Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.1 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu Gheorghe, judeul o!

asna

Nr. -nreg. Registru special: .................... Data: .................... /ra 0i inutul: .....................

Co isia te)ic* propune 12R/31R$1/ R$S2IN.$R$1

Co isia i#t* de (alidare, -ntrunit* -n 0edin!a din data de ...................... 12R/34/ R$S2IN.$

Nu ele: ............................................ pre&enta cerere de finan!are. Se n*tura: ...................................... Data: ......................................... ....................................................... $D5$R 1ndr6s .78rg7% 2re0edintele co isiei

"#"#" $" %I&A&'A#"


$enumire ajutor de minimis : Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu Gheorghe, judeul Covasna, sesiunea aprilie 2 !" Solicitant( Sediul social al solicitantului: Date de identificare solicitantului: Date de contact solicitantului: str. ..............................................................., nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. .... , jud. ..................................... ara: ................................ ale CUI/CIF: ................................................... Nr. Reg. Co er!ului: ...................................................... ale "el.: ......................................... Fa#: ........................................... $% ail: ..................................................................................... ... al

Repre&entantul legal solicitantului: ' puternicitul pentru se narea cererii de finan!are:

'n confor itate cu pre(ederile sc)e ei de ajutor de ini is solicit* finan!are nera bursabil* pentru ur *toarele +se marchea#$ cu %&% op'iunea(op'iunile dorite,: heltuieli eligi)ile *aloare estimat+ ,#on, f+r+ -*A.

Reabilitarea e#terioar* par!ial* +fa!ade, sau co plet* a cl*dirilor de!inute -n proprietate, situate pe ra&a unicipiului Sf. .)eorg)e.

Anexa nr.1 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu Gheorghe, judeul o!asna

Crearea sau oderni&area de spa!ii (er&i pe terenurile de!inute -n proprietate, situate pe ra&a unicipiului Sf. .)eorg)e. Reabilitarea ter ic* a cl*dirilor de!inute -n proprietate, situate pe ra&a unicipiului Sf. .)eorg)e. Instalarea siste elor de -nc*l&ire care utili&ea&* energie regenerabil*, pentru i obilele de!inute -n proprietate, situate pe ra&a unicipiului Sf. .)eorg)e. 2articipare la t9rguri 0i e#po&i!ii din !ar* 0i/sau str*in*tate -n scopul pro o(*rii produselor 0i ser(iciilor reali&ate 0i/sau co erciali&ate de noi 0i/sau -n scop de docu entare. 1c)i&i!ionarea de ateriale pro o!ionale sau infor ati(e aferente produselor 0i ser(iciilor reali&ate 0i/sau co erciali&ate. $fectuarea de studii de pia!*. Consolidarea capacit*!ii I", prin ac)i&i!ionare de ec)ipa ente sau co ponente )ard:are 0i soft:are. Reali&are de site :eb, inclusi(e aga&in (irtual +:ebs)op,. Introducerea siste elor de standardi&are 0i certificare a calit*!ii. 1c)i&i!ionarea de ser(icii de consultan!* pentru accesul la proiecte de atragere de fonduri europene. Introducerea siste elor oderne de plat* +cititoare de carduri, plata online,. 1c)i&i!ia 0i punerea -n func!iune de unelte, utilaje 0i ec)ipa ente -n scopul - bun*t*!irii produselor 0i ser(iciilor e#istente 0i/sau a di(ersific*rii acti(it*!ii. Crearea de spa!ii special a enajate pentru a e 0i copii la sediul 0i/sau punctele de lucru ale solicitantului. 1c)i&i!ia de obilier pentru dotarea spa!iilor co erciale/de produc!ie/de ser(icii de la sediul 0i/sau punctele de lucru ale solicitantului. Dob9nda; aferent* creditelor 0i contractelor de leasing, contractate de beneficiar. "/"15 c)eltuieli eligibile +f*r* "<1, "<1 +eligibil doar -n ca&urile ar*tate prin progra ;;, -/-A0 1"0-2I"0I "0IGI3I0" ,estimati!e.
&ot+: ) *u sunt cheltuieli eligi+ile ,i nu se finan'ea#$ cheltuielile efectuate -nainte de depunerea cererii de finan'are, cu e.cep'ia cheltuielilor cu do+n#ile aferente creditelor ,i contractelor de leasing, care se finan'ea#$ dac$ sunt aferente ratelor scadente -n sau dup$ data de 01.01.2013/ )) 012 este eligi+il$ numai -n ca#ul solicitantului care nu este -nregistrat -n scopuri de 012 la momentul depunerii cererii de finan'are/

Declar* pe propria r*spundere, cunosc9nd sanc!iunile penale cu pri(ire la falsul -n declara!ii, c* la o entul depunerii cererii de finan!are: 4 5 sunte -nregistra!i -n scopuri de "<1=

4 5 nu suntem -nregistra!i -n scopuri de "<1.

Nu *rul locurilor de

unc* nou create -n >?@> fa!* de >?@@: .............. adic* .......... A

<aloarea a#i * a ajutorului de ini is, stabilit de solicitant -n confor itate cu prevederile art/3 alin/4-5 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu Gheorghe, judeul Covasna: ............................ R/N, astfel cu re&ult* din tabelul Anexa nr.1 la pre&enta cerere de finan!are.

Anexa nr.1 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu Gheorghe, judeul o!asna

1ne#* &rc. @. >.

ur *toarele docu ente: $enumire anex+ Certificat de atestare fiscal* pri(ind -ndeplinirea obligaBiilor de plat* c*tre bugetul local, -n original sau -n copie legali&at*, eliberat -n condiBiile legii, inclusi( pentru punctele de lucru. DeclaraBie pe propria r*spundere a repre&entantului legal al -ntreprinderii c* aceasta nu se afl* -n procedur* de e#ecutare silit*, reorgani&are judiciar*, fali ent, -nc)idere operaBional*, di&ol(are, lic)idare sau ad inistrare special*= c* societatea nu are acti(it*Bile suspendate sau alte situaBii si ilare regle entate de lege. DeclaraBie pe propria r*spundere a repre&entantului legal al -ntreprinderii c* solicitantul nu a fost subiectul unui ordin/deci&ie de recuperare a unui ajutor de stat, e is ca ur are a unei deci&ii a Consiliului ConcurenBei sau a Co isiei $uropene sau, -n ca&ul -n care au facut obiectul unei ase enea proceduri, aceasta a fost deja e#ecutat* Di creanBa integral recuperat*. DeclaraBie pe propria r*spundere a repre&entantului legal al -ntreprinderii pri(ind ajutoarele de ini is pri ite/solicitate de -ntreprindere. DeclaraBie pe propria r*spundere a repre&entantului legal al -ntreprinderii pri(ind -ncadrarea -ntreprinderii -n categoria IGG. ' puternicire se nat* Di Dta pilat* de repre&entantul legal al -ntreprinderii solicitante, -n ca&ul -n care o alt* persoan* dec9t aceasta se nea&* cererea de finanBare. Copia buletinului de identitate/c*rBii de identitate a persoanei - puternicite s* se ne&e cererea de finan!are. Declara!ie pe proprie r*spundere, pri(ind nu *rul ediu de salaria!i pe anii >?@@ 0i >?@>. Declara!ie pe proprie r*spundere a repre&entantului legal al -ntreprinderii c* solicitantul nu este L-ntreprindere -n dificultateL, confor pre(ederilor 5iniilor directoare co unitare pri(ind ajutorul de stat pentru sal(area Di restructurarea -ntreprinderilor -n dificultate +publicate in Murnalul /ficial al Uniunii $uropene nr. C >EE/?@.@?.>??E,. Declara!ie pe proprie r*spundere a repre&entan!ilor legali ai -ntreprinderii din care re&ult* c* ace0tia nu au fost supu0i niciunei conda n*ri -n ulti ii C ani de nici o instituBie de judecat* din oti(e profesionale sau etic profesionale +se (a co pleta c9te o declara!ie de c*tre fiecare repre&entant legal al -ntreprinderii,. Ata6at ,$A7&2.

C.

E. F. H. I. J. K.

@?.

Nr. declara!ii: .................. .

Data: .......................

Se n*tura Di Dta pila,