Sunteți pe pagina 1din 10

1.1.

Descriere general5

L IT Tech este o companie ce are ca scop principal conturarea unui aspect

diferit al tehnologiei. Astfel, compania consid erd ca produsul ales trebuie sa


combine domenii de mare interes. AvAnd

in

vedere ca trdim intr-o era

tehnologiei, L IT Tech a hotdrdt ca produsul sa aducd doua elemente imporlante

din viala oamenilor: sdndtatea si tehnologia. In acest sens, compania doregte

sa

promoveze partea pozitiva a tehnologiei printr-un program informatic, numit

Light App, care arata predispozilia Ia diferite boli, cat si sfaturi


menlinerea sandtatii.

pentru

Light App este o aplicalie bazata pe


cat si indicele de masa corporala.

qase butoane.

Primul, Indicele

de

masa corporala, arata greutatea ideala in funclie de greutatea si sexul persoanei,

Al

doilea, Med DEX, a fost creat pentru

ajuta potenlialii clienli care nu stiu cuvintele din domeniul medical. A1 treilea,

Alcool test, calculeazd, concentratia alcoolica din sange in functie de sexul,


greutatea

si cantitatea de bdutura bduta, cat si timpul in care clientul

poate

conduce in singuranta. A1 patrulea, Balan{a calorica, calculeazd aportul caloric si

arderile calorice, avand

in

vedere ce mancare am consumat, respectiv

ce

activitate fizica am intreprins. Al cincilea, numit Curiozitdfi, cuprinde mai multe

subdiviziuni: constitulie, indice ruffier,calculare puls, daltonism. Ultimul,


Despre, conline informalii debazd legate de compania L IT Tech.

1.2. Obiective

L IT Tech si-a stabilit trei obiective ferme pe care doreEte


urm[torii trei ani:

sa le atingd in

1. Realizareapana la sfarsitul primului an a unui chat online, unde clientul

poate vorbi

live (it, direct) cu un medic specialist, scutind

astfel

cheltuielile drumurilor si timpul stat la coadd.

2. Analizdnd

opiniile, sugestiile si criticile pielei de desfacere, in cel de-al


de

doilea an, L IT Tech doreqte s-si imbundtdteascd aplicalia in funclie


dorin{ele si cerinlele acesteia.
3.

Realizarea unui program cu ajutorul cdreia clienlii pot determina cu o

maria de eroare de 5-l0Yo deftcien{e de vedere (consultarea medicului

oftalmolog este obligatorie). Aceasti procedurd se va reahza cu ajutorul


camerei frontale a fiecdrui device, care va calcula distanta dintre ochi si

ecranul device-ului.

in

functie de problemele pe care

le are ochiul,

focalizeazd, imaginea

la o

anumita distan{d, astfel aparatul va putea

specifi ca posibilele probleme-nereguli.

2.1. Mediul

inconjurltor

Dupd

numeroase studii

realizate, s-a observat ca

ll3

din

populalia globului nu are acces la rJP


..i.!i

servicii medicale sau medicamente

,t{''

il

-+

(in special 1drile subdezvoltate) din

cauza preturilor ridicate

si

monopolului global.
Uniunea Europeana,

Pentru

sdnStatea

rcprezintd pentru cetSleni o prioritate. De asemenea, s-a stabilit ca toata lumea


are dreptul de a avea asistenta medicala de calitate.

2.2. Mediul competi{ional gi avantajele competitive

Domeniul s[ndtdfii este unul foarte vast, in consecinla exista numeroase aplicalii care il deservesc. Totuqi, acestea au la baza o singura caracteristica, in

timp ce Light App combina cele mai importante caracteristici intr-o


aplicatie.

sigurd

Prin intermediul unor programe informatice structurate corespunzdtor L

IT Tech incearcd

sd informeze qi sd prevind unele

boli mult medratizate in cadrul

societSlii moderne de astdzi. Light App oferd


individualizeazd qi

o serie de avarfiaje care il

il

detaqeazd

de alte programe asemdndtoare existente pe


prea

pia\d. Pentru inceput, interfala utilizatorului este una pl[cutd, eficientd qi ugor de

utilizat. Aceasta nu este incdrcatd cu informa{ii qi setdri inutile sau


complexe ce nu pot

fi

inlelese decdt cu un anumit nivel de preg5tire. IJn alt

avantaj este acela cd programul inforrnatic poate

fi accesat pe un numlr

vast de

dispozitive. Nu este necesard conexiunea la internet decdt pentru desc[rcarea executorului, iar, mai apoi, programul odat6 instalat poate

fi

utilizat offline.

Astfel, utilizatorii vor putea accesa LIVESTRONG


informa{iile necesare in orice imprejurare.
Programul in sine oferd o multitudine

de J ;

posibilitd1i. Utilizatorul poate sd-qi creeze o

w6 re##ffiffiffiffi
Rr"

M&MffiM&

fi95 personals cu datele lui, date ce vor

fi

%ffi,

$PARKPEOPLE
de

interpretate qi vor genera un verdict. Totodatd oferim un diclionar medical, care

se afl6 intr-o continui expansiune din punctul de vedere al termenilor

specialitate, c6t qi posibilitatea de a calcula alcoolemia si timpul asimildrii alcoolului de cdtre organism, frecventa cardraca normala sau dupa efort, indicele

de masa corporala si greutatea ideala, cdntar caloric bazat pe dieta zilnicd.


Astfel, L IT Tech oferd o gamS cdtmailargd de posibilitdli persoanelor dornice
sd acceseze qi sd utthzeze acest program.

3. Analiza SWOT
S (puncte

forte)

W (sllbiciuni)
-nu deline un capital mare -nu e cunoscuta pe piala de desfacere

-idee inovatoare -adund si combina mai multe programe

intr-unul multifunclional

-nu

presupune competente digitale

-clolaborare cu doctori si specialigti din moderne, neputdnd domeniul medical tehnologia moderna

fi in pas cu

-utrlizare
offline

si

functionare

in

modul

-imposibilitatea promovdrii din cavza


capitalului insuficient

-cost redus de produclie

-continua dezvoltare

-cerere pe piala nalionala


internalionala

si

0 (oportunita{i)
-valabilitatea pe piata internalionala

T (amenin(5ri)
-aplicatiile medicale existente pe pia[a

-meniu intr-o limba


(engleza, franceza) -raspuns instant -vanzari la nivel global

de

circulatie

care

prezinta

particularitati

asemdndtoare

-nevoia permanenta de dezvoltare si


imbunatatire

-competitia

cu alte companii din

domeniul medical sau IT

4. Proprietatea asupra companiei

Planul propune vdnzarea a 55 de certificate de aclionar, rn valoare de 10


RON. Astfel, compania va avea o investilie minima de 550 RON.

5. Strategia de marketing 5.1. Politica de pret

Definind calea prin care poate atinge obiectivele, strategia de marketing a L IT Tech este aceea de a fabrica produse la un pre! c6t mai redus, dar de inaltd
calitate pentru a putea asigura comunitdlii o via!6 cdt mai sdn[toasa gi mai
durabild. Aplicalia este rezultatul unei opliuni dintre mai multe variante, pe care compania le-a ales
aphcatia va

in funclie de potenlialul gi situalia mediului extern. Inilial,

fi

pusa pe platformele online pe gratis, urmAnd ca dupS expirarea

termenului demo sa se aplice unpre! de 0,99$.


Compararea pielelor, nevoilor consumatorilor gi caracteristicilor acestora

cu ofertele concurente a ajutat compania sd deterrnine oportunitdlile de


dispune. Astfel,
persoane,

care 100

in urma unui sondaj de opinie realizat pe un eqantion de

L IT Tech a reusit sd. realizeze un profil al pielei pe care doreste

sd se
acest
a

lansdm. Astfel, studiul pielei a scos la iveald ceea ce deja existd in

domeniu gi care sunt factorii de produc{ie pe care i-ar putea antrena pentru

aduce ceva nou pe piald. De asemenea, produsul are un mare avantaj, put6nd fi

folosite de orice segment de

pia\d.

-.

5.2. Cheltuielile de produs

Cheltuielile de lansare a aplicaliei companiei L IT Tech totalizeazd numai


1000 euro. Majoritatea fondurilor, 500 euro, va

fi

folosita pentru construirea

aplicaliei si punerea ei pe platforme online, precum Android Market, App Store

sau Windows Mobile Phone; 250 euro vor

fi

folosili pentru

promovarea

companiei in diferite ziare,la televiziuni, pe site-uri, ca si pentru realizarea unui


demo al aplicaliei.

5.2.1. Y

inzilri

si cheltuieli

Ydnzdri (dupd o lume de demo gratuit)

Cheltuieli de marketing:

Borotica Flyers Postere


Web

15$ 0,5$
2$

100

r00

200$

hosting

9$/luna

Cheltuieli administrative

Platforme

mobile

500$

Venituri:

Aplicatie pentru
desktop

300

Platforme

online

1000

alanla cheltuieli-venituri

Venituri totale

1,287$
1046S

Cheltuieli totale Profit brut

24tS
57,84$
183,16S

rYA(24%)
Profit net

Vanzari - Primul an
400 350 300 250 200
150 100

latfo rme onl ine

wAplicatii

pentru deskto p

-,**-wP

50
0

5.3. Plan de acfiune nafional si interna(ional (distribu(ie)


Avdnd in vedere faptul

ci

accesul la aplica{ia promovatd de compania

IT Tech este posibil prin intermediul internetului, ideea poate fi implemenlatdla


nivel na{ional sau chiar interna{ional (addugareaunui meniu de selectare a limbii

dorite). Astfel, oamenii din intreaga lume pot dispune de accesul la aceasti
aplicalie. Aqadar, atat pe plan national, cat si internafional planul de acliune al
companiei este postarea aplicatiei pe platforme online.

5.4. Promovarea companiei Sursele locale

de

promovare disponibile sunt: ziarul ,,Informalia

Hatghitei", radio Ardealul, televiziunea GligaTV. De asemenea, ne putem folosi

de revista
demo-ului.

,,Scoala Edu",

de site-ul si

facebookul Liceului Teoretic

,,O.C.Tas1auanu", de pagina si site-ul companiei si de youtube, pentru postarea

Compania considera ca mijloacele medra utrlizate sunt cea mai buna


modalitate de transmitere a informaliei cdtre grupul trnta. Oricum, aplicatia va fi

promovata si pe platforma onlne unde va promovarea produsului

fi implementata. L IT Tech doreste

si in sectorul medical, pe website-uri medicale sau

forumuri, si in sectorul educaliei, in scoli.

6. Clientul ideal

Clientul principal al

L IT Tech este persoana care se ingrijeqte de

sdndtatea sa si doreste sa investeasci in programe si aplicalii din acest domeniu,

dar care nu are timp suficient pentru a-si face vizitele lunare la medic. Prin

incdrcarea pe internet

a apLicaliei Light App, acest tip unic si numeros de consumatori va cduta aplicalia companiei L IT Tech si va deveni un client

regulat, fidel.

6.L. Segmentele de marketing alese


diferite ale pielei: persoanele

L IT Tech

se va concentra pe doua segmente

bolnave si persoanele care doresc sa prevind boala. Pentru a avea acces la aceste
piete, L IT Tech are ca sistem de livrare internetul. Atat pentru cei bolnavi, cat si

pentru cei care doresc sa-si menlind sinStatea, aplicalia Light App va putea fi
folosita in mod online, dar si offline, dupd descdrcare.

Tabelul de mai jos indica numdrul potenlialilor clienti din zona Toplilei,
Harghita, Romania.

i^+/_rtry,&1a.@

, 600 3"" ."n

'"-w,&-,r,*^u.

;;;

soo -L*-" --,-

!"-":1",":

Mediu rural
N Mediu urban

Varstnici

Analiz6nd diagrana, num[rul de clienli din Romania poate creste


semnificativ, ajungAnd la peste 100.000 persoane. De asemenea, acest numdr
creste daca aplicaliava

fi implementata

si in alte tarr.

7.

MIsuri de control (asigurarea calit[tiD


prezentate

L IT Tech are un control strict asupra datelor


aceste conferind

in

aplicalie,

o siguranld maxima, posibilitatea de a oferi un rdspuns eronat

fiind minima. Acest lucru este dovedit de recomandarea medicilor din zona. Formulel e utilizate, informaliile oferite sunt selectate cu ajutorul medicilor,
studenfilor de la medicina si cartilor de specialitate. De asemenea, parerea

clienlilor este foarte importanta, fiecare opinie fiind luata in calcul cu o doza mare de optimism, deoarece fiecare lauda sau critica ajfia compania in
perfeclionarea aplicaliei. Astfel,

in aplicalie va exista un meniu care va da

posibilitatea contactdrii personalului pentru diverse erori, sugestii, critici sau


chiar sfaturi.