Sunteți pe pagina 1din 207

OMFP nr. 3055/29.10.

2009
pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
MO 766/10.11.2009

n temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) i ale art. 10 alin. (4) din Hotr rea !uvernului nr. 34/2009 privind or"ani#area i $un%&ionarea Mini'terului (inan&elor )u*li%e+ %u modi$i%rile i %ompletrile ulterioare+ ,n *a#a prevederilor art. 4 alin. (1) din -e"ea %onta*ilit&ii nr. 82/1991+ repu*li%at+ mini'trul $inan&elor pu*li%e emite urmtorul ordin. Art. 1. - (1) Se aprob Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse n anexa*) ce face parte integrant din prezentul ordin. (2) Reglementrile prevzute la alin. ( ) cuprind Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene 'i Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. ((((((((((( *) )nexa se public n *onitorul +ficial al Rom,niei, -artea ", nr. .// bis din 0 noiembrie 1002, care se poate ac3izi%iona de la $entrul pentru rela%ii cu publicul al Regiei )utonome 4*onitorul +ficial4, 5ucure'ti, 'os. -anduri nr. . Art. 2. - (1) Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene se aplic de entit%ile prevzute la pct. alin. (6) din reglementri. (2) Subunit%ile fr personalitate 7uridic, cu sediul n strintate, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, precum 'i subunit%ile din Rom,nia care apar%in unor persoane 7uridice cu sediul ori domiciliul n strintate au obliga%ia s organizeze 'i s conduc contabilitatea proprie, potrivit reglementrilor men%ionate la alin. ( ). Art. 3. - (1) -ersoanele 7uridice care la data bilan%ului dep'esc limitele a dou dintre urmtoarele 6 criterii, denumite n continuare criterii de mrime8 - total active8 6./90.000 euro: - cifra de afaceri net8 ..600.000 euro: - numr mediu de salaria%i n cursul exerci%iului financiar8 90 ntocmesc situa%ii financiare anuale care cuprind8 - bilan%: - cont de profit 'i pierdere: - situa%ia modificrilor capitalului propriu: - situa%ia fluxurilor de numerar: - note explicative la situa%iile financiare anuale. (2) -ersoanele 7uridice care la data bilan%ului nu dep'esc limitele a dou dintre criteriile de mrime prevzute la alin. ( ) ntocmesc situa%ii financiare anuale prescurtate care cuprind8 - bilan% prescurtat: - cont de profit 'i pierdere: - note explicative la situa%iile financiare anuale prescurtate. +p%ional, ele pot ntocmi situa%ia modificrilor capitalului propriu 'i;sau situa%ia fluxurilor de numerar. ((((((((((( <inia a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . ((((((((((( )lineatul (1) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . (3) -otrivit legii contabilit%ii, situa%iile financiare anuale trebuie nso%ite de o declara%ie scris de asumare a rspunderii conducerii persoanei 7uridice pentru ntocmirea situa%iilor financiare anuale n conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(4) -ersoanele 7uridice care au ntocmit situa%ii financiare anuale prescurtate ntocmesc situa%iile financiare anuale prevzute la alin. ( ) numai dac n dou exerci%ii financiare consecutive dep'esc limitele a dou dintre cele 6 criterii de mrime prevzute la alin. ( ). -ersoanele 7uridice care au ntocmit situa%iile financiare anuale prevzute la alin. ( ) ntocmesc situa%ii financiare anuale prescurtate numai dac n dou exerci%ii financiare consecutive nu dep'esc limitele a dou dintre cele 6 criterii de mrime prevzute la alin. ( ). ((((((((((( )lineatul (?) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . (5) @n cazul entit%ilor nou-nfiin%ate, acestea pot ntocmi pentru primul exerci%iu de raportare situa%ii financiare anuale prescurtate sau situa%ii financiare anuale cu 9 componente. -entru al doilea an de raportare, aceste entit%i analizeaz indicatorii determina%i din situa%iile financiare ale anului precedent 'i indicatorii determina%i pe baza datelor din contabilitate 'i a balan%ei de verificare nc3eiate la sf,r'itul exerci%iului financiar curent, ntocmind situa%ii financiare anuale n func%ie de criteriile de mrime nregistrate. ((((((((((( )lineatul (9) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . Art. 4. - @n cazul entit%ilor administrate n sistem dualist, potrivit legii, referirile din reglementrile prevzute la art. la 4administratori4 se vor citi ca referiri la 4membrii directoratului4. Art. 5. - (1) Situa%iile financiare anuale ntocmite de persoanele 7uridice prevzute la art. 6 alin. ( ) sunt auditate, potrivit legii. (2) Aac obiectul auditului statutar 'i situa%iile financiare anuale ntocmite de persoanele 7uridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii. (3) Situa%iile financiare anuale prescurtate sunt verificate potrivit legii. ((((((((((( )lineatul (6) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . Art. 6. - Societ%ile comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, astfel cum este definit de legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital, ntocmesc situa%ii financiare anuale cu 9 componente, a'a cum acestea sunt prevzute la art. 6 alin. ( ), indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri net sau numrul mediu de salaria%i. Art. 7. - (1) Subunit%ile fr personalitate 7uridic, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, organizeaz 'i conduc eviden% contabil proprie, astfel nc,t aceasta s permit determinarea informa%iilor 'i a obliga%iilor prevzute de lege, iar persoanele 7uridice crora le apar%in s poat ntocmi situa%ii financiare anuale. (2) )ctivitatea desf'urat n strintate de subunit%ile fr personalitate 7uridic, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, se include n situa%iile financiare ale persoanei 7uridice rom,ne 'i se raporteaz pe teritoriul Rom,niei, cu respectarea prevederilor Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. (3) @n n%elesul prezentului ordin, prin subunit%i fr personalitate 7uridic, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, se n%elege sucursale, agen%ii, reprezentan%e sau alte asemenea unit%i fr personalitate 7uridic, nfiin%ate potrivit legii. (4) -ersoanele desemnate ca reprezentant;mputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal 'i $odului de procedur fiscal, %in contabilitatea proprie n func%ie de statutul lor de persoane fizice sau 7uridice, dup caz. @n cazul n care sunt persoane 7uridice, acestea ntocmesc situa%ii financiare anuale 'i raportri contabile, potrivit <egii contabilit%ii nr. 82/1991, republicat. (5) !in punct de vedere contabil, sediile permanente din Rom,nia care apar%in unor persoane 7uridice cu sediul n strintate reprezint subunit%i fr personalitate 7uridic ce apar%in acestor persoane 7uridice 'i au obliga%ia ntocmirii situa%iilor financiare anuale 'i a raportrilor contabile cerute de <egea contabilit%ii nr. B1; 22 , republicat. Art. 8. - (1) @n cazul asocierilor n participa%ie nc3eiate ntre o persoan 7uridic rom,n 'i o persoan 7uridic strin, contabilitatea se %ine de ctre persoana desemnat de asocia%i, care rspunde potrivit legii.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) <a organizarea 'i conducerea contabilit%ii asocierii n participa%ie trebuie avute n vedere at,t Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, c,t 'i cerin%ele care rezult din alte prevederi legale. (3) Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene se aplic, de asemenea, asocierilor n participa%ie ntre persoane 7uridice strine (nerezidente), nregistrate n Rom,nia. -entru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere s ndeplineasc obliga%iile fiscale organizeaz 'i conduce eviden%a contabil a asocierii, astfel nc,t s se poat determina informa%iile 'i obliga%iile prevzute de lege, fr a ntocmi situa%ii financiare anuale. Art. 9. - *inisterul Ainan%elor -ublice 'i alte autorit%i de reglementare pot solicita prezentarea n situa%iile financiare anuale a unor informa%ii suplimentare fa% de cele care trebuie prezentate n concordan% cu reglementrile prevzute la art. . Art. 10. - @n aplicarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, entit%ile trebuie s dezvolte politici contabile proprii care se aprob de administratori, potrivit legii. @n cazul entit%ilor care nu au administratori, politicile contabile se aprob de persoanele care au obliga%ia gestionrii entit%ii respective. Art. 11. - (1) Situa%iile financiare anuale consolidate sunt elaborate n conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. (2) + societate-mam trebuie s ntocmeasc situa%ii financiare anuale consolidate dac aceasta face parte dintr-un grup de societ%i 'i ndepline'te una dintre urmtoarele condi%ii8 ) de%ine ma7oritatea drepturilor de vot ale ac%ionarilor sau asocia%ilor ntr-o alt societate denumit filial: !) este ac%ionar sau asociat al unei societ%i 'i ma7oritatea membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere ale societ%ii n cauz (filial), care au ndeplinit aceste func%ii n cursul exerci%iului financiar, n cursul exerci%iului financiar precedent 'i p,n n momentul ntocmirii situa%iilor financiare anuale consolidate, au fost numi%i doar ca rezultat al exercitrii drepturilor lor de vot: ") este ac%ionar sau asociat al unei societ%i 'i de%ine singur controlul asupra ma7orit%ii drepturilor de vot ale ac%ionarilor ori asocia%ilor societ%ii, ca urmare a unui acord cu al%i ac%ionari sau asocia%i: d) este ac%ionar sau asociat 'i are dreptul de a exercita o influen% dominant asupra filialei, n temeiul unui contract nc3eiat cu societatea comercial n cauz ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dac legisla%ia aplicabil filialei permite astfel de contracte ori clauze: #) societatea-mam de%ine puterea de a exercita sau exercit efectiv o influen% dominant ori control asupra unei filiale: $) este ac%ionar sau asociat 'i are dreptul de a numi ori de a revoca ma7oritatea membrilor organelor de administra%ie, conducere sau de supraveg3ere ale filialei: sau %) societatea-mam 'i filiala sunt conduse pe o baz unificat de ctre societatea-mam. Art. 12. - (1) + societate-mam este scutit de la ntocmirea situa%iilor financiare anuale consolidate dac, la data bilan%ului consolidat, societ%ile comerciale care urmeaz s fie consolidate nu dep'esc mpreun, pe baza celor mai recente situa%ii financiare anuale ale acestora, limitele a dou dintre urmtoarele 6 criterii8 - total active8 ..910.000 euro: - cifra de afaceri net8 69.0?0.000 euro: - numr mediu de salaria%i n cursul exerci%iului financiar8 190. (2) Scutirea prevzut la alin. ( ) nu se aplic dac una dintre filialele care urmeaz s fie consolidate este o societate comercial ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, n conformitate cu legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital. (3) $ondi%iile n care o societate-mam este scutit de la obliga%ia ntocmirii situa%iilor financiare anuale consolidate sunt prevzute n Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. (4) $riteriile de mrime prevzute la alin. ( ) se stabilesc pe baza situa%iilor financiare anuale ale societ%ii-mam 'i ale filialelor sale. Art. 13. - Sanc%iunile aplicabile pentru nclcarea prevederilor reglementrilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevzute de <egea contabilit%ii nr. B1; 22 , republicat. Art. 14. - (1) &ntit%ile care fac parte din categoria persoanelor 7uridice de interes public, potrivit art. 6? alin. (1) din <egea contabilit%ii nr. B1; 22 , republicat, cu excep%ia societ%ilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, a institu%iilor de credit 'i institu%iilor financiare nebancare, definite potrivit reglementrilor legale, nscrise n Registrul general, a societ%ilor de

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

asigurare, de asigurare-reasigurare 'i de reasigurare, a societ%ilor de pensii, a societ%ilor de servicii de investi%ii financiare, societ%ilor de administrare a investi%iilor 'i organismelor de plasament colectiv, 'i care au obliga%ia s ntocmeasc situa%ii financiare anuale consolidate pot ntocmi aceste situa%ii fie potrivit Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, fie n baza Standardelor "nterna%ionale de Raportare Ainanciar. (2) -revederile alin. ( ) se aplic 'i persoanelor 7uridice, altele dec,t cele de interes public, care au obliga%ia, potrivit legii, s ntocmeasc situa%ii financiare anuale consolidate. (3) -ersoanele 7uridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor "nterna%ionale de Raportare Ainanciar la ntocmirea situa%iilor financiare anuale consolidate au obliga%ia s asigure continuitatea aplicrii acestora. Art. 15. - -rezentul ordin intr n vigoare la data de ianuarie 10 0. Art. 16. - <a data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog +rdinul ministrului finan%elor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, publicat n *onitorul +ficial al Rom,niei, -artea ", nr. .0B0 'i nr. .0B0 bis din 60 noiembrie 1009, cu modificrile 'i completrile ulterioare. Art. 17. - -rezentul ordin se public n *onitorul +ficial al Rom,niei, -artea ". p. Ministrul finanelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat 5ucure'ti, 12 octombrie 1002. Cr. 6.099 ANEX &'()'M'*+,&- CO*+A.-)' conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene 'i cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene

(((((((((((
*) )otrivit art. / din Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 2012/2011+ 2e"lementrile %onta*ile %on$orme %u 3ire%tiva a /45a a 6omunit&ilor 7%onomi%e 7uropene+ prev#ute ,n ane8a la Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 0.099/2009 pentru apro*area 2e"lementrilor %onta*ile %on$orme %u dire%tivele europene+ pu*li%at ,n Monitorul O$i%ial al 2om niei+ )artea /+ nr. 766 i 766 *i' din 10 noiem*rie 2009+ %u modi$i%rile i %ompletrile ulterioare+ 'e %ompletea#. *) )otrivit art. 10 din Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 2209/2011+ 2e"lementrile %onta*ile %on$orme %u dire%tivele europene+ apro*ate prin Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 0.099/2009+ %u modi$i%rile i %ompletrile ulterioare+ 'e modi$i%. *) )otrivit art. /+ p%t. 9 i art. //+ p%t. 154 i 7 din Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 2169/2010+ 2e"lementrile %onta*ile %on$orme %u 3ire%tiva a /45a a 6omunit&ilor 7%onomi%e 7uropene i %u 3ire%tiva a 4//5a a 6omunit&ilor 7%onomi%e 7uropene+ prev#ute ,n ane8a la Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 0.099/2009 pentru apro*area 2e"lementrilor %onta*ile %on$orme %u dire%tivele europene+ pu*li%at ,n Monitorul O$i%ial al 2om niei+ )artea /+ nr. 766 i 766 *i' din 10 noiem*rie 2009+ 'e modi$i% i 'e %ompletea#. *) )otrivit art. / i // din Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 2169/2010+ 2e"lementrile %onta*ile %on$orme %u 3ire%tiva a /45a a 6omunit&ilor 7%onomi%e 7uropene i %u 3ire%tiva a 4//5a a 6omunit&ilor 7%onomi%e 7uropene+ prev#ute ,n ane8a la Ordinul mini'trului $inan&elor pu*li%e nr. 0.099/2009 pentru apro*area 2e"lementrilor %onta*ile %on$orme %u dire%tivele europene+ pu*li%at ,n Monitorul O$i%ial al 2om niei+ )artea /+ nr. 766 i 766 *i' din 10 noiem*rie 2009+ 'e modi$i% i 'e %ompletea#+ %u e8%ep&ia p%t. 9 al art. / i p%t. 154 i 7 ale art. //+ %are intr ,n vi"oare ,n%ep nd %u 1 ianuarie 2011.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

&'()'M'*+,&- CO*+A.-)' "on$or/# "u 0ir#"ti1 -2Co/unit34ilor '"ono/i"# 'uro5#n# CAP-+O)6) )R") !& )-<"$)5"<"D)D& E" *+C&!) !& R)-+RD)R& 1 - (1) -rezentele reglementri prevd formatul 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale, principiile contabile 'i regulile de recunoa'tere, evaluare, scoatere din eviden% 'i prezentare a elementelor n situa%iile financiare anuale, regulile de ntocmire, aprobare, auditare;verificare, potrivit legii, 'i publicare a situa%iilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, -lanul de conturi general, precum 'i con%inutul 'i func%iunea conturilor contabile. )cestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea 'i conducerea contabilit%ii 'i raportrile efectuate n conformitate cu cerin%ele institu%iilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori. (2) -rezentele reglementri transpun8 ) !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene .B;//0;$&& din data de 19 iulie 2.B privind conturile anuale ale anumitor forme de societ%i comerciale, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 111 din data de ? august 2.B, cu modificrile 'i completrile ulterioare : ((((((((((( 1 !irectiva a "#-a a fost modificat 'i completat prin urmtoarele directive8 - !irectiva a #""-a a $onsiliului B6;6?2;$&& din 6 iunie 2B6 privind conturile consolidate, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 26 din B iulie 2B6: - !irectiva a H"-a a $onsiliului B2;///;$&& din 1 decembrie 2B2 privind cerin%ele de prezentare referitoare la sucursalele desc3ise ntr-un Stat membru de ctre anumite tipuri de societ%i comerciale care intr sub inciden%a legisla%iei unui alt stat, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 629 din 60 decembrie 2B2: - !irectiva $onsiliului 20;/0?;$&& din B noiembrie 220 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&& privind conturile anuale 'i a !irectivei B6;6?2;$&& privind conturile consolidate n ceea ce prive'te excep%iile pentru ntreprinderile mici 'i mi7locii 'i publicarea conturilor n ecu, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 6 . din / noiembrie 220: - !irectiva $onsiliului 20;/09;$&& din B noiembrie 220 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&& privind conturile anuale 'i a !irectivei B6;6?2;$&& privind conturile consolidate n ceea ce prive'te aria de aplicabilitate a acestor directive, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 6 . din / noiembrie 220: - !irectiva 100 ;/9;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din 1. septembrie 100 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&&, !irectivei B6;6?2;$&& 'i a !irectivei B/;/69;$&& privind regulile de evaluare pentru conturile anuale 'i consolidate ale anumitor tipuri de societ%i comerciale, precum 'i ale bncilor 'i ale altor institu%ii financiare, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 1B6 din 1. octombrie 100 : - !irectiva $onsiliului 1006;6B;$& din 6 mai 1006 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&& privind conturile anuale n ceea ce prive'te sumele exprimate n euro, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 10 din 9 mai 1006: - !irectiva 1006;9 ;$&& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din B iunie 1006 pentru modificarea !irectivelor .B;//0;$&&, B6;6?2;$&&, B/;/69;$&& 'i 2 ;/.?;$&& privind conturile anuale 'i consolidate ale anumitor tipuri de societ%i comerciale, bncilor 'i altor institu%ii financiare 'i ale societ%ilor de asigurare privind modernizarea 'i actualizarea regulilor contabile, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < .B din . iulie 1006. !) art. 0 alin. 1 din !irectiva 100?;19;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din 1 aprilie 100? privind ofertele publice de ac3izi%ie, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < ?1 din 60 aprilie 100?: ") prevederile !irectivei 100/;?6;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din . mai 100/, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 9. din 2 iunie 100/, referitoare la modificarea !irectivei .B;//0;$&&:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

d) prevederile !irectivei 100/;?/;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din ? iunie 100/, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 11? din / august 100/, referitoare la modificarea !irectivei .B;//0;$&&: #) prevederile !irectivei 1002;?2;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din B iunie 1002, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < /? din 1/ iunie 1002, referitoare la modificarea !irectivei .B;//0;$&&. (3) -rezentele reglementri se aplic de ctre urmtoarele categorii de persoane (denumite n continuare entit%i)8 ) societ%ile comerciale8 - societ%ile n nume colectiv: - societ%ile n comandit simpl: - societ%ile pe ac%iuni: - societ%ile n comandit pe ac%iuni: 'i - societ%ile cu rspundere limitat. !) societ%ile;companiile na%ionale: ") regiile autonome: d) institutele na%ionale de cercetare-dezvoltare: #) societ%ile cooperative 'i celelalte persoane 7uridice care, n baza legilor speciale de organizare, func%ioneaz pe principiile societ%ilor comerciale: $) subunit%ile fr personalitate 7uridic, cu sediul n Rom,nia, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, n condi%iile prevzute de prezentele reglementri: %) subunit%ile fr personalitate 7uridic, cu sediul n strintate, care apar%in persoanelor prevzute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, n condi%iile prevzute de prezentele reglementri: 7) subunit%ile din Rom,nia, care apar%in unor persoane 7uridice cu sediul sau domiciliul n strintate, n condi%iile prevzute de prezentele reglementri. i) grupurile de interes economic, nfiin%ate potrivit legii. ((((((((((( <itera i) a fost introdus prin punctul . din +rdin nr. 2382/2011 ncep,nd cu 0B.0B.10 . (4) Societ%ile comerciale care au subunit%i organizeaz 'i conduc contabilitatea astfel nc,t s fie disponibile informa%iile necesare privind activitatea desf'urat de aceste subunit%i. (5) @n n%elesul prezentelor reglementri, prin subunit%i fr personalitate 7uridic, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, se n%elege sucursale, agen%ii, reprezentan%e sau alte asemenea unit%i fr personalitate 7uridic, nfiin%ate potrivit legii. 2 - (1) $ontabilitatea se %ine n limba rom,n 'i n moneda na%ional. $ontabilitatea opera%iunilor efectuate n valut se %ine at,t n moneda na%ional, c,t 'i n valut. (2) -rin valut se n%elege alt moned dec,t leul. CAP-+O)6) A+R*)DG< E" $+CI"CGDG< S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& --

8'C9-6*'A !"S-+J"I"" K&C&R)<& -R"#"C! S"DG)I""<& A"C)C$")R& )CG)<&

3 - (1) -ersoanele 7uridice care la data bilan%ului dep'esc limitele a dou dintre urmtoarele trei criterii (denumite n continuare criterii de mrime)8 - total active8 6./90.000 euro, - cifr de afaceri net8 ..600.000 euro, - numr mediu de salaria%i n cursul exerci%iului financiar8 90 ntocmesc situa%ii financiare anuale care cuprind8 - bilan%,

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- cont de profit 'i pierdere, - situa%ia modificrilor capitalului propriu, - situa%ia fluxurilor de numerar, - notele explicative la situa%iile financiare anuale. (2) -ersoanele 7uridice care la data bilan%ului nu dep'esc limitele a dou dintre criteriile de mrime prevzute la alin. ( ) ntocmesc situa%ii financiare anuale prescurtate care cuprind8 - bilan% prescurtat, - cont de profit 'i pierdere, - note explicative la situa%iile financiare anuale prescurtate. +p%ional, ele pot ntocmi situa%ia modificrilor capitalului propriu 'i;sau situa%ia fluxurilor de numerar. ((((((((((( <inia a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . ((((((((((( Subpunctul (1) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . (3) Situa%iile financiare anuale, respectiv situa%iile financiare anuale prescurtate constituie un tot unitar. ((((((((((( Subpunctul (6) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . (4) -otrivit legii contabilit%ii, situa%iile financiare anuale trebuie nso%ite de o declara%ie scris de asumare a rspunderii conducerii entit%ii pentru ntocmirea situa%iilor financiare anuale potrivit Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. "nforma%iile cuprinse n aceast declara%ie sunt cele prevzute de legea contabilit%ii. 4 - -revederile pct. 6 referitoare la componentele situa%iilor financiare anuale, se aplic 'i de entit%ile prevzute la pct. alin. (6) lit. 3) din prezentele reglementri. 5 - (1) Situa%iile financiare anuale ntocmite de persoanele 7uridice prevzute la pct. 6 alin. ( ) sunt auditate potrivit legii. Sunt auditate, de asemenea, situa%iile financiare anuale ntocmite de entit%ile prevzute la pct. alin. (6) lit. 3), n cazul dep'irii limitelor criteriilor de mrime prevzute la pct. 6 alin. ( ). (2) Aac obiectul auditului statutar 'i situa%iile financiare anuale ntocmite de persoanele 7uridice de interes public, a'a cum sunt definite potrivit legii. (3) Situa%iile financiare anuale prescurtate sunt verificate, potrivit legii. ((((((((((( Subpunctul (6) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . 6 - -ct. 6 alin. (1) din prezentele reglementri nu se aplic de ctre entit%ile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, a'a cum aceasta este definit de legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital. 7 - (1) )tunci c,nd, la data bilan%ului, o entitate dep'e'te sau nceteaz s mai dep'easc limitele a dou dintre cele trei criterii prevzute la pct. 6 alin. ( ), acest fapt afecteaz aplicarea derogrii prevzute la acel punct, numai dac acest lucru are loc n dou exerci%ii financiare consecutive. @n acest scop se reanalizeaz numrul de componente ale situa%iilor financiare anuale, astfel8 ) o entitate care a ntocmit situa%ii financiare anuale prescurtate va ntocmi situa%iile financiare anuale prevzute la pct. 6 alin. ( ) numai dac, n dou exerci%ii financiare consecutive, dep'e'te limitele a dou dintre cele trei criterii prevzute la pct. 6 alin. ( ): ((((((((((( <itera a) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10 . !) o entitate care a ntocmit situa%iile financiare anuale prevzute la pct. 6 alin. ( ) va ntocmi situa%ii financiare anuale prescurtate, numai dac, n dou exerci%ii financiare consecutive, nu dep'e'te limitele a dou dintre cele trei criterii prevzute la pct. 6 alin. ( ). (((((((((((

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

<itera b) a fost modificat prin alineatul din +rdin nr. 2239/2011 ncep,nd cu 19.0..10

(2) -rin dou exerci%ii financiare consecutive se n%elege exerci%iul financiar precedent celui pentru care se ntocmesc situa%iile financiare anuale 'i exerci%iul financiar curent, pentru care se ntocmesc situa%iile financiare anuale. $a urmare, pentru ntocmirea situa%iilor financiare anuale, ncadrarea n criteriile de mrime prevzute de prezentele reglementri se efectueaz la sf,r'itul exerci%iului financiar, pe baza indicatorilor determina%i din situa%iile financiare ale exerci%iului financiar precedent celui de raportare 'i a indicatorilor determina%i pe baza datelor din contabilitate 'i a balan%ei de verificare nc3eiate la finele exerci%iului financiar curent, utiliz,ndu-se cursul de sc3imb valutar comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, valabil la data nc3eierii exerci%iului financiar. (3) Dotalul activelor prevzut la pct. 6 alin. ( ) cuprinde activele de la lit. ) - $ nscrise la 4)ctive4 din formatul bilan%ului prevzut la pct. 1? alin. ( ) sau din formatul prevzut la pct. 1? alin. (1). 8 - Situa%iile financiare anuale se ntocmesc n mod clar 'i n concordan% cu prevederile prezentelor reglementri. 9 - Situa%iile financiare anuale trebuie s ofere o imagine fidel a activelor, datoriilor, pozi%iei financiare, profitului sau pierderii entit%ii. 10 - !ac aplicarea prevederilor prezentelor reglementri nu este suficient pentru a oferi o imagine fidel n n%elesul pct. 2, entitatea trebuie s prezinte informa%ii suplimentare n notele explicative. 11 - !ac, n cazuri excep%ionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementri se dovede'te contrar obliga%iei prevzute la pct. 2, entitatea trebuie s fac abatere de la acea prevedere, n vederea oferirii unei imagini fidele, n n%elesul pct. 2. +rice astfel de abatere trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu o explica%ie a motivelor acesteia 'i o prezentare a efectelor abaterii asupra valorii activelor, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii. 12 - (1) Subunit%ile fr personalitate 7uridic, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, organizeaz 'i conduc eviden% contabil proprie, astfel nc,t aceasta s permit determinarea informa%iilor 'i a obliga%iilor prevzute de lege, iar persoanele 7uridice crora le apar%in s poat ntocmi situa%ii financiare anuale. (2) )ctivitatea desf'urat n strintate de subunit%ile fr personalitate 7uridic, care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, se include n situa%iile financiare ale persoanei 7uridice rom,ne 'i se raporteaz pe teritoriul Rom,niei, cu respectarea prevederilor pct. 1 'i pct. B9 din prezentele reglementri. (3) -ersoanele desemnate ca reprezentant;mputernicit fiscal, potrivit $odului fiscal 'i $odului de procedur fiscal, %in contabilitatea proprie n func%ie de statutul lor de persoane fizice sau 7uridice, dup caz. @n cazul n care sunt persoane 7uridice, acestea ntocmesc situa%ii financiare anuale 'i raportri contabile, potrivit <egii contabilit%ii nr. 82/1991, republicat. (4) !in punct de vedere contabil, sediile permanente din Rom,nia care apar%in unor persoane 7uridice cu sediul n strintate reprezint subunit%i fr personalitate 7uridic ce apar%in acestor persoane 7uridice 'i au obliga%ia ntocmirii situa%iilor financiare anuale 'i a raportrilor contabile cerute de <egea contabilit%ii nr. B1; 22 , republicat. 13 - (1) @n cazul asocierilor n participa%ie nc3eiate ntre o persoan 7uridic rom,n 'i o persoan 7uridic strin, contabilitatea se %ine de ctre persoana desemnat de asocia%i, care rspunde potrivit legii. (2) <a organizarea 'i conducerea contabilit%ii asocierii n participa%ie trebuie avute n vedere at,t prezentele reglementri, c,t 'i cerin%ele care rezult din alte prevederi legale. (3) -rezentele reglementri se aplic, de asemenea, asocierilor n participa%ie ntre persoane 7uridice strine (nerezidente), nregistrate n Rom,nia. -entru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere s ndeplineasc obliga%iile fiscale organizeaz 'i conduce eviden%a contabil a asocierii, astfel nc,t s se poat determina informa%iile 'i obliga%iile prevzute de lege, fr a ntocmi situa%ii financiare anuale. 14 - *inisterul Ainan%elor -ublice 'i alte autorit%i de reglementare pot solicita prezentarea n situa%iile financiare anuale a unor informa%ii suplimentare fa% de cele care trebuie prezentate n concordan% cu prezentele reglementri. 15 - Aormatul bilan%ului 'i al contului de profit 'i pierdere, n special n ceea ce prive'te forma adoptat pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerci%iu financiar la altul. @n cazuri

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

excep%ionale, sunt permise abateri de la acest principiu. +rice astfel de abatere trebuie men%ionat n notele explicative, mpreun cu o explica%ie a motivelor care au determinat-o. 16 - @n bilan% 'i n contul de profit 'i pierdere, elementele prevzute la pct. 1? alin. ( ), 1? alin. (1) 'i 61 alin. ( ) trebuie prezentate separat, n ordinea indicat. + subclasificare mai detaliat a elementelor se poate face numai n notele explicative. 17 - Aormatul, succesiunea 'i terminologia elementelor din bilan% 'i din contul de profit 'i pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, n cazul n care natura specific a unei entit%i impune acest lucru. )stfel de adaptri trebuie efectuate atunci c,nd sunt cerute prin reglementri speciale emise de *inisterul Ainan%elor -ublice 'i alte autorit%i de reglementare. 18 - (1) -entru fiecare element de bilan%, de cont de profit 'i pierdere 'i, dup caz, din situa%ia modificrilor capitalului propriu 'i;sau situa%ia fluxurilor de numerar trebuie prezentat valoarea aferent elementului corespondent pentru exerci%iul financiar precedent. (2) !ac valorile prevzute la alin. ( ) nu sunt comparabile, absen%a comparabilit%ii trebuie prezentat n notele explicative, nso%it de comentarii relevante. 19 - Gn element de bilan%, din contul de profit 'i pierdere 'i, dup caz, din situa%ia modificrilor capitalului propriu 'i situa%ia fluxurilor de numerar pentru care nu exist valoare nu trebuie prezentat, cu excep%ia cazului n care exist un element corespondent pentru exerci%iul financiar precedent, n n%elesul pct. B alin. ( ). 20 - (1) 5ilan%ul este documentul contabil de sintez prin care se prezint elementele de activ, datorii 'i capital propriu ale entit%ii la sf,r'itul exerci%iului financiar, precum 'i n celelalte situa%ii prevzute de lege. (2) @n bilan% elementele de activ 'i datorii sunt grupate dup natur 'i lic3iditate, respectiv natur 'i exigibilitate. (3) @n n%elesul prezentelor reglementri8 ) un activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se a'tept s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Gn activ este recunoscut n contabilitate 'i prezentat n bilan% atunci c,nd este probabil realizarea unui beneficiu economic viitor de ctre entitate 'i activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat() n mod credibil: !) o datorie reprezint o obliga%ie actual a entit%ii ce decurge din evenimente trecute 'i prin decontarea creia se a'tept s rezulte o ie'ire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. + datorie este recunoscut n contabilitate 'i prezentat n bilan% atunci c,nd este probabil c o ie'ire de resurse ncorpor,nd beneficii economice va rezulta din decontarea unei obliga%ii prezente 'i c,nd valoarea la care se va realiza aceast decontare poate fi evaluat n mod credibil: ") capitalurile proprii reprezint interesul rezidual al ac%ionarilor sau asocia%ilor n activele unei entit%i dup deducerea tuturor datoriilor sale. (4) 5eneficiile economice reprezint poten%ialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau ec3ivalente de numerar ctre entitate. )ceast contribu%ie se reflect fie sub forma cre'terii intrrilor de numerar, fie sub forma reducerii ie'irilor de numerar, de exemplu, prin reducerea costurilor de produc%ie. )stfel, poten%ialul poate fi unul productiv, atunci c,nd activul este utilizat separat sau mpreun cu alte active pentru prestarea de servicii sau producerea de bunuri destinate v,nzrii de ctre entitate. !e asemenea, poten%ialul poate mbrca forma convertibilit%ii n numerar sau ec3ivalente de numerar.

8'C9-6*'A 2 GD"<"J)D+R"" E" $)R)$D&R"SD"$"<& $)<"D)D"#& )<& S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<&

2.1. GD"<"J)D+R"" S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& 21 - Gtilizatorii situa%iilor financiare ntocmite potrivit prezentelor reglementri includ investitorii actuali 'i poten%iali, personalul anga7at, creditorii, furnizorii, clien%ii, institu%iile statului 'i alte autorit%i, precum 'i publicul. )ce'tia utilizeaz situa%iile financiare pentru a-'i satisface o parte din necesit%ile lor de informa%ii. @n func%ie de pr%ile interesate, necesit%ile de informa%ii pot include urmtoarele8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

) "nvestitorii. +fertan%ii de capital purttor de risc 'i consultan%ii lor sunt preocupa%i de riscul inerent tranzac%iilor 'i de rentabilitatea investi%iilor lor. &i au nevoie de informa%ii pentru a decide dac ar trebui s cumpere, s pstreze sau s v,nd instrumente de capital. )c%ionarii sunt interesa%i 'i de informa%ii care le permit s evalueze capacitatea entit%ii de a plti dividende. !) )nga7a%ii. -ersonalul anga7at 'i grupurile sale reprezentative sunt interesa%i de informa%ii privind stabilitatea 'i profitabilitatea anga7atorilor lor. )ce'tia sunt interesa%i 'i de informa%ii care le permit s evalueze capacitatea entit%ii de a oferi remunera%ii, pensii 'i alte beneficii de pensionare, precum 'i oportunit%i profesionale. ") $reditorii. $reditorii sunt interesa%i de informa%ii care le permit s determine dac mprumuturile acordate 'i dob,nzile aferente vor fi rambursate la scaden%. d) Aurnizorii 'i al%i creditori. Aurnizorii 'i al%i creditori sunt interesa%i de informa%ii care le permit s determine dac sumele care le sunt datorate vor fi pltite la scaden%. Aurnizorii 'i al%i creditori sunt, n general, interesa%i de entitate pe o perioad mai scurt dec,t creditorii, cu excep%ia cazului n care ei sunt dependen%i de continuitatea activit%ii entit%ii, atunci c,nd aceasta este un client ma7or. #) $lien%ii. $lien%ii sunt interesa%i de informa%ii despre continuitatea activit%ii unei entit%i, n special atunci c,nd au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiv sau sunt dependen%i de ea. $) "nstitu%iile statului 'i alte autorit%i. "nstitu%iile statului 'i alte autorit%i sunt interesate de alocarea resurselor 'i implicit de activitatea entit%ilor. )cestea solicit informa%ii pentru a reglementa activitatea entit%ilor, pentru a determina politica fiscal 'i ca baz pentru calculul venitului na%ional 'i al altor indicatori statistici similari. %) -ublicul. &ntit%ile pot afecta publicul n diferite moduri. !e exemplu, entit%ile pot avea o contribu%ie substan%ial la economia local n multe moduri, mai ales prin numrul de anga7a%i 'i colaborarea cu furnizorii locali. Situa%iile financiare pot a7uta publicul furniz,nd informa%ii referitoare la evolu%iile recente 'i tendin%ele legate de prosperitatea entit%ii 'i a sferei de activitate a acesteia. 22 - !e'i nu toate necesit%ile de informa%ie ale utilizatorilor pot fi satisfcute de situa%iile financiare cu scop general, exist informa%ii care pot interesa to%i utilizatorii.

2.2. $)R)$D&R"SD"$"<& $)<"D)D"#& )<& S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& 23 - (1) $aracteristicile calitative sunt atributele care determin utilitatea informa%iei oferite de situa%iile financiare. $ele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevan%a, credibilitatea 'i comparabilitatea. (2) "nteligibilitatea. + calitate esen%ial a informa%iilor furnizate de situa%iile financiare este aceea c ele trebuie s fie u'or n%elese de utilizatori. @n acest scop, se presupune c utilizatorii dispun de cuno'tin%e suficiente privind desf'urarea afacerilor 'i a activit%ilor economice, de no%iuni de contabilitate 'i au dorin%a de a studia informa%iile prezentate, cu aten%ia cuvenit. Dotu'i, informa%iile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse n situa%iile financiare datorit relevan%ei lor n luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul c ar putea fi prea dificil de n%eles pentru anumi%i utilizatori. (3) Relevan%a. -entru a fi utile, informa%iile trebuie s fie relevante pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori. "nforma%iile sunt relevante atunci c,nd influen%eaz deciziile economice ale utilizatorilor, a7ut,ndu-i pe ace'tia s evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, s confirme sau s corecteze evalurile lor anterioare. Relevan%a informa%iei este influen%at de natura sa 'i de pragul de semnifica%ie. @n anumite cazuri, natura informa%iei este suficient, prin ea ns'i, pentru a determina relevan%a sa. @n alte cazuri, at,t natura, c,t 'i pragul de semnifica%ie sunt importante. @n n%elesul prezentelor reglementri, se consider c o informa%ie este semnificativ dac omisiunea sau prezentarea sa eronat poate influen%a deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situa%iilor financiare anuale. @n analiza semnifica%iei unui element sunt luate n considerare mrimea 'i;sau natura omisiunii sau a declara%iei eronate 7udecate n contextul dat. (4) $redibilitatea. -entru a fi util, informa%ia trebuie s fie 'i credibil. "nforma%ia este credibil atunci c,nd nu con%ine erori semnificative, nu este prtinitoare, iar utilizatorii pot avea ncredere c reprezint corect ceea ce 'i-a propus s reprezinte sau ceea ce se a'tept, n mod rezonabil, s reprezinte.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

-entru a fi credibil, informa%ia trebuie s reprezinte cu fidelitate tranzac%iile 'i alte evenimente pe care aceasta fie 'i-a propus s le reprezinte, fie este de a'teptat, n mod rezonabil, s le reprezinte. -entru ca informa%ia s prezinte credibil evenimentele 'i tranzac%iile pe care 'i propune s le reprezinte, este necesar ca acestea s fie contabilizate 'i prezentate n concordan% cu fondul 'i realitatea lor economic, 'i nu doar cu forma lor 7uridic, potrivit pct. ?/ din prezentele reglementri. !e asemenea, pentru a fi credibil, informa%ia cuprins n situa%iile financiare trebuie s fie neutr, adic lipsit de influen%e. Situa%iile financiare nu sunt neutre dac, prin selectarea 'i prezentarea informa%iei, influen%eaz luarea unei decizii sau formularea unui ra%ionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat. @n exercitarea ra%ionamentelor necesare pentru a face estimrile cerute n condi%ii de incertitudine, este necesar includerea unui grad de precau%ie, astfel nc,t activele 'i veniturile s nu fie supraevaluate, iar datoriile 'i c3eltuielile s nu fie subevaluate. -entru a fi credibil, informa%ia din situa%iile financiare trebuie s fie complet. + omisiune poate face ca informa%ia s fie fals sau s induc n eroare 'i astfel s nu mai aib caracter credibil 'i s devin defectuoas din punct de vedere al relevan%ei. (5) $omparabilitatea. Gtilizatorii trebuie s poat compara situa%iile financiare ale unei entit%i n timp, pentru a identifica tendin%ele n pozi%ia financiar 'i performan%ele sale. Gtilizatorii trebuie s poat compara situa%iile financiare ale diverselor entit%i, pentru a le evalua pozi%ia financiar 'i performan%a. )stfel, msurarea 'i prezentarea efectului financiar al acelora'i tranzac%ii 'i evenimente trebuie efectuate ntr-o manier consecvent n cadrul unei entit%i 'i de-a lungul timpului pentru acea entitate 'i ntr-o manier consecvent pentru diferite entit%i. + consecin% important a calit%ii informa%iei de a fi comparabil este ca utilizatorii s fie informa%i despre politicile contabile utilizate n elaborarea situa%iilor financiare 'i despre orice modificare a acestor politici, precum 'i despre efectele unor astfel de modificri. Gtilizatorii trebuie s fie n msur s identifice diferen%ele ntre politicile contabile pentru tranzac%ii 'i alte evenimente asemntoare utilizate de aceea'i entitate de la o perioad la alta, c,t 'i de diferite entit%i. $onformitatea cu prezentele reglementri, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, a7ut la ob%inerea comparabilit%ii. Cevoia de comparabilitate nu trebuie confundat cu simpla uniformitate 'i nu trebuie s devin un impediment n introducerea de politici contabile mbunt%ite. Cu este indicat pentru o entitate s continue s eviden%ieze n contabilitate, n aceea'i manier, o tranzac%ie sau un alt eveniment dac politica adoptat nu men%ine caracteristicile calitative de relevan% 'i credibilitate. Cu este indicat pentru o entitate s-'i lase politicile contabile nemodificate atunci c,nd exist alternative mai relevante 'i mai credibile. &ste, de asemenea, important ca situa%iile financiare s prezinte informa%ii corespunztoare pentru perioadele precedente. (6) -entru ca informa%ia s fie relevant 'i credibil, sunt necesare urmtoarele8 - informa%ia s fie oportun pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori: - beneficiile de pe urma informa%iei s dep'easc costul acesteia: - s se stabileasc un ec3ilibru ntre caracteristicile calitative ale informa%iei financiare.

8'C9-6*'A A+R*)DG< 5"<)CIG<G"

24 - (1) Aormatul bilan%ului este urmtorul8 A. )ctive imobilizate -. "mobilizri necorporale 1. $3eltuieli de constituire 2. $3eltuieli de dezvoltare 3. $oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare, dac acestea au fost ac3izi%ionate cu titlu oneros 4. Aondul comercial, n msura n care acesta a fost ac3izi%ionat cu titlu oneros 5. )vansuri 'i imobilizri necorporale n curs de execu%ie --. "mobilizri corporale

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1. Derenuri 'i construc%ii 2. "nstala%ii te3nice 'i ma'ini 3. )lte instala%ii, utila7e 'i mobilier 4. )vansuri 'i imobilizri corporale n curs de execu%ie ---. "mobilizri financiare 1. )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate 2. @mprumuturi acordate entit%ilor afiliate 3. "nterese de participare 4. @mprumuturi acordate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 5. "nvesti%ii de%inute ca imobilizri 6. )lte mprumuturi .. )ctive circulante -. Stocuri 1. *aterii prime 'i materiale consumabile 2. -roduc%ia n curs de execu%ie 3. -roduse finite 'i mrfuri 4. )vansuri pentru cumprri de stocuri --. $rean%e (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. $rean%e comerciale 2. Sume de ncasat de la entit%ile afiliate 3. Sume de ncasat de la entit%ile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 4. )lte crean%e 5. $apital subscris 'i nevrsat ---. "nvesti%ii pe termen scurt 1. )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate 2. )lte investi%ii pe termen scurt -2. $asa 'i conturi la bnci C. $3eltuieli n avans 0. !atorii8 sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de p,n la un an 1. @mprumuturi din emisiunea de obliga%iuni, prezent,ndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga%iuni convertibile 2. Sume datorate institu%iilor de credit 3. )vansuri ncasate n contul comenzilor 4. !atorii comerciale - furnizori 5. &fecte de comer% de pltit 6. Sume datorate entit%ilor afiliate 7. Sume datorate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. )lte datorii, inclusiv datoriile fiscale 'i datoriile privind asigurrile sociale '. )ctive circulante nete;datorii curente nete F. Dotal active minus datorii curente (. !atorii8 sumele care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an 1. @mprumuturi din emisiunea de obliga%iuni, prezent,ndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga%iuni convertibile 2. Sume datorate institu%iilor de credit 3. )vansuri ncasate n contul comenzilor 4. !atorii comerciale - furnizori 5. &fecte de comer% de pltit 6. Sume datorate entit%ilor afiliate 7. Sume datorate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. )lte datorii, inclusiv datoriile fiscale 'i datoriile privind asigurrile sociale :. -rovizioane 1. -rovizioane pentru pensii 'i obliga%ii similare 2. -rovizioane pentru impozite 3. )lte provizioane

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

-. #enituri n avans ;. $apital 'i rezerve -. $apital subscris 1. $apital subscris vrsat 2. $apital subscris nevrsat --. -rime de capital ---. Rezerve din reevaluare -2. Rezerve 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. )lte rezerve 2. -rofitul sau pierderea reportat() 2-. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar (2) Aormatul bilan%ului prescurtat este urmtorul8 A. )ctive imobilizate -. "mobilizri necorporale --. "mobilizri corporale ---. "mobilizri financiare .. )ctive circulante -. Stocuri --. $rean%e (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) ---. "nvesti%ii pe termen scurt -2. $asa 'i conturi la bnci C. $3eltuieli n avans 0. !atorii8 sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de p,n la un an '. )ctive circulante nete;datorii curente nete F. Dotal active minus datorii curente (. !atorii8 sumele care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an :. -rovizioane -. #enituri n avans ;. $apital 'i rezerve -. $apital subscris (prezent,ndu-se separat capitalul vrsat 'i capitalul nevrsat) --. -rime de capital ---. Rezerve din reevaluare -2. Rezerve 2. -rofitul sau pierderea reportat() 2-. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar 25 - !ac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din formatul de bilan%, rela%ia sa cu alte elemente trebuie prezentat n notele explicative, dac o asemenea prezentare este esen%ial pentru n%elegerea situa%iilor financiare anuale. !e exemplu8 o imobilizare corporal finan%at par%ial din subven%ii, par%ial din surse proprii: o imobilizare corporal reevaluat, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe msura amortizrii imobilizrii: un mprumut obligatar pentru care sa prevzut o prim de rambursare a obliga%iunilor: o ma7orare de capital subscris de ac%ionari la o valoare mai mare dec,t valoarea nominal a ac%iunilor corespunztoare (subscriere cu prim de capital) etc. 26 - (1) )c%iunile de%inute la entit%ile afiliate trebuie prezentate numai n cadrul elementelor prevzute n acest scop. (2) &ntit%ile afiliate au semnifica%ia prevzut la pct. / din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. 27 - Doate anga7amentele sub forma garan%iilor de orice fel acordate trebuie, n cazul n care nu exist obliga%ia de a le prezenta ca datorii, s fie n mod clar prezentate n notele explicative, 'i trebuie fcut distinc%ie ntre diferitele tipuri de garan%ii recunoscute de legisla%ia na%ional. !e asemenea, trebuie fcut o prezentare separat a oricrei garan%ii valorice care a fost acordat. )nga7amentele acordate, care exist n rela%ia cu entit%ile afiliate, trebuie prezentate distinct n notele explicative.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

8'C9-6*'A -R&#&!&R" R&A&R"D+)R& <) &<&*&CD&<& !& 5"<)*I

28 - -rezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul cruia i sunt destinate, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau persoanele care au obliga%ia gestionrii entit%ii. 29 - (1) $3eltuielile efectuate n cursul exerci%iului financiar, dar care sunt aferente unui exerci%iu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de 4$3eltuieli n avans4. (2) #eniturile care, de'i se refer la exerci%iul financiar curent, nu sunt exigibile dec,t dup nc3iderea acestuia, trebuie prezentate la 4$rean%e4. @n cazul n care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate n notele explicative. 30 - (1) #eniturile ncasate nainte de data bilan%ului aferent exerci%iului financiar curent, dar care sunt aferente unui exerci%iu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de 4#enituri n avans4. (2) $3eltuielile care, de'i se refer la exerci%iul financiar curent, se vor plti numai n cursul unui exerci%iu financiar ulterior, trebuie prezentate la 4!atorii4. @n cazul n care astfel de c3eltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate n notele explicative. (3) @n cadrul veniturilor n avans reflectate n bilan%, sumele care urmeaz a fi trecute pe venituri curente ntr-o perioad de p,n la un an se prezint distinct de cele care urmeaz a fi trecute pe venituri curente ntr-o perioad mai mare de un an. 31 - (1) )7ustrile de valoare cuprind toate corec%iile destinate s %in seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilan%ului, indiferent dac acea reducere este sau nu definitiv. (2) )7ustrile de valoare pot fi8 a7ustri permanente, denumite n continuare amortizri, 'i;sau a7ustrile provizorii, denumite n continuare a7ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, n func%ie de caracterul permanent sau provizoriu al a7ustrii activelor.

8'C9-6*'A A+R*)DG< $+CDG<G" !& -R+A"D E" -"&R!&R&

32 - (1) Aormatul contului de profit 'i pierdere este urmtorul8 1. $ifra de afaceri net 2. #aria%ia stocurilor de produse finite 'i a produc%iei n curs de execu%ie 3. -roduc%ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii 'i capitalizat 4. )lte venituri din exploatare 5. ) $3eltuieli cu materiile prime 'i materialele consumabile !) )lte c3eltuieli externe 6. $3eltuieli cu personalul8 ) Salarii 'i indemniza%ii !) $3eltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii 7. ) )7ustri de valoare privind imobilizrile corporale 'i imobilizrile necorporale !) )7ustri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea dep'esc suma a7ustrilor de valoare care sunt normale n entitatea n cauz 8. )lte c3eltuieli de exploatare 9. #enituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor ob%inute de la entit%ile afiliate 10. #enituri din alte investi%ii 'i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinct a celor ob%inute de la entit%ile afiliate 11. )lte dob,nzi de ncasat 'i venituri similare, cu indicarea distinct a celor ob%inute de la entit%ile afiliate 12. )7ustri de valoare privind imobilizrile financiare 'i investi%iile de%inute ca active circulante 13. !ob,nzi de pltit 'i c3eltuieli similare, cu indicarea distinct a celor privind entit%ile afiliate

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

14. -rofitul sau pierderea din activitatea curent 15. #enituri extraordinare 16. $3eltuieli extraordinare 17. -rofitul sau pierderea din activitatea extraordinar 18. "mpozitul pe profit 19. )lte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar. (2) &lementul 4-roduc%ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii 'i capitalizat4 eviden%iaz veniturile din produc%ia de imobilizri.

8'C9-6*'A -R&#&!&R" R&A&R"D+)R& <) &<&*&CD&<& !"C $+CDG< !& -R+A"D E" -"&R!&R&

33 - (1) $ifra de afaceri net cuprinde sumele rezultate din v,nzarea de produse 'i furnizarea de servicii care se nscriu n activitatea curent a entit%ii, dup deducerea reducerilor comerciale 'i a taxei pe valoarea adugat, precum 'i a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. (2) @n cazul entit%ilor care au realizat opera%iuni de leasing financiar, radiate din Registrul general 'i care, la data intrrii n vigoare a prezentelor reglementri, mai au n derulare contracte de leasing, n cifra de afaceri net se include 'i dob,nda cuvenit acestor contracte, aferent perioadei de raportare. 34 - (1) @n n%elesul prezentelor reglementri, termenii de mai 7os au urmtoarele semnifica%ii8 ) veniturile constituie cre'teri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de intrri sau cre'teri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaz n cre'teri ale capitalurilor proprii, altele dec,t cele rezultate din contribu%ii ale ac%ionarilor: !) c3eltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ie'iri sau scderi ale valorii activelor ori cre'teri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dec,t cele rezultate din distribuirea acestora ctre ac%ionari. (2) #eniturile 'i c3eltuielile care apar altfel dec,t n cursul activit%ilor curente ale entit%ii trebuie prezentate la 4#enituri extraordinare4 'i 4$3eltuieli extraordinare4. (3) &lementele extraordinare sunt veniturile sau c3eltuielile rezultate din evenimente sau tranzac%ii ce sunt clar diferite de activit%ile curente ale entit%ii 'i care, prin urmare, nu se a'tept s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat. (4) )ctivit%ile curente reprezint orice activit%i desf'urate de o entitate, ca parte integrant a afacerilor sale, precum 'i activit%ile conexe n care aceasta se anga7eaz 'i care sunt o continuare a primelor activit%i men%ionate, incidente acestora sau care rezult din acestea. (5) -entru a stabili dac un eveniment sau o tranzac%ie se delimiteaz clar de activit%ile curente ale entit%ii, se are n vedere, mai degrab, natura elementului sau a tranzac%iei aferente activit%ii desf'urate n mod curent de entitate, dec,t frecven%a cu care se a'tept ca aceste evenimente s aib loc. -rin urmare, un eveniment sau o tranzac%ie poate fi extraordinar pentru o entitate, dar nu 'i pentru o alta, datorit diferen%elor dintre activit%ile curente ale acelor entit%i. !e exemplu, pierderile rezultate n urma unui cutremur sau unui alt dezastru natural pot fi calificate de ctre ma7oritatea entit%ilor ca elemente extraordinare. !e asemenea, exproprierea activelor este un eveniment extraordinar. (6) $u excep%ia cazului n care veniturile 'i c3eltuielile prevzute la alin. (1) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, n notele explicative trebuie prezentate explica%ii despre valoarea 'i natura acestora. )ceea'i prevedere se aplic veniturilor 'i c3eltuielilor legate de un alt exerci%iu financiar. 35 - &ntit%ile trebuie s prezinte n notele explicative propor%ia n care impozitul pe profit afecteaz 4-rofitul sau pierderea din activitatea curent4 'i 4-rofitul sau pierderea din activitatea extraordinar4.

8'C9-6*'A -R"C$"-"" $+CD)5"<& K&C&R)<&

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

36 - (1) &lementele prezentate n situa%iile financiare anuale se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale prevzute n prezenta sec%iune, conform contabilit%ii de anga7amente. )stfel, efectele tranzac%iilor 'i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci c,nd tranzac%iile 'i evenimentele se produc ('i nu pe msur ce numerarul sau ec3ivalentul su este ncasat sau pltit) 'i sunt nregistrate n contabilitate 'i raportate n situa%iile financiare ale perioadelor aferente. (2) #eniturile 'i c3eltuielile care rezult direct 'i concomitent din aceea'i tranzac%ie sunt recunoscute simultan n contabilitate, prin asocierea direct ntre c3eltuielile 'i veniturile aferente, cu eviden%ierea distinct a acestor venituri 'i c3eltuieli. (3) -rincipiul contabilit%ii de anga7amente se aplic inclusiv la recunoa'terea dob,nzii aferente perioadei, indiferent de scaden%a acesteia. 37 - &valuarea reprezint procesul prin care se determin valoarea la care elementele situa%iilor financiare sunt recunoscute n contabilitate 'i prezentate n bilan% 'i contul de profit 'i pierdere. 38 - (1) -rincipiul continuit%ii activit%ii. Drebuie s se prezume c entitatea 'i desf'oar activitatea pe baza principiului continuit%ii activit%ii. )cest principiu presupune c entitatea 'i continu n mod normal func%ionarea, fr a intra n stare de lic3idare sau reducere semnificativ a activit%ii. (2) + entitate nu va ntocmi situa%iile financiare anuale pe baza continuit%ii activit%ii dac organele de conducere stabilesc dup data bilan%ului fie c inten%ioneaz s lic3ideze entitatea sau s nceteze activitatea acesteia, fie c nu exist nicio alt variant realist n afara acestora. !eteriorarea rezultatelor din exploatare 'i a pozi%iei financiare, ulterior datei bilan%ului, indic nevoia de a analiza dac presupunerea privind continuitatea activit%ii este nc adecvat. (3) !ac administratorii unei entit%i au luat cuno'tin% de unele elemente de nesiguran% legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-'i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. @n cazul n care situa%iile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuit%ii, aceast informa%ie trebuie prezentat, mpreun cu explica%ii privind modul de ntocmire a acestora 'i motivele care au stat la baza deciziei conform creia entitatea nu 'i mai poate continua activitatea. &venimentele sau condi%iile ce necesit prezentri de informa%ii pot aprea 'i ulterior datei bilan%ului. 39 - -rincipiul permanen%ei metodelor. *etodele de evaluare 'i politicile contabile, n general, trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerci%iu financiar la altul. 40 - (1) *odificrile de politici contabile pot fi determinate de8 ) ini%iativa entit%ii, caz n care modificarea trebuie 7ustificat n notele explicative la situa%iile financiare anuale: !) o decizie a unei autorit%i competente 'i care se impune entit%ii (modificare de reglementare), caz n care modificarea nu trebuie 7ustificat n notele explicative, ci doar men%ionat n acestea. (2) *odificarea de politic contabil la ini%iativa entit%ii poate fi determinat de8 - o modificare excep%ional intervenit n situa%ia entit%ii sau n contextul economico-financiar n care aceasta 'i desf'oar activitatea: - ob%inerea unor informa%ii credibile 'i mai relevante. &xemple de situa%ii care 7ustific modificarea de politici contabile pot fi8 - admiterea la tranzac%ionare pe o pia% reglementat a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entit%ii sau retragerea lor de la tranzac%ionare: - sc3imbarea ac%ionariatului, datorat intrrii ntr-un grup, dac noile metode asigur furnizarea unor informa%ii mai fidele: - fuziuni 'i opera%iuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se impune armonizarea politicilor contabile ale societ%ii absorbite cu cele ale societ%ii absorbante etc. (3) Sc3imbarea conductorilor entit%ii nu 7ustific modificarea politicilor contabile. (4) $a rezultat al incertitudinilor inerente n desf'urarea activit%ilor, unele elemente ale situa%iilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimri ale8 clien%ilor incer%i: uzurii morale a stocurilor: duratei de via% utile, precum 'i a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare ncorporate n activele amortizabile etc. (5) -rocesul de estimare implic ra%ionamente bazate pe cele mai recente informa%ii credibile avute la dispozi%ie. + estimare poate necesita revizuirea dac au loc sc3imbri privind circumstan%ele pe care s-a bazat aceast estimare sau ca urmare a unor noi informa%ii sau a unei mai bune experien%e.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(6) + modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica contabil 'i nu reprezint o modificare n estimrile contabile. !ac entitatea are dificult%i n a face distinc%ie ntre o modificare de politic contabil 'i o modificare de estimare, aceasta se trateaz ca o modificare a estimrii. (7) &fectul modificrii unei estimri contabile se va recunoa'te prospectiv prin includerea sa n rezultatul8 - perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta afecteaz numai perioada respectiv (de exemplu, a7ustarea pentru clien%i incer%i): sau - perioadei n care are loc modificarea 'i al perioadelor viitoare, dac modificarea are efect 'i asupra acestora (de exemplu, durata de via% util a imobilizrilor corporale). 41 - -rincipiul pruden%ei. <a ntocmirea situa%iilor financiare anuale, evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent 'i, n special8 ) n contul de profit 'i pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilan%ului: !) trebuie s se %in cont de toate datoriile aprute n cursul exerci%iului financiar curent sau al unui exerci%iu precedent, c3iar dac acestea devin evidente numai ntre data bilan%ului 'i data ntocmirii acestuia: ") trebuie s se %in cont de toate datoriile previzibile 'i pierderile poten%iale aprute n cursul exerci%iului financiar curent sau al unui exerci%iu financiar precedent, c3iar dac acestea devin evidente numai ntre data bilan%ului 'i data ntocmirii acestuia. @n acest scop sunt avute n vedere 'i eventualele provizioane, precum 'i datoriile rezultate din clauze contractuale: d) trebuie s se %in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerci%iului financiar este pierdere sau profit. @nregistrarea a7ustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaz pe seama conturilor de c3eltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit 'i pierdere. $a urmare, activele 'i veniturile nu trebuie s fie supraevaluate, iar datoriile 'i c3eltuielile, subevaluate. Dotu'i, exercitarea pruden%ei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberat a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberat a datoriilor sau c3eltuielilor, deoarece situa%iile financiare nu ar mai fi neutre 'i nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. 42 - -rincipiul independen%ei exerci%iului. Drebuie s se %in cont de veniturile 'i c3eltuielile aferente exerci%iului financiar, indiferent de data ncasrii veniturilor sau data pl%ii c3eltuielilor. )stfel, se vor eviden%ia n conturile de venituri 'i crean%ele pentru care nu a fost ntocmit nc factura (contul ? B 4$lien%i - facturi de ntocmit4), respectiv n conturile de c3eltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit nc factura (contul ?0B 4Aurnizori - facturi nesosite4). @n toate cazurile, nregistrarea n aceste conturi se efectueaz pe baza documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de nso%ire a mrfii, situa%ii de lucrri etc.) 43 - -rincipiul evalurii separate a elementelor de active 'i de datorii. $onform acestui principiu, componentele elementelor de active 'i de datorii trebuie evaluate separat. 44 - (1) -rincipiul intangibilit%ii. 5ilan%ul de desc3idere pentru fiecare exerci%iu financiar trebuie s corespund cu bilan%ul de nc3idere al exerci%iului financiar precedent. (2) *odificarea politicilor contabile se efectueaz numai pentru perioadele viitoare, ncep,nd cu exerci%iul financiar urmtor celui n care s-a luat decizia modificrii politicii contabile. *odificarea politicilor contabile poate fi efectuat numai de la nceputul unui exerci%iu financiar. Cu sunt permise modificri ale politicilor contabile pe parcursul unui exerci%iu financiar. (3) @n cazul modificrii politicilor contabile 'i corectrii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilan%ul perioadei anterioare celei de raportare. (4) $orectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exerci%iilor financiare precedente, nu se consider nclcare a principiului intangibilit%ii. 45 - (1) -rincipiul necompensrii. +rice compensare ntre elementele de active 'i datorii sau ntre elementele de venituri 'i c3eltuieli este interzis. (2) Doate crean%ele 'i datoriile trebuie nregistrate distinct n contabilitate, pe baz de documente 7ustificative. &ventualele compensri ntre crean%e 'i datorii fa% de aceea'i entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi nregistrate numai dup contabilizarea veniturilor 'i c3eltuielilor corespunztoare. (3) @n cazul sc3imbului de active, n contabilitate se eviden%iaz distinct opera%iunea de v,nzare;scoatere din eviden% 'i cea de cumprare;intrare n eviden%, pe baza documentelor 7ustificative, cu nregistrarea tuturor veniturilor si c3eltuielilor aferente opera%iunilor. Dratamentul contabil este similar 'i n cazul prestrilor reciproce de servicii.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

46 - (1) -rincipiul prevalen%ei economicului asupra 7uridicului. -rezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilan% 'i contul de profit 'i pierdere se face %in,nd seama de fondul economic al tranzac%iei sau al opera%iunii raportate, 'i nu numai de forma 7uridic a acestora. (2) Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate 'i prezentarea fidel a opera%iunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea economic, pun,nd n eviden% drepturile 'i obliga%iile, precum 'i riscurile asociate acestor opera%iuni. &venimentele 'i opera%iunile economico-financiare trebuie eviden%iate n contabilitate a'a cum acestea se produc, n baza documentelor 7ustificative. !ocumentele care stau la baza nregistrrii n contabilitate a opera%iunilor economico-financiare trebuie s reflecte ntocmai modul cum acestea se produc, respectiv s fie n concordan% cu realitatea. !e asemenea, contractele nc3eiate ntre pr%i trebuie s prevad modul de derulare a opera%iunilor 'i s respecte cadrul legal existent. @n condi%ii obi%nuite, forma 7uridic a unui document trebuie s fie n concordan% cu realitatea economic. @n cazuri rare, atunci c,nd exist diferen%e ntre fondul sau natura economic a unei opera%iuni sau tranzac%ii 'i forma sa 7uridic, entitatea va nregistra n contabilitate aceste opera%iuni, cu respectarea fondului economic al acestora. (3) &xemple de situa%ii c,nd se aplic principiul prevalen%ei economicului asupra 7uridicului pot fi considerate8 ncadrarea, de ctre utilizatori, a contractelor de leasing n leasing opera%ional sau financiar: ncadrarea opera%iunilor la v,nzare n nume propriu sau comision, respectiv consigna%ie: recunoa'terea veniturilor, respectiv a c3eltuielilor n contul de profit 'i pierdere sau ca venituri n avans, respectiv c3eltuieli n avans: ncadrarea participa%iilor ca fiind de%inute pe termen lung sau pe termen scurt: recunoa'terea participa%iilor de%inute ca fiind de natura ac%iunilor de%inute la entit%i afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizri financiare: ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare. (4) &ntit%ile au obliga%ia ca la contabilizarea opera%iunilor economico-financiare s %in seama de toate informa%iile disponibile, astfel nc,t s fie extrem de rare situa%iile n care natura opera%iunii, determinat pe baza principiului prevalen%ei economicului asupra 7uridicului, s difere de cea care ar fi stabilit n lipsa aplicrii acestui principiu. 47 - -rincipiul pragului de semnifica%ie. #aloarea elementelor de bilan% 'i de cont de profit 'i pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinat dac8 ( ) acestea reprezint o sum nesemnificativ, n n%elesul pct. 2: sau (!) o astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condi%ia ca elementele astfel combinate s fie prezentate separat n notele explicative. 48 - @n cazuri excep%ionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevzute n prezenta sec%iune. +rice astfel de abateri trebuie prezentate n notele explicative, precum 'i motivele care le-au determinat, mpreun cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii.

8'C9-6*'A R&KG<" !& &#)<G)R&

8.1. R&KG<" K&C&R)<& !& &#)<G)R& 49 - (1) &lementele prezentate n situa%iile financiare anuale se evalueaz, de regul, pe baza principiului costului de ac3izi%ie sau al costului de produc%ie. $azurile n care nu se folose'te costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie sunt cele prevzute de prezentele reglementri. (2) @n situa%ia n care s-a optat pentru reevaluarea imobilizrilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea 7ust, se aplic prevederile subsec%iunii B.1.9. 4Reguli de evaluare alternative4 din prezentele reglementri. 8.1.1. &valuarea la data intrrii n entitate 50 - (1) <a data intrrii n entitate, bunurile se evalueaz 'i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabile'te astfel8 ) la cost de ac3izi%ie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros: !) la cost de produc%ie - pentru bunurile produse n entitate:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

") la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii - pentru bunurile reprezent,nd aport la capitalul social: d) la valoarea 7ust - pentru bunurile ob%inute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. @n cazurile men%ionate la lit. c) 'i d), valoarea de aport 'i, respectiv, valoarea 7ust, se substituie costului de ac3izi%ie. (2) -rin valoare 7ust se n%elege suma pentru care activul ar putea fi sc3imbat de bunvoie ntre pr%i aflate n cuno'tin% de cauz n cadrul unei tranzac%ii cu pre%ul determinat obiectiv. #aloarea 7ust a activelor se determin, n general, dup datele de eviden% de pe pia%, printr-o evaluare efectuat, de regul, de profesioni%ti califica%i n evaluare. @n situa%ia n care nu exist date pe pia% privind valoarea 7ust, din cauza naturii specializate a activelor 'i a frecven%ei reduse a tranzac%iilor, valoarea 7ust se poate determina prin alte metode utilizate, de regul, de ctre profesioni'ti n evaluare. 51 - (1) $ostul de ac3izi%ie al bunurilor cuprinde pre%ul de cumprare, taxele de import 'i alte taxe (cu excep%ia acelora pe care persoana 7uridic le poate recupera de la autorit%ile fiscale), c3eltuielile de transport, manipulare 'i alte c3eltuieli care pot fi atribuibile direct ac3izi%iei bunurilor respective. @n costul de ac3izi%ie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, c3eltuielile cu ob%inerea de autoriza%ii 'i alte c3eltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. (2) $3eltuielile de transport sunt incluse n costul de ac3izi%ie 'i atunci c,nd func%ia de aprovizionare este externalizat. (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor 'i nscrise pe factura de ac3izi%ie a7usteaz n sensul reducerii costul de ac3izi%ie al bunurilor. (4) Reducerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer, se eviden%iaz distinct n contabilitate (contul /02 LReduceri comerciale primiteM, respectiv contul .02 LReduceri comerciale acordateM), pe seama conturilor de ter%i. )cela'i tratament contabil se aplic 'i n cazul reducerilor comerciale legate de prestrile de servicii. @n cazul n care reducerile comerciale reprezint evenimente ulterioare datei bilan%ului, acestea se nregistreaz la data bilan%ului n contul ?0B LAurnizori - facturi nesositeM, respectiv contul ? B L$lien%i - facturi de ntocmitM 'i se reflect n situa%iile financiare ale exerci%iului pentru care se face raportarea dac sumele respective se cunosc la data bilan%ului. ((((((((((( Subpunctul (?) a fost modificat prin punctul . din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. (5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu8 ) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate 'i se practic asupra pre%ului de v,nzare: !) remizele - se primesc n cazul v,nzrilor superioare volumului convenit sau dac cumprtorul are un statut preferen%ial: 'i ") risturnele - sunt reduceri de pre% calculate asupra ansamblului tranzac%iilor efectuate cu acela'i ter%, n decursul unei perioade determinate. (6) Reducerile financiare sunt sub form de sconturi de decontare acordate pentru ac3itarea datoriilor nainte de termenul normal de exigibilitate. Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refer (contul ./. 4#enituri din sconturi ob%inute4). <a furnizor, aceste reduceri acordate reprezint c3eltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refer (contul //. 4$3eltuieli privind sconturile acordate4). (7) @n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, costul de ac3izi%ie nu include costurile de tranzac%ionare direct atribuibile ac3izi%iei lor, aceste costuri fiind nregistrate n conturile de c3eltuieli corespunztoare. (8) @n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, precum 'i al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de ac3izi%ie include 'i costurile de tranzac%ionare direct atribuibile ac3izi%iei lor. 52 - (1) $ostul de produc%ie al unui bun cuprinde costul de ac3izi%ie a materiilor prime 'i materialelor consumabile 'i c3eltuielile de produc%ie direct atribuibile bunului. (2) $ostul de produc%ie sau de prelucrare al stocurilor, precum 'i costul de produc%ie al imobilizrilor cuprind c3eltuielile directe aferente produc%iei, 'i anume8 materiale directe, energie consumat n scopuri

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

te3nologice, manoper direct 'i alte c3eltuieli directe de produc%ie, costul proiectrii produselor, precum 'i cota c3eltuielilor indirecte de produc%ie alocat n mod ra%ional ca fiind legat de fabrica%ia acestora. @n cazul produc%iei de imobilizri, exemple de c3eltuieli ncadrate la alte c3eltuieli direct atribuibile sunt urmtoarele8 ) costurile de amena7are a amplasamentului: !) costurile ini%iale de livrare 'i manipulare: ") costurile de instalare 'i asamblare: d) costurile de testare a func%ionrii corecte a activului: #) onorarii profesionale 'i comisioane ac3itate n legtur cu activul etc. (3) $ostul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera 'i alte c3eltuieli legate de personalul direct anga7at n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supraveg3erea, precum 'i regiile corespunztoare. (4) @n costul de produc%ie poate fi inclus o propor%ie rezonabil din c3eltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, n msura n care acestea sunt legate de perioada de produc%ie. "ncluderea n costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvat n msura n care reprezint costuri suportate pentru a aduce stocurile n locul 'i forma dorite. (5) &xemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept c3eltuieli ale perioadei n care au survenit, sunt urmtoarele8 - pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de produc%ie nregistrate peste limitele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei: - c3eltuielile de depozitare, cu excep%ia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n procesul de produc%ie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabrica%ie. $3eltuielile de depozitare se includ n costul de produc%ie atunci c,nd sunt necesare pentru a aduce stocurile n locul 'i n starea n care se gsesc: - regiile (c3eltuielile) generale de administra%ie care nu particip la aducerea stocurilor n forma 'i locul final: - costurile de desfacere: - regia fix nealocat costului, care se recunoa'te drept c3eltuial n perioada n care a aprut. )locarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacit%ii normale de produc%ie (activitate). Regia fix de produc%ie const n acele costuri indirecte de produc%ie care rm,n relativ constante, indiferent de volumul produc%iei, cum sunt8 amortizarea, ntre%inerea sec%iilor 'i utila7elor, precum 'i costurile cu conducerea 'i administrarea sec%iilor. (6) $apacitatea normal de produc%ie reprezint produc%ia estimat a fi ob%inut, n medie, de-a lungul unui anumit numr de perioade, n condi%ii normale, av,nd n vedere 'i pierderea de capacitate rezultat din ntre%inerea planificat a ec3ipamentului. 53 - (1) $osturile ndatorrii care sunt direct atribuibile ac3izi%iei, construc%iei sau produc%iei unui activ cu ciclu lung de fabrica%ie pot fi incluse n costul acelui activ. !e exemplu, n costurile ndatorrii pot fi incluse dob,nda la capitalul mprumutat pentru finan%area ac3izi%iei, construc%iei sau produc%iei de active cu ciclu lung de fabrica%ie, precum 'i comisioanele aferente acestor mprumuturi contractate. (2) $osturile ndatorrii pot fi incluse n costurile de produc%ie ale unui activ cu ciclu lung de fabrica%ie, n msura n care sunt legate de perioada de produc%ie. (3) $osturile ndatorrii suportate de entitate n legtur cu mprumutul de fonduri pot fi incluse n costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabrica%ie, cu respectarea prevederilor pct. ? din prezentele reglementri. (4) @n sensul prezentelor reglementri, prin activ cu ciclu lung de fabrica%ie se n%elege un activ care solicit n mod necesar o perioad substan%ial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru v,nzare. )ctivele financiare 'i stocurile care sunt fabricate pe o baz repetitiv de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabrica%ie. Cu sunt active cu ciclu lung de fabrica%ie nici activele care n momentul ac3izi%iei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilit sau pentru v,nzare. (5) $apitalizarea costurilor ndatorrii trebuie s nceteze c,nd se realizeaz cea mai mare parte a activit%ilor necesare pentru pregtirea activului cu ciclu lung de fabrica%ie, n vederea utilizrii prestabilite sau a v,nzrii acestuia. (6) @n cazul includerii costurilor ndatorrii n valoarea activelor, acestea trebuie prezentate n notele explicative. 8.1.2. &valuarea la inventar 'i prezentarea elementelor n bilan%

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

54 - (1) @n scopul ntocmirii situa%iilor financiare anuale, entit%ile trebuie s procedeze la inventarierea 'i evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor 'i capitalurilor proprii. (2) @n situa%iile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor 'i capitalurilor proprii se reflect 'i se evalueaz la valoarea contabil, pus de acord cu rezultatele inventarierii. -rezentele reglementri se aplic inclusiv n cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital 'i al activelor n curs de execu%ie. @n n%elesul prezentelor reglementri, valoarea contabil a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dup ce se deduc amortizarea acumulat, pentru activele amortizabile 'i a7ustrile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 55 - (1) &valuarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor 'i capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementri 'i normelor emise n acest sens de *inisterul Ainan%elor -ublice. (2) @n scopul efecturii inventarierii, conducerea entit%ii trebuie s stabileasc proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale. @n vederea desf'urrii n bune condi%ii a opera%iunilor de inventariere 'i evaluare, n comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare, te3nic 'i economic, cunosctoare a domeniului de activitate. (3) <a stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul pruden%ei, potrivit cruia se va %ine seama de toate a7ustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. -entru elementele de natura activelor nregistrate la cost, diferen%ele constatate n minus ntre valoarea de inventar 'i valoarea contabil se eviden%iaz distinct n contabilitate, n conturi de a7ustri, aceste elemente men%in,ndu-se la valoarea lor de intrare. 56 - (1) &valuarea imobilizrilor corporale 'i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilit n func%ie de utilitatea bunului, starea acestuia 'i pre%ul pie%ei. Aac obiectul evalurii 'i imobilizrile n curs de execu%ie. $orectarea valorii imobilizrilor necorporale 'i corporale 'i aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaz, n func%ie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei amortizri suplimentare, n cazul n care se constat o depreciere ireversibil, fie prin constituirea sau suplimentarea a7ustrilor pentru depreciere, n cazul n care se constat o depreciere reversibil a acestora. @n cazul imobilizrilor corporale 'i necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute n vedere, de ctre evaluatori independen%i sau personalul entit%ii, 'i alte metode de evaluare (de exemplu8 metode bazate pe fluxuri de numerar). -entru a stabili dac exist deprecieri ale imobilizrilor corporale 'i necorporale, n afara constatrii faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate n considerare surse externe 'i interne de informa%ii. <a sursele externe de informa%ii se ncadreaz aspecte precum8 - pe parcursul perioadei, valoarea de pia% a activului a sczut semnificativ mai mult dec,t ar fi fost de a'teptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizrii: - pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entit%ii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat asupra mediului te3nologic, comercial, economic sau 7uridic n care entitatea 'i desf'oar activitatea sau pe pia%a creia i este dedicat activul etc. !in sursele interne de informa%ii se exemplific urmtoarele elemente8 - exist indicii de uzur fizic sau moral a imobilizrii: - pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect negativ asupra entit%ii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n ceea ce prive'te gradul sau modul n care imobilizarea este utilizat sau se a'tept s fie utilizat. )stfel de modificri includ8 situa%iile n care imobilizarea devine neproductiv, planurile de restructurare sau de ntrerupere a activit%ii creia i este dedicat imobilizarea, precum 'i planificarea cedrii imobilizrii nainte de data estimat anterior: - raportrile interne pun la dispozi%ie indicii cu privire la faptul c rezultatele economice ale unei imobilizri sunt sau vor fi mai slabe dec,t cele scontate. "ndiciile de depreciere a imobilizrilor, puse la dispozi%ie de raportrile interne, includ8 - fluxul de numerar necesar pentru ac3izi%ionarea unei imobilizri similare, pentru exploatarea sau ntre%inerea imobilizrii este semnificativ mai mare dec,t cel prevzut ini%ial n buget: - rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevzut n buget: - o scdere semnificativ a profitului din exploatare prevzut n buget, respectiv o cre'tere semnificativ a pierderilor prevzute n buget, generate de imobilizare etc.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!eciziile privind reluarea unor deprecieri nregistrate n conturile de a7ustri au la baz constatrile comisiei de inventariere. -ot exista 'i unele indicii c o pierdere din depreciere recunoscut n perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporal sau corporal nu mai exist sau s-a redus. <a aceast evaluare se %ine cont de surse externe 'i interne de informa%ii. @n categoria surselor externe de informa%ii se pot ncadra urmtoarele8 - valoarea de pia% a imobilizrii a crescut semnificativ n cursul perioadei: - n cursul perioadei au avut loc modificri semnificative cu efect favorabil asupra entit%ii sau se estimeaz c astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n mediul te3nologic, comercial, economic sau 7uridic n care entitatea 'i desf'oar activitatea sau pe pia%a creia i este dedicat activul etc. !intre sursele interne de informa%ii se exemplific urmtoarele8 - pe parcursul perioadei au avut loc modificri semnificative, cu efect favorabil asupra entit%ii, sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat n ceea ce prive'te gradul sau modul n care imobilizarea este utilizat sau se a'tept s fie utilizat. )ceste modificri includ costurile efectuate n timpul perioadei pentru a mbunt%i 'i a cre'te performan%a imobilizrii sau pentru a restructura activitatea creia i apar%ine imobilizarea: - raportrile interne dovedesc faptul c performan%a economic a unei imobilizri este sau va fi mai bun dec,t s-a prevzut ini%ial etc. &valuarea imobilizrilor corporale la data bilan%ului se efectueaz la cost, mai pu%in amortizarea 'i a7ustrile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluat, aceasta fiind valoarea 7ust la data reevalurii, mai pu%in orice amortizare ulterioar cumulat 'i orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate. (2) )ctivele de natura stocurilor se evalueaz la valoarea contabil, mai pu%in a7ustrile pentru depreciere constatate. )7ustri pentru depreciere se constat inclusiv pentru stocurile fr mi'care. @n cazul n care valoarea contabil a stocurilor este mai mare dec,t valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaz p,n la valoarea realizabil net, prin constituirea unei a7ustri pentru depreciere. Aac obiectul evalurii 'i stocurile n curs de execu%ie. @n n%elesul prezentelor reglementri, prin valoare realizabil net a stocurilor se n%elege pre%ul de v,nzare estimat care ar putea fi ob%inut pe parcursul desf'urrii normale a activit%ii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci c,nd este cazul, 'i costurile estimate necesare v,nzrii. (3) &valuarea la inventar a crean%elor 'i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de ncasare sau de plat. !iferen%ele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere 'i valoarea contabil a crean%elor se nregistreaz n contabilitate pe seama a7ustrilor pentru deprecierea crean%elor. -entru crean%ele incerte se constituie a7ustri pentru pierdere de valoare. &valuarea la bilan% a crean%elor 'i a datoriilor exprimate n valut 'i a celor cu decontare n lei n func%ie de cursul unei valute se face la cursul de sc3imb valutar comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, valabil la data nc3eierii exerci%iului financiar. @n scopul prezentrii n bilan%, valoarea crean%elor, astfel evaluate, se diminueaz cu a7ustrile pentru pierdere de valoare. (4) !isponibilit%ile bne'ti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garan%ie, acreditivele, ipotecile, precum 'i alte valori aflate n casieria unit%ilor se prezint n bilan% n conformitate cu prevederile legale. !isponibilit%ile bne'ti 'i alte valori similare n valut se evalueaz n bilan% la cursul de sc3imb valutar comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, valabil la data nc3eierii exerci%iului financiar. @nscrierea n listele de inventariere a mrcilor po'tale, a timbrelor fiscale, tic3etelor de cltorie, bonurilor cantit%i fixe, a biletelor de spectacole, de intrare n muzee, expozi%ii 'i altele asemenea se face la valoarea lor nominal. @n cazul unor bunuri de aceast natur depreciate sau fr utilizare se constituie a7ustri pentru pierdere de valoare. (5) Ditlurile pe termen scurt (ac%iuni 'i alte investi%ii financiare) admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat se evalueaz la valoarea de cota%ie din ultima zi de tranzac%ionare, iar cele netranzac%ionate la costul istoric mai pu%in eventualele a7ustri pentru pierdere de valoare. Ditlurile pe termen lung (ac%iuni 'i alte investi%ii financiare) se evalueaz la costul istoric mai pu%in eventualele a7ustri pentru pierdere de valoare. 57 - -entru elementele de natura datoriilor, diferen%ele constatate n plus ntre valoarea de inventar 'i valoarea contabil se nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii. 58 - $apitalurile proprii rm,n eviden%iate la valorile din contabilitate.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

59 - (1) <a fiecare dat a bilan%ului8 ) &lementele monetare exprimate n valut (disponibilit%i 'i alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele 'i depozitele bancare, crean%e 'i datorii n valut) trebuie evaluate 'i prezentate n situa%iile financiare anuale utiliz,nd cursul de sc3imb valutar, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei 'i valabil la data nc3eierii exerci%iului financiar. !iferen%ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de sc3imb al pie%ei valutare, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei de la data nregistrrii crean%elor sau datoriilor n valut, sau cursul la care acestea sunt nregistrate n contabilitate 'i cursul de sc3imb de la data nc3eierii exerci%iului financiar, se nregistreaz la venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar, dup caz. !) -entru crean%ele 'i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, eventualele diferen%e favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la alte venituri sau alte c3eltuieli financiare, dup caz. !eterminarea diferen%elor de valoare se efectueaz similar prevederilor lit. a). ") &lementele nemonetare ac3izi%ionate cu plata n valut 'i nregistrate la cost istoric (imobilizri, stocuri) trebuie prezentate n situa%iile financiare anuale utiliz,nd cursul de sc3imb valutar de la data efecturii tranzac%iei. d) &lementele nemonetare ac3izi%ionate cu plata n valut 'i nregistrate la valoarea 7ust (de exemplu, imobilizrile corporale reevaluate) trebuie prezentate n situa%iile financiare anuale la aceast valoare. (2) -rin elemente monetare se n%elege disponibilit%ile bne'ti 'i activele;datoriile de primit;de pltit n sume fixe sau determinabile. $aracteristica esen%ial a unui element monetar este dreptul de a primi sau obliga%ia de a plti un numr fix sau determinabil de unit%i monetare. 60 - &venimentele care apar dup data bilan%ului pot furniza informa%ii suplimentare referitoare la perioada raportat fa% de cele cunoscute la data bilan%ului. !ac situa%iile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie a7ustate pentru a reflecta 'i informa%iile suplimentare, dac informa%iile respective se refer la condi%ii (evenimente, opera%iuni etc.) care au existat la data bilan%ului. 8.1.3. &valuarea la data ie'irii din entitate 61 - (1) <a data ie'irii din entitate sau la darea n consum, bunurile se evalueaz 'i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt nregistrate n contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au fost reevaluate sau valoarea 7ust pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat). (2) )ctivele constatate minus n gestiune se scot din eviden% la data constatrii lipsei acestora. (3) <a scoaterea din eviden% a activelor, se reiau la venituri a7ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora. &venimente ulterioare datei bilan%ului 62 - (1) &venimentele ulterioare datei bilan%ului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc ntre data bilan%ului 'i data la care situa%iile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. @n accep%iunea prezentelor reglementri, prin autorizarea situa%iilor financiare anuale se n%elege aprobarea acestora de ctre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizrii entit%ii, n vederea naintrii lor spre aprobare, conform legii. (2) &venimentele ulterioare datei bilan%ului includ toate evenimentele ce au loc p,n la data la care situa%iile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, c3iar dac acele evenimente au loc dup declararea public a profitului sau a altor informa%ii financiare selectate. (3) -ot fi identificate dou tipuri de evenimente ulterioare datei bilan%ului8 ) cele care fac dovada condi%iilor care au existat la data bilan%ului. )ceste evenimente ulterioare datei bilan%ului conduc la a7ustarea situa%iilor financiare anuale: 'i !) cele care ofer indica%ii despre condi%ii aprute ulterior datei bilan%ului. )ceste evenimente ulterioare datei bilan%ului nu conduc la a7ustarea situa%iilor financiare anuale. (4) @n cazul evenimentelor ulterioare datei bilan%ului care conduc la a7ustarea situa%iilor financiare anuale, entitatea a7usteaz valorile recunoscute n situa%iile sale financiare, pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilan%ului. &xemple de evenimente ulterioare datei bilan%ului care conduc la a7ustarea situa%iilor financiare 'i care impun a7ustarea de ctre entitate a valorilor recunoscute n situa%iile sale financiare sau recunoa'terea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmtoarele8 ) solu%ionarea ulterioar datei bilan%ului a unui litigiu care confirm c o entitate are o obliga%ie prezent la data bilan%ului. &ntitatea a7usteaz orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoa'te un nou provizion. $a urmare, entitatea nu prezint o datorie contingent:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!) falimentul unui client, aprut ulterior datei bilan%ului, confirm de obicei c la data bilan%ului exista o pierdere aferent unei crean%e comerciale 'i, n consecin%, entitatea trebuie s a7usteze valoarea contabil a crean%ei comerciale: ") descoperirea de fraude sau erori ce arat c situa%iile financiare anuale sunt incorecte. (5) @n cazul evenimentelor ulterioare datei bilan%ului care nu conduc la a7ustarea situa%iilor financiare anuale, entitatea nu 'i a7usteaz valorile recunoscute n situa%iile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilan%ului. Gn exemplu de eveniment ulterior datei bilan%ului care nu conduce la a7ustarea situa%iilor financiare anuale este diminuarea valorii de pia% a valorilor mobiliare, n intervalul de timp dintre data bilan%ului 'i data la care situa%iile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. (6) !ac o entitate prime'te, ulterior datei bilan%ului, informa%ii despre condi%iile ce au existat la data bilan%ului, entitatea trebuie s actualizeze prezentrile de informa%ii ce se refer la aceste condi%ii, n lumina noilor informa%ii. (7) )tunci c,nd evenimentele ulterioare datei bilan%ului care nu conduc la a7ustarea situa%iilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influen%a deciziile economice ale utilizatorilor. @n consecin%, o entitate trebuie s prezinte urmtoarele informa%ii pentru fiecare categorie semnificativ de astfel de evenimente ulterioare datei bilan%ului8 ) natura evenimentului: 'i !) o estimare a efectului financiar sau o men%iune conform creia o astfel de estimare nu poate s fie fcut. $orectarea erorilor contabile 63 - (1) &rorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerci%iul financiar curent, fie la exerci%iile financiare precedente. (2) $orectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor. (3) &rorile din perioadele anterioare sunt omisiuni 'i declara%ii eronate cuprinse n situa%iile financiare ale entit%ii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezult,nd din gre'eala de a utiliza sau de a nu utiliza informa%ii credibile care8 ) erau disponibile la momentul la care situa%iile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise: !) ar fi putut fi ob%inute n mod rezonabil 'i luate n considerare la ntocmirea 'i prezentarea acelor situa%ii financiare anuale. )stfel de erori includ efectele gre'elilor matematice, gre'elilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii sau interpretrii gre'ite a evenimentelor 'i fraudelor. (4) $orectarea erorilor aferente exerci%iului financiar curent se efectueaz pe seama contului de profit 'i pierdere. (5) $orectarea erorilor semnificative aferente exerci%iilor financiare precedente se efectueaz pe seama rezultatului reportat. (6) &rorile nesemnificative aferente exerci%iilor financiare precedente se corecteaz, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Dotu'i, pot fi corectate pe seama contului de profit 'i pierdere erorile nesemnificative. &rorile nesemnificative sunt cele de natur s nu influen%eze informa%iile financiar-contabile. Se consider c o eroare este semnificativ dac aceasta ar putea influen%a deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situa%iilor financiare anuale. )nalizarea dac o eroare este semnificativ sau nu se efectueaz n context, av,nd n vedere natura sau valoarea individual sau cumulat a elementelor. (7) @n notele la situa%iile financiare trebuie prezentate informa%ii suplimentare cu privire la erorile constatate. (8) $orectarea erorilor aferente exerci%iilor financiare precedente nu determin modificarea situa%iilor financiare ale acelor exerci%ii. @n cazul erorilor aferente exerci%iilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune a7ustarea informa%iilor comparative prezentate n situa%iile financiare. "nforma%ii comparative referitoare la pozi%ia financiar 'i performan%a financiar, respectiv modificarea pozi%iei financiare, sunt prezentate n notele explicative. (9) @nregistrarea stornrii unei opera%iuni contabile aferente exerci%iului financiar curent se efectueaz fie prin corectarea cu semnul minus a opera%iunii ini%iale (stornare n ro'u), fie prin nregistrarea invers a acesteia (stornare n negru), n func%ie de politica contabil 'i programele informatice utilizate.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

8.2. )$D"#& "*+5"<"J)D& 8.2.1. Reguli de evaluare de baz 64 - (1) )ctivele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare 'i de%inute pe o perioad mai mare de un an. &le trebuie evaluate la costul de ac3izi%ie sau la costul de produc%ie, cu respectarea prevederilor pct. /B 'i .0. (2) 5eneficiile economice viitoare reprezint poten%ialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de ec3ivalente de numerar ctre entitate. -oten%ialul poate fi unul productiv, fiind parte a activit%ilor de exploatare ale entit%ii. 65 - )ctivele imobilizate cuprind acele active destinate utilizrii pe o baz continu, pe o perioad mai mare de un an, n scopul desf'urrii activit%ilor entit%ii. 66 - !repturile asupra propriet%ilor imobiliare 'i alte drepturi similare, a'a cum sunt definite de legisla%ia na%ional, trebuie prezentate la 4Derenuri 'i construc%ii4. 67 - (1) *i'crile diverselor elemente de imobilizri se prezint n notele explicative. @n acest scop, se prezint distinct, ncep,nd cu costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cre'terile, cedrile 'i transferurile n cursul exerci%iului financiar, iar, pe de alt parte, a7ustrile cumulate de valoare la nceputul exerci%iului financiar 'i la data bilan%ului, precum 'i rectificrile efectuate n cursul exerci%iului financiar asupra a7ustrilor de valoare din exerci%iile financiare precedente. )7ustrile de valoare se prezint n bilan% ca deduceri clare din elementele corespunztoare. (2) !ac, atunci c,nd situa%iile financiare anuale se ntocmesc conform prezentelor reglementri pentru prima oar, costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie al unei imobilizri nu poate fi determinat fr c3eltuieli sau nt,rzieri exagerate, valoarea rezidual de la nceputul exerci%iului financiar poate fi tratat drept cost de ac3izi%ie sau cost de produc%ie. +rice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentat n notele explicative. @n acest context, valoarea rezidual reprezint valoarea 7ust a bunului respectiv. (3) )tunci c,nd se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, mi'crile diverselor elemente de imobilizri, prevzute la alin. ( ), se prezint ncep,nd cu costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie, modificat ca rezultat al reevalurii. @n acest scop, valoarea reevaluat se substituie valorii de intrare a imobilizrilor corporale. 68 - (1) $ostul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economic trebuie redus cu a7ustri calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active n mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economic (amortizare). (2) )mortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economic reprezint alocarea sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe ntreaga durat de utilizare economic. #aloarea amortizabil este reprezentat de cost sau alt valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluat). (3) @n n%elesul prezentelor reglementri, prin durata de utilizare economic se n%elege durata de via% util, aceasta reprezent,nd8 ) perioada n care un activ este prevzut a fi disponibil pentru utilizare de ctre o entitate: sau !) numrul unit%ilor produse sau al unor unit%i similare ce se estimeaz c vor fi ob%inute de entitate prin folosirea activului respectiv. 69 - )ctivele imobilizate amortizabile sunt prezentate n bilan% la valoarea contabil, aceasta fiind reprezentat de costul de ac3izi%ie, costul de produc%ie sau alt valoare care substituie costul, diminuat cu amortizarea cumulat p,n la acea dat, precum 'i cu pierderile cumulate din depreciere. 70 - (1) )tunci c,nd se constat pierderi de valoare pentru imobilizrile financiare, trebuie fcute a7ustri pentru pierdere de valoare, astfel nc,t acestea s fie evaluate la cea mai mic valoare atribuit acestora la data bilan%ului. (2) "mobilizrile trebuie s fac obiectul a7ustrilor de valoare, indiferent dac duratele lor de utilizare economic sunt limitate sau nu, astfel nc,t acestea s fie evaluate la cea mai mic valoare atribuibil acestora la data bilan%ului, dac se estimeaz c reducerea valorii acestora este permanent. (3) )7ustrile de valoare prevzute la alin. ( ) 'i (1) trebuie nregistrate n contul de profit 'i pierdere 'i prezentate distinct n notele explicative, dac acestea nu au fost prezentate separat n contul de profit 'i pierdere. (4) &valuarea la valorile minime, potrivit alin. ( ) 'i (1), nu poate fi continuat dac nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost fcute a7ustrile respective. 71 - !ac activele imobilizate fac obiectul a7ustrilor excep%ionale de valoare exclusiv n scop fiscal, n notele explicative se prezint valoarea a7ustrilor 'i motivele pentru care acestea au fost efectuate.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

8.2.2. "mobilizri necorporale Recunoa'terea imobilizrilor necorporale 72 - (1) + imobilizare necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fr suport material 'i de%inut pentru utilizare n procesul de produc%ie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi nc3iriat ter%ilor sau pentru scopuri administrative. (2) + imobilizare necorporal ndepline'te criteriul de a fi identificabil c,nd8 ) este separabil, adic poate fi separat sau divizat de entitate 'i v,ndut, transferat, autorizat, nc3iriat sau sc3imbat, fie individual, fie mpreun cu un contract corespunztor, un activ identificabil sau o datorie identificabil: sau !) decurge din drepturi contractuale sau de alt natur legal, indiferent dac acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi 'i obliga%ii. (3) + entitate controleaz o imobilizare dac entitatea are capacitatea de a ob%ine beneficii economice viitoare de pe urma resursei 'i de a restric%iona accesul altora la acele beneficii. 5eneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporal pot include venitul din v,nzarea produselor sau serviciilor, economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizrii de ctre entitate. (4) )numite imobilizri necorporale pot fi pstrate n sau pe un obiect fizic, cum ar fi un compact-disc (n cazul unui soft>are), documenta%ie legal (n cazul unei licen%e sau al unui brevet) sau pelicul. -entru a stabili dac o imobilizare care ncorporeaz at,t elemente corporale, c,t 'i necorporale ar trebui tratat ca imobilizare corporal sau ca imobilizare necorporal, o entitate evalueaz care element este mai semnificativ. !e exemplu, soft>are-ul pentru un utila7 computerizat care nu poate opera fr acel soft>are specific se include n valoarea acelei imobilizri corporale. )cela'i lucru este valabil 'i pentru sistemul de operare al unui computer. )tunci c,nd soft>are-ul nu este parte integrant a 3ard>are-ului respectiv, soft>are-ul este tratat ca imobilizare necorporal. (5) <istele de clien%i nu se recunosc ca imobilizri necorporale. 73 - (1) + imobilizare necorporal trebuie recunoscut n bilan% dac se estimeaz c va genera beneficii economice pentru entitate 'i costul su poate fi evaluat n mod credibil. (2) -entru a stabili dac o imobilizare necorporal generat intern ndepline'te criteriile de recunoa'tere, o entitate clasific generarea imobilizrii ntr-o faz de cercetare 'i o faz de dezvoltare. !ac o entitate nu poate face distinc%ia ntre faza de cercetare 'i cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizri necorporale, entitatea trateaz c3eltuielile cu acel proiect ca 'i cum ar fi determinate doar de faza de cercetare. (3) Cicio imobilizare necorporal care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoa'te. $3eltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept c3eltuial atunci c,nd sunt generate, deoarece, n faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra c o imobilizare necorporal exist 'i c aceasta va genera beneficii economice viitoare. (4) $ercetarea este investiga%ia original 'i planificat ntreprins n scopul c,'tigrii unor cuno'tin%e sau n%elesuri 'tiin%ifice ori te3nice noi. (5) &xemple de activit%i de cercetare sunt8 ) activit%ile al cror scop este acela de a ob%ine cuno'tin%e noi: !) identificarea, evaluarea 'i selec%ia final a aplica%iilor descoperirilor fcute prin cercetare sau a altor cuno'tin%e: ") cutarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii: 'i d) formularea, elaborarea, evaluarea 'i selec%ia final a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau mbunt%ite. 74 - @n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind8 - c3eltuielile de constituire: - c3eltuielile de dezvoltare: - concesiunile, brevetele, licen%ele, mrcile comerciale, drepturile 'i activele similare, cu excep%ia celor create intern de entitate: - fondul comercial: - alte imobilizri necorporale: - avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale: 'i - imobilizrile necorporale n curs de execu%ie. )ctive de natura c3eltuielilor de constituire

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

75 - $3eltuielile de constituire sunt c3eltuielile ocazionate de nfiin%area sau dezvoltarea unei entit%i (taxe 'i alte c3eltuieli de nscriere 'i nmatriculare, c3eltuieli privind emisiunea 'i v,nzarea de ac%iuni 'i obliga%iuni, precum 'i alte c3eltuieli de aceast natur, legate de nfiin%area 'i extinderea activit%ii entit%ii). 76 - (1) + entitate poate include c3eltuielile de constituire la 4)ctive4, caz n care poate imobiliza c3eltuielile de constituire. @n aceast situa%ie, c3eltuielile de constituire trebuie amortizate n cadrul unei perioade de maximum cinci ani. (2) @n situa%ia n care c3eltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep%ia cazului n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire 'i a profitului reportat este cel pu%in egal cu cea a c3eltuielilor neamortizate. 77 - Sumele prezentate n bilan% la elementul 4$3eltuieli de constituire4 trebuie explicate n note. )ctive de natura c3eltuielilor de dezvoltare 78 - (1) "mobilizrile de natura c3eltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetrii sau a altor cuno'tin%e ntr-un plan sau proiect ce vizeaz produc%ia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau mbunt%ite substan%ial, nainte de nceperea produc%iei sau utilizrii comerciale. (2) + imobilizare necorporal generat de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoa'te dac, 'i numai dac, o entitate poate demonstra toate elementele urmtoare8 ) fezabilitatea te3nic pentru finalizarea imobilizrii necorporale, astfel nc,t aceasta s fie disponibil pentru utilizare sau v,nzare: !) inten%ia sa de a finaliza imobilizarea necorporal 'i de a o utiliza sau vinde: ") capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporal: d) modul n care imobilizarea necorporal va genera beneficii economice viitoare probabile. -rintre altele, entitatea poate demonstra existen%a unei pie%e pentru produc%ia generat de imobilizarea necorporal ori pentru imobilizarea necorporal n sine sau, dac se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizrii necorporale: #) disponibilitatea unor resurse te3nice, financiare 'i de alt natur adecvate pentru a completa dezvoltarea 'i pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporal: $) capacitatea sa de a evalua credibil c3eltuielile atribuibile imobilizrii necorporale pe perioada dezvoltrii sale. (3) &xemple de activit%i de dezvoltare sunt8 ) proiectarea, construc%ia 'i testarea produc%iei intermediare sau folosirea intermediar a prototipurilor 'i modelelor: !) proiectarea uneltelor 'i matri%elor care implic te3nologie nou: ") proiectarea, construc%ia 'i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de vedere economic pentru produc%ia pe scar larg: d) proiectarea, construc%ia 'i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbunt%ite. 79 - (1) <a c3eltuielile de dezvoltare pot fi nscrise 'i c3eltuielile de explorare 'i evaluare a resurselor minerale. Cu reprezint imobilizri necorporale de natura activelor de explorare 'i de evaluare acele active care sunt n mod clar corporale (de exemplu, ve3icule 'i ec3ipamente de forare). (2) $3eltuielile de explorare 'i evaluare a resurselor minerale sunt c3eltuieli generate de entitate n legtur cu explorarea 'i evaluarea resurselor minerale, nainte ca fezabilitatea te3nic 'i viabilitatea comercial ale extrac%iei resurselor minerale s fie demonstrate. -entru a determina dac aceste c3eltuieli se recunosc ca imobilizri necorporale, o entitate ia n considerare gradul n care c3eltuiala poate fi asociat cu descoperirea resurselor minerale. &xplorarea 'i evaluarea resurselor minerale se refer la prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural 'i resurse similare neregenerative, dup ce entitatea a ob%inut drepturile legale de a explora ntr-o anumit zon, precum 'i determinarea fezabilit%ii te3nice 'i a viabilit%ii comerciale ale extrac%iei resurselor minerale. (3) &xemple de c3eltuieli care pot fi incluse n evaluarea ini%ial a activelor de explorare 'i exploatare pot fi urmtoarele8 ) c3eltuieli cu ac3izi%ia drepturilor de a explora: !) c3eltuieli cu studii topografice, geologice, geoc3imice 'i geofizice etc. (4) + entitate nu va nregistra la c3eltuieli de dezvoltare de natura c3eltuielilor de explorare 'i evaluare a resurselor minerale c3eltuielile anga7ate8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

) nainte de explorarea 'i evaluarea resurselor minerale, cum sunt c3eltuielile ce au avut loc nainte de momentul n care entitatea a ob%inut dreptul legal de a explora o anumit zon: !) dup ce sunt demonstrabile fezabilitatea te3nic 'i viabilitatea comercial ale extrac%iei unei resurse minerale. (5) + imobilizare necorporal de natura activelor de explorare 'i evaluare nu va mai fi clasificat ca atare atunci c,nd fezabilitatea te3nic 'i viabilitatea comercial ale extrac%iei unei resurse minerale sunt demonstrabile. (6) $3eltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare 'i evaluare. (7) Gnul sau mai multe din urmtoarele fapte 'i mpre7urri indic faptul c o entitate ar trebui s analizeze 'i s efectueze, dac este cazul, o a7ustare pentru deprecierea activelor de explorare 'i evaluare8 ) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumit zon a expirat n decursul perioadei sau va expira n viitorul apropiat 'i nu se preconizeaz rennoirea: !) nu sunt prevzute n buget 'i nici planificate c3eltuieli substan%iale pentru explorarea n continuare 'i pentru evaluarea resurselor minerale n acea zon: ") explorarea 'i evaluarea resurselor minerale dintr-o anumit zon nu au dus la descoperirea unor cantit%i de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar entitatea a decis s ntrerup acest gen de activit%i n zona respectiv: d) exist suficiente date care s indice c, de'i este posibil o dezvoltare n zona respectiv, este pu%in probabil ca valoarea contabil a activului de explorare 'i evaluare s fie complet recuperat n urma valorificrii sau v,nzrii etc. 80 - (1) $3eltuielile de dezvoltare se amortizeaz pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dup caz. (2) @n cazul n care durata contractului sau durata de utilizare dep'e'te cinci ani, aceasta trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu motivele care au determinat-o. (3) @n situa%ia n care c3eltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excep%ia cazului n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire 'i a profitului reportat este cel pu%in egal cu cea a c3eltuielilor neamortizate. (4) - Sumele prezentate n bilan% la elementul 4$3eltuieli de dezvoltare4 trebuie explicate n notele explicative. $oncesiunile, brevetele, licen%ele, mrcile comerciale, drepturile 'i activele similare 81 - (1) $oncesiunile, brevetele, licen%ele, mrcile comerciale, drepturile 'i activele similare reprezent,nd aport, ac3izi%ionate sau dob,ndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de imobilizri necorporale la costul de ac3izi%ie sau valoarea de aport, dup caz. @n aceast situa%ie valoarea de aport se asimileaz valorii 7uste. (2) $oncesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci c,nd contractul de concesiune stabile'te o durat 'i o valoare determinate pentru concesiune. )mortizarea concesiunii urmeaz a fi nregistrat pe durata de folosire a acesteia, stabilit potrivit contractului. @n cazul n care contractul prevede plata unei redeven%e;c3irii, 'i nu o valoare amortizabil, n contabilitatea entit%ii care prime'te concesiunea, se reflect c3eltuiala reprezent,nd redeven%a;c3iria, fr recunoa'terea unei imobilizri necorporale. (3) 5revetele, licen%ele, mrcile comerciale, drepturile 'i alte active similare se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre entitatea care le de%ine. 82 - (1) @n cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, nc3eiat potrivit legisla%iei n vigoare, licen%a primit de entitatea care are calitatea de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se nregistreaz la imobilizri necorporale, dac sunt stabilite o durat 'i o valoare pentru aceast licen%. (2) @n n%elesul prezentelor reglementri, un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dac8 ) concedentul controleaz sau reglementeaz ce servicii trebuie s presteze operatorul n cadrul infrastructurii, cui trebuie s le presteze 'i la ce pre%: 'i !) concedentul controleaz - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau n alt mod - orice interes rezidual n infrastructur la terminarea acordului. Aondul comercial 83 - (1) Aondul comercial se recunoa'te, de regul, la consolidare 'i reprezint diferen%a dintre costul de ac3izi%ie 'i valoarea 7ust la data tranzac%iei, a pr%ii din activele nete ac3izi%ionate de ctre o entitate.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) @n situa%iile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoa'te numai n cazul transferului tuturor activelor sau al unei pr%i a acestora 'i, dup caz, 'i de datorii 'i capitaluri proprii, indiferent dac este realizat ca urmare a cumprrii sau ca urmare a unor opera%iuni de fuziune. Dransferul este n legtur cu o afacere, reprezentat de un ansamblu integrat de activit%i 'i active organizate 'i administrate n scopul ob%inerii de profituri, nregistrrii de costuri mai mici sau alte beneficii. -entru recunoa'terea n contabilitate a activelor 'i datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entit%ile trebuie s procedeze la evaluarea valorii 7uste a elementelor primite, n scopul determinrii valorii individuale a acestora. )ceasta se efectueaz, de regul, de ctre profesioni'ti califica%i n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut na%ional 'i interna%ional. (3) Aondul comercial generat intern nu se recunoa'te ca activ deoarece nu este o resurs identificabil (adic nu este separabil 'i nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de alt natur) controlat de entitate, care s poat fi evaluat credibil la cost. (4) @n cazul n care fondul comercial este tratat ca un activ, se au n vedere urmtoarele prevederi8 ) fondul comercial se amortizeaz, de regul, n cadrul unei perioade de maximum cinci ani: !) totu'i, entit%ile pot s amortizeze fondul comercial n mod sistematic ntr-o perioad de peste cinci ani, cu condi%ia ca aceast perioad s nu dep'easc durata de utilizare economic a activului 'i s fie prezentat 'i 7ustificat n notele explicative. (5) !ac n situa%iile financiare anuale individuale se nregistreaz fond comercial negativ, tratamentul acestuia este cel prevzut la pct. 91 din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. ((((((((((( Subpunctul (9) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. )vansuri 'i alte imobilizri necorporale 84 - (1) @n cadrul avansurilor 'i altor imobilizri necorporale se nregistreaz avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de entitate sau ac3izi%ionate de la ter%i pentru necesit%ile proprii de utilizare, precum 'i re%ete, formule, modele, proiecte 'i prototipuri. (2) -rogramele informatice, precum 'i celelalte imobilizri necorporale nregistrate la elementul 4)lte imobilizri necorporale4 se amortizeaz pe durata prevzut pentru utilizarea lor de ctre entitatea care le de%ine. (3) @n cazul programelor informatice ac3izi%ionate mpreun cu licen%ele de utilizare, dac se poate efectua o separare ntre cele dou active, acestea sunt contabilizate 'i amortizate separat. "mobilizrile necorporale n curs de execu%ie 85 - "mobilizrile necorporale n curs de execu%ie reprezint imobilizrile necorporale neterminate p,n la sf,r'itul perioadei, evaluate la costul de produc%ie sau costul de ac3izi%ie, dup caz. &valuarea ini%ial a imobilizrilor necorporale 86 - + imobilizare necorporal se nregistreaz ini%ial la costul de ac3izi%ie sau de produc%ie, a'a cum sunt definite n prezentele reglementri. 87 - Gn element raportat drept c3eltuial ntr-o perioad nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizri necorporale. $3eltuieli ulterioare 88 - (1) $3eltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporal dup cumprarea sau finalizarea acesteia se nregistreaz n conturile de c3eltuieli atunci c,nd sunt efectuate. (2) $3eltuielile ulterioare vor ma7ora costul imobilizrii necorporale atunci c,nd este probabil c aceste c3eltuieli vor permite activului s genereze beneficii economice viitoare peste performan%a prevzut ini%ial 'i pot fi evaluate credibil. &valuarea la data bilan%ului 89 - + imobilizare necorporal trebuie prezentat n bilan% la valoarea de intrare, mai pu%in a7ustrile cumulate de valoare. $edarea 90 - + imobilizare necorporal trebuie scoas din eviden% la cedare sau atunci c,nd niciun beneficiu economic viitor nu mai este a'teptat din utilizarea sau cedarea sa. 91 - (1) @n cazul scoaterii din eviden% a unei imobilizri necorporale, sunt eviden%iate distinct veniturile din v,nzare, c3eltuielile reprezent,nd valoarea neamortizat a imobilizrii 'i alte c3eltuieli legate de cedarea acesteia.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) @n scopul prezentrii n contul de profit 'i pierdere, c,'tigurile sau pierderile care apar odat cu ncetarea utilizrii sau ie'irea unei imobilizri necorporale se determin ca diferen% ntre veniturile generate de ie'irea activului 'i valoarea sa neamortizat, inclusiv c3eltuielile ocazionate de cedarea acestuia, 'i trebuie prezentate ca valoare net, ca venituri sau c3eltuieli, dup caz, n contul de profit 'i pierdere, la elementul 4)lte venituri din exploatare4, respectiv 4)lte c3eltuieli de exploatare4, dup caz. 8.2.3. "mobilizri corporale Recunoa'terea imobilizrilor corporale 92 - "mobilizrile corporale reprezint active care8 ) sunt de%inute de o entitate pentru a fi utilizate n produc%ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nc3iriate ter%ilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative: 'i !) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 93 - (1) "mobilizrile corporale cuprind8 terenuri 'i construc%ii: instala%ii te3nice 'i ma'ini: alte instala%ii, utila7e 'i mobilier: avansuri acordate furnizorilor de imobilizri corporale 'i imobilizri corporale n curs de execu%ie. (2) Derenurile 'i cldirile sunt active separabile 'i sunt contabilizate separat, c3iar atunci c,nd sunt ac3izi%ionate mpreun. + cre'tere a valorii terenului pe care se afl o cldire nu afecteaz determinarea valorii amortizabile a cldirii. 94 - (1) $ontabilitatea terenurilor se %ine pe dou categorii8 terenuri 'i amena7ri de terenuri. (2) @n contabilitatea analitic, terenurile pot fi eviden%iate pe urmtoarele grupe8 terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fr construc%ii, terenuri cu zcminte, terenuri cu construc%ii 'i altele. 95 - (1) "mobilizrile corporale de%inute n baza unui contract de leasing se eviden%iaz n contabilitate n func%ie de prevederile contractelor nc3eiate ntre pr%i, precum 'i legisla%ia n vigoare. &ntit%ile %in cont, de asemenea, 'i de cerin%ele principiului prevalen%ei economicului asupra 7uridicului, prevzut la pct. ?/. (2) $lasificarea contractelor de leasing n leasing financiar sau leasing opera%ional se efectueaz la nceputul contractului. 96 - (1) @n n%elesul prezentelor reglementri, termenii de mai 7os au urmtoarele semnifica%ii8 ) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeaz locatarului, n sc3imbul unei pl%i sau serii de pl%i, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioad stabilit: !) leasing financiar este opera%iunea de leasing care transfer cea mai mare parte din riscurile 'i avanta7ele aferente dreptului de proprietate asupra activului: ") leasing opera%ional este opera%iunea de leasing ce nu intr n categoria leasingului financiar. (2) Gn contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dac ndepline'te cel pu%in una dintre urmtoarele condi%ii8 ) leasingul transfer locatarului titlul de proprietate asupra bunului p,n la sf,r'itul duratei contractului de leasing: !) locatarul are op%iunea de a cumpra bunul la un pre% estimat a fi suficient de mic n compara%ie cu valoarea 7ust la data la care op%iunea devine exercitabil, astfel nc,t, la nceputul contractului de leasing, exist n mod rezonabil certitudinea c op%iunea va fi exercitat: ") durata contractului de leasing acoper, n cea mai mare parte, durata de via% economic a bunului, c3iar dac titlul de proprietate nu este transferat: d) valoarea total a ratelor de leasing, mai pu%in c3eltuielile accesorii, este mai mare sau egal cu valoarea de intrare a bunului, reprezentat de valoarea la care a fost ac3izi%ionat bunul de ctre finan%ator, respectiv costul de ac3izi%ie: #) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natur special, astfel nc,t numai locatarul le poate utiliza fr modificri ma7ore. 97 - (1) @nregistrarea n contabilitate a amortizrii bunului ce face obiectul contractului se efectueaz n cazul leasingului financiar de ctre locatar;utilizator, iar n cazul leasingului opera%ional, de ctre locator;finan%ator. (2) @n cazul leasingului financiar, ac3izi%iile de ctre locatar de bunuri imobile 'i mobile sunt tratate ca investi%ii n imobilizri, fiind supuse amortizrii pe o baz consecvent cu politica normal de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului. (3) @n cazul leasingului opera%ional, bunurile sunt supuse amortizrii de ctre locator, pe o baz consecvent cu politica normal de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia. 98 - (1) Reflectarea n contabilitatea locatarilor a activelor aferente opera%iunilor de leasing financiar se efectueaz cu a7utorul conturilor de imobilizri necorporale 'i imobilizri corporale.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) !ob,nzile de pltit corespunztoare datoriilor din opera%iuni de leasing financiar se nregistreaz n contabilitatea locatarilor periodic, conform contabilit%ii de anga7amente, n contrapartida contului de c3eltuieli. !ob,nda de pltit, aferent perioadelor viitoare, se eviden%iaz n conturi n afara bilan%ului (contul B09 4!ob,nzi de pltit4). 99 - (1) <ocatorul are recunoscute n contabilitate bunurile date n regim de leasing financiar drept crean%e imobilizate. (2) !ob,nzile de primit corespunztoare crean%elor din opera%iuni de leasing financiar se nregistreaz n contabilitatea locatorului periodic, conform contabilit%ii de anga7amente, n contrapartida contului de venituri. (3) <a recunoa'terea n contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avut n vedere legisla%ia care reglementeaz categoriile de entit%i care pot derula asemenea opera%iuni. 100 - (1) <a contabilizarea opera%iunilor de leasing opera%ional, locatorul trebuie s prezinte bunurile date n regim de leasing opera%ional n conturile de imobilizri necorporale 'i imobilizri corporale, n conformitate cu natura acestora. (2) Sumele ncasate sau de ncasat se nregistreaz n contabilitatea locatorului ca un venit n contul de profit 'i pierdere, conform contabilit%ii de anga7amente 101 - (1) @n contabilitatea locatarului, bunurile luate n leasing opera%ional sunt eviden%iate n conturi de eviden% din afara bilan%ului. (2) Sumele pltite sau de pltit se nregistreaz n contabilitatea locatarului ca o c3eltuial n contul de profit 'i pierdere, conform contabilit%ii de anga7amente. 102 - + tranzac%ie de v,nzare a unui activ pe termen lung 'i de nc3iriere a aceluia'i activ n regim de leasing (leasebacN) se contabilizeaz n func%ie de clauzele contractului de leasing, astfel8 ) dac tranzac%ia de v,nzare 'i nc3iriere a aceluia'i activ are ca rezultat un leasing financiar, tranzac%ia reprezint un mi7loc prin care locatorul acord o finan%are locatarului, activul av,nd rol de garan%ie. &ntitatea beneficiar a finan%rii (locatarul) nu va recunoa'te n contabilitate opera%iunea de v,nzare a activului, nefiind ndeplinite condi%iile de recunoa'tere a veniturilor. )ctivul rm,ne nregistrat n continuare la valoarea existent anterior opera%iunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent. +pera%iunea de finan%are va fi eviden%iat prin articolul contabil 9 1 4$onturi curente la bnci4 O /. 4)lte mprumuturi 'i datorii asimilate4, urm,nd ca dob,nda 'i alte costuri ale finan%rii, potrivit contractelor nc3eiate, s fie nregistrate conform prezentelor reglementri. !in punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adugat, au loc dou opera%iuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuat de locatar, 'i opera%iunea de leasing, efectuat de locator, pentru care taxa pe valoarea adugat se eviden%iaz potrivit legii: !) dac tranzac%ia de v,nzare 'i nc3iriere a aceluia'i activ are ca rezultat un leasing opera%ional, entitatea v,nztoare contabilizeaz o tranzac%ie de v,nzare, cu nregistrarea scoaterii din eviden% a activului 'i a sumelor ncasate sau de ncasat 'i a taxei pe valoarea adugat pentru opera%iunile taxabile, conform prevederilor legale. +pera%iunea de nc3iriere a activului n regim de leasing opera%ional se contabilizeaz de utilizator conform prezentelor reglementri. $a urmare, opera%iunea se reflect n contul de profit 'i pierdere. 103 - (1) @n vederea ntocmirii situa%iilor financiare anuale, utilizatorii bunurilor luate n leasing financiar sau opera%ional inventariaz 'i transmit societ%ii de leasing lista bunurilor de%inute n baza contractelor de leasing. (2) &ntit%ile contractante care au efectuat opera%iuni de leasing 'i leasebacN trebuie s prezinte n notele explicative la situa%iile financiare anuale informa%ii referitoare la opera%iunile derulate. 104 - (1) @n cadrul imobilizrilor corporale sunt eviden%iate n mod distinct imobilizrile corporale n curs de execu%ie. (2) Sunt reflectate, de asemenea, distinct n contabilitate, acele imobilizri corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (grupa 11 4"mobilizri corporale n curs de aprovizionare4 din -lanul de conturi general). &valuarea ini%ial a imobilizrilor corporale 105 - (1) + imobilizare corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat ini%ial la costul su determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementri, n func%ie de modalitatea de intrare n entitate. (2) &xemple de costuri care se efectueaz n legtur cu construc%ia unei imobilizri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

) costurile reprezent,nd salariile anga7a%ilor, contribu%iile legale 'i alte c3eltuieli legate de acestea, care rezult direct din construc%ia imobilizrii corporale: !) c3eltuieli materiale: ") costurile de amena7are a amplasamentului: d) costurile ini%iale de livrare 'i manipulare: #) costurile de instalare 'i asamblare: $) c3eltuieli de proiectare 'i pentru ob%inerea autoriza%iilor: %) costurile de testare a func%ionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete provenite din v,nzarea elementelor produse n timpul aducerii activului la amplasamentul 'i condi%ia de func%ionare (cum ar fi e'antioanele produse la testarea ec3ipamentului): 7) onorariile profesionale pltite avoca%ilor 'i exper%ilor etc. (3) @n cazul n care o cldire este demolat pentru a fi construit o alta, c3eltuielile cu demolarea sunt recunoscute dup natura lor, fr a fi considerate costuri de amena7are a amplasamentului. )cela'i tratament contabil se aplic 'i c3eltuielilor reprezent,nd valoarea neamortizat a cldirii demolate. (4) @n costul unei imobilizri corporale sunt incluse 'i costurile estimate ini%ial cu demontarea 'i mutarea acesteia la scoaterea din func%iune, precum 'i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi%ionat imobilizarea, atunci c,nd aceste sume pot fi estimate credibil 'i entitatea are o obliga%ie legat de demontare, mutare a imobilizrii corporale 'i de refacere a amplasamentului. (5) $osturile estimate cu demontarea 'i mutarea imobilizrii corporale, precum 'i cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc n valoarea acesteia, n coresponden% cu un cont de provizioane (contul 9 6 4-rovizioane pentru dezafectare imobilizri corporale 'i alte ac%iuni similare legate de acestea4). $3eltuieli ulterioare 106 - (1) $3eltuielile ulterioare aferente unei imobilizri corporale trebuie recunoscute, de regul, drept c3eltuieli n perioada n care au fost efectuate. (2) $3eltuielile efectuate n legtur cu imobilizrile corporale utilizate n baza unui contract de nc3iriere, loca%ie de gestiune sau alte contracte similare se eviden%iaz n contabilitatea entit%ii care le-a efectuat, la imobilizri corporale sau drept c3eltuieli n perioada n care au fost efectuate, n func%ie de beneficiile economice aferente, similar c3eltuielilor efectuate n legtur cu imobilizrile corporale proprii. 107 - (1) $ostul repara%iilor efectuate la imobilizrile corporale, n scopul asigurrii utilizrii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o c3eltuial n perioada n care este efectuat. (2) Sunt recunoscute ca o component a activului, sub forma c3eltuielilor ulterioare, investi%iile efectuate la imobilizrile corporale. )cestea trebuie s aib ca efect mbunt%irea parametrilor te3nici ini%iali ai acestora 'i s conduc la ob%inerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fa% de cele estimate ini%ial. +b%inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cre'terea veniturilor, fie indirect prin reducerea c3eltuielilor de ntre%inere 'i func%ionare. 108 - (1) "mobilizrile corporale n curs de execu%ie reprezint investi%iile neterminate efectuate n regie proprie sau n antrepriz. )cestea se evalueaz la costul de produc%ie sau costul de ac3izi%ie, dup caz. (2) "mobilizrile corporale n curs de execu%ie se trec n categoria imobilizrilor finalizate dup recep%ia, darea n folosin% sau punerea n func%iune a acestora, dup caz. (3) $ostul unei imobilizri corporale construite n regie proprie este determinat folosind acelea'i principii ca 'i pentru un activ ac3izi%ionat. )stfel, dac entitatea produce active similare, n scopul comercializrii, n cadrul unor tranzac%ii normale, atunci costul activului este de obicei acela'i cu costul de construire a acelui activ destinat v,nzrii. -rin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. @n mod similar, c3eltuiala reprezent,nd rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum 'i pierderile care au aprut n cursul construc%iei n regie proprie a activului nu sunt incluse n costul activului. &valuarea la data bilan%ului 109 - + imobilizare corporal trebuie prezentat n bilan% la valoarea de intrare, mai pu%in a7ustrile cumulate de valoare. )mortizarea 110 - (1) )mortizarea se stabile'te prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizrilor. (2) )mortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz ncep,nd cu luna urmtoare punerii n func%iune 'i p,n la recuperarea integral a valorii lor de intrare. <a stabilirea amortizrii imobilizrilor corporale sunt avute n vedere duratele de utilizare economic 'i condi%iile de utilizare a acestora.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) @n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, n func%ie de politica contabil adoptat, entitatea nregistreaz n contabilitate o c3eltuial cu amortizarea sau o c3eltuial corespunztoare a7ustrii pentru deprecierea constatat. (4) + modificare semnificativ a condi%iilor de utilizare sau nvec3irea unei imobilizri corporale poate 7ustifica revizuirea duratei de amortizare. !e asemenea, n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, folosirea lor fiind ntrerupt pe o perioad ndelungat, poate fi 7ustificat revizuirea duratei de amortizare. (5) @n cazuri excep%ionale, inclusiv n situa%ia prevzut la pct. 1 alin. (6) din prezentele reglementri, durata de amortizare stabilit ini%ial se poate modifica, aceast reestimare conduc,nd la o nou c3eltuial cu amortizarea pe perioada rmas de utilizare. 111 - (1) )mortizarea imobilizrilor corporale concesionate, nc3iriate sau n loca%ie de gestiune se calculeaz 'i se nregistreaz n contabilitate de ctre entitatea care le are n proprietate. (2) Se supun, de asemenea, amortizrii investi%iile efectuate la imobilizrile corporale luate cu c3irie, pe durata contractului de nc3iriere. <a expirarea contractului de nc3iriere, valoarea investi%iilor efectuate 'i a amortizrii corespunztoare se cedeaz proprietarului imobilizrii. @n func%ie de clauzele cuprinse n contractul de nc3iriere, transferul poate reprezenta o v,nzare de active sau o alt modalitate de cedare. @nregistrarea n contabilitate a opera%iunilor se efectueaz conform prezentelor reglementri. 112 - (1) &ntit%ile amortizeaz imobilizrile corporale utiliz,nd unul din urmtoarele regimuri de amortizare8 ) amortizarea liniar realizat prin includerea uniform n c3eltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite propor%ional cu numrul de ani ai duratei de utilizare economic a acestora: !) amortizarea degresiv, care const n multiplicarea cotelor de amortizare liniar cu un anumit coeficient, caz n care poate fi avut n vedere legisla%ia n vigoare: ") amortizarea accelerat, care const n includerea, n primul an de func%ionare, n c3eltuielile de exploatare a unei amortizri de p,n la 90P din valoarea de intrare a imobilizrii. )mortizrile anuale pentru exerci%iile financiare urmtoare sunt calculate la valoarea rmas de amortizat, dup regimul liniar, prin raportare la numrul de ani de utilizare rma'i. !eoarece amortizarea calculat trebuie s fie corelat cu modul de utilizare a activului 'i, ntruc,t n cazuri rare o imobilizare corporal se consum n primul an n procent de p,n la 90P, rezult c metoda de amortizare accelerat este mai pu%in utilizat n scopuri contabile: d) amortizare calculat pe unitate de produs sau serviciu, atunci c,nd natura imobilizrii 7ustific utilizarea unei asemenea metode de amortizare. (2) *etoda de amortizare folosit trebuie s reflecte modul n care beneficiile economice viitoare ale unui activ se a'tept s fie consumate de entitate. (3) *etoda de amortizare se aplic de o manier consecvent pentru toate activele de aceea'i natur 'i av,nd condi%ii de utilizare identice, n func%ie de politica contabil adoptat. (4) *etoda de amortizare se poate modifica doar atunci c,nd aceasta este determinat de o eroare n estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizri corporale. (5) )mortizarea aferent imobilizrilor corporale se nregistreaz n contabilitate ca o c3eltuial. 113 - (1) Derenurile nu se amortizeaz. (2) "nvesti%iile efectuate pentru amena7area lacurilor, bl%ilor, iazurilor, terenurilor 'i pentru alte lucrri similare se recupereaz pe calea amortizrii, prin includerea n c3eltuielile de exploatare ntr-o perioad determinat de administratori sau persoanele care au obliga%ia gestionrii entit%ii, pe baza duratelor de via% util ale acestora. $edarea 'i casarea 114 - (1) + imobilizare corporal trebuie scoas din eviden% la cedare sau casare, atunci c,nd niciun beneficiu economic viitor nu mai este a'teptat din utilizarea sa ulterioar. (2) !ac o entitate recunoa'te n valoarea contabil a unei imobilizri corporale costul unei nlocuiri par%iale (nlocuirea unei componente), atunci ea scoate din eviden% valoarea contabil a pr%ii nlocuite, cu amortizarea aferent, dac dispune de informa%iile necesare. 115 - (1) @n cazul scoaterii din eviden% a unei imobilizri corporale, sunt eviden%iate distinct veniturile din v,nzare, c3eltuielile reprezent,nd valoarea neamortizat a imobilizrii 'i alte c3eltuieli legate de cedarea acesteia. (2) @n scopul prezentrii n contul de profit 'i pierdere, c,'tigurile sau pierderile ob%inute n urma casrii sau cedrii unei imobilizri corporale trebuie determinate ca diferen% ntre veniturile generate de

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

scoaterea din eviden% 'i valoarea sa neamortizat, inclusiv c3eltuielile ocazionate de aceasta 'i trebuie prezentate ca valoare net, ca venituri sau c3eltuieli, dup caz, n contul de profit 'i pierdere, la elementul 4)lte venituri din exploatare4, respectiv 4)lte c3eltuieli de exploatare4, dup caz. $ompensa%ii de la ter%i 116 - (1) @n cazul distrugerii totale sau par%iale a unor imobilizri corporale, crean%ele sau sumele compensatorii ncasate de la ter%i, legate de acestea, precum 'i ac3izi%ionarea sau construc%ia ulterioar de active noi sunt opera%iuni economice distincte 'i trebuie nregistrate ca atare pe baza documentelor 7ustificative. )stfel, deprecierea activelor se eviden%iaz la momentul constatrii acesteia, iar dreptul de a ncasa compensa%iile se eviden%iaz pe seama veniturilor conform contabilit%ii de anga7amente, n momentul stabilirii acestuia. (2) &xemple de asemenea compensa%ii pot fi nregistrate n urmtoarele situa%ii8 ) sume pltite;de pltit de ctre companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizri corporale cauzat, de exemplu, de dezastre naturale sau furt: !) sume acordate de guvern, n sc3imbul unor imobilizri corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate. 8.2.4. "mobilizri financiare 117 - (1) "mobilizrile financiare cuprind ac%iunile de%inute la entit%ile afiliate, mprumuturile acordate entit%ilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare, alte investi%ii de%inute ca imobilizri, alte mprumuturi. (2) @n sensul prezentelor reglementri, prin interese de participare se n%elege drepturile n capitalul altor entit%i, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entit%i, sunt destinate s contribuie la activit%ile entit%ii. !e%inerea unei pr%i din capitalul unei alte entit%i se presupune c reprezint un interes de participare, atunci c,nd dep'e'te un procenta7 de 10P. (3) $ontravaloarea ac%iunilor 'i a altor imobilizri financiare primite cu titlu gratuit se nregistreaz n contrapartid cu contul 0/B 4)lte rezerve.4 (4) @n categoria altor investi%ii de%inute ca imobilizri se eviden%iaz distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de ser cumprate cu scopul ob%inerii de profit pe termen lung. ((((((((((( Subpunctul (?) a fost introdus prin punctul . din +rdin nr. 1118/2012 ncep,nd cu 11.0B.10 1. 118 - (1) <a alte crean%e imobilizate se cuprind garan%iile, depozitele 'i cau%iunile depuse de entitate la ter%i. (2) @n conturile de crean%e imobilizate reprezent,nd mprumuturi acordate se nregistreaz sumele acordate ter%ilor n baza unor contracte pentru care entitatea percepe dob,nzi, potrivit legii. (3) &ntit%ile care au eviden%iate n contul de crean%e imobilizate crean%e imobilizate cu scaden%a mai mare de un an, vor prezenta n bilan%, la imobilizri financiare, numai partea cu scaden%a mai mare de 1 luni, diferen%a urm,nd a fi reflectat la crean%e. &valuarea ini%ial 119 - "mobilizrile financiare recunoscute ca activ se evalueaz la costul de ac3izi%ie sau valoarea determinat prin contractul de dob,ndire a acestora. &valuarea la data bilan%ului 120 - "mobilizrile financiare se prezint n bilan% la valoarea de intrare mai pu%in a7ustrile cumulate pentru pierdere de valoare. 8.2.5. Reguli de evaluare alternative 8.2.5.1. Reevaluarea imobilizrilor corporale 121 - (1) &ntit%ile pot proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sf,r'itul exerci%iului financiar, astfel nc,t acestea s fie prezentate n contabilitate la valoarea 7ust, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluri n situa%iile financiare ntocmite pentru acel exerci%iu. )mortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n contabilitate ncep,nd cu exerci%iul financiar urmtor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. (2) &valurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) nu constituie reevaluare n sensul prezentelor reglementri contabile, aceste evaluri efectu,ndu-se n scopul stabilirii raportului de sc3imb, pentru toate elementele de bilan%. Aac excep%ie situa%iile n care data situa%iilor financiare care stau la baza reorganizrii coincide cu data situa%iilor financiare anuale.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) !ac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, cu ocazia reevalurii acesteia i se stabile'te o nou valoare 'i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n continuare. (4) @n cazul efecturii reevalurii imobilizrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum 'i elementul afectat din contul de profit 'i pierdere. 122 - (1) Reevaluarea imobilizrilor corporale se face la valoarea 7ust de la data bilan%ului. #aloarea 7ust se determin pe baza unor evaluri efectuate, de regul, de profesioni'ti califica%i n evaluare, membri ai unui organism profesional n domeniu, recunoscut na%ional 'i interna%ional. (2) <a reevaluarea unei imobilizri corporale, amortizarea cumulat la data reevalurii este tratat n unul din urmtoarele moduri8 ) recalculat propor%ional cu sc3imbarea valorii contabile brute a activului, astfel nc,t valoarea contabil a activului, dup reevaluare, s fie egal cu valoarea sa reevaluat. )ceast metod este folosit, deseori, n cazul n care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice: sau !) eliminat din valoarea contabil brut a activului 'i valoarea net, determinat n urma corectrii cu a7ustrile de valoare, este recalculat la valoarea reevaluat a activului. )ceast metod este folosit, deseori, pentru cldirile care sunt reevaluate la valoarea lor de pia%. 123 - (1) @n cazul n care, ulterior recunoa'terii ini%iale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit activului, n locul costului de ac3izi%ie;costului de produc%ie sau al oricrei alte valori atribuite nainte acelui activ. @n astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului av,nd n vedere valoarea acestuia, determinat n urma reevalurii. (2) &lementele dintr-o grup de imobilizri corporale se reevalueaz simultan pentru a se evita reevaluarea selectiv 'i raportarea n situa%iile financiare anuale a unor valori care sunt o combina%ie de costuri 'i valori calculate la date diferite. (3) !ac un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate. (4) + grup de imobilizri corporale cuprinde active de aceea'i natur 'i utilizri similare, aflate n exploatarea unei entit%i. (5) &xemple de grupe de imobilizri corporale sunt8 terenuri: cldiri: ma'ini 'i ec3ipamente: nave: aeronave etc. (6) Reevalurile trebuie fcute cu suficient regularitate, astfel nc,t valoarea contabil s nu difere substan%ial de cea care ar fi determinat folosind valoarea 7ust de la data bilan%ului. #aloarea 7ust a imobilizrilor corporale este determinat, n general, plec,nd de la valoarea lor de pia%. (7) !ac un activ dintr-o grup de active nu poate fi reevaluat, de exemplu, din cauz c nu exist o pia% activ pentru acel activ, activul trebuie prezentat n bilan% la cost, minus a7ustrile cumulate de valoare. (8) + pia% activ este o pia% unde sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condi%ii8 ) elementele comercializate sunt omogene: !) pot fi gsi%i n permanen% cumprtori 'i v,nztori interesa%i: 'i ") pre%urile sunt cunoscute de cei interesa%i. (9) !ac valoarea 7ust a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat, valoarea activului prezentat n bilan% trebuie s fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se scad a7ustrile cumulate de valoare. 124 - (1) @n cazul n care se efectueaz reevaluarea imobilizrilor corporale, diferen%a dintre valoarea rezultat n urma reevalurii 'i valoarea la cost istoric trebuie prezentat la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n 4$apital 'i rezerve4 (contul 09 4Rezerve din reevaluare4). Dratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat n notele explicative. (2) "ndiferent dac valoarea rezervei a fost modificat sau nu n cursul exerci%iului financiar, entit%ile trebuie s prezinte n notele explicative urmtoarele informa%ii8 ) valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerci%iului financiar: !) diferen%ele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerci%iului financiar: ") sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerci%iului financiar, prezent,ndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legisla%iei n vigoare: d) valoarea rezervei din reevaluare la sf,r'itul exerci%iului financiar.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct n rezerve (contul 0/9 4Rezerve reprezent,nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare4), atunci c,nd acest surplus reprezint un c,'tig realizat. @n sensul prezentelor reglementri c,'tigul se consider realizat la scoaterea din eviden% a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. $u toate acestea, o parte din c,'tig poate fi realizat pe msur ce activul este folosit de entitate. @n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferen%a dintre amortizarea calculat pe baza valorii contabile reevaluate 'i valoarea amortizrii calculate pe baza costului ini%ial al activului. (4) !ac rezultatul reevalurii este o cre'tere fa% de valoarea contabil net, atunci aceasta se trateaz astfel8 - ca o cre'tere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului 4$apital 'i rezerve4, dac nu a existat o descre'tere anterioar recunoscut ca o c3eltuial aferent acelui activ: sau - ca un venit care s compenseze c3eltuiala cu descre'terea recunoscut anterior la acel activ. (5) !ac rezultatul reevalurii este o descre'tere a valorii contabile nete, aceasta se trateaz ca o c3eltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci c,nd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scdere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului 4$apital 'i rezerve4, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve 'i valoarea descre'terii, iar eventuala diferen% rmas neacoperit se nregistreaz ca o c3eltuial. (6) Rezerva din reevaluare trebuie redus n msura n care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate 'i pentru ob%inerea scopului su. (7) Sumele reprezent,nd diferen%e de natura veniturilor 'i c3eltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat n contul de profit 'i pierdere. (8) Cicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuit, direct sau indirect, cu excep%ia cazului n care activul reevaluat a fost valorificat, situa%ie n care surplusul din reevaluare reprezint c,'tig efectiv realizat. (9) $u excep%ia cazurilor prevzute la alin. (6) 'i (/), rezerva din reevaluare nu poate fi redus. 125 - )7ustrile de valoare se calculeaz n fiecare exerci%iu financiar pe baza valorii atribuite imobilizrii la nc3eierea acelui exerci%iu financiar. 126 - @n cazul n care se efectueaz reevaluarea, n notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilan% de natura imobilizrilor corporale reevaluate, urmtoarele informa%ii8 ) valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate 'i suma a7ustrilor cumulate de valoare: sau !) valoarea la data bilan%ului a diferen%ei dintre valoarea rezultat din reevaluare 'i cea reprezent,nd costul istoric 'i, atunci c,nd este cazul, valoarea cumulat a a7ustrilor suplimentare de valoare. 8.2.5.2. &valuarea la valoarea 7ust a instrumentelor financiare 127 - -rin derogare de la regulile generale de evaluare prevzute de prezentele reglementri 'i sub rezerva condi%iilor prevzute la pct. ?0 la ?1, entit%ile pot evalua n situa%iile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea 7ust. 128 - Gn instrument financiar reprezint orice contract ce genereaz simultan un activ financiar pentru o entitate 'i o datorie financiar sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alt entitate. 129 - Gn activ financiar este orice activ care reprezint8 ) numerar: !) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entit%i: ") un drept contractual8 - de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alt entitate: sau - de a sc3imba active sau datorii financiare cu alt entitate n condi%ii care sunt poten%ial favorabile entit%ii: sau d) un contract care va fi sau poate fi decontat n propriile instrumente de capitaluri proprii 'i este8 - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligat s primeasc un numr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii: sau - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat n alt fel dec,t prin sc3imbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un numr fix din instrumentele de capital ale entit%ii. @n acest scop, instrumentele de capital ale entit%ii nu includ instrumente care sunt ele nsele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entit%ii. 130 - + datorie financiar este orice datorie care reprezint8 ) o obliga%ie contractual8 - de a ceda lic3idit%i sau alt activ financiar unei alte entit%i: sau

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- de a sc3imba active sau datorii financiare cu alt entitate n condi%ii care sunt poten%ial nefavorabile pentru entitate: sau !) un contract care va fi sau poate fi decontat n propriile instrumente de capitaluri proprii ale entit%ii 'i este8 - un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligat s livreze un numr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii: sau - un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel dec,t prin sc3imbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar n sc3imbul unui numr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entit%ii. @n acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entit%ii nu includ instrumente care pot fi ele nsele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entit%ii. 131 - Gn instrument derivat este un instrument financiar care ndepline'te cumulativ urmtoarele condi%ii8 - valoarea sa se modific ca urmare a varia%iilor unei anumite rate de dob,nd, a pre%ului unui instrument financiar, a pre%ului unor mrfuri, a unui curs de sc3imb valutar, a unui indice de pre%uri sau rate, a unui rating de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu condi%ia ca, n cazul unei variabile nefinanciare, aceasta s nu fie specific unei pr%i contractuale (uneori denumit 4baz4 sau 4element suport4): - nu solicit nicio investi%ie ini%ial net sau solicit o investi%ie ini%ial net care este mai mic dec,t cea necesar pentru alte tipuri de contracte de la care se a'tept reac%ii similare la modificrile condi%iilor de pia%: 'i - este decontat la o dat viitoare. 132 - &xemple de tipuri de instrumente derivate sunt contractele ferme de sc3imb la termen (for>ard), contractele s>ap de valute, contractele futures 'i instrumentele condi%ionale (op%iunile cumprate sau v,ndute). 133 - Gna dintre caracteristicile definitorii ale unui instrument derivat este faptul c necesit o investi%ie net ini%ial a crei valoare este mai mic dec,t cea care ar fi necesar n cazul altor contracte de la care se a'tept s reac%ioneze identic la factorii pie%ei. 134 - +p%iunile se ncadreaz n defini%ia instrumentelor derivate deoarece prima pltit, indiferent de exercitarea sau nu a op%iunii, este mai mic dec,t investi%ia ce ar fi necesar pentru ob%inerea instrumentului financiar de baz cu care este corelat op%iunea. 135 - @n cazul contractelor cu instrumente derivate, anga7amentele de cumprare sau v,nzare aferente acestora se nregistreaz n conturi n afara bilan%ului (cont B062 4)lte valori n afara bilan%ului4, analitic distinct), n momentul nc3eierii contractelor. 136 - @n general, valoarea 7ust ini%ial a instrumentelor derivate este zero, cu excep%ia op%iunilor pentru care valoarea 7ust ini%ial este dat de valoarea primei pltite sau ncasate, caz n care contravaloarea acestora se eviden%iaz n conturile bilan%iere corespunztoare de crean%e, respectiv datorii. 137 - @n n%elesul prezentelor reglementri, opera%iunile de sc3imb la vedere sunt opera%iunile de cumprare 'i de v,nzare a valutelor, cu decontarea n termenul stabilit n general prin reglementri sau conven%ii ale pie%ei respective, de regul maxim de dou zile lucrtoare de la data nc3eierii tranzac%iei, la cursul de sc3imb stabilit ntre pr%i (curs S-+D). 138 - +pera%iunile de sc3imb la termen (A+RQ)R!) sunt considerate opera%iunile de cumprare 'i de v,nzare a valutelor, cu decontare dup termenul stabilit n general prin reglementri sau conven%ii ale pie%ei respective, de regul mai mult de dou zile lucrtoare de la data nc3eierii tranzac%iei, la cursul de sc3imb stabilit ntre pr%i (curs A+RQ)R!). 139 - +pera%iunile SQ)- sunt opera%iuni de cumprare 'i v,nzare simultan a unei sume n valut, cu decontarea la dou date, de valori diferite (de regul S-+D 'i A+RQ)R!) la cursurile de sc3imb stabilite (S-+D 'i A+RQ)R!) la data tranzac%iei. 140 - @n n%elesul prezentelor reglementri, contractele bazate pe marf care dau oricreia dintre pr%ile contractante dreptul de decontare n numerar sau prin alte instrumente financiare se consider instrumente financiare derivate, cu excep%ia cazurilor n care8 ) acestea au fost nc3eiate 'i continu s ndeplineasc cerin%ele a'teptate ale entit%ii privind cumprarea, v,nzarea sau utilizarea produsului de baz: !) acestea au fost ini%ial destinate unui astfel de scop: 'i ") se a'tept ca acestea s fie decontate prin livrarea mrfii.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

141 - &valuarea la valoarea 7ust se aplic numai datoriilor care sunt8 ) de%inute ca parte a unui portofoliu de tranzac%ionare: sau !) instrumente financiare derivate. 142 - &valuarea la valoarea 7ust nu se aplic8 ) instrumentelor financiare nederivate de%inute p,n la scaden%: !) mprumuturilor 'i crean%elor generate de entitate 'i nede%inute n scopul tranzac%ionrii: 'i ") intereselor n filiale, ntreprinderi asociate 'i asocieri n participa%ie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingent ntr-o combinare de ntreprinderi, precum 'i altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale 'i care, n concordan% cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaz diferit fa% de alte instrumente financiare. @n n%elesul prezentelor reglementri, prin combinare de ntreprinderi se n%elege gruparea unor entit%i individuale ntr-o singur entitate raportoare, determinat de ob%inerea controlului de ctre o entitate asupra uneia sau mai multor ntreprinderi. 143 - (1) #aloarea 7ust prevzut la pct. 1. se determin prin referire la8 ) valoarea de pia%, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu u'urin% o pia% credibil. !ac valoarea de pia% nu se poate identifica cu u'urin% pentru un instrument, dar poate fi identificat pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de pia% poate fi derivat din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar: sau !) o valoare determinat cu a7utorul unor modele 'i te3nici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu u'urin% o pia% credibil. )stfel de modele 'i te3nici trebuie s asigure o aproximare rezonabil a valorii de pia% 'i trebuie testate periodic ('i revizuite, dac este cazul) prin compararea valorilor furnizate cu pre%urile tranzac%iilor efective observabile sau pe baza oricror informa%ii de pia% disponibile. (2) @n sensul prezentelor reglementri pia%a credibil are semnifica%ia pie%ei active, a'a cum apare prezentat aceasta la pct. 16 alin. (B). (3) "nstrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele men%ionate la alin. ( ) se evalueaz n conformitate cu regulile generale de evaluare prevzute de prezentele reglementri. 144 - (1) -rin excep%ie de la prevederile pct. ? , atunci c,nd un instrument financiar se evalueaz n conformitate cu pct. ?6, modificarea valorii se include n contul de profit 'i pierdere. Dotu'i, o astfel de modificare se include direct n capitalul propriu, ntr-o rezerv de valoare 7ust, dac8 ) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire mpotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificrile de valoare s nu fie nregistrate n contul de profit 'i pierdere: sau !) modificarea de valoare se refer la o diferen% de sc3imb valutar aprut la un element monetar care face parte dintr-o investi%ie net a entit%ii ntr-o entitate strin. )stfel, n situa%iile financiare consolidate care includ o asemenea entitate strin, diferen%ele de sc3imb valutar care n situa%iile financiare anuale individuale au fost recunoscute n contul de profit 'i pierdere, se recunosc ini%ial ntr-o component a capitalurilor proprii (contul 0/. 4Rezerve din diferen%e de curs valutar n rela%ie cu investi%ia net ntr-o entitate strin4), urm,nd s fie recunoscute n contul de profit 'i pierdere la cedarea investi%iei nete. + entitate poate s 'i cedeze interesul ntr-o entitate strin prin v,nzare, lic3idare, rambursarea capitalului social sau abandonarea ntregii entit%i sau a unei pr%i din aceasta. + reducere a valorii contabile a unei entit%i strine, fie din cauza pierderilor sale, fie din cauza unei pierderi recunoscute de investitor, nu constituie o cedare par%ial. @n consecin%, nicio parte a c,'tigului sau pierderii din diferen%e de curs, am,nate n capitalurile proprii, nu este recunoscut n contul de profit 'i pierdere la momentul reducerii valorii contabile. (2) @n n%elesul prezentelor reglementri, prin investi%ie net ntr-o entitate strin se n%elege valoarea interesului entit%ii raportoare din activele nete ale acelei entit%i strine. Gn element monetar ce urmeaz a fi primit de la o entitate strin sau pltit unei entit%i strine, pentru care decontarea nu este nici planificat 'i nici nu este probabil a fi fcut n viitorul apropiat, este, n esen%, o parte a investi%iei nete a entit%ii n acea entitate strin. )stfel de elemente monetare pot include crean%e sau mprumuturi pe termen lung. &le nu includ crean%ele 'i datoriile comerciale. &ntitatea care de%ine un element monetar de primit de la o entitate strin sau pltit unei entit%i strine, poate fi orice filial a grupului. 145 - (1) Rezerva de valoare 7ust se a7usteaz atunci c,nd sumele nregistrate n aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evalurii la valoarea 7ust.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) Rezerva de valoare 7ust va rm,ne eviden%iat n contabilitate at,t timp c,t sunt eviden%iate n bilan% instrumentele financiare crora le este aferent. 146 - !ac a fost aplicat evaluarea la valoarea 7ust a instrumentelor financiare, notele explicative prezint8 ) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor 'i te3nicilor de evaluare, dac valorile 7uste au fost determinate n conformitate cu pct. ?6 alin. ( ) lit. b): !) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea 7ust, modificrile de valoare incluse direct n contul de profit 'i pierdere, precum 'i modificrile incluse n rezerva de valoare 7ust: ") pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate, informa%ii privind aria 'i natura instrumentelor, inclusiv termenii 'i condi%iile semnificative care pot afecta valoarea, momentul 'i certitudinea fluxurilor viitoare de numerar: 'i d) un tabel care s prezinte modificrile rezervei de valoare 7ust n cursul exerci%iului financiar. 8.3. )$D"#& $"R$G<)CD& 8.3.1. Keneralit%i Recunoa'terea activelor circulante 147 - (1) Gn activ se clasific ca activ circulant atunci c,nd8 ) se a'tept s fie realizat sau este de%inut cu inten%ia de a fi v,ndut sau consumat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit%ii: !) este de%inut, n principal, n scopul tranzac%ionrii: ") se a'tept a fi realizat n termen de 1 luni de la data bilan%ului: sau d) este reprezentat de numerar sau ec3ivalente de numerar a cror utilizare nu este restric%ionat. Doate celelalte active reprezint active imobilizate. (2) $iclul de exploatare al unei entit%i reprezint perioada de timp dintre ac3izi%ionarea activelor care sunt destinate procesrii 'i finalizarea acestora n numerar sau ec3ivalente de numerar. (3) &c3ivalentele de numerar reprezint investi%iile financiare pe termen scurt, extrem de lic3ide, care sunt u'or convertibile n numerar 'i sunt supuse unui risc nesemnificativ de sc3imbare a valorii. 148 - @n categoria activelor circulante se cuprind8 ) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost ntocmit factur: !) crean%e: ") investi%ii pe termen scurt: d) casa 'i conturi la bnci. &valuarea activelor circulante 149 - (1) )ctivele circulante trebuie evaluate la costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie, dup caz, cu respectarea prevederilor alin. (1) de mai 7os. (2) )7ustrile de valoare se fac pentru activele circulante n vederea prezentrii acestora la cea mai mic valoare de pia% sau, n circumstan%e speciale, la o alt valoare minim atribuibil acestora la data bilan%ului. 150 - &valuarea efectuat conform prevederilor de la pct. ?2 alin. (1) nu poate fi continuat dac motivele pentru care au fost fcute a7ustrile de valoare nu mai sunt aplicabile. -rin urmare, n situa%ia n care a7ustarea devine total sau par%ial fr obiect, ntruc,t motivele care au dus la reflectarea acesteia au ncetat s mai existe ntr-o anumit msur, atunci acea a7ustare trebuie reluat corespunztor la venituri. 151 - !ac activele circulante fac obiectul a7ustrilor de valoare cu caracter excep%ional, exclusiv n scop fiscal, suma a7ustrilor 'i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative. 8.3.2. Stocuri 152 - (1) Stocurile sunt active circulante8 ) de%inute pentru a fi v,ndute pe parcursul desf'urrii normale a activit%ii: !) n curs de produc%ie n vederea v,nzrii n procesul desf'urrii normale a activit%ii: sau ") sub form de materii prime, materiale 'i alte consumabile care urmeaz s fie folosite n procesul de produc%ie sau pentru prestarea de servicii. (2) @n categoria stocurilor se cuprind 'i activele cu ciclu lung de fabrica%ie, destinate v,nzrii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuin%e etc. realizate de entit%ile ce au ca activitate principal ob%inerea 'i v,nzarea de locuin%e). !ac construc%iile sunt realizate n scopul exploatrii pe termen lung, de ctre entitatea care le-a realizat, ele reprezint imobilizri. (3) !e asemenea, atunci c,nd un teren este cumprat n scopul construirii pe acesta de construc%ii destinate v,nzrii, acesta este nregistrat la stocuri.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

153 - (1) )tunci c,nd exist o modificare a utilizrii unei imobilizri corporale, n sensul c aceasta urmeaz a fi mbunt%it n perspectiva v,nzrii, la momentul lurii deciziei privind modificarea destina%iei, n contabilitate se nregistreaz transferul activului din categoria imobilizri corporale n cea de stocuri. Dransferul se nregistreaz la valoarea neamortizat a imobilizrii. !ac imobilizarea corporal a fost reevaluat, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaz la nc3iderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. (11) @n n%elesul alin. ( ), transferul poate fi efectuat dac 'i numai dac exist o modificare a utilizrii imobilizrii, eviden%iat de nceperea modernizrii, n vederea v,nzrii. $a urmare, dac o entitate decide s cedeze o imobilizare corporal fr a fi modernizat, ea continu s o trateze ca imobilizare corporal p,n la scoaterea sa din eviden%, 'i nu ca element de stoc. *odernizarea are semnifica%ia c3eltuielilor ulterioare recunoscute ca o component a activului. ((((((((((( Subpunctul ( ) a fost introdus prin punctul 6. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. (2) @n cazul n care un activ care a fost ini%ial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuin%e destinate v,nzrii, n func%ie de modul de negociere a contractelor de v,nzare a bunurilor ce fac obiectul construc%iei 'i v,nzrii, valoarea terenului se include n valoarea activului construit sau se eviden%iaz distinct la stocuri de natura mrfurilor, la valoarea de nregistrare n contabilitate. !ac terenul a fost reevaluat, concomitent cu sc3imbarea naturii activului se procedeaz la nc3iderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. (3) @n cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuin%e care ini%ial erau destinate v,nzrii 'i care ulterior 'i sc3imb destina%ia, urm,nd a fi folosite de entitate pe o perioad ndelungat sau s fie nc3iriate unor ter%i, n contabilitate se nregistreaz un transfer de la stocuri la imobilizri corporale. Dransferul se efectueaz la data sc3imbrii destina%iei, la valoarea la care activele erau nregistrate n contabilitate (reprezentat de cost). 154 - (1) @n cadrul stocurilor se cuprind8 ) mrfurile, 'i anume bunurile pe care entitatea le cumpr n vederea rev,nzrii sau produsele predate spre v,nzare magazinelor proprii: !) materiile prime, care particip direct la fabricarea produselor 'i se regsesc n produsul finit integral sau par%ial, fie n starea lor ini%ial, fie transformat: ") materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de sc3imb, semin%e 'i materiale de plantat, fura7e 'i alte materiale consumabile), care particip sau a7ut la procesul de fabrica%ie sau de exploatare fr a se regsi, de regul, n produsul finit: d) materialele de natura obiectelor de inventar: #) produsele, 'i anume8 - semifabricatele, prin care se n%elege produsele al cror proces te3nologic a fost terminat ntr-o sec%ie (faz de fabrica%ie) 'i care trec n continuare n procesul te3nologic al altei sec%ii (faze de fabrica%ie) sau se livreaz ter%ilor: - produsele finite, adic produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului de fabrica%ie 'i nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul entit%ii, put,nd fi depozitate n vederea livrrii sau expediate direct clien%ilor: - rebuturile, materialele recuperabile 'i de'eurile: $) animalele 'i psrile, respectiv animalele nscute 'i cele tinere de orice fel (vi%ei, miei, purcei, m,n7i 'i altele) crescute 'i folosite pentru reproduc%ie, animalele 'i psrile la ngr'at pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum 'i animalele pentru produc%ie - l,n, lapte 'i blan: %) ambala7ele, care includ ambala7ele refolosibile, ac3izi%ionate sau fabricate, destinate produselor v,ndute 'i care n mod temporar pot fi pstrate de ter%i, cu obliga%ia restituirii n condi%iile prevzute n contracte: 7) produc%ia n curs de execu%ie, reprezent,nd produc%ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevzute n procesul te3nologic, precum 'i produsele nesupuse probelor 'i recep%iei te3nice sau necompletate n ntregime. @n cadrul produc%iei n curs de execu%ie se cuprind, de asemenea, serviciile 'i studiile n curs de execu%ie sau neterminate. (2) @n cadrul stocurilor se includ 'i bunurile aflate n custodie, pentru prelucrare sau n consigna%ie la ter%i, ma'inile folosite numai ca material de demonstra%ie pentru negociere n domeniul automobilelor, cu

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

durat de utilizare de sub un an. )cestea se nregistreaz distinct n contabilitate, pe categorii de stocuri. !ac materialele de demonstra%ie au durat de utilizare mai mare de un an, ele reprezint imobilizri. (3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct n contabilitate, acele stocuri cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (grupa 61 4Stocuri n curs de aprovizionare4 din -lanul de conturi general). 155 - (1) @nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data transferului riscurilor 'i beneficiilor. (2) @n general, datele de transfer al controlului, de transfer al propriet%ii 'i de livrare coincid. Dotu'i, pot exista decala7e de timp, de exemplu, pentru8 - bunuri v,ndute n consigna%ie sau stocurile la dispozi%ia clientului: - stocuri ga7ate livrate creditorului beneficiar al ga7ului, care rm,n n eviden%a debitorului p,n la v,nzarea lor: - bunuri recep%ionate pentru care nu s-a primit nc factura, care trebuie nregistrate n activele cumprtorului: - bunuri livrate 'i nefacturate, care trebuie scoase din eviden%, transferul de proprietate av,nd loc: - bunuri v,ndute 'i nelivrate nc, pentru care a avut loc transferul propriet%ii. !e exemplu, la v,nzrile cu condi%ia de livrare 4ex->orN4, bunurile v,ndute ies din stocul v,nztorului din momentul punerii lor la dispozi%ia cumprtorului etc. 156 - (1) !e%inerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum 'i efectuarea de opera%iuni economice, fr s fie nregistrate n contabilitate, sunt interzise. (2) @n aplicarea alin. ( ) este necesar s se asigure8 ) recep%ionarea tuturor bunurilor materiale intrate n entitate 'i nregistrarea acestora la locurile de depozitare. 5unurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consigna%ie se recep%ioneaz 'i nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. @n contabilitate, valoarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilan%ului: !) n situa%ia unor decala7e ntre aprovizionarea 'i recep%ia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert n proprietatea entit%ii, se procedeaz astfel8 - bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune at,t la locul de depozitare, c,t 'i n contabilitate, pe baza recep%iei 'i a documentelor nso%itoare: - bunurile sosite 'i nerecep%ionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca intrare n gestiune: ") n cazul unor decala7e ntre v,nzarea 'i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca ie'iri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel8 - bunurile v,ndute 'i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate n conturi n afara bilan%ului: - bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ie'iri din gestiune at,t la locurile de depozitare, c,t 'i n contabilitate, pe baza documentelor care confirm ie'irea din gestiune potrivit legii: d) bunurile aprovizionate sau v,ndute cu clauze privind dreptul de proprietate se nregistreaz la intrri 'i, respectiv, la ie'iri, at,t n gestiune, c,t 'i n contabilitate, potrivit contractelor nc3eiate. $ostul stocurilor 157 - (1) $ostul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente ac3izi%iei 'i prelucrrii, precum 'i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma 'i n locul n care se gsesc. (2) $ostul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera 'i alte c3eltuieli legate de personalul direct anga7at n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supraveg3erea, precum 'i regiile corespunztoare. 158 - *ateriile prime 'i materialele consumabile care sunt n mod constant nlocuite 'i a cror valoare total este de o importan% secundar pentru entitate pot fi prezentate la 4)ctive4 la o valoare 'i cantitate fixe, dac valoarea, cantitatea 'i structura acestora nu variaz n mod semnificativ. 159 - (1) $ostul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile 'i al acelor bunuri sau servicii produse 'i destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specific a costurilor individuale. (2) 5unurile fungibile sunt bunuri de orice natur care nu se pot distinge n mod substan%ial unele de altele. (3) "dentificarea specific a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. )cest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dac au fost cumprate sau produse. (4) "dentificarea specific nu poate fi folosit n cazurile n care stocurile cuprind un numr mare de elemente, care sunt de regul fungibile.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

160 - (1) @n func%ie de specificul activit%ii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, n activitatea de produc%ie sau metoda pre%ului cu amnuntul, n comer%ul cu amnuntul. (2) $ostul standard ia n considerare nivelurile normale ale materialelor 'i consumabilelor, manoperei, eficien%ei 'i capacit%ii de produc%ie. )ceste niveluri trebuie revizuite periodic 'i a7ustate, dac este necesar, n func%ie de condi%iile existente la un moment dat. (3) !iferen%ele de pre% fa% de costul de ac3izi%ie sau de produc%ie trebuie eviden%iate distinct n contabilitate, fiind recunoscute n costul activului. (4) Repartizarea diferen%elor de pre% asupra valorii bunurilor ie'ite 'i asupra stocurilor se efectueaz cu a7utorul unui coeficient care se calculeaz astfel8 !iferen%e de pre% aferente intrrilor n cursul perioadei, cumulat R de la nceputul exerci%iului financiar p,n la finele perioadei de referin% de x O #aloarea intrrilor n cursul perioadei la pre% de nregistrare, 00 Soldul ini%ial al stocurilor R cumulat de la nceputul exerci%iului financiar p,n la finele la pre% de nregistrare perioadei de referin% Soldul ini%ial diferen%elor de pre% al

$oeficient repartizare1

((((((((((( <a calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul ini%ial al contului de mrfuri 'i valoarea intrrilor de mrfuri nu vor include D#) neexigibil.
2

)cest coeficient se nmul%e'te cu valoarea bunurilor ie'ite din gestiune la pre% de nregistrare, iar suma rezultat se nregistreaz n conturile corespunztoare n care au fost nregistrate bunurile ie'ite. (5) $oeficien%ii de repartizare a diferen%elor de pre% pot fi calcula%i la nivelul conturilor sintetice de gradul " 'i "", prevzute n -lanul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri. (6) <a sf,r'itul perioadei, soldurile conturilor de diferen%e se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri, la pre% de nregistrare, astfel nc,t aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie, dup caz. (7) !iferen%ele de pre% se nregistreaz propor%ional at,t asupra valorii bunurilor ie'ite, c,t 'i asupra bunurilor rmase n stoc. (8) @n comer%ul cu amnuntul poate fi utilizat metoda pre%ului cu amnuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase 'i cu mi'care rapid, care au mar7e similare 'i pentru care nu este practic s se foloseasc alt metod. @n aceast situa%ie, costul bunurilor v,ndute se calculeaz prin deducerea valorii mar7ei brute din pre%ul de v,nzare al stocurilor. +rice modificare a pre%ului de v,nzare presupune recalcularea mar7ei brute. 161 - (1) <a ie'irea din gestiune a stocurilor 'i altor active fungibile, acestea se evalueaz 'i nregistreaz n contabilitate prin aplicarea uneia din urmtoarele metode8 ) metoda primul intrat - primul ie'it - A"A+: !) metoda costului mediu ponderat - $*-: ") metoda ultimul intrat - primul ie'it - <"A+. (2) !ac valoarea prezentat n bilan%, rezultat dup aplicarea metodelor specificate n alin. ( ), difer n mod semnificativ, la data bilan%ului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia% cunoscute nainte de data bilan%ului, valoarea acestei diferen%e trebuie prezentat n notele explicative ca total pe categorie de active. (3) -otrivit metodei 4primul intrat - primul ie'it4 (A"A+), bunurile ie'ite din gestiune se evalueaz la costul de ac3izi%ie sau de produc%ie al primei intrri (lot). -e msura epuizrii lotului, bunurile ie'ite din gestiune se evalueaz la costul de ac3izi%ie sau de produc%ie al lotului urmtor, n ordine cronologic. (4) *etoda 4costului mediu ponderat4 ($*-) presupune calcularea costului fiecrui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate n stoc la nceputul perioadei 'i a costului elementelor similare produse sau cumprate n timpul perioadei. *edia poate fi calculat periodic sau dup fiecare recep%ie. -erioada de calcul nu trebuie s dep'easc durata medie de stocare.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(5) -otrivit metodei Lultimul intrat, primul ie'itM (<"A+), bunurile ie'ite din gestiune se evalueaz la costul de ac3izi%ie sau de produc%ie al ultimei intrri (lot). -e msura epuizrii lotului, bunurile ie'ite din gestiune se evalueaz la costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie al lotului anterior, n ordine cronologic. ((((((((((( Subpunctul (9) a fost modificat prin punctul ?. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 162 - (1) *etoda aleas trebuie aplicat cu consecven% pentru elemente similare de natura stocurilor 'i a activelor fungibile de la un exerci%iu financiar la altul. !ac, n situa%ii excep%ionale, administratorii decid s modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, n notele explicative trebuie s se prezinte urmtoarele informa%ii8 - motivul modificrii metodei, 'i - efectele sale asupra rezultatului. (2) + entitate trebuie s utilizeze acelea'i metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natur 'i utilizare similare. Co%iunea de 4utilizare similar4 este proprie fiecrei entit%i. -entru stocurile cu natur sau utilizare diferit, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi 7ustificat. (3) + diferen% n localizarea geografic nu este suficient pentru a 7ustifica alegerea de metode diferite. 163 - #aloarea produselor 'i serviciilor n curs de execu%ie se determin prin inventarierea produc%iei neterminate la sf,r'itul perioadei, prin metode te3nice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a opera%iilor te3nologice 'i evaluarea acesteia la costurile de produc%ie. 164 - (1) $ontabilitatea stocurilor se %ine cantitativ 'i valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. (2) @n condi%iile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate opera%iunile de intrare 'i ie'ire, ceea ce permite stabilirea 'i cunoa'terea n orice moment a stocurilor, at,t cantitativ, c,t 'i valoric. (3) "nventarul intermitent const n stabilirea ie'irilor 'i nregistrarea lor n contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sf,r'itul perioadei. (4) &ntit%ile care utilizeaz metoda inventarului intermitent efectueaz inventarierea faptic a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai t,rziu de finele perioadei de raportare pentru care au de determinat obliga%ii fiscale. )plicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea Cormelor privind organizarea 'i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 'i capitalurilor proprii. 165 - (1) *etoda inventarului intermitent const n faptul c intrrile de stocuri nu se nregistreaz prin conturile de stocuri, ci prin conturile de c3eltuieli. (2) Stabilirea ie'irilor de stocuri n cursul perioadei are la baz inventarierea faptic a stocurilor la sf,r'itul perioadei. "e'irile de stocuri se determin ca diferen% ntre valoarea stocurilor ini%iale, la care se adaug valoarea intrrilor, 'i valoarea stocurilor la sf,r'itul perioadei stabilite pe baza inventarului. (3) "nventarul intermitent nu se utilizeaz n comer%ul cu amnuntul n situa%ia n care se aplic metoda global-valoric. 166 - )ctivele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan% la o valoare mai mare dec,t valoarea care se poate ob%ine prin utilizarea sau v,nzarea lor. @n acest scop, valoarea stocurilor se diminueaz p,n la valoarea realizabil net, prin reflectarea unei a7ustri pentru depreciere. 8.3.3. "nvesti%ii pe termen scurt 167 - (1) $ontabilitatea trezoreriei asigur eviden%a existen%ei 'i mi'crii ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate, altor investi%ii pe termen scurt, disponibilit%ilor n conturi la bnci;casierie, creditelor bancare pe termen scurt 'i altor valori de trezorerie. (2) $ontravaloarea ac%iunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se nregistreaz n contrapartid cu contul ./B 4)lte venituri financiare.4 168 - (1) )lte investi%ii pe termen scurt reprezint obliga%iunile emise 'i rscumprate, obliga%iunile ac3izi%ionate 'i alte valori mobiliare ac3izi%ionate n vederea realizrii unui profit ntr-un termen scurt. (2) @n categoria altor investi%ii pe termen scurt intr 'i depozitele bancare pe termen scurt. (3) @n categoria altor investi%ii pe termen scurt se eviden%iaz distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de ser cumprate cu scopul ob%inerii de profit n urma v,nzrii ntr-o perioad scurt de timp. (((((((((((

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Subpunctul (6) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 1118/2012 ncep,nd cu 11.0B.10 1. 169 - (1) <a intrarea n entitate, investi%iile pe termen scurt se evalueaz la costul de ac3izi%ie, prin care se n%elege pre%ul de cumprare, sau la valoarea stabilit potrivit contractelor. !epozitele bancare pe termen scurt n valut se nregistreaz la constituire la cursul de sc3imb valutar comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, de la data opera%iunii de constituire. (2) <a ie'irea din gestiune a investi%iilor pe termen scurt, cu excep%ia depozitelor bancare pe termen scurt, se aplic prevederile pct. / . (3) <ic3idarea depozitelor constituite n valut se efectueaz la cursul de sc3imb valutar comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, de la data opera%iunii de lic3idare. !iferen%ele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt nregistrate n contabilitate 'i cursul 5ncii Ca%ionale a Rom,niei de la data lic3idrii depozitelor bancare se nregistreaz la venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar, dup caz. 170 - (1) -entru deprecierea investi%iilor de%inute ca active circulante, la sf,r'itul exerci%iului financiar, cu ocazia inventarierii, se reflect a7ustri pentru pierdere de valoare, nregistrate pe seama c3eltuielilor. (2) <a sf,r'itul fiecrui exerci%iu financiar, a7ustrile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteaz, diminueaz sau anuleaz, dup caz. <a ie'irea din entitate a investi%iilor pe termen scurt, eventualele a7ustri pentru pierdere de valoare se anuleaz. 8.3.31. $ontabilitatea certificatelor verzi 1701. - (1) -roductorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaz de certificate verzi emise de operatorul de transport 'i sistem, potrivit legii, nregistreaz certificatele primite n contul 90B L)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilateM analitic distinct, pe seama veniturilor nregistrate n avans (contul ?.1 L#enituri nregistrate n avansM analitic distinct). #eniturile nregistrate n avans se eviden%iaz n contul de profit 'i pierdere pe msura v,nzrii certificatelor verzi. <a nregistrarea n contabilitate, certificatele verzi primite se evalueaz la pre%ul de tranzac%ionare de la data primirii, publicat de operatorul pie%ei de energie electric (S.$. +-$+* - S.).). (2) <a sf,r'itul exerci%iului financiar, certificatele verzi eviden%iate n contul 90B L)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilateM analitic distinct se evalueaz la valoarea de tranzac%ionare publicat de operatorul pie%ei de energie electric (S.$. +-$+* - S.).) pentru ultima tranzac%ie, cu reflectarea n rezultatul perioadei a diferen%elor rezultate (contul ./B L)lte venituri financiareM sau contul //B L)lte c3eltuieli financiareM, dup caz). 1702. - (1) Aurnizorii de energie electric 'i productorii obliga%i, potrivit legii, s ac3izi%ioneze anual un numr de certificate verzi nregistreaz contravaloarea certificatelor verzi ac3izi%ionate n contul /91 L$3eltuieli cu protec%ia mediului ncon7urtorM. (2) @n situa%ia n care ac3izi%ionarea certificatelor verzi se efectueaz nainte de termenele prevzute de lege, contravaloarea certificatelor verzi se nregistreaz n contul ?. L$3eltuieli nregistrate n avansM, urm,nd ca la termenele legale s se nregistreze c3eltuiala n contul /91 L$3eltuieli cu protec%ia mediului ncon7urtorM. 1703. - (1) @n situa%ia n care alte entit%i ac3izi%ioneaz certificate verzi n scopul realizrii de profit pe termen scurt, n condi%iile prevzute de legisla%ie, certificatele verzi sunt asimilate investi%iilor pe termen scurt, fiind nregistrate n contul 90B L)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilateM;analitic distinct. (2) <a sf,r'itul exerci%iului financiar, certificatele verzi se evalueaz la valoarea de tranzac%ionare publicat de operatorul pie%ei de energie electric (S.$. +-$+* - S.).) pentru ultima tranzac%ie, cu reflectarea n rezultatul perioadei a diferen%elor rezultate (contul ./B L)lte venituri financiareM sau contul //B L)lte c3eltuieli financiareM, dup caz). 1704. - $ertificatele verzi anulate, potrivit legii, pentru c nu au fost utilizate n perioada de valabilitate se eviden%iaz pe seama c3eltuielilor perioadei (contul //B L)lte c3eltuieli financiareM). )cela'i tratament contabil se aplic 'i n cazul anulrii certificatelor verzi ob%inute necuvenit de un operator economic acreditat, dac acestea nu au fost nc tranzac%ionate. ((((((((((( Subpunctul B.6.6 . a fost introdus prin punctul 6. din +rdin nr. 1118/2012 ncep,nd cu 11.0B.10 1. 8.3.4. $asa 'i conturi la bnci

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

171 - (1) $onturile la bnci cuprind8 valorile de ncasat, cum sunt cecurile 'i efectele comerciale depuse la bnci, disponibilit%ile n lei 'i valut, cecurile entit%ii, creditele bancare pe termen scurt, precum 'i dob,nzile aferente disponibilit%ilor 'i creditelor acordate de bnci n conturile curente. (2) Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat po'tal, pe baz de documente prezentate entit%ii 'i neaprute nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont distinct. (3) $onturile curente la bnci se dezvolt n analitic pe fiecare banc. (4) !ob,nzile de ncasat, aferente disponibilit%ilor aflate n conturi la bnci, se nregistreaz distinct n contabilitate, fa% de cele de pltit, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, precum 'i cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. (5) !ob,nzile de pltit 'i cele de ncasat, aferente exerci%iului financiar n curs, se nregistreaz la c3eltuieli financiare sau venituri financiare, dup caz. 172 - $ontabilitatea disponibilit%ilor aflate n bnci;casierie 'i a mi'crii acestora, ca urmare a ncasrilor 'i pl%ilor efectuate, se %ine distinct n lei 'i n valut. 173 - (1) +pera%iunile privind ncasrile 'i pl%ile n valut se nregistreaz n contabilitate la cursul de sc3imb valutar, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, de la data efecturii opera%iunii. (2) +pera%iunile de v,nzare-cumprare de valut, inclusiv cele derulate n cadrul contractelor cu decontare la termen, se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comercial la care se efectueaz licita%ia cu valut, fr ca acestea s genereze n contabilitate diferen%e de curs valutar. 174 - <a finele fiecrei luni, disponibilit%ile n valut 'i alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat n valut, acreditive 'i depozite n valut se evalueaz la cursul de sc3imb al pie%ei valutare, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei din ultima zi bancar a lunii n cauz. !iferen%ele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar, dup caz. 175 - (1) @n vederea ac3itrii unor obliga%ii fa% de furnizori, entit%ile pot solicita desc3iderea de acreditive la bnci, n lei sau n valut, n favoarea acestora. (2) <ic3idarea acreditivelor constituite n valut se efectueaz la cursul de sc3imb comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, de la data opera%iunii de lic3idare. !iferen%ele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt nregistrate n contabilitate 'i cursul 5ncii Ca%ionale a Rom,niei de la data lic3idrii acreditivelor se nregistreaz la venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar, dup caz. 176 - (1) Sumele n numerar, puse la dispozi%ia personalului sau a ter%ilor, n vederea efecturii unor pl%i n favoarea entit%ii, se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 9?1 4)vansuri de trezorerie4). (2) @n cazul pl%ilor n valut suportate din avansuri de trezorerie, c3eltuielile se recunosc n contabilitate la cursul din data efecturii opera%iunilor sau la cursul din data decontrii avansului. (3) Sumele reprezent,nd avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii 'i nedecontate p,n la data bilan%ului, se eviden%iaz n contul de debitori diver'i (?/ 4!ebitori diver'i4) sau crean%e n legtur cu personalul (?1B1 4)lte crean%e n legtur cu personalul4), n func%ie de natura crean%ei. 177 - @n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibilit%i bne'ti ntre conturile la bnci, precum 'i ntre conturile la bnci 'i casieria entit%ii. 178 - +pera%iunile financiare n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor emise de 5anca Ca%ional a Rom,niei 'i a reglementrilor emise n acest scop. 8.4. D&RI" 179 - $ontabilitatea ter%ilor asigur eviden%a datoriilor 'i crean%elor entit%ii n rela%iile acesteia cu furnizorii, clien%ii, personalul, asigurrile sociale, bugetul statului, entit%ile afiliate 'i cele legate prin interese de participare, asocia%ii;ac%ionarii, debitorii 'i creditorii diver'i. 180 - (1) @n contabilitatea furnizorilor 'i clien%ilor se nregistreaz opera%iunile privind cumprrile, respectiv livrrile de mrfuri 'i produse, serviciile prestate, precum 'i alte opera%iuni similare efectuate. !atoriile ctre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, p,n la finele lunii, nu sau primit facturile se eviden%iaz distinct n contabilitate (contul ?0B 4Aurnizori - facturi nesosite4), pe baza documentelor care atest primirea bunurilor, respectiv a serviciilor. $rean%ele fa% de clien%ii pentru care, p,n la finele lunii, nu au fost ntocmite facturile se eviden%iaz distinct n contabilitate (contul ? B 4$lien%i - facturi de ntocmit4), pe baza documentelor care atest livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor. (2) @n baza contabilit%ii de anga7amente, entit%ile trebuie s eviden%ieze n contabilitate toate veniturile 'i c3eltuielile, respectiv crean%ele 'i datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) @n conturile de furnizori 'i clien%i se eviden%iaz distinct datoriile, respectiv crean%ele din penalit%i stabilite conform clauzelor contractuale, despgubiri datorate pentru contracte ntrerupte nainte de termen 'i alte elemente de natur similar. 181 - (1) )vansurile acordate furnizorilor, precum 'i cele primite de la clien%i se nregistreaz n contabilitate n conturi distincte. (2) )vansurile acordate furnizorilor de imobilizri se reflect distinct de avansurile acordate altor furnizori. 182 - (1) @n conturile de ter%i se nregistreaz distinct opera%iunile de scontare, forfetare 'i alte opera%iuni, efectuate cu institu%ii de credit. (2) Scontul comercial - reprezint opera%iunea prin care n sc3imbul unui efect de comer% (cambie, bilet la ordin), institu%ia de credit pune la dispozi%ia posesorului crean%ei, valoarea efectului, mai pu%in agio (taxa de scont 'i comisioanele aferente), fr a a'tepta scaden%a efectului respectiv, iar institu%ia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. (3) Aorfetarea - reprezint cumprarea, fr recurs asupra oricrui de%intor anterior, a unor crean%e scadente la termen, ca rezultat al livrrii de bunuri sau prestrilor de servicii, contra unei taxe forfetare. 183 - (1) +pera%iunile privind v,nzrile;cumprrile de bunuri 'i prestrile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se nregistreaz n contabilitate n conturile corespunztoare de efecte de primit sau de pltit, dup caz. (2) &fectele comerciale trebuie s ndeplineasc condi%iile de form 'i fond prevzute de legisla%ia n vigoare, fr de care validitatea lor poate fi contestat sau anulat. (3) &fectele comerciale scontate nea7unse la scaden% se nregistreaz ntr-un cont n afara bilan%ului (contul B06. 4&fecte scontate nea7unse la scaden%4) 'i se men%ioneaz n notele explicative. 184 - (1) $rean%ele 'i datoriile n valut, rezultate ca efect al tranzac%iilor entit%ii, se nregistreaz n contabilitate at,t n lei, c,t 'i n valut, cu respectarea prevederilor pct. B9 din prezentele reglementri. (2) @n conformitate cu prevederile art. / alin. ( ) din <egea contabilit%ii nr. 82/1991, republicat, orice opera%iune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dob,ndind astfel calitatea de document 7ustificativ. (3) !in punct de vedere contabil, efectuarea opera%iunii economico-financiare este probat de orice document n care se consemneaz aceasta. (4) @n cazul bunurilor ac3izi%ionate nso%ite de factur sau de aviz de nso%ire a mrfii, urm,nd ca factura s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea n contabilitate este cursul de la data recep%iei bunurilor. 185 - (1) @n n%elesul prezentelor reglementri, o tranzac%ie n valut este o tranzac%ie care este exprimat sau necesit decontarea ntr-o alt moned dec,t moneda na%ional (leu), inclusiv tranzac%iile rezultate atunci c,nd o entitate8 ) cumpr sau vinde bunuri sau servicii al cror pre% este exprimat n valut: !) mprumut sau ofer spre mprumut fonduri, iar sumele ce urmeaz s fie pltite sau ncasate sunt exprimate n valut: sau ") ac3izi%ioneaz sau cedeaz ntr-o alt manier active, contracteaz sau ac3it datorii exprimate n valut. (2) $ursul de sc3imb valutar este raportul de sc3imb dintre dou monede. (3) !iferen%a de curs valutar este diferen%a ce rezult din conversia unui anumit numr de unit%i ale unei monede ntr-o alt moned la cursuri de sc3imb diferite. (4) @n vederea aplicrii regulilor privind contabilizarea opera%iunilor n valut, crean%ele 'i datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate n valut. (5) + tranzac%ie n valut trebuie nregistrat ini%ial la cursul de sc3imb valutar, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, de la data efecturii opera%iunii. (6) @nregistrarea contravalorii n lei a capitalului social subscris n valut se face la cursul de sc3imb al pie%ei valutare, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei, din data subscrierii. !iferen%ele de curs valutar ntre cursul de la data subscrierii 'i cursul de la data vrsrii capitalului social n valut se nregistreaz la venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar, dup caz. (7) @n cazul datoriilor de leasing financiar n valut, acestea se nregistreaz la cursul de sc3imb al pie%ei valutare comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei la data acordrii finan%rii. @n situa%ia n care data acordrii finan%rii este zi nebancar, la calculul diferen%elor de curs valutar aferente se va avea n

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

vedere cursul de sc3imb al pie%ei valutare comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei n ultima zi bancar anterioar acesteia -revederile prezentului alineat se aplic 'i n cazul datoriilor de leasing financiar n lei, cu decontare n func%ie de cursul unei valute (8) !iferen%ele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii crean%elor 'i datoriilor n valut la cursuri diferite fa% de cele la care au fost nregistrate ini%ial pe parcursul lunii sau fa% de cele la care sunt nregistrate n contabilitate trebuie recunoscute n luna n care apar, ca venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar. )tunci c,nd crean%a sau datoria n valut este decontat n decursul aceleia'i luni n care a survenit, ntreaga diferen% de curs valutar este recunoscut n acea lun. )tunci c,nd crean%a sau datoria n valut este decontat ntr-o lun ulterioar, diferen%a de curs valutar recunoscut n fiecare lun, care intervine p,n n luna decontrii, se determin %in,nd seama de modificarea cursurilor de sc3imb survenit n cursul fiecrei luni. (9) !iferen%ele de valoare care apar cu ocazia decontrii crean%elor 'i datoriilor exprimate n lei, n func%ie de un curs valutar diferit de cel la care au fost nregistrate ini%ial pe parcursul lunii sau fa% de cele la care sunt nregistrate n contabilitate trebuie recunoscute n luna n care apar, la alte venituri sau c3eltuieli financiare. )tunci c,nd crean%a sau datoria este decontat n decursul aceleia'i luni n care a survenit, ntreaga diferen% rezultat este recunoscut n acea lun. )tunci c,nd crean%a sau datoria este decontat ntr-o lun ulterioar, diferen%a recunoscut n fiecare lun, care intervine p,n n luna decontrii, se determin %in,nd seama de modificarea cursurilor de sc3imb, survenit n cursul fiecrei luni. (10) -revederile prezentului punct se aplic 'i pentru activitatea desf'urat n strintate de subunit%ile fr personalitate 7uridic, 'i care apar%in persoanelor 7uridice cu sediul sau domiciliul n Rom,nia, inclus n situa%iile financiare ale persoanei 7uridice rom,ne. 186 - <a finele fiecrei luni, crean%ele 'i datoriile n valut se evalueaz la cursul de sc3imb al pie%ei valutare, comunicat de 5anca Ca%ional a Rom,niei din ultima zi bancar a lunii n cauz. !iferen%ele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau c3eltuieli din diferen%e de curs valutar, dup caz. -revederile de mai sus se aplic 'i crean%elor 'i datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute. @n acest caz, diferen%ele nregistrate se recunosc n contabilitate la alte venituri financiare sau alte c3eltuieli financiare, dup caz. 1861. - &valuarea prevzut la punctul B/ se aplic 'i n cazul8 ) crean%elor, respectiv al datoriilor, reflectate n conturile ?B L!econtri ntre unitate 'i subunit%iM 'i ?B1 L!econtri ntre subunit%iM de subunit%ile din Rom,nia, care apar%in unor persoane 7uridice cu sediul sau domiciliul n strintate, provenind din rela%iile cu persoana 7uridic creia i apar%in aceste subunit%i, respectiv cu alte subunit%i ale aceleia'i persoane 7uridice: !) avansurilor acordate pentru imobilizri corporale 'i necorporale (conturile 161 L)vansuri acordate pentru imobilizri corporaleM 'i 16? L)vansuri acordate pentru imobilizri necorporaleM): ") avansurilor acordate pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrri de bunuri 'i prestri de servicii (contul ?02 LAurnizori - debitoriM, respectiv contul ? 2 L$lien%i creditoriM): d) depozitelor bancare constituite n valut (conturile 1/. L$rean%e imobilizateM 'i 90B L)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilateM). ((((((((((( Subpunctul B/ . a fost introdus prin punctul 9. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 1862. - @n contextul datelor informative raportate potrivit legii, crean%ele 'i datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, sunt asimilate crean%elor 'i datoriilor n lei. ((((((((((( Subpunctul B/1. a fost introdus prin punctul 9. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 187 - <a scderea din eviden% a crean%elor 'i datoriilor ale cror termene de ncasare sau de plat sunt prescrise, entit%ile trebuie s demonstreze c au fost ntreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

188 - (1) $ontabilitatea furnizorilor 'i clien%ilor, a celorlalte datorii 'i crean%e se %ine pe categorii, precum 'i pe fiecare persoan fizic sau 7uridic. @n acest sens, n contabilitatea analitic, furnizorii 'i clien%ii se grupeaz astfel8 interni 'i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plat, respectiv de ncasare. (2) @n cadrul conturilor de furnizori 'i clien%i, se grupeaz distinct datoriile 'i crean%ele rezultate din tranzac%iile cu clauze de rezerv de proprietate. (3) @n cazul mrfurilor returnate de clien%i n acela'i exerci%iu financiar n care a avut loc opera%iunea de v,nzare, se corecteaz conturile ? L$lien%iM, .0. L#enituri din v,nzarea mrfurilorM, /0. L$3eltuieli privind mrfurileM 'i 6. L*rfuriM. @n cazul n care mrfurile returnate se refer la o v,nzare efectuat n exerci%iul financiar precedent, corec%ia se nregistreaz la data bilan%ului n contul ? B L$lien%i - facturi de ntocmitM, respectiv contul ?0B LAurnizori - facturi nesositeM 'i se reflect n situa%iile financiare ale exerci%iului pentru care se face raportarea dac sumele respective se cunosc la data bilan%ului. Dratamentul D#) n aceste situa%ii este cel prevzut de legisla%ia n domeniu. ((((((((((( Subpunctul (6) a fost modificat prin punctul /. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. (4) -revederile alin. (6) se aplic 'i n cazul returului de produse finite v,ndute, corect,ndu-se conturile corespunztoare, respectiv .0 L#enituri din v,nzarea produselor finiteM, . L#enituri aferente costurilor stocurilor de produseM 'i 6?9 L-roduse finiteM. ((((((((((( Subpunctul (?) a fost introdus prin punctul .. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 189 - (1) $rean%ele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate (contul ? B 4$lien%i incer%i sau n litigiu4 sau n conturi analitice ale conturilor de crean%e, pentru alte crean%e dec,t clien%ii). (2) @n scopul prezentrii n situa%iile financiare anuale, crean%ele se evalueaz la valoarea probabil de ncasat. )tunci c,nd se estimeaz c o crean% nu se va ncasa integral, n contabilitate se nregistreaz a7ustri pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. 190 - @n cazul cesionrii unei crean%e, diferen%a dintre valoarea crean%ei preluate prin cesionare 'i suma de ac3itat cedentului reprezint venit la data constatrii drepturilor 'i obliga%iilor, potrivit clauzelor contractuale. -entru suma crean%ei preluate care se estimeaz c nu poate fi recuperat, concomitent cu preluarea crean%ei se nregistreaz 'i deprecierea corespunztoare, articol contabil /B ? L$3eltuieli de exploatare privind a7ustrile pentru deprecierea activelor circulanteM O ?2/ L)7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'iM. ((((((((((( Subpunctul 20 a fost modificat prin punctul ?. din +rdin nr. 1118/2012 ncep,nd cu 11.0B.10 1. ((((((((((( *) -otrivit art. "" din +rdinul viceprim-ministrului, ministrului finan%elor publice nr. B;10 1, prevederile pct. 20 din cap. "", sec%iunea B din anexa la +rdinul ministrului finan%elor publice nr. 6099;1002, se aplic pentru crean%ele cesionate 'i nregistrate n contabilitatea cesionarului dup data de iulie 10 1. 191 - (1) $ontabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemniza%iile pentru concediile de odi3n, precum 'i cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii, primele reprezent,nd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, 'i alte drepturi n bani 'i;sau n natur datorate de entitate personalului pentru munca prestat. (2) @n vederea nregistrrii primelor reprezent,nd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o entitate recunoa'te ca provizion costul previzionat al acestora atunci 'i numai atunci c,nd8 ) entitatea are o obliga%ie legal sau implicit de a face astfel de pl%i ca rezultat al evenimentelor anterioare: 'i !) poate fi fcut o estimare cert a obliga%iei. + obliga%ie curent exist atunci, 'i numai atunci, c,nd entitatea nu are o alt alternativ realist dec,t s efectueze aceste pl%i.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) @n situa%iile financiare ale exerci%iului pentru care se propun prime reprezent,nd participarea personalului la profit, contravaloarea acestora se reflect sub form de provizion, c3eltuiala rezult,nd din serviciul anga7atului. -rovizionul urmeaz a fi reluat n exerci%iul financiar n care se acord aceste prime. 192 - (1) @n contabilitate se nregistreaz distinct alte drepturi 'i avanta7e care, potrivit legisla%iei n vigoare, nu se suport din fondul de salarii (masa cald, alimente antidot etc.), precum 'i alte drepturi acordate potrivit legii. (2) !repturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont distinct, pe persoane. 193 - Re%inerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata n rate, c3irii sau pentru alte obliga%ii ale salaria%ilor, datorate ter%ilor (popriri, pensii alimentare 'i altele), se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor rela%ii contractuale. 194 - (1) Sumele datorate 'i neac3itate personalului (concediile de odi3n 'i alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaz s fie ncasate de la acesta, aferente exerci%iului n curs, se nregistreaz ca alte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul. (2) !ebitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme 'i ec3ipamente de lucru, precum 'i debitele provenite din pagube materiale, amenzile 'i penalit%ile stabilite n baza unor 3otr,ri ale instan%elor 7udectore'ti, 'i alte crean%e fa% de personalul entit%ii se nregistreaz ca alte crean%e n legtur cu personalul. 195 - (1) 5eneficiile sub forma ac%iunilor proprii ale entit%ii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate anga7a%ilor sunt nregistrate distinct (contul /?? 4$3eltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii4), n contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu, contul 0/B 4)lte rezerve4, analitic distinct), la valoarea 7ust a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data acordrii acelor beneficii. Recunoa'terea c3eltuielilor aferente muncii prestate de anga7a%i are loc n momentul prestrii acesteia. (2) !ata acordrii beneficiilor reprezint data la care entitatea 'i anga7a%ii beneficiari ai respectivelor instrumente n%eleg 'i accept termenii 'i condi%iile tranzac%iei, cu men%iunea c, dac respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioar (de exemplu, de ctre ac%ionari), data acordrii beneficiilor este data la care este ob%inut respectiva aprobare. (3) -entru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intr n drepturi imediat, la data acordrii beneficiilor, anga7a%ilor nu li se cere s finalizeze o perioad specificat de servicii nainte de a avea dreptul necondi%ionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii 'i, n absen%a unei dovezi privind contrariul, entitatea va considera c serviciile prestate n sc3imbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost de7a primite. @n acest caz, c3eltuielile aferente se nregistreaz integral, la momentul respectiv, n contrapartid cu conturile de capitaluri proprii. (4) -entru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intr n drepturi numai dup ndeplinirea de ctre anga7a%i a unei perioade specificate de servicii, c3eltuielile aferente sunt nregistrate pe msura prestrii serviciilor, pe parcursul perioadei pentru satisfacerea condi%iilor de intrare n drepturi, n contrapartid cu conturile de capitaluri proprii. Suma nregistrat drept c3eltuieli va avea n vedere estimarea numrului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra n drepturi, iar aceast estimare trebuie revizuit dac informa%iile ulterioare indic faptul c numrul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra n drepturi este diferit fa% de estimrile precedente, astfel nc,t, la data intrrii n drepturi, estimarea respectiv s fie egal cu numrul de instrumente de capitaluri proprii care intr n drepturi. 196 - (1) $ontabilitatea decontrilor privind contribu%iile sociale cuprinde obliga%iile pentru contribu%ia la asigurri sociale, contribu%ia la asigurri sociale de sntate 'i la constituirea fondului pentru a7utorul de 'oma7. (2) &ventualele sume datorate sau care urmeaz s fie ncasate n perioadele urmtoare, aferente exerci%iului n curs, se nregistreaz ca alte datorii 'i crean%e sociale. )ici se cuprinde 'i contribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative 'i la primele de asigurare voluntar de sntate. 197 - @n cadrul decontrilor cu bugetul statului 'i fondurile speciale se cuprind8 impozitul pe profit;venit, taxa pe valoarea adugat, impozitul pe venituri de natura salariilor, subven%iile de primit, alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate. 198 - (1) "mpozitul pe profit;venit de plat trebuie recunoscut ca datorie n limita sumei nepltite. (2) !ac suma pltit dep'e'te suma datorat, surplusul trebuie recunoscut drept crean%. (3) -l%ile anticipate n contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflect distinct n contabilitate (contul ?? 4"mpozitul pe profit4).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

199 - Daxa pe valoarea adugat pentru ac3izi%iile din Rom,nia 'i pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii efectuate n Rom,nia se determin 'i se nregistreaz n contabilitate potrivit legii. 200 - "mpozitul pe venituri de natura salariilor, care se nregistreaz n contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii. 201 - (1) <a alte impozite, taxe 'i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind8 accizele, impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri, vrsmintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mi7loacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat 'i alte impozite 'i taxe. )cestea se defalc n contabilitatea analitic pe feluri de impozite, taxe 'i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. (2) Reflectarea n contabilitate a accizelor 'i fondurilor speciale incluse n pre%uri sau tarife se face pe seama conturilor corespunztoare de datorii, fr a tranzita prin conturile de venituri 'i c3eltuieli. 202 - (1) Subven%iile primite sau de primit de ctre entitate se nregistreaz n contabilitate n conturi distincte. (2) )tunci c,nd datoriile n valut aferente anumitor obiective sau lucrri finan%ate din subven%ii sunt ac3itate direct de ctre autorit%ile care gestioneaz fondurile, din sumele reprezent,nd acele subven%ii, fr ca aceste sume s tranziteze conturile entit%ii, n contabilitate se reflect at,t datoria n valut, c,t 'i crean%a din subven%ii corespunztoare. !ac la sf,r'itul lunii sau perioadei de raportare, conturile de datorii fa% de furnizori 'i crean%e din subven%ii n valut prezint sold, acestea se evalueaz, astfel nc,t veniturile 'i c3eltuielile financiare aferente s nu influen%eze rezultatul acelei luni, respectiv perioade. @n toate cazurile se va urmri ca modul de contabilizare a opera%iunilor s respecte clauzele cuprinse n contractele nc3eiate 'i legisla%ia n vigoare. (3) @n cazul ac3izi%iilor n valut, finan%ate din sume nerambursabile, decontate de operatorii economici, n calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferen%ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se deconteaz cu institu%ia finan%atoare dac exist clauze n acest sens, cuprinse n contractele nc3eiate, sau prevederi n actele normative aplicabile. !iferen%ele respective se nregistreaz n conturi de debitori diver'i sau creditori diver'i, n rela%ie cu alte venituri financiare, respectiv alte c3eltuieli financiare, dup caz. (4) -revederile de la alin. (1) 'i (6) se aplic 'i n cazul datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute. 203 - $ontabilitatea decontrilor ntre entit%ile din cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii, cuprinde opera%iunile care se nregistreaz reciproc 'i n aceea'i perioad de gestiune, at,t n contabilitatea entit%ii debitoare, c,t 'i a celei creditoare, precum 'i decontrile ntre ac%ionari;asocia%i 'i entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontri cu ac%ionarii;asocia%ii 'i, de asemenea, conturile coparticipan%ilor referitoare la opera%iunile efectuate n comun, n cazul asocierilor n participa%ie. 204 - (1) !ividendele repartizate de%intorilor de ac%iuni, propuse sau declarate dup data bilan%ului, precum 'i celelalte repartizri similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilan%ului. @n acest sens, sumele reprezent,nd dividende, respectiv, vrsminte la buget vor fi reflectate n conformitate cu prevederile pct. 1?B. (2) $ota-parte din profit ce se plte'te, potrivit legii, fiecrui asociat constituie dividend. 205 - Sumele depuse sau lsate temporar de ctre ac%ionari;asocia%i la dispozi%ia entit%ii, precum 'i dob,nzile aferente, calculate n condi%iile legii, se nregistreaz n contabilitate n conturi distincte. 206 - $rean%ele;datoriile entit%ii fa% de al%i ter%i, al%ii dec,t personalul propriu, clien%ii 'i furnizorii, se nregistreaz n conturile de debitori;creditori diver'i. 207 - (1) $3eltuielile efectuate 'i veniturile realizate n exerci%iul financiar curent, dar care privesc exerci%iile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct n contabilitate, la c3eltuieli n avans sau venituri n avans, dup caz. (2) @n aceste conturi se nregistreaz, n principal, urmtoarele c3eltuieli 'i venituri8 c3irii, abonamente, asigurri 'i alte c3eltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din c3irii, abonamente 'i alte venituri aferente perioadelor sau exerci%iilor urmtoare. (3) @n contul ?. 4$3eltuieli n avans4 se nregistreaz, de asemenea, ac3izi%iile de certificate de emisii de gaze cu efect de ser, efectuate n cursul perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade ulterioare, urm,nd a se recunoa'te drept c3eltuieli ale perioadelor viitoare n care urmeaz a se utiliza. 208 - +pera%iunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare clarificri ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, n contul ?.6 4!econtri din opera%ii n curs de

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

clarificare4. Sumele nregistrate n acest cont trebuie clarificate de ctre entitate ntr-un termen de cel mult trei luni de la data constatrii. 209 - -entru deprecierea crean%elor din conturile de clien%i, decontri n cadrul grupului 'i debitori, cu ocazia inventarierii la sf,r'itul exerci%iului financiar, se reflect a7ustri pentru depreciere. $ontabilitatea anga7amentelor 'i altor elemente extrabilan%iere 210 - (1) !repturile 'i obliga%iile, precum 'i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele 'i datoriile entit%ii se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilan%ului, denumite 'i conturi de ordine 'i eviden%. @n aceast categorie se cuprind8 anga7amente (giruri, garan%ii, cau%iuni) acordate sau primite n rela%iile cu ter%ii: imobilizri corporale luate cu c3irie: valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, n pstrare sau custodie: debitori sco%i din activ, urmri%i n continuare: stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin%: redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate: efecte scontate nea7unse la scaden%: bunuri publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie de ctre regii autonome, societ%i;companii na%ionale, societ%i comerciale: dob,nzi aferente contractelor de leasing financiar, nea7unse la scaden%: certificate de emisii de gaze cu efect de ser primite, care nu au stabilit o valoare 'i, prin urmare, nu pot fi recunoscute n conturi bilan%iere, precum 'i alte valori. (2) @n notele explicative la situa%iile financiare anuale trebuie prezentate informa%ii referitoare la elementele nregistrate n conturi n afara bilan%ului. 211 - (1) @n cadrul elementelor extrabilan%iere sunt cuprinse 'i activele contingente (contul B0. 4)ctive contingente4), respectiv datoriile contingente (contul B0B 4!atorii contingente4). (2) Gn activ contingent este un activ poten%ial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilan%ului 'i a cror existen% va fi confirmat numai prin apari%ia sau neapari%ia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi n totalitate sub controlul entit%ii. Gn exemplu n acest sens l reprezint un drept de crean% ce poate rezulta dintr-un litigiu n instan% (de ex. o despgubire), n care este implicat entitatea 'i al crui rezultat este incert. )ctivele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau nea'teptate, care pot s genereze intrri de beneficii economice n entitate. )ctivele contingente nu trebuie recunoscute n conturile bilan%iere. )cestea trebuie prezentate n notele explicative n cazul n care este probabil apari%ia unor intrri de beneficii economice. )ctivele contingente nu sunt recunoscute n situa%iile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoa'terea lor ar putea determina un venit care s nu se realizeze niciodat. @n cazul n care realizarea unui venit este sigur, activul aferent nu este un activ contingent 'i trebuie procedat la recunoa'terea lui n bilan%. )ctivele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunztoare n situa%iile financiare a modificrilor survenite. )stfel, dac intrarea de beneficii economice devine cert, activul 'i venitul corespunztor vor fi recunoscute n situa%iile financiare aferente perioadei n care au survenit modificrile. @n sc3imb, dac este doar probabil o cre'tere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta n notele explicative activul contingent. (3) + datorie contingent este8 ) o obliga%ie poten%ial, aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilan%ului 'i a crei existen% va fi confirmat numai de apari%ia sau neapari%ia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi n totalitate sub controlul entit%ii: sau !) o obliga%ie curent aprut ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilan%ului, dar care nu este recunoscut deoarece8 - nu este sigur c vor fi necesare ie'iri de resurse pentru stingerea acestei datorii: sau - valoarea datoriei nu poate fi evaluat suficient de credibil. + entitate nu va recunoa'te n bilan% o datorie contingent, aceasta fiind prezentat n notele explicative. @n situa%ia n care o entitate are o obliga%ie anga7at n comun cu alte pr%i, partea asumat de celelalte pr%i este prezentat ca o datorie contingent. !atoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dac a devenit probabil o ie'ire de resurse care ncorporeaz beneficiile economice. !ac se consider c este necesar ie'irea de resurse, generat de un element considerat anterior datorie contingent, se va recunoa'te, dup caz, o datorie sau un provizion n situa%iile financiare aferente perioadei n care a intervenit modificarea ncadrrii evenimentului, cu excep%ia cazurilor n care nu poate fi efectuat nicio estimare credibil. (4) !atoriile contingente se disting de provizioane prin faptul c8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupun,nd c pot fi realizate estimri corecte), deoarece constituie obliga%ii curente la data bilan%ului 'i este probabil c vor fi necesare ie'iri de resurse pentru stingerea obliga%iilor: 'i !) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt8 - obliga%ii posibile, dar pentru care trebuie s se confirme dac entitatea are o obliga%ie curent care poate genera o ie'ire de resurse: sau - obliga%ii curente care nu ndeplinesc criteriile de recunoa'tere n bilan% (deoarece fie nu este probabil s fie necesar o reducere a resurselor entit%ii pentru stingerea obliga%iei, fie nu poate fi realizat o estimare suficient de credibil a valorii obliga%iei). 8.5. !)D+R"" -& D&R*&C S$GRD8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S !& -TCS <) GC )C 212 - (1) + datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit 'i datorie curent, atunci c,nd8 ) se a'tept s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al entit%ii: sau !) este exigibil n termen de 1 luni de la data bilan%ului. (2) Doate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 8.6. !)D+R"" -& D&R*&C <GCK8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S *)" *)R& !& GC )C 213 - $ontabilitatea mprumuturilor 'i datoriilor asimilate acestora se %ine pe urmtoarele categorii8 mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni 'i prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung 'i mediu, sumele datorate entit%ilor afiliate 'i entit%ilor de care compania este legat prin interese de participare, alte mprumuturi 'i datorii asimilate, precum 'i dob,nzile aferente acestora. 214 - @mprumuturile din emisiunile de obliga%iuni reprezint contravaloarea obliga%iunilor emise potrivit legii. @n cadrul acestora, trebuie eviden%iate distinct mprumuturile din emisiuni de obliga%iuni convertibile. 215 - (1) !atoriile privind concesiunile 'i alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor nc3eiate de entitate. 5unurile luate n concesiune se reflect n conturi n afara bilan%ului (contul B06B 45unuri publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie4). (2) <a sf,r'itul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situa%ie n care are loc anularea datoriilor corespunztoare privind concesiunea. 216 - &ntit%ile trebuie s men%in clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dob,nd n aceast categorie c3iar 'i atunci c,nd acestea sunt exigibile n 1 luni de la data bilan%ului, dac8 ) termenul ini%ial a fost pentru o perioad mai mare de 1 luni: 'i !) exist un acord de refinan%are sau de ree'alonare a pl%ilor, care este nc3eiat nainte de data bilan%ului. -rime privind rambursarea obliga%iunilor 217 - (1) )tunci c,nd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dec,t suma primit, diferen%a se nregistreaz ntr-un cont de activ ( /2 4-rime privind rambursarea obliga%iunilor4). )ceasta trebuie prezentat n bilan%, ca o corec%ie a datoriei corespunztoare, eviden%iate n contul / 4@mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni4, precum 'i n notele explicative. (2) #aloarea acestei diferen%e trebuie amortizat printr-o sum rezonabil n fiecare exerci%iu financiar, astfel nc,t s se amortizeze complet, dar nu mai t,rziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil /B/B 4$3eltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga%iunilor4 O /2 4-rime privind rambursarea obliga%iunilor4). 8.7. -R+#"J"+)C& 218 - (1) -rovizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror natur este clar definit 'i care la data bilan%ului este probabil s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt incerte n ceea ce prive'te valoarea sau data la care vor aprea. (2) -rovizioanele nu pot fi utilizate pentru a7ustarea valorilor activelor. 219 - -rovizioanele nu pot dep'i din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obliga%iei curente la data bilan%ului. 220 - Gn provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert. 221 - (1) Gn provizion va fi recunoscut numai n momentul n care8 - o entitate are o obliga%ie curent generat de un eveniment anterior: - este probabil ca o ie'ire de resurse s fie necesar pentru a onora obliga%ia respectiv: 'i - poate fi realizat o estimare credibil a valorii obliga%iei.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!ac aceste condi%ii nu sunt ndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (2) -rovizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau c3eltuielile anga7ate, dar nepltite, datorit factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor c3eltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea8 ) datoriile din credite comerciale constituie obliga%ii de plat a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori 'i care au fost facturate, sau a cror plat a fost convenit n mod oficial cu furnizorii: 'i !) c3eltuielile anga7ate sunt obliga%iile de plat pentru bunuri 'i servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost nc pltite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra pl%ii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate anga7a%ilor (de exemplu, sumele aferente concediului pltit). !e'i uneori este necesar o estimare a valorii sau exigibilit%ii acestor datorii, elementul de incertitudine este - n general - mult mai redus dec,t n cazul provizioanelor. )nga7amentele entit%ilor sunt prezentate, de regul, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activit%i, n timp ce provizioanele sunt raportate separat. (3) + obliga%ie curent este o obliga%ie legal sau implicit. @n n%elesul prezentelor reglementri8 ) o obliga%ie legal este obliga%ia care rezult8 - dintr-un contract (n mod explicit sau implicit): - din legisla%ie: sau - din alt efect al legii: !) o obliga%ie implicit (de exemplu, obliga%ia prin care o entitate se anga7eaz s efectueze pl%i compensatorii personalului disponibilizat) este obliga%ia care rezult din ac%iunile unei entit%i n cazul n care8 - prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scris a firmei sau dintr-o declara%ie suficient de specific, entitatea a indicat partenerilor si c 'i asum anumite responsabilit%i: 'i - ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea c 'i va onora acele responsabilit%i. 222 - (1) Cu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. (2) Se vor recunoa'te ca provizioane doar acele obliga%ii generate de evenimente anterioare care sunt independente de ac%iunile viitoare ale entit%ii (de exemplu, modul de desf'urare a activit%ii n viitor). &xemple de astfel de obliga%ii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele gener,nd ie'iri de resurse care ncorporeaz beneficii economice, indiferent de ac%iunile viitoare ale entit%ii. Similar, o entitate recunoa'te un provizion pentru costurile de nc3idere a unei instala%ii petroliere, cu condi%ia ca respectiva entitate s remedieze daunele produse de7a. Spre deosebire de aceast situa%ie, o entitate poate inten%iona sau poate avea nevoie, datorit presiunilor de ordin comercial sau a cerin%elor de ordin legal, s efectueze c3eltuieli pentru a putea ac%iona ntr-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum ntr-un anumit tip de fabric). !eoarece entitatea poate evita c3eltuielile viitoare prin diverse ac%iuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabrica%ie, ea nu are o obliga%ie curent aferent acelei c3eltuieli viitoare 'i, deci, nu va recunoa'te niciun provizion. 223 - (1) -rovizioanele se constituie pentru elemente cum sunt8 ) litigii, amenzi 'i penalit%i, despgubiri, daune 'i alte datorii incerte: !) c3eltuielile legate de activitatea de service n perioada de garan%ie 'i alte c3eltuieli privind garan%ia acordat clien%ilor: ") ac%iunile de restructurare: d) pensii 'i obliga%ii similare: #) dezafectare imobilizri corporale 'i alte ac%iuni similare legate de acestea $) impozite: %) prime ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale: 'i 7) alte provizioane. (2) $ontabilitatea provizioanelor se %ine pe feluri, n func%ie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. 224 - (1) -rovizioanele pentru restructurare se pot constitui n urmtoarele situa%ii8 ) v,nzarea sau ncetarea activit%ii unei pr%i a afacerii: !) nc3iderea unor sedii ale entit%ii: ") modificri n structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

d) reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura 'i scopul activit%ilor entit%ii. (2) @n cazul n care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoa'te at,t n situa%iile financiare anuale individuale ale entit%ii din grup afectate de restructurare, c,t 'i n cele consolidate. (3) -rovizioanele de restructurare, n cazul unei obliga%ii legale, se constituie cu respectarea condi%iilor generale de recunoa'tere a provizioanelor 'i a prevederilor legale. (4) + entitate are o obliga%ie implicit care determin constituirea unui provizion pentru restructurare atunci c,nd sunt ndeplinite condi%iile generale de recunoa'tere a provizioanelor 'i entitatea8 ) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare, care s stipuleze cel pu%in8 - activitatea sau partea de activitate la care se refer: - principalele loca%ii afectate de planul de restructurare: - numrul aproximativ de anga7a%i care vor primi compensa%ii pentru ncetarea activit%ii, distribu%ia 'i posturile acestora: - c3eltuielile implicate: 'i - data de la care se va implementa planul de restructurare: 'i !) a provocat celor afecta%i o a'teptare c va realiza restructurarea prin nceperea implementrii acelui plan sau prin anun%area principalelor sale caracteristici celor afecta%i de acesta. @n cazul n care o entitate ncepe un plan de restructurare sau anun% principalele sale caracteristici celor afecta%i numai dup data bilan%ului, dac restructurarea este semnificativ 'i neprezentarea ar putea influen%a deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situa%iilor financiare, este necesar prezentarea de informa%ii n acest sens. (5) Gn provizion aferent restructurrii va include numai costurile directe generate de restructurare, 'i anume cele care8 - sunt generate n mod necesar de procesul de restructurare: 'i - nu sunt legate de desf'urarea continu a activit%ii entit%ii. Gn provizion pentru restructurare nu trebuie s includ costuri precum cele legate de8 - recalificarea sau mutarea personalului permanent: - marNeting: sau - investi%iile n noi sisteme 'i re%ele de distribu%ie. )ceste c3eltuieli referitoare la administrarea viitoare a activit%ii nu reprezint datorii de restructurare la data bilan%ului. 225 - (1) -rovizioanele pentru pensii se refer la sumele ce vor fi pltite de entitate dup ce anga7a%ii au prsit entitatea. #aloarea provizioanelor pentru pensii se stabile'te de ctre speciali'ti n domeniu. <a determinarea lor se %ine seama de v,rsta, vec3imea n munc 'i rota%ia personalului n cadrul entit%ii. (2) -rovizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munc rmase p,n la pensie, atunci c,nd exist certitudinea ac3itrii lor ntr-o perioad previzibil de timp. 226 - (1) -rovizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate bugetului de stat, n condi%iile n care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie n rela%ia cu statul. (2) )ceste provizioane pot fi constituite, de exemplu, pentru8 diferen%e de impozite rezultate din opera%iuni de control nefinalizate: impozite pentru care entitatea are desc3ise procese n instan%: rezerve din facilit%i fiscale sau alte rezerve pentru care n legisla%ia fiscal exist prevederi referitoare la impozitarea acestora, precum 'i n alte situa%ii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit. 227 - (1) -rovizioanele prezentate n bilan% la 4)lte provizioane4 includ provizioane constituite pentru8 - beneficiile pltite anga7a%ilor pentru terminarea contractului de munc, ca rezultat al deciziei unei entit%i de a nc3eia contractul unui anga7at nainte de data normal de pensionare sau al deciziei unui anga7at de a accepta n mod voluntar plecarea n 'oma7, n sc3imbul acelor beneficii: - alte beneficii pe care entitatea urmeaz s le plteasc anga7a%ilor sau persoanelor dependente de ace'tia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii: - c3eltuielile legate de protec%ia mediului ncon7urtor, pentru8 prote7area aerului: gestiunea apelor uzate: gestiunea de'eurilor, prote7area solului, a apelor subterane 'i a apelor de suprafa%: prote7area biodiversit%ii 'i a peisa7ului: alte activit%i de prote7are a mediului ncon7urtor: - obliga%ii asumate n comun cu o ter% parte etc. (2) -rovizioanele incluse la 4)lte provizioane4 trebuie descrise n notele explicative, dac acestea sunt semnificative. 228 - @n cazul n care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obliga%ie contractual de a ntre%ine infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a aduce infrastructura ntr-o anumit stare

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

nainte de a fi predat concedentului la sf,r'itul acordului de serviciu, drept obliga%ii de ndeplinit ca o condi%ie a licen%ei primite, aceste obliga%ii contractuale de a ntre%ine sau de a reabilita infrastructura se recunosc drept provizion 'i se evalueaz la cea mai bun estimare a c3eltuielii care ar fi cerut pentru a deconta obliga%ia actual la data bilan%ului. 229 - (1) -rovizioanele trebuie s fie strict corelate cu riscurile 'i c3eltuielile estimate. (2) -entru stabilirea existen%ei unei obliga%ii curente la data bilan%ului, trebuie luate n considerare toate informa%iile disponibile. 230 - (1) #aloarea recunoscut ca provizion trebuie s constituie cea mai bun estimare la data bilan%ului a costurilor necesare stingerii obliga%iei curente. $ea mai bun estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plti-o, n mod ra%ional, pentru stingerea obliga%iei la data bilan%ului sau pentru transferarea acesteia unei ter%e pr%i la acel moment. (2) )colo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezint valoarea actualizat a c3eltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obliga%iei. @n acest caz, actualizarea provizioanelor se face ntruc,t, datorit valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ie'iri de resurse care apar la scurt timp de la data bilan%ului sunt mult mai oneroase dec,t cele aferente unor ie'iri de resurse de aceea'i valoare, dar care apar mai t,rziu. (3) )ctualizarea provizioanelor se efectueaz, de regul, de ctre persoane specializate. Rata de actualizare utilizat reflect evalurile curente pe pia% ale valorii-timp a banilor 'i ale riscurilor specifice datoriei 231 - (1) $,'tigurile rezultate din cedarea preconizat a activelor nu trebuie luate n considerare n evaluarea unui provizion. (2) !ac se estimeaz c o parte sau toate c3eltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de ctre o ter% parte, rambursarea trebuie recunoscut numai n momentul n care este sigur c va fi primit. Rambursarea trebuie considerat ca un activ separat. 232 - (1) -rovizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan% 'i a7ustate pentru a reflecta cea mai bun estimare curent. @n cazul n care pentru stingerea unei obliga%ii nu mai este probabil o ie'ire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) -rovizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost ini%ial recunoscute. (3) -rovizioanele se evalueaz naintea determinrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevzut de legisla%ia fiscal. 8.8. SG5#&CI"" E" )$D"#& -R"*"D& -R"C DR)CSA&R !& <) $<"&CI" 233 - (1) @n categoria subven%iilor se cuprind subven%iile aferente activelor 'i subven%iile aferente veniturilor. )cestea pot fi primite de la8 guvernul propriu-zis, agen%ii guvernamentale 'i alte institu%ii similare na%ionale 'i interna%ionale. (2) @n cadrul subven%iilor se reflect distinct8 - subven%ii guvernamentale: - mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven%ii: - alte sume primite cu caracter de subven%ii. 234 - (1) Subven%iile aferente activelor reprezint subven%ii pentru acordarea crora principala condi%ie este ca entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau ac3izi%ioneze active imobilizate. (2) + subven%ie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare corporal), caz n care subven%ia 'i activul sunt contabilizate la valoarea 7ust. (3) @n conturile de subven%ii pentru investi%ii se contabilizeaz 'i dona%iile pentru investi%ii, precum 'i plusurile la inventar de natura imobilizrilor corporale 'i necorporale. 235 - Subven%iile aferente veniturilor cuprind toate subven%iile, altele dec,t cele pentru active. 236 - (1) Subven%iile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor corespunztoare c3eltuielilor aferente pe care aceste subven%ii urmeaz s le compenseze. (2) @n cazul n care ntr-o perioad se ncaseaz subven%ii aferente unor c3eltuieli care nu au fost nc efectuate, subven%iile primite nu reprezint venituri ale acelei perioade curente. 237 - (1) Subven%iile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital 'i rezerve. (2) Subven%iile pentru active, inclusiv subven%iile nemonetare la valoarea 7ust, se nregistreaz n contabilitate ca subven%ii pentru investi%ii 'i se recunosc n bilan% ca venit am,nat (contul ?.9 4Subven%ii pentru investi%ii4). #enitul am,nat se nregistreaz n contul de profit 'i pierdere pe msura nregistrrii c3eltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

238 - (1) Restituirea unei subven%ii referitoare la un activ se nregistreaz prin reducerea soldului venitului am,nat cu suma rambursabil. (2) Restituirea unei subven%ii aferente veniturilor se efectueaz prin reducerea veniturilor am,nate, dac exist, sau, n lipsa acestora, pe seama c3eltuielilor. (3) @n msura n care suma rambursat dep'e'te venitul am,nat sau dac nu exist un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integral restituit, se recunoa'te imediat ca o c3eltuial. 2381. - &ntit%ile care primesc active de la clien%ii lor, sub form de imobilizri corporale sau numerar care are ca destina%ie ac3izi%ia sau construirea de imobilizri corporale, pentru a-i conecta la o re%ea de electricitate, gaze, ap sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, eviden%iaz datoria corespunztoare valorii activelor respective n contul ?.B L#enituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien%iM ((((((((((( Subpunctul 16B . - a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 1690/2012 ncep,nd cu B. 1.10 1. ((((((((((( -unctul B.B. a fost modificat prin punctul . din +rdin nr. 1690/2012 ncep,nd cu B. 1.10 1. 8.9. $)-"D)< E" R&J&R#& 239 - $apitalul 'i rezervele (capitaluri proprii) reprezint dreptul ac%ionarilor asupra activelor unei entit%i, dup deducerea tuturor datoriilor. $apitalurile proprii cuprind8 aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerci%iului financiar. 240 - <a elaborarea situa%iilor financiare, entit%ile adopt conceptul financiar de capital. $onform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entit%ii. 8.9.1. $apital 241 - ( ) $apitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., n func%ie de forma 7uridic a entit%ii. 242 - 5unurile de natura patrimoniului public, primite n administrare, nu se eviden%iaz n conturi bilan%iere. <a cedarea bunurilor respective, entit%ile care au eviden%iate aceste bunuri n conturi de imobilizri, n coresponden% cu contul 0 / 4-atrimoniul public4, scot din eviden% imobilizrile prin diminuarea patrimoniului public, cu aprobarea organelor competente. 243 - (1) $apitalul social subscris 'i vrsat se nregistreaz distinct n contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei 7uridice 'i a documentelor 7ustificative privind vrsmintele de capital. (2) $ontabilitatea analitic a capitalului social se %ine pe ac%ionari sau asocia%i, cuprinz,nd numrul 'i valoarea nominal a ac%iunilor sau a pr%ilor sociale subscrise 'i vrsate. (3) -rincipalele opera%iuni care se nregistreaz n contabilitate cu privire la ma7orarea capitalului sunt8 subscrierea 'i emisiunea de noi ac%iuni, ncorporarea rezervelor 'i alte opera%iuni, potrivit legii. (4) +pera%iunile care se nregistreaz n contabilitate cu privire la mic'orarea capitalului sunt, n principal, urmtoarele8 reducerea numrului de ac%iuni sau pr%i sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor ac%ionari sau asocia%i, rscumprarea ac%iunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii preceden%i sau alte opera%iuni, potrivit legii. (5) Scoaterea din eviden% a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modific capitalul social, cu excep%ia situa%iilor prevzute de legisla%ia n vigoare. @n toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaz n baza 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor, cu respectarea legisla%iei n vigoare. 244 - (1) )c%iunile proprii rscumprate, potrivit legii, sunt prezentate n bilan% ca o corec%ie a capitalului propriu. (2) $,'tigurile sau pierderile legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entit%ii (ac%iuni, pr%i sociale) nu vor fi recunoscute n contul de profit 'i pierdere. $ontravaloarea primit sau pltit n urma unor astfel de opera%iuni este recunoscut direct n capitalurile proprii 'i se prezint distinct n bilan%, respectiv Situa%ia modificrilor capitalului propriu, astfel8 - c,'tigurile sunt reflectate n contul ? 4$,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4: - pierderile sunt reflectate n contul ?2 4-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) Cu reprezint c,'tiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entit%ii, diferen%ele de curs valutar dintre momentul subscrierii ac%iunilor 'i momentul vrsrii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau c3eltuieli financiare, dup caz. (4) $,'tigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen% ntre pre%ul de v,nzare al instrumentelor de capitaluri proprii 'i valoarea lor de rscumprare, respectiv ntre valoarea nominal a instrumentelor anulate 'i valoarea lor de rscumprare. (5) -ierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen% ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii 'i pre%ul lor de v,nzare, respectiv ntre valoarea de rscumprare a instrumentelor anulate 'i valoarea lor nominal. (6) $3eltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct n capitalurile proprii (cont ?2 4-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4) atunci c,nd nu sunt ndeplinite condi%iile pentru recunoa'terea lor ca imobilizri necorporale (cont 10 4$3eltuieli de constituire4). (7) Soldul creditor al contului ? 4$,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4, respectiv soldul debitor al contului ?2 4-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4, poate ma7ora, respectiv diminua, suma altor rezerve (cont 0/B 4)lte rezerve4). (8) @n notele explicative trebuie cuprinse informa%ii referitoare la opera%iunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entit%ii. 2441. - @n cazul fuziunii prin absorb%ie, valoarea ac%iunilor de%inute de societatea absorbit n capitalul societ%ii absorbante se eviden%iaz de societatea absorbant, cu ocazia prelurii elementelor de bilan% ale societ%ii absorbite, n contul 029 L)c%iuni proprii reprezent,nd titluri de%inute de societatea absorbit la societatea absorbantM. ((((((((((( Subpunctul 1?? . a fost introdus prin punctul B. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 2442. - Soldul debitor al contului ?2 L-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri propriiM poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat 'i alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor sau asocia%ilor. ((((((((((( Subpunctul 1??1. a fost introdus prin punctul B. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 245 - (1) -rimele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport 'i de conversie. (2) $onturile corespunztoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. (3) -rima de emisiune se determin ca diferen% ntre pre%ul de emisiune de noi ac%iuni sau pr%i sociale 'i valoarea nominal a acestora. (4) -rima de fuziune se determin ca diferen% ntre valoarea aportului rezultat din fuziune 'i valoarea cu care a crescut capitalul social al societ%ii absorbante. (5) -rima de aport se calculeaz ca diferen% ntre valoarea bunurilor aportate 'i valoarea nominal a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. (6) -rima de conversie a obliga%iunilor n ac%iuni se calculeaz ca diferen% ntre valoarea nominal a obliga%iunilor corespunztoare mprumuturilor obligatare 'i valoarea ac%iunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci c,nd valoarea obliga%iunilor dep'e'te valoarea ac%iunilor corespunztoare. 8.9.2. Rezerve din reevaluare 246 - (1) -lusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, n conformitate cu prevederile prezentelor reglementri, trebuie reflectat n debitul sau creditul contului 09 4Rezerve din reevaluare4, dup caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizrilor corporale din prezentele reglementri. &viden%ierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuat pe fiecare imobilizare corporal n parte 'i pe fiecare opera%iune de reevaluare care a avut loc. (2) !iminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor existent, aferent imobilizrii respective.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(3) Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil. !iminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsec%iunii B.1.9. . 4Reevaluarea imobilizrilor corporale4 din prezentele reglementri. 8.9.3. )lte rezerve 247 - (1) $ontabilitatea rezervelor se %ine pe categorii de rezerve8 rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale 'i alte rezerve. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entit%ii, n cotele 'i limitele prevzute de lege, 'i din alte surse prevzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai n condi%iile prevzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entit%ii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) )lte rezerve neprevzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor sau asocia%ilor, cu respectarea prevederilor legale. 8.9.4. Rezultatul exerci%iului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului 'i acoperirea pierderii contabile 248 - (1) @n contabilitate, profitul sau pierderea se stabile'te cumulat de la nceputul exerci%iului financiar. (2) Rezultatul exerci%iului se determin ca diferen% ntre veniturile 'i c3eltuielile exerci%iului. (3) Rezultatul definitiv al exerci%iului financiar se stabile'te la nc3iderea acestuia 'i reprezint soldul final al contului de profit 'i pierdere. (4) Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destina%ii, dup aprobarea situa%iilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (5) Sumele reprezent,nd rezerve constituite din profitul exerci%iului financiar curent, n baza unor prevederi legale, se nregistreaz prin articolul contabil 12 4Repartizarea profitului4 O 0/ 4Rezerve4. -rofitul contabil rmas dup aceast repartizare se preia la nceputul exerci%iului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situa%iile financiare anuale n contul . 4Rezultatul reportat4, de unde urmeaz a fi repartizat pe celelalte destina%ii 3otr,te de adunarea general a ac%ionarilor sau asocia%ilor, cu respectarea prevederilor legale. &viden%ierea n contabilitate a destina%iilor profitului contabil se efectueaz dup adunarea general a ac%ionarilor sau asocia%ilor care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezent,nd dividende cuvenite ac%ionarilor sau asocia%ilor, rezerve 'i alte destina%ii, potrivit legii. (6) @nc3iderea conturilor 1 4-rofit sau pierdere4 'i 12 4Repartizarea profitului4 se efectueaz la nceputul exerci%iului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situa%iile financiare anuale. $a urmare, cele dou conturi apar cu soldurile corespunztoare, n bilan%ul ntocmit pentru exerci%iul financiar la care se refer situa%iile financiare anuale. (7) @n contul . 4Rezultatul reportat4 se eviden%iaz distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul exerci%iului financiar curent, a rezultatului din contul de profit 'i pierdere al exerci%iului financiar precedent, precum 'i rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. 249 - (1) -ierderea contabil reportat se acoper din profitul exerci%iului financiar 'i cel reportat, din rezerve, prime de capital 'i capital social, potrivit 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor sau asocia%ilor, cu respectarea prevederilor legale. @n lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoper pierderea contabil este la latitudinea adunrii generale a ac%ionarilor sau asocia%ilor, respectiv a consiliului de administra%ie. (2) @n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat, aceasta trebuie acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de profit. 8.10. #&C"DGR" E" $U&<DG"&<" 250 - (1) $ontul de profit 'i pierdere cuprinde8 cifra de afaceri net, veniturile 'i c3eltuielile exerci%iului, grupate dup natura lor, precum 'i rezultatul exerci%iului (profit sau pierdere). (2) $ifra de afaceri net, n sensul prezentelor reglementri, se calculeaz prin nsumarea veniturilor rezultate din livrrile de bunuri 'i prestrile de servicii 'i alte venituri din exploatare, mai pu%in reducerile comerciale acordate clien%ilor. (3) )tunci c,nd, n baza unor prevederi legale exprese, n conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezent,nd diverse impozite 'i taxe reflectate concomitent n conturi de c3eltuieli, cu ocazia ntocmirii contului de profit 'i pierdere, la cifra de afaceri net se vor nscrie sumele reprezent,nd veniturile men%ionate, corectate cu c3eltuielile corespunztoare acelor impozite.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

251 &lementele extraordinare sunt veniturile sau c3eltuielile rezultate din evenimente sau tranzac%ii care sunt clar diferite de activit%ile curente 'i care, prin urmare, nu se a'tept s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale. 8.10.1. #enituri 252 - (1) @n categoria veniturilor se includ at,t sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n nume propriu din activit%i curente, c,t 'i c,'tigurile din orice alte surse. (2) )ctivit%ile curente sunt orice activit%i desf'urate de o entitate, ca parte integrant a obiectului su de activitate, precum 'i activit%ile conexe acestora. (3) $,'tigurile reprezint cre'teri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. @n contul de profit 'i pierdere, c,'tigurile sunt prezentate, de regul, la valoarea net, exclusiv c3eltuielile aferente, la elementul 4)lte venituri din exploatare4. 253 - (1) #eniturile din activit%i curente se pot regsi sub diferite denumiri, cum ar fi8 v,nzri, prestri de servicii, comisioane, redeven%e, c3irii, subven%ii, dob,nzi, dividende. (2) Sumele colectate de o entitate n numele unor ter%e pr%i, inclusiv n cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial nc3eiate potrivit legii, nu reprezint venit din activitatea curent, c3iar dac din punct de vedere al taxei pe valoarea adugat persoanele care ac%ioneaz n nume propriu sunt considerate cumprtori rev,nztori. @n aceast situa%ie, veniturile din activitatea curent sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. 254 - Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzac%ie este determinat, de obicei, printr-un acord ntre v,nztorul 'i cumprtorul;utilizatorul activului, %in,nd cont de suma oricror reduceri comerciale. 255 - $ontabilitatea veniturilor se %ine pe feluri de venituri, dup natura lor, astfel8 ) venituri din exploatare: !) venituri financiare: ") venituri extraordinare. 256 - (1) #eniturile din exploatare cuprind8 ) venituri din v,nzarea de produse 'i mrfuri, precum 'i prestri de servicii. @n aceast categorie se includ 'i veniturile realizate din v,nzarea de locuin%e de ctre entit%ile ce au ca activitate principal ob%inerea 'i v,nzarea de locuin%e. #eniturile se recunosc la valoarea integral, inclusiv n cazul n care entitatea practic programe de fidelizare a clien%ilor. @n acest caz, pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clien%ilor ca parte a unei tranzac%ii de v,nzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, 'i care pot fi folosite n viitor de client pentru a ob%ine bunuri sau servicii gratuite sau la pre% redus, sub rezerva ndeplinirii unor eventuale condi%ii suplimentare, entitatea nregistreaz n contabilitate un provizion: !) venituri aferente costului produc%iei, reprezent,nd varia%ia n plus (cre'tere) sau n minus (reducere) dintre valoarea la cost de produc%ie efectiv a stocurilor de produse 'i servicii n curs de execu%ie de la sf,r'itul perioadei 'i valoarea stocurilor ini%iale ale produselor 'i serviciilor n curs de execu%ie, nelu,nd n calcul a7ustrile pentru depreciere reflectate: ") venituri din produc%ia de imobilizri, reprezent,nd costul lucrrilor efectuate de entitate pentru ea ns'i, care se nregistreaz ca imobilizri corporale 'i necorporale: d) venituri din subven%ii de exploatare, reprezent,nd subven%iile pentru acoperirea diferen%elor de pre% 'i pentru acoperirea pierderilor, precum 'i alte subven%ii de care beneficiaz entitatea: #) alte venituri din exploatarea curent, cuprinz,nd veniturile din crean%e recuperate, penalit%i contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, precum 'i alte venituri din exploatare. (2) #aria%ia stocurilor de produse finite 'i n curs de execu%ie pe parcursul perioadei reprezint o corec%ie a c3eltuielilor de produc%ie pentru a reflecta faptul c fie produc%ia a ma7orat nivelul stocurilor, fie v,nzrile suplimentare au redus nivelul stocurilor. (3) #eniturile aferente costului produc%iei n curs de execu%ie se nscriu, alturi de celelalte venituri, n contul de profit 'i pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor). 257 - #eniturile financiare cuprind8 ) venituri din imobilizri financiare: !) venituri din investi%ii pe termen scurt: ") venituri din crean%e imobilizate: d) venituri din investi%ii financiare cedate: #) venituri din diferen%e de curs valutar: $) venituri din dob,nzi:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

%) venituri din sconturi primite n urma unor reduceri financiare: 7) alte venituri financiare. #enituri din v,nzri de bunuri 258 - (1) @n contabilitate, veniturile din v,nzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre cumprtori, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condi%ii prevzute n contract, care atest transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, ctre clien%i. (2) #eniturile din v,nzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite urmtoarele condi%ii8 ) entitatea a transferat cumprtorului riscurile 'i avanta7ele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor: !) entitatea nu mai gestioneaz bunurile v,ndute la nivelul la care ar fi fcuto, n mod normal, n cazul de%inerii n proprietate a acestora 'i nici nu mai de%ine controlul efectiv asupra lor: ") mrimea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil: d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzac%iei s fie generate ctre entitate: 'i #) costurile tranzac%iei pot fi evaluate n mod credibil. (3) + promisiune de v,nzare nu genereaz contabilizarea de venituri. (4) -entru bunurile livrate n baza unui contract de consigna%ie, se consider c livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clien%ilor si. (5) -entru bunurile transmise n vederea testrii sau a verificrii conformit%ii, se consider c transferul propriet%ii bunurilor a avut loc la data acceptrii bunurilor de ctre beneficiar. 5unurile transmise n vederea verificrii conformit%ii sunt bunurile oferite de furnizor clien%ilor, ace'tia av,nd dreptul fie s le ac3izi%ioneze fie, s le returneze furnizorului. $ontractul aferent bunurilor livrate n vederea testrii este un contract provizoriu prin care v,nzarea efectiv a bunurilor este condi%ionat de ob%inerea de rezultate satisfctoare n urma testrii de ctre clientul poten%ial, testare ce are scopul de a stabili c bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv. (6) -entru stocurile la dispozi%ia clientului, se consider c transferul propriet%ii bunurilor are loc la data la care clientul intr n posesia bunurilor. Stocurile la dispozi%ia clientului reprezint o opera%iune potrivit creia furnizorul transfer regulat bunuri ntr-un depozit propriu sau ntr-un depozit al clientului, prin care transferul propriet%ii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, n principal pentru a le utiliza n procesul de produc%ie. #enituri din prestarea de servicii 259 - (1) #eniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe msura efecturii acestora. -restarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrri 'i orice alte opera%iuni care nu pot fi considerate livrri de bunuri. (2) Stadiul de execu%ie al lucrrii se determin pe baz de situa%ii de lucrri care nso%esc facturile, procese-verbale de recep%ie sau alte documente care atest stadiul realizrii 'i recep%ia serviciilor prestate. (3) @n cazul lucrrilor de construc%ii, recunoa'terea veniturilor se face pe baza actului de recep%ie semnat de beneficiar, prin care se certific faptul c executantul 'i-a ndeplinit obliga%iile n conformitate cu prevederile contractului 'i ale documenta%iei de execu%ie. (4) $ontravaloarea lucrrilor nerecep%ionate de beneficiar p,n la sf,r'itul perioadei se eviden%iaz la cost, n contul 661 4Servicii n curs de execu%ie4, pe seama contului . 1 4#enituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu%ie4. #enituri din redeven%e, c3irii, dob,nzi 'i dividende 260 - #eniturile din redeven%e, c3irii, dob,nzi 'i dividende se recunosc astfel8 ) dob,nzile se recunosc periodic, n mod propor%ional, pe msura generrii venitului respectiv, pe baza contabilit%ii de anga7amente: !) redeven%ele 'i c3iriile se recunosc pe baza contabilit%ii de anga7amente, conform contractului: ") dividendele se recunosc atunci c,nd este stabilit dreptul ac%ionarului de a le ncasa. 261 - (1) #eniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a a7ustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se eviden%iaz distinct, n func%ie de natura acestora. (2) !iminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a a7ustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai 7ustific men%inerea acestora, are loc realizarea riscului sau c3eltuiala devine exigibil. 8.10.2. $3eltuieli 262 - (1) $3eltuielile entit%ii reprezint valorile pltite sau de pltit pentru8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- consumuri de stocuri 'i servicii prestate, de care beneficiaz entitatea: - c3eltuieli cu personalul: - executarea unor obliga%ii legale sau contractuale etc. (2) $3eltuielile efectuate de entit%i pentru realizarea instala%iilor n vederea asigurrii utilit%ilor (ap, energie electric, gaze) necesare func%ionrii se nregistreaz n func%ie de natura acestora, pe c3eltuieli ale perioadei, atunci c,nd n contractele nc3eiate cu furnizorii de utilit%i este prevzut c acestea urmeaz s treac n proprietatea prestatorului serviciului sau lucrrii respective. @n toate cazurile se vor avea n vedere clauzele cuprinse n contractele nc3eiate ntre pr%i. (3) -ierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice 'i pot rezulta sau nu ca urmare a desf'urrii activit%ii curente a entit%ii. )cestea nu difer ca natur de alte tipuri de c3eltuieli. @n contul de profit 'i pierdere, pierderile sunt prezentate, de regul, la valoarea net, exclusiv veniturile aferente, la elementul 4)lte c3eltuieli de exploatare4. (4) @n cadrul c3eltuielilor exerci%iului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizrile 'i a7ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate. 263 - (1) $ontabilitatea c3eltuielilor se %ine pe feluri de c3eltuieli, dup natura lor, astfel8 ) c3eltuieli de exploatare, care cuprind8 - c3eltuieli cu materiile prime 'i materialele consumabile: costul de ac3izi%ie al obiectelor de inventar consumate: costul de ac3izi%ie al materialelor nestocate, trecute direct asupra c3eltuielilor: contravaloarea energiei 'i apei consumate: valoarea animalelor 'i psrilor: costul mrfurilor v,ndute 'i al ambala7elor: - c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i, redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii: prime de asigurare: studii 'i cercetri: c3eltuieli cu alte servicii executate de ter%i (colaboratori): comisioane 'i onorarii: c3eltuieli de protocol, reclam 'i publicitate: transportul de bunuri 'i personal: deplasri, deta'ri 'i transferri: c3eltuieli po'tale 'i taxe de telecomunica%ii, servicii bancare 'i altele: - c3eltuieli cu personalul (salariile, asigurrile 'i protec%ia social 'i alte c3eltuieli cu personalul, suportate de entitate): - alte c3eltuieli de exploatare (c3eltuielile legate de prote7area mediului ncon7urtor, aferente perioadei: pierderi din crean%e 'i debitori diver'i: despgubiri, amenzi 'i penalit%i: dona%ii, sponsorizri 'i alte c3eltuieli similare: c3eltuieli privind activele cedate 'i alte opera%ii de capital: crean%e prescrise potrivit legii: certificatele de emisii de gaze cu efect de ser ac3izi%ionate potrivit legisla%iei n vigoare 'i ale cror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.): !) c3eltuieli financiare, care cuprind8 pierderi din crean%e legate de participa%ii: c3eltuieli privind investi%iile financiare cedate: diferen%ele nefavorabile de curs valutar: dob,nzile privind exerci%iul financiar n curs: sconturile acordate clien%ilor: pierderi din crean%e de natur financiar 'i altele: ") c3eltuieli extraordinare (calamit%i 'i alte evenimente extraordinare). (2) $3eltuielile cu provizioanele, amortizrile 'i a7ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum 'i c3eltuielile cu impozitul pe profit 'i alte impozite, calculate potrivit legii, se eviden%iaz distinct, n func%ie de natura lor. 264 - $onturile sintetice de venituri 'i de c3eltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, n func%ie de necesit%ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit%ilor proprii ale entit%ii. 8.10.3. $ontabilitatea opera%iunilor realizate n cadrul contractelor de asocieri n participa%ie 265 - (1) &viden%a asocierii n participa%ie se organizeaz at,t la nivelul asocierii, c,t 'i n contabilitatea fiecrui coparticipant cu a7utorul contului 4!econtri din opera%ii n participa%ie4, analitic distinct pe fiecare coparticipant. &viden%a decontrilor din opera%iuni n asocieri n participa%ie, respectiv a decontrii c3eltuielilor 'i veniturilor realizate din opera%iuni n asocieri n participa%ie, precum 'i a sumelor virate ntre coparticipan%i, se realizeaz cu a7utorul contului 4!econtri din opera%ii n participa%ie4. (2) Societatea comercial care conduce eviden%a asocierii n participa%ie %ine eviden% 'i ntocme'te balan% de verificare distincte de cele corespunztoare activit%ii proprii. (3) @n ceea ce prive'te imobilizrile corporale 'i necorporale puse la dispozi%ia asocierii, acestea sunt cuprinse n eviden%a contabil a celui care le de%ine n proprietate. (4) $3eltuielile 'i veniturile determinate de opera%iunile asocierilor n participa%ie se contabilizeaz distinct de ctre unul din asocia%i, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 6. <a sf,r'itul perioadei de raportare, c3eltuielile 'i veniturile nregistrate pe naturi se transmit pe baz de decont fiecrui asociat, n vederea nregistrrii acestora n contabilitatea proprie.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(5) <a data bilan%ului, bunurile de natura stocurilor, crean%elor, disponibilit%ilor, precum 'i a datoriilor asocierii n participa%ie, se nscriu n situa%iile financiare anuale ale asociatului care conduce eviden%a asocierii. 8.10.4. $ontabilitatea opera%iunilor derulate de grupurile de interes economic 2651. - (1) Krupurile de interes economic nregistreaz n contabilitate opera%iunile derulate n func%ie de prevederile contractelor nc3eiate. (2) @n cazul opera%iunilor pe care grupul de interes economic le deruleaz n nume propriu, acesta nregistreaz veniturile 'i c3eltuielile ocazionate, dup natura lor. (3) @n cazul opera%iunilor derulate n numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta nregistreaz la venituri doar eventualul comision cuvenit, opera%iunile fiind nregistrate n conturi de ter%i. 2652. - Krupurile de interes economic ntocmesc situa%ii financiare anuale ale cror componente se stabilesc pe baza criteriilor prevzute la pct. 6 alin. ( ) 'i completeaz aceste situa%ii n func%ie de informa%iile corespunztoare activit%ii desf'urate. ((((((((((( Subpunctul B. 0.?. a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2382/2011 ncep,nd cu 0B.0B.10 .

8'C9-6*'A $+CI"CGDG< C+D&<+R &H-<"$)D"#& <) S"DG)I""<& A"C)C$")R& )CG)<&

266 - Cotele explicative trebuie8 ) s prezinte informa%ii despre reglementrile contabile care au stat la baza ntocmirii situa%iilor financiare anuale 'i despre politicile contabile folosite: !) s ofere informa%ii suplimentare care nu sunt prezentate n bilan%, contul de profit 'i pierdere 'i, dup caz, n situa%ia modificrilor capitalurilor proprii 'i;sau situa%ia fluxurilor de numerar, dar sunt relevante pentru n%elegerea oricrora dintre acestea. 9.1. -+<"D"$" $+CD)5"<& 267 - (1) -oliticile contabile reprezint principiile, bazele, conven%iile, regulile 'i practicile specifice aplicate de o entitate la ntocmirea 'i prezentarea situa%iilor financiare anuale. &xemple de politici contabile sunt urmtoarele8 alegerea metodei de amortizare a imobilizrilor, reevaluarea imobilizrilor corporale sau pstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dob,nzii sau recunoa'terea acesteia drept c3eltuial, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. (2) )dministratorii entit%ii trebuie s aprobe politici contabile pentru opera%iunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situa%iile prevzute de legisla%ie. @n cazul entit%ilor care nu au administratori, politicile contabile se aprob de persoanele care au obliga%ia gestionrii entit%ii respective. )ceste politici trebuie elaborate av,nd n vedere specificul activit%ii, de ctre speciali'ti n domeniul economic 'i te3nic, cunosctori ai activit%ii desf'urate 'i ai strategiei adoptate de entitate. (3) <a elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevzute de prezentele reglementri. (4) -oliticile contabile trebuie elaborate astfel nc,t s se asigure furnizarea, prin situa%iile financiare anuale, a unor informa%ii care trebuie s fie8 ) inteligibile: !) relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor: 'i !) credibile n sensul c8 - reprezint fidel activele, datoriile, pozi%ia financiar 'i profitul sau pierderea entit%ii: - sunt neutre: - sunt prudente: - sunt complete sub toate aspectele semnificative: - evenimentele 'i tranzac%iile sunt contabilizate 'i prezentate conform principiului prevalen%ei economicului asupra 7uridicului, atunci c,nd a fost aplicat acest principiu. 268 - (1) *odificarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege sau are ca rezultat informa%ii mai relevante sau mai credibile referitoare la opera%iunile entit%ii.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) @n cazul modificrii unei politici contabile, entitatea trebuie s men%ioneze n notele explicative natura modificrii politicii contabile, precum 'i motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofer informa%ii credibile 'i mai relevante, pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost aleas n mod adecvat, efectul modificrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei 'i tendin%a real a rezultatelor activit%ii entit%ii. (3) Cu se consider modificri ale politicilor contabile8 ) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac%ii care difer ca fond de evenimentele sau tranzac%iile produse anterior: !) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzac%ii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative. 9.2. C+D& &H-<"$)D"#& 9.2.1. -revederi generale 269 - (1) -e l,ng informa%iile cerute conform prevederilor din celelalte sec%iuni ale prezentelor reglementri, notele explicative trebuie s cuprind 'i informa%ii referitoare la aspectele prevzute de prezenta sec%iune. (2) Cotele explicative se prezint sistematic. -entru fiecare element semnificativ din situa%iile financiare anuale trebuie s existe informa%ii aferente n notele explicative. 270 - Cotele explicative trebuie s cuprind informa%ii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situa%iile financiare anuale 'i metodele utilizate pentru calcularea a7ustrilor de valoare. -entru elementele incluse n situa%iile financiare anuale care sunt sau au fost ini%ial exprimate n moned strin (valut), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima n moneda na%ional. 271 - (1) @n notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmtoarele informa%ii8 ) denumirea 'i sediul social ale fiecreia dintre entit%ile n care entitatea de%ine fie direct, fie printr-o persoan care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul entit%ii, interese de participare reprezent,nd un procent de capital de cel pu%in 10P, prezent,nd8 propor%ia de capital de%inut, valoarea capitalului 'i rezervelor, profitul sau pierderea entit%ii respective pentru ultimul exerci%iu financiar pentru care au fost aprobate situa%iile financiare anuale. "nforma%iile privind capitalul, rezervele 'i profitul sau pierderea entit%ii n care se de%ine interesul de participare pot fi omise dac sunt doar de o importan% negli7abil n n%elesul pct. 2: !) denumirea, sediul principal sau sediul social 'i forma 7uridic ale fiecreia dintre entit%ile la care entitatea este asociat cu rspundere nelimitat. )ceste informa%ii pot fi omise dac sunt doar de o importan% negli7abil n n%elesul pct. 2. (2) Cotele explicative trebuie s men%ioneze8 ) denumirea 'i sediul social ale entit%ii care ntocme'te situa%iile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entit%i din care face parte entitatea n calitate de filial: !) denumirea 'i sediul social ale entit%ii care ntocme'te situa%iile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entit%i din care face parte entitatea n calitate de filial 'i care este, de asemenea, inclus n grupul de entit%i prevzut la lit. a): ") locul de unde pot fi ob%inute copii ale situa%iilor financiare anuale consolidate prevzute la lit. a) 'i b), cu condi%ia ca acestea s fie disponibile. 272 - Drebuie s se men%ioneze, totodat, dac situa%iile financiare anuale au fost ntocmite n conformitate cu <egea contabilit%ii nr. B1; 22 , republicat, 'i cu prevederile cuprinse n prezentele reglementri. 273 - Grmtoarele informa%ii trebuie prezentate cu claritate 'i repetate ori de c,t ori este necesar, pentru buna lor n%elegere8 ) denumirea entit%ii care face raportarea: !) faptul c situa%iile financiare anuale sunt proprii acesteia 'i nu grupului: ") data la care s-au nc3eiat sau perioada la care se refer situa%iile financiare anuale: d) moneda n care sunt ntocmite situa%iile financiare anuale: #) exprimarea cifrelor incluse n raportare (de exemplu, lei). 274 - (1) + entitate prezint urmtoarele date, n cazul n care ele nu au fost prezentate n situa%iile financiare anuale8 ) locul principal unde 'i desf'oar activitatea, dac este diferit de sediul oficial: !) o descriere a naturii activit%ii desf'urate 'i principalele domenii de activitate: ") denumirea societ%ii-mam 'i cea a de%intorului final n cadrul grupului (dac este cazul):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

d) orice alt informa%ie care, n opinia directorilor 'i administratorilor, a7ut la prezentarea unei imagini fidele asupra entit%ii. (2) Cotele explicative prezint natura 'i scopul comercial ale anga7amentelor entit%ii, care nu sunt incluse n bilan%, 'i impactul financiar al acelor anga7amente asupra entit%ii, atunci c,nd riscurile sau beneficiile provenind din asemenea anga7amente sunt semnificative 'i n msura n care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesar pentru evaluarea pozi%iei financiare a entit%ii. Rela%iile cu pr%ile legate 275. - Cotele explicative la situa%iile financiare anuale trebuie s prezinte tranzac%iile nc3eiate de entitate cu pr%i legate, inclusiv suma acestor tranzac%ii, natura rela%iei cu partea legat 'i alte informa%ii referitoare la tranzac%ii, necesare pentru o n%elegere a pozi%iei financiare a entit%ii, dac asemenea tranzac%ii sunt semnificative 'i nu au fost nc3eiate n condi%ii normale de pia%. "nforma%iile referitoare la tranzac%ii individuale pot fi agregate dup natura lor, cu excep%ia cazului c,nd informa%ia separat este necesar pentru o n%elegere a efectelor tranzac%iilor cu partea legat asupra pozi%iei financiare a entit%ii. ((((((((((( -unctul 1.9. a fost modificat prin punctul 2. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . 276. - -artea legat are semnifica%ia prevzut de Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. ((((((((((( -unctul 1./. a fost modificat prin punctul 2. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 2. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . 9.2.2. "nforma%ii referitoare la elementele de bilan% 277 - Cotele explicative trebuie s cuprind8 ) duratele de via% util sau ratele de amortizare utilizate: !) metodele de amortizare utilizate: ") cre'terile de valoare a imobilizrilor, cu indicarea separat a acelora aprute din procesul de dezvoltare intern: d) valoarea imobilizrilor necorporale n curs. 278 - )tunci c,nd imobilizrile necorporale prezentate n bilan% cuprind c3eltuieli de dezvoltare, n notele explicative trebuie prezentate urmtoarele informa%ii8 ) perioada pe parcursul creia valoarea c3eltuielilor imobilizate este sau urmeaz s fie amortizat: 'i !) motivele care au determinat recunoa'terea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc.). 279 - @n cazul n care fondul comercial ac3izi%ionat de ctre o entitate este prezentat n bilan% la imobilizri necorporale, atunci perioada aleas pentru amortizarea acestuia 'i motivele pentru care a fost aleas acea perioad trebuie s fie prezentate n notele explicative. 280 - (1) Cotele explicative trebuie s prezinte, pentru fiecare grup de imobilizri corporale, urmtoarele informa%ii8 ) bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluat). !ac s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentat pentru fiecare grup n parte valoarea contabil brut a respectivei grupe: !) metodele de amortizare folosite: ") valoarea imobilizrilor corporale n curs. (2) @n cazul n care elementele imobilizrilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data 'i condi%iile de efectuare a reevalurii. 281 - (1) Se men%ioneaz existen%a oricror certificate de participare, obliga%iuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numrului acestora 'i a drepturilor pe care le confer. (2) -rezentarea n notele explicative a informa%iilor de la alin. ( ) la imobilizri financiare sau investi%ii pe termen scurt se face n func%ie de inten%ia entit%ii cu privire la durata de%inerii titlurilor de valoare, de p,n la un an sau mai mult de un an. 282 - + entitate prezint informa%ii care s permit utilizatorilor situa%iilor sale financiare s evalueze importan%a instrumentelor financiare pentru pozi%ia 'i performan%a sa financiar.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

283 - (1) Se specific toate situa%iile n care entitatea a depus garan%ii sau a ga7at, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obliga%ii n favoarea unui ter%, men%ion,ndu-se, de asemenea 'i valoarea acestora. (2) @n cazul existen%ei de garan%ii, o entitate prezint8 - valoarea contabil a activelor financiare pe care le-a ga7at drept garan%ii reale pentru datorii sau datorii contingente: 'i - termenii 'i condi%iile aferente ga7rii. (3) $,nd o entitate de%ine garan%ii reale 'i are dreptul de a vinde sau rega7a garan%ia real n lipsa imposibilit%ii de respectare a obliga%iilor de ctre proprietarul garan%iei reale, aceasta prezint8 - valoarea 7ust a oricror astfel de garan%ii reale v,ndute sau rega7ate, 'i dac entitatea are sau nu obliga%ia de a le returna: 'i - termenii 'i condi%iile asociate cu utilizarea garan%iilor reale. 284 - -entru mprumuturile de plat recunoscute la data de raportare, o entitate prezint8 - detaliile oricror neexecutri ale obliga%iilor privind durata principalului, dob,nda, condi%iile de rambursare a acelor mprumuturi de plat: - nclcri ale condi%iilor aferente acordului de mprumut, care permit creditorului s solicite rambursarea accelerat. "nforma%iile nu se solicit dac nclcrile au fost remediate sau condi%iile mprumutului au fost renegociate la data de raportare sau nainte de aceasta: - valoarea contabil a mprumuturilor de plat, pentru care nu a fost onorat obliga%ia la data de raportare: 'i - dac obliga%ia neexecutat a fost remediat sau dac au fost renegociate condi%iile mprumuturilor de plat, nainte ca situa%iile financiare s fie autorizate pentru emitere. 285 - (1) Se prezint n notele explicative costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie al stocurilor eviden%iate n bilan% 'i metodele de evaluare a stocurilor. (2) !ac, n situa%ii excep%ionale, administratorii decid s modifice metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate urmtoarele informa%ii8 ) motivul modificrii metodei: 'i !) efectul financiar asupra rezultatului exerci%iului financiar. 286 - Drebuie prezentat, de asemenea, valoarea stocurilor ga7ate n contul datoriilor. 287 - + entitate trebuie s prezinte n notele explicative subclasificri ale crean%elor prezentate n bilan%, clasificate ntr-o manier corespunztoare activit%ii desf'urate, iar sumele de ncasat de la entit%ile afiliate 'i ntreprinderile asociate trebuie prezentate separat. 288 - @n notele explicative se men%ioneaz sumele datorate de entitate care devin exigibile dup o perioad mai mare de cinci ani, precum 'i valoarea total a datoriilor entit%ii acoperite cu garan%ii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii 'i formei garan%iilor. )ceste informa%ii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilan%ier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilan% prevzut de prezentele reglementri. 289 - (1) @n cazul n care entitatea a emis pe parcursul exerci%iului financiar valori mobiliare, se prezint urmtoarele informa%ii8 ) tipul valorilor mobiliare emise: !) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise8 valoarea de emisiune 'i suma primit. (2) @n cazul n care obliga%iunile emise de o entitate sunt de%inute de o persoan nominalizat sau mputernicit de ctre acea entitate, n notele explicative se men%ioneaz valoarea nominal a obliga%iunilor respective 'i valoarea contabil a acestora. 290 - @n cazul obliga%iilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezint urmtoarele informa%ii8 ) valoarea exact sau estimat a acelei obliga%ii: !) natura 7uridic a obliga%iei 'i efectul acesteia: ") dac entitatea a depus o garan%ie semnificativ cu privire la acea obliga%ie 'i, n caz afirmativ, natura acelei garan%ii. 291 - (1) !e asemenea, se prezint informa%ii referitoare la alte obliga%ii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situa%ia economic a entit%ii. (2) -entru orice garan%ie semnificativ care a fost constituit trebuie fcut o prezentare detaliat. #aloarea total a oricror anga7amente financiare, n cazul n care nu ndeplinesc condi%iile pentru a fi recunoscute n bilan%, trebuie s fie prezentate n mod clar n notele explicative, n msura n care aceste informa%ii sunt utile pentru evaluarea pozi%iei financiare a entit%ii. (3) +rice anga7amente privind pensiile 'i entit%ile afiliate trebuie prezentate distinct.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

292 - !ac n timpul exerci%iului financiar o sum este transferat la sau de la provizioane, urmtoarele informa%ii se prezint n notele explicative8 ) valoarea provizioanelor la nceputul exerci%iului financiar: !) sumele cu care provizioanele au fost ma7orate sau diminuate n cursul exerci%iului financiar: ") natura, sursa sau destina%ia oricror astfel de transferuri: d) valoarea provizioanelor la sf,r'itul exerci%iului financiar. 293 - Referitor la capitalul entit%ii se ofer urmtoarele informa%ii8 ) dac entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului subscris: !) dac, conform actului de nfiin%are, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum 'i valoarea capitalului subscris n momentul nfiin%rii entit%ii sau n momentul autorizrii entit%ii pentru nceperea activit%ii 'i n momentul oricrei modificri a capitalului autorizat: ") numrul 'i valoarea ac%iunilor subscrise n cursul exerci%iului financiar n limitele unui capital autorizat. @n n%elesul prezentelor reglementri, prin capital autorizat se n%elege suma maxim a capitalului subscris potrivit statutului sau adunrii generale: d) dac exist mai multe clase de ac%iuni sau pr%i sociale, numrul 'i valoarea nominal pentru fiecare clas. @n n%elesul prezentelor reglementri, prin clas de ac%iuni sau pr%i sociale se n%elege o grupare n func%ie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii. 294 - @n cazul n care capitalul social cuprinde 'i ac%iuni rscumprabile, se furnizeaz urmtoarele informa%ii8 ) data cea mai apropiat 'i data limit la care entitatea poate rscumpra respectivele ac%iuni: !) dac acele ac%iuni trebuie rscumprate obligatoriu sau dac rscumprarea este la alegerea entit%ii sau a ac%ionarilor: ") dac trebuie pltit o prim de rscumprare 'i, n caz afirmativ, care este valoarea acesteia. 295 - @n ceea ce prive'te eventualele drepturi legate de distribuirea ac%iunilor, se furnizeaz urmtoarele informa%ii8 ) numrul, descrierea 'i valoarea ac%iunilor care fac obiectul exercitrii acestor drepturi: !) perioada pe parcursul creia drepturile pot fi exercitate: ") pre%ul care trebuie pltit pentru ac%iunile distribuite. 296 - -entru fiecare categorie de rezerve inclus n capitalurile proprii, se descrie natura sa 'i scopul pentru care a fost constituit. 9.2.3. "nforma%ii referitoare la elementele din contul de profit 'i pierdere 297 - (1) Cotele explicative trebuie s cuprind informa%ii privind cifra de afaceri net, defalcat pe segmente de activit%i 'i pe pie%e geografice, n msura n care aceste segmente 'i pie%e difer substan%ial unele fa% de altele, %in,nd seama de modul de organizare a v,nzrii de produse 'i a furnizrii de servicii rezultate din activit%ile curente ale entit%ii. (2) &ntit%ile prevzute la pct. 6 alin. (1) din prezentele reglementri pot s nu prezinte informa%iile men%ionate la alin. ( ), cu respectarea ndeplinirii condi%iilor prevzute la pct. . alin. ( ). (3) -rin segment de activitate se n%elege o component distinct a entit%ii care este anga7at n furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe 'i care este subiectul riscurilor 'i beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate. Aactorii care vor fi lua%i n considerare n determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt8 ) natura produselor 'i serviciilor: !) natura proceselor de produc%ie: ") tipul sau clasa de clien%i pentru produse sau servicii: d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor: 'i #) dac este posibil, caracterul mediului economic. (4) Gn segment geografic este o component distinct a unei entit%i care este anga7at n furnizarea de produse 'i servicii ntr-un mediu economic specific 'i care este subiectul riscurilor 'i beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care opereaz n alte medii economice. Aactorii care vor fi lua%i n considerare n identificarea segmentelor geografice includ8 ) similaritatea condi%iilor economice 'i politice: !) legtura ntre opera%iile din diferite zone geografice:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

") apropierea opera%iilor: d) riscuri speciale asociate opera%iilor dintr-un domeniu specific: #) reguli de control privind sc3imbul valutar: 'i $) riscurile valutare aferente. Riscurile 'i beneficiile unei entit%i sunt influen%ate at,t de localizarea geografic a opera%iilor desf'urate (locul unde sunt produse bunurile), c,t 'i de localizarea pie%elor acesteia (locul unde sunt v,ndute produsele). (5) Gn singur segment de activitate nu include produse 'i servicii cu riscuri 'i beneficii ce difer n mod semnificativ. @n mod similar, un segment geografic nu include opera%ii n medii economice cu riscuri 'i beneficii ce difer n mod semnificativ. 298 - "nforma%iile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate 'i segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru ntocmirea 'i prezentarea situa%iilor financiare anuale. 299 - Se prezint n mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerci%iului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situa%iilor financiare anuale, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultan% fiscal 'i totalul onorariilor percepute pentru orice alte servicii dec,t cele de audit statutar. 300 - (1) @n notele explicative trebuie incluse informa%ii privind numrul mediu de persoane anga7ate n cursul exerci%iului financiar, defalcat pe categorii 'i, dac acestea nu sunt prezentate distinct n contul de profit 'i pierdere, c3eltuielile cu personalul aferente exerci%iului financiar, defalcate conform pct. 61 alin. ( ), r,ndul /: (2) Se men%ioneaz suma indemniza%iilor acordate n exerci%iul financiar membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere n virtutea responsabilit%ilor acestora, precum 'i orice anga7amente generate sau asumate privind pensiile pentru fo'tii membri ai acestor organe, indic,ndu-se valoarea total a anga7amentelor pentru fiecare categorie. (3) &ntit%ile prevzute la pct. 6 alin. (1) din prezentele reglementri pot s nu prezinte informa%iile de la alin. (1), dac prezentarea lor face posibil identificarea situa%iei unui anumit membru al organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere, cu respectarea condi%iilor prevzute la pct. . alin. ( ). 301 - Se prezint suma avansurilor 'i creditelor acordate membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere, cu indicarea ratelor dob,nzii, principalelor condi%ii 'i a oricror sume restituite, precum 'i a anga7amentelor asumate n numele acestora sub forma garan%iilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie. 302 - Se prezint msura n care calcularea profitului sau pierderii exerci%iului financiar a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale 'i regulile de evaluare prevzute de prezentele reglementri, a fost efectuat n exerci%iul financiar curent sau ntr-un exerci%iu financiar precedent n vederea ob%inerii de facilit%i fiscale. )tunci c,nd influen%a unei asemenea evaluri asupra c3eltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativ, trebuie prezentate detalii. 303 - (1) Se prezint diferen%a dintre c3eltuiala cu impozitul pe profit;venit aferent exerci%iului financiar curent 'i exerci%iilor financiare precedente 'i suma impozitelor rmas de plat pentru aceste exerci%ii, cu condi%ia c aceast diferen% s fie semnificativ pentru obliga%iile fiscale viitoare. (2) !e asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerci%iului financiar 'i rezultatul fiscal, a'a cum este prezentat n declara%ia de impozit pe profit. 304 - @n notele explicative trebuie s se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destina%ii, astfel8 ) sumele repartizate la rezerve: !) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii preceden%i: ") dividende: d) alte repartizri.

8'C9-6*'A $+CI"CGDG< R)-+RDG<G" )!*"C"SDR)D+R"<+R

10

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

305 - (1) $onsiliul de administra%ie elaboreaz pentru fiecare exerci%iu financiar un raport, denumit n continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel pu%in o prezentare fidel a dezvoltrii 'i performan%ei activit%ilor entit%ii 'i a pozi%iei sale financiare, mpreun cu o descriere a principalelor riscuri 'i incertitudini cu care se confrunt. (2) -rezentarea de mai sus este o analiz ec3ilibrat 'i cuprinztoare a dezvoltrii 'i performan%ei activit%ilor entit%ii 'i a pozi%iei sale financiare, corelat cu dimensiunea 'i complexitatea activit%ilor. (3) Se vor face prezentri de informa%ii cu privire la respectarea condi%iilor de capital propriu, prevzute de legisla%ia n vigoare privind societ%ile comerciale. (4) !e asemenea, n raportul administratorilor trebuie cuprinse informa%ii referitoare la controlul intern, a'a cum acesta este prezentat la Sec%iunea 4$ontrolul intern4 din prezentele reglementri. (5) @n msura n care este necesar pentru a n%elege dezvoltarea entit%ii, performan%a sau pozi%ia sa financiar, analiza cuprinde indicatori financiari 'i, atunci c,nd este cazul, indicatori nefinanciari-c3eie de performan%, relevan%i pentru activit%i specifice, inclusiv informa%ii despre aspecte privind mediul ncon7urtor 'i anga7a%ii. (6) @n furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci c,nd este cazul, referiri 'i explica%ii suplimentare privind sumele raportate n situa%iile financiare anuale. 306 - (1) Raportul administratorilor ofer, de asemenea, informa%ii despre8 ) evenimente importante aprute dup sf,r'itul exerci%iului financiar: !) dezvoltarea previzibil a entit%ii: ") activit%ile din domeniul cercetrii 'i dezvoltrii: d) informa%ii privind ac3izi%iile propriilor ac%iuni, 'i anume8 - motivele ac3izi%iilor efectuate n cursul exerci%iului financiar: - numrul 'i valoarea ac%iunilor ac3izi%ionate 'i nstrinate n cursul exerci%iului financiar 'i propor%ia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint: - n cazul ac3izi%iei 'i nstrinrii cu titlu oneros, contravaloarea ac%iunilor: - numrul 'i valoarea nominal a tuturor ac%iunilor ac3izi%ionate 'i de%inute de entitate 'i propor%ia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint: #) existen%a de sucursale ale entit%ii: $) utilizarea de ctre entitate a instrumentelor financiare, n cazul n care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii8 - obiectivele 'i politicile entit%ii n materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire mpotriva riscurilor pentru fiecare tip ma7or de tranzac%ie previzionat pentru care se utilizeaz contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, 'i - expunerea entit%ii la riscul de pia%, riscul de credit, riscul de lic3iditate 'i la riscul fluxului de numerar. (2) Scopul acestor prezentri este de a furniza informa%ii care s a7ute la n%elegerea mai bun a semnifica%iei instrumentelor financiare bilan%iere sau extrabilan%iere asupra situa%iei financiare a unei entit%i, rezultatelor activit%ii ei 'i fluxurilor de numerar 'i de a a7uta n evaluarea sumelor, momentului apari%iei 'i gradului de siguran% a fluxurilor de numerar viitoare asociate cu acele instrumente. -rezentrile cerute ofer informa%ii pentru a-i a7uta pe utilizatorii situa%iilor financiare n evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu n bilan%. (3) Dranzac%iile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea ctre alte pr%i a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai 7os. ) Riscul de pia% cuprinde trei tipuri de risc8 - riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze din cauza varia%iilor cursului de sc3imb valutar: - riscul ratei dob,nzii la valoarea 7ust - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze din cauza varia%iilor ratelor de pia% ale dob,nzii: - riscul de pre% - este riscul ca valoarea unui instrument financiar s fluctueze ca rezultat al sc3imbrii pre%urilor pie%ei, c3iar dac aceste sc3imbri sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaz toate instrumentele tranzac%ionate pe pia%. Dermenul 4risc de pia%4 ncorporeaz nu numai poten%ialul de pierdere, dar 'i cel de c,'tig. !) Riscul de credit - este riscul ca una dintre pr%ile instrumentului financiar s nu execute obliga%ia asumat, cauz,nd celeilalte pr%i o pierdere financiar. ") Riscul de lic3iditate - (numit 'i riscul de finan%are), este riscul ca o entitate s nt,lneasc dificult%i n procurarea fondurilor necesare pentru ndeplinirea anga7amentelor aferente instrumentelor financiare.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Riscul de lic3iditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiat de valoarea sa 7ust. d) Riscul ratei dob,nzii la fluxul de numerar - este riscul ca fluxurile de numerar viitoare s fluctueze din cauza varia%iilor ratelor de pia% ale dob,nzii. !e exemplu, n cazul unui instrument de mprumut cu rat variabil, astfel de fluctua%ii constau n sc3imbarea ratei dob,nzii efective a instrumentului financiar, fr o sc3imbare corespondent a valorii sale 7uste. + entitate trebuie s prezinte obiectivele 'i politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia. 307 - (1) @n cazul entit%ilor ale cror valori mobiliare - n totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat 'i care fac obiectul unei oferte publice de ac3izi%ie, astfel cum acestea sunt definite n legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital, raportul administratorilor trebuie s cuprind urmtoarele informa%ii detaliate despre8 ) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, cu indicarea claselor diferite de ac%iuni 'i, dac este cazul, pentru fiecare clas de ac%iuni, drepturile 'i obliga%iile ata'ate clasei respective 'i procentul din capitalul social total pe care l reprezint: !) orice restric%ii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitrile privind de%inerea de titluri de valoare sau necesitatea de a ob%ine aprobarea entit%ii sau a altor de%intori de valori mobiliare: ") de%inerile semnificative directe 'i indirecte de ac%iuni (inclusiv de%inerile indirecte prin structuri piramidale 'i de%ineri ncruci'ate de ac%iuni, a'a cum acestea sunt definite n reglementrile n vigoare privind pia%a de capital): d) de%intorii oricror valori mobiliare cu drepturi speciale de control 'i o descriere a acestor drepturi: #) sistemul de control al oricrei sc3eme de acordare de ac%iuni salaria%ilor, dac drepturile de control nu se exercit direct de ctre salaria%i: $) orice restric%ii privind drepturile de vot, cum ar fi limitrile drepturilor de vot ale de%intorilor unui procent stabilit sau numr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooper,nd cu entitatea, drepturile financiare ata'ate valorilor mobiliare sunt separate de de%inerea de valori mobiliare: %) orice acorduri dintre ac%ionari care sunt cunoscute de ctre entitate 'i care pot avea ca rezultat restric%ii referitoare la transferul valorilor mobiliare 'i;sau la drepturile de vot: 7) regulile care prevd numirea sau nlocuirea membrilor consiliului de administra%ie 'i modificarea actelor constitutive ale entit%ii: i) puterile membrilor consiliului de administra%ie 'i, n special, cele referitoare la emiterea sau rscumprarea de ac%iuni: <) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte 'i care intr n vigoare, se modific sau nceteaz n func%ie de o modificare a controlului entit%ii ca urmare a unei oferte publice de ac3izi%ie, 'i efectele rezultate din aceasta, cu excep%ia cazului n care prezentarea acestor informa%ii ar pre7udicia grav entitatea. )ceast excep%ie nu se aplic n cazul n care entitatea este obligat n mod special s prezinte asemenea informa%ii conform altor cerin%e legale: =) orice acorduri dintre entitate 'i membrii consiliului su de administra%ie sau salaria%i, prin care se ofer compensri dac ace'tia demisioneaz sau sunt concedia%i fr un motiv rezonabil sau dac rela%ia de anga7are nceteaz din cauza unei oferte publice de ac3izi%ie. "nforma%iile de mai sus vor fi prezentate ntr-o sec%iune distinct a raportului administratorilor, referitoare la guvernan%a corporativ. (2) !e asemenea, o entitate ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, astfel cum aceasta este definit n legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital, va include n cadrul aceleia'i sec%iuni referitoare la guvernan%a corporativ o declara%ie care va cuprinde cel pu%in urmtoarele informa%ii8 ) o trimitere la8 - codul de guvernan% corporativ care se aplic entit%ii 'i;sau codul de guvernan% corporativ pe care entitatea a decis s l aplice voluntar. &ntitatea va indica prevederile care sunt disponibile public: 'i;sau - toate informa%iile relevante referitoare la practicile de guvernan% corporativ aplicate n plus fa% de cerin%ele legisla%iei na%ionale. @n acest caz, entitatea va face disponibile public practicile sale de guvernan% corporativ:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!) n msura n care, potrivit legisla%iei na%ionale, entitatea se ndeprteaz de la codul de guvernan% corporativ care i se aplic sau pe care a ales s l aplice, o explica%ie a acesteia privind pr%ile din cod pe care nu le aplic 'i motivele neaplicrii: ") o descriere a principalelor caracteristici ale controlului intern 'i a sistemelor de gestionare a riscurilor, n rela%ie cu procesul de raportare financiar: d) modul de desf'urare a adunrii generale a ac%ionarilor 'i atribu%iile-c3eie ale acesteia, precum 'i o descriere a drepturilor ac%ionarilor 'i a modului cum acestea pot fi exercitate: #) structura 'i modul de operare ale organelor de administra%ie, conducere 'i supraveg3ere 'i ale comitetelor acestora. (3) *embrii organelor de administra%ie, conducere 'i supraveg3ere ale entit%ii au obliga%ia colectiv de a asigura ca situa%iile financiare anuale 'i raportul administratorilor s fie ntocmite 'i publicate n conformitate cu legisla%ia na%ional. 308 - Raportul administratorilor se aprob de consiliul de administra%ie 'i se semneaz n numele acestuia de pre%edintele consiliului.

8'C9-6*'A $+CDR+<G< "CD&RC

11

309 - (1) @n n%elesul prezentelor reglementri, controlul intern al entit%ii vizeaz asigurarea8 - conformit%ii cu legisla%ia n vigoare: - aplicrii deciziilor luate de conducerea entit%ii: - bunei func%ionri a activit%ii interne a entit%ii: - fiabilit%ii informa%iilor financiare: - eficacit%ii opera%iunilor entit%ii: - utilizrii eficiente a resurselor: - prevenirii 'i controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc. $a urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv8 - pe de o parte, urmrirea nscrierii activit%ii entit%ii 'i a comportamentului personalului n cadrul definit de legisla%ia aplicabil, valorile, normele 'i regulile interne ale entit%ii: - pe de alt parte, verificarea dac informa%iile contabile, financiare 'i de gestiune comunicate reflect corect activitatea 'i situa%ia entit%ii. (2) @n contextul situa%iilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil 'i financiar se refer la societ%ile cuprinse n consolidare. (3) $ontrolul intern se aplic pe tot parcursul opera%iunilor desf'urate de entitate, astfel8 ) anterior realizrii opera%iunilor, cu ocazia elaborrii bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizrii opera%iunilor, controlul bugetar: !) n timpul opera%iunilor, de exemplu, sub aspectul determinrii procentului de realizare fizic a produc%iei n curs de execu%ie sau a procentului de rebuturi nregistrate: ") dup finalizarea opera%iunilor, caz n care verificarea este destinat, de exemplu, s analizeze rentabilitatea opera%iunilor 'i s constate existen%a conformit%ii sau a eventualelor anomalii, care trebuie corectate. 310 - (1) $ontrolul intern cuprinde componente str,ns legate, respectiv8 - o definire clar a responsabilit%ilor, resurse 'i proceduri adecvate, modalit%i 'i sisteme de informare, instrumente 'i practici corespunztoare: - difuzarea intern de informa%ii pertinente, fiabile, a cror cunoa'tere permite fiecruia s-'i exercite responsabilit%ile: - un sistem care urmre'te, pe de o parte, analizarea principalelor riscuri identificabile n ceea ce prive'te obiectivele entit%ii 'i, pe de alt parte, asigurarea existen%ei de proceduri de gestionare a acestor riscuri: - activit%i corespunztoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile s afecteze realizarea obiectivelor entit%ii: - o supraveg3ere permanent a dispozitivului de control intern, precum 'i o examinare a func%ionrii sale.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(2) Scopul controlului intern este s asigure coeren%a obiectivelor, s identifice factorii-c3eie de reu'it 'i s comunice conductorilor entit%ii, n timp real, informa%iile referitoare la performan%e 'i perspective. "ndiferent de natura sau mrimea entit%ii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfctor sunt legate de aplicarea unor bune practici. 311 - -olitica de resurse umane a entit%ii trebuie s urmreasc aspecte precum recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continu, evaluri individuale, consilierea salaria%ilor, promovri 'i ac%iuni corectoare. 312 - )ctivit%ile de control fac parte integrant din procesul de gestiune prin care entitatea urmre'te atingerea obiectivelor propuse. $ontrolul vizeaz aplicarea normelor 'i procedurilor de control intern, la toate nivelele ierar3ice 'i func%ionale8 aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performan%elor opera%ionale, securizarea activelor, separarea func%iilor. 313 - &valuarea controlului intern pleac de la aspecte precum8 - existen%a de g3iduri 'i manuale de proceduri: - garantarea evolu%iei sistemului de control intern: - asigurarea posibilit%ii accesului la sistem pentru controlul extern: - asigurarea posibilit%ii confruntrii descrierii teoretice cu realitatea. 314 - (1) @n cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleac de la aspecte precum8 - existen%a unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii opera%ionale: - implicarea conducerii 'i sensibilizarea sa fa% de riscurile crescute sau generate de informatic: - alocarea de resurse care demonstreaz capacitatea sistemului informatic de a-'i atinge obiectivele: - recrutarea de personal cu un nivel de competen% adaptat te3nologiilor utilizate 'i existen%a unui plan de formare continu care trebuie s permit o actualizare a cuno'tin%elor. (2) &lementele de risc specifice, introduse de utilizarea informaticii, se refer la evaluarea unor aspecte precum8 - nivelul de dependen% a entit%ii de sistemul su informatic, cu influen% asupra continuit%ii exploatrii, atunci c,nd dependen%a este prea mare: - nivelul de confiden%ialitate a informa%iilor ve3iculate de sistem: - obliga%ia de respectare a dispozi%iilor n vigoare referitoare la fiscalitate, protec%ia persoanelor, proprietatea intelectual sau reglementri specifice anumitor sectoare de activitate. 315 - (1) $ontrolul intern contabil 'i financiar al entit%ii se aplic n vederea asigurrii unei gestiuni contabile 'i a unei urmriri financiare a activit%ilor sale, pentru a rspunde obiectivelor definite. (2) $ontrolul intern contabil 'i financiar este un element ma7or al controlului intern. &l vizeaz ansamblul proceselor de ob%inere 'i comunicare a informa%iei contabile 'i financiare 'i contribuie la realizarea unei informa%ii fiabile 'i conforme exigen%elor legale. $a 'i controlul intern n general, el se spri7in pe un sistem cuprinz,nd n special elaborarea 'i aplicarea politicilor 'i procedurilor n domeniu, inclusiv a sistemului de supraveg3ere 'i control. (3) $ontrolul intern contabil 'i financiar vizeaz asigurarea8 - conformit%ii informa%iilor contabile 'i financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora: - aplicrii instruc%iunilor elaborate de conducere n legtur cu aceste informa%ii: - prote7rii activelor: - prevenirii 'i detectrii fraudelor 'i neregulilor contabile 'i financiare: - fiabilit%ii informa%iilor difuzate 'i utilizate la nivel intern n scop de control, n msura n care ele contribuie la elaborarea de informa%ii contabile 'i financiare publicate: - fiabilit%ii situa%iilor financiare anuale publicate 'i a altor informa%ii comunicate pie%ei. 316 (1) @n domeniul organizrii generale, trebuie s existe8 - o documentare referitoare la principiile de contabilizare 'i control al opera%iunilor: - circuite de informa%ii viz,nd ex3austivitatea opera%iunilor, o centralizare rapid 'i o armonizare a datelor contabile, precum 'i controale asupra aplicrii acestor circuite: - un calendar al elaborrii de informa%ii contabile 'i financiare difuzate n cadrul grupului, necesare pentru situa%iile financiare ale societ%ii-mam. 2) Sunt necesare, de asemenea8 - identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informa%iilor contabile 'i financiare publicate sau care particip la elaborarea situa%iilor financiare: - accesul fiecrui colaborator implicat n procesul elaborrii de informa%ii contabile 'i financiare, la informa%iile necesare controlului intern:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- instituirea unui mecanism prin care s se asigure efectuarea controalelor: - proceduri prin care s se verifice dac controalele au fost efectuate, s se identifice abaterile de la regul 'i s se poat remedia, dac este necesar: - existen%a unui proces care urmre'te identificarea resurselor necesare bunei func%ionri a func%iei contabile: - adaptarea necesarului de personal 'i a competen%elor acestuia la mrimea 'i complexitatea opera%iunilor, ca 'i la evolu%ia nevoilor 'i constr,ngerilor. 317 Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute n vedere8 - existen%a unui manual de politici contabile: - existen%a unei proceduri de aplicare a acestui manual: - existen%a de controale prin care s se asigure respectarea manualului: - cunoa'terea evolu%iei legisla%iei contabile 'i fiscale: - efectuarea de controale specifice asupra punctelor sensibile: - identificarea 'i tratarea corespunztoare a anomaliilor: - adaptarea programelor informatice la nevoile entit%ii: - conformitatea cu regulile contabile: - asigurarea exactit%ii 'i ex3austivit%ii nregistrrilor contabile: - respectarea caracteristicilor calitative ale informa%iilor cuprinse n situa%iile financiare, astfel nc,t s satisfac nevoile utilizatorilor: - pregtirea informa%iilor necesare consolidrii grupului: - definirea 'i distribuirea procedurilor de elaborare a situa%iilor financiare consolidate, ctre toate entit%ile de consolidat.

8'C9-6*'A )G!"D)R&) S)G #&R"A"$)R&) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<&

12

318 - (1) Situa%iile financiare anuale ale entit%ilor se auditeaz de ctre una sau mai multe persoane fizice sau 7uridice autorizate n condi%iile legii. (2) )uditorii statutari 'i exprim un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situa%iile financiare anuale pentru acela'i exerci%iu financiar. 319 - &ntit%ile prevzute la pct. 6 alin. (1) nu au obliga%ia auditrii situa%iilor financiare anuale, cu respectarea condi%iilor de la pct. . alin. ( ). Situa%iile financiare anuale ale acestor entit%i se verific potrivit prevederilor legisla%iei n materie. 320 - (1) Raportul auditorilor statutari cuprinde8 ) o introducere care identific cel pu%in situa%iile financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, mpreun cu cadrul de raportare financiar care a fost aplicat la ntocmirea acestora: !) o descriere a ariei auditului statutar, care identific cel pu%in standardele de audit conform crora a fost efectuat auditul statutar: ") o opinie de audit care exprim n mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit creia situa%iile financiare anuale ofer o imagine fidel conform cadrului relevant de raportare financiar 'i, dup caz, dac situa%iile financiare anuale respect cerin%ele legale: opinia de audit este fr rezerve, cu rezerve, o opinie contrar sau, dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimrii unei opinii: d) o referire la aspectele asupra crora auditorii statutari atrag aten%ia, printrun paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve: #) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situa%iile financiare anuale pentru acela'i exerci%iu financiar. (2) Raportul se semneaz de ctre auditori statutari, persoane fizice, n numele acestora sau al auditorilor persoane 7uridice autorizate, dup caz, 'i se dateaz.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

8'C9-6*'A )-R+5)R&), S&*C)R&) E" -G5<"$)R&) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<&

13

321 - (1) Situa%iile financiare anuale se ntocmesc 'i se public, potrivit legii, n moneda na%ional. (2) Situa%iile financiare anuale sunt semnate de persoanele n drept, cuprinz,nd8 - numele 'i prenumele persoanei care le-a ntocmit, nscrise n clar: - calitatea acesteia (director economic, contabil-'ef sau alt persoan desemnat prin decizie scris de administrator, persoan autorizat potrivit legii, membr a $orpului &xper%ilor $ontabili 'i $ontabililor )utoriza%i din Rom,nia): - numrul de nregistrare n organismul profesional, dac este cazul. 322. - Situa%iile financiare anuale sunt supuse aprobrii adunrii generale a ac%ionarilor sau asocia%ilor, potrivit legisla%iei n vigoare, pe baza raportului administratorilor pentru exerci%iul financiar n cauz 'i a raportului de audit semnat de persoana responsabil sau a raportului cenzorilor, dup caz. ((((((((((( -unctul 611. a fost modificat prin punctul 0. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 323 - Situa%iile financiare anuale, aprobate n mod corespunztor, mpreun cu raportul administratorilor 'i raportul de audit semnat de persoana responsabil, potrivit legii, sau raportul cenzorilor, se public n conformitate cu legisla%ia n vigoare. 324 - +ri de c,te ori situa%iile financiare anuale 'i raportul administratorilor se public n ntregime, acestea trebuie s fie reproduse n forma 'i con%inutul pe baza crora auditorii statutari sau persoanele care au efectuat verificarea, dup caz, 'i-au ntocmit raportul lor. )cestea trebuie s fie nso%ite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, dup caz. 325 - !ac situa%iile financiare anuale nu se public n ntregime, trebuie s se indice faptul c versiunea publicat este o form prescurtat 'i trebuie s se fac trimitere la oficiul registrului comer%ului la care au fost depuse situa%iile financiare anuale. @n cazul n care situa%iile financiare anuale nu au fost nc depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se public, dar se men%ioneaz dac a fost exprimat o opinie de audit fr rezerve, cu rezerve sau contrar, sau dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit. !e asemenea, se men%ioneaz dac raportul de audit face referire la aspecte asupra crora auditorii statutari atrag aten%ia printr-un paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve. 326 - (1) @mpreun cu situa%iile financiare anuale trebuie publicat propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) !istribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezint n notele explicative. CAP-+O)6) -R&#&!&R" A"C)<& ---

327 - -entru asigurarea informa%iilor destinate sistemului institu%ional al statului, *inisterul Ainan%elor -ublice poate solicita entit%ilor depunerea unor raportri la unit%ile sale teritoriale. CAP-+O)6) -<)CG< !& $+CDGR" K&C&R)< -2

328 - (1) $onturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice n func%ie de necesit%ile impuse de anumite reglementri sau potrivit necesit%ilor proprii ale fiecrei entit%i. (2) $onturile pot avea func%iune contabil de activ ()), pasiv (-) sau sunt bifunc%ionale ();-). @n general, conturile cu func%iune contabil de activ corespund elementelor de natura activelor 'i c3eltuielilor, iar

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

conturile cu func%iune contabil de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii 'i veniturilor sau sunt aferente a7ustrilor de valoare. @n conturile cu trei cifre, cifra terminal 2 semnific opera%iuni de sens contrar celor acoperite n mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte. (3) $onturile n afara bilan%ului sunt conturi care se debiteaz 'i se crediteaz n func%ie de modalitatea de nregistrare n conturile de bilan% a opera%iunii, la scaden% sau la data realizrii acesteia. (4) -entru organizarea contabilit%ii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 2 4$onturi de gestiune4. 329 - -lanul de conturi general este urmtorul8 $<)S) - $+CDGR" !& $)-"D)<GR"

10. $)-"D)< E" R&J&R#& 101. $apital6 1011. $apital subscris nevrsat (-) 1012. $apital subscris vrsat (-) 1015. -atrimoniul regiei (-) 1016. -atrimoniul public? (-) 1018. -atrimoniul institutelor na%ionale de cercetare-dezvoltare (-) ((((((((((( Subpunctul 0 B. a fost introdus prin punctul 6. din +rdin nr. 1690/2012 ncep,nd cu B. 1.10 1. 104. -rime de capital 1041. -rime de emisiune (-) 1042. -rime de fuziune;divizare (-) 1043. -rime de aport (-) 1044. -rime de conversie a obliga%iunilor n ac%iuni (-) 105. Rezerve din reevaluare (-) 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (-) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (-) 1064. Rezerve de valoare 7ust9 (-) 1065. Rezerve reprezent,nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (-) 1067. Rezerve din diferen%e de curs valutar n rela%ie cu investi%ia net ntr-o entitate strin / ();-) 1068. )lte rezerve (-) 107. Rezerve din conversie. ();-) 108. "nterese care nu controleazB 1081. "nterese care nu controleaz - rezultatul exerci%iului financiar ();-) 1082. "nterese care nu controleaz - alte capitaluri proprii ();-) 109. )c%iuni proprii 1091. )c%iuni proprii de%inute pe termen scurt ()) 1092. )c%iuni proprii de%inute pe termen lung ()) 1095. )c%iuni proprii reprezent,nd titluri de%inute de societatea absorbit la societatea absorbant ()) ((((((((((( Subpunctul 029. a fost introdus prin punctul . din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 11. R&JG<D)DG< R&-+RD)D 117. Rezultatul reportat 1171. Rezultatul reportat reprezent,nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit ();-) 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a ")S, mai pu%in ")S 12 2 ();-) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ();-)

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene ();-) ((((((((((( 3 @n func%ie de forma 7uridic a entit%ii se nscrie8 capital social, patrimoniul regiei etc. 4 )cest cont mai apare doar la entit%ile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 5 )cest cont apare numai n situa%iile financiare anuale consolidate. 6 )cest cont apare numai n situa%iile financiare anuale consolidate. 7 )cest cont apare numai n situa%iile financiare anuale consolidate. 8 )cest cont apare numai n situa%iile financiare anuale consolidate. 9 )cest cont apare doar la entit%ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin +*A- nr. 2?;100 'i p,n la nc3iderea soldului acestui cont. 12. R&JG<D)DG< &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R 121. -rofit sau pierdere ();-) 129. Repartizarea profitului ()) 14. $TED"KGR" S)G -"&R!&R" <&K)D& !& &*"D&R&), RSS$G*-SR)R&), #TCJ)R&), $&!)R&) $G D"D<G KR)DG"D S)G )CG<)R&) "CSDRG*&CD&<+R !& $)-"D)<GR" -R+-R"" 141. $,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (-) 149. -ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ()) 15. -R+#"J"+)C& 151. -rovizioane 1511. -rovizioane pentru litigii (-) 1512. -rovizioane pentru garan%ii acordate clien%ilor (-) 1513. -rovizioane pentru dezafectare imobilizri corporale 'i alte ac%iuni similare legate de acestea (-) 1514. -rovizioane pentru restructurare (-) 1515. -rovizioane pentru pensii 'i obliga%ii similare (-) 1516. -rovizioane pentru impozite (-) 1518. )lte provizioane (-) 16. @*-RG*GDGR" E" !)D+R"" )S"*"<)D& 161. @mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni 1614. @mprumuturi externe din emisiuni de obliga%iuni garantate de stat (-) 1615. @mprumuturi externe din emisiuni de obliga%iuni garantate de bnci (-) 1617. @mprumuturi interne din emisiuni de obliga%iuni garantate de stat (-) 1618. )lte mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni (-) 162. $redite bancare pe termen lung 1621. $redite bancare pe termen lung (-) 1622. $redite bancare pe termen lung nerambursate la scaden% (-) 1623. $redite externe guvernamentale (-) 1624. $redite bancare externe garantate de stat (-) 1625. $redite bancare externe garantate de bnci (-) 1626. $redite de la trezoreria statului (-) 1627. $redite bancare interne garantate de stat (-) 166. !atorii care privesc imobilizrile financiare 1661. !atorii fa% de entit%ile afiliate (-) 1663. !atorii fa% de entit%ile de care compania este legat prin interese de participare (-) 167. )lte mprumuturi 'i datorii asimilate (-) 168. !ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate 1681. !ob,nzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni (-) 1682. !ob,nzi aferente creditelor bancare pe termen lung (-) 1685. !ob,nzi aferente datoriilor fa% de entit%ile afiliate (-) 1686. !ob,nzi aferente datoriilor fa% de entit%ile de care compania este legat prin interese de participare (-) 1687. !ob,nzi aferente altor mprumuturi 'i datorii asimilate (-)

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

169. -rime privind rambursarea obliga%iunilor ()) $<)S) 1 - $+CDGR" !& "*+5"<"JSR" 20. "*+5"<"JSR" C&$+R-+R)<& 201. $3eltuieli de constituire ()) 203. $3eltuieli de dezvoltare ()) 205. $oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare ()) 207. Aond comercial 2071. Aond comercial pozitiv 0 ()) 2075. Aond comercial negativ (-) ((((((((((( 10 )cest cont apare, de regul, n situa%iile financiare anuale consolidate. 11 )brogat prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 208. )lte imobilizri necorporale ()) 21. "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& 211. Derenuri 'i amena7ri de terenuri ()) 2111. Derenuri 2112. )mena7ri de terenuri 212. $onstruc%ii ()) 213. "nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii 2131. &c3ipamente te3nologice (ma'ini, utila7e 'i instala%ii de lucru) ()) 2132. )parate 'i instala%ii de msurare, control 'i reglare ()) 2133. *i7loace de transport ()) 2134. )nimale 'i planta%ii ()) 214. *obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale ()) 22. "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& @C $GRS !& )-R+#"J"+C)R& 223. "nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii n curs de aprovizionare ()) 224. *obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale n curs de aprovizionare ()) 23. "*+5"<"JSR" @C $GRS E" )#)CSGR" -&CDRG "*+5"<"JSR" 231. "mobilizri corporale n curs de execu%ie ()) 232. )vansuri acordate pentru imobilizri corporale ()) 233. "mobilizri necorporale n curs de execu%ie ()) 234. )vansuri acordate pentru imobilizri necorporale ()) 26. "*+5"<"JSR" A"C)C$")R& 261. )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate ()) 263. "nterese de participare ()) 264. Ditluri puse n ec3ivalen% 1 ()) ((((((((((( 12 )cest cont apare numai n situa%iile financiare anuale consolidate. 265. )lte titluri imobilizate ()) 267. $rean%e imobilizate 2671. Sume datorate de entit%ile afiliate ()) 2672. !ob,nda aferent sumelor datorate de entit%ile afiliate ()) 2673. $rean%e legate de interesele de participare ()) 2674. !ob,nda aferent crean%elor legate de interesele de participare ()) 2675. @mprumuturi acordate pe termen lung ()) 2676. !ob,nda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung ()) 2677. +bliga%iuni ac3izi%ionate cu ocazia emisiunilor efectuate de ter%i ()). (((((((((((

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Subpunctul 1/... a fost introdus prin punctul

. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0.

2678. )lte crean%e imobilizate ()) 2679. !ob,nzi aferente altor crean%e imobilizate ()) 269. #rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare 2691. #rsminte de efectuat privind ac%iunile de%inute la entit%ile afiliate (-) 2692. #rsminte de efectuat privind interesele de participare (-) 2693. #rsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (-) 28. )*+RD"JSR" -R"#"C! "*+5"<"JSR"<& 280. )mortizri privind imobilizrile necorporale 2801. )mortizarea c3eltuielilor de constituire (-) 2803. )mortizarea c3eltuielilor de dezvoltare (-) 2805. )mortizarea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, drepturilor 'i activelor similare (-) 2807. )mortizarea fondului comercial 6 (-) 2808. )mortizarea altor imobilizri necorporale (-) ((((((((((( 13 )cest cont apare, de regul, n situa%iile financiare anuale consolidate. 281. )mortizri privind imobilizrile corporale 2811. )mortizarea amena7rilor de terenuri (-) 2812. )mortizarea construc%iilor (-) 2813. )mortizarea instala%iilor, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor (-) 2814. )mortizarea altor imobilizri corporale (-) 29. )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) S)G -"&R!&R&) !& #)<+)R& ) "*+5"<"JSR"<+R 290. )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 2903. )7ustri pentru deprecierea c3eltuielilor de dezvoltare (-) 2905. )7ustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, drepturilor 'i activelor similare (-) 2907. )7ustri pentru deprecierea fondului comercial ? (-) 2908. )7ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (-) ((((((((((( 14 )cest cont apare, de regul, n situa%iile financiare anuale consolidate. 291. )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 2911. )7ustri pentru deprecierea terenurilor 'i amena7rilor de terenuri (-) 2912. )7ustri pentru deprecierea construc%iilor (-) 2913. )7ustri pentru deprecierea instala%iilor, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor (-) 2914. )7ustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (-) 293. )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie 2931. )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie (-) 2933. )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie (-) 296. )7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 2961. )7ustri pentru pierderea de valoare a ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate (-) 2962. )7ustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (-) 2963. )7ustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (-) 2964. )7ustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit%ile afiliate (-) 2965. )7ustri pentru pierderea de valoare a crean%elor legate de interesele de participare (-) 2966. )7ustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung (-) 2968. )7ustri pentru pierderea de valoare a altor crean%e imobilizate (-) $<)S) 6 - $+CDGR" !& SD+$GR" E" -R+!G$I"& @C $GRS !& &H&$GI"&

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

30. SD+$GR" !& *)D&R"" -R"*& E" *)D&R")<& 301. *aterii prime ()) 302. *ateriale consumabile 3021. *ateriale auxiliare ()) 3022. $ombustibili ()) 3023. *ateriale pentru ambalat ()) 3024. -iese de sc3imb ()) 3025. Semin%e 'i materiale de plantat ()) 3026. Aura7e ()) 3028. )lte materiale consumabile ()) 303. *ateriale de natura obiectelor de inventar ()) 308. !iferen%e de pre% la materii prime 'i materiale ();-) 32. SD+$GR" @C $GRS !& )-R+#"J"+C)R& 321. *aterii prime n curs de aprovizionare ()) 322. *ateriale consumabile n curs de aprovizionare ()) 323. *ateriale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare ()) 326. )nimale n curs de aprovizionare ()) 327. *rfuri n curs de aprovizionare ()) 328. )mbala7e n curs de aprovizionare ()) 33. -R+!G$I"& @C $GRS !& &H&$GI"& 331. -roduse n curs de execu%ie ()) 332. Servicii n curs de execu%ie ()) 34. -R+!GS& 341. Semifabricate ()) 345. -roduse finite ()) 346. -roduse reziduale ()) 348. !iferen%e de pre% la produse ();-) 35. SD+$GR" )A<)D& <) D&RI" 351. *aterii 'i materiale aflate la ter%i ()) 354. -roduse aflate la ter%i ()) 356. )nimale aflate la ter%i ()) 357. *rfuri aflate la ter%i ()) 358. )mbala7e aflate la ter%i ()) 36. )C"*)<& 361. )nimale 'i psri ()) 368. !iferen%e de pre% la animale 'i psri ();-) 37. *SRAGR" 371. *rfuri ()) 378. !iferen%e de pre% la mrfuri ();-) 38. )*5)<)F& 381. )mbala7e ()) 388. !iferen%e de pre% la ambala7e ();-) 39. )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) SD+$GR"<+R E" -R+!G$I"&" @C $GRS !& &H&$GI"& 391. )7ustri pentru deprecierea materiilor prime (-) 392. )7ustri pentru deprecierea materialelor 3921. )7ustri pentru deprecierea materialelor consumabile (-) 3922. )7ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (-) 393. )7ustri pentru deprecierea produc%iei n curs de execu%ie (-) 394. )7ustri pentru deprecierea produselor 3941. )7ustri pentru deprecierea semifabricatelor (-) 3945. )7ustri pentru deprecierea produselor finite (-) 3946. )7ustri pentru deprecierea produselor reziduale (-) 395. )7ustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter%i 3951. )7ustri pentru deprecierea materiilor 'i materialelor aflate la ter%i (-)

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

3952. )7ustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter%i (-) 3953. )7ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter%i (-) 3954. )7ustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter%i (-) 3956. )7ustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter%i (-) 3957. )7ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter%i (-) 3958. )7ustri pentru deprecierea ambala7elor aflate la ter%i (-) 396. )7ustri pentru deprecierea animalelor (-) 397. )7ustri pentru deprecierea mrfurilor (-) 398. )7ustri pentru deprecierea ambala7elor (-) $<)S) ? - $+CDGR" !& D&RI" 40. AGRC"J+R" E" $+CDGR" )S"*"<)D& 401. Aurnizori (-) 403. &fecte de pltit (-) 404. Aurnizori de imobilizri (-) 405. &fecte de pltit pentru imobilizri (-) 408. Aurnizori - facturi nesosite (-) 409. Aurnizori - debitori 4091. Aurnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor ()) 4092. Aurnizori - debitori pentru prestri de servicii ()) 41. $<"&CI" E" $+CDGR" )S"*"<)D& 411. $lien%i 4111. $lien%i ()) 4118. $lien%i incer%i sau n litigiu ()) 413. &fecte de primit de la clien%i ()) 418. $lien%i - facturi de ntocmit ()) 419. $lien%i - creditori (-) 42. -&RS+C)< E" $+CDGR" )S"*"<)D& 421. -ersonal - salarii datorate (-) 423. -ersonal - a7utoare materiale datorate (-) 424. -rime reprezent,nd participarea personalului la profit 9 (-) ((((((((((( 15 Se utilizeaz atunci c,nd exist baz legal pentru acordarea acestora. 425. )vansuri acordate personalului ()) 426. !repturi de personal neridicate (-) 427. Re%ineri din salarii datorate ter%ilor (-) 428. )lte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul 4281. )lte datorii n legtur cu personalul (-) 4282. )lte crean%e n legtur cu personalul ()) 43. )S"KGRSR" S+$")<&, -R+D&$I") S+$")<S E" $+CDGR" )S"*"<)D& 431. )sigurri sociale 4311. $ontribu%ia unit%ii la asigurrile sociale (-) 4312. $ontribu%ia personalului la asigurrile sociale (-) 4313. $ontribu%ia anga7atorului pentru asigurrile sociale de sntate (-) 4314. $ontribu%ia anga7a%ilor pentru asigurrile sociale de sntate (-) 437. )7utor de 'oma7 4371. $ontribu%ia unit%ii la fondul de 'oma7 (-) 4372. $ontribu%ia personalului la fondul de 'oma7 (-) 438. )lte datorii 'i crean%e sociale 4381. )lte datorii sociale (-) 4382. )lte crean%e sociale ())

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

44. 5GK&DG< SD)DG<G", A+C!GR" S-&$")<& E" $+CDGR" )S"*"<)D& 441. "mpozitul pe profit;venit 4411. "mpozitul pe profit (-) 4418. "mpozitul pe venit / (-) ((((((((((( 16 Se utilizeaz pentru eviden%ierea impozitului pe venitul microntreprinderilor, definite conform legii. 442. Daxa pe valoarea adugat 4423. D#) de plat (-) 4424. D#) de recuperat ()) 4426. D#) deductibil ()) 4427. D#) colectat (-) 4428. D#) neexigibil ();-) 444. "mpozitul pe venituri de natura salariilor (-) 445. Subven%ii 4451. Subven%ii guvernamentale ()) 4452. @mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven%ii ()) 4458. )lte sume primite cu caracter de subven%ii ()) 446. )lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate (-) 447. Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate (-) 448. )lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului 4481. )lte datorii fa% de bugetul statului (-) 4482. )lte crean%e privind bugetul statului ()) 45. KRG- E" )$I"+C)R";)S+$")I" 451. !econtri ntre entit%ile afiliate 4511. !econtri ntre entit%ile afiliate ();-) 4518. !ob,nzi aferente decontrilor ntre entit%ile afiliate ();-) 453. !econtri privind interesele de participare 4531. !econtri privind interesele de participare ();-) 4538. !ob,nzi aferente decontrilor privind interesele de participare ();-) 455. Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor 4551. )c%ionari;asocia%i - conturi curente (-) 4558. )c%ionari;asocia%i - dob,nzi la conturi curente (-) 456. !econtri cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul ();-) 457. !ividende de plat (-) 458. !econtri din opera%ii n participa%ie 4581. !econtri din opera%ii n participa%ie - pasiv (-) 4582. !econtri din opera%ii n participa%ie - activ ()) 46. !&5"D+R" E" $R&!"D+R" !"#&RE" 461. !ebitori diver'i ()) 462. $reditori diver'i (-) 47. $+CDGR" !& SG5#&CI"", R&KG<)R"J)R& E" )S"*"<)D& 471. $3eltuieli nregistrate n avans ()) 472. #enituri nregistrate n avans (-) 473. !econtri din opera%ii n curs de clarificare ();-) 475. SG5#&CI"" -&CDRG "C#&SD"I"" 4751. Subven%ii guvernamentale pentru investi%ii (-) 4752. @mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven%ii pentru investi%ii (-) 4753. !ona%ii pentru investi%ii (-) 4754. -lusuri de inventar de natura imobilizrilor (-) 4758. )lte sume primite cu caracter de subven%ii pentru investi%ii (-) 478. #enituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien%i (-) ((((((((((( Subpunctul ?.B. a fost introdus prin punctul 6. din +rdin nr. 1690/2012 ncep,nd cu B. 1.10 1.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

48. !&$+CDSR" @C $)!RG< GC"DSI"" 481. !econtri ntre unitate 'i subunit%i ();-) 482. !econtri ntre subunit%i ();-) 49. )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) $R&)CI&<+R 491. )7ustri pentru deprecierea crean%elor - clien%i (-) 495. )7ustri pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii (-) 496. )7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i (-) $<)S) 9 - $+CDGR" !& DR&J+R&R"& 50. "C#&SD"I"" -& D&R*&C S$GRD 501. )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate ()) 505. +bliga%iuni emise 'i rscumprate ()) 506. +bliga%iuni ()) 508. )lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate 5081. )lte titluri de plasament ()) 5088. !ob,nzi la obliga%iuni 'i titluri de plasament ()) 509. #rsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt 5091. #rsminte de efectuat pentru ac%iunile de%inute la entit%ile afiliate (-) 5092. #rsminte de efectuat pentru alte investi%ii pe termen scurt (-) 51. $+CDGR" <) 5SC$" 511. #alori de ncasat 5112. $ecuri de ncasat ()) 5113. &fecte de ncasat ()) 5114. &fecte remise spre scontare ()) 512. $onturi curente la bnci 5121. $onturi la bnci n lei ()) 5124. $onturi la bnci n valut ()) 5125. Sume n curs de decontare ()) 518. !ob,nzi 5186. !ob,nzi de pltit (-) 5187. !ob,nzi de ncasat ()) 519. $redite bancare pe termen scurt 5191. $redite bancare pe termen scurt (-) 5192. $redite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden% (-) 5193. $redite externe guvernamentale (-) 5194. $redite externe garantate de stat (-) 5195. $redite externe garantate de bnci (-) 5196. $redite de la trezoreria statului (-) 5197. $redite interne garantate de stat (-) 5198. !ob,nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (-) 53. $)S) 531. $asa 5311. $asa n lei ()) 5314. $asa n valut ()) 532. )lte valori 5321. Dimbre fiscale 'i po'tale ()) 5322. 5ilete de tratament 'i odi3n ()) 5323. Dic3ete 'i bilete de cltorie ()) 5328. )lte valori ()) 54. )$R&!"D"#& 541. )creditive

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

5411. )creditive n lei ()) 5412. )creditive n valut ()) 542. )vansuri de trezorerie . ()) ((((((((((( 17 @n acest cont vor fi eviden%iate 'i sumele acordate prin sistemul de carduri. 58. #"R)*&CD& "CD&RC& 581. #iramente interne ();-) 59. )FGSDSR" -&CDRG -"&R!&R&) !& #)<+)R& ) $+CDGR"<+R !& DR&J+R&R"& 591. )7ustri pentru pierderea de valoare a ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate (-) 595. )7ustri pentru pierderea de valoare a obliga%iunilor emise 'i rscumprate (-) 596. )7ustri pentru pierderea de valoare a obliga%iunilor (-) 598. )7ustri pentru pierderea de valoare a altor investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate (-) $<)S) / - $+CDGR" !& $U&<DG"&<" 60. $U&<DG"&<" -R"#"C! SD+$GR"<& 601. $3eltuieli cu materiile prime 602. $3eltuieli cu materialele consumabile 6021. $3eltuieli cu materialele auxiliare 6022. $3eltuieli privind combustibilii 6023. $3eltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. $3eltuieli privind piesele de sc3imb 6025. $3eltuieli privind semin%ele 'i materialele de plantat 6026. $3eltuieli privind fura7ele 6028. $3eltuieli privind alte materiale consumabile 603. $3eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. $3eltuieli privind materialele nestocate 605. $3eltuieli privind energia 'i apa 606. $3eltuieli privind animalele 'i psrile 607. $3eltuieli privind mrfurile 608. $3eltuieli privind ambala7ele 609. Reduceri comerciale primite 61. $U&<DG"&<" $G S&R#"$""<& &H&$GD)D& !& D&RI" 611. $3eltuieli cu ntre%inerea 'i repara%iile 612. $3eltuieli cu redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile 613. $3eltuieli cu primele de asigurare 614. $3eltuieli cu studiile 'i cercetrile 62. $U&<DG"&<" $G )<D& S&R#"$"" &H&$GD)D& !& D&RI" 621. $3eltuieli cu colaboratorii 622. $3eltuieli privind comisioanele 'i onorariile 623. $3eltuieli de protocol, reclam 'i publicitate 624. $3eltuieli cu transportul de bunuri 'i personal 625. $3eltuieli cu deplasri, deta'ri 'i transferri 626. $3eltuieli po'tale 'i taxe de telecomunica%ii 627. $3eltuieli cu serviciile bancare 'i asimilate 628. )lte c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i 63. $U&<DG"&<" $G )<D& "*-+J"D&, D)H& E" #SRSS*"CD& )S"*"<)D& 635. $3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate 64. $U&<DG"&<" $G -&RS+C)<G< 641. $3eltuieli cu salariile personalului 642. $3eltuieli cu tic3etele de mas acordate salaria%ilor 643. $3eltuieli cu primele reprezent,nd participarea personalului la profit

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

644. $3eltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii 645. $3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social 6451. $ontribu%ia unit%ii la asigurrile sociale 6452. $ontribu%ia unit%ii pentru a7utorul de 'oma7 6453. $ontribu%ia anga7atorului pentru asigurrile sociale de sntate 6456. $ontribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative 6457. $ontribu%ia unit%ii la primele de asigurare voluntar de sntate 6458. )lte c3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social 65. )<D& $U&<DG"&<" !& &H-<+)D)R& 652. $3eltuieli cu protec%ia mediului ncon7urtor 654. -ierderi din crean%e 'i debitori diver'i 658. )lte c3eltuieli de exploatare 6581. !espgubiri, amenzi 'i penalit%i 6582. !ona%ii acordate 6583. $3eltuieli privind activele cedate 'i alte opera%ii de capital 6588. )lte c3eltuieli de exploatare 66. $U&<DG"&<" A"C)C$")R& 663. -ierderi din crean%e legate de participa%ii 664. $3eltuieli privind investi%iile financiare cedate 6641. $3eltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6642. -ierderi din investi%iile pe termen scurt cedate 665. $3eltuieli din diferen%e de curs valutar 666. $3eltuieli privind dob,nzile 667. $3eltuieli privind sconturile acordate 668. )lte c3eltuieli financiare 67. $U&<DG"&<" &HDR)+R!"C)R& 671. $3eltuieli privind calamit%ile 'i alte evenimente extraordinare 68. $U&<DG"&<" $G )*+RD"JSR"<&, -R+#"J"+)C&<& E" )FGSDSR"<& -&CDRG !&-R&$"&R& S)G -"&R!&R& !& #)<+)R& 681. $3eltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere 6811. $3eltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor 6812. $3eltuieli de exploatare privind provizioanele 6813. $3eltuieli de exploatare privind a7ustrile pentru deprecierea imobilizrilor 6814. $3eltuieli de exploatare privind a7ustrile pentru deprecierea activelor circulante 686. $3eltuieli financiare privind amortizrile 'i a7ustrile pentru pierdere de valoare 6863. $3eltuieli financiare privind a7ustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 6864. $3eltuieli financiare privind a7ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. $3eltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga%iunilor 69. $U&<DG"&<" $G "*-+J"DG< -& -R+A"D E" )<D& "*-+J"D& 691. $3eltuieli cu impozitul pe profit 698. $3eltuieli cu impozitul pe venit 'i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus B ((((((((((( 18 Se utilizeaz conform reglementrilor legale. $<)S) . - $+CDGR" !& #&C"DGR" 70. $"AR) !& )A)$&R" C&DS 701. #enituri din v,nzarea produselor finite 702. #enituri din v,nzarea semifabricatelor 703. #enituri din v,nzarea produselor reziduale 704. #enituri din servicii prestate 705. #enituri din studii 'i cercetri 706. #enituri din redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii 707. #enituri din v,nzarea mrfurilor

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

708. #enituri din activit%i diverse 709. Reduceri comerciale acordate 71. #&C"DGR" )A&R&CD& $+SDG<G" -R+!G$I"&" @C $GRS !& &H&$GI"& 711. #enituri aferente costurilor stocurilor de produse 712. #enituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu%ie 72. #&C"DGR" !"C -R+!G$I") !& "*+5"<"JSR" 721. #enituri din produc%ia de imobilizri necorporale 722. #enituri din produc%ia de imobilizri corporale 74. #&C"DGR" !"C SG5#&CI"" !& &H-<+)D)R& 741. #enituri din subven%ii de exploatare 7411. #enituri din subven%ii de exploatare aferente cifrei de afaceri 2 7412. #enituri din subven%ii de exploatare pentru materii prime 'i materiale consumabile 7413. #enituri din subven%ii de exploatare pentru alte c3eltuieli externe 7414. #enituri din subven%ii de exploatare pentru plata personalului 7415. #enituri din subven%ii de exploatare pentru asigurri 'i protec%ie social 7416. #enituri din subven%ii de exploatare pentru alte c3eltuieli de exploatare 7417. #enituri din subven%ii de exploatare aferente altor venituri 7418. #enituri din subven%ii de exploatare pentru dob,nda datorat ((((((((((( 19 Se ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri. 75. )<D& #&C"DGR" !"C &H-<+)D)R& 754. #enituri din crean%e reactivate 'i debitori diver'i 758. )lte venituri din exploatare 7581. #enituri din despgubiri, amenzi 'i penalit%i 7582. #enituri din dona%ii primite 7583. #enituri din v,nzarea activelor 'i alte opera%ii de capital 7584. #enituri din subven%ii pentru investi%ii 7588. )lte venituri din exploatare 76. #&C"DGR" A"C)C$")R& 761. #enituri din imobilizri financiare 7611. #enituri din ac%iuni de%inute la entit%ile afiliate 7613. #enituri din interese de participare 762. #enituri din investi%ii financiare pe termen scurt 763. #enituri din crean%e imobilizate 764. #enituri din investi%ii financiare cedate 7641. #enituri din imobilizri financiare cedate 7642. $,'tiguri din investi%ii pe termen scurt cedate 765. #enituri din diferen%e de curs valutar 766. #enituri din dob,nzi 767. #enituri din sconturi ob%inute 768. )lte venituri financiare 77. #&C"DGR" &HDR)+R!"C)R& 771. #enituri din subven%ii pentru evenimente extraordinare 'i altele similare 78. #&C"DGR" !"C -R+#"J"+)C& E" )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R& S)G -"&R!&R& !& #)<+)R& 781. #enituri din provizioane 'i a7ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. #enituri din provizioane 7813. #enituri din a7ustri pentru deprecierea imobilizrilor 7814. #enituri din a7ustri pentru deprecierea activelor circulante 7815. #enituri din fondul comercial negativ10 ((((((((((( 20 )brogat prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 786. #enituri financiare din a7ustri pentru pierdere de valoare 7863. #enituri financiare din a7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

7864. #enituri financiare din a7ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante $<)S) B - $+CDGR" S-&$")<& 80. $+CDGR" @C )A)R) 5"<)CIG<G" 801. )nga7amente acordate 8011. Kiruri 'i garan%ii acordate 8018. )lte anga7amente acordate 802. )nga7amente primite 8021. Kiruri 'i garan%ii primite 8028. )lte anga7amente primite 803. )lte conturi n afara bilan%ului 8031. "mobilizri corporale luate cu c3irie 8032. #alori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033. #alori materiale primite n pstrare sau custodie 8034. !ebitori sco%i din activ, urmri%i n continuare 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin% 8036. Redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate 8037. &fecte scontate nea7unse la scaden% 8038. 5unuri publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie 8039. )lte valori n afara bilan%ului 804. )mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe 8045. )mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe 805. !ob,nzi aferente contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, nea7unse la scaden% 8051. !ob,nzi de pltit 8052. !ob,nzi de ncasat1 ((((((((((( 21 )cest cont se folose'te de ctre entit%ile radiate din Registrul general 'i care mai au n derulare contracte de leasing. 806. $ertificate de emisii de gaze cu efect de ser 807. )ctive contingente 808. !atorii contingente 89. 5"<)CI 891. 5ilan% de desc3idere 892. 5ilan% de nc3idere $<)S) 2 - $+CDGR" !& K&SD"GC&11 ((((((((((( 22 -entru organizarea contabilit%ii de gestiune, folosirea conturilor din aceast clas este op%ional. 90. !&$+CDSR" "CD&RC& 901. !econtri interne privind c3eltuielile 902. !econtri interne privind produc%ia ob%inut 903. !econtri interne privind diferen%ele de pre% 92. $+CDGR" !& $)<$G<)I"& 921. $3eltuielile activit%ii de baz 922. $3eltuielile activit%ilor auxiliare 923. $3eltuieli indirecte de produc%ie 924. $3eltuieli generale de administra%ie 925. $3eltuieli de desfacere 93. $+SDG< -R+!G$I"&" 931. $ostul produc%iei ob%inute

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

933. $ostul produc%iei n curs de execu%ie CAP-+O)6) 2 DR)CS-GC&R&)16 S+<!GR"<+R $+CDGR"<+R !"C 5)<)CI) !& #&R"A"$)R& <) 6 . 1.1002 @C C+G< -<)C !& $+CDGR" K&C&R)< ((((((((((( 23 )dministratorii entit%ilor rspund pentru transpunerea corect a soldurilor conturilor, din balan%ele de verificare la 6 decembrie 1002, n conturile prevzute n noul -lan de conturi general cuprins n prezentele reglementri. !e asemenea, se va urmri ca transpunerea din vec3ile conturi sintetice n noile conturi sintetice de gradul unu 'i doi, dac este cazul, s se efectueze n func%ie de natura sumelor reflectate n soldul fiecrui cont. $+CDGR" $+CD)5"<& &GR+-&C& Simbol cont $<)S) 0 0 $+CDGR" #&$U" (conform -lanului de conturi general cuprins R&K<&*&CDSR"<+R n Reglementrile contabile aprobate prin +rdinul ministrului $G !"R&$D"#&<& finan%elor publice nr. .91;1009, cu modificrile 'i completrile ulterioare) Simbol !enumire cont !enumire cont cont - $+CDGR" !& $)-"D)<GR" -+DR"#"D $+CA+R*& $apital $apital subscris nevrsat 0 1 $apital subscris vrsat 0 9 -atrimoniul regiei 0 / -atrimoniul public 0? -rime de capital 0? -rime de emisiune 0?1 -rime de fuziune;divizare 0?6 -rime de aport 0?? -rime de conversie a obliga%iunilor n ac%iuni 09 0/ Rezerve din reevaluare Rezerve 0/ Rezerve legale 0/6 Rezerve statutare sau contractuale 0/? Rezerve de valoare 7ust 0/9 Rezerve reprezent,nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 0/. Rezerve din diferen%e de curs valutar n rela%ie cu investi%ia net ntr-o entitate strin 0/B )lte rezerve 0. 0B Rezerve din conversie "nterese care nu controleaz 0B "nterese care nu controleaz - rezultatul exerci%iului financiar 0B1 "nterese care nu controleaz - alte capitaluri 0. 0B 09 0/ 0? 0 0 $apital $apital subscris nevrsat 0 1 $apital subscris vrsat 0 9 -atrimoniul regiei 0 / -atrimoniul public -rime de capital 0? -rime de emisiune 0?1 -rime de fuziune;divizare 0?6 -rime de aport 0?? -rime de conversie a obliga%iunilor n ac%iuni Rezerve din reevaluare Rezerve 0/ Rezerve legale 0/6 Rezerve statutare sau contractuale 0/? Rezerve de valoare 7ust 0/9 Rezerve reprezent,nd rezerve din reevaluare $ont nou surplusul realizat din

KRG-) 0 - $)-"D)< E" R&J&R#&

0/B )lte rezerve Rezerve din conversie "nterese minoritare 0B "nterese minoritare - rezultatul exerci%iului financiar 0B1 "nterese minoritare - alte capitaluri proprii

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

proprii 02 )c%iuni proprii 02 )c%iuni proprii de%inute pe termen scurt 021 )c%iuni proprii de%inute pe termen lung KRG-) . - R&JG<D)DG< R&-+RD)D Rezultatul reportat . Rezultatul reportat reprezent,nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit .1 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a ")S, mai pu%in ")S 121?
1?

02

)c%iuni proprii 02 )c%iuni proprii de%inute pe termen scurt 021 )c%iuni proprii de%inute pe termen lung

Rezultatul reportat . Rezultatul reportat reprezent,nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit .1 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a ")S, mai pu%in ")S 12

)cest cont apare doar la entit%ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin +*A- nr. 2?;100 'i p,n la nc3iderea soldului ace stui cont. .? Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ./ Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene KRG-) 1 - R&JG<D)DG< &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R 1 12 -rofit sau pierdere Repartizarea profitului 1 12 .? Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile ./ Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene -rofit sau pierdere Repartizarea profitului

KRG-) ? - $TED"KGR" S)G -"&R!&R" <&K)D& !& &*"D&R&), RSS$G*-SR)R&), #TCJ)R&), $&!)R&) $G D"D<G KR)DG"D S)G )CG<)R&) "CSDRG*&CD&<+R !& $)-"D)<GR" -R+-R"" ? $,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea ? $,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii ?2 -ierderi legate de emiterea, rscumprarea, ?2 -ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea anularea instrumentelor de capitaluri proprii instrumentelor de capitaluri proprii KRG-) 9 - -R+#"J"+)C& 9 9 -rovizioane -rovizioane pentru litigii 9 1 -rovizioane pentru garan%ii acordate clien%ilor 9 6 -rovizioane pentru dezafectare imobilizri corporale 'i alte ac%iuni similare legate de acestea 9 ? -rovizioane pentru restructurare 9 9 -rovizioane pentru pensii 'i obliga%ii similare 9 / -rovizioane pentru impozite 9 B )lte provizioane KRG-) / - @*-RG*GDGR" E" !)D+R"" )S"*"<)D& / @mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni / ? @mprumuturi externe din emisiuni obliga%iuni garantate de stat / 9 @mprumuturi externe din emisiuni obliga%iuni garantate de bnci de de / @mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni / ? @mprumuturi externe din emisiuni de obliga%iuni garantate de stat / 9 @mprumuturi externe din emisiuni de obliga%iuni garantate de bnci 9 9 -rovizioane -rovizioane pentru litigii 9 1 -rovizioane pentru garan%ii acordate clien%ilor 9 6 -rovizioane pentru dezafectare imobilizri corporale 'i alte ac%iuni similare legate de acestea 9 ? -rovizioane pentru restructurare 9 9 -rovizioane pentru pensii 'i obliga%ii similare 9 / -rovizioane pentru impozite 9 B )lte provizioane

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

/ . @mprumuturi interne din emisiuni de obliga%iuni garantate de stat / B )lte mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni /1 $redite bancare pe termen lung /1 $redite bancare pe termen lung /11 $redite bancare pe termen nerambursate la scaden% /16 $redite externe guvernamentale lung /1

/ . @mprumuturi interne din emisiuni de obliga%iuni garantate de stat / B )lte mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni $redite bancare pe termen lung /1 $redite bancare pe termen lung /11 $redite bancare pe termen lung nerambursate la scaden% /16 $redite externe guvernamentale /1? $redite bancare externe garantate de stat /19 $redite bancare externe garantate de bnci /1/ $redite de la trezoreria statului /1. $redite bancare interne garantate de stat // !atorii care privesc imobilizrile financiare // !atorii fa% de entit%ile afiliate //6 !atorii fa% de entit%ile de care compania este legat prin interese de participare )lte mprumuturi 'i datorii asimilate !ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate /B !ob,nzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni /B1 !ob,nzi aferente creditelor bancare pe termen lung /B9 !ob,nzi aferente datoriilor fa% de entit%ile afiliate /B/ !ob,nzi aferente datoriilor fa% de entit%ile de care compania este legat prin interese de participare /B. !ob,nzi aferente altor mprumuturi 'i datorii asimilate -rime privind rambursarea obliga%iunilor

/1? $redite bancare externe garantate de stat /19 $redite bancare externe garantate de bnci /1/ $redite de la trezoreria statului /1. $redite bancare interne garantate de stat // !atorii care privesc imobilizrile financiare // !atorii fa% de entit%ile afiliate //6 !atorii fa% de entit%ile de care compania este legat prin interese de participare )lte mprumuturi 'i datorii asimilate /. !ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor /B asimilate /B !ob,nzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni /B1 !ob,nzi aferente creditelor bancare pe termen lung /B9 !ob,nzi aferente datoriilor fa% de entit%ile afiliate /B/ !ob,nzi aferente datoriilor fa% de entit%ile de care compania este legat prin interese de participare /B. !ob,nzi aferente altor mprumuturi 'i datorii asimilate -rime privind rambursarea obliga%iunilor /2

/. /B

/2

$<)S) 1 - $+CDGR" !& "*+5"<"JSR" KRG-) 10 - "*+5"<"JSR" C&$+R-+R)<& 10 106 109 9


1

$3eltuieli de constituire $3eltuieli de dezvoltare

10 106

$3eltuieli de constituire $3eltuieli de dezvoltare

$oncesiuni, brevete, licen%e, mrci 109 $oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, comerciale, drepturi 'i active similare drepturi 'i active similare 19 @n acest cont vor fi reflectate 'i concesiunile, brevetele, licen%ele, mrcile comerciale, drepturile 'i activele similare realizate cu for%e proprii, existente n sold la data transpunerii, p,n la scoaterea lor din eviden%. 10. Aond comercial 10. Aond comercial pozitiv 10.9 Aond comercial negativ 10B 1 )lte imobilizri necorporale Derenuri 'i amena7ri de terenuri 10B 1 KRG-) 1 - "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& Derenuri 'i amena7ri de terenuri 10. Aond comercial 10. Aond comercial pozitiv 10.9 Aond comercial negativ )lte imobilizri necorporale

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1 1 1 1 1 6

Derenuri 1 )mena7ri de terenuri $onstruc%ii 1 1

1 1

Derenuri 1 )mena7ri de terenuri $onstruc%ii

"nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, 1 6 "nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i animale 'i planta%ii planta%ii 1 6 &c3ipamente te3nologice (ma'ini, utila7e 'i 1 6 &c3ipamente te3nologice (ma'ini, utila7e 'i instala%ii instala%ii de lucru) de lucru) 1 61 )parate 'i instala%ii de msurare, control 'i 1 61 )parate 'i instala%ii de msurare, control 'i reglare reglare 1 66 *i7loace de transport 1 66 *i7loace de transport 1 6? )nimale 'i planta%ii 1 6? )nimale 'i planta%ii

1 ?

*obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de 1 ? *obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte alte active corporale active corporale KRG-) 11 - "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& @C $GRS !& )-R+#"J"+C)R& 116 "nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, $ont nou animale 'i planta%ii n curs de aprovizionare 11? *obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de $ont nou protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale n curs de aprovizionare KRG-) 16 - "*+5"<"JSR" @C $GRS E" )#)CSGR" -&CDRG "*+5"<"JSR" 16 161 166 16? "mobilizri corporale n curs de execu%ie 16 "mobilizri corporale n curs de execu%ie )vansuri acordate pentru imobilizri corporale "mobilizri necorporale n curs de execu%ie )vansuri acordate pentru imobilizri necorporale )vansuri acordate pentru imobilizri 161 corporale "mobilizri necorporale n curs de execu%ie 166 imobilizri 16?

)vansuri acordate pentru necorporale KRG-) 1/ - "*+5"<"JSR" A"C)C$")R& 1/ 1/6 1/? 1/9 1/. )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate "nterese de participare Ditluri puse n ec3ivalen% )lte titluri imobilizate $rean%e imobilizate 1/. Sume datorate de entit%ile afiliate

1/ 1/6 1/? 1/9 1/.

)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate "nterese de participare Ditluri puse n ec3ivalen% )lte titluri imobilizate $rean%e imobilizate 1/. Sume datorate de entit%ile afiliate 1/.1 !ob,nda aferent sumelor datorate de entit%ile afiliate 1/.6 $rean%e legate de interesele de participare 1/.? !ob,nda aferent crean%elor legate de interesele de participare 1/.9 @mprumuturi acordate pe termen lung 1/./ !ob,nda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung 1/.B )lte crean%e imobilizate 1/.2 !ob,nzi aferente altor crean%e imobilizate

1/.1 !ob,nda aferent sumelor datorate de entit%ile afiliate 1/.6 $rean%e legate de interesele de participare 1/.? !ob,nda aferent crean%elor legate de interesele de participare 1/.9 @mprumuturi acordate pe termen lung 1/./ !ob,nda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung 1/.B )lte crean%e imobilizate 1/.2 !ob,nzi aferente altor crean%e imobilizate

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1/2

#rsminte de efectuat pentru imobilizri 1/2 #rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare financiare 1/2 #rsminte de efectuat privind ac%iunile 1/2 #rsminte de efectuat privind ac%iunile de%inute la de%inute la entit%ile afiliate entit%ile afiliate 1/21 #rsminte de efectuat privind interesele de 1/21 #rsminte de efectuat privind interesele de participare participare 1/26 #rsminte de efectuat pentru alte 1/26 #rsminte de efectuat pentru alte imobilizri imobilizri financiare financiare KRG-) 1B - )*+RD"JSR" -R"#"C! "*+5"<"JSR"<& 1B0 )mortizri privind imobilizrile necorporale 1B0 )mortizarea c3eltuielilor de constituire 1B06 )mortizarea c3eltuielilor de dezvoltare 1B09 )mortizarea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, drepturilor 'i activelor similare 1B0. )mortizarea fondului comercial 1B0B )mortizarea altor imobilizri necorporale 1B 1B )mortizri privind imobilizrile corporale )mortizarea amena7rilor de terenuri de 1B 1 )mortizarea construc%iilor 1B 6 )mortizarea instala%iilor, mi7loacelor transport, animalelor 'i planta%iilor 1B ? )mortizarea altor imobilizri corporale 120 1B 1B 1B0 )mortizri privind imobilizrile necorporale 1B0 )mortizarea c3eltuielilor de constituire 1B06 )mortizarea c3eltuielilor de dezvoltare 1B09 )mortizarea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, drepturilor 'i activelor similare 1B0. )mortizarea fondului comercial 1B0B )mortizarea altor imobilizri necorporale )mortizri privind imobilizrile corporale )mortizarea amena7rilor de terenuri 1B 1 )mortizarea construc%iilor 1B 6 )mortizarea instala%iilor, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor 1B ? )mortizarea altor imobilizri corporale )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 1206 )7ustri pentru deprecierea c3eltuielilor de dezvoltare 1209 )7ustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, drepturilor 'i activelor similare 120. )7ustri pentru deprecierea fondului comercial 120B )7ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale 12 )7ustri pentru deprecierea terenurilor amena7rilor de terenuri 12 1 )7ustri pentru deprecierea construc%iilor 'i

KRG-) 12 - )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) S)G -"&R!&R&) !& #)<+)R& ) "*+5"<"JSR"<+R )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor 120 necorporale 1206 )7ustri pentru deprecierea c3eltuielilor de dezvoltare 1209 )7ustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, drepturilor 'i activelor similare 120. )7ustri pentru deprecierea fondului comercial 120B )7ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor 12 corporale 12 )7ustri pentru deprecierea terenurilor 'i amena7rilor de terenuri 12 1 )7ustri pentru deprecierea construc%iilor

12

12 6 )7ustri pentru deprecierea instala%iilor, 12 6 )7ustri pentru deprecierea instala%iilor, mi7loacelor mi7loacelor de transport, animalelor 'i de transport, animalelor 'i planta%iilor planta%iilor 12 ? )7ustri pentru deprecierea altor imobilizri 12 ? )7ustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale corporale 126 )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n 126 )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de curs de execu%ie execu%ie

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

126 )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor 126 )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale corporale n curs de execu%ie n curs de execu%ie 1266 )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor 1266 )7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie necorporale n curs de execu%ie 12/ )7ustri pentru pierderea de valoare a 12/ )7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor imobilizrilor financiare financiare 12/ )7ustri pentru pierderea de valoare a 12/ )7ustri pentru pierderea de valoare a ac%iunilor ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate de%inute la entit%ile afiliate 12/1 )7ustri pentru pierderea de valoare a 12/1 )7ustri pentru pierderea de valoare a intereselor intereselor de participare de participare 12/6 )7ustri pentru pierderea de valoare a altor 12/6 )7ustri pentru pierderea de valoare a altor titluri titluri imobilizate imobilizate 12/? )7ustri pentru pierderea de valoare a 12/? )7ustri pentru pierderea de valoare a sumelor sumelor datorate de entit%ile afiliate datorate de entit%ile afiliate 12/9 )7ustri pentru pierderea de valoare a 12/9 )7ustri pentru pierderea de valoare a crean%elor crean%elor legate de interesele de legate de interesele de participare participare 12// )7ustri pentru pierderea de valoare a 12// )7ustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lung mprumuturilor acordate pe termen lung 12/B )7ustri pentru pierderea de valoare a altor 12/B )7ustri pentru pierderea de valoare a altor crean%e crean%e imobilizate imobilizate $<)S) 6 - $+CDGR" !& SD+$GR" E" -R+!G$I"& @C $GRS !& &H&$GI"& KRG-) 60 - SD+$GR" !& *)D&R"" -R"*& E" *)D&R")<& 60 601 *aterii prime *ateriale consumabile 601 *ateriale auxiliare 6011 $ombustibili 6016 *ateriale pentru ambalat 601? -iese de sc3imb 6019 Semin%e 'i materiale de plantat 601/ Aura7e 601B )lte materiale consumabile 606 60B *ateriale de natura obiectelor de inventar 606 60 601 *aterii prime *ateriale consumabile 601 *ateriale auxiliare 6011 $ombustibili 6016 *ateriale pentru ambalat 601? -iese de sc3imb 6019 Semin%e 'i materiale de plantat 601/ Aura7e 601B )lte materiale consumabile *ateriale de natura obiectelor de inventar !iferen%e de pre% la materii prime 'i materiale

!iferen%e de pre% la materii prime 'i 60B materiale KRG-) 61 - SD+$GR" @C $GRS !& )-R+#"J"+C)R& *aterii prime n curs de aprovizionare *ateriale consumabile n curs de aprovizionare *ateriale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare )nimale n curs de aprovizionare *rfuri n curs de aprovizionare )mbala7e n curs de aprovizionare

61 611 616 61/ 61. 61B

$ont nou $ont nou $ont nou $ont nou $ont nou $ont nou

KRG-) 66 - -R+!G$I"& @C $GRS !& &H&$GI"&

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

66 661 6? 6?9 6?/ 6?B 69 69? 69/ 69. 69B 6/ 6/B 6. 6.B 6B 6BB 62 621

-roduse n curs de execu%ie Servicii n curs de execu%ie Semifabricate -roduse finite -roduse reziduale !iferen%e de pre% la produse *aterii 'i materiale aflate la ter%i -roduse aflate la ter%i )nimale aflate la ter%i *rfuri aflate la ter%i )mbala7e aflate la ter%i )nimale 'i psri !iferen%e de pre% la animale 'i psri *rfuri !iferen%e de pre% la mrfuri )mbala7e !iferen%e de pre% la ambala7e

66 661 6? 6?9 6?/ 6?B 69 69? 69/ 69. 69B 6/ 6/B 6. 6.B 6B 6BB

-roduse n curs de execu%ie <ucrri 'i servicii n curs de execu%ie Semifabricate -roduse finite -roduse reziduale !iferen%e de pre% la produse *aterii 'i materiale aflate la ter%i -roduse aflate la ter%i )nimale aflate la ter%i *rfuri aflate la ter%i )mbala7e aflate la ter%i )nimale 'i psri !iferen%e de pre% la animale 'i psri *rfuri !iferen%e de pre% la mrfuri )mbala7e !iferen%e de pre% la ambala7e )7ustri pentru deprecierea materiilor prime )7ustri pentru deprecierea materialelor

KRG-) 6? - -R+!GS&

KRG-) 69 - SD+$GR" )A<)D& <) D&RI"

KRG-) 6/ - )C"*)<&

KRG-) 6. - *SRAGR"

KRG-) 6B - )*5)<)F&

KRG-) 62 - )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) SD+$GR"<+R E" -R+!G$I"&" @C $GRS !& &H&$GI"& )7ustri pentru deprecierea materiilor prime 62 )7ustri pentru deprecierea materialelor 621

621 )7ustri pentru deprecierea materialelor 621 )7ustri pentru deprecierea materialelor consumabile consumabile 6211 )7ustri pentru deprecierea materialelor de 6211 )7ustri pentru deprecierea materialelor de natura natura obiectelor de inventar obiectelor de inventar 626 )7ustri pentru deprecierea produc%iei n 626 )7ustri pentru deprecierea produc%iei n curs de curs de execu%ie execu%ie 62? )7ustri pentru deprecierea produselor 62? )7ustri pentru deprecierea produselor 62? )7ustri pentru deprecierea semifabricatelor 62?9 )7ustri pentru deprecierea produselor finite 62? )7ustri pentru deprecierea semifabricatelor 62?9 )7ustri pentru deprecierea produselor finite

62?/ )7ustri pentru deprecierea produselor 62?/ )7ustri pentru deprecierea produselor reziduale reziduale 629 )7ustri pentru deprecierea stocurilor aflate 629 )7ustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter%i la ter%i 629 )7ustri pentru deprecierea materiilor 'i 629 )7ustri pentru deprecierea materiilor 'i materialelor aflate la ter%i materialelor aflate la ter%i 6291 )7ustri pentru deprecierea semifabricatelor 6291 )7ustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate aflate la ter%i la ter%i

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

6296 )7ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter%i 629? )7ustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter%i 629/ )7ustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter%i 629. )7ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter%i 629B )7ustri pentru deprecierea ambala7elor aflate la ter%i 62/ )7ustri pentru deprecierea animalelor 62/ 62. 62B )7ustri pentru deprecierea mrfurilor )7ustri pentru deprecierea ambala7elor 62. 62B

6296 )7ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter%i 629? )7ustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter%i 629/ )7ustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter%i 629. )7ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter%i 629B )7ustri pentru deprecierea ambala7elor aflate la ter%i )7ustri pentru deprecierea animalelor )7ustri pentru deprecierea mrfurilor )7ustri pentru deprecierea ambala7elor

$<)S) ? - $+CDGR" !& D&RI" KRG-) ?0 - AGRC"J+R" E" $+CDGR" )S"*"<)D& ?0 ?06 ?0? ?09 ?0B ?02 Aurnizori &fecte de pltit Aurnizori de imobilizri &fecte de pltit pentru imobilizri Aurnizori - facturi nesosite Aurnizori - debitori ?02 Aurnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor ?021 Aurnizori - debitori pentru prestri de servicii KRG-) ? - $<"&CI" E" $+CDGR" )S"*"<)D& ? ? ? ? 6 ? B ? 2 ?1 ?16 ?1? ?19 ?1/ ?1. ?1B $lien%i $lien%i B $lien%i incer%i sau n litigiu &fecte de primit de la clien%i $lien%i - facturi de ntocmit $lien%i - creditori -ersonal - salarii datorate -ersonal - a7utoare materiale datorate ? 6 ? B ? 2 ?1 ?16 ? ? ? $lien%i $lien%i B $lien%i incer%i sau n litigiu &fecte de primit de la clien%i $lien%i - facturi de ntocmit $lien%i - creditori -ersonal - salarii datorate -ersonal - a7utoare materiale datorate -rime reprezent,nd participarea personalului la profit )vansuri acordate personalului !repturi de personal neridicate Re%ineri din salarii datorate ter%ilor ?0 ?06 ?0? ?09 ?0B ?02 Aurnizori &fecte de pltit Aurnizori de imobilizri &fecte de pltit pentru imobilizri Aurnizori - facturi nesosite Aurnizori - debitori ?02 Aurnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor ?021 Aurnizori - debitori pentru prestri de servicii 'i executri de lucrri

KRG-) ?1 - -&RS+C)< E" $+CDGR" )S"*"<)D&

-rime reprezent,nd participarea ?1? personalului la profit )vansuri acordate personalului ?19 !repturi de personal neridicate Re%ineri din salarii datorate ter%ilor ?1/ ?1.

)lte datorii 'i crean%e n legtur cu ?1B )lte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul personalul ?1B )lte datorii n legtur cu personalul ?1B )lte datorii n legtur cu personalul ?1B1 )lte crean%e n legtur cu personalul ?1B1 )lte crean%e n legtur cu personalul

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

KRG-) ?6 - )S"KGRSR" S+$")<&, -R+D&$I") S+$")<S E" $+CDGR" )S"*"<)D& ?6 ?6 )sigurri sociale $ontribu%ia unit%ii la asigurrile sociale ?6 ?6 )sigurri sociale $ontribu%ia unit%ii la asigurrile sociale

?6 1 $ontribu%ia personalului la asigurrile ?6 1 $ontribu%ia personalului la asigurrile sociale sociale ?6 6 $ontribu%ia anga7atorului pentru asigurrile ?6 6 $ontribu%ia anga7atorului pentru asigurrile sociale sociale de sntate de sntate ?6 ? $ontribu%ia anga7a%ilor pentru asigurrile ?6 ? $ontribu%ia anga7a%ilor pentru asigurrile sociale de sociale de sntate sntate ?6. )7utor de 'oma7 ?6. )7utor de 'oma7 ?6. $ontribu%ia unit%ii la fondul de 'oma7 ?6.1 $ontribu%ia personalului la fondul de 'oma7 ?6B )lte datorii 'i crean%e sociale ?6B )lte datorii sociale ?6B1 )lte crean%e sociale ?? ?? ??1 "mpozitul pe profit;venit "mpozitul pe profit Daxa pe valoarea adugat ??16 D#) de plat ??1? D#) de recuperat ??1/ D#) deductibil ??1. D#) colectat ??1B D#) neexigibil ??? ??9 "mpozitul pe venituri de natura salariilor Subven%ii ??9 Subven%ii guvernamentale ??91 @mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven%ii ??9B )lte sume primite cu caracter de subven%ii ??/ ??. ??B )lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate ??/ Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte ??. asimilate )lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului ??B ??B )lte datorii fa% de bugetul statului ??B1 )lte crean%e privind bugetul statului KRG-) ?9 - KRG- E" )$I"+C)R";)S+$")I" ?9 ?9 !econtri ntre entit%ile afiliate !econtri ntre entit%ile afiliate ?9 ?9 !econtri ntre entit%ile afiliate !econtri ntre entit%ile afiliate ??? ??9 ??1 ?? B "mpozitul pe venit ?? ?? ?6B ?6. $ontribu%ia unit%ii la fondul de 'oma7 ?6.1 $ontribu%ia personalului la fondul de 'oma7 )lte datorii 'i crean%e sociale ?6B )lte datorii sociale ?6B1 )lte crean%e sociale "mpozitul pe profit;venit "mpozitul pe profit curent Daxa pe valoarea adugat ??16 D#) de plat ??1? D#) de recuperat ??1/ D#) deductibil ??1. D#) colectat ??1B D#) neexigibil "mpozitul pe venituri de natura salariilor Subven%ii ??9 Subven%ii guvernamentale ??91 @mprumuturi nerambursabile cu caracter subven%ii ??9B )lte sume primite cu caracter de subven%ii )lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate )lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului ??B )lte datorii fa% de bugetul statului ??B1 )lte crean%e privind bugetul statului de ?? B "mpozitul pe venit

KRG-) ?? - 5GK&DG< SD)DG<G", A+C!GR" S-&$")<& E" $+CDGR" )S"*"<)D&

?9 B !ob,nzi aferente decontrilor ntre entit%ile ?9 B !ob,nzi aferente decontrilor ntre entit%ile afiliate afiliate ?96 !econtri privind interesele de participare ?96 !econtri privind interesele de participare

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

?96 !econtri privind interesele de participare

?96 !econtri privind interesele de participare

?96B !ob,nzi aferente decontrilor privind ?96B !ob,nzi aferente decontrilor privind interesele de interesele de participare participare ?99 Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor ?99 Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor ?99 )c%ionari;asocia%i - conturi curente ?99B )c%ionari;asocia%i - dob,nzi la curente ?9/ !econtri cu ac%ionarii;asocia%ii capitalul ?9. !ividende de plat ?9B !econtri din opera%ii n participa%ie ?9B !econtri din opera%ii n participa%ie - pasiv ?9B1 !econtri din opera%ii n participa%ie - activ KRG-) ?/ - !&5"D+R" E" $R&!"D+R" !"#&RE" ?/ ?/1 ?. ?.1 ?.6 ?.9 !ebitori diver'i $reditori diver'i $3eltuieli nregistrate n avans #enituri nregistrate n avans !econtri din opera%ii n curs de clarificare Subven%ii pentru investi%ii ?.9 Subven%ii guvernamentale pentru investi%ii 6 ?.91 @mprumuturi nerambursabile cu caracter de 61 subven%ii pentru investi%ii ?.96 !ona%ii pentru investi%ii 66 ?.9? -lusuri de inventar de natura imobilizrilor 6? ?.9B )lte sume primite cu caracter de subven%ii 6B pentru investi%ii KRG-) ?B - !&$+CDSR" @C $)!RG< GC"DSI"" ?B ?B1 ?2 !econtri ntre unitate 'i subunit%i !econtri ntre subunit%i ?B ?B1 ?/ ?/1 ?. ?.1 ?.6 !ebitori diver'i $reditori diver'i $3eltuieli nregistrate n avans #enituri nregistrate n avans !econtri din opera%ii n curs de clarificare $ont nou Subven%ii guvernamentale pentru investi%ii @mprumuturi nerambursabile subven%ii pentru investi%ii !ona%ii pentru investi%ii cu caracter de conturi privind ?9/ ?9. ?9B ?99 )c%ionari;asocia%i - conturi curente ?99B )c%ionari;asocia%i - dob,nzi la conturi curente !econtri cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul !ividende de plat !econtri din opera%ii n participa%ie ?9B !econtri din opera%ii n participa%ie-pasiv ?9B1 !econtri din opera%ii n participa%ie - activ

KRG-) ?. - $+CDGR" !& SG5#&CI"", R&KG<)R"J)R& E" )S"*"<)D&

-lusuri de inventar de natura imobilizrilor )lte sume primite cu caracter de subven%ii pentru investi%ii !econtri ntre unitate 'i subunit%i !econtri ntre subunit%i )7ustri pentru deprecierea crean%elor - clien%i )7ustri pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii )7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i

KRG-) ?2 - )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) $R&)CI&<+R )7ustri pentru deprecierea crean%elor - ?2 clien%i ?29 )7ustri pentru deprecierea crean%elor - ?29 decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii ?2/ )7ustri pentru deprecierea crean%elor - ?2/ debitori diver'i $<)S) 9 - $+CDGR" !& DR&J+R&R"& KRG-) 90 - "C#&SD"I"" -& D&R*&C S$GRD 90 909 90/ )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate +bliga%iuni emise 'i rscumprate +bliga%iuni 90 909 90/ )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate +bliga%iuni emise 'i rscumprate +bliga%iuni

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

90B

)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e 90B )lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate asimilate 90B )lte titluri de plasament 90B )lte titluri de plasament 90BB !ob,nzi la obliga%iuni 'i titluri de plasament 90BB !ob,nzi la obliga%iuni 'i titluri de plasament

902

#rsminte de efectuat pentru investi%iile pe 902 #rsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen termen scurt scurt 902 #rsminte de efectuat pentru ac%iunile 902 #rsminte de efectuat pentru ac%iunile de%inute la de%inute la entit%ile afiliate entit%ile afiliate 9021 #rsminte de efectuat pentru alte investi%ii 9021 #rsminte de efectuat pentru alte investi%ii pe pe termen scurt termen scurt KRG-) 9 - $+CDGR" <) 5SC$" 9 9 9 9 9 1 #alori de ncasat 1 $ecuri de ncasat 6 &fecte de ncasat ? &fecte remise spre scontare $onturi curente la bnci 9 1 $onturi la bnci n lei 9 1? $onturi la bnci n valut 9 19 Sume n curs de decontare 9 B !ob,nzi 9 B/ !ob,nzi de pltit 9 B. !ob,nzi de ncasat 9 2 $redite bancare pe termen scurt 9 2 $redite bancare pe termen scurt 9 21 $redite bancare pe termen nerambursate la scaden% 9 26 $redite externe guvernamentale 9 2? $redite externe garantate de stat 9 29 $redite externe garantate de bnci 9 2/ $redite de la trezoreria statului 9 2. $redite interne garantate de stat 9 2B !ob,nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt KRG-) 96 - $)S) 96 96 961 $asa $asa n lei )lte valori 961 Dimbre fiscale 'i po'tale 9611 5ilete de tratament 'i odi3n 9616 Dic3ete 'i bilete de cltorie 961B )lte valori KRG-) 9? - )$R&!"D"#& 961 96 ? $asa n valut 96 96 scurt 9 2 9 B 9 1 9 9 9 9 #alori de ncasat 1 $ecuri de ncasat 6 &fecte de ncasat ? &fecte remise spre scontare $onturi curente la bnci 9 1 $onturi la bnci n lei 9 1? $onturi la bnci n valut 9 19 Sume n curs de decontare !ob,nzi 9 B/ !ob,nzi de pltit 9 B. !ob,nzi de ncasat $redite bancare pe termen scurt 9 2 $redite bancare pe termen scurt 9 21 $redite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden% 9 26 $redite externe guvernamentale 9 2? $redite externe garantate de stat 9 29 $redite externe garantate de bnci 9 2/ $redite de la trezoreria statului 9 2. $redite interne garantate de stat 9 2B !ob,nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt $asa $asa n lei )lte valori 961 Dimbre fiscale 'i po'tale 9611 5ilete de tratament 'i odi3n 9616 Dic3ete 'i bilete de cltorie 961B )lte valori 96 ? $asa n valut

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

9? 9? 9?1 9B 92

)creditive )creditive n lei )vansuri de trezorerie #iramente interne 9? 1 )creditive n valut

9? 9? 9?1 9B

)creditive )creditive n lei )vansuri de trezorerie #iramente interne )7ustri pentru pierderea de valoare a ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate )7ustri pentru pierderea de valoare a obliga%iunilor emise 'i rscumprate )7ustri pentru pierderea de valoare a obliga%iunilor )7ustri pentru pierderea de valoare a altor investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate 9? 1 )creditive n valut

KRG-) 9B - #"R)*&CD& "CD&RC& KRG-) 92 - )FGSDSR" -&CDRG -"&R!&R&) !& #)<+)R& ) $+CDGR"<+R !& DR&J+R&R"& )7ustri pentru pierderea de valoare a 92 ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate 929 )7ustri pentru pierderea de valoare a 929 obliga%iunilor emise 'i rscumprate 92/ )7ustri pentru pierderea de valoare a 92/ obliga%iunilor 92B )7ustri pentru pierderea de valoare a altor 92B investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate $<)S) / - $+CDGR" !& $U&<DG"&<" KRG-) /0 - $U&<DG"&<" -R"#"C! SD+$GR"<& /0 /01 $3eltuieli cu materiile prime $3eltuieli cu materialele consumabile /01 $3eltuieli cu materialele auxiliare /011 $3eltuieli privind combustibilii /016 $3eltuieli privind materialele pentru ambalat /01? $3eltuieli privind piesele de sc3imb /019 $3eltuieli privind semin%ele 'i materialele de plantat /01/ $3eltuieli privind fura7ele /01B $3eltuieli privind alte materiale consumabile /06 /0? /09 /0/ /0. /0B /02 / / 1 / 6 / ? /1 $3eltuieli privind materialele de natura /06 obiectelor de inventar $3eltuieli privind materialele nestocate /0? $3eltuieli privind energia 'i apa $3eltuieli privind animalele 'i psrile $3eltuieli privind mrfurile $3eltuieli privind ambala7ele Reduceri comerciale primite $3eltuieli cu ntre%inerea 'i repara%iile $3eltuieli cu redeven%ele, loca%iile gestiune 'i c3iriile $3eltuieli cu primele de asigurare $3eltuieli cu studiile 'i cercetrile $3eltuieli cu colaboratorii / de / 1 / 6 / ? /1 /09 /0/ /0. /0B /0 /01 $3eltuieli cu materiile prime $3eltuieli cu materialele consumabile /01 $3eltuieli cu materialele auxiliare /011 $3eltuieli privind combustibilul /016 $3eltuieli privind materialele pentru ambalat /01? $3eltuieli privind piesele de sc3imb /019 $3eltuieli privind semin%ele 'i materialele de plantat /01/ $3eltuieli privind fura7ele /01B $3eltuieli privind alte materiale consumabile $3eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar $3eltuieli privind materialele nestocate $3eltuieli privind energia 'i apa $3eltuieli privind animalele 'i psrile $3eltuieli privind mrfurile $3eltuieli privind ambala7ele $ont nou $3eltuieli cu ntre%inerea 'i repara%iile $3eltuieli cu redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile $3eltuieli cu primele de asigurare $3eltuieli cu studiile 'i cercetrile $3eltuieli cu colaboratorii

KRG-) / - $U&<DG"&<" $G S&R#"$""<& &H&$GD)D& !& D&RI"

KRG-) /1 - $U&<DG"&<" $G )<D& S&R#"$"" &H&$GD)D& !& D&RI"

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

/11 /16 /1? /19 /1/ /1. /1B /69

$3eltuieli privind comisioanele 'i onorariile /11 $3eltuieli de protocol, reclam 'i publicitate /16 $3eltuieli cu transportul de bunuri 'i /1? personal $3eltuieli cu deplasri, deta'ri 'i /19 transferri $3eltuieli po'tale 'i taxe de telecomunica%ii /1/ $3eltuieli cu serviciile bancare 'i asimilate /1. )lte c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i /1B 'i /69

$3eltuieli privind comisioanele 'i onorariile $3eltuieli de protocol, reclam 'i publicitate $3eltuieli cu transportul de bunuri 'i personal $3eltuieli cu deplasri, deta'ri 'i transferri $3eltuieli po'tale 'i taxe de telecomunica%ii $3eltuieli cu serviciile bancare 'i asimilate )lte c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i $3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate $3eltuieli cu salariile personalului $3eltuieli cu tic3etele de mas acordate salaria%ilor $ont nou $ont nou $3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social $ontribu%ia unit%ii la asigurrile sociale

KRG-) /6 - $U&<DG"&<" $G )<D& "*-+J"D&, D)H& E" #SRSS*"CD& )S"*"<)D& $3eltuieli cu alte impozite, taxe vrsminte asimilate KRG-) /? - $U&<DG"&<" $G -&RS+C)<G< /? /?1 $3eltuieli cu salariile personalului

/?

$3eltuieli cu tic3etele de mas acordate /?1 salaria%ilor /?6 $3eltuieli cu primele reprezent,nd participarea personalului la profit /?? $3eltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii /?9 $3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia /?9 social /?9 $ontribu%ia unit%ii la asigurrile sociale /?9 /?91 $ontribu%ia unit%ii pentru a7utorul de 'oma7 /?96 $ontribu%ia anga7atorului pentru asigurrile sociale de sntate /?9/ $ontribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative /?9. $ontribu%ia unit%ii la primele de asigurare voluntar de sntate /?9B )lte c3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social KRG-) /9 - )<D& $U&<DG"&<" !& &H-<+)D)R& /91 /9? /9B $3eltuieli cu protec%ia mediului ncon7urtor -ierderi din crean%e 'i debitori diver'i )lte c3eltuieli de exploatare /9B !espgubiri, amenzi 'i penalit%i /9B1 !ona%ii acordate /9B6 $3eltuieli privind activele cedate 'i alte opera%ii de capital /9BB )lte c3eltuieli de exploatare KRG-) // - $U&<DG"&<" A"C)C$")R& //6 //? -ierderi din crean%e legate de participa%ii $3eltuieli cedate //? $3eltuieli privind privind investi%iile imobilizrile //6 /9? /9B

/?91 $ontribu%ia unit%ii pentru a7utorul de 'oma7 /?96 $ontribu%ia anga7atorului pentru asigurrile sociale de sntate $ont nou $ont nou /?9B )lte c3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social

$ont nou -ierderi din crean%e 'i debitori diver'i )lte c3eltuieli de exploatare /9B !espgubiri, amenzi 'i penalit%i /9B1 !ona%ii 'i subven%ii acordate /9B6 $3eltuieli privind activele cedate 'i alte opera%ii de capital /9BB )lte c3eltuieli de exploatare -ierderi din crean%e legate de participa%ii $3eltuieli privind investi%iile financiare cedate //? $3eltuieli privind imobilizrile financiare cedate

financiare //? financiare

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

cedate //?1 -ierderi din investi%iile pe termen scurt //?1 -ierderi din investi%iile pe termen scurt cedate cedate //9 $3eltuieli din diferen%e de curs valutar //9 $3eltuieli din diferen%e de curs valutar /// //. //B /. $3eltuieli privind dob,nzile $3eltuieli privind sconturile acordate )lte c3eltuieli financiare /// //. //B $3eltuieli privind dob,nzile $3eltuieli privind sconturile acordate )lte c3eltuieli financiare

KRG-) /. - $U&<DG"&<" &HDR)+R!"C)R& $3eltuieli privind calamit%ile 'i alte /. $3eltuieli privind calamit%ile 'i alte evenimente evenimente extraordinare extraordinare KR G-) /B - $U&<DG"&<" $G )*+RD"JSR"<&, -R+#"J"+)C&<& E" )FGSDSR"<& -&CDRG !&-R&$"&R& S)G -"&R!&R& !& #)<+)R& /B $3eltuieli de exploatare privind amortizrile, /B $3eltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere /B $3eltuieli de exploatare privind amortizarea /B $3eltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor imobilizrilor /B 1 $3eltuieli de exploatare privind /B 1 $3eltuieli de exploatare privind provizioanele provizioanele /B 6 $3eltuieli de exploatare privind a7ustrile /B 6 $3eltuieli de exploatare privind a7ustrile pentru pentru deprecierea imobilizrilor deprecierea imobilizrilor /B ? $3eltuieli de exploatare privind a7ustrile /B ? $3eltuieli de exploatare privind a7ustrile pentru pentru deprecierea activelor circulante deprecierea activelor circulante /B/ $3eltuieli financiare privind amortizrile 'i /B/ $3eltuieli financiare privind amortizrile 'i a7ustrile a7ustrile pentru pierdere de valoare pentru pierdere de valoare /B/6 $3eltuieli financiare privind a7ustrile pentru /B/6 $3eltuieli financiare privind a7ustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor pierderea de valoare a imobilizrilor financiare financiare /B/? $3eltuieli financiare privind a7ustrile pentru /B/? $3eltuieli financiare privind a7ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante pierderea de valoare a activelor circulante /B/B $3eltuieli financiare privind amortizarea /B/B $3eltuieli financiare privind amortizarea primelor de primelor de rambursare a obliga%iunilor rambursare a obliga%iunilor KRG-) /2 - $U&<DG"&<" $G "*-+J"DG< -& -R+A"D E" )<D& "*-+J"D& /2 /2B $3eltuieli cu impozitul pe profit /2 $3eltuieli cu impozitul pe profit $3eltuieli cu impozitul pe venit 'i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus $3eltuieli cu impozitul pe venit 'i cu alte /2B impozite care nu apar n elementele de mai sus $<)S) . - $+CDGR" !& #&C"DGR" KRG-) .0 - $"AR) !& )A)$&R" C&DS .0 .01 .06 .0? .09 .0/ .0. #enituri din v,nzarea produselor finite #enituri din v,nzarea semifabricatelor #enituri din v,nzarea produselor reziduale #enituri din servicii prestate #enituri din studii 'i cercetri .0 .01 .06 .0? .09 #enituri din v,nzarea produselor finite #enituri din v,nzarea semifabricatelor #enituri din v,nzarea produselor reziduale #enituri din lucrri executate 'i servicii prestate #enituri din studii 'i cercetri #enituri din redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii #enituri din v,nzarea mrfurilor

#enituri din redeven%e, loca%ii de gestiune 'i .0/ c3irii #enituri din v,nzarea mrfurilor .0.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

.0B .02

#enituri din activit%i diverse Reduceri comerciale acordate

.0B

#enituri din activit%i diverse $ont nou

KRG-) . - #&C"DGR" )A&R&CD& $+SDG<G" -R+!G$I"&" @C $GRS !& &H&$GI"& . #enituri aferente costurilor stocurilor de !in contul . 4#aria%ia stocurilor4 produse . 1 #enituri aferente costurilor serviciilor n curs !in contul . 4#aria%ia stocurilor4 de execu%ie KRG-) .1 - #&C"DGR" !"C -R+!G$I") !& "*+5"<"JSR" .1 #enituri din produc%ia de imobilizri .1 necorporale .11 #enituri din produc%ia de imobilizri .11 corporale KRG-) .? - #&C"DGR" !"C SG5#&CI"" !& &H-<+)D)R& .? .? #enituri din subven%ii de exploatare .? .? .? .? .? .? .? .? .? #enituri din subven%ii de exploatare aferente cifrei de afaceri .? 1 #enituri din subven%ii de exploatare pentru materii prime 'i materiale consumabile .? 6 #enituri din subven%ii de exploatare pentru alte c3eltuieli externe .? ? #enituri din subven%ii de exploatare pentru plata personalului .? 9 #enituri din subven%ii de exploatare pentru asigurri 'i protec%ie social .? / #enituri din subven%ii de exploatare pentru alte c3eltuieli de exploatare .? . #enituri din subven%ii de exploatare aferente altor venituri .? B #enituri din subven%ii de exploatare pentru dob,nda datorat KRG-) .9 - )<D& #&C"DGR" !"C &H-<+)D)R& .9? .9B #enituri din crean%e reactivate 'i debitori .9? diver'i )lte venituri din exploatare .9B .9B #enituri din despgubiri, amenzi 'i penalit%i .9B1 #enituri din dona%ii primite .9B6 #enituri din v,nzarea activelor 'i alte opera%ii de capital .9B? #enituri din subven%ii pentru investi%ii .9BB )lte venituri din exploatare KRG-) ./ - #&C"DGR" A"C)C$")R& ./ ./ #enituri din imobilizri financiare #enituri din ac%iuni de%inute la entit%ile afiliate ./ 6 #enituri din interese de participare ./1 #enituri din investi%ii financiare pe termen ./1 scurt ./ ./ #enituri din imobilizri financiare #enituri din ac%iuni de%inute la entit%ile afiliate #enituri din produc%ia de imobilizri necorporale #enituri din produc%ia de imobilizri corporale

#enituri din subven%ii de exploatare #enituri din subven%ii de exploatare aferente cifrei de afaceri 1 #enituri din subven%ii de exploatare pentru materii prime 'i materiale consumabile 6 #enituri din subven%ii de exploatare pentru alte c3eltuieli externe ? #enituri din subven%ii de exploatare pentru plata personalului 9 #enituri din subven%ii de exploatare pentru asigurri 'i protec%ie social / #enituri din subven%ii de exploatare pentru alte c3eltuieli de exploatare . #enituri din subven%ii de exploatare aferente altor venituri B #enituri din subven%ii de exploatare pentru dob,nda datorat #enituri din crean%e reactivate 'i debitori diver'i )lte venituri din exploatare .9B #enituri din despgubiri, amenzi 'i penalit%i .9B1 #enituri din dona%ii 'i subven%ii primite .9B6 #enituri din v,nzarea activelor 'i alte opera%ii de capital .9B? #enituri din subven%ii pentru investi%ii .9BB )lte venituri din exploatare

./ 6 #enituri din interese de participare #enituri din investi%ii financiare pe termen scurt

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

./6 ./?

#enituri din crean%e imobilizate #enituri din investi%ii financiare cedate ./? #enituri din imobilizri financiare cedate

./6 ./?

#enituri din crean%e imobilizate #enituri din investi%ii financiare cedate ./? #enituri din imobilizri financiare cedate

./?1 $,'tiguri din investi%ii pe termen scurt ./?1 $,'tiguri din investi%ii pe termen scurt cedate cedate ./9 #enituri din diferen%e de curs valutar ./9 #enituri din diferen%e de curs valutar .// ./. ./B .. #enituri din dob,nzi #enituri din sconturi ob%inute )lte venituri financiare .// ./. ./B #enituri din dob,nzi #enituri din sconturi ob%inute )lte venituri financiare

KRG-) .. - #&C"DGR"& HDR)+R!"C)R& #enituri din subven%ii pentru evenimente .. #enituri din subven%ii pentru evenimente extraordinare 'i altele similare extraordinare 'i altele similare KR G-) .B - #&C"DGR" !"C -R+#"J"+)C& E" )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R& S)G -"&R!&R& !& #)<+)R& .B #enituri din provizioane 'i a7ustri pentru .B depreciere privind activitatea de exploatare .B 1 #enituri din provizioane .B 6 #enituri din a7ustri pentru deprecierea imobilizrilor .B ? #enituri din a7ustri pentru deprecierea activelor circulante .B 9 #enituri din fondul comercial negativ .B/ #enituri din provizioane 'i a7ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare .B 1 #enituri din provizioane .B 6 #enituri din a7ustri pentru deprecierea imobilizrilor .B ? #enituri din a7ustri pentru deprecierea activelor circulante .B 9 #enituri din fondul comercial negativ

#enituri financiare din a7ustri pentru .B/ #enituri financiare din a7ustri pentru pierdere de pierdere de valoare valoare .B/6 #enituri financiare din a7ustri pentru .B/6 #enituri financiare din a7ustri pentru pierderea de pierderea de valoare a imobilizrilor valoare a imobilizrilor financiare financiare .B/? #enituri financiare din a7ustri pentru .B/? #enituri financiare din a7ustri pentru pierderea de pierderea de valoare a activelor circulante valoare a activelor circulante $<)S) B - $+CDGR" S-&$")<& KRG-) B0 - $+CDGR" @C )A)R) 5"<)CIG<G" B0 B0 B01 )nga7amente acordate Kiruri 'i garan%ii acordate )nga7amente primite B01 Kiruri 'i garan%ii primite B01B )lte anga7amente primite B06 )lte conturi n afara bilan%ului B06 "mobilizri corporale luate cu c3irie B061 #alori materiale primite spre prelucrare sau reparare B066 #alori materiale primite n pstrare sau custodie B06? !ebitori sco'i din activ, urmri%i n continuare B069 Stocuri de natura obiectelor de inventar B06 B01 B0 B )lte anga7amente acordate B0 B0 )nga7amente acordate Kiruri 'i garan%ii acordate )nga7amente primite B01 Kiruri 'i garan%ii primite B01B )lte anga7amente primite )lte conturi n afara bilan%ului B06 "mobilizri corporale luate cu c3irie B061 #alori materiale primite spre prelucrare sau reparare B066 #alori materiale primite n pstrare sau custodie B06? !ebitori sco'i din activ, urmri%i n continuare B069 Stocuri de natura obiectelor de inventar date n B0 B )lte anga7amente acordate

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

date n folosin% B06/ Redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate B06. &fecte scontate nea7unse la scaden% B06B 5unuri publice primite n concesiune 'i cu c3irie B062 )lte valori n afara bilan%ului B0? administrare,

folosin% B06/ Redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate B06. &fecte scontate nea7unse la scaden% $ont nou B06B )lte valori n afara bilan%ului

)mortizarea aferent gradului de neutilizare B0? )mortizarea aferent gradului de neutilizare a a mi7loacelor fixe mi7loacelor fixe 1/ B0 ?9 )mortizarea aferent gradului de neutilizare B0?9 )mortizarea aferent gradului de neutilizare a a mi7loacelor fixe mi7loacelor fixe 1/ @n acest cont este eviden%iat amortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe , determinat potrivit legisla%iei emise anterior prezentelor reglementri. B09 !ob,nzi aferente contractelor de leasing 'i B09 !ob,nzi aferente contractelor de leasing 'i altor altor contracte asimilate, nea7unse la contracte asimilate, nea7unse la scaden% scaden% B09 !ob,nzi de pltit B09 !ob,nzi de pltit B091 !ob,nzi de ncasat B0/ B0. B0B B2 B21 $ertificate de emisii de gaze cu efect de ser )ctive contingente !atorii contingente KRG-) B2 - 5" <)CI 5ilan% de desc3idere 5ilan% de nc3idere B2 B21 5ilan% de desc3idere 5ilan% de nc3idere B091 !ob,nzi de ncasat $ont nou $ont nou $ont nou

CAP-+O)6) SDRG$DGR) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<&

2-

8'C9-6*'A 5"<)CIG< 1.1. 5"<)CIG< 330. - Structura bilan%ului care se ntocme'te de entit%ile prevzute la pct. 6 alin. ( ) este urmtoarea8

Judeul ............................................ __ Forma de proprietate ............................................. __ Entitatea ................................................ Activitatea preponderent Adresa! localitatea ....................................., "denumire clas #AE$% .................................................. sectorul ....., str. .................. nr. ............., cod clas #AE$ ............................................... ____ bl. ........, sc. .........., ap. ........................ #od unic de &nregistrare ......................... __________

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

'elefon ..............., fa( ............................. $um r &n registrul comerului ............................

5"<)CI la data de ................. - lei Cr. Sold la8 rd. @nceputul exerci%iului financiar 5

!enumirea elementului

) ). )$D"#& "*+5"<"J)D& ". "*+5"<"JSR" C&$+R-+R)<& . $3eltuieli de constituire (ct. 10 - 1B0 ) 1. $3eltuieli de dezvoltare (ct. 106 - 1B06 - 1206)

Sf,r'itul exerci%iului financiar 1

0 01

6. $oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare 'i alte 06 imobilizri necorporale (ct. 109 R 10B - 1B09 - 1B0B - 1209 - 120B) ?. Aond comercial (ct. 10. - 1B0. - 120.) 0? 9. )vansuri 'i imobilizri necorporale n curs de execu%ie (ct. 166 R 16? - 1266) D+D)< (rd. 0 la 09) "". "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& . Derenuri 'i construc%ii (ct. 1 R 1 1 - 1B - 1B 1 - 12 - 12 1) 0. 0B 02 0 1. "nstala%ii te3nice 'i ma'ini (ct. 1 6 R 116 - 1B 6 - 12 6) 6. )lte instala%ii, utila7e 'i mobilier (ct. 1 ? R 11? - 1B ? - 12 ?) ?. )vansuri 'i imobilizri corporale n curs de execu%ie (ct. 16 R 161 - 126 ) D+D)< (rd. 0. la 0) """. *+5"<"JSR" A"C)C$")R& . )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate (ct. 1/ - 12/ ) 1. @mprumuturi acordate entit%ilor afiliate (ct. 1/. R 1/.1 - 12/?) 6. "nterese de participare (ct. 1/6 - 12/1) 1 6 ? 09 0/

?. @mprumuturi acordate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de 9 participare (ct. 1/.6 R 1/.? - 12/9) 9. "nvesti%ii de%inute ca imobilizri (ct. 1/9 - 12/6) / /. )lte mprumuturi (ct. 1/.9* R 1/./* R 1/.. R 1/.B* R 1/.2* - 12//* - 12/B*) D+D)< (rd. 1 la .) )$D"#& "*+5"<"J)D& - D+D)< (rd. 0/ R 5. )$D"#& $"R$G<)CD& ". SD+$GR" . *aterii prime 'i materiale consumabile (ct. 60 R 61 R 601 R 611 R 606 R 616 R;- 60B 10 R 69 R 69B R 6B R 61B R;- 6BB - 62 - 621 - 629 - 629B - 62B) R B) . B 2

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1. -roduc%ia n curs de execu%ie (ct. 66 R 661 R 6? R;- 6?B* - 626 - 62? - 6291)

6. -roduse finite 'i mrfuri (ct. 6?9 R 6?/ R;- 6?B* R 69? R 69/ R 69. R 6/ R 61/ R;- 6/B 11 R 6. R 61. R;- 6.B - 62?9 - 62?/ - 6296 - 629? - 629/ - 629. - 62/ - 62. - ??1B) ?. )vansuri pentru cumprri de stocuri (ct. ?02 ) 16 D+D)< (rd. 10 la 16) 1? "". $R&)CI& (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) . $rean%e comerciale1. (ct. 1/.9* R 1/./* R 1/.B* R 1/.2* - 12//* - 12/B* R ?021 R ? 19 R ? 6 R ? B - ?2 ) 1. Sume de ncasat de la entit%ile afiliate (ct. ?9 ** - ?29*) 1/ 6. Sume de ncasat de la entit%ile de care compania este legat n virtutea intereselor de 1. participare (ct. ?96 - ?29*) ?. )lte crean%e (ct. ?19 R ?1B1 R ?6 ** R ?6.** R ?6B1 R ?? ** R ??1? R ??1B** R ???** 1B R ??9 R ??/** R ??.** R ??B1 R ?9B1 R ?/ R ?.6** - ?2/ R 9 B.) 9. $apital subscris 'i nevrsat (ct. ?9/ - ?29*) 12 D+D)< (rd. 19 la 12) """. "C#&SD"I"" -& D&R*&C S$GRD . )c%iuni de%inute la entit%ile afiliate (ct. 90 - 92 ) 1. )lte investi%ii pe termen scurt (ct. 909 R 90/ R 90B - 929 - 92/ - 92B R 9 D+D)< (rd. 6 R 61) "#. $)S) E" $+CDGR" <) 5SC$" (ct. 9 $. $U&<DG"&<" @C )#)CS (ct. ?. ) !. !)D+R""8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S !& -TCS <) GC )C . @mprumuturi din emisiunea de obliga%iuni, prezent,ndu-se separat mprumuturile din 6. emisiunea de obliga%iuni convertibile (ct. / R /B - /2) 1. Sume datorate institu%iilor de credit (ct. /1 R /11 R /1? R /19 R /1. R /B1 R 6B 9 2 R 9 21 R 9 2B) 6. )vansuri ncasate n contul comenzilor (ct. ? 2) 62 ?. !atorii comerciale - furnizori (ct. ?0 R ?0? R ?0B) 9. &fecte de comer% de pltit (ct. ?06 R ?09) /. Sume datorate entit%ilor afiliate (ct. // R /B9 R 1/2 R ?9 ***) ?0 ? ?1 1 R 9 1 R 96 R 961 R 9? R 9?1) )$D"#& $"R$G<)CD& - D+D)< (rd. 1? R 60 R 66 R 6?) 6R9 ?) 6 61 66 6? 69 6/ 60

.. Sume datorate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de ?6 participare (ct. //6 R /B/ R 1/21 R ?96***) B. )lte datorii, inclusiv datoriile fiscale 'i datoriile privind asigurrile sociale (ct. /16 R ?? /1/ R /. R /B. R 1/26 R ?1 R ?16 R ?1? R ?1/ R ?1. R ?1B R ?6 *** R ?6.*** R ?6B R ?? *** R ??16 R ??1B*** R ???*** R ??/*** R ??.*** R ??B R ?99 R ?9/*** R ?9. R ?9B R ?/1 R ?.6*** R 902 R 9 B/ R 9 26 R 9 2? R 9 29 R 9 2/ R 9 2.) D+D)< (rd. 6. la ??) ?9 &. )$D"#& $"R$G<)CD& C&D&;!)D+R"" $GR&CD& C&D& (rd. 69 R 6/ - ?9 - /6) A. D+D)< )$D"#& *"CGS !)D+R"" $GR&CD& (rd. 2 R ?/) ?/ ?.

K. !)D+R""8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S *)" *)R& !& GC )C . @mprumuturi din emisiunea de obliga%iuni, prezent,ndu-se separat mprumuturile din ?B emisiunea de obliga%iuni convertibile (ct. / R /B - /2)

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1. Sume datorate institu%iilor de credit (ct. /1 R /11 R /1? R /19 R /1. R /B1 R ?2 9 2 R 9 21 R 9 2B) 6. )vansuri ncasate n contul comenzilor (ct. ? 2) 90 ?. !atorii comerciale - furnizori (ct. ?0 R ?0? R ?0B) 9. &fecte de comer% de pltit (ct. ?06 R ?09) /. Sume datorate entit%ilor afiliate (ct. // R /B9 R 1/2 R ?9 ***) 9 91 96

.. Sume datorate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de 9? participare (ct. //6 R /B/ R 1/21 R ?96***) B. )lte datorii, inclusiv datoriile fiscale 'i datoriile privind asigurrile sociale (ct. /16 R 99 /1/ R /. R /B. R 1/26 R ?1 R ?16 R ?1? R ?1/ R ?1. R ?1B R ?6 *** R ?6.*** R ?6B R ?? *** R ??16 R ??1B*** R ???*** R ??/*** R ??.*** R ??B R ?99 R ?9/*** R ?9B R ?/1 R ?.6*** R 902 R 9 B/ R 9 26 R 9 2? R 9 29 R 9 2/ R 9 2.) D+D)< (rd. ?B la 99) 9/ U. -R+#"J"+)C& . -rovizioane pentru pensii 'i obliga%ii similare (ct. 9 9) 1. -rovizioane pentru impozite (ct. 9 /) 6. )lte provizioane (ct. 9 D+D)< (rd. 9. la 92) ". #&C"DGR" @C )#)CS . Subven%ii pentru investi%ii (ct. ?.9) 1. #enituri nregistrate n avans (ct. ?.1) - total (rd. /6 R /?), din care8 Sume de reluat ntr-o perioad de p,n la un an (ct. ?.1*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. ?.1*) Aond comercial negativ (ct. 10.9) D+D)< (rd. / R /1 R /9) F. $)-"D)< E" R&J&R#& ". $)-"D)< . $apital subscris vrsat (ct. 0 1) 1. $apital subscris nevrsat (ct. 0 6. -atrimoniul regiei (ct. 0 9) D+D)< (rd. /. la /2) "". -R"*& !& $)-"D)< (ct. 0?) """. R&J&R#& !"C R&&#)<G)R& (ct. 09) "#. R&J&R#& . Rezerve legale (ct. 0/ ) 1. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 0/6) 6. Rezerve reprezent,nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 0/9) ?. )lte rezerve (ct. 0/B) D+D)< (rd. .6 la ./) )c%iuni proprii (ct. 02) $,'tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. ? ) -ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. ?2) .6 .? .9 ./ .. .B .2 B0 ) /. /B /2 .0 . .1 / /1 /6 /? /9 // R 9 1 R 9 6 R 9 ? R 9 B) 9. 9B 92 /0

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

#. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) R&-+RD)D(S) (ct.

.)

S+<! $ S+<! ! S+<! $ S+<! !

B B1 B6 B? B9

#". -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R (ct. 1 ) Repartizarea profitului (ct. 12)

$)-"D)<GR" -R+-R"" - D+D)< (rd. .0 R . R .1 R .. - .B R .2 - B0 R B - B1 R B6 - B? B/ - B9) -atrimoniul public (ct. 0 /) B. $)-"D)<GR" - D+D)< (rd. B/ R B.) BB

Sumele nscrise la acest r,nd 'i preluate din conturile 1/.9 la 1/.2 reprezint crean%ele aferente contractelor de leasing financiar 'i altor contracte asimilate, precum 'i alte crean%e imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 1 luni. *) $onturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Administrator, $umele *i prenumele .............. prenumele .............. +emn tura ............ ,tampila unit ii organismul profesional ((((((((((( Subpunctul 660. a fost modificat prin punctul 6. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 1.2. 5"<)CIG< -R&S$GRD)D 331. - Structura bilan%ului prescurtat care se ntocme'te de entit%ile prevzute la pct. 6 alin. (1) este urmtoarea8 Judeul ............................................-_-_Forma de proprietate ............................................. -_-_Entitatea ............................................... Activitatea preponderent Adresa! localitatea ...................................., "denumire clas #AE$% .................................................. sectorul ....., str. .................. nr. ............, #od clas #AE$ ............................................... -_-_-_-_bl. ........, sc. .........., ap. ....................... #od unic de &nregistrare ......................... -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_'elefon ..............., fa( ............................ $um r &n registrul comerului .................. )ntocmit, $umele *i

27

#alitatea ................... +emn tura ........... $r. de &nregistrare &n

5"<)CI la data de ...

-R&S$GRD)D

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- lei Cr. Sold la8 rd. @nceputul exerci%iului financiar 5

!enumirea elementului

) ). )$D"#& "*+5"<"J)D&

Sf,r'itul exerci%iului financiar 1

". "*+5"<"JSR" C&$+R-+R)<& (ct. 10 R 106 R 109 R 10. R 10B R 166 R16? - 1B0 - 0 120 - 1266) "". "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& (ct. 1 R 1 1 R 1 6 R 1 ? R 116 R 11? R 16 R 161 - 1B 01 - 12 - 126 ) """. "*+5"<"JSR" A"C)C$")R& (ct. 1/ R 1/6 R 1/9 R 1/.* - 12/*) 06 )$D"#& "*+5"<"J)D& - D+D)< (rd. 0 la 06) 5. )$D"#& $"R$G<)CD& ". SD+$GR" (ct. 60 R 61 R 601 R 611 R 606 R 616 R;- 60B R 61B R 66 R 661 R 6? R 09 6?9 R 6?/ R;- 6?B R 69 R 69? R 69/ R 69. R 69B R 6/ R 61/ R;- 6/B R 6. R 61. R;6.B R 6B R;- 6BB - 62 - 621 - 626 - 62? - 629 - 62/ - 62. - 62B R ?02 ??1B) "". $R&)CI&12 (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un 0/ an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 1/.* - 12/* R ?021 R ? R ? 6 R ? B R ?19 R ?1B1 R ?6 ** R ?6.** R ?6B1 R ?? ** R ??1? R ??1B** R ???** R ??9 R ??/** R ??.** R ??B1 R ?9 ** R ?96** R ?9/** R ?9B1 R ?/ R ?.6** - ?2 - ?29 - ?2/ R 9 B.) """. "C#&SD"I"" -& D&R*&C S$GRD (ct. 90 R 909 R 90/ R 90B R 9 6 R 9 ? - 92 - 0. 929 - 92/ - 92B) "#. $)S) E" $+CDGR" <) 5SC$" (ct. 9 1 R 9 1 R 96 R 961 R 9? R 9?1) 0B )$D"#& $"R$G<)CD& - D+D)< (rd. 09 la 0B) $. $U&<DG"&<" @C )#)CS (ct. ?. ) 02 0 0?

!. !)D+R""8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S !& -TCS <) GC )C (ct. / R /1 R // R /. R /B - /2 R 1/2 R ?0 R ?06 R ?0? R ?09 R ?0B R ? 2 R ?1 R ?16 R ?1? R ?1/ R ?1. R ?1B R ?6 *** R ?6.*** R ?6B R ?? *** R ??16 R ??1B*** R ???*** R ??/*** R ??.*** R ??B R ?9 *** R ?96*** R ?99 R ?9/*** R ?9. R ?9B R ?/1 R ?.6*** R 902 R 9 B/ R 9 2) &. )$D"#& $"R$G<)CD& C&D&;!)D+R"" $GR&CD& C&D& (rd. 02 R 0 - 2) 1 A. D+D)< )$D"#& *"CGS !)D+R"" $GR&CD& (rd. 0? R 1) 6 K. !)D+R""8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S *)" *)R& !& GC ? )C (ct. / R /1 R // R /. R /B - /2 R 1/2 R ?0 R ?06 R ?0? R ?09 R ?0B R ? 2 R ?1 R ?16 R ?1? R ?1/ R ?1. R ?1B R ?6 *** R ?6.*** R ?6B R ?? *** R ??16 R ??1B*** R ???*** R ??/*** R ??.*** R ??B R ?9 *** R ?96*** R ?99 R ?9/*** R ?9B R ?/1 R ?.6*** R 902 R 9 B/ R 9 2) U. -R+#"J"+)C& (ct. 9 ) 9 ". #&C"DGR" @C )#)CS (rd. . R B R 1 ), din care8 Subven%ii pentru investi%ii (ct. ?.9) #enituri nregistrate n avans (ct. ?.1) - total (rd. 2 R 10), din care8 Sume de reluat ntr-o perioad de p,n la un an (ct. ?.1*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. ?.1*) Aondul comercial negativ (ct. 10.9) 1 / . B 2 10

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

F. $)-"D)< E" R&J&R#& ". $)-"D)< (rd. 16 la 19), din care8 - capital subscris vrsat (ct. 0 1) - capital subscris nevrsat (ct. 0 - patrimoniul regiei (ct. 0 9) "". -R"*& !& $)-"D)< (ct. 0?) """. R&J&R#& !"C R&&#)<G)R& (ct. 09) "#. R&J&R#& (ct. 0/) )c%iuni proprii (ct. 02) $,'tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. ? ) -ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. ?2) #. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) R&-+RD)D(S) (ct. .) S+<! $ S+<! ! #". -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R (ct. 1 ) Repartizarea profitului (ct. 12) S+<! $ S+<! ! ) 11 16 1? 19 1/ 1. 1B 12 60 6 61 66 6? 69 6/

$)-"D)<GR" -R+-R"" - D+D)< (rd. 11 R 1/ R 1. R 1B - 12 R 60 - 6 R 61 - 66 R 6? - 69 6. - 6/) -atrimoniul public (ct. 0 /) 6B $)-"D)<GR" - D+D)< (rd. 6. R 6B) 62

Sumele nscrise la acest r,nd 'i preluate din contul 1/. reprezint crean%ele aferente contractelor de leasing financiar 'i altor contracte asimilate, precum 'i alte crean%e imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 1 luni. *) $onturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Administrator, $umele *i prenumele ......... prenumele ................. +emn tura ............. ,tampila unit ii organismul profesional )ntocmit, $umele *i

29

#alitatea .................... +emn tura ...................... $r. de &nregistrare &n

((((((((((( Subpunctul 66 . a fost modificat prin punctul ?. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0.

8'C9-6*'A $+CDG< !& -R+A"D E" -"&R!&R& 332. - Structura contului de profit 'i pierdere este urmtoarea8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$+CDG< la data de ......... - lei !enumirea indicatorilor

!&

-R+A"D

E"

-"&R!&R&

Cr. rd. 5 0 01 06 0?

&xerci%iul financiar -recedent $urent 1

) . $ifra de afaceri net (rd. 01 R 06 - 0? R 09 R 0/) -roduc%ia v,ndut (ct. .0 R .01R .06 R .0? R .09 R .0/ R .0B) #enituri din v,nzarea mrfurilor (ct. .0.) Reduceri comerciale acordate (ct. .02)

#enituri din dob,nzi nregistrate de entit%ile radiate din Registrul general 'i care mai au n 09 derulare contracte de leasing (ct. .//*) #enituri din subven%ii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. .? ) 0/ 1. #enituri aferente costului produc%iei n curs de execu%ie (ct. . Sold ! 6. -roduc%ia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii 'i capitalizat (ct. .1 R .11) ?. )lte venituri din exploatare (ct. .9B R .? . R .B 9) - din care, venituri din fondul comercial negativ #&C"DGR" !"C &H-<+)D)R& - D+D)< (rd. 0 R 0. - 0B R 02 R 0) 9. a) $3eltuieli cu materiile prime 'i materialele consumabile (ct. /0 R /01 - .? 1) )lte c3eltuieli materiale (ct. /06 R /0? R /0/ R /0B) b) )lte c3eltuieli externe (cu energie 'i ap) (ct. /09 - .? 6) c) $3eltuieli privind mrfurile (ct. /0.) Reduceri comerciale primite (ct. /02) /. $3eltuieli cu personalul (rd. 2 R 10), din care8 a) Salarii 'i indemniza%ii (ct. /? R /?1 R /?6 R /?? - .? ?) b) $3eltuieli cu asigurrile 'i protec%ia social (ct. /?9 - .? 9) .. a) )7ustri de valoare privind imobilizrile corporale 'i necorporale (rd. 11 - 16) a. ) $3eltuieli (ct. /B a.1) #enituri (ct. .B 6) b) )7ustri de valoare privind activele circulante (rd. 19 - 1/) b. ) $3eltuieli (ct. /9? R /B ?) b.1) #enituri (ct. .9? R .B ?) B. )lte c3eltuieli de exploatare (rd. 1B la 6 ) R /B 6)
60

R . 1) Sold $

0. 0B 02 0 1 6 ? 9 / . B 2 10 1 11 16 1? 19 1/ 1.

B. . $3eltuieli privind presta%iile externe (ct. / R / 1 R / 6 R / ? R /1 R /11 R /16 R /1? R /19 1B R /1/ R /1. R /1B - .? /) B.1. $3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate (ct. /69) 12 B.6. )lte c3eltuieli (ct. /91 R /9B) 60

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$3eltuieli cu dob,nzile de refinan%are nregistrate de entit%ile radiate din Registrul general 'i care 6 mai au n derulare contracte de leasing (ct. ///*) )7ustri privind provizioanele (rd. 66 - 6?) 61 - $3eltuieli (ct. /B 1) - #enituri (ct. .B 1) $U&<DG"&<" !& &H-<+)D)R& - D+D)< (rd. 6 la / - . R B R 1 R 1? R 1. R 61) -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) !"C &H-<+)D)R&8 - -rofit (rd. 1 - 69) - -ierdere (rd. 69 - 1) 2. #enituri din interese de participare (ct. ./ R ./ 6) - din care veniturile ob%inute de la entit%ile afiliate 0. #enituri din alte investi%ii 'i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. ./6) - din care veniturile ob%inute de la entit%ile afiliate . #enituri din dob,nzi (ct. .//*) - din care veniturile ob%inute de la entit%ile afiliate )lte venituri financiare (ct. ./1 R ./? R ./9 R ./. R ./B) #&C"DGR" A"C)C$")R& - D+D)< (rd. 6B R ?0 R ?1 R ??) 6/ 6. 6B 62 ?0 ? ?1 ?6 ?? ?9 66 6? 69

1. )7ustri de valoare privind imobilizrile financiare 'i investi%iile financiare de%inute ca active ?/ circulante (rd. ?. - ?B) - $3eltuieli (ct. /B/) ?. - #enituri (ct. .B/) 6. $3eltuieli privind dob,nzile (ct. ///* - .? B) - din care c3eltuielile n rela%ia cu entit%ile afiliate )lte c3eltuieli financiare (ct. //6 R //? R //9 R //. R //B) $U&<DG"&<" A"C)C$")R& - D+D)< (rd. ?/ R ?2 R 9 ) -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) A"C)C$")R(S)8 - -rofit (rd. ?9 - 91) - -ierdere (rd. 91 - ?9) ?. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) $GR&CD(S)8 - -rofit (rd. 1 R ?9 - 69 - 91) - -ierdere (rd. 69 R 91 - 1 - ?9) 9. #enituri extraordinare (ct. .. ) /. $3eltuieli extraordinare (ct. /. ) .. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) !"C )$D"#"D)D&) &HDR)+R!"C)RS8 - -rofit (rd. 9. - 9B) - -ierdere (rd. 9B - 9.) #&C"DGR" D+D)<& (rd. 1 R ?9 R 9.) $U&<DG"&<" D+D)<& (rd. 69 R 91 R 9B) -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) 5RGD(S)8 - -rofit (rd. / - /1) - -ierdere (rd. /1 - / ) /? 92 /0 / /1 /6 99 9/ 9. 9B 96 9? ?B ?2 90 9 91

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

B. "mpozitul pe profit (ct. /2 ) 2. )lte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. /2B) 10. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) C&D(S) ) &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R8 - -rofit (rd. /6 - /9 - //) - -ierdere (rd. /? R /9 R //): (rd. /9 R // - /6)

/9 // /. /B

<a acest r,nd se cuprind 'i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legisla%iei muncii, care se preiau din rula7ul debitor al contului /1 L$3eltuieli cu colaboratoriiM, analitic L$olaboratori persoane fiziceM. *) $onturi de repartizat dup natura elementelor respective. Administrator, $umele *i prenumele ............... prenumele ............... +emn tura ............... ,tampila unit ii organismul profesional )ntocmit, $umele *i #alitatea ............... +emn tura ............... $r. de &nregistrare &n

30

((((((((((( -unctul 661. a fost modificat prin punctul 9. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0.

8'C9-6*'A S"DG)I") *+!"A"$SR"<+R $)-"D)<G<G" -R+-R"G 333 - Structura exemplificativ a situa%iei modificrilor capitalului propriu este urmtoarea8 S"DG)I") la data de ........... - lei Sold nceputul exerci%iului financiar la $re'teri Dotal, -rin din transfer care8 1 6 Reduceri Dotal, din care8 ? *+!"A"$SR"<+R $)-"D)<G<G"

-R+-R"G

!enumirea elementului ) $apital subscris -atrimoniul regiei -rime de capital Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezent,nd surplusul rezerve din reevaluare realizat din

Sold la sf,r'itul exerci%iului -rin transfer financiar 9 /

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

)lte rezerve )c%iuni proprii $,'tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii -ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii Sold Rezultatul reportat reprezent,nd profitul $ nerepartizat sau pierderea neacoperit Sold ! Sold Rezultatul reportat provenit din adoptarea $ pentru prima dat a ")S, mai pu%in ")S 126 Sold ! Sold Rezultatul reportat provenit din corectarea $ erorilor contabile Sold ! Rezultatul reportat provenit din trecerea la Sold aplicarea Reglementrilor contabile $ conforme cu !irectiva a patra a Sold $omunit%ilor &conomice &uropene ! Sold $ -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar Sold ! Repartizarea profitului Dotal capitaluri proprii

31 )cest cont apare doar la entit%ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin +*A- nr. 2?;100 'i p,n la nc3iderea soldului acestui cont.

)$'1#M/', $umele *i prenumele ___________________ ___________________ +emn tura _____________________________ _____________________________ ,tampila unit ii _____________________________ &n organismul

A.M/$/+'0A'10, $umele *i prenumele #alitatea +emn tura $r. de &nregistrare profesional

*ot 1 8 -rezentrile cifrice cuprinse n situa%ia prezentat mai sus trebuie s fie nso%ite de informa%ii referitoare la8 - natura modificrilor: - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul: - natura 'i scopul pentru care au fost constituite rezervele:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- orice alte informa%ii semnificative. *ot 2 8 *odificrile capitalului propriu se prezint pentru cele dou exerci%ii financiare, precedent 'i curent.

8'C9-6*'A S"DG)I") A<GHGR"<+R !& CG*&R)R

334 - (1) + entitate prezint situa%ia fluxurilor de numerar pentru fiecare perioad pentru care sunt prezentate situa%iile financiare anuale. Situa%ia fluxurilor de numerar prezint modul n care o entitate genereaz 'i utilizeaz numerarul 'i ec3ivalentele de numerar. @n contextul ntocmirii acestei situa%ii8 - fluxurile de numerar sunt intrrile sau ie'irile de numerar 'i ec3ivalente de numerar: - numerarul cuprinde disponibilit%ile bne'ti 'i depozitele la vedere: - ec3ivalentele de numerar sunt investi%iile financiare pe termen scurt, extrem de lic3ide, care sunt u'or convertibile n sume cunoscute de numerar 'i care sunt supuse unui risc nesemnificativ de sc3imbare a valorii. (2) Situa%ia fluxurilor de numerar trebuie s prezinte fluxurile de numerar ale entit%ii din cursul perioadei, clasificate pe activit%i de exploatare, de investi%ie 'i de finan%are. )ctivit%ile de exploatare sunt principalele activit%i generatoare de venituri ale entit%ii, precum 'i alte activit%i care nu sunt activit%i de investi%ie sau finan%are. )ctivit%ile de investi%ie constau n ac3izi%ionarea 'i cedarea de active imobilizate 'i de alte investi%ii care nu sunt incluse n ec3ivalentele de numerar. )ctivit%ile de finan%are sunt activit%i care au drept rezultat modificri ale valorii 'i structurii capitalurilor proprii 'i mprumuturilor entit%ii. Aluxurile de numerar exclud mi'crile ntre elemente care constituie numerar sau ec3ivalente de numerar, deoarece aceste componente fac parte din gestiunea numerarului unei entit%i, 'i nu din activit%ile de exploatare, investi%ie 'i finan%are. Kestiunea numerarului presupune plasarea excedentului de numerar n ec3ivalente de numerar. (3) Structura exemplificativ a situa%iei fluxurilor de numerar ntocmit atunci c,nd fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt prezentate pe baza metodei directe, este urmtoarea8 S"DG)I") la data de ............... - lei !enumirea elementului ) Aluxuri de numerar din activit%i de exploatare8 @ncasri de la clien%i -l%i ctre furnizori 'i anga7a%i !ob,nzi pltite "mpozit pe profit pltit @ncasri din asigurarea mpotriva cutremurelor Cumerar net din activit%i de exploatare Aluxuri de numerar din activit%i de investi%ie8 &xerci%iul financiar -recedent $urent 1 A<GHGR"<+R !& CG*&R)R 61

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

-l%i pentru ac3izi%ionarea de ac%iuni -l%i pentru ac3izi%ionarea de imobilizri corporale @ncasri din v,nzarea de imobilizri corporale !ob,nzi ncasate !ividende ncasate Cumerar net din activit%i de investi%ie Aluxuri de numerar din activit%i de finan%are8 @ncasri din emisiunea de ac%iuni @ncasri din mprumuturi pe termen lung -lata datoriilor aferente leasing-ului financiar !ividende pltite Cumerar net din activit%i de finan%are $re'terea net a numerarului 'i ec3ivalentelor de numerar Cumerar 'i ec3ivalente de numerar la nceputul exerci%iului financiar Cumerar 'i ec3ivalentele de numerar la sf,r'itul exerci%iului financiar

32

&ntit%ile pot folosi 'i metoda indirect de prezentare a Situa%iei fluxurilor de numerar. A.M/$/+'0A'10,

)$'1#M/', $umele *i prenumele ___________________ ___________________ +emn tura _____________________________ _____________________________ ,tampila unit ii _____________________________ &n organismul

$umele *i prenumele #alitatea +emn tura $r. de &nregistrare profesional

(4) $onform metodei directe, sunt eviden%iate clasele principale de ncasri 'i pl%i. (5) Aluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi prezentate 'i conform metodei indirecte, exemplificat n continuare (pentru un exerci%iu financiar)8 -rofit brut )7ustri pentru8 $3eltuieli cu amortizarea $3eltuieli cu provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare #enituri din reluri de provizioane 'i a7ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare $3eltuieli financiare #enituri financiare $3eltuieli privind activele cedate #enituri din v,nzarea activelor #aria%ia soldurilor conturilor de crean%e comerciale 'i alte crean%e din exploatare

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

#aria%ia soldurilor conturilor de datorii comerciale 'i alte datorii din exploatare #aria%ia soldurilor conturilor de stocuri Cumerar generat din exploatare !ob,nzi pltite "mpozit pe profit pltit.

(6) Aluxurile de numerar din dob,nzi 'i dividende ncasate sau pltite se prezint separat. Aiecare dintre acestea se clasific ntr-o manier consecvent de la o perioad la alta, ca fiind generat fie de activit%i de exploatare, fie de investi%ie sau de finan%are. + entitate poate clasifica dob,nda pltit, precum 'i dob,nda 'i dividendele ncasate drept fluxuri de numerar din exploatare, finan%are 'i, respectiv, din investi%ie. !ividendele pltite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finan%are sau exploatare.

8'C9-6*'A &H&*-<& !& -R&J&CD)R& ) C+D&<+R &H-<"$)D"#& <) S"DG)I""<& A"C)C$")R& )CG)<&

335 - )ceast sec%iune exemplific modul de prezentare n notele explicative la situa%iile financiare anuale, a informa%iilor cerute de prezentele reglementri. $a urmare, entit%ile stabilesc formatul notelor explicative, cu condi%ia prezentrii cel pu%in a informa%iilor solicitate, referitoare la elementele cuprinse n situa%iile financiare anuale. Cotele explicative prezentate n continuare constituie doar exemple de prezentare, entit%ile trebuind s ntocmeasc note explicative care s acopere toate informa%iile necesar a fi prezentate potrivit prezentelor reglementri8 1. )ctive imobilizate 2. -rovizioane 3. Repartizarea profitului 4. )naliza rezultatului din exploatare 5. Situa%ia crean%elor 'i datoriilor 6. -rincipii, politici 'i metode contabile 7. -articipa%ii 'i surse de finan%are 8. "nforma%ii privind salaria%ii 'i membrii organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere 9. &xemple de calcul 'i analiz a principalilor indicatori economico-financiari 10. )lte informa%ii *ot )ctive imobilizate - lei )7ustri de valoare***) (amortizri 'i a7ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare) !enumirea )7ustri la Sold la Sold la Sold la elementului de Sold $edri, nregistrate n Reduceri nceputul $re'teri sf,r'itul nceputul sf,r'itul imobilizare*) transferuri 'i cursul sau exerci%iului ****) exerci%iului exerci%iului exerci%iului alte reduceri exerci%iului reluri financiar financiar financiar financiar financiar 0 1 6 ? O R1-6 9 / . B O 9R/-. #aloarea brut**) 1

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

*) $3eltuielile de constituire 'i c3eltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezent,ndu-se motivele imobilizrii 'i perioada de amortizare, cu 7ustificarea acesteia. **) *odificrile valorii brute se vor prezenta plec,nd de la costul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie pentru fiecare element de imobilizare, n func%ie de tratamentele contabile aplicate. @n cazul n care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura c3eltuielilor de dezvoltare dep'e'te cinci ani, aceasta trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu motivele care au determinat-o. @n cazul fondului comercial amortizat ntr-o perioad de peste cinci ani, aceast perioad nu trebuie s dep'easc durata de utilizare economic a activului 'i trebuie s fie prezentat 'i 7ustificat n notele explicative. ***) Se vor prezenta duratele de via% sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare 'i a7ustrile care privesc exerci%iile anterioare. ****) Se vor prezenta separat cre'terile de valoare aprute din procesul de dezvoltare intern. *ot -rovizioane - lei !enumirea provizionului*) Sold la nceputul exerci%iului financiar 0 Dransferuri**) n cont din cont 1 6 Sold la sf,r'itul exerci%iului financiar ?O R1-6 2

*) -rovizioanele prezentate n bilan% la 4)lte provizioane4 trebuie descrise n notele explicative, dac acestea sunt semnificative. **) $u explicarea naturii, sursei sau destina%iei acestora. *ot Repartizarea profitului*) - lei !estina%ia profitului -rofit net de repartizat8 - rezerva legal - acoperirea pierderii contabile - dividende etc. -rofit nerepartizat Suma 3

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

*) @n cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia. *ot )naliza rezultatului din exploatare - lei !enumirea indicatorului 0 . $ifra de afaceri net 1. $ostul bunurilor v,ndute 'i al serviciilor prestate (6 R ? R9) 6. $3eltuielile activit%ii de baz ?. $3eltuielile activit%ilor auxiliare 9. $3eltuielile indirecte de produc%ie /. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( - 1) .. $3eltuielile de desfacere B. $3eltuieli generale de administra%ie 2. )lte venituri din exploatare 0. Rezultatul din exploatare (/ - . - B R 2) &xerci%iul financiar -recedent $urent 1 4

*ot Situa%ia crean%elor 'i datoriilor - lei $rean%e 0 Dotal, din care8 Sold la sf,r'itul exerci%iului financiar O1R6 Dermen de lic3iditate Sub 1 an -este 6 an

- lei !atorii*) 0 Dotal, din care8 Sold la sf,r'itul exerci%iului financiar O1R6R? Dermen de exigibilitate Sub 1 an 6 - 9 ani -este 9 an ?

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

*) Se vor men%iona urmtoarele informa%ii8 ) clauzele legate de ac3itarea datoriilor 'i rata dob,nzii aferente mprumuturilor: !) datoriile pentru care s-au depus garan%ii sau au fost efectuate ipotecri8 - valoarea datoriei: - valoarea 'i natura garan%iilor: ") valoarea obliga%iilor pentru care s-au constituit provizioane: d) valoarea obliga%iilor privind plata pensiilor. *ot -rincipii, politici 'i metode contabile 6

Se vor prezenta8 ) Reglementrile contabile aplicate la ntocmirea 'i prezentarea situa%iilor financiare anuale. !) )baterile de la principiile 'i politicile contabile, metodele de evaluare 'i de la alte prevederi din reglementrile contabile, men%ion,ndu-se8 - natura: - motivele: - evaluarea efectului asupra activelor 'i datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii. ") !ac valorile prezentate n situa%iile financiare nu sunt comparabile, absen%a comparabilit%ii trebuie prezentat n notele explicative, nso%it de comentarii relevante. d) #aloarea rezidual pentru imobilizri stabilit n situa%ia n care nu se cunoa'te pre%ul de ac3izi%ie sau costul de produc%ie al acesteia. #) Suma dob,nzilor incluse n costul activelor imobilizate 'i circulante cu ciclu lung de fabrica%ie. $) @n cazul reevalurii imobilizrilor corporale8 - elementele supuse reevalurii, precum 'i metodele prin care sunt determinate valorile rezultate n urma reevalurii: - valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate: - tratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare: - modificrile rezervei din reevaluare8 V valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerci%iului financiar: V diferen%ele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerci%iului financiar: V sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerci%iului financiar, prezent,ndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legisla%iei n vigoare: V valoarea rezervei din reevaluare la sf,r'itul exerci%iului financiar. %) !ac activele fac obiectul a7ustrilor excep%ionale de valoare exclusiv n scop fiscal, suma a7ustrilor 'i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative. 7) !ac valoarea prezentat n bilan%, rezultat dup aplicarea metodelor A"A+, $*- sau <"A+, difer n mod semnificativ, la data bilan%ului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia% cunoscute nainte de data bilan%ului, valoarea acestei diferen%e trebuie prezentat n notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile. *ot -articipa%ii 'i surse de finan%are 7

Se vor prezenta urmtoarele informa%ii8 ) se men%ioneaz existen%a oricror certificate de participare, valori mobiliare, obliga%iuni convertibile, cu prezentarea informa%iilor cerute n Subsec%iunea 2.1 4Cote explicative4 din cadrul $apitolului "" 4Aormatul 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale4 al prezentelor reglementri. !) capital social subscris;patrimoniul entit%ii.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

") numrul 'i valoarea total a fiecrui tip de ac%iuni emise, men%ion,ndu-se dac au fost integral vrsate 'i, dup caz, numrul ac%iunilor pentru care s-a cerut, fr rezultat, efectuarea vrsmintelor. d) ac%iuni rscumprabile8 - data cea mai apropiat 'i data limit de rscumprare: - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rscumprrii: - valoarea eventualei prime de rscumprare. #) ac%iuni emise n timpul exerci%iului financiar8 - tipul de ac%iuni: - numr de ac%iuni emise: - valoarea nominal total 'i valoarea ncasat la distribuire: - drepturi legate de distribu%ie8 V numrul, descrierea 'i valoarea ac%iunilor corespunztoare: V perioada de exercitare a drepturilor: V pre%ul pltit pentru ac%iunile distribuite. $) obliga%iuni emise8 - tipul obliga%iunilor emise: - valoarea emis 'i suma primit pentru fiecare tip de obliga%iuni: - obliga%iuni emise de entitate, de%inute de o persoan nominalizat sau mputernicit de aceasta8 V valoarea nominal: V valoarea nregistrat n momentul pl%ii. *ot "nforma%ii privind salaria%ii 'i membrii organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere 8

Se vor face men%iuni cu privire la8 ) indemniza%iile acordate membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere. !) obliga%iile contractuale cu privire la plata pensiilor ctre fo'tii membri ai organelor de administra%ie, conducere 'i supraveg3ere, indic,ndu-se valoarea total a anga7amentelor pentru fiecare categorie. ") valoarea avansurilor 'i a creditelor acordate membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere n timpul exerci%iului8 - rata dob,nzii: - principalele clauze ale creditului: - suma rambursat p,n la acea dat: - obliga%ii viitoare de genul garan%iilor asumate de entitate n numele acestora. d) salaria%i8 - numr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie: - salarii pltite sau de pltit, aferente exerci%iului: - c3eltuieli cu asigurrile sociale: - alte c3eltuieli cu contribu%iile pentru pensii. *ot &xemple de calcul 'i analiz a principalilor indicatori economico-financiari 1. "ndicatori de lic3iditate8 a) "ndicatorul lic3idit%ii curente ("ndicatorul capitalului circulant) - valoarea recomandat acceptabil - n 7urul valorii de 1: - ofer garan%ia acoperirii datoriilor curente din activele curente. b) "ndicatorul lic3idit%ii imediate ("ndicatorul test acid) O )ctive curente - Stocuri O )ctive curente !atorii curente 9

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!atorii curente

2. "ndicatori de risc8 ) "ndicatorul gradului de ndatorare $apital mprumutat $apital propriu x 00 sau $apital mprumutat $apital anga7at x 00

unde8 - capital mprumutat O credite peste un an: - capital anga7at O capital mprumutat R capital propriu. !) "ndicatorul privind acoperirea dob,nzilor - determin de c,te ori entitatea poate ac3ita c3eltuielile cu dob,nda. $u c,t valoarea indicatorului este mai mic, cu at,t pozi%ia entit%ii este considerat mai riscant. -rofit naintea pl%ii dob,nzii 'i impozitului pe profit $3eltuieli cu dob,nd O Cumr de ori

3. "ndicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaz informa%ii cu privire la8 - #iteza de intrare sau de ie'ire a fluxurilor de numerar ale entit%ii: - $apacitatea entit%ii de a controla capitalul circulant 'i activit%ile comerciale de baz ale entit%ii: - #iteza de rota%ie a stocurilor (rula7ul stocurilor) - aproximeaz de c,te ori stocul a fost rulat de-a lungul exerci%iului financiar $ostul v,nzrilor Stoc mediu O Cumr de ori

sau Cumr de zile de stocare - indic numrul de zile n care bunurile sunt stocate n unitate Stoc mediu $ostul v,nzrilor x 6/9

- #iteza de rota%ie a debitelor-clien%i - W calculeaz eficacitatea entit%ii n colectarea crean%elor sale: - W exprim numrul de zile p,n la data la care debitorii 'i ac3it datoriile ctre entitate. Sold mediu clien%i $ifra de afaceri x 6/9

+ valoare n cre'tere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clien%ilor 'i, n consecin%, crean%e mai greu de ncasat (clien%i ru platnici). - #iteza de rota%ie a creditelor-furnizor - aproximeaz numrul de zile de creditare pe care entitatea l ob%ine de la furnizorii si. @n mod ideal ar trebui s includ doar creditorii comerciali.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Sold mediu furnizori )c3izi%ii de bunuri (fr servicii)

x 6/9,

unde pentru aproximarea ac3izi%iilor se poate utiliza costul v,nzrilor sau cifra de afaceri. - #iteza de rota%ie a imobilizrilor corporale - evalueaz eficacitatea managementului imobilizrilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de imobilizri corporale. $ifra de afaceri "mobilizri corporale

- #iteza de rota%ie a activelor totale $ifra de afaceri Dotal active

4. "ndicatori de profitabilitate - exprim eficien%a entit%ii n realizarea de profit din resursele disponibile8 ) Rentabilitatea capitalului anga7at - reprezint profitul pe care l ob%ine entitatea din banii investi%i n afacere8 -rofit naintea pl%ii dob,nzii 'i impozitului pe profit, $apital anga7at

unde capitalul anga7at se refer la banii investi%i n entitate at,t de ctre ac%ionari, c,t 'i de creditorii pe termen lung, 'i include capitalul propriu 'i datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente. !) *ar7a brut din v,nzri -rofitul brut din v,nzri $ifra de afaceri x 00

+ scdere a procentului poate scoate n eviden% faptul c entitatea nu este capabil s 'i controleze costurile de produc%ie sau s ob%in pre%ul de v,nzare optim. *ot )lte informa%ii 10

Se prezint8 ) "nforma%ii cu privire la prezentarea entit%ii raportoare, potrivit Subsec%iunii 2.1. 4Cote explicative4 din cadrul $apitolului "" 4Aormatul 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale4 al prezentelor reglementri. !) "nforma%ii privind rela%iile entit%ii cu filiale, entit%ile asociate sau cu alte entit%i n care se de%in participa%ii, cerute potrivit Subsec%iunii 2.1. ") 5azele de conversie utilizate pentru exprimarea n moneda na%ional a elementelor de activ 'i datorii, a veniturilor 'i c3eltuielilor eviden%iate ini%ial ntr-o moned strin. d) "nforma%ii referitoare la impozitul pe profit8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- propor%ia n care impozitul pe profit afecteaz rezultatul din activitatea curent 'i rezultatul din activitatea extraordinar: - reconcilierea dintre rezultatul exerci%iului 'i rezultatul fiscal, a'a cum este prezentat n declara%ia de impozit: - msura n care calcularea profitului sau pierderii exerci%iului financiar a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale 'i regulile contabile de evaluare, a fost efectuat n exerci%iul financiar curent sau ntr-un exerci%iu financiar precedent n vederea ob%inerii de facilit%i fiscale: - impozitul pe profit rmas de plat. #) $ifra de afaceri8 - prezentarea acesteia pe segmente de activit%i 'i pe pie%e geografice. $) )tunci c,nd evenimentele ulterioare datei bilan%ului au o asemenea importan% nc,t neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situa%iilor financiare de a face evaluri 'i de a lua decizii corecte, o entitate trebuie s prezinte urmtoarele informa%ii pentru fiecare categorie semnificativ de astfel de evenimente8 - natura evenimentului: 'i - o estimare a efectului financiar sau o men%iune conform creia o astfel de estimare nu poate s fie fcut. %) &xplica%ii despre valoarea 'i natura8 - veniturilor 'i c3eltuielilor extraordinare: - veniturilor 'i c3eltuielilor nregistrate n avans, n situa%ia n care acestea sunt semnificative. 7) Ratele ac3itate n cadrul unui contract de leasing. i) @n cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmtoarele informa%ii8 - o descriere general a contractelor semnificative de leasing: - dob,nda de ncasat aferent perioadelor viitoare. @n cazul unui leasing financiar, locatarul va eviden%ia urmtoarele8 - o descriere general a contractelor importante de leasing, incluz,nd, dar fr a se limita la, urmtoarele8 V existen%a 'i condi%iile op%iunilor de rennoire sau cumprare: V restric%iile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare 'i alte opera%iuni de leasing: - dob,nda de pltit aferent perioadelor viitoare. <) +norariile pltite auditorilor;cenzorilor 'i onorariile pltite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultan% fiscal 'i alte servicii dec,t cele de audit. =) &fectele comerciale scontate nea7unse la scaden%. l) )tunci c,nd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dec,t suma primit, diferen%a se prezint n notele explicative. /) !atoriile probabile 'i anga7amentele acordate. n) )nga7amentele sub forma garan%iilor de orice fel trebuie, n cazul n care nu exist obliga%ia de a le prezenta ca datorii, s fie n mod clar prezentate n notele explicative, 'i trebuie fcut distinc%ie ntre diferitele tipuri de garan%ii recunoscute de legisla%ia na%ional. !e asemenea, trebuie fcut o prezentare separat a oricrei garan%ii valorice care a fost prevzut. )nga7amentele de acest tip care exist n rela%ia cu entit%ile afiliate trebuie prezentate distinct. o) !ac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din formatul de bilan%, rela%ia sa cu alte elemente trebuie prezentat n notele explicative, dac o asemenea prezentare este esen%ial pentru n%elegerea situa%iilor financiare anuale. 5) +rice detaliere a elementelor din situa%iile financiare anuale, atunci c,nd aceste elemente sunt semnificative 'i sunt relevante utilizatorii situa%iilor financiare. )$'1#M/', $umele *i prenumele ___________________ ___________________ +emn tura _____________________________ _____________________________ A.M/$/+'0A'10, $umele *i prenumele #alitatea

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

,tampila unit ii _____________________________ &n organismul

+emn tura $r. de &nregistrare profesional

CAP-+O)6) AGC$I"GC&) $+CDGR"<+R

2--

@n acest capitol sunt prezentate con%inutul 'i func%iunea conturilor contabile cuprinse n -lanul de conturi general prevzut la $apitolul "# din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. @ntruc,t n -lanul de conturi general sunt cuprinse 'i conturi specifice consolidrii, func%iunea conturilor prezentate n continuare se refer inclusiv la acestea. Aunc%iunea conturilor prezentat n acest capitol nu este limitativ, fiind exemplificat modul de nregistrare contabil a principalelor opera%iuni economico-financiare. <a reflectarea n contabilitate a opera%iunilor economice derulate se are n vedere con%inutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor 'i politicilor contabile permise de reglementarea contabil aplicabil. -revederile cuprinse n acest capitol nu constituie baz legal pentru efectuarea opera%iunilor economico-financiare, ci numai referin%e cu privire la nregistrarea n contabilitate a acestora. $<)S) 4$+CDGR" !& $)-"D)<GR"4 !in clasa 4$onturi de capitaluri4 fac parte urmtoarele grupe8 0 4$apital 'i rezerve4, 4Rezultatul reportat4, 1 4Rezultatul exerci%iului financiar4, ? 4$,'tiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4, 9 4-rovizioane4 'i / 4@mprumuturi 'i datorii asimilate4. KRG-) 0 4$)-"D)< E" R&J&R#&4 !in grupa 0 4$apital 'i rezerve4 fac parte urmtoarele conturi8 $ontul 0 4$apital4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a capitalului subscris, vrsat 'i nevrsat, n natur 'i;sau numerar, de ctre ac%ionarii;asocia%ii unei entit%i, precum 'i a ma7orrii sau reducerii capitalului, potrivit legii. @n func%ie de forma 7uridic a entit%ii se nscrie8 capitalul social, patrimoniul regiei etc. $ontabilitatea analitic a capitalului se %ine pe ac%ionari;asocia%i, eviden%iindu-se numrul 'i valoarea nominal a ac%iunilor;pr%ilor sociale subscrise sau vrsate. Referitor la patrimoniul public, se vor avea n vedere prevederile legale n acest sens. $ontul 0 4$apital4 este un cont de pasiv. @n creditul acestui cont se nregistreaz8 - capitalul subscris de ac%ionari;asocia%i, n natur 'i;sau numerar, capitalul ma7orat prin subscrierea sau emisiunea de noi ac%iuni;pr%i sociale, precum 'i capitalul preluat n urma opera%iunilor de reorganizare, potrivit legii (?9/): - profitul contabil realizat n exerci%iile financiare precedente, utilizat ca surs de ma7orare a capitalului social ( .): - rezervele destinate ma7orrii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunztoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate anga7a%ilor ( 0/): - primele de capital, ncorporate n capitalul social ( 0?). @n debitul contului se nregistreaz8 - capitalul retras de ac%ionari;asocia%i, precum 'i capitalul lic3idat cu ocazia opera%iunilor de reorganizare a entit%ilor, potrivit legii (?9/): - acoperirea pierderilor contabile realizate n exerci%iile financiare precedente, care reduc capitalul social, conform 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor;asocia%ilor ( .): - reducerea capitalului social cu valoarea ac%iunilor proprii rscumprate 'i anulate, potrivit legii ( 02): - diferen%a dintre valoarea nominal a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 'i valoarea lor de rscumprare ( ? ).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Soldul contului reprezint capitalul subscris, vrsat;nevrsat. $ontul 0 B L-atrimoniul institutelor na%ionale de cercetare-dezvoltareM $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a patrimoniului de%inut, potrivit legii, de institutele na%ionale de cercetaredezvoltare. ((((((((((( -aragraful a fost introdus prin punctul ?. din +rdin nr. 1690/2012 ncep,nd cu B. 1.10 1. $ontul 0? 4-rime de capital4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a primelor de emisiune, de fuziune;divizare, de aport 'i de conversie a obliga%iunilor n ac%iuni. $ontul 0? 4-rime de capital4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 0? 4-rime de capital4 se nregistreaz8 - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii;divizrii, aportului la capital 'i;sau din conversia obliga%iunilor n ac%iuni (?9/). @n debitul contului 0? 4-rime de capital4 se nregistreaz8 - primele de capital ncorporate n capitalul social ( 0 ): - primele de capital transferate la rezerve ( 0/): - pierderile contabile ale exerci%iilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii ( .). Soldul contului reprezint primele de capital netransferate la capital sau la rezerve. $ontul 09 4Rezerve din reevaluare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a rezervelor din reevaluarea imobilizrilor corporale. $ontul 09 4Rezerve din reevaluare4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 09 4Rezerve din reevaluare4 se nregistreaz8 - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale, dac nu a existat o descre'tere anterioar recunoscut ca o c3eltuial aferent imobilizrilor corporale reevaluate (1 , 1 1, 1 6, 1 ?). @n debitul contului 09 4Rezerve din reevaluare4 se nregistreaz8 - capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct n capitalul propriu, atunci c,nd acest surplus reprezint c,'tig realizat, respectiv la scoaterea din eviden% a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe msura folosirii activului de ctre entitate ( 0/9): - descre'terile fa% de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea ulterioar a imobilizrilor corporale (1 , 1 1, 1 6, 1 ?): - a7ustarea amortizrii cumulate nregistrate p,n la data reevalurii imobilizrii corporale, n cazul n care reevaluarea se efectueaz prin aplicarea unui indice (1B ). Soldul creditor al contului reprezint rezerva din reevaluarea imobilizrilor corporale existente n eviden%a entit%ii. $ontul 0/ 4Rezerve4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a rezervelor constituite. $ontabilitatea rezervelor se %ine pe categorii de rezerve8 rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare 7ust, rezerve reprezent,nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferen%e de curs valutar n rela%ie cu investi%ia net ntr-o entitate strin 'i alte rezerve. @n creditul contului 0/ 4Rezerve4 se nregistreaz8 - profitul net contabil realizat la nc3iderea exerci%iului curent repartizat la rezerve n baza unor prevederi legale ( 12): - profitul net realizat n exerci%iile anterioare, repartizat la rezerve, conform 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor;asocia%ilor ( .): - capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct n capitalul propriu, atunci c,nd acest surplus reprezint c,'tig realizat, respectiv la scoaterea din eviden% a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe msura folosirii activului de ctre entitate ( 09): - primele de capital transferate la rezerve ( 0?): - diferen%a dintre valoarea participa%iilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit%i 'i valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale 'i necorporale care fac obiectul participa%iei (1/ , 1/6, 1/9): - ma7orarea valorii participa%iilor de%inute n capitalul altor entit%i, ca urmare a ncorporrii rezervelor n capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9): - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate anga7a%ilor (/??):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- cre'terea valorii activelor financiare disponibile pentru v,nzare, inclus direct n capitalul propriu, n cadrul situa%iilor financiare consolidate (90 ): - partea cuvenit investitorului din rezervele nregistrate de ntreprinderea asociat n care se de%in participa%ii, cu ocazia consolidrii prin metoda punerii n ec3ivalen% (1/?): - diferen%a favorabil de sc3imb valutar, nregistrat la consolidare, n rela%ie cu un element monetar care face parte dintr-o investi%ie net a entit%ii ntr-o entitate strin (./9): - c,'tigurile legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve ( ? ). @n debitul contului 0/ 4Rezerve4 se nregistreaz8 - rezervele destinate ma7orrii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunztoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate anga7a%ilor ( 0 ): - diferen%a dintre valoarea participa%iilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit%i 'i valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale 'i necorporale care au fcut obiectul participa%iei, transferat la venituri cu ocazia cedrii participa%iilor respective (./?): - rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile nregistrate n exerci%iile precedente, conform 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor;asocia%ilor ( .): - decontarea capitalurilor proprii ctre ac%ionari;asocia%i, n cazul opera%iunilor de reorganizare, potrivit legii (?9/): - pierderile legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve ( ?2). ((((((((((( <inia a fost introdus prin punctul /. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. - a7ustarea rezervei de valoare 7ust, urmare a diferen%elor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru v,nzare, n cadrul situa%iilor financiare consolidate (90 ): - diferen%a nefavorabil de sc3imb valutar, nregistrat la consolidare, n rela%ie cu un element monetar care face parte dintr-o investi%ie net a entit%ii ntr-o entitate strin (//9). Soldul contului reprezint rezervele existente 'i neutilizate. $ontul 0. 4Rezerve din conversie4 $ontul 0. 4Rezerve din conversie4 se utilizeaz numai n situa%iile financiare consolidate. $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a diferen%elor de curs valutar rezultate din conversia situa%iilor financiare anuale ale societ%ilor nerezidente. $ontul 0. 4Rezerve din conversie4 este un cont bifunc%ional, folosit la consolidarea societ%ilor nerezidente. @n creditul contului 0. 4Rezerve din conversie4 se nregistreaz8 - diferen%ele favorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse n bilan%ul societ%ilor nerezidente: - diferen%ele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse n bilan%ul societ%ilor nerezidente: - diferen%ele nefavorabile recunoscute drept c3eltuial la cedarea participa%iilor de%inute n societ%ile nerezidente (//9). @n debitul contului 0. 4Rezerve din conversie4 se nregistreaz8 - diferen%ele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse n bilan%ul societ%ilor nerezidente: - diferen%ele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse n bilan%ul societ%ilor nerezidente: - diferen%ele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participa%iilor de%inute n societ%ile nerezidente (./9). Soldul creditor reprezint diferen%ele favorabile aferente societ%ilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele nefavorabile. $ontul 0B 4"nterese care nu controleaz4 $ontul 0B 4"nterese care nu controleaz4 se utilizeaz numai n situa%iile financiare consolidate. $u a7utorul acestui cont se eviden%iaz interesele care nu controleaz, rezultate cu ocazia consolidrii filialelor prin metoda integrrii globale. $ontul 0B 4"nterese care nu controleaz4 este un cont bifunc%ional, folosit la consolidarea filialelor.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

@n creditul contului 0B 4"nterese care nu controleaz4 se nregistreaz partea din rezultatul favorabil al exerci%iului financiar 'i celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuit unor interese care nu sunt de%inute de ctre societatea-mam, direct sau indirect. @n debitul contului 0B 4"nterese care nu controleaz4 se nregistreaz partea din rezultatul nefavorabil, atribuit unor interese care nu sunt de%inute de ctre societatea-mam, direct sau indirect. Soldul contului reprezint interesele care nu controleaz. $ontul 02 4)c%iuni proprii $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a ac%iunilor proprii, rscumprate potrivit legii. $ontul 02 L)c%iuni propriiM este un cont de activ. @n debitul contului 02 L)c%iuni propriiM se nregistreaz8 - pre%ul de ac3izi%ie al ac%iunilor proprii rscumprate (9 1): - valoarea ac%iunilor de%inute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de societatea absorbant ca urmare a fuziunii prin absorb%ie (?9/). @n creditul contului 02 L)c%iuni propriiM se nregistreaz8 - reducerea capitalului cu valoarea ac%iunilor proprii rscumprate 'i anulate, potrivit legii ( 0 ): - diferen%a dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 'i valoarea lor nominal ( ?2): - valoarea sumei de ncasat;ncasate din v,nzarea ac%iunilor proprii (?/ , 9 1): - diferen%a dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii 'i pre%ul lor de v,nzare ( ?2): - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit ( ?2): - valoarea ac%iunilor de%inute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de societatea absorbant ca urmare a fuziunii prin absorb%ie 'i anulate de aceasta ( ?2). Soldul contului reprezint valoarea ac%iunilor proprii rscumprate existente. ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul .. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. KRG-) 4R&JG<D)DG< R&-+RD)D4 !in grupa 4Rezultatul reportat4 face parte contul . 4Rezultatul reportat4. $ontul . 4Rezultatul reportat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a rezultatului sau pr%ii din rezultatul exerci%iului precedent nerepartizat de ctre adunarea general a ac%ionarilor;asocia%ilor, respectiv a pierderii neacoperite 'i a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. $ontul . 4Rezultatul reportat4 este un cont bifunc%ional. @n creditul acestui cont se nregistreaz8 - profitul net realizat n exerci%iul financiar nc3eiat, eviden%iat la nceputul exerci%iului financiar urmtor n rezultatul reportat ( 1 ): - pierderile contabile ale exerci%iilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii ( 0?): - pierderile contabile ale exerci%iilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor;asocia%ilor ( 0/): - pierderile contabile realizate n exerci%iile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor;asocia%ilor ( 0 ): - pierderile contabile nregistrate n exerci%iile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezent,nd profit, conform 3otr,rii adunrii generale a ac%ionarilor;asocia%ilor ( .): - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente (? , ?/ 'i alte conturi n care urmeaz s se eviden%ieze corectarea erorilor). @n debitul acestui cont se nregistreaz8 - pierderile contabile realizate n exerci%iul financiar nc3eiat, transferate la nceputul exerci%iului financiar urmtor asupra rezultatului reportat ( 1 ): - profitul contabil realizat n exerci%iile financiare precedente, utilizat ca surs de ma7orare a capitalului social, potrivit legii ( 0 ): - profitul net realizat n exerci%iile financiare precedente, 'i care se repartizeaz n exerci%iile financiare urmtoare pe destina%iile aprobate de adunarea general a ac%ionarilor;asocia%ilor, potrivit legii ( 0/B, ., ??/, ?9.):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente (?0 , ?0?, ?6 , ?6., ?6B, ?? , ??16, ??/, ??., ??B, ?/1 'i alte conturi n care urmeaz s se eviden%ieze corectarea erorilor). - pierderile legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat ( ?2). ((((((((((( <inia a fost introdus prin punctul B. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. Soldul debitor al contului reprezint pierderea neacoperit, iar soldul creditor, profitul nerepartizat. KRG-) 1 4R&JG<D)DG< &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R4 !in grupa 1 4Rezultatul exerci%iului financiar4 fac parte8 $ontul 1 4-rofit sau pierdere4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a profitului sau pierderii realizate n exerci%iul financiar curent. $ontul 1 4-rofit sau pierdere4 este un cont bifunc%ional. @n creditul contului 1 4-rofit sau pierdere4 se nregistreaz8 - la sf,r'itul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa . (.0 la .B/): - pierderile contabile realizate n exerci%iul financiar nc3eiat, transferate la nceputul exerci%iului financiar urmtor asupra rezultatului reportat ( .). @n debitul contului 1 4-rofit sau pierdere4 se nregistreaz8 - la sf,r'itul perioadei, soldul debitor al conturilor de c3eltuieli (/0 la /2B): - profitul net realizat n exerci%iul financiar nc3eiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale ( 12): - profitul net realizat n exerci%iul financiar nc3eiat, eviden%iat la nceputul exerci%iului financiar urmtor n rezultatul reportat ( .). Soldul creditor reprezint profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizat. $ontul 12 4Repartizarea profitului4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a repartizrii profitului realizat n exerci%iul curent 'i repartizat, potrivit legii. $ontul 12 4Repartizarea profitului4 este un cont de activ. @n debitul contului 12 4Repartizarea profitului4 se nregistreaz8 - rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat n exerci%iul financiar curent ( 0/). @n creditul contului 12 4Repartizarea profitului4 se nregistreaz8 - profitul net realizat n exerci%iul financiar nc3eiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale ( 1 ). Soldul contului reprezint profitul repartizat, aferent exerci%iului financiar nc3eiat. KRG-) ? 4$TED"KGR" S)G -"&R!&R" <&K)D& !& &*"D&R&), RSS$G*-SR)R&), #TCJ)R&), $&!)R&) $G D"D<G KR)DG"D S)G )CG<)R&) "CSDRG*&CD&<+R !& $)-"D)<GR" -R+-R""4 !in grupa ? 4$,'tiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4 fac parte8 $ontul ? 4$,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c,'tigurilor legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. $ontul ? 4$,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ? 4$,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4 se nregistreaz8 - diferen%a ntre pre%ul de v,nzare al instrumentelor de capitaluri proprii 'i valoarea lor de rscumprare (?/ , 9 1): - diferen%a ntre valoarea nominal a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 'i valoarea lor de rscumprare ( 0 ). @n debitul contului ? 4$,'tiguri legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii4 se nregistreaz8 - c,'tigurile legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve ( 0/).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Soldul contului reprezint c,'tigurile legate de v,nzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. $ontul ?2 4-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a pierderilor legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. $ontul ?2 L-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri propriiM este un cont de activ. @n debitul contului ?2 L-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri propriiM se nregistreaz8 - diferen%a dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 'i pre%ul lor de v,nzare ( 02): - diferen%a dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate 'i valoarea lor nominal ( 02): - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu gratuit ( 02): - valoarea ac%iunilor de%inute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de societatea absorbant ca urmare a fuziunii prin absorb%ie 'i anulate de aceasta ( 02): - c3eltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci c,nd nu sunt ndeplinite condi%iile pentru recunoa'terea lor ca imobilizri necorporale (9 1, 96 , ?/1): - alte c3eltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii (9 1, 96 , ?/1). @n creditul contului ?2 L-ierderi legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri propriiM se nregistreaz8 - pierderile legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat ( 0/, .). Soldul contului reprezint pierderile legate de emiterea, rscumprarea, v,nzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii. ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 2. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. KRG-) 9 4-R+#"J"+)C&4 !in grupa 9 4-rovizioane4 face parte8 $ontul 9 4-rovizioane4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a provizioanelor pentru litigii, garan%ii acordate clien%ilor, pentru restructurare, pensii 'i obliga%ii similare, pentru dezafectarea imobilizrilor corporale 'i alte ac%iuni similare legate de acestea, a provizioanelor pentru impozite, precum 'i a altor provizioane. $ontul 9 4-rovizioane4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 9 4-rovizioane4 se nregistreaz8 - valoarea provizioanelor constituite pe seama c3eltuielilor, inclusiv a celor corespunztoare primelor ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (/B ): - costurile estimate ini%ial cu demontarea 'i mutarea imobilizrii corporale, precum 'i cele cu restaurarea amplasamentului pe care este pozi%ionat imobilizarea (1 1, 1 6). @n debitul contului 9 4-rovizioane4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea provizioanelor (.B ). Soldul contului reprezint provizioanele constituite. KRG-) / 4@*-RG*GDGR" E" !)D+R"" )S"*"<)D&4 !in grupa / 4@mprumuturi 'i datorii asimilate4 fac parte8 $ontul / 4@mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a mprumuturilor din emisiunea obliga%iunilor. $ontul / 4@mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni4 este un cont de pasiv. @n creditul contului / 4@mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni4 se nregistreaz8 - suma mprumuturilor de primit;primite din emisiuni de obliga%iuni (?/ , 9 1): - suma primelor de rambursare aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni ( /2): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni n valut (//9). @n debitul contului / 4@mprumuturi din emisiuni de obliga%iuni4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- suma mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni rambursate (9 1): - valoarea obliga%iunilor emise 'i rscumprate, anulate (909): - mprumuturile din emisiuni de obliga%iuni convertite n ac%iuni (?9/): - diferen%ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, precum 'i din rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni n valut (./9). Soldul contului reprezint mprumuturile din emisiuni de obliga%iuni nerambursate. $ontul /1 4$redite bancare pe termen lung4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a creditelor bancare pe termen lung primite de entitate. $ontul /1 4$redite bancare pe termen lung4 este un cont de pasiv. @n creditul contului /1 4$redite bancare pe termen lung4 se nregistreaz8 - suma creditelor pe termen lung primite (9 1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a creditelor n valut (//9). @n debitul contului /1 4$redite bancare pe termen lung4 se nregistreaz8 - suma creditelor pe termen lung rambursate (9 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a creditelor n valut, precum 'i la rambursarea acestora (./9). Soldul contului reprezint creditele bancare pe termen lung nerambursate. $ontul // 4!atorii care privesc imobilizrile financiare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a datoriilor entit%ii fa% de entit%ile afiliate, respectiv entit%ile de care compania este legat prin interese de participare. $ontul // 4!atorii care privesc imobilizrile financiare4 este un cont de pasiv. @n creditul contului // 4!atorii care privesc imobilizrile financiare4 se nregistreaz8 - sumele ncasate de la entit%ile afiliate, respectiv entit%ile de care compania este legat prin interese de participare (9 1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a datoriilor exprimate n valut (//9). @n debitul contului // 4!atorii care privesc imobilizrile financiare4 se nregistreaz8 - sumele restituite entit%ilor afiliate, respectiv celor de care compania este legat prin interese de participare (9 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a datoriilor exprimate n valut, precum 'i la rambursarea acestora (./9). Soldul contului reprezint sumele primite 'i nerestituite. $ontul /. 4)lte mprumuturi 'i datorii asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a altor mprumuturi 'i datorii asimilate, cum sunt8 depozite, garan%ii primite 'i alte datorii asimilate. $ontul /. 4)lte mprumuturi 'i datorii asimilate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului /. 4)lte mprumuturi 'i datorii asimilate4 se nregistreaz8 - sumele de ncasat;ncasate reprezent,nd alte mprumuturi 'i datorii asimilate (?/ , 9 1): - valoarea concesiunilor primite (109): - valoarea imobilizrilor corporale primite n leasing financiar (1 1, 1 6, 1 ?): - sumele reprezent,nd garan%iile de bun execu%ie re%inute, conform contractelor nc3eiate (?0?): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a mprumuturilor 'i datoriilor asimilate n valut (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). @n debitul contului /. 4)lte mprumuturi 'i datorii asimilate4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd alte mprumuturi 'i datorii asimilate rambursate (9 1): - obliga%ia de plat a ratelor pe baza facturilor emise de locator, n cazul leasingului financiar (?0?): - valoarea imobilizrilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (1 6): - garan%iile de bun execu%ie restituite ter%ilor (9 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a mprumuturilor 'i datoriilor asimilate, n valut, precum 'i la rambursarea acestora (./9):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). Soldul contului reprezint alte mprumuturi 'i datorii asimilate, nerestituite. $ontul /B 4!ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a dob,nzilor datorate, aferente mprumuturilor din emisiunea de obliga%iuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor fa% de entit%ile afiliate, respectiv entit%ile de care compania este legat prin interese de participare, precum 'i a celor aferente altor mprumuturi 'i datorii asimilate. $ontul /B 4!ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului /B 4!ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate4 se nregistreaz8 - valoarea dob,nzilor datorate, aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate (///): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente dob,nzilor datorate n valut, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9). @n debitul contului /B 4!ob,nzi aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate4 se nregistreaz8 - suma dob,nzilor pltite aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate (9 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente dob,nzilor datorate n valut, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, precum 'i la rambursarea acestora (./9). Soldul contului reprezint dob,nzile datorate 'i nepltite. $ontul /2 4-rime privind rambursarea obliga%iunilor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a primelor de rambursare reprezent,nd diferen%a dintre valoarea de rambursare a obliga%iunilor 'i valoarea de emisiune a acestora. $ontul /2 4-rime privind rambursarea obliga%iunilor4 este un cont de activ. @n debitul contului /2 4-rime privind rambursarea obliga%iunilor4 se nregistreaz8 - suma primelor de rambursare aferente mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni ( / ). @n creditul contului /2 4-rime privind rambursarea obliga%iunilor4 se nregistreaz8 - valoarea primelor privind rambursarea obliga%iunilor, amortizate (/B/). Soldul contului reprezint valoarea primelor privind rambursarea obliga%iunilor, neamortizate. $<)S) 1 4$+CDGR" !& "*+5"<"JSR"4 !in clasa 1 4$onturi de imobilizri4 fac parte urmtoarele grupe de conturi8 10 4"mobilizri necorporale4, 1 4"mobilizri corporale4, 11 4"mobilizri corporale n curs de aprovizionare4, 16 4"mobilizri n curs 'i avansuri pentru imobilizri4, 1/ 4"mobilizri financiare4, 1B 4)mortizri privind imobilizrile4 'i 12 4)7ustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizrilor4. KRG-) 10 4"*+5"<"JSR" C&$+R-+R)<&4 !in grupa 10 4"mobilizri necorporale4 fac parte8 $ontul 10 4$3eltuieli de constituire4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor ocazionate de nfiin%area sau dezvoltarea unei entit%i (taxe 'i alte c3eltuieli de nscriere 'i nmatriculare, c3eltuieli privind emisiunea 'i v,nzarea de ac%iuni 'i obliga%iuni, precum 'i alte c3eltuieli de aceast natur, legate de nfiin%area 'i extinderea activit%ii entit%ii). $ontul 10 4$3eltuieli de constituire4 este un cont de activ. @n debitul contului 10 4$3eltuieli de constituire4 se nregistreaz8 - c3eltuielile ocazionate de nfiin%area sau dezvoltarea entit%ii (?0?, ?/1, 9 1, 96 ). @n creditul contului 10 4$3eltuieli de constituire4 se nregistreaz8 - amortizarea c3eltuielilor de constituire scoase din eviden% (1B0). Soldul contului reprezint valoarea c3eltuielilor de constituire existente. $ontul 106 4$3eltuieli de dezvoltare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a imobilizrilor de natura c3eltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizri necorporale. $ontul 106 4$3eltuieli de dezvoltare4 este un cont de activ. @n debitul contului 106 4$3eltuieli de dezvoltare4 se nregistreaz8 - lucrrile 'i proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau ac3izi%ionate de la ter%i (166, .1 , ?0?):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- lucrrile 'i proiectele de dezvoltare ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea imobilizrilor de natura c3eltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit (?.96): - plusuri de inventar constatate la imobilizrile de natura c3eltuielilor de dezvoltare (?.9?). @n creditul contului 106 4$3eltuieli de dezvoltare4 se nregistreaz8 - valoarea neamortizat a imobilizrilor de natura c3eltuielilor de dezvoltare cedate (/9B): - imobilizrile de natura c3eltuielilor de dezvoltare amortizate integral, precum 'i c3eltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licen%elor (1B0, 109). Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor de natura c3eltuielilor de dezvoltare existente. $ontul 109 4$oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a concesiunilor recunoscute ca imobilizri necorporale, brevetelor, licen%elor, mrcilor comerciale, precum 'i a altor drepturi 'i active similare aportate, ac3izi%ionate sau dob,ndite pe alte ci. $ontul 109 4$oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale 'i alte drepturi 'i valori similare4 este un cont de activ. @n debitul contului 109 4$oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare4 se nregistreaz8 - brevetele, licen%ele, mrcile comerciale 'i alte valori similare ac3izi%ionate, reprezent,nd aport n natur, primite ca subven%ii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum 'i cele constatate plus la inventar (?0?, ?9/, ?.9 , ?.96, ?.9?): - brevetele, licen%ele, mrcile comerciale 'i alte valori similare ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea concesiunilor primite ( /.): - imobilizrile de natura c3eltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licen%elor (106). @n creditul contului 109 4$oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare4 se nregistreaz8 - valoarea neamortizat a concesiunilor, brevetelor, licen%elor, altor drepturi 'i valori similare scoase din eviden% (/9B): - amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen%elor, altor drepturi 'i valori similare, scoase din eviden% (1B0): - valoarea brevetelor 'i a altor drepturi 'i valori similare aportate 'i retrase (?9/): - valoarea brevetelor, licen%elor 'i a altor drepturi 'i valori similare depuse ca aport la capitalul altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii n capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9). Soldul contului reprezint concesiunile recunoscute ca imobilizri necorporale, brevetele, licen%ele, mrcile comerciale 'i alte drepturi 'i valori similare existente. $ontul 10. 4Aond comercial pozitiv4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a fondului comercial pozitiv reflectat, de regul, la consolidare. $ontul 10. 4Aond comercial pozitiv4 este un cont de activ. @n debitul contului 10. 4Aond comercial pozitiv4 se nregistreaz8 - diferen%a pozitiv ntre costul de ac3izi%ie 'i valoarea, la data tranzac%iei, a pr%ii din activele nete ac3izi%ionate. @n creditul contului 10. 4Aond comercial pozitiv4 se nregistreaz8 - valoarea neamortizat a fondului comercial pozitiv scos din eviden% (/9B): - valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din eviden% (1B0). Soldul contului reprezint valoarea fondului comercial pozitiv existent. $ontul 10.9 4Aond comercial negativ4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a fondului comercial negativ care apare n situa%iile financiare anuale consolidate, respectiv n situa%iile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului efectuat n legtur cu ac3izi%ia unei afaceri. ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 10. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. $ontul 10.9 4Aond comercial negativ4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 10.9 4Aond comercial negativ4 se nregistreaz8 - diferen%a negativ ntre costul de ac3izi%ie 'i valoarea, la data tranzac%iei, a pr%ii din activele nete ac3izi%ionate.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

@n debitul contului 10.9 4Aond comercial negativ4 se nregistreaz8 - cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri (.B ). Soldul contului reprezint valoarea fondului comercial negativ nereluat la venituri. $ontul 10B 4)lte imobilizri necorporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a programelor informatice create de entitate sau ac3izi%ionate de la ter%i, precum 'i a altor imobilizri necorporale. $ontul 10B 4)lte imobilizri necorporale4 este un cont de activ. @n debitul contului 10B 4)lte imobilizri necorporale4 se nregistreaz8 - valoarea programelor informatice 'i a altor imobilizri necorporale ac3izi%ionate (?0?): - valoarea programelor informatice 'i a altor imobilizri necorporale ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu (166, .1 ): - valoarea programelor informatice reprezent,nd aport la capitalul social (?9/): - valoarea programelor informatice 'i a altor imobilizri necorporale primite ca subven%ii guvernamentale (?.9 ): - valoarea programelor informatice 'i a altor imobilizri necorporale primite cu titlu gratuit (?.96): - plusurile de inventar constatate la programele informatice 'i la alte imobilizri necorporale (?.9?). @n creditul contului 10B 4)lte imobilizri necorporale4 se nregistreaz8 - valoarea neamortizat a altor imobilizri necorporale scoase din eviden% (/9B): - amortizarea altor imobilizri necorporale, scoase din eviden% (1B0): - valoarea altor imobilizri necorporale aportate 'i retrase (?9/): - valoarea altor imobilizri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii la capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9). Soldul contului reprezint valoarea altor imobilizri necorporale existente. KRG-) 1 4"*+5"<"JSR" $+R-+R)<&4 !in grupa 1 4"mobilizri corporale4 fac parte8 $ontul 1 4Derenuri 'i amena7ri de terenuri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a terenurilor 'i a amena7rilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, mpre7muirile, lucrrile de acces etc.). $ontul 1 4Derenuri 'i amena7ri de terenuri4 este un cont de activ. @n debitul contului 1 4Derenuri 'i amena7ri de terenuri4 se nregistreaz8 - valoarea terenurilor ac3izi%ionate, a celor reprezent,nd aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subven%ii pentru investi%ii (?0?, ?9/, ?.9 ): - valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (?.96): - valoarea terenurilor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la cost de produc%ie a amena7rilor de terenuri realizate pe cont propriu (16 , .11): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea terenurilor, dac nu a existat o descre'tere anterioar recunoscut ca o c3eltuial aferent terenului reevaluat ( 09): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea terenurilor, recunoscut ca venit care s compenseze c3eltuiala cu descre'terea, recunoscut anterior la acel activ (.B ): @n creditul contului 1 4Derenuri 'i amena7ri de terenuri4 se nregistreaz8 - valoarea terenurilor, respectiv a amena7rilor de terenuri cedate, amortizate (1B , /9B): - valoarea descre'terii rezultate din reevaluarea terenurilor n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare ( 09): - valoarea descre'terii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscut ca o c3eltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci c,nd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (/B ): - valoarea terenurilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii n capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9): - valoarea terenurilor aportate, retrase (?9/): - valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuin%e destinate v,nzrii, reclasificate ca mrfuri (6. ): - valoarea terenurilor expropriate (/. ). Soldul contului reprezint valoarea terenurilor 'i costul amena7rilor de terenuri existente.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$ontul 1 1 4$onstruc%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii construc%iilor. $ontul 1 1 4$onstruc%ii4 este un cont de activ. @n debitul contului 1 1 4$onstruc%ii4 se nregistreaz8 - valoarea construc%iilor ac3izi%ionate, realizate din produc%ie proprie, primite prin subven%ii pentru investi%ii, ca aport la capitalul social (?0?, 16 , ?.9 , ?9/): - valoarea construc%iilor primite cu titlu gratuit (?.96): - valoarea construc%iilor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea construc%iilor primite n regim de leasing financiar ( /.): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea construc%iilor, dac nu a existat o descre'tere anterioar recunoscut ca o c3eltuial aferent construc%iei reevaluate ( 09): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea construc%iilor, recunoscut ca venit care s compenseze c3eltuiala cu descre'terea, recunoscut anterior la acel activ (.B ): - costurile estimate ini%ial cu demontarea 'i mutarea imobilizrii corporale la scoaterea din eviden%, precum 'i cele cu restaurarea amplasamentului ( 9 ): - valoarea amortizrii investi%iilor efectuate de c3iria'i la construc%iile primite cu c3irie 'i restituite proprietarului (1B ). @n creditul contului 1 1 4$onstruc%ii4 se nregistreaz8 - valoarea neamortizat a construc%iilor scoase din eviden% (/9B): - amortizarea construc%iilor scoase din eviden% (1B ): - descre'terile fa% de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea construc%iilor, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare ( 09): - valoarea descre'terii rezultate din reevaluarea construc%iilor, recunoscut ca o c3eltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci c,nd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (/B ): - valoarea amortizrii construc%iilor, eliminat cu ocazia reevalurii din valoarea contabil brut a acestora (1B ): - valoarea cldirilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii n capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9): - valoarea investi%iilor efectuate de c3iria'i la construc%iile primite cu c3irie, amortizate integral, restituite proprietarului (1B ): - valoarea construc%iilor aportate retrase (?9/): - valoarea construc%iilor distruse de calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea construc%iilor existente. $ontul 1 6 4"nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor de reproduc%ie 'i munc 'i a planta%iilor. $ontul 1 6 4"nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii4 este un cont de activ. @n debitul contului 1 6 4"nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii4 se nregistreaz8 - valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor ac3izi%ionate, realizate din produc%ie proprie, primite prin subven%ii pentru investi%ii, ca aport la capitalul social (?0?, ??/, 116, 16 , ?.9 , ?9/): - valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor primite cu titlu gratuit (?.96): - plusurile de inventar constatate la instala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii (?.9?): - valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - costurile estimate ini%ial cu demontarea 'i mutarea imobilizrii corporale la scoaterea din eviden%, precum 'i cele cu restaurarea amplasamentului ( 9 ): - valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, primite n regim de leasing financiar ( /.): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor, dac nu a existat o descre'tere anterioar recunoscut ca o c3eltuial aferent imobilizrii corporale reevaluate ( 09):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor, recunoscut ca venit care s compenseze c3eltuiala cu descre'terea, recunoscut anterior la acel activ (.B ): - valoarea amortizrii investi%iilor efectuate de c3iria'i la instala%iile te3nice 'i mi7loacele de transport primite cu c3irie 'i restituite proprietarului (1B ). @n creditul contului 1 6 4"nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii4 se nregistreaz8 - valoarea neamortizat a instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor scoase din eviden% (/9B): - amortizarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor scoase din eviden% (1B ): - valoarea imobilizrilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituie ( /.): - descre'terile fa% de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare ( 09): - valoarea descre'terii rezultate din reevaluarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor, recunoscut ca o c3eltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci c,nd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (/B ): - valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii n capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9): - valoarea investi%iilor efectuate de c3iria'i la instala%iile te3nice 'i mi7loacele de transport primite cu c3irie, amortizate integral, restituite proprietarului (1B ): - valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor distruse de calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea instala%iilor te3nice, mi7loacelor de transport, animalelor 'i planta%iilor, existente. $ontul 1 ? 4*obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale. $ontul 1 ? 4*obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale4 este un cont de activ. @n debitul contului 1 ? 4*obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale4 se nregistreaz8 - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale ac3izi%ionate, realizate din produc%ie proprie, primite prin subven%ii pentru investi%ii, ca aport la capitalul social (?0?, ??/, 11?, 16 , ?.9 , ?9/): - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale primite cu titlu gratuit (?.96): - plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i la alte active corporale (?.9?): - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea amortizrii investi%iilor efectuate de c3iria'i la imobilizrile primite cu c3irie 'i restituite proprietarului (1B ): - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale, primite n regim de leasing financiar ( /.): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale, dac nu a existat o descre'tere anterioar recunoscut ca o c3eltuial aferent imobilizrii corporale reevaluate ( 09): - cre'terea fa% de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale, recunoscut ca venit care s compenseze c3eltuiala cu descre'terea, recunoscut anterior la acel activ (.B ). @n creditul contului 1 ? 4*obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale, scoase din eviden% (/9B): - amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale scoase din eviden% (1B ): - descre'terile fa% de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale, n limita soldului creditor al rezervei din reevaluare ( 09): - valoarea descre'terii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale, recunoscut ca o c3eltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci c,nd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ (/B ): - aportul n natur la capitalul social al altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii la capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9): - valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i a altor active corporale distruse de calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea mobilierului, aparaturii birotice, ec3ipamentelor de protec%ie 'i a altor active corporale existente. KRG-) 11 4"*+5"<"JSR" $+R-+R)<& @C $GRS !& )-R+#"J"+C)R&4 !in grupa 11 4"mobilizri corporale n curs de aprovizionare4 fac parte conturile8 116 4"nstala%ii te3nice, mi7loace de transport, animale 'i planta%ii n curs de aprovizionare4: 11? 4*obilier, aparatur birotic, ec3ipamente de protec%ie a valorilor umane 'i materiale 'i alte active corporale n curs de aprovizionare4. $u a7utorul conturilor din aceast grup se %ine eviden%a imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. $onturile din aceast grup sunt conturi de activ. @n debitul conturilor din grupa 11 4"mobilizri corporale n curs de aprovizionare4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (?0?). @n creditul conturilor din grupa 11 4"mobilizri corporale n curs de aprovizionare4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-a nc3eiat procesul de aprovizionare (1 6, 1 ?). Soldul conturilor reprezint valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. KRG-) 16 4"*+5"<"JSR" @C $GRS E" )#)CSGR" -&CDRG "*+5"<"JSR"4 !in grupa 16 4"mobilizri n curs 'i avansuri pentru imobilizri4 fac parte8 $ontul 16 4"mobilizri corporale n curs de execu%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a imobilizrilor corporale n curs de execu%ie. $ontul 16 4"mobilizri corporale n curs de execu%ie4 este un cont de activ. @n debitul contului 16 4"mobilizri corporale n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie facturate de furnizori, inclusiv entit%i afiliate sau entit%i legate prin interese de participare (?0?, ?9 , ?96): - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie efectuate n regie proprie, neterminate (.11): - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie primite ca aport la capitalul social (?9/). @n creditul contului 16 4"mobilizri corporale n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie, recep%ionate, date n folosin% sau puse n func%iune (1 , 1 1, 1 6, 1 ?): - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie scoase din eviden% (/9B): - valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie distruse de calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor corporale n curs de execu%ie. $ontul 161 4)vansuri acordate pentru imobilizri corporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri. $ontul 161 4)vansuri acordate pentru imobilizri corporale4 este un cont de activ. @n debitul contului 161 4)vansuri acordate pentru imobilizri corporale4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri corporale (?0?): - diferen%ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a avansurilor acordate n valut (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). @n creditul contului 161 4)vansuri acordate pentru imobilizri corporale4 se nregistreaz8 - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri corporale, decontate (?0?): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a avansurilor acordate n valut sau cu ocazia decontrii acestora (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau nregistrate cu ocazia decontrii lor (//B). Soldul contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de imobilizri corporale, nedecontate. $ontul 166 4"mobilizri necorporale n curs de execu%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie. $ontul 166 4"mobilizri necorporale n curs de execu%ie4 este un cont de activ. @n debitul contului 166 4"mobilizri necorporale n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie facturate de furnizori, inclusiv entit%i afiliate sau entit%i legate prin interese de participare (?0?, ?9 , ?96): - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie efectuate n regie proprie, neterminate (.1 ): - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie primite ca aport la capitalul social (?9/). @n creditul contului 166 4"mobilizri necorporale n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie, recep%ionate (106, 10B): - valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie scoase din eviden% (/9B). Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor necorporale n curs de execu%ie. $ontul 16? 4)vansuri acordate pentru imobilizri necorporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri necorporale. $ontul 16? 4)vansuri acordate pentru imobilizri necorporale4 este un cont de activ. @n debitul contului 16? 4)vansuri acordate pentru imobilizri necorporale4 se nregistreaz8 - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri necorporale (?0?): - diferen%ele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a avansurilor acordate n valut (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). @n creditul contului 16? 4)vansuri acordate pentru imobilizri necorporale4 se nregistreaz8 - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, decontate (?0?): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a avansurilor acordate n valut sau cu ocazia decontrii acestora (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor din avansuri exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau nregistrate cu ocazia decontrii lor (//B). Soldul contului reprezint avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, nedecontate. KRG-) 1/ 4"*+5"<"JSR" A"C)C$")R&4 !in grupa 1/ 4"mobilizri financiare4 fac parte8 $ontul 1/ 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate. $ontul 1/ 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 este un cont de activ. @n debitul contului 1/ 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 se nregistreaz8 - valoarea ac%iunilor dob,ndite prin ac3izi%ie (9 1, 96 , 1/2): - valoarea ac%iunilor dob,ndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entit%ilor afiliate (109, 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 6. ): - diferen%a dintre valoarea ac%iunilor dob,ndite 'i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul entit%ilor afiliate ( 0/):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%a dintre valoarea ac%iunilor dob,ndite 'i valoarea mrfurilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul entit%ilor afiliate (.9B): - valoarea ac%iunilor primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al entit%ilor afiliate la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea rezervelor ( 0/): - valoarea ac%iunilor primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al entit%ilor afiliate la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea beneficiilor (./ ). @n creditul contului 1/ 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 se nregistreaz8 - c3eltuielile privind valoarea ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate, cedate (//?). Soldul contului reprezint valoarea ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate. $ontul 1/6 4"nterese de participare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le de%ine n capitalul ntreprinderilor asociate. $ontul 1/6 4"nterese de participare4 este un cont de activ. @n debitul contului 1/6 4"nterese de participare4 se nregistreaz8 - valoarea participa%iilor dob,ndite prin ac3izi%ie (9 1, 96 , 1/2): - valoarea participa%iilor dob,ndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al ntreprinderilor asociate (109, 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 6. ): - diferen%a dintre valoarea participa%iilor dob,ndite 'i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul ntreprinderilor asociate ( 0/): - diferen%a dintre valoarea participa%iilor dob,ndite 'i valoarea mrfurilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul ntreprinderilor asociate (.9B): - valoarea participa%iilor primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al ntreprinderilor asociate la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea rezervelor ( 0/): - valoarea participa%iilor primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al ntreprinderilor asociate la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea beneficiilor (./ ). @n creditul contului 1/6 4"nterese de participare4 se nregistreaz8 - c3eltuielile privind valoarea participa%iilor de%inute la ntreprinderile asociate, cedate (//?): - costul de ac3izi%ie al participa%iilor evaluate la consolidare prin metoda punerii n ec3ivalen% (1/?). Soldul contului reprezint imobilizrile financiare, de%inute sub form de interese de participare. $ontul 1/? 4Ditluri puse n ec3ivalen% $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a titlurilor de participare evaluate la consolidare prin metoda punerii n ec3ivalen%. $ontul 1/? LDitluri puse n ec3ivalen%M este un cont de activ. @n debitul contului 1/? LDitluri puse n ec3ivalen%M se nregistreaz participa%iile n ntreprinderile asociate, prezentate n situa%iile financiare consolidate la valoarea determinat prin metoda punerii n ec3ivalen%, astfel8 - costul de ac3izi%ie al titlurilor evaluate prin metoda punerii n ec3ivalen% (1/6): - partea cuvenit investitorului din profitul nregistrat n exerci%iul financiar curent de ntreprinderea asociat (./B): - partea cuvenit investitorului din rezervele nregistrate de ntreprinderea asociat n care se de%in participa%ii, cu ocazia consolidrii prin metoda punerii n ec3ivalen% ( 0/B). @n creditul contului 1/? LDitluri puse n ec3ivalen%M se nregistreaz8 - partea cuvenit investitorului din pierderea nregistrat n exerci%iul curent de ntreprinderea asociat, cu ocazia consolidrii prin punere n ec3ivalen% a participa%iei de%inute de investitor n ntreprinderea asociat (//B). ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 1 . din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. $ontul 1/9 4)lte titluri imobilizate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a altor titluri de valoare de%inute pe o perioad ndelungat, n capitalul social al altor entit%i diferite de entit%ile afiliate 'i ntreprinderile asociate. $ontul 1/9 4)lte titluri imobilizate4 este un cont de activ. @n debitul contului 1/9 4)lte titluri imobilizate4 se nregistreaz8 - valoarea altor titluri imobilizate dob,ndite prin ac3izi%ie (9 1, 96 , 1/2): - valoarea altor titluri imobilizate dob,ndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor entit%i (109, 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 6. ):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%a dintre valoarea altor titluri imobilizate dob,ndite 'i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul altor entit%i ( 0/): - diferen%a dintre valoarea altor titluri imobilizate dob,ndite 'i valoarea mrfurilor care au constituit obiectul participrii n natur la capitalul altor entit%i (.9B): - valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al altor entit%i la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea rezervelor ( 0/): - valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al altor entit%i la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea beneficiilor (./ ). @n creditul contului 1/9 4)lte titluri imobilizate4 se nregistreaz8 - c3eltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate de%inute n capitalul social al altor entit%i la care se de%in participa%ii, cedate (//?). Soldul contului reprezint alte titluri imobilizate existente. $ontul 1/. 4$rean%e imobilizate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a crean%elor imobilizate sub forma mprumuturilor acordate pe termen lung altor entit%i, a altor crean%e imobilizate, cum sunt depozite, garan%ii 'i cau%iuni depuse de entitate la ter%i, precum 'i a obliga%iunilor ac3izi%ionate cu ocazia emisiunilor de obliga%iuni efectuate de ter%i, care urmeaz a fi de%inute pe o perioad mai mare de un an. ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 11. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. $ontul 1/. L$rean%e imobilizateM este un cont de activ. ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 11. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. @n debitul contului 1/. L$rean%e imobilizateM se nregistreaz8 - sume pltite reprezent,nd valoarea mprumuturilor acordate altor entit%i (9 1): - dob,nzile aferente crean%elor imobilizate (./6, .//): - valoarea garan%iilor depuse la ter%i (? ): - sume pltite sau de pltit, reprezent,nd valoarea obliga%iunilor ac3izi%ionate cu ocazia emisiunilor de obliga%iuni efectuate de ter%i, care urmeaz a fi de%inute pe o perioad mai mare de un an (9 1, ?/1): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente mprumuturilor acordate n valut 'i depozitelor constituite n valut, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 11. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. @n creditul contului 1/. 4$rean%e imobilizate4 se nregistreaz8 - valoarea mprumuturilor restituite de ter%i (9 1): - dob,nzile ncasate, aferente crean%elor imobilizate (9 1): - valoarea garan%iilor restituite de ter%i (9 1): - crean%a reprezent,nd ratele aferente leasingului financiar (? ): - valoarea pierderilor din crean%e imobilizate (//6): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente mprumuturilor acordate, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau n urma ncasrii crean%elor (//9): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente depozitelor constituite n valut, rezultate n urma evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia lic3idrii lor (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul contului reprezint valoarea mprumuturilor acordate 'i a altor crean%e imobilizate. $ontul 1/2 4#rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a vrsmintelor de efectuat cu ocazia ac3izi%ionrii imobilizrilor financiare. $ontul 1/2 4#rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 1/2 4#rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare4 se nregistreaz8 - sumele datorate pentru ac3izi%ionarea de imobilizri financiare (1/ , 1/6, 1/9): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a datoriilor n valut reprezent,nd vrsminte de efectuat pentru imobilizrile financiare (//9). @n debitul contului 1/2 4#rsminte de efectuat pentru imobilizri financiare4 se nregistreaz8 - sumele pltite pentru imobilizri financiare (9 1, 96 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut, reprezent,nd vrsminte de efectuat pentru imobilizrile financiare, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau n urma ac3itrii acestora (./9). Soldul contului reprezint sumele datorate pentru imobilizrile financiare. KRG-) 1B 4)*+RD"JSR" -R"#"C! "*+5"<"JSR"<&4 !in grupa 1B 4)mortizri privind imobilizrile4 fac parte8 $ontul 1B0 4)mortizri privind imobilizrile necorporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a amortizrii imobilizrilor necorporale. $ontul 1B0 4)mortizri privind imobilizrile necorporale4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 1B0 4)mortizri privind imobilizrile necorporale4 se nregistreaz8 - valoarea amortizrii imobilizrilor necorporale (/B ). @n debitul contului 1B0 4)mortizri privind imobilizrile necorporale4 se nregistreaz8 - amortizarea aferent imobilizrilor necorporale scoase din eviden% (10 , 106, 109, 10., 10B). Soldul contului reprezint amortizarea imobilizrilor necorporale. $ontul 1B 4)mortizri privind imobilizrile corporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a amortizrii imobilizrilor corporale. $ontul 1B 4)mortizri privind imobilizrile corporale4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 1B 4)mortizri privind imobilizrile corporale4 se nregistreaz8 - c3eltuielile aferente amortizrii imobilizrilor corporale (/B ): - valoarea amortizrii investi%iilor efectuate de c3iria'i la imobilizrile corporale primite cu c3irie 'i restituite proprietarului (1 1, 1 6, 1 ?): - a7ustarea amortizrii cumulate nregistrate p,n la data reevalurii imobilizrii corporale, atunci c,nd reevaluarea se efectueaz prin aplicarea unui indice ( 09). @n debitul contului 1B 4)mortizri privind imobilizrile corporale4 se nregistreaz8 - valoarea amortizrii imobilizrilor corporale scoase din eviden% (1 , 1 1, 1 6, 1 ?): - valoarea investi%iilor efectuate de c3iria'i la imobilizrile corporale primite cu c3irie, amortizate integral, restituite proprietarului (1 1, 1 6): - valoarea amortizrii imobilizrilor corporale, eliminat cu ocazia reevalurii, din valoarea contabil brut a acestora (1 1). Soldul contului reprezint amortizarea imobilizrilor corporale. KRG-) 12 4)FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) S)G -"&R!&R&) !& #)<+)R& ) "*+5"<"JSR"<+R4 !in grupa 12 4)7ustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizrilor4 fac parte8 $ontul 120 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale. $ontul 120 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 120 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd constituirea sau suplimentarea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale (/B ). @n debitul contului 120 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale (.B ). Soldul contului reprezint valoarea a7ustrilor aferente imobilizrilor necorporale. $ontul 12 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale. $ontul 12 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 12 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd constituirea sau suplimentarea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale (/B ). @n debitul contului 12 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale (.B ). Soldul contului reprezint valoarea a7ustrilor aferente imobilizrilor corporale. $ontul 126 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 'i corporale n curs de execu%ie. $ontul 126 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 126 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd constituirea sau suplimentarea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie (/B ). @n debitul contului 126 4)7ustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execu%ie (.B ). Soldul contului reprezint valoarea a7ustrilor aferente imobilizrilor n curs de execu%ie. $ontul 12/ 4)7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare. $ontul 12/ 4)7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 12/ 4)7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd constituirea sau suplimentarea a7ustrilor privind pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (/B/). @n debitul contului 12/ 4)7ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor privind pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (.B/). Soldul contului reprezint valoarea a7ustrilor aferente imobilizrilor financiare. $<)S) 6 4$+CDGR" !& SD+$GR" E" -R+!G$I"& @C $GRS !& &H&$GI"&4 !in clasa 6 4$onturi de stocuri 'i produc%ie n curs de execu%ie4 fac parte urmtoarele grupe de conturi8 60 4Stocuri de materii prime 'i materiale4, 61 4Stocuri n curs de aprovizionare4, 66 4-roduc%ia n curs de execu%ie4, 6? 4-roduse4, 69 4Stocuri aflate la ter%i4, 6/ 4)nimale4, 6. 4*rfuri4, 6B 4)mbala7e4 'i 62 4)7ustri pentru deprecierea stocurilor 'i produc%iei n curs de execu%ie4. KRG-) 60 4SD+$GR" !& *)D&R"" -R"*& E" *)D&R")<&4 !in grupa 60 4Stocuri de materii 'i materiale4 fac parte8 $ontul 60 4*aterii prime4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de materii prime. $ontul 60 4*aterii prime4 este un cont de activ. @n situa%ia aplicrii inventarului permanent8 @n debitul contului 60 4*aterii prime4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime ac3izi%ionate de la ter%i (?0 , ?0B, ??/, 61 , 9?1): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime aduse de la ter%i (69 , ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime de la entit%i afiliate sau entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime reprezent,nd aport n natur al ac%ionarilor;asocia%ilor (?9/): - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor 'i produselor re%inute 'i consumate ca materie prim n aceea'i unitate, inclusiv a diferen%elor de pre% nefavorabile aferente (6? , 6?9):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit 'i a celor rezultate din dezmembrri (/0 , .9B): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile, aferente materiilor prime ac3izi%ionate (60B). @n creditul contului 60 4*aterii prime4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime incluse pe c3eltuieli, precum 'i a celor constatate lips la inventar sau distruse (/0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime v,ndute ca atare (6. ): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau n custodie la ter%i (69 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime ie'ite prin dona%ie (/9B): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime distruse prin calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea materiilor prime existente n stoc. $ontul 601 4*ateriale consumabile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, ambala7e, piese de sc3imb, semin%e 'i materiale de plantat, fura7e 'i alte materiale consumabile). $ontul 601 4*ateriale consumabile4 este un cont de activ. @n situa%ia aplicrii inventarului permanent8 @n debitul contului 601 4*ateriale consumabile4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile ac3izi%ionate de la ter%i (?0 , ?0B, ??/, 611, 9?1): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile aduse de la ter%i (69 , ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile primite de la entit%i afiliate sau entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile reprezent,nd aport n natur al ac%ionarilor;asocia%ilor (?9/): - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor 'i produselor re%inute 'i consumate ca materiale consumabile n aceea'i unitate (6? , 6?9): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit 'i a celor rezultate din dezmembrri (/01, .9B): - contravaloarea materialelor consumabile ac3itate prin alte valori (961): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile ac3izi%ionate (60B). @n creditul contului 601 4*ateriale consumabile4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe c3eltuieli, precum 'i a celor constatate lips la inventar sau distruse (/01): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile v,ndute ca atare (6. ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau n custodie la ter%i (69 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile ie'ite prin dona%ie (/9B): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile distruse prin calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea materialelor consumabile existente n stoc. $ontul 606 4*ateriale de natura obiectelor de inventar4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei, mi'crii 'i uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar. $ontul 606 4*ateriale de natura obiectelor de inventar4 este un cont de activ. @n situa%ia aplicrii inventarului permanent8 @n debitul contului 606 4*ateriale de natura obiectelor de inventar4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ac3izi%ionate de la ter%i (?0 , ?0B, ??/, 616, 9?1): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entit%i afiliate sau entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite ca aport n natur de la ac%ionari;asocia%i (?9/):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aduse de la ter%i (69 , ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit 'i a celor rezultate din dezmembrri (/06, .9B): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor re%inute pentru a fi folosite ca materiale de natura obiectelor de inventar n aceea'i unitate (6?9): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar ac3izi%ionate (60B). @n creditul contului 606 4*ateriale de natura obiectelor de inventar4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe c3eltuieli, precum 'i a celor constatate lips la inventar sau distruse (/06): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau n custodie la ter%i (69 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ie'ite prin dona%ie (/9B): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar v,ndute ca atare (6. ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar distruse prin calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente n stoc. $ontul 60B 4!iferen%e de pre% la materii prime 'i materiale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a diferen%elor (n plus sau nefavorabile, respectiv n minus sau favorabile) ntre pre%ul de nregistrare standard (prestabilit) 'i costul de ac3izi%ie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar. $ontul 60B 4!iferen%e de pre% la materii prime 'i materiale4 este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar. @n debitul contului 60B 4!iferen%e de pre% la materii prime 'i materiale4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile (costul de ac3izi%ie este mai mare dec,t pre%ul standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune (?0 , 9?1): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar ie'ite din gestiune (/0 , /01, /06). @n creditul contului 60B 4!iferen%e de pre% la materii prime 'i materiale4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar ac3izi%ionate (60 , 601, 606, 9?1): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar ie'ite din gestiune (/0 , /01, /06). Soldul contului reprezint diferen%ele de pre% aferente materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar existente n stoc. @n situa%ia aplicrii inventarului intermitent8 Stocurile existente la nceputul exerci%iului financiar, precum 'i intrrile n cursul perioadei de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se nregistreaz direct n debitul conturilor /0 4$3eltuieli cu materiile prime4, /01 4$3eltuieli cu materialele consumabile4 'i /06 4$3eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar4. $onturile 60 4*aterii prime4, 601 4*ateriale consumabile4 'i 606 4*ateriale de natura obiectelor de inventar4 se debiteaz numai la sf,r'itul perioadei cu valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente n stoc, stabilit pe baza inventarului, prin creditul conturilor /0 4$3eltuieli cu materiile prime4, /01 4$3eltuieli cu materialele consumabile4, /06 4$3eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar4, iar la nceputul perioadei imediat urmtoare, pentru respectarea permanen%ei metodelor, se reiau pe c3eltuieli la aceea'i valoare.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

KRG-) 61 4SD+$GR" @C $GRS !& )-R+#"J"+C)R&4 !in grupa 61 4Stocuri n curs de aprovizionare4 fac parte conturile8 61 4*aterii prime n curs de aprovizionare4: 611 4*ateriale consumabile n curs de aprovizionare4: 616 4*ateriale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare4: 61/ 4)nimale n curs de aprovizionare4: 61. 4*rfuri n curs de aprovizionare4: 61B 4)mbala7e n curs de aprovizionare4. $u a7utorul conturilor din aceast grup se %ine eviden%a stocurilor cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. $onturile din aceast grup sunt conturi de activ. @n debitul conturilor din grupa 61 4Stocuri n curs de aprovizionare4 se nregistreaz8 - valoarea stocurilor cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care sunt n curs de aprovizionare (?0 ). @n creditul conturilor din grupa 61 4Stocuri n curs de aprovizionare4 se nregistreaz8 - valoarea stocurilor cumprate, pentru care s-a nc3eiat procesul de aprovizionare (60 , 601, 606, 6/ , 6. , 6B ). Soldul conturilor reprezint valoarea stocurilor cumprate, pentru care s-au transferat riscurile 'i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de aprovizionare. KRG-) 66 4-R+!G$I"& @C $GRS !& &H&$GI"&4 !in grupa 66 4-roduc%ie n curs de execu%ie4 fac parte8 $ontul 66 4-roduse n curs de execu%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a stocurilor de produse n curs de execu%ie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevzute de procesul te3nologic, respectiv produc%ia neterminat) existente la sf,r'itul perioadei. $ontul 66 4-roduse n curs de execu%ie4 este un cont de activ. @n debitul contului 66 4-roduse n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea la cost de produc%ie a stocului de produse n curs de execu%ie la sf,r'itul perioadei, stabilit pe baz de inventar (. ). @n creditul contului 66 4-roduse n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - scderea din gestiune a valorii produselor n curs de execu%ie la nceputul perioadei urmtoare (. ). Soldul contului reprezint valoarea la cost de produc%ie a produselor aflate n curs de execu%ie la sf,r'itul perioadei. $ontul 661 4Servicii n curs de execu%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a serviciilor n curs de execu%ie existente la sf,r'itul perioadei. $ontul 661 4Servicii n curs de execu%ie4 este un cont de activ. @n debitul contului 661 4Servicii n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea la cost de produc%ie a serviciilor n curs de execu%ie la sf,r'itul perioadei (. 1). @n creditul contului 661 4Servicii n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - scderea din gestiune a valorii serviciilor n curs de execu%ie la nceputul perioadei urmtoare (. 1). Soldul contului reprezint valoarea la cost de produc%ie a serviciilor n curs de execu%ie la sf,r'itul perioadei. KRG-) 6? 4-R+!GS&4 !in grupa 6? 4-roduse4 fac parte8 $ontul 6? 4Semifabricate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de semifabricate. $ontul 6? 4Semifabricate4 este un cont de activ. @n debitul contului 6? 4Semifabricate4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare sau pre% de produc%ie a semifabricatelor intrate n gestiune din activitatea proprie 'i plusurile constatate la inventariere (. ): - valoarea semifabricatelor aduse de la ter%i (69?, ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

@n creditul contului 6? 4Semifabricate4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor v,ndute 'i lipsurile constatate la inventariere (. ): - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor consumate n aceea'i unitate (60 , 601): - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor trimise la ter%i (69?): - valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea pierderilor din calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a semifabricatelor existente n stoc la sf,r'itul perioadei. $ontul 6?9 4-roduse finite4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de produse finite. $ontul 6?9 4-roduse finite4 este un cont de activ. @n debitul contului 6?9 4-roduse finite4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune 'i plusurile de inventar (. ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite aduse de la ter%i (69?, ?0 ). @n creditul contului 6?9 4-roduse finite4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite v,ndute 'i lipsurile de inventar (. ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor cuvenite unit%ilor prestatoare, ca plat n natur, potrivit prevederilor contractuale (?/1, ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite transferate n magazinele de v,nzare proprii (6. ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor re%inute pentru a fi utilizate n aceea'i unitate (60 , 601, 606, 6B ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor acordate salaria%ilor ca plat n natur, potrivit legii (?1 ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite trimise la ter%i (69?): - valoarea dona%iilor de produse finite (/9B): - valoarea pierderilor din calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite existente n stoc la sf,r'itul perioadei. $ontul 6?/ 4-roduse reziduale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau de'euri). $ontul 6?/ 4-roduse reziduale4 este un cont de activ. @n debitul contului 6?/ 4-roduse reziduale4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a produselor reziduale intrate n gestiune din produc%ie proprie (. ): - valoarea produselor reziduale aduse de la ter%i (69?, ?0 ). @n creditul contului 6?/ 4-roduse reziduale4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a produselor reziduale v,ndute 'i lipsurile de inventar (. ): - valoarea produselor reziduale trimise la ter%i (69?). Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a produselor reziduale existente n stoc la sf,r'itul perioadei. $ontul 6?B 4!iferen%e de pre% la produse4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a diferen%elor ntre pre%ul standard (prestabilit) 'i costul de produc%ie al produselor finite 'i semifabricatelor. $ontul 6?B 4!iferen%e de pre% la produse4 este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a produselor. @n debitul contului 6?B 4!iferen%e de pre% la produse4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile (costul de produc%ie este mai mare dec,t pre%ul standard) aferente produselor intrate n gestiune din produc%ie proprie (. ): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile repartizate asupra produselor ie'ite din gestiune (. ). @n creditul contului 6?B 4!iferen%e de pre% la produse4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile (costul de produc%ie este mai mic dec,t pre%ul standard) aferente produselor intrate n gestiune din produc%ie proprie (. ): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ie'ite din gestiune (. ). Soldul contului reprezint diferen%ele de pre% aferente produselor existente n stoc. KRG-) 69 4SD+$GR" )A<)D& <) D&RI"4 !in grupa 69 4Stocuri aflate la ter%i4 fac parte8 $ontul 69 4*aterii 'i materiale aflate la ter%i4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de materii prime, materiale consumabile 'i materiale de natura obiectelor de inventar trimise la ter%i, pentru prelucrare sau n custodie. $ontul 69 4*aterii 'i materiale aflate la ter%i4 este un cont de activ. @n debitul contului 69 4*aterii 'i materiale aflate la ter%i4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter%i (60 , 601, 606). @n creditul contului 69 4*aterii 'i materiale aflate la ter%i4 se nregistreaz8 - valoarea materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar intrate n gestiune, aduse de la ter%i (60 , 601, 606): - scderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter%i, constatate lips la inventar (/0 , /01, /06): - scderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter%i, distruse de calamit%i (/. ). Soldul contului reprezint valoarea materiilor prime, materialelor consumabile 'i materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la ter%i. $ontul 69? 4-roduse aflate la ter%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a stocurilor de produse trimise la ter%i, pentru prelucrare sau n custodie. $ontul 69? 4-roduse aflate la ter%i4 este un cont de activ. @n debitul contului 69? 4-roduse aflate la ter%i4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a produselor (semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale) trimise la ter%i (6? , 6?9, 6?/). @n creditul contului 69? 4-roduse aflate la ter%i4 se nregistreaz8 - valoarea produselor intrate n gestiune, aduse de la ter%i (6? , 6?9, 6?/): - scderea din gestiune a produselor aflate la ter%i pentru care s-au ntocmit documente de livrare sau constatate lips la inventar (/0.). Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a produselor aflate la ter%i. $on%inutul 'i func%iunea conturilor 69/ 4)nimale aflate la ter%i4, 69. 4*rfuri aflate la ter%i4 'i 69B 4)mbala7e aflate la ter%i4 sunt similare cu cele ale conturilor prezentate n aceast grup. KRG-) 6/ 4)C"*)<&4 !in grupa 6/ 4)nimale4 fac parte8 $ontul 6/ 4)nimale 'i psri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a efectivelor de animale 'i psri de natura stocurilor, respectiv animalele nscute 'i cele tinere de orice fel (vi%ei, miei, purcei, m,n7i etc.), n vederea cre'terii 'i folosirii lor pentru munc 'i reproduc%ie, animalele 'i psrile la ngr'at pentru valorificare: coloniile de albine, precum 'i animalele pentru produc%ie (l,n, lapte 'i blan). $ontul 6/ 4)nimale 'i psri4 este un cont de activ. @n debitul contului 6/ 4)nimale 'i psri4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor ac3izi%ionate (6/B, ?0 , ?0B, 61/, 9?1): - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor aduse de la ter%i, precum 'i a celor aportate n natur (69/, ?0 , ?9/): - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor ob%inute din produc%ie proprie, sporuri de greutate 'i plusurile de inventar (. ): - valoarea animalelor 'i psrilor primite cu titlu gratuit (.9B). @n creditul contului 6/ 4)nimale 'i psri4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor v,ndute - din produc%ie proprie sau ac3izi%ionate - constatate minus de inventar 'i cele trimise la ter%i (. , /0/, 69/): - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor v,ndute ca atare (6. ): - valoarea pierderilor din calamit%i (/. ).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor existente n stoc la sf,r'itul perioadei. $ontul 6/B 4!iferen%e de pre% la animale 'i psri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a diferen%elor, n plus sau nefavorabile, respectiv n minus sau favorabile, ntre pre%ul standard (prestabilit) 'i costul de ac3izi%ie, respectiv costul de produc%ie. $ontul 6/B 4!iferen%e de pre% la animale 'i psri4 este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a animalelor 'i psrilor. @n debitul contului 6/B 4!iferen%e de pre% la animale 'i psri4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente animalelor 'i psrilor ac3izi%ionate (?0 , 9?1): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente animalelor 'i psrilor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile (pre%ul de nregistrare este mai mare dec,t pre%ul standard) aferente animalelor 'i psrilor intrate n gestiune din produc%ie proprie (. ): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile aferente animalelor 'i psrilor incluse pe c3eltuieli (/0/): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile repartizate asupra animalelor 'i psrilor ie'ite din gestiune (. ). @n creditul contului 6/B 4!iferen%e de pre% la animale 'i psri4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile aferente animalelor 'i psrilor ac3izi%ionate (6/ , 9?1): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile (pre%ul de nregistrare este mai mic dec,t pre%ul standard) aferente animalelor 'i psrilor intrate n gestiune din produc%ie proprie (. ): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente animalelor 'i psrilor incluse pe c3eltuieli (/0/): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile repartizate asupra animalelor 'i psrilor ie'ite din gestiune, din produc%ie proprie (. ). Soldul contului reprezint diferen%ele de pre% aferente animalelor 'i psrilor existente n stoc. KRG-) 6. 4*SRAGR"4 !in grupa 6. 4*rfuri4 fac parte8 $ontul 6. 4*rfuri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de mrfuri. $ontul 6. 4*rfuri4 este un cont de activ. @n debitul contului 6. 4*rfuri4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor ac3izi%ionate (?0 , ?0B, ??/, 61., 9?1): - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor reprezent,nd aportul n natur al ac%ionarilor;asocia%ilor (?9/): - valoarea mrfurilor aduse de la ter%i (69., ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor 'i psrilor 'i ambala7elor, v,ndute ca atare (60 , 601, 606, 6/ , 6B ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii (6?9): - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor constatate plus la inventar 'i a celor primite cu titlu gratuit (/0., .9B): - valoarea adaosului comercial 'i taxa pe valoarea adugat neexigibil, n situa%ia n care eviden%a mrfurilor se %ine la pre% cu amnuntul (6.B, ??1B): - valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuin%e destinate v,nzrii, reclasificate ca mrfuri (1 ). @n creditul contului 6. 4*rfuri4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor ie'ite din gestiune prin v,nzare 'i lipsurile de inventar (/0.): - valoarea adaosului comercial 'i a taxei pe valoarea adugat neexigibil aferent mrfurilor ie'ite din gestiune (6.B, ??1B): - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor trimise la ter%i (69.): - valoarea dona%iilor 'i pierderilor din calamit%i (/9B, /. ):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea mrfurilor care fac obiectul participrii n natur, potrivit legii, la capitalul social al altor entit%i, n sc3imbul dob,ndirii de participa%ii n capitalul acestora (1/ , 1/6, 1/9). Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a mrfurilor existente n stoc la sf,r'itul perioadei. $ontul 6.B 4!iferen%e de pre% la mrfuri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a adaosului comercial (mar7a comerciantului) aferent mrfurilor din unit%ile comerciale. $ontul 6.B 4!iferen%e de pre% la mrfuri4 este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a mrfurilor. @n creditul contului 6.B 4!iferen%e de pre% la mrfuri4 se nregistreaz8 - valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor intrate n gestiune (6. ). @n debitul contului 6.B 4!iferen%e de pre% la mrfuri4 se nregistreaz8 - valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor ie'ite din gestiune (6. ). Soldul contului reprezint valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor existente n stoc la sf,r'itul perioadei. KRG-) 6B 4)*5)<)F&4 !in grupa 6B 4)mbala7e4 fac parte8 $ontul 6B 4)mbala7e4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a existen%ei 'i mi'crii stocurilor de ambala7e. $ontul 6B 4)mbala7e4 este un cont de activ. @n debitul contului 6B 4)mbala7e4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor ac3izi%ionate (?0 , ?0B, ??/, 61B, 9?1): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor primite de la entit%i afiliate, entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor primite de la unitate sau subunit%i (?B , ?B1): - valoarea ambala7elor reprezent,nd aportul n natur al ac%ionarilor;asocia%ilor (?9/): - valoarea ambala7elor aduse de la ter%i (69B, ?0 ): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor constatate plus de inventar 'i a celor primite cu titlu gratuit (/0B, .9B): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, re%inute n stoc (?02): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor realizate din produc%ie proprie 'i re%inute ca ambala7e (6?9): - diferen%e de pre% n minus sau favorabile aferente ambala7elor ac3izi%ionate (6BB). @n creditul contului 6B 4)mbala7e4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor v,ndute ca atare (6. ): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor consumate 'i lipsurile constatate la inventar (/0B): - valoarea ambala7elor trimise la ter%i (69B): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor livrate unit%ii sau subunit%ilor (?B , ?B1): - valoarea dona%iilor 'i a pierderilor din calamit%i (/9B, /. ). Soldul contului reprezint valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor existente n stoc la sf,r'itul perioadei. $ontul 6BB 4!iferen%e de pre% la ambala7e4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a diferen%elor n minus sau favorabile, respectiv n plus sau nefavorabile ntre pre%ul standard 'i costul de ac3izi%ie, aferente ambala7elor. $ontul 6BB 4!iferen%e de pre% la ambala7e4 este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a ambala7elor. @n debitul contului 6BB 4!iferen%e de pre% la ambala7e4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile (costul de ac3izi%ie mai mare dec,t pre%ul standard) aferente ambala7elor intrate n gestiune (?0 , 9?1): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente ambala7elor ac3izi%ionate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile aferente ambala7elor incluse pe c3eltuieli (/0B). @n creditul contului 6BB 4!iferen%e de pre% la ambala7e4 se nregistreaz8 - diferen%ele de pre% n minus sau favorabile aferente ambala7elor ac3izi%ionate (6B , 9?1): - diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente ambala7elor ie'ite din gestiune (/0B).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Soldul contului reprezint diferen%ele de pre% aferente ambala7elor existente n stoc la sf,r'itul perioadei. KRG-) 62 4)FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) SD+$GR"<+R E" -R+!G$I"&" @C $GRS !& &H&$GI"&4 !in grupa 62 4)7ustri pentru deprecierea stocurilor 'i produc%iei n curs de execu%ie4 fac parte conturile8 62 4)7ustri pentru deprecierea materiilor prime4: 621 4)7ustri pentru deprecierea materialelor4: 626 4)7ustri pentru deprecierea produc%iei n curs de execu%ie4: 62? 4)7ustri pentru deprecierea produselor4: 629 4)7ustri pentru deprecierea stocurilor aflate la ter%i4: 62/ 4)7ustri pentru deprecierea animalelor4: 62. 4)7ustri pentru deprecierea mrfurilor4: 62B 4)7ustri pentru deprecierea ambala7elor4. $u a7utorul conturilor din aceast grup se %ine eviden%a constituirii, de regul, la sf,r'itul exerci%iului financiar, a a7ustrilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produc%ie n curs de execu%ie, produse, animale, mrfuri 'i ambala7e, precum 'i a suplimentrii, diminurii sau anulrii acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate. $onturile din aceast grup sunt conturi de pasiv. @n creditul conturilor din grupa 62 4)7ustri pentru deprecierea stocurilor 'i produc%iei n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - valoarea a7ustrilor pentru deprecierea stocurilor 'i a produc%iei n curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de a7ustri (/B ). @n debitul conturilor din grupa 62 4)7ustri pentru deprecierea stocurilor 'i produc%iei n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea stocurilor 'i produc%iei n curs (.B ). Soldul conturilor reprezint valoarea a7ustrilor constituite, la sf,r'itul perioadei. $<)S) ? 4$+CDGR" !& D&RI"4 !in clasa ? 4$onturi de ter%i4 fac parte urmtoarele grupe de conturi8 ?0 4Aurnizori 'i conturi asimilate4, ? 4$lien%i 'i conturi asimilate4, ?1 4-ersonal 'i conturi asimilate4, ?6 4)sigurri sociale, protec%ia social 'i conturi asimilate4, ?? 45ugetul statului, fonduri speciale 'i conturi asimilate4, ?9 4Krup 'i ac%ionari;asocia%i4, ?/ 4!ebitori 'i creditori diver'i4, ?. 4$onturi de subven%ii, regularizare 'i asimilate4, ?B 4!econtri n cadrul unit%ii4, ?2 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor4. KRG-) ?0 4AGRC"J+R" E" $+CDGR" )S"*"<)D&4 !in grupa ?0 4Aurnizori 'i conturi asimilate4 fac parte8 $ontul ?0 4Aurnizori4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a datoriilor 'i a decontrilor n rela%iile cu furnizorii, al%ii dec,t entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare, pentru aprovizionrile de bunuri sau serviciile prestate. $ontul ?0 4Aurnizori4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?0 4Aurnizori4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de cumprare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor 'i psrilor, mrfurilor 'i ambala7elor, ac3izi%ionate cu titlu oneros de la ter%i pe baz de facturi (60 , 601, 606, 6? , 6?9, 6?/, 6/ , 6. , 6B , 61 , 611, 616, 61/, 61., 61B), precum 'i diferen%ele de pre% n plus sau nefavorabile aferente, n cazul n care eviden%a acestora se %ine la pre%uri standard (60B, 6/B, 6BB): - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente ( .): - valoarea materialelor ac3izi%ionate, nestocate 'i consumul de energie 'i ap (/0?, /09): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, facturate de furnizori (?02):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, mrfurilor, ambala7elor etc. ac3izi%ionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (/0 , /01, /06, /0., /0B): - valoarea serviciilor prestate de ter%i (/ la /1/, /1B, ?. ): - valoarea facturilor primite, n cazul n care acestea au fost eviden%iate anterior ca facturi nesosite (?0B): - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor (??1/): - valoarea timbrelor fiscale 'i po'tale, biletelor de tratament 'i cltorie 'i a altor valori ac3izi%ionate (961): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor datorate ter%ilor (/9B): - valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser ac3izi%ionate, aferente perioadei (/91): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B): - valoarea avansurilor facturate (?02). @n debitul contului ?0 4Aurnizori4 se nregistreaz8 - pl%ile efectuate ctre furnizori (9 1, 96 , 9? , 9?1): - valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit (?06): - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizrii pl%ilor cu ace'tia (?02): - sumele nete ac3itate colaboratorilor 'i impozitul re%inut (9 1, 96 , ???): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor cuvenite unit%ilor prestatoare, ca plat n natur potrivit prevederilor contractuale (6?9): - datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B): - valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii (/02): - valoarea sconturilor ob%inute de la furnizori (./.): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, predate furnizorului (?02): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). Soldul contului reprezint sumele datorate furnizorilor. $ontul ?06 4&fecte de pltit4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a obliga%iilor de pltit pe baz de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). $ontul ?06 4&fecte de pltit4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?06 4&fecte de pltit4 se nregistreaz8 - valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit (?0 ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, din evaluarea soldului n valut (//9). @n debitul contului ?06 4&fecte de pltit4 se nregistreaz8 - pl%ile efectuate la scaden% pe baz de efecte comerciale (9 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a efectelor comerciale de pltit sau la lic3idarea acestora (./9). Soldul contului reprezint valoarea efectelor comerciale de pltit. $ontul ?0? 4Aurnizori de imobilizri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a obliga%iilor de plat fa% de furnizorii de imobilizri corporale sau necorporale, al%ii dec,t entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare. $ontul ?0? 4Aurnizori de imobilizri4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?0? 4Aurnizori de imobilizri4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de ter%i pentru realizarea acestor imobilizri (10 , 106, 109, 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 116, 11?, 16 , 166): - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente ( .):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- obliga%ia de plat a ratelor pe baza facturilor emise de locator, n cazul leasingului financiar, 'i a dob,nzii aferente ( /., ///): - valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizri (161, 16?): - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor de imobilizri (??1/): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor datorate ter%ilor (/9B): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, din evaluarea soldului n valut (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). @n debitul contului ?0? 4Aurnizori de imobilizri4 se nregistreaz8 - sumele ac3itate furnizorilor de imobilizri, precum 'i valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizri (9 1, 96 , 9? , 161, 16?): - valoarea garan%iilor depuse la ter%i ( /.): - valoarea acceptat a efectelor de pltit pentru imobilizri (?09): - datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B): - valoarea sconturilor ob%inute de la furnizorii de imobilizri (./.): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre furnizorii de imobilizri, la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii (./9): - diferen%ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). Soldul contului reprezint sumele datorate furnizorilor de imobilizri. $ontul ?09 4&fecte de pltit pentru imobilizri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a obliga%iilor de plat ctre furnizorii de imobilizri, pe baz de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.). $ontul ?09 4&fecte de pltit pentru imobilizri4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?09 4&fecte de pltit pentru imobilizri4 se nregistreaz8 - valoarea acceptat a efectelor comerciale de pltit pentru imobilizri (?0?): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9). @n debitul contului ?09 4&fecte de pltit pentru imobilizri4 se nregistreaz8 - pl%ile efectuate ctre furnizorii de imobilizri pe baz de efecte comerciale, la scaden%a acestora (9 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9). Soldul contului reprezint valoarea efectelor de pltit pentru imobilizrile ac3izi%ionate. $ontul ?0B 4Aurnizori - facturi nesosite4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor cu furnizorii pentru aprovizionrile de bunuri 'i prestrile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi. $ontul ?0B 4Aurnizori - facturi nesosite4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?0B 4Aurnizori - facturi nesosite4 se nregistreaz8 - valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de ctre furnizori, precum 'i a altor datorii ctre ace'tia (60 , 601, 606, 6/ , 6. , 6B , ??1B, /0?, /09, / la /1/, /1B, /9B): - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente ( .): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, aferente datoriilor n valut ctre furnizori (//9): - diferen%ele nefavorabile nregistrate la primirea facturii sau la nc3iderea exerci%iului, aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute (//B). @n debitul contului ?0B 4Aurnizori - facturi nesosite4 se nregistreaz8 - valoarea facturilor sosite (?0 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%ele favorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). Soldul contului reprezint sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. $ontul ?02 4Aurnizori - debitori4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a avansurilor acordate furnizorilor pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestri de servicii. $ontul ?02 4Aurnizori - debitori4 este un cont de activ. @n debitul contului ?02 4Aurnizori - debitori4 se nregistreaz8 - valoarea avansurilor facturate (?0 ): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, facturate de furnizori (?0 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor n valut acordate furnizorilor, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). @n creditul contului ?02 4Aurnizori - debitori4 se nregistreaz8 - valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizrii pl%ilor cu ace'tia (?0 ): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, napoiate furnizorilor, precum 'i valoarea ambala7elor degradate (?0 , /0B): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, re%inute n stoc (6B ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n valut acordate furnizorilor, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul contului reprezint avansuri acordate furnizorilor, nedecontate. KRG-) ? 4$<"&CI" E" $+CDGR" )S"*"<)D&4 !in grupa ? 4$lien%i 'i conturi asimilate4 fac parte8 $ontul ? 4$lien%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a crean%elor 'i decontrilor n rela%iile cu clien%ii interni 'i externi pentru produse, semifabricate, materiale, mrfuri etc. v,ndute, servicii prestate, pe baz de facturi, cu excep%ia entit%ilor afiliate 'i a entit%ilor legate prin interese de participare, inclusiv a clien%ilor incer%i, ruplatnici, dubio'i sau afla%i n litigiu. $ontul ? 4$lien%i4 este un cont de activ. @n debitul contului ? 4$lien%i4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de v,nzare a mrfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate 'i serviciilor prestate, precum 'i taxa pe valoarea adugat aferent (.0 la .0B, ??1.): - valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, eviden%iate anterior n contul 4$lien%i - facturi de ntocmit4 (? B): - crean%a reprezent,nd ratele aferente leasingului financiar (1/.): - dob,nda cuvenit locatorului pentru ratele de leasing financiar (.//): - venituri nregistrate n avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerci%iilor financiare urmtoare (?.1): - valoarea avansurilor facturate clien%ilor (? 2, ??1.): - valoarea crean%elor reactivate (.9?): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, facturate clien%ilor (? 2): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor datorate de ter%i (.9B): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente crean%elor n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B): - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerci%iilor financiare anterioare ( .). @n creditul contului ? 4$lien%i4 se nregistreaz8 - sumele ncasate de la clien%i (9 1, 96 ): - decontarea avansurilor ncasate de la clien%i (? 2):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea garan%iilor re%inute de ter%i (1/.): - valoarea cecurilor 'i efectelor comerciale acceptate (9 , ? 6): - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii (.02): - valoarea sconturilor acordate clien%ilor (//.): - sumele trecute pe pierderi cu prile7ul scderii din eviden% a clien%ilor incer%i sau n litigiu (/9?): - crean%e prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (/9B): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, primite de la clien%i (? 2): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente crean%elor n valut, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul contului reprezint sumele datorate de clien%i. $ontul ? 6 4&fecte de primit de la clien%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a crean%elor de ncasat, pe baz de efecte comerciale. $ontul ? 6 4&fecte de primit4 este un cont de activ. @n debitul contului ? 6 4&fecte de primit4 se nregistreaz8 - sumele datorate de clien%i reprezent,nd valoarea efectelor comerciale acceptate (? ): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de ncasat, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9). @n creditul contului ? 6 4&fecte de primit4 se nregistreaz8 - efecte comerciale primite de la clien%i (9 ): - sumele ncasate de la clien%i prin conturile curente (9 1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente crean%elor datorate de clien%ii externi a cror decontare se face pe baz de efecte comerciale, nregistrate la primirea efectelor comerciale sau cu ocazia evalurii crean%elor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9). Soldul contului reprezint valoarea efectelor comerciale de primit. $ontul ? B 4$lien%i - facturi de ntocmit4 $u a7utorul acestui cont se eviden%iaz livrrile de bunuri sau prestrile de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adugat, pentru care nu s-au ntocmit facturi. $ontul ? B 4$lien%i - facturi de ntocmit4 este un cont de activ. @n debitul contului ? B 4$lien%i - facturi de ntocmit4 se nregistreaz8 - valoarea livrrilor de bunuri sau a serviciilor prestate ctre clien%i, pentru care nu s-au ntocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adugat aferent, precum 'i a altor crean%e fa% de ace'tia (.0 la .0B, ??1B, .9B): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente crean%elor n valut nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). @n creditul contului ? B 4$lien%i - facturi de ntocmit4 se nregistreaz8 - valoarea facturilor ntocmite (? ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente clien%ilor - facturi de ntocmit, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul contului reprezint valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, pentru care nu s-au ntocmit facturi. $ontul ? 2 4$lien%i - creditori4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a clien%ilor - creditori, reprezent,nd avansurile ncasate de la clien%i. $ontul ? 2 4$lien%i - creditori4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ? 2 4$lien%i - creditori4 se nregistreaz8 - sumele facturate clien%ilor reprezent,nd avansuri pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii (? ): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, facturate clien%ilor (? ):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n valut primite de la clien%i, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). @n debitul contului ? 2 4$lien%i - creditori4 se nregistreaz8 - decontarea avansurilor ncasate de la clien%i (? ): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, primite de la clien%i (? ): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, nerestituite de clien%i (.0B): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor decontate, precum 'i cele aferente datoriilor n valut ctre clien%i, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile, aferente datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, nregistrate cu ocazia decontrii sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). Soldul contului reprezint sumele datorate clien%ilor - creditori. KRG-) ?1 4-&RS+C)< E" $+CDGR" )S"*"<)D&4 !in grupa ?1 4-ersonal 'i conturi asimilate4 fac parte8 $ontul ?1 4-ersonal - salarii datorate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia n bani sau n natur, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc. $ontul ?1 4-ersonal - salarii datorate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?1 4-ersonal - salarii datorate4 se nregistreaz8 - salariile 'i alte drepturi cuvenite personalului (/? ). @n debitul contului ?1 4-ersonal - salarii datorate4 se nregistreaz8 - re%ineri din salarii reprezent,nd avansuri acordate personalului, sume opozabile salaria%ilor datorate ter%ilor, contribu%ia pentru asigurri sociale, contribu%ia pentru a7utorul de 'oma7, garan%ii, impozitul pe salarii, precum 'i alte re%ineri datorate (?19, ?1., ?6 , ?6., ?1B, ???): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor acordate salaria%ilor ca plat n natur, potrivit legii (6?9): - drepturi de personal neridicate (?1/): - salariile nete ac3itate personalului (9 1, 96 ). Soldul contului reprezint drepturile salariale datorate. $ontul ?16 4-ersonal - a7utoare materiale datorate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7utoarelor de boal pentru incapacitate temporar de munc, a celor pentru ngri7irea copilului, a a7utoarelor de deces 'i a altor a7utoare acordate. $ontul ?16 4-ersonal - a7utoare materiale datorate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?16 4-ersonal - a7utoare materiale datorate4 se nregistreaz8 - a7utoarele materiale suportate potrivit legii, precum 'i alte a7utoare acordate (?6 , /?9). @n debitul contului ?16 4-ersonal - a7utoare materiale datorate4 se nregistreaz8 - a7utoare materiale ac3itate (9 1, 96 ): - re%inerile reprezent,nd avansuri acordate, sume datorate unit%ii sau ter%ilor, contribu%ia pentru asigurri sociale, contribu%ia pentru asigurri de sntate 'i pentru a7utorul de 'oma7 'i impozitul datorat (?19, ?1., ?1B, ?6 , ?6., ???): - a7utoare materiale neridicate (?1/). Soldul contului reprezint a7utoare materiale datorate. $ontul ?1? 4-rime reprezent,nd participarea personalului la profit4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezent,nd participarea acestora la profit. $ontul ?1? 4-rime reprezent,nd participarea personalului la profit4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?1? 4-rime reprezent,nd participarea personalului la profit4 se nregistreaz8 - valoarea primelor reprezent,nd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii (/?6). @n debitul contului ?1? 4-rime reprezent,nd participarea personalului la profit4 se nregistreaz8 - re%ineri reprezent,nd avansuri, sume datorate unit%ii 'i ter%ilor, precum 'i alte re%ineri datorate (?1., ?1B, ???): - sumele ac3itate personalului (9 1, 96 ): - sumele neridicate de personal (?1/). Soldul contului reprezint primele acordate din profit, datorate.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$ontul ?19 4)vansuri acordate personalului4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a avansurilor acordate personalului. $ontul ?19 4)vansuri acordate personalului4 este un cont de activ. @n debitul contului ?19 4)vansuri acordate personalului4 se nregistreaz8 - avansurile ac3itate personalului (9 1, 96 ). @n creditul contului ?19 4)vansuri acordate personalului4 se nregistreaz8 - sumele re%inute pe statele de salarii sau de a7utoare materiale, reprezent,nd avansuri acordate (?1 , ?16). Soldul contului reprezint avansurile acordate. $ontul ?1/ 4!repturi de personal neridicate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a drepturilor de personal neridicate n termenul legal. $ontul ?1/ 4!repturi de personal neridicate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?1/ 4!repturi de personal neridicate4 se nregistreaz8 - sumele datorate personalului, reprezent,nd salarii, sporuri, adaosuri, a7utoare de boal, prime 'i alte drepturi, neridicate n termen (?1 , ?16, ?1?). @n debitul contului ?1/ 4!repturi de personal neridicate4 se nregistreaz8 - sumele ac3itate personalului (9 1, 96 ): - drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint drepturi de personal neridicate. $ontul ?1. 4Re%ineri din salarii datorate ter%ilor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a re%inerilor 'i popririlor din salarii, datorate ter%ilor. $ontul ?1. 4Re%ineri din salarii datorate ter%ilor4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?1. 4Re%ineri din salarii datorate ter%ilor4 se nregistreaz8 - sumele re%inute personalului, datorate ter%ilor, reprezent,nd c3irii, cumprri cu plata n rate 'i alte obliga%ii fa% de ter%i (?1 , ?16, ?1?). @n debitul contului ?1. 4Re%ineri din salarii datorate ter%ilor4 se nregistreaz8 - sumele ac3itate ter%ilor, reprezent,nd re%ineri sau popriri (9 1, 96 ). Soldul contului reprezint sumele re%inute, datorate ter%ilor. $ontul ?1B 4)lte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a altor datorii 'i crean%e n legtur cu personalul. $ontul ?1B 4)lte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul4 este un cont bifunc%ional. @n creditul contului ?1B 4)lte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul4 se nregistreaz8 - sumele re%inute personalului reprezent,nd garan%ii (?1 ): - sumele datorate personalului, pentru care nu s-au ntocmit state de plat, determinate de activitatea exerci%iului care urmeaz s se nc3id, inclusiv indemniza%iile pentru concediile de odi3n neefectuate p,n la nc3iderea exerci%iului financiar (/? ): - sumele datorate personalului sub form de a7utoare (?6B): - sumele ncasate sau re%inute personalului pentru sumele datorate de acesta (96 , 9 1, ?1 , ?16, ?1?). @n debitul contului ?1B 4)lte datorii 'i crean%e n legtur cu personalul4 se nregistreaz8 - sumele ac3itate personalului, eviden%iate anterior ca datorie fa% de acesta (96 ): - sumele datorate de personal, reprezent,nd c3irii, avansuri ne7ustificate, salarii, a7utoare de boal, sporuri 'i adaosuri necuvenite, imputa%ii 'i alte debite, precum 'i sumele ac3itate de unitate acestuia (.0/, .0B, .9B, ??1., ?6B, 9 1, 96 ): - sumele restituite gestionarilor reprezent,nd garan%iile 'i dob,nda aferent (96 ): - cota-parte din valoarea ec3ipamentului de lucru suportat de personal (.9B, ??1.): - valoarea biletelor de tratament 'i odi3n, a tic3etelor 'i biletelor de cltorie 'i a altor valori acordate personalului (961): - sume reprezent,nd avansuri ne7ustificate sau nedecontate p,n la data bilan%ului (9?1). Soldul creditor al contului reprezint sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal. KRG-) ?6 4)S"KGRSR" S+$")<&, -R+D&$I") S+$")<S E" $+CDGR" )S"*"<)D&4 !in grupa ?6 4)sigurri sociale, protec%ia social 'i conturi asimilate4 fac parte8 $ontul ?6 4)sigurri sociale4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor privind contribu%ia anga7atorului 'i a personalului la asigurrile sociale 'i a contribu%iei pentru asigurrile sociale de sntate. $ontul ?6 4)sigurri sociale4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?6 4)sigurri sociale4 se nregistreaz8 - contribu%ia anga7atorului la asigurrile sociale (/?9): - contribu%ia anga7atorului pentru asigurrile sociale de sntate (/?9): - sume reprezent,nd alte drepturi de asigurri sociale, potrivit legii (/?9): - contribu%ia personalului la asigurri sociale (?1 , ?16): - contribu%ia personalului pentru asigurri sociale de sntate (?1 , ?16). @n debitul contului ?6 4)sigurri sociale4 se nregistreaz8 - sumele virate asigurrilor sociale 'i asigurrilor sociale de sntate (9 1): - sumele datorate personalului, ce se suport din asigurri sociale (?16): - sume reprezent,nd datorii privind asigurrile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint sumele datorate asigurrilor sociale. $ontul ?6. 4)7utor de 'oma74 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor privind a7utorul de 'oma7, datorat de anga7ator, precum 'i de personal, potrivit legii. $ontul ?6. 4)7utor de 'oma74 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?6. 4)7utor de 'oma74 se nregistreaz8 - sumele datorate de anga7ator pentru constituirea fondului de 'oma7 (/?9): - sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de 'oma7 (?1 , ?16). @n debitul contului ?6. 4)7utor de 'oma74 se nregistreaz8 - sumele virate reprezent,nd contribu%ia unit%ii 'i a personalului pentru constituirea fondului de 'oma7 (9 1): - sume reprezent,nd datorii privind a7utorul de 'oma7, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint a7utorul de 'oma7 datorat. $ontul ?6B 4)lte datorii 'i crean%e sociale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a contribu%iei unit%ii la sc3emele de pensii facultative 'i la primele de asigurare voluntar de sntate, a datoriilor de ac3itat sau a crean%elor de ncasat n contul asigurrilor sociale, precum 'i a pl%ii acestora. $ontul ?6B 4)lte datorii 'i crean%e sociale4 este un cont bifunc%ional. @n creditul contului ?6B 4)lte datorii 'i crean%e sociale4 se nregistreaz8 - contribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative (/?9): - contribu%ia unit%ii la primele de asigurare voluntar de sntate (/?9): - sumele reprezent,nd a7utoare ac3itate n plus personalului (?1B): - sume restituite de la buget reprezent,nd vrsminte efectuate n plus n rela%ia cu bugetul asigurrilor sociale (9 1). @n debitul contului ?6B 4)lte datorii 'i crean%e sociale4 se nregistreaz8 - sumele datorate personalului sub form de a7utoare (?1B): - sumele virate reprezent,nd contribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative (9 1): - sumele virate reprezent,nd contribu%ia unit%ii la primele de asigurare voluntar de sntate (9 1): - sumele virate asigurrilor sociale reflectate ca alte datorii (9 1): - sume reprezent,nd alte datorii privind asigurrile sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul creditor al contului reprezint contribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative 'i la primele de asigurare voluntar de sntate, precum 'i sumele datorate bugetului asigurrilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmeaz a se ncasa de la bugetul asigurrilor sociale. KRG-) ?? 45GK&DG< SD)DG<G", A+C!GR" S-&$")<& E" $+CDGR" )S"*"<)D&4 !in grupa ?? 45ugetul statului, fonduri speciale 'i conturi asimilate4 fac parte8 $ontul ?? 4"mpozitul pe profit;venit4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor cu bugetul statului;bugetele locale privind impozitul pe profit;venit. $ontul ?? 4"mpozitul pe profit;venit4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?? 4"mpozitul pe profit;venit4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- sumele datorate de entitate ctre bugetul statului;bugetele locale, reprezent,nd impozitul pe profit;impozitul pe venit (/2 , /2B): - impozitul pe profit;venit aferent exerci%iilor financiare anterioare, n cazul corectrii erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat ( .). @n debitul contului ?? 4"mpozitul pe profit;venit4 se nregistreaz8 - sumele virate bugetului de stat;bugetelor locale reprezent,nd impozitul pe profit;venit (9 1): - sume reprezent,nd impozitul pe profit;venit, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vrsate n plus. $ontul ??1 4Daxa pe valoarea adugat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adugat pentru opera%iunile efectuate pe teritoriul Rom,niei. Cu se eviden%iaz n acest cont taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state 'i taxa pe valoarea adugat datorat pe teritoriul unui alt stat pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, n conformitate cu prevederile legale. $ontul ??1 4Daxa pe valoarea adugat4 este un cont bifunc%ional. -entru eviden%ierea distinct a taxei pe valoarea adugat se utilizeaz urmtoarele conturi sintetice de gradul ""8 ??16 4D#) de plat4 ??1? 4D#) de recuperat4 ??1/ 4D#) deductibil4 ??1. 4D#) colectat4 ??1B 4D#) neexigibil4. @n contextul func%iunii acestor conturi, prin perioad se n%elege perioada fiscal reglementat de legisla%ia fiscal n domeniul D#). $ontul ??16 4Daxa pe valoarea adugat de plat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a taxei pe valoarea adugat de pltit la bugetul statului. $ontul ??16 4Daxa pe valoarea adugat de plat4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ??16 4Daxa pe valoarea adugat de plat4 se nregistreaz8 - diferen%ele rezultate la finele perioadei ntre taxa pe valoarea adugat colectat mai mare (??1.) 'i taxa pe valoarea adugat deductibil (??1/). @n debitul contului ??16 4Daxa pe valoarea adugat de plat4 se nregistreaz8 - pl%ile efectuate ctre bugetul statului, reprezent,nd taxa pe valoarea adugat (9 1): - sumele compensate cu taxa pe valoarea adugat de recuperat din perioada fiscal precedent (??1?): - sumele reprezent,nd taxa pe valoarea adugat de plat, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat de plat. $ontul ??1? 4Daxa pe valoarea adugat de recuperat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a taxei pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului. $ontul ??1? 4Daxa pe valoarea adugat de recuperat4 este un cont de activ. @n debitul contului ??1? 4Daxa pe valoarea adugat de recuperat4 se nregistreaz8 - diferen%ele rezultate la sf,r'itul perioadei ntre taxa pe valoarea adugat deductibil mai mare (??1/) 'i taxa pe valoarea adugat colectat (??1.). @n creditul contului ??1? 4Daxa pe valoarea adugat de recuperat4 se nregistreaz8 - taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului (9 1): - taxa pe valoarea adugat de recuperat compensat n perioadele urmtoare cu taxa pe valoarea adugat de plat (??16) sau cu alte taxe 'i impozite, potrivit legii. Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat de recuperat de la bugetul statului. $ontul ??1/ 4Daxa pe valoarea adugat deductibil4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a taxei pe valoarea adugat deductibil, potrivit legii. $ontul ??1/ 4Daxa pe valoarea adugat deductibil4 este un cont de activ. @n debitul contului ??1/ 4Daxa pe valoarea adugat deductibil4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd taxa pe valoarea adugat deductibil potrivit legii (?0 , ?0?, ?9 , ?96, 9 1 sau ??1. n cazul n care se aplic taxare invers): - sumele reprezent,nd a7ustri ale taxei pe valoarea adugat deductibile aferente bunurilor de capital, n favoarea persoanei impozabile, potrivit legii:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- sumele reprezent,nd a7ustri ale taxei pe valoarea adugat deductibile pentru ac3izi%iile de bunuri 'i servicii, altele dec,t bunurile de capital, n favoarea persoanei impozabile, potrivit legii. @n creditul contului ??1/ 4Daxa pe valoarea adugat deductibil4 se nregistreaz8 - sumele compensate la sf,r'itul perioadei din taxa pe valoarea adugat colectat (??1.): - diferen%ele rezultate la sf,r'itul perioadei ntre taxa pe valoarea adugat deductibil mai mare 'i taxa pe valoarea adugat colectat (??1?): - taxa pe valoarea adugat devenit nedeductibil prin aplicarea pro-rata (/69): - regularizarea taxei pe valoarea adugat aferente avansurilor, sau a facturilor par%iale emise, potrivit legii: - a7ustarea bazei impozabile la beneficiar 'i sumele ce rezult din corectarea facturilor sau a altor documente care %in loc de factur, n cazurile prevzute de lege: - a7ustarea taxei pe valoarea adugat deductibile pentru ac3izi%iile de bunuri 'i servicii, altele dec,t bunurile de capital, n favoarea bugetului de stat, potrivit legii: - a7ustarea taxei pe valoarea adugat deductibile aferente bunurilor de capital n favoarea bugetului de stat, potrivit legii. <a sf,r'itul perioadei, contul nu prezint sold. $ontul ??1. 4Daxa pe valoarea adugat colectat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a taxei pe valoarea adugat colectat, potrivit legii. $ontul ??1. 4Daxa pe valoarea adugat colectat4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ??1. 4Daxa pe valoarea adugat colectat4 se nregistreaz8 - taxa pe valoarea adugat colectat aferent livrrilor de bunuri 'i prestrilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii taxabile (? , ?1B, ?9 , ?96, ?/ , 96 ), precum 'i taxa aferent opera%iunilor pentru care se aplic taxare invers, potrivit legii (??1/): - taxa pe valoarea adugat aferent opera%iunilor care sunt asimilate livrrilor de bunuri 'i prestrilor de servicii, taxabile potrivit legii (?1B, ?/ , /69): - taxa pe valoarea adugat neexigibil devenit exigibil (??1B). @n debitul contului ??1. 4Daxa pe valoarea adugat colectat4 se nregistreaz8 - regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor par%iale emise: - a7ustarea bazei impozabile la furnizor 'i sumele ce rezult din corectarea facturilor sau a altor documente care %in loc de factur, n cazurile prevzute de lege: - taxa pe valoarea adugat deductibil, compensat la sf,r'itul perioadei, potrivit legii (??1/): - taxa pe valoarea adugat de plat, datorat bugetului statului, stabilit potrivit legii (??16). <a sf,r'itul perioadei, contul nu prezint sold. $ontul ??1B 4Daxa pe valoarea adugat neexigibil4 @n acest cont se eviden%iaz, potrivit legii, taxa pe valoarea adugat neexigibil. $ontul ??1B 4Daxa pe valoarea adugat neexigibil4 este un cont bifunc%ional. Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat neexigibil. $ontul ??? 4"mpozitul pe venituri de natura salariilor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a impozitelor pe veniturile de natura salariilor 'i a altor drepturi similare, datorate bugetului statului. $ontul ??? 4"mpozitul pe venituri de natura salariilor4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ??? 4"mpozitul pe venituri de natura salariilor4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd impozitul pe venituri de natura salariilor, re%inut din drepturile bne'ti cuvenite personalului, potrivit legii (?1 , ?16, ?1?): - sumele reprezent,nd impozitul datorat de ctre colaboratorii unit%ii pentru pl%ile efectuate ctre ace'tia (?0 ). @n debitul contului ??? 4"mpozitul pe venituri de natura salariilor4 se nregistreaz8 - sumele virate la bugetul statului reprezent,nd impozitul pe veniturile de natura salariilor 'i a altor drepturi similare (9 1): - sumele reprezent,nd impozitul pe venituri de natura salariilor, anulate potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint sumele datorate bugetului statului. $ontul ??9 4Subven%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor privind subven%iile aferente activelor 'i a celor aferente veniturilor, distinct pe subven%ii guvernamentale, mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven%ii 'i alte sume primite cu caracter de subven%ii. $ontul ??9 4Subven%ii4 este un cont de activ.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

@n debitul contului ??9 4Subven%ii4 se nregistreaz8 - subven%iile pentru investi%ii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subven%ii pentru investi%ii 'i alte sume de primit, cu caracter de subven%ii pentru investi%ii (?.9 , ?.91, ?.9B): - valoarea subven%iilor pentru venituri, aferente perioadei (.? ): - valoarea subven%iilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (?.1): - valoarea subven%iilor de primit drept compensa%ii pentru pierderile nregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (.. ). @n creditul contului ??9 4Subven%ii4 se nregistreaz8 - valoarea subven%iilor ncasate (9 1). Soldul contului reprezint subven%iile de primit. $ontul ??/ 4)lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele 'i vrsmintele asimilate, cum sunt8 accizele, impozitul pe %i%eiul din produc%ia intern 'i pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe cldiri 'i impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vrsminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite 'i taxe. $ontul ??/ 4)lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ??/ 4)lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 se nregistreaz8 - valoarea altor impozite, taxe 'i vrsminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale (/69): - vrsminte din profitul net al regiilor autonome ( .): - impozitul pe dividende datorat (?9.): - valoarea taxelor vamale aferente aprovizionrilor din import (1 6, 1 ?, 60 , 601, 606, 6. , 6B ). @n debitul contului ??/ 4)lte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 se nregistreaz8 - pl%ile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale privind alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate (9 1): - sume reprezent,nd alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale. $ontul ??. 4Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a datoriilor 'i a vrsmintelor efectuate ctre alte organisme publice, potrivit legii. $ontul ??. 4Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ??. 4Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate4 se nregistreaz8 - datoriile 'i vrsmintele de efectuat, conform prevederilor legale, ctre alte organisme publice (/69). @n debitul contului ??. 4Aonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate4 se nregistreaz8 - pl%ile efectuate ctre organismele publice (9 1): - sume reprezent,nd fonduri speciale - taxe 'i vrsminte asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint sumele datorate. $ontul ??B 4)lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a altor datorii 'i crean%e cu bugetul statului. $ontul ??B 4)lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului4 este un cont bifunc%ional. @n creditul contului ??B 4)lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului4 se nregistreaz8 - valoarea despgubirilor, amenzilor, penalit%ilor datorate bugetului (/9B): - sume restituite de la buget, reprezent,nd vrsminte efectuate n plus din impozite, taxe 'i alte crean%e (9 1). @n debitul contului ??B 4)lte datorii 'i crean%e cu bugetul statului4 se nregistreaz8 - sumele virate la bugetul statului reprezent,nd alte datorii cu bugetul statului (9 1): - sumele cuvenite entit%ii, datorate de bugetul de stat, altele dec,t impozite 'i taxe (.9B): - sume reprezent,nd alte datorii cu bugetul statului, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul creditor reprezint sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat. KRG-) ?9 4KRG- E" )$I"+C)R";)S+$")I"4 !in grupa ?9 4Krup 'i ac%ionari;asocia%i4 fac parte8 $ontul ?9 4!econtri ntre entit%ile afiliate4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a opera%iilor ntre entit%ile afiliate. $ontul ?9 4!econtri ntre entit%ile afiliate4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului ?9 4!econtri ntre entit%ile afiliate4 se nregistreaz8 - sumele virate altor entit%i afiliate (9 1): - sumele cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate, precum 'i taxa pe valoarea adugat aferent (.0 la .0B, ??1.): - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor corporale 'i necorporale cedate entit%ilor afiliate, precum 'i taxa pe valoarea adugat aferent (.9B, ??1.): - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor financiare cedate la entit%i afiliate (./?): - dividende aferente investi%iilor de%inute la entit%i afiliate (./ , ./1): - valoarea crean%elor reactivate (.9?): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor datorate de entit%ile afiliate (.9B): - dob,nzile cuvenite aferente mprumuturilor acordate entit%ilor afiliate (.//): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor n valut fa% de entit%ile afiliate, la decontarea acestora (./9): - diferen%ele favorabile aferente datoriilor fa% de entit%ile afiliate, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, la decontarea acestora (./B): - diferen%ele favorabile de curs valutar la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, din evaluarea soldului n valut, aferent decontrilor fa% de entit%i afiliate (./9): - diferen%ele favorabile aferente soldului decontrilor fa% de entit%i afiliate, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). @n creditul contului ?9 4!econtri ntre entit%ile afiliate4 se nregistreaz8 - sumele ncasate de la alte entit%i afiliate (9 1): - valoarea imobilizrilor facturate de furnizori - entit%i afiliate sau a serviciilor prestate de ter%i pentru realizarea acestor imobilizri (106, 109, 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 16 , 166): - valoarea la pre% de cumprare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entit%i afiliate (60 , 601, 606, 60B, 6/ , 6/B, 6. , 6B , 6BB): - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor (??1/): - dob,nzile datorate aferente mprumuturilor anga7ate (///): - ncasarea dividendelor din participa%ii (9 1): - valoarea debitelor sczute din eviden% (/9?): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor n valut fa% de entit%ile afiliate, cu ocazia decontrii acestora (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor fa% de entit%ile afiliate, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, cu ocazia decontrii acestora (//B): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente soldului decontrilor cu entit%ile afiliate, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul debitor al contului reprezint crean%ele entit%ii, iar soldul creditor, datoriile entit%ii n rela%iile cu entit%ile afiliate. $ontul ?96 4!econtri privind interesele de participare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor privind interesele de participare. $ontul ?96 4!econtri privind interesele de participare4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului ?96 4!econtri privind interesele de participare4 se nregistreaz8 - sumele virate entit%ilor legate prin interese de participare (9 1): - sumele cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i legate prin interese de participare, precum 'i taxa pe valoarea adugat aferent (.0 la .0B, ??1.): - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor corporale 'i necorporale cedate entit%ilor legate prin interese de participare, precum 'i taxa pe valoarea adugat aferent (.9B, ??1.): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor datorate de entit%ile legate prin interese de participare (.9B): - dividende aferente investi%iilor de%inute la entit%ile legate prin interese de participare (./ ): - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor financiare cedate entit%ilor legate prin interese de participare (./?):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- dob,nzile cuvenite aferente mprumuturilor acordate entit%ilor legate prin interese de participare (.//): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor n valut fa% de entit%ile legate prin interese de participare, nregistrate la decontarea acestora (./9): - diferen%ele favorabile aferente datoriilor fa% de entit%ile legate prin interese de participare, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora (./B): - diferen%ele favorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente decontrilor fa% de entit%ile legate prin interese de participare, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B): - valoarea crean%elor reactivate (.9?). @n creditul contului ?96 4!econtri privind interesele de participare4 se nregistreaz8 - sumele ncasate de la entit%ile legate prin interese de participare (9 1): - valoarea imobilizrilor facturate de furnizori - entit%i legate prin interese de participare sau a serviciilor prestate de ter%i pentru realizarea acestor imobilizri (106, 109, 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 16 , 166): - valoarea la pre% de cumprare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entit%i legate prin interese de participare (60 , 601, 606, 60B, 6/ , 6/B, 6. , 6B , 6BB): - taxa pe valoarea adugat aferent furnizorilor (??1/): - dob,nzile datorate aferente mprumuturilor primite de la entit%i legate prin interese de participare (///): - ncasarea dividendelor din participa%ii (9 1): - valoarea debitelor sczute din eviden% (/9?): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor n valut fa% de entit%i legate prin interese de participare, cu ocazia decontrii acestora (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor fa% de entit%i legate prin interese de participare, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, cu ocazia decontrii acestora (//B): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente decontrilor cu entit%i legate prin interese de participare, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul debitor al contului reprezint crean%ele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare. $ontul ?99 4Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a sumelor lsate temporar la dispozi%ia entit%ii de ctre ac%ionari;asocia%i. $ontul ?99 4Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?99 4Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor4 se nregistreaz8 - sumele lsate temporar la dispozi%ia entit%ii de ctre ac%ionari;asocia%i (9 1, 96 ): - dob,nzile aferente sumelor depuse de ac%ionari;asocia%i (///): - sumele reprezent,nd dividende cuvenite ac%ionarilor;asocia%ilor 'i lsate la dispozi%ia entit%ii (?9.): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9). @n debitul contului ?99 4Sume datorate ac%ionarilor;asocia%ilor4 se nregistreaz8 - sumele restituite ac%ionarilor;asocia%ilor (9 1, 96 ): - diferen%e favorabile de curs valutar aferente datoriilor fa% de ac%ionari;asocia%i (./9): - sume reprezent,nd datorii fa% de ac%ionari;asocia%i, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint sumele datorate de entitate ac%ionarilor;asocia%ilor. $ontul ?9/ 4!econtri cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul. $ontul ?9/ 4!econtri cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului ?9/ 4!econtri cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- capitalul subscris de ac%ionari;asocia%i, n natur 'i;sau numerar, capitalul social ma7orat prin subscrierea sau emisiunea de noi ac%iuni;pr%i sociale, precum 'i capitalul preluat n urma opera%iunilor de reorganizare, potrivit legii ( 0 ): - valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii;divizrii, aportului la capital 'i;sau din conversia obliga%iunilor n ac%iuni ( 0?): - sumele ac3itate ac%ionarilor;asocia%ilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, n condi%iile legii (9 1, 96 , 109, 10B, 1 , 1 1): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente aportului n valut (./9). @n creditul contului ?9/ 4!econtri cu ac%ionarii;asocia%ii privind capitalul4 se nregistreaz8 - aportul n natur al ac%ionarilor;asocia%ilor la capitalul entit%ii (109, 10B la 16 , 166, 60 , 601, 606, 6/ , 6. , 6B ): - sumele depuse ca aport n numerar (9 1, 96 ): - mprumuturile din emisiunea de obliga%iuni convertite n ac%iuni ( / ): - capitalul social retras de ac%ionari;asocia%i, precum 'i capitalul social lic3idat, potrivit legii ( 0 ): - decontarea capitalurilor proprii ctre ac%ionari;asocia%i n cazul opera%iunilor de reorganizare, potrivit legii ( 0/): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia vrsrii capitalului social subscris n valut (//9). - valoarea ac%iunilor de%inute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de societatea absorbant ca urmare a fuziunii prin absorb%ie ( 02). ((((((((((( <inia a fost introdus prin punctul 16. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. Soldul debitor al contului reprezint aportul la capital subscris 'i nevrsat, iar cel creditor, datoriile entit%ii fa% de ac%ionari;asocia%i. $ontul ?9. 4!ividende de plat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a dividendelor datorate ac%ionarilor;asocia%ilor corespunztor aportului la capitalul social. $ontul ?9. 4!ividende de plat4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?9. 4!ividende de plat4 se nregistreaz8 - dividendele datorate ac%ionarilor;asocia%ilor din profitul realizat n exerci%iile precedente ( .). @n debitul contului ?9. 4!ividende de plat4 se nregistreaz8 - sumele ac3itate ac%ionarilor;asocia%ilor, reprezent,nd dividende datorate acestora (9 1, 96 ): - impozitul pe dividende (??/): - sumele lsate temporar la dispozi%ia entit%ii, reprezent,nd dividende (?99): - sume reprezent,nd dividende datorate ac%ionarilor;asocia%ilor, prescrise potrivit legii (.9B). Soldul contului reprezint dividendele datorate ac%ionarilor;asocia%ilor. $ontul ?9B 4!econtri din opera%ii n participa%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor din opera%ii n participa%ie, respectiv a decontrii c3eltuielilor 'i veniturilor realizate din opera%ii n participa%ie, precum 'i a sumelor virate ntre coparticipan%i. $ontul ?9B 4!econtri din opera%ii n participa%ie4 este un cont bifunc%ional. @n creditul contului ?9B 4!econtri din opera%ii n participa%ie4 se nregistreaz8 - veniturile realizate din opera%ii n participa%ie transferate coparticipan%ilor, conform contractului de asociere (.0 la .B ): - c3eltuielile primite prin transfer din opera%ii n participa%ie, inclusiv amortizarea calculat de proprietarul imobilizrii (/0 la /B ): - sumele primite de la coparticipan%i (9 1, 96 ). @n debitul contului ?9B 4!econtri din opera%ii n participa%ie4 se nregistreaz8 - veniturile primite prin transfer din opera%ii n participa%ie (.0 la .B ): - c3eltuielile transferate din opera%ii n participa%ie, inclusiv amortizarea calculat de proprietarul imobilizrii, ce se transmite coparticipantului care %ine eviden%a opera%iilor n participa%ie conform contractelor (/0 la /B ): - sumele ac3itate coparticipan%ilor sau virate ca rezultat al opera%iei n participa%ie (9 1, 96 ).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

Soldul creditor al contului reprezint sumele datorate coparticipan%ilor ca rezultat favorabil (profit) din opera%ii n participa%ie, precum 'i sumele datorate de coparticipan%i pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din opera%ii n participa%ie. Soldul debitor al contului reprezint sumele de ncasat de la coparticipan%i pentru acoperirea eventualelor pierderi nregistrate din opera%ii n participa%ie, precum 'i sumele ce urmeaz a fi ncasate de coparticipan%i din opera%ii n participa%ie ca rezultat favorabil (profit). KRG-) ?/ 4!&5"D+R" E" $R&!"D+R" !"#&RE"4 !in grupa ?/ 4!ebitori 'i creditori diver'i4 fac parte8 $ontul ?/ 4!ebitori diver'i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a debitorilor proveni%i din pagube materiale create de ter%i, alte crean%e provenind din existen%a unor titluri executorii 'i a altor crean%e, altele dec,t entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare. $ontul ?/ 4!ebitori diver'i4 este un cont de activ. @n debitul contului ?/ 4!ebitori diver'i4 se nregistreaz8 - valoarea bunurilor constatate lips sau deteriorate, imputate ter%ilor (.9B, ??1.): - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor corporale 'i necorporale cedate (.9B, ??1.): - valoarea imobilizrilor financiare cedate (./?): - valoarea debitelor reactivate (.9?): - suma mprumuturilor ob%inute prin obliga%iunile emise ( / ): - sumele de ncasat reprezent,nd alte mprumuturi 'i datorii asimilate ( /.): - dividende de ncasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (./ , ./1): - valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt 'i a ac%iunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum 'i diferen%a favorabil dintre pre%ul de cesiune 'i pre%ul de ac3izi%ie al acestora (90 , 90/, 90B, ./?): - valoarea sumei de ncasat din v,nzarea ac%iunilor proprii rscumprate ( 02, ? ): - valoarea veniturilor nregistrate n avans (?.1): - sumele reprezent,nd avansuri de trezorerie, acordate de ctre entitate persoanelor fizice, altele dec,t proprii salaria%i, nedecontate p,n la data bilan%ului (9?1): - valoarea despgubirilor 'i a penalit%ilor datorate de ter%i (.9B): - sumele datorate de ter%i pentru redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii (.0/): - dob,nzile datorate de ctre debitorii diver'i (.//): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente crean%elor n valut, nregistrate cu ocazia evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate cu ocazia evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B): - rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente ( .). @n creditul contului ?/ 4!ebitori diver'i4 se nregistreaz8 - valoarea debitelor ncasate (9 1, 96 ): - valoarea sconturilor acordate debitorilor (//.): - sumele trecute pe pierderi cu prile7ul scderii din eviden% a debitorilor (/9?): - crean%e prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (/9B): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente crean%elor n valut, nregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate cu ocazia decontrii acestora sau la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B). Soldul contului reprezint sumele datorate entit%ii de ctre debitori. $ontul ?/1 4$reditori diver'i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a sumelor datorate ter%ilor, pe baz de titluri executorii sau a unor obliga%ii ale entit%ii fa% de ter%i provenind din alte opera%ii, al%ii dec,t entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare. $ontul ?/1 4$reditori diver'i4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?/1 4$reditori diver'i4 se nregistreaz8 - sumele ncasate 'i necuvenite (9 1, 96 ): - c3eltuieli ocazionate de nfiin%area sau dezvoltarea entit%ii (10 ): - sumele datorate ter%ilor reprezent,nd despgubiri 'i penalit%i (/9B):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- partea din subven%ii aferente activelor sau veniturilor, de restituit (?.9 , ?.1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//B): - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerci%iul financiar curent, aferente exerci%iilor financiare precedente ( .): - c3eltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii atunci c,nd nu sunt ndeplinite condi%iile pentru recunoa'terea lor ca imobilizri necorporale ( ?2): - alte c3eltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii ( ?2). @n debitul contului ?/1 4$reditori diver'i4 se nregistreaz8 - sume ac3itate creditorilor (9 1, 96 ): - valoarea la pre% de nregistrare a produselor cuvenite unit%ilor prestatoare ca plat n natur, potrivit prevederilor contractuale (6?9): - sconturile ob%inute de la creditori (./.): - sume reprezent,nd datorii fa% de creditori diver'i, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (.9B): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre creditori diver'i, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile aferente creditorilor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, nregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evalurii lor la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./B). Soldul contului reprezint sumele datorate creditorilor diver'i. KRG-) ?. 4$+CDGR" !& SG5#&CI"", R&KG<)R"J)R& E" )S"*"<)D&4 !in grupa ?. 4$onturi de subven%ii, regularizare 'i asimilate4 fac parte8 $ontul ?. 4$3eltuieli nregistrate n avans4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor efectuate n avans care urmeaz a se suporta e'alonat pe c3eltuieli, pe baza unui scaden%ar, n perioadele;exerci%iile financiare viitoare. $ontul ?. 4$3eltuieli nregistrate n avans4 este un cont de activ. @n debitul contului ?. 4$3eltuieli nregistrate n avans4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd abonamentele, c3iriile, certificatele de emisii de gaze cu efect de ser ac3izi%ionate 'i alte c3eltuieli efectuate anticipat (?0 , 9 1, 96 ). @n creditul contului ?. 4$3eltuieli nregistrate n avans4 se nregistreaz8 - sumele repartizate n perioadele;exerci%iile financiare urmtoare pe c3eltuieli, conform scaden%arelor (/09, / la /1B, /91, /9B, ///). Soldul contului reflect c3eltuielile efectuate n avans. $ontul ?.1 4#enituri nregistrate n avans4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor nregistrate n avans. $ontul ?.1 4#enituri nregistrate n avans4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?.1 4#enituri nregistrate n avans4 se nregistreaz8 - veniturile nregistrate n avans, aferente perioadelor;exerci%iilor financiare urmtoare, cum sunt8 sumele facturate sau ncasate din c3irii, abonamente, asigurri etc. (? , ?/ , 9 1, 96 ): - valoarea subven%iilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (??9). @n debitul contului ?.1 4#enituri nregistrate n avans4 se nregistreaz8 - veniturile nregistrate n avans 'i aferente perioadei curente sau exerci%iului financiar n curs (.0?, .09, .0/, .0B, .//): - valoarea subven%iilor pentru venituri, nregistrate anterior ca venituri n avans (.? ): - partea din subven%iile aferente veniturilor, restituit sau de restituit (9 1, ?/1). Soldul contului reprezint veniturile nregistrate n avans. $ontul ?.6 4!econtri din opera%ii n curs de clarificare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a sumelor n curs de clarificare, ce nu pot fi nregistrate pe c3eltuieli;venituri, sau n alte conturi n mod direct, fiind necesare cercetri 'i lmuriri suplimentare. $ontul ?.6 4!econtri din opera%ii n curs de clarificare4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului ?.6 4!econtri din opera%ii n curs de clarificare4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- pl%ile pentru care n momentul efecturii sau constatrii acestora nu se pot lua msuri de nregistrare definitiv ntr-un cont, necesit,nd clarificri suplimentare (9 1): - sumele restituite, necuvenite unit%ii (9 1, 96 ). @n creditul contului ?.6 4!econtri din opera%ii n curs de clarificare4 se nregistreaz8 - sumele ncasate 'i necuvenite entit%ii (9 1, 96 ): - sumele clarificate trecute pe c3eltuieli (/0 la /9B). Soldul contului reprezint sumele n curs de clarificare. $ontul ?.9 4Subven%ii pentru investi%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a subven%iilor guvernamentale pentru investi%ii, mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subven%ii pentru investi%ii, dona%iilor pentru investi%ii, plusurilor de inventar de natura imobilizrilor 'i a altor sume primite cu caracter de subven%ii pentru investi%ii. $ontul ?.9 4Subven%ii pentru investi%ii4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?.9 4Subven%ii pentru investi%ii4 se nregistreaz8 - subven%iile pentru investi%ii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subven%ii pentru investi%ii 'i alte sume de primit cu caracter de subven%ii pentru investi%ii (??9): - valoarea imobilizrilor necorporale 'i corporale primite drept subven%ii guvernamentale (conturile corespunztoare imobilizrilor respective): - valoarea imobilizrilor necorporale 'i corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunztoare imobilizrilor respective). @n debitul contului ?.9 4Subven%ii pentru investi%ii4 se nregistreaz8 - cota parte a subven%iilor pentru investi%ii trecute la venituri, corespunztor amortizrii calculate (.9B): - partea din subven%ia pentru investi%ii restituit sau de restituit (9 1, ?/1). Soldul contului reprezint subven%iile pentru investi%ii, netransferate la venituri. $ontul ?.B L#enituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien%iM $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a datoriei corespunztoare valorii activelor primite de entitate de la clien%ii si, sub form de imobilizri corporale sau numerar care are ca destina%ie ac3izi%ia ori construirea de imobilizri corporale, pentru a-i conecta la o re%ea de electricitate, gaze, ap sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii, potrivit legii. $ontul ?.B L#enituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien%iM este un cont de pasiv. @n creditul contului ?.B L#enituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien%iM se nregistreaz8 - datoria corespunztoare valorii activelor (imobilizri corporale 'i;sau numerar) primite de entitate de la clien%ii si. @n debitul contului ?.B L#enituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clien%iM se nregistreaz8 - cota-parte din valoarea veniturilor n avans aferente activelor primite de entitate de la clien%ii si, trecut la venituri, pe msura amortizrii imobilizrii corporale sau a prestrii serviciului ctre clien%i, dup caz (.9B). Soldul contului reprezint valoarea veniturilor n avans aferente activelor primite de entitate de la clien%ii si, netransferat la venituri. ((((((((((( -aragraful a fost introdus prin punctul ?. din +rdin nr. 1690/2012 ncep,nd cu B. 1.10 1. KRG-) ?B 4!&$+CDSR" @C $)!RG< GC"DSI""4 !in grupa ?B 4!econtri n cadrul unit%ii4 fac parte8 $ontul ?B 4!econtri ntre unitate 'i subunit%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor ntre unitate 'i subunit%ile sale fr personalitate 7uridic, care conduc contabilitate proprie. $ontul ?B 4!econtri ntre unitate 'i subunit%i4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului ?B 4!econtri ntre unitate 'i subunit%i4 se nregistreaz8 - valori materiale 'i bne'ti transferate subunit%ilor (n contabilitatea unit%ii) sau unit%ii (n contabilitatea subunit%ii) (60 , 601, 606, 6? , 6/ , 6. , 6B , 9 1, 96 ). @n creditul contului ?B 4!econtri ntre unitate 'i subunit%i4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valori materiale 'i bne'ti primite de unitate de la subunit%i (n contabilitatea unit%ii) sau cele primite de subunitate de la unitate (n contabilitatea subunit%ilor) (60 , 601, 606, 6? , 6/ , 6. , 6B , 9 1, 96 ). Soldul debitor al contului reprezint sumele de ncasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru opera%iuni din cadrul unei entit%i cu subunit%i fr personalitate 7uridic. $ontul ?B1 4!econtri ntre subunit%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a decontrilor ntre subunit%ile fr personalitate 7uridic din cadrul aceleia'i unit%i, care conduc contabilitate proprie. $ontul ?B1 4!econtri ntre subunit%i4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului ?B1 4!econtri ntre subunit%i4 se nregistreaz8 - valori materiale 'i bne'ti transferate ntre subunit%i (60 , 601, 606, 6? , 6/ , 6. , 6B , 9 1, 96 ). @n creditul contului ?B1 4!econtri ntre subunit%i4 se nregistreaz8 - valori materiale 'i bne'ti primite (60 , 601, 606, 6? , 6/ , 6. , 6B , 9 1, 96 ). Soldul debitor reprezint sumele de ncasat de la alte subunit%i, iar soldul creditor, sumele datorate pentru opera%iuni fa% de subunit%i ale aceleia'i entit%i. KRG-) ?2 4)FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R&) $R&)CI&<+R4 !in grupa ?2 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor4 fac parte8 $ontul ?2 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - clien%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor constituite pentru deprecierea crean%elor din conturile de clien%i. $ontul ?2 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - clien%i4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?2 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - clien%i4 se nregistreaz8 - valoarea a7ustrilor constituite pentru clien%i incer%i, dubio'i, ru-platnici sau afla%i n litigiu (/B ). @n debitul contului ?2 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - clien%i4 se nregistreaz8 - diminuarea sau anularea a7ustrilor constituite pentru deprecierea crean%elor - clien%i (.B ). Soldul contului reprezint a7ustrile pentru depreciere constituite. $ontul ?29 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor constituite pentru deprecierea crean%elor eviden%iate n conturile de decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii. $ontul ?29 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?29 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii4 se nregistreaz8 - constituirea a7ustrilor pentru depreciere de natur financiar, constatate n cadrul conturilor de decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii (/B/). @n debitul contului ?29 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii4 se nregistreaz8 - diminuarea sau anularea a7ustrilor constituite pentru deprecierea crean%elor din conturile de decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii (.B/). Soldul contului reprezint a7ustrile constituite. $ontul ?2/ 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a a7ustrilor constituite pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i. $ontul ?2/ 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i4 este un cont de pasiv. @n creditul contului ?2/ 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i4 se nregistreaz8 - a7ustrile constituite pentru deprecierea crean%elor din conturile de debitori diver'i (/B ). @n debitul contului ?2/ 4)7ustri pentru deprecierea crean%elor - debitori diver'i4 se nregistreaz8 - diminuarea sau anularea a7ustrilor constituite pentru deprecierea crean%elor din conturile de debitori diver'i (.B ). Soldul contului reprezint a7ustrile constituite. $<)S) 9 4$+CDGR" !& DR&J+R&R"&4 !in clasa 9 4$onturi de trezorerie4 fac parte urmtoarele grupe de conturi8 90 4"nvesti%ii pe termen scurt4, 9 4$onturi la bnci4, 96 4$asa4, 9? 4)creditive4, 9B 4#iramente interne4, 92 4)7ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie4.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

KRG-) 90 4"C#&SD"I"" -& D&R*&C S$GRD4 !in grupa 90 4"nvesti%ii pe termen scurt4 fac parte8 $ontul 90 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate, cumprate n vederea ob%inerii de venituri financiare ntr-un termen scurt. $ontul 90 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 este un cont de activ. @n debitul contului 90 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 se nregistreaz8 - valoarea la cost de ac3izi%ie a ac%iunilor cumprate de la entit%ile afiliate (902, 9 1, 96 ): - diferen%ele favorabile din evaluarea la nc3eierea exerci%iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat (./B): - cre'terea valorii activelor financiare disponibile pentru v,nzare, inclus direct n capitalul propriu, n cadrul situa%iilor financiare anuale consolidate ( 0/). @n creditul contului 90 4)c%iuni de%inute la entit%ile afiliate4 se nregistreaz8 - pre%ul de cesiune al ac%iunilor de%inute pe termen scurt la entit%ile afiliate, cedate (?/ , 9 1, 96 ): - pierderea reprezent,nd diferen%a dintre valoarea contabil a investi%iilor financiare pe termen scurt 'i pre%ul lor de cesiune (//?): - diferen%ele nefavorabile din evaluarea la nc3eierea exerci%iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat (//B): - a7ustarea rezervei de valoare 7ust, urmare a diferen%elor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru v,nzare, n cadrul situa%iilor financiare anuale consolidate ( 0/). Soldul contului reprezint valoarea ac%iunilor de%inute pe termen scurt la entit%ile afiliate. $ontul 909 4+bliga%iuni emise 'i rscumprate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a obliga%iunilor emise 'i rscumprate. $ontul 909 4+bliga%iuni emise 'i rscumprate4 este un cont de activ. @n debitul contului 909 4+bliga%iuni emise 'i rscumprate4 se nregistreaz8 - valoarea obliga%iunilor emise 'i rscumprate (902, 9 1, 96 ). @n creditul contului 909 4+bliga%iuni emise 'i rscumprate4 se nregistreaz8 - valoarea obliga%iunilor emise 'i rscumprate, anulate ( / ). Soldul contului reprezint valoarea obliga%iunilor emise 'i rscumprate, neanulate. $ontul 90/ 4+bliga%iuni4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a obliga%iunilor cumprate. $ontul 90/ 4+bliga%iuni4 este un cont de activ. @n debitul contului 90/ 4+bliga%iuni4 se nregistreaz8 - valoarea la cost de ac3izi%ie a obliga%iunilor cumprate (902, 9 1, 96 ): - diferen%ele favorabile din evaluarea, la nc3eierea exerci%iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat (./B). @n creditul contului 90/ 4+bliga%iuni4 se nregistreaz8 - pre%ul de cesiune al obliga%iunilor de%inute (?/ , 9 1, 96 ): - pierderea reprezent,nd diferen%a dintre valoarea contabil a investi%iilor financiare pe termen scurt 'i pre%ul lor de cesiune (//?): - diferen%ele nefavorabile din evaluarea la nc3eierea exerci%iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat (//B). Soldul contului reprezint valoarea obliga%iunilor existente. $ontul 90B 4)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a depozitelor bancare pe termen scurt, a altor investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate, cumprate. $ontul 90B 4)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate4 este un cont de activ. @n debitul contului 90B 4)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate4 se nregistreaz8 - valoarea la cost de ac3izi%ie a altor investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate cumprate (902, 9 1, 96 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9). @n creditul contului 90B 4)lte investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate4 se nregistreaz8 - pre%ul de cesiune al altor investi%ii pe termen scurt (?/ , 9 1, 96 ):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- pierderea reprezent,nd diferen%a dintre valoarea contabil a investi%iilor financiare pe termen scurt 'i pre%ul lor de cesiune (//?): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau la lic3idarea lor (//9). Soldul contului reprezint valoarea altor investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate existente. $ontul 902 4#rsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a vrsmintelor de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt cumprate. $ontul 902 4#rsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 902 4#rsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt4 se nregistreaz8 - valoarea datorat pentru investi%iile pe termen scurt cumprate (90 , 909, 90/, 90B): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut, reprezent,nd vrsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9). @n debitul contului 902 4#rsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt4 se nregistreaz8 - valoarea ac3itat a investi%iilor pe termen scurt cumprate (9 1, 96 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut, reprezent,nd vrsminte de efectuat pentru investi%iile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau n urma ac3itrii acestora (./9). Soldul contului reprezint valoarea datorat pentru investi%iile pe termen scurt cumprate. KRG-) 9 4$+CDGR" <) 5SC$"4 !in grupa 9 4$onturi la bnci4 fac parte8 $ontul 9 4#alori de ncasat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a valorilor de ncasat, cum sunt cecurile 'i efectele comerciale primite de la clien%i. $ontul 9 4#alori de ncasat4 este un cont de activ. @n debitul contului 9 4#alori de ncasat4 se nregistreaz8 - valoarea cecurilor 'i a efectelor comerciale primite de la clien%i (? , ? 6). @n creditul contului 9 4#alori de ncasat4 se nregistreaz8 - valoarea cecurilor 'i a efectelor comerciale ncasate (9 1): - valoarea sconturilor acordate (//.). Soldul contului reprezint valoarea cecurilor 'i a efectelor comerciale nencasate. $ontul 9 1 4$onturi curente la bnci4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a disponibilit%ilor n lei 'i valut aflate n conturi la bnci, a sumelor n curs de decontare, precum 'i a mi'crii acestora. $ontul 9 1 4$onturi curente la bnci4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului 9 1 4$onturi curente la bnci4 se nregistreaz8 - sumele depuse sau virate n cont, rezultate din ncasrile n numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (9B ): - valoarea subven%iilor primite 'i ncasate (??9): - valoarea sumei ncasate din v,nzarea ac%iunilor proprii ( 02, ? ): - suma mprumuturilor ob%inute prin emisiuni de obliga%iuni ( / ): - creditele bancare pe termen lung 'i scurt ncasate ( /1, 9 2): - sumele ncasate de la entit%i afiliate sau de la entit%i legate prin interese de participare ( //, ?9 , ?96): - sumele ncasate reprezent,nd alte mprumuturi 'i datorii asimilate ( /.): - valoarea crean%elor imobilizate 'i a dob,nzilor aferente ncasate, precum 'i a garan%iilor restituite (1/.): - sumele ncasate de la clien%i (? , ? 6): - sumele recuperate din debite ale personalului (?1B): - taxa pe valoarea adugat de recuperat, ncasat de la bugetul statului (??1?): - sumele restituite de la buget, reprezent,nd vrsminte efectuate n plus n rela%ia cu bugetul statului 'i asigurrile sociale (??B, ?6B): - sumele lsate temporar la dispozi%ia entit%ii de ctre ac%ionari;asocia%i (?99):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- sumele depuse ca aport n numerar la capitalul social (?9/): - sumele primite ca rezultat al opera%iilor n participa%ie (?9B): - sumele ncasate de la debitori diver'i (?/ ): - sumele ncasate de la creditori diver'i (?/1): - sumele ncasate n avans 'i care privesc exerci%iile urmtoare (?.1): - sumele ncasate, n curs de clarificare (?.6): - sumele virate unit%ii de ctre subunit%i (n contabilitatea unit%ii) sau subunit%ilor, de ctre unitate (n contabilitatea subunit%ilor) (?B , ?B1): - valoarea investi%iilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferen%elor favorabile din cedare (90 , 90/, 90B, ./?): - valoarea cecurilor 'i a efectelor comerciale ncasate (9 ): - sumele ncasate reprezent,nd redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii (.0/): - sumele ncasate din activit%i diverse (.0B): - sumele ncasate reprezent,nd dob,nzile aferente disponibilit%ilor n conturi la bnci (.//): - dob,nzile ncasate aferente disponibilit%ilor aflate n conturile curente (9 B): - sumele ncasate reprezent,nd subven%ii aferente veniturilor (.? ): - sumele ncasate reprezent,nd alte venituri din exploatare (.9B): - sumele ncasate reprezent,nd dividendele pentru participa%iile la capitalul altor societ%i (./ , ./1): - sumele ncasate reprezent,nd dob,nzile aferente crean%elor imobilizate (./6): - sumele ncasate din investi%ii financiare cedate (./?): - valoarea sconturilor ncasate de la furnizori sau al%i creditori (./.): - sumele ncasate reprezent,nd venituri extraordinare (.. ): - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banc pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (9 2): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente opera%iunilor efectuate n valut n cursul perioadei sau disponibilit%ilor la banc, n valut, existente la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9): - diferen%ele favorabile, aferente opera%iunilor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, n cursul exerci%iului (./B). @n creditul contului 9 1 4$onturi curente la bnci4 se nregistreaz8 - sumele ridicate n numerar din cont sau virate n alt cont de trezorerie (9B ): - sumele pltite reprezent,nd rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obliga%iuni ( / ): - creditele pe termen lung 'i scurt rambursate ( /1, 9 2): - sumele restituite entit%ilor afiliate, entit%ilor legate prin interese de participare sau altor entit%i (?9 , ?96, //): - sumele pltite reprezent,nd rambursarea altor mprumuturi 'i datorii asimilate, precum 'i garan%iile de bun execu%ie restituite ter%ilor ( /.): - valoarea de ac3izi%ie a imobilizrilor financiare 'i a investi%iilor pe termen scurt cumprate (1/ , 1/6, 1/9, 90 , 909, 90/, 90B): - vrsmintele efectuate pentru partea neac3itat a imobilizrilor financiare 'i a investi%iilor pe termen scurt (1/2, 902): - sumele ac3itate coparticipan%ilor sau virate ca rezultat al opera%iilor n coparticipa%ie (?9B): - suma dob,nzilor pltite ( /B, 9 B, 9 2, ///): - valoarea mprumuturilor acordate pe termen lung (1/.): - pl%ile efectuate ctre furnizori de bunuri 'i servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (?0 , ?06, ?0?, ?09): - pl%ile efectuate ctre personalul entit%ii (?1 , ?16, ?1?, ?19, ?1/, ?1B): - sumele ac3itate ter%ilor, reprezent,nd re%ineri sau popriri din salarii (?1.): - partea din subven%iile aferente activelor sau veniturilor, restituit (?.9 , ?.91, ?.1): - pl%i ocazionate de nfiin%area sau dezvoltarea entit%ii (10 ): - sume ac3itate colaboratorilor (?0 ): - c3eltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci c,nd nu sunt ndeplinite condi%iile pentru recunoa'terea lor ca imobilizri necorporale ( ?2): - alte c3eltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii ( ?2): - sumele ac3itate reprezent,nd c3eltuieli cu ntre%inerea 'i repara%iile, redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile, primele de asigurare, studiile 'i cercetrile, comisioanele 'i onorariile, protocol, deplasri,

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

deta'ri, transferri, po'tale 'i taxe de telecomunica%ii, sume ac3itate pentru alte servicii executate de ter%i (/ la / ?, /11 la /1/, /1B): - valoarea serviciilor bancare pltite (/1.): - pl%i efectuate reprezent,nd alte c3eltuieli de exploatare (/9B): - sumele pltite anticipat (?. ): - sumele pltite pentru ac%iuni proprii rscumprate ( 02): - valoarea sconturilor re%inute de bnci (//.): - sumele ac3itate reprezent,nd contribu%ia la asigurrile sociale 'i la asigurrile sociale de sntate (?6 ): - sumele ac3itate reprezent,nd contribu%ia entit%ii 'i a personalului la constituirea fondului pentru a7utorul de 'oma7 (?6.): - sumele virate asigurrilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (?6B): - sumele virate reprezent,nd contribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntar de sntate (?6B): - sumele pltite la buget, reprezent,nd impozitul pe profit;venit (?? ): - plata ctre buget a taxei pe valoarea adugat datorate 'i a taxei pe valoarea adugat pltite n vam (??16, ??1/): - plata ctre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (???): - pl%ile efectuate ctre organismele publice privind taxele 'i vrsmintele asimilate datorate (??.): - plata ctre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe 'i vrsminte asimilate (??/, ??B): - sumele ac3itate ac%ionarilor;asocia%ilor (?99, ?9/): - sumele ac3itate ac%ionarilor;asocia%ilor din dividendele cuvenite (?9.): - taxele de mediu ac3itate (/91): - sumele ac3itate creditorilor diver'i (?/1): - restituirea sumelor aflate n curs de clarificare (?.6): - pl%ile efectuate reprezent,nd sume transferate ntre unitate 'i subunit%i (?B , ?B1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente opera%iunilor n valut, efectuate n cursul perioadei, sau disponibilit%ilor aflate n conturi la banc n valut, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9): - diferen%ele nefavorabile, aferente opera%iunilor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, n cursul perioadei (//B). Soldul debitor reprezint disponibilit%ile n lei 'i n valut, iar soldul creditor, creditele primite. $ontul 9 B 4!ob,nzi4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a dob,nzilor datorate, precum 'i a dob,nzilor de ncasat, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, respectiv disponibilit%ilor aflate n conturile curente. !ob,nzile datorate 'i cele de ncasat, aferente exerci%iului n curs, se nregistreaz la c3eltuieli financiare, respectiv venituri financiare. $ontul 9 B 4!ob,nzi4 este un cont bifunc%ional. @n debitul contului 9 B 4!ob,nzi4 se nregistreaz8 - dob,nzile de ncasat aferente disponibilit%ilor aflate n conturile curente (.//): - dob,nzile pltite, aferente mprumuturilor primite (9 1). @n creditul contului 9 B 4!ob,nzi4 se nregistreaz8 - dob,nzile datorate, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente (///): - dob,nzile ncasate aferente disponibilit%ilor aflate n conturile curente (9 1). Soldul debitor reprezint dob,nzile de primit, iar soldul creditor, dob,nzile de pltit. $ontul 9 2 4$redite bancare pe termen scurt4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a creditelor acordate de bnci pe termen scurt. $ontul 9 2 4$redite bancare pe termen scurt4 este un cont de pasiv. @n creditul contului 9 2 4$redite bancare pe termen scurt4 se nregistreaz8 - creditele bancare pe termen scurt, acordate de banc pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dob,nzile datorate (9 1, ///). @n debitul contului 9 2 4$redite bancare pe termen scurt4 se nregistreaz8 - creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dob,nzile pltite (9 1). Soldul contului reprezint creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

KRG-) 96 4$)S)4 !in grupa 96 4$asa4 fac parte8 $ontul 96 4$asa4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a numerarului aflat n casieria entit%ii, precum 'i a mi'crii acestuia, ca urmare a ncasrilor 'i pl%ilor efectuate. $ontul 96 4$asa4 este un cont de activ. @n debitul contului 96 4$asa4 se nregistreaz8 - sumele ridicate de la bnci (9B ): - sumele ncasate de la clien%i (? ): - sumele ncasate de la ac%ionari;asocia%i 'i din opera%ii n participa%ie (?99, ?9B): - sumele ncasate reprezent,nd aport la capitalul social (?9/): - debite ncasate de la salaria%i 'i debitori diver'i (?1B, ?/ ): - sumele ncasate de la creditori diver'i (?/1): - sumele ncasate reprezent,nd venituri anticipate (?.1): - sumele ncasate 'i necuvenite unit%ii (?.6): - sumele virate unit%ii de ctre subunit%i (n contabilitatea unit%ii) sau subunit%ilor, de ctre unitate (n contabilitatea subunit%ilor) (?B , ?B1): - sumele restituite n numerar reprezent,nd avansuri de trezorerie neutilizate (9?1): - sumele ncasate din servicii prestate, v,nzarea mrfurilor 'i alte activit%i (.0?, .0., .0B, ??1.): - sumele ncasate din studii, redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii (.09, .0/): - sumele ncasate din despgubiri 'i alte venituri din exploatare (.9B): - c,'tigul rezultat din v,nzarea investi%iilor pe termen scurt la un pre% de cesiune mai mare dec,t valoarea contabil (./?): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente opera%iunilor efectuate n valut n cursul perioadei sau disponibilit%ilor n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9). @n creditul contului 96 4$asa4 se nregistreaz8 - depunerile de numerar la bnci (9B ): - costul de ac3izi%ie al investi%iilor financiare cumprate n numerar (1/ , 1/6, 1/9, 1/., 1/2, 90 , 909, 90/, 90B, 902): - pl%ile efectuate ctre furnizori (?0 , ?0?): - sumele ac3itate personalului (?1 , ?16, ?1?, ?19, ?1/, ?1B): - pl%i ocazionate de nfiin%area sau dezvoltarea entit%ii (10 ): - sumele ac3itate colaboratorilor (?0 ): - pl%ile efectuate reprezent,nd sume transferate ntre unitate 'i subunit%i (?B , ?B1): - sumele ac3itate reprezent,nd c3eltuielile cu redeven%ele, c3iriile, primele de asigurri, comisioanele, onorariile, protocol, deplasri, deta'ri, transferri, taxe po'tale 'i taxe de telecomunica%ii, sume ac3itate pentru alte servicii executate de ter%i (/ 1, / 6, /11 la /1/, /1B): - pl%ile efectuate reprezent,nd alte c3eltuieli de exploatare (/9B): - sumele ac3itate ter%ilor reprezent,nd re%ineri sau popriri din remunera%ii (?1.): - sumele pltite din opera%ii n participa%ie (?9B): - sumele restituite asocia%ilor;ac%ionarilor (?99, ?9/): - dividendele pltite ac%ionarilor;asocia%ilor (?9.): - sumele ac3itate creditorilor diver'i (?/1): - sumele pltite anticipat (?. ): - sumele ncasate 'i necuvenite unit%ii (?.6): - pl%ile efectuate reprezent,nd sume transferate ntre unitate 'i subunit%i, precum 'i ntre subunit%i (?B , ?B1): - c3eltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci c,nd nu sunt ndeplinite condi%iile pentru recunoa'terea lor ca imobilizri necorporale ( ?2): - alte c3eltuieli legate de rscumprarea instrumentelor de capitaluri proprii ( ?2): - pl%ile n numerar reprezent,nd alte valori ac3izi%ionate (961): - avansurile de trezorerie acordate (9?1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente opera%iunilor n valut efectuate n cursul perioadei sau disponibilit%ilor n valut existente la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (//9). Soldul contului reprezint numerarul existent n casierie. $ontul 961 4)lte valori4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a bonurilor valorice, timbrelor fiscale 'i po'tale, biletelor de tratament 'i odi3n, tic3etelor 'i biletelor de cltorie, tic3etelor de mas, a altor valori, precum 'i a mi'crii acestora. $ontul 961 4)lte valori4 este un cont de activ. @n debitul contului 961 4)lte valori4 se nregistreaz8 - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale 'i po'tale, biletelor de tratament 'i odi3n, tic3etelor 'i biletelor de cltorie, tic3etelor de mas 'i a altor valori, ac3izi%ionate (?0 , 96 , 9?1). @n creditul contului 961 4)lte valori4 se nregistreaz8 - valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale 'i po'tale, biletelor de tratament 'i odi3n, tic3etelor 'i biletelor de cltorie 'i a altor valori, consumate (601, ?1B, /1?, /19, /1/): - valoarea tic3etelor de mas acordate salaria%ilor (/?1). Soldul contului reprezint alte valori existente. KRG-) 9? 4)$R&!"D"#&4 !in grupa 9? 4)creditive4 fac parte8 $ontul 9? 4)creditive4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a acreditivelor desc3ise n bnci pentru efectuarea de pl%i n favoarea ter%ilor. $ontul 9? 4)creditive4 este un cont de activ. @n debitul contului 9? 4)creditive4 se nregistreaz8 - valoarea acreditivelor desc3ise la dispozi%ia ter%ilor (9B ): - diferen%ele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele desc3ise n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9). @n creditul contului 9? 4)creditive4 se nregistreaz8 - sumele pltite ter%ilor sau virate n conturile de disponibilit%i ca urmare a ncetrii valabilit%ii acreditivului (?0 , ?0?, 9B ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente opera%iunilor efectuate n valut n cursul perioadei sau soldului privind acreditivele desc3ise n valut, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau la lic3idarea acestora (//9). Soldul contului reprezint valoarea acreditivelor desc3ise n bnci, existente. $ontul 9?1 4)vansuri de trezorerie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a avansurilor de trezorerie. $ontul 9?1 4)vansuri de trezorerie4 este un cont de activ. @n debitul contului 9?1 4)vansuri de trezorerie4 se nregistreaz8 - avansurile de trezorerie acordate (96 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (./9). @n creditul contului 9?1 4)vansuri de trezorerie4 se nregistreaz8 - avansurile de trezorerie 7ustificate prin ac3izi%ia de stocuri, inclusiv diferen%ele de pre% nefavorabile aferente (60 la 606, 60B, 6/ , 6/B, 6. , 6B , 6BB, ?0 ): - c3eltuieli reprezent,nd valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie 'i ap, ntre%inere 'i repara%ii, primele de asigurare, studii 'i cercetare executate de ter%i, comisioane 'i onorarii, protocol, reclam 'i publicitate, transport de bunuri, deplasri, po'tale 'i telecomunica%ii, alte servicii executate de ter%i (/01, /0?, /09, / la / ?, /11 la /1/, /1B): - sume reprezent,nd avansuri ne7ustificate (?1B): - sumele reprezent,nd avansuri de trezorerie, nedecontate p,n la data bilan%ului (?/ , ?1B): - sume restituite n numerar reprezent,nd avansuri de trezorerie neutilizate (96 ): - sume utilizate pentru ac3itarea altor valori (961): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau la lic3idarea acestora (//9). Soldul contului reprezint sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate. KRG-) 9B 4#"R)*&CD& "CD&RC&4 !in grupa 9B 4#iramente interne4 face parte8 $ontul 9B 4#iramente interne4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a viramentelor de disponibilit%i ntre conturile de trezorerie.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$ontul 9B 4#iramente interne4 este un cont de activ. @n debitul contului 9B 4#iramente interne4 se nregistreaz8 - sumele virate dintr-un cont de trezorerie n alt cont de trezorerie (9 1, 96 , 9? ). @n creditul contului 9B 4#iramente interne4 se nregistreaz8 - sumele intrate ntr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (9 1, 96 , 9? ). !e regul, contul nu prezint sold. KRG-) 92 4)FGSDSR" -&CDRG -"&R!&R&) !& #)<+)R& ) $+CDGR"<+R !& DR&J+R&R"&4 !in grupa 92 4)7ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie4 fac parte conturile8 92 4)7ustri pentru pierderea de valoare a ac%iunilor de%inute la entit%ile afiliate4: 929 4)7ustri pentru pierderea de valoare a obliga%iunilor emise 'i rscumprate4: 92/ 4)7ustri pentru pierderea de valoare a obliga%iunilor4: 92B 4)7ustri pentru pierderea de valoare a altor investi%ii pe termen scurt 'i crean%e asimilate4. $u a7utorul conturilor din aceast grup se %ine eviden%a constituirii a7ustrilor pentru pierderea de valoare a investi%iilor financiare la entit%i afiliate, a obliga%iunilor emise 'i rscumprate, obliga%iunilor 'i a altor investi%ii financiare 'i crean%e asimilate, precum 'i a suplimentrii, diminurii sau anulrii acestora, dup caz. $onturile din aceast grup sunt conturi de pasiv. @n creditul conturilor din grupa 92 4)7ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie4 se nregistreaz8 - valoarea a7ustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, dup caz (/B/). @n debitul conturilor din grupa 92 4)7ustri pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (.B/). Soldul conturilor reprezint valoarea a7ustrilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sf,r'itul perioadei. $<)S) / 4$+CDGR" !& $U&<DG"&<"4 !in clasa / 4$onturi de c3eltuieli4 fac parte urmtoarele grupe de conturi8 /0 4$3eltuieli privind stocurile4, / 4$3eltuieli cu serviciile executate de ter%i4, /1 4$3eltuieli cu alte servicii executate de ter%i4, /6 4$3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4, /? 4$3eltuieli cu personalul4, /9 4)lte c3eltuieli de exploatare4, // 4$3eltuieli financiare4, /. 4$3eltuieli extraordinare4, /B 4$3eltuieli cu amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare4 'i /2 4$3eltuieli cu impozitul pe profit 'i alte impozite4. $onturile din clasa / 4$onturi de c3eltuieli4 sunt conturi cu func%ie de activ, cu excep%ia contului /02 4Reduceri comerciale primite4, care are func%ie de pasiv. $onturile din clasa / 4$onturi de c3eltuieli4 pot fi creditate n cursul perioadei, pentru opera%iile n participa%ie, cu sumele transmise pe baz de decont. <a sf,r'itul perioadei, soldul acestor conturi se transfer asupra contului de profit 'i pierdere ( 1 ). KRG-) /0 4$U&<DG"&<" -R"#"C! SD+$GR"<&4 !in grupa /0 4$3eltuieli privind stocurile4 fac parte8 $ontul /0 4$3eltuieli cu materiile prime4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu materiile prime. @n debitul contului /0 4$3eltuieli cu materiile prime4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime incluse pe c3eltuieli, constatate lips la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum 'i cele aflate la ter%i 'i a diferen%elor de pre% nefavorabile, aferente (60 , 60B, 69 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materiilor prime aprovizionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (?0 ): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /01 4$3eltuieli cu materialele consumabile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu materialele consumabile. @n debitul contului /01 4$3eltuieli cu materialele consumabile4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe c3eltuieli, constatate lips la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum 'i a celor aflate la ter%i 'i a diferen%elor de pre% nefavorabile aferente (601, 60B, 69 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (?0 ): - sume n curs de clarificare (?.6): - valoarea materialelor consumabile ac3itate din avansuri de trezorerie (9?1). $ontul /06 4$3eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea n folosin% a acestora. @n debitul contului /06 4$3eltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe c3eltuieli, constatate lips la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile 'i a celor aflate la ter%i 'i a diferen%elor de pre% nefavorabile, aferente (606, 60B, 69 ): - valoarea la pre% de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate, n cazul folosirii inventarului intermitent (?0 ): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /0? 4$3eltuieli privind materialele nestocate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind materialele nestocate. @n debitul contului /0? 4$3eltuieli privind materiale nestocate4 se nregistreaz8 - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (?0 , ?0B): - sume n curs de clarificare (?.6): - valoarea materialelor nestocate ac3itate din avansuri de trezorerie (9?1). $ontul /09 4$3eltuieli privind energia 'i apa4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind consumurile de energie 'i ap. @n debitul contului /09 4$3eltuieli privind energia 'i apa4 se nregistreaz8 - valoarea consumurilor de energie 'i ap (?0 , ?0B, ?. , 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /0/ 4$3eltuieli privind animalele 'i psrile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu animalele 'i psrile ie'ite din unitate. @n debitul contului /0/ 4$3eltuieli cu animalele 'i psrile4 se nregistreaz8 - valoarea la pre% de nregistrare a animalelor 'i psrilor v,ndute, constatate lips la inventariere, precum 'i diferen%ele de pre% nefavorabile, aferente (6/ , 6/B): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /0. 4$3eltuieli privind mrfurile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind mrfurile. @n debitul contului /0. 4$3eltuieli privind mrfurile4 se nregistreaz8 - valoarea mrfurilor v,ndute, constatate lips la inventariere, depreciate ireversibil (6. ): - valoarea mrfurilor 'i a produselor aflate la ter%i pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lips la inventar (69?, 69.): - valoarea mrfurilor ac3izi%ionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (?0 ): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /0B 4$3eltuieli privind ambala7ele4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind ambala7ele. @n debitul contului /0B 4$3eltuieli privind ambala7ele4 se nregistreaz8 - valoarea ambala7elor aflate n consigna%ie la ter%i, pentru care au fost emise documentele de v,nzare (69B): - valoarea la pre% de nregistrare a ambala7elor v,ndute, constatate lips la inventariere, precum 'i a diferen%elor de pre% nefavorabile, aferente (6B , 6BB): - valoarea ambala7elor ac3izi%ionate, n cazul folosirii metodei inventarului intermitent (?0 ): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, degradate (?02): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /02 4Reduceri comerciale primite4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a reducerilor comerciale primite ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer. @n creditul contului /02 4Reduceri comerciale primite4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii (?0 ). KRG-) / 4$U&<DG"&<" $G S&R#"$""<& &H&$GD)D& !& D&RI"4 !in grupa / 4$3eltuieli cu serviciile executate de ter%i4 fac parte8 $ontul / 4$3eltuieli cu ntre%inerea 'i repara%iile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu ntre%inerea 'i repara%iile executate de ter%i. @n debitul contului / 4$3eltuieli cu ntre%inerea 'i repara%iile4 se nregistreaz8 - valoarea lucrrilor de ntre%inere 'i repara%ii executate de ter%i (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul / 1 4$3eltuieli cu redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile. @n debitul contului / 1 4$3eltuieli cu redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile4 se nregistreaz8 - c3eltuielile cu redeven%ele, loca%iile de gestiune 'i c3iriile datorate sau pltite (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul / 6 4$3eltuieli cu primele de asigurare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu primele de asigurare. @n debitul contului / 6 4$3eltuieli cu primele de asigurare4 se nregistreaz8 - valoarea primelor de asigurare datorate sau ac3itate conform contractelor de asigurare (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul / ? 4$3eltuieli cu studiile 'i cercetrile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu studiile 'i cercetrile. @n debitul contului / ? 4$3eltuieli cu studiile 'i cercetrile4 se nregistreaz8 - valoarea studiilor 'i a cercetrilor executate de ter%i (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). KRG-) /1 4$U&<DG"&<" $G )<D& S&R#"$"" &H&$GD)D& !& D&RI"4 !in grupa /1 4$3eltuieli cu alte servicii executate de ter%i4 fac parte8 $ontul /1 4$3eltuieli cu colaboratorii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu colaboratorii. @n debitul contului /1 4$3eltuieli cu colaboratorii4 se nregistreaz8 - sumele datorate colaboratorilor pentru presta%iile efectuate (?0 , ?. ): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /11 4$3eltuieli privind comisioanele 'i onorariile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor reprezent,nd comisioanele datorate pentru cumprarea sau v,nzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum 'i a altor c3eltuieli similare. @n debitul contului /11 4$3eltuieli privind comisioanele 'i onorariile4 se nregistreaz8 - sumele datorate privind comisioanele 'i onorariile (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /16 4$3eltuieli de protocol, reclam 'i publicitate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor de protocol, reclam 'i publicitate. @n debitul contului /16 4$3eltuieli de protocol, reclam 'i publicitate4 se nregistreaz8 - sumele datorate sau ac3itate care privesc ac%iunile de protocol, reclam 'i publicitate (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /1? 4$3eltuieli cu transportul de bunuri 'i personal4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind transportul de bunuri 'i personal, executate de ter%i. @n debitul contului /1? 4$3eltuieli cu transportul de bunuri 'i personal4 se nregistreaz8 - sumele datorate sau ac3itate pentru transportul de bunuri, precum 'i pentru transportul colectiv de personal (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 961, 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /19 4$3eltuieli cu deplasri, deta'ri 'i transferri4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu deplasrile, deta'rile 'i transferrile personalului. @n debitul contului /19 4$3eltuieli cu deplasri, deta'ri 'i transferri4 se nregistreaz8 - sumele datorate sau ac3itate reprezent,nd c3eltuieli cu deplasri, deta'ri 'i transferri (inclusiv transportul) (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 961, 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /1/ 4$3eltuieli po'tale 'i taxe de telecomunica%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor po'tale 'i a taxelor de telecomunica%ii. @n debitul contului /1/ 4$3eltuieli po'tale 'i taxe de telecomunica%ii4 se nregistreaz8 - valoarea serviciilor po'tale 'i a taxelor de telecomunica%ii datorate sau ac3itate (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 961, 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /1. 4$3eltuieli cu serviciile bancare 'i asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu serviciile bancare 'i asimilate. @n debitul contului /1. 4$3eltuieli cu serviciile bancare 'i asimilate4 se nregistreaz8 - valoarea serviciilor bancare 'i asimilate pltite (?. , 9 1): - sume n curs de clarificare (?.6). $ontul /1B 4)lte c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a altor c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i. @n debitul contului /1B 4)lte c3eltuieli cu serviciile executate de ter%i4 se nregistreaz8 - sumele datorate sau ac3itate pentru alte servicii executate de ter%i (?0 , ?0B, ?. , 9 1, 96 , 9?1): - sume n curs de clarificare (?.6). KRG-) /6 4$U&<DG"&<" $G )<D& "*-+J"D&, D)H& E" #SRSS*"CD& )S"*"<)D&4 !in grupa /6 4$3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 face parte8 $ontul /69 4$3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice. @n debitul contului /69 4$3eltuieli cu alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate4 se nregistreaz8 - prorata din taxa pe valoarea adugat deductibil devenit nedeductibil (??1/): - taxa pe valoarea adugat colectat aferent bunurilor 'i serviciilor folosite n scop personal, predate cu titlu gratuit care dep'esc limitele prevzute de lege, cea aferent lipsurilor peste normele legale, precum 'i cea aferent bunurilor 'i serviciilor acordate salaria%ilor sub forma avanta7elor n natur (??1.): - decontrile cu bugetul statului privind impozite, taxe 'i vrsminte asimilate, cum sunt8 diferen%ele de pre% la gaze 'i %i%ei ob%inute din produc%ia intern, impozitul pe cldiri 'i impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum 'i alte impozite 'i taxe (??/): - datoriile 'i vrsmintele de efectuat, ctre alte organisme publice, potrivit legii (??.): - sume n curs de clarificare (?.6). KRG-) /? 4$U&<DG"&<" $G -&RS+C)<G<4 !in grupa /? 4$3eltuieli cu personalul4 fac parte8 $ontul /? 4$3eltuieli cu salariile personalului4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu salariile personalului. @n debitul contului /? 4$3eltuieli cu salariile personalului4 se nregistreaz8 - valoarea salariilor 'i a altor drepturi cuvenite personalului (?1 ): - drepturi de personal pentru care nu s-au ntocmit statele de plat, aferente exerci%iului nc3eiat (?1B). $ontul /?1 4$3eltuieli cu tic3etele de mas acordate salaria%ilor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu tic3etele de mas acordate salaria%ilor. @n debitul contului /?1 4$3eltuieli cu tic3etele de mas acordate salaria%ilor4 se nregistreaz8 - valoarea tic3etelor de mas acordate salaria%ilor (961). $ontul /?6 4$3eltuieli cu primele reprezent,nd participarea personalului la profit4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu primele reprezent,nd participarea personalului la profit, acordate potrivit legii. @n debitul contului /?6 4$3eltuieli cu primele reprezent,nd participarea personalului la profit4 se nregistreaz8 - valoarea primelor reprezent,nd participarea personalului la profit, acordate acestora (?1?).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$ontul /?? 4$3eltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii. @n debitul contului /?? 4$3eltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii4 se nregistreaz8 - valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate anga7a%ilor ( 0/). $ontul /?9 4$3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind asigurrile 'i protec%ia social. @n debitul contului /?9 4$3eltuieli privind asigurrile 'i protec%ia social4 se nregistreaz8 - sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protec%ia social (?16): - contribu%ia unit%ii la asigurrile sociale 'i de sntate (?6 ): - contribu%ia unit%ii la constituirea fondului pentru a7utorul de 'oma7 (?6.): - contribu%ia unit%ii la sc3emele de pensii facultative (?6B): - contribu%ia unit%ii la primele de asigurare voluntar de sntate (?6B). KRG-) /9 4)<D& $U&<DG"&<" !& &H-<+)D)R&4 !in grupa /9 4)lte c3eltuieli de exploatare4 fac parte8 $ontul /91 4$3eltuieli cu protec%ia mediului ncon7urtor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu protec%ia mediului ncon7urtor, aferente perioadei. @n debitul contului /91 4$3eltuieli cu protec%ia mediului ncon7urtor4 se nregistreaz8 - taxele de mediu ac3itate (9 1 ): - certificatele de emisii de gaze cu efect de ser ac3izi%ionate (?0 ): - c3eltuielile efectuate n avans, aferente exerci%iului n curs (?. ). $ontul /9? 4-ierderi din crean%e 'i debitori diver'i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a pierderilor din crean%e. @n debitul contului /9? 4-ierderi din crean%e4 se nregistreaz8 - sumele trecute pe c3eltuieli cu ocazia scoaterii din eviden% a clien%ilor incer%i sau a debitorilor (? , ?9 , ?96, ?/ ). $ontul /9B 4)lte c3eltuieli de exploatare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a altor c3eltuieli de exploatare. @n debitul contului /9B 4)lte c3eltuieli de exploatare4 se nregistreaz8 - c3eltuielile efectuate n avans, aferente exerci%iului n curs (?. ): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor, datorate sau pltite ter%ilor 'i bugetului (?0 , ?0?, ??B, ?/1, ?0B, 9 1): - valoarea dona%iilor acordate (60 , 601, 606, 6?9, 6. , 6B , 9 1, 96 ): - valoarea neamortizat a imobilizrilor necorporale sau corporale, scoase din activ (106, 109, 10. , 10B, 1 , 1 1, 1 6, 1 ?): - valoarea imobilizrilor n curs, scoase din eviden% (16 , 166): - sume n curs de clarificare (?.6): - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale n vigoare, reprezent,nd crean%e fa% de clien%i, debitori diver'i etc. (? , ?/ 'i alte conturi n care urmeaz s se eviden%ieze sumele prescrise sau anulate). KRG-) // 4$U&<DG"&<" A"C)C$")R&4 !in grupa // 4$3eltuieli financiare4 fac parte8 $ontul //6 4-ierderi din crean%e legate de participa%ii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a pierderilor din crean%e imobilizate. @n debitul contului //6 4-ierderi din crean%e legate de participa%ii4 se nregistreaz8 - valoarea pierderilor din crean%e imobilizate (1/.). $ontul //? 4$3eltuieli privind investi%iile financiare cedate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind investi%iile financiare cedate. @n debitul contului //? 4$3eltuieli privind investi%iile financiare cedate4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor financiare scoase din activ (1/ , 1/6, 1/9): - pierderea reprezent,nd diferen%a dintre valoarea contabil a investi%iilor financiare pe termen scurt 'i pre%ul lor de cesiune (90 , 90/, 90B). $ontul //9 4$3eltuieli din diferen%e de curs valutar4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

$u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind diferen%ele de curs valutar. @n debitul contului //9 4$3eltuieli din diferen%e de curs valutar4 se nregistreaz8 - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma ncasrii crean%elor n valut (1/., ? , ? 6, ?9 , ?96, ?9/, ?/ ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor pltite, la decontarea acestora (161, 16?, ?02): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate n urma evalurii crean%elor n valut, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (161, 16?, 1/., ?02, ? , ? 6, ? B, ?9 , ?96, ?9/, ?/ ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma ac3itrii datoriilor n valut (9 1, 96 , 9? ): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor ncasate, la decontarea acestora (? 2): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor n valut, la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar ( / , /1, //, /., /B, 1/2, ?0 , ?06, ?0?, ?09, ?0B, ? 2, ?9 , ?96, ?99, ?/1, 902): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, a disponibilit%ilor bancare n valut, a disponibilit%ilor n valut existente n casierie, precum 'i a depozitelor 'i altor valori de trezorerie n valut (9 1, 96 , 9? , 9?1, 1/., 90B): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar rezultate din lic3idarea depozitelor, a acreditivelor 'i avansurilor de trezorerie n valut (1/., 90B, 9? , 9?1): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar nregistrate la cedarea unei participa%ii ntr-o entitate extern care a fost cuprins n consolidare ( 0.): - diferen%ele nefavorabile de curs valutar nregistrate n situa%iile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investi%ie net a entit%ii ntr-o entitate strin ( 0/). $ontul /// 4$3eltuieli privind dob,nzile4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind dob,nzile. @n debitul contului /// 4$3eltuieli privind dob,nzile4 se nregistreaz8 - valoarea dob,nzilor datorate, aferente mprumuturilor 'i datoriilor asimilate ( /B): - dob,nda datorat pentru ratele de leasing financiar (?0?): - valoarea dob,nzilor datorate, aferente mprumuturilor ncasate de la entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96): - valoarea dob,nzilor cuvenite ac%ionarilor;asocia%ilor pentru disponibilit%ile lsate temporar la dispozi%ia entit%ii (?99): - valoarea dob,nzilor repartizate pe c3eltuieli pentru opera%iunile de cumprare cu plata n rate (?. ): - valoarea dob,nzilor pltite, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente (9 1): - valoarea dob,nzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (9 B, 9 2). $ontul //. 4$3eltuieli privind sconturile acordate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor privind sconturile acordate clien%ilor, debitorilor sau bncilor. @n debitul contului //. 4$3eltuieli privind sconturile acordate4 se nregistreaz8 - valoarea sconturilor acordate clien%ilor, debitorilor sau re%inute de bnci (? , ?/ , 9 , 9 1). $ontul //B 4)lte c3eltuieli financiare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor financiare, altele dec,t cele nregistrate n celelalte conturi din aceast grup. $ontul //B 4)lte c3eltuieli financiare4 func%ioneaz similar celorlalte conturi din grupa // 4$3eltuieli financiare4. @n debitul contului //B 4)lte c3eltuieli financiare4 se nregistreaz8 - diferen%ele nefavorabile aferente furnizorilor 'i creditorilor, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (?0 , ?0?, ?0B, ? 2, ?/1, 9 1): - diferen%ele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar ( /.): - diferen%ele nefavorabile aferente clien%ilor 'i debitorilor, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (? , ? B, ?02, ?/ ):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%ele nefavorabile aferente crean%elor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizri, exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (161, 16?): - diferen%ele nefavorabile aferente datoriilor fa% de entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (?9 , ?96, 9 1): - diferen%e nefavorabile aferente crean%elor fa% de entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare, precum 'i a crean%elor imobilizate, exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (?9 , ?96, 1/.): - diferen%ele nefavorabile din evaluarea la nc3eierea exerci%iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat (90 , 90/). - partea cuvenit investitorului din pierderea nregistrat n exerci%iul financiar curent de ntreprinderea asociat, cu ocazia consolidrii prin punere n ec3ivalen% a participa%iei de%inute de investitor n ntreprinderea asociat (1/?). ((((((((((( <inia a fost introdus prin punctul 1?. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. KRG-) /. 4$U&<DG"&<" &HDR)+R!"C)R&4 !in grupa /. 4$3eltuieli extraordinare4 face parte8 $ontul /. 4$3eltuieli privind calamit%ile 'i alte evenimente extraordinare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor extraordinare. @n debitul contului /. 4$3eltuieli privind calamit%ile 'i alte evenimente extraordinare4 se nregistreaz8 - valoarea pierderilor din calamit%i, exproprieri de active (1 , 1 1, 1 6, 1 ?, 16 , 60 , 601, 606, 6? , 6?9, 69 , 6/ , 6. , 6B ). KRG-) /B 4$U&<DG"&<" $G )*+RD"JSR"<&, -R+#"J"+)C&<& E" )FGSDSR"<& -&CDRG !&-R&$"&R& S)G -"&R!&R& !& #)<+)R&4 !in grupa /B 4$3eltuieli cu amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare4 fac parte8 $ontul /B 4$3eltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor de exploatare privind amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere. @n debitul contului /B 4$3eltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele 'i a7ustrile pentru depreciere4 se nregistreaz8 - valoarea provizioanelor constituite, inclusiv a celor corespunztoare primelor ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale ( 9 ): - amortizarea aferent imobilizrilor necorporale 'i corporale (1B0, 1B ): - valoarea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale sau corporale, constituite sau ma7orate (120, 12 , 126): - valoarea a7ustrilor pentru deprecierea stocurilor 'i a produc%iei n curs de execu%ie, constituite sau ma7orate (62 la 62B): - valoarea a7ustrilor pentru deprecierea crean%elor nencasabile 'i a clien%ilor dubio'i, ru platnici sau n litigiu, constituite sau ma7orate (?2 , ?2/). $ontul /B/ 4$3eltuieli financiare privind amortizrile 'i a7ustrile pentru pierdere de valoare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor financiare cu amortizrile 'i a7ustrile pentru pierdere de valoare. @n debitul contului /B/ 4$3eltuieli financiare privind amortizrile 'i a7ustrile pentru pierdere de valoare4 se nregistreaz8 - valoarea primelor de rambursare a obliga%iunilor, amortizate ( /2): - valoarea a7ustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (12/): - valoarea a7ustrilor pentru deprecierea crean%elor din decontri din cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii, constituite sau ma7orate (?29):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- valoarea a7ustrilor pentru pierderea de valoare a investi%iilor pe termen scurt, constituite sau ma7orate (92 , 929, 92/, 92B). KRG-) /2 4$U&<DG"&<" $G "*-+J"DG< -& -R+A"D E" )<D& "*-+J"D&4 !in grupa /2 4$3eltuieli cu impozitul pe profit 'i alte impozite4 fac parte8 $ontul /2 4$3eltuieli cu impozitul pe profit4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu impozitul pe profit. @n debitul contului /2 4$3eltuieli cu impozitul pe profit4 se nregistreaz8 - valoarea impozitului pe profit (?? ). $ontul /2B 4$3eltuieli cu impozitul pe venit 'i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a c3eltuielilor cu impozitul pe venit pltit de microntreprinderi 'i a altor impozite, conform reglementrilor emise n acest scop. @n debitul contului /2B 4$3eltuieli cu impozitul pe venit 'i cu alte impozite care nu apar n elementele de mai sus4 se nregistreaz8 - valoarea impozitului pe venitul microntreprinderilor (?? ). $<)S) . 4$+CDGR" !& #&C"DGR"4 !in clasa . 4$onturi de venituri4 fac parte urmtoarele grupe8 .0 4$ifra de afaceri net4, . 4#enituri aferente costului produc%iei n curs de execu%ie4, .1 4#enituri din produc%ia de imobilizri4, .? 4#enituri din subven%ii de exploatare4, .9 4)lte venituri din exploatare4, ./ 4#enituri financiare4, .. 4#enituri extraordinare4 'i .B 4#enituri din provizioane 'i a7ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare4. $onturile din clasa . 4$onturi de venituri4 sunt conturi cu func%ie de pasiv. Aac excep%ie conturile .02 4Reduceri comerciale acordate4, care are func%ie de activ, 'i cele din grupa . 4#enituri aferente costului produc%iei n curs de execu%ie4, care sunt bifunc%ionale. $onturile din clasa . 4$onturi de venituri4 pot fi debitate, n cursul perioadei, cu veniturile realizate din opera%ii de participa%ie transferate coparticipan%ilor. <a sf,r'itul perioadei, soldul acestor conturi se transfer asupra contului de profit 'i pierdere ( 1 ). KRG-) .0 4$"AR) !& )A)$&R" C&DS4 !in grupa .0 4$ifra de afaceri net4 fac parte8 $ontul .0 4#enituri din v,nzarea produselor finite4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a v,nzrilor de produse finite, animalelor 'i psrilor. @n creditul contului .0 4#enituri din v,nzarea produselor finite4 se nregistreaz8 - pre%ul de v,nzare al produselor finite, v,ndute clien%ilor (? ): - pre%ul de v,nzare al produselor finite pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .01 4#enituri din v,nzarea semifabricatelor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din v,nzarea semifabricatelor. @n creditul contului .01 4#enituri din v,nzarea semifabricatelor4 se nregistreaz8 - pre%ul de v,nzare al semifabricatelor, v,ndute clien%ilor (? ): - pre%ul de v,nzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .06 4#enituri din v,nzarea produselor reziduale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din v,nzarea produselor reziduale. @n creditul contului .06 4#enituri din v,nzarea produselor reziduale4 se nregistreaz8 - pre%ul de v,nzare al produselor reziduale, v,ndute clien%ilor (? ): - pre%ul de v,nzare al produselor reziduale pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .0? 4#enituri din servicii prestate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din servicii prestate. @n creditul contului .0? 4#enituri din servicii prestate4 se nregistreaz8 - tarifele serviciilor prestate, facturate clien%ilor (? ): - tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- venituri nregistrate n avans aferente perioadei curente sau exerci%iului n curs (?.1): - tarifele serviciilor prestate, ncasate n numerar (96 ): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .09 4#enituri din studii 'i cercetri4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din studii 'i cercetri. @n creditul contului .09 4#enituri din studii 'i cercetri4 se nregistreaz8 - valoarea studiilor 'i a contractelor de cercetare, facturate clien%ilor (? ): - valoarea studiilor 'i a contractelor de cercetare pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - valoarea studiilor 'i a contractelor de cercetare nregistrate n avans, aferente perioadei curente sau exerci%iului n curs (?.1): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .0/ 4#enituri din redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii. @n creditul contului .0/ 4#enituri din redeven%e, loca%ii de gestiune 'i c3irii4 se nregistreaz8 - valoarea redeven%elor pentru concesiuni, a loca%iilor de gestiune, c3iriilor facturate ctre concesionari, locatari, c3iria'i (? ): - valori primite de la ter%i privind loca%ii de gestiune, licen%e, brevete 'i alte drepturi similare (?/ ): - valoarea redeven%elor pentru concesiuni, a loca%iilor de gestiune 'i a c3iriilor pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - sumele datorate de personal, reprezent,nd c3irii care se fac venituri ale entit%ii (?1B): - venituri nregistrate n avans aferente perioadei curente sau exerci%iului n curs (?.1): - sumele ncasate reprezent,nd valoarea redeven%elor cuvenite pentru concesiuni, a loca%iilor de gestiune 'i a c3iriilor, precum 'i pentru folosirea brevetelor, mrcilor 'i a altor drepturi similare (9 1, 96 ): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .0. 4#enituri din v,nzarea mrfurilor4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din v,nzarea mrfurilor. @n creditul contului .0. 4#enituri din v,nzarea mrfurilor4 se nregistreaz8 - pre%ul de v,nzare al mrfurilor, v,ndute clien%ilor (? ): - pre%ul de v,nzare al mrfurilor, pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - sumele ncasate n numerar din v,nzarea mrfurilor (96 ): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .0B 4#enituri din activit%i diverse4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din diverse activit%i, cum sunt8 comisioane, servicii prestate n interesul personalului, punerea la dispozi%ia ter%ilor a personalului unit%ii, venituri din valorificarea ambala7elor, precum 'i alte venituri realizate din rela%iile cu ter%ii. @n creditul contului .0B 4#enituri din activit%i diverse4 se nregistreaz8 - sumele facturate clien%ilor, reprezent,nd venituri din activit%i diverse (? ): - sumele datorate de clien%i, pentru care nu s-au ntocmit facturi (? B): - sumele datorate de personal, reprezent,nd consumuri efectuate pentru acesta 'i care se fac venituri ale entit%ii (?1B): - sumele ncasate de la ter%i, reprezent,nd venituri din activit%i diverse (9 1, 96 ): - venituri nregistrate n avans, aferente perioadei curente sau exerci%iului n curs (?.1): - valoarea ambala7elor care circul n sistem de restituire, nerestituite de clien%i (? 2): - sume cuvenite din v,nzri de bunuri 'i prestri de servicii ctre entit%i afiliate 'i entit%i legate prin interese de participare (?9 , ?96). $ontul .02 4Reduceri comerciale acordate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii, indiferent de perioada la care se refer. @n debitul contului .02 4Reduceri comerciale acordate4 se nregistreaz8 - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii (? ). KRG-) . 4#&C"DGR" )A&R&CD& $+SDG<G" -R+!G$I"&" @C $GRS !& &H&$GI"&4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!in grupa . 4#enituri aferente costului produc%iei n curs de execu%ie4 fac parte8 $ontul . 4#enituri aferente costurilor stocurilor de produse4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a costului de produc%ie al produselor stocate, precum 'i varia%ia acestuia. @n creditul contului . 4#enituri aferente costurilor stocurilor de produse4 se nregistreaz8 - la sf,r'itul perioadei, costul produselor n curs de execu%ie (66 ): - costul de produc%ie sau pre%ul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite 'i produselor reziduale ob%inute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum 'i diferen%ele ntre pre%ul prestabilit 'i costul de produc%ie aferent (6? , 6?9, 6?/, 6?B): - costul de produc%ie sau pre%ul de nregistrare al animalelor 'i psrilor ob%inute din produc%ie proprie, diferen%ele de pre% aferente, precum 'i sporurile de greutate 'i plusurile de inventar (6/ , 6/B). @n debitul contului . 4#enituri aferente costurilor stocurilor de produse4 se nregistreaz8 - reluarea produselor n curs de execu%ie, la nceputul perioadei (66 ): - costul de produc%ie sau pre%ul de nregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor 'i psrilor v,ndute, constatate lips la inventariere, precum 'i diferen%ele de pre% aferente (6? , 6?9, 6?/, 6?B, 6/ , 6/B). $ontul . 1 4#enituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu%ie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a costului de produc%ie al serviciilor n curs de execu%ie, precum 'i varia%ia acestuia. @n creditul contului . 1 4#enituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - la sf,r'itul perioadei, costul serviciilor n curs de execu%ie (661): @n debitul contului . 1 4#enituri aferente costurilor serviciilor n curs de execu%ie4 se nregistreaz8 - reluarea serviciilor n curs de execu%ie, la nceputul perioadei (661). KRG-) .1 4#&C"DGR" !"C -R+!G$I") !& "*+5"<"JSR"4 !in grupa .1 4#enituri din produc%ia de imobilizri4 fac parte8 $ontul .1 4#enituri din produc%ia de imobilizri necorporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din produc%ia de imobilizri necorporale. @n creditul contului .1 4#enituri din produc%ia de imobilizri necorporale4 se nregistreaz8 - valoarea imobilizrilor necorporale realizate pe cont propriu (106, 10B, 166). $ontul .11 4#enituri din produc%ia de imobilizri corporale4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din produc%ia de imobilizri corporale. @n creditul contului .11 4#enituri din produc%ia de imobilizri corporale4 se nregistreaz8 - costul de produc%ie al amena7rilor de terenuri, realizate pe cont propriu (1 , 16 ): - costul de produc%ie al celorlalte imobilizri corporale, realizate pe cont propriu, precum 'i al investi%iilor efectuate la cele existente (16 ). KRG-) .? 4#&C"DGR" !"C SG5#&CI"" !& &H-<+)D)R&4 !in grupa .? 4#enituri din subven%ii de exploatare4 face parte8 $ontul .? 4#enituri din subven%ii de exploatare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a subven%iilor cuvenite entit%ii n sc3imbul respectrii anumitor condi%ii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia. @n creditul contului .? 4#enituri din subven%ii de exploatare4 se nregistreaz8 - subven%iile de exploatare primite sau ce urmeaz a fi primite (9 1, ??9): - subven%ii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri am,nate (?.1). KRG-) .9 4)<D& #&C"DGR" !"C &H-<+)D)R&4 !in grupa .9 4)lte venituri din exploatare4 fac parte8 $ontul .9? 4#enituri din crean%e reactivate 'i debitori diver'i4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a crean%elor reactivate privind clien%ii 'i debitorii diver'i. @n creditul contului .9? 4#enituri din crean%e reactivate 'i debitori diver'i4 se nregistreaz8 - veniturile din crean%ele reactivate (? , ?/ , ?9 , ?96). $ontul .9B 4)lte venituri din exploatare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor realizate din alte surse dec,t cele nominalizate n conturile distincte de venituri ale activit%ii de exploatare. @n creditul contului .9B 4)lte venituri din exploatare4 se nregistreaz8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri ne7ustificate (?1B): - valoarea bunurilor constatate lips sau deteriorate, imputate ter%ilor (?/ ): - valoarea despgubirilor, amenzilor 'i penalit%ilor datorate de ter%i (? , ?9 , ?96, ?/ , ? B): - cota-parte a subven%iilor pentru investi%ii trecut la venituri, corespunztor amortizrii nregistrate (?.9): - bunurile sau valorile primite gratuit (60 , 601, 606, 6/ , 6. , 6B , 9 1, 96 ): - bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizri (60 , 601, 606): - drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (?1/): - sumele cuvenite unit%ii, datorate de ctre bugetul statului, altele dec,t impozite 'i taxe (??B): - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor necorporale 'i corporale cedate (?9 , ?96, ?/ ): - diferen%a dintre valoarea participa%iilor primite ca urmare a participrii cu mrfuri la capitalul altor entit%i 'i valoarea mrfurilor care fac obiectul participa%iei (1/ , 1/6, 1/9): - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezent,nd datorii fa% de furnizori, creditori diver'i, ac%ionari;asocia%i (?0 , ?0?, ?/1, ?99, ?9. 'i alte conturi n care urmeaz s se eviden%ieze sumele respective): - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezent,nd datorii privind asigurrile sociale, a7utorul de 'oma7, impozitul pe profit;venit, taxa pe valoarea adugat, alte impozite, taxe 'i vrsminte asimilate, fonduri speciale, dividende de pltit 'i alte datorii cu bugetul statului (?6 , ?6., ?? , ??16, ??/, ??., ??B, ???, ?6B). KRG-) ./ 4#&C"DGR" A"C)C$")R&4 !in grupa ./ 4#enituri financiare4 fac parte8 $ontul ./ 4#enituri din imobilizri financiare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din imobilizri financiare (titluri de participare, interese de participare). @n creditul contului ./ 4#enituri din titluri imobilizate4 se nregistreaz8 - dividendele de ncasat;ncasate, aferente titlurilor imobilizate (?9 , ?96, ?/ , 9 1): - valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a ma7orrii capitalului social al entit%ii la care se de%in participa%ii, prin ncorporarea profitului (1/ , 1/6, 1/9): - )brogat prin punctul 19. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. $ontul ./1 4#enituri din investi%ii financiare pe termen scurt4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din investi%ii financiare pe termen scurt. @n creditul contului ./1 4#enituri din investi%ii financiare pe termen scurt4 se nregistreaz8 - dividendele de ncasat;ncasate, aferente investi%iilor financiare pe termen scurt (?9 , ?/ , 9 1). $ontul ./6 4#enituri din crean%e imobilizate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din crean%e imobilizate. @n creditul contului ./6 4#enituri din crean%e imobilizate4 se nregistreaz8 - dob,nda aferent crean%elor imobilizate (1/., 9 1). $ontul ./? 4#enituri din investi%ii financiare cedate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor rezultate din v,nzarea investi%iilor financiare. @n creditul contului ./? 4#enituri din investi%ii financiare cedate4 se nregistreaz8 - pre%ul de v,nzare al imobilizrilor financiare cedate (?9 , ?96, ?/ ): - c,'tigul rezultat din v,nzarea investi%iilor pe termen scurt la un pre% de cesiune mai mare dec,t valoarea contabil (?/ , 9 1, 96 ): - diferen%a dintre valoarea participa%iilor primite ca urmare a participrii n natur la capitalul altor entit%i 'i valoarea neamortizat a imobilizrilor corporale 'i necorporale care au fcut obiectul participa%iei, cu ocazia cedrii participa%iilor respective ( 0/B). $ontul ./9 4#enituri din diferen%e de curs valutar4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din diferen%e de curs valutar. @n creditul contului ./9 4#enituri din diferen%e de curs valutar4 se nregistreaz8 - diferen%ele favorabile de curs valutar, rezultate la ncasarea crean%elor n valut (9 1, 96 ): - diferen%ele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea crean%elor n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (161, 16?, 1/., ?02, ? , ? 6, ? B, ?9 , ?96, ?9/, ?/ ):

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- diferen%ele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor n valut 'i evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar ( / , /1, //, /., /B, 1/2, ?0 , ?06, ?0?, ?09, ?0B, ? 2, ?9 , ?96, ?99, ?/1, 902): - diferen%ele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilit%ilor n valut, existente n casierie sau n conturi la bnci, precum 'i a depozitelor 'i a altor valori de trezorerie n valut, nregistrate la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (9 1, 96 , 1/., 90B, 9? , 9?1): - diferen%ele favorabile de curs valutar nregistrate la cedarea unei participa%ii ntr-o entitate strin care a fost cuprins n consolidare ( 0.): - diferen%ele favorabile de curs valutar nregistrate n situa%iile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investi%ie net a entit%ii ntr-o entitate strin ( 0/). $ontul .// 4#enituri din dob,nzi4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor financiare din dob,nzile cuvenite pentru disponibilit%ile din conturile bancare, pentru mprumuturile acordate sau pentru livrrile pe credit. @n creditul contului .// 4#enituri din dob,nzi4 se nregistreaz8 - dob,nzile aferente crean%elor imobilizate (1/., 9 1): - dob,nzile cuvenite, aferente mprumuturilor acordate entit%ilor afiliate 'i entit%ilor legate prin interese de participare (?9 , ?96): - dob,nzile aferente sumelor datorate de ctre debitorii diver'i (?/ ): - dob,nzile primite, aferente disponibilit%ilor aflate n conturi curente (9 1): - dob,nzi de primit aferente disponibilit%ilor aflate n conturi curente (9 B): - dob,nda cuvenit pentru ratele de leasing financiar la locator (? ): - valoarea dob,nzilor nregistrate pe venituri, pentru opera%iunile de v,nzare cu plata n rate (?.1). $ontul ./. 4#enituri din sconturi ob%inute4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor din sconturile ob%inute de la furnizori 'i al%i creditori. @n creditul contului ./. 4#enituri din sconturi ob%inute4 se nregistreaz8 - valoarea sconturilor ob%inute de la furnizori sau al%i creditori (?0 , ?0?, ?/1, 9 1). $ontul ./B 4)lte venituri financiare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor financiare, altele dec,t cele nregistrate n celelalte conturi din aceast grup. $ontul ./B 4)lte venituri financiare4 func%ioneaz similar celorlalte conturi din grupa ./ 4#enituri financiare4. @n creditul contului ./B 4)lte venituri financiare4 se nregistreaz8 - diferen%ele favorabile aferente furnizorilor 'i creditorilor cu decontare n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (?0 , ?0?, ?0B, ? 2, ?/1): - diferen%ele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar ( /.): - diferen%ele favorabile aferente clien%ilor 'i debitorilor, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (? , ? B, ?02, ?/ , 9 1): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizri, exprimate n lei, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar (161, 16?): - diferen%e favorabile aferente datoriilor fa% de entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare, cu decontare n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (?9 , ?96): - diferen%ele favorabile aferente crean%elor fa% de entit%ile afiliate 'i entit%ile legate prin interese de participare, precum 'i a crean%elor imobilizate, a cror decontare se face n func%ie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nc3iderea exerci%iului financiar, sau cu ocazia decontrii lor (?9 , ?96, 1/., 9 1): - diferen%ele favorabile din evaluarea, la nc3eierea exerci%iului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat (90 , 90/).

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

- partea cuvenit investitorului din profitul nregistrat n exerci%iul financiar curent de ntreprinderea asociat, cu ocazia consolidrii prin punere n ec3ivalen% a participa%iei de%inute de investitor n ntreprinderea asociat (1/?). ((((((((((( <inia a fost introdus prin punctul 1/. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. KRG-) .. 4#&C"DGR" &HDR)+R!"C)R&4 !in grupa .. 4#enituri extraordinare4 face parte8 $ontul .. 4#enituri din subven%ii pentru evenimente extraordinare 'i altele similare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a acelor venituri rezultate din compensa%iile primite pentru c3eltuieli sau pierderi din calamit%i sau alte evenimente extraordinare. @n creditul contului .. 4#enituri din subven%ii pentru evenimente extraordinare 'i altele asimilate4 se nregistreaz8 - sumele primite sau de primit drept compensa%ie pentru pierderi nregistrate de entitate, ca urmare a efecturii unor c3eltuieli generate de evenimente extraordinare (9 1, ??9). KRG-) .B 4#&C"DGR" !"C -R+#"J"+)C& E" )FGSDSR" -&CDRG !&-R&$"&R& S)G -"&R!&R& !& #)<+)R&4 !in grupa .B 4#enituri din provizioane 'i a7ustri pentru depreciere sau pierdere de valoare4 fac parte8 $ontul .B 4#enituri din provizioane 'i a7ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor ob%inute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor corporale 'i necorporale, a activelor circulante, precum 'i a veniturilor corespunztoare fondului comercial negativ. @n creditul contului .B L#enituri din provizioane 'i a7ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatareM se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea provizioanelor ( 9 ): - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea imobilizrilor (120, 12 , 126): - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea stocurilor 'i produc%iei n curs de execu%ie (62 la 62B): - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea crean%elor-clien%i (?2 , ?2/): - cota-parte din fondul comercial negativ, transferat la venituri (10.9). ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 1.. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. $ontul .B/ 4#enituri financiare din a7ustri pentru pierdere de valoare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a veniturilor financiare din a7ustri pentru pierdere de valoare. @n creditul contului .B/ 4#enituri financiare din a7ustri pentru pierdere de valoare4 se nregistreaz8 - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare (12/): - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru deprecierea crean%elor - decontri n cadrul grupului 'i cu ac%ionarii;asocia%ii (?29): - sumele reprezent,nd diminuarea sau anularea a7ustrilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (92 , 929, 92/, 92B). $<)S) B 4$+CDGR" S-&$")<&4 !in clasa B 4$onturi speciale4 fac parte dou grupe de conturi8 grupa B0 4$onturi n afara bilan%ului4 'i grupa B2 45ilan%4. -entru grupa B0 4$onturi n afara bilan%ului4 se folose'te metoda de nregistrare n partid simpl, conform creia nregistrrile se fac n debitul 'i creditul unui singur cont, fr folosirea de conturi corespondente. $onturile din grupa B2 45ilan%4 func%ioneaz n partid dubl, intr,nd n coresponden% cu conturile de activ 'i de pasiv. KRG-) B0 4$+CDGR" @C )A)R) 5"<)CIG<G"4

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!in grupa B0 4$onturi n afara bilan%ului4 fac parte8 $ontul B0 4)nga7amente acordate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a anga7amentelor acordate de ctre entitate (giruri, cau%iuni, garan%ii, alte anga7amente acordate), reflect,nd eventuala datorie a entit%ii fa% de ter%i, generat de anga7amentele asumate. @n debitul contului B0 4)nga7amente acordate4 se nregistreaz valoarea anga7amentelor n momentul acordrii lor de ctre entitate, iar n credit, valoarea anga7amentelor n momentul ncetrii lor. Soldul contului reprezint contravaloarea anga7amentelor acordate de ctre entitate, existente la un moment dat. $ontul B01 4)nga7amente primite4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a anga7amentelor primite de ctre entitate (giruri, cau%iuni, garan%ii, alte anga7amente primite), reflect,nd eventuala crean% a entit%ii fa% de ter%i, generat de anga7amentele primite. @n debitul contului B01 4)nga7amente primite4 se nregistreaz valoarea anga7amentelor n momentul primirii lor de ctre entitate, iar n credit, valoarea anga7amentelor n momentul ncetrii lor. Soldul contului reprezint contravaloarea anga7amentelor primite de ctre entitate, existente la un moment dat. $ontul B06 4"mobilizri corporale luate cu c3irie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a imobilizrilor corporale luate cu c3irie de la ter%i, n baza contractelor nc3eiate n acest scop. @n debitul contului B06 4"mobilizri corporale luate cu c3irie4 se nregistreaz, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de nc3iriere, valoarea de inventar a imobilizrilor corporale respective luate cu c3irie, iar n credit, valoarea acelora'i imobilizri corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare. Soldul contului reprezint valoarea de inventar a imobilizrilor corporale luate cu c3irie la un moment dat. $ontul B061 4#alori materiale primite spre prelucrare sau reparare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a materiilor prime, materialelor 'i altor valori materiale (imobilizri corporale, obiecte pre%ioase etc.) apar%in,nd ter%ilor, primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe baz de contract. @n debitul contului B061 4#alori materiale primite spre prelucrare sau reparare4 se nregistreaz, la pre%urile prevzute n contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar n credit se nregistreaz, la acelea'i pre%uri, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor. Soldul contului reprezint valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. $ontul B066 4#alori materiale primite n pstrare sau custodie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a valorilor materiale (materii prime 'i materiale, mrfuri, imobilizri corporale etc.) primite temporar spre pstrare sau n custodie pe baz de act de predareprimire (scoatere) din custodie, nc3eiat n acest scop. @n debitul contului B066 4#enituri materiale primite n pstrare sau custodie4 se nregistreaz, la pre%urile prevzute n documentele nc3eiate, valorile materiale primite n custodie sau pstrare temporar, iar n credit, la acelea'i pre%uri, valorile materiale ie'ite din custodie sau pstrare ca urmare a restituirii, ac3izi%ionrii pentru nevoile entit%ii, distrugerii din cauza calamit%ilor, lipsurile de inventar etc. Soldul contului reprezint valoarea materialelor primite n pstrare sau custodie, existente la un moment dat. $ontul B06? 4!ebitori sco'i din activ, urmri%i n continuare4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a debitorilor care au fost sco'i din activul entit%ii, ca insolvabili sau dispru%i, care, n conformitate cu dispozi%iile legale, trebuie urmri%i n continuare p,n la reactivare sau mplinirea termenului de prescrip%ie. @n debitul contului B06? 4!ebitori sco'i din activ, urmri%i n continuare4 se nregistreaz sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispru%i, sco'i din activ, iar n credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale cror termene de urmrire s-au prescris. Soldul contului reprezint sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispru%i sco'i din activ, nereactivate. $ontul B069 4Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin%4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a stocurilor de natura obiectelor de inventar date n folosin%.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

@n debitul contului B069 4Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin%4 se nregistreaz valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date n folosin%, iar n credit, acelea'i stocuri, n momentul scoaterii lor din folosin%. Soldul contului reprezint valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date n folosin%. $ontul B06/ 4Redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a imobilizrilor primite n leasing opera%ional, a contractelor de nc3iriere, c3iriilor 'i altor datorii asimilate, datorate de ctre entitate pentru bunurile luate n loca%ie sau c3irie, pentru care nu se recunoa'te o imobilizare necorporal. @n debitul contului B06/ 4Redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate4 se nregistreaz sumele reprezent,nd redeven%e, loca%ii de gestiune, c3irii 'i alte datorii asimilate, iar n credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv pltite de ctre entitate. Soldul contului reprezint contravaloarea redeven%elor, loca%iilor de gestiune, c3iriilor 'i altor datorii asimilate pe care entitatea le are de pltit la un moment dat. $ontul B06. 4&fecte scontate nea7unse la scaden%4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a efectelor scontate depuse la banc, dar nea7unse la scaden%. @n debitul contului B06. 4&fecte scontate nea7unse la scaden%4 se nregistreaz efectele scontate, dar nea7unse la scaden%, depuse la banc, iar n credit, efectele scontate a7unse la termen. Soldul contului reprezint efectele scontate depuse la banc, nea7unse la scaden%. $ontul B06B 45unuri publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a bunurilor publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie de ctre regii autonome, societ%i;companii na%ionale, societ%i comerciale. @n debitul contului B06B 45unuri publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie4 se nregistreaz valoarea bunurilor publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie de ctre regii autonome, societ%i;companii na%ionale, societ%i comerciale, iar n credit, valoarea celor restituite. Soldul contului reprezint valoarea bunurilor publice primite n administrare, concesiune 'i cu c3irie de ctre regii autonome, societ%i;companii na%ionale, societ%i comerciale, existente n entitate la un moment dat. $ontul B062 4)lte valori n afara bilan%ului4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a bunurilor care au fost predate n leasing financiar de ctre entit%ile radiate din Registrul general 'i care mai au n derulare contracte de leasing, a anga7amentelor de cumprare sau v,nzare, aferente instrumentelor derivate, precum 'i a altor valori n afara bilan%ului dec,t cele cuprinse n conturile B06 - B06B. @n debitul contului B062 4)lte valori n afara bilan%ului4 se nregistreaz alte valori ob%inute n afara bilan%ului, iar n credit, stingerea obliga%iilor entit%ii n legtur cu aceste valori. Soldul contului reprezint alte valori n afara bilan%ului, existente la un moment dat. $ontul B0?9 4)mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a amortizrii aferente gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe. @n debitul contului B0?9 4)mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe4 este eviden%iat amortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe, urmrit extrabilan%ier. @n creditul contului se eviden%iaz amortizarea aferent gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe cu ocazia reevalurii, a trecerii pe c3eltuieli sau a scoaterii din eviden% a acestora. Soldul contului reprezint valoarea amortizrii aferente gradului de neutilizare a mi7loacelor fixe aflate n gestiune. $ontul B09 4!ob,nzi de pltit4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a dob,nzilor de pltit, corespunztoare contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. @n debitul contului 4!ob,nzi de pltit4 este eviden%iat valoarea dob,nzilor de pltit corespunztoare contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar n credit, cele aferente perioadei n curs, trecute pe c3eltuieli. Soldul contului reprezint valoarea dob,nzilor de pltit corespunztoare contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. $ontul B091 4!ob,nzi de ncasat4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a dob,nzilor de ncasat de ctre entit%ile radiate din Registrul general 'i care mai au n derulare contracte de leasing, corespunztoare contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

@n debitul contului 4!ob,nzi de ncasat4 este eviden%iat valoarea dob,nzilor de ncasat, corespunztoare contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare, iar n credit, cele aferente perioadei n curs, trecute pe venituri. Soldul contului reprezint valoarea dob,nzilor de ncasat corespunztoare contractelor de leasing 'i altor contracte asimilate, aferente perioadelor viitoare. $ontul B0/ 4$ertificate de emisii de gaze cu efect de ser $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser primite gratuit, potrivit legii. @n debitul contului B0/ L$ertificate de emisii de gaze cu efect de serM se eviden%iaz certificatele de emisii de gaze cu efect de ser primite gratuit, iar n credit, cele ie'ite din circuit, potrivit legii. Soldul contului reprezint numrul certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser de care beneficiaz entitatea. ((((((((((( -aragraful a fost modificat prin punctul 1B. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. $ontul B0. 4)ctive contingente4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a activelor contingente. @n debitul contului B0. 4)ctive contingente4 se eviden%iaz valoarea activelor contingente nregistrate, iar n credit, cele scoase din conturile extrabilan%iere. Soldul contului reprezint valoarea activelor contingente existente n entitate. $ontul B0B 4!atorii contingente4 $u a7utorul acestui cont se %ine eviden%a datoriilor contingente. @n debitul contului B0B 4!atorii contingente4 se eviden%iaz valoarea datoriilor contingente nregistrate, iar n credit, cele scoase din conturile extrabilan%iere. Soldul contului reprezint valoarea datoriilor contingente existente. KRG-) B2 45"<)CI4 !in grupa B2 45ilan%4 fac parte8 $ontul B2 45ilan% de desc3idere4 $u a7utorul acestui cont se asigur desc3iderea tuturor conturilor. @n debitul contului B2 45ilan% de desc3idere4 se nregistreaz soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar n credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). !up efectuarea acestor nregistrri, contul se soldeaz. $ontul B21 45ilan% de nc3idere4 $u a7utorul acestui cont se asigur nc3iderea tuturor conturilor. @n debitul contului B21 45ilan% de nc3idere4 se nregistreaz soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar n credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). !up efectuarea acestor nregistrri, contul se soldeaz. R&K<&*&CDSR" conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene CAP-+O)6) )R") !& )-<"$)5"<"D)D& $+CD)5"<&

1 - -rezentele reglementri prevd forma 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale consolidate, precum 'i regulile de ntocmire, aprobare, auditare 'i publicare a situa%iilor financiare anuale consolidate. 2 - -rezentele reglementri transpun8 ) !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene B6;6?2;$&& din data de 6 iunie 2B6 privind conturile consolidate, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 26 din data de B iulie 2B6, cu modificrile 'i completrile ulterioare9:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!) art. 0 alin. 1 din !irectiva 100?;19;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din 1 aprilie 100? privind ofertele publice de ac3izi%ie, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < ?1 din 60 aprilie 100?: ") prevederile !irectivei 100/;?6;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din . mai 100/, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 9. din 2 iunie 100/, referitoare la modificarea !irectivei B6;6?2;$&&: d) prevederile !irectivei 100/;?/;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din ? iunie 100/, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 11? din / august 100/, referitoare la modificarea !irectivei B6;6?2;$&&: #) prevederile !irectivei 1002;?2;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din B iunie 1002, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < /? din 1/ iunie 1002, referitoare la modificarea !irectivei B6;6?2;$&&. ((((((((((( 5 !irectiva a #""-a a fost modificat 'i completat prin urmtoarele directive8 - !irectiva a H"-a a $onsiliului B2;///;$&& din 1 decembrie 2B2 privind cerin%ele de prezentare referitoare la sucursalele desc3ise ntr-un Stat membru de ctre anumite tipuri de societ%i comerciale care intr sub inciden%a legisla%iei unui alt Stat, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 629 din 60 decembrie 2B2: - !irectiva $onsiliului 20;/0?;$&& din B noiembrie 220 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&& privind conturile anuale 'i a !irectivei B6;6?2;$&& privind conturile consolidate n ceea ce prive'te excep%iile pentru ntreprinderile mici 'i mi7locii 'i publicarea conturilor n ecu, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 6 . din / noiembrie 220: - !irectiva $onsiliului 20;/09;$&& din B noiembrie 220 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&& privind conturile anuale 'i a !irectivei B6;6?2;$&& privind conturile consolidate n ceea ce prive'te aria de aplicabilitate a acestor directive, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 6 . din / noiembrie 220: - !irectiva 100 ;/9;$& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din 1. septembrie 100 pentru modificarea !irectivei .B;//0;$&&, !irectivei B6;6?2;$&& 'i a !irectivei B/;/69;$&& privind regulile de evaluare pentru conturile anuale 'i consolidate ale anumitor tipuri de societ%i comerciale, precum 'i ale bncilor 'i ale altor institu%ii financiare, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < 1B6 din 1. octombrie 100 : - !irectiva 1006;9 ;$&& a -arlamentului &uropean 'i a $onsiliului din B iunie 1006 pentru modificarea !irectivelor .B;//0;$&&, B6;6?2;$&&, B/;/69;$&& 'i 2 ;/.?;$&& privind conturile anuale 'i consolidate ale anumitor tipuri de societ%i comerciale, bncilor 'i altor institu%ii financiare 'i ale societ%ilor de asigurare privind modernizarea 'i actualizarea regulilor contabile, publicat n Furnalul +ficial al Gniunii &uropene nr. < .B din . iulie 1006. CAP-+O)6) $+C!"I"" -&CDRG @CD+$*"R&) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& $+CS+<"!)D& --

3 - + entitate trebuie s ntocmeasc situa%ii financiare anuale consolidate 'i raport consolidat al administratorilor dac aceast entitate, denumit n continuare societate-mam, este organizat ntr-unul din tipurile men%ionate la pct. 1 din prezentele reglementri, face parte dintr-un grup de entit%i 'i ndepline'te una din urmtoarele condi%ii8 ) de%ine ma7oritatea drepturilor de vot ale ac%ionarilor sau asocia%ilor ntr-o alt entitate, denumit n continuare filial: !) este ac%ionar sau asociat al unei entit%i 'i ma7oritatea membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere ale entit%ii n cauz (filial) care au ndeplinit aceste func%ii n cursul exerci%iului financiar, n cursul exerci%iului financiar precedent 'i p,n n momentul ntocmirii situa%iilor financiare anuale consolidate au fost numi%i doar ca rezultat al exercitrii drepturilor sale de vot: ") este ac%ionar sau asociat al unei filiale 'i de%ine singur controlul asupra ma7orit%ii drepturilor de vot ale ac%ionarilor sau asocia%ilor acelei filiale, ca urmare a unui acord nc3eiat cu al%i ac%ionari sau asocia%i:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

d) este ac%ionar sau asociat al unei filiale 'i are dreptul de a exercita o influen% dominant asupra acelei filiale, n temeiul unui contract nc3eiat cu entitatea n cauz sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dac legisla%ia aplicabil filialei permite astfel de contracte sau clauze: #) societatea-mam de%ine puterea de a exercita sau exercit efectiv o influen% dominant sau control asupra unei filiale: $) este ac%ionar sau asociat al unei filiale 'i are dreptul de a numi sau revoca ma7oritatea membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere ale acelei filiale: %) societatea-mam 'i filiala sunt conduse pe o baz unificat de ctre societatea-mam. 4 - @n n%elesul prezentelor reglementri, filiala reprezint o entitate aflat sub controlul altei entit%i, denumit societate-mam. 5 - + societate-mam 'i filialele acesteia reprezint un grup de entit%i. 6 - (1) @n n%elesul prezentelor reglementri 'i al Reglementrilor conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, entit%ile ntre care exist rela%iile prevzute la pct. 6, precum 'i celelalte entit%i care au rela%ii similare cu una dintre entit%ile men%ionate anterior sunt entit%i afiliate. (2) @n n%elesul prezentelor reglementri, o entitate este legat unei entit%i raportoare dac ndepline'te una dintre urmtoarele condi%ii8 ) entitatea 'i entitatea raportoare fac parte din acela'i grup (ceea ce nseamn c fiecare societatemam, filial sau filial membr este legat celorlalte entit%i): !) o entitate este o ntreprindere asociat sau o asociere n participa%ie a unei entit%i membre a unui grup din care face parte 'i cealalt entitate: ") ambele entit%i sunt asocieri n participa%ie ale aceleia'i pr%i ter%e: d) o entitate este o asociere n participa%ie a unei ter%e pr%i, iar cealalt entitate este o ntreprindere asociat a pr%ii ter%e: #) entitatea este un plan de beneficii postanga7are n beneficiul anga7a%ilor entit%ii raportoare sau ai unei entit%i legate entit%ii raportoare. !ac entitatea raportoare n sine este un asemenea plan, anga7atorii care finan%eaz planul sunt, de asemenea, lega%i entit%ii raportoare: $) entitatea este controlat sau controlat n comun de ctre o persoan definit la alin. (1 ): %) o persoan identificat la alin. (1 ) lit. a) are o influen% semnificativ asupra entit%ii sau face parte din personalul-c3eie din conducerea entit%ii (sau din conducerea unei societ%i-mam a entit%ii). ((((((((((( Subpunctul (1) a fost modificat prin punctul . din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (21) + persoan sau un membru apropiat al familiei persoanei este legat() unei entit%i raportoare dac persoana respectiv8 ) de%ine controlul sau controlul comun asupra entit%ii raportoare: !) are o influen% semnificativ asupra entit%ii raportoare: sau ") face parte din personalul-c3eie din conducerea entit%ii raportoare sau din conducerea unei societ%imam a entit%ii raportoare. ((((((((((( Subpunctul (1 ) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (22) + parte legat este o persoan sau o entitate care este legat entit%ii care ntocme'te situa%ii financiare anuale, denumit entitate raportoare. ((((((((((( Subpunctul (11) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (23) @n luarea n considerare a fiecrei legturi posibile cu pr%ile legate, aten%ia este ndreptat spre fondul acestei legturi, 'i nu numai spre forma 7uridic. ((((((((((( Subpunctul (16) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 .

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

(24) @n defini%ia unei pr%i legate, o ntreprindere asociat include filialele ntreprinderii asociate, iar o asociere n participa%ie include filialele asocierii n participa%ie. -rin urmare, o filial a unei ntreprinderi asociate 'i investitorul care are influen% semnificativ asupra ntreprinderii asociate sunt, de exemplu, lega%i. ((((((((((( Subpunctul (1?) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (25) + entitate public raportoare este scutit de cerin%ele de prezentare a informa%iilor referitoare la tranzac%iile cu pr%ile legate 'i soldurile scadente, inclusiv anga7amentele cu8 ) un guvern care are control, control comun sau influen% semnificativ asupra entit%ii raportoare: 'i !) o alt entitate care este parte legat deoarece acela'i guvern are control, control comun sau influen% semnificativ at,t asupra entit%ii raportoare, c,t 'i asupra celeilalte entit%i. ((((((((((( Subpunctul (19) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (26) + entitate public este o entitate controlat sau controlat n comun de ctre guvern sau asupra creia guvernul exercit o influen% semnificativ. ((((((((((( Subpunctul (1/) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (27) Kuvernul se refer la guvernul propriu-zis, la agen%iile guvernamentale 'i la alte organisme similare de la nivel local, na%ional sau interna%ional. ((((((((((( Subpunctul (1.) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (28) !ac o entitate raportoare aplic scutirea prevzut la alin. (1 9), aceasta trebuie s prezinte urmtoarele aspecte legate de tranzac%ii 'i soldurile scadente aferente, men%ionate la acela'i alineat8 ) denumirea guvernului 'i natura rela%iei acestuia cu entitatea raportoare (adic control, control comun sau influen% semnificativ): !) urmtoarele informa%ii, suficient de detaliate pentru a permite utilizatorilor situa%iilor financiare ale entit%ii s n%eleag efectul tranzac%iilor cu pr%ile legate, asupra situa%iilor sale financiare8 - natura 'i valoarea fiecrei tranzac%ii semnificative n mod individual: 'i - pentru alte tranzac%ii care sunt semnificative n mod colectiv, dar nu n mod individual, o indicare calitativ sau cantitativ a importan%ei lor. ((((((((((( Subpunctul (1B) a fost introdus prin punctul 1. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (3) )tunci c,nd se evalueaz dac o entitate de%ine control, control comun sau influen% semnificativ, sunt luate n considerare 'i drepturile de vot poten%iale. )cestea sunt aferente unor instrumente care au poten%ialul, dac sunt exercitate sau convertite, s i confere de%intorului putere de vot adi%ional sau s reduc puterea de vot a altei pr%i, cu privire la politicile financiare 'i opera%ionale ale unei alte entit%i. $u ocazia acestei evaluri nu sunt luate n calcul nici inten%ia conducerii entit%ii care de%ine aceste drepturi de vot poten%iale 'i nici capacitatea financiar a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi. (4) + tranzac%ie cu o entitate legat reprezint un transfer de resurse, servicii sau obliga%ii ntre entit%ile legate, indiferent dac se percepe sau nu se percepe un pre%. (5) -ersonalul-c3eie din conducere reprezint acele persoane care au autoritatea 'i responsabilitatea de a planifica, conduce 'i controla activit%ile entit%ii, n mod direct sau indirect, incluz,nd oricare director (executiv sau altfel) al entit%ii. (6) *embrii apropia%i ai familiei persoanei sunt acei membri ai familiei de la care se poate a'tepta s influen%eze sau s fie influen%a%i de respectiva persoan n rela%ia lor cu entitatea 'i includ8 ) copiii 'i so%ia sau partenerul de via% al persoanei respective:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!) copiii so%iei sau ai partenerului de via% al persoanei respective: 'i ") persoanele aflate n ntre%inerea persoanei respective sau a so%iei ori a partenerului de via% al acestei persoane. ((((((((((( Subpunctul (/) a fost modificat prin punctul 6. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . (7) 5eneficiile postanga7are includ pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurri de via% postanga7are 'i asisten% medical postanga7are. (8) @n n%elesul prezentelor reglementri, urmtoarele categorii nu sunt pr%i legate8 ) dou entit%i doar pentru c au n comun un director sau un alt membru al personalului-c3eie din conducere sau deoarece un membru din personalul-c3eie din conducere al uneia dintre entit%i are o influen% semnificativ asupra celeilalte entit%i: ((((((((((( <itera a) a fost modificat prin punctul ?. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . !) 1 asocia%i, doar pentru c exercit controlul n comun asupra unei asocieri n participa%ie: ") finan%atorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele 'i agen%iile guvernamentale, doar n virtutea rela%iilor obi'nuite pe care le au cu o entitate (de'i acestea pot s afecteze libertatea de ac%iune a entit%ii sau s participe la luarea deciziilor acesteia): d) un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desf'oar un volum semnificativ de activitate, numai n virtutea dependen%ei economice rezultate. ((((((((((( Subpunctul (B) a fost modificat prin punctul ?. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . 7 - Referitor la drepturile aferente societ%ilor-mam, se aplic prevederile pct. B - 0 'i alin. (1). 8 - -entru aplicarea prevederilor pct. 6 a), b), c), f) 'i g), drepturile de vot 'i drepturile de numire sau de revocare ale oricrei alte filiale, precum 'i cele ale oricrei persoane care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul societ%ii-mam sau al altei filiale, trebuie adugate la cele ale societ%ii-mam. 9 - -entru aplicarea prevederilor pct. 6 a), b), c), f) 'i g), n scopul determinrii drepturilor societ%iimam, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile8 ) aferente ac%iunilor de%inute n contul unei persoane care nu este nici societatea-mam, nici o filial a acesteia: sau !) aferente ac%iunilor de%inute drept garan%ii, cu condi%ia ca drepturile n cauz s fie exercitate n conformitate cu instruc%iunile primite sau s fie de%inute pentru acordarea unor mprumuturi ca parte a activit%ilor obi'nuite, cu condi%ia ca drepturile de vot s fie exercitate n contul persoanei care ofer garan%ia. 10 - -entru aplicarea prevederilor pct. 6 a), b) 'i c), numrul total al drepturilor sale de vot n filial trebuie redus cu numrul drepturilor de vot aferente ac%iunilor proprii de%inute de aceasta, de ctre o filial a acesteia sau de ctre o persoan care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul acelor entit%i. 11 - (1) $u respectarea prevederilor pct. 2 - 1 , o societate-mam 'i toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale. (2) @n aplicarea alin. ( ), orice filial a unei filiale se consider filial a societ%ii-mam care este societatea-mam a entit%ii care urmeaz s fie consolidat. 12 - -rezentele reglementri se aplic dac societatea-mam 'i filialele sale sunt organizate ntr-unul din urmtoarele tipuri de entit%i8 ) societ%i comerciale8 - societate n nume colectiv: - societate n comandit simpl: - societate pe ac%iuni: - societate n comandit pe ac%iuni: - societate cu rspundere limitat: !) societ%i;companii na%ionale: ") alte entit%i care, potrivit legilor speciale, pot de%ine participa%ii n capitalul altor entit%i.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

13 - (1) $u respectarea prevederilor pct. 1, o societate-mam este scutit de la ntocmirea situa%iilor financiare anuale consolidate dac la data bilan%ului su entit%ile care urmeaz s fie consolidate nu dep'esc mpreun, pe baza celor mai recente situa%ii financiare anuale ale acestora, limitele a dou dintre urmtoarele trei criterii8 - total active . 910 000 euro - cifra de afaceri net8 69 0?0 000 euro - numr mediu de salaria%i n cursul exerci%iului financiar8 190. (2) $riteriile de mrime prevzute la alin. ( ) se determin nainte de compensarea prevzut la pct. 61 'i eliminarea de la pct. ?0 lit. a) 'i b). (3) )tunci c,nd la data bilan%ului societ%ii-mam entit%ile care urmeaz s fie consolidate dep'esc sau nceteaz s mai dep'easc limitele a dou din cele trei criterii prevzute la alin. ( ), acest fapt afecteaz aplicarea derogrii prevzute la acel alineat, numai dac acest lucru are loc n dou exerci%ii financiare consecutive. 14 - &xcep%ia prevzut la pct. 6 alin. ( ) nu se aplic dac una dintre filialele care urmeaz s fie consolidate este o entitate ale crei valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, n conformitate cu legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital. 15 - $u respectarea prevederilor pct. 6 'i ?, o societate-mam este exceptat de la obliga%ia elaborrii situa%iilor financiare anuale consolidate atunci c,nd ea ns'i este o filial, iar propria sa societate-mam este nfiin%at n conformitate cu legea rom,n sau cu legea unui stat membru al Gniunii &uropene, n unul din urmtoarele dou cazuri8 ) societatea-mam n cauz de%ine toate ac%iunile entit%ii exceptate. @n acest sens, nu se iau n considerare ac%iunile la entitatea exceptat, de%inute de membrii organelor sale de administra%ie, conducere sau de supraveg3ere, n temeiul unei obliga%ii legale sau prevzute n actul constitutiv sau statut: sau !) dac societatea-mam n cauz de%ine 20P sau mai mult din ac%iunile entit%ii exceptate, iar restul ac%ionarilor sau asocia%ilor entit%ii n cauz au aprobat exceptarea. 16 - &xceptarea prevzut la pct. 9 este condi%ionat de ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condi%ii8 ) entitatea exceptat 'i, cu respectarea prevederilor pct. 2 - 1 , toate filialele sale trebuie consolidate n situa%iile financiare anuale ale unui grup mai mare de entit%i, a crui societate-mam este constituit n conformitate cu legea rom,n sau cu legea unui stat membru al Gniunii &uropene: !) - situa%iile financiare anuale consolidate 'i raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entit%i trebuie ntocmite de societatea-mam a grupului n cauz 'i auditate, n conformitate cu prevederile legale sub inciden%a crora intr societatea-mam a grupului mai mare de entit%i, potrivit prezentelor reglementri: - situa%iile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor 'i raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situa%ii financiare trebuie publicate de ctre entitatea exceptat, conform prevederilor pct. ? 'i 9: ") notele explicative la situa%iile financiare anuale ale entit%ii exceptate trebuie s prezinte8 - denumirea 'i sediul social ale societ%ii-mam care ntocme'te situa%ii financiare anuale consolidate: 'i - exceptarea de la obliga%ia de a ntocmi situa%ii financiare anuale consolidate 'i raport consolidat al administratorilor. 17 - &xcep%ia prevzut la pct. 9 nu se aplic societ%ilor-mam ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, n conformitate cu legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital. 18 - Cu se va aplica exceptarea prevzut la pct. 9 - . n msura n care elaborarea de situa%ii financiare anuale consolidate este cerut pentru informarea salaria%ilor sau a reprezentan%ilor lor, sau de ctre o autoritate administrativ sau 7udiciar pentru propria sa informare. 19 - + entitate poate fi exclus de la consolidare n cazul n care includerea sa nu este semnificativ pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii entit%ilor incluse n aceste situa%ii financiare, considerate ca un tot unitar. 20 - !ac dou sau mai multe entit%i ndeplinesc cerin%a de la pct. 2, acestea trebuie totu'i s fie incluse n situa%iile financiare anuale consolidate dac, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizrii unei imagini fidele n sensul prevederilor pct. 1? din prezentele reglementri. 21 - (1) @n plus, o entitate poate s nu fie inclus n situa%iile financiare consolidate dac8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

) restric%ii severe pe termen lung mpiedic exercitarea de ctre societatea-mam a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entit%i: sau !) informa%iile necesare pentru elaborarea situa%iilor financiare anuale consolidate se pot ob%ine numai cu costuri sau nt,rzieri ne7ustificate: sau ") ac%iunile la entitatea n cauz sunt de%inute exclusiv n vederea v,nzrii ulterioare a acestora. (2) $u respectarea prevederilor pct. 6, orice societate-mam care se afl sub inciden%a dreptului intern al unui stat membru 'i care are numai filiale nesemnificative n sensul pct. 1?, at,t individual, c,t 'i n ansamblu, este exonerat de obliga%ia impus la pct. 6. CAP-+O)6) @CD+$*"R&) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& $+CS+<"!)D& ---

22 - (1) Situa%iile financiare anuale consolidate cuprind bilan%ul consolidat, contul de profit 'i pierdere consolidat 'i notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate. )ceste documente constituie un tot unitar. (2) -otrivit legii contabilit%ii, situa%iile financiare anuale consolidate trebuie nso%ite de o declara%ie scris de asumare a rspunderii conducerii societ%ii-mam pentru ntocmirea situa%iilor financiare anuale consolidate potrivit Reglementrilor contabile conforme cu !irectiva a #""-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. "nforma%iile cuprinse n acea declara%ie sunt cele prevzute de legea contabilit%ii. (3) @n cazul entit%ilor administrate n sistem dualist, referirile din prezentele reglementri la 4administratori4 se vor citi ca referiri la 4membrii directoratului4. 23 - Situa%iile financiare anuale consolidate se ntocmesc n mod clar 'i n concordan% cu prevederile prezentelor reglementri. 24. - Situa%iile financiare anuale consolidate trebuie s ofere o imagine fidel a activelor, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii entit%ilor incluse n aceste situa%ii financiare, considerate ca un tot unitar. ((((((((((( -unctul 1?. a fost modificat prin punctul 9. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 25 - !ac aplicarea prevederilor prezentelor reglementri nu este suficient pentru a oferi o imagine fidel n n%elesul pct. 1?, n notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informa%ii suplimentare. 26 - !ac, n cazuri excep%ionale, aplicarea uneia din prevederile prezentelor reglementri nu corespunde cerin%ei de furnizare a unei imagini fidele, n conformitate cu prevederile pct. 1?, se va face abatere de la aceste prevederi n vederea oferirii unei imagini fidele, n n%elesul pct. 1?. +rice astfel de abatere trebuie prezentat n notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate, mpreun cu o explica%ie a motivelor sale 'i o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii. 27 - )utorit%ile de reglementare pot solicita prezentarea n situa%iile financiare anuale consolidate a unor informa%ii suplimentare fa% de cele care trebuie s fie prezentate n concordan% cu prezentele reglementri. 28 - -revederile Sec%iunilor - B ale $apitolului "" 4Aormatul 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale4 din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene - cu excep%ia prevederilor referitoare la entit%ile care ntocmesc bilan% prescurtat - se aplic n ceea ce prive'te formatul situa%iilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentele reglementri 'i lu,nd n considerare a7ustrile esen%iale care rezult din caracteristicile proprii situa%iilor financiare anuale consolidate, n raport cu situa%iile financiare anuale. 29 - Aormatul bilan%ului consolidat 'i al contului de profit 'i pierdere consolidat este prevzut la $apitolul #""" 4Aormatul bilan%ului consolidat 'i al contului de profit 'i pierdere consolidat4 din prezentele reglementri. -roceduri de consolidare

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

A. 5ilan% consolidat 30 - )ctivele 'i datoriile entit%ilor incluse n consolidare se ncorporeaz n totalitate n bilan%ul consolidat, prin nsumarea elementelor similare. 31 - Stocurile pot fi prezentate ca un singur element n situa%iile financiare anuale consolidate, dac exist circumstan%e speciale care ar putea determina c3eltuieli ne7ustificate. 32 - #alorile contabile ale ac%iunilor n capitalul entit%ilor incluse n consolidare se compenseaz cu propor%ia pe care o reprezint n capitalul 'i rezervele acestor entit%i, astfel8 ) compensrile se efectueaz pe baza valorilor 7uste ale activelor 'i datoriilor identificabile la data ac3izi%iei ac%iunilor sau, n cazul n care ac3izi%ia are loc n dou sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filial. @n n%elesul prezentelor reglementri, data ac3izi%iei reprezint data la care controlul asupra activelor nete sau opera%iunilor entit%ii ac3izi%ionate este transferat efectiv ctre dob,nditor. !) @n condi%iile n care nu se pot stabili valorile prevzute la litera a), compensarea se efectueaz pe baza valorilor 7uste de la data la care entit%ile n cauz sunt incluse n consolidare pentru prima dat. !iferen%ele rezultate din asemenea compensri se nregistreaz, n msura n care este posibil, direct la acele elemente din bilan%ul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile. ") +rice diferen% rezultat ca urmare a aplicrii lit. a) sau rmas dup aplicarea lit. b) se prezint ca un element separat n bilan%ul consolidat, astfel8 - diferen%a pozitiv se prezint la elementul 4Aond comercial pozitiv4: - diferen%a negativ se prezint la elementul 4Aond comercial negativ4. )ceste elemente, metodele utilizate 'i orice modificri semnificative fa% de exerci%iul financiar precedent trebuie explicate n notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate. 33 - -revederile pct. 61 nu se aplic ac%iunilor n capitalul societ%ii-mam de%inute fie de entitatea n cauz, fie de o alt entitate inclus n consolidare. @n situa%iile financiare anuale consolidate aceste ac%iuni se trateaz ca ac%iuni proprii, n concordan% cu Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. 34 - (1) Suma atribuibil ac%iunilor n filialele incluse n consolidare, de%inute de alte persoane dec,t entit%ile incluse n consolidare, se prezint separat n bilan%ul consolidat, la elementul 4"nterese care nu controleaz4. (2) "nteresele care nu controleaz trebuie prezentate n bilan%ul consolidat n capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societ%ii-mam.

.. $ontul de profit 'i pierdere consolidat 35 - #eniturile 'i c3eltuielile entit%ilor incluse n consolidare se ncorporeaz n totalitate n contul de profit 'i pierdere consolidat, prin nsumarea elementelor similare. 36 - Suma oricrui profit sau pierderi atribuibil ac%iunilor n filialele incluse n consolidare, de%inute de alte persoane dec,t entit%ile incluse n consolidare, se prezint separat n contul de profit 'i pierdere consolidat, la elementul 4-rofitul sau pierderea exerci%iului financiar aferent() intereselor care nu controleaz4.

C. -revederi comune bilan%ului consolidat 'i contului de profit 'i pierdere consolidat 37 - Situa%iile financiare anuale consolidate se ntocmesc n conformitate cu prezentele reglementri. 38 - *etodele de consolidare trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerci%iu financiar la altul.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

39 - )bateri de la prevederile pct. 6B se pot face n cazuri excep%ionale. +rice asemenea abateri trebuie prezentate n notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate, precum 'i motivele acestora, mpreun cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii entit%ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar. 40 - Situa%iile financiare anuale consolidate prezint activele, datoriile, pozi%ia financiar 'i profiturile sau pierderile entit%ilor incluse n consolidare, ca 'i cum acestea ar fi o singur entitate. @n special8 ) datoriile 'i crean%ele dintre entit%ile incluse n consolidare se elimin din situa%iile financiare anuale consolidate: !) veniturile 'i c3eltuielile aferente tranzac%iilor dintre entit%ile incluse n consolidare se elimin din situa%iile financiare anuale consolidate: ") dac profiturile 'i pierderile rezultate din tranzac%iile efectuate ntre entit%ile incluse n consolidare sunt luate n calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimin din situa%iile financiare anuale consolidate. !e asemenea, dividendele interne sunt eliminate n totalitate. 41 - !erogri de la prevederile pct. ?0 sunt permise dac sumele n cauz nu sunt semnificative n n%elesul pct. 1?. 42 - (1) Situa%iile financiare anuale ale societ%ilor nerezidente sunt convertite dup metoda cursului de nc3idere. )ceast metod presupune8 ) n bilan%8 - exprimarea posturilor din bilan%, cu excep%ia capitalurilor proprii, la cursul de nc3idere: - exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric: - nscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce corespunde diferen%ei dintre capitalurile proprii la cursul de nc3idere 'i capitalurile proprii la cursul istoric, precum 'i diferen%ei dintre rezultatul determinat n func%ie de cursul mediu sau cursul de sc3imb de la data tranzac%iilor 'i rezultatul la cursul de nc3idere. Rezerva din conversie nscris n bilan% este repartizat ntre societatea-mam 'i interesele care nu controleaz: !) n contul de profit 'i pierdere - exprimarea veniturilor 'i a c3eltuielilor la cursul mediu. $,nd acesta fluctueaz semnificativ, veniturile 'i c3eltuielile vor fi exprimate la cursurile de sc3imb de la data tranzac%iilor. (2) $ursul de nc3idere este cursul de sc3imb de la data ntocmirii bilan%ului. 43 - (1) Situa%iile financiare anuale consolidate se ntocmesc la aceea'i dat ca 'i situa%iile financiare anuale individuale ale societ%ii-mam. (2) Situa%iile financiare anuale consolidate pot fi ntocmite pentru o alt dat, pentru a se %ine seama de datele bilan%ului celor mai multe sau ale celor mai importante dintre entit%ile incluse n consolidare. !ac se face uz de aceast derogare, acest fapt trebuie prezentat n notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate, mpreun cu motivele care au determinat-o. (3) )tunci c,nd situa%iile financiare anuale ale unei filiale, folosite la ntocmirea situa%iilor financiare anuale consolidate, sunt ntocmite la o dat de raportare diferit de cea a societ%ii-mam, trebuie fcute a7ustri datorit efectelor tranzac%iilor sau evenimentelor semnificative care au loc ntre acea dat 'i data situa%iilor financiare ale societ%ii-mam. @ntr-un astfel de caz, activele 'i datoriile filialei strine sunt convertite la cursul de sc3imb de la data bilan%ului acelei filiale. Sunt fcute a7ustri pentru sc3imbri semnificative n cursurile de sc3imb, intervenite p,n la data bilan%ului entit%ii raportoare. 44 - (1) !iferen%a dintre data de raportare a filialei 'i data de raportare a societ%ii-mam nu trebuie s fie mai mare de trei luni. <ungimea perioadelor de raportare 'i orice diferen%e ntre datele de raportare trebuie s fie acelea'i de la o perioad la alta. (2) !ac data bilan%ului entit%ii de consolidat precede data bilan%ului consolidat cu mai mult de trei luni, entitatea n cauz este consolidat pe baza unor situa%ii financiare interimare ntocmite la data bilan%ului consolidat. 45 - @n cazul n care componen%a entit%ilor incluse n consolidare s-a modificat semnificativ n cursul exerci%iului financiar, situa%iile financiare anuale consolidate trebuie s cuprind informa%ii care s permit compara%ia seturilor succesive de situa%ii financiare anuale consolidate. 46 - )ctivele 'i datoriile care urmeaz s fie cuprinse n situa%iile financiare anuale consolidate se evalueaz prin metode uniforme 'i potrivit Sec%iunilor . 'i B ale $apitolului "" 4Aormatul 'i con%inutul

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

situa%iilor financiare anuale4 din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. 47 - + societate-mam care ntocme'te situa%ii financiare anuale consolidate trebuie s aplice acelea'i metode de evaluare ca 'i pentru situa%iile financiare anuale proprii. 48 - !ac activele 'i datoriile care urmeaz s fie cuprinse n situa%iile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entit%ile incluse n consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu excep%ia cazului n care rezultatele acestei noi evaluri nu sunt semnificative n n%elesul pct. 1?. )bateri de la acest principiu sunt permise n cazuri excep%ionale. +rice astfel de abateri 'i motivele care le-au determinat se prezint n notele explicative. 49 - @n bilan%ul consolidat 'i n contul de profit 'i pierdere consolidat trebuie s se %in seama de orice diferen% care a avut loc cu ocazia consolidrii ntre c3eltuielile cu impozitul aferent exerci%iului financiar 'i exerci%iilor financiare precedente 'i suma impozitului pltit sau de pltit pentru aceste exerci%ii, n msura n care, n viitorul previzibil, este probabil s apar o c3eltuial efectiv cu impozitul pentru una dintre entit%ile incluse n consolidare. 50 - !ac activele care urmeaz s fie cuprinse n situa%iile financiare anuale consolidate au fcut obiectul unor a7ustri excep%ionale de valoare exclusiv n scop fiscal, acestea se ncorporeaz n situa%iile financiare anuale consolidate numai dup eliminarea a7ustrilor respective. 51 - (1) Gn element separat, a'a cum este definit la pct. 61 lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se trateaz conform regulilor prevzute n Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, aplicabile pentru elementul 4fond comercial4. (2) !urata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determin de la data ac3izi%iei ac%iunilor sau, n cazul n care ac3izi%ia are loc n dou sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filial. (3) @n cazul situa%iei prevzute la pct. 61 lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determin de la data primelor situa%ii financiare anuale consolidate. 52 - (1) + valoare prezentat ca un element separat, definit la pct. 61 lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferat n contul de profit 'i pierdere consolidat numai8 ) dac aceast diferen% corespunde previziunii, la data ac3izi%iei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entit%ii n cauz sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiv urmeaz s le efectueze, n msura n care o asemenea previziune se materializeaz: sau !) n msura n care diferen%a corespunde unui c,'tig realizat. (2) @n vederea recunoa'terii fondului comercial negativ, o entitate trebuie s se asigure c nu au fost supraevaluate activele identificabile ac3izi%ionate 'i nu au fost omise sau subevaluate datoriile. (3) @n msura n care fondul comercial negativ se raporteaz la pierderi 'i c3eltuieli viitoare a'teptate, ce sunt identificate n planul pentru ac3izi%ie al ac3izitorului 'i pot fi msurate credibil, dar care nu reprezint datorii identificabile la data ac3izi%iei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscut ca venit n contul de profit 'i pierdere, atunci c,nd sunt recunoscute aceste pierderi 'i c3eltuieli viitoare. (4) @n msura n care fondul comercial negativ nu se raporteaz la pierderi 'i c3eltuieli viitoare a'teptate 'i care pot fi msurate n mod credibil la data ac3izi%iei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit n contul de profit 'i pierdere, dup cum urmeaz8 ) valoarea fondului comercial negativ ce nu dep'e'te valorile 7uste ale activelor nemonetare identificabile ac3izi%ionate trebuie recunoscut ca venit atunci c,nd beneficiile economice viitoare cuprinse n activele identificabile amortizabile ac3izi%ionate sunt consumate, deci, de-a lungul perioadei de via% util rmas a acelor active: 'i !) valoarea fondului comercial negativ n exces fa% de valorile 7uste ale activelor nemonetare identificabile ac3izi%ionate trebuie recunoscut imediat ca venit. 53 - (1) !ac o entitate inclus n consolidare conduce o alt entitate mpreun cu una sau mai multe entit%i neincluse n consolidare, entitatea respectiv trebuie inclus n situa%iile financiare anuale consolidate, consolidarea efectu,ndu-se propor%ional cu drepturile n capitalul acesteia, de%inute de entitatea inclus n consolidare. + asemenea consolidare este denumit n continuare consolidare propor%ional. &ntitatea care exercit controlul comun este numit n continuare asociat. (2) -ct. 2 - 91 se aplic mutatis mutandis consolidrii propor%ionale prevzute la alin. ( ) de mai sus, cu men%iunea c opera%iunile implicate de opera%iunile de consolidare se efectueaz propor%ional cu drepturile n capitalul entit%ii asupra creia se exercit controlul comun.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

54 - @n cazul n care se aplic pct. 96, prevederile pct. 92 nu se aplic dac societatea comercial consolidat propor%ional este o ntreprindere asociat, n sensul pct. 92. 55 - )plicarea consolidrii propor%ionale presupune urmtoarele8 - bilan%ul asociatului include partea lui din activele pe care le controleaz n comun 'i partea lui din datoriile pentru care rspunde solidar: - contul de profit 'i pierdere al unui asociat include partea lui din veniturile 'i c3eltuielile entit%ii controlate n comun: - asociatul adun partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau c3eltuielile entit%ii controlate n comun cu elementele similare din propriile situa%ii financiare anuale, r,nd cu r,nd. !e exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entit%ii controlate n comun, cu stocurile sale 'i partea lui din imobilizrile corporale ale entit%ii controlate n comun, cu imobilizrile sale. 56 - $,nd un asociat cumpr active de la o entitate controlat n comun, acesta nu va recunoa'te partea lui din profiturile acelei entit%i, rezultate din efectuarea tranzac%iei, p,n n momentul n care revinde activele unei ter%e pr%i. Gn asociat trebuie s recunoasc partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzac%ii n acela'i mod ca profiturile, cu excep%ia cazului n care pierderile reprezint o depreciere a activelor, situa%ie n care trebuie recunoscute imediat. 57 - Gn asociat al unei entit%i controlate n comun ntrerupe folosirea consolidrii propor%ionale de la data la care nceteaz s de%in acel control. 58 - -ct. 96 - 9. referitoare la consolidarea propor%ional nu se aplic dac entitatea este o ntreprindere asociat n sensul pct. 92. 59 - (1) !ac o entitate inclus n consolidare exercit o influen% semnificativ asupra politicii opera%ionale 'i financiare a unei entit%i neincluse n consolidare (ntreprindere asociat), n care de%ine un interes de participare, n sensul pct. /0, acel interes de participare se prezint n bilan%ul consolidat la elementul 4Ditluri puse n ec3ivalen%4. (2) Se presupune c o entitate exercit o influen% semnificativ asupra altei entit%i dac de%ine 10P sau mai mult din drepturile de vot ale ac%ionarilor sau asocia%ilor n acea entitate. @n acest caz, entitatea care exercit influen%a semnificativ este numit investitor. (3) -entru calcularea drepturilor care asigur influen%a semnificativ se aplic prevederile pct. B - 0. 60 - (1) @n n%elesul prezentelor reglementri, prin interese de participare se n%elege dreptul n capitalul altor entit%i, reprezentat sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entit%i, sunt destinate s contribuie la activit%ile entit%ii. (2) !e%inerea unei pr%i din capitalul unei alte entit%i se presupune c reprezint un interes de participare, atunci c,nd dep'e'te un procenta7 de 10P. 61 - @n n%elesul prezentelor reglementri, o entitate la care un investitor exercit o influen% semnificativ asupra politicii sale opera%ionale 'i financiare este o ntreprindere asociat. 62 - )tunci c,nd pct. 92 se aplic pentru prima dat unui interes de participare prevzut la pct. /0, interesul de participare respectiv se prezint n bilan%ul consolidat la valoarea corespunztoare propor%iei de capital 'i rezerve a ntreprinderii asociate, reprezentate de acel interes de participare. !iferen%a dintre aceast sum 'i valoarea contabil a interesului de participare, calculat conform regulilor de evaluare prevzute n Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, se prezint distinct n notele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate. )ceast diferen% se calculeaz la data la care metoda se aplic pentru prima oar, respectiv la data ac3izi%iei ac%iunilor sau, dac acestea au fost ac3izi%ionate n mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o ntreprindere asociat. 63 - @n msura n care diferen%a pozitiv men%ionat la pct. /1 nu poate fi asociat niciuneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se trateaz conform pct. 9 . 64 - (1) Suma corespunztoare propor%iei de capital 'i rezerve a ntreprinderii asociate, men%ionate la pct. /1, se ma7oreaz sau se reduce cu valoarea oricrei varia%ii care a avut loc n cursul exerci%iului financiar, n propor%ia de capital 'i rezerve a ntreprinderii asociate, reprezentat de acel interes de participare: aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare. (2) -artea investitorului din profitul sau pierderea ntreprinderii asociate, nregistrat dup ac3izi%ie, este a7ustat pentru a lua n calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii 7uste la data ac3izi%iei. Similar, a7ustri corespunztoare se aduc pr%ii investitorului din profitul sau pierderea ntreprinderii asociate, nregistrat dup ac3izi%ie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de ntreprinderea asociat.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

65 - (1) @n scopul cuprinderii n consolidare, situa%iile financiare ale ntreprinderii asociate vor fi ntocmite utiliz,nd politici contabile uniforme pentru tranzac%ii 'i evenimente similare n circumstan%e similare. (2) !ac o ntreprindere asociat utilizeaz alte politici contabile dec,t cele ale investitorului pentru tranzac%ii 'i evenimente similare n circumstan%e similare, se vor face a7ustri pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale ntreprinderii asociate, cu cele ale investitorului, atunci c,nd situa%iile financiare ale ntreprinderii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii n ec3ivalen%. (3) !ac activele 'i datoriile unei ntreprinderi asociate au fost evaluate prin alte metode dec,t cele utilizate pentru consolidare n conformitate cu pct. ?., acestea vor fi evaluate din nou, n scopul calculrii diferen%ei men%ionate la pct. /1, prin metodele utilizate pentru consolidare. 66 - (1) -artea de profit (din contul ./B L)lte venituri financiareM;analitic distinct) sau pierdere (din contul //B L)lte c3eltuieli financiareM;analitic distinct) a ntreprinderilor asociate, atribuibil unor asemenea interese de participare, se prezint n contul de profit 'i pierdere consolidat la elementul L-rofitul sau pierderea exerci%iului financiar aferent() ntreprinderilor asociateM. ((((((((((( Subpunctul ( ) a fost modificat prin punctul /. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. (2) !ac partea investitorului din pierderea ntreprinderii asociate este egal sau mai mare dec,t participa%ia n ntreprinderea asociat, investitorul ntrerupe recunoa'terea cotei sale de pierderi adi%ionale. -articipa%ia ntr-o ntreprindere asociat este valoarea contabil a investi%iei n ntreprinderea asociat, n conformitate cu metoda punerii n ec3ivalen%, precum 'i orice interes pe termen lung care, n fond, formeaz o parte din investi%ia net a investitorului n ntreprinderea asociat. !e exemplu, un element pentru care decontarea nu este nici planificat, nici probabil a se produce n viitorul apropiat este, n fond, o extindere a investi%iei entit%ii n ntreprinderea asociat. )stfel de elemente pot s includ ac%iuni preferen%iale, crean%e pe termen lung sau mprumuturi, ns nu includ crean%e tranzac%ionale sau orice crean% pe termen lung pentru care exist garan%ii reale adecvate, cum ar fi mprumuturile garantate. -ierderile recunoscute n conformitate cu metoda punerii n ec3ivalen% ca fiind n exces fa% de investi%ia investitorului n ac%iuni ordinare se aplic celorlalte componente ale interesului investitorului. (3) !up ce participa%ia investitorului este redus la zero, pierderile adi%ionale se contabilizeaz 'i se recunoa'te o datorie doar n msura n care investitorul 'i-a asumat obliga%ii legale sau implicite, sau a fcut pl%i n numele ntreprinderii asociate. !ac ntreprinderea asociat raporteaz ulterior profituri, investitorul rezum recunoa'terea cotei sale din acele profituri doar dup ce cota sa din profituri egaleaz cota din pierderile nerecunoscute. 67 - -artea grupului din ntreprinderea asociat reprezint suma participa%iilor la acea ntreprindere asociat, apar%in,nd societ%ii-mam 'i filialelor. @n acest scop sunt ignorate participa%iile celorlalte entit%i n ntreprinderea asociat. 68 - -rofiturile 'i pierderile care rezult din tranzac%iile 4n amonte4 'i 4n aval4 dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) 'i o ntreprindere asociat sunt recunoscute n situa%iile financiare ale investitorului doar corespunztor participa%iilor n ntreprinderea asociat, apar%in,nd unor de%intori ter%i investitorului. Dranzac%iile 4n amonte4 sunt, de exemplu, v,nzrile de active de la o ntreprindere asociat la un investitor. Dranzac%iile 4n aval4 sunt, de exemplu, v,nzrile de active de la un investitor ctre o ntreprindere asociat. -artea investitorului din profitul sau pierderea ntreprinderii asociate rezult,nd din aceste tranzac%ii este eliminat. 69 - "nvesti%ia ntr-o ntreprindere asociat este contabilizat utiliz,nd metoda punerii n ec3ivalen% de la data la care devine ntreprindere asociat. 70 - $ele mai recente situa%ii financiare anuale disponibile ale ntreprinderii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii n ec3ivalen%. !ac datele de raportare ale investitorului 'i ntreprinderii asociate sunt diferite, ntreprinderea asociat ntocme'te, pentru uzul investitorului, situa%ii financiare la aceea'i dat ca situa%iile financiare anuale ale investitorului, cu excep%ia cazului n care acest lucru este imposibil. 71 - !ac situa%iile financiare anuale ale unei ntreprinderi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii n ec3ivalen% sunt ntocmite la o dat de raportare diferit de cea a investitorului, se vor face a7ustri aferente efectelor tranzac%iilor sau evenimentelor semnificative care au loc ntre acea dat 'i data situa%iilor financiare ale investitorului. @n orice caz, diferen%a dintre data de raportare a ntreprinderii

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

asociate 'i cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 6 luni. !urata perioadelor de raportare 'i diferen%ele dintre datele de raportare vor fi acelea'i de la o perioad la alta. 72 - (1) @n cazul consolidrii unei ntreprinderi asociate, eliminrile men%ionate la pct. ?0 lit. c) se efectueaz n msura n care informa%iile sunt cunoscute sau pot fi stabilite. (2) !erogrile de la alin. ( ) sunt permise, dac sumele respective sunt nesemnificative n n%elesul pct. 1?. 73 - !ac o ntreprindere asociat ntocme'te situa%ii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplic capitalului 'i rezervelor prezentate n aceste situa%ii consolidate. 74 - -ct. 92 - .6 pot s nu se aplice dac interesul de participare n capitalul ntreprinderii asociate nu este semnificativ n n%elesul pct. 1?. CAP-+O)6) $+CI"CGDG< C+D&<+R &H-<"$)D"#& <) S"DG)I""<& A"C)C$")R& )CG)<& $+CS+<"!)D& -2

4.1. -+<"D"$" $+CD)5"<& 75 - -oliticile contabile reprezint principiile, bazele, conven%iile, regulile 'i practicile specifice aplicate de o societate-mam la ntocmirea 'i prezentarea situa%iilor financiare anuale consolidate. 76 - Situa%iile financiare anuale consolidate trebuie s fie ntocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzac%ii asemntoare 'i alte evenimente n circumstan%e similare. 77 - !ac un membru al grupului folose'te alte politici contabile dec,t cele adoptate n situa%iile financiare anuale consolidate, pentru tranzac%ii asemntoare 'i evenimente n circumstan%e similare, n scopul ntocmirii situa%iilor financiare consolidate trebuie fcute a7ustri corespunztoare la situa%iile sale financiare. 78 - Drebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial 'i a intereselor care nu controleaz. 4.2. C+D& &H-<"$)D"#& 4.2.1. -revederi generale 79 - -e l,ng informa%iile cerute conform altor sec%iuni din prezentele reglementri, notele la situa%iile financiare anuale consolidate trebuie s furnizeze informa%ii referitoare la aspectele prevzute de prezenta subsec%iune. 80 - (1) Cotele explicative trebuie s cuprind informa%ii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situa%iile financiare anuale consolidate, precum 'i metodele utilizate pentru calcularea a7ustrilor de valoare. (2) -entru elementele incluse n situa%iile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost ini%ial exprimate n moned strin, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora n moneda n care se ntocmesc situa%iile financiare anuale consolidate. 81 - @n notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmtoarele informa%ii8 ( ) - denumirile 'i sediile sociale ale entit%ilor incluse n consolidare: - propor%ia de capital de%inut n entit%ile incluse n consolidare, altele dec,t societatea-mam, de ctre entit%ile incluse n consolidare sau de ctre persoanele care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit%i: - condi%iile care au determinat consolidarea, a'a cum acestea sunt prezentate la pct. 6, cu respectarea prevederilor pct. B - 0. )ceast ultim men%iune poate fi, totu'i, omis n cazul n care consolidarea a fost efectuat n temeiul pct. 6 lit. (a) 'i dac propor%ia de capital este egal cu propor%ia drepturilor de vot. (!) )celea'i informa%ii trebuie furnizate n ceea ce prive'te entit%ile excluse din consolidare conform prevederilor pct. 2 - 1 , ca 'i motivul excluderii lor. 82 - @n notele explicative se prezint8 !enumirile 'i sediile sociale ale ntreprinderilor asociate cu entitatea inclus n consolidare, n sensul pct. 92, 'i propor%ia de capital a acestora, de%inut de entitatea inclus n consolidare sau de persoane care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit%i. )celea'i informa%ii trebuie furnizate n ceea ce prive'te ntreprinderile asociate men%ionate la pct. .?, mpreun cu motivele pentru care s-a considerat c acele interese de participare nu sunt semnificative n n%elesul pct. 1?. 83 - @n notele explicative se prezint8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!enumirea 'i sediul social ale entit%ilor consolidate propor%ional n temeiul pct. 96 la 9B, factorii pe care se bazeaz conducerea comun 'i propor%ia capitalului acestora, de%inut de entit%ile incluse n consolidare sau de persoanele care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit%i. 84 - Cotele explicative prezint8 !enumirea 'i sediul social ale fiecreia dintre entit%ile, altele dec,t cele prevzute la pct. B - B6 de mai sus, n care entit%ile incluse n consolidare de%in direct sau prin intermediul unor persoane care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul acestor entit%i, un procenta7 de capital de cel pu%in 10P, men%ion,nd propor%ia de capital de%inut, suma de capital 'i rezerve 'i profitul sau pierderea ultimului exerci%iu financiar al entit%ii n cauz, pentru care au fost aprobate situa%iile financiare. )ceste informa%ii pot fi omise dac nu sunt semnificative, n n%elesul pct. 1?. 85 - !e asemenea, se prezint numrul 'i valoarea nominal a tuturor ac%iunilor societ%ii-mam de%inute de entitatea ns'i, de filialele entit%ii n cauz sau de o persoan care ac%ioneaz n nume propriu, dar n contul acelor entit%i. 86 - @n notele explicative se prezint8 #aloarea avansurilor 'i creditelor acordate potrivit legii membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere ale societ%ii-mam, de ctre acea entitate sau de ctre una dintre filialele sale, indic,nd ratele dob,nzii, principalele condi%ii 'i orice sume restituite, precum 'i a anga7amentelor asumate n contul lor sub forma garan%iilor de orice fel, indic,nd totalul pe fiecare categorie. 87 - Drebuie s se men%ioneze, totodat, dac situa%iile financiare anuale consolidate au fost ntocmite n conformitate cu prezentele reglementri. 88 - (1) Grmtoarele informa%ii trebuie prezentate cu claritate 'i repetate ori de c,te ori este necesar, pentru buna lor n%elegere8 ) denumirea 'i sediul social al societ%ii-mam care face raportarea: !) data la care s-au nc3eiat situa%iile financiare anuale consolidate sau perioada la care se refer: ") moneda n care sunt ntocmite situa%iile financiare anuale consolidate: d) unitatea de msur n care sunt exprimate cifrele incluse n raportare. (2) Cotele explicative la situa%iile financiare anuale consolidate prezint natura 'i scopul comercial ale oricror anga7amente care nu sunt incluse n bilan%ul consolidat, precum 'i impactul financiar al acelor anga7amente, atunci c,nd riscurile sau beneficiile provenind din asemenea anga7amente sunt semnificative 'i n msura n care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesar pentru evaluarea pozi%iei financiare a entit%ilor incluse n consolidare, luate ca un tot. (3) Cotele explicative la situa%iile financiare anuale trebuie s prezinte tranzac%iile cu pr%i legate, cu excep%ia celor n interiorul grupului, nc3eiate de societatea-mam sau de alte entit%i incluse n consolidare, inclusiv sumele acestor tranzac%ii, natura rela%iei cu partea legat 'i alte informa%ii referitoare la tranzac%ii, necesare pentru o n%elegere a pozi%iei financiare a entit%ilor incluse n consolidare, luate ca un tot, dac aceste tranzac%ii sunt semnificative 'i nu au fost nc3eiate n condi%ii normale de pia%. "nforma%iile referitoare la tranzac%ii individuale pot fi agregate dup natura lor, cu excep%ia cazului c,nd informa%ia separat este necesar pentru o n%elegere a efectelor tranzac%iilor cu partea legat, asupra pozi%iei financiare a entit%ilor incluse n consolidare, luate ca un tot. ((((((((((( Subpunctul (6) a fost modificat prin punctul .. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 0 .0 .10 . 4.2.2. "nforma%ii n completarea bilan%ului consolidat 89 - Cotele explicative trebuie s prezinte pentru fiecare clas de imobilizri corporale8 ) bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute: !) metodele de amortizare folosite. 90 - !ac evaluarea la valoarea 7ust a instrumentelor financiare a fost efectuat conform subsec%iunii B.1.9.1. 4&valuarea la valoarea 7ust a instrumentelor financiare4 a $apitolului "" 4Aormatul 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale4 din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, se prezint8 ) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor 'i te3nicilor de evaluare, dac valorile 7uste au fost determinate n concordan% cu prevederile acelei subsec%iuni: !) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea 7ust, modificrile de valoare nregistrate direct n contul de profit 'i pierdere, precum 'i modificrile incluse n rezerva de valoare 7ust potrivit aceleia'i subsec%iuni:

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

") pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate, informa%ii despre aria 'i natura instrumentelor, inclusiv termenii 'i condi%iile semnificative care pot afecta valoarea, momentul 'i certitudinea fluxurilor viitoare de numerar: 'i d) un tabel care s prezinte mi'crile rezervei de valoare 7ust n cursul exerci%iului financiar. 91 - !ac evaluarea la valoarea 7ust a instrumentelor financiare nu a fost efectuat potrivit subsec%iunii B.1.9.1. din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, se prezint urmtoarele8 ) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate8 - valoarea 7ust a instrumentelor, dac o astfel de valoare poate fi determinat prin oricare din metodele prevzute la acea subsec%iune din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene: - informa%ii privind aria 'i natura instrumentelor financiare: 'i !) pentru imobilizrile financiare nregistrate la o valoare mai mare dec,t valoarea lor 7ust 'i pentru care nu s-a utilizat op%iunea de a se reflecta o a7ustare pentru pierdere de valoare, potrivit subsec%iunii B.1. 4Reguli de evaluare de baz4 din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene8 - valoarea contabil 'i valoarea 7ust a activelor individuale sau a gruprilor corespunztoare ale acelor active individuale: - motivele pentru care nu a fost redus valoarea contabil, inclusiv natura elementelor care furnizeaz dovada c valoarea contabil va fi recuperat. 92 - Se prezint valoarea total a datoriilor nregistrate n bilan%ul consolidat 'i care sunt scadente dup mai mult de cinci ani, precum 'i valoarea total a datoriilor nregistrate n bilan%ul consolidat 'i acoperite cu garan%ii reale oferite de entit%ile incluse n consolidare, men%ion,nd natura 'i forma garan%iilor. 93 - Se prezint valoarea total a oricror anga7amente financiare neincluse n bilan%ul consolidat, n msura n care aceste informa%ii sunt utile pentru evaluarea pozi%iei financiare a entit%ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar. +rice anga7amente privind pensiile 'i entit%ile afiliate neincluse n consolidare trebuie prezentate separat. 94 - -entru fiecare categorie de rezerve inclus n capitalurile proprii, se descrie natura sa 'i scopul pentru care a fost constituit. 4.2.3. "nforma%ii n completarea contului de profit 'i pierdere consolidat 95 - Se prezint defalcarea cifrei de afaceri consolidate, pe categorii de activit%i 'i pe pie%e geografice, a'a cum acestea sunt definite n Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene, n msura n care aceste categorii 'i pie%e difer substan%ial una fa% de alta, %in,nd seama de modul de organizare a v,nzrii produselor 'i furnizrii serviciilor rezultate din activit%ile curente ale entit%ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar. 96 - Separat, se prezint totalul onorariilor percepute, aferente exerci%iului financiar, de auditorul statutar sau firma de audit pentru auditul statutar al situa%iilor financiare anuale consolidate, totalul onorariilor percepute pentru alte servicii de asigurare, totalul onorariilor percepute pentru servicii de consultan% fiscal 'i totalul onorariilor percepute pentru alte servicii dec,t cele de audit statutar. 97 - (1) Se prezint numrul mediu de persoane anga7ate n cursul exerci%iului financiar, de entit%ile incluse n consolidare, defalcat pe categorii 'i, dac nu sunt prezentate distinct n contul de profit 'i pierdere consolidat, c3eltuielile cu personalul aferente exerci%iului financiar. (2) Se prezint separat numrul mediu de persoane anga7ate n cursul exerci%iului financiar de entit%ile prevzute la pct. 96 'i 9?. 98 - (1) @n notele explicative se prezint8 #aloarea indemniza%iilor acordate n exerci%iul financiar membrilor organelor de administra%ie, conducere 'i de supraveg3ere ale societ%ii-mam pentru func%iile de%inute de ace'tia n societateamam 'i n filialele sale, precum 'i orice anga7amente care au luat na'tere sau sunt nc3eiate n acelea'i condi%ii privind pensiile acordate fo'tilor membri ai acestor organe, indic,nd totalul pe fiecare categorie. (2) Separat de informa%iile de la alin. ( ), se prezint indemniza%iile acordate pentru func%iile exercitate n entit%ile controlate n comun 'i ntreprinderile asociate. 99 - Se prezint msura n care calculul profitului sau pierderii consolidat(e) a exerci%iului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enun%ate n sec%iunile . 'i B ale $apitolului "" 4Aormatul 'i con%inutul situa%iilor financiare anuale4 din Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene 'i la pct. 90 din prezentele reglementri, a fost efectuat n exerci%iul financiar n cauz sau ntr-un exerci%iu financiar precedent, n vederea ob%inerii de

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

facilit%i fiscale. )tunci c,nd influen%a unei asemenea evaluri asupra c3eltuielilor viitoare cu impozitul, ale entit%ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativ, trebuie prezentate detalii. 100 - Se prezint diferen%a dintre c3eltuiala cu impozitul nregistrat n contul de profit 'i pierdere consolidat al exerci%iului financiar 'i ale celor aferente exerci%iilor financiare precedente, 'i suma impozitului de pltit pentru aceste exerci%ii, cu condi%ia c aceast diferen% s fie semnificativ pentru scopul impozitrii viitoare. CAP-+O)6) R)-+RDG< $+CS+<"!)D )< )!*"C"SDR)D+R"<+R 2

101 - $onsiliul de administra%ie al societ%ii-mam elaboreaz pentru fiecare exerci%iu financiar un raport, denumit n continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel pu%in o revizuire fidel a dezvoltrii 'i performan%ei activit%ilor 'i a pozi%iei entit%ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar, mpreun cu o descriere a principalelor riscuri 'i incertitudini cu care acestea se confrunt. 102 - Revizuirea este o analiz ec3ilibrat 'i cuprinztoare a dezvoltrii 'i performan%ei activit%ilor 'i a pozi%iei entit%ilor incluse n consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvat cu dimensiunea 'i complexitatea afacerilor. @n msura n care este necesar pentru a n%elege dezvoltarea, performan%a sau pozi%ia financiar, analiza cuprinde at,t indicatori financiari, c,t 'i, dac este cazul, indicatori nefinanciari c3eie de performan%, relevan%i pentru activit%i specifice, inclusiv informa%ii privind probleme de mediu ncon7urtor 'i anga7a%i. 103 - @n furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci c,nd este cazul, referiri 'i explica%ii suplimentare privind sumele raportate n situa%iile financiare anuale consolidate. 104 - (1) Referitor la entit%ile cuprinse n consolidare, raportul furnizeaz, de asemenea, o indica%ie despre8 ) orice evenimente importante aprute dup sf,r'itul exerci%iului financiar: !) dezvoltarea previzibil a entit%ilor respective, considerate ca un tot unitar: ") activit%ile entit%ilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetrii 'i dezvoltrii: d) utilizarea de ctre entit%ile incluse n consolidare a instrumentelor financiare 'i, dac sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, pozi%iei financiare 'i a profitului sau pierderii, 'i anume8 - obiectivele 'i politicile entit%ilor n materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire mpotriva riscurilor pentru fiecare tip ma7or de tranzac%ie previzionat pentru care se utilizeaz contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, 'i - expunerea la riscul de pia%, riscul de credit, riscul de lic3iditate 'i la riscul fluxului de numerar, a'a cum acestea sunt prezentate n Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. (2) Raportul consolidat al administratorilor prezint o descriere a principalelor trsturi ale controlului intern al grupului 'i a sistemelor de gestionare a riscurilor, n legtur cu procesul ntocmirii de situa%ii financiare anuale consolidate, atunci c,nd o entitate are valorile mobiliare admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, a'a cum aceasta este definit n legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital. @n cazul n care raportul consolidat al administratorilor 'i raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informa%ii trebuie incluse n sec%iunea raportului care cuprinde declara%ia asupra guvernan%ei corporative. (3) *embrii organelor de administra%ie, conducere 'i supraveg3ere ale entit%ilor care ntocmesc situa%ii financiare anuale consolidate 'i raport consolidat al administratorilor au obliga%ia colectiv de a asigura ca situa%iile respective 'i raportul consolidat al administratorilor s fie ntocmite 'i publicate n conformitate cu legisla%ia na%ional. 105 - @n cazul entit%ilor ale cror valori mobiliare - n totalitate sau o parte din aceste valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat 'i care fac obiectul unei oferte publice de ac3izi%ie, astfel cum acestea sunt definite n legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital, raportul consolidat al administratorilor trebuie s cuprind urmtoarele informa%ii detaliate despre8

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, cu indicarea claselor de ac%iuni 'i, dac este cazul, pentru fiecare clas de ac%iuni, drepturile 'i obliga%iile ata'ate clasei respective 'i procentul din capitalul social total pe care l reprezint: !) orice restric%ii legate de transferul valorilor mobiliare, cum ar fi limitrile privind de%inerea de valori mobiliare sau necesitatea de a ob%ine aprobarea entit%ii sau a altor de%intori de valori mobiliare: ") de%inerile semnificative directe 'i indirecte de ac%iuni (inclusiv de%inerile indirecte prin structuri piramidale 'i de%ineri ncruci'ate de ac%iuni, a'a cum acestea sunt definite n reglementrile n vigoare privind pia%a de capital): d) de%intorii oricror valori mobiliare cu drepturi speciale de control 'i o descriere a acestor drepturi: #) sistemul de control al oricrei sc3eme de acordare de ac%iuni salaria%ilor, dac drepturile de control nu se exercit direct de ctre salaria%i: $) orice restric%ii privind drepturile de vot, cum ar fi limitrile drepturilor de vot ale de%intorilor unui procent stabilit sau numr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooper,nd cu entitatea, drepturile financiare ata'ate valorilor mobiliare sunt separate de de%inerea de valori mobiliare: %) orice acorduri dintre ac%ionari care sunt cunoscute de ctre entitate 'i care pot avea ca rezultat restric%ii referitoare la transferul valorilor mobiliare 'i;sau la drepturile de vot: 7) regulile care prevd numirea sau nlocuirea membrilor consiliului de administra%ie 'i modificarea actelor constitutive ale entit%ii: i) puterile membrilor consiliului de administra%ie 'i, n special, cele referitoare la emiterea sau rscumprarea de ac%iuni: <) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte 'i care intr n vigoare, se modific sau nceteaz n func%ie de o modificare a controlului entit%ii ca urmare a unei oferte publice de ac3izi%ie, 'i efectele rezultate din aceasta, cu excep%ia cazului n care prezentarea acestor informa%ii ar pre7udicia grav entitatea: aceast excep%ie nu se aplic n cazul n care entitatea este obligat n mod special s prezinte asemenea informa%ii conform altor cerin%e legale: =) orice acorduri dintre entitate 'i membrii consiliului su de administra%ie sau salaria%i, prin care se ofer compensri dac ace'tia demisioneaz sau sunt concedia%i fr un motiv rezonabil sau dac rela%ia de anga7are nceteaz din cauza unei oferte publice de ac3izi%ie. CAP-+O)6) )G!"D)R&) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& $+CS+<"!)D& 2-

106 - Situa%iile financiare anuale consolidate ale entit%ilor se auditeaz de ctre una sau mai multe persoane fizice sau 7uridice autorizate n condi%iile legii. 107 - -ersoana sau persoanele responsabile cu auditarea situa%iilor financiare anuale consolidate (denumite auditori statutari) 'i exprim, de asemenea, un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situa%iile financiare anuale consolidate pentru acela'i exerci%iu financiar. 108 - Raportul auditorilor statutari cuprinde8 ) o introducere care identific cel pu%in situa%iile financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, mpreun cu cadrul de raportare financiar care a fost aplicat la ntocmirea acestora: !) o descriere a ariei auditului statutar, care identific cel pu%in standardele de audit conform crora a fost efectuat auditul statutar: ") o opinie de audit care exprim n mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit creia situa%iile financiare anuale consolidate ofer o imagine fidel conform cadrului relevant de raportare financiar 'i, dup caz, dac situa%iile financiare anuale consolidate respect cerin%ele legale: opinia de audit este fr rezerve, cu rezerve, o opinie contrar sau, dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimrii unei opinii: d) o referire la orice aspecte asupra crora auditorii statutari atrag aten%ia, printr-un paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve: #) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situa%iile financiare anuale consolidate pentru acela'i exerci%iu financiar.

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

109 - Raportul se semneaz de ctre auditori statutari, persoane fizice, n numele acestora sau al auditorilor persoane 7uridice autorizate, dup caz, 'i se dateaz. 110 - @n cazul n care situa%iile financiare anuale ale societ%ii-mam se ata'eaz la situa%iile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari cerut de prezentele reglementri poate fi combinat cu raportul auditorilor statutari asupra situa%iilor financiare anuale ale societ%ii-mam, prevzut de Reglementrile contabile conforme cu !irectiva a "#-a a $omunit%ilor &conomice &uropene. CAP-+O)6) 2-)-R+5)R&), S&*C)R&) E" -G5<"$)R&) S"DG)I""<+R A"C)C$")R& )CG)<& $+CS+<"!)D& 111 - Situa%iile financiare anuale consolidate se ntocmesc 'i se public, potrivit legii, n moneda na%ional. 112 - Situa%iile financiare anuale consolidate sunt semnate de persoanele n drept, cuprinz,nd8 - numele 'i prenumele persoanei care le-a ntocmit, nscrise n clar: - calitatea acesteia (director economic, contabil-'ef sau alt persoan desemnat prin decizie scris de administratorul societ%ii-mam, persoan autorizat potrivit legii, membr a $orpului &xper%ilor $ontabili 'i $ontabililor )utoriza%i din Rom,nia): - numrul de nregistrare n organismul profesional, dac este cazul. 113. - Situa%iile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobrii adunrii generale a ac%ionarilor societ%ii-mam, pe baza raportului consolidat al administratorilor pentru exerci%iul financiar n cauz 'i a raportului persoanei responsabile cu auditarea situa%iilor financiare anuale consolidate. ((((((((((( -unctul 6. a fost modificat prin punctul B. din +rdin nr. 2869/2010 ncep,nd cu 12. 1.10 0. 114 - (1) Situa%iile financiare anuale consolidate, aprobate n mod corespunztor, mpreun cu raportul consolidat al administratorilor 'i raportul persoanei responsabile cu auditarea situa%iilor financiare anuale consolidate, se public de entitatea care a ntocmit situa%iile financiare anuale consolidate, conform legisla%iei n vigoare. (2) Drebuie s fie posibil ob%inerea, la cerere, a unei copii a ntregului raport consolidat al administratorilor sau a oricrei pr%i a raportului. -re%ul unei astfel de copii nu trebuie s dep'easc costul su administrativ. )ceste prevederi nu se aplic entit%ilor ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzac%ionare pe o pia% reglementat, n conformitate cu legisla%ia n vigoare privind pia%a de capital. 115 - (1) +ri de c,te ori situa%iile financiare anuale consolidate 'i raportul consolidat al administratorilor se public n ntregime, acestea trebuie s fie reproduse n forma 'i con%inutul pe baza crora auditorii statutari 'i-au ntocmit raportul lor. )cestea trebuie s fie nso%ite de textul complet al raportului de audit. (2) !ac situa%iile financiare anuale consolidate nu se public n ntregime, trebuie s se indice faptul c versiunea publicat este o form prescurtat 'i trebuie s se fac trimitere la oficiul registrului comer%ului la care au fost depuse situa%iile financiare anuale consolidate. @n cazul n care situa%iile financiare anuale consolidate nu au fost nc depuse, acest lucru trebuie prezentat. @n acest caz raportul de audit nu se public, dar se men%ioneaz dac a fost exprimat o opinie de audit fr rezerve, cu rezerve sau contrar, sau dac auditorii statutari nu au fost n msur s exprime o opinie de audit. !e asemenea, se men%ioneaz dac raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra crora auditorii statutari atrag aten%ia printr-un paragraf distinct, fr ca opinia de audit s fie cu rezerve. CAP-+O)6) 2--A+R*)DG< 5"<)CIG<G" $+CS+<"!)D E" )< $+CDG<G" !& -R+A"D E" -"&R!&R& $+CS+<"!)D

8'C9-6*'A 5"<)CIG< $+CS+<"!)D

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

116 - Aormatul bilan%ului consolidat este urmtorul8 A. )$D"#& "*+5"<"J)D& -. "*+5"<"JSR" C&$+R-+R)<& 1. $3eltuieli de constituire 2. $3eltuieli de dezvoltare 3. $oncesiuni, brevete, licen%e, mrci comerciale, drepturi 'i active similare, dac acestea au fost ac3izi%ionate cu titlu oneros, 'i alte imobilizri necorporale 4. Aond comercial pozitiv 5. )vansuri 'i imobilizri necorporale n curs de execu%ie --. "*+5"<"JSR" $+R-+R)<& 1. Derenuri 'i construc%ii 2. "nstala%ii te3nice 'i ma'ini 3. )lte instala%ii, utila7e 'i mobilier 4. )vansuri 'i imobilizri corporale n curs de execu%ie ---. "*+5"<"JSR" A"C)C$")R& 1. )c%iuni de%inute la entit%i afiliate neincluse n consolidare 2. @mprumuturi acordate entit%ilor afiliate neincluse n consolidare 3. "nterese de participare de%inute la entit%i neincluse n consolidare 4. @mprumuturi acordate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 5. "nvesti%ii de%inute ca imobilizri 6. )lte mprumuturi -2. D"D<GR" -GS& @C &$U"#)<&CIS .. )$D"#& $"R$G<)CD& -. Stocuri 1. *aterii prime 'i materiale consumabile 2. -roduc%ia n curs de execu%ie 3. -roduse finite 'i mrfuri 4. )vansuri pentru cumprri de stocuri --. $rean%e (Sumele care urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. $rean%e comerciale 2. Sume de ncasat de la entit%ile afiliate neincluse n consolidare 3. Sume de ncasat de la entit%ile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 4. )lte crean%e 5. $apital subscris 'i nevrsat ---. "nvesti%ii pe termen scurt 1. )c%iuni de%inute la entit%i afiliate neincluse n consolidare 2. )lte investi%ii pe termen scurt -2. $asa 'i conturi la bnci C. $U&<DG"&<" @C )#)CS 0. !)D+R""8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S !& -TCS <) GC )C 1. @mprumuturi din emisiunea de obliga%iuni, prezent,ndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga%iuni convertibile 2. Sume datorate institu%iilor de credit 3. )vansuri ncasate n contul comenzilor 4. !atorii comerciale - furnizori 5. &fecte de comer% de pltit 6. Sume datorate entit%ilor afiliate neincluse n consolidare 7. Sume datorate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. )lte datorii, inclusiv datoriile fiscale 'i datoriile privind asigurrile sociale '. )$D"#& $"R$G<)CD& C&D&;!)D+R"" $GR&CD& C&D& F. D+D)< )$D"#& *"CGS !)D+R"" $GR&CD& (. !)D+R""8 SG*&<& $)R& DR&5G"& -<SD"D& @CDR-+ -&R"+)!S *)" *)R& !& GC )C

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

1. @mprumuturi din emisiunea de obliga%iuni, prezent,ndu-se separat mprumuturile din emisiunea de obliga%iuni convertibile 2. Sume datorate institu%iilor de credit 3. )vansuri ncasate n contul comenzilor 4. !atorii comerciale - furnizori 5. &fecte de comer% de pltit 6. Sume datorate entit%ilor afiliate neincluse n consolidare 7. Sume datorate entit%ilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. )lte datorii, inclusiv datoriile fiscale 'i datoriile privind asigurrile sociale :. -R+#"J"+)C& 1. -rovizioane pentru pensii 'i obliga%ii similare 2. -rovizioane pentru impozite 3. )lte provizioane -. #enituri n avans 1. Subven%ii pentru investi%ii 2. #enituri nregistrate n avans 3. Aond comercial negativ ;. $apital 'i rezerve -. $apital subscris 1. $apital subscris vrsat 2. $apital subscris nevrsat --. -rime de capital ---. Rezerve din reevaluare -2. Rezerve 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Rezerve de valoare 7ust 4. Rezerve reprezent,nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 5. Rezerve din diferen%e de curs valutar n rela%ie cu investi%ia net ntr-o entitate strin 6. )lte rezerve )c%iuni proprii $,'tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii -ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 2. R&J&R#& !"C $+C#&RS"& 2-. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) R&-+RD)D(S) 2--. -R+A"DG< S)G -"&R!&R&) &H&R$"I"G<G" A"C)C$")R aferent() societ%ii-mam Repartizarea profitului 2---. "CD&R&S& $)R& CG $+CDR+<&)JS 1. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar aferent() intereselor care nu controleaz 2. )lte capitaluri proprii

8'C9-6*'A $+CDG< !& -R+A"D E" -"&R!&R& $+CS+<"!)D 117 - Aormatul contului de profit 'i pierdere consolidat este urmtorul8 1. $ifra de afaceri net 2. #aria%ia stocurilor de produse finite 'i a produc%iei n curs de execu%ie 3. -roduc%ia realizat pentru scopuri proprii 'i capitalizat 4. )lte venituri din exploatare 5. ) $3eltuieli cu materiile prime 'i materialele consumabile !) )lte c3eltuieli externe 6. $3eltuieli cu personalul8 ) Salarii 'i indemniza%ii

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro

!) $3eltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii 7. ) )7ustri de valoare privind imobilizrile corporale 'i imobilizrile necorporale !) )7ustri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea dep'esc suma a7ustrilor de valoare care sunt normale 8. )lte c3eltuieli de exploatare -rofitul sau pierderea din exploatare 9. #enituri din interese de participare 10. #enituri din alte investi%ii 'i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate 11. )lte dob,nzi de ncasat 'i venituri similare 12. )7ustri de valoare privind imobilizrile financiare 'i investi%iile de%inute ca active circulante 13. !ob,nzi de pltit 'i c3eltuieli similare 14. -rofitul sau pierderea din activitatea curent 15. #enituri extraordinare 16. $3eltuieli extraordinare 17. -rofitul sau pierderea din activitatea extraordinar 18. "mpozitul pe profit 19. )lte impozite neprezentate la elementele de mai sus 20. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar aferent() entit%ilor integrate 21. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar aferent() ntreprinderilor asociate 22. -rofitul sau pierderea exerci%iului financiar - total, atribuibil()8 - societ%ii-mam - intereselor care nu controleaz

-ostat pe = >>>.cabinetexpert.ro