Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE Nr.

78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie Text n vigoare ncepnd cu data de 1 februarie 2014 REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"( Text actua)i*at prin produ+u) infor,atic )egi+)ativ LE- E-#ERT n ba*a acte)or nor,ative ,odificatoare. pub)icate n "onitoru) Oficia) a) Ro,niei. #artea I. pn/ )a 14 augu+t 20101 Act de baz #B: Legea nr1 2342000 Acte modificatoare #M1: Ordonan5a 6uvernu)ui nr1 3042000 #M2: Ordonan5a de urgen5/ a 6uvernu)ui nr1 4042002 #M3: Legea nr1 17142000 #M4: Legea nr1 82142004 #M5: Ordonan5a de urgen5/ a 6uvernu)ui nr1 12442008 #M6: Ordonan5a de urgen5/ a 6uvernu)ui nr1 8042007 #M7: Legea nr1 7942002 #M8: Legea nr1 13242012 #M9: Legea nr1 28842010 "odific/ri)e :i co,p)et/ri)e efectuate prin acte)e nor,ative enu,erate ,ai +u+ +unt +cri+e cu font ita)ic1 ;n fa5a fiec/rei ,odific/ri +au co,p)et/ri e+te indicat actu) nor,ativ care a efectuat ,odificarea +au co,p)etarea re+pectiv/. n for,a #M1. #M2 etc1 #B C !. " #ispo$iii %enerale &'. " (") !re$enta le%e instituie m*suri de prevenire, descoperire i sancionare a faptelor de corupie i se aplic* urm*toarelor persoane: a) care e+ercit* o funcie pu,lic*, indiferent de modul -n care au fost -nvestite, -n cadrul autorit*ilor pu,lice sau instituiilor pu,lice. ,) care -ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit le%ii, o funcie sau o -ns*rcinare, -n m*sura -n care particip* la luarea deci$iilor sau le pot influena, -n cadrul serviciilor pu,lice, re%iilor autonome, societ*ilor comerciale, companiilor naionale, societ*ilor naionale, unit*ilor cooperatiste sau al altor a%eni economici. c) care e+ercit* atri,uii de control, potrivit le%ii. d) care acord* asisten* speciali$at* unit*ilor prev*$ute la lit. a) i ,), -n m*sura -n care particip* la luarea deci$iilor sau le pot influena. e) care, indiferent de calitatea lor, reali$ea$*, controlea$* sau acord* asisten* speciali$at*, -n m*sura -n care particip* la luarea deci$iilor sau le pot influena, cu

privire la: operaiuni care antrenea$* circulaia de capital, operaiuni de ,anc*, de sc/im, valutar sau de credit, operaiuni de plasament, -n ,urse, -n asi%ur*ri, -n plasament mutual ori privitor la conturile ,ancare i cele asimilate acestora, tran$acii comerciale interne i internaionale. f) care dein o funcie de conducere -ntr0un partid sau -ntr0o formaiune politic*, -ntr0 un sindicat, -ntr0o or%ani$aie patronal* ori -ntr0o asociaie f*r* scop lucrativ sau fundaie. %) alte persoane fi$ice dec1t cele prev*$ute la lit. a) 0 f), -n condiiile prev*$ute de le%e. C !. 2 &e%uli speciale de comportament privind anumite cate%orii de persoane, -n scopul prevenirii faptelor de corupie &'. 2 !ersoanele prev*$ute la art. " sunt o,li%ate s* -ndeplineasc* -ndatoririle ce le revin din e+ercitarea funciilor, atri,uiilor sau -ns*rcin*rilor -ncredinate, cu respectarea strict* a le%ilor i a normelor de conduit* profesional*, i s* asi%ure ocrotirea i reali$area drepturilor i intereselor le%itime ale cet*enilor, f*r* s* se foloseasc* de funciile, atri,uiile ori -ns*rcin*rile primite, pentru do,1ndirea pentru ele sau pentru alte persoane de ,ani, ,unuri sau alte foloase necuvenite. &'. 2 (") !ersoanele prev*$ute la art. " lit. a), precum i persoanele care dein o funcie de conducere, de la directori inclusiv, -n sus, -n cadrul re%iilor autonome, companiilor naionale, societ*ilor naionale, societ*ilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei pu,lice locale este acionar, instituiilor pu,lice implicate -n reali$area procesului de privati$are, 3*ncii Naionale a &om1niei, ,*ncilor la care statul este acionar ma4oritar, au o,li%aia s* -i declare averea -n condiiile prev*$ute de Le%ea nr. ""56"778 privind declararea i controlul averii demnitarilor, ma%istrailor, funcionarilor pu,lici i a unor persoane cu funcii de conducere. (2) Nedepunerea declaraiei de avere de c*tre persoanele prev*$ute la alin. (") atra%e declanarea din oficiu a procedurii de control al averii -n condiiile Le%ii nr. ""56"778. &'. 9 (") !ersoanele prev*$ute la art. " lit. a) i c) au o,li%aia s* declare, -n termen de 20 de $ile de la primire, orice donaie direct* ori indirect* sau daruri manuale primite -n le%*tur* cu e+ercitarea funciilor sau atri,uiilor lor, cu e+cepia celor care au o valoare sim,olic*. (2) #ispo$iiile Le%ii nr. ""56"778 referitoare la modalitatea depunerii declaraiei de avere se aplic* -n mod corespun$*tor i -n ca$ul prev*$ut la alin. ("). C !. 2 :nfraciuni ;EC<:=NE " Cate%orii de infraciuni #M8

&'. 5 <1= ;n n5e)e+u) pre*entei )egi. +unt infrac5iuni de corup5ie infrac5iuni)e prev/*ute )a art1 239 > 292 din !odu) pena). inc)u+iv atunci cnd ace+tea +unt co,i+e de per+oane)e prev/*ute )a art1 003 din !odu) pena)1 <2= ;n n5e)e+u) pre*entei )egi. +unt infrac5iuni a+i,i)ate infrac5iuni)or de corup5ie infrac5iuni)e prev/*ute )a art1 10 > 101 <0= %i+po*i5ii)e pre*entei )egi +unt ap)icabi)e :i infrac5iuni)or ,potriva intere+e)or financiare a)e ?niunii Europene prev/*ute )a art1 13@1 > 13@8. prin +anc5ionarea c/rora +e a+igur/ protec5ia fonduri)or :i a re+ur+e)or ?niunii Europene1 #B ;EC<:=NE a 20a :nfraciuni de corupie #M8 &'. 8 Infrac5iuni)e de )uare de ,it/. prev/*ut/ )a art1 239 din !odu) pena). dare de ,it/. prev/*ut/ )a art1 290 din !odu) pena). trafic de inf)uen5/. prev/*ut/ )a art1 291 din !odu) pena). :i cu,p/rare de inf)uen5/. prev/*ut/ )a art1 292 din !odu) pena). +e pedep+e+c potrivit prevederi)or ace)or texte de )ege1 %i+po*i5ii)e art1 003 din !odu) pena) +e ap)ic/ n ,od core+pun*/tor1 #M8 ART1 7@1 AAA Abrogat #M8 &'. 7 &apte)e de )uare de ,it/ +au trafic de inf)uen5/ +/vr:ite de o per+oan/ care a= exercit/ o func5ie de de,nitate pub)ic/B b= e+te Cudec/tor +au procurorB c= e+te organ de cercetare pena)/ +au are atribu5ii de con+tatare ori de +anc5ionare a contraven5ii)orB d= e+te una dintre per+oane)e prev/*ute )a art1 290 din !odu) pena) +e +anc5ionea*/ cu pedeap+a prev/*ut/ )a art1 239 +au 291 din !odu) pena). a)e c/rei )i,ite +e ,aCorea*/ cu o trei,e1 #M8 ART1 3 AAA Abrogat ART1 3@1 AAA Abrogat ART1 3@2 AAA Abrogat ART1 9 AAA Abrogat #B ;EC<:=NE a 20a :nfraciuni asimilate infraciunilor de corupie #M8 &'. "0

!on+tituie infrac5iuni :i +e pedep+e+c cu ncDi+oare de )a 0 )a 10 ani :i inter*icerea unor drepturi ur,/toare)e fapte. dac/ +unt +/vr:ite n +copu) ob5inerii pentru +ine +au pentru a)tu) de bani. bunuri ori a)te fo)oa+e necuvenite a= +tabi)irea. cu inten5ie. a unei va)ori di,inuate. fa5/ de va)oarea co,ercia)/ rea)/. a bunuri)or apar5innd operatori)or econo,ici )a care +tatu) +au o autoritate a ad,ini+tra5iei pub)ice )oca)e e+te ac5ionar. co,i+/ n cadru) ac5iunii de privati*are ori de executare +i)it/. de reorgani*are +au )icDidare Cudiciar/ ori cu oca*ia unei opera5iuni co,ercia)e. ori a bunuri)or apar5innd autorit/5ii pub)ice +au in+titu5ii)or pub)ice. n cadru) unei ac5iuni de vn*are a ace+tora +au de executare +i)it/. +/vr:it/ de cei care au atribu5ii de conducere. de ad,ini+trare. de ge+tionare. de executare +i)it/. de reorgani*are ori )icDidare Cudiciar/B b= acordarea de +ubven5ii cu nc/)carea )egii +au neur,/rirea. confor, )egii. a re+pect/rii de+tina5iei +ubven5ii)orB c= uti)i*area +ubven5ii)or n a)te +copuri dect ce)e pentru care au fo+t acordate. precu, :i uti)i*area n a)te +copuri a credite)or garantate din fonduri pub)ice +au care ur,ea*/ +/ fie ra,bur+ate din fonduri pub)ice1 #M8 &'. "" <1= &apta per+oanei care. avnd +arcina de a +upravegDea. a contro)a. a reorgani*a +au a )icDida un operator econo,ic privat. ndep)ine:te pentru ace+ta vreo n+/rcinare. inter,edia*/ ori n)e+ne:te efectuarea unor opera5iuni co,ercia)e +au financiare ori particip/ cu capita) )a un a+e,enea operator econo,ic. dac/ fapta e+te de natur/ a>i aduce direct +au indirect un fo)o+ necuvenit. con+tituie infrac5iune :i +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a un an )a 8 ani :i inter*icerea unor drepturi1 <2= %ac/ fapta prev/*ut/ )a a)in1 <1= a fo+t +/vr:it/ ntr>un interva) de 8 ani de )a ncetarea n+/rcin/rii. pedeap+a e+te ncDi+oare de )a 7 )uni )a 0 ani +au a,end/1 #B &'. "2 ;unt pedepsite cu -nc/isoarea de la " la 5 ani urm*toarele fapte, dac* sunt s*v1rite -n scopul o,inerii pentru sine sau pentru altul de ,ani, ,unuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompati,ile cu funcia, atri,uia sau -ns*rcinarea pe care o -ndeplinete o persoan* ori -nc/eierea de tran$acii financiare, utili$1nd informaiile o,inute -n virtutea funciei, atri,uiei sau -ns*rcin*rii sale. ,) folosirea, -n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate pu,licit*ii ori permiterea accesului unor persoane neautori$ate la aceste informaii. #M3 &'. "2 &apta per+oanei care ndep)ine:te o func5ie de conducere ntr>un partid. ntr>un +indicat +au patronat ori n cadru) unei per+oane Curidice f/r/ +cop patri,onia). de a fo)o+i inf)uen5a ori autoritatea +a n +copu) ob5inerii pentru +ine ori pentru a)tu) de bani. bunuri +au a)te fo)oa+e necuvenite. +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a unu )a 8 ani1 #M8 &'. "2>" ;n ca*u) infrac5iunii de :antaC. prev/*ut/ de art1 202 din !odu) pena). n care e+te i,p)icat/ o per+oan/ dintre ce)e prev/*ute )a art1 1. )i,ite)e +pecia)e a)e pedep+ei +e ,aCorea*/ cu o trei,e1

#M8 &'. "2>2 ;n ca*u) infrac5iuni)or de abu* n +erviciu +au de u*urpare a func5iei. dac/ func5ionaru) pub)ic a ob5inut pentru +ine ori pentru a)tu) un fo)o+ necuvenit. )i,ite)e +pecia)e a)e pedep+ei +e ,aCorea*/ cu o trei,e1 #M8 ART1 14 AAA Abrogat #B &'. "5 'entativa la infraciunile prev*$ute -n pre$enta seciune se pedepsete. &'. "8 #ac* faptele prev*$ute -n pre$enta seciune constituie, potrivit Codului penal sau unor le%i speciale, infraciuni mai %rave, acestea se pedepsesc -n condiiile i cu sanciunile sta,ilite -n aceste le%i. ;EC<:=NE a 90a :nfraciuni -n le%*tur* direct* cu infraciunile de corupie #M8 ART1 12 AAA Abrogat ART1 13 AAA Abrogat #M8 ;EC<:=NE a 9>"0a Infrac5iuni ,potriva intere+e)or financiare a)e ?niunii Europene #M8 &'. "8>" <1= &o)o+irea +au pre*entarea cu rea>credin5/ de docu,ente ori dec)ara5ii fa)+e. inexacte +au inco,p)ete. dac/ fapta are ca re*u)tat ob5inerea pe nedrept de fonduri din bugetu) genera) a) ?niunii Europene +au din bugete)e ad,ini+trate de acea+ta ori n nu,e)e ei. +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a 2 )a 2 ani :i inter*icerea unor drepturi1 <2= !u pedeap+a prev/*ut/ )a a)in1 <1= +e +anc5ionea*/ o,i+iunea de a furni*a. cu :tiin5/. date)e cerute potrivit )egii pentru ob5inerea de fonduri din bugetu) genera) a) ?niunii Europene +au din bugete)e ad,ini+trate de acea+ta ori n nu,e)e ei. dac/ fapta are ca re*u)tat ob5inerea pe nedrept a ace+tor fonduri1 <0= %ac/ fapte)e prev/*ute )a a)in1 <1= :i <2= au produ+ con+ecin5e deo+ebit de grave. )i,ite)e +pecia)e a)e pedep+ei +e ,aCorea*/ cu Cu,/tate1 #M8 &'. "8>2 <1= EcDi,barea. f/r/ re+pectarea prevederi)or )ega)e. a de+tina5iei fonduri)or ob5inute din bugetu) genera) a) ?niunii Europene +au din bugete)e ad,ini+trate de acea+ta ori n nu,e)e ei +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a un an )a 8 ani :i inter*icerea unor drepturi1 <2= EcDi,barea. f/r/ re+pectarea prevederi)or )ega)e. a de+tina5iei unui fo)o+ )ega) ob5inut. dac/ fapta are ca re*u)tat di,inuarea i)ega)/ a re+ur+e)or din bugetu) genera)

a) ?niunii Europene +au din bugete)e ad,ini+trate de acea+ta ori n nu,e)e ei. +e +anc5ionea*/ cu pedeap+a prev/*ut/ )a a)in1 <1=1 <0= %ac/ fapte)e prev/*ute )a a)in1 <1= :i <2= au produ+ con+ecin5e deo+ebit de grave. )i,ite)e +pecia)e a)e pedep+ei +e ,aCorea*/ cu Cu,/tate1 #M8 &'. "8>2 <1= &o)o+irea +au pre*entarea cu rea>credin5/ de docu,ente ori dec)ara5ii fa)+e. inexacte +au inco,p)ete. care are ca re*u)tat di,inuarea i)ega)/ a re+ur+e)or ce trebuie virate c/tre bugetu) genera) a) ?niunii Europene +au c/tre bugete)e ad,ini+trate de acea+ta ori n nu,e)e ei. +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a 2 )a 2 ani :i inter*icerea unor drepturi1 <2= !u pedeap+a prev/*ut/ )a a)in1 <1= +e +anc5ionea*/ o,i+iunea de a furni*a. cu :tiin5/. date)e cerute potrivit )egii. dac/ fapta are ca re*u)tat di,inuarea i)ega)/ a re+ur+e)or ce trebuie virate c/tre bugetu) genera) a) ?niunii Europene +au c/tre bugete)e ad,ini+trate de acea+ta ori n nu,e)e ei1 <0= %ac/ fapte)e prev/*ute )a a)in1 <1= :i <2= au produ+ con+ecin5e deo+ebit de grave. )i,ite)e +pecia)e a)e pedep+ei +e ,aCorea*/ cu Cu,/tate1 #M3 &'. "8>9 Tentativa infrac5iuni)or prev/*ute )a art1 13@1 > 13@0 +e pedep+e:te1 #M8 &'. "8>5 ;nc/)carea din cu)p/ de c/tre directoru). ad,ini+tratoru) +au per+oana cu atribu5ii de deci*ie ori de contro) n cadru) unui operator econo,ic a unei ndatoriri de +erviciu. prin nendep)inirea ace+teia +au ndep)inirea ei defectuoa+/. dac/ fapta a avut ca re*u)tat +/vr:irea de c/tre o per+oan/ care +e af)/ n +ubordinea +a :i care a ac5ionat n nu,e)e ace)ui operator econo,ic a uneia dintre infrac5iuni)e prev/*ute )a art1 13@1 > 13@0 +au +/vr:irea unei infrac5iuni de corup5ie ori de +p/)are a bani)or n )eg/tur/ cu fonduri)e ?niunii Europene. +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a 7 )uni )a 0 ani +au cu a,end/1 #B ;EC<:=NE a 50a #ispo$iii comune #M8 ART1 19 AAA Abrogat #B &'. 20 ?n ca$ul -n care s0a s*v1rit o infraciune dintre cele prev*$ute -n pre$entul capitol, luarea m*surilor asi%ur*torii este o,li%atorie. C !. 9 #ispo$iii procedurale ;EC<:=NE " #ispo$iii %enerale

#M9 ART1 21 AAA Abrogat #M3 &'. 22 ;n ca*u) infrac5iuni)or prev/*ute n pre*enta )ege. ur,/rirea pena)/ +e efectuea*/ n ,od ob)igatoriu de c/tre procuror1 #B ;EC<:=NE a 20a #ispo$iii speciale privind descoperirea i urm*rirea infraciunilor &'. 22 (") !ersoanele cu atri,uii de control sunt o,li%ate s* -ntiine$e or%anul de urm*rire penal* sau, dup* ca$, or%anul de constatare a s*v1ririi infraciunilor, a,ilitat de le%e, cu privire la orice date din care re$ult* indicii c* s0a efectuat o operaiune sau un act ilicit ce poate atra%e r*spunderea penal*, potrivit pre$entei le%i. (2) !ersoanele cu atri,uii de control sunt o,li%ate, -n cursul efectu*rii actului de control, s* procede$e la asi%urarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oric*ror mi4loace de pro,* ce pot servi or%anelor de urm*rire penal*. &'. 29 !ersoanele prev*$ute la art. " lit. e), care cunosc operaiuni ce antrenea$* circulaia de capitaluri sau alte activit*i, prev*$ute la art. ", privind sume de ,ani, ,unuri sau alte valori ce se presupune c* provin din infraciuni de corupie sau asimilate acestora ori din infraciuni ce au le%*tur* cu acestea, au o,li%aia s* sesi$e$e or%anele de urm*rire penal* sau, dup* ca$, or%anele de constatare a s*v1ririi infraciunii ori or%anele de control, a,ilitate de le%e. &'. 25 (") ?ndeplinirea cu ,un*0credin* a o,li%aiilor prev*$ute la art. 22 i 29 nu constituie o -nc*lcare a secretului profesional sau ,ancar i nu atra%e r*spunderea penal*, civil* sau disciplinar*. (2) #ispo$iiile prev*$ute la alin. (") se aplic* c/iar dac* cercetarea sau 4udecarea faptelor semnalate a condus la ne-nceperea sau -ncetarea urm*ririi penale ori la ac/itare. #M3 <0= AAA Abrogat #M8 <4= $endep)inirea cu rea>credin5/ a ob)iga5ii)or prev/*ute )a art1 20 :i 24 con+tituie infrac5iune :i +e pedep+e:te cu ncDi+oare de )a 7 )uni )a 8 ani. dac/ fapta nu con+tituie o infrac5iune ,ai grav/1 <8= %ac/ fapta prev/*ut/ )a a)in1 <4= a fo+t +/vr:it/ din cu)p/. pedeap+a e+te ncDi+oarea de )a 0 )uni )a 2 ani +au a,enda1 #M9 &'. 28 Eecretu) bancar :i ce) profe+iona). cu excep5ia +ecretu)ui profe+iona) a) avocatu)ui exercitat n condi5ii)e )egii. nu +unt opo*abi)e procuroru)ui. dup/ nceperea ur,/ririi pena)e. :i nici in+tan5ei de Cudecat/1 #M9

ART1 27@1 AAA Abrogat ART1 22 AAA Abrogat #M2 ART1 23 AAA Abrogat #M3 &'. 27 <1= #entru Cudecarea n pri,/ in+tan5/ a infrac5iuni)or prev/*ute n pre*enta )ege. +e con+tituie co,p)ete +pecia)i*ate1 #M6 <2= AAA Abrogat #B ;EC<:=NE a 20a #ispo$iii comune #M9 ART1 00 AAA Abrogat ART1 01 AAA Abrogat #B C !. 5 #ispo$iii finale #M3 ART1 02 AAA Abrogat #B &'. 22 @rice prevedere contrar* pre$entei le%i se a,ro%*. 000000000000000