Sunteți pe pagina 1din 1

t

{
i

4.3. Neruii cranieni sunt in numf,r de 1.2 perechi, fiind alcdtuili din fibre nervoase a clror origine reald se atlI in nucleii trunchiului cerebral, pcntru fibrele somatice gi vegetative, Ei in ganglionii de pe traiectul lor, pentru fibrele senzitive. Ei plrasesc craniul prin orificiile de la baza acestuia gi se distribuie in marea lor majoritate extrcmitalii cefalice. o Nen,Ltl olfactiv (I) estc nervul mirosului. El se distribuic la mucoasa regiunii olfactive a cavitdlii nazale, formAnd un plex. Este un neru senzitiv, care conduce impulsuri dcclangate de miros la scoarla cerebrald. In traumatismele craniene grave sau dupd infecfii acute ale nasului (rinitc, rinofaringite) se poate produce pierderea totalS sau parliald a mirosului (anosmie). . Nervul optic (Il) este nervul vdzului. Este alcltuit din axonii ultimului strat de neuroni ai retinei. Pdtrunde in craniu prin orificiul optic, avAnd raporturi cu mugchii globului ocular gi artera oftalmici. Sc tcrmind in chiasma optica formatl prin unirca celor 2 nervi optici. Este un nerv senzitiv. . Nervul oculomotor (III) igi are originea reald in nucleul situat in pedunculul cerebral, pentru fibrele somatomotorii qi in nucleul ciliar Edinger-Westphal, situat tot in pcdunculi, pentru fibrelc vegetative iridoconstrictoare (constriclia irisului), originca aparentl se aflI in spaliul intermediar de unde nervul pdtrunde in orbitl prin fisura orbitald superioard. Prin fibrele somatomotorii, pune in ac[iune mugchii globului ocular (muqchiul drept superior, muqchiul drept inferior, mugchiul drept intcrn gi mugchiul oblic inferior) Ei ridic[ pleoapa supcrioard. Prin fibrele vegetative, parasimpatice, inerveazi muEchii ciliari qi mugchii circulari ai irisului, determinAnd constric[ia irisului cu micqorarea pupilci. . Nervnl trohlear (IV) are originea rcald in nucleul aflat la nivelul coliculilor cvadrigemeni. DupI ce fibrele celor 2 ncrvi se incruciEeaz6, pdtrund in orbitd prin tiiura orbitala superioard. Estc un nen' motor care inerveazi mugchiul oblic supcrior al ochiului. . Nervul trigemen (V) este cel mai mare nerv cranian. Originea realS a tlbrelor somatomotorii estc in nucleul masticator din puntcl glanglionul scmilunar fibrele somatoscnzitive pleaci din stAnca temporalului trigemenului din puntc. gi senzitiv al ajung in nucleul al trigemcnului gi purite bragul ei, pe fa[a bazala. limita dintrc aparentl se aflI la Originea Este un nerv mixt, format din 3 ramuri: oftalmica, senzitivd, carc inerveazd irisul, corneea, corpul ciliar, mucoasa nasului, tcgumentul regiunii frontalc, conjunctiva gi glanda lacrimald. * maxilard, senzilivri, care inerveazd tegumentul regiunii temporale qi malare, dinlii maxilarului, tegumentul plcoapei interioare, fosclc nazalc gi buza in [crioara. mundibulurd, mixtd, formatl din fibre senzitive, care inerveazl tegumentul regiunii frontale, pleoafa superioard gi infcrioarl, nasul, obrajii, urechea, birbia, corneea, conjunctiva, mucoasa nazala qi bucalS, din[ii ;i 2/3 antcrioare ale mucoasei linguale; Ei fibre motorii carc inerveazd mugchii masticatori, muEchii tensor al valului palatului si tensor al timpanului. Trigemenul are gi o componentd vegetativti.
255