijuteriilor. Obiectiv economic: Cre#terea autofinan"!rii de la 1% la 5% pn! la 10% n primul an de func"ionare. Veniturile consolideaz! Centrul Maternit!"ii #i Pensiunea. 9. Viitor Plus Association www.viitorplus.ro Sediu: Bucure#ti Viitor Plus Association Sector: Dezvoltare durabil!/viabil! An de infiintare: 2006 Buget anual: USD 75,000 Angajati: 4 angaja"i cu norm! ntreag! Misiune: promovarea dezvolt!rii durabile n ramurile de produc"ie, consum #i gestionare a resurselor naturale la nivel individual, comunitar #i organizatoric. Necesitate social% - provocare: Aproximativ 200 de specii marine mor anual din cauza 46.000 de buc!"i de de#euri nereciclate care ajung n ocean n fiecare an. n mod clar, sunt necesare modelele integrate durabile care vor asigura un viitor sigur #i curat. Date generale privind ntreprinderea social% Descriere: ntreprinderea social! Textile Bag, vinde saco#e ecologice pentru cump!r!turi, confec"ionate din materiale naturale care reprezint! o abordare alternativ! n raport cu saco#ele din plastic. Aceste saco#e sunt realizate de tineri #i adul"i ca parte a procesului de reincluziune a acestora n societate #i pe pia"a muncii. Obiectiv social: Oferirea unui loc de munc% pentru cel pu&in 8 beneficiari #i nlocuirea a 27.6 de milioane de #acose plastice pe an. Ini"ierea cel putin a unei campanii de con#tientizare pe Internet si n magazine. Obiectiv economic: ntreprinderea s! devin! viabil! n primele 6 luni #i s! genereze venituri anuale de 5.000$.
26

10. Social Market Romania (SOMARO)

SOMARO este o ntreprinderea sociala care a fost proiectat! pentru a sus"ine persoanele amenin"ate de s!r!cie. SOMARO vinde produse esen"iale pentru uz zilnic sau pentru gospodarie, la pre"uri simbolice, clien"ilor cu venituri reduse. SOMARO ob"ine, de la companii industriale #i de la magazine, produse nca potrivite pentru consum dar care nu sunt potrivite pentru vnzare din cauza deterior!rii ambalajelor, gramajului #i/sau aspectului neadecvat (mai ales n cazul fructelor #i legumelor) sau pentru ca au fost etichetate gre#it. Chiar daca sunt sub standardele de vnzare, aceste produse nu sunt deficitare n termen de gust #i valoare nutri"ional!, fiind potrivite pentru persoanele care apreciaz! mai pu"in standardele si mai mult accesibilitate pre"ului (pot cump!ra produsele cu o reducere de 30-50% fa"! de pre"ul pie"ei). SOMARO a deschis supermarket-uri sociale n 2 loca"ii (unul n Bucure#ti #i altul n Oradea), cu sprijin din partea autorit!"ilor locale #i din partea unor sponsori #i furnizori. Una din cele mai mari provocari ntlnite de SOMARO n Romnia este interesul limitat al sponsorilor si furnizorilor pentru o asemenea ini"iativ!. 2.4.2. Exemple de ntreprinderi sociale din Grecia 1. Cooperativa social% din insulele Dodekanissa 1. Scurt% descriere "i activit%&i Cooperativa social! din insulele Dodekanissa este o cooperativ! cu r!spundere limitat! ce este amplasat! pe insula Leros #i se apreciaz! c! este prima cooperativ! care a fost nfiin"at! n Grecia cu acest cadru juridic special. Leros este o insul! mic! n sud-estul M!rii Egee, a c!rei via"! economic! a fost legat! strns, timp de decenii, de existen"a unui mare spital public pentru boli mentale. Spitalul mai este, chiar #i azi, cel mai mare angajator de pe insul!. n acela#i timp, diferen"ierea economiei

27

insulei se confrunt! cu izolarea geografic! #i cu dificult!"i serioase ale oric!rei ncerc!ri de integrare pe pia"a na"ional! #i interna"ional!, att cu produse, ct #i cu servicii. Denumirea: Cooperativa social! din insulele Dodekanissa NUMELE ORGANIZA#IEI: Sectorul de s!n!tate mental! al cooperativei sociale din insulele Dodekanissa (Cooperativa Social! Leros) AMPLASARE: Leros, insulele Dodekanissa, Grecia ANUL NFIIN&'RII: 2004 STATUTUL JURIDIC: Cooperativ! social! cu r!spundere limitat! (Koi.S.P.E.) SCOP: Asigurarea de locuri de munc! pentru un grup exclus de localnici nt!rirea coeziunii sociale prin stabilirea de leg!turi ntre localnici TIP DE ACTIVIT'&I: Cultivarea #i distribuirea de produse agricole Operarea unei brut!rii Operarea unui snack-shop Operarea proces!rii, ambal!rii #i distribuirii de miere GRUPURI-&INT': Persoane cu probleme de s!n!tate mental! Cooperativa social! reflect! nevoia urgent! de restructurare a economiei insulei, prin crearea de condi"ii noi #i mai favorabile pentru dezvoltarea de ini"iative inovatoare #i antreprenoriale #i pentru absorb"ia surplusului de for"! de munc! n noile activit!"i economice. Operarea proces!rii, ambal!rii #i distribuirii de miere este prima activitate independent! a cooperativei, avnd ca principal scop crearea de standarde de calitate pentru mierea furnizat! de produc!orii de pe insula Leros #i distribuirea pe pia"a local! #i pe alte pie"e. Operarea proces!rii, ambal!rii #i distribuirii de miere a fost aleas! ntruct Leros are o cantitate mare de miere de cimbru de bun! calitate. nainte de nfiin"area unit!"ii productive, produc!torii localnici de miere nu erau organiza"i #i nu #i puteau permite s! ambaleze #i s! distribuie mierea (a#a cum ntreprinderea social! le ofer! n prezent).

2. COOPERATIVA AGROTURISTIC' MESOTOPOS, LESVOS

Cooperativa agroturistica a femeilor din Mesotopos- Lesvo a fost nfiin"at! n anul 1998, ca urmare a unei idei a Interven"iei Sociale din Mesotopos, avnd ca obiect de activitate

28

principal producerea preparatelor tradi"ionale dar #i un num!r mare de alte activit!"i. De atunci #i pn! n prezent a reu#it s! angajeze un num!r de 36 de femei dar #i s! reprezinte o ntreprindere social! de succes, credibil!, aflat! ntr-o continu! dezvoltare. n paralel a reu#it s! sus"in! satul n realizarea profesiilor sau a activit!"ilor regionale. Dragostea pentru tradi"ie #i readucerea gusturilor, aromelor, imaginilor #i a sunetelor uitate n via"a cotidian! a omului modern a devenit for"a motrice a acestei cooperative. De"ine un laborator de preparare a alimentelor tradi"ionale, dotat cu instala"ii moderne #i un magazin de desfacere a produselor.

Cooperativa a aplicat la Legea de Dezvoltare pentru crearea unei unit!"i care s! de"in! mai multe laboratoare, birouri, sal! de #edin"e #i instruire, o sal! de spectacole, un cuptor pe lemne tradi"ional #i n plus inten"ioneaz! s! creeze un spa"iu pentru animalele f!r! st!pn.

Cooperativa poate s! alimenteze un num!r de 600 de persoane n cadrul manifest!rilor culturale #i sociale, prin oferta de alimente #i dulciuri ale buc!t!riei moderne #i tradi"ionale grece#ti.

29

COOPERATIVA DE FEMEI IDROUSSAS DIN INSULA ANDROS A fost nfiin"at! n anul 2006. Membrii s!i sunt femei din regiunea Idroussas-Andro ( insulele Ciclade), marea majoritate dintre ele fiind agricultoare. Scopul acestei cooperative este prelucrarea #i vnzarea produselor agricole dar #i crearea de produse pe baza unor produse locale #i a re"etelor tradi"ionale locale. Astfel n atelierul propriu se produc dulce"uri, gemuri, produse de cofet!rie, b!uturi r!coritoare #i lichioruri, mur!turi precum #i articole de artizanat. Produsele sunt vndute n magazinul cooperativei, n super-market-uri, n magazinele din insula Andros dar #i n alte puncte de vnzare care ofer! produse turistice. Cooperativa a participat la festivaluri locale, la festivalul de produse biologice de la Pallini #i la alte manifesta"ii. Produsele sale sunt prezente, an de an, la expozi"ia OSPITALITATEA din Salonic. Organizeaz! s!rb!tori locale cu mnc!ruri tradi"ionale #i particip! la activit!"ile culturale organizate de alte institu"ii locale.

2.5.CADRUL LEGAL AL NTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMNIA

n Romnia nu exist! nc! reglement!ri legislative pentru implementarea conceptului de economie social!. Singura structur! de economie social! recunoscut! n legisla"ia romneasc! este unitatea protejat! autorizat! (Legea nr. 448/2006 cu modific!rile #i complet!rile ulterioare din OUG nr. 86/2008; Legea nr. 207/02.06.20092; Ordinul nr. 60/2007). Astfel, singura categorie de persoane dezavantajate social care este beneficiar! a legisla"iei n vigoare cu referire la conceptul #i formele economiei sociale o reprezint! persoanele cu handicap. Exist! ns!, conform Memorandumului comun de incluziune social! (JIM) #i altor documente de pozi"ie ratificate de Romnia, #i alte

30

categorii de persoane dezavantajate social, care au nevoie de sprijin legislativ n ceea ce prive#te procesul de integrare social! #i profesional!: familii monoparentale sau familii cu mai mult de doi copii, cu venituri reduse, mamele singure, persoane fara ad!post, victimele violen"ei n familie, persoane din comunit!"ile rurale izolate, popula"ia rom!, copiii victime ale abuzului #i copiii ale c!ror drepturi sunt nc!lcate, tinerii cu vrsta de peste 18 ani care p!r!sesc sistemul institu"ionalizat, persoanele cu HIV/SIDA. Identificarea cadrului legal existent n Romnia privind economia social% "i coeren&a cu legisla&ia european% n Romnia, organiza"iile care prezint! cea mai mare parte dintre caracteristicile ntreprinderilor sociale a#a cum sunt descrise n Raportul referitor la economia social! din 26 ianuarie 2009 realizat de c!tre Comisia pentru ocuparea for"ei de munc! #i afaceri sociale din cadrul Parlamentului European, sunt organiza"iile non profit #i unit!"ile protejate. Organiza"iile non profit din Romnia sunt, n acest moment, cei mai importan"i actori de dezvoltare social! #i comunitar! att prin num!rul acestora ct #i prin diversitatea serviciilor oferite. Specificul activit!"ilor acestor organiza"ii le apropie cel mai mult de conceptul de ntreprindere social!: - sunt implicate n furnizarea de servicii sociale fie unor grupuri de persoane aflate n dificultate, fie membrilor comunit!"ilor lor; - au o abordare participativ! #i consultativ! n planificarea #i derularea activit!"ilor lor; - beneficiaz! de independen"! fa"! de puterea public!, stabilindu-#i singure priorit!"ile, chiar dac! o parte (sau toate) fondurile necesare provin de la autorit!"i publice; - sunt nfiin"ate ca organiza"ii non-profit. n cazul n care organiza"iile f!r! scop patrimonial deruleaz! activit!"i generatoare de profit, excedentele ob"inute sunt utilizate n scopul ndeplinirii scopurilor organiza"iilor. Cadrul legal na"ional stimuleaz! asocia"iile/funda"iile s! nfiin"eze societ!"i comerciale prin scutirea de la plata impozitului pe profit a veniturilor din dividendele cuvenite acestor organiza"ii, n calitate de ac"ionari (Codul Fiscal al Romniei, art. 15, alineatul 2). De asemenea, pentru activit!"ile economice realizate, organiza"iile non-profit sunt scutite de la plata impozitului pe profit, pn! la nivelul echivalentului n

31

lei a 15.000 euro, ntr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. n baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven"ii asocia"iilor #i funda"iilor romne cu personalitate juridic! care nfiin"eaz! #i administreaz! unit!"i de asisten"! social! #i a Normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Hot!rrea Guvernului nr.1153/2001 cu modific!rile #i complet!rile ulterioare, pot primi subven"ii de la bugetul de stat, sau, dup! caz, de la bugetele locale, asocia"iile #i funda"iile care: - sunt constituite, conform legii, ca persoane juridice romne de drept privat; - sunt acreditate sau licen"iate s! acorde servicii sociale, potrivit legii; - acord! de cel pu"in 12 luni servicii de asisten"! social!, prin personal calificat, ntr-un spa"iu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate. Asocia"iile #i funda"iile pot primi subven"ii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarit!"ii Sociale #i Familiei dac! acord! servicii sociale pentru persoane din mai multe jude"e ale "!rii. Aceast! condi"ie este ndeplinit! fie dac! ntr-o unitate de asisten"! social! sunt beneficiari din mai multe jude"e, fie dac! asocia"ia/funda"ia are mai multe unit!"i de asisten"! social! n cel pu"in dou! jude"e. Unit#"ile protejate sunt organiza"ii care pot fi nfiin"ate de orice persoan! fizic! sau juridic!, de drept public sau privat, care angajeaz! persoane cu handicap. Potrivit Hot!rrii Guvernului nr. 268/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protec"ia #i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, articolul 44, sunt considerate unit!"i protejate: a) operatorii economici cu personalitate juridic!, indiferent de forma de proprietate #i organizare, care au cel pu"in 30% din num!rul total de angaja"i persoane cu handicap ncadrate cu contract individual de munc!; b) sec"ii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institu"iilor publice sau din cadrul organiza"iilor neguvernamentale, care au gestiune proprie #i cel pu"in 30% din num!rul total de angaja"i persoane cu handicap ncadrate #i salarizate; c) persoana fizic! cu handicap autorizat! potrivit legii s! desf!#oare activit!"i economice independente, inclusiv asocia"ia familial! care are n componen"! o persoan! cu handicap. Sunt incluse aici #i persoanele fizice cu handicap autorizate n baza unor legi speciale, care #i desf!#oar! activitatea att individual, ct #i n una dintre formele de organizare ale profesiei.
32

Prin urmare nu se face nici o referire la finalitatea activit!"ii economice desf!#urat! de unitatea protejat!. Excedentul ob"inut de unitate poate fi utilizat n orice scop, potrivit deciziei ac"ionarilor, care pot avea - sau nu calitatea de angajat. Facilit!"i destinate unit!"ilor protejate ntruct nfiin"area #i func"ionarea unit!"ilor protejate poate genera o serie efecte sociale de mare importan"! (crearea de noi locuri de munc!, diminuarea excluderii sociale pentru persoanele cu handicap #i nt!rirea coeziunii sociale), statul romn sus"ine aceste organiza"ii prin (art. 81 din Legea 448/2006): - scutire de plata taxelor de autorizare la nfiin"are #i de reautorizare4; - scutire de plat! a impozitului pe profit, cu condi"ia ca cel pu"in 75% din fondul ob"inut prin scutire s! fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizi"ionarea de echipamente tehnologice, ma#ini, utilaje, instala"ii de lucru #i/sau amenajarea locurilor de munc! protejate, n condi"iile prev!zute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. Aceasta facilitate a fost valabila pn! la sfr#itul anului 2006. - alte drepturi acordate de autorit!"ile administra"iei publice locale finan"ate din fondurile proprii. n ce prive#te legisla"ia specific! pentru fiecare entitate de economie social!, vom face o scurt! trecere n revist! a acesteia: Organiza"iile neguvernamentale au activitatea reglementat! prin Ordonan"a Guvernului 26/2000 cu privire la asocia"ii #i funda"ii, completat! #i modificat! prin Ordonan"a de guvern 37/2003 #i Legea 246/2005; Cooperativele sunt reglementate prin Legea 1/2005 privind organizarea #i func"ionarea coopera"iei; Cooperativele de credit sunt organizate #i func"ioneaz! n baza Ordonan"ei de guvern 97/2000 privind organiza"iile cooperatiste de credit; Unit!"ile protejate au activitate organizat! prin intermediul Legii 448/2006 privind protec"ia#i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat cu modific!rile #i complet!rile ulterioare; Societ!"ile comerciale nfiin"ate de c!tre organiza"ii neguvernamentale sunt reglementate prin Legea 31/1990 privind societ!"ile comerciale.

33

Proiectul de lege referitor la economia social% Ministerul Muncii, Familiei #i Protec"iei Sociale a propus spre dezbatere public! n anul 2011, un proiect de lege referitor la economia social%, cu scopul reglement!rii domeniului, stabilirii m!surilor de promovare a economiei sociale #i a competen"elor autorit!"ilor n domeniu. Conform proiectului de act normativ, economia social! este definit! ca parte a sistemului economic, organizat! independent de sectorul public, al c!rei scop este s! serveasc! interesul general al comunit!"ii, cre#terea gradului de ocupare a persoanelor apar"innd grupurilor vulnerabile #i producerea de bunuri #i/sau prestarea de servicii. Un element important, prezent n proiectul emis de MMFPS, l constituie no"iunea de grup vulnerabil, n aceast! categorie ncadrndu-se: * persoanele cu dizabilit!"i fizice #i/sau mentale * persoanele provenind din familii numeroase sau monoparentale, * persoanele f!r! educa"ie sau preg!tire profesional! * persoanele toxico-dependente (dup! finalizarea tratamentului de dezintoxicare) * victime al violen"ei n familie * persoanele afectate de boli cu impact asupra vie"ii profesionale #i sociale * imigran"ii #i refugia"ii * persoanele care beneficiaz! de ajutor social, vrstnicii #i cei care au peste 50 de ani #i nu ating venitul minim garantat. Proiectul de lege stipuleaz! faptul c! activit!"ile de economie social! vor fi realizate de ntreprinderile sociale #i de ntreprinderile de inser"ie social!. Astfel, sunt considerate ntreprinderi sociale: societ!"ile cooperative de gradul 1, cooperativele de credit, asocia"iile #i funda"iile, casele de ajutor reciproc ale salaria"ilor, cele ale pensionarilor, precum #i orice alte categorii de persoane juridice. Statutul de ntreprindere social! se certific! prin atestat, acordat pe perioad! nedeterminat! de c!tre agen"ia jude"ean! pentru ocuparea for"ei de munc!, n domeniul economiei sociale.
34

ntreprinderea de inser&ie social% este reprezentat! de ntreprinderea social! care ndepline#te urm!toarele condi"ii: * men"inerea, n permanen"!, a minimum 30% din personalul angajat cu apartenen"! n categorii de persoane din grupul vulnerabil * reinvestirea a minimum 50% din valoarea profitului pentru dezvoltarea ntreprinderii sociale * ncadrarea activit!"ilor desf!#urate n obiectivele planului jude"ean de dezvoltare. Statutul de ntreprindere de inser"ie social! se certific! prin acordarea m%rcii sociale, care cuprinde certificatul care atest! statutul de ntreprindere de inser"ie social!, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum #i un element specific de identitate vizual% care se aplic! obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstreaz! prestarea unui serviciu. n ceea ce prive#te finan&area ntreprinderilor de inser&ie social%, acestea pot fi finan"ate din surse publice #i/sau private, na"ionale sau interna"ionale, potrivit normelor juridice aplicabile fiec!reia dintre categoriile din care fac parte sursele de finan"are. n cazul aprob!rii propunerii legislative, ntreprinderile de inser"ie social! vor fi scutite de la plata taxelor de autorizare la nfiin"are/reautorizare #i de la plata impozitului pe profit, cu condi"ia ca cel pu"in 75 la sut! din fondul ob"inut prin scutire s! fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizi"ionarea de echipamente tehnologice, ma#ini, utilaje, instala"ii de lucru #i/sau amenajarea locurilor de munc!, n condi"iile prev!zute de Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Alte facilit%&i de care acestea beneficiaz! se constituie n: darea n folosin"! gratuit! a unor imobile aflate n domeniul public pentru desf!#urarea activit!"ilor pentru care i-a fost acordat! marca social%, sprijin n promovarea produselor realizate #i serviciilor prestate n comunitate, precum #i n identificarea unor pie"e de desfacere a acestora, sprijin n promovarea turismului #i activit!"ilor conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric #i cultural local, precum #i acordarea de microcredite. Aceste facilit!"i vor fi suportate din bugetul local. Ini"iatorii proiectului mai propun crearea unor mecanisme de sprijin #i ncurajare a ntreprinderilor de inser"ie social!. Acestea se vor concretiza prin declararea lunii mai a fiec!rui an Luna promov%rii economiei sociale, cu implicarea organiz!rii diferitor evenimente sau ac"iuni, #i
35

prin nfiin"area n cadrul MMFPS a unui compartiment n cadrul Direc"iei de ocupare #i salarizare, cu atribu"ii n elaborarea politicilor #i strategiilor n domeniu. Organismele care se vor mai implica n dezvoltarea economiei sociale sunt reprezentate de ANOFM si ONRC, cele dou! urmnd s! ncheie un protocol de colaborare pentru schimbul de date ntre cele dou! institu"ii privind ntreprinderile sociale existente n Romnia. Potrivit proiectului de lege, n cadrul ANOFM se va nfiin"a un compartiment pentru economie social!, care va coordona #i monitoriza activitatea agen"iilor jude"ene n domeniul economiei sociale, precum #i ndrumarea metodologic! a acestora.

36

CAPITOLUL 3 - ETAPELE INI#IERII UNEI NTREPRINDERI SOCIALE N MEDIUL RURAL

Pentru nfiin"area unei ntreprinderi sociale de succes este necesar! existen"a unui grup de ini"iatori, constituit din persoane care au o motiva"ie puternic! #i pun mult! pasiune n acest demers. Este un demers care presupune munc! de echip!, iar ini"iatorul trebuie s! aib! viziune, carism! #i determinare pentru a reu#i s! i mobilizeze #i pe ceilal"i membri ai organiza"iei. Astfel, nainte de a porni la acest drum, este necesar s! fie cunoscute provoc!rile c!rora va trebuie s! le face"i fa"! #i s! dobndi"i cuno#tin"ele #i deprinderile utile n acest proces. Fiind un efort colectiv, to"i membrii echipei trebuie s! parcurg! procesul de planificare al ntreprinderii sociale, pentru a dobndi deprinderile necesare dar #i pentru a cre#te nivelul implic!rii prin crearea sentimentului de apartenen"! la acest demers. Pentru nfiin"area unei ntreprinderi sociale este necesar s% se identifice mai nti oportunit%&ile de afaceri existente. Este bine s! fie luate n considerare toate op"iunile de afaceri ce pot ap!rea, s! se examineze motivele nfiin"!rii sale #i s! se defineasc! cu claritate scopul (cte locuri de munc! se vor crea, care este capitalul ini"ial necesar). ntr-o etap! ulterioar! va fi necesar s! se preg!teasc! unele texte / studii de baz! (sondaje de pia"!, plan de afaceri, statut, regulament de func"ionare) precum #i mobilizarea #i informarea diferi"ilor parteneri poten"iali n vederea atragerii #i con#tientiz!rii lor. Pa#ii necesari n vederea ini"ierii unei ntreprinderi sociale sunt reprezenta"i n figura de mai jos:

37

Fig. 1. Pa"ii necesari

Pasul 1 : Ini&ierea procedurii de nfiin&are a ntreprinderii sociale nfiin"area unei ntreprinderi sociale ncepe cu activarea unui nucleu ini"ial, a unui grup de persoane, care va trebui: S! fie compus din persoane con#tientizate #i active S! aib! pu"ini membri S! fie deschis #i s! asigure participarea tuturor p!r%ilor interesate sau/#i a reprezentan"ilor acestora (ONG-uri, organiza"ii civile nonprofit, sindicate, comunitatea local!, etc.). Scopul nucleului ini"ial este mobilizarea membrilor candida"i n vederea nfiin"!rii ntreprinderii sociale. De asemenea, va trebui s! se evalueze care dintre structurile existente sunt viabile sau pot deveni viabile pentru a se include ntr-o schem! partenerial! sustenabil! din punct de vedere economic #i productiv. Evaluarea va trebui s! ia n considerare #i posibilit!"ile de asigurare a func"ion!rii antreprenoriale pe termen lung !i stabil #i, prin urmare, a unui venit stabil pentru angaja"i.

38

Nucleul ini"ial va trebui s! evalueze o serie de aspecte cum ar fi : Obiectivele financiare #i organiza"ionale Care sunt nevoile/problemele la care r!spunde ntreprinderea social!? Care sunt cauzele acestor nevoi/probleme? Care sunt efectele lor? Care sunt obiectivele financiare ale ntreprinderii? Referitor la beneficiarii ntreprinderii sociale Care sunt indivizii/grupurile care se vor implica n cadrul ntreprinderii sociale? Care este num!rul de beneficiari pe care dori"i s! i implica"i? Care sunt modalit!"ile prin care se vor implica? Care sunt indivizii/grupurile care vor beneficia de produsele/serviciile ntreprinderii sociale? Cum vor beneficia de aceste produse/servicii? Cnd vor beneficia de aceste produse/servicii? Pentru resursele ntreprinderii sociale Care sunt resursele necesare cre!rii/dezvolt!rii ntreprinderii sociale? Resursele umane? Resursele materiale? Resursele financiare? Resursele informa"ionale? Care sunt resursele necesare func"ion!rii ntreprinderii sociale? Resursele umane? Resursele materiale? Resursele financiare? Resursele informa"ionale? Referitor la stabilirea indicatorilor #i a rezultatelor pentru obiectivele sociale Care sunt rezultatele sociale pe care dori"i s! le atinge"i?/ Ce impact dori"i s! aib! nfiin"area ntreprinderilor sociale asupra dezvolt!rii comunit!"ii? Care sunt indicatorii care demonstreaz! ndeplinirea obiectivelor sociale? Pentru stabilirea indicatorilor #i a rezultatelor pentru obiectivele financiare #i organiza"ionale Care sunt rezultatele din punct de vedere financiar pe care dori"i s! le atinge"i? Care sunt rezultatele din punct de vedere al dezvolt!rii organiza"iei pe care dori"i s! le atinge"i? Care sunt indicatorii care demonstreaz! ndeplinirea obiectivelor financiare? Care sunt indicatorii care demonstreaz! ndeplinirea obiectivelor organiza"ionale?

39

Al 2-lea Pas: Etapa de informare "i mobilizare a comunit%#ii locale Scopul inform!rii/mobiliz!rii este c!utarea #i identificarea persoanelor care eventual sunt interesate s! participe la ntreprinderea social!. Acest lucru necesit! o n"elegere deplin!, de c!tre nucleul ini"ial, a cadrului legislativ. Care pot fi membrii, adic! partenerii n viitoarea ntreprindere social! (fie n calitatea de persoane fizice, fie ca persoane juridice sau asocia"ii) ? Cine poate lucra n ntreprinderea social! #i cu ce responsabilit!"i (cadre administrative, angaja"i) ? Care pot fi poten"iali parteneri ai viitoarei ntreprinderi sociale ? Dupa identificarea grupelor de mai sus #i a persoanelor, n continuare ar trebui ca ac"iunile de con#tientizare s! se specializeze pentru fiecare grup sau categorie distinct!. Abordarea indivizilor #i a grupurilor n scopul dezvolt!rii noii ntreprinderi sociale nu se poate limita la ac"iuni conven"ionale de publicitate cu tema referitoare la dezvoltarea antreprenoriatului social n general sau prezentarea ac"iunilor #i a serviciilor furnizate. Sunt necesare metode speciale cum ar fi: Organizarea ntlnirilor cu institu#ii locale & trimiterea adreselor de informare "i a materialului de informare c%tre acestea - Institu"iile sociale locale #i alte institu"ii sunt n comunicare cu grupurile vulnerabile #i n cadrul responsabilit!"ilor lor pot identifica persoane sau grupuri pentru nfiin"area ntreprinderii. n plus, institu"iile locale pot s! furnizeze aceste informa"ii c!tre persoane sau grupuri #i s! le ndrepte c!tre organiza"ia dvs. Realizarea ntlnirilor deschise de informare n regiuni specifice -n locul de re"edin#a a poten#ialilor beneficiari, n urma ac#iunilor de informare detaliat% cu privire la programarea acestora- Organizarea acestor ntlniri este extrem de important! deoarece permite tuturor p!r"ilor interesate dintr-o comunitate local! s! ob"in! informa"ii relevante #i s! examineze posibilitatea implic!rii lor n astfel de ac"iuni. Astfel de ntlniri au

40

beneficii multiple, deoarece dup! cum s-a observat sporesc n mod semnificativ beneficiarii acestor informa"ii. Ac"iunile men"ionate anterior completeaz! practicile obi#nuite de informare cum ar fi : - Distribuirea de pliante - flyere - Organizarea de conferin"e - Furnizarea de informa"ii pe site-uri - Anun"uri #i publica"ii n ziarele locale #i alte mass-media Informarea trebuie furnizat! n mod simplu #i u#or de n"eles de fiecare beneficiar. Termenii tehnici #i conceptele complexe trebuie eliminate. Trebuie s! se dedice timp suficient pentru ca beneficiarii s! ridice ntreb!ri #i s! clarifice anumite teme. Trebuie remarcat faptul c! valabilitatea informa"iilor este deosebit de important! deoarece prima informare este ntotdeaun! esen"ial! pentru apari"ia interesului de nfiin"are a ntreprinderilor sociale. Ac"iunile de mobilizare, de exemplu, se pot referi la: - Informarea sistematic! #i personalizat! a p!r"ilor interesate; - ntlniri de informare, dezbateri #i distribuirea materialului de informare; - Discu"ii la locurile de munc! sau de domiciliu. Al 3-lea Pas: Instituirea ntreprinderii sociale n aceast! etap! se vor analiza ideile de afaceri, vor fi discutate de c!tre grupul ini"iator #i se va decide care va fi obiectul de activitate al ntreprinderii prin efectuarea unei analize de prefezabilitate. ntr-un studiu efectuat n Alaska2 referitor ntreprinderile sociale s-a ar!tat c! nfiin"area unei afaceri n mediul rural se confrunt! cu problemele generale existente la nfiin"area majorit!"ii afacerilor, dar sub unele circumstan"e unice. Prezent!m aceste probleme, pentru a veni n ajutorul realiz!rii analizei de prefezabilitate. Probleme comune n nfiin&area unei noi afaceri: Identificarea pie"ii #i realizarea studiului pietii Stabilirea loca"iei corespunz!toare Stabilirea #i ob"inerea licen"elor, permiselor #i a asigur!rilor G!sirea furnizorilor
2

Viable Business Enterprises for Rural Alaska (ViBEs), http://ced.uaa.aslaka.edu/vibes/index.htm.

41

Ob"inerea #i men"inerea stocurilor Angajarea personelor adecvate Marketingul afacerii, inclusiv dezvoltarea #i promovarea produsului Gestionarea fondurilor, n special pentru persoanele f!r! experien"! anterioar! Ob"inerea capitalului ini"ial Probleme comune n derularea unei afaceri: Ob"inerea licen"elor #i autoriza"iilor necesare Furnizarea de servicii pentru clien"i Construirea unei rela"ii cu comunitatea Angajarea #i supravegherea angaja"ilor Concuren"a cu alte afaceri Ob"inerea #i actualizarea noilor tehnologii Gestionarea fluxului de numerar Dezvoltarea afacerii Circumstan&e particulare, specifice mediului rural: Dificult!"i n g!sirea unor speciali#ti ( contabili, juri#ti etc.) Pie"e limitate (mai ales n localit!"ile cu num!r mic de locuitori) n unele cazuri, dificult!"i n g!sirea furnizorilor de materii prime/ materiale Costuri suplimentare de transport Cu siguran"! ns!, exist! #i unele avantaje ale nfiin"!rii afacerilor n mediul rural, de care trebuie s! se "in! cont #i s! constituie motiva"ia nfiin"!rii ntreprinderii. Este bine ca ideile de afaceri s! fie analizate #i evaluate pe baza unor criterii bine stabilite #i a unui punctaj, "innd cont de problemele ce se pot ivi n fiecare situa"ie. n selectarea ideii de afaceri, drept criterii pute"i stabili: compatibilitatea cu misiunea #i valorile organiza"iei, resursele existente #i cele necesare pentru demararea afacerii, calitatea #i competitivitatea produselor #i a serviciilor furnizate, poten"ialul acestora de a atrage un num!r ct mai mare de clien"i #i de a genera resurse financiare semnificative pentru organiza"ie. Dup! analiza de prefezabilitate, urmeaz! elaborarea unui studiu de fezabilitate care ar trebui s! fie structurat astfel nct s! nregistreze datele cantitative #i calitative ale ntreprinderii sociale. Toate activit!"ile studiului sunt direc"ionate c!tre ob"inerea r!spunsului la ntrebarea putem investi n aceast! idee de afaceri? .

42

Ideea de afaceri aleas! este analizat! n am!nunt pentru a decide dac! este cea mai potrivit! solu"ie pentru rezolvarea problemelor comunit!"ii. Scopul studiului de fezabilitate este de a da o prim! imagine de ansamblu asupra aspectelor principale ale afacerii pe care urmeaz! s! o ini"ia"i. Fezabilitatea ntreprinderii sociale trebuie s! fie analizat! n func"ie de cteva criterii cum ar fi: alinierea strategic% indic! n ce m!sur! ntreprinderea va ndeplini misiunea organiza"iei; oportunitatea de pia&% arat! n ce m!sur! produsele/serviciile vor fi cerute pe pia"!; capacit%&ile opera&ionale indic! dac! organiza"ia are capacit!"ile necesare de a implementa ideea ntreprinderii sociale #i de a o face profitabil!; poten&ialul financiar prezint! n ce m!sur! ntreprinderea social! va reu#i s! realizeze profit din activitatea derulat!. Structura studiului de fezabilitate este centrat! n jurul analizei costbeneficiu, #i cuprinde urm!toarele capitole: 1. INTRODUCERE (Scopul si obiectivele studiului, Prezentarea pe scurt a ntreprinderii, Produse / servicii oferite, Prezentarea investitiei, Programul de punere in functiune, Planul de finantare a investitiei) 2. PREZENTAREA NTREPRINDERII (Forma juridic!, Obiect de activitate, Structura actionarilor (asociatilor), Scurt istoric) 3. PREZENTAREA INVESTITIEI (Proiectul de investitii prezentare si costuri de realizare, Graficul de realizare a investitiei, Planul de finantare a investitiei, Calculul amortizarii mijloacelor fixe) 4. ANALIZA COMERCIALA ( Produse si / sau servicii oferite, Prezentarea produselor si / sau serviciilor oferite, Nivelul de competitivitate pe piata a produselor, Piata si comercializarea, Analiza cererii si a ofertei pe piata interna, Definirea segmentelor de piata tinta, Estimarea structurii si volumului cererii pe piata interna, Concurenta, avantaje competitive, Marketing, Promovarea si distributia produselor, Canale de distributie a produselor, Pretul de vanzare al produselor / serviciilor, Preturi de piata, Preturile care vor fi practicate de ntreprinprinderea pe care dori"i s! o nfiin"a"i ) 5. ANALIZA OPERA#IONAL' ( Capacitatea tehnic! #i de produc"ie, Amplasare #i facilit!"i, Prognoza activit!"ii, Factorii de
43

produc"ie #i costurile acestora, Estimarea cheltuielilor cu for"a de munc!, Evolu"ia structurii personalului #i previziuni legate de aceasta, Cheltuielile anuale cu for"a de munc!, Estimarea cheltuielilor cu materiile prime, materialele #i m!rfurile aprovizionate. Materii prime, materiale, Surse de aprovizionare, Consumuri specifice, politica stocurilor de materiale, Costurile unitare cu materiile prime, materialele #i m!rfurile aprovizionate, Cheltuieli anuale cu materii prime, materiale, m!rfuri, Estimarea costurilor cu utilit!"ile, Utilit!"i necesare exploat!rii, consumuri specifice, Surse de aprovizionare, pre"uri de achizi"ie, Cheltuieli anuale cu utilit!"ile, Influen"a asupra mediului, Emisii poluante) 6. MANAGEMENTUL NTREPRINDERII ( Strategia activit!"ii viitoare, Obiectivele strategice, M!suri necesare ndeplinirii obiectivelor, Structura organizatoric! (organigrama #i diagrama de rela"ii), Conducerea ntreprinderii #i calitatea echipei de conducere, Sistemul informa"ional-informatic (existent #i preconizat)) 7. ANALIZA FINANCIAR' (Scurt diagnostic economicofinanciar, Analiza veniturilor, cheltuielilor #i rezultatelor, Analiza patrimoniului, Calculul indicatorilor economico-financiari, Indicatori de solvabilitate #i lichiditate, Indicatori de rentabilitate, Evaluarea activit!"ii viitoare, Estimarea veniturilor pe activit!"i, Estimarea cheltuielilor pe activit!"i, Prognoza cheltuielilor financiare, Prognoza profiturilor, Proiec"ia fluxurilor de lichidit!"i nete, Calculul duratei de recuperare a investi"iei, Analiza de sensibilitate #i risc) 8. CONCLUZIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE- idea de afacere este / nu este realizabil! #i viabil!. Al 4-lea Pas: Planificarea activit%#ii antreprenoriale Planificarea antreprenorial! contribuie la rezolvarea dificult!"ilor care pot s! ap!ra n mediul economic, social, cultural al ntreprinderii. Planul de afaceri este un rezumat concis #i n scris al obiectivelor pe care antreprenorul social #i propune s! le realizeze. Analizeaz! moduri #i strategii pe care le va aplica pentru atingerea obiectivelor sale, dupa ce mai nti a efectuat un diagnostic #i a evaluat mediul n care #i va desf!#ura activitatea. Cu alte cuvinte, planificarea antreprenorial! func"ioneaz! ca un instrument de planificare strategic!, comunicare, management al resurselor umane, marketing #i promovare.
44

PLANUL DE AFACERI Elaborarea unui plan de afaceri constituie una din principalele ac"iuni pentru dezvoltarea oric!rei ntreprinderi, indiferent de m!rimea acesteia, de obiectul de activitate sau de forma sa juridic!. Planul de afaceri trebuie s! fie abordat ca o parte fundamental! a planific!rii oric!rei activit!"i de afaceri. Structura planului de afaceri este, n general, urm!toarea: Descrierea general! Definirea misiunii #i a obiectivelor Descrierea obiectului de activitate Descrierea ntreprinderii sociale Stabilirea pie"ii "int! studiul de pia"! Evaluarea resurselor #i a poten"ialului ntreprinderii Mediul de afaceri (intern #i extern) Analiza comparativ! a rezultatelor studiului de pia"!, a evalu!rii resurselor #i a mediului de afaceri Planul de activit!"i produc"ie Strategia de marketing Planul de gestionare a resurselor umane Planul de fina"are Scenarii de dezvoltare a ntreprinderii

O parte a acestor aspecte au fost analizate deja n studiul de fezabilitate. n planul de afaceri, acestea vor fi mult mai detaliate #i documentate. Pentru redactarea anumitor capitole este bine s! v! consultan"i cu speciali#ti din domeniu ( economi#ti, avoca"i, juri#ti etc. ) Metodologia de elaborare Un plan bun de afaceri trebuie s! exprime cu exactitate ideile, obiectivele si planificarea ntreprinderii. Pentru reu#ita elabor!rii unui plan de afaceri bun, este necesar! respectarea unei anumite metodologii care este descrisa n figura 2:

45

2 STUDIUL PIE#II 3 VERIFICAREA VIABILIT'#II AFACERIIeliminarea ideilor neviabile

1 Conceperea ideii de afaceri- stabilirea obiectivelor 7 FINALIZAREA

6.
EVALUAREA IDEII

4 DEZVOLTAREA CELEI MAI BUNE IDEI

5 ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI

Figura 2 - Metodologia de elaborare a planului de afaceri

1. Primul pas este conceperea ideii de afaceri si stabilirea obiectivelor #i a parametrilor ini"iali care o descriu (segmentul de pia"! c!ruia i se adreseaz!, caracteristici) . 2. Cel de-al doilea pas consta n efectuarea analizei pie"ii astfel nct s! de"ine"i toate datele necesare cu privire la stabilirea cererii, concuren"!, caracteristicile consumatorilor, ce segment de pia"! este mai u#or accesibil etc. Analiza pie"ii are un rol decisiv #i este deosebit de important! pentru elaborarea unui plan de afaceri reu#it, din moment ce ofer! toate elementele necesare referitoare le pia"!. 3. Cel de-al treilea pas const! n eliminarea scenariilor neviabile. 4. Cel de-al patrulea pas const! n dezvoltarea celei mai viabile idei #i configurarea tuturor strategiilor referitoare la implementarea acesteia.

46

5. Cel de-al cincilea pas const! in redactarea Planului de afaceri #i prezentarea tuturor strategiilor precum #i a unor teme practice cum ar fi spa"ii, mijloace, resurse (vezi anexa 2- Planuri func"ionale). 6. Cel de-al #aptelea pas este revizuirea ntregului plan de afaceri care a fost elaborat, pentru a ne asigura de eficien"a deplin! a sa #i pentru efectuarea eventualelor corecturi. 7. Ultimul pas const! n finalizarea Planului de afaceri #i trimiterea sa c!tre autorit!"ile relevante. Pentru implementarea corect! #i eficient! a celor de mai sus trebuie s! se stabileasc! o serie de factori #i elemente: a. Primul element care trebuie clarificat n vederea redact!rii unui plan de afaceri este cui i se adreseaz!. n situa"ia ntreprinderilor sociale se adreseaz! fie unei institu"ii de stat (Ministere, Autoritat!"i de Management a unor programe etc.), fie Uniunii Europene. n acest caz, trebuie s! se respecte principiile #i modelele stabilite de institu"ia respeciv!. b. Cel de-al doilea element fundamental pentru elaborarea unui plan de afaceri este stabilirea persoanelor care vor participa la elaborarea sa. Indiferent dac! sunt colaboratori externi sau angaja"i ai ntreprinderii, criteriul de baz! n reu#ita este ca ace#tia s! n"eleag! foarte bine ideea, scopul, aspira"iile, metodologia #i totalitatea informa"iilor relevante. c. Cel de-al treilea element de baz! este documentarea sa. Este necesar ca planul de afaceri s! conving! cititorul s!u c! nu s-au omis sau ascuns nici un factor care s! influen"eze planul. Pentru aceasta, este necesar s! ave"i toate informa"iile necesare. Ob"inerea informa"iilor se face prin realizarea de studii relevante dar #i prin consultarea unor statistici #i a bibliografiei. n afar! de documentare, planul trebuie s! con"in! #i analiza tuturor parametrilor relevan"i, a factorilor interni #i externi (politici, economici, sociali, tehnologici, de mediu) care pot influen"a func"ionarea ntreprinderii, precum #i analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunit!"i #i amanin"!ri). Deosebit de important! este #i analiza resurselor de care dispune"i. Resursele pot fi clasificate n 5 categorii: resurse fizice, resurse umane, resurse economice, concuren"a, colaboratori- alian"e. n

47

acest punct este deosebit de important rolul #i credibilitatea analizei pie"ii pe care a"i realizat-o. d. Dup! ce au fost analiza"i factorii interni #i cei externi (model Anexa 1) urm!torul element fundamental este dovedirea eficien"ei #i a productivit!"ii ntreprinderii. Aceast! analiz! se realizeaz! prin utilizarea unei serii de indicatori economici cum ar fi profitul brut, profitul net, datorii, cifra de afaceri zilnic! #i anual! etc. n urma acestei analize v! ve"i convinge de viabilitatea sau nu a ntreprinderii pe care dori"i s! o nfiin"a"i. e. Dup! ce a"i finalizat analiza tuturor acestor factori, urm!torul pas este s! face"i o evaluare global!, pentru a vedea dac! pute"i sau nu s! implementa"i planul, dac! exist! resurse suficiente #i dac! beneficiile acoper! costurile #i dac! toate acestea sunt n conformitate cu obiectivele pe care le-a"i stabilit pentru ntreprinderea social!.

Analiza pie&ei presupune identificarea #i culegerea de informa"ii despre clien"i, costuri, canalele de distribu"ie, competitori. Aceste informa"ii pot fi culese utiliznd diverse instrumente dintre care putem men"iona: chestionare, interviuri (interviuri cu clien"i, competitori, actori relevan"i din domeniul n care dori"i s! v! desf!#ura"i activitatea), focus grupul (cu clien"i actuali sau poten"iali). Studiul de marketing include informa"ii despre: Pre" - valoarea produsului/serviciului perceput! de c!tre client; Produsul care este produsul de baz! #i cel efectiv, precum #i caracteristicile acestuia; Canalele de distribu"ie care sunt cele mai bune modalit!"i de distribuire a produsului astfel nct s! fie satisf!cut! cerin"a de comoditate a clientului; Promovarea modalit!"ile cele mai eficiente de promovare a produsului/serviciului (publicitate, evenimente, marketing direct etc); Procesul existen"a standardelor de calitate. Punctele de baz! pe care va trebui s! le stabili"i pentru stabilirea strategiei de marketing pe care o ve"i aplica sunt: ! Care sunt clien"ii- consumatorii #i c!ror pie"e v! ve"i adresa. ! Care este produsul produsele #i cum le ve"i livra pe pia"! ! Care va fi pre"ul de vnzare

48

! Cum se vor promova produsele Toate aceste elemente necesit! mult mai mult timp dect v! imagina"i, dar sunt de cea mai mare importan"! pentru reu#ita planului dvs. Anexa 4 a acestui ghid v! ofer! modelul unui plan de marketing. Analiza financiar% Obiectivul analizei financiare este s! determine profitul poten"ial al afacerii #i ct de probabil este ca prin afacere s! fie atinse obiectivele financiare. Identificarea costurilor fixe "i a celor variabile, stabilirea pre!ului/ tarifului corect, determinarea pragului de rentabilitate, realizarea unor previziuni financiare realiste sunt no!iuni comune n mediul de afaceri, dar mai pu!in cunoscute persoanele care lucreaz! n ONG-uri. Analiza financiar! reprezint! o parte integrat! a planului de afaceri "i trebuie s! fie corelat! cu toate informa!iile prezentate n planul de afaceri. Spre exemplu, la identificarea costurilor fixe "i variabile se iau n considerare informa!iile prezentate n partea de opera!iuni "i management, stabilirea pre!ului se face pe baza studiului de pia!!, iar pragul de rentabilitate trebuie s! corespund! att capacit!!ii de produc!ie, ct "i puterii de absorb!ie a pie!ei. 1. Stabilirea costurilor ini&iale "i a celor opera&ionale Costurile ini"iale reprezint! totalitatea costurilor necesare nainte de a deschide o afacere. ntrebarea principal! n aceast! etap! este de c"i bani este nevoie pentru a ncepe afacerea. De obicei, costurile se pot estima relativ u#or cu condi!ia realiz!rii unei cercet!ri riguroase. Acestea costuri includ n mod normal: costuri aferente cl!dirilor, terenurilor, echipamentelor #i instala"iilor, echipament hardware #i software, alte cheltuieli pre-produc"ie etc. Un buget ini"ial clar #i realist poate ajuta organiza"ia s! decid! dac! aceast! afacere este viabil!. Identificarea acestor sume de bani necesare nceperii afacerii este esen!ial!, deoarece multe ntreprinderi sociale e#ueaz! datorit! lipsei de capital. Dac! aceste costuri ini"iale sunt prea mari, se poate lua n considerare renun!area la afacere. Acest buget ajut! "i la strngerea de fonduri, deoarece arat! clar de c"i bani este nevoie #i ct va investi organiza"ia n afacere. Pentru acoperirea costurilor ini"iale se pot lua n considerare att surse de finan"are interne ct #i externe (sponsori, prim!rii, Fondul Social European etc.). Costurile opera&ionale se refer! la materii prime #i materiale, electricitate, ap!, consumabile, for"a de munc!, costuri administrative etc.

49

2. Stabilirea pragului de rentabilitate Pragul de rentabilitate se calculeaz! pentu a n"elege care este volumul de vnz!ri necesar pentru a acoperi cheltuielile de func!ionare ntr-o anumit! perioad! de timp, cte produse sau servicii trebuie vndute sau, cu alte cuvinte, c"i bani trebuie s! intre pentru a acoperi exact ie#irile de numerar. Acesta este punctul zero, cnd nu exist! nici profituri #i nici pierderi. Acest calcul important ajut! la determinarea gradului de viabilitate al afacerii #i la estimarea duratei dup! care aceast! afacere va genera profit. Majoritatea ntreprinderilor sociale au nevoie cel pu"in 2-3 ani pentru a deveni rentabile. Odat! ob!inute aceste informa"ii, trebuie consultat planul strategic al organiza"iei pentru a verifica dac! organiza"ia va fi sau nu capabil! s! sus"in! afacerea pn! cnd aceasta devine rentabil!. n acest punct trebuie luat! o decizie. Aceast! analiz! este relevant! numai dac! este efectuat! "innd cont de rezultatele studiului de pia"!, astfel nct pre"urile "i cantitatea ce poate fi vndut! s! poat! fi estimate ct mai realist. Deosebit de relevante n evaluarea pragului de rentabilitate sunt alte dou! variabile, anume costurile lunare fixe #i variabile. Costurile fixe includ plata salariilor, a chiriilor, telefon, lumin!, ap!, birotic! etc. n timp ce costurile variabile se refer! la cheltuieli pentru diverse materiale sau de personal (de ex.remunerarea unui consultant). Urm!torul pas este dat de stabilirea pre"ului. Nu exist! o regul! general valabil! de stabilire a pre"ului dar trebuie s! se "in! cont de datele ob"inute n analiza pie"ei, c! un pre" mai sc!zut va atrage un num!r mai mare de clien"i dar #i de faptul c! trebuie stabilit la un nivel care s! permit! func"ionarea ntreprinderii #i acoperirea cheltuielilor. 3. Previziuni financiare Previziunea financiar! are ca obiectiv determinarea resurselor necesare pentru acoperirea nevoilor firmei pe termen scurt, mediu, lung: - pe termen scurt trebuie identificate resursele necesare pentru plata aprovizion!rilor cu materii prime, materiale, m!rfuri etc. respectiv asigurarea resurselor pentru finan"area capitalului de lucru; - pe termen mediu si lung trebuie asigurate resursele necesare pentru realizarea de investi"ii - achizitionarea de active fixe. Pe parcursul planific!rii ntreprinderii sociale, trebuie analizat! foarte bine capacitatea acesteia de a genera venituri cel pu!in suficiente pentru acoperirea cheltuielilor. Este esen!ial ca analiz! financiar! s! fie preg!tit! cu aten"ie #i n detaliu, pentru a fi siguri c! aceast! afacere #i va atinge obiectivele financiare (Anexa 5- formulare utile n analiza economic!) .
50

Chiar dac! estimarea previziunilor financiare nu poate fi realizat! cu acurate!e, procesul de planificare este esen!ial pentru cunoa#terea afacerii ce urmeaz! a fi lansat!. Trebuie n!eleas! foarte bine ntreprinderea social! n ansamblul ei, iar o planificare riguroas! permite identificarea rapid! a ajust!rilor ce pot fi f!cute n cazul unor schimb!ri n datele ini!iale. ANALIZA SWOT Analiza SWOT analizeaz! punctele forte (Strengths) #i punctele slabe (Weaknesses) ale unei afaceri, oportunit%&ile (Opportunities) #i amenin&%rile (Threats) din mediul de operare. Este utilizat! pentru a evalua situa"ia afacerii, n scopul lu!rii de decizii privitoare la strategia pe care o va adopta. Analiza SWOT este mp!r"it! n dou! p!r"i principale #i anume: analiza mediului intern al ntreprinderii care este alcatuit! din punctele forte (Strengths) #i punctele slabe (Weaknesses) #i analiza mediului extern care este alcatuit! din oportunit!"i (Opportunities) #i amenin"!ri (Threats).
Analiza S.W.O.T se prezint% astfel: WEAKNESSES W nregistrarea punctelor ntreprinderii - arii de vulnerabilitate - zone de resurse s!race - condi"ion!ri negative

STRENGTHS - S nregistrarea punctelor forte ale ntreprinderii - capacit!"i - resurse - avantaje -competen"e distinctive ale personalului de management Opportunities O Oportunit%&i -c!i pe care pot fi avansate interesele ntreprinderii -nregistrarea #i evaluarea oportunit!"ilor

slabe

ale

Threats -T Amenin&%ri - limite care se impun din mediul extern - riscuri tranzitorii sau permanente

Domenii n care pute&i g%si punctele tari "i slabe DOMENIUL Produc&ie PUNCTE TARI Productivitate ridicat! Calitatea nalt! a produselor Abilitate foarte mare de PUNCTE SLABE Productivitate slab! Uzura fizic! #i moral! a echipamentelor Proast! gestionare a 51

Resurse umane

atragere a personalului Marketing "i vnz%ri Vnzari imediate Clien"i fideli Amplasare Utilaje Informatic% Finan&e Amplasare deosebit de favorabil! a ntreprinderii Utilaje specializate Buna gestionare a sistemului informa"ional Control financiar riguros Flux monetar bun

resurselor umane nalt nivel de fluctua"ie a cadrelor Studiul necorespunz!tor al pie"ei Promovare slab! a produselor Chirie foarte mare Utilaje neadecvate Neexisten"a unui sistem informatic adecvat Insuficien"a resurselor financiare

Domenii din care pot ap%rea oportunit%&i sau amenin&%ri Domeniul Pia&a Ramura Pia&a muncii Pie&e economice Pre&uri ale tranzac&iilor Materii prime ieftine Protec&ia mediului Tendin&e economice Politica guvernamental% Catastrofe naturale Posibilitatea de vnzare a ambalajelor Dezvoltarea economic! va duce la cre#terea vnz!rilor Scutiri de taxe nlesniri pentru IMM-uri Oportunitatea de vnzare a unor echipamente specifice Oportunitate Pia"a cre#te n ritm rapid Lipsa firmelor concurente pe pia"! Concuren"a este fragmentat! Persoane cu calific!rile necesare disponibile pe pia"a local! Resurse la pre"uri reduse Amenin&are Pia"a se apropie de maturizare Existen"a unei concuren"e puternice Concuren"i mul"i #i puternici Nu exist! personal calificat Putere de cump!rare sc!zut! a clien"ilor Pre"uri mari ale materiilor prime Dependen"a de un singur furnizor Obliga"ii legale referitoare la poluarea mediului Cre#terea #omajului duce la mic#orarea vnz!rilor Stimulente pentru ntreprinderile rivale Cre#terea infla"iei Distrugeri suferite de ntreprindere

Se estimeaz! c! pentru preg!tirea tuturor acestor analize, timpul minim necesar se situeaz! la 6-8 s!pt!mni.

52

n afara de respectarea structurii planului de afaceri va trebui s! urma"i unele principii care se refer! la modul de redactare #i nu la con"inutul acestuia. n rezumat, trebuie: S! scrie"i simplu #i clar, f!r! a ncerca s! impresiona"i. S! prezenta"i datele rezultate n urma studiilor pe care le-a"i realizat. S! scrie"i ntotdeauna date adev!rate #i s! da"i r!spuns la toate rubricile. Trebuie s! ncerca"i s! v! pune"i n locul celui care va studia planul de afaceri #i s! ncerca"i s! da"i r!spuns la toate ntreb!rile ce se pot na#te pe parcursul lectur!rii planului. S! verifica"i cu aten"ie datele prezentate astfel nct s! nu existe cifre diferite pentru acela#i indicator, n diferite rubrici/ capitole . n vederea implement!rii planului de afaceri, va trebui s! stabili"i de unde #i cum ob"ine"i resursele financiare, logistice #i umane. Toate cele prezentate mai sus constituie activit!"i preliminarii n vederea redact!rii planului de afaceri iar urm!toarea etap! const! n stabilirea cu precizie a obiectivelor #i strategiilor #i configurarea structurii finale a planului dvs. de afaceri. Al 5-lea Pas: nfiin&area ntreprinderii sociale tipic% "i demararea func&ion%rii

Pentru nfiin"area ntreprinderii sociale vor trebui analizate unele aspecte legate de forma juridic! a acesteia. La stabilirea formei juridice trebuie se va "ine cont de: Natura activit!"ii (produc"ie, comer") Volumul activit!"ii Num!rul de angaja"i necesari Resursele necesare demar!rii Taxele necesare pentru nfiin"are Taxele #i impozitele ce vor fi pl!tite n perioada de func"ionare

n aceast! faz! se stabilesc organele administrative ale ntreprinderii sociale (#i anume Adunarea General!, Consiliul Administrativ, sau/#i Consiliul de Monitorizare). De asemenea, este elaborat Regulamentul Intern de Func"ionare, care include teme personale, responsabilit!"i ale membrilor #i angaja"ilor, teme legate de remunera"ii, cheltuieli #i proceduri decizionale, etc. n ntreprinderea social! se pot implica persoane fizice care nu sunt membri ai acesteia. Recrutarea lor cade n
53

responsabilitatea C.A., iar condi"iile de angajare, de obicei, sunt cele care se aplic! n orice alt! ntreprindere. nregistrarea juridica presupune parcurgerea urm!toarelor etape: ! Rezervarea denumirii afacerii la Registrul Comer"ului ! ntocmirea actului constitutiv (care poate fi ntocmit la un avocat). ! Deschiderea unui cont n banca #i depunerea capitalului social ! Constituirea dosarului de nfiin"are a afacerii #i depunerea lui la Registrul Comer"ului. ! Dupa verificarea dosarului, se vor elibera actele de nregistrare a afacerii, si anume: o Certificat de nregistrare o Anexa avize necesare o Anexa avize colaterale o Rezolu"ia de acordare a personalit!"ii juridice o Actul constitutiv #i Dovada sediului social

54

CAPITOLUL 4 Organizarea "i managementul ntreprinderii sociale

ntreprinderile sociale se dezvolt! #i func"ioneaz! ntr-un mediu diferit de cel n care func"ioneaz! ntreprinderile conven"ionale #i, n contrast cu acestea, au scopuri sociale ce acoper! nevoile sociale #i cerin"ele comunit!"ii locale. Pentru a fi viabile #i consolidate pe pia"! este necesar s! adopte sau s! mprumute termeni antreprenoriali #i instrumente opera"ionale care sunt utilizate de c!tre ntreprinderile conven"ionale. Prin urmare, fiecare ntreprindere, deci #i fiecare ntreprindere social!, este un sistem social dinamic cu func"ii interdependente, cu intr!ri #i ie#iri #i unul sau mai multe scopuri/obiective, ce constau n patru p!r"i distincte care interac"ioneaz! : A) Activitatea acesteia (nsemnnd scopul pentru care a fost creat!) B) Structura organizatoric% (modul n care este administrat!, cine este responsabil pentru ce #i cum func"ioneaz! n interiorul ntreprinderii sau repartizarea lucr!rilor #i a responsabilita"ilor/ sarcinilor) C) Mijloacele materiale (ce materii prime folose#te, ce servicii presteaz! #i ce echipament sau mijloace necesit! pentru a furniza aceste servicii) #i D) Resursele umane (angaja"ii #i angajatele, calific!rile #i cuno#tin"ele speciale pe care trebuie s! le de"in!). n aceasta sec"iune vom examina modul de organizare #i de management al ntreprinderilor sociale avnd n vedere c! mprumuturile de la ntreprinderea conven"ional! nu sunt ntotdeauna stabile. Este o procedur! deschis!, stabilit! de persoanele care nfiin"eaz! #i particip! n cadrul ntreprinderii sociale. Principiile pe care trebuie fundamentat! orice ntreprindere social! sunt urm!toarele:

55

! n ceea ce prive#te Managementul organiza&ional: Structura creat! trebuie s! includ! o dimensiune economic! #i una social!. Personalul angajat trebuie s! includ! n egal! m!sura persoane calificate n domeniul de activitate al ntreprinderii #i asisten"i sociali. Componenta economic! #i componenta social! sunt n egal! m!sura importante pentru ntreprinderile sociale. ! n ceea ce prive#te produsele "i bunurile realizate: produsele create trebuie s! fie ct mai aproape de standardele cerute pe pia"!; ! n ceea ce prive#te activitatea planificat%: aceasta trebuie s! fie organizat! n a#a m!sur! nct ntreprinderea creat! s! ofere cadrul de dezvoltare a competen"elor profesionale #i sociale pentru persoanele vulnerabile angajate; ! n ceea ce priveste venitul "i profitul: afacerea creat! s! fie generatoare de venituri, dar profitul s! fie reinvestit; ! n ceea ce prive#te politica de angajare: locurile de munca oferite pentru persoanele vulnerabile trebuie s! fie pe termen lung (pentru persoanele care nu au capacitatea s! se adapteze la cerin"ele de munca din ntreprinderile conven"ionale) sau s! fie organizate ca locuri de munca de tranzit (n care contractul de munca este limitat #i vizeaza preg!tirea pentru transferul c!tre ntreprinderile conven"ionale) 4.1. Opera&iunile ntreprinderii Opera"iunile care sunt considerate necesare pentru fiecare ntreprindere sunt urmatoarele : ! Achizi"iile ! Producerea bunurilor ! Vnzarile ! Gestionarea resurselor umane ! Managementul financiar ! Protec"ia s!n!t!"ii si securit!"ii lucratorilor #i ! Protec"ia mediului 4.2. Ac&iunile ntreprinderii n conceperea activit!"ilor #i pentru optimizarea eficien"ei antreprenoriale este necesar! programarea factorilor variabili ai ntreprinderii, n cadrul a trei dimensiuni organizatorice, #i anume : - Care este metodologia de implementare a fiec!rui tip de activitate prestat!? Cum se va realiza fiecare activitate din cadrul ntreprinderii ?

56

- Cine va efectua diferitele lucrari specifice prev!zute n fiecare activitate (#i cu ce responsabilita"i) ? Care va fi modul n care vor fi repartizate lucrarile n interiorul ntreprinderii ? - n ce mod vor fi coordonate activit!"ile individuale care compun totalul lucrarilor, n conformitate cu planurile de activitate? Cum se va asigura continuitatea de la o activitate la alt!, pn! la rezultatul final ? 4.3. Managementul "i func&iile acestuia 4.3.1.Func"ia de planificare Planificarea include procedura de stabilire a scopurilor obiective (obiective strategice) #i selec"ia traseului viitor al ntreprinderii, n vederea realiz!rii acestor scopuri. De asemenea, planificarea este axat! pe viitor #i stabileste ce ar trebui f!cut #i n ce mod. Planurile pe termen scurt, la fel ca #i cele pe termen mediu, deriv! din cele pe termen lung. Au un orizont temporal de cel mult un an #i au un impact mai mare asupra activit!"ii zilnice a managerilor dect planurile pe termen mediu sau lung. Includ anumite planuri de atingere a obiectivelor financiare (bugetul), inventar, publicitate, instruirea angaja"ilor.

TIMPUL Pe termen scurt Pe termen mediu Pe termen lung DOMENIUL Planuri strategice Planuri opera"ionale

Dimensiunile planific%rii

FRECVEN#A Planuri de unic! utilizare Permanente

Figura 3 - Dimensiunile planific#rii

57

Procesul de planificare. Planurile de ac"iune sunt rezultatul procesului de luare de decizii; planificarea presupune luarea de decizii cu privire la: ! ! ! ! ! ! Ce trebuie f!cut? Cnd trebuie f!cut? Unde trebuie f!cut? De c!tre cine trebuie f!cut? Cum trebuie f!cut? Cu ce resurse trebuie f!cut?

n mediul competitiv #i n permanen"! schimbare al zilelor noastre, o organiza"ie nu poate avea succes dect dac! managerii s!i #tiu cum s! r!spund! acestor ntreb!ri n procesul de planificare. Fiecare persoan! din organiza"ie trebuie s! #tie ce trebuie s! realizeze, dar #i cum, unde, cu ajutorul cui trebuie s! fac! acest lucru #i de ce resurse dispune n acest sens. Planurile strategice. Acestea influen"eaz! ntreaga organiza"ie, sunt elaborate de obicei de managerii de pe nivele ierarhice superioare #i sunt prin defini"ie pe termen lung. Planurile strategice descriu misiunea #i scopul organiza"iei #i decid care trebuie s! fie obiectivele organiza"ionale. Procesul planific!rii ncepe cu declararea formal! a misiunii, care stabile#te direc"ia #i premisele planific!rii firmei. Sunt determinate apoi obiective strategice ale companiei #i este creat! baza pentru planurile opera"ionale ale organiza"iei. Stabilirea misiunii #i planurilor strategice ale organiza"iei reprezint! punctul de plecare pentru procesul de planificare la nivelul ntregii organiza"ii. Atunci cnd ncep procesul de planificare strategic%, managerii trebuie s! stabileasc! fundamentul pe baza c!rora se vor desf!#ura celelalte procese manageriale. Principala temelie o constituie stabilirea viziunii, a direc"iei pe care se va orienta organiza"ia. Obiectivele finale ale organiza"iei trebuie exprimate n mod clar #i cuprinse ntr-o declara"ie a misiunii organiza"iei, care trebuie s! "in! cont att de valorile conducerii, ct #i de nevoile angaja"ilor, clien"ilor sau consumatorilor. Pa#ii de realizare a planific!rii strategice pot fi rezuma"i astfel: Pasul 1. Declararea misiunii ntreprinderii sociale Pasul 2. Formularea obiectivelor Pasul 3. Analiza ramurii, a oportunit!"ilor #i a amenin"!rilor Pasul 4. Analiza mediului intern (Puncte forte #i puncte slabe) Pasul 5. Identificarea nevoilor de schimbare Pasul 6. Optiuni #i decizii strategice
58

Pasul 7. Implementarea Pasul 8. Evaluare #i control Planurile opera&ionale. n timp ce planurile strategice stabilesc cadrul general al planific!rii n organiza"ie, planurile opera"ionale acoper! un domeniu mai restrns, fiind orientate spre activit!"ile zilnice sau lunare ce trebuie efectuate pentru ndeplinirea planurilor strategice #i atingerea obiectivelor strategice. Planurile opera"ionale au n general drept obiect alocarea de resurse #i programarea activit!"ilor. Planuri opera"ionale care pot fi realizate se refer! la: ! Planuri de marketing, orientate spre vnzarea #i distribuirea produselor sau serviciilor companiei. ! Planuri de produc&ie "i aprovizionare, orientate spre facilit!"ile, aspectul, metodele #i echipamentele de care este nevoie pentru ca produsul destinat vnz!rii s! fie realizat. ! Planuri financiare, orientate spre gestionarea fondurilor de care o firm! dispune #i spre ob"inerea de fonduri necesare implement!rii planurilor strategice. ! Planuri de personal, orientate spre recrutarea, selec"ia, integrarea #i instruirea resurselor umane de care are nevoie organiza"ia. Bugetul anual Redactarea bugetului anual reprezint! primul instrument de proiectare #i planificare pentru ntreprinderi. Bugetul traduce n unita"i economice diferitele m!rimi ale ntreprinderii (personal, materii prime, vnz!ri, rezerve, etc.). Bugetul reprezint! prevederea #i planificarea veniturilor #i a cheltuielilor care acoper! de obicei o perioad! de un an. De exemplu, sunt men"ionate cele mai importante categorii de m!rimi, incluse de obicei n buget : - Vnzarile (produse #i servicii) - Costul bunurilor vndute (materiale de produc"ie, remunera"ii pentru personalul din produc"ie, cheltuieli generale, rezerve, achizi"ii, etc.) - Cheltuielile vnzarilor #i dispunerii produselor (salarii, reclam!, etc.) - Cheltuielile administrative - Diferitele cheltuieli - Rezultatul perioadei -

59

Avantajele planific%rii pe termen lung n ciuda dificult!"ii de net!g!duit privind formarea #i aplicarea, planificarea pe termen lung are multe beneficii pentru ntreprindere : - Asigur! o func"ionare coerent! #i integrat! a ntreprinderii. - Asist! n abordarea crizelor, care pot fi create n cursul perioadei de planificare, #i astfel sunt evitate gre#elile costisitoare pentru ntreprindere. - Asist! controlul managementului, datorit! introducerii de standarde. - Stimuleaz! moralul angaja"ilor #i creeaz! condi"ii de securitate #i stabilitate. - Faciliteaz! n continuare buna func"ionare a ntreprinderii. Durata planific%rii Perioada de timp la care se refer! planificarea este legat! de nivelul administra"iei care se preocup! cu realizarea planific!rii. - Pn! la 2 ani, consider!m c! planificare este pe termen scurt ; - De la 2 pn! la 5 ani, planificarea este pe termen mediu ; - Pe o perioada de peste 5 ani, planificarea este pe termen lung. Instruc&iuni de baz% pentru realizarea planific%rii Planificarea trebuie s! se refere la o perioada specific! de timp n viitor. Cu alte cuvinte trebuie s! cunoa#tem perioada pentru care planific!m. Trebuie s! fie clare de la nceput detaliile, la care se face referire. Binen"eles, planificarea pe termen scurt trebuie s! fie mai detaliat! dect cea pe termen mediu sau lung. Trebuie neaparat s! existe trasee alternative de ac"iune. O singur! cale pentru realizarea scopurilor obiective, ne poate anula ntreaga planificare dac! exist! obstacole, din moment ce nu exist! scenarii alternative. Planificarea trebuie sa fie bazat! pe fapte sau evaluarea acestora, ata#ndu-se la fiecare estimare, un procent de risc de afaceri pentru fiecare dintre acestea. Planificarea trebuie s! se realizeze de persoane competente din cadrul ntreprinderii. Trebuie s! se asigure c! exist! modele sau c! vor fi create modele pe baz! carora va fi posibila verificarea aplic!rii planificarii n timpul punerii sale n aplicare. Trebuie s! se asigure c! vor fi emise instruc"iunile #i ndrum!rile necesare pentru aplicarea planific!rii, c!tre tot personalul ntreprinderii.

60

Pentru a avea succes, planificarea trebuie s! prezinte o anumit! flexibilitate. Este, de asemenea, cunoscut faptul c! niciun program nu este realizabil 100% a#a cum a fost elaborat ini"ial. n cele din urm!, planificarea trebuie s! fie caracterizat! de realism #i de capacitatea de a atinge obiectivele #i scopurile dorite, cu resursele disponibile. Rela"ia dintre planificare #i celelalte func"ii ale managementului este ilustrat! n figura urm!toare:
ORGANIZARE COORDONARE CONTROL

PLANIFICARE

Figura nr. 4 - Rela"ia planific#rii cu procesele manageriale

n vederea u#ur!rii muncii managerilor care doresc s! planifice unele proiecte complexe (nfiin"area unei ntreprinderi sociale poate fi privit! astfel) au fost dezvoltate diferite tehnici de planificare, dintre care cele mai utilizate sunt: Tehnica diagramei Gantt ( sau cu bare) Tehnica de re"ete (pentru care s-au elaborat soft-uri speciale): - Diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique), - Diagrama CPM (Critical Path Method) sau Metoda Drumului Critic; - Diagrama PDM (Precedence Diagram Method), Metoda Diagramelor dePreceden"! - GERT (Graphical Evalluation and Review Technique), Tehnica Evaluarii Grafice Repetate a Programului. Diagrama Gantt este un instrument important n analiza #i planificarea unor proiecte complexe. ! Ajut! la planificarea sarcinilor ce trebuie duse la bun sfr#it. ! ntocme#te un program referitor la perioada n care aceste sarcini vor fi ndeplinite. ! Planific! distribuirea resurselor necesare proiectului.

61

! Ajut! la dep!#irea momentelor critice ale unui proiect, atunci cnd acesta trebuie finalizat pn! la o anumit! dat!. n timpul desf!#ur!rii unui proiect, diagrama Gantt ajut! la monitorizarea proiectului respectiv #i arat! dac! acesta se ncadreaz! n plan. Principalul obiectiv al diagramei Gantt este stabilirea timpului necesar desf!#ur!rii unui proiect #i stabilirea ordinii n care trebuie s! se desf!#oare sarcinile. ntruct diagramele Gantt sunt u#or de n"eles #i de realizat, ele sunt utilizate de majoritatea managerilor pentru planificarea unor proiecte complexe. Pot fi folosite n planificarea de proiecte #i stabilirea perioadei de desf!#urare a acestora. Diagrama Gantt este un tabel cu bare orizontale, folosit ca instrument de control al produc"iei. Aceast! diagram! permite estimarea duratei unui proiect, resursele necesare #i ordinea n care trebuie ndeplinite sarcinile. Pe durata de desf!#urare a unui proiect, diagramele Gantt sunt utile n monitorizarea progresului f!cut. Pentru a realiza o diagrama Gantt, se urm!resc pa#ii prezenta"i n continuare: 1.Se face o list! cu toate activit!"ile incluse n plan. Se arat!, la fiecare sarcin! n parte, cnd poate ncepe cel mai devreme, durata estimat! #i dac! este paralel! sau urmeaz! dup! alta. Dac! sarcinile sunt secven"iale, se indic! stadiile de care acestea depind. 2. Se noteaz! pe fi#! num!rul de zile sau de s!pt!mni necesare pentru finalizarea planului. 3. Introducerea sarcinilor. Se realizeaz! o schi"! de baz! a diagramei Gantt. Se introduc, pe coloan!, toate sarcinile, ar!tnd care este prima dat! la care poate ncepe fiecare dintre acestea. Se deseneaz! o bar! a c!rei lungime reprezint! durata sarcinii. Deasupra barelor se noteaz! timpul necesar ducerii la bun sfr#it. 4. mp!r"irea activit!"ilor. Schi"a de baz! a diagramei Gantt se folose#te pentru a planifica activit!"ile. Activit!"ile se repartizeaz! astfel nct cele secven"iale s! se desf!#oare n ordinea necesar!. Activit!"ile care depind de altele nu trebuiesc planificate s! nceap! pn! cnd celelalte nu s-au ncheiat. La ntocmirea planului trebuie

62

s! se ia n considerare resursele disponibile #i folosirea lor ntr-un mod optim. 5. Prezentarea analizei. Ultimul stadiu al acestui proces const! n ntocmirea ultimei versiuni a diagramei Gantt. Aceasta ar trebui s! con"in! analiza schi"ei de baz!, mp!r"irea activit!"ilor #i analiza resurselor. Acest tabel va ar!ta cnd anticipa"i c! va ncepe #i se va termina proiectul. Ca recomandare, atunci cnd ntocmi"i o diagram! Gantt, limita"i-v! la un num!r rezonabil de sarcini (nu mai mare de 15 sau 20), astfel nct diagrama s! ncap! pe o pagin!. n cazul proiectelor de echip!, poate fi util s! introduce"i o coloan! suplimentar! cu numere sau ini"iale, pentru ai putea identifica pe membrii echipei responsabili de o anumit! sarcin!. Diagramele Gantt nu arat! dependen"a dintre sarcini #i nu ofer! informa"ii cu privire la modul n care o sarcin! r!mas! n urm! va afecta celelalte activit!"i. Acest lucru poate fi realizat ns! de diagramei PERT. Diagrama PERT este un instrument utilizat de c!tre manageri pentru a programa, organiza #i coordona sarciniile unui proiect. n principiu este o metod! de analizare a sarcinilor necesare pentru finalizarea unui anumit proiect, mai ales timpul alocat fiec!rei sarcini n parte #i de identificare a timpul minim necesar pentru implementarea proiectului respectiv. Pentru proiectele foarte complexe, la scar! foarte mare, n care sarcinile depind foarte mult unele de altele cu un numar mare de activit!"i, au fost dezvoltate soft-uri speciale care pot stabili timpul de realizare a unui proiect, drumul critic #i ce se ntmpl! n cazul n care o activitate nu se realizeaz! n timpul prev!zut. Obiectivul principal al diagramei PERT este de a facilita procesul de luare a deciziilor #i de a reduce att durata de desf!#urare ct #i costurile unui proiect. Diagrama PERT presupune parcurgerea urm!toarelor etape: 1. Identificarea activit%&ilor specifice "i punctelor semnificative. Activit!"ile sunt sarcinile necesare pentru finalizarea unui proiect. Punctele semnificative sunt evenimentele care marcheaz! nceputul #i sfr#itul unei activit!"i sau a mai multora. E util s! face"i un tabel cu aceste sarcini, n care a"i putea include ulterior informa"ii cu privire la ordinea #i durata activit!"ilor.

63

2. Determinarea secven&ei de activit%&i. Aceast! etap! s-ar putea desf!#ura n acela#i timp cu prima, ntruct ordinea activit!"ilor este evident! n unele cazuri. S-ar putea ca alte sarcini s! necesite ns! o analiz! mai am!nun"it!, atunci cnd stabilim ordinea exact! n care trebuie s! fie executate. 3. Construirea unei diagrame a re&elei. Folosind informa"iile despre ordinea activit!"ilor, putem desena diagrama, ar!tnd ordinea activit!"ilor paralele #i a celor care urmeaz! unele dup! altele. Fiecare activitate reprezint! un nod n re"ea, iar s!ge"ile arat! leg!turile dintre activit!"i. Programele de soft simplific! aceast! etap!, transformnd informa"ia din tabelul cu activit!"i ntr-o diagram! a re"elei. 4. Estimarea timpului necesar fiec%rei activit%&i n parte. n general, m!sura de timp utilizat! n stabilirea timpului necesar finaliz!rii unei activit!"i este s!pt!mna, dar se pot folosi #i alte unit!"i. Una din tr!s!turile specifice diagramei PERT este faptul c! trateaz! cu nesiguran"!, atunci cnd e vorba de timpul necesar finaliz!rii unei ac"iuni. De obicei, include trei timpuri estimate pentru fiecare activitate: $ Timpul optimist (TO) este n general durata cea mai scurt! necesar! finaliz!rii unei ac"iuni. $ Timpul cel mai probabil (TPr) timpul de efectuare a unei activitati cu cea mai mare probabilitate $ Timpul pesimist (TP) cel mai mare timp pe care o necesita o activitate Timpul estimat (TE) se calculeaz! cu ajutorul formulei TE = (TO + 4 x TPr + TP) / 6 Timpul estimat poate ap!rea pe diagrama re"elei Diagrama PERT este util!, ntruct ofer! urm!toarele informa"ii: " Timpul estimat al finaliz!rii proiectului; " Probabilitatea de finalizare pn! la o anumit! dat!; " Activit!"ile drumului critic ce au un impact direct asupra momentului finaliz!rii; " Activit!"ile care au ntrzieri admisibile #i ale c!ror resurse ar putea fi utilizate n activit!"ile drumului critic; " Data de nceput #i de sfr#it a proiectului.
64

5. Determinarea drumului critic. Drumul critic este determinat prin nsumarea timpilor necesari activit!"ilor din fiecare secven"! #i determinarea celui mai lung drum din proiect. Drumul critic nseamn! durata maxim! necesar! proiectului. Dac! activit!"ile din afara drumului critic se desf!#oar! mai repede sau mai lent (cu anumite limite), durata total! a proiectului r!mne neschimbat!. Perioada de timp n care o activitate a drumului critic poate ntrzia, f!r! s! afecteze proiectul este cunoscut! sub denumirea de ntrziere admisibil!. ntruct drumul critic determin! data finaliz!rii proiectului, acesta poate fi gr!bit prin ad!ugarea resurselor necesare sc!derii duratei activit!"ilor drumului critic. Acest procedeu se nume#te scurtarea proiectului. 4.3.2. Func"ia de organizare Func"ia de organizare se refer! la repartizarea muncii ntre domeniile #i sec"iile ntreprinderii, #i anume, lucr!rile pe care trebuie s! le efectueze lucr!torii, reapartizarea responsabilit!"ilor #i sarcinilor, deciziile care trebuie luate #i rela"iile care trebuie men"inute ntre lucr!tori. Principiile de baz% care trebuie s! guverneze organizarea unei ntreprinderi sunt urm!toarele: - Principiul de stabilire a scopurilor obiective. - Principiul de func"ionare. - Principiul de segmentare. - Principiul specificita"ii. - Principiul atribuirii conducerii #i responsabilit!"ii. - Principiul limitelor de control. - Principiul de separare a func"iilor. Organizarea ntreprinderii ca proces logic Aplicarea metodei logice n procesul de organizare a unei ntreprinderi este prezentat! n urmatoarele etape : - Stabilirea scopurilor obiective (obiectivelor strategice) ale ntreprinderii. - Configurarea politicii, obiectivelor de produc"ie #i a planurilor de ac"iune specifice. - Identificare activit!"ilor necesare pentru realizarea obiectivelor #i a scopurilor obiective. - Enumerarea #i clasificarea acestor activit!"i

65

- Gruparea activit!"ilor n func"ie de resursele disponibile (umane, materiale, etc.) n vederea valorific!rii mai bune a acestora. - Responsabilit!"i care sunt atribuite liderului fiecarei echipe, astfel inct s! aib! puterea de a executa activita"ile echipei. - Coordonarea acestor echipe la nivel unitar, orizontal #i vertical, cu rela"ii de putere #i sisteme de flux de informa"ii (crearea unei structuri organiza"ionale). mpar&irea ntreprinderii n sec&ii Sec"ie, pentru scopurile de func"ionare a ntreprinderii, nseamn! o zon! distinct! a ntreprinderii, n care o persoan! este responsabil! pentru activit!"ile specifice, pe care le coordoneaz!. Organigrama Organigrama este o reprezentare schematic! a structurii organizatorice a ntreprinderii, #i anume a structurii ierarhice n care se prezint! att diferitele aspecte ale ntreprinderii ct #i rela"iile corespunzatoare. Forme de Scheme Organizatorice Cele mai obi#nuite moduri de organizare ntlnite n practic!, sunt urmatoarele : Organizarea vertical! sau organizarea de linie (cel mai frecvent tip de organizare a unei ntreprinderi). Prin aceasta organizare puterea este transferat! de la nivelul superior la cel inferior al ntreprinderii, cu o linie dreapt!. Organizarea orizontal! sau functional!. n fiecare opera"iune executat! a nterprinderii sunt plasa"i directori executivi din diverse domenii de activitate n cadrul ntreprinderii. Este o form! foarte popular! de organizare #i este folosit! pe scar! larg! de c!tre ntrerpinderile mici. Organizarea comun!. n aceasta organizare cadrele care sunt directori #i sunt organiza"i n mod vertical, sunt organe executive responsabile pentru sec"iile lor, n timp ce cadrele-directori care sunt organiza"i n mod orizontal, sunt organe consultative care ofer! expertiza lor pentru ntreprindere. Descriere "i specifica&ii ale locurilor de munc% Descrierea locurilor de munc! se refer! la stabilirea clar! a responsabilit!"ilor #i sarcinilor n diferite sec"ii, direc"ii, sectoare, etc., n care activitatea ntreprinderii este mpar"it!. Specifica"iile locului de munc! (job specification) faciliteaz! selec"ia persoanei adecvate, pentru acoperirea fiec!rui loc de munc! din organigram!.
66

4.3.3. Func"ia de conducere Func"ia de conducere este, probabil cea mai complex! opera"iune care trebuie executat! de un manager, deoarece exercitarea acesteia include toate activit!"ile proiectate pentru a ncuraja persoanele s! coopereze n mod eficient #i eficace. Conducerea centralizat% "i descentralizat% Avantajele exercitarii centralizate a conducerii sunt: Asigur! cel mai mare control n ntreprindere Administra"ia unei ntreprinderi poate s!-si impun! opiniile astfel nct performanta cadrelor sale s! fie conform! cu standarde de performan"! specifice. Asigura o economie mai mare privind dotarea nterprinderii #i, prin urmare, n ceea ce prive#te cheltuielile. Se accelereaz! utilizarea mai bune a mecanismelor si, n general, a echipamentului. Dezavantajele exercit!rii centralizate a conducerii sunt: Determin! o reducere a ini"iativei personalului dar #i presiune asupr! nivelelor inferioare de administra"ie. Determin! o cre#tere a fenomenului de birocra"ie #i o comunicare redus!. Se observ! ntzieri n luarea deciziilor, deoarece avizul trebuie s! fie transferat de la nivele superioare c!tre cele inferioare. Se creeaz! frecvent dificult!"i n exercitarea controlului, deoarece regulamentele interne de func"ionare de multe ori sunt elaborate de persoane care nu sunt familiarizate pe deplin cu condi"iile de munc! ale acestora care trebuie s! le aplice. Conducerea este capacitatea, arta sau procedura de a influen"a alte persoane, n vederea colabor!rii eficiente pentru realizarea unui obiectiv comun. 4.3.4. Func"ia de coordonare Termenul de coordonare nseamn! unirea efortului prin care toate activit!"ile diferitelor sec"ii ale unei ntreprinderi depun eforturi pentru realizarea scopurilor obiective comune. Necesitatea de coordonare a ac"iunii specifice individuale, provine din diferen"a de opinie care, n mod
67

natural, exist! ntr-un grup de oameni n ceea ce prive#te modul de realizare a obiectivelor echipei. Dou% principii de baz% ale coordon%rii Coordonarea se realizeaz! prin rela"iile umane ntre angaja"ii care au diferite locuri de munc!, att n organizarea orizontal! ct #i n cea vertical!, n cadrul ntreprinderii. Exercitarea func"ion!rii coordon!rii este necesar! n primele etape ale organiza"iei #i administra"iei, n special n faza de planificare #i configurare a politicii ntreprinderii. Metodele de coordonare Contactul personal ntre manager #i personal este cel mai eficient mijloc de comunicare si coordonare. Comunicarea scris! (nregistrarea proceselor, emiterea anun"urilor, etc.). %edin"ele sau/#i #edin"ele n grup reprezint! un mijloc foarte eficient de coordonare Formarea comitetelor care, n mod periodic, se reunesc #i examineaz! problemele cu care se confrunt! nterprinderea. 4.3.5. Func"ia de control Controlul este procedura pe baz! c!reia este evaluat! performan"a #i se efectueaz! ac"iuni de corectare, necesare n cadrul nterprinderii. Controlul este corelat cu planificarea datorit! faptului c! evalueaz! modul n care sunt utilizate resursele ntr-o ntreprindere, ia masuri corective atunci cnd este necesar #i planific! utilizarea cea mai eficient! a resurselor n viitor. Aplicarea controlului n ntreprinderi Controlul este aplicat la toate nivelele de management ale unei ntreprinderi #i este necesar pentru a preveni problemele, s! readapteze programele #i s! ia masuri corective acolo unde este necesar. Procesul de control n ntreprinderi Procedura de control este aceea#i, independent de sec"ia ntreprinderii, se aplic! #i include urmatoarele etape: Stabilirea standardelor de performan"a. ntreprinderea stabile#te obiectivele pentru fiecare zona care este vital! pentru existen"a acesteia. Standardele pot fi bazate pe performanta anterioar!, pe

68

criza administratiei sau pe analize tehnice. De fapt standardele sunt m!suri de compara"ie. M!surarea performan"ei. n aceasta etap! se efectueaz! m!surarea performan"ei cu date cantitative #i calitative. Evaluarea performan"ei. n aceasta etap! se efectueaz! o compara"ie a performan"ei cu standardele stabilite. Valorificarea informa"iei. n aceasta etap! se realizeaz! feedback n ntreprindere #i luarea masurilor corective n cazul n care nu a fost posibil! realizarea standardelor de performan"!. Etapele controlului De obicei etapele controlului sunt trei: Controale ale factorilor de produc"ie Controlul proceselor Controale de productiei Metode de control Exist! o varietate de metode de control care pot fi utilizate. Cele mai r!spndite metode de control sunt urmatoarele: Controale permanente Controale temporare Controale ocazionale Controale ale proiectelor speciale

4.4. Sistemul de management al calit%&ii ntreprinderea social! poate adopta un Sistem de Management al Calit!"ii, ca parte integrant! a strategiei generale de dezvoltare. Proiectarea #i implementarea unui Sistem de Management al Calit!"ii n interiorul ntreprinderii, are n vedere nevoile: Membrilor candida"i ai ntreprinderii sociale pentru asisten"! #i educa"ie, Institu"iilor locale (Autoritati locale, Municipalit!"i, etc.) s! contribuie prin servicii de utilit!"i n organiza"iile gestionate n conformitate cu legea, Popula"iei locale pentru a consolida ncrederea sa n structurile de economie social!, care pot completa institu"iile publice n ceea ce prive#te furnizarea serviciilor social-utile.

69

ntreprinderea social!, prin proiectarea #i implementarea unui Sistem de Management al Calit!"ii trebuie s! aib! ca obiectiv principal mbun!t!"irea func"ion!rii acesteia, respectarea a#tept!rilor clien"ilor #i stabilirea unui flux logic n desf!#urarea activit!"ilor de produc"ie. Sistemul de Management al Calitatii care poate fi adoptat de o ntreprindere social! este ISO 9001: 2000. Motivele pentru care o ntreprindere sociala trebuie s! adopte un Sistem de Management al Calit!"ii sunt legate de necesitate de a : Dispune un instrument de management pentru implementarea politicii pentru calitate #i verificarea mbun!t!"irii continue a serviciilor prestate, Oferi un instrument de evaluare privind capacitatea sa de a respecta anumite specifica"ii #i criterii, Oferi pe baz! de ncredere c!tre agen"iile corespunzatoare, toate datele necesare, care se refer! la controale, recertific!ri, etc. Accesarea procedurilor de baz% ale Sistemului de Management al Calit%&ii ntreprinderea social!, prin Sistemul de Management al Calit!"ii, adopt! o serie de proceduri, pentru a implementa ct mai eficient posibil activit!"ile axate pe satisfacerea cerin"elor clien"ilor. n func"ie de caracteristicile serviciilor furnizate #i de dimensiunea acesteia, o ntreprindere social! aplic! trei proceduri de baz!: 1. Analiza necesit!"ilor clien"ilor #i planificarea serviciului 2. Achizi"iile 3. Controlul #i evaluarea serviciului nterprinderea social! trebuie s! atribuie fiecare dintre aceste proceduri unui responsabil. Alte aspecte de management intern, roluri #i responsabilit!"i pentru diferite activit!"i, pot fi delegate altor persoane, avnd drept criteriu utilizarea optim! a canalelor de informare n cadrul ntreprinderii. Pentru fiecare procedur! se specific!: Datele de intrare (inputs), reprezentnd bunurile materiale #i informa"iile necesare, astfel nct s! aib! loc procedura de transformare, Datele de ie#ire (outputs), reprezentnd bunurile corporale #i necorporale, m!surabile n raport cu rezultatele anticipate,

70

Anagajamentele, reprezentnd acele date care stabilesc procedura (respectarea legilor, practica zilnic!, strategia ntreprinderii sociale, etc.), Resursele, reprezentnd n principal competen"ele profesionale #i instrumentele necesare pentru implementarea activit!"ilor individuale ale transform!rii. Procedura "Analiza nevoilor clien"ilor #i proiectarea serviciului", n conformitate cu metodologiile #i modelele adoptate, prevede analiza nevoilor clien"ilor, astfel nct s! se concentreze toate informa"iile necesare pentru proiectarea serviciului furnizat. Activit!"ile acestei proceduri se implementeaz! avnd n vedere caracteristicile fiec!rui client, precum #i orice alte cerin"e contractuale ale institu"iilor publice. n aceasta etap!, este personificat! orice alt! cale posibil! de asisten"! #i educa"ie. Procedura de Achizi"ii, al c!rei responsabil este de obicei administratorul, prevede achizi"ionarea materialelor necesare #i a altor resurse necorporale (resurse umane, competen"e profesionale, etc.), necesare pentru furnizarea serviciilor n conformitate cu specifica"iile indicate de procedura "Analiza nevoilor clien"ilor #i proiectarea serviciului". Activit!"ile sunt orientate #i implementate, n scopul maximiz!rii performan"ei resurselor financiare, conform specifica"iilor sistemului de calitate. Procedura "Controlul #i evaluarea serviciului" are ca scop furnizarea serviciului, n conformitate cu criteriile (care se refer! la loca"ie, timp, personalul ocupat, activitatea #i nregistr!rile care trebuie efectuate) din faza de proiectare. De obicei, responsabilul acestei proceduri este un consultant extern, specialist n domeniul economiei, dar, n func"ie de serviciile furnizate, #i n domeniul de psihologie #i sociologie.

71

CAPITOLUL 5 INSTRUMENTE $I SURSE DE FINAN#ARE

Prezentarea mecanismelor sau a instrumentelor de sprijin pentru antreprenoriatul social #i a instrumentelor de finan"are pentru facilitarea accesului la schemele de finan"are adaptate la nevoile ntreprinderilor de economie sociala #i n special ale grupurilor vulnerabile, care se confrunt! cu probleme de excluziune de pe pia"a muncii, presupune s! avem n vedere urm!toarele aspecte: Perioada n care se realizeaz! interven"ia, care este legat! de mediul crizei economice mondiale, n care sursele de finan"are s-au limitat n mod semnificativ, din cauza refuzului b!ncilor de a finan"a prin acordarea de mprumuturi. Acest fapt afecteaz! eforturile de consolidare a antreprenoriatului. Sistemul bancar existent n fiecare "ar!. Cadrul institu"ional care guverneaz! economia social! #i ntreprinderile sociale din fiecare "ar!. Pe lng! condi"iile men"ionate anterior care se refer! la mediul de afaceri va trebui s! avem n vedere elementele specifice generate de caracteristicile #i func"ionarea ntreprinderii sociale n sine, cum ar fi de exemplu: Dificult!"i privind g!sirea capitalului necesar pentru nfiin"area #i dezvoltarea nteprinderilor, n special de c!tre grupurile vulnerabile (tineri, femei, #omeri, etc.). Structurarea sistemului bancar, care nu este foarte prietenos #i eficient, mai ales pentru ntreprinderile care activeaza n domeniul economiei sociale #i cnd se refer! la categoriile de grupuri care nu pot asigura o viabilitate economic! sigur! #i nalt!. Prin urmare, institu"iile de finan"are le consider! extrem de nesigure, fapt ce frneaz! participarea lor la produsele financiare men"ionate anterior. Nencrederea acestor grupuri fa"! de sistemul bancar #i aversiunea fa"! de riscul antreprenorial coroborat cu faptul c!

72

de cele mai multe ori, grupurile excluse caut! solu"ii n domeniul economiei informale. Pe baza celor de mai sus, abordarea va fi efectuat! pe doua niveluri. La nceput vom prezenta instrumentele de finan"are oferite de institu"iile financiare #i n a doua parte vom prezenta fondurile alternative, care sunt dezvoltate de institu"iile financiare alternative #i produsele financiare alternative (credite cu reglement!ri favorabile, microcredite, produse de economii, fonduri, etc.), cu furnizarea, n paralel, a serviciilor suport. 5.1. Finan&are de la institu&iile de credit n acest capitol sunt analizate instrumentele de finan"are oferite de c!tre institu"iile de credit. 5.1.1. mprumuturi bancare B!ncile comerciale reprezint! pentru ntreprinderi sursa principal! de finan"are n cazul n care exist! garan"iile necesare. B!ncile mprumut! de obicei ntreprinderile existente, care au deja o istorie de vnz!ri, profituri #i clien"i satisf!cu"i #i verific! fluxurile de numerar #i existen"a garan"iilor. Pentru noile ntreprinderi, de obicei, sunt necesare garan"ii personale din partea proprietarului antreprenor. mprumuturile b!ncilor se bazeaz!, n principal, pe activele circulante #i activele imobilizate sau fluxurile de numerar ale ntreprinderii. mprumuturile legate de activele circulante #i de activele imobilizate. Astfel de mprumuturi se pot baza pe stocuri, facturi de ncasat, echipament, etc. mprumuturile garantate de facturile de ncasat mprumuturi garantate de stocuri De obicei mprumutul se acorda dac! stocurile pot fi u#or lichidate #i vndute. De obicei, limita la care banca mprumut! este de 50% din valoarea lor. Este o form! pe termen scurt de finan"are, care se realizeaz! de obicei prin gajarea facturilor. mprumuturi garantate de echipamente n aces caz de obicei este finan"at! achizitionarea unui nou echipament care reprezint! de fapt garan"ia. De asemenea, poate s! existe finan"are, garan"ia fiind echipamentul existent sau s! se realizeze leasing.
73

mprumuturi garantate de bunurile imobiliare Aceast! finan"are, de obicei, se dobnde#te pentru achizi"ionarea de teren, instala"ii #i alte imobile, care reprezint! de fapt garan"ia. Finan"area fluxurilor de numerar Aceste mprumuturi de obicei includ limite de credit, mprumuturi pe termen lung #i mprumuturi personale. mprumuturi cu limite de credit Comercian"ii n acest caz sunt trei, produc!torul activului, proprietarul care cump!r! #i de"ine active fixe #i locatarul care are dreptul de utilizare n schimbul unei sau mai multor pl!"i. Dincolo de forma clasic! de leasing, care se refer! la nchirierea oric!rui tip de echipament, au fost create #i alte forme de leasing, care n combina"ie cu diferitele dispozi"ii legislative au dezvoltat avantaje specifice sumplimentare. In esen"!, acestea reprezint! un acord ntre debitor #i banc! cu privire la valoarea maxim! a creditului acordat de c!tre banc! pentru perioada de obicei de un an. Pentru stabilirea limitei, ntreprinderea pl!te#te un comision iar ca garan"ie se folosesc stocurile, facturile, echipamentele sau alte active. mprumuturi pe termen lung Sunt utilizate n cazurile n care ntreprinderea are nevoie de bani pentru perioade relativ mari de timp #i de obicei sunt acordate ntreprinderilor deja nstatornicite/mature. Plata se efectueaz! pe baza unui anumit grafic #i cu o rata fix! a dobnzii. De obicei, se ofer! pentru achizi"ionarea activelor imobilizate. mprumuturi personale De obicei sunt utilizate in cazurile n care nterprinderea nu are active, astfel antreprenorul apeleaz! la mprumutul personal. Ca garan"ii sunt folosite imobilele, ma#inile, terenurile, titlurile de valoare, etc. 5.1.2.Noi forme de finan&are n ultimii ani s-au dezvoltat noi forme de finan"are, care au fost utilizate n trecut n economiile dezvoltate din occident, cum ar fi leasing, firmele de capital de risc (venture capital) #i de factoring. De#i ntreprinderile mici nu sunt familiarizate cu conceptele #i posibilit!"ile acestor instrumente, dar #i datorit! incapacit!"ii de a le accesa, consider!m c! este

74

oportun s! le men"ion!m pe scurt, din cauza limit!rii surselor de finan"are cauzat! de criza economic!. Leasing Leasing-ul, ca metod! de finan"are, a fost dezvoltat n ultimii 15 ani cu o propor"ie semnificativ! de investi"ii care sunt planificate #i bazate pe acesta. Este o metod! modern! de finan"are pe termen mediu a ntreprinderilor #i a profesioni#tilor pentru achizi"ionarea activelor fixe (echipament #i cl!diri) folosite pentru uz profesional. Leasing-ul se folose#te de c!tre antreprenori numai pentru acoperirea costurilor de investi"ii. Cum func"ioneaz! ntreprinderile care doresc sa achizi"ioneze echipamente sau cl!diri pentru uz profesional, aleg echipamentul sau cl!direa #i nainte de a le cump!ra se adreseaz! unei firme de leasing cu care cad de acord asupra aspectelor procedurale. n continuare firma de leasing achizi"ioneaz! echipamentul sau cl!direa n numele antreprenorului, asumndu-#i tot costul de cump!rare #i impozitul corespunzator #i i le nchiriaz!. n acest fel societatea pl!te#te rate sub form! de chirie, care sunt considerate cheltuieli de contabilitate #i prin urmare deductibile din impozitul pe venit. La sfr#itul perioadei de leasing locatarul are op"iunea de a rennoi contractul sau de a cump!ra activele, la un pre" nominal. ntreprinderea men"ine lichiditatea #i dobnde#te mijloace pentru exercitarea activit!"ii sale, din moment ce nu este necesar sa pl!teasc! sau s! angajeze capitalul pentru acoperirea unei mari p!r"i a pie"ei, a#a cum se ntampl! cu mprumutul. Leasing-ul in Grecia este finan"at de Legea de Dezvoltare #i n acest caz ntreprinderea nu trebuie s! dovedeasc! faptul c! are capitaluri proprii pentru a acoperi investi"ia de contribu"ie proprie (leasing de dezvoltare). Opera"iile de leasing desf!#urate pe teritoriul Romniei, tipurile de operatori de leasing precum #i autorizarea #i func"ionarea companiilor de leasing sunt reglementate prin Ordonan"a Guvernului nr. 51/1997 cu privire la opera"iunile de leasing #i societ!"ile de leasing, republicat!, asa cum a fost modificat! #i completat!, de Legea 571/2003 a Codului Fiscal, #i prin Legea 93/2009 privind institu"iile bancare nefinanciare. Forme de leasing Leasing simplu. Prin aceasta form!, ntreprinderile pot s! dobndeasc! echipament mobil, spa"iu profesional, ma#ini, mecanisme #i cl!diri industriale #i de produc"ie, exploatnd avantajele acestei forme n activitatea #i impozitarea ntreprinderii.

75

Vnzarea "i leaseback de active fixe (Sale and lease back). Vnazarea activelor nterprinderii c!tre firma de leasing #i n continuare nchirierea acestui echipament. Scopul este crearea de lichidit!"i #i a capitalului de lucru #i valorificarea amortiz!rilor sau a activelor fixe care nu sunt folosite. Leasing n valut% str%in%. Acordul este n valut! str!in! cu posibilitatea de g!sire a ratelor mai sc!zute de dobnzi, prin acoperirea riscului valutar. Leasing opera&ional. Este o combina"ie de finan"are, asigurare #i de ntre"inere a celor garantate de compania de leasing. Beneficiile ntreprinderilor prin utilizarea de leasing Pl!"ile de leasing pentru echipament #i partea de pl!"i care se refer! la cl!dire, sunt considerate cheltuieli #i prin urmare reduc impozitul pe venit. ntreprinderea folose#te n mod direct echipamentul. Investitorul poate ob"ine condi"ii mai bune pentru furnizarea echipamentului #i a cl!dirii din moment ce valoare este achitat! n numerar. Durata contractului #i valoarea chiriei se stabilesc n conformitate cu capacitatea financiara a ntreprinderii. Realizarea investi"iei n echipamente noi, prin leasing , pentru ntreprinderile noi sau existente poate fi combinat! cu subven"iile (cum ar fi Legea de Dezvoltare din Grecia). Dup! expirarea duratei contractului investitorul dobnde#te dreptul de proprietate a echipamentului cu un pre" prestabilit. Investitorul rennoie#te echipamentul s!u f!r! s! se angajeze capital disponibil. mbun!t!"e#te imaginea bilan"ului ntreprinderii #i a structurii de capital. Capital de risc (Venture Capital) Capitalul de risc sau Capitalul antreprenorial de Risc Ridicat este investi&ia riscant% pe termen mediu n IMM-uri promi&%toare, n special a celor necotate la burs%. Pentru a ob"ine o finan"are prin Capital de risc sunt necesare :
76

G!sirea unui investitor care #i asum! riscuri mai mari dect media pie"ei IMM-uri promi"!toare care necesit! finan"are str!in! #i sunt dispuse s! accepte termenii investitorilor n esen"!, este o finan"are pentru nfiin"area, dezvoltarea sau achizi"ionarea unei ntreprinderi , investitorul dobndind o parte din capitalul social al societ!"ii, n schimbul furniz!rii acestei finan"!ri. Consolidarea capitalului unei ntreprinderi este posibil! att n etapa ini"ial! (de concepere sau demarare), ct #i la o dat! ulterioar! (dezvoltare sau achizi"ie). Performan"ele vizate de ntreprinderile de venture capital sunt propor"ionale cu riscul opera"ional pe care si-l asum!. n plus, venture capital se utilizeaz! frecvent #i n cazul transferului propriet!"ii fie c!tre ac"ionarii minorit!"ii, fie c!tre grupuri de directori din cadrul nterprinderii (management buy-outs), asigurnd finan"area necesar! pentru realizarea obiectivelor antreprenoriale ale acesteia. Finan"area venture capital se realizeaz!, de obicei, printr-o majorare a capitalului social, n care particip! ac"ionarii existen"i pentru a participa societatea de capital de risc. Companiile venture capital utilizeaz! #i alte instrumente pentru a-#i realiza investi"iile, ac"iunile preferen"iale sau obliga"iunile convertibile. Pentru cea mai mare parte, ac"ionarul principal continu! s! p!streze controlul societ!"ii. Firmele de capital de risc furnizeaza finan"are pe termen mediu-lung crend o baz! de capital pentru dezvoltarea viitoare a afacerii. De asemenea, au posibilitatea de a acoperi nevoile viitoare de finan"are #i n colaborare cu investitorii, daca acest lucru este necesar pentru dezvoltarea n continuare. Participarea unei ntreprinderi de capital de risc acord! prestigiu unei nterprinderi #i faciliteaz! accesul la formele tradi"ionale de finan"are, de exemplu la mprumutul bancar. Societ!"ile de capital de risc dispun de experien"! n pregatirea unei nterprinderi pentru inser"ia acesteia la burs!, precum #i pe teme de achizi"ii #i fuziuni. Sunt investitori care #i asum! riscuri substan"iale, a#teptnd performan"e ridicate de la investi"iile lor. Rela"ia riscului/performan"ei este gestionat! investind numai n ntreprinderile care ndeplinesc criteriile sale de investi"ii #i dup! ce au examinat cu aten"ie planul de afaceri. Investitorii au criterii foarte bine stabilite pentru acordarea unei fina"!ri. Acestea pot fi legate de pozi"ia ntreprinderii, m!rimea investi"iei, etapa n care se afl! ntreprinderea, structura investi"iei #i implicarea ntreprinderii de capital de risc, activit!"ile nterprinderii precum #i particularitatea produsului, serviciilor, perspectiva comercial! a produsului. Antreprenorul nu trebuie s! se descurajeze dac! un investitor VC nu dore#te s! investeasc! n

77

ntreprinderea sa. Respingerea eventual nu este legat! de calitatea nterprinderii ci de faptul c! respectiva ntreprindere nu satisface criteriile specifice de investi"ie stabilite de investitor. ntreprinderile de capital de risc de obicei caut! inova"ii, ntreprinderi dinamice, conducere capabil!, guvernare corporativ! #i o structur! de investi"ii adecvat!. Factoring Factoring-ul este o nou! form! de furnizare a serviciilor de finan"are care acoper! nevoile ntreprinderilor care vnd clien"ilor lor produse sau servicii pe credit. Este o cooperare tripartit! ntre ntreprindere, clien"i #i o societate de factoring, care cu o remuneratie "i asum! managementul, monitorizarea de contabilitate #i ncasarea facturilor emise de c!tre furnizor cu acordare de avans n func"ie de valoarea acestora. De asemenea, ntreprinderea #i asum!, cu un anumit cost, acoperirea riscului pentru acoperirea creditului societ!"atii fa"! de furnizorii acesteia. Tipuri de factoring 1. Factoring intern : Acoper! necesit!"ile ntreprinderii n interiorul "!rii #i se refer! la servicii cum ar fi : a. Finan&area ntrerpinderii ntreprinderea poate s! transforme n numerar, facturile de ncasat pentru a dobndi lichidit!"i iar societatea de factoring acord! un avans de 80%-85% din valoarea lor. b. Evaluarea bonit%&ii clien&ilor Societatea de factoring evalueaz! bonitatea clien"ilor ntreprinderii, att a celor care sunt inclu#i n lista de clien"i sau n cursul nceperii unei colabor!ri ct #i a celor care urmeaz! a fi inclu#i ulterior. n acest mod nterprinderea are o informa"ie important! cu privire la calitatea listei sale de clien"i, care ast!zi reprezint! un parametru semnificativ pentru evolu"ia cu succes pe o pia"! instabil!. c. Management, Monitorizarea contabilit%&ii "i ncasarea facturilor. Societatea de factoring #i asum! urmatoarele: - Toate actiunile de gestionare a facturilor cum ar fi : ac"iuni memento c!tre debitor, ac"iuni judiciare #i actiuni extrajudiciare (ntotdeauna la n"elegere cu ntreprinderea). n cazurile n care ntreprinderea dore#te un tratament special al cump!r!torului, societatea de factoring urmeaz! instruc"iunile acesteia. - Monitorizarea contabilit!"ii pentru conturile de clien"i, cu informarea continu! a ntreprinderii.

78

- ncasarea facturilor de vnzare #i creditarea corespunz!toare a ntreprinderii. d. Asumarea riscului de credit Societatea de factoring #i asum! riscul de credit n anumite circumstan"e #i la cererea ntreprinderii cu care colaboreaz!. Riscul de credit asumat se refer! la sl!biciunea financiar! a debitorului de a pl!ti valoarea facturilor #i nu la refuzul s!u de a pl!ti. 2. Factoring de export Acoper! vanzarile ntreprinderii in strainatate. Factoring-ul de export furnizeaz! ntreprinderii servicii similare cu factoring intern. nterprinderile care sunt adecvate pentru utilizarea serviciilor de factoring au urm!toarele caracteristici: Prezint! o activitate n curs de dezvoltare #i profitabil!. Realizeaza vnzari cu credite pe termen scurt. Au o baz! larg! de clien"i cu un comportament bun #i cump!r!ri repetate. Emit facturi cu o valoare medie semnificativa. Avantajele factoring-ului - Finan"area - Acoperirea de asigur!ri - Management, urm!rirea ncas!rilor - mbunat!"irea fluxului de numerar - Flexibilitatea economic! - Consolidarea pozi"iei de negociere a ntrerpinderii fa"! de furnizorii s!i #i b!nci - Reducerea privilegiilor pentru debitorii proprii - Facilitarea planific!rii economice #i a planific!rii pe termen scurt - Economisirea cheltuielilor - Cre#terea vnz!rilor #i a exporturilor - Cre#terea lichidit!"ilor - Asigurarea activitatii antreprenoriale Dezavantajele factoring-ului
79

- Denaturarea posibil! a bunelor reala"ii dintre ntreprindere #i debitorii s!i datorit! procedurilor stricte impuse de c!tre agent. - Posibila pierdere a unor clien"i Aceste instrumente financiare ntr-adev!r pot fi greu valorificate de c!tre ntreprinderile din economia social!, care reprezint! pentru institu"iile financiare ntreprinderi de risc #i din acest motiv este mpiedicat! participarea lor la produsele financiare acordate. Sistemul bancar nu este n m!sur! s! elaboreze produse economice adaptate la nevoile ntreprinderilor noi #i mici, care nu pot s! se integreze n logica rela"iei bancare #i a asigur!rii particip!rii lor la acoperirea riscului prin garan"ii, chiar #i ntr-un procent mic. Astfel, sunt excluse de la sistemul bancar multe persoane #i ntreprinderi mici deoarece nu au un venit stabil #i nu pot oferi garan"iile necesare sau deoarece institu"iile financiare consider! c! nu este eficient s! deserveasc! aceast! clientel!. Aceaste puncte slabe, n mare m!sur!, se refera la toate formele de afaceri ale economiei sociale, care sunt caracterizate de un capital mai sc!zut #i imposibilitatea de a oferi o garan"ie direct! sau indirect! pentru creditul solicitat. Dificult!"ile de accesare a acestor forme de finan"are de c!tre ntreprinderile sociale pot fi: Din partea b!ncilor: - Lipsa istoricului de tranzac"ii de afaceri - Garan"ii insuficiente - Dep!#irea limitelor inferioare - Bonitate n afara gamei acceptabile - Abordarea anumitor persoane interesate drept clien"i cu risc de credit crescut, rezultnd cheltuieli ridicate pentru dobnzi #i ipoteci sau alte garan"ii - Percep"ia institu"iilor financiare privind riscul ridicat #i randamentul sc!zut al activit!"ii datorit! costului ridicat al procedurii. - Excluziunea bancara suportat! mai ales de catre cei care se confrunta cu probleme de s!r!cie #i marginalizare social!. Din partea ntreprinderilor:

80

- Birocra"ia, complexitatea #i procedurile necesare care necesita mult timp pentru depunerea cererilor de finan"are descurajeaz! de multe ori ntreprinderile. - Caracteristicile structurale ale IMM-urilor cum ar fi lipsa de competen"e antreprenoriale, de experien"! sau de expertiz!, lipsa accesului la re"elele de informare duc la imposibilitatea ob"inerii unor condi"ii de finan"are favorabile. - Lipsa de informare a IMM-urilor, chiar dac! exist! programe de sprijin adecvate. - Nevoile specifice ale ntreprinderilor mici, care atunci cnd recurg la surse de finan"are externe, de obicei, solicit! sume mici, fapt care mpiedic! accesul la credite. 5.1.3. Credite alternative Institu"iile financiare alternative sunt institu"iile care acord! persoanelor fizice #i juridice produse financiare alternative (mprumuturi cu reglement!ri favorabile, microcredite, produse de economii, fonduri, etc.), oferind n acela#i timp #i servicii suport (asisten"! antreprenorial!, educa"ie, promovare, monitorizare, etc.). Aceste institu"ii au, n principal, obiective sociale, cum ar fi sprijinirea ntreprinderilor care respect! sau activeaz! n mediu #i dezvoltarea durabil!, recruteaz! persoane social excluse, dezvolt! investi"ii cu responsabilitate social!. O caracteristic! comun! a instrumentelor de finan"are care se dezvolt!, este utilizarea pe scara larg! a microcreditelor/ mprumuturilor mici, iar printre institu"iile care le acord! se includ : - Organiza"iile care ofer! microcredite, care ajut! persoanele s! demareze o mic! afacere proprie. - Fonduri locale #i organiza"ii financiare care servesc o comunitate local!. - Fonduri mutuale, care sprijin! ntreprinderile mici s! aib! acces la sistemul bancar. - B!ncile care sprijin! forme democratice #i participative de activitate antreprenorial!, cum ar fi cooperativele, societ!"ile nonprofit, ntreprinderile sociale #i comunitare. - B!ncile ecologice care finan"eaz! programe #i ntreprinderi mici care au o orientare prietenoas! fa"! de mediu. - Institu"ii de credit, care au ca obiectiv combaterea excluziunii sociale, ajutnd grupurile defavorizate cum ar fi femeile, tinerii, #omerii pe termen lung, imigran"ii, persoanele cu handicap etc., s! nceap! o activitate antreprenorial!.

81

Adunarea General! a ONU cu Rezolu"ia 52/194 din 1997 a recunoscut importan"a microcreditelor n combaterea s!r!ciei #i a excluziunii #i a invitat toate organiza"iile interna"ionale relevante, guvernele, institu"iile sociale #i ntreprinderile s! sprijine aceast! practic!. ntr-un sondaj relevant realizat n UE, de c!tre INAISE n 1997, a devenit clar c! aceste ntreprinderile sociale au o valoare ad!ugat! important! n societatea local! #i reprezint! un instrument semnificativ de dezvoltare, cel pu"in din urm!toarele aspecte: - Crearea de locuri de munc! care altfel nu ar fi putut fi create, oferind resurse economice n cazurile n care b!ncile tradi"ionale solicit! garan"ii sau programele guvernamentale stabilesc o serie de condi"ii #i termeni care fac imposibil! utilizarea acestora de c!tre o mare parte a popula"iei. - Crearea de locuri de munc! viabile, din moment ce condi"ia de baz! pentru ob"inerea de credite este o dovad! a viabilit!"ii investi"iei care n acela#i timp va asigura #i rambursarea mprumutului. - Crearea de locuri de munc! la un cost sc!zut. - Crearea de locuri de munc! n zonele care se confrunt! cu probleme sociale economice grave. - Contribuie la reducerea excluziunii sociale prin crearea locurilor de munc! pentru grupurile de popula"ie expuse riscului de excluziune. Microcreditarea Microcreditarea ca form! de finan"are poate fi asimilat! activit!"ilor din economia social! dac! se desf!#oar! cu respectarea principiilor care guverneaz! acest sector, n special cu privire la latura social! a activit!"ii derulate. Sectorul microfinan"!rii se afl!, n prezent, ntr-o transformare profund! de la cadrul ONG dominat #i impulsionat de donatori c!tre o implicare mai semnificativ! pe pia"a de capital, n acela#i timp p!strndu#i caracterul #i misiunea sa original! de combatere a s!r!ciei #i dezvoltare social!. Microfinan&area ca form% a sistemului financiar incluziv (dezvoltat n ultimele decenii) asigur! servicii persoanelor s!race sau celor cu venituri reduse, n asociere cu un sistem institu"ional adecvat (IFN-uri) #i bazat pe un cadru financiar #i politic coerent #i favorabil. Microfinan"area are ca scop dep!#irea situa"iei critice, un impact pozitiv durabil cu asigurarea sustenabilit!"ii financiare. Costul destul de ridicat al microfinan"!rii a

82

r!mas principala problem! a eficien"ei acestui mecanism, ns! progresul n tehnologie #i sistemele flexibile de finan"are pot reduce cheltuielile generale asociate. Beneficiarii microcreditelor sunt n special lucr!torii pe cont propriu #i preg!tire a nfiin"!rii unei organiza"ii sau de activit!"i generatoare de profit. Nivelul microcreditelor acordate depinde nu doar de scopul pentru care se acord!, ci #i de gradul de s!r!cie sau riscul de s!r!ciei al clien"ilor, cei mai s!raci primind sume relativ mai reduse, capacitatea acestora de rambursare fiind mai redus! #i riscul credit!rii mai mare. Costul creditului este mai ridicat pentru sumele mai mici #i clien"ii mai s!raci, sc!znd pe m!sura cre#terii nivelului veniturilor gospod!riei beneficiare. Eficien"a microcreditului este mai mare n cazul beneficiarilor cu venituri mai mari dect n cazul celor mai s!raci, pentru ace#tia din urm! deseori microcreditul nereu#ind s! asigure ie#irea din s!r!cie. Uneori acordarea microcreditelor se asociaz! cu ncheierea de microasigur!ri de s!n!tate care garanteaz! poten"ialul de rambursare a microcreditului. Costul creditului cre#te, ns! este o garan"ie a rambursabilit!"ii acestuia #i, poten"ial, poate s! se asocieze cu o valoare mai mare a microcreditului acordat (un client s!n!tos are #anse mai mari de a returna la timp #i integral sumele datorate, fiind capabil s! munceasc! #i s! ob"in! veniturile necesare ramburs!rii). 5.2. Finantarea economiei sociale n Romnia Conform unui raport al MMFPS (2010), n Romnia, instrumentele financiare disponibile pentru finan"area economiei sociale se pot grupa pe urm!toarele categorii: ! fonduri structurale ! microcredite ! fonduri mutuale ! fonduri de investi"ii sociale ! sisteme de garan"ii publice sau private pentru proiectele din domeniul social. Economia social! nu are un cadru legal specific, o strategie de dezvoltare, nu dispune de o re"ea suport specific! de sisteme de finan"are. Ini"iativele care au contribuit la dezvoltarea sau finan"area unor activit!"i ale economiei sociale au avut ca scop identificarea solu"iior de finan"are a implement!rii de proiecte care s! sus"in! dezvoltarea comunit!"ilor locale s!race, ca form! de promovare a incluziunii sociale #i implicarea grupurilor defavorizate n activit!"i locale, cu caracter economic sau noneconomic, care s! permit! cre#terea ocup!rii pe termen mediu #i lung. Sursele de finan"are, formele #i instrumentele financiare pentru sus"inerea organiza"iilor economiei sociale sunt prezente n practica din Romnia,

83

fiind definite #i dezvoltate de legisla"ia de organizare #i func"ionare #i de strategiile #i planurile de ac"iune pentru organiza"ii sau institu"ii ce pot avea activit!"i cu caracter social: asocia"ii #i funda"ii, organiza"ii non profit, cooperative de credit. Pentru perioada 20072013, fondurile structurale care vizeaz! #i obiective ale economiei sociale sunt: FEDR #i FSE mpreun! cu alte instrumente financiare precum Fondul de Coeziune, Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, Banca European! pentru Investi"ii. Finan&area economiei sociale din Romnia prin fonduri structurale Fondurile structurale sunt reprezentate de Fondul Social European (FSE) #i de Fondul European de Dezvoltare Regional! (FEDR). FSE finan"eaz! m!suri de anticipare #i de gestionare a schimb!rilor economice #i sociale, beneficiind de numeroase oportunit!"i de finan"are pentru IMM-uri. Domeniile sprijinite de FSE includ: cre#terea adaptabilit!"ii lucr!torilor #i a ntreprinderilor, intensificarea accesului la locuri de munc! #i particip!rii pe pia"a muncii, consolidarea incluziunii sociale prin facilitatea accesului pe pia"a muncii a persoanelor dezavantajate, promovarea parteneriatului pentru reform! n domeniile ocup!rii for"ei de munc! #i incluziunii; n regiunile mai pu"in prospere, FSE se concentreaz!, printre altele, asupra cre#terii #i a cre!rii de locuri de munc!, sprijinind #i extinderea #i mbun!t!"irea investi"iilor n capitalul uman. FSE sprijin! economia social! prin finan"area formelor de organizare #i a personalului implicat n activit!"i de economie social!. FEDR este cel mai important instrument financiar comunitar pentru IMM-uri. Scopul este de a reduce discrepan"ele din dezvoltarea regiunilor #i de a sprijini coeziunea social! #i economic! din interiorul UE. FEDR cofinan"eaz! activit!"i care urm!resc competitivitatea IMM-urilor, mbun!t!"irea mediului regional #i local pentru IMM-uri (accesul la capital n etapele de pornire #i de expansiune, infrastructur! de afaceri #i servicii de sprijin pentru IMM-uri), cooperare interregional! #i transfrontalier! a IMM-urilor sau investi"ii n resurse umane (al!turi de FSE). Economia social! este sprijinit! prin finan"area IMM-urilor care desf!#oar! activit!"i cu component! social!.

ANEXA 1
84

ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI TENDINTE (Descrieti tendintele existente in domeniul de activitate al ntreprinderii, piata etc.) DESCRIEREA EFECTE SI RISCURI PROGRAMAREA TENDINTELOR ACTIUNILOR

CONCURENTA & TIPUL CONCURENTEI

CONCURENTA DIMENSIUNEA PROGRAMAREA ACTIUNILOR NTREPRINDERII % DIN PIATA AVANTAJE DEZAVANTAJE

ANEXA 2
85

PLAN FUNCTIONAL AMPLASARE- UTILITATI ADRESA (DATE COMPLETE)

DESCRIEREA LOCATIEI

DESCRIEREA SPATIILOR

UUTILITATI NECESARE

SCHIMBARI IMBUNATATIRI NECESARE

SITUATIA ACTUALA

VALOARE

IMBUNATATIRI NECESARE

BUGET

PLAN FUNCTIONAL ECHIPAMENT 86

MOBILIER & MATERIALE DESCRIEREA MOBILIERULUI & A MATERIALELOR VALOARE MOBILIER NECESAR & USTENSILE BUGET

SITUATIA ACTUALA

ECHIPAMENT & MASINI DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI EXISTENT VALOARE MOBILIER NECESAR & USTENSILE BUGET

SITUATIA ACTUALA

PLAN FUNCTIONAL FURNIZORI SI SERVICII

87

FURNIZORI SURSE DE FURNIZORI


PRODUSE/ SERVICII FURNIZORI CANTITATE EURO CONDITII DE COLABORARE COMENTARII

SERVICII-ASISTENTA NUME SI PRENUME/DIRECTIE TIP DE ASISTENTA SI DE SERVICIU CAT DE IMPORTANTA ESTE ASISTENTA

Anexa 3
88

RESURSE UMANE PERSONAL ANGAJATI NUMELE POSTULUI COMPETENTE PRINCIPALE CAPACITATI REMUNERATIE PE ZI LUNARA

PERSONAL: POLITICA MOTIVARE PROGRAM DE LUCRU : PROGRAM PENTRU CONCEDIU: PERFORMANTA SEFI/SUBORDONATI/POLITICA PROGRAM DE FORMARE/DEZVOLTARE

Anexa 4

89

PLAN DE MARKETING (1)

PLAN DE MRKETING SCENARIU OBIECTIV VANZARI PRODUS/SERVICIU Produs nr.1 Produs nr. 2 TOTAL VANZARI FACTURARE PRODUS/ SERVICIU PRET NORMAL Profit % Gama de preturi Reduceri PRET VANZARE TIMP ANUL 1 Cantitate EURO ANUL 2 Cantitate EURO ANUL 3 Cantitate EURO OPTIMIST REAL PESIMIST

NOTA 1: # Bifati care dintre cele 3 scenarii de vanzari ati ales. NOTA 2: La PRETUL NORMAL veti trece rata de profit practicata pe piata si marja (interval) pretului produsului. In pretul dvs. veti mentiona procentajul de reducere calculat, cand si cat va dura oferta.

PLAN DE MARKETING (2)


90

ANALIZA CLIENTELEI
PRODUS/SERVICIU TIPUL CLIENTELEI OBIECTIVELE VANZARII CRITERII DE CUMPARARE STRATEGIE PENTRU VANZARI

LANSARE- PROMOVARE- PUBLICITATE


TIPUL CLIENTELEI STRATEGIE DE PUBLICITATE/PROMOVARE OBIECTIV BUGET

91

Anexa 5 FORMULARE ECONOMICE


Analiza financiar% a ntreprinderii
DATELE ECONOMICE ALE NTREPRINDERII SCENARIU OPTIMIST REAL BILANT AN 1 AN 2 Euro % Euro Vanzari (A) Minus costul celor vandute (B) PROFIT BRUT (AB=C) Cheltuieli vanzari Salarii Chirii Servicii ( curent electric, telefon etc.) Reparatii si intretinere Dobanzi & Cheltuieli bancare Rata echipament Polita asigurare Cheltuieli automobile Vizibilitate si promovare Cheltuieli contabilitate Taxe & licente Amortizari Cheltuieli calatorii Altele Total cheltuieli (D) Profit net preimpozite (C-D=E) Taxe de platit (F) Profit net/ Dauna

PESIMIST AN 3 Euro %

92

BUGET DE LICHIDITATI SCENARIU OPTIMIST LUNA 1 2 NUMERAR VANZARI/NUMERAR NUMERAR DIN DATORII ALTE TOTAL

4 5 INTRARI

10

11

12

IESIRI CHIRIE FORTA DE MUNCA COSTUL PRODUSELOR MATERIALE IMPRUMUTURI CHELTUIELI BIROU SERVICII ACHIZITII ALTE IESIRI TOTAL NUMERAR NET ( =intrari iesiri) PROGRAMARE VANZARI Vanzari LUNA Anul curent 1 2 3 Total trimestru I 4 5 6 Total trimestru II 7 8 9 Total trimestru III 10 11 12 Total trimestru IV

Rezultatele lunii Anul precedent

Schimbare %

TOTAL AN Anexa 6 Modelul unui plan de afaceri pentru produse de artizanat

93

Anexa 7 - Modelul unui plan de afaceri pentru culegerea si valorificarea fructelor de padure Anexa 8 Modelul unui plan de afaceri pentru o sera

94

Proiect cofinanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin: Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenie 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

O INTERVENIE INTEGRAT N VEDEREA CONSOLIDRII ANTREPRENORIATULUI SOCIAL AL FEMEILOR VULNERABILE

Data publicrii: noiembrie 2012

Con inutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu pozi ia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului Romniei

S-ar putea să vă placă și