Sunteți pe pagina 1din 33

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

PROIECT LA MANAGEMENTUL INTREPRINDERILOR AGROALIMENTARE

Prof.coordonator: Asist. univ. drd. Raluca Ignat

Studenti:

Bucuresti 2009-2010 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

ANALIZA DIAGNOSTIC LA SC ELIS! SRL

Prof.coordonator: Asist. univ. drd. Raluca Ignat

Studenti:

Bucuresti 2009-2010 2

CUPRINS" P#$ C#%it&'u' I A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui ,i(#(ci#r 1.1 Analiza dinamicii i structurii patrimoniului firmei..................... .......................................3 1.2 Analiza dinamicii i structurii veniturilor i cheltuielilor .................................................... 1.3 Analiza fondului de rulment ................................................................................................! 1." Analiza vitezei de rota#ie a activelor circulante ...................................................................$ 1.% Analiza lichidit&#ii i solva'ilit&#ii .....................................................................................11 1. Analiza renta'ilit&#ii ..........................................................................................................13 1.! Puncte forte i puncte sla'e pentru domeniul financiar......................................................1" C#%it&'u' II A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui c&+erci#' 2.1Pia#a......................................................................................................................................1 2.2 Produsele.............................................................................................................................1 2.3 Pre#ul...................................................................................................................................1 2." (urnizorii) 'eneficiarii i concuren#ii..................................................................................1* 2.% Activitatea promo#ional&.....................................................................................................1* 2. Puncte forte i puncte sla'e pentru domeniul comercial.....................................................1$ C#%it&'u' III A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui te-(ic .i te-(&'&$ic 3.1 Amplasamentul S+ A,R-A.I/012ARA SA.................................................................23 3.2 +&ile de acces i mi4loacele de transport.............................................................................23 3.3 Resursele energetice i utilit&#ile.........................................................................................23 3." 5escrierea procesului de produc#ie.....................................................................................23 6 -rganizarea produc#iei 6 0chipamentele i procesele tehnologice 6 +apacitatea de produc#ie 6 +alitatea produselor 6 7ntre#inerea i repararea utila4elor 6 Igiena i protec#ia muncii 3.% Puncte forte i puncte sla'e pentru domeniul tehnic i tehnologic.....................................2" C#%it&'u' I/ A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui resurse'&r u+#(e ".1 Structura i dinamica personalului......................................................................................2 ".2 Remunerarea i motivarea personalului..............................................................................2! ".3 Productivitatea muncii........................................................................................................2* "." +ondi#iile de munc&............................................................................................................2* ".% Puncte forte i puncte sla'e pentru domeniul resurselor umane.........................................2$ C#%it&'u' / A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui +#(#$e+e(tu'ui %.1 Puncte forte i puncte sla'e pentru domeniul managementului..........................................33

Bi0'i&$r#,ie

A(#'i)# *i#$(&stic '# S1C ELIS S1R1L1

I A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui ,i(#(ci#r 111 A(#'i)# *i(#+icii si structurii %#tri+&(iu' ,ir+ei 2a'el nr. 1 5inamica elementelor din activul 'ilatier conta'il A( Acti5e circu'#(te St&curi Cre#(te Dis%&(i0i'it#ti 2002 210690 117174 30772 23020 2003 273167 187621 39826 6114 2004 720449 292488 77282 76342

2a'el nr. 2.1 5enumirea elementului 'ilantier Indicele anului 233! fata de 233 Acti5e circu'#(te St&curi Cre#(te Dis%&(i0i'it#ti 112922: 178926: 117912: 18926: 8)

5in analiza datelor rezulta ca activele circulante au inregistrat o crestere de 12)

aceasta crestere datorandu6se cresterii creantelor cu 13)128 si cresterii stocurilor cu 13)128. 5e asemenea scaderea disponi'ilitatilor 'anesti a determinat aceasta crestere a activelor circulante relativ mica. 2a'el nr .2.2 5enumirea elementului 'ilantier Indicele anului 233* fata de 233! Acti5e circu'#(te St&curi Cre#(te Dis%&(i0i'it#ti 182914: 190947: 61939: 466927:

Analizand datele din ta'elul de mai sus) o'servam ca entitatea a inregistrat o crestere de apro9imativ %38 a activelor circulante datorata cresterilor de $3)*38 a stocurilor si de !"") 38 a dispo'ilitatilor. Scaderea considera'ila a creantelor a determinat scaderea activelor circulante. Principalele rate de structura ale activului

"

5atele sunt prezentate :n ta'elul nr.3 2a'elul nr.3 Analiza ratelor de structur; ale activului S%eci,ic#tie I+&0i'i)#ri (ec&r%&r#'e I+&0i'i)#ri c&r%&r#'e I+&0i'i)#ri ,i(#(ci#re Acti5e i+&0i'i)#te St&curi Cre#(te t&t#'e Dis%&(i0i'it#ti 0#(esti Acti5e circu'#(te Ct1 *e re$u'#ri)#re si #si+i'#te - #cti5 At TOTAL ACTI/ In<Inn=Inc=If Ac<St=+r=5' At<In=Ac=Ra 1821942 100 1908472 100 7200260 100 si+0&' I(( I(c I, I( St Cr D0 Ac R# 2002 'ei 0 1781692 0 1781692 117174 30772 23020 210690 0 Structur# : 0 42982 0 42982 3926 6980 1932 17963 0 2003 'ei 0 1224249 0 1224249 187621 39826 6114 273167 0 Structur# : 0 43988 0 43988 4908 6913 0921 12966 0 2004 'ei 0 2479781 0 2479781 292488 77282 76342 720449 0 Structur# : 0 44932 0 44932 9918 1907 1904 11923 0

3000000

2500000 Active imobilizate

2000000

1500000

1000000 Active circulante 500000

0 2006 2007 2008

(ig.1 0volutia activelor circulante si imo'ilizate CONCLUZII" R#t# #cti5e'&r i+&0i'i)#te<In>At m;soar; gradul de investire a capitalului fi9. 1ivelul ei este ridicat datorita ponderii mare a dotarilor tehnice) echipamente) utila4e si instalatii. Rata activelor imo'ilizate creste in 233* la **)!28 fata de * )%28 in 233 datorita achizitionarii de imo'ilizari corporale. 1ivelul acestei rate este influentat nefavora'il de :nregistrarea cheltuielilor lunare cu amortizarea care diminueaza activelor imo'ilizate. R#t# i+&0i'i)#ri'&r (ec&r%&r#'e<Inn>At are un nivel negli4a'il. R#t# i+&0i'i)#ri'&r ,i(#(ci#re<If>At ca urmare a ine9istentei imo'ilizarilor financiare) nivelul acestei rate este de asemenea negli4a'il. R#t# #cti5e'&r circu'#(te<Ac>At e9prim; ponderea :n totalul activului a capitalului circulant. 233* fata de 233! : +a urmare a cresterii ponderii disponi'ilitatilor 'anesti in anul 233* fata de 233! si o scadere a ponderii stocurilor si a creantelor totale se inregistreaza o usoara scadere a ratei activelor circulante in 233* fata de 233!. 233! fata de 233 : Stocurile sunt in crestere. Rata activelor circulante scade in 233! fata de 233 cu 18) datorita scaderii semnificative a ponderii disponi'ilitatilor 'anesti in 233! fata de 233 si a fluctuatiilor creantelor in 233! fata de 233 . valoarile ramase ale

R#t# st&curi'&r<St>At ponderea stocurilor :n total activ este in crestere in perioada analizata) cunosc?nd o usoara crestere :n anul 233! si 233*. R#t# cre#(te'&r<+r>At creantele au scazut permanent in valori a'solute) cu influent; pozitiva asupra gradului de lichiditate. R#t# *is%&(i0i'it#ti'&r<5'>At este influentat; de raportul dintre durata medie de :ncasare a creantelor si durata medie de achitare a o'ligatiilor) care este nefavora'il.

112 A(#'i)# *i(#+icii 5e(ituri'&r si c-e'tuie'i'&r 11211 Di(#+ic# 5e(ituri'&r 2a'elul nr " 5inamica veniturilor /e(ituri Di( e<%'&#t#re Fi(#(ci#re T&t#'e Di(#+ic# 2003;2002 120917: 439971: 120918: Di(#+ic# 2004;2003 128927: 921982: 128978:

@eniturile sunt reprezentate de cresteri ale 'eneficiilor economice pe perioada e9ercitiului financiar su' forma intrarilor si iesirilor de active sau a reducerilor de pasive care au ca rezultat diminuari ale capitalului propriu.@eniturile totale au avut o evolutie favora'ila intreprinderii crescand in 233! cu 23)1%8 fata de 233 si cu 2%)3%8 in 233* fata de 233!. 11212 Di(#+ic# c-e'uie'i'&r 2a'elul nr % 5inamica cheltuielor C-e'tuie'i Di( e<%'&#t#re Fi(#(ci#re T&t#'e +heltuielile sunt diminuari ale Di(#+ic# Di(#+ic# 2003;2002 2004;2003 119973: 127912: 164918: 279961: 119922: 126927: 'eneficiilor economice pe perioada e9ercitiului

financiar su' forma iesirilor sau scaderilor de active sau a cresterilor de passive care au ca rezultat diminuari ale capitalului propriu.Intreprinderea a inregistrat valori mai mari ale cheltuielilor totale in 233! fata de 233 insa in comparatie cu valoare cresterii veniturilor

totale) aceasta crestere este 'enefica.In 233* situatia este similara) se inregistreaza o crestere a cheltuielilor totale de 2") 38 fata de 233!. 117 A(#'i)# ,&(*u'ui *e ru'+e(t 0chili'rul financiar reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de finantare consacrate :n literatura de specialitate. Aprecierea echili'rului financiar se realizeaza prin intermediul indicatorilor de echili'ru : fond de rulment A(RB) nevoie de fond de rulment A1(RB si trezoreria neta A21B. 2a'elul nr. 1ivelul indicatorilor de echili'ru Nr 1 2 7 6 8 2 3 4 9 10 11 12 17 16 18 12 13 I(*ic#t&ri I+&0i'i)#ri (ete St&curi Cre#(te=Ct1 *e re$u'#ri)#re si #si+i'#teF&r+u'# I( St Cr 2002 'ei 1781692 117174 30772 23020 0 227427 1021422 1248249 0 8621 171622 7994 1821942 2026 2009 220 1666 2003 'ei 1224249 187621 39826 6114 0 722729 1263724 1209373 0 10462 228432 1073 1908472 2340 2 221 2814 2004 'ei 2479781 292488 77282 76342 0 792221 1221424 2016129 0 10222 128628 1347 7200260 9623 -2094 2640 2943

#cti5 Dis%&(i0i'it#ti 0#(esti D0 C&(turi *e re$u'#ri)#re si #si+i'#te - #cti5 R# C#%it#' %r&%riu C%r Cre*ite %e ter+e( +e*iu si 'u($ It+' C#%it#' %er+#(e(t C%+ Cre#(te %e ter+e( scurt Its Fur(i)&ri si #si+i'#te F) A'te &0'i$#tii *e e<%'&#t#re O0 C&(turi *e re$u'#ri)#re si #si+i'#te - %#si5 R% P#si5 t&t#' > Acti5 t&t#' Pt > At F&(*u' *e ru'+e(t FR F&(*u' *e ru'+e(t %r&%riu FR% Neces#r *e ,&(* *e ru'+e(t NFR Tre)&reri# (et# TN +pm < +pr = Itml (R < +pm C In (Rp < +pr C In 1(R<ASt=+r=RaB6A(z=-'=RpB

21<(R61(R<5'6Its
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Fond de rulment

Necesar de fond de rulment rezoreria neta

2005

2006

2007

F&(*u' *e ru'+e(t A(RB este partea din capitalul permanent care dep;seste valoarea imo'iliz;rilor nete si este destinat; finantarii activelor circulante. Pe :ntreaga perioad; analizat; fondul de rulment este pozitiv si inregistreaza o crestere continua) ca urmare a faptului ca societatea a contractat credite pe termen mediu si lung. +a urmare a faptului ca societatea a avut contractate credite pe termen mediu si lung) fondul de rulment propriu nu are aceeasi valoare cu fondul de rulment glo'al) fondul de rulment propriu inregistreaza o tendinta de scadere continua in perioada analizata. Neces#ru' *e ,&(* *e ru'+e(t A1(RB reprezint; partea din activele circulante ce tre'uie finantate din surse sta'ile permanente. 1ivelul indicatorului cunoaste o tendinta de crestere la nivelul anului 233* ca urmare a cresterii su'stantiale a creantelor si a stocurilor societatii. Tre)&reri# (et? A2nB reprezint; diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. 7n perioada analizata indicatorul :nregistreaza o tendinta de scadere in 233* fata de 233! determinata de cresterea 1(R. 1evoile de finantare ale ciclului de e9ploatare sunt suportate din datoriile de e9ploatare si o parte a resurselor sta'ile situatie care corespunde principiului gestiunii financiare potrivit c;ruia la necesit;ti permanente se aloc; surse permanente) care reflecta echili'rul financiar al societatii. 0chili'rul financiar este sustinut pe seama su'ventiilor pentru investitii) a imprumutului pe termen lung si a autofinantarii Aamortizare = profit netB.

116 A(#'i)# 5ite)ei *e circu'#tie # #cti5e'&r circu'#(te Ratele de gestiune reflecta duratele de rotatie a activelor imo'ilizate si circulante prin cifra de afaceri e9primate :n nr. de zile si redate :n ta'elul nr. (ig. " 0volutia activelor circulante
250 200 150 100 50 0 !urata de rotatie a activelor circulante !urata de rotatie a stocurilor !urata de incasare a creantelor !urata de rotatie a dis"onibilitatilor banesti !urata de ac#itare a furnizorilor 2005 2006 2007

2a'elul nr.! Indicatorii vitezei de circulatie a activelor circulante Nr 1 2 7 6 8 2 3 4 9 I(*ic#t&ri Ci,r# *e #,#ceri I+&0i'i)#ri (ete St&curi Cre#(te Dis%&(i0i'it#ti 0#(esti Acti5e circu'#(te Fur(i)&ri si #si+i'#te R&t#ti# i+&0i'i)#ri'&r (ete Dur#t# *e r&t#tie # #cti5e'&r F&r+u'# C# I( St Cr D0 Ac F) C#;I( @Ac;C#A<720 @St;C#A<720 @Cr;C#A<720 @D0;C#A<720 @F);C#A<720 2002 2003 2004 1681203 1242292 2106996 1781692 1224249 2479781 117174 187621 292488 30772 39826 77282 23020 6114 76342 210690 242293 1903 82920 24908 13966 2930 30901 UM 'ei 'ei 'ei 'ei +ii

'ei 273167 720449 'ei 292098 1132023 'ei 1901 0936 r&t#ti 80921 72938 12994 0943 27919 21931 80904 8924 8996 201912 i )i'e )i'e )i'e )i'e )i'e

circu'#(te 10 Dur#t# *e r&t#tie # st&curi'&r 11 Dur#t# *e B(c#s#re # cre#(te'&r 12 Dur#t# *e r&t#tie # *is%&(i0i'it#ti'&r 17 0#(esti Dur#t# *e #c-it#re # ,ur(i)&ri'&r

13

16

R&t#ti# #cti5u'ui t&t#'

C#;At

0992

0944

0928

r&t#ti i

RIn<+a>In RAc<AAc>+aBD3 3 RSt<ASt>+aBD3 3 R+r<A+r>+aBD3 3


1$2 1 0$8 0$6 0$4 0$2 0 2006 2007 2008 %otatia activului total %otatia imobilizarilor nete

R5'<A5'>+aBD3 3 R(z<A(z>+aBD3 3 RAt<+a>At R&t#ti# #cti5u'ui t&t#'<+a>At reflecta gradul de re:nnoire a activului total prin cifra de afaceri. 1umarul de rotatii a acestuia :n perioada analizata reflecta o tendinta nefavora'ila prin scaderea numarului de rotatii in 233* fata de 233! R&t#ti# i+&0i'i)#ri'&r (ete<+a>In 6imo'ilizarile nete) av?nd pondere semnificativa :n activul total . @iteza de rotatie a imo'ilizarilor nete este mica) cu o tendinta de scadere continua. Dur#t# *e r&t#tie # #cti5e'&r circu'#(te :nregistreaza un nivel nesatisfacator) cu tendint; de scadere :n anul 233! urmata de o crestere accentuata in anul 233*. 5urata medie a unei rotatii scade in anul 233* fata de anul 233! de la 1)!1 zile la %3) 1. Dur#t# *e r&t#tie # st&curi'&r :nregistreaza o tendinta de crestere) avand un nivel satisfacator pe ansam'lul perioadei analizate. Dur#t# *e B(c#s#re # cre#(te'&r scade :n anul 233* fata de 233! de la 1 )$* zile la %) * ) situ?ndu6se su' limita considerata normala A33 zileB) cu influente pozitive asupra trezoreriei.

11

0$8 0$7 0$6 0$5 0$4 0$3 0$2 0$1 0 2006 2007 2008 %ata de lic#iditate imediata %ata de lic#iditate ra"ida %ata de lic#iditate curenta

Dur#t# +e*ie *e #c-it#re # ,ur(i)&ri'&r :nregistreaz; o tendint; de crestere :n anul 233*) la 231)12 zile de la !3)31 zile) cunoscand o scadere in anul 233! la 3)1$ zile. 1ivelul acestei rate nu se :ncadreaza :n limita unor decont;ri normale A33 zileB. Raportul dintre durata medie de :ncasare a creantelor si durata medie de achitare a furnizorilor este nefavora'il societatii. 5ecala4ul nefavora'il dintre durata medie de :ncasare a creantelor si durata medie de plata a furnizorilor influenteaza negativ trezoreria nete disponi'ila) determinand societatea sa atraga noi surse pentru acoperirea golurilor de trezorerie.

118 A(#'i)# 'ic-i*it#tii Analiza lichidit;tii societatii urm;reste capacitatea acesteia de a6si achita o'ligatiile curente Ade e9ploatareB din active curente) cu diferite grade evaluarea riscului incapacit;tii de plata. 2a'elul nr.* Indicatorii de lichiditate Nr 1 2 7 6 8 2 3 4 I(*ic#t&ri St&curi Cre#(te Dis%&(i0i'it#ti 0#(esti Acti5e circu'#(te D#t&rii %e ter+e( scurt R#t# *e 'ic-i*it#te cure(t# R#t# *e 'ic-i*it#te r#%i*# R#t# *e 'ic-i*it#te i+e*i#t# (ig. F&r+u'# St Cr D0 Ac>St=Cr=D0 Dts>Its=F)=O 0 Ac;Dts @Cr=D0A;Dts D0;Dts 0volutia lichiditatii R.+<Ac>5ts R.R<A+r=5'B>5ts 12 2002 117174 30772 23020 210690 242293 0936 0976 0909 2003 187621 39826 6114 273167 292098 0940 0924 0901 2004 292488 77282 76342 720449 1132023 0970 0908 0902 de lichiditate) precum si

R.I<5'>5ts R#t# *e 'ic-i*it#te# cure(t? 6 compar; ansam'lul activelor circulante) cu ansam'lul datoriilor pe termen scurt Ascadente su' un anB. .a aceast; rat; nivelul asiguratoriu este 1)2) nivel care nu este atins :n perioada 233 C 233*. R#t# *e 'ic-i*it#te# r#%i*? 6 e9prim; capacitatea firmei de a6si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponi'ilitati ';nesti. 1ivelul acestei rate) :n perioada analizat;) este in scadere) fiind situata su' nivelul asiguratoriu de 2>3. R#t# *e 'ic-i*it#te# i+e*i#t? 6 apreciaz; m;sura :n care datoriile e9igi'ile pot fi acoperite pe seama disponi'ilit;tilor ';nesti. 1ivelul asiguratoriu pentru aceast; rat; este de 1>3. Se constata scaderea nivelului acestei rate la nivelul anului 233!) urmata de o crestere la nivelul anului 233*) ceea ce inseamna o im'unatatire a capacitatii de onorare a o'ligatiilor pe termen scurt din disponi'ilitati.

112 A(#'i)# re(t#0i'it#tii 09prima eficienta utilizarii resurselor materiale si financiare :n activitatea de e9ploatare la nivelul societatii :n perioada analizata. 2a'el nr.$ 1ivelul ratelor de renta'ilitate Nr1 1 2 7 6 8 2 3 4 9 10 11 S%eci,ic#tie /e(ituri *i( e<%'&#t#re C-e'tuie'i *e e<%'&#t#re Pr&,it *i( e<%'&#t#re Pr&,it cure(t Pr&,it (et C#%it#' %r&%riu Acti5 t&t#' R#t# re(t#0i'it#tii 5e(ituri'&r R#t# re(t#0i'it#tii resurse'&r c&(su+#te Re(t#0i'it#te# ec&(&+ic# Re(t#0i'it#te# ,i(#(ci#r# Si+0&' /e C-e Pe > /e-C-e Pc P( C%r At r5 > Pe ; /e rc > Pe ; C-e re > Pe ; At r, > Pc ; C%r 2002 2003 2004 1874078 1463331 2716091 1817220 1402981 2228209 26738 60420 44642 4420 13942 78288 7994 18062 29492 227427 722729 792221 1821942 1908472 7200260 18941 22908 74923 12917 22986 79938 18920 77967 21961 69927 23926 90943 U+ 'ei 'ei 'ei 'ei 'ei 'ei 'ei : : : :

13

re<Pe>At C renta'ilitatea economica rf<Pc>+pr C renta'ilitatea financiara rv < Pe > @e 6 renta'ilitatea veniturilor rc < Pe > +he 6 renta'ilitatea resurselor consumate 7n perioada 233 6233* nivelul ratelor de renta'ilitate este nesatisfacator) e9ceptie facand renta'ilitatea financiara. Re(t#0i'it#te# 5e(ituri'&r e9prima eficienta valorificarii produselor si serviciilor oferite de unitate. Indicatorul inregistreaza o crestere continua in perioada analizata. Re(t#0i'it#te# c&sturi'&r m;soar; eficienta consumului de resurse umane si materialeE se situeaz; la un nivel sc;zut) :nregistr?nd apro9imativ aceeasi evolutie ca si rata renta'ilitatii veniturilor. Re(t#0i'it#te# ec&(&+ic? reprezint; remunerarea 'rut; a capitalurilor investite pe termen lung) at?t proprii c?t si :mprumutate. Renta'ilitatea economic; tre'uie s; fie la nivelul ratei minime de randament din economie Arata medie a do'?nziiB si al riscului economic si financiar pe care si l6au asumat actionarii si creditorii unit;ti. Rata renta'ilitatii economice :nregistreaza un nivel relativ constant in perioada analizata) avand insa valori reduse. Re(t#0i'it#te ,i(#(ci#r? m;soar; randamentul utiliz;rii capitalurilor proprii. Rata renta'ilit;tii financiare tre'uie s; fie superioar; ratei medii a do'?nzii. Rata renta'ilit;ti financiare are o tendinta de crestere continua determinata de cresterea mai agresiva a rezultatului net in comparatie cu capitalul propriu.

113 Pu(cte ,&rte si %u(cte s'#0e %e(tru *&+e(iu' ,i(#(ci#r PUNCTE TARI Structura activelor corespunde o'iectului de activitate al societatii. 09istenta unei mar4e de siguranta financiara determinata de un surplus de surse permanente. Structura financiara corespunzatoare. 0volutie satisfacatoare a soldurilor intermediare de gestiune.

1"

1ivel 'un al ratelor de lichiditate curenta si rapida. Solva'ilitate patrimoniala ridicata. Pozitia societatii intr6o zona favora'ila privind riscul de faliment Arisc redus de falimentB.

PUNCTE SLABE 1ivel scazut al renta'ilitatii. 09ista intarzieri privind incasarea creantelor. 5urata de rotatie a creantelor si furnizorilor nu se incadreaza in limitele normale. ,radul de uzura morala si fizica ridicat al 'azei materiale. ,radul de innoire a mi4loacelor fi9e este redus. -'ligativitatea a4ustarii tarifelor pentru prestarile dde servicii in domeniul gestionarii resurselor pe 'aza acordului de imprumut. 0volutia stocurilor si creantelor nu se incadreaza in limitele de eficienta. Sustinerea partiala a renta'ilitatii activitatii desfasurate prin su'ventii.

1%

II A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui c&+erci#'


211 Pi#t# i(ter(# Potrivit statisticilor) romanii mananca zilnic cel putin o paine care cantareste intre 333 si "33 grame) spre deose'ire de americani) canadieni sau 'ritanici) de e9emplu care au un consum cuprins intre *% si 1 3 grame paine pe zi Aconsumul este mai mare in mediul ur'an) in mediul rural utilizandu6se in consum cu functionalitate similara) mamaligaB. Piata interna de panificatie este estimata) in prezent) la circa doua miliarde euro. Principalii concurenti sunt @el Pitar) 2itan) Foromir si 5o'rogea ,rup. -'iectivul acestei entitati este de a produce si comercializa paine. .ivreaza la 2% de magazine din oras apro9imativ %336*333 paini pe zi. +omenzile cresc de sar'atori.

212 Pr&*use'e 217 Pretu' PR-5G+HIA .G1ARI .A JS+.0.IS.SR. KA pre#urile sunt f&r& tva B 2a'el nr.13 PR-5GS +hifle (ranzel& 133g 2!3g +A12I2A20 A FG+IHI B 2*% %2%*2 1 PR0HG. PR-5GSG.GI A R-1>FG+ B 3)33 3) 1

Lot dog P?ine feliat& P?ine graham P?ine P?ine P?ine form& P?ine graham P?ine :mpletit& P?ine :mpletit& P?ine rotund& P?ine form& feliat&

%3g "23g 233g 2%3g "23g "23g "23g 2!3g "23g "23g "23g

%"% $*33 2** 3!2"2 "1** 23 133 *%%% $* 3*! 33$"

3)1% 1)2! 3) ! 3)%* 1)13 1)% 1)2 3)!% 3)$" 1)3% 1)2!

Societatea comerciala K0.ISM produce ) :n cea mai mare parte ) franzele num&r?nd %2.%*2 de 'uc&#i pe lun& la pre#ul de 3) 1 Ron>'ucata. Imediat dup& produc#ia de franzele )pe un loc second se afl& p?inea de 2%3g :ntr6o cantitate de 3!.2"2 'uc&#i la pre#ul de 3)%* Ron>'ucat&. +a pozi#ie :n clasamentul produc#iei urmeaz& p?inea feliat& de "23g cu o cantitate de$*33 de 'uc&#i la pre#ul de 1)2!Ron>'ucat& ) urmat& de p?inea :mpletit& de2!3 g cu *%%% de 'uc&#i la pre#ul de 3)! Ron>'ucat& i de p?inea de "23 g cu "1** de 'uc&#i la pre#ul de 1)13 Ron>'ucat&. +elelate produse de fa'rica#ie )indiferent de num&rul lor ) de cantitatea m&surata sau de pre# ) se :ncadreaza su' "333 de 'uc&#i . 5e asemenea) ta'elul urmator prezinta cei 2% de distri'uitori carora S+ 0.IS SR. distri'uie produsele sale .

CANTITATEA LI/RATC ZILNIC FIECCRUI MAGAZIN


2a'el nr.11 1R.+R2 1 2 3 " % ! * $ 13 11 12 13 501G/IR0 /A,ANI1 2uslaru Seracom Rizopet Iordache Gram Ana ,eo 2ransmar (raher .isa 2ransmar +lavcor Ru'leanu +ronos 1 5IS2A1HA (AHI 50 JS+.0.IS.SR.M A Om B 2)% 2 2)* 2)% 1)" 2)2 3 " 2)! 1)2 1)$ 1)1 3)3 +A12I2A20 .I@RA2I A 'uc B 2%3 233 133 1!% 133 1*3 %33 33 333 2*3 1 % 113 %33

1!

1" 1% 1 1! 1* 1$ 23 21 22 23 2" 2%

@iosa +om'ela Petcu Prest +om .evend /agda 5om 2odP +ar +ormar +ronos 03 AlOa Prest Amos +onstantin +ompanP

1 3)$! 1)! ")3 1)* 1)% 1 3)2 3)3 2)! 3)!

233 123 3%3 213 1%3 1*3 2*3 333 "!3 "%3 233 1%3 %%3

2-2A. Sursa : date furnizate de JSc.0lis.SrlM.

Societatea comerciala JSc.0lis.SrlM produce ) in medie) o cantitate care variaz& :ntre %33 si *333 de p?ini pe zi. .a ocazii speciale ) precum s&r'&tori i comenzi ) produc#ia poate a4unge i la 23.333 de p?ini pe zi.

216 1 Fur(i)&ri 9 0e(e,ici#ri si c&(cure(ti Pornind de la deviza : K2-2 +0 S0 (AFRI+I S0 @I150 Q K ) societatea folosete f&ina de calitate superioar& Atip %3 B ) vitaminizat& cump&rat& de la marii produc&tori precum cei din +onstan#a CK5o'rogea -ni9M ) /edgidia6K+ereal Impe9M i ,ala#i ) precum i ameliorator ) dro4die ) sare iodat& utlizate conform standardelor Gniunii 0uropene . Feneficiarii sunt locuitorii din zonele magazinelor unde se comercializeaza painea produsa de S+. 0.IS SR.. Principalii concurenti sunt: S+. 5o'rogea ,rup S+. 5o're si (ii S+. Foromir

218 Acti5it#te %r&+&ti&(#'#

1*

Activitatea promotionala se manifesta prin reclamele facute in standurile supermarOeturilor) prin reclame radio)prin reduceri de pret sau promotii in prea4ma sar'atorilor) cand la achizitionarea unui numar de paini poti primi un cozonac) sau la un numar mai mare de produse de patiserie achizitionate se poate da un numar de paini.5e asemenea) la lansarea unui nou produs de patiserie e9ista un numar de 2ore pe zi) timp de 3zile cand poti primi un produs gratis pentru degustare. S+ .0.IS.SR. se implica) de asemenea) si in situatii mai putin fericite cand furnizeaza necesarul zilnicpentru o casa de copii din 4udet. 0ste o modalitate de a arata ca nu ai uitat de unde ai plecat si )desi in competitie pe piata cu ceilalti producatori ) un spirit de antrenare in a4utorarea celor mai putin norocosi ) ceea ce poate reprezinta o secventa din identitatea spirituala a poporului roman.

212 Pu(cte ,&rte si %u(cte s'#0e %e(tru *&+e(iu' c&+erci#' 0ntitatea isi face singura distri'utia) livrand la cele 2% de magazine din oras .5ispune de masini proprii pentru distri'utie si una pentru alimentare cu materii prime) reducand astfel cheltuielile cu transportul de la furnizorul de faina.Intreprinzatorul pleaca mereu de la ideea ca daca poti face ceva pentru tine ca firma ta sa prospere mai mult) tre'uie sa stii ca 'anii o'tinuti nu vor ramane mereu aceeasi daca nu sunt reinvestiti. 5e asemenea) numarul zilnic de paini livrate poate si usor depasit)nu numai in zilele din prea4masar'atorilor cand comenzile oricum cresc) ci rapunzand cu seriozitate si rapiditate cerintelor telefonice primite de la distri'uitorii din 'aza de date. +onta'ilitatea este mereu finalizata la timp) neavand nici o plangere in acest domeniu.2otul se realizeaza conform cerintelor Gniunii 0uropene) actele zilnice:avize de livrare a marfurilor) chitantele si 'onurile de casa fiind mereu la zi.

1$

III1A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui te-(ic si te-(&'&$ic


711 A+%'#s#+e(t Societatea are sediul in strada Avram Iancu) nr.!3) 2ulcea) Romania 2elefon: 32"3>%1 "%

712 C#i *e #cces si +iD'&#ce *e tr#(s%&rt +onform adresei de mai sus firma isi are sediul in 4udetul 2ulcea) cea mai facila cale de acces find cea terestra prin mi4loace de transport in comun sau particulare. 717 Resurse'e e(er$etice si uti'it#ti'e S.+ Apa 1ova 2ulcea S.R..6 alimentare cu apa si canalizare S.+ 0lectrica S.R..6energie electrica Societatea dispunde de generatoare electrice proprii pentru realizarea programelor sale in conditii de calitate precisa. 716 Descriere# %r&cesu'ui *e %r&*uctie 23

71611 Or$#(i)#re# %r&*uctiei 0ntitatea dispune de propria linie de productie. S+ 0.IS SR. a investit in linia tehnologica de ultima generatie) complet automatizata) de la operatia de mi9are pana la procesul de am'alare. Produsele realizate pe aceste linii sunt de calitate superioara Aprospetime indelungata) culoare si forma constanteB) productivitatea este marita) iar costurile sunt mult scazute. 5e asemenea) entitatea a 'eneficiat de investitii ma4ore. ,ama de fainuri este o'tinuta din procesarea materiilor prime de cea mai 'una calitate) in conditiile sta'ilite de normele in vigoare. Produsele de morarit si panificatie prezinta particularitati de la o grupa la alta) in ceea ce priveste marcarea) am'alarea si depozitarea. /arcarea se realizeaza prin: litografie Ala produsele am'alate in pungi) pacheteB etichete Ala produsele am'alate in cutii) saciB Am'alarea se face in functie de tipul produselor in: pungi pachete de hartie pergaminata) metalizata celofan polietilera cutii de carton lazi de lemn captusite cu hartie de am'ala4 saci Ade iuta) de hartieB 5epozitarea se face in spatii de depozitare curate) uscate) 'ine aerisite) departe de produsele ce emana miros pronuntatE in timpul pastrarii tre'uie sa asigure: temperatura de 1%61*R + umiditate relativa a aerului de %6!% 8 Ae9ceptie fac pastele fainoase: 36 % 8B. 21

In produsele de morarit si panificatie pot sa apara modificari calitative Amucegairea) uscarea) gust acru) sarat) miez filantB cauzate fie de materia prima) de nerespectarea procesului tehnologic) fie de manipularea) transportul si mai ales conditiile necorespunzatoare de pastrare. Pentru a evita aparitia acestor modificari calitative) se impun: respectarea disciplinei tehnologiceE asigurarea parametrilor specificide pastrare Atemperatura) umiditate specificaBE asigurarea conditiilor de igiena sanitaraE e9ercitarea unui control riguros asupra modului cum isi mentin

71612 Pr&cesu' te-(&'&$ic Procesul tehnologic presupune parcurgerea urmatoarelor etape : 6 6 cernerea fainii prin site vi'ratoare cu magneti) ce asigura retinerea impuritatilor magnetice Aacesta este un punct critic de controlB dozarea mecanizata a materialelor Afaina)apa) dro4die)sareB in functie de sortimentul de paine ce urmeaza a fi produs Ase produc patru tipuri de paine: franzela) feliata) rotunda si grahamB 6 mala9area materiilor prime) se face cu un mala9or intensiv) ce asigura omogenizarea componentelor amesteculului Amala9orul are doua viteze) la prima viteza timpul necesar omogenizarii fiind de % minute) iar la cea de6a doua viteza de ! minuteB 6 6 6 6 6 6 6 rasturnarea mecanizata a aluatului cu a4utorul KrasturnatoruluiM aluatul trece prin masina de divizat) unde in functie de sortiment de sta'ileste grama4ul painii Ala un ciclu de productie acest proces dureaza 1% minuteB premodelarea Arotund pentru toate sortimenteleB cu a4utorul Kmasinii ciupercaM predospirea) se face intr6un Kpredospitor cu cupeM si dureaza intre %6* minute modelarea Apentru rotund se face manual) iar pentru franzele se face automatB dospirea finala ""6%3 de min Ain functie de grama4) cu cat este mai mic grama4ul cu atat dureaza mai multB coacerea) dureaza 2262% de minute in functie de grama4 si sortiment

22

6 6

racirea pentru painea feliata urmeaza) felierea si am'alareaE felierea se realizeaza cu a4utorul unor cutite automate) insa painile snt actionate in masina si preluate de catre un lucrator.

6 6

depozitarea in lazi livrarea Adunand timpii acestor procese) rezulta un timp de productie de apro9imativ 133 min)

la un ciclu de productie. 71617 C#%#cit#te# *e %r&*uctie 0ntitatea produce zilnic apro9imativ %336*333 paini>zi si depaseste aceasta productie

71616 C#'it#te# %r&*use'&r +alitatea superioar& este o caracteristic& esen#ial& :n produc#ia de p?ine) deoarece e9isten#a acesteia este unul din elementele determinante pentru do'?ndirea recunoaterii firmei i asigurarea competitivit&#ii produselor. +u gri4& deose'it& pentru detalii) p&str?nd savoarea re#etelor tradi#ionale) S+ 0.IS SR. folosete materii prime de cea mai 'un& calitate) am'ala4e adaptate cerin#elor de igien& i p&str&rii prospe#imii produselor o perioad& c?t mai :ndelungat&) specialiti califica#i la standarde europene) controlul strict al calit&#ii produc#iei 6 toate pentru a oferi delicatese potrivite gusturilor oric&rui consumator.

71618 I(treti(ere# si re%#r#re# uti'#De'&r Activitatea de ntreinere se efectueaz de ctre personalul

serviciului mecano-energetic prin revizii i curri zilnice ale instalaiilor de transport pneumatic a finii i ale tuturor utilajelor din seciile de producie. Sarcina de supraveghere a acestei activiti i revine persoanei responsabile pentru serviciul mecano-energetic.

23

Gradul ridicat de automatizare a cuptoarelor-tunel cu band presupune efectuarea unor operaii de ntreinere atent. n luna februarie!""#$ la recomandarea inginerului ef pentru serviciul mecanoenergetic$ ca urmare a constatrilor cu privire la randamentul sczut al arztoarelor$ au fost solicitate oferte pentru aceste piese firmelor de specialitate. %eparaiile echipamentelor de lucru i ale pieselor utilajelor se efectueaz de personalul atelierului mecanic$ care are n dotare& - un strung 'S( )*+,- o frez vertical- o main de roluit .ndoire tabl cu grosime sub !mm/- o maina de ndoit tabla 'Apcant,- aparate de sudur- dou polizoare. %eparaiile motoarelor electrice$ care au puteri cuprinse ntre "$*+++01h$ se efectueaz n cadrul atelierului electric de bobinaj.

7161 I$ie(# si %r&tecti# +u(cii 2entru ncadrarea muncii n condiiile normale de igien i protecie$ n cadrul societii sunt prevzute urmtoarele msuri& - n zonele cu probabilitate mare de apariie a concentraiilor de praf de fina este interzis accesul cu surse deschise de foc. Aceast msur previne accidentele de munc datorate combustiei prafului de fin cu o concentraie de *$+-!3g4m) n prezena unei surse de cldur de 5""6""o7- legarea la pm8nt a conductelor de transport pneumatic pentru evitarea acumulrii de electricitate static- capsularea motorului electric al cerntoarelor de fin- dotarea seciilor de producie cu instalaii pentru evacuarea prafului de fin i a bio9idului de carbon rezultat n urma fermentaiei$ precum i cu hote de absorbie a cldurii la gurile cuptoarelor-

2"

- predospitoarele i dospitoarele sunt prevzute cu panouri lateralede protecie$ pentru a nu permite accesul n spaiul utilajelor n micare- e9ploatarea i supravegherea cuptoarelor este e9ecutat de personal specializat. :e asemenea$ stingerea accidental a flcrii de la arztoare este semnalizat optic i acustic. 7181 Pu(cte ,&rte si %u(cte s'#0e %e(tru *&+e(iu' te-(ic si te-(&'&$ic Pu(cte ,&rte Gn punct forte al firmei il reprezinta faptul ca investitiile su'stantiale si constante in ultimii ani in dezvoltarea capacitatilor de productie) logistica si facilitate de depozitarea propriile produse a devenit una dintre cela mai moderne din oras si faptul ca respecta normale Gniunii 0uropene incadreaza firma ) mica la lansare in randul celor mai moderne din tara noastra. S+ 0.IS SR. a investit :nc& de la :nceputul activit&#ii zeci de milioane :n centrelele de productie i magazinele achizi#ionate. Au fost cump&rate linii tehnologice moderne) dintre cele mai cautate pe piata. +l&dirile au fost renovate i adaptate normelor europene. A fost creat un sistem rapid de distri'u#ie ce acoper& tot orasul si o comuna din cadrul 4udetului) iar produc#ia a fost diversificat& pentru a r&spunde cerin#elor consumatorilor. Societatea a investit n linii tehnologice de ultim generaie, complet automatizate) :ncep?nd cu opera#ia de fr&m?ntare)un cuptor nou in tara noastra)un generator propriu i p?n& la procesul de am'alare. Produsele realizate pe aceste linii sunt de calitate superioar& Aprospe#ime :ndelungat&) culoare i forma constanteB) iar productivitatea este crescut&. ,ama de fainuri folosite este de calitate superioara) achizitionate si folosite in conditiile sta'ilite de normele in vigoare. Pu(cte s'#0e In domeniul tehnic si tehnologic )societatea functioneaza conform normelor impuse de Gniunea 0uropeana si de toate celelalte autoritai avizate sa supravegheze 'uan functionare.(iind al doilea reprezentant al 4udetului) S+ 0.IS SR. detine primulloc la tehnologiile utilizate.

2%

I/1 ANALIZA DIAGNOSTIC A DOMENIULUI RESURSELOR UMANE


6111 Structur# si *i(#+ic# %ers&(#'u'ui Structur# %ers&(#'u'ui %e c#te$&rii *e 5#rst# este %re)e(t#t# i( t#0e'u' *e +#i D&s" 2a'el nr.12 *e Sc Sr' Anul Surs#"*#te ,ur(i)#te +ategorii deE'is varsta 233 Su' 33 ani Intre 336%3 ani Peste %3 ani 2otal Su' 33 ani Intre 336%3 ani Peste %3 ani 2otal Su' 33 ani Intre 336%3 ani Peste %3 ani 2otal Persoane $ 1% * 31 11 23 13 "1 13 2% 2 1" %2 +antitate 8 2*)! " )% 2")* 133 "%)1 13)$ "1)33 133 !) 1*)33 1")"3 1338

233!

233*

+onform ta'elului) numarul anga4atilor su' 33 de ani si intre 336%3 de ani a crescut direct proportional cu numarul anga4atilor peste %3 de ani . Ponderea cea mai ridicata a salariatilor intre 336%3 de ani a fost in anul 233*) astfel putandu6se dovedi priceperea si e9perienta salariatilor in domeniul panificatiei si moraritului. Ponderea persoanelor tinere a crescut de la 2*)!8 in 233 la !) 8 in 233*. Salariatii cu varsta peste %3 de ani detin un procent relativ scazut in randul anga4atilor.

Structur# %ers&(#'u'ui %e se<e '# Sc E'is Sr' 2a'el nr.13 Specificare 233 31 Perioada 233! 233* "1 %2 3" 1* /odificari relative A8B 233*>233 233!>233 1) !8 1)328 2)*38 3)$"8 1)"18 1)2 8

2otal personal din care : (emei 12 1! Far'ati 1$ 2" Sursa:5ate furnizate de Sc 0lis Srl

5in structura personalului pe se9e) ponderile oscileaza) cand femeile au ponderea cea mai mare) cand 'ar'atii detin locul ma4oritar)desi predominanta este partea femininaE acest lucru se datoreaza faptului ca lucrarile si operatiile din timpul. Atat numarul persoanelor de se9 feminin cat si cele de se9 masculin a crescut in perioada analizata.

Structur# %ers&(#'u'ui *u%# (i5e'u' *e %re$#tire este %re)e(t#t# i( t#0e'u' *e +#i D&s " 2a'el nr.1" Specificare Perioada 233! 233* "1 %2 31 1% /odificari relative A8B 233*>233 233!>233 !)!" 32)2% 23)33 2%)*3 3)!1 6 !%)33 3)!1

233 2otal personal din 31 care: +u studii superioare % % +u studii medii 1" 21 Altii 12 1% Sursa:date furnizate de Sc 0lis Srl

5upa cum se o'serva si din ta'elul nr. predomina personalul cu studii medii) iar cel cu studii superioare este relativ constant. /a4oritatea personalului cu studii se regaseste in randul personalului economic si alte specialitati. Personalul fara nici o calificare au o pondere din ce

2!

in ce mai mica ) fapt datorat tendintei unitatii spre performanta alaturi de persoane calificate) iar cele necalificate efectueaza cursuri pentru calificare.

6121 Re+u(er#re# si +&ti5#re# %ers&(#'u'ui


Remunerarea personalului de la Sc 0lis Srl se face in functie de responsa'ilitatile pe care fiecare anga4at le are. Incura4eaza initiativa personala oferind oportunitati deose'ite de invatare si crestere) intr6un mediu ce recompenseaza performanta individuala. Anga4atii au sanse egale de promovare) performanta si potentialul de crestere al fiecaruia fiind criteriile unice de selectie in Sc 0lis Srl> Pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal) precum i cele lucrate :n zilele de s?m'&t&) duminica i de s&r'&tori legale) personalului societ&#ii :i este acordat timp li'er corespunz&tor :n urm&toarele 33 de zile) sau conform unui acord ver'al inainte de orele suplimentare prevazute produse contra muncii prestate. 7n cadrul societ&#ii) salariul este acordat in doua transe:una pe data de % a lunii in curs si partea a doua pe 2% a aceleasi luni. Adaosurile i sporurile de care 'eneficiaz& personalul societ&#ii sunt urm&toarele: 6 sporul pentru timpul lucrat n timpul nopii are o valoare de 2%8 i se acord& persoanelor care lucreaz& :n schim'ul de noapte cel pu#in 4um&tate din programul de lucru 7n cadrul :ntreprinderii S+ 0.IS SR.) motivarea personalului se face prin: salarizarea corespunz&toare muncii depuseE acordarea de 'onusuri A de e9emplu: pentru anga4a#ii care vin la munc& s?m'&ta sau duminica) li se acord& pe l?ng& salariul de 'az& i o remunerare pentru orele suplimentare) costul unei ore de munc& suplimentar& fiind du'lat fa#& de cel ini#ial E totodat&) de s&r'&tori anga4a#ilor li se acord& prime BE promovarea anga4a#ilor E motivare nesalarial& evaluarea posturilor

2*

6171 Pr&*ucti5it#te# +u(cii


09ist& mai multe moduri de determinare a productivit&#ii muncii) :ns& toate e9prim& raportul dintre volumul rezultatelor create prin folosirea unei unit&#i de resurs& in cazul determin&rii productivit&#ii muncii) una din modalit&#i o constituie raportarea produc#iei anuale de p?ine Ae9primat& :n toneB la num&rul de salaria#i ai societ&#ii.

6161 C&(*itii'e *e +u(c#


Pentru :ncadrarea muncii din sec#iile de produc#ie ale societ&#ii :n condi#ii normale de igien& i protec#ie) sunt prev&zute urm&toarele m&suri: 6 sec#iile de produc#ie sunt prev&zute cu vestiare i grupuri sanitareE 6 :n zonele cu pro'a'ilitate mare de apari#ie a concentra#iilor cu praf de f&in& este interzis accesul cu surse deschise de focE 6 legarea la p&m?nt a conductelor de transport pneumatic pentru evitarea acumul&rii de electricitate static&E 6 dotarea sec#iilor de produc#ie cu instala#ii de evacuare a prafului de f&in& i a 'io9idului de car'on rezultat :n urma fermenta#iei)precum i cu hote de a'sor'#ie a c&ldurii la gurile cuptoarelorE 6 e9ploatarea i supravegherea cuptoarelor este e9ecutat& de personal specializat. 5e asemenea) stingerea accidental& a fl&c&rii de la arz&toare este semnalizat& optic i acustic.

6181 Pu(cte ,&rte si %u(cte s'#0e %e(tru *&+e(iu' resurse'&r u+#(e


In domeniul resurselor umane s6au produs mutatii semnificative atat de ordin cantitativ) dar mai ales de ordin calitativ) respectiv: cresterea semnificativa a productivitatii muncii la nivelul fiecarui salariat motivarea salariatilor pe criteriul competentei si disponi'ilitatii la adaptare in raport cu schim'arile promovate in managementul intern al societatii Raporturile managementului cu salariatii sunt de o maniera care poate fi apreciata ca armonioasa prin definirea si delimitarea riguroasa a responsa'ilitatilor partenerilor Aprin prevederile din K+odul de conduita al companieiMB ) acest fapt constituind o 'aza solida pentru grefarea unui climat de lucru in echipa. 2$

/ A(#'i)# *i#$(&stic # *&+e(iu'ui +#(#$e+e(tu'ui

811 Pu(cte ,&rte si %u(cte s'#0e %e(tru *&+e(iu' +#(#$e+e(tu'ui Pu(cte ,&rte 5atorita politicii de management si marOeting aplicate societatea are o evolutie ascendenta ) punctele sla'e fiind aproape insesiza'ile. aB Societatea a fost divizata la inceputul lui 233* in 2 'rutarii) centre de productie cu la'oratoare de patiserie conform normelor cerute de Gniunea 0uropeana si a mai achizitionat o noua masina "S" pentru transportul materiilor prime .Astfel a crescut renta'ilitatea si utilizarea activelor a devenit mult mai eficienta in urma specializarii firmei pe parte de morarit si panificatie. 'B S+ 0.IS SR. acorda importanta si clientilor care necesita o alimentatie speciala datorita diverselor afectiuni si celor care isi doresc o alimentatie 'ogata in su'stante nutritive si cu un aport caloric redus. Incepand cu 1iulie 233$ )societatea si6a diversificat gama de produse oferind pe langa painea graham)paine neagra si fara sare. 33

cB5atorita aparaturii moderne detinute si a tehnologiilor folosite de acestea) societatea are posi'ilitatea urm&ririi eficiente a calit&#ii produselor) acesta fiind o preocupare constant& atat pentru intreprinzator cat si faptul ca se efectueaza controale ale igienii si calitatii periodic. dB Produsele sunt sigure din punct de vedere alimentar. eB 1otorietatea 'rand6ului o'#inut& :n primul r?nd prin preocuparea de a iei :n :nt?mpinarea dorin#elor clien#ilor este mereu reinoita prin chestionare la locul de vanzare celor mai fideli clienti fBSocietatea detine in 4udetul 2ulcea o cota de piata de "%6%38)fiind al doilea reprezentant local. gB Reteaua de distri'utie s6a e9tins la " de magazine proprii.) toate fiind modernizate sau renovate) dupa caz ) in ultimii 2 ani. hB5onatiile zilnice de produse casei de copii si la cerinta azilului de 'atrani din 4udet.

Pu(cte s'#0e 5esi aproape insesiza'ile) punctele sla'e e9ista si tre'uie evidentiate pentru a putea fi im'unatatite. aB5atorita investitiilor realizate in e9tinderea retelei de distri'utie firma a inregistrat in 233* un profit operational aflat su' estimarile initiale. 'B Reteaua de magazine proprii nu cuprinde decat o comuna a 4udetului)restul distri'utiei fiind realizata in cadrul orasului. cB A crescut pretul produselor finite) ceea ce a condus la cheltuieli mai mari din partea firmei.

31

CONCLUZII SI PROPUNERI

5esi politica de distri'utie adoptata de firma S.+. 0lis S.R... da rezultate 'une si permite firmei sa fie o prezenta puternica pe piata) in domeniul panificatiei) e9ista o serie de posi'ilitati de crestere si im'unatatire a activitatii firmei) urmarind aceeaai linie in distri'uirea produselor sale. Prima propunere se refera la foraa de vanzare a firmei) agentii din departamentul vanzari C Jochii si urechile firmeiM. 2oata vanzarea) toate rezultatele reprezinta in mod direct calitatea muncii acestora. 5e aceea vom propune: T Ridicarea nivelului calitativ al fortei de vanzare Aalegerea unui personal calificat) caracterizat de o energie inepuiza'ila) o mare incredere in sine) nevoie de cunoastere ridicata) o stare de spirit care sa6i determine sa considere orice o'stacol o provocareB si o mai 'una motivare a agentilor de contact e9istent in firmaE T -rganizarea si controlul activitatii agentilor de vanzari cat mai eficient de catre supervizorE T -rganizarea periodica de seminarii de perfectionare a pregatirii agentilor.

32

Propunerile urmatoare sunt strans legate de cele de dinainte Ade mai susB) in sensul ca realizarea cerintelor primei parti implica si realizarea cerintelor din partea a doua si care inseamna: T +resterea continua a distri'utiei e9tensive) adica gasirea in permanenta de noi clienti pentru produsele firmei in detrimentul concurenteiE T Renuntarea la serviciile de transport efectuate cu masinile proprii si e9ternalizarea acestei functiuni prin incheierea unui contract cu o firma specializata de curierat rapid pentru reducerea costurilor si cresterea gradului de satisfactie a distri'uitorilor prin receptionarea marfurilor intr6un timp scurt. T +resterea volumului activitatii intensive) adica marirea vanzarilor pe fiecare reprezentanta sau distri'uitoriE T Se recomanda) de asemenea) o cola'orare mai stransa intre Serviciul /arOeting si 5epartamentul @anzari dar si cu departamentul tehnic Acercetare dezvoltare noi produseB si 5irectia Productie.

BIBLIOGRAFIE N&te *e curs D#te ,ur(i)#te *e Sc E'is!Sr' /&icu R#*u9 R#*u'escu C#r+e( /#'e(ti(#9 M#(#$e+(etu' u(it#ti'&r #$r&#'i+e(t#re!9ASE 9 Bucuresti 2007 M#(&'e /ict&r9 St&i#( Mire'#9 D&r&0#(tu E&ri#- M#rFeti($!

33