Sunteți pe pagina 1din 1

Paraschiv Ion

Elementede insineri electricl

,t = f(Pr) , u. =LIr, ; f, = ct randanentului Expresia motorului este: 4 P,+ P.+ Pt+ Pr"
Q.1'7)

Pierderile mecaniceP. datotule ftecdrilor rotorului Si ventilatorului cu aerul qi in lagdxesunt funclie de viteza de rotarie care esteconstantE, deci sunt constante. Pierderilein pierdedle fier depindde Ur li ,)1, caresunt constante deci sunt constante. Pierderile Joule $i sunrsensibil legate de sarcina motorului.

cosE I

PzN Pz
qi a factorului de putere. Fig. 2.5 Caracteristica randamentului Reprezentareacaracteristicii se face prin analogie cu aceeagi caracteristicAa q creStecu cregereasarcinii P2,atingAndvaloareamaxima transfomatorului. Randamentul fimcliedeputerea mecanice sunt: a.* la (0,5...0,75)Pr,. Valorilerandamentului P > 500kW;t7 + 93% P <l00kw 85-9to/" P <IKW ,75Yo Maximul randamentului serealizeaziodatdcu egalitatea:PF"+ PM= Pt. c. Caracteristica factorului de putere estedatede dependenF factorului de putercde puterea utile la tensiuneli ftecvenF de alimentare constanta: cos?,= f\P,\ U, =U'r ; f' =ss. Motorul asincronabsoaxbe de la releauade alimentareun cuent defazattotdeauna in urma tensiunii aplicate pe fazd in regim simehic echilibrat(deoarece trebuie sA absoaxbd o puterc reactivd O necesare magnetizeriicircuitului). Deci motorul funclioneazeca o bobind inducdvA.(cu cospr inductiv). La mersulin gol factorulde putereestemic cosg, -0,2, deoarece puterea active absorbig este foarte redusi (egali cu pierderile maginii), dar putereareactivd este practic aceea5i ca qi in plini sarcind. putereacerutacre$teli putercaactivdabsorbit?i La mersulin sarcina, de la releacrette, in timp ce puterea reactivi rim6ne practic aceeati. Factorul de putere se imbunat6Fge .. 0,85...0,9, cdndputerea ajunge la valoarea nominald PrN . Factorul de puterc scezutla sarcini reduseesteun dezavantaj important al motorului asincron, ceeace face si seadoptemisuri pentu imbunatdtrirea factorului de putere(baterii de condensaroare. compensaloare sincrone).

Notede curs

l6