Sunteți pe pagina 1din 1

Paraschiv Ion

Elemente de inginerie electricd

Campul invafiitor va induce in infigurarea ir'ifazald a rotorului imobil (O, =0), identictr cu aceea statoricd, un sistem tdfazatsimetdc det.e.m.de pulsatie:
atr=pQr=a,

(2.7)

Presupunem cd infd$urarea rolorului esteconectatd in dubld stea;atunci celetrei t,e.m. vor produce pulsalie4,)2. un sistem trifazatsimet c de culenli de aceeaqi Sensul succesiunii fazelor la periferia rotorului va fi dat de sensulde rotafie al cAmpuluimagneticde excitatie. Deoarecerotorul cu infd5urdrile sale, strabAtute de curenli, este situat in campul magntic invartitor statoric, zrsupra acestuiase va exercita un cuplu electromagnetic M, in sensul succesiunii fazelor sale,identic cu sensulciimpului magneticinvartitor. Dacdacestcuplu este maxe, astfelincat sAinvinge cuplul rezistentla arbore,rotorul seinvdrtegte in sensulcrAmpului statoric.Accelerarea rotorului dureazi atatatimp cat cuplul dezvoltatde matini e$e mai mare decdtcuplul rezistent M-" . Presupunem cA rotorul a ajuns in regim stalionarli se invarte$tecu viteza uniformi C)2< C)1.Vitezarelativea campului invatitor de excitalie este C)r-O2, iar pulsalia t.e.m. indusegi a curenlilor din fazelerotorului este:
a1 = p\\zt -\2rl

(2.8) (2.9)

Alunecarea rnaginiiestgin acestcaz:


a) _a) OI

Pulsaliacurndlorrotorici este @z= s@t. ya aparecdmpulmagnetic invArlitorde reaclie,cu aceeaiivitezi fati de rotor ca $i cdmpulmagneticinvdrtitor de excita{ie;cele douA campurise compun$i se obunecAmpulmagneticinvfitor rezultant.Sub acliuneacampului rezultant se induce intr-o f^ze rotoricd t.e.m. rczlultaJ,td E!,. Fie 12curentul rotoric de faz6. Cuplul elechomagnetic careseexercitdasupra rotorului estedeci: 3Et,I,cos|d.l2,lr)

o' -4,

(2.10)

Deoarece inlhgurdrile de fazE sunt conectatein scutcircuit, tensiuneala bomele lor este nuld, numArdbrul din expresiacuplului pune in evide4a puterca active pierdutd prin efectJoulein infa$urarilerotorului Pr, .

P,

P,

( 2 . 1 l)

P,, = sM!!, = M(O, -O,)


Puterea mecanici dezvoltate de motor este: PM = MO' P M=P 2+P ,+P F". unde: P, maginii de lucru; - puterea necesarA

(2.12)

(frecdri cu aerul 9i in lagire); - pierderilernecanice Pnn, - pierderilein Fe, in miezul fgromagnetic al rotorului. Rotoml in ansamblu necesiti puterea: = P PM+ Pr,= P. + P, + P," + P,, (2.13) care estetuansmisA acestuiaprin intemediul campului electromagnetic.din intrefier (putere electromagneticd). Aceastasemai poateexprima9i subforma: () t!\ P = P,, + P, = + M\ot a?)= MOI ^.1Q, P.
)4