Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae Pro5! univ! dr!

Tudorel TOADER
Informaii personale Tele5on Tel / Fa< 9 :& 303 3&1&';

6udec.tor la Curtea Constitu7ional. a Rom8niei

E-mail ttoader=uaic!ro ttoader=ccr!ro ,a-ionalitate Rom8n. Data na/terii 3' martie 1;(& Domeniul ocupaional 6usti-ia constitu-ional. Domeniul de specialitate - Drept >ndrum.tor de doctorat Experiena profesional universitar. / practic. ?udiciar. / administrativ. Perioada Experien profesional / universitar @ pro5esor universitar, din 3&&0A @ con5eren-iar universitar, Bn perioada 1;;C - 3&&3A @ lector universitar, Bn perioada 1;;0 - 1;;CA @ asistent universitar, Bn perioada 1;;& D 1;;0! Experien profesional / practic judiciar @ ?udec.tor la Curtea Constitu-ional. a Rom8niei, din octom2rie 3&&(A @ avocat Bn cadrul $aroului "a/i, Bn perioada 1;;1 D septem2rie 3&&( Esuspendat pe durata mandatului de ?udec.tor constitu7ionalFA @ procuror la Procuratura local. Panciu, ?ude-ul Grancea, Bn perioada septem2rie 1;C( D octom2rie 1;;&! Experien administrativ @ decan al Facult.-ii de Drept - Universitatea HAl! "! Cu#aI "a/i, din ianuarie 3&&: 4i Bn pre#entA @ prodecan al Facult.-ii de Drept, Bn perioada 1;;' D decem2rie 3&&0A @ secretar /tiin-i5ic al Consiliului Facult.-ii de Drept, Bn perioada 1;;0 - 1;;'A @ mem2ru Bn Consiliul Facult.-ii de Drept, din 1;;0 4i Bn pre#entA @ mem2ru Bn 1enatul Universit.-ii Al! "! Cu#a "a/i, Bn perioada 1;;'-3&13A @ mem2ru Bn Colegiul academic al Universit.7ii HAl!"!Cu#aI, perioada 3&&: D 3&13A @ director al )colii doctorale din cadrul Facult.-ii de Drept, din 3&&' 4i Bn pre#ent!

Pagina 1 / - Curriculum vitae Tudorel TOADER

Facultatea de Drept, Universitatea Al!"! Cu#a , $-ul Carol " nr!11, cod %&&'&( "A)" RO*+,"A Curtea Constitu-ional., Palatul Parlamentului, "ntrarea $1, $ucure/ti, Calea 10 1eptem2rie nr!3, sector ', cod po4tal &'&%3'1

Func-ia sau postul ocupat

@ pro5esor universitar doctor la Facultatea de Drept, din cadrul Universit.-ii HAle<andru "oan Cu#aI "a/i @ ?udec.tor la Curtea Constitu-ional. a Rom8niei @ activit.-i didactice, @ cercetare /tiin-i5ic., @ Bndrumare de doctorate @ ?usti-ie constitu-ional.

Activit.-i /i responsa2ilit.-i principale

,umele /i adresa anga?atorului Facultatea de Drept, Universitatea Al!"! Cu#a , $-ul Carol " nr!11, cod %&&'&( "A)" RO*+,"A Curtea Constitu-ional., Palatul Parlamentului, "ntrarea $1, $ucure/ti, Calea 10 1eptem2rie nr!3, sector ', cod po4tal &'&%3' Educaie i formare Perioada 1;C3 D 1;C(, Facultatea de Drept din cadrul Universit.-ii Ale<andru "oan Cu#a "a/i 3&&:, Colegiul ,a-ional de Ap.rare D curs postuniversitar 1;%' D 1;%;, Jiceul de matematic. - 5i#ic. Unirea Foc/ani, ?ude-ul Grancea Cali5icarea / diploma o2-inut. Jicen-iat Bn drept, Doctor Bn /tiin-e ?uridice! Disciplinele principale studiate / Titular la disciplinele competen-e pro5esionale @ Criminologie, Bn perioada 1;;0-1;;(A do28ndite @ Drept Penal Rom8n! Partea special., din 1;;: 4i Bn pre#entA @ "n5rac-iunile prev.#ute Bn legile speciale, Bn perioada 1;;;-3&11A @ Drept penal european, din 3&&& 4i Bn pre#ent! Aptitudini i competene personale Jim2a matern. Rom8na Jim2i str.ine cunoscute France#., Engle#. D nivel mediu Competen-e /i aptitudini de *edii utili#are a calculatorului Alte competen-e /i aptitudini Experien editorial >n cadrul editurii 6unimea din "a/i, am ini-iat /i coordone# seria de pu2lica-ii ?uridice JUS! *em2ru Bn Colegiul de redac-ie laK @ Analele /tiin-i5ice ale Universit.-ii HAle<andru "oan Cu#a "a/i, seria )tiin-e ?uridice, din 1;;:Eredactor responsa2il din 3&&:FA @ Revista de Drept Penal, din 1;;CA @ Revista Rom8n. de $ioetic., din 3&&0A @ Curierul ?udiciar, din 3&&:A @ Caiete de Drept penal, din 3&&'A @ 6urnalul de 1tudii 6uridice, Facultatea de Drept D Universitatea HPetre AndreiI din "a/i, din 3&&;A @ $uletinul Cur-ii Constitu-ionale, din 3&&;Eredactor responsa2ilFA
Pagina 3 / - Curriculum vitae Tudorel TOADER Facultatea de Drept, Universitatea Al!"! Cu#a , $-ul Carol " nr!11, cod %&&'&( "A)" RO*+,"A Curtea Constitu-ional., Palatul Parlamentului, "ntrarea $1, $ucure/ti, Calea 10 1eptem2rie nr!3, sector ', cod po4tal &'&%3'3

@ Dreptul, din 3&11! @ Revista D Acta Universitatis D Universitatea LDanu2iusI Mala7i Alte activiti profesionale @ mem2ru Bn C!,!A!T!D!C!U! D Comisia na-ional. de specialitate pentru con5irmarea titlurilor de pro5esor universitar, con5eren-iar universitar, cercet.tor /tiin-i5ic gradul " /i cercet.tor /tiin-i5ic gradul "", din 3&&( 4i Bn pre#entA @ mem2ru Bn Consiliul )tiin-i5ic al "!,!*! - "nstitutul ,a-ional al *agistraturii, din 3&&: 4i Bn pre#entA @ mem2ru Bn A!"!D!P! - Asocia-ia "nterna-ional. de Drept Penal /i Comitetul de Direc-ie al Asocia-iei Rom8ne de )tiin-e PenaleA @ mem2ru Bn 1ocietatea Rom8n. de $ioetic.A @ mem2ru Bn Asocia7ia Rom8n. de Drept Constitu7ionalA @ mem2ru de onoare Bn Consiliul Ntiin7i5ic al "nstitutului de Cercet.ri 6uridice IAcad! Andrei R.dulescuI al Academiei Rom8ne! Distincii @ Ordinul ,a-ional H1teaua Rom8nieiI Bn grad de HCavalerI, con5erit de c.tre Pre/edintele Rom8niei, prin Decretul nr! :&1 din &' iunie 3&13A @ Ordinul H15in-ii >mp.ra-i Constantin /i ElenaI, con5erit de c.tre PatriarOul $isericii Ortodo<e Rom8ne, Bn Re/edin-a PatriarOal. din $ucure/ti, su2 nr! 1&, Bn 3&13, luna iunie, #iua 3&! e<tras D Constituia Romniei reflectat n jurisprudena constituional, Editura Pamangiu, $ucure/ti, 3&11, "1$, ;%C-(&(-'33-'(C-C, 03; pag!A Drept penal romn. Partea special, Editura Pamangiu, $ucure/tiK @ edi7ia % Da, 3&13, "1$, ;%C-(&(-'33-C;(-3, ':; pagA @ edi-ia ( - a, 3&13, "1$, ;%C-(&(-'33-';;-;, ''' pag!A @ edi-ia ' -a, 3&11, 5orma revi#uit. /i actuali#at. a edi-iei a ' Da, din 3&1&, "1$, ;%C-(&(-'33-0'(-1,':% pagA @ edi-ia : Da, 3&&;, "1$, ;%C-(&(-'33-&;C-&, '0; pag!A reeditat. tot Bn 3&&;, "1$,;%C-(&(-'33-&;C-&A @ edi-ia 0 -a, revi#uit. /i actuali#at., 3&&%, "1$, ;%CD;%0D1%3&D;3D&, '&& pag!A reeditat. Bn 3&&C, "1$, ;%CD;%0D1C0(DC'-&, '13 pag!A @ edi-ia 3 -a, 3&&%, "1$, ;%C-;%0-1%3&-&(-%, ::& pag! Infraciunile prevzute n Legile speciale, Editura Pamangiu, $ucure4tiK @ edi7ia ' Da, 3&13, "1$, ;%C-(&(-'33-%((-C, :C' pag!A @ edi-ia : Da, 3&11,"1$, ;%C- (&(- '33-:3;-3, '3& pag! Codul penal i Codul de procedur penal! "otrri C#D$! Decizii ale Curii Constituionale! Recursuri n interesul legii, edi-ie adnotat., Editura Pamangiu, $ucure4tiK @ edi7ia : Da, 3&10, "1$, ;%C-(&(-'33-;1'-&, '%0 paginiA @ edi-ia 0 -a, 3&13, "1$, ;%C-(&(-'33-'3&-(A @ edi-ia 3 -a, 3&11, "1$, ;%C-(&(-'33-:1;-0A @ edi7ia 1 Da, 3&1&! Dicionarul personalitilor juridice romne ti, EBn cola2!F, Editura Pamangiu, $ucure/ti, 3&&C, "1$, ;%CD(&(D'33D&0C-(, 3(& pag!

List lucrri tiinifice

Pagina 0 / - Curriculum vitae Tudorel TOADER

Facultatea de Drept, Universitatea Al!"! Cu#a , $-ul Carol " nr!11, cod %&&'&( "A)" RO*+,"A Curtea Constitu-ional., Palatul Parlamentului, "ntrarea $1, $ucure/ti, Calea 10 1eptem2rie nr!3, sector ', cod po4tal &'&%3'0

Decennium %oztanicense. &'orni( radova EBn cola2!F,Ri?eQa, Croa-ia, 3&&C, "1$, ;%C-;'0-(';%-(%-'! Codul penal i Legile speciale ) doctrin! jurispruden! decizii ale Curii Constituionale! *otrri C#D$,EBn cola2!F, Editura Pamangiu, $ucure/ti, 3&&%, "1$, ;%CD;%0D1%3&-&%- :, C': pag! +ransition of Criminal Procedure s,stems E Bn cola2!F, Ri?eQa, Croatia, 3&&:, "1$, ;'0-(';%-::-(! Legislaia medicalEBn cola2!F, $ucure/ti, Editura All $ecQ, 3&&0, "1$, ;%0D(''D 0%CD%, :&1 pag! Infraciunile prevzute n legile speciale! Reglementare! Doctrin.! 6urispruden-. EBn cola2!F, $ucure/ti, Editura All $ecQ, 3&&0, "1$, ;%0-(''-0:&-R, 033 pag! Drept penal. Partea special! Culegere de pro2leme din practica ?udiciar. pentru u#ul studen-ilor, $ucure/tiK ! editura All $ecQ, 3&&0, "1$, ;%0D(''D3%CD&, 03: pagA @ edi-ia 3 -a, 1;;;, Casa de editur. 4i pres. Nansa s!r!l!, "1$, ;%0-;1(%-%;-;, 3(3 pag! @ edi-ia 1 -a, 1;;(, "1$, ;%0-;1(%-:C-;, 3;' pagA Drept penal. Partea special, $ucure/ti, Editura All $ecQ, 3&&3, "1$, ;%0-(''-30%0, ''' pag! ! Drept penal romn. Partea special EBn cola2!F, Casa de editur. /i pres. )ansa s!r!l!, $ucure/tiK @ edi-ia "-a, 1;;:, "1$, ;%0-;1(%-0&-(, (0( pag!A @ edi-ia a ""-a, 1;;(, "1$, ;%0-;1(%-::-(, ((; pag!A @ edi-ia a """-a -1;;%, reeditat. Bn 1;;C, "1$, ;%0-;1(%-%1-0A reeditat. 4i Bn 1;;;, "1$, ;%0-;1(%-CC-C, ((3 pag!A @ edi-ia a "G-a 3&&1, "1$, ;%0D;1(%D;3D(, %0( pag! Drept penal. Infraciuni prevzute n legile speciale, Editura Funda-iei COemarea, "a/i, 1;;0! 1tudii /i articole pu2licate Bn reviste de specialitate din -ar. /i din str.in.tate! Particip.ri la proiecte de cercetare /tiin-i5ic.! Particip.ri la di5erite Con5erin-e 4i Congrese, organi#ate Bn -ar. sau Bn str.in.tate!
Ultima actuali#areK 1' mai 3&10

Pagina : / - Curriculum vitae Tudorel TOADER

Facultatea de Drept, Universitatea Al!"! Cu#a , $-ul Carol " nr!11, cod %&&'&( "A)" RO*+,"A Curtea Constitu-ional., Palatul Parlamentului, "ntrarea $1, $ucure/ti, Calea 10 1eptem2rie nr!3, sector ', cod po4tal &'&%3':