Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA NR.

6 MANEVRE N STAII CU DIVERSE SCHEME DE CONEXIUNI SISTEME DE BLOCAJ ALE SEPARATOARELOR


6.1. SCOPUL URMRIT Se urm re te nsu irea manevrelor din centrale i sta ii cu diferite scheme de leg turi primare. n acest scop, pe l ng unele recomand ri pentru evitarea gre elilor de manevr sunt prezentate i c teva dintre principalele sisteme de blocaj ale separatoarelor folosite n practic . aralel cu cunoa terea unei scheme de blocaj electromagnetic a separatoarelor, n aceast etap se mai urm re te familiarizarea cu o metod de concepere a schemelor de circuite secundare. 6.2. CONSIDERAII TEORETICE 6.2.1. Func iile cuplei transversale i particularit ile manevrelor cu acest circuit !ircuitul de cupl transversal se prevede n instala iile cu dou sau mai multe sisteme de bare i c te un ntreruptor pe circuit pentru trei func iuni care se reamintesc n cele ce urmeaz . 6.2.1.1. Verificarea st rii izola iei unui sistem de bare care p n n momentul respectiv a fost n rezerv rece "e obicei, dup verificarea st rii izola iei pe acest sistem de bare, se trec f r ntreruperea aliment rii o parte sau toate circuitele care p n atunci erau racordate la cel lalt sistem de bare. n e#ploatare, pentru scurtarea duratei manevrelor, cele dou separatoare ale unui circuit de cupl transversal sunt adeseori men inute nchise. nainte de aducerea n stare de func ionare a unui sistem de bare se recomand o e#aminare vizual a acestuia, verific ndu$se dac nu e#ist conductoare rupte, scurtcircuitoare uitate, izolatoare sparte etc. n prima etap $ de verificare a izola iei sistemului de bare care se aduce n stare de func ionare $ protec ia cuplei este astfel reglat nc t n caz de defect, s comande declan area naintea oric rei alte protec ii de circuit din sta ia respectiv . n timpul celei de a doua etape $ de trecere a circuitelor de pe un sistem pe altul $ protec ia cuplei trebuie s fie deconectat . !hiar dac n acest interval de timp ar ap rea un defect, deoarece se fac manevre de comuta ie cu separatoare sub sarcin , nu mai este permis ntreruperea leg turii care men ine la bornele acestora diferen a de poten ial neglijabil .

%&

'erificarea vizual a barei ce urmeaz a fi adus n stare de func ionare, precum i deconectarea i conectarea protec iei cuplei trebuie trecute ca puncte distincte n foaia de manevr . La trecerea unui circuit de pe o bar pe alta, mai nt i se nchide separatorul de racordare la noul sistem de bare i de abia dup aceea se deschide cel de al doilea separator prin care se f cea leg tura la cel lalt sistem de bare. (ceste opera ii e#trem de simple trebuie f cute cu mult aten ie, e#ist nd pericolul tragerii unui separator sub sarcin . e baza studiilor psihotehnice f cute n vederea evit rii gre elilor de manevrare, atunci c nd lipse te blocajul i trebuie trecute mai multe circuite de pe o bar pe alta, se face recomandarea de a se efectua mai nt i toate manevrele de nchidere a separatoarelor de bare pentru dublarea aliment rilor i de abia pe urm se va trece la opera iile de deschidere ale celorlalte separatoare de bare. 6.2.1.2. Cuplarea n paralel a dou sisteme de bare care se sesc n stare de func ionare ) astfel de manevr poate fi util n mai multe situa ii din e#ploatare. *a se poate realiza f r o prealabil sincronizare dac ntre cele dou bare e#ist o leg tur prin re eaua sistemului. (stfel, trebuie subliniat c n instala iile cu dou sisteme de bare, pentru m rirea siguran ei se prefer func ionarea cu circuitele mp r ite ntre cele dou bare i cupla nchis . "ac curen ii de scurtcircuit precalcula i rezult prea mari, pentru reducerea acestora se recurge la deschiderea cuplei. "ac sistemele de bare func ioneaz nesincron, nintea cupl rii mai este necesar efectuarea unei sincroniz ri fine. n particular, o astfel de situa ie se nt lne te atunci c nd trebuie cuplat n paralel o central cu sistemul printr$o linie la care nu este racordat un transformator de tensiune sau dac aceasta e#ist , dar la el nu se pot conecta aparatele de m surat pentru sincronizare. n aceste cazuri, se elibereaz complet un sistem de bare, la care apoi se racordeaz linia de leg tur cu sistemul. (paratele de m surat pentru sincronizare se leag la reductoarele de tensiune ale celor dou bare i cuplarea n paralel se face prin ntreruptorul de cupl transversal . 6.2.1.!. "nlocuirea pe durata unei revizii sau repara ii a unui ntreruptor de linie cu ntreruptorul de cupl transversal ntr$o prim etap , unul din sistemele de bare colectoare se elibereaz de toate circuitele, urm nd a fi intercalat n serie cu circuitul de cupl transversal i circuitul al c rui ntreruptor este scos n revizie +fig.%.&,a,. -anevra comport apoi dou scurte ntreruperi n alimentarea circuitului respectiv, prima la nceput, pentru untarea ntreruptorului, iar cea de a doua dup terminarea reviziei, pentru de untare i refacerea leg turilor la bornele ntreruptorului. n cazurile c nd re eaua este insuficient de buclat , pentru a se evita cele dou scurte ntreruperi i imobilizarea temporar a unui sistem de bare colectoare

%.

se folosesc scheme cu sistem de bare de ocolire i un circuit de cupl de ocolire +fig.%.&,b,.

Fig.6.1. Sc !"! #! $c$%i&! ' ()(i *)+&!&(,+$& #! %i)i! 6.2.2. #articularit ile manevrelor cu o cupl de ocolire entru a nu se ntrerupe alimentarea circuitului al c rui ntreruptor urmeaz a fi ocolit, ntr$o prim etap se dubleaz alimentarea sa prin ntreruptorul i bara de ocolire. (bia apoi se deconecteaz ntreruptorul la care se va lucra i separatoarele care l scot de sub tensiune. naintea admiterii la lucru a echipei de repara ii se mai aplic prevederile / - prezentate n tema a patra din acest ndrumar. n laborator, bar de ocolire e#ist +n scop didactic, n sta ia D, care spre deosebire de schema %.&,b, este prev zut numai cu un singur sistem de bare colectoare. 6.2.!. #articularit ile manevrelor cu cuple care pot realiza le turi de mai multe feluri "in aceast categorie de circuite, n laborator e#ist numai o cupl longo$ transversal n sta ia A. !u ea se pot realiza o leg tur longitudinal ntre cele dou sec ii de bare i dou leg turi transversale, ntre fiecare din cele dou sec ii i cel de al doilea sistem de bare nesec ionat. 0a un moment dat, o astfel de cupl combinat poate fi folosit doar pentru realizarea uneia singure din cele trei feluri de leg turi posibile. Se subliniaz n mod special c n permanen , de fiecare parte a ntreruptorului de cupl nu se poate g si nchis dec t un singur separator. n cazurile n care sta ia nu este prev zut cu o cupl longo$transversal sau longitudinal sau acest circuit este defect, leg tura dintre sec ii poate fi realizat prin cel de al doilea sistem de bare $ de obicei nesec ionat $ nchiz nd cuplele transversale care l racordeaz la cele dou sec ii. 6.2.$. %loca&ul separatoarelor Separatoarele sunt aparate de comuta ie la care nu se prev d dizpozitive de stingere a arcului electric ce ar ap rea la deconectarea unui circuit electric aflat sub

%1

curent. "in acest motiv nu se admite deschiderea separatoarelor dec t sub sarcini foarte mici, de ordinul a cel mult &2 din curentul lor nominal. entru a se mpiedica gre eli de manevr , n sta ii se prev d blocaje care nu permit ac ionarea separatoarelor dec t dup declan area ntreruptorului sau, dac e#ist o leg tur n paralel, n a a fel nc t la bornele separatorului diferen a de poten ial s fie mai mic de 0,01 Uno m . "e asemenea, n cazul separatoarelor de linie cu cu ite de legare la p m nt se folose te adeseori un blocaj ntre cu itele principale i cu itele de p m nt pentru ca aceste dou feluri de cu ite s nu fie nchise simultan, put ndu$se provoca astfel un scurtcircuit trifazat pe linia respectiv . n func ie de tipul separatorului i de firma constructoare e#ist diverse tipuri de blocaje. n cele ce urmeaz sunt prezentate c teva tipuri mai uzuale, e#istente i n laboratorul de !entrale i sta ii electrice. 6.2.$.1. %loca&ul mecanic *#ist dou modalit i, principial diferite, de realizare a blocajului mecanic al separatoarelor. A. 3locajul mecanic de avertizare realizeaz doar o prevenire a celui ce urmeaz s ac ioneze un separator cu privire la eventualitatea unei gre eli, dar n final nu$l mpiedic s fac o manevr gre it . 4n acest scop, de e#emplu, maneta de ac ionare este continuu z vor t cu ajutorul unui tift, men inut de un resort n aceast pozi ie. entru deblocare se nvinge ac iunea resortului tr g nd tiftul, ceea ce permite rotirea manetei de ac ionare. (cest blocaj realizeaz totu i o blocare a separatorului contra unor ac ion ri accidentale datorate greut ii proprii a manetei de ac ionare, a unei atingeri nedorite din partea persoanelor neavizate sau datorit for elor electrodinamice m rite ce pot ap rea uneori n func ionarea circuitului respectiv. n laborator, acest blocaj este prev zut la celulele de m sur din sta iile C i D. B. 3locajul mecanic propriu$zis realizeaz o dependen constructiv a posibilit ii de manevrare a separatorului respectiv de pozi ia unui alt aparat din schem , care condi ioneaz posibilitatea de e#ecutare a manevrei. "e e#emplu, n acest sens, n laborator se realizeaz blocajul tuturor cu itelor de legare la p m nt a liniilor din sta ia A, n func ie de pozi ia cu itelor principale ale separatoarelor respective de linie. n cazul sistemului folosit n laborator, blocarea mecanic ntre cele dou cu ite se realizeaz cu ajutorul unor piese metalice crestate & +fig.%..,, a c ror pozi ie se modific printr$un sistem de p rghii . n func ie de pozi ia n care se afl cu itele separatorului. 5tiftul 1 blocheaz n permanen una din piesele & i n acest mod cele dou cu ite nu pot fi nchise simultan.

%6

Fig.6.2. E-!",%( #! &!'%i.'&! c$)/+&(c+i01 ' 2%$c'3(%(i "!c')ic *)+&! c(4 i+!%! ,&i)ci,'%! '%! ()(i /!,'&'+$& #! %i)i! 5 i c(4 i+!%! #! %!g'&! %' ,1 "6 )+ 6.2.$.2. 'lementele i sc(ema electric cu a&utorul c rora se realizeaz bloca&ul electroma netic al separatoarelor n figura %.1 este prezentat o schem principial a blocajului electromagnetic al unui separator de bare, ntr$o instala ie simpl , cu un singur sistem de bare colectoare. Se deosebesc dou p r i principale7 z vorul de blocare 2 i cheia electromagnetic 5 pentru deblocare, care este amovibil . !el ce condi ioneaz posibilitatea manevr rii i deci a debloc rii separatorului este ntreruptorul. (tunci c nd este deschis, ntreruptorul asigur prezen a tensiunii la contactele de alimentare pentru deblocare CDB, prin intermediul contactului s u au#iliar 9.

&. -aneta dispozitivului de ac ionare .. 8 vorul de blocare 1. !uiul de blocare 6. !ontactele de alimentare pentru deblocare +CDB, 9. !heia electromagnetic %. 3obina cheii :. !ontactele cheii ;. <ija pentru atragerea cuiului =. !ontactele au#iliare ale ntreruptorului &>. 0 ca ele pentru cuiul de blocare Fig.6.7. Sc !"' ,&i)ci,i'%1 ' 2%$c'3(%(i !%!c+&$"'g)!+ic '% ()(i /!,'&'+$& "ac contactele 7 ale cheii amovibile de deblocare se introduc n contactele fi#e CDB ale z vorului, bobinajul cheii va fi parcurs de curent. <ija 8 se magnetizeaz i n cazul n care este ap sat , atrage cuiul 1, ceea ce face posibil

%9

ac ionarea separatorului. "up o comutare, cuiul intr n cel lalt l ca 10 i separatorul r m ne blocat n aceast nou pozi ie. 3locajul separatoarelor face parte din circuitele secundare ale unei instala ii electrice, ntruc t nu contribuie direct la producerea, transformarea i transportul energiei electrice, ci ajut doar la buna desf urare a acestor procese. Schema cone#iunilor de principiu ale circuitelor secundare este un desen n care sunt reprezentate n mod conven ional leg turile electrice dintre dispozitivele i aparatele care intervin n schem . (limentarea acestor scheme se face de la surse independente, de curent continuu sau uneori de curent alternativ, prin siguran e individuale. entru a se preveni una din cauzele refuzului de func ionare a schemei, se prevede un control al st rii siguran elor. n general, schemele de circuite secundare se deseneaz cu aparatele din instala ie n starea lor normal . S+'&!' )$&"'%1 a unui aparat electric s$a convenit s se considere acea stare n care7 la relee, contactoare etc., nici unul dintre circuitele bobinelor nu este parcurs de curent? la !ntreruptoare "au "eparatoare, contactele din circuitele primare sunt deschise. 0a montajul n sta ii, ntreruptoarele i separatoarele sunt de regul echipate cu c te un bloc cu mai multe contacte au#iliare +bloc$contacte,, intercalate n circuitele secundare i care se comut printr$un sistem de p rghii, simultan cu contactele principale din circuitul primar. Starea normal a ntreruptoarelor i separatoarelor se define te pentru a se preciza, n raport cu aceasta, pozi iile diferitelor lor contacte au#iliare. Se numesc c$)+'c+! )$&"'% #!/c i/!, acele contacte care sunt deschise n stare normal , iar c$)+'c+! )$&"'% *)c i/!8 acelea care sunt nchise n stare normal . n tabelul %.& sunt ar tate modurile de reprezentare n schemele de circuite secundare ale celor dou feluri de contacte. Ti,(% c$)+'c+(%(i normal deschis normal nchis T'2!%(% 6.1. M$#(% #! &!,&!.!)+'&!

6.2.$.!. )pera ii lo ice n sc(emele de circuite secundare i cone*iunile respective ) parte dintre elementele care intr n compunerea schemelor de circuite secundare realizeaz opera ii cu caracter logic. !omportarea fiec rui astfel de element este condi ionat de ac iuni ale personalului de e#ploatare sau de anumite

%%

situa ii care pot apare n func ionarea schemei de circuite primare. 4n momentul n care este ndeplinit un anumit ansamblu de condi ii, un element de e#ecu ie intr n func iune, ndeplinind una sau mai multe ac iuni pentru care a fost prev zut respectiva schem de circuite secundare. entru n elegerea func ion rii i pentru conceperea schemelor de circuite secundare se poate considera suficient cunoa terea a trei opera ii logice de baz , care vor fi prezentate n cele ce urmeaz . !ondi iile elementare vor fi concretizate prin contactele #, iar rolul elementului de e#ecu ie l va avea bobina B$. (ceasta poate fi, de e#emplu, bobina cheii electromagnetice din figura %.1 care atrage cuiul de blocare al unui separator. Se atrage n mod special aten ia c modurile de legare ale contactelor # prezentate n cele ce urmeaz /()+ 0'%'2i%! )("'i *) (&"1 +$'&!%! +&!i i,$+!.!7 bobina de e#ecu ie B$ e"te le%at !n "erie cu ansamblul contactelor @ care i condi ioneaz alimentarea? e&ecu' ia con"t !n e&citarea bobinei B$, care se consider c are loc atunci c nd, prin aplicarea unei tensiuni corespunz toare, bobina devine capabil s atrag cuiul de blocare? ndeplinirea fiec rei condi ii elementare se reflect n schema de circuite secundare prin !nc(iderea contactului # corespunz tor? n cazul ntreruptoarelor i al separatoarelor, acesta poate fi at t un contact au#iliar normal deschis, care se nchide odat cu aparatul respectiv, c t i un contact au#iliar normal nchis, care se nchide odat cu deschiderea aparatului respectiv. '. )pera ia A/*B(C*D sau A4/'*CS4E/*D (ceasta const n trecerea dintr$una din cele dou situa ii posibile ale unui element din schem n cealalt situa ie, care este contrar primeia. "e e#emplu, n figura %.6 o astfel de opera ie se e#ecut c nd contactul normal deschis @ se nchide $ i n consecin , la bornele bobinei de e#ecu ie nseriate se aplic tensiunea necesar pentru e#citarea ei $ /'( atunci c nd bobina B$ ini ial nee#citat , se e#cit .

%:

Fig.6.9. E-!",%i:ic'&!' $,!&'4 i!i ;NE<ARE= 2.

Fig.6.>. E-!",%i:ic'&!' $,!&'4 i!i ;? I=

)pera ia de conjunc ie sau opera ia A5 4D Fie o opera ie final care poate fi e#ecutat numai dac "unt !ndeplinite "imultan toate condi' iile elementare C1 ,C2 ,...,Cn . !orespunz tor fiec rei condi ii C) n schem se prevede c te un contact #) . )pera ia final se va putea e#ecuta numai dac toate elementele care o condi ioneaz +5 i #1 5 i #2 ... 5 i #n , o vor permite. "e e#emplu, +fig.%.9,, n cazul c nd opera ia final este e&citarea bobinei nseriate B$ i ndeplinirea fiec rei condi ii elementare este materializat prin !nc(iderea c te unui contact, toate aceste contacte trebuie legate n serie. c. )pera ia /**G!0ES4'D de disjunc ie nee#clusiv , numit i opera ia AS(E

Fig.6.6. E-!",%i:ic'&!' $,!&'4 i!i ;SAU NEEXCLUSIV= Fie o opera ie final care poate fi e#ecutat dac e"te !ndeplinit cel pu' in una, oricare dintre mai multe condi ii elementare C1 , C2 ... sau Cn . )pera ia trebuie s se poat e#ecuta dac cel pu in unul, oricare, dintre elementele care o condi ioneaz +/'( #1 /'( #2 ... /'( #n , o va permite. "e e#emplu, n cazul c nd opera ia final este e&citarea bobinei !n"eriate B$ din figura %.% i ndeplinirea fiec reia dintre condi iile elementare este concretizat prin nchiderea c te unui contact, toate aceste contacte trebuie legate n paralel. 6.2.$.$. +c(ema electric a bloca&ului electroma netic al separatoarelor unei linii racordate la bare colectoare duble n cele ce urmeaz se va prezenta modul n care, aplic nd elementele din paragraful precedent, se poate construi treptat o schem de circuite secundare. 4nsu irea metodicii generale, aplicat n acest caz particular, poate fi util pentru formarea modului de g ndire a viitorilor ingineri. Se vor folosi elementele prezentate n figura %.1. Fiecare separator se consider prev zut cu c te un z vor de blocare, av nd contactele CDB pentru

%;

alimentarea cheii amovibile de deblocare. )pera ia final fiind e#citarea bobinei cheii, se va urm ri ca atunci c nd separatorul poate fi manevrat i deci deblocat, contactele corespunz toare realiz rii condi iilor elementare s fie nchise i s e#iste tensiune la contactele fi#e CDB.

Fig. 6.@. Sc !"' "$)$:i%'&1 ' ()!i i)/+'%'4 ii c( 2'&! c$%!c+$'&! #(2%! entru fiecare separator se va proceda n trei etape succesive7 "e deduc condi' iile care trebuie satisf cute pentru ca acest separator s poat fi manevrat, judec nd pe schema monofilar a circuitelor primare din figura %.:? n final, aceste condi ii se formuleaz concis n limbajul opera iilor logice? folosind pentru fiecare condi ie elementar c te un contact au#iliar al aparatului din schema de circuite primare care trebuie s sesizeze satisfacerea condi iei respective, se "tabile"c tipurile ace"tor contacte au&iliare 7 normal deschis sau normal nchis? "e repre*int "c(ema corespunz toare de circuite secundare cu ajutorul elementelor preg tite n primele dou etape.

Fig.6.A. Sc !"' #! 2%$c'3 '% /!,'&'+$&(%(i #! %!g'&! %' ,1 "6 )+ '. 3locajul separatorului de legare la p m nt ! nd circuitul liniei radiale din figura %.: este separat de tensiunea barelor colectoare, separatorul de legare la p m nt poate fi nchis f r pericolul ca n acest fel s se produc un scurtcircuit. (ceast condi ie de principiu este satisf cut n dou cazuri7 fie c nd este deconectat ntreruptorul, fie c nd sunt deschise ambele separatoare de bare. Fiind suficient s fie satisf cut oricare dintre aceste dou condi ii, corespunz tor fiec reia dintre ele poate fi construit c te o schem distinct de blocaj. n primul caz, la contactele CDB+p va trebui s apar tensiune atunci c nd ntreruptorul se deschide i, odat cu el, contactul s u au#iliar ndepline te o

%=

opera ie de inversiune, nchiz ndu$se. ( adar, n serie cu CDB+p trebuie intercalat un contact au#iliar care este nchis atunci c nd ntreruptorul este declan at. !onform defini iei din paragraful %...6... acesta trebuie s fie un contact au#iliar normal nchis al ntreruptorului +fig.%.;,a,. n cel de al doilea caz trebuie satisf cut o condi ie comple# din dou condi ii elementare7 5 i separatorul +C1 s fie deschis 5 i separatorul +C2 s fie deschis. entru fiecare din aceste dou condi ii elementare se poate judeca ntocmai ca i n primul caz, al condi ion rii n func ie de ntreruptor. Se ajunge astfel la concluzia c este necesar c te un contact au#iliar normal nchis al fiec rui separator de bare. n cele trei ipoteze enun ate n paragraful precedent, opera iei logice A54D i corespunde n schem cone#iunea serie a celor dou contacte au#iliare ale separatoarelor de bare +fig.%.;,b,. "intre cele dou variante posibile, n sta ia C s$a adoptat cea din figura %.;,b condi ion ndu$se de deschiderea ambelor separatoare de bare, at t separatorul de legare la p m nt, c t i posibilitatea debro rii c ruciorului cu ntreruptor. n sta ia A s$a adoptat cealalt variant de schem , din figura %.;,a, cu condi ionarea n func ie de un singur aparat din schema de circuite primare. 4n sta ia A e#ist nd ns i separatoare de linie +care n sta ia C lipsesc, a e#istat posibilitatea de a se alege ntre condi ionarea n func ie de ntreruptor sau n func ie de separatorul de linie. ( fost adoptat solu ia condi ion rii separatorului de legare la p m nt n func ie de separatorul de linie +fig.%.&&,. 2. 3locajul separatoarelor de bare osibilitatea de manevrare a unuia dintre separatoarele de bare, de e#emplu +C1 , poate s depind de dou condi ii comple#e7 /'( cel lalt separator de bare +C2 este deschis 5 i ntreruptorul este de asemenea deschis? /'( cel lalt separator de bare +C2 este nchis 5 i cele dou bare sunt legate prin cupl , fiind nchis 5 i separatorul +1 5 i separatorul +2 5 i ntreruptorul ,C-. rima condi ie are n vedere manevrele de trecere a celulei n rezerv cald $ prin nchiderea $ sau n rezerv rece $ prin deschiderea separatorului de bare. !ea de a doua condi ie are n vedere manevra de trecere a unui circuit de pe un sistem de bare pe altul +paragraful %...&.&.,. !ele dou condi ii comple#e fiind de tipul .+AU/+AU0, circuitele respective se leag n paralel +fig.%.=,.

:>

0a stabilirea tipului contactelor au#iliare prin care se concretizeaz n schem condi iile elementare, se poate face un ra ionament detaliat $ care este foarte util pentru ncep tori $ sau se poate utiliza urm toarea regul simpl 7 #! %' :i!c'&! /!,'&'+$& /'( *)+&!&(,+$& c'&! ,!&"i+! #!2%$c'&!' '+()ci c6 )# !/+! #!/c i/ /! :$%$/!5 +! c6 +! () c$)+'c+ )$&"'% *)c i/ 5 i i)0!&/. !ondi iile elementare care compun fiecare din cele dou condi ii comple#e sunt de tipul A54D? prin urmare contactele au#iliare corespunz toare se leag n serie. "in cele de mai sus rezult importan a pe care o are un ra' ionament corect 1 i complet pe "c(ema mono2ilar $ pentru a nu se uita vreuna dintre condi iile din e#ploatare n care poate fi manevrat corect separatorul respectiv $ precum i 2ormularea conci" 1 i corect !n limba)ul opera' iilor lo%ice, pentru a se u ura transcrierea n schema de circuite secundare. !a e#erci iu, se recomand cititorului s construiasc analog, dar f r a se inspira din te#t, circuitele de blocaj pentru cel lalt separator de bare. c. Ceunirea schemelor par iale construite anterior 4n cadrul acestei opera ii, care se face n final, se urm re te n primul r nd !c$)$"i' #! c$)+'c+! '(-i%i'&!. "e e#emplu, n loc de a se folosi dou contacte au#iliare normal nchise ale ntreruptorului +unul pentru circuitul de blocaj al lui +C1 i altul pentru +C2 , se va folosi un singur contact au#iliar. (cesta se scoate n eviden n partea st ng +fig.%.&>,, iar cele dou circuite constituite din elementele care au mai r mas se leag n paralel. Se poate considera c bloc$ contactul , a fost dat ;factor comun=, realiz ndu$se n continuare cu cele dou circuite o cone#iune de tipul ;SAU=. !ontactele au#iliare nseriate ale celor trei aparate ale cuplei transversale ar trebui repetate n circuitele de blocaj ale tuturor separatoarelor de bare din sta ie. *le se dau factor comun, folosind n acest scop o baret suplimentar BB numit baret de blocaj. (ceasta se introduce din motive de comoditate n montaj, av nd rolul unui nod electric e#tins n spa iu, la care $ n sta iile cu mai multe circuite de linii, generatoare i transformatoare, fiecare cu c te dou separatoare de bare $ poate fi necesar racordarea a zeci de circuite de blocaj. 4n acest ultim caz, opera ia

:&

; de dare n factor comunD contribuie i la o substan ial economie de conductoare folosite pentru realizarea schemei. "up cum se poate observa compar nd schema din figura %.&> cu schemele par iale din figura %.;,b i figura %.=, opera iile de reunire pot necesita i unele modific ri n ceea ce prive te pozi iile relative n schem ale contactelor. entru a se evita gre elile, la sfr it trebuie f cut ntotdeauna o verificare, recitind pe schem condi iile logice de la care s$a pornit ini ial i control nd dac nu s$au strecurat leg turi noi care ar corespunde unor condi ii incorecte pentru instala ia respectiv . !a e#erci iu, cititorul este invitat s fac o astfel de ;lectur de verificare= a schemei din figura %.&>.

:.

n reprezentarea desf urat a schemelor de circuite secundare, n dreptul fiec rui circuit se scrie pe scurt rolul acestuia, a a fel nc t schema s poat fi c t mai u or citit i n eleas . 6.2.$.,. %loca&ele electroma netice din laboratorul de Centrale i sta ii electrice 3locajul separatoarelor din sta ia C este identic cu cel analizat n paragraful precedent, schema respectiv fiind reprezentat n figura %.&>. entru efectuarea manevrelor n sta ia C mai este util de re inut c deschiderea ntreruptorului de cupl transversal este blocat dac la vreunul dintre celelalte circuite se g sesc nchise ambele separatoare de bare. Se recomand cititorului s justifice utilizarea acestui blocaj. 3locajul separatoarelor din sta ia A +fig.%.&&, este n mare m sur asem n tor celui folosit n sta ia C. n cele ce urmeaz se vor analiza numai diferen ele e#istente. Spre deosebire de sta ia C unde toate separatoare sunt menevrate manual de la fa locului, n sta ia A numai separatoarele de legare la p m nt se manevreaz manual, pentru deblocarea acestuia fiind folosit aceea i cheie electromagnetic amovibil . <oate celelalte separatoare din sta ia A sunt ac ionate pneumatic, comenzile put nd fi date prin butoane, de la fa a locului sau prin chei, de la pupitrul de comand . n consecin , fiecare dintre aceste separatoare are montat c te o bobin fi# de deblocare B care, atunci c nd este parcurs de curent, permite deplasarea ventilelor de ac ionare. !elulele de linie din sta ia A sunt prev zute i cu separatoare de linie +care n sta ia C nu e#ist , i au ntreruptoarele montate fi#. "atorit acestor deosebiri, deblocarea separatorului de legare la p m nt este condi ionat numai de separatorul de linie, n locul condi ion rii n func ie de ambele separatoare de bare. 4n plus, rezult necesar i un blocaj al separatorului de linie. (cesta poate fi manevrat c nd sunt deschise i cu itele de legare la p m nt i ntreruptorul liniei respective.

:1

n schema de circuite secundare din figura %.&& contactul au#iliar al ntreruptorului este dat Afactor comunD i n raport cu circuitul de blocaj al separatorului de linie. 3locajul separatoarelor din sta ia D. Spre deosebire de sta iile A i C, care au c te dou sisteme de bare colectoare, sta ia D are un singur sistem de bare colectoare i un sistem de ocolire. Separatoarele se manevreaz manual, de la fa a locului, i deblocarea lor se face cu ajutorul cheii electromagnetice amovibile. osibilitatea de manevrare a separatoarelor de legare la p m nt ale liniilor este condi ionat i de separatorul de bare i de cel de ocolire, pentru a se evita scurtcircuite trifazate cu punere la p m nt +fig.%.&.,a,. -anevrarea separatoarelor de legare la bara colectoare este condi ionat de ntreruptor pentru a se e#clude manevre sub sarcin , i $ n cazul liniilor $ de separatorul de legare la p m nt. Starea izola iei barei de ocolire este indicat s fie ini ial verificat prin nchiderea ntreruptorului cuplei de ocolire. "e asemenea, prin ntreruptorul de ocolire nu trebuie nlocuit la un moment dat dec t ntreruptorul unui singur circuit. n cazul nlocuirii mai multor ntreruptoare, ar e#ista pericolul scoaterii din func iune a tuturor acestor circuite n caz de defect numai pe unul dintre acestea. 4n consecin , prin schema din figura %.&.,b, posibilitatea de manevrare a fiec rui separator de ocolire este condi ionat de starea deconectat 5 i a ntreruptorului de ocolire 5 i a tuturor celorlalte separatoare de ocolire. n plus, la separatoarele de ocolire ale ntreruptoarelor de linie se mai introduce 5 i o a treia condi ionare, n func ie de separatorul de legare la p m nt al liniei respective. n sta ia 3 nu e#ist dec t blocaje mecanice. n tabelul %.. sunt ar tate condi iile de care depinde blocajul separatoarelor n laboratorul de !entrale i sta ii electrice. T'2!%(% 6.2 C$)#i4 ii%! #! c'&! #!,i)#! 2%$c'3(% ,!)+&(B S!,'&'+$&(% #! S!,'&'+$&(% S!,'&'+$&(% S!,'&'+$&(% #! 2'&! C +b D #! %i)i! C +- D #! %!g'&! %' $c$%i&! C +o D ,1 "6 )+ C +p D cel lalt +b 5 i , +L $ , 5 i +p /'( cel lalt +b 5 i circuitul de cupl transversal blocaj mecanic $ debro abil debro abil $ idem sta ia A debro abil +b1 5 i +b2 +p al circuitului , 5 i +p debro abil +b 5 i +o respectiv 5 i toate +o din sta ie 5 i ,o

S+'4 i' .

% C /

:6

BIBLIO<RAFIE &. Bumin, 4.4., .a. 4nstala ii de comand i control ale centralelor i sta iilor electrice,. 3ucure ti, *ditura <ehnic , &=%9, &%9 p. .. 3uhu , ., Heinrich, 4., reda, 0., Selischi, (. artea electric a centralelor electrice. 3ucure ti, *.". ., &=;1. 1. Selischi, (., .a. artea electric a centralelor. E. .3., &=;1. 6. reda, 0., Heinrich, 4., 3uhu , ., 4vas, "., Bheju, . Sta ii i posturi electrice de transformare. 3ucure ti, *ditura <ehnic , &=;=. 9. 4liescu, !. i Cadu, ). -anevre i interven ii la instala iile electrice. 3ucure ti, *ditura <ehnic , &=;;.

:9

S-ar putea să vă placă și