Sunteți pe pagina 1din 258

CORNELIA ELENA IVASCU

AUTOMATIZAREA $I PROTECTIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE


9

Volumul 1

Referent gtiintifie
Prof.&ing. Alexandru Vasilievici

C o d e r editorial

Stefan Kilyent

Tehnoredachre comput erizati


Eva Pefle Barla

Iom DemenC Cornelia EIena Ivagcu Mihaela mmay

Sigh EOU

Adrim ~~

Q 1999 Editura OIUZONTURl UNIVERSITARE Timigoara

h stadiul actual al demdtkii sistemelor elctrooenergetice, o hportanw deosebitii protqiei prin relcc, d t e d d i z e z e o fum~onare optiM a se w r d g automatisistmului, um&ind at% problemt de reglaj, oomenzi semnalizari, cAt qi de protqi, care crebuk sB asigure &ectarea avariei daconectarea elementului avariat, selectiv $i rapid, in vederea eviurii ePrtinderii avariei $ ai revenirii F n r t g r d normal de functionare pentm restal sktemului. Ac&ui scop P este consacrat actualul manual, care se adremi4 ~ $ ~ o r & p M @ c ~ @ d e ~ p l a i ~ M { i i I o rde aumdzgri gi p-i prin relee din sistemele electroemrgelice.
gi protec#ia riMemelor elect roenergetice studergilor specializ&ii Electroenergeticjl,a&

Mamalulcupziade~~elecareseprdauincadraldiscip~deA~~

la Facultatea de Electroteh~lcH din Timhoara, d c $ila Facultatea de Energeticl din Oradea. ProblemeB w t e 8coperA @ continuh~lmmuhi de A u t o m a M $i protectii prln relee & s l s t e d e energetice indwdrfele, predat studenfilor de la speclalizarea Energetic5 indWriat3 din cadrul Facultiifii de Energetic% din Oradea, !n cele 22 capitole, redate In do& volume, s-au wmilrit principiul de -hare a prowei S;~Uautomatizhii, scheme de conectare, reglaje. Ah fost &atate $ problme legate de Mlnstnrcfia $i fhncgonarea unor relee m i a l e : R. A.R., din@ionale, de distanp, Wbrentiale. Dataria volumului limitat, s-a fimt numai o succintg prezenwe a problemelor specSceJ evideqiindu-se aspectele teo~tice esenpale concluziile utile in exploatare, S-a insistat ssupra mI@ilor adoptate pentru schemele & ammathre protecpe folosite h &emu1 energetic national. Prin mamidd ehborot s-a urmilrit d se asigure inplegerea de dm studenti at3t a aspectelor fenomenologice, d t si a aluwor concrete din exploatare. in vederea f i x h i eunagtintelor,la finele capitolelor de bzti s-au prezentat aplhoi (remlvate qi propuse). S-a dutat sB m dm carsului un c o n e u t care, "m limitelc impwe de program a n a l i t i ~ ~ ~ ~ 1 6 a c t u a l a l a u t ~ ~ 0 1 ~ ~ ~ d a s viitorilor ingineri cunogtintele necsart p t t u a d m In ceIe mai bme condiv ~ l m m m d e problem puse de q h a l a m qi conducem optWi a W a r sisteme. S-au prezentat simecic qi ~ l a ~ a ~ e ~ e d ~ ~ e d e p r d ~ ~ ~ ~ , ~ l t t e o r stau la baza realizbii lor gi modalirilole practice de implementare. Penm a p m f u n h unor probleme care dep&ac cadrul amtei lucrhi se poate consulta bibhogma i n h a & Mulpe ace& d e c o n Faculqi de Energetich din Oradea. mt a

dsigmt MnoredacmeamanuaIuluI.

manie 1999

.......................................

........................................................
........................

aP a* w
Jol-

amal9ard 'ZZ lnlol!% V b a ~ n r d' I z~lot!e3

'

................... w m s s y s = = ! m w ~ 14 w b m 'OZ ~ ~ ~ ! d r r ; ) -.. W J O l ~ l b m I m ~ofarrrq F b W d '61P 1 6 1 1 ..................l.t..,........ JWF~RIOFUW - ~ m a m 1 3 ~ ~ TWW 1 9 '8 I I ~ P I ! & ~ ....- ........................................... m o ~1 0 a g ? ~ m w d 'LI w o v d ~ +................. ....* ................ 0 1 - aruFI Jo'lfmsoIq w!bWJd '91 t n ~ d B 3 *.........I....7. ,,....................... ..
4,

. * . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W aP W W P JOT!Iu!l s d m ~ ~ d
a m ! -

W mWolmoPfW 'S I 1nlol!&3 aunpua p w aTslV W d 'PI 1nlWk3


ap a-P

SEE

............................................................................... w maul
aLrtBoJ @ BleoE

W P ! l w a r 6 '1 I ~ T O I T ~ U J

ANCLANSAREAAUTOMATA A ALIMENTARII DE REZERVA (A.A.R.)

m ,penm care mnt

& vdem asigudrii coIiLinuitQii in alimentarea cu ewgie electnd a co-todor, sc p w d e alirrmentarea acestom de la dolta surse diferik. de energie 2 1 & d . La ~o~ norm& cmsumatorii se alimente%dde la una din surse, iar Pn caz de avarie a acesteia sau a dii de alimentare, ei snnt ueculi automat pe cea de a doua swsil, cu ajutoml instaI@ei de mclan$areautomat3 a alirnentitrii de e n d , A,A R. 0 instalatit de A. A. R trebuie d I n d e p l i n u umtoarele mndipi principle: + la W e a alimentilrii principde A.A R. trebuie s i ~ internin% atitomai, d a d la aqiomrea AAR. apare m Meet pe baide alimentate prin A.A.R gi intervine protecfia, trebaie c a instal& de A.A.R. & nu lucreze a doua &; hc9t 1 nu dud la o extindere a avariei; I htmqhA. A.R. trebnie astfel timpul de A.A.R. se admite ah&-se i n vedere d e douA condiw contFadictorii impuse: pe de 0 parte timp scurt pentru ca motoarde racordate la bade alimentare de A.A.R. sg patA re-, pe do altg parte limp suficient de lung pentru a se asrgura deconectarea selectivil, prin prowie. a elernentului avarial ( s u d sau lime de dimenure). Prin instalaue A.A.R. se f ntelege totalitaka dispozitivelor care. in cazul &emperii din oricc m w 4 a alimmthii n o d e , conmeaz%automat alimentarea de raenb, asigufind M e 1 wntinnitatea alirnentslrii coasumatorilor de energie electrid, cu e x anei foMe mici inuerupwi pe timpul hr@onhii A.A.R, cart- nu pxtu&i hctionarea mqtoarclor de energie electrid. & fig.4.l se prezinta M e r i t es i w i de A.A.R. Scbemtle din fig.4.La-c se dcd la A.GR in Wle de dtstrib@e, iar ale din i i g . 4 . l . d f k A,A.R p t r u seavicii interne ale centraleIar electrim. htreruptmde care mnl dexhisa In fbqionarea n & S L deci care vor conecta re-, s-au reppm drep!mghtwi w t e . f n fig.4.l.a spre exemplu, consumatorii h mod n u & pe alimenkazAprinliniaL1,f n az&avariepe tiniaLI, d e c ~ a u t o m a c p r i e ~ intreruptmul Ii !ji anclarywA automat pin A.A,R intremptorul Iz, La fd se cxpb ca func@narea @ pentru si-e redate Tn schnele din fig.4.I ,b-f, Un caz ap& de AkR. I1 reprezintil R A.B.D. reanchnpm amomaia pt k i # h h M , utilizaa in sta$iIe de 110 kV. Funcpmam unui R.AB-D. se p s e p e fig.4.2. Se coasideril d 3 n sta* din fig.4.2. transfomtorul TIeste cei i n iar t r a n ~TI ~ de lr e & este deconectat.

Din punctul &


sistme & A.A.R:

Figd. 1. Scheme de anclan$arc auto ma^ a alimenWii de rezerva (A,A.R)


CT p a t e I3 cbchrsi sau inchid. 1 a R A.B.D. va acDona Cupla aGt asupra tntreruptorului cuplei, cgt @ asupra Pntreruptdor transformamreloc. Situaoile de func@onm posibite schemei, mmt: transformatorulTI In fufuncjiune, ~ o f m a t o r uTz l S n rezewa, CT conectat& transEwmatorul TI En functiune, transformatoml TZin ~ r e z w v i CT , deco-a; traasformatmele TI gi Ta in funcome, cupla IST d e c o n m ; transfarmatorul TI f n m& msformatorul TZ i n funNune, CT c o d .

gistern AA.R, c de rr prin mmanda rrra sistem A.A.R. c i rezervii, a&&m illst&*mim

Pentnr dm prmxare: czbipameoteldiq

s i m tie A.AR drept dimenate 1

echipamente GU @,RRI., RAR

m.1;
Din punctul de vedere a1 modului in m e se face anclanqarea l n t m q m m &mnWii de memil, se deo&esc: siaerne & A.A.R mecanice; sisteme de A.A.R.etectrice.
wmutatoare) p a n PO

echipamente num IndifeTent de mo

de conducere (tdecodw A.AR infnnctin afont$mt AA:

~p)

XY'V l ~ 0 T b r y ~ :(=norlw ap a!-@=@ amfl3rml Q YY'V :pv!@uuras ap urppnnrnloh p o l w n CI fi (araonpumap) ampuw ap aafp ap ~ ~ E U I O $ t E l 89 U l l ~ I I J U!p m 9 l B O 3 S $ m a d (~lENUU03 'IIY'V ' q p = ap ~npom ap
K J

rj BA

'm IW
4 4 l

ppw ~ p h rrl7omm3 p p m o 3 ap a
a~-P

WFWP v n z w d -

x a l h *uaurnn auatmdypa

w w PI~-U!

!(m

rsumn m sl -=P "~'BBX '1Yx ''I%~d) F W wpm I W lem T F d y = :~mdm m $ a 3 @ aiawwp p p d i ah~l!zodyp/ a d w

:aJRmmJd ap alljrnr~rq~sd ?W m v d as wvy ap J ~ e a ~ e z w ~ nnwd ~ -sluazalap wwtlt.!p ~ d Wjmao q ad r9 ~ ~ e d p u p wuanr!p d ldaq asms pop a p m ! p amuo mp!wt~, a8od a m m o 3 upd ~3 " ~ ' v ap vw ! s I !@PUP~ ~ ! l E = e u o h ap JOI!~IPUM t#~!rw= mzrm %lslw! p3 y1 '@!m!ui wnma2~!1811 wmmm wpm ~ F 'w W ~1 P[Bd!~uud! I W q ap y ~ m m ftraraaaq ! a m 'xvv nro~!s !rnnrraur qumm y d

y~mu a3vj ? s - q m g d gludljqd ~~~p EI mynnar ' p a 2 3 x ap ? ? a m a 1 %p$duyd wmaau!lv BI ap flmoine m a o w ammci a m mays

'yyvv

:xv-v ap amsys
u!a

ap wdy

a '!away*

IF

wmw ap

mlnpom ltr

=pan ap w n n d

4.3. Scheme de A.A.R.


de A. A . R la care m~enirea la alimentarea principalti se face inand, este datLl in fig.4.3. Sistemul pomqw d a d elementut de tensiune W s e s i d sdderea tensiurrii sub o anUmitA valoare la bartlc BC ale statiei.

4,3.1. Schema bIoc a unui sistern de AA.R Schema finqioada (schema bloc) a unai si-

fn timpul de AAI bnzrc, curentul absodm c prln AAR, are loc o m s m d , care pate face m I poate apaxe fenomul c
&de:

twsim r arborale motearekx ua a asinCr0netrer:in~ iar In d e din u r d rmw M c a c e , In fig.4.4 se p tensiunii de ~~

uw <@,sun,a w m Cpearru U = 0,8U3.pmer


r&mm s t a b i incepe d c m s 4 du&d

Fig.4.3. Schema funqionalil a unni sistem de A.A.R


Pentm a nu se cupla dm13 tensirmi apuse, elementnl de pomire U < actioned la valori ale tensiunii rexiduale: U , s 0,4 U,. fn cam1 A.A.R. p t r u savicii proprii, p i r e a se p t e realiza instanmen, operab A.A.R. nu se repetfi. Pon~irca unei scl~eme de A.A.R. poate fi comandatg de: sc&rea sub o anr~mia v%are a tensinrdi pe h e phi4 la vdoarea, U (pcarnhe MI =nipor izsue); deciangarea unuia dintre intrmptoareIe &mentZuii normate (pornire rapid3). Cornanda de snclanpre se transmito la fntreqtoml It, fig.4:3. dupe t it AA.A, determiaat de elemcniul de ternpurlme TI, numai d a d elcmaml U > sksizead existen@ tmlsiunii h linia de retern4 LZ ~i elementul 1 sesilrpsa curentului de scl~rtcirmit (deci d a d lntreruptorul II &e dechw}. Pe baza eqmienfei de explmtare, ptru releele de verificaxe prezenp & m i d i pe linia de rezerA (U > ) reglajul esk:

Timpul 1-. care r m n t 8 timpul p"a la a d a m intreruptorului de rezend. se numcfle timp (sau pauzA) de A.A.R.

fn timpul de A.A.R. h@a motoarelor cuplate la bare scade, impedanfa lor scade b w ,c u r e m 1 absorbit ccr* mult, fn ~ v r s u auropornirii, l la rwenirea W u n i i pe bare prin A.A.R,,are loc o n o d c2idm-e de tensiune in mctanple de lewd dinm motoaru vi surd, care poate face ca knsiunea restabilia sii fie inferioad celd nominale, fn acest caz pate apare fewmenul cunoscut sub numcle de "avaianSg de tensiune''. cure const&in urm&bmle: tensiunm mtabilit3 dup3 mserea tiinpului dc A. A.R. va determina la arbwele motme1or un cuplu mutor mai mic dabt cuplul raisten t al sarcinii;mot~arele asinmom trec h ream de f-e, curcntul absorbit creglc, tensiunea scade $ mai mlr, iar In c e k din urmA m o m I e se opmc, f ntr-o asemcncsa situa/ie, A A.R devine practic M a c e .h fig.4.4se prezhtii mrhm puterii absorbite de amte molmre cu sdderea tsnsiunii de ahentare. Se observ3 cil I s scMereu tensiunii de alimentare, la valori , U < 0,8 U , , apare peri001dl aceshli fenomen de &val&~$il ddc W u n e . P M i n punctul A (pentru U = 0,8 UJ,puterile activH P $i Q scad cu tensiunen dc Rlimcnm, axa w art ca efect refacerea stabilitAjii statice, dar pentru U < 0,s U , , putma Q absorbih3 de m n o a incept:6 cceasd,'d&nd la o scAderea mai a c c e n t u a u a tabsiunii pe bare $.a.m.d.

'

ue realiza Insmtaneo, e fi comandata de: aloarea Urn m i r e cu

1
I

I
I

I
1

0,7

0,s

0,9

UIU,

Caurmare, este dedorjt c it SA fie d t rnai mic, limitat n d de timpul de declaqare a ~ t o m 1 u ide pe calta de alimentare ncrfmal4, h p m t . t = (0,2.. .0.5) seam&, &d 2n vedere echiparea cu p r a w i modeme. raplde selective gi cu fnmxuptaare w M o m a r e rapid. De fapt

31care:

tp
tM.

At

- mporizara treptei a 11- a a p r o w & de a unei finii: - p a z a de R,A,R a htreruptorului liniei coosiderate; - u-mde timp,

unde:
t

bI- timpul prowei maximate & curent temporizate a elementelor conectate pe b a a

de lucru a statiei prwhuta cu A.A.R. - timpul mgsuxat din momentul SCiIderii tensiunii pe baTa sub tensiunea de demaraj @ pAnA In monienhd&$ei zensiunii pin actionarm A.A.R. Dintre valwile calculate: cu relajiile (4.1) gi (4.2) se va alege valoarea maxims. C o d * (4.1 .) asigurh ca A.A.R. s2 nu acQoneze la d e f m Mtoare. Condipa (4.2.) asigur5 ca A.A,R d nu actioneze la defecre a p h t e pe b a l e de m.t. sau 2 n reconecfata la accste ban, dar care conduc la scaderi iniportmte & tensiune de demaraj. La proiectarea sau la alegerea schemei de AA.R. treh~ies3 se !id mm de parametrii care de1ermin8 autopornim motoarelor electrice asincrone de la consumatoc (determinati prin calm1 sau experimental), tensiunea reridualsl pe barele consumatorului in momentd pornirii A.A.R., nwnirul iji puterea motomlor asincrone care se pot autoporni ( a v i d S n vedere faptul 4 unii dintre consumato~.iimai p u w importanfi pot fi s a c in astfel de situaM). Pentru a se asigura functionarea c o d o singuri dat3 a A. AR (evitarea con&rii repetate pale un scurtcircuit pe b e ) se prevede elementul de blccaj B. Intraducerea elementului de timp TZreglat la timpul c~respunzAtor pauzei R. A. R (vezi paragraful5.1) permite completarea schemei de A A.R. $i cu un R. A. R Obsemape: o o n h PE 5041 96, in cazurila In care pornim A.A,R. la sdderea tensiunii conduce la timpi de actionare prea mari (de exempln in cazul harelor mlectoare la w e sun1 conectate motsincrone sau chiar generatoare de m i d putere) se mom a d d sc prevada pomim A A.R la criterii suplimentare: scgderea fiecventei (cu cmtrolul Erecvenpi pe d e a de rezervg), schimbarea sensului mrmtului sau a1 put& etc.

Fig.4.5. Schema A . k

4.3.2. Scheme principiale de A,A.R.pentru o linie electrid de distribulie


i n fig.4.5 se prezintl schetna principials a unei instawii de A.A.R. dinu* statie alimentata E n mod normal prin linia L,, din s t m a A, linia b,aliment& din stafia B wand iniremptorul l2 deschis In 'ngim nannal, constituind d c a & dimentare de rezerva. La d e c l a n w e a lui I (prin protecfie, manevre etc.) se dezexcila reled 1 a r e are in-erea Ia revenire, prin contackle sale asigurhdue e x d t a m bobinei de anclan+are BA a intrerupturuluiIz, conecthd astfel remva. A.A.R. din aceastli schema intervine @ la disparifia tensiunii de pe huela C ( d e c l a m lui 13) prin actionarea releelor 2 9 3, d a d I1 esre inchis $i d a d pe Lt este tensiune ($i deci, releu1 6 a a&onat) se va excita releu1 de timp 5 care d m timpul mglat comanila prin reled 4 d e c l a n m intreruptodui I*. & continuare are lac anc1anpi-a lui 12 i n mdul descris mi sus. Comanda dc A.A.R. se d3 o sin@ daiA datoriG faptului d releul 1 esle prevhnt cu inaniere L a revenire qi ca unnare acesta decxcithda-se in

in fig.4.6 se pre considera oricare din r functionare a instaltyiel prin L$ se realc de semnalizare l1$ & sr sB:filnqim%ze.

In fig.4.7 m e re
Nonead asupm f m mentap duPg schema di

De la I d intermedid t r a n s f w ~ ~ u n i i p t b circuItuI bobind acmmi dimatat de mmsfwma

Releu12 are roh~


numai in a c e l cat fimcl

momentul d e d q k h Entreruptonrlui Xl i$ mai IUH@E scurt {ncxsar anchgkii htremptomlui Id.

contackle inchhe n a b un timp

&or

wnectate pe bara

k A R (witma wmdM W B.

@tor paw&R A. R amRA.R n k a A A.R la dderca 1d~mcolsctosre dc mid p r e ) se IBM)- s d e m freIXen@ (cu dsaualputeriietc.

Fig.4.5.Schema A.A.R. pentru o linie cu anclan$arcaautmml3 a r e z e d qi rever~irea manual3


I n fig.4.6 se prezina schema principialil a unei instalafii de A.A.R care pate considera oricm din a l e de alimentare drept cale principaiil. Alegma modului de funNonare a instawei in comrdantg cu regimul de alimentare a statiei (prin linia L1 sau prin Lz)se realiid cu cmutatorul C, schema find perf& sirnetrid. Cete d d Iiimpi de semnalizare l1 #i 12 servesc pentru a india 3x1 care dintre sensuri este pre@tiUi instalaFia Sg funNoneze,

de A.A.R. dintr-o stafie . alimntatA din sta?i& B & alimentare & r e z m , = d t A rcleUl1 m e are .ea Winei de adamam

4.3.3. Schema principialg de A.A.R pentru "urtreruptorulde cup15

h fig.4.7 M e reprezentatg o schem5 de AA.R cu curent operativ continuu, care


m o d asupra Pnlreruptorului cuplci langitudinale (A.A.R. aplicat consumatorilor alimenw dup3 schema din fig.4.l .c). De la set@ 1 de bare sunt alimentate releele minimale & tensiune 1 $i 1' prin intermedid transfotnamlui de tensiane IT1 . fn cazul unui &fa pe linia L1 $ a scilderii hnsi.unii pc barele W e i 1 , aceste releele acfionead gi coma& r e l d & tjmp 3. circuitul bobinei acestui releu stabilindu-se prin contactele rdeului maximal & teasimc 2 alimentat de transformatonrl de tensiunc ' I T Z de pe bade m i e i 2. Releu1 2 are rolul de a controla prezen@ tensiunii normale pe s q i a 2, pmnqhd nunmi h acest caz functionarea schemei A. A.R.gi itmpiedidnd-o in caz convar

psinnii de pe b a d e C b c b gi d a d este 5 care dupa timpul reglat r c a r e l o c ~ l u i I &I3 &tmitA faphllui cg

FigA.6. Schema A. A.R. cu douil senrmri de acponare psibile.

Releul 3 comandil d d a m 'tntreruptodni L1 sraWnd m a l u l W n e i de declwre PD prin conractul a u x j h C1. k i n descbiderea f ntraruptorului Xn se dcschid conraQeIe sale auxiliare C2 $i se inchid C3. Prin Cz se hump circuitul bobinei ~e1eului inkrmed~ar 4, care are n f l z i d temporizare la deschidek (a. 0.6.. .0A8s). se s l & i l w circuihd cmhctondui de a n c l a w &in hchiderea enntactelor CA, kue se inchide $ a d e l se alimenM bobina de anclampre BA a Mlplei loqitudhale $ aceasta i se inchide, tnlrerop3nd W i t d hbiaei wntadoniui de anchqare CA prin deschiderea contactelw auxibre Cq , Astfel, consumatmii dc pe liniile L3 $ Lq, i WE f d n t e mu alimenw prin linia L1 (cupla CZ find deschisg), vor fi alimentafi, dupi aparitia defectd~d pe aceaM liaie, prin linia La, care r h h e in func$iune, Tempaeizarea la &&idere a c o n w l c r releului intermediar 4 este astfel ale& i&t SA fie &cienlli penm ca dupd deschidma contacreior auxiliare C2qi i n t w p e r a cmmtului prin bobina rdeuli, contam1 sgu s.4 rhAn3 hchis pe timpul mxw m c h j h i cuplei CL,

4.3.4. Schem disSchema de

rqu, denurnit DCR - d q


a c e s-an now:

1,&3 - alimentarea i x ~ 45,6 - alimentarea de

Meul i n m e d i a r 4 se introduce pentru a se wita a a doua a m a r e a cuplei CL,

am ee s e a s i g d prin descbiderea contacte1or releulni4 dupa temporkmea menfionat8, ~i astfel dad CL ar dec1cWtul contactndui CA nu se mai pate inch&penm d contactul reIeuAui 4 m e &chis gi deci nu I& este posibilIT o n o d adclansre a cuplei.

ad crpentul W i d de rqtcsului Ii se d d i d
rircuilul bobinei rel4ulUi
. .O.Ss).

m r u l u i de m&n#are d q a r e BA a atplei

~binei contacsarului de

, a h a t a t i prin linia LI
h i pe a linie, ptin

4.3.4. Schema dispozitivului de conectare automat2 a rezervei(DCR) Schema de prindpiu a dispozitiwlni de AA-R. realizat Ia ICEMENERG B w r@, demmit DCR - dqmzitiv de concctare autbrnatll a rezervei, este dau in fig.4 8. in cafe s-au nomt: 1 s dinlentarea principal& normal& (alimenlareahrelor colcctoare): 45,6 - alimentarea de m e n d (de pe linia de r e ) ;

PlL, PlR - p H de redresare m c i i prin care se a l i m e n w relede ML,MR; ML, MR - relee de tensiune pentru conmlul tensiunii pe bare; T,L P2L gi TpRF2R - blocuri & trans f m e - redrewe pen tru alimentarea schemd: A $ B relee intermediare pentru anclaqam iatrensptorului de rezerv2; C rdeu p t r u declawarea h1reruptorului de alimentare normalil; D - releu pentru wmalizarea preoentei msiunii continue de alimentana schemei; RT - releu de timp cu tempori7are reglabii, asigur3 ~ * A P ; IC - codemalor care, prin tirnpd &u de incbcare (60 - lOO)s, asiguril timpul de blocare a schemei de la mcnclanpre p h 3 la a n o d funcfionare pmibiU; Ct - condensatw de ritsaj p t r u netezirea tensimii r e d m a e LI, Lz - hnpi cu neon pentnr semnalizarea prezenfei tensiunii pe barele de dimenmre nmmalerespectiv de W; E l ,E1, E* & & - dispozitive de m u t a r e . F'uncfiom schemd fn instalafia prevhtg cu DCR -hie 4 fie montat ~i un releu de b l m j (neindical in ~chema din dg.4.8) w e pamite ftu~cfionarea DCR nu& dad sunt Meplinite condifiile de conectare automati a rczervei {releul realizead blmrea A.AR. dad scurtckcuihll estc pe bare, dad htmuptorul este defect etc. ). Penm pmim dispozitiwlui DCR. cheia DCR este pe p i p a lncbis, astfe1 a m este alimentat m tensiune. bpi o temporizare de 1.. .2 minute, oondensatorul 1C se pin8 la t d m m tensiunii nominde de alimentare a schemei $ dispozitivul i DCR esle pre@tit pentru executia A.A.R. DCR p a t e i m w i fn daui situalii: a) IA declaqarea intempestiva sau prin pro-e a 'intreruptorului 1 , de pe calm de alimentare normal& (aqionare wpidA); b) La dispariQa sau la Mderea tasiunii pe bade de alimentare r~ormal3 (releul ML sc regleaa de obicei h o valoare de prnire , U = 40 5% U , p l r u a asigura autoprnirea motoarelor wincrone f M tensim dar d a t e hd Pn turajie) - En care caz actionmi2 temparkit.

C a d a)

JA dechnhtremptoruIui I1 se dezexcitii releul ML #i se fnchide oontactul auxiliar II a1 htrenrptoxului 4 (En schem s-au reprezentat cuutactele Pn pozipa Ior normala - c h i Mreruptorul este desch, c b d r e l d no este excitat). k i n inchidera oontamlui MLI se excitg r e l d de timp RT, acesta P g i &hide inwtaueu contactul Rtt prin m e introduce, h sexie cu b b b lui, rezkmta RI de stabilitate termid pornesc colrtractele cn tmporizare h inchidere Rt, 6 RTI (RTf este contactul final al Awlui RT).Rin inchidera ~ ~ b c k l o %, r qi ML4 se pregst q t e func~onareaschemei. Prin fnchiderea lui II se excita releul A care-$i deschide instantaneu contactd Al introducgnd In serie cu bobina 1ui r e z i s t e n p de stabilizare termid ItF, iar prin bdiderea instantanee a contachllui A2 @ & fiind deja hcbis) se asigur3 dsdmrea condensatorului 1C p t e lmbina reledui B cam se excitg $i se auulmenpne prin oontactele B1ti ML1. Rin fnchiderea conmctului Bn, cmdensatmll C

d eomplet p e & rezistenta d t desCgtcare &. R~TI hchidera mtactulni BI MLl a fost khis) m a comanda de anclangate intreruptondui de TI. L a revenirea tmsiunii pe bare, ML se excita, mntactele sale MLI, M L a, h & , ML4 se deschid, d& se dezexcita ~i revin~eleete RT @ B. com@ndu-~i oontactele. D a d Iz EMsJ anclansau el este declan8at din nou de catre p m q i a elementului repctiv flinie, cuplii, tmnsbmator de r e z d ] , atunci bnsiunea pe bamk de luau nu revine, releu1 RT ramhe excitat conti& cvrsa p h &la tnchiderca cunmtului final RTr prin care se realizead guntam bobinei relcului B . Ca amare B se dezexcitii Entremp i m p M de anclan- Ia tzCdat lnin contactele BI Si M L 4 ) , Cazul b) Dacs tensiunea sade pe barele de alimentare sub d o a r a de pornire a rdeului ML, acesta se dezexcilg, p o w RT (mtactul miliar XI ne2nchizbd~-se, nu se excitA releul A $ deci nici reled B ) . Dupa tirynd de 0,s.. ,0,6 s se inchide corrtactul alunecator RT, astfel eydthdu-se releul C. Ca urmare se inchide contactul du C1, se stabile@ c i r d 13 14 prin a r e s e transmite impulrml t k deElan~re la Zntreruptorul II. Apoi se va d t a r e h l B (ca in c a d a) cam prin coatactele Ba - M G va transmite comanda de rtnclaxqare a htmqtorului I2 partru conrezavei. D a d tensiunea scade pe calea de dimentare de s e dezmcita MR prin MRI, excitll RT ~i timpul t, se =it3 C, care prin contactur Cz wmandg declan$woa 1 1 12;prin MR2 se mcita B (Azc s k inhis, releal A fiind extikd pentru cB I1 este hchls) $i prin B3 se mmandg anclanI t ~4. i
se d

Instalawe RA lor mu a in-

ua dispziriv R

dintro instabtoe c m
Lhiik electrior
%menre ale sistemeJc din defectele ce apar g dad Shia sar mat defect, atunci la restab

dEdalm,dupgun~

nu mi a @ . Pe acler mixte flinie aeri& a : electrice suhcmm - L (pennaaente!, p

De fapt, scum
aprov&de-= izolatiei. Supratc o d . lmh@
fblmed. D to wt & i p m d Dad ' h d

madudor, persistenta Dalg fiind i: scur~circuitului,meri pmhatiei este foan

penm stabllitata sisr Se spune GI R


wte nemqit d a d &

Datele s t a W timp ce pe LES nu s t a M c a exploatHrii t p i m u l ciciu, numai triph sunt reugite nm

5.1. Scopul gi d o m e d de utilizare a R.A.R.


Imal@le R A.R. se preyid I n scopul restabilirii rapide a alimenthii consurnatorilor sau a intexmexiunilnr clintre sisteme sau din interim~l unui sistem elwtroenergetlc. Un dispozitiv RAR repcca mai rzisphditd autamade refea gi constA dht.r-0 inskilave conqlexi care realimazl reanclampm automat3 a unui Intremptor dedaqat, d1p8un timp relativ scurt de la aceasta d d a w r e . Liniile electrice aeriene, dataritil condi@lor specifice In care lucre&, qrezint8 elemen& ale sistemelor energetice care sunt cele mai mult supuse deranjamentdor. Mufte din defecde ce apar pe IiniiIc dectrice aeriene (LEA) su un caracter VeCBtor, in care caz, dad linia s-ar scoate de sub tensiune un timp uecesar stingerii arcului de la low1 de defect, atmci la restabilirea alirnentsril cu temiune exista fm multe p s e ca defectul si nu mai ap&. Pe aceagta constatare sc bnzRAR.. care se aplici! la Unii aeriene sau mixte (linie aahnii continuau cu Iinie subterd) dar nu se prevede pe Iinii in cabh (linii electrice subterane - LES)pentm cB ?n cazul mxtora defectele de obicei sunt persistente (prmanente), adid prin distrugetea izol&ei. De fan, scurtcircuilelc an caracter trecgtor In majoritatea situwor datorita cauzei ce proyoad desc&cara. Este vorba desigar nuniai de contum&i nu $ de istdpungeri ale izolafiei. Supratensiuaile & orice nat& ar fi, sunt reduse la un &el neq~riculos dupa conturnare. I d a * murdarg ti u m e a este "dpil" cji '"uscatti" de arcul care se formead. De obicei carprile exterioare a r e provoacii desckcarea sunt distruse. c a m dis@rflnb Dad ha muza scurtcircuitului este o mnevr4 & e t a sau ruperea unu couducto~, persistent3 acestuia cste evidentk DatA fiind incertitudinea legatg de caractend -tor a u persistent a 1 scurlcircuitului, meria sB se fad o incercare, himce revenirea la reghul anterior @tl\iei estc foarcte importanti p t t m cdnuitatea i n alirntntare a cansumatoritor 9 pen trw stabilitatea sismulu i clectrmnergetic. Se spune d R b R este reugit dad defectul a fost trecgtot, r e * d RAR este n e w i t d a d defectul este persistenr. Datele statistice aratild (80. ..90) % din defecteie & pe LEA sun treestoart,im timp ce pe U S numai cca (2 ...5 ) % I n defecte au caracter tr&itor. c k gtatistica exploatgrii arati d Zn (60...90) % din dec-le U R A .R etc primul cidu, numai (5... 10) % din R,A.R dublu ciclu sunt W f e . ?ntimp a RAR triplu sunt m t e numai 3 %,

se der~xciflM R prin dcx4aqam p t r u d I1 cste hehis)

>c o w &

Conform n o d w l u i p t r u proiectm imtala$dor de pmteclie prin rele $ I automatizare, se vor pmedea dispozitive de R.A.R. l a toate LEA $ la linii mix&, cu texlsiuni 1000 V.De asernenea R,A.R se p d e at& 3n +e radiale & fi En W 1 e buclate, de medie, hall3 fi foam fnda tensiune. lndiferent & principiul de f u @ m r e$ s c h m folositg, existih o serie de condi* pe wre R.A.R. ~ebures% le a intr-o dt mai mare mhw3 pentru a objine o Func$onare a ansamblului p r ~ t e -e dispozitiv R,A.R- fntremptor, cu perfonnanp dl mai ridicate $i mume: R.AR irebuie se pmdwA l a declaqarea htreruptorului provwaa de dtre prokqie 8i sii nu se p h d la decon-rea manual3 (comandatg) a acesluia. sau dind dsclarqam prin protecfie m& imediat c h @ o cornand8 de anchqare; RA.R trebuie d pemitA b l m m r e a n c l a n w i &d declan~area este pmocat3 de
ammite p r o t e i ; RA.R trebuie si poatA Ifi folosit cn orice tip de protecpe ~i eventualele defeqiani a-te In dispozitivul R.A.R sau scoaterea scl din funcpune, nu trebuie sH Impiedice fun@onarea c o d a pro-ei; schema RAR trebuie permita p~lungirea treptei rapide a p w e i da distanv gi aiegerea reghului de RA.R, monofazatii sau t&zat$i, f se poata face uwr tn qloata~ cu ajucwal m o x chei sau eclise; r e g h d ales fie vizibil p e n m

sa

petsanalulde explotme; comanda de anclangare daa prin dispozitivul. de RA.R, trebuie s$i aibii o durata mlieientg pentru a asigura anclangam Yntrmptorului. in cazul aplichii RhR la m e bucIate (fig.5.11, schema se w m p l crr ~ relae pentru controld s i n c r o ~ u~i i relee de tensiune m i d . Se prermpune d fiecare din fnmmptoarele 1. . .6 esk whipat cu R A.R. La aparitia unui scurtcircuit in punctul K pe linia L ! , decla-z4 sub acfionarea p m e i lntrgmptaarele 1 si 2 dar linin L1nu va putea fi reconectata la ambele capete, d&i dadi sincronismul dinwe sursele Sl$i Sa a fosl mewnut prin I d l e h gi LA, cesa ce se w d i d prin el-e de control R.A.R. din 1 gi 2, a s t f d : Sn 1, un releu de tensiune m i d alimentat cu msjlunea linid Lr a r e nu m t e , prin conlactul s h , executarea ciclului RA.R de&t dad link nu este sub tensiune, respectiv dac4 ti htreruptorul2este declmpt. i n st@a 8, pe linh L l se prevede un releu de contrd a1 sincronkmului, m e controleaziI d a d tensiunea primit3 pe linie de la sursa S1 este In sinamism cu tensiunea pe barde B, D&i mnd* tste hdqlinit3, schema RA.R din B m m d 3 mnclWteruptorulni 2. Reled de coatrd ~cronismului (RCS.) p t e fi un rdeu electromagnetic de tensiunt, care control& prezenfa W u n i i pe linie ipe bare gi unghiul dintre fazele acestor tensinni. Reled este acpomt de difg m e t r i d a tensiunilor aplicate celm douil Mine ale sale, In fig.5.2.a. rn daa schema uaui releu pentru ammlul shmnismului qi modul lui de alimentare, i a r fn fig.5.2.bse indid d q g m a tensitmilor aduse la releu, h cazul c h i cele d & tensiuni sum egale, dar decalate:

este marel, reanclanSa

L a elahram
ale tim primd dona c d un curen1 r ca cele douA lntrwap peVM cu un releu (utilizate T ns c h da

fn a u l UniIlor radlale se uiilizeazA cunt~olul lipsei t h u n i i numai in catul &d pe l a existA ramdatebaterii de c ~ ~ 1 o asau r e mcitmue sinmne cu pnteai mai mari de3300 kW. Un cidu R A As e p t e xepmeata schmatic as* d d a n p m - hatrempere reanclangare.
Se

clasifim diq a) Din punct & dclu, sd~rmedei kR

numege timp de R. AR sau p a d RkR intervalul de timp in care h i 8

SchmeR-A-R r Scheme R a t

anchn$are a hmmpt~mlui, iar t, este timpul reglat a1 schemi Paam R.A.R. t d u i e fie d c i e n t de mare ptntru s adgum condivi de stingere a a r d u i de la local defm, pe de alf3 patlq ea trebuie sB fie d c i e n t dc mid, in& cnnsumatorii d nu s1rnt.A intmrymw alirne~itltllrii eu cnergie electrld, Tim@ necesar &io&i m d d a i la locut dekctdui depindc de mai mulli parametrii prime care tmsiunea i o d a e i Qi feld btrenqprii (mom, sau trifazale), vezi
fig.5.3ob@utg expiqmtal.

S&me RA.R 1 b) DupH n u m S d f# a RA.R Mhd tuma RA.R. & numaiauneifs

protecFia@d
a

R.A.R.

decwRaateif
w w t e m '

fa&K

c)D@-llralW I R.A.R. s l m p k 4

R.A.R. care p a k 6 inti simblid a

! n a d feanch@ii rnonofazate, pama de deionizare trebuk s3 fie mai mare datoritg i n f l m cuplajului capacitiv at fazelor sbgtoam &me sub tensiune. (Spqul a p t de am a t e sub Subenp electr~mapaid a celorlalte douh faze intact6 $ a i atare d e i d m spatiului ocupaide arc 8e redizead mai greu). Pentru d m h p a d de RA.R indid vdoxile din taWd 5 , l (vatori stabilite expehaml). T a b u 5.1

Obsewa@e:pentru nivelul de teasiune de 220 @ 400 kV sc pate &rma d t ~ ~ j hmg si o m n e c m e este uWi doar dacB h t a m e w este (0,l ...0,2)s. 0 w o n a r e a p W $ e i de dktanv de exemplu fn trapta a I1 - a, face inutilg reoonectam din punctul de vedere al shhiW@mnzitorii a sisternuhi elamenergeh~)).

t .

~~

Cmdkqmiti~elor kAIL ss p t e &ice 4iZ&ite plxncte de vedme: a) MP punaf de v& al m d p i de h m m p e m a alimnWii Uriiei pe durata uatd U , & e n % & Bs R. A.R selmprt Ql:
$&-&AX m d e ,a * d t~,.g,~@$5.--0,3S)a; t ma = 1Q,154+.1,5)s ; S c b m R&R. r@i& a d t -3 l,S$. Scheme RA.R h b e , b) DugAnarnHFnl frmer:akw d m e l w sistmw ~ ~ R t r l ~ ~ ~ h ~ ~ z i tmrof w w , diqzithld RAR l&A& m a a t @AXMI in

&

ahd depinde de mai mulp ii (mono sau hihate). vezi

rnmai.auneibeplC1liniile~mneu~bgatdIredla~t,h~are

m p r i n d w as e l e c t a t ~ ~ d f a ~ a c u p ~ ~ I a ~ t ; m / M f a m t # @ARMm l a are scwmkcuitde mwohak wrr fi

&a

d e c p ~ ~ ~ m n o f m t , i a r c e ; L e p o ~ ~ t t r i g a z a t

-@prinRkR.T.
c) Drrpgnum$mf ac@MMbtas e d e m b c S i S W k R,A.R dmph cu a&pg@ actionas (chun ciduj, care egta c d mai q t ; U . R . mltrph (tau R,A.R, cn a c @ & qelatSI). W dOuE[ s a u mai multe ricluri, & hWit pe lihiile pe care apar muIte supramsiuni atmMxi~e. Schema cad &a fn lQ.5.4. simbniid a ItnsliRkR d d h

m z sub tensiune. ( S N n l .
DBfazeintacte@caatarr:

Wmie d lie rnai mare

F r g . 5 . 4 .R.A.R dubtu

Dad la relee de RAR cu m s i cidu tu @In& de ttnsiunea hid (a se w d a t a m5.11, la releele RAR cu dublu ciclu se poate preciZa d: + penlru p M cicfu se adc@ timpii de mai sus, iar + pentr~cel de aI doilea ciclu, numit $i ciclu fent (ML) p baza w e n p i explagtgxii, se admite t UR = (15.. 24)s . Ahe reglaje ale imtak4iei R A R . : 4 cmrol IipsH tmsiune: Ud = ( 1 5 . . 2 5 ) V;
control e x i s t m y sincroxrism: cp,, = (30. . . 4 0 ) ' . d) Din puncwl de vedeae ai m a d u d i n poziia de funcfiorare (de revenhe) a schenlei de R.A.R., se demehc n & m e de BAR ca revenire manuals, la care interventia persomlului de exploat i u p fiecare funqioaafe a R.A.R, pentru a readuce schema h tare este pmitia de-1 scheme de RkR cu reveph mtomatlE, la care schema R. A.R. revhe automat In pithde lucru, dnp8 un anumit timp de la acfionare. e) Din punctnlde vedeae d mcldalui de actionare se d w a c : scheme R A R , mecanice, care se aplrcs in general Pntremptmrelor pmkute cu m a n & marmrt1H gi care folosesc pentm r~anclaqaree n Pnmagazinaa In grcuIA0 ridicatt la anmite &EUfirni sau lu Pnresoarte; scheme R,A.R,electrice, care se aplicg oumai lmiilor prwkmte cu Pntreruptaare camandate electric, D a ppecizat cg: + R,A.R, T va fi prevdzut la orice tip de -circuit In q e l e cu un U , 5 110 kV. R,A.R multipla (& obicei dubIn) se va prevedea la linii radiale cu alimentare & la nn shgur capit. + R.A.R, M va fi pMzut la w e cu U, 2 220 kV, cu pecizarea d scurtcircuide monofazate vor fi demnectate gi r a n c l a w mwopolar iar m m k u i t e l e polifaah vor fi dechqate tripolar, definitiv ( & A reanchipre automat%). Se admite RA.R.M. gi la defecte bifazate i k 3 pidnt. fn canrl defectelor persisrente, dupdl prima reanclanpre, declaqam va fi w i f a a A $i, de ftguli,d&nitivA. + 3.A.R. MT va fi realizat cu un singnr ciclu, $ se ip m d tot la w e cu tensiunea U , 2 220 kV. Se admite mnclaqare autamatH mnltipli (cn dnblu cicln), d de a1 W e a ciclu. lent, Bind btotdeauna wifazaL + h &ea unificHrii solafiilorpiedate, i n mde cu U , 2 224 kV, se vw prey* dea echipmente care sit alegem, de regula, prin o r , a oriWa dinin regimwile : RA.R T,R.A.R. M,RA.R MT. h m z d defectelor evolutiq adid apariva mui a1 doilea deftct, fn pauza de RA.R. M, dupS elimimm primalld dtfixt, se recomandg ssigmrea declwrri wifamte definitive (cu blmclan@ii automate). in fncazalot primare poMgomle sau cu 1 1/2 2 btresuptoare pe circuit se momand3 prevedma a doua fmcfiiactive de R.A.R., asochte f i e c h i fntreruptor,
4

5.3, Scheme de B
5.3.1. Schema b k
E n fIg.5.5.

Schema b l ( z ~ d

L a d=w== pin elebnmtul de p comanrlg @ pozitia h m este prin protccpa pi fntremplonitui, pe de a nu eistA simultan lq@ Cele d o d posibr Solup din fig3.6. a se pornirea schemei, ckn sistemelor ce urmeazA pauza de RAR, creau I cormndi 4, de reanclam Dad & f e d a W o n e z e mai d e p l prou@a prin relee ocn
repetg

'

m t i a anw

?n4remptorul*

x m v ap tuals!s ~

m u n PI m~q maw *IT'S

' X ' V ' X aP amaPS 'E'E

Rin 'lncbidma~ m r a a contactul a d & 1 al b


Pomire RAR

fn m o a e o ~ n s ~ releu1 E,OdaU cu aa coatacluiui E l ) .M

Fig.5.6, Scheme de pmire R.A.R n) prin necancordanfii h t p e poziCia cc $i a i n ~ p t o m b i ; b) pprin ilnpuls de la prote~tia prin relee, (rapia de h ca@tul mpeaiv a1 liniei)

5.3.2. Scheme lrnhdoare ale mor diqwitive de R.A,R,

f n fig.5.7 w d4 schema inmi& $ mwtuf de conectare Fn hitahfie p e m un dispuzitiv de R.A.R tip RARS r d z a t de TCEMENERG $i Slizat pentru reanclangarea hlrmuptmrelor liniilor de m d e tensirme, El vste rdizal cu condenwtcrr, este de tip e l d c . cu un singur ciclu de functionarc. Merca in functiunc a R A R S se face conecth n t d cbeia RAR. CIlh.L. Astfei, condrnsatmul C se in& prin circuitul format intrc h r n a 1, contacwl insrantaneu RTN rnr;istar$i Ri cadensatorul C ~i hrna 2 a dispozitivului. Dtrtoritii rmstentei Ri, t h y 1 de Emirare a1 mdensatodui C esle de minim 20 s. D a d h~rcqtwul liniei declweaz2 prin p-ie, prin circuitul format de chela de w m a d gi mtactu1 nuxiliar normal inchis I (a1 ~ ~ p t o r n l )use i excitA bobina mleului de limp RT,. ?n urma d a d l i d m i cnntactulu~RTpl ifichderir kmprkte a contamhri pager R T , , m~da~saturul C se va dc&m p e M n a rcleului i n t e n d i r E,mre exci@ndu-se+sc automen@c prin contactele F1,& Si trinute un impds de reanclmyre prin wntactul E3,

reglajele celor dorril ar Csedewrdpro(RA.R de&tgrii releuhn E Prin descbldera r n conden-l C lrvxp ? n M ,~ z come& de bobinei Aeuiui & h, b l & b f h e ass cgndengamui C & Tensiuw la bomtk PP

vfilep~ qdnp yznpe~ ppmmapum aparoq q eaunpuaj

~~

'('8'f'?lJ) q w w ) U E R ~ I B Z P O ~ W WwnUR 0 P fl I n l w W u 0 3 lnlnw mp TL.s.@JI JXelrmsm .!nTwln6rp - 0 Z s n Q s - n p w I q -9i ammsap q dwsp~ ad m q m p RA 3~ D P O I W U ~ M ) ~ dmll ap mwp ~wqq P a~muauttpap l n q r m q adcuanu~m 'mum03 ap y a q ~ upd m S m p q ap w n r o 3 !am !wnmp in= ul wau o wuad 1 ~ 8 a ~ d p g p d s ! p ?gapq I mlnduq a a 8 m gdnp p [apw 'a3103ugas p nou up a d m i 3 ~nrmasrrapm I d ~! qn l m w m sasaplq3uI q q ~ m mpxxap ~ a as f l ~ !nlnnmnoo a m a p g m p n~.r6 '13 15 w1~3=3p as d~~ 'tnap p czg 1nl3mm~ P F W P 9s '3 mFaw ! p emrn ul ,aa$uupwxt plou a gmpo~d gs mod nu wm~! '(j~amu "xy* a b ~ a r d upd rr&e13ep rorr pun pztm ul ' i ~ u ! ppz ' 1d m w p ~ od s ~ d m P-P as 3 InJowsuapuw ' ~ ! d 1 1 1 n 3 3 m 1 1 0 3 B ~ J ~ P Iu ~ r~ ~ dJ adja p J d am ~1 0 ~ 3 mop l o p apfq%ar aulp ap ~llw alsa urnw ~ n ~ s l nm b! n p 13 8 1 m*(fa !n~03slmrqqmp upd) a*13uear q~ pswia! IS adruwq as '~ma3v m : , m -3 Inafar mxazap as IF 6 Inap gpxa as ' J d j , ~ : qnmwum MWUT Iwuamom y +(swsw~ p @ q m m t: a r m m) y q m p 8-s p1~01dwarlq p 1~ W Inlmm B 6 q ' m m u n mnu!3um ~~ u l g VA InpalaJ s t ~ m ' 2 3 1nln33mw t = q w ~ u ~ w

muan

d&x

?n fig.5.9. se prezinlg schema interioarh qi modul de c o n e m e h instalape a dispozitivului & R,A.R. tip R . A 3 . T - d i z a t tot la ICEMENERG qi utilizat pe linllle de 110 kV. El este un R,A.R trifazat, cu un singur ciclu, de tip electric, cu poraire prin prot*, cu revenirc wtomat8. Dispozitiwl R.A.R.T este prqitit pentru funqonare dad cheia R.A.R. se atla pe p z i f i a "R.A.R. in funcQune".

d o i l e de lipsil U

(pin m t a d u l MP: coatadnl RT,. c m a d u l lui prim coau iar p r i n c ~ Lncrul n A Relwl RTp mntaccului RTpt cmraanl G,
m m t d u i nmmal i

~elwl de blocaj RTB blmj raglat pe B , care prin am= Dad & f e d nu a RTB fiind e x d wr deoarece conmaul &nhedeclanSgtBI
cgnddqadacr
SaU c0IlmM s

cE

lastareah@id in situa* a d se excita r%eel


dacaaufoaqir

Majorhatea dr prin proreae s-ar b w

-. . - - . - .

F1g.5.9.s&& releului RAR T


Pentru pornirea dispozitidui este necesar ca h borna 3, d se prim& un impuls de la relccle dc exemfie ale prot&ilor de la care se d m q k reancl-rn aulornatii rapid& Se excia a d e l releul P,a r e prin contacrul P , dmmanda de declaqare, iar prip m t a c t l i l P2, excits releu1 MP.R e h l MP se automentine prin contactul MPI, iar @a m r a a u l MP3 e x c i a re14 RTB . D a d dup5 declangrea liniei sunt PndepIinite

la repunerea sut, lenr m e permit reanch fl: cu d e c h q m d& R.A.R,M p pe durata h n liniilor radiak acestora pe da nitiva este mol 8 se pot r e p a
consumata Cea mai ntilr RA.R M se apkS 1 U, 2.1 l0kV) d In ac SA ale@ faza d & PntrempWctdm SA aibg cirnrlte de a m

'

aondiQiiik de lip%tensiune sau controlul shmnhnlui, se e x c i a relad de timg RTp @in contactul MPd. Dupg wrea timpului red pau=i de RA.R. se W d e contactul R T , , care pin contactul G3normal fnchis excitg releul A, ce se automenfine la rhdul lui pin conEactuI Aa. Prb oontacrul A4 se c o d mnchuwma himuptontlui, iar prin contactul AJ, se dezacita reieul de blocaj RTB.care revine h inifialil. Releul RTp & h e f n mcontirmare &tat (prin contactul inchis A3) ~i pxjn bchiderea contamlui RTN excitg relseie C $iG , care se automen@ prin contam1 G. Cmtactul G3 3nuexupe alimentarea relwlui A , Rmltil cA durata impulsului de reanclarqare este egalii cu diferen@ dintrc reglajul lui RTppgi RTpII.Prin descbiderea mtactului nonnal inchis C1, m dezexcitg den1 MP, iar prin contam1 G, se exciti releula b l a j BTB. D a d d e f m l a fosl e1iminat prin R.AR, dupg trmrea timpuIui de b I w reglat pe ~~ RTB se fnchide oo~imtul RTBr, prin m t a extitgndu-se releu1 B , care prin conB1dezexcitg releele C $ G, i schema revmind h starea ini@aU, D a d defectul nu a fost elimimt prin R.AR, LX va produce o n d declaqwe. Releu1 RTB fiind exeitat, relml P nu va mai prodm exci tarea releului MP prin contactul PI , deoarece conractul C1 este deschis. Dispozirivul R.A.R. T fiind blocat, fntreruplorul rh&e dduqat. B l m a funcfio&ii dispozitivuluiare 1 mi n d t o a r e l e trei situapi: cgad du@i d d a q a m prin pm@e, nu sunt hleplimitg conditiiie de lip& tensiune sau m d u l sincronismului (nu st va mai produce reanclan-, schema revenind la starea i n i w du@ trecereatimpului de blocaj reglat pe RTB); In situafia anclan@ii wite a blreruptonrlui (datoritA "plusului" primit la h r n a 7, se excitg relsele E $ F, iar prin c o n W Ez se excita releul RTB; dad au func(ionat acele protectii care blR. A.R. {apare "p1usol" la boma 5).

5.3.3. Probleme specifice unui l2.A.R monofazat


Njoritaka defkicllor pe LEA TII special, m t monofaate (smrkircuit FN). Dad pnn p r o t e e sax htrerupe numai conductorut (fam}defect, Z n WI unui defect W r , la repunerea sub tensiune a acestei f a se mtabiiqte fnn@onma n o d . Dispozitivele care pwmit reanclangam m i singur conductor se numesc dkpzitive de R.ARM ~i pot 6: cu declanprs definitid rnomhmt3 sau cu declanwe deftniti* M . R.AR M prezintA u m k a r d e avantaje: pe durata htreruperii momfaate se pWmzA fiur@onarea sincronA; in caPll War die nnim pentru a h e n t a m unar oonsumatori, se a s i g u d alimeaam W r a pe dumb fnncponirii R. A.R M au, ~i dugd acaea (chd deem Mnitid este m o m k a a ) ; se pot repara fazeIe defecte fgrg a se I'merupe alimentarea nr energe e h d a
m s u m a m o r . Cea mi ufilizata este schema de R.A.R M cu declangare dehitiv4 t r i f m . RA.RM se aplicii nnmai la M i cn mari de pmere la p-t r q a ar U , 2 11OkEV) @ in acest caz prokc@ prin relee se prwerte m retee seiemm dc faza cam d aleagd f%a defect& pentru a comanda numai dczlaqarea a-ia. Dt I n t m q t ~ ~ r embuie le sB fie prevbte cu dqazitive de actionare monopolare @e W) $ i da h 3 &mite de anclampre erarat pcntru fiecare f-.

q . r r a w e -

:primead ~ln impuls

a d a q a r e a autornatil dadedeclansare, iar


mcontactnlMP,,iar. inki sunt Wephnite

Condiw ce se impun sefectoarelor de fazI pentru R k R M sunt e l corects i d e p b t d9 confqgmfia tn momntul defectului asigure o s puiict~ ale rqlei, de curen* de q e l e i de modul de t r a m a n m l u i fn d i v e ~ e defect pe celelalte doui faze, de load defectului+de valwtrea wistmfef electrice a amhui qi de fun~$omm protec$ei, i~iclusiv a selectoarelor de fa^ de Ia ca#tul opus a1 liniei; SA asigure o s e l w c m c t 5 cfliar ln cazul eletinderii defectului: la perturbarea s;Z nn & influentate de penduMle de a w g k cc pol aplrea h sincrone; rm trebuie sB fie intluenjale de pozipa polilor Pntreruptorului de la capiitul, ~ g u a1 s liniei conublatc. DupA n a m xdrimii'electrice pc care o rnbm5, pentm stabihea fazei defae, se Webesc: sc~ectom de f a a de nmnt (mu ampermetrice);

La en s n m c h i

RI. Prin jml c o It)la diidtivd RA fieidcat In fig.5.10. E & msime Ih evensiguran#ej)%hemaa fm m t a c t e se tran.Pmite pb

selectoare de faz2 de tensiune (sau voltmetrioe); selectoare de f a d de i m . in fig.5.IO se prezintii qm memplificaxt, selectde voltmetnca tu relee electromagnetice. h cam1 unui scuricircuit monnfazat, de exeinplu pe faza R a c l i o d la scsderea tensiunii releul RV, care prin m n W e rdeului intermediar Blr qi dqozilivul R.A.B. hl cornand3 m c h p r e a Pntreruptmlui IR de pe fma it
'

-.ern

din SEN

Din punctul de t
mmgtoarele tipuri d~ d

scbeme RA-R. ne

schemeRA.R co + scheme R . k E R.A.R (fig5

penm intmg
*sckmedeR RA-R, In cpt normal &s&

wprotec~a

Fig.5.10. Sdcctor de f.dz?l voltmctric

.M sunt:
de cpnflgmqia eM e i ,de curen* de ar e & m @ J&ce a
Endat

La un a c ~ r t c i r dpolifazat. t vrn d o n a ssimulm cel puon douA relee inlcrn18dkare i U Prin jocul comctelor acestor relee RI se tmpiedic8 transmitem semndului cperau~.
dispotitivul RA.R.lM., m e se blodmzii. Simultm se m a n & . prim-un relet1 neiadicat Tri w5.10, reanclanqxea trifazatil. Pentnr evitarea fui1c$anlrii g r q k a releelor & tensime ?n eventualitatea cfefedor I n circaitele lor de alimentare C d e ex. ardcrea &wan#&) schema a fost p w cu relee de curent homopolar RC1,RC2 p ~ ale n dmr m t a d ese mansmite plustll curentului operativ la dispazirivul de RAR h1.
It)la

r&fazldelacapdItul

li de h cap;itul opus al

5.3.4. D i d t i v e de R.A.R. uldizate in SEN PC baza priacipiilm mumme, s-au ralizat diferite dispziti~lede RA.R. w e sunt descrise I n detaliu h bibliqpfia ~ececomandatB. fn cadml s h m u l u i energmc national (SEN) se lnthesc dispozitivep-tate i n fig,S,11.
Pentru rtlelt d t mt.
S i t de RAW din SJCX

54. C d o n a r e a dispoxitivelor de R.A.R. cu schemele de protecpe prin relee


Din puncqul de v& al coordon5rii R.A,R. cu prote*a prin relee se dsosebcsc mmilroareletipuri de relee: scheme R A.R. r~ecaordonate (care sun1 ccle mai u tilizate); scbeme RA.R. mrdonate, care la rindul lor sunt dc d u d tipuri: + scheme R.A.R cu accclerarea func$ionlrii protec+j Pnwrnk de hlctionarw R.A.R (fig.5.121, Sn a r e caz prima declawre sc face rapid, dar ne#l&v p e n t m lntreaga mn8 protejatg, lar duph actionarea R.A.R., dac5 defecld persi- protecpa actionead se1cct.i~; scheme de RA.R, cu a a x c m funcfiodrii protecoei c h @ funqionarea R.AR, ?n care caz h schema din f1g.5.12releul 4 va avea contactul s ~ l normal -is.

fn ultinml caz prima dec@ se face ternporkat, iar d @ fmqionarea RA.R dac&ddechd pasistA p r o w aqionw.4 rapid pum htmga 20113 prottjaa. Automenreleului 4 este pentru eviac@onAriin e s e l h dup4 mmdaqm, P n caz & defect p m r . Este evident c8 se oppentru scbem de R.A.R. cawdonate cu p r o w pdn rdee din considaente & rapiditate In decomxtarea dimentafii unui scurtcircuit.

Ds&wrm2n h primuI rind a cdu e l d c e ) va fi pm* penm witarm pie& Funcfia & Di direct b instal@ ar D.A.S. a - e ac

{D.A.S.f) spm &os& de msiune CD.AS.WD-9s capacitgtii sistamhi c mabileas4 prin f &
c 0 a r m m ; t t e h a

ProWema 1 . Sa se &dm vaioam condensatmulai care irehie p n d z u t 1ntr-o scheM a lmui releu R.A.R astfel fncat h p d timpulr ca te&anea a asigure vaioarw mipitaiIde acfionare a releului sii fie de 25 s. Se dau UQ = 100 V, iar U, r 80 V. RILPpuns: T = 15,534s; culZ=5OM& C=311 pF

prin D.A.S. se aaMq wu,t e a s i m k b Ia~onar p t m d p u t d e debir Scadf?cm sism m armare a rm


care p a t e ajunge la d d t $i pentru turbineIt :
pdIstrareaPnfwqiurre la redWditea edihb f i f i g . 6 . 1 seam
Dadplrtgeat

Problem 2. P&p ce avantaje justifid real iarea schemelor de R. A.R c o o r d o u mte cu schmele de p w e prin relee.

rezewi m m n t A&

elemid commwa, l'

u n 5 r ~ m a r i

AP = a, -PC<

kwenp scadc in sisrem dup2 legi expanenoale (curba 1 din figurn 6.1). FuncGonarea SF, nu este pasibila la frecve11fe prea ruid (de exemplu l a fd,. ll. Fesltru evitarea und avarii generalixate, in momentul corespun&ltorfrwenfeifal se sacdicii am~m$ consumatori mai pufin importanti, p i n inlrcmperea autoinatrl a aliment&ij Ior @.A.S. 0.La momen tul dl se decanecteazg consumatorii din prima t r w g de sacdciu, astfel se reduce dcficitul de pulere AP la valoarea

m cmisecinp frecvenp vaiad dup5 curba 2. pin8 in punctml a2 unde se aplic5 o nouZ nduccre a consumului (se decnnccted;.A transa a TI-a de cunsumatori), frecventa va sscAdea dups wrba 3. DacA dup8 acestc d e c o n ~ c t K a atinge echilibml

ceea ce Insea& d valoriIe tran6elor de sacrificiu au fost bine detcrminale, frecvenp revine spre valosea norrnald, dupfi mrba 4 din fig.6,1.

Dacg "m se atinge achilibd P, : relapei (6.3):

Tr a

Comportarea t poate fi rlescrd qm


A t=3T,

T r o m T r l Trz-Tt ~ in tinip ale Gementei hi m u 1 FuncponSirii 13.A.S. f

unde

6.2. Determinarea nurnIrului qi puterii diferitelor t r a q e de sacrificiu i*ncadrul D.A.S. f


Puterea cansumatorilor ce vor fi deconedafi, prin D.A.S. se stibiIeGe pe i~itreg sistenzul energetic s i pe zone ale acestuia, P n h d seanla ~i de condioile locale privind suuctura sjstelnului ~i a consnmatorjlor din zonelc ~ s p e c h v cSarcina . deconect&ii D.A S . se \-a m i p w pe tran5.c dc puteri, in ftmcficde valoarea pararnetrilor convola~ $j de durata

este constants SE reg

este

consmu de rim rotatie din Pntregd S1

a 6.1). Funcfiollarea SE ~m evitarea unei avarii d anumifi c o n m a t o r i

D.AS.f ) . L a momentul sdd se reduce defkitul

sdderii acesteia sub treptele de reglaj stabilite, fn timpul descircini @onate pe trepte de samdu a cansumatorilor, hewenp varixdi in timp dupa leg exponeniiale (fig.6.1), variapa e x t r d de la f , la P ,h,, avh3 loc dupg mrba I, cfidorm relafiei:

fmin=faom -(fnm - f*)

1-e

ddj,

in

cart: Tm este subtangenta l a c u r h 1 in punciul a. $ reprezid i mnsWita de timp a sistemului dectric. La dewnectarea consutnatorilordm prima han& in punctul a, ff = GI, t = h l , se $ se reduce deftcitul total de putere hP la vdoarea deconedeazs puterea P

frecvenfa variind in continuare dup5 mrba 2 din fig.6.1p h A la puncLu1 az, llnde se aplicli o nouh redacere a consumului, c o n h i rehtiei:

DacA In a2 se recurge la al doilea sacrificiu qi dacA p i n aceastil demnmare se atinge echilibrul P, = PC,atunci frecvenja m c r e ~ t edupA curba 4, respectiv confomi relatiei (6.3):

Comportarea dinarnicg a unui sistem electric in raport cu variaoa de frecvenp poate fi de~~:ri&, apxoximativ, printr-n Tun$e de transfer de forma:

lor traqe de
se stabile$e pe intreg &ple locale privind aa deconwtbi D. A.S. anuola[j gi de dwata

esie constanla SE reglat in frecvmp 8i

Tf = ~ J m o l k R A V
este mnsranta de t h p a SE; dqen&na de suma momentelor de i q e ale
j .

rota@e din intregul SE, de pulsatia

iar T t 'r nume@ cmtmd .de timp a SE. DispwiriW D.A.S.f m t d a t e cu elemente de pornire {de m M ) relee de frecventg, seleotarea mmatorilor ce m e a d a fi stcrifimfj se face "m funcve de implanfa amtom gi pe clit a t e psibil, se woman& o dhtfhire i n $stem a sacrificiilor in vederea asigwhii condijiilor de insnlarizare fa caz de avarii de &em. N p h u l q de trange pentru D.A.S.f ss stabileqk In functie de V a l de *onare a releulni de h a p (mpun&aare pdmei ffaqe, dl,fig,& 1) valoara m i n i d limita impus4 p t r u I, (oorespun&aare nltimd tranp),fdh = fa, :

?ncare: 26% - zcma de insensibilitatea BM, A f q l - v d a p s n p l i m ~ d efremenppe.timpulaqi0nadiD.A.S.f @ afnNlui. Se admit: U =(0,1,,.0~25)Hz, GI E (@*I 0,lS) m. Se menfioncazd cB Pn cazul shtemlor electmnergdice h care pdomnira% temw centralele, valorile de frecventg sunt: z 48 I1%, f* = 1, E 45 H z ,iar d a d pradomina ceawalele hidroelearice: fal s 47 Hz ff, z (44,7 45) Ha. V o l d dife,riteIor txanw de sacri6ciu (pukrea lor) se d e b m i d m relnoa (6.7):

...

6.3. Schema de I
Schema principi

el

unde Ktestc factom1 putere - h x m g al consumatoritor, ddemhu1 din madmhdicile statice putere-frecvemtg ale aalora sau prin calcnl@ are valarile:

'~-9-3 u! r~

w a)sa np1.~p313s ap w

n pop rn J 'S'V'Qpun e 8mdpuyd erdaygg

J *s-vma ap -WS

*r9

frl-ad

'!TWWU! ~Flvrr!~ ! W a r n saxapgA UJ 'J *s-vna ap ! a w y s m p m 3 a t! $ a p ! m !W@~IOW~I= ~ ! q s o a p@uaa 0 mepiom a p q w luaza~dui ' p m w d a~ -ernwm mlgeolha tmht e m a d a ~ y ~ o d s ap p lslpu!l q m u un r n n 3 r p x s ap resaoen !nTnmloh m m p a-h ~ p an3 as '!w lop u$ lop up agar ss J ' S y a q ~ o p h m n W afaww 'm rr a n v m w ~ o l \ ~ c a w p wa ' ~ s ~ o = ~ ' ~ / z H P ' o = ~ P / J P ' Z H ~ = J ~9d1bd.g ~~B~R@~-

I ~ ~ I OpA u

:ssb=~'s/z~l[~~~ d =~~ p ~/ = ~ p~ e ~ m ~e q~d % - 4a !SS'O=S ' s l z f l 8 ' 0 = l ~ / d p 'aH9'8p=~g*@a~- mwdgaq ! ( S ~ ' O ~ ~ ) ~ Z ' O = ~ ' V / W ~ = I 11trldw4 P/~P'~H~~ !~~)~O'O=$'S/~VQ='IPIJP'~O'$V ~= wJ d~ w~ qW * ~I~~: - * ~ ' s ' v * a a p ~~rrnl-Jd UI-PJ=N~S y

=J~~~~~~-

RWJO~W @ (8-9)@WurJd B

'(1-9'@ Izan ' -9 > -,J) V r n ap pa!Y D ' m , ~ 'J zwu,~ aP ~ V W A pfl7M O m nl m 1 -1 ~ q n qa d ' (1-b) '"'' n'I = 1 'Jd nnuad

Elmmtu1 & m i r e a1 dkpitivului D. A.S. f este un releu de fixmen@, m e in caul sddetij frewenfei sub v a l m reglalg, pune in func~iunesclkema de cornand3 a dechqhii ccbnrmmaeorilor. Perrtrn realizarea D.A.S. f se w r prevedea rele de hcvenw (minimale de df ldt, in w e de n d t a l c ) , cu p e ridiwta, c u a u t o b l m la s d d e m temiunii, nr fabaitate ridicati de fum$omre @ senrritato TmpoIriva . a@ongrilor greSite). i n prezcnt se F o l o nil+ ~ de frecvenpelemonice,D e cxemglu la noi fn pril d e u l stalic & frecyenv FCX 103 m&a la ICEMENERG &rcwqti cate permite rdzarea a I... 4 irepte de D.A,S. cu temporidri ~eglabile intn (0,15,.. 5 ) s, Se rnai nWnesch SEN - la ralimea s&em@lm de D . k S . f releele de fmmIVC - 01

La

lwmirm f

(w

desmire, care amt a satcidi, RAS., d RAS. este eficaoe h dm-, a mui ctispo

gau RPba 4.

Se cwine aici o mentime q d a B pentnt releu1 FREDY 4 releu digital de frecvsm@ p a t n l automati- D.A.S. f, realizat, * td din mu1 1994, la intfeprinderea ~ E C S.R.L. O Bmrqti. ~ Rtleul are p a f o r m w e deosebite diatre care &tA a fi me@omte: dorneniul de ~ g l a45 j 65 Hz,precizie k 0,01 H z ,4 vepte de fkwnpi, treapta df / dl (reghj 0,l 5 Hz Is), tetqmizare (0,l...5) s h t m de 0,1 s, pr&de maxim8 20 ms.tinrp d~ aqionare t s 50 ms, programabil de la distanv (PC) m u local, jurnal1024 evenimente (punere fn f u w u n e , ddex de temiune, p r o m I N saa de la distanv, demara,je, aomanzi d , limit% minimi $i maxima de frecven@ parole, oscilograma

-1-

De re@, pomirea wandor & D.A.S.f va fi mlim pe baza unuia din u M o a rele c r M sau a lmei d i m * d i m e sEeste criterii: freFvenp replei ( w l m fmvenfei f, viteza de En timp a fremmpi - df Idt); b Wiunea p bare (nivehl W u n & oscilaw ale ~ h i i i ) ; r curentul sau putem actid pe d j l e de alimentare (valoare, sens, v i m de vari* 3 n timp - dPldt, osdhpi ale cummlui 8aa puterii active); declafigarea unor echipamente sau t i m i t e ale replei cu s a u fW defme, refwd de d e d a q a la ~ emareaprotailor: + a~$omm kA.R; de exemplu, la uansferul automat a1 sarchk?' pe o sursh & reze& cu puttre mi m i & dec%t muprim@, se p a t e comanda, Erraime de sau o datg cu A.kR, deamecmea m i@ I $ a sarcinii. Automatim & D.A.S. f va fi p m b f i i cu dirpozitive (de aemphr cmutatoare) pentru punerca $ materea i din faaqime a automaticii, pe !mqe de emare, de &re pnonalul de cmdwm (tdwonducere) Qi ca urmbml votum minlrn de mmdi&i (pe

cup-

RAS. eat relee.&61

--*
S*

tczrr

attitdinpnrsctden sim1lJi.D e aoeea s D.A.S. U).

frm#om ca temm

fiecarem 4 ) : D.A.S, Tn funcfiune; a fun@onatD.A.S., Actionarea D. A S. webufe cwelaa gi cu a c ? i o m elorlaltt automatiz&i (A.AR Si R AR) 8i p-, NU se abnite reduma volumului desdr&i mr&i ca urnare a A.A.R. RA.R sau a personalnlul o p a ~ v care , ar pum recanecta ( t d pau -1 h deconectat&ananulslnd eficienp l3,A.S.

s p r e

deputereacwLsd (scartcirwite) m-e =


~ i l wrikii g de a P mldt & lenshc ce (ideal ar fi 1) p t m tensilmii tmnatA & phllos.

a & h e n * care ?n xhema de comrtandS a edea refee de Exmen@


cu autobtocm 1% 9 -taw Impotriva . mice. Be exerrlpIu la Bucm$ti wre r iatre (0.13..* 5) s. S t de h e n @IVC - 0 3

6.4. Reanclayarea automat& a sarcinii (RA.S.1


E M personal de LA revaha -pi (d* lichidarea avariei), In dam&, care sunt echipate cu D.AS.f, hemin i n s t a m de mmian$are automat3 a s a ~ i n i iR , A.S.,numitii qi mclau@re a u t o m a rapi& 'ln func#iede @ , R.A.R f. R A.S. este &ace la "truperi in alimentare care rm de+ 25 s. Schema bloc de elemmite, a unui dispozitiv RA.5, esre datA i n fig.6.3.
Corndl

dedaware
crnwtori
RBS
-+--------t---

Element de ken~porizare'

Ekment dc
txccln*

.
=

I Clmnndi

I I I I
nza unuia din Uml3taaI,,------------------J

d r e a m h q n n I caarr~tort

R e b de
h.ecvenp

I
(

maxima

; h slhlhtor
dt tensllmc

Alimmtaw de

Fig.6.3.Schema bloc a unni R.A.S.


RAS. esfe comdat2i tat in trepte 1 ( de constunatmi, dispozitivele R, A, S. q r h z h d relee de fmma@ maxim3, de timp qi intermadim.

6.5. Scopd ~i domenid de utilhre a1 D.A.S. U


nrciTtii, o sursi de
mimda, Enainte de sau

S&km msiunii electrice, care reprand un paramelru principal in a a c k r h m Calimergiei elemice, are consecinw grave asupnl sistemului energelic a t & dm purmct de v&re al dimconswnatotilor clit ~i din cal a1 stabilishkmuhi. D e aces se impme Iuarea unor masuri de evitare a unor a&l de regimwi & m a n a r e cu lensiune s&m&printre care este @ metoda -Mi mor saFcini
(D.A.S. U). Spre m i r e de scaderea fmwnpi care reprezint4 un criteriu sigar a1 d&d&i de putere activti, W e a tensirmii poate Fi p-tg qi de defecte cu c a m kFd (scurtdrcrrifc) care s e eIirmn8 prin aqhnarca (unmri r i m ) a prnt@ih $ a i n d t 3 d d i tie mnmmatori. DificuMple ce apar In realimea D.AS. U pc & o p;rrte mastA posibiiitate de interpretare a sdderii t e n s i d $ pe i h a&# pt16 a R d e l e de t e n s i mc e ar irrterveni in sched vor trebui d aibs coeficient & (ideal ar fi I ) pentru a mita acGonarea D.A.S. U c h k la scgdwi de I knsrmii unnata de o functionare cu un nivel a1 tensiunii s d m e t b cn r a a ~ pericula.

:arrtwratizhi (A.A.R. ii m i ca urmare a n reconccta (lotaI san

6 6 , Schema unui dispzitiv de D.A.S, U


i n fig.6.4 sc preziinu schema dispozitivului de D. A.S.U.

a a t o -

dulhli

v m - R ~ a s l f erF3& l Simultan m rdr pnprin m i n i m dispozitivnl fin relenlui B (pin grmrm bobilllei sale IgrH a st I prevHzutELcuunbDurP[ releeJor de mini- ~r
ajutnrul camumtmuM

semnali-prinm
A ~

Fig.6.4. Scheme deaprate ale dispazitivalui de D.A S. U a) circuitele de curent almativ; b)circuitele de curent continua

Elementul de sesizarc a sdderii tmsiunii (elementul de pornire a1 D.A.S. U) $ de m m a d a deaonectiirii consurnatorilox in acest regim 1 1 mmtituie cele trei relee de minimH tensiune U1, Uz,U3@ releul de timp TB, mtul elementelor din d e m A realiz%lnd. evitarea a@onZLrii in regirnuri in care aceasta nu este aecesa~5 (de ex. la &circuite) $ i anume: pentru a nu se produce acfionarea d i s p o z i w la sdderi de mutA duratZi ale tensiunii provocate de defecte GI mlea (~~lajoritatea amstora fiind &metrice) au fost prevhzute trei relee de tensiune r a i n i d ale &or contacte sunt inseriate, fiind astfel necestlsa sciiderea tensiunii pe taate cele trei faze pentru actionare, precum qi releul de tensiune inversh UIcare prin conbctul a3 a1 releului A blochaz.3 acfionarea. D m un snrrlcircuil lensiunea la zana resptxt~vil a r putea W e la o valoare cobodti (dar nepericuloas4) ~i cum xeleele de tensiune minim5 (datoritA codlcientulni de revenire) i$i redeschid contactole numai d a d tensiunea revine la o valoare cu aproximativ 20 % mai mare d d t cea la care s-a pmhs Enchidem lor, ar exista pericolal a@onkii dqozitivului dupg lichidarea scurtcircuitului. Acest prim1 se evita printr* mArire art~ficiaI:l a lensiuaii h s 5 releelor de miniml tensiune dupA orice acponare a releului U , . Intr-adev*r, din frg.6.4. a. se vede c5 la revenirea releului de teduae i n d d m ce aoeasta a fost excibt (deci dups lichidarea defectului) prin c o n t a d a2 rehchis, rnseriat cu mtactul bt care s a inchis la aparipa tensiunii inverse qi a Amas Inchis daloritIl

?ncare 1 este curCaml I

RdsmpRst;
Temporim r
t r q U de timp i n f e

schemed a t e mai marc teasiunea lor de revulin

mpctkXpentmawi &-el211 &iml a1 te&m w e u l d e dkpzitiwlnila h

plb~rp SYW? Iq!masUJ ' s I q 3 Wrr F b psla4Y 1n1~1ar ?J~O

'!n

!90*

* 4 w d m!J ~nrmrrs

F = % 0 2 4 (=Yam ap mla

w ) rnPOq03 w un Mna -learwol)j


w~nalarpl a ! @P W 'a
IW;r

m (a3Frtaq

ap 6caemp 7p fi m P P w trl-, PW!P w a q = aq

aP =Jar Farl
ap IS

(n's'v'aIB a

a w=

nmad w t m w !FYWOI~= dm* P =pa,\ q PUVAV - s wimq uud pxaz~pmras as 33 advnp 'aun@ury u ~ p s m y aleod ~tzli!qzodsp2agul y ~ n ~ m w n upm mnfe ry -am1orj3un~ ap y t u ! Z a a g u t m e p p m m u ylhaum 'gunw p p u ap iolaaiar e a~enraw~lt! ap I!unVuai !~~rn E RTan W X I E Z ! nrur~ad ~ a m( Iuonq un m m d alsl maps -sna!ur !S snld alamq w@q11311qnm trrt wnpd as tr aw mmlmS uud qsm wwpxazap ~lepolol fl 1 3 ~ swum4 g ~n~a~ar eampxa a l t a p a d 5 lnPmu0:, .artmo@ BM 0 Rxlaad 1 9 pug W ~ Y ' B ~P F mms q ~l'tuay3s -my lag= pugmpm pppi a w l w 3 nps wmuoo urrd W aiarqm[ I ~ U o Irr, a m vk dmp ap InalaJ fl rn3 pp t n :,P~s

~~
~ ~ mr 4

puflzuahty

-w=w mnlsn?lpun at!fl1puo3ui * aunFsual ~nr!upuap rslaap gsnp~ wun~mq pupv

v 3 '=a'11 - a

pmunB

'5'23

''3 wvuw

mw ap 3 m y a w n ! ~

1 9W 1P X ~ as

B PWW w m o l m

6,7,1, Probleme rezolvate


Problema 1. SA sc calculexc vnlaarcn tranqelor de sacrifici~ipantru un I3.A.S.f p r e v b t intr-un SEE. ~tiind c5 frecveilp de acoonate a reIcului de frecvenlg a1 D.A.S. la pnma (ran@de sacnficiu este fB1 = 48 Hz,iar a ceIei de-a doua f,z = 45 H z .fremenp de revenire To= 49 Hz.

Problema 2. SA se calcrile~cnnurrtirul tr~ptelor de sacriticiu $ valoarea acestora perltru un D .A.S f prcv5zul Pnw-tm SEE, gtiind c S L frecvenfa critic5 minim3 este de 4 5 Hz, frecvenja de a c ~ i a r ~ am releului pentru prima ZreaptA este de 47 Hz,frecvem de revenire f,' = $ 9 3 Hz.

7.1.1. Defecte qi re

Defeslele rn q~ deterio&i de mare = &mebit de g m x : pie

eX&d a cwsrmgiod refdele elemice au b Et.Bcvente f i n d scurtd


cnite pvlifamfe ( m h

I?? = 2 K C i f , ! , ,

-f,l)=2+2,5(IY,5-47) =12,5 % ;

treisaudo~faze$sw ~ d & ~ i po-te, mr@i h v imptam d e c t ed m defectdui sau in En *elele co ar

toarelor fie i z o h fa@

generatodor m ia scurgwea mar amqi z i d i slmpla r a p v fam diferite). Ln gun s3n3tme In m p n m1


4

Un r e @
Total sacrifrmt:

awrm

P = 61,96 9%

f u u C f i 0 el ~d m 3 fm

Pncazu~bjib

7,I.Z. Schema =hi


Problem 3. SP sa Pntocrneasd schma principialh monofflafi $i & mtnthd diagrams de variave in timp a frecve~lleiin cam1 unui D.A,S, f cu patru t m w de sauificiu.

Schema aaei lir deuneilinii s e wa

AuR=umA S =b
A !T
=

WJ5

- W.Lc = lflV

*mas- wsii,

"nv w xn- m x =anv

u rS v stdm enop a~! aunimr ap s-3

: w J - a g ~ a p a ~ a ~ ! m n $ l f ! 'I'L%!J ur, RW a= !m ~aun ~may~g

sau p & d

sub fondi maaicialk

D a d conductoareleliniei sunt transpuse sau dispuse simetric, se obpne:

I W . pentru elmate pasive, cum sunt W

e ,

C1
1

vi(p2 5) + [5]pz = [iiv]

hgeneralama1

Mmmuiui&m

de lipul

apqiei defeuduim

I3epchaci.

detwmhaae rqhmik ale cumbdni & ale shemuhi i Cd fiind capacitatta cicIid a lurid. im Ci, capacitatm homopofd, cu alte nrvinte capacit a m Total4 a &or t m cmducraaTe, considerateunite, in rapod cu philntul 2n W e l e l e e a e de b l t i tmsiune, impcdanta homopoM depinde de dispazifia conductoarelor, de pmmb condnmiui de gaxd8, de rezidvhtea soluiui dc. este: Zh= (2 -..3 , 3 Zd pentm linii simple; Zh= (3 ...5,5)Zd perim liuii duble (tinii care funqjonmd fa paralei). fn ~rla@fe de n i wa, e~ilorilcinferioare sa referg la h b cu conductcare de prokclie din m d e w rezistivitalea rod&= iar valorile superise refed la lini i a&me

tledrnce

De obi& cala s c -f

fir5 conductoae de pmkc#ie. P e n t m h i i In cabluri (uifazate)se pwte adapts:

sisbm frihmt trei &tame simwice 1 . Cele mi s i s t d de SEW* b fntr- nqa .Pa . caw1 unui S c r a t c lwr defecte prin reiafiik du
este nd3.

7,f -3.1. Particulwitiitile cdculului c u m ~ i l o de r scurtcircuitpentru prokctaren prafecfiei pria relee P e m c a l d curenfilor de pmire a protectiilor de curent w i d e sunt valorile cumqilor de scartcircuit la t = Q (valmile diqmtranzitwii), iar gentru verificarea
sensibilit3tii protmilor maxhala dc m ~ ntemporizate t slmt
neces21re. valotlle

stafiom

ale c m ~ i l ode r scurtet.


Proteqiilc rapide: clasice, ac#o~i& cn nn timp propriu de 0,1 q W S I ce p~tmite cg in calculul cwcnplor de scurkircuit & se intdu&4 i n uriele ami simpM&i mplimentare pe I h g g cele a h obiwwt In cadrul metodelor pradice de d c u l AsCfel: punerca $1 pale1 a m m r surselor care a l i m e n t d & f a (indiferent de t i p l genmtoarelor) b t r u & pe durati de Q,l B nu m pmte manX&a arndmrea diferita a m p n m t e i tmzitQrii a cntmtului de scurtcircuir; caihrlul curenplor dc pamire a l proqiilor rapide se va face funqie de v a l m supratrauzitwie I" a campnnentei periodice a cmntului de d e f a ~ nefimd , sensibil idueqa1 de components aperia& a curu~tului de scnrtcircuit; st neglijeard contribuva momrelor electrice ale ~ o ~ t o r i l o lar vdoatm curenpior de sarrtcircuit. . b s t e simpl~cilri nu se admit tn cazul dculelor reglajelor p r o m v e i de pe W e $ puf emic Enmte, care sunt protectif f w e rapi&.

i nm e m i snnt mmra pentrn mgtajul pr-ilor valorile maxime m i m e ale cure& m c i r c u i t 18 defeaele a@bte la lilnita mnei pmtejate. A w e ~a101-i dqhd de trpnI mwtcdclrllulniwnsideral, dar ~i de regimul exislead 7n dstemul electric inairitea a ~ e l d e & m l u imqium. De @zat a, p t w ptoiectarea d t c a s e a pafamantelor prarecpllor trcbuie determinateregimwile d i n a i n m defwtulni m e mduc la valori rrraxime rapeuiv minime ale cwmWui de scrrrtdrcuit prin clementul &at @ nu regimurile maxime 9au minime a k e sbtemului d e c U i C hansamblu.
7,1.33. Calculul curentilor de pcurtcircuit relative, i a r id cazuI snrrtcirali~or D e abicei cakmlut se efectux& 'in n ~ ~ i dsct folwgte c met& m p o d e l ~ sintetrjce, r la baaa chis st4 faptuI cfi o t i e s i s t m trifaiat nesimhic de &mi (teasiuni, am@, flumri ek.) pwte fi descompus in trei shnekb de m%imi,aeasta descompunere fiind t o t d a m p0sibil.A $I totodatii u h c k &le t : e i &tme simmh db &timi sunl sistemul t k semp direclil, kvers3 $i
~&~~~
cazut unni xwtchcair
fntr-0rqea a d i q I & r;z , de exetnplu tea rep~cntatll in fig.7,3, curenhi1 de d e f ~ t'i, n h Kkd i m n p 1 de c@id A, n l e dal p m cliferitt: sipuri de

defede prin elapde din takelul7.1, p m u p u h d cB rezhtmp d u i da l a1 1 mndg.

de defect

- - -- . .
-

Defect
Trmt

b
&

R !

b
-SJSE;
4 +Zl

IT
-r,

4~
0
0

3F mSTI Eifrtzat 2F EST)


B i W t la P-t 2FN (STN)

! i J5

a;d
0

Ur
& J+ z J

9
&+%&

%+L

&+IT

Calculde w e au condus la rezultatde sistematizate % I label111 7.1 sunt pcezentate pe laqinlitemm. Pentru exe-care se pints, un scartcircuit 2FN (fig.7.4.a). in fig.7.4.b se reprsistemele sirnetrice ale cm~@or din punctul d e f d ~ h , fig.7*4.c sistemele . sirnetrice ale tensiunilor in punchll clefamhi, i n fig.7.4.d diagram horiala a cum@or 'ln pmctul defectului, ob@uta prin h u m a m componefltelor sirnetrice din &.'l.$.b, i a r In fig.7.4.e & nprezenW dmgmma fazDrialH a Wdar h pun& defectului obwtg prh Plsumatea sistemela sirnewice din fig.7.4.c.

Zr = Z[o, 1 ande Zrol este irnpdanp lineic2, ln i2 I km (fig7.5). Valm@lm de scurtcirmit IK d e p M de valwrea i r n m din ammk, a d i d de putmea de mm5rdt Su pe barele w e i A, care mi& confignrapa rmtei din amcmte, n u m h l gewratoaelor ddv h serviciu etc. Amst3 putere de m r k h u i t w i d f.u timpul smtcjmitului, unnhind variawe i t e i i d m e a altmaumelor. fn practi4 aceste stmt mascate prin hpdanfa Iiniilor d t e n t e hire reteaua & W b u p e mttalele e l d c e . Alegerea vaIarii auibuile m y d a n p ~g o -r W d e de rapiditafea releelor din schema de m e . Pntem de 6cWIcircuit este m%pti'biE de varia$i fntre Mvalori extreme care corespund sarcinii mcim fl minime a WIei, ceea ce &te d se o c d t e o CUM de v a m e a wmhlui de scurtcircuit Pn lungul liniei c o f i xgim (vezi fig,7.5),

Fig.7.5. Curenfi dc m c i r c u i t intr-o retea radial5

Mdul de Eratare a ueutralui refelei influenpizli valoarea curentilor de matcircuit. Zntr-adev&, reteam de secyenp homopoM apare ca h fig.7.6, in care XI, este reacta* homopolar4 a lmiei, XN este reactanp de punere la p-t a neutrului retelei, deci reactanfa hmopoIarA total3 este x,=xh +3xN.
Rezult5:

Val-

curentilor de

kprrtereadestxrtcat

Lei din amante, n m h l MvaxiaZa i n timpul


&or.

h prdctia

aceste hlocuind valwea lui 5 din relaQa (7.11) hexpresiile carerqlor de mmckmis UI punwe la p h h t din tabelul 7.1,m l t 3 urm5toahele concluzii: Pentru o r e p cu neutrul legat direct la 4 curentul de scurtcircuit m m & a este mai mic d&t curentd de scmtcircuit mfazat. F r m n p defectelor m a d a m e fiind W net mai mare d d t cea a defectelor tnfaz;tte, dauaele datarzlte upm de defecte pot SAfie foarte importante. Ace* este unul bin rndvek m iqnm hitarea curenfilor de punere la p h h t utilizhd o reziste~@ pe nentmlr q e k

qeana de rllstributie $1 matcaelor depinde de


hx13d o r i extreme care . 9e wasme corespu&tar m r q m t o a r ef i w

fn refelele cu neuvul pus la p5mht prin bobid de stingere, curentul de punere la p8&t esie foarte mic y mi depitade pmFtic de Iocul defemui. fn retelele ell neuttul iz0lat, exist4 un curent capacitiv In cacazul unui defect monofazat, mic pentm rejde aeriene, d a n1at-i~ mare p t r u *le subterane.

7.1A. ProteMi prevf zute Pmtecfin W o r cadiale dimmtate de ta un s h g v c a m se monkazA numi la capam1 tbspre h e n t a m al h i & a) LMUe aeriene de haW tensiu~e cttn replele co n a m l legat la phnbt (Linii& 1 10 kV) %lor fi prevhm cu: 0 pmte@e de b a a scmtdmitelor mnofazate $ polifazak realizata printr-o pmtw* maximala de cmmt, temporhatit, d u d o treapta rapid (qiollpue & c u m ] imhnttanee mu ~u temp* indepndmt4 @ a se beaptg cu temporizare imws@ a d d de curent sau independent3. dhcu dernente de curent pe duud mu pe lxifaze Si pt m t r u @i va avm elemente de timp sqwak p e n m protqia fmpoWa scurtcirmitelor polifazate respectiv pmtm prom@ -trim s~Irtcircuitdar mafazate. "mpotriva scurtcimitel~ monofaate $ polifazate ale Ijniei, 0 protecfie de d i z a t a de abicei cu o proteclie de l w e n t simI1arS cu m a de b W dar de tip c m d m t i v diirit, Sc a W e protec$in de rezerviI rJg nu fie pevktutil cu se~$marede

~~~

mmt.

Pad o h i

b) Udle aniene gi suhteranqde medie tensiune din replele avhd mautrd lqpt la pHtlrht prIn mistmp (de abicei Linii i n cablu) vor fi pm&ute ca: 0 protqie i e U de cureat, trifma, temporiaat4 care va sesiza &at mckcuitele polifazate, d t $ ~ ~ i t emonofa~ate. l e Se rdizeazH cu um sau dolaEl m e , cu t.eqmixare independerrti.
+

dde asa
mwglataha de selectbitate s e i

0 pmhc#itie maximaill de cnreat homopotarir, temporhat5 'hnpariva mnwkcuitelor rnondimk, realuat3 cu douH trepte de curent gi de tinop. menfionatemai sus, ccle douA Pe l i m e L cabin de medie tmsiwne pe se va pramlea gi o proteclie maximal3 de cumat. pe a sin@ fa& Prnpdiva suprasarct nllor, a r e va comanda daar semnalizarea prwentivg fa cazul stqiilor de tmsfonnare c u personal pcrmanmt, ~ I data I este ad permraal, va comanda dadhxeaa u t o m a a sarcid sau ddanwea Iiniei. c) Lb:niilc= h e $ h i ablu de medie msiune din r e @ & elec* avhd IWUW Wat fa#% de y arnfint, sau legat la p u t prQn bobid de compensarewr fi predkw ru: 0 protecge rnaxirrmlP de catent, temporbat%, Impowha scurtchcuitelor htre faze (cu sau % % I p~mm i a pihnfmt) Ropowiva dublelor pmere la pilnda @mi la pe d d faze &ri& a d d lhii ce plexi do pe a d @ barn co1aaare). Se va monta pe dou5 faze (fwxle R $ T) $ se va redim cu UM .saa . d d trepte, cu temporime.-i Penm asignraa unei @ d M $ fn tlermnatea defectelor, . =recow accelerarea Amc$imdriim e i . enainte de fmcpmam RA,R; prwederea unei wptc gl~phmtaw(sectionare de m t ) hstantmt~ a u nr tempo-t SCUM, indqmdentk

Elementul de temporlzare, un releu de thp,w e petltnr meam imlltzierii care se d h z 4 cu relee de cuemi cu asigwl actionatea selectivi a protectiei. Dad caracteristica limitat dependen@ prnte@a pate fi reaiizata nuroai cu rele de amnt. Schema cfe principiu a p r w i maximale de Enrent temporizat21 este datg h fig7 8, fn aceasta fi@ s-au W z u t @ m1ml interm* @ nn releu de semnalizare nelipsite $ orice scbwns de protee.

La d e & P ' pornire d protacpei. ' qi ale releetor a n t dil pe de o partc a transformare s
Se observsl 4 circuitul de cornand al decIanSgrii intreruptorolui se inchide grin . contackle bloc ale acestuia, pentru a proteja de mmil contactele releului ituemdia final, puterea de mpere a contactelorW o r fiind mai m i d la descbiderea W t la inchiderea lm: Tensiunile bateriilor d t acumulatoare care se folosesc pentru alimentarea chcuitelar opmatlve, sunt de o b i c e i 24,110 sau 220 V.

d u i &m r ] pedeaUPi n f l w t t dm htdu&da

7.2.2. Calculul reglajelor protect iei


W u l reglaidor ptec$ei m d m d e de curent tempwizate include: calculul curenhdni de pornire a1 pratecfiei, dculul curentului de pornire a releului, verificara sensibilitA$i p m w e i a stabilirea temporizilij acesteia. se p ~ n e g t e de la wnsihtul d La calculul curentului de poazixe a p r o w amta t d m i e 1 f i e m a i m a r e d e & ~ t U r de sarcinHmxbq L :
Ipp > L m a x
9

(7,12)

pentru ca prod m actiweze in regim de w c h &maxim% Dar mai mu16 ptxtm a se evita d m n M ulterioare neselective sub inhenla c u r e w u i de sadnil n m h care apare ?nregimul imdat scurtcircuit din muza autopomirii motoarelor alimentate din r e p , trebuie ca:
1nv.p

> Is.-.

(7.13)

unde:
de transformre a l TC; = 1 dac%releuleste & t de mentul defkAcahfi#.7.9.a,hcare caz curentii . phb@tm&ile releelor Bunt:I r l b, k t = br k s=k r (&a, Iss, KT fiind curwJii din secun&reie TC de pe cele mi faze); Kxh = $ wad ~ 1 t u l ualimentat i cu diferenfa curenwor de fad (fig.7.9.b). Ceilalti termmi rela#ia(7.18) au ace& s e d c a f i e ca gi C e m e n i i corespudtoti din rela* (7.15). Sensibilitatea pmtec$ei nla.wimale de c u m se caracterizeazii prin coefidentul de sensibilitate d&& prin relqia:
a t e ,rapartul

XC

-J=, Kms -

%P

In care:
L e s k m t u l de scurtcircuic minim la m t u lm e i protejate, ce trecc prin releu; este cwentul. de pornire a1 pmtecfiei. Se admite: K -2 13.

F i g . 7 . 9 . a), b) Conectam RC la secundarul TC; c) diagmma f a z o M a cwmplor prin reled din fig.b
Temporizarea p r o t w e i mazrimate de mcnt temporizate se alege h trepte
m t a a r e de Ia cansumator spre surd. Treptele de timp Dt, d i f e r w e dialre timpul de deem a douh himuptam hmiah mnsacatTv, SQ aleg adfeI " d t existe agmm@d d a q h i nmnai a Wrmptorului hiei defccte nu gi a celui diaaintea acestuia (spm surd), deci astM " m d t & BE asigure selectivitatea:

dcs

Adid, l a sfdi protwplor elmcut& d ! h qifqttddp din p f h m e do ~ Dwi semibil& ficonlpl~cuu

:8l-

lPm ap ml* ~ O J r r 0 3

T W -

f M P ~ r n US 3

a p l 8 1 ~ 1 ! w PU!~ 1 d ' s saoap ;nsa dam ?p m b a z p v a up p p q m mm tw p ! b d le artmo*~ ap indarg P myidmaxa ards -03 E-s ' L Z ' ~ SV J P=rn ' ~ o ~ ! ! b w p dm 1 3 3 a ap ~olJchn!, e h j e m 4w ~ a p ap as ~ 1 ap % JOW mun pdmod x drrm q - o e d T (9co'"E'O) ap q s a~z+m a p w m d e -1 ap WW '~WIOJ mmgdnrwk e 6 l a a P ~~ I E I ap I ~ a@mg t g( p m tq 'FNQ=XW pdW--a

!(S (!?I ' ' ' I '0) T lms !lopa 3 - W W - ~ WlaJmuad) mJq PW p w -qJodural )pop amu FIp m e a r s l w a 7 3 m:, ' a n ~ri3alod r~~.tochusi ~m!3a~drr rg ap pols mvudwrn p d w g 3 ! m a p m l F W M !wWw t r a ~ a ! a o q dug ap y t u aW m pdmg wt ! s ( E ' o ' ' ' 5 0 ' 0 = 9) a p a [ ~ r l a o rayq , miwn rp&rgs ~ a a m o m q@ ' m ! b ap n v I~WIZOWP~ P ap w P q o q a~ ~rram3ap ~pstndut! F P ~ VOnaurm I ~ VP IWgW ' ~ W J F ~ PK ttl~0-q F - 0 l b aP lndm!I 9

w m m

tdtrrl, spa-

1~

3mq

Regimul d earecompomta&~
x ; m a i m i c o astfel de sohqit & r * o r de medic mri

m e i .

hc a r e :

an ad@ d c a t i i $ valori i ca Sj Pn relapib (7.15);. .(7.1&); LLm e camtul nominal a1 liniei care se p r o t e j e ,

K+ &,kefb,

",k = 1,15 1,2; UmI, = 0 9 UhL(dadnu se dau ake pxeciz&i); a t e rapt111de wanslForaare d msfarmatmului & tensiune Tr. Temporham rHmgne m g i , c w stabilia prin relava (7.20). Pentru a& dmn& rezultA d c i e n t u l de sensibilitate:

...

TeM@zareap prinelementaldetq a) (d+B dennmiezma b)Cn d d a n q a m U

-oroeDgiDL c)Motor&cumd
P e d u m tu@a h u u ~i M meenti d) M v h de c m ~ & z9prinkaredr m e i tije w e) Contact ca mem

$ evident: i

dintr-o park a eab mitatea hhkmi


0 altg cate de &re a sensibiIitil$i prowei maximale de curerrt ternporkate este u t i l i m unei prote4i de m t de semen@ h e r s 3 temporizatii. Cu aJte cwinte In scbema din fig.7.8.seleul de m t 1 nu w mai Ci alimentat din secundarul uaui transfamator de curent, ci de la bomele de ie$heale unui film de curmt de secvmtg invmX

r,--

scurtcircuit

atlt

penlrn variawe fl

foncfiede & a g) C o n d m t m * 1

punti redresaare,n unei mpaclt&i h l variabil3 b swie a

7.24 Scheme p r -

Pmtcqia M Schema dim fig.7.I 1.a sea dinfig7,ll,b~ mrkimitele monofazal ~w~v-pe replele ar cure@ mici &
Osc~maie

vtmtajul mor d b ' i

Fig.7.11. Sctreme prhciplde restrhinse fM.lare a) Schema m3 relee fi 3 TC conectate & stea mmplet$ b) Schema cu 2 relee si 2 TC coneate & stea incornpla c) Schema cu 1 d e u @ 2 TC

Prot@a uncapdltprczwa~n oaaidtchiar,espoat aval. M, o oI@e si fohskmafiabiti temporizarea (impusa tromanele din api@

c a m &mrid1
de c m t .

1.3. Protec* prin sec$onare de curent


7.3.1. Priacipiul de realizrmre gi elemente componente r o w e cu m e r e de curent, &e o p r o t w e Saponam de m t , nnmia p mdmaM& curent rapid# a c h i actionare se b a z a 4 pe sesizarea variauei curentutui de mcircuit In lungul liniei ptejate. Sddvttatea se a s i m prin modd de reglare a curentului de pornire. Perm a se &la acti0ntb-i neselecljve se admite ca prote$a prin wonarc din1 s 3 nu sesizeze scurtdrcujkle ce au loc pebarde B: fig.7.13. D & , prote@a phsectionaredin I se r e @ & la valoarea:

7.3.2. Avantaje qi I Avantajele sec

schernei, Dezavantajde 1 7.13) $ nui poatt fi prr lor este m i d (fig.7.15.; (figh7,15,b); ?n amMe protejate), rnontarea s#

in care: . I " ,

este curentul de scmcircui~ (valmrea supratran~~itorie n conlponentei periodice) la capgtul zonei protejate la un defect trifazat In regim maxim; K = 1,2 1,3 &d secponarea este realktg cu relee RC; K d~ = 1,4 1,5 c h d sec$onarea sste realhats cu rdee RTpC. Curentul de pornire a1 releului se calmlead cu relaoa:

... ...

m d a r

- - -0 W ~ J

'PI 'L'%Su4 mv alsQ way3.S ap w m rw !xmwm a w a r d n ~ w ) m ap -oWs W q h o ~ d a alammr!g p v a p a!t=tod 0 !w arsa *=3Wum1 W -a -1 a r n % W q ap PFJPW @ f h R 3 a P P V d '@I m W J a !~b d ~ WW aP 3 1 ltms -3WP q( m 9~) w m 0 P ( s I ' L ' a~ ~ 11 m =OM ap m FEI 'L'% PA) J~I?@?J 8 a q l ! ap ~F P O ~ va .amud ap -w a P W FWJaIJ P ! ~ W P P aP -0YJd

7.3.3. Sectionarea de curent ternporizntff


Secfiouatea de clwent te~nporizatS este o proteetie care se EoloseStc in Locd sec@onAriirapide. atunci c h d aceasta nu protejeazA cel pujin 20 5% dill lunghea Iiniei pentru care a fost prev5zuts. Curentul de pornire se determin5 din cmdioi de desensibilizare ?n sport cu curmu1 de scw~circuit exterior maxim Ttrkt,. ,b capgtul tronsonuhi din aval. De exanplq prmipun%irldd pe linia format% din dm5 transoane, ill 1 este previztltg o sectionare de curent temporixat3, fig,7.167iar in 2 o sectionare de cur- rapidh, regIaju1 protecpei din 1 va fi:

Protoqm ~~ (rapia) care reprezintA treapta fl- a care r d t a @ elI-a,iarrelmIeZg3.n

t,, = E S2 + A t ,

unde: J&,, > I . S-a considerat iimput de act~onarea1 protecliei p i n s d o n a r e mpi& dm 2 t,Z = 0,l s, iar treapta de timp At = 0,5 s. Se observ2 c5 ill acest mod ficut reglajul, zona de li~cnl acoper3 integral lmgimea h e r protejad L1.

Fig.7.16,Scllerna de principlu pentru cdculul reglajelor p~otecfiilor prin sx\ionarrs de curent tesnporizatrl

' L I 'L'% u l l~ o 1 ~ 1 aI~FWJ 1 ( I E 'L) !$

( I Z'L)'Is r 'L)'(5 I 'L) a ! W w ampah trj PWV !a!jaa)wd rola [ q Z a ~ 1nln31a3 m~~

:C81'~*!! nab) UnZar

Pentm treapta lI a u m h d a se d i c a @ W l i t a t e a p r o t e e i at& ca prowe de bazg (PB) c4t ti ca p r o w * de rezzm3la &stan@ (PR):

'm care:
&I=

l3-=
fl=

...1; ... 1 ; 0,1s* = b= ...


1,2

1,l

in relaoile (7.34), (7.36) indicii n o w cu cifi-e rornane se ref& iar cei nota9 cu ciire arabe la 1 4 de a m p b a proteei i n refea.

la treapta prowei,

Prow r n i n d m trepte cumuleazi avantajele celor M protecFii componente. PrezintPL de28vantafal costului rdativ mai ridiat (mai mull aparamj) ih cornparape cu solu~ile anterioare $ de asemenea faptul A nu s e s i d tapid orice fel de defea (vezi defectele ce apar in zona m o a a a treptei I - a).

Prat-a @ I relee pe faze nu pate fi totdeauna sensiba la c i mici de p la p h h t , pentru d nu trebuie s21 a*oneze la curentul normal de sarcid. F~losind " & pentru s e s i m unor athgeri la p b h t saa chiar a unw scurteircuite FN sag 2 FN o s c h e d de protMe bazatA pe sesizam cornponentei de secvcnlg homopolmil din c u m t qi / sau din tensiune - nwnlta proteqie homopolarii, accasta sigur nu a+ona la sqmsarcini. dar va fi sedbiIli I a defecte cu punere la p h h t . Aparitia ddechilui 'ins@ dc punere la W 5 n t poate fi sesizatg prin una din ~mnAtmde m W : d & d wmponenta homopolat3 din cwmtul ce aparegelinia protejaa; m k h d components honlopolarA din tmsi~meace aparc pe b a d e de pe care se

alimtnteazg h i a protejaa;
sesizhd moJlica dc arrIinul5 {sau alte monici superioare impare) din componenla bomopolar3 a currmtului. Obvnem cornponentei de servenlfi homopolaril este pre~ntatB En Q.7.20, din an se v& d rezulta compomua homopolark a) Prin cele trei transformatoare de curent monofamte conectaie mfwn schemci din fig.7.20.a, ruontaj care fbmd un fib de m n r de secvenfg Ilomopo1ad (FCSH)

moataj Holmgrem. b) Priatr-un tramfMM;Uor de curent penaru secvenp homopolarg CITE) - film F m t i cured lotal prirnar fiind mrma curentilor &or mi faze ale unui cablu trifazat trecut prin miezul M ai transfclmlaiorului ag.7.20.b). c) Filtru pentru components homopolari a tensiunii de fad (ZTSH) se o b p e prin ~nsumarea celw trei tsnsivni de fazA cfin smndar m - o Miyrarc b triungli descbis ( f i g . 7 . 2 0 . c ) .M i d ~ a n n a t o r u l ude i tenaune trebuie a aiM o coloan8 rmplimmM de b r e a Iluxului Romqoh, pentm d altfcl curentul de magnetizare absorbit la m e r e la p h h t ar fi prea mare.
H S T

Fig.7.20. Scheme principde ale filtrelor de curent Si de Lensiune de semen@homoporn

fn Franfa, du@ MF,reglajd nloalor homopolare se face astfel fnc a d fn m e m b d folosit nu are o q m r ~ temporim, d o a m coefiuentuhi I & 2 din &I@ (7.37) depinde de o w f i c i d tie revenire at r e h l u i Vaiorile Ini Q2 care se iau a considerare, sunt date 31taklu17.2 pentru dteva tipmi de relee
homopolare.
TaMul7.2

undetscrorde( treEeremare; un &utgtofpem Detectorul ds

conoepntpmlma~ w t a trebnie & fie n pistarea de Qfe a~m IlOOOba la lOkV. A! cam1 urmgtoarelor tipe c~ducor&al defedrnonofapl PedealtapaKq Znr~hs~pm

topiteaudarh~

subtern sc admit d o r i ale curtntuhxi regla de ordinul a 100 - 150 A m n t de probabititatearelativ m i & unor W e rezistente. n~l~mi~o~o~eactrrentolnireglatdewdirmlaM)-80A~detectanxt 4 btm a defectelor cu punerc la phn&. Regla..& supaim rMi & I c m s d m d n d de fm$on#ri ale dispozithhi de dutare a defectelor cu punere l a pimh! redslmte. fa mhm in care se pot elimina po@unile aeriene ale liniei considerate, f o h h a ds reLee homopolare cu cceficienl de revenire mare permite . dumrmarea vrtlorii curcntul~~i @at. DaS aceast3 solutie rm conduce la reglaje d i l e se folosesc pmtecpi speciale. fn pdmipiu pe o lhie se vor fotosi cel mult d d p m t e i t e r r r p o r i z a t eIn mscad& Pentnr 1 Wf n cabla care pot 6 supwe a c ( i d m i a m d de mukkcuit impmut, trebuie sa sc k Pn conslidemre cornpartarea la scwtcimit a sacfinnilor celor mi . mici. Se va insista d se aleaga un limp inferior sau egal m ml rend# din rel@:

fn

r
.

La noi h@ril s-a care se w m p l e i d f

-cm@orhnq
poatecauneori( folosirea siskrm

wrenplordeSO1

m i s t i v e , c u ( c h t i b - d CSDR). h fv.7.25 , p h i m t K Z i S t k prim. detecror a1 a d o r M i la re@ua tie :

~~

din ~t~ piq ptruamlonha3a relethi IU

~~
eq1-

c~e&ctmucoo

DiS@W

CSE

m n t e t a m nwc&v3

iu care: tr estc timpul de ~ g l aal j pro-ei hid, 2p s; I,,estecurentuldescmtci~t~?npo~meadelinie~carecsteamp~ ablul o o n s i ~ , este cureaR11& scurtcircuit dmis de cabIul W v timp de 1 s . I Protectia bqmtriva puaerilor h pgmdnt cu rahnfS m a t de s e pate a s i g u r a m o n t % n d u - s e , h ~ d e h / ~ d i n ~ adou3dqmativecu ~saumi~ fun* diferite $ armme: i

iar k i l m W c a r e i - a dat conr; deconcaatit, iar CSDR I de MT, CSDR aSiga4 d Acestmoddefm

ckf&or&m& in caznl r e p M

rezisterrtgdetrecerem

rmdetecl~dealmmp Depdefectelor prin manem


SUExesive).

l e

1s WUOPP} -1ba 9P W P ap aJM@ & = - - a p ~ a w m ~ ~ s n = ~ t c l - d q ~ q ~ ~ ~ i ~ r r (p ~ iw n ~r r s ap m 1 mtua~-g~~aplo~eppun


g

*
~

-(ah-

--

'

'(I-rn

*zmFrd = ! w = wmd trI 3mmd aP a W = H ' w m ng .amyu r m a u ? p mplalar q p d s ?I= =au ap ~ W s f m ~ u ap rolawpp w = v e &I= -13 -!dap ap !3ep @ yam .t m =O*Y ap 1 8 ap as9 P ~ I W - ~ -=-v WW #as3'map a mU ! P 13lnad nu P J ~ P Pea ' ~ : ~ d r M@ m ul a u w ' ~ I C I Sg ~ 9 a m a ~a rS wjap i nq u a ~ m~m e p appap ' w a d ap qmmm yap E - !a m p a p ap myas am pm nu IW~J?P yuq !sun B ap rnd w pw ler 'mm~oldxa P W u F l m ' q w j e W J n - dVX FW-Wl ulxd .LH aP JoilX e 6= o w WFSR 16 I-m m a ap 4 a m urn3 . ~ r e z P my p nrlrPad nnwm ap awnap FS 1 1 ~ v 3 m p mW v m d wm ap pol=ojsuerlfzo-gm m p p E m u m p ap p n w i e mql!qw 14 m m p ap lnpmp ! p m u a = s 13- E B e o mmd waq a b h U I : ~~ ~ 9 3 m ~ 1 a w l T a ~ : ~ a l t a d ! ~ m Wavolm ~ a ~ s - m ~ '~ ~d~~l~ ~ l e ! ~ w: ~nzlf ! larr~map-elwl= ap w u fIS g 1 6as W g ad 'am rnq IWTIW' m p p 1 0 v ~wwp pqrzodqp apgmo3 a m a m ?p qlualsrzar aligqiw vqur@ q y a r d ap ~wamradumm q a r v p m Q p a p sumps n q u m d w S Z ' L ' % z ~r ~ *&as3 1~0t~ln~l ~~~ E B W p S w I m ! l a p (1-m * ) a m ==a4 ap mspar, r n 'aqlwar ~ q u q dtrl mund ap r o l w j a p m s ! c b p p@nurad ' p * w w l d m m as a m w-s ~4 E !ou .e? 'wl!zodsyp ?p w p alras ap ~ F ~ qE tsl~m~se J IS .rnrau?P?PmP=)mJsm M t r p w Faq a P a d r u n m a p rntq%w?@ ap ~ l t rolamj l ~ 301!1n!3dw~rq!l!q3azap :g a d m m mrtr a e z~ 0s ap 1 m : ( 0 1 F 9 ~ w q s u ~ d r w ~ ~ k 1 u n ~ ~ e a p n. 9~rj~ rr r sJ r Pf n O~ J

V DSI - 001

I n -

lrtl~T

W!m

a d q 33 'v 1 paBBd?p F-ppmm 1lsa3e ap wp Pqmd as) W-F! 3p nldppm IS pupa ap q!~ponrre ap ! b m B pqodmop 1 0 :earenuna3 m p z a a m 'mejouom13~~ap mundmqzqBalarq IWmm q ay F aPqW FuolmmP '@!W QP ad 'UILW O W '4 l m o m m mm

!I-n yes rm ad w p ~ m n p p 0 3 ;alwo= m a p ap @P J o P = ~ V Y ~ o d ~ a ~ ~ ~ ~ & a t s r z a r a l e ~ ~ a ~ a w o ~TS- v ' ~ ~ o ~ r r ~ u ~ ~ ~ ~ ~ AWL 9UWLL 'A~~~DOQ 8~ O t nE rl~ Zr o a =w p ap-m mmw=w?d
ag p wqan w = w V S'O w-lxard~ f 3 l m IF + I W q GP @ wuad *annuq.mjarapaq ap gjmspar rm ? I ~ J B U O U Ia l a q a p m q )e w u s d WI~OO am !nlnqnau e m p q d el t r r n @ l trFtd ww3 a m ltlloarcw ww'lnrwm .Mt3el2p ! d a p a i ~1 0 1 p 0 ~ ~ asaad m m o ~
! m

! ~ / m a p m ~ ~ m a p @ ! ~ ~ a W + ~ w w r q g ~ ~

ap gluazspr m ~ j c r u o u r swap mun tlams+p q u a d ~nam ap a , -

un rn

'tvl oos.-hfm in

mudI

araSn!~s sp yu!qoq n w s (rras~aaadun!qoq) a~wsrradtuoaap yuiqoq npd )II$RJ$ nrs a u p ~ ap d ~ S B J~ s l o q InJlnan n3 ~oplajm u yrtlodomoq ~@ajOJd* p y e ~

w e

D a t o a faptului % aces1 aumt de defect &e mic, a fast nwoie de o p r o m e la curen@ de sardnii. Realimea sendbiliwi ~i mi ales a selectivitiifii31 replele izolate fa@ de p h h t r q m h t 5 ma dinffe oele mai complicate problme ale khnicii protec#iei prin relee, solutiile rBzulUcomplicate qi costhimare. h&el de repa cu nmtnal imlpl l a p de p h h t sa.c o alu$ile~ de homophrilmai i3emnt fnt&ito sunt: pmeqia &ectiv& & tensiune; p q i sel&e de cum1 hoopolar bazate pe regid stabilizat, p r w i stl&e bazate pe mgmdtranzibriu de defect. liniei cu U1hde d w 8 t i p i de prokctie co& semnaliwrea a u l si defect, protectia de msiune smqte numai pentm semnalizare.

w, foarte d b i M 8i care t o t o d a ad nu @mme

'

~ m R s p x b e fie Kek +om relede k 1 ~ ~ m m a a p 8 m p cu M a san loud i deconemm qi raDp

7,6,4,1. Protqia neselectivfi de tensiune homo polar^ P m de W u n e homopolar8 eslc r d L d co relee &male de t w ~ i ~ m e , conectate ?n samdan~I transfomtomlor de tensiune motitate pe barele -or. Ele pot fi conectate l a secundami h trilmghi deschis a transformatmelor de tendune, monofazate swl trifamte de p~ bare, pe fnf8gwMe mrplitnentare ale k a d o ~ o Q r tensiune m cinci dome (m mai existg in m k mai vechi) sau h secundarul transformatorului de tensiune inclus i n bobina de &&re. Schemde utilitate se prezinu h f w r a 7.26.

operape eslc destet uneori de d neadifp*esec Chiar cu intmwmtorilw carr praceselor de oosa3 formarea sa h dAdc seco*h~

N*==-m

mi

7.6.4.2. Prote* b Proteqii h homopolar qi pp( f m Solnfia aa m En retele m e au am p~extifisei


fn aml nqd defect nu mai bobin&c a m p e w punere la p i h h C Comparareasebp a r m o n i da m t i v e se folm Seaizarea liaiei cn p pe p 1 e unci an d r r a $ . Adfel de d e au fost demmb

coqin a m p m a m u e

ordinkll lo-mmAm

Fig.7.26. Modmi de conectare a proteqiei homopolare de tensiune a) la secunda1-111 f n A dwhis; b) h hQurarea s u p h r n M a tmfo maslrrg cu 5 coloane; c) Is,seumdarul de msiune aI bobinei de stingere
Perdm a abfine $ mmahma fazei pe c a t s-a pmdus prmcrea la @mhl se utiliW trei relee de tendune, am-e la terlniunile pe W. fi acelag soop pate fi utitizat qi vollmetml de control a1 ttnsimii pe bare. I d c a p releelor de teasirme pmtm semnaliarea pllnedor la se cornbin3 cu clamele de semtraEizare care s5 iadice acustic p u n e m la p b h t hi optic, faxa BfectatA. h acest scop, 8e pot folosi fie relee de W u n e

senshlitate wperioa

acaittiptstedat5inf rclar&curenfdesfY3 P-am fie & acwgi constr idealice. Opmga de

SimpXaflnuesteag i n * cablwile &


aumathza dew
-=QP-g

as

i~~M~Il3pms

am!sua~ ap

rdul de m&ci stprime (RPP) d i z a t la 1CEMENERG. Acata a t e destinat @ selqiei automate a liniei cu punm la m t , folosind de asemma criterhd maxbadui curentului homopolar de armmici superioare. fi secundmJ filtrelm hamopdare ale f l e d r e i liaii, din stapir de m.t., se con&& filtre & mnici superioare h p m (de obicei de armonica 5), c o m p h h - s e niveiul M l o r de iegire din filtrele de mollici redresate.

Fig.7.27. Schema & pbcipiu a irldimcaturaiviISP


a) cmechrea Ia fiImI,Ferrmd; b) mweala &Wul Ho&ngmn

FJemmkle care realizesz8 .acest p w sun1 hwwnWate "kir-waparat c a l d h a t (de obicei corespunzlltor p e n m c i d linii) h care se fa= campara& alegbdu-st linia cu . nivelul maxim care este cea cu defect. M linie pate fi m l i d sau dechuqata Ac$unarea releelor de pe ceIelaItt patfir IW, m e au semnale i n f , a t e blocatg. Schema bloc a releulsri RPP esCe dslA & fig.7.28. Filtrele & armonici superioare [Alrrul 1 . filtml 5 ) se a l h w n t e I I I de la filtrele de curent homopolar sau numai de ia smdarul. unui trausfkmtm & curent cu mi= toroidd. Suat ni$te Wtre trece bad&. care opresc d tread M e n f a hndan~ental& & 50 H z$ lad i dt r e a d armonica 5 - a (250 H z ) .Tenside de i q h din filtre1.ede armonid superhare m redme&, se campar8 se amplifid. Elmmtul de redresare; $ compara@e i este cornpus din element& lDt & , I C, R d a t e la iqirea fieFgrui Rltm de armonici supdoare. Teak M e releulm tind sil debiteze pe a* rezistenfl R*. Semnalul redrwi~Uplp dt pe linia pus%l a p h h , avhd o valoa* mai mare d e & celehlte, dekrmid o ddm de tensiune pe reziskmp R* de Opt, gi m bloca toate celelatk drmare, fmpiedidndu-le & debiteze mean c u m h amst mod la inbarn amplificmnhi liniei pusA la phn& apare un sernnal cu polaritate negativg f# de mas& scmnal de h a ,jar la toate celelalte mplificatcmre senmlal de imme are o polwitate p i t i v g f@ de mad, s e d de blocare. Amplificatml (de c.c.1 de link are rolul de a sesiza polaritatea semndntoi de inmare Si p t r u un semnal ae@v h@ de d d dud la acflonartst releuhi de M e p e n h a , semnalizasaupentrua dmeaaliniapudla@n&. Laa@@uneiprmerilaph%mp o linie. se seledmz.8 deci f n mod automat Zinia cu nivelul ma& de armdci aqior&d reled de corespa d linii. Alimentam cu msiune a reteulrd (100 V,50 Hz)se face b mmmhJ apaifiei mei pun& la @I prh intermdid deului de lensiune rnadmA homopolari (aceIqi releu

..

La

tensi

commxZA~u~lea

alimentate, fn momcntlll

contact$ilIlacela$itirpp S a u lntrerupe aliilimmtam 1ui gi deci a amplifiwm modat&ttimp La dispariw tmi schema este pregtiu d esh da 10 mA. h fig.7.2 Pentru conlparan toate liniile din &fie a s D a d se folosesc

trebuie sB fie m h q ila u

'ajutonrl unor lmndonm Htwluide curent de Dad se d o a mdumt&semi

alhtmtcmA RPP cu t

Actsla me &stinat Si warn criteriul maxidui rtla baapolare a k fie-

sqiei). Prin care m e g t e la swmdiztlrea general3 a punmilor Iii @ m i n d En +a ap~sam pe btonulB (fig.7.28) sc p a t e obline rcpdmca h~nqionhi relcului h t i ~ p u l . ~ ~ i p m e x i i l . a ~ .

imt impare (Je & i d de : & &~nici B +

Ag.7.28. Schema bloc a releului W P


k l m t & ~ & l a
-tar de mmt m zwmp fundmaWde

a din mm1c de amonid

La aparw t e n s i d Uk a m estc redresata $ a c f i d releu1 RA care CMIM terrsbea continu3 spre stabilizator. h incest mod ;oak ~lhplificatomle m t alimentate. fa rnomentnlh care lmul din relecle de link l u a c d , eI se autonlentine prin a t a c t si In aoeIagi timp prin schema do di& ac~omxdi d e u l RB.Aceasta prin contactul du htraupe re1dui RASj i na m t m m l se P m n q x alimentam stabiliamrului gi deci a a m p l i f i ~ ~ doar m , rd& & W e gi relenl RB rknhhd atimentare. h acest r m d ~ t i q & ~ ~ l a @ n & n i c i m a l t r d de ea linienumaipoatefi@ o w La dqw&k t e n s i d homopoke, RBmine la starea inipaU, la r e 1 deul de linie $i schema este preg3itiU fun-= din nou. Sensibilitaka r~leuluila armonica a cmc'ea este de 10 m k & fig.7.29se & schema de coaectm a reieullli RPP. P cornparam curect3 a nivelelor armmicilor suprime &te obligazmu ca toate IMile din m e sa se comckze la reled RPP. D & se folosesc FCSH, raportul de Wansfomlate a1 transformaroarelor dc c m t trebuie d a d q i l a toate celulele liniilox. fn r;az oonttar, se e@& aceste r a m m ajmrui unor traMorm&toa~ & mmt i n k m a k e racordatc la bomele de iqhe a k fil-ui & m e n t de homapolari4 de pe linia &a. D ~ s e d o ~ E e c a ~ s B n u d e c o n e c t e z e l i n ih ilp t ~e i r i l a ~ h h m e d m u a t g , sepabintmduceh ~ b ~ ~ de e timp ~T u prin linmmdid csarria se d i w RPP cu knsiunea dhtre faze, iar amta cu tempofizarea regla@ va damnma

Fig.7.29.Schema dc c o n e c t m a RPP m t t up -

hiilar de p w sistem de bare

Fi8.7.3QL Schema de m n d m a RW d a d nudrul W1m din stape este mai mare dedt 5
m

- curenlUl ntn
t,-timpulm
D a d protecfii

actionma releelor de: ie@re.Dectaqam W o r cu punere la @mht a l e s e m a a l i r n a seltctiv de c i k relee de ~rnnalizare.fn schema maj, sus rmintitlr mte pmhrtA gi posibiritatea sernnalizMi gemale a + ( i d punerii h pgmgnt fn reftaaa legat8 gahmk cu b a l e sqiei,

DeomRPPm~m~m&decincil&fn~~cu~~linii,
s e instal& n u W 1 aompm4tor de relee care se
conform fig.7.30.

reu- la releula di h i & sta* nu'are pa

chiatdecl&?praalt

Avanwele folosiri WP:

nu mte influentat i n fun@nare de modul. de tratare a1 d u i , nu este influapt de cure@ de dezechilibrn ai i i h d o r de curent homopolar constituite din bel msformatoare de curent sau de erwile transfcmatmdm & curent
homopolar toroidale, semibilitatea mai mare de& I a protecpIe mximai 11-dew; cost de instalare relativ I&.

'

Protscpa impotriva supmsarcinilor pe linie, pre'dzutg h toate refelele de m.t. in cablu, va avea schema din fig.7.3I.

F i g . 7 . 31. Schema principiaB a proteqiei cablului 'impobiva suprasarcidor

ifi are:
@eeszemaimarede&5
1

fhp > I ; At = (0,3


t e
g i

b
~ t

~
a e

e
s

s
t e

~ t

, - timpul maxim dime t

kL- cu~entul nominal a1 cablului,


"leprotecpdor~s3htmm5m~de

...45) s;

nr q m IcgatA galvanic cu
n stawe cu mai multe hii, & conform fig,7.30,

D a C g p r o t a c t i a e s t e r n ~ h t r - ~ ~ e ~ ~ o ~ c u ~ n a renuntglarelwl4dinsch~~oo~doarsemnalizarea(&averti;.ar). ~sta~mare~nd~en~vafiprevilzut~releu14carevawmandaDASsan chiar d a c h p m a hmruptorului Iiniei.

7.8. Protecfia numerid pentru sesimrea pnneriior la giim%nt pe IiniiIe electrice de medie temiune
numeric$ D SLPP 100 (Dkqmitiv declaugue linie cn punere la p w n t ) d i & 5 la TELECOM S.R. L. 31mmjti. DSLPP 100 a t e un ec hlpamerrt complet l@tdreJizat Tntr-o arhltectuA multiprocesor c e c o n ~ procesoare e dc ultima generave (DSP pe 32 bifi). Algoritmii de calcul se l m m 5 pe jihibi digitole, analia spectrElle (Fourier) i n trmp real in fmstre gkmnte $ pe prel* h l m e oon~plexe. DSLFP 1 QO eaZe un p h h g r z t in sistemul de telecanducere tdepm@e GALAXY, ~I&"&Q conoepp'e unitanl$ de tip ctimi
d&4

fn acest capitol se va prezenta prot-

DSLPP 100 este destinat h r i i $i daclan&ii selective a liniilor dectrfce & me die tendune fun@onbd radial In relelele de medie tensiune care au neuknl tratat prh trobing de i d i n ~ r c (cu sau fld rezistor & padel), in w a u l simplei puneri la @dnt. fn acest scop, DSWP 100 permite, In varianta standard, umhirea $i decongctarea selectivg a 16 linii electrice de m d i e tensiune mtate p m bobin3 si W e pe acelagi sistem de bare sau pe douZ sisteme dc bare &rife (cazi n care se compo~Gca douii p m w i separate, dte una pentru fiecare s i s m de bare colectoare).

M d clasica de detectarc a liniei cu o simplli prmere la p h h t prin cornparam mmicii a 5 a de pe fiectm lime (folosi#i la reabaea relmlui RPP, dar nu nurnai, gi prezmtatil E n mbcapitolul7.6.1.2),are o serie de daatmtaje, printre c a r e bebuie amintite: h uncle situapi, 'him lirria dettctata GU mi rnai mare curent de armonica a 5 - a (pe ~aPpandsimplapllnerela~1)~i~toareaesteo~~demidhdt scade sub emarea de determinare, d t h d de muIte ari d ~ c bie ui sWUoasc; $1 ultinu weme s-a canstatat d sunl o serie de consumtori defonm@ care mnth "la went armonicrt a 5 -a, uneclri de d o r i mari, de ordinuI &el ce apare l a o punue la phihit, degi nu exisk3 nici o le@& la p i h h t ; astfei pot a p e h final dec1amgu-i neselective. Aceste daavantaje justiAc8 efomuile pentru real izarea unei protecfii rmficient dc sensibiu la p e r i la ~~t pe linie, dar care s4 elimine demanlajele sus mentionate. DSLPP 100 ~Hspundetocmai acestor cerinfe. Echipamentul DSLPP 10Q iaclnde o protecjie de bazii tip homopolar3 de pttterc combinatii CII critednl de verificm Desire !jio prot@e de wiwrv8 bazaa pe ptttemr homopolaA fPFW)de pe fimm lime dria (16 pot+ fnparalel). Proteqia Dmfre SB b a z a 3 pe nn crituiu global. decin'a de declangare a liniei cu simpla punere la fijnd IuafEL pe baza amhi ~ I curentilor I hamopolari dt We, in corewe $i cu temiuaea homopol& fa@ de a drei fadi se raportead, M e - Desire se b a d pe i ~ r d t o r uprbrcipiu: l se miisom3 sim* curenlii I~omopolariai liniilor specifioe urmi anumit sistcm de bare $i tenaunea homopolad aferentr;

Fmr=Prn~BI ammd o t q a ~ a0d p v!h-rl-opp !*~l~ugs !awl lW PRU ap m e l ! ad) u - s e e+~ouue ap I :~nulum alnqaq aca,as fl ' m u nu JZp ' d a u mmdurc3 upd 1 -