Sunteți pe pagina 1din 5

FISA PROIECT NR. ______/______.______.____________ Nume proiect: FOREXEBUG Cre!

tere" re#po$#"%i&i'(rii ")mi$i#tr"*iei pu%&ice pri$ mo)er$i'"re" #i#temu&ui i$+orm"tic pe$tru r"port"re" #itu"*ii&or +i$"$ci"re "&e i$#titu*ii&or pu%&ice

Co) S,IS -./02


Be$e+ici"r: Coor)o$"tor: Re#po$#"%i& )e proiect: Co$tr"ct:
Re#p o$#" %i&

F"'" proiect I 3 A$"&i'" #itu"tie e4i#te$t" #i propu$eri )e mo)i+ic"re

1"t" pre)"rii

O%#er2"tii

Terme$

1"t" primirii

O%#er2"tii

RAPORT 1E O%iecti2u& 8e$er"& Cresterea eficiente administratiei publice centrale si locale si a transparentei administrative prin ACTI5ITATE
6#e i$tocme#te )e re#po$#"%i&u& )e proiect7

punerea la dispozitia institutiilor publice de instrumente moderne,standardizate,pentru raportarea situatiilor financiare si publicarea informatiilor de detaliu privind utilizarea fondurilor publice, in conformitatea cu clasificatia bugetara. Implementarea unui nou formular de Raportare a Situattilor inanciare in cadrul domeniului public !formular unic electronic,standardizat , securizat

A#pecte
Co&ect"re %u8ete 3 la "rezoreriile teritoariale unde institutiile depun situatiile trimestriale si anuale E4ecuti" %u8et"r" 3 Reducerea nr.formularelor#documentelor, ane$elor aferente Sit.%eniturilor si C&eltuielilor.Conturile de e$ecutie a bugetelor se vor genera automat la "rezoreriile teritoriale' Ge#tiu$e" A$8"9"me$te&or Bu8et"re 3(u se rezerva initial c& salariale,c& utilitatile ' Rezervarile initiale de credite de anga)amente se verifica incadrarea lor in bugetul disponibil' *peratiunile de plata prin "rezorerii se valideaza automat '*rdonantarile de plata vor include automat referinta la numarul anga)amentului R"port"re co$t"%i&" +enerare automata ,- ./ 01 .ublicare Raport or2$e3ug ,acces pe baza de drepturi/ 01 "ransfer date catre 3eneficiarii autorizati'4cces rapid si facil la informatii

Be$e+icii.Re'u&"t"te e#tim"te
Cod: FIS_PROJ "ransparenta si unicitate a Raportarilor inanciare aferente domeniului public Reducerea timpului de Intocmire a Raportarilor inanciare 3aza comuna de date ! 4cces or2$e3ug 4curatetea si uniformizarea datelor si informattilor , accesul cat mai facil al tertilor si altor institutii specializate +estionarea si sincronizarea 3ugetului de %enituri si C&eltuieli al institutiilor publice cu informatiile aflate in sistemul or2$e3ug Editie: 1 2 3 4 5 Revizie: 1 2 3 4 5

- . va publica periodic situatii privind 2$ecutia bugetara agregata si consolidate in vederea validarii acestora de catre institutiile publice si a corectiei lor, daca este cazul

4gregarea,centralizarea,consolidarea,reconcilierea automata a datelor colectate prin intermediul formularului de raportare a situatiilor financiare

Perio")"
.roiectul are ca perioad5 de implementare, intervalul 16 ianuarie 2712 0 15 iulie 2714

1e'2o&t"tor
*peratorul economic care va 8ntreprinde activit59ile legate de realizarea sistemului este consor9iul format din Intrarom S4 ,:ider de consor9iu/, *racle Rom;nia, "(S <i Roms=s .

Et"pe Imp&eme$t"re/I$+orm"re
.roiectul se va desf5<ura pe parcursul a 17 luni <i vor fi derulate urm5toarele activit59i : 4naliz5 <i proiectare de detaliu pentru sistemul or2$e3ug Construirea sistemului or2$e3ug Seminar de consultare si informare .reg5tirea materialelor pentru instruirea reprezentan9ilor grupurilor 9int5 Instruirea reprezentan9ilor grupurilor 9int5 "estarea sistemului or2$e3ug .unerea in func9iune a sistemului or2$e3ug >n cadrul seminarului vor fi prezentate <i comunicate procesele de baz5 care se vor sc&imba 8n urma dezvolt5rii <i intr5rii 8n produc9ie a sistemului or2$e3ug? 2$ecu9ie bugetar5 Controlul anga)amentelor bugetare Raportare situa9ii financiar0contabile Colectare bugete "oate aceste sc&imb5ri vor conduce c5tre o raportare consolidat5, transparenta si pe intelesul tuturor utilizatorilor acestor informatii.

Comu$ic"re.Semi$"rii

,o)i+ic"ri :e8i#&"ti2e
@e la 1 ianuarie 2714 introducerea#modificarea .lanului de Conturi al institutiilor publice *rdonanta AA#2713 aduce modificari asupra :egii 577#2772 ,2B3#2776 :egea raportarii consolidate , de asemenea *rdinele 2774,2775,2776#2713 privind unele modificari ale @esc&iderii si ordonantarii de credite bugetare , -odificarea Codurilor I34(. *rdinele ?2774,2775,2776#2713 vor aduce modificari asupra 4nga)amentelor, *rdonantarilor si de desc&iderii de credite bugetare ,Raporatilor contabile ,2$ecutiei bugetare -; iu$ie 2;10 toate I$#titutii&e Pu%&ice vor raporta O%&i8"toriu prin programul FOREXEBUG Situattile inanciare Se doreste uniformizarea si implementarea Standardelor (ationale de Contabilitatea aferente Institutiilor .ublice cu cele 2uropene ,2.S4S?271402727/

P&"$u& )e co$turi Cod: FIS_PROJ Se va modifica structura si continutul planului de conturi, va fi defalcat pe C"pito&e, Su%c"pito&e si P"r"8r"+e modificari in clasele 4,461 C , 11 an'/ 5 ,6 si B,Clasificare dupa caz/ ,clasele 2si 3 nu vor Editie: 1 2 3 4 5 Revizie: 1 2 3 4 5

suporta modificari ma)ore , se vor defalca pe surse de proveninta . aparitia de noi conturi,disparitia unor conturi din clasa B , modificari asupra structurii si clasificarii lor ,-/ c"r"ctere/ modificarea co$turi&or IBAN )e tre'orerie modificarea inc&iderii conturilor de %enituri si C&eltuieli aferente e$er$itiului ,conturile de %enituri se vor inc&ide prin conturi de @isponil curent , iar C&eltuielile vor fi recunoscute ca si c&eltuieli in perioada in care se genereaza/

R"port"re co$t"%i&"6Ce$tr"&i'"t"7 3ilant consolidat !forma sintetica ,detalii in (ote e$plicative/ 4paritia de noi rapoarte , lu$ul de "rezorerie, 3alanta analitica centralizata, / lu$ de (umerar 0 ,4nalitic pe articole/ pe toate cele trei forme de activitati0operationala , investitii si cea de finantare D 2$. 71"rezorerie , 72 3anca @efalcarea pe capitole,subcapitole si paragraf a Surselor de inantare,4rticolelor bugetare,2tc. In perioada iu$ie 2;10 2;2; se doreste uniformizarea cu E2 privind Raportarea Situatiilor inanciare ale Institutiilor .ublice , urmand Implementarea standardelor internationale ale contabilitatii publice !2.S4S ,34 standarde/ (oile Raportari inanciare Consolidate ? 2$ecutia bugetara , 3ilant, Contul de Rezultat .atrimonial, lu$ul de "rezorerie , 4ne$e 0 2$plicatiile se vor regasi in (ote 2$plictive implicite "rim.I 2714 Raportarile inanciare se vor intocmi pe vec&ile formulare ,dar pe Nou& P&"$ )e Co$turi "rim II, III si I% 2714 Raportarile inanciare se vor elabora pe vec&ile si noile formulare , *R2F23E+/ pe Nou& P&"$ )e Co$turi

E4ecuti" %u8et"r" 2laborarea si completarea in format electronic a noilor formulare? Fi#" E$tit"tii Pu%&ice,Bu8et i$)i2i)u"& , Bu8et "8re8"t < Cerere pe$tru )e#c=i)ere cre)ite %u8et"re Bu8etu& i$)i2i)u"& , Fi#" E$tit"tii Pu%&ice< B"&"$t" )e )e#c=i)ere<B"&"$t" )e 2eri+ic"re se completeaza , apoi se transmite la "rezorerie spre validare. 2laborarea 3ugetelor 4nuale individuale, limitarea rectificarilor bugetare 2$ecutia 3ugetara se realizeaza automat prin *R2F23E+ 0"R2G @escentralizarea ordonantarilor de credite secundare si tertiare *R2F23E+ 0"R2G va genera automat Raportari privind 4nga)amentele, *rdonantarile si .latile efectuate prin "rezorerie >mbun5t59irea calit59ii profesionale a personalului implicat 8n elaborarea <i raportarea situa9iilor financiare, prin intermediul cursurilor de preg5tire, 8n vederea diminu5rii riscului erorilor de raportare din conturile de e$ecutie bugetara' %alidarea <i accesul la situa9iile privind e$ecu9ia bugetar5 de c5tre ordonatorul principal de credite at;t pentru activitatea proprie c;t <i pentru activitatea ordonatorilor secundari de credite, respectiv ordonatorilor ter9iari de credite din subordinea acestuia, 8n timp real sau cel pu9in lunar Incadrarea tuturor 4nga)amentelor in 3ugetele 4gregate si cele Individuale aprobate Stabilirea 8mpreuna cu Institutul (a9ional de Statistic5 a unei proceduri de actualizare a sferei de cuprindere a subsectoarelor administratiei publice>

Co&ect"re Bu8ete Cod: FIS_PROJ orma si continutul 3ugetelor vor fi in format unic,electronic, standardizat si securizat 3ugetul imprumuturilor#creditelor vor fi defalcate pe surse ,E2#4ltele , etc./ 2ntitatile vor completa si transmite Fi#" E$tit"tii O$&i$e< scopul validarii < iar de nu au semnatura electronica vor merge la Tre'orerii&e teritoariale pentru validare Bu8etu& I$)i2i)u"& se completeaza , se valideaza de Or)o$"toru& Pri$cip"& )e Cre)ite , apoi se incarca pe platforma ForE4eBu8 Editie: 1 2 3 4 5 Revizie: 1 2 3 4 5

:imitarea rectificarilor bugetare ! trimestrial 'e$ceptii 0 doar rectificarile pe %enituri ,ori de cate ori este necesar/

Cod: FIS_PROJ

Editie:

Revizie:

1ATA INTOC,IRII ______.______.____________ APROBAT 1E CATRE ________________________________ SE,NATURA ___________________

Cod: FIS_PROJ

Editie:

Revizie: