Sunteți pe pagina 1din 349

MINISTERUL ADMINISTRA IEI !

I INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA II DE URGEN ! Exemplar nr. __

INSPECTORATUL PENTRU SITUA II DE URGEN ! HOREA AL JUDE ULUI MURE$

AVIZAT PRE!EDINTELE COMITETULUI JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN "

Marius Pa%can

APROBAT N !EDIN A CONSILIULUI JUDE EAN MURE! PRIN HOT"RREA CONSILIULUI JUDE EAN MURE! NR. 62 DIN 28 aprilie 2011

INSPECTOR !EF AL I.S.U. HOREA al jude&ului Mure% Colonel Mihai CHIOREAN

PLAN DE ANALIZ #I ACOPERIRE A RISCURILOR al JUDE&ULUI MURE#

CUPRINS Capitolul I Sec'iunea 1- a Sec'iunea a 2-a Capitolul II. Sec'iunea 1- a DISPOZI&II GENERALE Defini'ie, scop, obiective Responsabilit('i privind analiza *i acoperirea riscurilor 1.2.1. Acte normative de referin ! 1.2.2. Structuri organizatorice implicate 1.2.3. Responsabilit! i ale organismelor $i autorit! ilor cu atribu iuni n domeniu CARECTRISTICILE UNIT &II ADMINISTRATIV - TERITORIALE Amplasarea geografic( *i relief 2.1.1. Suprafa ! 2.1.2. Vecin!t! i 2.1.3. Forme de relief, specificit! i, influen e 2.1.4. Caracteristicile pedologice ale solului Caracteristici climatice 2.2.1. Caracteristici climatice, specificit! i, influen e 2.2.2. Regimul precipita iilor 2.2.3. Temperaturi. 2.2.4. Fenomene meteorologice extreme Re'eaua hidrografic( 2.3.1 Cursuri de ap! din jude ul Mure$, vrfuri istorice 2.3.2.Situa ia lacurilor de acumulare permanente, nepermanente $i a iazurilor piscicole (suprafe e, volume) 2.3.3. Situa ia suprafe elor stabilite pentru inundare dirijat! - Bazinul inferior al rului Niraj 2.3.4 Debite maxime istorice nregistrate n jude ul Mure$ 2.3.5. Amenaj!ri hidrotehnice (diguri, baraje, lucr!ri de ap!rare) Popula'ia structura demografic( pe na'ionalit('i 2.4.1. Reparti ia popula iei pe medii de habitat n jude ul Mure$. 2.4.2. Evolu ia densit! ii popula iei jude ului Mure$ n ultimii 160 de ani, la momentul recens! mintelor. 2.4.3. Popula ia jude ului Mure$, dup! confesiune. 2.4.4. Structura pe sexe $i indicele de feminitate n anul 2002. 2.4.5. Structura popula iei ocupate pe sectoare de activitate. C(i de transport 2.5.1. Re eaua de drumuri 2.5.2. Re eaua de c!i ferate 2.5.3.Transportul aerian 2.5.4. Alimentarea cu gaze naturale Dezvoltarea economic( 2.6.1. Zone industrializate, ramuri 2.6.2. Depozite/rezervoare, capacit! i de stocare 2.6.3. Fondul funciar 2.6.4. Cre$terea animalelor 2.6.5.Turism 2.6.6. Resurse naturale Infrastructuri locale 2.7.1. Cultura 2.7.2. Infrastructura sanitar! 2.7.2.1. Asisten a social! 2.7.3. Re eaua de distribu ie a apei 2.7.4. Re eaua de canalizare 2.7.5. Alimentarea cu gaze naturale 2.7.6. Energia electric! 2.7.7. Re ele de telecomunica ii, comunica ii date $i Internet 2.7.8. Spa iile pentru cazarea evacua ilor $i prepararea hranei n cazul evacu!rii Specific regional/local

Sec'iunea a 2 - a

Sec'iunea a 3 a

Sec'iunea a 4 a

Sec'iunea a 5 a

Sec'iunea a 6 a

Sec'iunea a 7 a

Sec'iunea a 8 a

Capitolul III

Sec'iunea 1 - a

Sec'iunea a 2 a.

Sec'iunea a 3 a.

Sec'iunea a 4 a.

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUA&II DE URGEN& 3.1. Analiza riscurilor naturale 3.1.1. Inunda ii 3.1.2. Incendii de p!dure 3.1.3. Avalan$e 3.1.4 Cutremurele 3.1.4.1. Eviden a construc iilor expertizate tehnic $i ncadrate n clasele 1,2 $i 3 de risc seismic 3.1.4.2. Situa ia construc iilor cu risc seismic situate n jude ul Mure$ 3.1.5. Alunec!ri de teren 3.1.6. C!deri de grindin! 3.1.7. nz!peziri, polei, nghe , blocaje de ghe uri 3.1.8. Furtuni, viscole, tornade 3.1.9. Seceta 3.2. Analiza riscurilor tehnologice 3.2.1. Riscuri industriale 3.2.2. Capacit! i de transport $i depozitare produse periculoase 3.2.2.1 Transport rutier 3.2.2.2. Transport feroviar 3.2.2.3. Transport maritim 3.2.2.4. Transport aerian 3.2.2.5. Transportul prin re ele magistrale A. Energia electric! B. Gaze naturale C. Energia termic! D. Infrastructura tehnico-edilitar! 3.2.3. Nucleare 3.2.4. Schimb ! ri climatice 3.2.4.1. Cadru general 3.2.4.2. Emisii totale anuale de gaze cu efect de ser ! 3.2.4.3. Emisii anuale de dioxid de carbon 3.2.4.4. Emisii anuale de metan 3.2.4.5. Emisii anuale de protoxid de azot 3.2.4.6. Alte gaze cu efect de ser! $i precursorii ozonului troposferic 3.2.5. Poluare ape 3.2.5.1. Resursele de ap! 3.2.5.1.1. Resurse de ap! teoretice $i tehnic utilizabile 3.2.5.1.2. Prelev!ri de ap! 3.2.5.1.3. Volumele de ap! captate n anul 2008 - pe ramuri economice 3.2.5.1.4. Starea rurilor interioare 3.2.5.1.5. Starea calit! ii lacurilor 3.2.5.1.6. Apele subterane 3.2.5.2. Apa potabil! 3.2.5.3. Apele uzate 3.2.5.3.1. Structura apelor uzate generate n 2008 3.2.5.4. Surse majore - Poluan i n apele uzate 3.2.5.5.Zone critice sub aspectul polu!rii apelor de suprafa ! $i a celor subterane 3.2.5.5.1.Zone critice sub aspectul polu!rii apelor de suprafa ! $i a celor subterane 3.2.5.6. Obiective $i m!suri privind aspectul polu!rii apei 3.2.6. Pr!bu$iri de construc ii, instala ii sau amenaj!ri 3.2.7. E$ecul utilit! ilor publice 3.2.8. C!deri de obiecte din atmosfer! sau din cosmos 3.2.9. Muni ie neexplodat! 3.3. Analiza riscurilor biologice 3.3.1 Riscurile biologice 3.3.1.1. Epidemii 3.3.1.2. Epizootii/Zoonoze 3.4. Analiza riscurilor de incendiu 3.4.1. Riscul de incendiu

Sec'iunea a 5 a. Capitolul IV Sec'iunea a 1 a.

Sec'iunea a 2 /3a. Sec'iunea a 4 a. Sec'iunea a 5 a. Sec'iunea a 6 a. Capitolul V Sec'iunea 1 a.

3.5. Analiza riscurilor sociale 3.5.1 Activit! i culturale desf!$urate de ONG uri. ACOPERIREA RISCURILOR 4.1. Concep'ia desf(*ur(rii ac'iunilor de protec'ie - interven'ie 4.1.1.Coordonarea ac iunilor de r!spuns n cazul producerii inunda iilor 4.1.2.. Cronologia de angajare a for elor n caz de inunda ii 4.1.3.Coordonarea ac iunilor de r!spuns n cazul producerii de alunec!ri, cutremure $i pr!bu$iri de teren 4.1.4. Cronologia de angajare a for elor n caz de alunec!ri, cutremure $i pr!bu$iri de teren 4.1.5. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de grip! aviar!, epizootii 4.1.6. Cronologia de angajare a for elor n caz de grip! aviar!, epizootii 4.1.7. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de nz!peziri 4.1.8. Cronologia de angajare a for elor n caz de nz!peziri 4.1.9. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de incendii de p!dure (fond forestier) 4.1.10.Cronologia de angajare a for elor n cazul incendiilor de p!dure (fond forestier) 4.1.11.Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de accidente chimice 4.1.12. Cronologia de angajare a for elor n cazul accidentelor chimice 4.2. Etape de realizare a ac iunilor 4.3. Faze de urgen ! a ac iunilor 4.3.1. Compunerea dispozitivelor de interven ie, n func ie de organizarea ac iunilor, pe urgen e 4.4. Ac iunile de protec ie - interven ie 5.4. Instruirea 6.4. Realizarea circuitului informa ional- decizional $i de cooperare RESURSE UMANE, MATERIALE #I FINANCIARE 5.1. Resurse umane $i materiale 5.1.1. Subunit! i din cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$ 5.1.2. Serviciile Voluntare $i Private pentru Situa ii de Urgen ! 5.1.3. Activit ! i preventive planificate, organizate $ i desf !$ urate n scopul acoperirii riscurilor 5.1.4. Alte structuri care ac ioneaz! n cazul producerii unor situa ii de urgen ! LOGISTICA AC&IUNILOR

Capitolul VI

ANEXE - COMITETUL JUDE'EAN PENTRU SITUA'II DE URGEN'( - CONSULTAN'I - GRUPUL DE SUPORT TEHNIC - Atribu iile autorit! ilor $i responsabililor cuprin$i n Planul de analiz! $i acoperire a riscului - Sisteme existente de prealarmare / avertizare a atingerii unor valori critice $i de alarmare a popula iei n cazul evacu!rii - Dispunerea sistemului de comunica ii UUS prin radiotelefon - Dispunerea echipamentelor de n$tiin are alarmare F 1001 - Dispunerea centralelor telefonice urbane $i rurale - Dispunerea sta iilor de radio $i televiziune - Situa ia studiourilor de televiziune, radio $i pres! scris! din jude ul Mure$ - Situa ia mijloacelor de n$tiin are $i alarmare Schema fluxului informa ional decizional n situa ii de urgen ! -Mijloacele de interventie ale Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al Jude ului Mure$ -Situa ia serviciilor voluntare $i private pentru situa ii de urgen ! C!ile de comunica ii rutiere (na ionale, jude ene, comunale $i podurile aferente) Depozite/rezervoare, capacit! i de stocare $i loca ia acestora Statistic! centralizatoare privind colectivit ! ile de animale, cresc!tori de porcine $i cresc!tori de ovine cu efective mari din jude ul Mure$ Amenaj!ri hidro tehnice(diguri,baraje, lucr!ri de ap!rare)

Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr.7 Anexa nr.8 Anexa nr.9

Anexa nr.10 Anexa nr.11 Anexa nr.12 Anexa nr.13 Anexa nr.14 Anexa nr.15 Anexa nr.16 Anexa nr.17

Spa ii de cazare $i capacit! i de preparare a hranei Zonele de risc la inunda ii $i accidente la construc ii hidrotehnice Situa ia cu localit! ile din jude ul Mure$ ce pot fi afectate de alunec!ri de teren Principalele tipuri de risc la care Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$ are atribu ii de angajare a for elor Riscuri poten ialele ce se pot manifesta la nivelul zonei de competen ! distribuite pe raioane de interven ie Materiale/mijloace de interven ie n caz de inunda ii Materiale/mijloace de interven ie n caz de n caz de alunec!ri, cutremure $i pr!bu$iri de teren Situa ia utilajelor $i materialelor pentru dez!pezire

Capitolul I - DISPOZI&II GENERALE Sec'iunea 1. Defini'ie, scop, obiective Defini ie Planul de analiz! $i acoperire a riscurilor, denumit n continuare P.A.A.R., este un document operativ neclasificat ce define$te $i descrie riscurile $i sursele de risc poten iale identificate la nivelul unit! ilor administrativ-teritoriale ale jude ului Mure$, m!surile, ac iunile $i resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scop Scopurile P.A.A.R. sunt de a asigura cunoa$terea de c!tre to i factorii implica i a sarcinilor $i atribu iilor ce le revin premerg!tor, pe timpul $i dup! apari ia unei situa ii de urgen !, de a crea un cadru unitar $i coerent de ac iune pentru prevenirea $i gestionarea riscurilor generatoare de situa ii de urgen ! $i de a asigura un r!spuns optim n caz de urgen !, adecvat fiec!rui tip de risc identificat. Obiectivele P.A.A.R. sunt: a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situa ii de urgen !, prin evitarea manifest!rii acestora, reducerea frecven ei de producere ori limitarea consecin elor lor, n baza concluziilor rezultate n urma identific!rii $i evalu!rii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale; b) amplasarea $i dimensionarea unit! ilor operative $i a celorlalte for e destinate asigur!rii func iilor de sprijin privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen !; c) stabilirea concep iei de interven ie n situa ii de urgen ! $i elaborarea planurilor operative; d) alocarea $i optimizarea for elor $i mijloacelor necesare prevenirii $i gestion!rii situa iilor de urgen !. Sec'iunea a 2-a. Responsabilit('i privind analiza *i acoperirea riscurilor Responsabilit! ile privind analiza $i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribu ii ori asigur! func ii de sprijin privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen ! n profil teritorial. P.A.A.R. se ntocme$te de Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen !, respectiv de comitetele locale pentru situa ii de urgen ! $i se aprob! de consiliul jude ean, respectiv de consiliile locale, corespunz!tor unit! ilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint!. P.A.A.R. se actualizeaz! la fiecare nceput de an sau ori de cte ori apar alte riscuri dect cele analizate sau modific!ri n organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribu ii ori asigur! func ii de sprijin privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen ! n profil teritorial. Prefectul $i primarii r!spund de asigurarea condi iilor necesare elabor!rii P.A.A.R.. Pentru sprijinirea activit! ii de analiz! $i acoperire a riscurilor, Consiliul Jude ean $i consiliile locale pot comanda speciali$tilor n domeniu elaborarea de studii, prognoze $i alte materiale de specialitate. Dup! elaborare $i aprobare, P.A.A.R. este pus la dispozi ia secretariatului tehnic permanent al Comitetului Jude ean/locale pentru Situa ii de Urgen !, iar extras din documentele respective se transmit celorlalte institu ii $i organisme cu atribu ii n prevenirea $i gestionarea riscurilor generatoare de situa ii de urgen !, acestea avnd obliga ia s! cunoasc!, n p!r ile care le privesc, con inutul planurilor $i s! le aplice corespunz!tor situa iilor de urgen ! specifice. Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ! HOREA al jude ului Mure$, prin centrul opera ional, asigur! preg!tirea, organizarea $i coordonarea ac iunilor de r!spuns, precum $i elaborarea procedurilor specifice de interven ie, corespunz!toare tipurilor de riscuri generatoare de situa ii de urgen !. Operatorii economici, institu iile publice, organiza iile neguvernamentale $i alte structuri din unitatea administrativ-teritorial! au obliga ia de a pune la dispozi ie comitetelor pentru situa ii de urgen ! toate documentele, datele $i informa iile solicitate n vederea ntocmirii P.A.A.R..
1

Documentele, datele $i informa iile a c!ror divulgare poate prejudicia siguran a na ional! $i ap!rarea !rii ori este de natur! s! determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor $i m!surilor stabilite prin legisla ia privind protec ia informa iilor clasificate. 1.2.1 Acte normative de referin'( Legea nr. 481/2004 modificat! $i completat! cu Legea nr. 212/2006 privind protec ia civil!. Legea nr. 307/2006 privind ap!rarea mpotriva incendiilor . Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiz! $i acoperire a riscurilor $i a Structurii-cadru a Planului de analiz! $i acoperire a riscurilor Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea $i asigurarea activit! ii de evacuare n situa ii de urgen !. Ordonan a de Urgen ! nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen !. Hot!rrea de Guvern nr. 1489/2004 privind organizarea $i func ionarea Comitetului Na ional pentru Situa ii de Urgen !. Hot!rrea de Guvern nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare $i func ionare $i a organigramei Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen !. Hot!rrea de Guvern nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, func ionarea $i atribu iile serviciilor de urgen ! profesioniste. Hot!rrea de Guvern nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartiz!rii principalelor func ii de sprijin pe care le asigur! ministerele, celelalte organe centrale $i organiza iile neguvernamentale privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen !. Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea $i asigurarea activit! ii de n$tiin are, avertizare, prealarmare $i alarmare n situa ii de protec ie civil! Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul na ional integrat de n$tiin are, avertizare $i alarmare a popula iei. Hot!rrea de Guvern nr. 1669/2005 privind constituirea $i func ionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre Legea apelor nr. 107/1996. Ordinul comun 638/420/2005 al Ministerului Administra iei $i Internelor $i al Ministerului $i Gospod!ririi Apelor privind gestionarea situa iilor de urgen ! generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc ii hidrotehnice $i polu!ri accidentale. Hot!rrea de Guvern nr. 1286/2004 privind aprobarea Planului general de m!suri preventive pentru evitarea $i reducerea efectelor inunda iilor. Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional - Sec iunea a V-a - Zone de risc natural. Hot!rrea de Guvern nr. 372 din 18/03/2004 pentru aprobarea Programului Na ional de Management al Riscului Seismic Ordinul comun nr. 1995/1160/2005 al Ministerului Transporturilor, Construc iilor $i Turismului $i al Ministerului Administra iei $i Internelor pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen ! specifice riscului la cutremure $i/sau alunec!ri de teren Hot!rrea de Guvern nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major n care sunt implicate substan e periculoase. Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 735/2005 privind eviden a, gestionarea, depozitarea $i distribuirea ajutoarelor interne $i interna ionale destinate popula iei n situa ii de urgen !
2

Hot!rrea de Guvern nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen ! voluntare Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, preg!tirea, organizarea, desf!$urarea $i conducerea ac iunilor de interven ie ale serviciilor de urgen ! profesioniste. Ordinul Ministrului Administra iei $i Internelor nr. 1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice privind organizarea $i func ionarea taberelor pentru sinistra i n situa ii de urgen ! Planul jude ean de ap!rare mpotriva inunda iilor, ghe urilor, secetei hidrologice, accidentelor la construc ii hidrotehnice $i polu!rilor accidentale pe cursuri de ap! al jude ului Mure$ 2010-2013 Agenda local! - 21 Planul local de dezvoltare durabil! a jude ului Mure$

1.2.2 Structuri organizatorice implicate INSTITU&IA PREFECTULUI - JUDE&UL MURE# CONSILIUL JUDE&EAN MURE# INSPECTORATUL PENTRU SITUA&II DE URGEN& HOREA AL JUDE&ULUI MURE# INSPECTORATUL DE POLI&IE AL JUDE&ULUI MURE# INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE&EAN MURE# DIREC&IA DE S N TATE PUBLIC A JUDE&ULUI MURE# DIREC&IA SANITAR VETERINAR #I PENTRU SIGURAN&A ALIMENTELOR MURE# AGEN&IA DE PROTEC&IA MEDIULUI MURE# GARDA NA&IONAL DE MEDIU, COMISARIATUL JUDE&EAN MURE# SERVICIUL DE GOSPOD RIREA APELOR MURE# DIREC&IA SILVIC MURE# SEC&IA DE DRUMURI NA&IONALE TG. MURE# DIREC&IA JUDE&EAN DE CONTROL N CONSTRUC&II MURE# PRIM RIA MUNICIPIULUI TG. MURE# SERVICIUL DE TELECOMUNICA&II SPECIALE DIREC&IA JUDE&EAN DE INFORMA&II MURE# STRUCTURA TERITORIAL PENTRU PROBLEME SPECIALE MURE# DIREC&IA JUDE&EAN DE PAZ CENTRUL MILITAR JUDE&EN MURE# DIREC&IA PENTRU AGRICULTUR #I DEZVOLTARE RURAL MURE# CRUCEA RO#IE AUTORITATEA RUTIER ROMN AGEN&IA MURE# COMISARIATUL JUDE&EAN PENTRU PROTEC&IA CONSUMATORILOR MURE# AUTORITATEA FEROVIAR ROMN
3

1.2.3 Responsabilit('i ale organismelor *i autorit('ilor cu atribu'iuni n domeniu Comitetele $i centrele operative pentru situa ii de urgen ! sunt organisme $i structuri abilitate n managementul situa iilor de urgen !, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de competen ! $i fac parte din Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen !, denumit n continuare Sistem Na ional. (1) Comitetele pentru situa 'ii de urgen'( sunt: a) Comitetul Na ional pentru Situa ii de Urgen !, denumit n continuare Comitet Na ional; b) comitetele pentru situa ii de urgen !, constituite la ministere $i la alte institu ii publice centrale, denumite n continuare comitete ministeriale; c) Comitetele jude ene pentru situa ii de urgen !, denumite n continuare comitete jude ene; d) Comitetele locale pentru situa ii de urgen !, la nivelul municipiilor, ora$elor $i al comunelor, denumite n continuare comitete locale. (2) Centrele operative pentru situa 'ii de urgen'(, denumite n continuare centre operative, sunt: a) centre operative cu activitate permanent! la nivelul ministerelor $i al institu iilor publice centrale; b) centre operative cu activitate temporar! la celelalte ministere $i institu ii publice centrale cu atribu ii de prevenire $i gestionare a situa iilor de urgen !, precum $i n municipii, ora$e $i comune. Comitetul Na ional pentru Situa ii de Urgen !, denumit n continuare Comitet Na ional, se constituie $i func ioneaz!, potrivit legii, ca organism interministerial de management, sub conducerea nemijlocit! a ministrului administra iei $i internelor $i n coordonarea primului-ministru, n cadrul Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen !. Comitetul Na'ional se compune din: a) pre$edinte: ministrul administra iei $i internelor; b) vicepre$edinte: un secretar de stat din Ministerul Administra iei $i Internelor; c) membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conduc!torului fiec!rei institu ii publice centrale $i inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen !; d) consultan i: cte 1 - 2 exper i $i/sau speciali$ti din fiecare minister $i institu ie public! central! Secretariatul tehnic permanent are urm(toarele atribu'ii principale: a) gestioneaz! documentele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ! $i a Grupului de Suport Tehnic; b) asigur! convocarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ! $i transmiterea ordinii de zi c) prime$te $i preg!te$te materialele pentru $edin ele Comitetului Na ional $i asigur! prezentarea acestora pre$edintelui $i membrilor Comitetului Na ional; d) elaboreaz! lucr!rile $i execut! opera iunile de secretariat pe timpul $edin elor CJSU; e) asigur! redactarea hot!rrilor adoptate, precum $i a proiectelor de ordine, pe care le prezint! spre aprobare; f) asigur! difuzarea la componentele Sistemului Na ional de Management al Situa iilor de Urgen ! cu reprezentare n zon! $i la alte autorit! i interesate a documentelor emise de CJSU privind activit! ile de prevenire $i de interven ie; g) ntocme$te inform!ri periodice privind situa ia operativ! sau stadiul ndeplinirii hot!rrilor adoptate de Comitetul Na ional, care se transmit de c!tre Centrul Opera ional Na ional membrilor Comitetului Na ional $i altor autorit ! i interesate; h) conlucreaz! cu secretariatele tehnice permanente, organizate $i asigurate de centrele opera ionale $i centrele operative pentru situa ii de urgen !, precum $i cu structurile abilitate n managementul situa iilor excep ionale;
4

i) conlucreaz! cu unit! ile $i cu compartimentele Ministerului Administra iei $i Internelor implicate n emiterea ordinelor ministrului; j) ntocme$te proiectele comunicatelor de pres! ale CJSU; k) urm!re$te realizarea suportului logistic al locului de desf!$urare a $edin elor CJSU; l) ndepline$te alte atribu ii prev!zute n Regulamentul de organizare $i func ionare al Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jud. Mure$ sau alte sarcini stabilite de CJSU ori de pre$edintele acestuia; m) preia $i gestioneaz! datele $i informa iile transmise n cazul unor dezastre $i asigur! n$tiin area membrilor CJSU $i a consultan ilor; n) - organizeaz! $i verific! monitorizarea situa iilor de urgen !, prin Grupurile de Suport Tehnic $i Administratorii surselor de risc din jude . Secretariatul tehnic permanent este coordonat de $eful Centrului Opera ional Jude ean. Pentru ndeplinirea atribu iilor consult! speciali$ti $i din alte domenii de activitate. Secretariatul tehnic permanent este coordonat de $eful Centrului Opera ional Na ional. Comitetele pentru situa'ii de urgen'( sunt organisme interinstitu ionale de sprijin al managementului situa iilor de urgen !. (1) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului, respectiv al conduc!torului institu iei publice centrale. (2) Comitetul Jude ean se constituie prin ordin al prefectului. (3) Comitetul local se constituie prin dispozi ie a primarului, cu avizul prefectului. Centrele operative cu activitate permanent ( sunt structuri tehnico-operative de specialitate, care se constituie n cadrul aparatului propriu al unor ministere $i institu ii publice centrale cu atribu ii $i func ii de sprijin complexe n prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen ! $i ndeplinesc func iile prev!zute privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen !, n vederea ndeplinirii permanente a func iilor de monitorizare, evaluare, n$tiin are, prealarmare, alertare $i coordonare tehnic! opera ional! a interven iilor n situa ii de urgen !, n domeniile de competen ! ale ministerelor $i institu iilor publice centrale respective. Centrele operative cu activitate permanent ( organizeaz! $i asigur! secretariatele tehnice permanente ale comitetelor ministeriale respective. Centrele operative cu activitate temporar( sunt structuri tehnico-administrative nfiin ate n scopul ndeplinirii func iilor specifice pe durata st !rii de alert!, n cazul situa iilor de urgen !, precum $i pe timpul unor exerci ii, aplica ii $i antrenamente pentru preg!tirea r!spunsului n astfel de situa ii. Centrele se constituie din personalul aparatului propriu al unor ministere $i institu ii publice centrale, ori din personalul aparatului propriu al autorit ! ilor administra iei publice locale, ale ora$elor $i comunelor, precum $i la structurile teritoriale subordonate, coordonate ori de sub autoritatea institu iilor. Centrele operative cu activitate temporar! asigur! $i organizeaz! secretariatele tehnice ale comitetelor pentru situa ii de urgen !, constituite de autorit! ile publice centrale sau locale. Structuri organizatorice *i func'ionarea acestora (1) Comitetele pentru situa ii de urgen ! au n componen ! un pre$edinte, un vicepre$edinte, membri $i consultan i. (2) Pre$edintele comitetului pentru situa ii de urgen ! este ministrul, conduc!torul institu iei publice centrale, prefectul sau primarul, dup! caz.
5

(3) Vicepre$edintele comitetului pentru situa ii de urgen ! este, de regul!, un secretar de stat, un adjunct al conduc!torului institu iei publice centrale, pre$edintele consiliului jude ean, primarul general sau un viceprimar, dup! caz. (4) Membrii comitetului pentru situa ii de urgen ! sunt: a) n comitetul ministerial: persoane cu func ii de conducere din aparatul propriu $i din unele institu ii $i unit! i aflate n subordinea ministerului sau institu iei publice centrale ori sub autoritatea acestora; b) n comitetul jude ean: $efii de servicii deconcentrate, descentralizate $i de gospod!rire comunal!, conduc!tori ai unor institu ii, regii autonome $i societ! i comerciale, ai agen ilor economici care, prin specificul activit! ilor desf!$urate, constituie factori de risc poten ial generatori de situa ii de urgen !; c) n comitetul local: secretarul comunei, ora$ului, municipiului, dup! caz, $i reprezentan i ai serviciilor publice $i ai principalelor institu ii $i agen i economici din unitatea administrativ-teritorial! respectiv!, precum $i manageri sau conduc!tori ai agen ilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activit! ii, constituie factori generatori de situa ii de urgen !. (5) Consultan i n comitetele pentru situa ii de urgen ! sunt: a) exper i $i speciali$ti din aparatul propriu al autorit ! ilor administra iei publice, care constituie comitetele, sau din institu ii $i unit! i n subordine; b) reprezentan i ai altor ministere, institu ii $i servicii publice cu atribu ii n domeniu, manageri ai societ! ilor comerciale $i regiilor autonome care desf!$oar! activit! i n domeniul de competen ! respectiv, coopta i n comitetele ministeriale la solicitarea pre$edin ilor comitetelor respective. (1) Comitetele pentru situa ii de urgen ! se ntrunesc semestrial $i ori de cte ori situa ia o impune, la convocarea pre$edintelui. (2) *edin ele comitetelor pentru situa ii de urgen ! se desf!$oar! n prezen a majorit! ii membrilor sau a nlocuitorilor desemna i. (3) Hot !rrile comitetelor pentru situa ii de urgen ! se adopt! cu votul a dou! treimi din num!rul membrilor prezen i, cu excep ia punerii n aplicare a planului de evacuare, care se face n baza deciziei pre$edintelui comitetului. (4) Consultan ii nu au drept de vot. (5) Comitetele pentru situa ii de urgen ! $i desf!$oar! activitatea pe baza planurilor anuale elaborate de secretariatele tehnice permanente. Persoanele din componen'a comitetului pentru situa 'ii de urgen'( au urm(toarele obliga'ii principale: a) pre$edintele: convoac! ntrunirea comitetului, stabile$te ordinea de zi $i conduce $edin ele acestuia; semneaz! hot!rrile, planurile, programele, regulamentele $i m!surile adoptate; semneaz! avizele, acordurile, mputernicirile, protocoalele $i proiectele de acte normative l informeaz! operativ pe pre$edintele comitetului ierarhic superior; b) vicepre$edintele ndepline$te obliga iile pre$edintelui n lipsa acestuia, precum $i pe cele ce i revin ca membru al comitetului; c) membrii: particip! la $edin ele comitetului; prezint! inform!ri $i puncte de vedere; i informeaz! operativ pe conduc!torii institu iilor $i unit! ilor pe care le reprezint! asupra problemelor dezb!tute, concluziilor rezultate, hot!rrilor $i m!surilor adoptate $i urm!resc aplicarea acestora n sectoarele de competen !; men in permanent leg!tura cu centrele operative corespondente; d) consultan ii: particip! la $edin ele comitetului; i consiliaz! pe membrii acestora asupra problemelor tehnice $i de specialitate; asigur! documentarea tehnic! de specialitate. (1) Centrele operative cu activitate permanent! se ncadreaz! cu personal specializat pe tipurile de riscuri repartizate pentru gestionare, precum $i n comunica ii, informatic! $i rela ii publice.
6

(2) Activitatea opera ional! a centrelor operative se desf!$oar! permanent, pe criteriul "24h/24h", n ture sau pe schimburi. Prin excep ie, n func ie de natura $i tipul riscurilor gestionate, conduc!torul institu iei pe lng! care func ioneaz! centrul operativ poate aproba ca activitatea opera ional! a acestuia s! se desf!$oare cu respectarea programului normal de lucru, potrivit legii. (3) Dimensionarea centrelor operative cu activitate permanent ! se face n raport cu natura, frecven a $i gravitatea riscurilor majore repartizate pentru coordonarea gestion!rii, precum $i cu complexitatea func iilor de sprijin ndeplinite de ministerul sau institu ia public! central! respectiv!. Componen a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ! al jude ului Mure$ se reg!se$te n Anexa nr.1. Atribu iile autorit! ilor $i responsabililor cuprin$i n Planul de Analiz! $i Acoperire a Riscurilor se reg!se$te n Anexa nr.2.

Capitolul II. CARECTRISTICILE UNIT &II ADMINISTRATIV - TERITORIALE Sec'iunea 1. Amplasarea geografic( *i relief 2.1.1 Suprafa ! Jude ul Mure$ este situat n zona central-nordic! a Romniei. Suprafa a jude ului de 6.696 km2 ( 2,8 % din suprafa a total! a !rii ), coboar! u$or n trepte de pe piscurile vulcanice ale mun ilor C!limani $ i Gurghiu, pn! spre mijlocul cmpiei Transilvaniei, br!zdat! fiind de valea Mure$ului $i fragmentat! de afluen ii acestuia. n acest cadru natural, jude ul Mure$ se afl! pe coordonate geografice ntre meridianul de 240 longitudine estic! n partea de apus $i, cel de 25015# longitudine estic! n partea de r!s!rit, iar pe latitudine se ntinde ntre paralelele de 46014# latitudine nordic! la limita sa dinspre miaz!-zi $i respectiv 4712# latitudine nordic! la limita sa dinspre miaz!-noapte. 2.1.2 Vecin!t! i Jude ul Mure$ se nvecineaz! cu alte $apte jude e ale !rii. n extremitatea nord-estic! pe o distan ! de aproximativ 16 km limit! care urmeaz! linia de culmi a masivului vulcanic C!limani, l desparte de jude ul Suceava. n continuare pe ntreaga latur! estic!, pe o distan ! de circa 159 km se nvecineaz! cu jude ul Harghita. Hotarul cu jude ul Bra$ov situat la extremitatea sud-estic! se ntinde pe o distan ! de circa 26 km limit! care trece pu in mai la nord de culmea deluroas! (800 m) a interfluviului major dintre Trnava Mare $i Homorodul Mare. De la nodul georografic de sub care izvor!sc rurile Saie$, Hrtibaci $i Co$d, ncepe hotarul cu jude ul Sibiu, care se ntinde pe o distan ! de aproximativ 98 km, ocupnd aproape ntreaga latur! sudic! a jude ului Mure$. Un hotar cu dispozi ie general! sud-est, nord-vest, pe o lungime de circa 45 km traversnd succesiv Trnava Mic!, interfluviul major dintre Trnava Mic! - Mure$, separ! la sud-vest jude ul Mure$ de jude ul Alba. De lng! confluen a rurilor Arie$ $i Mure$, ncepe hotarul cu jude ul Cluj, care ocup! latura vestic! a jude ului pe o distan ! de aproape 67 km. Pe ntreaga latur! nordic!, pe o distan ! de circa 116 km, jude ul nostru se nvecineaz! cu jude ul Bistri a-N!s!ud. Localit! ile Ciobotani n partea de nord-est, Apold spre sud, H!d!reni spre vest $i S!rma$u spre nord-vest, se afl! la extremit ! ile principalelor axe ale jude ului.
7

Unitatea administrativ teritorial! bine propor ionat!, avnd condi ii naturale deosebit de variate $i prielnice unei ample dezvolt!ri economice $i sociale, jude ul Mure$ se ntinde pe 2,8 % din suprafa a !rii $ i dispune de un poten ial industrial, agricol $i forestier considerabil, nscriindu-se organic n marea familie a jude elor !rii. 2.1.3 Forme de relief, specificit! i, influen e Caracteristica esen ial! a reliefului jude ului Mure$, o constituie etajarea general! dispus! n trepte de la est spre vest, de la cei peste 2100 m n!l ime pe care i atinge creasta C!limanilor $i pn! la lunca joas! a Mure$ului de la ie$irea din jude , unde altitudinea este de numai 280 m. Originea $i geneza deosebit! a formelor majore de relief, $i g!sesc reflectarea direct! n neuniformitatea de alc!tuire geologic! n timpul de formare $i n caracterul diferen iat al prefacerilor geografice ulterioare. Dominat de zidul r!s!ritean al Carpa ilor, peisajul natural al jude ului, se extinde spre vest prin dealuri larg ondulate, cu aspect de domuri mai cutate n zona de munte prin v!i largi $i adnci cu versan i degrada i de alunec!rile de teren, de eroziunea toren ial!, $i v!i ale c!ror lunci $i albii sunt intens aluvionate. Zona montan! vulcanic! a fost $i ea intens fragmentat! de rurile $i toren ii de munte, care au creat v!i tipice ntre care se ntind interfluvii cu aspect triunghiular (planeze), cmpii piemontane de piroclastite, ori se nal ! conuri seme e de andezite cu cratere deschise spre exterior, de aceea$i ac iune a apelor curg!toare. Mun ii C!limani: Asem!n!tori unui dreptunghi lung de 56 km $i lat de aproximativ 30 km ocup! o arie de cca. 2000 km2, pe teritoriul jude ului Mure$, aflndu-se doar sectorul cuprins ntre culme, acolo unde se nal ! vrfurile Pietrosu C!limanilor (2100 m) R !titi$u (2022 m) $i Bistricioaru (1990 m), pn! la Rul Mure$ spre sud, praiele Loma$ $i C!lim!nel spre est, creasta vrfului Poiana Tomii $i Poiana Bistrii spre vest. Masivul C!limanilor domin! toate unit! ile de relief nconjur!toare, prin povrni$urile care urc! repede deasupra culmilor din 'ara Dornelor, din Mun ii Brgaielor $i din subcarpa ii transilv!neni ai Bistri ei $i Reghinului. Pe culmea principal! a Masivului Pietrosu C!limanilor, trece linia care separ! jude ele Suceava, Bistri a-N $i Mure$. n zona Vrfului Pietrosu C!limanilor conurile muntoase alc!tuite din andezite, au aspect alpin cu urme glaciare, iar platourile vulcanice formate din aglomerate, sunt acoperite de p!$uni montane cu mici suprafe e ml!$tinoase. O panoram! frumoas! se nf! i$eaz! ochilor asupra masivului C!limanilor, privindu-l din Depresiunea V!lenii de Mure$, ct $i de pe crestele masivului sudic al Gurghiului, unde se profileaz! pitorescul Vrf Scaunul Domnului cu o n!l ime de 1381 m. Pe cuprinsul mun ilor C!limani se ntinde $i o morfologie de tip carstic cu roci vulcanice, cu grotele s!pate n straturi de lav!, forma iuni de stalactite $i stalagmite, o gam! larg! de stnci spectaculoase n care apele au s!pat v!i adnci $i pitore$ti. Mun ii Gurghiului: Se ntind de la Defileul Mure$ului pn! n partea nordic! a Mun ilor Harghita. Partea din jude ul Mure$ se extinde doar pn! la cump!na de ape a afluen ilor rului Gurghiu, adic! pn! la aliniamentul de creast! a vrfurilor B!trna (1634 m) T!tarca (1688 m) $i pu in mai spre est de aliniamentul cu vrfurile mai cunoscute: Fncelu (1684 m) $i Saca (1777 m) cel mai nalt vrf din ntregul masiv. De$ i sunt alc!tui i din acelea$i roci ca $i masivul C!limanilor, totu$i Mun ii Gurghiului sunt mai ascun$i $i mai pu in diversifica i n forme. Ei au un pronun at caracter de masivitate, iar gradul de acoperire cu vegeta ie de conifere, este mult mai ridicat dect al masivelor nvecinate. Culmea din partea r!s!ritean! a mun ilor, compus! din vrfuri cu aspect conic grupate n jurul principalelor c!ld!ri vulcanice, imprim! masivului o pronun at! asimetrie ap!rnd ca un zid nalt c!tre Depresiunea Giurgeului $i ca o pant! domoal! spre Depresiunea Transilvaniei. *i n acest masiv muntos, rurile au t!iat cratere vulcanice, creindu-se mici
8

defilee cu relieful fragmentat. Conurile vulcanice apar ngem!nate, platourile sunt mai largi $i mai domoale pe partea vestic!, pietri$urile $i nisipurile alc!tuiesc un adev!rat piemont nchis spre vest de Culmea SieuSnioara, care face leg!tura cu micile depresiuni subcarpatice. Aria vulcanic! a mun ilor se extinde ndeosebi ntre Valea Gurghiului $i a Cu$medului, naintnd mai mult spre vest, dar fragmentat! de Valea Nirajului Mare. Aceast! arie cuprinde $i Depresiunea Sovata-Praid, n form! de suveic! de la poalele mun ilor puternic cutat! - relativ recent - n forma iuni diapire, n care se exploateaz! sarea. (Praid jude ul vecin Harghita) Defileul Mure$ului : ntre ora$ul Topli a (jude ul Harghita) $i localitatea Deda, Defileul Mure$ului constituie o arie ngust! de discontinuitate geografic! n cadrul lan ului vulcanic, cea mai lung! str!pungere complet! - de peste 35 km - a catenei muntoase C!limani-Harghita, prin care s-au deversat apele lacului cu aproximativ 15 milioane de ani n urm! pe fundul actualei depresiuni tecton-vulcanice a Gheorghienilor (Giurgeului) , tot a$a cum s-au ntmplat lucrurile $i cu apele instalate n zona Ciucului $i deversate de Valea Oltului prin defileul Tu$nad. ngust cu versan i foarte apropia i, cu povrni$uri repezi, Defileul Mure$ului are tr!s!turi caracteristice inclusiv climatice (19C temperatura medie a lunii iunie), care l face accesibil $i foarte pl!cut pentru turi$ti n toate anotimpurile. n acela$i timp, defileul este foarte bine populat, mai ales n micile bazinete formate la gurile de v!rsare ale unor afluen i a Rului Mure$, care au generat de-a lungul timpului agestre (conuri de dejec ie) mai mari, cum este de exemplu cel de la Lunca Bradului, care are un aspect cu adev!rat depresionar. Pe unele por iuni ale defileului, r!mne loc doar pentru albia rului $i pentru $osea, iar pentru calea ferat! fiind necesar! str!pungerea de tuneluri n stncile de andezit ale Mun ilor Gurghiului. Dealurile subcarpatice Transilv!nene: Trecerea dinspre zona muntoas! nspre Podi$ul Transilvaniei, se face prin intermediul unor regiuni deluroase $i depresionare, care amintesc prin genez! $i morfologie de zona dealurilor subcarpatice externe. La est de depresiunile Dumbr!vioara, C!lu$eri, Miercurea Nirajului, Sngeorgiu de P!dure, *oimu$, se desf!$oar! un relief de dealuri $i depresiuni cu n!l imi mult mai mari (600 - 1000 m ), redus ca l! ime ( 8 - 30 km ), dar alungit dup! direc ia Carpa ilor Orientali, cu denivel!ri accentuate ( 300 - 400 m ), u$or cutate cu o gam! variat! de forme, rezultate din sp!l!ri $i alunec!ri de terenuri. Specificul regional al Subcarpa ilor Transilv!neni, ofer! posibilitatea separ!rii reliefului n mai multe subunit! i $i anume: Dealurile subcarpatice ale Reghinului, se ntind de la Valea Nirajului $i pn! la Culmea P!ltini$ului (691 m) la nord de Rul Mure$, se ata$eaz! Mun ilor Gurghiu - C!limani, formnd cteva subunit! i de relief printre care: a. Depresiunea subcarpatic! Deda-V!lenii de Mure$, cunoscut! $i sub numele de Depresiunea V!lenii sau Ru$ii Mun i, fiind nchis! de latura vestic! de Culmea P!ltini$-Snioara. b. Culmea P!ltini$-Snioara, este suprapus! unei cute anticlinale alc!tuit! din conglomerate de Jabeni a, - roci rezistente la coroziune - p!strate permanent n relief ( 600 - 750 m ), fa ! de ariile depresionare nconjurate din zon!. c. Depresiunea Reghinului, n cea mai mare parte corespund ariei de adunare a apelor de la Reghin. Structura reliefului const ! dintr-o suit ! de interfluvii nivelate la circa 550- 600 m de versan i nclina i conform l!s!rii structurilor neomogene, la care se adaug! complexul $esurilor aluviale $i al teraselor fluviale, etajate pe cinci-$ase nivele. Plafonul depresiunii poate fi reconstituit din vrfurile mai nalte rnduite de-a lungul interfluviilor la aproximativ 600 - 650 m.
9

d. Dealurile Teleacului, prelungite la nord de Rul Mure$ n Dealurile Tonciului (560 m), corespund unei bomb!ri anticlinale transformate ulterior prin eroziunea apelor curg!toare ntr-un complex de interfluvii divergente $i etajate, a c!ror altitudine descre$te dinspre centru (Dealul Lapo$ 628 m ) nspre coloanele de vale adiacente (400 m). Relieful este intens fragmentat de ape care se l!rgesc spre obr$ii n chip de amfiteatre, azi ocupate de a$ez!ri omene$ti. Dealurile subcarpatice ale Trnavei Mici, ncep din Valea Nirajului $i continu! sub aceea$i fizionomie pn! 4n Valea Nico-Alb, afluent al Trnavei Mari. n limitele jude ului Mure$, r!mne numai o mic! parte din suprafa a acestei subunit! i de relief, sunt cuprinse cteva grup!ri destinate cum ar fi : a. Depresiunea Sovatei, apar ine sectorului nord-vestic. Al!turi de treapta reliefului fluviatil compus din lunc! $i cinci nivele de teras!, se distinge o treapt! morfologic! mai nalt! (600-700 m) extins ! pe ambele laturi ale depresiunii. b. Depresiunea D!mieni-M!gherani-Chibed-Solomca, a luat na$tere prin eroziunea selectiv! la contactul dintre aglomeratele vulcanice din m!gurile Bichi$-Siclord, cu forma iunile sedimentare nisipoaseargiloase din colinele subcarpatice. n direc ia estic!, relieful se nal ! u$or (550-700 m) marcnd boltirea anticlinal! Trei Sate. Trnava Mic! $i afluen ii ei Gheghe$ $i Cu$med, disec! teritoriul n mai multe culmi de ntinderi inegale $i cu orient!ri variate: Culmea Neaua ntre Gheghe$ $i Nirajul Mic, culmea Sngeorgiu de P!dure ntre Gheghe$ $i Trnava Mic! $i Dealurile Bezidului la sud de Trnava Mic!. c. Depresiunea Sngeorgiu de P!dure, alungit! spre nord prin culoarul Neaua-Rigmani, marcheaz! hotarul dintre Subcarpa ii Mici $i Podi$ul Trnavelor. Aici relieful se impune prin lunca larg! a v!ilor, prin terasele fluviatile extinse n special pe versantul stng $i prin versan ii abrup i t!ia i de renane $i toren i. d. Podi$ul Trgu-Mure$, ncepe printr-un versant abrupt care domin! spre est depresiunile $i culoarele de leg!tur! C!lu$eri-Hodo$a-Miercurea Nirajului $i se termin! prin pante domoale n unghiul de confluen ! a Rului Niraj cu Rul Mure$. Caracterul de interfluviu major, unitar interpus ntre Valea Mure$ului $i Valea Nirajului, s-a modificat prin ac iunea afluen ilor care au fragmentat teritoriul $i l-au transformat ntr-o asociere de dealuri n general asimetrice, nu prea nalte (650 m) $i cu o zon! de relief redus! (200 m). e. Interfluviul Mure$ - Trnava Mic!, se nf! i$eaz! ca o culme prelung! v!lurit! u$or, cu altitudini ce oscileaz! ntre 450-600 m. Asimetria pronun at! $i fragmentarea accentuat!, dau nota specific! acestui teritoriu. Curm!turile adnci sau $eile largi care nlesnesc circula ia peste culme, desfac interfluviul n mai multe p!r i. f. Culmea Neaua, se desf!$oar! ntre depresiunea de contact Sngeorgiu de P!dure, culoarul NeauaRigmani, $eaua $i drumul de leg!tur! B!l!u$eri-Ac! ari. De fapt ntreaga depresiune transilvan!, are o evolu ie tectono-morfologic! asem!n!toare, uniform! pentru ntreaga cuvertur! sedimentar!, spa iul considerat subcarpatic neapar innd unei depresiuni tectonice separate de restul bazinului ca n cazul subcarpa ilor externi. Aceste elemente permit extinderea zonei "subcarpatice interne", bine conturat! $i n partea de nord a Transilvaniei, ntre rurile Arie$ $i Some$, chiar la ntregul bazin transilv!nean reprezentat de domuri. Podi$ul Trnavelor, este caracterizat n general prin interfluvii netede, orientate est-vest, prin prezen a domurilor gazeifere, a v!ilor largi cu terase dezvoltate mai ales spre flancul stng, adic! un inut deluros u$or ondulat, cu creste $i versan i asimetrici afecta i de alunec!ri de teren. Acest podi$, se ntinde din dreptul drumului de leg!tur! B!l!u$eri-Ac! ari, pn! la culoarul de eroziune a V!ii Bog! ii.

10

n relief se pot distinge urm!toarele subunit! i: a. Podi$ul Trgu Mure$, situat ntre rurile Mure$ $i Niraj, este format din dealuri nalte de peste 500 m frecvent acoperite cu p!duri. b. Podi$ul Trnavelor, se caracterizeaz! printr-o culme ngust!, cu versan i accentua i spre Valea Trnavei Mici $i cu relief de cuest!, cu povrni$ uri pronun ate la peste 100-150 m, dar n trepte largi $i domoale spre Valea Mure$ului, n!l imile dealurilor ajungnd aproape de 600 m. n partea sa vestic! se poate individualiza $i Podi$ul Cec!laca. c. Podi$ul Jacodului (Dealurile Nade$ului), este situat n partea de sud-est a jude ului, cu altitudini mai mari, bine conturate $i fragmentate de ruri. Aici sunt suprapuse straturile periferice de la Nade$Filitelnic-*oimu$, grefate pe forma iuni permiabile mai rezistente, care au facilitat eroziunea rurilor pe vertical!. d. Podi$ul Dumbr!venilor, par ial se g!se$te n jude ul Mure$ $i are un relief mai domol, interfluvii u$or nclinate $i v!i largi. Este situat n sectorul de podi$ cuprins ntre Valea Nade$ului $i Valea B!l ii, se caracterizeaz! printr-un relief domol localizat n apropierea V!ii Trnavei Mari, iar spre Trnava Mic! se nf! i$eaz! ca o succesiune de interfluvii u$or nclinate $i destul de netede. e. Podi$ul Vn!torilor, este cuprins ntre culoarul depresionar Saschiz-Bune$ti $i Valea *aie$uluiIzvoarele Hrtibaciului, unde predomin! un relief de platou aproape orizontal, cu u$oare denivel!ri pe trei trepte. n!l imile cele mai mari se ntlnesc pe latura sudic! (650-700 m) $i scad u$or c!tre nord, unde ating abia 400m. Regiunea este acoperit! cu p!duri foioase $i numai suprafe e restrnse se pot folosi pentru agricultur!. n limitele jude ului Mure$, sunt incluse de asemenea o parte restrns! a interfluviului Trnava Mare - Trmava Mic! $i o parte redus! din Podi$ul Hrtibaciului, spa ii geografice recunoscute n literatura de specialitate sub diverse denumiri. Vegeta ia specific! Podi$ului Trnavelor, este acea a p!durilor de foioase mai ales fag-gorun n amestec cu ar ar $i carpen, spre sud $i vest predominnd stejarul $i vegeta ia de silvostep!. Cmpia Transilvaniei, ca unitate fizico-geografic! cu tr!s!turi distincte, cuprinde un teritoriu mult mai mare dect aria nscris! n limitele jude ului Mure$. Pe teritoriul jude ului, Cmpia Transilvaniei $i are limitele aproximative la cump!na de ape ale afluen ilor Some$ului n partea de vest $i nord-vest pe o linie care trece prin vestul localit! ilor Valea Larg! $i Grindeni spre H!d!reni $i Valea Mure$ului, iar n est limita este marcat! de zona V!ii Lu ului $i o linie spre ora$ul Reghin . Situat! la nord de Rul Mure$, Cmpia Transilvaniei este de asemenea o regiune larg v!lurit! dar cu altitudini mai mici (media fiind de 400 m ), cu denivel!ri care ajung la peste 200 m la nivelul de baz! local. Este caracterizat! prin v!i s!pate n argil!, marne $i nisipuri sarmatice, rare tufuri vulcanice cu flancuri erodate $i curgeri noroioase, alunec!ri de teren care pe alocuri au barat rurile, ast!zi ele$tee amenajate de mna omului. De$i are un relief pu in accidentat cu altitudine mijlocie cmpia Transilvaniei nu poate fi inclus! n categoria cmpiilor, chiar dac! peisajul geografic v!de$te asemenea afinit! i. Denumirea de "cmpie" $i-o datore$te caracterelor stepice $i folosirii cu prec!dere a terenurilor pentru agricultura cerealier!. *i n aceast! zon! este caracteristic relieful de domuri gazeifere, cu versan i abrub i spre sud $i vest, prelungi i spre nord $i est $i pu in mp!duri i. Domurile sunt degradate de re eaua fluviatil! care a sculptat relieful de cuest!, a construit lunci largi puternic colmatate n prezent cu b!ltiri de ape pe alocuri. n partea vestic! cmpia are un pronun at caracter stepic, iar spre est, o dat! cu altitudinea cre$te $i gradul de
11

mp!durire, fapt ce permite divizarea regiunii n dou! subunit! i $i anume: Cmpia S!rma$ului la vest de Dealurile Lechin ei $i Dealurile M!d!ra$ului (F!r!g!ului) la est de aceasta pn! la Valea Mure$ului. a. Cmpia S!rma$ului, este str!b!tut! de Prul de Cmpie sau cum i se mai spune Valea Ludu$ului, pe care se afl! ele$teele cu ap!, adev!rate bazine piscicole (*!ulia, Zau de Cmpie, T!ureni) cu o mare produc ie de pe$te. n aceast! zon! ntlnim cele mai caracteristice $i frecvente alunec!ri de teren care duc la degradarea unor mari suprafe e destinate culturilor agricole. Cu toate acestea, Cmpia S!rma$ului este considerat! cu adev!rat grnar al Transilvaniei. b. Dealurile M!d!ra$ului se ridic! n spa iul interfluvial dintre Valea Lechin ei (Comlodului) $i Valea Mure$ului. Se caracterizeaz! printr-un relief mai zvelt, cu altitudini de peste 550 m, dealurile avnd o constitu ie litologic! din roci mai dure, iar p!durile mai frecvente sunt cele de fag $i gorun. Aceste dealuri, att prin structur! $i morfologie ct $i prin peisaj, reprezint ! o unitate de trecere de la Cmpia Transilvaniei c!tre Subcarpa ii Transilv!neni ai Reghinului. La nord $i la sud de Rul Mure$, suprafa a de podi$ se caracterizeaz! prin bog! ia surselor de gaz metan con inut n roca poroas! a domurilor gazeiforme, dar pe teritoriul jude ului nostru se mai exploateaz! $i rocile utile pentru construc ii (andezite, gresii, pietri$uri, nisipuri, argile, etc.), precum $i apele minerale, apele s!rate $i n!molurile terapeutice. Acestor unit! i de relief, li se adaug! $i alte unit! i cum sunt v!ile Mure$ului, Trnavei Mici, Trnavei Mari $i Nirajului $i principalii lor afluen i, care au lunci largi ntre 1 - 4 km, unele zone ml!$tinoase, terase cu 5 pn! la 7 trepte cu poduri extinse, dar $i izolate bine, populate $ i exploatate din punct de vedere agricol. 2.1.4 Caracteristicile pedologice ale solului Solurile. n strns! concordan ! cu substratul litologic, cu relieful, clima $i vegeta ia, nveli$ul de sol al jude ului Mure$ este foarte variat $i diversificat. De pe crestele nalte ale mun ilor, pn! la luncile joase ale rurilor, ntlnim o gam! larg! de soluri zonale, interzonale $i azonale. n zona de munte sunt specificate solurile montane brune, brune g!lbui podzolice sau brune acide de paji$ti alpine, brune de p!dure acide podzolice, precum $i solurile ferifluviale, iar pe versan i, solurile tinere de grohoti$uri $i soluri scheletice. Solurile silvestre brune nchise de p!dure, brune de p!dure cernoziomice, sunt mai frecvente n zona de deal $i podi$. n regiunea Cmpiei Transilvaniei, predomin! solurile brune nchise de p!dure, dar mai ales cernoziomurile levigate negre de fnea ! umede. n partea vestic! sunt r!spndite solurile de cernoziom carbonatic, iar n est sunt mai frecvente cele de p!dure, tipic brun de p!dure nchis, care favorizeaz! foarte mult dezvoltarea vegeta iei forestiere. Pe arii restrnse n Cmpia Transilvaniei se dezvolt! l!covi$ti $i s!r!turi de-a lungul v!ilor. Caracteristice pe terase, solurile aluviale sunt favorabile culturilor de cereale $i legume. n lunci mai ales, domin! aluviunile recente $i actuale, precum $i solurile hidromorfe $i de mla$tini. Mozaicului de soluri i se suprapune un covor vegetal tot a$a de variat, concordant brodat pe relief tip de sol $i regim topoclimatic. Resursele subsolului. Varietatea formelor de relief $i a condi iilor geologice-tectonice, stratigrafice $i petrografice, au determinat $i o diversitate mare de bog! ii ale subsolului. Cele mai importante resurse materiale ale subsolului jude ului Mure$ sunt: a. Gazul metan, descoperit ntmpl!tor la S!rm!$el n anul 1908, cu ocazia unor cercet!ri geologice asupra s!rurilor de potasiu. n urma acestei descoperiri au fost ntreprinse lucr!ri geologice de prospectare $i exploatarea z!c!mintelor de gaze naturale. n anii 1912-1913 au fost s!pate primele sonde de gaz metan,

12

trecndu-se la utilizarea lui. n anul 1918, s-a introdus iluminatul public cu gaz metan la Turda, gazul fiind transportat de la S!rma$ printr-o conduct!, prima de acest fel construit! n ar! $i n Europa. Dup! cel de-al doilea r!zboi mondial lucr!rile geologice au cunoscut o amploare deosebit!, contribuind la descoperirea de noi structuri de gaze $i la punerea lor n exploatare n ar! $i pe teritoriul jude ului nostru. Compozi ia medie n gaz metan a z!c!mintelor, este n propor ie de 98-99 %, iar alte hidrocarburi cum ar fi: etan, propan, butan se afl! n propor ii mai reduse. Pn! n prezent pe teritoriul jude ului Mure$, sunt exploatate 37 de structuri gazeiforme. n zona central! a jude ului, se ncadreaz! domurile de joas! altitudine (600 - 2000 m) cum sunt structurile TrguMure$, Corunca, Ernei, Dumbr!vioara, P!ingeni, M!gherani, Trei-Sate, Ghine$ti, Filitelnic, Lasl!u $i altele. n zona situat! la nord-vest de Mure$, se g!sesc domuri de altitudine mai mare (pn! la 100 m), unde sunt grupate structurile Cr!ie$ti, Snmartin, S!rm!$el, Zau de Cmpie, *!ulia, Grebeni$u de Cmpie, Dobra, Ludu$ etc. Ponderea gazului metan extras n anul 1995, n jude ul Mure$, reprezint! 62,5 % din produc ia total! a !rii. n vederea descoperirii de noi rezerve de gaz se continu! forajul de cercetare geologic! pe structurile Ib!ne$ti, Icland, L!ureni, Snpaul $i pe alte structuri. b. Rocile utile, ntlnite sub diferite categorii pot fi utilizate n prepararea materialelor de construc ii, iar unele variet! i cuar oase la fabricarea sticlei. Rocile de construc ii de baz! au o r!spndire regional! cu importante rezerve exploatabile $i cu valorific!ri multiple. Corpurile eruptive andezitice legate de lan ul vulcanic C!limani-Harghita, asigur! rezerve inepuizabile de andezit prezente pe suprafe e ntinse ale jude ului $i sunt prelucrate prin carierele de piatr! de la Stnceni , Sovata, etc. iar produsele finite (piatra spart! ), se utilizeaz! n lucr!rile de construc ii industriale. c. Argilele, foarte r!spndite pe teritoriul jude ului au o utilizare mai larg! constituind materii prime pentru industria ceramic!. Depozitele aluvionale $i de teras! ale principalelor cursuri de ap!, constituie o surs! de baz! pentru ob inerea nisipului, pietri$ului (balast), necesare construc iilor. Pe albia Rului Mure$ se afl! n exploatare balastierele Sngeorgiu de Mure$, Chinari, Glodeni, Gorne$ti iar pe albia Rului Trnava Mic! cele de la Odrihei, P!uci$oara $i S!r! eni. d. Substan'ele minerale terapeutice (apele minerale s!rate) constituie un bogat tezaur al subsolului jude ului Mure$. Ele reprezint! ntreaga gam! de substan e minerale utile folosite n cura balnear!. Exploat!rile balneare de la Sovata, Sngeorgiu de Mure$, Ideciu de Jos, genetic se mpart n dou! categorii, fiind legate de formele diapire, cu str!pungeri de smburi de sare, cazul apelor s!rate de la Sovata $i Ideciu de Jos. O alt! categorie de ape minerale s!rate, sunt cele de z!c!mnt din forma iunile gazeifere, spre exemplu apele s!rate de la Sngeorgiu de Mure$.

13

Sec'iunea a 2 - a. Caracteristici climatice 2.2.1 Caracteristici climatice, specificit! i, influen e Pozi ia geografic! pe glob $i pe continent a !rii noastre, condi iile naturale specifice, determin! caracterul de tranzi ie al elementelor fizico-geografice $i chiar economico-geografice, printre care pe prim plan se situeaz! cele climatice. n acest sens n cadrul climatului continental, cu caracter de tranzi ie specific !rii cu o mare varietate de nuan e, teritoriul jude ului Mure$ se situeaz! n sectorul de climat continental moderat, de dealuri $i p!dure $i n sectorul climei de munte. Ca urmare, verile mai c!lduroase, iernile lungi $i reci, sunt specifice mai ales n sectorul montan din nord-estul jude ului cu inversiuni de temperatur! pe v!i n zona montan!, n timp ce n vest climatul are nuan e mai aride, fiind mai secetos $i mai cald, tr!s!turi reflectate $i de covorul vegetal cu caractere stepice n Cmpia Transilvaniei, unde durata de str!lucire a soarelui este mai mare (2065,5 ore pe an), fa ! de zonele montane (1800-1850 ore pe an ). Tr!s!turile climatice ale jude ului Mure$ sunt o consecin ! a pozi iei sale n centrul Transilvaneiei, fapt care ncadreaz! acest teritoriu n sectorul de climat temperat continental-moderat n cadrul c!rora apar tipul de deal $i culoar $i tipul de munte. Climatul jude ului are urm!torul specific: veri mai c!lduroase $i ierni lungi $i reci, cu prec!dere n zonele montane din nord-estul jude ului. n vestul jude ului climatul prezint! nuan e de ariditate, verile fiind n general mai secetoase $i mai calde. 2.2.2 Regimul precipita iilor Judetul Mures, caracterizat de un climat continental moderat, prezent! in general o diferen iere a repartitiei precipitatiilor n direc ia vest-est.Cantitatea medie a precipita iilor anuale in zonele vestice ale judetului este sub 600 l/mp, n timp ce n zona montan! se incadreaza in limita a 1000 1200 l/mp. Anul 2006 Comparate cu mediile multianuale, cantitatile de precipitatii insumate in intreg anul 2006 in judetul Mures, nu difera foarte mult cantitativ fata de acestea. Cele mai mici cantitati anuale inregistrate au fost in zona de campie a judetului (556 l/mp), iar cele mai mari, in NE judetului, in zona de intrare in defileul Muresului (1040 l/mp). Abateri relativ insemnate s-au inregistrat in ceea ce priveste distributia precipitatiilor in decursul anului. Astfel, cantitatile de precipitatii cazute in lunile ianuarie, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie sau situat la aproximativ jumatate din valorile multianuale specifice acestui judet. Valorile de precipitatii cumulate in lunile martie, aprilie, iunie, iulie si august au fost excedentare, situandu-se cu mult peste valorile medii. Cea mai mare abatere au avut-o cantitatile de precipitatii cazute in luna august, de 2 -3 ori mai mari decat normala acestei luni .

Anul 2007, denota caracteristicile unei perioade cu anomalii pluviometrice lunare fata de media multianuala. Acest an a fost catalogat de presa ca unul din cei mai secetosi ani din ultima perioada, insa comparand precipitatiile cazute in intervalul anilor 2000-2007, se constata ca anul 2007 nu a avut un regim pluviometric foarte sarac. S-au inregistrat cantitati anuale cuprinse intre 523 l/mp in zona vestica a judetului si pana la 1048 l/mp in zona Rastolita.

14

Cele mai deficitare luni din acest an au fost aprilie, cand s-au totalizat intre 4-25 l/mp ( cu mult mai putin decat normala lunii, in unele localitati, chiar de 10 ori mai mici decat aceasta), iunie si decembrie, cand s-au cumulat mai putin de jumatate din media multianuala. Cantitati mult mai insemnate decat normala lunii au fost inregistrate in mai, august si septembrie. Anul 2008 Cantitatile de precipitatii inregistrate de reteaua de monitorizare din judetul Mures, imprima anului 2008 o tenta usor deficitara intrucat sumele anuale s-au situat in general sub valorile medii multianuale. In mare parte din judet ( zona central-vestica, nord-vestica si cateva areale din sudul judetului) sau insumat cantitati anuale cuprinse intre 537 -600 l/mp, iar in zona montana din est intre 912-937 l/mp). In distributia lunara a precipitatiilor s-au remarcat cateva abateri mai insemnate in lunile: In februarie: in zona centrala a judetului cantitatile lunare de precipitatii cumulate nu au depasit 7 l/mp ( fata de media de 20-30 l/mp). In martie, precipitatiile cumulate doar in prima decada a lunii au depasit in multe zone de 23 ori cumulul caracteristic intregii luni martie ; astfel in primele 10 zile ale lunii s-au totalizati intre 71-98 l/mp, adica de 2-3 ori media lunii In aprilie si mai, mai mari de circa 2 ori decat normala, mai ales in jumatatea estica a judetului In iulie, cu un regim excedentar, mai ales in zona montana, unde cantitatile cumulate fiind de 2 sau chiar de 3 ori mai mari decat valorile normale In august, regim deficitar, cu precipitatii slabe cantitativ (5-20 l/mp) in mare parte din judet, mult inferioare fata de normala lunii Anul 2009 s-a caracterizat prin cantitati de precipitatii insumate, mai reduse decat in ceilalti ani analizati anterior. Pentru jumatatea vestica a bazinului s-au inregistrat frecvent sume de precipitatii intre 460 si 530 l/mp . Si in zona montana a judetului cantitatile anuale au fost mai reduse, doar in cateva localitati totalizandu-se intre 700-800, izolat pana la 877 l/mp. Cateva caracteristici si abateri evidentiate in distributia precipitatiilor din cursul acestui an : de mentionat sunt unele cantitati lunare extrem de mici, intre 1-5 l/mp inregistrate in aproape jumatate din suprafata judetului in lunile aprilie si septembrie 2009. In luna iunie au cazut precipitatii, predominant sub forma de averse de ploaie, pe alocuri torentiale si in cantitati deosebite intr-o singura zi, cum ar fi la Bistra, unde in 12 iunie au cazut 70 l/mp, iar la Balauseri, unde in 23 iunie au cazut 45 l/mp Cantitati lunare excedentare s-au inregistrat in iulie si octombrie, mai ales in zona estica a judetului, unde s-au totalizat de circa 2 ori cantitatea normala Anul 2010 Valorile precipitatiilor anuale s-au incadrat in ansamblu, in limitele valorilor multianuale, cu foarte mici exceptii, nesemnificative. Distributia precipitatiilor pe parcursul anului a avut insa abateri notabile, iar lunile in care acestea s-au produs vor fi evidentiate mai jos: o in luna martie au existat areale cu cantitati duble fata de valorile normale, mai ales in sudul judetului o in aprilie regimul a fost excedentar in cea mai mare parte din judet, cu cantitati insumate de pana la pana la 93 l/mp , de peste 2 ori norma lunara
15

o luna mai a fost una ploioasa , cu precadere in zona montana, unde s-au depasit de pana la de 3 ori valoarile multianuale, cu total insumat de pana 180 l/mp o luna iunie a fost pe alocuri excesiv de ploioasa, cu precipitatii ce depasesc de 3 ori si ceva normala lunii; cele mai mari cantitati lunare au fost de 230 l/mp. o Luna august a prezentat abateri mai ales in zona montana, in peste 2 saptamani din aceasta luna s-au totalizat cantitati insemnate ce depasesc normala lunii, cealalta jumatate a lunii fiind saraca in precipitatii o Si septembrie a fost o luna ploioasa, mai ales in zona montana a judetului, cantitatile de precipitatii fiind peste normala

2.2.3 Temperaturi. Urmnd mersul anual al temperaturii medii, se constat! c! aceasta se men ine ntre 8 $i 9 C., n partea de vest $i ntre 2-4 C n partea de est. n sectorul colinar $i de podi$, luna cea mai rece este ianuarie cu valorii medii de -3, -5 C iar cea mai cald! luna iulie cu valorii medii ntre +19, +20 C cu u$oare cre$teri pe v!i. n zona Mun ilor C!limaniGurghiu, luna cea mai rece este februarie ntre -4, -10 grade C., iar cea mai cald! luna august ntre +8, +12 C. Amplitudinile termice anuale, au valori ntre +21 $i +25 C, n regiunea colinar! deluroas! $i +14, +22 C, la periferia ariei muntoase, dar scade la + 12 C n sectorul nalt al mun ilor. Ultimul deceniu caracterizeaz! jude ul cu un climat mai umed. Temperaturile minime nregistrate au fost de -32 C la Trgu- Mure$ n luna ianuarie 1942 $i n 1963, iar maxima absolut! de +40 C la S!bed n Cmpia Transilvaniei n anul 1952 (adic! o amplitudine de 73,4 C). La sta ia de observa ie din Trgu-Mure $, maxima absolut! de +39 C, a fost nregistrat! n anul 1936. Raporturile numerice ntre zilele cu diferite temperaturi, exprim! mai fidel starea calitativ! a climei n care locuitorii jude ului, $i pot desf!$ura activitatea productiv! n special cea din agricultur!. Durata intervalului cu temperaturi mai mari de 0 C, este de 286 zile, iar a celui cu temperaturi sub 0C, este de 79 zile. Num!rul anual al zilelor cu nghe este n medie de 150-160 n regiunea muntoas!, 120-130 n zona de podi$ $i 110-120 n partea vestic! a culoarelor hidrografice ale rului Mure$ $i rurilor Trnavelor. Nebulozitatea. Frecven a zilelor cu diferite st!ri de timp, se caracterizeaz! printr-o reparti ie teritorial! neuniform! pe ntreg teritoriul jude ului. n regiunea de podi$ sunt circa 110-120 de zile senine anual, pe cnd n Mun ii C!limani valorile scad la 80-100 de zile. Timpul noros nregistreaz! o frecven ! cu cre$teri progresive dinspre vest c!tre est, trecnd de la 110 zile senine n Podi$ul Trnavelor, la 100 de zile n dealurile subcarpatice $i chiar sub aceast! limit! n mun i. 2.2.4. Fenomene meteorologice extreme n ultimul deceniu, urmare a perturba iilor climaterice teritoriul jude ului a fost afectat de mai multe fenomene meteorologice extreme, dup! cum urmeaz!: - furtuni violente, de regul! pentru perioade scurte de timp ( 20-40 minute); - ploi toren iale de scurt! durat! (20-30 minute) pe suprafe e reduse ; - scurgeri violente de ape de pe versan i, chiar cu pant! mic! $i suprafa a de colectare redus!; - canicul! urmat! de secet! pedologic!.

16

Sec'iunea a 3 - a. Re'eaua hidrografic( Teritoriul jude ului Mure$ se caracterizeaz! printr-o re ea hidrografic! deosebit de bogat! cu re ea de ape curg!toare, cu lacuri $i bazine de reten ie artificiale. Re eaua de ape subterane, freatice $i de adncime se caracterizeaz! printr-un volum destul de redus, acest fenomen avnd o importan ! deosebit! la alimentarea cu ap! potabil! a localit ! ilor jude ului. Rul Mure$ este principalul curs de ap! din bazinul Transilvaniei $i str!bate teritoriul jude ului Mure$ pe o lungime de 209 km, din localitatea Ciobotani (com. Stnceni) pn! aval de localitatea Che ani. Principalii afluen i ai rului Mure$ sunt: Trnava Mare, Trnava Mic!, Gurghiu, Niraj, Prul de Cmpie $i Lechin a (Comlod). Apele rului Mure$ se mprosp!teaz! iar debitul $i calitatea cre$te prin aportul numeroaselor praie cu ape cristaline de munte, afluen i pe care i prime$te n defileu (Ilva Mare, R!stoli a, Bistra - de pe versan ii C!limanului, pe dreapta cursului s!u, iar din mun ii Gurghiului, pe stnga, Gudea, S!lardul, Iodul $ i Sebe$ul). ntre Deda $i Reghin prime$te afluen i mai mici, iar la Reghin afluentul principal din amonte, rul Gurghiu, pe stnga cursului s!u, care aduce ape bogate de pe versan ii mun ilor Gurghiului. La Brncovene$ti, lunca sa larg! se ngusteaz!, tot a$a ca $i mai n aval, la Dumbr!vioara $i n amonte de ora$ul Ludu$, datorit! structurilor geologice mai dure. Pe dreapta prime$te trei afluien i importan i: Lu ul cu confluen a n localitatea Glodeni, Lechin a n aval de localitatea Iernut $i Prul de Cmpie la Ludu$. Dinspre sud, dup! Gurghiu mai prime$te prul Beica, cu confluen a n localitatea Petelea $i n special Nirajul cu confluen a n amonte de localitatea Vidras!u. Mai departe praiele Cerghid, L!scud, S!rata *!ulia, afluen i de stnga au $i ele un aport nsemnat. Lungimea total! a cursurilor de ap! codificate de pe raza jude ului Mure$ este de 2.431 km. Jude ul Mure$ figureaz! printre jude ele !rii cu o re ea hidrografic! dens! (0,35km/mp), iar cu toate acestea datorit! varia iei mari a scurgerii n timpul anului,face s! avem zone s!race n ap!, n zona de Cmpie a Transilvaniei n special n partea de NV a jude ului. Lungimea cursurilor de ap! principale de pe raza jude ului Mure$ este de 429 km $i a celor secundare este de 2002 km.

2.3.1 Cursuri de ap! din jude ul Mure$, vrfuri istorice Principalele cursuri de ap( din jude'ul Mure*: Lungimea cursurilor de ap! principale de pe raza jude ului Mure$ este de 429 km $i a celor secundare este de 2002 km. Cursurile principale din jude ul Mure$ sunt urm!toarele: - rul Mure$ cu o lungime de 209 km de la Stnceni pn! aval de localitatea Che ani; - rul Gurghiu n lungime de 20 km de la pr.Isticeu pn! la confluen a cu rul Mure$; - rul Niraj n lungime de 39 km de la Eremitu pn! la confluen a cu rul Mure$ (aval de localitatea Ungheni); - rul Arie$ n lungime de 6 km pe raza jude ului n zona localit! ii H!d!reni; - rul Trnava Mare n lungime de 42 km de la Vn!tori pn! n aval de localitatea Dane$; - rul Trnava Mic! n lungime de 116 km de la Sovata pn! aval de localitatea Ad!mu$.
17

Subunit! ile de gospod!rire a apelor $i ap!rare mpotriva inunda iilor din jude ul Mure$, din cadrul Sistemului de Gospod!rire a Apelor Mure$, Direc ia Apelor Mure$ sunt organizate astfel: - S.H. Reghin, pe rul Mure$, rul Gurghiu $i afluen i; - S.H.Tg.Mure$, pe rul Mure$, rul Niraj, prul Prul de Cmpie, prul Comlod (Lechin a) $i afluen i; - S.H. Sighi$oara , pe rul Trnava Mare $i afluen i; - S.H. Trn!veni , pe rul Trnava Mic! $i afluen i.

2.3.2. Situa ia lacurilor de acumulare permanente, nepermanente $i a iazurilor piscicole

Cursul Nr crt Denumirea lacului Cod cadastral Prul Cu$med 1 Bezid IV-1-96-52-2 2 B!l!u$eri de ap(

Volume (mil. mc.) Total Util Atenua re

Suprafa'a lac la NNR (ha)

31,00 0

15,000

16,000

184,0 325,0

Rul Trnava Mic! 24,50 0 IV-1-96-52 RulTrnavaMare IV-1-96 25,00 0

24,500 S max 583,0

Vn!tori

25,000 S max

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18

Valea Iaz Piscicol Zau Iaz Bujor II Iaz Bujor I Iaz Mihe$ I Iaz Mihe$ II Hele$teu Mihe$ Hele$teu R!zoare I Hele$teu R!zoare II Hele$teu R!zoare III Hele$teu R!zoare IV

Rul Niraj IV-16,000 67 1,853 0,401 0,282 0,290 Prul de Cmpie IV-1-78 0,143 0,067 0,113 0,048 0,077 0,028

1,753 0,327 0,249 0,247 0,125 0,059 0,096 0,036 0,055 0,022

6,000 0,100 0,074 0,033 0,043 0,018 0,008 0,017 0,012 0,022 0,0006

100,0 14261 35,79 25,65 27,59 15,89 6,7 9,43 4,0 7,05 2,5

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Hele$teu *!ulia Iaz *!ulia I Iaz *!ulia II Bazin Parcare 1-10 Iaz T!ureni Iaz Snger Hele$teu 1 Hele$teu 2 Hele$teu 3 Hele$teu 4 Hele$teu 5 Hele$teu 6 Hele$teu 7 Bazine Iernare 1-3 Bazine Reproduc ie 110 Bazine 1-5 Reproduc ie Rul Mure$IV-1 Prul de Cmpie IV-1-78 Prul *esu IV-1-78-3

0,022 0,595 0,097 0,037 0,175 0,143 0,286 0,150 0,032 0,080 0,330 0,576 0,168 0,030 0,037

0,010 0,545 0,088 0,031 0,154 0,130 0,276 0,113 0,031 0,017 0,300 0533 0,149 0,012 0,012

0,012 0,05 0,009 0,006 0,021 0,013 0,01 0,037 0,001 0,063 0,03 0,037 0,019 0,018 0,025

2,16 49,56 8,81 2,48 25,0 14,28 24,9 13,64 2,79 4,71 27,26 43,6 12,41 2,72 7,45

30 31 32 33 34

1,020 0,596 0,100 0,066 0,021

0,010 0,552 0,080 0,048 0,016

0,01 0,044 0,02 0,018 0,005

3,9 42,55 9,15 5,47 1,33

Here$teu nr.1 Iernut Here$teu nr. 3 Here$teu nr. 4 Here$teu parcare nr. 1 Here$teu parcare nr. 2 Here$teu parcare nr. 3 Here$teu parcare nr. 1-6 Sta ie reproducere Iaz Glodeni 1

35

0,021

0,016

0,005

1,33

36

0,021

0,016

0,005

1,33

37 38 39

0,040 0,018 Prul *arIV-1-60 0,407

0,033 0,013 0,375

0,007 0,005 0,032

3,6 1,4 25,43


19

40 41 42 43 44

Iaz Glodeni 2 Iaz P!ingeni Iaz P!ingeni 1 Hele$teu P!ingeni 2 Hele$teu reproducere 1-5 Hele$teu reproducere 1-3 Iaz Toldal Hele$teu Toldal Iaz Ercea B!la Iaz F!r!g!u Hele$teu F!r!g!u Iaz Piscicol V!leni Hele$teu V!leni P!str!v!riaCmpu Cet! ii Hele$teuM-Niraj Prul *arIV-1-60

0,512 0,509 0,203 0,020 0,060

0,467 0,466 0,173 0,016 0,045

0,045 0,043 0,03 0,004 0,015

34,15 35,11 20,27 2,3 4,0

45 46 47 48 49 50 55 56 57 58

0,051 0,514 0,135 0,248 0,200 0,122 Prul *esuIV-10,026 78-3 0,008 Prul NirajIV-10,130 67 0,210

0,030 0,486 0,115 0,234 0,186 0,117 0,025 0,057 0,110 0,200

0,021 0,028 0,02 0,014 0,014 0,005 0,001 0,001 0,02 0,01

3,4 36,71 12,25 19,05 20,0 13,5 2,15 0,7 1,3 2,0

2.3.3. Situa ia suprafe elor stabilite pentru inundare dirijat!. Bazinul inferior al rului Niraj 1) Sud localitatea Stejeri * *i localitatea Ac('ari (2 bazine) S= 184 ha V= 184 milioane mc S= 150 ha V= 150 milioane mc

Se inund! teren agricol. Bre*are aval pod beton armat mal stng ru Niraj pe drumul de leg!tur! dintre localit! ile Murge$ti - Roteni Desc(rcare gravita ional! prin subtravers!ri una n localitatea Stejeri$ pe drumul E 60 n canalul Ve ca $i alta n rul Niraj.

2) SV *i S localitatea Leordeni (1 bazin)


20

S= 286 ha V= 2,86 milioane mc Se inund! teren agricol $i teren 60% neproductiv. Bre*are aval localitatea Gheorghe Doja, amonte localitatea Leordeni, mal stng rul Niraj Desc(rcare gravita ional! prin subtravers!ri una pe mal stng rul Niraj localitatea Leordeni $i canal desecare subtraversare localitatea Ungheni. 2.3.4 Debite maxime istorice nregistrate n jude ul Mure$

Nr. crt. Sta ie Hidrometric!

Q max Rul mc/s data 27.12.1995

STNCENI A R(STOLI'A L G(L(OAIA A BISTRA L GLODENI A LUDU* L(PU*NA A IB(NE*TI A BREAZA A CINTA A CINTA A CR(IE*TI A

Mure$

371

R!stoli a

110

13.05.1970

Mure$

621

27.12.1995

Bistra

88.8

06.04.2000

5 6 7

Mure$

1210 884 42,2

13.05.1970 20.06.1998 27.12.1995

A Mure$ Gurghiu

Gurghiu

199

27.12.1995

Lu

160

13.05.1970

10

Niraj

338

13.05.1970

11

Niraj

265

03.07.1975

12

Comlod

29.2

15.05.1970

21

13

BAND A

Comlod

107

03.07.1975

14

MIHE*U DE CMPIE Prul de Cmpie A VN(TORI A SIGHI*OARA A SASCHIZ A LASLEA A S(R('ENI A B(L(U*ERI A TRN(VENI A SOVATA A CRI*ENI A ZAG(R A L(PU*NA A IB(NE*TI A SOLOV(STRU A BEZID A BEZID A T-va Mare

13.6

07.07.1998

15

700

14.05.1970

16

T-va Mare

426

17.07.1998

17

Scroafa

153

17.07.1998

18

Laslea

86,9

09.06.1999

19

T-va Mic!

323

13.05.1970

20

T-va Mic!

355

22.04.1997

21

T-va Mic!

630

03.07.1975

22

Sovata

38,8

19.06.1991

23

Cu$med

146

18.06.1998

24

Domald

75

03.07.1975

25

Gurghiu

42,2

27.12.1995

26

Gurghiu

199

27.12.1995

27

Gurghiu

276

13.05.1970

28

aval Cu$med

28,8

12.04.1999

29
22

Bezid

50,3

19.06.1998

2.3.5 Amenaj!ri hidrotehnice (diguri, baraje, lucr!ri de ap!rare) - amenaj!ri hidrotehnice se g!sesc n Anexa nr.9 Sec'iunea 4. Popula'ia structura demografic( pe na'ionalit('i

Localitate

Total, din care: 58085 1

Romn i 309375

Maghiar i 228275

German i 2045

Romi

Ucrainien i 72

Srb i 23

Ru* i 69

Alt e 567

Total

4042 5

Municipii *i or. Comune

30749 5 27335 6

175301

117388

1305

1289 3

46

12

52

498

134074

110887

740

2753 2

26

11

17

69

Mp.Trgu Mure$ Mp. Reghin Mp. Sighi$oara Mp. Trn!veni Ora$ Iernut Ora$ Ludu$ Ora$ Miercurea N. Ora$ S!rma$u Oras Sngeorgiu de P!dure Oras Sovata Ora$ Ungheni

15004 1 36126 32304 26654 9523 17497 5824

75533

70108

304

3660

31

32

368

23611 24571 19231 7229 12190 620

10396 5934 4721 1426 4414 4890

237 623 105 12 11 1

1831 1135 2568 852 857 312

7 1 6 0 1 0

3 2 1 0 0 0

5 4 5 0 4 0

36 34 17 4 20 1

7493 5492

5086 1096

1820 4149

4 2

577 244

0 0

1 0

0 0

5 1

9987 6554

893 5241

8931 599

5 1

147 710

0 0

0 0

1 1

10 2

23

Localitate Ac! ari Ad!mu$ Albe$ti Aluni$ Apold A inti$ B!gaciu Bahnea B!la B!l!u$eri Band Bato$ Beica de Jos Bereni Bichi$ Bogata Brncovene$ti Breaza Ceuasu de C. Che ani Chibed Chiheru de Jos

Total, din care: 4781 5966 5466 3300 2722 1631 2589 3812 905 5064 6415 4173 2243 1356 1039 1947 4518 2531 5419 2889 1785 1744

Romn i 75 2781 3558 524 2150 1039 854 1452 858 905 2788 2867 1422 31 286 1146 2080 1105 2222 2352 5 1638

Maghiar i 4424 2440 1174 2383 91 532 872 1348 16 3404 2449 811 270 1245 644 618 2256 1138 2675 422 1780 9

German i 1 9 11 0 21 0 17 17 0 13 0 100 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0

Romi

Ucrainien i 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Srb i 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Ru* i 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Alt e 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

281 735 712 393 459 60 846 991 31 742 1178 390 551 80 109 183 179 284 519 114 0 96

24

Localitate

Total, din care: 1487

Romn i 900

Maghiar i 330

German i 1

Romi

Ucrainien i 0

Srb i 0

Ru* i 0

Alt e 0

Coroisnmarti n Corunca Cozma Cr!ciune$ti Cr!ie$ti Criste$ti Cucerdea Cuci Dane$ Deda Eremitu Ernei Fntnele F!r!g!u G!lesti G!nesti Gheorghe Doja Ghindari Glodeni Gorne$ti Grebeni$u de C.

256

1743 644 4348 1026 5591 1707 2200 4835 4332 3872 5219 5067 1659 2940 3836 2869 3291 3822 5885 1642

142 640 108 1019 2421 1689 1733 3753 4001 140 405 68 815 44 974 611 24 810 1122 1451

1563 0 3169 7 2767 7 313 139 68 3561 4328 4749 227 2752 2565 2068 3182 2892 4437 19

1 0 0 0 3 0 2 138 0 3 0 1 0 0 4 0 1 0 2 0

34 4 1071 0 395 11 152 795 261 165 485 249 617 141 293 188 82 118 320 172

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 0 0 0 3 0 0 10 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 4 0

25

Localitate

Total, din care: 6384 4981 1420 4511 2292 2005 2023 2851 2150

Romn i 4249 4960 9 4495 2137 1624 398 2699 1723

Maghiar i 1839 8 1293 15 78 171 1245 67 322

German i 1 2 0 1 1 48 1 39 0

Romi

Ucrainien i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Srb i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ru* i 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alt e 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Gurghiu Hodac Hodo$a Ib!nesti Icl!nzel Ideciu de Jos Livezeni Lunca Lunca Bradului M!d!ra$ M!gherani Mica Mihe$u de C. Nade$ Neaua Ogra P!net Papiu Ilarian P!s!reni Petelea Pog!ceaua R!stolita
26

293 11 118 0 76 162 379 46 105

1311 1377 4701 2538 2406 1544 2441 5994 1013 1920 2780 1983 2228

80 8 1036 2079 1416 6 1266 732 434 114 1680 1765 1833

1060 1357 2591 205 573 1430 634 4863 569 1618 119 26 385

0 0 2 1 43 1 3 1 0 0 36 0 0

171 12 1070 253 374 106 537 397 10 187 944 192 10

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Localitate

Total, din care: 3754 2252 6268

Romn i 3343 2134 3847

Maghiar i 119 12 2078

German i 0 0 7

Romi

Ucrainien i 2 0 0

Srb i 0 1 0

Ru* i 0 0 0

Alt e 0 1 2

Rciu Ru$ii Munti Sncraiu de Mure$ Sngeorgiu de M. Snger Snpaul Snpetru de C. Sntana de Mure$ S!r! eni Saschiz S!ulia *incai Solovastru Stnceni Suplac Suseni T!ureni Valea Larg! Vn!tori V!rgata

290 104 334

7892

2770

4597

509

2530 4016 3181 4266

2188 1415 2564 1887

177 1574 254 1984

0 2 4 3

164 1024 359 391

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 0 0 1

1627 2048 2117 1634 2847 1547 2369 2319 1049 3379 3760 2004

16 1790 1849 931 2686 1273 904 1423 957 3303 1755 7

1534 50 21 663 16 269 1092 685 19 9 980 1778

2 82 0 0 1 0 15 2 0 1 9 0

75 122 244 40 141 1 358 207 73 65 1011 219

0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0

27

Localitate V!tava Ve ca Viisoara Voivodeni Zag!r Zau de Cmpie

Total, din care: 2135 862 1663 1957 1208 3509

Romn i 2026 13 1151 622 692 2777

Maghiar i 7 785 47 1174 45 306

German i 0 0 39 3 33 0

Romi

Ucrainien i 0 0 2 0 0 0

Srb i 0 0 0 0 1 0

Ru* i 0 0 0 0 0 0

Alt e 0 0 0 2 2 1

102 64 424 156 435 425

Not!: datele sunt cele rezultate dup ultimul recens mnt desf #urat la nivel na&ional (2002) 2.4.1 Reparti ia popula iei pe medii de habitat n jude ul Mure$ 1966 % total 561598 1977 % 605345 1992 % 610053 2002 % 580851 2006 583210 % 2010 580228 %

urban 179374 31.9 244720 40.4 310995 51.0 283759 48.9 307025 52,6 301013 51,9 riural 382224 68.1 360625 59.6 299058 49.0 297092 51.1 276185 47,4 279215 48.1

2.4.2. Evolu ia densit! ii popula iei jude ului Mure$ n ultimii 160 de ani, la momentul recens!mintelor

AN 1850 1910 1930 1948 1956

POPULA&IE 268085 388328 425721 461403 513261

DENSITATE AN LOC./kmp 39.9 57.8 63.4 68.7 76.4 1966 1977 1992 2002 2010

POPULA&IE 561598 605345 610053 580851 580228

DENSITATE LOC./kmp 83.6 90.2 90.9 86.1 85,3

28

2.4.3. Popula ia jude ului Mure$, dup! confesiune. Jude' Popula ia stabil! Ortodox! Romano-catolic! Greco-catolic! Reformat! Evanghelic! de confesiune augustan! Evanghelic! lutherana sinodopresbiterian! Unitarian! Armean! Cre$tin! de rit vechi Baptist! Penticostal! Adventist! de ziua a $aptea Cre$tin! dup! evanghelie Evanghelic! Musulman! Mozaic! Alt! religie Far! religie Atei Nedeclarat! % total Urban % urban Rural % rural

580851

283759

29709 2 55.25 15257 2 11.59 22399 2.85 5110 51.36

309337

53.26 156765

55287 13187 157046 775

9.52 2.27 27.04 0.133

32888 8077 66696 419

7.54 1.72 30.41 0.120

23.50 90350 0.148 356

1408

0.242

829

0.292

579

0.195

14308 38 84 1600 6995 8328 1053 303 99 152 8081 1787 252 731

2.463 0.007 0.014 0.275 1.204 1.434 0.181 0.052 0.017 0.026 1.391 0.308 0.043 0.126

6301 29 43 943 2355 2370 649 213 85 142 3590 802 208 355

2.221 0.010 0.015 0.332 0.830 0.835 0.229 0.075 0.030 0.050 1.265 0.283 0.073 0.125

8007 9 41 657 4640 5958 404 90 14 10 4491 985 44 376

2.695 0.003 0.014 0.221 1.562 2.005 0.136 0.030 0.005 0.003 1.512 0.332 0.015 0.127

Not!: datele sunt cele rezultate dup ultimul recens mnt desf #urat la nivel na&ional (2002)

29

2.4.4. Structura pe sexe $i indicele de feminitate n anul 2010 1 iulie 2010 TOTAL JUDE& RURAL URBAN Total 580228 279215 301013 1992 TOTAL JUDE& RURAL URBAN 610053 402519 310995 309018 199555 159425 301035 202964 151570 102.6 98.3 105.2 Feminin Masculin 296608 139943 156665 283620 139272 144348 Indice de feminitate 104.3 101.3 107.5

2.4.5. Structura popula iei ocupate pe sectoare de activitate - mii persoane c o d Efectiv la 1 ianuarie 2010 MURE* Total B!rba i Femei Date medii 2009

01 A. RESURSE DE MUNC( (02-03-04+05+0607) 02 POPULA'IA N VRST( DE MUNC( 1) 03 Pensionari n vrst! de munc! ce nu lucreaz! Persoane n vrst! de munc! cu incapacitate permanent! de 04 munc! 05 Salaria i sub $i peste vrsta de munc! 06 Alte persoane sub $i peste vrst! de munc! aflate n activitate 07 Soldul mi$c!rii interjude ene () 08 B. POPULA'IA OCUPAT( CIVIL( - TOTAL 09 - din care: salaria i 10 AGRICULTUR(, SILVICULTUR( *I PESCUIT -TOTAL 11 - din care: salaria i 12 INDUSTRIE - TOTAL (14+16+18+20)
30

366,0 368,5 2,6

190,1 194,1 1,0

175,9 174,4 1,6

363,7 366,3 2,8

18,0 1,0 17,0 0,1 229,4 128,8

9,0 0,4 5,8 -0,2 127,1 70,7

9,0 0,6 11,2 0,3 102,3 58,1

18,5 1,0 17,6 0,1 225,5 124,7

68,8 2,2 55,6

31,6 1,5 38,6

37,2 0,7 17,0

68,7 2,1 53,4

13 - din care: Salaria i (15+17+19+21) 14 INDUSTRIA EXTRACTIV( - TOTAL 15 - din care: salaria i 16 INDUSTRIA PRELUCR(TOARE - TOTAL 17 - din care: salaria i PRODUC'IA *I FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRIC( *I TERMIC(, GAZE, AP( CALD( *I AER CONDITIONAT18 TOTAL 19 - din care: salaria i DISTRIBU'IA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DE*EURILOR, ACTIVIT('I DE DECONTAMINARE 20 TOTAL - din care: 21 salaria i

42,4 3,0 3,0 47,1 34,6

26,9 2,7 2,7 31,5 20,5

15,5 0,3 0,3 15,6 14,1

40,7 3,0 3,0 45,0 32,9

2,3 2,3

1,8 1,8

0,5 0,5

2,4 2,4

3,2

2,6

0,6

3,0

2,5 13,3

1,9 12,1

0,6 1,2

2,4 13,5

22 CONSTRUC'II - TOTAL - din care: 23 salaria i

9,8

9,0

0,8

10,1

24 COMER' CU RIDICATA *I CU AM(NUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR *I MOTOCICLETELOR - TOTAL 25 - din care: salaria i 26 TRANSPORT *I DEPOZITARE - TOTAL - din care: 27 salaria i

29,5 21,2 12,5

16,7 11,6 10,6

12,8 9,6 1,9

28,8 20,6 12,2

7,9

6,1

1,8

7,7

28 HOTELURI *I RESTAURANTE - TOTAL 29 - din care: salaria i 30 INFORMA'II *I COMUNICA'II - TOTAL 31 - din care: salaria i 32 INTERMEDIERI FINANCIARE *I ASIGUR(RI TOTAL 33 - din care: salaria i 34 TRANZAC'II IMOBILIARE - TOTAL

3,4 3,3 1,4 1,4

0,8 0,7 1,0 1,0

2,6 2,6 0,4 0,4

3,8 2,9 1,5 1,5

2,5 2,5 0,8

0,7 0,7 0,6

1,8 1,8 0,2

2,4 2,4 0,8

31

35 - din care: salaria i 36 ACTIVIT('I PROFESIONALE, *TIIN'IFICE *I TEHNICE - TOTAL 37 - din care: salaria i 38 ACTIVIT('I DE SERVICII ADMINISTRATIVE *I ACTIVIT('I DE SERVICII SUPORT - TOTAL 39 - din care: salaria i 40 ADMINISTRA'IE PUBLIC( *I AP(RARE; ASIGUR(RI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC - TOTAL 41 - din care: salaria i 42 NV('(MNT - TOTAL 43 - din care: salaria i 44 S(N(TATE *I ASISTEN'( SOCIAL( - TOTAL 45 - din care: salaria i 46 ACTIVIT('I DE SPECTACOLE, CULTURALE *I RECREATIVE - TOTAL 47 - din care: salaria i 48 ALTE ACTIVIT('I DE SERVICII - TOTAL 49 - din care: salaria i 50 C. *OMERI 51 D. POPULA'IA ACTIV( CIVIL( ( B+C ) 52 E. POPULA'IA N PREG(TIRE PROFESIONAL( *I ALTE CATEGORII DE POPULA'IE N VRST( DE MUNC( (A-D)

0,5

0,3

0,2

0,5

2,4 1,9

1,1 0,9

1,3 1,0

2,3 1,8

3,1 3,1

2,5 2,5

0,6 0,6

2,7 2,7

5,3 5,3 11,9 11,8 13,1 12,9

2,6 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6

2,7 2,7 9,1 9,0 10,5 10,3

5,1 5,1 11,8 11,6 13,0 12,7

1,9 1,7 3,9 0,9 20,0 249,4 116,6

1,1 0,9 1,7 0,6 11,6 138,7 51,4

0,8 0,8 2,2 0,3 8,4 110,7 65,2

1,9 1,5 3,6 0,8 15,8 241,3 122,4

Sec'iunea 5. C(i de transport 2.5.1 Re eaua de drumuri Lungimea total! a drumurilor publice pe teritoriul jude ului Mure$ este de 1.959 km, densitatea lor fiind de 29,2 km la 100 km, de teritoriu, indicator situat sub media pe ar! de 33,3 km la 100 km, teritoriu. Starea drumurilor nu se ridic! la nivelul standardelor europene. Reducerea constant! n perioada de dup! anul 1989 a volumului de investi ii alocate pentru construirea, modernizarea $i ntre inerea drumurilor publice, la care se adaug! cre$terea de pn! la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continu! $i progresiv! a st!rii drumurilor publice din jude .
32

Drumurile na&ionale de pe raza jude ului, inclusiv cele europene, au o lungime de 424 ,8 km din care modernizate 424 , 8 km, reprezint! 21,03% din totalul drumurilor publice. Din totalul drumurilor na ionale, doar DN E60 (a fost reabilitate DN13A in anul 2008 si DN13D in anul 2009 ) se afl! n stare foarte bun!, ntruct a fost reabilitat pe o lungime de 120 km n perioada 19982002 (pe ntreaga distan ! de la intrare $i pn! la ie$irea din jude ). Restul drumurilor na ionale sunt n stare mediocr!, rea $i foarte rea, avnd durata de exploatare expirat! de 1-3 ori. Drumurile jude&ene #i comunale ale jude ului o pondere de 78,96% n totalul re elei de drumuri publice. Lungimea drumurilor jude ene este 774,602 km din care modernizate 404 km, iar cea a drumurilor jude ene $i comunale este de 1547 km din care modernizate 24 km. Starea acestor drumuri are o influen ! deosebit! asupra dezvolt!rii locale. O caracteristic! a jude ului o constituie dezvoltarea transportului public specific asigur!rii de servicii pentru distan e scurte $i cu o capacitate medie de transport. Astfel, principalul mijloc de transport l reprezint! microbuzul, cu o tendin ! continu! de cre$tere n defavoarea autobuzelor, al c!ror num!r este n sc!dere datorit! gradului de uzur! fizic! avansat. Transportul public interurban este asigurat de operatori societ! i comerciale $i asocia i, de in!tori de licen ! de transport public, existnd $i numeroase firme de transport interna ional. Serviciile de taximetrie s-au dezvoltat mult n ultimii ani. De asemenea exist! firme care ofer! posibilitatea nchirierii de autovehicule.

DRUMURILE NA&IONALE DIN JUDE&UL MURE# D.N.13 ( E 60): MIHAI VITEAZU-SIGHISOARA BALAUSERI-TG.MURES DN 15 (E60) :HADARENI-LUDUS-IERNUT-TG.MURES D.N.13 A: B(L(U*ERI-SNGEORGIU DE P(DURE-SOVATA DN13 D : SOVATA-SACADAT DN13 C : INTERSECTIE DN13 ) VANATORI-LIM.HARGHITA D.N.14: DANE*- SIGHI*OARA D.N.14A: BOTORCA-TRN(VENI- IERNUT (INTERSECTIE DN15 ) D.N. 15: TG.MURES-REGHIN DN 15 (E578) : REGHIN DEDA RASTOLITA -CIUBOTANI D.N.15A(E578): BREAZA-LUNCA LIM.BISTRITA -NASAUD D.N.16: SARMASEL SATU NOU FARAGAU-BREAZA-REGHIN DN 15 E : TG.MURES-RACIU-SATU NOU (INTERSECTIE DN16)

Din istoricul accidentelor rutiere, $i n special al celor cu transporturi de materiale periculoase, rezult! c! accidente majore s-au nregistrat cu prec!dere pe: D.N.13 ( E 60), D.N.13A, D.N. 15, D.N. 16. C!ile de comunica ii rutiere sunt prezentate n Anexa nr. 6. 2.5.2Re eaua de c!i ferate Cu 51,7 km de cale ferat! la 1.000 km2, jude ul Mure$ se situeaz! peste media pe ar! a acestui indicator de 46,4 km / 1.000 km,, precum $i peste media pe regiune, 44,5% la 1000 km2. Jude ul Mure$ este str!b!tut de 328 km de cale ferat! din care doar 24,78% (86 km) este electrificat!, ponderea fiind sub cea a c!ilor ferate electrificate la nivel na ional (35,87%).

33

Densitatea liniilor de cale ferat pe 1.000 km 2

55 50 45 40 Romnia Regiunea 7 Jude ul Mure! Centru

Lipsa resurselor financiare a condus la reduceri drastice n ntre inerea infrastructurii $i refacerea materialului rulant (nvechit $i insuficient att din punct de vedere cantitativ, ct $i calitativ). Acest fapt a alterat n mod semnificativ transportul feroviar, astfel c! infrastructura feroviar! se situeaz! n prezent sub standardele UE. RE&EAUA DE C I FERATE DIN JUDE&UL MURE# Magistrala 400: V(TAVA-DEDA-STNCENI Magistrala 300: DANE*- SIGHI*OARA-SASCHIZ Calea ferat( secundar( 405: R(ZBOIENI-LUDU*-TRGU MURE*-DEDA Calea ferat( secundar( 406: AD(MU*-TRN(VENI- B(L(U*ERI-SOVATA

Triaje : TRGU MURE*, LUDU*, DEDA Tuneluri : LUNCA BRADULUI- STNCENI (S!lard) - M 400; V(TAVA-GLEDINI (BN) Din istoricul accidentelor feroviare preponderen ! au avut incendiile la locomotive (triajele TRGU MURE*, DEDA) $i accidentele produse la trecerea peste nivel a c!ii ferate de c!tre mijloacele auto.

2.5.3 Transportul aerian Aeroportul Trgu Mure$, situat pe raza ora$ului Ungheni, la 12 km distan ! de re$edin a jude ului, pe drumul european E 60 ce leag! Trgu-Mure$ de Cluj-Napoca, are o pozi ie geografic! deosebit de favorabil!, ntruct cu excep ia jude ului Cluj, jude ele nvecinate nu dispun de aeroporturi. Ca urmare, aeroportul Trgu Mure$ deserve$te un areal geografic de 24.000 km2, cu o popula ie aproximativ! de 1,5 milioane de locuitori, cuprinznd 4 jude e: Mure$, Bistri a, Harghita, Covasna. Aeroportul Trgu Mure$ este primul din Romnia care n anul 1994 a devenit membru al Consiliului Interna ional al Aeroporturilor (ACI), iar n anul 2005 a devenit aeroport interna ional. O specificitate a jude ului MURE* este vecin!tatea cu Baza 71 Aerian! CMPIA TURZII. Exerci iile aeriene deasupra jude ului pot genera factori de risc, existnd precedentul accidentului aerian din vara anului 2004 cnd 2 aeronave militare s-au pr!bu$it n urma ciocnirii lor n aer n localit! ile CRISTE*TI $i SNTIOANA. Alt poten ial factor de risc de accident aerian l constituie elicopterul SMURD. Un astfel de aparat s-a pr!bu$it n anul 2000 n municipiul SIGHI*OARA. La Trgu Mure$ mai func ioneaz! $i un aeroport utilitar sportiv.

34

2.5.4 Alimentarea cu gaze naturale Jude ul Mure$ este principalul produc!tor de gaze naturale din Romnia, n anul 2010, furniznd peste 60% din totalul extras pe ar!. Principalele localit! i, n zona c!rora exist! capt!ri de gaze naturale sunt: S!rma$, S!rm!$el, Ulie$, Snm!rtin, Cr!ie$ti-Ercea, Zau de Cmpie, Ludu$, Lunca, etc, acestea fiind n exploatarea Regionalei Gaz Metan (ROMGAZ) Media$, Schela Trgu Mure$. Re eaua de distribu ie a gazului metan are o lungime de 2.954 km, iar num!rul localit! ilor n care se distribuie gazul este de 269 din care 11 ora$e. Volumul total de gaz distribuit n jude constituie 10,2% din consumul na ional. n jude ul Mure$, cei mai importan i consumatori de gaze naturale sunt companiile din industrie, ace$tia de innd o pondere de 87,32% din consumul jude ean de gaze naturale. n ceea ce prive$te consumul de gaze naturale de c!tre consumatori, acestea de in o pondere important! n consumul non-casnic de gaze naturale, att la nivel na ional (11,4%), dar mai ales la nivel regional (54,24%). Combinatul chimic AZOMURES Trgu Mure$ $i C.T.E. Iernut, caracterizate ca mari consumatoare de gaze naturale, n baza unor contracte. n ceea ce prive$te consumul casnic, media pe an la nivelul jude ului Mure$, este peste media Regiunii 7 Centru $i cu mult peste cea na ional!.

Sec'iunea a 6 a. Dezvoltarea economic( 2.6.1 Zone industrializate, ramuri Principalele ramuri economice $i ponderea lor n economia jude ului sunt: industria: 41%; agricultura, silvicultura $i exploat!rile forestiere: 22%; serviciile: 37%.
Ponderea ramurilor economice n economia jude#ului Mure$

1 37% 41%

Industrie 2 Agricultur$, silvicultur$ 3 Servicii

22%

Activitatea industrial! are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluan i n aer, ap!, sol prin generarea de de$euri prin consumul nera ional de energie. Economia jude ului Mure$ este caracterizat! n prezent de procesul de tranzi ie de la sistemul centralizat la economia de pia !, avnd la baz! o puternic! descentralizare $i promovarea liberei ini iative. Poten ialul de dezvoltare a jude ului este determinat n primul rnd de a$ezarea sa geografic! central!, cu condi ii naturale variate $i prielnice unei ample dezvolt!ri economice. Jude ul Mure$ se nscrie cu o important! pondere n produc ia industrial! na ional! (locul 8 pe ar!).
35

Industria se caracterizeaz! printr-o varietate mare a ramurilor produc!toare, cu specializ!ri de importan ! na ional!. Este ramura cu ponderea cea mai mare n economia jude ului, reprezentnd 41% n economia jude ului $i 19,83% din num!rul unit! ilor economice din jude . Dup! evenimentele din anul 1989, procesul de tranzi ie caracteristic economiei jude ului s-a resim it $i n sectorul industrial, care a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei ini iative. Procesul de privatizare a tuturor unit! ilor de produc ie industrial! care s-a desf!$urat n anii '90, a fost nso it de reducerea volumului produc iei $i a capacit! ilor de produc ie, precum $i de dispari ia unor ramuri industriale. Totu$i, jude ul Mure$ dispune de un poten ial de dezvoltare ridicat, determinat de a$ezarea geografic! central! $i de condi iile naturale variate $i prielnice unei ample dezvolt!ri economice. Industria se caracterizeaz! printr-o varietate mare a ramurilor produc!toare, cu specializ!ri de importan ! na ional!, ntre care men ion!m: industria extractiv a gazului metan ocup! un loc important n industria respectiv economia jude ului Mure$, fiind principala surs! de gaze naturale a !rii, n ceea ce prive$te industria na ional! (SNGN ROMGAZ SA - Sucursala Trgu Mure$ $i E-ON Gaz Romania). industria de exploatare #i prelucrare a lemnului este una dintre cele mai dezvoltate ramuri industriale, n special datorit! faptului c! n aceast! zon! a !rii materia prim! se g!se$te din abunden !. produc&ia de mobilier a cunoscut o evolu ie ascendent! n ultimii ani, devenind o ramur! de baz! n industria jude ului, reprezentativ n acest domeniu fiind municipiul Trgu Mure$ (S.C. MOBEX S.A., S.C. ILEFOR S.A., S.C. PROLEMN S.A., S.C. AMIS MOB S.A., etc.). produc&ia de mobilier #i instrumente muzicale. Produc ia de mobilier a jude ului Mure$ este una dintre cele mai importante din ar!, precum $i cea de instrumente muzicale. Cea din urm! este recunoscut! att la nivel na ional, precum $i la nivel interna ional prin calitatea $i tradi ia viorilor fabricate n Reghin. industria chimic #i produc&ia de medicamente este reprezentat! n municipiul Trgu Mure$, unde se produc ngr!$!minte chimice, produse chimice anorganice de baz!, anti-d!un!tori $i medicamente (S.C. AZOMURE* S.A., ACF AESCULAP, S.C. GEDEON RICHTER ROMANIA S.A., S.C. BIOEEL S.R.L., etc.). prelucrarea maselor plastice cuprinde trei firme produc!toare de mase plastice, n Trgu Mure$. industria alimentar , b uturi, reprezentative pentru aceasta fiind municipiile Trgu Mure$, Reghin, Sighi$oara $i ora$ul Sovata. industria textil , nc l& minte #i confec&ii din textile #i piele este reprezentat! prin produc ia de es!turi din bumbac $i tip bumbac, confec ii textile, piel!rie $i nc!l !minte n municipiile Trgu Mure$ $i Sighi$oara. produse din minerale nemetalice (geamuri, sticl!rie, c!r!mizi, igle, var, prefabricate pentru construc ii, alte materiale de construc ii, sticl! decorativ!, por elan, faian !) sticl!rie, c!r!mizi, blocuri ceramice, igle, poame $i olane din argil!, var $i prefabricate din beton armat. Tot n ramura produselor din minerale nemetalice este cuprins! $i produc ia ceramic! (faian ! menaj, sticl! $i por elan fosfatic) de la Sighi$oara, care cunoa$te o dezvoltare tot mai mare n ultimii ani. ma#ini, echipamente, aparate electrice se reg!se$te n municipiul Trgu Mure$ $i n m!sur! mai mic! n Sighi$oara, Reghin, Ludu$. ncepnd cu anii '90, n urma privatiz!rii, reorganiz!rii sau desfiin !rii unor capacit! i de produc ie, fiecare zon! a jude ului s-a confruntat cu probleme specifice n ce prive$te evolu ia sectorului industrial. Chiar dac!, n ultimii 10 ani, s-au f!cut numeroase privatiz!ri n rndul societ! ilor de stat ale industriei mure$ene, ceea ce a presupus, implicit, numeroase restructur!ri, industria r!mne o ramur! important! n ceea ce prive$te gradul de ocupare a for ei de munc!. Comer' Comer ul este domeniul de activitate care a cunoscut o adev!rat! explozie n perioada de dup! 1990, acest sector reprezent!, o pondere de 37% n totalul structurii cifrei de afaceri, pe activit! i ale economiei jude ului.
36

Cea mai mare concentrare a unit! ilor comerciale $i a num!rului de salaria i n acest sector, n 2009, se reg!se$te n zona municipiului re$edin ! de jude Trgu Mure $ pe raza c!ruia $i desf!$oar! activitatea 2.148 unit! i comerciale cu un num!r de 9.701 salaria i, urmat! de zona Reghin (care cunoa$te o evolu ie economic! ascendent!) cu un num!r de 1.227 unit! i $i 1.958 salaria i.
Structura unit #ilor comerciale, pe zone ale jude#ului

Zona Iernut

8%

3%

7% 22%

Zona Ludu$ Zona Reghin Zona Sighi$ oara

39% 9% 12%

Zona Sovata Zona Tg.Mure $ Zona Trnaveni

ncepnd cu anul 2002, s-au construit mari magazine $i n jude ul Mure$: pe drumul na ional DN 15 Trgu Mure$ Reghin, n localitatea Ernei, func ioneaz! unitatea comercial! Selgros Cash&Carry, iar n municipiul Trgu Mure$, pe drumul european E 60 la intrarea dinspre Cluj-Napoca func ioneaz! unit! ile comerciale Metro Cash&Carry, Kaufland $i Ambient (ultimele dou! fiind deschise n 2006) Auchan $i Baumax n 2008, iar la ie$irea din ora$ spre Sighi$oara, magazinul Real $i Practiker; tot n municipiul Trgu Mure$, pe drumul european E 60 (por iunea Str. Gheorghe Doja) func ioneaz! de asemenea o mare unitate comercial! pentru desfacerea materialelor de construc ii $i accesorii (SURTEC). n ceea se prive$te comer ul exterior, balan a comercial! este n favoarea importurilor. Agricultura are $i ea o pondere destul de important! n economia jude ului Mure$, $i anume 22%. Acest lucru este confirmat, ntr-o oarecare m!sur!, de faptul c! 61% din suprafa a total! a jude ului Mure$ este suprafa ! agricol!. n ceea ce prive$te jude ul Mure$, culturile predominante sunt cele de cereale (gru, secar!, porumb, orz), de sfecl! de zah!r, de porumb $i cea de legume. Pe general produc ia agricol! vegetal!, la nivel na ional, ocup! locul 11 (3% din cea na ional!), Din produc ia agricol! animal!, cea mai important! ramur! din jude ul Mure$, este produc ia de lapte de vac! $i bivoli !, care ocup! locul 7 la nivel na ional. O alt! ramur! important! ar fi produc ia de carne sacrificat! unde jude ul Mure$ ocup! locul 11, cu o pondere de 2,9%, pondere ce are tendin ! cresc!toare. De asemenea jude ul Mure$ are o pondere destul de ridicat! n ceea ce prive$te num!rul de porcine (3%) $i bovine (3%). Popula iei ocupat! n agricultur! este n sc!dere. Totu$i, agricultura este ramura economiei n care lucreaz! 32,38% din popula ia ocupat!, fiind ramura cu num!rul cel mai ridicat. 2.6.2. Depozite/rezervoare, capacit! i de stocare Capacit! ile de stocare $i depozitare de pe raza jude ului se reg!sesc n Anexa nr. 7 2.6.3. Fondul funciar Agricultura este a doua ramur! n economia jude ului $i are o tradi ie ndelungat!. Suprafa a agricol! a jude ului Mure$ este de 414.764 ha $i reprezint! 61% din suprafa a total! a jude ului. Produc ia agricol! se repartizeaz! relativ echilibrat pe cele dou! componente, cultura vegetal! $i cre$terea animalelor. Principalele culturi sunt: plante tehnice (sfecla de zah!r, in $i cnep!, tutun, hamei), cereale (orz, orzoaic!,
37

gru, porumb, secar!, etc.), legume, fructe, vi ! de vie, zootehnia fiind prezent! prin cresc!toriile de porcine, bovine, ovine $i p!s!ri. Produc'ia agricol( primar( n cea mai mare parte a teritoriului jude ului Mure$, agricultura $i g!se$te condi ii bune de dezvoltare. Chiar $i n zona montana suprafe e ntinse de p!$uni $i fne e naturale sunt favorabile cre$terii animalelor, iar clima mai rece $i regimul pluviometric specific fac ca aici s! fie mai pu in sim ite efectele perioadelor mai secetoase din timpul anului. n estul $i sudul jude ului cultura principal! este cartoful iar n partea cu n!l imi mai joase sunt condi ii favorabile pomilor fructiferi. n zonele colinare $i de cmpie se cultiva grul, orzoaica, orzul, porumbul, sfecla de zahar, legumele, plantele de nutre . Podi$ul Trnavelor, cu zona delimitat! de municipiile Trnaveni, Media$, Blaj si Aiud sunt cunoscute ca fiind foarte favorabile culturii vi ei de vie. Cre$terea animalelor este relativ bine dezvoltat! n jude ul Mure$, n zona montan! constituind principala activitate agricola. De asemenea jude ul Mure$ este renumit pentru calitatea efectivelor de bovine, avnd si un puternic sector de cre$tere a porcinelor si pas!rilor. Structura terenurilor agricole (arabil, p (*uni, fne'e) *i principalele culturi agricole Suprafa a agricola a Jude ului Mure$ este de 414 525 ha reprezentnd 61,7 % din suprafa a total! a jude ului $i 2,8 % din suprafa a agricol! a Romniei. Dup! modul de folosin ! structura suprafe ei agricole se prezint! astfel: arabil 53,7 %, p!$uni 27,7 %, fne e 17,1 %, vii si pepiniere viticole 0,4 %, livezi si pepiniere pomicole 1,1 %.
STRUCTURA SUPRAFE'EI AGRICOLE A JUDE'ULUI MURE(

53,7% arabil
53,7% 27,7%

27,7% p$!uni 17,1% fne e 0,4% vii !i pepiniere viticole 1,1% livezi !i pepiniere pomicole

1,1%

0,4%

17,1%

Sectorul vegetal de ine 68,5 % din totalul produc iei agricole a jude ului, comparativ cu 68,9 % la nivel na ional $i 26% la nivel regional. Sectorul privat are o pondere de 97,1 % din valoarea produc iei agricole regionale, fiind peste media na ionala ( 95,6%) $i regional! (94,5%). Principalele culturi sunt in ordine: porumbul, grul si secara, orzul si orzoaica. urmeaz! plantele tehnice (cartoful 3,6 % din total si sfecla de zahar 1,8 %) $i legumele (2,8 % din suprafe ele cultivate). Suprafa a ocupat! de vii $i pepiniere viticole este redus! ( doar 0,5 % din suprafa a agricola, comparativ cu 1,5 % la nivel na ional), jude ul Mure$ de innd 0,5 % (1249 ha) din suprafa a ocupat! cu vii a Romniei, 0,3 % din produc ia na ionala de struguri $i 12,5% din produc ia regional! de struguri. Viile din jude ul Mure$ se remarc! prin ponderea mare de inut! de soiurile nobile (75,7 % din total fa ! de 70,0 % la nivelul ntregii !ri $i 90% la nivelul Regiunii 7 Centru). Jude ul Mure$ de ine 3,9 % din efectivul de ovine al Romniei, respectiv 18% din efectivul Regiunii Centru, din efectivul de bovine 3% la nivel na ional, respectiv 21,2% la nivel regional, din efectivul de porcine 1,3% la nivel na ional respectiv 26,8 % la nivel regional iar din cel de pas!ri 1,6% la nivel na ional respectiv 18% la nivel regional. Num!rul de animale ce revin la 100 ha teren ( suprafa a arabila + p!$uni $i fne e ) n jude ul Mure$ este de 23,1 bovine $i 83,1 ovine $i caprine la 100 ha teren arabil revenind 87,3 porcine,
38

Jude ul Mure$ de ine ponderi nsemnate la principalele produse de origine animal!: 25,6 % din produc ia de lna a Regiunii Centru, 23,2 % din produc ia de lapte, 14,1 % din produc ia de carne $i 21 % din produc ia de ou!. Parcul de tractoare $i ma$ini agricole din jude ul Mure$ este de 2,9 % din parcul de tractoare al !rii, respectiv 21,2% din cel al Regiunii Centru. Fa ! de anul 1999, ponderea popula iei ocupate n agricultur! a sc!zut cu 10 puncte procentuale (o sc!dere de la 42,6 % la 32,3 %). Ponderea popula'iei ocupate n agricultur( ( %) Ponderea popula iei ocupate din agricultur!, din totalul popula iei ocupate, la nivel jude ean, este apropiat! de cea la nivel na ional (32,2 % fa ! de 31,9 %), n timp ce ponderea popula iei ocupate n industrie este mult mai ridicat! (27,7 % fata de 24,9%). La nivelul Regiunii 7 Centru jude ul Mure$ ocup! locul al doilea, dup! Harghita, n ceea ce prive$te ponderea popula iei ocupate n agricultur!. Este de remarcat faptul c! sc!derea num!rului de salaria i din agricultur! s-a produs pe fondul restrngerii sectorului de stat din acest domeniu, avnd ca urmare ncetarea activit! ii unor societ! i sau reducerea efectivelor de salaria i ale acestora (IAS, SMA, complexe zootehnice, etc). Silvicultura Avnd 31 % din suprafa a acoperit! cu p!duri, jude ul Mure$, posed! un mare poten ial silvic, constituind o zon! foarte important! de aprovizionare cu lemn din ar!. P!durile reprezint! sisteme biologice productive care furnizeaz! materia prima necesar! industriei lemnului, constituind totodat! o important! sursa de energie. n plus p!durile constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale $i plante. P!durile cuprind terenurile acoperite cu arbori si arbu$ti forestieri, care $ i creeaz! un mediu specific de dezvoltare biologic! $i constituie componenta direct productiv! a fondului forestier. P!durile sunt clasificate dup! marile grupe de specii n p!duri de r!$inoase, fag, stejar, diverse specii tari si diverse specii moi. Fondul forestier al jude ului Mure$ este administrat de: - Directia Silvica Mures : 172.774 Ha - Ocoale Silvice Private: 30.640 Ha Jude ul Mure$ de ine 3% din suprafa a totala a p!durilor din Romnia si 16,2% din fondul forestier al Regiunii 7 Centru.
REPARTIZAREA FONDULUI FORESTIER AL JUDE ULUI MURE!
7% 11% 32%

47% r$!inoase 32% foioase 7% stejar 11% diverse specii tari

3%

47%

3% diverse specii moi

Masa lemnoas! pus! n circula ie n circuitul economic din anul 2010 a fost de 725.400 m3, din care 356.400 m3 r!$inoase $i 2270 m3 fag. Astfel, Regiunea 7 Centru, din care face parte $i jude ul Mure$, reprezint! al doilea furnizor de lemn din ar!, dup! regiunea Nord-Est $i principalul furnizor de lemn de fag. Reproduc ia resurselor forestiere este caracterizata prin suprafe ele mp!durite (introducerea in circuitul productiv a unor suprafe e de teren pe care anterior nu a existat vegeta ie forestier!) $i suprafe ele remp!durite (reintroducerea n circuitul productiv a unor suprafe e desp!durite $i neregenerate total sau par ial pe cale natural!). Suprafe ele pe care se execut! t!ieri ale arborilor n vederea valorific!rii lor sunt reprezentate de
39

suprafe ele pe care se taie arbori n vederea asigur!rii unor condi ii optime de dezvoltare a arboratelor $i de suprafe ele de pe care se extrag arborii rup i de vnt, rup i de z!pada, cei cu fenomen de uscare n mas!, suprafe ele defri$ate n vederea execut!rii de construc ii $i drumuri. P!durile mai reprezint! $i o uria$! surs! de venituri, care actualmente este foarte pu in exploatat! $i care este constituit! din fructele de p!dure, ciupercile $i plantele medicinale. Evolu ia lucr!rilor de regenerare a p!durilor, este redat! mai jos: - ha 2004 mp(duriri 353 - total, din care: Regener!ri total, din care: - r!$inoase - foioase Sem(n(turi directe - total, din care: - r!$inoase - foioase 79 208 120 214 154 210 61 111 113 140 144 205 140 naturale 287 334 364 172 323 349 218 780 761 400 548 616 2005 2006 2007 2008 2009 2010 525

2.6.4. Cre$terea animalelor Situa ia statistic! centralizatoare privind colectivit! ile de animale de pe teritoriul jude ului Mure$, cresc!tori de bovine, porcine $i cresc!tori de ovine cu efective mai mari din jude ul Mure$, sunt prezentate n Anexa nr.8.

2.6.5 Turism nzestrat cu un bogat poten ial turistic, definit de marea varietate a elementelor cadrului natural, jude ul Mure$ se nscrie ntre zonele de mare atractivitate pe plan intern $i interna ional. Poten ialul turistic privit ca activitate economic!, constituie oferta primar! a turismului $i grupeaz! resursele $i obiectivele turistice naturale $i antropice. Prin relieful s!u variat, deosebit de atr!g!tor, n care numeroase monumente istorice $i arheologice se integreaz! bogatelor tradi ii etnografice, folclorice $i culturale, ofer! mari posibilit! i pentru turism sub cele mai diverse forme.

40

n func ie de particularit! ile peisajului $i a obiectivelor turistice (naturale $i antropice), n cadrul jude ului se pot contura mai multe zone turistice, care, la rndul lor, se subdivid mergnd pn! la obiective izolate. Numeroase elemente cu valoare turistic! legate de cadrul natural $i cu prec!dere de zona montan!, de monumente cultural-istorice $i de art!, bog! ia fondului etnofolcloric, completate cu pozi ia n teritoriu, varietatea arterelor de circula ie se constituie ntr-o ofert! turistic! cu un poten ial ridicat. Din Lista monumentelor istorice DMASI un num!r de 16 monumente istorice au fost apreciate de c!tre speciali$tii din Ministerul Culturii $i avizate de Comisia Na ional! a Monumentelor Istorice ca avnd valoare na ional! excep ional!. n conformitate cu anexa III din Legea nr. 5/2000 prezent!m lista valorilor de patrimoniu cultural de interes na ional (monumente istorice de valoare na ional! excep ional!): I. Monumente *i ansambluri de arhitectur( Cet! i 1. Cetatea Trgu Mure$ - Municipiul Trgu Mure$ 2. Cetatea Saschiz - Comuna Saschiz, satul Saschiz

Biserici fortificate - cet! i 3. Cetatea s!teasc! cu biserica - Comuna Vn!tori, satul Archita Castele, conace, palate 4. Castelul Bethlen - Comuna Dane$, satul Cri$ 5. Palatul Teleky - Comuna Gorne$ti, satul Gorne$ti Cl!diri civile urbane 6. Casa Vlad Dracul - Municipiul Sighi$oara 7. Casa cu cerb - Municipiul Sighi$oara

Ansambluri urbane 8. Ansamblul urban fortificat - Municipiul Sighi$oara Biserici din lemn 9. Biserica Sfin ii Arhangheli - Comuna Lunca, satul Bai a 10. Biserica Sfntul Ioan Botezatorul - Comuna Ceua$u de Cmpie, satul Porumbeni 11. Biserica Sfin ii Arhangheli - Comuna P!net, satul P!net 12. Biserica de lemn Sfntul Nicolae - Ora$ul Reghin 13. Biserica Sfin ii Arhangheli Ora$ul S!rma$u, satul Sarmasel 14. Biserica Sfin ii Arhangheli - Comuna G!le$ti, satul Troi a 15. Biserica Sfantul Nicolae - Comuna Ac! ari, satul V!leni Biserici $i ansambluri m !n!stire$ti 16. Biserica din Deal - Municipiul Sighi$oara II. Monumente si situri arheologice Rezerva ii arheologice cuprinznd situri cu niveluri de locuire pe perioade ndelungate - a $ez!ri $i necropole: 1. A$ezare $i necropole Municipiul Sighi$oara, n punctul "Dealul Viilor", localitatea Viilor
41

Avnd n vedere prezen a n ponderi nsemnate ridicate a monumentelor din jude ul Mure$ n rapirt cu majoritatea celorlalte jude e din ar! se impune ca jude ul Mure$ trebuie s! fie obiectul unei aten ii sporite n ceea ce prive$te contribu ia statului la protejarea monumentelor istorice. Referitor la monumentele istorice de valoare na ional! excep ional! eviden iate de Legea nr. 5/2000 se constat! c! la nivelul jude ului Prahova ele reprezint ! cca. 2,4% din num!rul total pe ar! (662). Prin intermediul Planului Na'ional de Restaurare pe 2006 s-a ini iat (demers continuat $i pe parcursul anului 2007 $i 2008) demararea lucr!rilor la fortifica iile cet- ii medievale din Sighi$oara, precum $i a Bisericii evanghelice fortificate de la Saschiz (consolidarea structurii bisericiii si a turmului, lucr!ri de restaurare a arhitecturii, amenajari exterioare, realizarea unui canal pluvial etc.), precum $i a Bisericii de lemn din L!pu$na (lucr!ri de conservare $i de restaurare a picturii pe lemn).

Poten'ialul turistic natural Poten'ialul morfoturistic este reprezentat de cele dou! lan uri montane din partea estic! a jude ului: C!limani $i Gurghiu. Cele mai spectaculoase forme, cu poten ial de mare atractivitate sunt craterele vulcanice, bine p!strate $i de dimensiuni mari: C!liman n Mun ii C!limani, Fncel-L!pu$na $i Saca-T!tarca din Mun ii Gurghiu.

Relieful glaciar dezvoltat la altitudini de peste 2.000 m n aceste zone, con ine dou! circuri glaciare. Mun&ii de sare de la Sovata con in un substrat n care sarea este foarte aproape de suprafa ! (relief salin). Defileul Deda-Topli&a, desf!$urat n cea mai mare parte pe teritoriul jude ului Mure$, are o lungime total! de 34 km, desp!r ind masivele vulcanice C!limani $i Gurghiu. t Poten'ialul climato-turistic permite practicarea activit! ilor turistice n toate sezoanele, cu varia ii n func ie de specificul formelor de turism. Exceptnd altitudinea masivelor muntoase, bioclimatul mun ilor mijlocii (1.200-1.800 m) este foarte extins, fiind indicat pentru efectuarea climato-terapiei. t Poten'ialul turistic hidromineral, lacustru *i al re'elei hidrografice Apele minerale au importan ! turistic!, ntruct au efecte terapeutice dintre cele mai diverse. Predomin! apele minerale bicarbonatat-carbogazoase, aflate n aureola mofetic! C!limani - Gurghiu, urmate de cele feruginoase. Apele minerale s rate apar la Ideciu de Jos, Jabeni a, Brncovene$ti, Uila, Gurghiu $i Sovata. La Sngeorgiu de Mure$ acestea provin din z!c!mintele gazifere ale domului Ernei. N molurile sapropelice, utilizate n afec iuni locomotorii, apar la Sovata. Lacurile constituie o resurs! important! din mai multe motive: posibilit! i de agrement, de terapie, valoarea peisagistic!. n Mun ii C!limani este prezent lacul glaciar Iezerul de sub R! i i$. Lacurile s rate, mai numeroase, sunt concentrate n Ideciu de Jos, Jabeni a $i mai ales la Sovata. Aici exist! circa 10 lacuri s!rate, ntre care Lacul Ursu. Importante sunt din punct de vedere terapeutic $i lacurile Negru $i Aluni$ care, al!turi de Lacul Ursu, au asigurat dezvoltarea sta iunii Sovata. P str v riile, ntre care cele mai renumite sunt situate la L!pu$na, pe valea Gurghiului $i Cmpul Cet! ii, pe valea Trnavei Mici. Iazurile, prezente n Cmpia Transilvaniei, avnd aceea$i func ie ca $i p!str!v!riile, se concentreaz! pe valea Ludu$ului, n perimetrul comunelor Snger, T!ureni, Zau de Cmpie, *!ulia $ i Mihe$u de Cmpie.
42

Re&eaua hidrografic constituie o resurs! turistic! mai ales n perimetrul ora$elor mari, unde luncile rurilor mai importante $i p!durile ce m!rginesc aceste lunci sunt amenajate pentru turismul de agrement. Importan ! deosebit! prezint! n acest sens valea Mure$ului n perimetrul localit! ilor Trgu Mure$, Reghin, Iernut $i Ludu$; valea Trnavei Mici la Trn!veni, precum $i valea Trnavei Mari la Sighi$oara.

t Poten'ialul turistic biogeografic este alc!tuit din p!duri $i fondul zoogeografic. P durile cele mai extinse apar n regiunile montane $i n cele subcarpatice, constituind un alt factor de atrac ie turistic!. Cteva dintre ele au o valoare turistic! ridicat! datorit! declar!rii lor ca rezerva ie natural!. n scopul conserv!rii resurselor cu valoare de unicat sau pe cale de dispari ie, la nivelul jude ului Mure$ au fost desemnate prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional, o serie de arii protejate: Parcul Na ional C!limani Sud; Rezerva ia peisagistic! Defileul DedaTopli a; P!durea de Stejari seculari de la Mociar; Rezerva ia de Bujor de Step! de la Zau de Cmpie; Rezerva ia natural! Lacul F!r!g!u; P!durea S!bed - comuna Ceua$u de Cmpie; Rezerva ia de stejar pufos Sighi$oara; Rezerva ia molid de rezonan ! - L!pu$na; Stejarii seculari de la Braite - Sighi$oara; Lacul Ursu Sovata $i arboreturile limitrofe; Rezerva ia Laleaua pestri ! - V!lenii de Mure$; Poiana narciselor - Gurghiu; Rezerva ia peisagistic! Seaca; Arboretul cu Chamaecyparis Lawsoniana Sngeorgiu de P!dure. n jude ul Mure$ au fost recunoscute 14 arii protejate de interes na ional, avnd suprafa a total! de 28.359 ha. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt Lacul Ursu, rezerva ia peisagistic! Defileul DedaTopli a, Defileul Mure$ului $i numeroase rezerva ii botanice precum $i Parcul Na ional C!limani Sud care se afl! par ial pe teritoriul jude ului Mure$. Fondul zoogeografic se concentreaz! n aceast! zon!, turismul cinegetic fiind prezent n Mun ii Gurghiu $i C!limani (cervide, ur$i), precum $i n zona subcarpatic! (mistre i). Propice pentru turismul piscicol sunt valea Mure$ului prin defileul Deda-Topli a, v!ile superioare ale Gurghiului $i Trnavei Mici, precum $i pesc!ria de crapi de la Zau de Cmpie. n ceea ce prive$te distribuirea teritorial( a poten'ialului natural, cel mai ridicat este nregistrat de comunele montane $i subcarpatice Lunca Bradului, R!stoli a, urmate de Sovata, Stnceni, Deda $i Ib!ne$ti. Un poten ial relativ nsemnat au $i comunele V!tava, Hodac, Gurghiu $i Chiherul de Jos. Aceste unit! i administrative se caracterizeaz! prin: bioclimat de munte cu efect stimulativ, fond zoogeografic, ape minerale, lacuri s!rate $i piscicole $i prezen a defileului Deda-Topli a. Cu un poten ial turistic natural mijlociu apar comunele Eremitu, Ru$ii Mun i, Aluni$, Brncovene$ti $i Solov!stru, datorit ! prezen ei reliefului salifer, a apelor minerale s!rate, a lacurilor s!rate, precum $i a p!durilor relativ extinse. n categoria unit! ilor administrative cu poten ial turistic natural sc!zut se ncadreaz! comunele din zona subcarpatic! Bato$, Suseni, Beica de Jos, precum $i cele din Cmpia Transilvaniei (Srma$u, Mihe$u de Cmpie, *!ulia, Zau de Cmpie, T!ureni $i Snger). Poten'ialul turistic Poten ialul turistic antropic este complementar celui natural, n aceast! categorie a resurselor $i obiectivelor turistice fiind incluse obiectivele cultural - antropice (biserici, biserici - fortificate, cet! i, castele, complexe arhitectonice urbane) precum $i cele care se leag! de cultura material! $i spiritual! din mediul rural (obiceiuri, tradi ii, etc.). t Complexele arhitectonice urbane de in un loc important ntre obiectivele cultural - antropice, ntre care se remarc! municipiile Trgu Mure$ $i Sighi$oara.
43

Municipiul re$edin ! de jude Trgu Mure$ - concentreaz! o serie de obiective turistice importante. n centrul istoric se remarc! cea mai veche cas din ora#, datnd din 1554, reconstruit! n 1763; Palatul Tholdalagi, construit n stil rococo; Palatul Culturii; Palatul Prefecturii, ambele datnd de la nceputul secolului XX; Catedrala Ortodox , Biserica Catolic , construit! n stil baroc ntre anii 1728 1764; Biblioteca Teleki, cu 40.000 de volume; Biserica din Lemn (ortodox!), construit ! n 1793; Tabla Regeasc n stil baroc, etc. La toate acestea se adaug! Cetatea Medieval , construit! n prima jum!tate a secolului al XVII-lea, care cuprinde $i o Biseric Reformat , monument arhitectonic de la sfr$itul secolului XIV. Municipiul Sighi$oara concentreaz! 11 obiective cultural - istorice, dintre care cel mai impresionant este Cetatea Medieval , din secolul XIV, care mai p!streaz! 9 turnuri (din 14). n incinta cet! ii se afl! $i alte obiective, ntre care Biserica M n stirii (sec. XIII), Biserica din Deal (sec. XIV-XV) $i Galeria de Lemn (1642). Sighi$oara este cel mai important obiectiv turistic antropic din jude , fiind inclus pe lista monumentelor UNESCO. t Poten&ialul turistic al vestigiilor istorice #i arhitecturale n a$ez!rile din jude ul Mure$ se afl! monumente istorice $i de arhitectur! foarte variate stilistic, datnd din perioade istorice diferite $i reflectnd cultura autohton!, pe cea maghiar! $i german!, culturi care s-au influen at reciproc n aceast! zon!. Acest mozaic cultural se constituie ntr-o atrac ie turistic! important!, care d! o not! specific!. O serie de a$ez!ri s!te$ti cu biserici fortificate se afl! pe lista Patrimoniului Universal UNESCO, exemplificnd localit! ile colonizate de sa$ii din Transilvania, care formeaz! un tot unitar cu valoare istoric!, cuprinznd moduri de organizare a spa iului, cl!diri $i urme de activit! i umane care $i pun pecetea asupra mprejurimilor. Bisericile fortificate se reg!sesc n num!r mare ntr-un perimetru restrns. Ele constituie o realizare arhitectural! deosebit! datorit! diversit! ii $i folosirii gamei de tipare defensive din faza trzie a evului mediu european. ntre cet! ile medievale din sudul Transilvaniei se remarc! Cetatea s!seasc! cu biseric! din Comuna Vn!tori, satul Archita. Punctele arheologice sunt prezente la Cuci, Cip!u, Criste$ti, More$ti unde s-au p!strat dovezi ale existen ei umane din perioada fierului, a bronzului, ale civiliza iei antice $i feudalismului timpuriu. t n categoria altor obiective antropice se includ Muzeul $i Monumentul Petfi de la Albe$ti, precum $i Monumentul Osta$ilor Romni de la Oarba de Mure$. t Poten&ialul cultural este reprezentat de institu iile $i evenimentele cultural - artistice, monumentele de art!, monumentele tehnice, parcuri $i gr!dini, foarte numeroase $i variate n aceast! zon!. Dintre muzeele mai importante men ion!m: Muzeul Jude ean Mure$, Muzeul de Istorie din municipiul Sighi$oara, Muzeul Etnografic din Reghin, Muzeul de *tiin e Naturale n cadrul Grupului *colar Lucian Blaga din Reghin, Muzeul Or!$enesc din Trn!veni. ntre evenimentele culturale men ion!m: Festivalul de art! medieval! Sighi$oara, Festivalul minorit! ilor etnice Proetnica Sighi$oara, Zilele Trgu Mure$ene. t Poten&ialul turistic al artei #i tradi&iei populare este reprezentat de cultura material! $i spiritual! creat! n mediul rural care se manifest!, din punct de vedere turistic prin folclor, festivaluri, colec ii de obiecte vechi, arhitectur! rural! specific!. Datorit! izol!rii unor localit ! i s-a p!strat nc! vie cultura tradi ional! cu arhitectura $i tehnica popular! (construc iile de case, por i, edificii religioase), materialele folosite, instala ii tehnice (mori, pive) cu tehnicile utilizate n prelucrarea lemnului, n realizarea de mpletituri, es!turi, pictur! pe sticl!, ceramic!,
44

fier!rit. Pe teritoriul jude ului Mure$ s-au identificat zone etnografice care prezint! elemente arhitecturale distincte, me$te$uguri specifice, tipuri diferite de a$ez!ri, diversitate de obiceiuri, tradi ii $i gastronomie. Datorit! suprafe elor mari de p!dure, lemnul a servit ca material de construc ie pentru case $i unelte, existnd zone care pot fi considerate prin valoarea construc iilor (biserici de lemn, case, por i, $uri) rezerva ii de arhitectur! popular!. n cadrul arhitecturii !r!ne$ti mure$ene, se eviden iaz! peste 40 de biserici de lemn de pe Valea Mure$ului, a Gurghiului $i a Nirajului. ntre me$te$ugurile practicate se num!r! mpletitul paielor, al papurei, p!nu$ilor $i nuielelor n satele Chendu, Viforoasa. Pentru valoarea lor documentar! pot fi men ionate centrul de olari de la Deda $i centrul de ceramic! s!seasc! de la Saschiz. Specificul artei populare maghiare se reg!se$te n es!turile lucrate la Aluni$, n zona Sovatei $i a Reghinului, iar decora iunile interioare cu motive populare se realizeaz! pe Valea Gurghiului $i Valea Mure$ului. Baza material! a turismului Constituie oferta secundar! din turism, avnd drept componente baza de cazare $i c!ile de comunica ie. t Baza de cazare a jude ului Mure$ este divers!, cuprinznd hoteluri, hanuri $i moteluri, cabane turistice, campinguri, vile, tabere $i pensiuni. Capacit &ile de cazare turistic pe teritoriul jude ului la nivelul anului 2010 cuprindeau 134 unit! i cu 6.974 locuri din care: 39 hoteluri cu 3.503 locuri, 14 hanuri $i moteluri cu 789 locuri, 8 campinguri, unit! i tip c!su ! $i cabane cu 428 locuri, 49 vile turistice cu 1.498 locuri, 24 pensiuni cu 756 locuri.

Structura locurilor de cazare n unit %(ile turistice la nivelul jude(ului Mure '

38,01% Hoteluri 3,31% Hanuri !i moteluri 0,17% Cabane turistice 7,94% Campinguri !i unit$ i tip c$su $ 1,01% Bungalouri

14,11%

6,20% 38,01%

29,25% 1,01% 7,94% 0,17% 3,31%

29,25% Vile turistice 14,11% Tabere de elevi !i pre!colari 6,20% Pensiuni urbane, rurale !i agroturistice

Principalii indicatori realiza'i de capacit('ile turistice la nivelul jude'ului Mure*

45

Al!turi de celelalte componente ale bazei materiale, c ile de comunica&ie au o contribu ie important!, orientnd $i canaliznd fluxurile turistice. Lund n considerare infrastructura de transport care str!bate jude ul Mure$, caracterizat! prin diversitate (transport rutier, aerian, cale ferat! $i drumuri forestiere) se remarc! pozi ia avantajoas! care determin! un grad ridicat de accesibilitate pentru municipiile Sighi$oara, Trgu Mure$, Reghin, a ora$elor Ludu$ $i Iernut. Pe de alt! parte, n mediul rural, accesibilitatea prezint! un grad ridicat n comunele B!l!u$eri, S!rma$u, Ungheni $i Vn!tori.

2.6.6 Resurse naturale n regiunea Cmpiei Transilvaniei, predomin! solurile silvestre, brune nchise de p!dure, dar mai ales cernoziomurile levigate negre de fnea ! umede. n partea vestic! sunt r!spndite solurile de cernoziom carbonatic, iar n est sunt mai frecvente cele de p!dure, tipic brun de p!dure nchis, care favorizeaz! foarte mult dezvoltarea vegeta iei forestiere. Pe arii restrnse n Cmpia Transilvaniei se dezvolt! l!covi$ti $i s!r!turi de-a lungul v!ilor. Caracteristice pe terase, solurile aluviale sunt favorabile culturilor de cereale $i legume. n lunci mai ales, domin! aluviunile recente $i actuale, precum $i solurile hidromorfe $i de mla$tini. Mozaicului de soluri i se suprapune un covor vegetal tot a$a de variat, concordant brodat pe relief tip de sol $i regim topoclimatic. Resursele subsolului. Varietatea formelor de relief $i a condi iilor geologice-tectonice, stratigrafice $i petrografice, au determinat $i o diversitate mare de bog! ii ale subsolului. Cele mai importante resurse materiale ale subsolului jude ului Mure$ sunt: a. Gazul metan, descoperit ntmpl!tor la S!rm!$el n anul 1908, cu ocazia unor cercet!ri geologice asupra s!rurilor de potasiu. n urma acestei descoperiri au fost ntreprinse lucr!ri geologice de prospectare $i exploatarea z!c!mintelor de gaze naturale. n anii 1912-1913 au fost s!pate primele sonde de gaz metan, trecndu-se la utilizarea lui. n anul 1918, s-a introdus iluminatul public cu gaz metan la Turda, gazul fiind transportat de la S!rma$ printr-o conduct!, prima de acest fel construit! n ar! $i n Europa. Dup! cel de-al doilea r!zboi mondial lucr!rile geologice au cunoscut o amploare deosebit!, contribuind la descoperirea de noi structuri de gaze $i la punerea lor n exploatare n ar! $i pe teritoriul jude ului nostru. Compozi ia medie n gaz metan a z!c!mintelor, este n propor ie de 98-99 %, iar alte hidrocarburi cum ar fi: etan, propan, butan se afl! n propor ii mai reduse. Pn! n prezent pe teritoriul jude ului Mure$, sunt exploatate 37 de structuri gazeiforme. n zona central! a jude ului, se ncadreaz! domurile de joas! altitudine (600- 2000 m) cum sunt structurile TrguMure$, Corunca, Ernei, Dumbr!vioara, P!ingeni, M!gherani, Trei-Sate, Ghine$ti, Filitelnic, Lasl!u $i altele. n zona situat! la nord-vest de Mure$, se g!sesc domuri de altitudine mai mare (pn! la 100 m), unde sunt grupate structurile Cr!ie$ti, Snmartin, S!rm!$el, Zau de Cmpie, *!ulia, Grebeni$u de Cmpie, Dobra, Ludu$ etc. Ponderea gazului metan extras n anul 1995, n jude ul Mure$, reprezint! 62,5 % din produc ia total! a !rii. n vederea descoperirii de noi rezerve de gaz se continu! forajul de cercetare geologic! pe structurile Ib!ne$ti, Icland, L!ureni, Snpaul $i pe alte structuri.

46

b. Rocile utile, ntlnite sub diferite categorii pot fi utilizate n prepararea materialelor de construc ii, iar unele variet! i cuar oase la fabricarea sticlei. Rocile de construc ii de baz! au o r!spndire regional! cu importante rezerve exploatabile $i cu valorific!ri multiple. Corpurile eruptive andezitice legate de lan ul vulcanic C!limani-Harghita, asigur! rezerve inepuizabile de andezit prezente pe suprafe e ntinse ale jude ului $i sunt prelucrate prin carierele de piatr! de la Stnceni, Sovata, etc, iar produsele finite (piatra spart! ), se utilizeaz! n lucr!rile de construc ii industriale. c. Argilele, foarte r!spndite pe teritoriul jude ului au o utilizare mai larg! constituind materii prime pentru industria ceramic!. Depozitele aluvionale $i de teras! ale principalelor cursuri de ap!, constituie o surs! de baz! pentru ob inerea nisipului, pietri$ului (balast), necesare construc iilor. Pe albia Rului Mure$ se afl! n exploatare balastierele Sngeorgiu de Mure$, Chinari, Glodeni, Gorne$ti, iar pe albia Rului Trnava Mic! cele de la Odrihei, P!uci$oara $i S!r! eni. d. Substan'ele minerale terapeutice (apele minerale s!rate) constituie un bogat tezaur al subsolului jude ului Mure$. Ele reprezint! ntreaga gam! de substan e minerale utile folosite n cura balnear!. Exploat!rile balneare de la Sovata, Sngeorgiu de Mure$, Ideciu de Jos, genetic se mpart n dou! categorii, fiind legate de formele diapire, cu str!pungeri de smburi de sare, cazul apelor s!rate de la Sovata $i Ideciu de Jos. O alt! categorie de ape minerale s!rate, sunt cele de z!c!mnt din forma iunile gazeifere, spre exemplu apele s!rate de la Sngeorgiu de Mure$.

Sec'iunea a 7 a Infrastructuri locale 2.7.1. Cultura Jude ul Mure$ dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte de valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de alt! parte de caracterul compozit al popula iei, fiind generator de diversitate cultural!. Re&eaua institu&iilor culturale din jude este divers! $i cuprinde : 415 biblioteci, din care 324 biblioteci $colare, iar 87 biblioteci publice. 7 teatre $i institu ii muzicale, din care 2 teatre dramatice, 2 teatre de p!pu$i $i marionete, 2 ansambluri artistice $i o filarmonic!. 22 muzee $i case memoriale, vizitate anual de peste 240.000 persoane, 6 cinematografe, 10 case de cultur!, 333 c!mine culturale. n domeniul cultural-artistic activeaz! 82 asocia ii culturale, 85 forma ii cultural-artistice $i 9 asocia ii cu caracter interetnic. Dintre cele mai semnificative institu ii culturale men ion!m urm!toarele: BIBLIOTECI: Biblioteca Jude&ean Mure#, are o colec ie de 40.000 de volume, un fond enciclopedic de aprox. 900.000 de publica ii, c!r i periodice, h!r i, albume, documente olografe, nregistr!ri pe suport magnetic etc., n limbile romn!, maghiar!, precum $i n alte limbi de circula ie interna ional!. Aceasta este prev!zut! cu trei s!li de lectur! unde se nscriu peste 25.000 de cititori activi, media zilnic! a num!rului de utilizatori fiind de 800 de persoane;

47

Biblioteca municipal ,,Zaharia Boiu Sighi#oara, cu un fond de carte de peste 159.275 de volume este prev!zut! cu patru sec ii distincte (adul i, copii, sala de lectur!, documentar!) unde exist! exemplare de c!r i vechi de peste 400 de ani; Biblioteca municipal ,,Petru Maior Reghin dispune de un fond de carte de 122.000 volume, albume, dic ionare, enciclopedii $i c!r i periodice, utilizate de c!tre un num!r mediu de 125.991 cititori anual, media zilnic! fiind de 4.957 persoane; Biblioteca municipal Trn veni nsumeaz! circa 74.000 de documente, dispunnd de o sec ie pentru adul i cu peste 56.000 volume $i o sec ie pentru copii cu peste 17.000 c!r i, iar num!rul mediu anual al cititorilor este de aproximativ 4.000; Biblioteca or #eneasc Ludu# dispune de peste 61.000 de c!r i $i nregistreaz! o frecven ! anual! de peste 14.000 de cititori; Biblioteca or #eneasc Iernut de ine 27.000 volume $i un num!r de 1.000 de utilizatori; TEATRE: Teatrul Na&ional Trgu Mure# este un teatru de repertoriu de interes na ional $i cuprinde dou! sec ii, romn! $i maghiar!, o sal! principal! cu 600 de locuri, o sal! studio cu 100 de locuri, 7 ateliere, cabine pentru actori, spa ii de repeti ii; Teatrul Studio din Trgu Mure$; Teatrul pentru Copii #i Tineret ,,Ariel este unul din cele trei teatre din Romnia cu sec ii n limba romn! $i maghiar! $i este prev!zut cu dou! s!li de spectacol (una de 160 locuri, iar cealalt! de 40 de locuri) $i ateliere de crea ie. FILARMONICA DE STAT TRGU MURE ' nfiin at! n anul 1950, unde activeaz! o orchestr! simfonic! existent! din acela$i an $i un cor mixt. ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST ,,MURE 'UL promoveaz! valorificarea scenic! a folclorului romnesc, maghiar $i a altor etnii din zonele etno-folclorice ale jude ului. MUZEE: Muzeul Jude&ean Mure# cuprinde Muzeul de arheologie-istorie, Muzeul de art!, Galeriile Ion Vlasiu $i Nagy Imre $i Sec ia de conservare-restaurare; Muzeul de istorie Sighi#oara se afl! n Turnul cu ceas, devenit un veritabil simbol al ora$ului $ i cuprinde expozi ii de arheologie, farmacie, unelte $i produse, mobilier, orologerie; Muzeul Etnografic Reghin unde se conserv! $i se valorific! expozi ional monumente de arhitectur!, instala ii tehnice $i obiecte de art! popular!; Muzeul municipal Trn veni cuprinde n colec iile sale bunuri de paleontologie, arheologie, documente istorice, $tiin !-tehnic!, carte veche, numismatic!, etnografie $i $tiin ele naturii. CENTRUL JUDE)EAN AL CREA)IEI POPULARE MURE' func ioneaz! drept for metodologic $i $tiin ific al activit! ii de stimulare $i valorificare a crea iei artistice n toate domeniile artei neprofesioniste din jude . PALATE 'I CASE DE CULTUR*: Palatul Culturii este una din cele mai reprezentative cl!diri ale secesionismului ardelean, impunndu-se att prin decora ia interioar!, ct $i prin cea exterioar! $i g!zduie$te mai multe institu ii de cultur!: Filarmonica de Stat, Biblioteca Jude ean!, Muzeul de Art!, Galeriile Uniunii Arti$tilor Plastici, Expozi ia permanent! a Muzeului de Istorie; Palatul Apollo din Trgu Mure$ este ridicat n stil eclectic, iar acolo aveau loc reprezenta iile teatrale ale trupelor care vizitau ora$ul;
48

Casa municipal de cultur ,,Mihai Eminescu Trn veni este dotat! cu o sal! de spectacole de 450 de locuri, 3 s!li de repeti ii, o sal! de cursuri tehnico-aplicative, o sal! mic! de festivit! i cu 60 de locuri, 3 birouri, 3 cabine pentru actori, anexe, o galerie de art! contemporan! $i diverse expozi ii; Casa municipal de cultur ,,Eugen Nicoar Reghin unde $i desf!$oar! activitatea membrii Teatrului Popular, Teatrul de P!pu$i, corul mixt $i dou! ansambluri folclorice; Casa municipal de cultur Sighi#oara dispune de dou! cl!diri prev!zute cu s!li de spectacole (una are capacitatea de 474 de locuri $i cealalt ! de 200 de locuri) unde activeaz! un ansamblu folcloric, un cor de camer!, o orchestr! de muzic! popular!, o forma ie de muzic! u$oar!; Casa or #eneasc de cultur Ludu# are un sediu prev!zut cu o sal! de spectacole cu 450 de locuri $i dou! s!li mici a cte 30 de locuri, unde $i desf!$oar! activitatea trei ansambluri folclorice $i func ioneaz! o Universitate Popular!; Casa or #eneasc de cultur Iernut are n componen ! o sal! de spectacole de 400 de locuri, o sal! mic! de 60 de locuri $i o bibliotec! cu sal! de lectur! unde $i desf!$oar! activitatea un ansamblu artistic; Casa de cultur a tineretului ,,George Enescu Reghin dispune de o sal! de spectacole de 400 de locuri, dou! s!li de cursuri, o sal! de discotec! $i de repeti ii $i o sal! de expozi ii; Casa de cultur a studen&ilor Trgu Mure # asigur! condi ii de organizare $i desf!$urare a activit! ilor culturale, educative, artistice, distractive, turistice, de agrement $i alte manifest!ri specifice pentru studen i; 'coala de Arte Trgu Mure# are misiunea de preg!tire a interpre ilor, creatorilor $i instructorilor de forma ii artistice prin sec iile de muzic!, arte plastice, coregrafie, actorie, regie $i gr!dini ! de specialitate; Funda&ia cultural ,,Cezara Codru&a Marica sprijin! adolescen ii performeri, prin bursele $ i premiile ,,Cezara sau prin editarea crea iilor acestora n seria ,,Prima verba a Editurii ,,Cezara; Funda&ia cultural ,,Scena organizeaz! o tab!r! de var! ce promoveaz! arta teatral!. Art plastic #i galerii: n municipiul Trgu Mure$ sunt organizate diverse expozi ii ale arti$tilor plastici la Galeria Palatului Culturii, Galeria ,,Nagy Imre $i Galeria ,,Kulcsar Bela. n jude ul Mure$ exist! o galerie de art! n localitatea Ghindari. Edituri n jude ul Mure$ func ioneaz! 9 edituri: Corar Media, Minos, Epistem, Lyra, Mentor, S.C. Ediprestipo S.R.L., Sportrom Trgu Mure$, Lapidarium Ludu$, Star Edcom Iernut. Patrimoniul cultural. Patrimoniul cultural al jude ului Mure$ cuprinde 1.015 obiective declarate monumente istorice, reprezentnd situri arheologice, cet! i $i fortifica ii, castele, biserici, biblioteci, cl!diri etc. Dintre vestigiile istorice, se remarc! Cetatea Sighi$oarei, considerat! a fi "cea mai frumoas! cetate locuit! din Europa" $i "cel mai complet ansamblu de arhitectur! medieval! din Romnia". ntemeiat! n anul 1191, dar men ionat! documentar n 1280 sub numele de CASTRUM SEX $i mai apoi cu termenul german SCHESPURCH (1298), Sighi$oara este opera constructiv! a coloni$tilor germani (sa$ii) adu$i in Transilvania pentru paza vechilor frontiere ale regatului maghiar n secolele XIIXIII dup! Hristos. De men ionat este faptul c! din anul 1999 aceasta se afl! sub patronajul UNESCO. Alte vestigii istorice cunoscute sunt Cetatea medieval! - Tg. Mure$, ridicat! n sec. XV, extins! $i nt!rit! n sec. XVII cu $apte bastioane; Ruinele castelului Bethlen-Cri$, (la 19 km de Sighisoara), ridicat n stilul Rena$terii transilv!nene, ntre 1559-1589; Castelul Gorne$ti (la 17 km de Tg. Mure$), construit n stil baroc, ntre 1770 $i 1778, situat ntr-un frumos parc dendrologic; Castelul de la Brncovene$ti (15571558), cl!dire impun!toare cu 4 turnuri.
49

Printre edificiile religioase se afl! Biserica din deal - Sighi$oara, una dintre cele mai vechi din Romnia, men ionat! documentar n 1345, care p!streaz! frumoase sculpturi decorative n stil gotic $ i valoroase picturi murale (sec. XV), dominnd ora$ul prin masivitatea zidurilor sale; Biserica Mn!stirii DominicaneSighi$oara, men ionat! documentar n 1298, care a suferit numeroase modific!ri ulterioare $ i de ine piese de mare valoare artistic! (covoare orientale); Biserica reformat !-Tg. Mure$, monument de arhitectur! n stil gotic, construit! ntre anii 1316 - 1442, cu sprijinul voievodului Iancu de Hunedoara; Biserica fortificat!-Daia, datnd din anul 1457; Biserica fortificat!-Saschiz; Biserica evanghelic!-Reghin, construit! ntre anii1300-1330; Biserica lepro$ilor-Sighi$oara, construit! n stil gotic n sec. XV, care a servit ca azil lepro$ilor n secolele urm!toare; Biserica romano catolic!-Tg. Mure$, ridicat! ntre 1728-1750 de c!lug!rii iezui i, Biserica ortodox! de lemn- Tg. Mure$. Dintre edificiile culturale reprezentative, amintim Biblioteca Teleki - Tg. Mure$, de innd una dintre cele mai bogate colec ii de carte veche din Transilvania, l!ca$ al culturii europene din secolele trecute. A fost ntemeiat! de contele Samuel Teleki, fost cancelar al Transilvaniei (la sfr$itul sec. XVIII). Construit ! n 1802 este prima bibliotec! public! din ara noastr!. De ine un fond de peste 200.000 volume (dup! asocierea cu Biblioteca Bolyai), numeroase lucr!ri avnd o valoare excep ional!. n aceea$i cl!dire (monument istoric, 1799 - 1803) este g!zduit $i Muzeul memorial Bolyai, care mpreun! cu expozi iile bibliotecii sunt vizitate anual de numero$i turi$ti din ar! $i str!in!tate; Palatul Culturii-Tg. Mure$, ridicat ntre 19111913, este unul dintre cele mai impozante edificii ale municipiului. Fa ada este mpodobit! artistic cu remarcabile statui $i basoreliefuri. Celebra "Sal! a oglinzilor" re ine aten ia prin num!rul mare de vitralii, prin oglinzile vene iene $i mobilierul elegant. MASS-MEDIA n municipiul Tg - Mure$ exist! mai multe cotidiene: Cuvntul Liber, Nepujsag, 24 de ore mure$ene, Zi de Zi $i s!ptamnale: Ziarul de Mure$, Recurs, Jurnalul de Mure$, Flash, Lt, Vatra, Vocea Mure$ului $i Harghitei, posturile de radio: Radio Star, Radio GA-GA, Radio Pro FM, Studioul teritorial de radio Trgu Mure$, radio Kiss FM, radio SON $i sta iile locale ale televiziunilor PRO TV $i Antena 1, Tv TTM, *tii - Tv. Mass-media este reprezentat! n municipiul Reghin prin televiziunea local! T.V. Reghin, televiziune prin cablu UPC $i CATGLIGA TV, RADIOSON, 6 ziare locale $i Gazeta Reghinului, care apare periodic. n municipiul Sighi$oara se afl! un post de televiziune prin cablu TELESON, dou! posturi de radio, RADIOSON $i Radio MIX FM, iar presa scris! este reprezentat! de Jurnalul Sighi$oara Reporter $i Buletinul Informativ al Prim!riei Sighi$oara. n municipiul Trn!veni $i ora$ul Sovata exist! cte o televiziune local!, iar mijloacele de informare scris! sunt asigurate de cte un ziar local. Mijloacele de informare video, audio $i presa scris! n celelalte localit! i din jude sunt reprezentate de 4 televiziuni locale prin cablu, 2 posturi de radio, 2 ziare locale $i 155 de publica ii periodice. SPORT Evolu ia mi$c!rii sportive din jude n ultimii ani relev! o sc!dere continu! a num!rului de sec ii . Avnd n vedere situa ia general! de la nivelul ntregii !ri, jude ul Mure$, dup! num!rul de sec ii sportive $i num!rul de sportivi legitima i ocup! locul 5 la nivel na ional (exceptnd capitala Bucure$ti, care e liderul necontestat, la o diferen ! mare de oricare jude din ar!).

50

Sportul de performan& se remarc! prin dezvoltarea unor ramuri sportive care nu necesit! sprijin financiar deosebit. Ramurile sportive cu rezultate foarte bune au fost artele mar iale, popice, atletism, canotaj, dans sportiv, scrim!, ciclism, nata ie, lupte libere, patinaj vitez!. Sportul de mas #i de agrement este mult mai slab reprezentat, practicarea activit! ilor fizice $i sportive la nivelul popula iei fiind destul de redus! n ciuda eforturilor realizate de autorit! ile locale $i a programelor $i manifest!rilor organizate la nivel na ional. Cauzele acestei particip!ri reduse sunt multiple $i in att de baza material!, ct $i de modul de via ! $i mentalitate. Bazele sportive existente n jude sunt departe de a satisface cerin ele $i necesit! ile actuale, n special n mediul rural Complexul Mure$ul din Trgu Mure$ g!zduie$te n cea mai mare parte a anului activit! i sportive de agrement, dot!rile fiind n continu! modernizare. Pentru sezonul de iarn! ns!, fa ! de condi iile de relief pe care le ofer! jude ul, ac iunile sunt mai pu ine, concentrndu-se n zona sta iunii Sovata. n domeniul s!lilor de fitness, aerobic, body-building sau culturism se remarc! ini iativa privat!, n special n mediul urban. Totu$i aceast! form! de activitate sportiv! de ntre inere este slab reprezentat!, num!rul de persoane participante fiind mic raportat la totalul popula iei jude ului. 2.7.2 Infrastructura sanitar! Direc ia de S!n!tate Public! a Jude ului Mure$, serviciu public deconcentrat , cu personalitate juridic! subordonat Ministerului S!n!t! ii, reprezentnd autoritatea de s!n!tate public! la nivel local, evalueaz!, coordoneaz! $i monitorizeaz! modul de asigurare a asisten ei medicale curative $i profilactice n toate unit! ile sanitare, indiferent de forma de organizare (publice, private), de pe teritoriul arondat. Sub conducerea Ministerului S!n!t! ii, Direc ia de S!n!tate Public! organizeaz! $i coordoneaz! serviciile de asisten ! medical! n caz de situa ii de urgen ! epidemii n mas!, catastrofe, calamit! i $i alte situa ii deosebite.

Asisten'a medical( spitaliceasc( este asigurat! de urm!toarele unit! i sanitare cu paturi: 1. Spitalul Clinic Jude ean de Urgen ! Tg.Mure$; 2. Spitalul Clinic Jude ean Mure$; 3. Spitalul Municipal Reghin; 4. Spitalul Municipal Trn!veni; 5. Spitalul Municipal Sighi$oara; 6. Spitalul Or!$enesc Ludu$; 7. Spitalul Or!$enesc Sngeorgiu de P!dure; 8. Centrul de S!n!tate Sovata; 9. Centrul de S!n!tate Miercurea Nirajului; 10. Preventoriul TBC Gorne$ti; 11. Spitalul Or!$enesc S!rma$u;

51

CENTRALIZATOR NUMAR DE PATURI DIN UNITATILE SANITARE JUDETUL MURES NR. CRT. 1. Spital Clinic Judetean de Urgenta Tg.Mures 2. Spital Clinic Judetean Mures 3. Spital Municipal Sighisoara 4. Spital Municipal "Dr.Eugen Nicoara" Reghin 5. Spital Municipal "Dr.Gh.Marinescu"Tarnaveni 6. Spital Orasenesc Ludus 7. Centrul de Sanatate Sarmasu 8. Centrul de Sanatate Sangeorgiu de Padure 9. Centrul de Sanatate Sovata 10. Centrul de Sanatate Miercurea Nirajului TOTAL: 11. PREVENTORIUL TBC GORNESTI TOTAL GENERAL: UNITATEA SANITARA NUMAR PATURI 1162 1222 301 301 685 245 40 45 25 14 4040 80 4120

La sfr$itul anului 2009, n spitalele publice din judetul Mure$ erau 4120 de paturi, fiind ncadra i 600 medici, 24 farmaci$ti, 2600 asisten i medicali $i 1560 personal auxiliar sanitar. Institutul de Urgen ! pentru Boli Cardiovasculare $i Transplant Tg.Mure$ , este o unitate de excelen ! aflat! n directa subordonare a Ministerului S!n!t! ii avnd 225 paturi. n sectorul privat, asisten a medical! spitaliceasc! este asigurat! n centrele medicale Topmed, Nova Vita, Puls $i Galenus cu sediile n Tg.Mure$. Asisten'a medical( ambulatorie de specialitate din sectorul public este asigurat! prin ambulatoriile de specialitate, care n conformitate cu Ordinul Ministrului S!n!t! ii nr.39 / 16.01.2008 sunt integrate spitalelor jude ene, municipale $i or!$ene$ti. Re eaua de ambulatorii de specialitate din sectorul privat a cunoscut o evolu ie ascendent! continu!, astfel nct la sfr$itul anului 2009 , n jude ul Mure$ existau 92 de unit! i organizate n cabinete medicale individuale de specialitate $i 99 de unit! i organizate sub forma de societ! i comerciale. Asisten'a medical( primar( este asigurat! de 339 de medici de familie (313 medici titulari respectiv 26 medici angaja i) care $i desf!$oar! activitatea n 306 cabinete, dintre care 166 n mediul urban
52

respectiv 140 n mediul rural. Cabinetele medicilor de familie sunt organizate n 276 cabinete medicale individuale(C.M.I.), 26 societ! i cu r!spundere limitat! (S.R.L.) $i 4 societ!ti civile medicale (S.C.M.). n jude ul Mure$ exist! 2 centre de permanen ! ,n comuna Band respectiv Zau de Cmpie, acestea asigurnd asisten a medical! de urgen ! pentru popula ia din zon!.

Asisten'a medical( de urgen'( n faz( prespitaliceasc( este asigurat! de Serviciul de Ambulan ! Jude ean Mure$, cu sediul central n Tg.Mure$ $i substa ii n Reghin, Trn!veni, Sighi$oara $i Ludu$. n dotarea SAJ Mure$ se g!sesc 51 de ambulan e ( tip A-17, tipB-24, tip C -2,ambulan e consult domiciliu -8). La Serviciul de Ambulan ! $i desf!$oar! activitatea 17 medici, 113 asisten i medicali, 114 ambulan ieri. Serviciul Mobil de Urgen !, Reanimare $i Descarcerare (SMURD) este o unitate de asisten ! medical! de urgen ! prespitaliceasc! $i transport sanitar asistat avnd n dotare 16 ambulan e $i un elicopter. Activitatea SMURD se desf!$oar! n Tg.Mure$ (sediul central) $i n localit! ile Trn!veni, Reghin, Sighi$oara, S!rma$u, Iernut, Sovata, Ib!ne$ti.Deda (substa ii). Din septembrie 2008, S.C. Samaritanus SRL Tg.Mure$ a fost autorizat! ca furnizor de servicii de transport sanitar neasistat, avnd n dotare 2 ambulan e. Baza material! a sistemului sanitar din jude ul Mure$ este completat! de 46 de laboratoare medicale, 248 de cabinete stomatologice dintre care 218 n mediul urban, 71 de laboratoare de tehnic! dentar! dintre care 2 n mediul rural, 141 farmacii n mediul urban respectiv 58 n rural $i 14 depozite farmaceutice. n jude ul Mure$ exist! 14 furnizori de ngrijire medical! la domiciliu 9 n Tg.Mure$, 2 unit! i n Sighi$oara $i cte 1 unitate n Reghin, Ludu$ respectiv Trn!veni. ngrijirea medical! la domiciliu este asigurat! de personal specializat, la indica ia medicilor, dup! externarea din spital, la domiciliul pacientului. Pe teritoriul jude ului Mure$, n zonele cu popula ie de etnie rom!, un rol deosebit de important l au cei 37 de asisten i comunitari $i 40 de mediatori sanitari - care mijlocesc comunicarea dintre comunit! ile de romi $i cadrele medico-sanitare, contribuind la cre$terea eficacit! ii interven iilor de s!n!tate public!.

2.7.2.1. ASISTEN&A SOCIAL Situa ia asisten ei sociale trebuie analizat! pe dou! planuri principale: presta iile sociale $i servicii sociale. Num!rul total de beneficiari ai presta iilor de servicii sociale la 31.12.2009 a fost de 16.882 de beneficiari. I. PRESTA&IILE SOCIALE Beneficiarii presta iilor sociale, conform Legii nr. 488/2006 privind protec'ia *i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap sunt: ,,copiii cu handicap, inclusiv copiii cu hanicap HIV/SIDA, care beneficiaz de aloca&ie de stat n condi&iile #i n cuantumul prev zut de lege, majorat cu 100%., copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaz de aloca&ie lunar de hran , calculat pe baza aloca&iei zilnice de hran stabilite pentru consumurile colective din unit &ile sanitare publice; adultul cu handicap vizual grav prime#te pentru plata nso&itorului o indemniza&ie echivalent cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unit &ile de asisten& social din sectorul bugetar, altele dect cele cu paturi. Adultul cu handicap, conform art. 58, alin. (4) beneficiaz n condi&iile legii de urm toarele presta&ii sociale:
53

Beneficiaz de presta&ia social prev zut la alineatul 4 lit (b) #i familia sau reprezentantul legal al copiluli cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada n care l are n ngrijire, supraveghere #i ntre&inere. Analiza sectorului presta iilor de asisten ! social! duce la concluzia c! nivelul la care au evoluat presta iile este unul suficient de ridicat, avndu-se n vedere sumele importante care au fost angajate. II. SERVICIILE SOCIALE PROTEC&IA DREPTURILOR COPILULUI n sistemul de protec ie al copilului din jude ul Mure$ beneficiau de m!sur! special! de protec ie la 31 decembrie 2008 un num!r de 1784 de copii *i tineri. Conform actualei strategii jude ene de dezvoltare a serviciilor sociale n domeniul protec iei promov!rii drepturilor copilului, se preconizeaz! reducerea num!rului de centre de plasament de tip reziden ial $i nlocuirea lor cu servicii alternative de tip familial. Primele rezultate ale restructur!rii s-au materializat n achizi ionarea de case de tip familial sau construirea de cl!diri noi unde se vor amenaja case de tip familial pentru copiii abandona i $i defavoriza i dup! cum rezult! din tabelele al!turate: Denumirea Centrul reziden ial Adresa centrului reziden ial Nr. de beneficiari la 31.12.2010 Numele, prenumele coordonatorului serviciului Date de contact a coordona torului Centrul de plasament Zau de Cmpie Centrul reziden'ial pentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice,,Casa Tereza Centrul reziden'ial pentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa Brndu*a Centrul reziden'ial pentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa Magnolia Centrul reziden'ial pentru
54

Zau de Cmpie str. Parcului nr.3

42

d-na Grama Mihaela d-na dr. Kalakatroni Maria

0265486.032

Trgu Mure$ str. Trebely nr. 3

0265217.212

14

Trgu Mure$ str. Branului nr.3

d-na dr. Kalakatroni Maria 17

0265325.979

Trgu Mure$ str. Turnu Ro$u nr. 3 12

d-na dr. Kalakatroni Maria

0265269.242

Trgu Mure$ str. Strmb! nr30

d-na dr. Kalakatroni

copii cu deficien'e neuro / psihiatrice,,Casa Pinochio Centrul reziden'ial pt.copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa Jasmine Centrul reziden'ialpentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa Prim(verii Centrul reziden'ialpentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa L(cr(mioarei Centrul reziden'ialpentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa Bujorului Centrul reziden'ialpentru copii cu deficien'e neuropsihiatrice ,,Casa Trandafirul galben Casa de tip familial nr. 1 Ceua$u de Cmpie str. Principal! nr.215 Ceua$u de Cmpie, str. B!la nr. 43 Ceua$u de Cmpie , str.Lapo$a nr. 185 Trgu Mure$ str. Slatina nr.13

14

Maria

0265269.788

12 Ceua$u de Cmpie , str. Prim!verii nr. 417 13

d-na dr. Kalakatroni Maria

0265265.668 0265324390

d-na dr. Kalakatroni M

12

d-na dr. Kalakatroni Maria

0265324.035

13

d-na dr. Kalakatroni Maria

0265324391

d-na dr. 12 Kalakatroni Maria d-na a.s. 9 Or!$an Carmen d-na a.s. 8 Or!$an Carmen d-na a.s. 8 Or!$an Carmen d-na a.s. 9 Or!$an Carmen d-na a.s. 8 Or!$an Carmen d-na a.s. 0265324.042 0265316.410 0265316.150 0265316.068 0265316.108 0265320.073 0265316.325
55

Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 88 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 89 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 90 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 91 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 92 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr.93

Casa de tip familial nr. 2

Casa de tip familial nr.3

Casa de tip familial nr.4

Casa de tip familial nr.5

Casa de tip familial nr.6

8 Casa de tip familial nr.7 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 94 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 95 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 96 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 97 Sncraiu de Mure$ str. Vale nr. 98 Sntana de Mure$, str. Principal! nr. 449 A Reghin, str. F!g!ra$ului nr. 4/60 Casa de tip familial Reghin, str. F!g!ra$ului nr. 4/12 Reghin str. Rodnei nr. 10/1 5 Casa de tip familial Reghin str. Rodnei nr. 16/12 Reghin str. G!rii nr. 2/15 6 Casa de tip familial Reghin str. G!rii nr. 2/18 5 Casa de tip familial Reghin str. Subcetate nr. 26 Petelea str. Principal! nr. 34 5

Or!$an Carmen d-na a.s. 0265316.321 0265316.391 0265316.459 0265316.417 0265316.461 0265323.418 0265525.421 0265525.422 0265512.231 0265525.430 0265525.431 0265525.434 0265525.419 0265344.129

Or!$an Carmen d-na a.s.

Casa de tip familial nr.8

Or!$an Carmen d-na a.s.

Casa de tip familial nr.9

Or!$an Carmen d-na a.s.

Casa de tip familial nr.10

Or!$an Carmen d-na a.s.

Casa de tip familial nr.11

Or!$an Carmen d-na a.s.

Casa de tip familial

Or!$an Carmen d-na psiholog Laz!r Ana d-na psiholog

Casa de tip familial

Laz!r Ana d-na psiholog Laz!r Ana d-na psiholog

Casa de tip familial

Laz!r Ana d-na psiholog Laz!r Ana d-na psiholog Laz!r Ana d-na psiholog

Casa de tip familial

Laz!r Ana d-na psiholog

Casa de tip familial

Laz!r Ana

56

Casa de tip familial

Reghin str. Iernu eni nr. 2/8 S!rma$ str. Dezrobirii nr. 58

d-na psiholog 7 Laz!r Ana d-nul dr. 10 Negrescu Marin d-nul dr. 10 Negrescu Marin d-nul dr. 7 Negrescu Marin d-nul dr. 12 Negrescu Marin d-nul dr. 10 Negrescu Marin d-nul dr. 10 Negrescu Marin d-nul dr. 9 Negrescu Marin d-nul dr. 7 Negrescu Marin d-nul dr. 11 Negrescu Marin d-nul dr. 8 Negrescu Marin d-nul dr. 10 Negrescu Marin d-nul dr. 6 Negrescu Marin d-nul prof. H!nescu Emilian 35

0265512,468 0265420.892 0265420.893 0265 445.091 0265445.091 0265440.302 0265486.375 0265324.300 0265763.929 0265576.486 0265576.440 0265576390 0744627.816 0265771.908

Casa de tip familial

Casa de tip familial

S!rma$ str. Dezrobirii nr. 128

Casa de tip familial

Trn!veni str. Plevnei nr. 3

Casa de tip familial

Trn!veni str. George Co$buc nr. 110 Trn!veni str. Lebedei nr. 6

Casa de tip familial

Casa de tip familial

Zau de Cmpie str. Cmpului nr. 6 Cmpeni a str. Principal! nr. 78 B!l!u$eri str. Principal! nr. 259 Miercurea Nirajului

Casa de tip familial

Casa de tip familial

Casa de tip familial Casa de tip familial

str. Sntandrei nr. 44 Miercurea Nirajului str. Sem!n!torilor nr. 1 Miercurea Nirajului str. Sntandrei nr. 68

Casa de tip familial

Casa de tip familial

*incai str. Principal! nr. 269 Sighi$oara str. Aleea Margaretelor nr. 16

Complex de servicii pt . copilul cu deficien'e neuropsihiatrice Sighi*oara

57

Serviciul interven'ie n regim de urgen'(, abuz, neglijen'(, trafic, migrare, telefonul copilului Centrul maternal ,,Materna Serviciul de asisten'( maternal( profesionist( Serviciul de ngrijire de tip familial al copilului (plasamente familialela rude pn( la gradul IV, plasament la familie substitutiv (, instituirea tutelei, adoptie) TOTAL BENEFICIARI

Trgu Mure$, str. Revolu iei nr. 45 10

d-nul *uteu Christian Romeo

0265214.960

Trgu Mure$, str. Salcmilor nr. 22 Trgu Mure$ str. Trebely nr. 7 Trgu Mure$, str. Trebely nr. 7

d-na psiholog 12 446 Ana Chirte$ d-na Sorlea MIhaela

0265265.098 0265211699

d-na psiholog, Bacali Elida 852

0265211699 int. 108

1783

ASISTEN&A SOCIAL A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP La data de 31.12.2010 n cadrul Direc iei Generale de Asisten ! Social! $i Protec ia Copilului Mure$, se acord! servicii sociale persoanelor adulte n 14 unit('i publice de protec ie special! a persoanelor adulte cu handicap astfel : 1. Situa'ia statistic( a cererilor aprobate de internare n centrele reziden'iale aflate n subordinea DGASPC Mure*:

Nr. crt

Categorie

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

31 decembrie 2008

31 Decembrie 2009

31 Decembrie 2010 151

1.

Solicit!ri Cereri aprobate de internare

92

147

202

192

2.

77

98

183

125

132

Distribu'ia pe sexe *i mediul de provenien'( (31 decembrie 2010):

58

Nr. crt 1.

Categorie Solicit!ri Cereri aprobate de internare

Feminin

Masculin

Urban

Rural

85

66

86

65

2.

74

58

66

66

2. Situa ia asista ilor din cadrul centrelor reziden iale pentru persoane adulte

a) Situa ia comparativ! a persoanelor asistate n centrele reziden iale din jude : Centrul reziden ial adresa, nr. de telefon Persoane Persoane asistate la asistate la 31.12.2010 31.12.2009 Persoane asistate n anul 2008 50 77 30 124 Persoane asistate n anul 2007

CIA Sighi$oara str. Justi iei nr. 5/B, 0265771.901 CIA Reghin str. Pandurilor nr. 54 CIA Casa Speran ei Reghin CIA Lunca Mure$ului Lunca Mure$ului nr. 49, 0265-553.245 CIA Glodeni Glodeni str. Principal! nr. 3, 0265338.197 CIA C!pu$ul de Cmpie C!pu$u de Cmpie str. Principal! nr. 50 0265715.801 CRRN C!lug!reni C!lug!reni str. Bisericii 0265-347.042 CRRN Sf. Iosif C!lug!reni C!lug!reni str. Bisericii nr. 54 CRRN Brncovene$ti Brncovene$ti str. Castelului nr. 215, 0265550.011

47

46 64 30 129

50 52 30 132

49 28 113

71

72

79

101

50 48 46 67

214 203 50 45 253 253 253 236 50 198 263

59

CRRN Sf. Ana Brncovene$ti Brncovene$ti str. Castelului nr. 215, 0265550.011 CITO Glodeni Glodeni str. Principal! nr. 210 A, CITO C!pu$ul de Cmpie C!pu$u de Cmpie str. Principal! nr. 50A LP C!pu$ul de Cmpie C!pu$u de Cmpie nr. 50 B CRRN Reghin Reghin, str. Castelului nr. 12 TOTAL

50 50 50 50

29 20

30 21

29 22

10 10 25 8

1.009

1.001

1.016

981

n cadrul DGASPC- Mure$ exist! 1 centru de tranzit, cu denumirea ,,Casa Ada #i Adi , unde se acord! servicii sociale tinerilor care au ie$it din sistemul de protec ie, n baza unui contract de servicii sociale.

Denumirea serviciului

Persoane Persoane Persoane Persoane asistate la asistate la asistate n asistate 31.12.2010 31.12.2009 anul 2008 n anul 2007

Casa Ada $i Adi Trgu Mure$ str. Rozmarinului nr. 56/2 0365-433.411 $i Trgu Mure$ str. Hunedoarei nr. 21/26, tel. 0365-433.412

10

10

b) Distribu&ia pe sexe (31 decembrie 2010):

Centrul reziden&ial

Feminin

Masculin

Total reziden&i

CIA Sighi$oara

24

23

47

60

CIA Reghin CIA Casa Speran ei Reghin CIA Lunca Mure$ului CIA Glodeni CIA C!pu$ul de Cmpie CRRN C!lug!reni CRRN Sf. Iosif C!lug!reni CRRN Brncovene$ti CRRN Sf. Ana Brncovene$ti CITO Glodeni CITO C!pu$ul de Cmpie LP C!pu$ul de Cmpie Total

26 15 47 71 18 177 50 29 7 4 475

23 13 66 32 214 50 76 13 6 534

49 28 113 71 50 214 50 253 50 29 20 10 1009

b) Distribu&ia pe sexe (31 decembrie 2010): Centrul reziden&ial Casa Ada #i Adi Feminin 3 Masculin 5 Total reziden&i 8

2.7.3 Re eaua de distribu ie a apei Un procent de 99% din sursele ce contribuie (sau pot contribui) la alimentarea cu ap!, inclusiv a zonei rurale din jude provin din surse de suprafa ! $i numai 1% din surse subterane. Capacitatea disponibil! a surselor utilizate nu este repartizat! uniform la nivelul jude ului. Din debitul total captat, ponderea principal! i revine v!ii Mure$ului, dup! care urmeaz! Valea Trnavei Mari. Sursele subterane de ap! nu joac! un rol important din cauza debitului foarte redus $i a calit! ii necorespunz!toare a apelor freatice. n ora$ele $i municipiile jude ului, alimentarea cu ap! ridic! probleme de extindere a capacit! ilor de stocare, tratare $i distribu ie, o mare parte din re ele fiind uzate, cele mai multe din metal avnd durata de serviciu expirat!. Mai multe localit! i din mediul rural, ncepnd cu anul 2002 au reu$it s! se racordeze la re eaua de ap!, datorit! proiectelor depuse pe SAPARD, m!sura 2.1. Dezvoltarea $i mbun!t! irea infrastructurii rurale, proiecte care au fost deja implementate.

61

Nr. crt.

Re'eaua de ap( potabil( Total

U.M. km km km km

Valoare 860.55 841.41 19.14 621 14165490.65 8873696.33 4708253.32 44 3 4 37

Lungimea re elei de ap! potabil!

Distributie Aduc iune

Lungimea re elei de canalizare Total

mc mc mc nr nr nr nr

Apa potabil! distribuit! (facturat!)

Casnici Agen i economici Total

Localit! i racordate la reteaua de ap!

Municipii Ora$e Localit! i rurale

Conform Planului Master privind reabilitarea $i modernizarea sistemului de alimentare cu ap! $i canalizare din jude ul Mure$, necesarul total de sta ii de epurare este de 42. Num!rul total de sta ii de epurare existente este de 9 din care numai sta ia din Tg.Mure$ (Criste$ti), este conform!, celelalte fiind neconforme. Chiar dac! consumul casnic mediu de ap! la nivelul jude ului este u$or mai sc!zut de ct cel al Regiunii 7 Centru (cu 18,12%) $i a !rii (cu 19,47%), consumul mediu de ap! n industrie este mai mare att fa ! de media pe ar! (cu 4,66%) precum $i fa ! de media pe regiune (cu 11,82%). Totu$i, pe general consumul mediu de ap! potabil! pe jude este mai sc!zut dect cel pe ar! $i dect media pe regiune.

2.7.4 Re eaua de canalizare nsumeaz! cca. 621 km, din care peste 90% revin mediului urban. Starea re elei de canalizare este medie spre rea, observndu-se sc!p!ri importante de ape uzate ce infecteaz! pnza freatic! (ex. din fosele septice, decantoare n mediul rural $i din unele sisteme de canalizare comunale). n municipii $i ora$e evacuarea apelor se realizeaz! n sistem unitar $i numai n mic! parte n sistem divizor, iar n localit! ile rurale prin fose septice. Doar n mediul urban exist! canale de scurgere. Raportat la re eaua total! de distribu ie a apei, lungimea re elei de canalizare acoper! doar 51,73%. Exist! numeroase str!zi, care de$i au re ele de distribu ie a apei, nu au re ele de canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate la suprafa a solului, producnd fenomene de poluare. 2.7.5 Alimentarea cu gaze naturale

62

Re eaua de distribu ie a gazului metan are o lungime de 2.954 km, iar num!rul localit! ilor n care se distribuie gazul este de 269 din care 11 ora$e. Volumul total de gaz distribuit n jude constituie 10,2% din consumul na ional. n jude ul Mure$, cei mai importan i consumatori de gaze naturale sunt companiile din industrie, ace$tia de innd o pondere de 87,32% din consumul jude ean de gaze naturale. n ceea ce prive$te consumul de gaze naturale de c!tre consumatorii acestea, de in o pondere important! n consumul non-casnic de gaze naturale, att la nivel na ional (13%), dar mai ales la nivel regional (54,24%). n ceea ce prive$te consumul casnic, media pe an la nivelul jude ului fiind peste media Regiunii 7 Centru $i cu mult peste cea na ional! .

2.7.6 Energia electric! Produc ia, transportul $i distribu ia energiei electrice au constituit activit! i cu tradi ie n jude ul Mure$, aceasta fiind utilizat! pentru iluminatul public, ca for ! motrice pentru antrenarea ma$inilor $i utilajelor industriale iar n activit! ile casnice fiind cunoscut! de aproape 100 de ani. Unitatea reprezentativ! pentru producerea energiei electrice este Centrala Termoelectric! de la Iernut cu o putere instalat! de 800 MW, care face parte din S.C. Termoelectrica S.A. Filiala Electrocentrale Bucure$ti $i care utilizeaz! drept combustibil gazul metan, fiind conectat! la S.E.N. prin liniile electrice de nalt! tensiune care traverseaz! jude ul Mure$. Distribuirea energiei electrice se realizeaz! de c!tre unitatea teritorial! a S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. SDFEE Trgu Mure$, ce deserve$te beneficiari grupa i n mari consumatori, mici consumatori $i consumatori casnici. Volumul de instala ii al SDFEE Trgu Mure$ este urm!torul: 526 km LEA 110 KV; 2612 km LEA m.t.; 3235 km LEA j.t.; 482 km LES m.t.; 969 km LES j.t; 17 Sta ii 110 KV; 2134 PA si PT.

2.7.7 Re ele de telecomunica ii, comunica ii date $i Internet Extinderea $i modernizarea centralelor telefonice n ultimii ani, a condus la cre$terea num!rului de abona i n re eaua de telefonie fix!. Jude ul Mure$ se situeaz! peste media na ional!. Dintre ace$tia, 68,45% sunt n mediul urban $i numai 31,55% n mediul rural. Oferta comercial n domeniul telecomunica iilor este dominat! de Compania na ional! de telefonie fix! RomTelecom $i de companiile de telefonie mobil!, cu acoperire na ional! Orange, Vodafone, Zapp $i Cosmote. Societatea Romtelecom a pierdut monopolul asupra re elei de telefonie fix!. Din acel moment au mai ap!rut $i al i operatori de telefonie fix!, cel mai important la nivelul jude ului Mure$, dup! Romtelecom este RDS (Romania Data System). n telecomunica ii se remarc! un proces alert de modernizare datorit! expansiunii tehnicii avansate n telefonia cu fir $i a cre$terii gradului de acoperire prin telefonia mobil!. Modernizarea acestui sector va continua $i n viitor prin ac iunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea re elelor digitale $ i prin dezvoltarea telefoniei mobile $i a comunica iilor prin po $ta electronic!. Pe teritoriul jude ului se recep ioneaz! programele 1 $i 2 ale Televiziunii Romne, precum $i programele televiziunilor particulare na ionale ANTENA 1, PRO TV, REALITATE TV, TELEVIZIUNEA TRGU MURE*, *TII TV, care au nfiin at posturi locale. n ultima perioad! s-a dezvoltat re eaua de televiziune prin cablu, care permite recep ionarea a numeroase alte posturi de televiziune din Romnia $i din str!in!tate.
63

n Trgu Mure$, func ioneaz! un post public de radio, pe unde medii, cu emisiuni n limba romn!, maghiar! $i german!, c!ruia i se adaug! numeroase alte posturi private pe unde ultrascurte. Pia a serviciilor Internet este reprezentat! n jude de marii furnizori na ionali, ca de exemplu: RDS - Romania Data Systems -(http://www.rdsnet.ro/); Romtelecom furnizeaz! mai multe tipuri de servicii internet (www.romtelecom.ro); Vodafone, Orange $i Zapp - furnizori Internet n special pentru abona ii serviciilor de telefonie mobil!. Tarifele serviciilor Internet sunt nc! mari pentru utilizatorii din Romnia. Datorit! cre$terii concuren ei pe aceast! pia !, tarifele, pentru acest tip de serviciu, tind s! scad!, valorile medii r!mnnd totu$i mai mari dect valorile medii pentru !rile membre UE. Activit! ile de comunica ii $i re ele de date sunt coordonate de ANRC - Autoritatea Na ional! de Reglementare n Comunica ii: IGCTI Inspectoratul General pentru Comunica ii $i Tehnologia Informa iei din cadrul Ministerului Comunica iilor $i Tehnologiei Informa iei.

64

HARTA CU TRASEELE FIBREI OPTICE *I A CABLURILOR DIN JUDE'UL MURE*

LEGEND"
Ee)0)) F0_6;9#/1 Ee)0)) FF ;6;#(1 ])9;" '5&)0" @#9((1 0'#M)#(1
aMNMOPL 2J %5;1?8,F!8T>
213# ?#&'7 >(6/)7 !"%&'()*# 46/0# UVNMNMKPU ,FW KLMNMOPL ,&-/01/)

%5;1 FEH48T>

KLMNMOPL 2J %5;1 @4QRSG>HE@>


UYJIY [MUPX\LP[F]], ,-B51&;6,"913 31 @-B5)1 D"6()# ,-/<1; :;191/)7 ?#/3 ,";B#76 @;")17&) !-0)6

@'AB# 4"567/#

REGHIN
?1)0# 31 R'% :('31/) :';/17&) C";<#&#

:6;<=)6

89"/17&) @=)=1;6 31 R'% b;1B)&6

J)1;06;1# G);#c6(6)

KLMNMOPL %5;1 @4QRSG>HE@>

SOVA TA
,";"*1/)

LUDU IERN

!"#$%&'(
:"(17&)

:=)/3#;) G1#6#

KXMNMOPL

UVNMNMKPU ,FW

?'<#&# ?)0=)7

Q/<=1/) E<;# :"/17&) TRN(VE @;")17&) F);)B)# ?#=/1# I#<";

]-/&-/1(1 >0"*#;) ,-/<1';<)6 31 H"36;1 ?"("671;) G#317 C))7'#;# d1&)6;

4_8_/;_ZZX %5;1 ?(#c 4_8_ /; UZ[U UVNMNMKPU ,FW KNMNMOPLX

SIGHI*OA
2#/17 >5'(3

%5;1 J)1;06;1#@)60 V?;#7'fW J)=#) C)&1#A6(


C-/"&';)

@_0'B5_J_@_ ?`>Y NMKPU\NPN^ XMUMOPa ^ ZNMNMOPL 2J U E4 MN48 UNX UYJZY [MUPX\LP[ F]], ^ KMNMKPZ F] ^ [MUMOPL 84

2.7.8 Spa iile pentru cazarea evacua ilor $i prepararea hranei n cazul evacu!rii n situa ii de urgen ! determinate de dezastre, de regul! evacuarea persoanelor sinistrate se face local, n prima faz!, de regul! n sediul C!minelor Culturale existente n toate localit! ile re$edin ! dar $i n multe alte a$ez!ri rurale. De asemeni, n prim! urgen !, evacuarea se poate face $i n sediile unit! ilor de nv! !mnt. Pentru aceste faze, nu se organizeaz! puncte de adunare, evacuarea decurgnd conform Hot!rrii Comitetelor Locale Pentru Situa ii de Urgen !. Ulterior Comitetele Locale amenajeaz! spa ii pentru sinistra i n func ie de posibilit! ile localit! ii sau solicit! n acest sens sprijinul Comitetului Jude ean Pentru Situa ii de Urgen !. n situa ia producerii unor dezastre majore care impun evacuarea sinistra ilor n loca ii special amenajate, la nivelul tuturor localit! ilor se amenajeaz! locuri de adunare a sinistra ilor, de regul! pe stadioane, terenuri de sport, spa ii publice deschise, puncte de mbarcare n apropierea acestora unde infrastructura r!mas! func ional!, permite desf!$urarea acestor ac iuni. Evacuarea se face n afara localit! ii afectate sau n tabere de sinistra i special organizate. Aceste loca ii pot fi de regul!, S!lile Polivalente, unit! ile de cazare $colare din Administra ia Taberelor *colare, alte spa ii turistice. Organizarea acestor activit! i, puncte, raioane, tabere $i algoritmele sunt prev!zute n Planurile de Evacuare existente la fiecare Comitet Local Pentru Situa ii de Urgen !. Loca ia spa iilor de cazare, num!rul persoanelor ce pot fi cazate $i capacit! ile de preparare a hranei sunt prezentate n Anexa nr.10. Sec'iunea a 8 a. Specific regional/local Nr. crt. 1. 2. 3. 4. POPULA&IA OBSERVA&II

LOCALITATEA

RU

Comuna Vn(tori 3760 Comuna Albesti 5465 TRNAVA MARE Municipiul Sighi*oara 32304 Comuna Dane* 4835 - Infuen'e n exterior (alte jude e) inunda'ii n urma ruperii Barajului ZETEA (jud. Harghita) * Localit &i din jude&ul Mure# situate n aval de barajul Zetea incendii de fond forestier n M- ii C!limani $i M- ii Gurghiu rute obligatorii pentru transportul pe principalele c!i de comunica ie D.N.13 ( E 60): MIHAI VITEAZU-SIGHISOARA BALAUSERI-TG.MURES DN 15 (E60) :HADARENI-LUDUS-IERNUT-TG.MURES D.N.13 A: B(L(U*ERI-SNGEORGIU DE P(DURE-SOVATA DN13 D : SOVATA-SACADAT DN13 C : INTERSECTIE DN13 ) VANATORI-LIM.HARGHITA D.N.14: DANE*- SIGHI*OARA D.N.14A: BOTORCA-TRN(VENI- IERNUT (INTERSECTIE DN15 ) D.N. 15: TG.MURES-REGHIN DN 15 (E578) : REGHIN DEDA RASTOLITA -CIUBOTANI D.N.15A(E578): BREAZA-LUNCA LIM.BISTRITA -NASAUD D.N.16: SARMASEL SATU NOU FARAGAU-BREAZA-REGHIN DN 15 E : TG.MURES-RACIU-SATU NOU (INTERSECTIE DN16)

66

* Din istoricul accidentelor rutiere,#i n special al celor cu transporturi de materiale periculoase, rezult c accidente majore s-au nregistrat cu prec dere pe: D.N.13 ( E 60), D.N.13A, D.N. 15, D.N. 16. Infuen e asupra vecinilor (alte jude e) - inunda ii n urma ruperii Barajului BEZID - incendii de fond forestier n zona de competen !

Capitolul III - ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUA&II DE URGEN& Sec'iunea 1 - Analiza riscurilor naturale 3.1.1 Inunda ii Inunda iile, sunt fenomene meteorologice periculoase, produse prin acumul!ri mari de ap!, datorate precipita iilor abundente, cedarea brusc! prin topire a stratului de z!pad!, care nu pot fi preluate de cursurile normale de ap! (ruri, praie). Caracteristic inunda iilor, pe teritoriul jude ului, este unda de viitur!, care transport! cantit! i foarte mari de ap!, chiar de cteva sute de ori dect n mod obi$nuit. n tabelul de mai jos sunt cuprinse toate cursurile de ap! de pe raza localit! ilor, permanente sau nepermanente, obiectivele aflate n zone de risc la inunda ii, construc ii hidrotehnice cu rol de ap!rare precum $i probabilitatea de inunda ii n procente % (normate/reale).

Zonele de risc la inunda ii $i accidente la construc ii hidrotehnice sunt prezentate n Anexa nr. 11

3.1.2Incendii de p!dure Cu privire la izbucnirea sau propagarea de incendii n fondul forestier acestea s-au situat la un nivel constant din 1990 $i pn! n anul 2009 fiind prezentate n tabelul de mai sus, nregistrndu-se anual n medie un num!r de 6 incendii. Cauzele care au generat aceste incendii fiind focul deschis. Perioadele cele mai frecvente identificate n care s-au constatat incendii conform tabelului de mai sus se concentreaz! n perioada de prim!var! februarie-martie-aprilie, cazuri mai rare n alte perioade de timp, luna ianuarie sau mai. Dac! incendiile produse n zona de cmpie de$ii numeroase nu pot produce pagube foarte mari dat fiind suprafa a incomparabil mai mic!, n zonele de munte, au fost constatate n anul 1990 $i 2000 cnd suprafa a afectat! de incendiu a fost de peste 40 ha cu un prejudiciu de peste 700 mc.

67

Distribu'ia p(durilor pe Ocoale Silvice EVIDEN&A FONDULUI FORESTIER Nr. crt. 1 Denumire Adresa Ludu*, str.8 Martie , nr. 6 Tg.Mure* , str. Enescu nr. 6 Sovata , str. Trandafirilor nr. 54 Reghin Gurghiu Gurghiu Rastolita str.Principal( Suprafata Tipul de proprietate Stat+Contr.Adm Obs

Ocolul silvic Ludus Ocolul silvic Tg.Mures Ocolul silvic Sovata Ocolul silvic Reghin Ocolul silvic Valea Gurghiului Ocolul silvic Fancel Ocolul silvic Rastolita Ocolul silvic Lunca Bradului Ocolul silvicTarnaveni Ocolul silvic Sighi*oara Ocolul silvic Apold Ocolul silvic Dealul

6557 Ha

12781 Ha

Stat+contr.Adm

3 4 5 6 7

12921 Ha 8963 Ha 19239 Ha 19953 Ha 228799 Ha

Stat+contr.adm Stat+contr.adm Stat+contr.adm Stat+contr.adm Stat+contr.adm

34851 Ha

Stat+contr.adm

T-veni , str. M Eminescu Sighi*oara Apold , Principal( , nr. 134 Bistrita Nasaud

9798 Ha

Stat+contr.adm

10

19642

Stat+contr.adm

11

3633

Privat

12 Negru 13 Ocolul silvic Vatavaa OS Mure*ul

883

Privat

Rapa de Jos , nr. 9A Sovata , str.Prim(verii ,nr. 58 Ghindari Principal( ,nr. 332 A

7071

Privat

14

7565

Privat

15

OS Ghindari

11488

Privat

68

Din totalul suprafe ei forestiere a jude ului Mure$ din 1990 acesta a fost parcurs n medie anual cu 11.86 ha de incendii ce reprezint! cca 0,005ha/100ha fiind sub media pe ar!.

ANUL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nr.incendii 14

Perioada 08.03-17.04

Suprafa'a 51,85

19.05-19.11 13 4 9 10 5 1 25.03-08.04 25.02-20.06 26.04 29.01-01.05 06.03-21.04 22.03-02.04 9,94 8,7 21,1 8,83 7.5 1.0 -

Se observa o reducere semnificativa sau chiar lipsa incendiilor in ultimi ani, datorate in principal masurilor de prevenire luate de personalul silvic. Cum se poate observa din graficul de mai sus evolu ia incendiilor produse dar $i coroborat ! cu suprafa a parcurs! de incendii a fost variat! $i influen at! de condi iile meteo. Zonele cu posibilit! i de a se produce incendii la fondul forestier n jude ul Mure$ sunt reprezentate punctat pe harta de mai jos. Sunt consemnate de asemenea $i zonele frecventate de turi$ti care prin neglijen ! pot provoca incendii.

69

Direc ia Silvic! execut! benzi izolatoare n zonele cu probabilitate de producere a incendiilor. n zona de deal $i cmpie exist! suprafe e acoperite cu r!$inoase situate pe suprafe e variind de la 10-100 ha cu perimetre de r!$inoase. Ocoalele silvice Lunca Bradului, R!stoli a, Gurghiu, Fncel, Sovata unde propor ia arboretului de r!$inoase este mai mare (cca 80%) posibilitatea incendiilor cre$te considerabil.

3.1.3 Avalan$e Avalan$ele sunt fenomene nedorite, reprezentate de deplasarea prin alunecarea sau curgerea pe pantele muntilor a unor mase de zapada, care antreneaza uneori in mi$care si pietre, stanci, arbusti etc. Ele sunt temute, c!ci fac uneori victime omene$ti. n mun ii no$tri, victimele avalan$elor sunt mai ales turi$tii, schiorii, alpini$tii, a$a cum am precizat anterior. ele producand deseori catastrofe, acoperind sosele, c!i ferate si mijloace de transport surprinse in zon!, dar si c!tune, cartiere si chiar ora$e. Avalansele spontane care surprind oameni in cladiri sau in mijloace de transport, fac mai multe victime deodat!. Cercetatori Elve ieni au decorticat zece ani de accidente de avalanse, adic! cteva sute de cazuri ce au avut loc ntre anii 1987 - 1997. Rezultatele publicate n 2000 n Statele Unite, cu ocazia unui colocviu international, subliniau punctele urmatoare : Zonele de plecare ale avalan$elor au o nclinare medie de 38,7, cu toate c! unele sunt sub 30, si altele dep!$esc 45 (nu sub 25 si nu peste 55) Grosimea medie a placii n dreptul rupturii (fisura superioar!) este de 49 cm, dar unele sunt foarte subtiri iar altele dep!$esc 1,20 m. Profilul stratigrafic de rezisten ! al pl!cilor $i al suportului lor (ce ramne sub placa care a plecat) este foarte variat, dar ntotdeauna g!sim pe undeva n p!tura de z!pad!, o zon! de rezisten ! minim!. Fulgii de zapada care constitue pl!cile sunt ceodata fulgi fini care formeaz! straturi dure, dar cel mai adesea z!pada proasp!t! sau prea pu in transformat! (fete nordice) (particule usor de

70

recunoscut). n 76% din cazuri zapada este moale, adic! putem introduce far! nici o dificultate pumnul sau patru degete. In schimb anumite situa ii impun precau ii deosebite. Este cazul pantelor cu nclinare de peste 30, acoperite la suprafa ! de c iva zeci de centimetrii de z!pad! proaspat! sau de z!pad! transportat ! de vnt, n timp ce exist! un strat fragil la o profunzime nu prea mare. Aceasta ultim! situatie este adesea asociat! cu zgomote nfundate de declan$area avalan$elor este determinat! de animiti factori externi: - cel mai frecvent, dup! ninsorile abundente care contribuie la cre$terea rapid! a straturilor proaspete de z!pad!. Acestea, avnd coeziunea sc!zut! ntre cristaluri, dezechilibreaz! tensiunea, determinnd o mi$care a masei de z!pad!, prin rostogolire. - vntul, care poate ac iona att n timp, ct si imediat dup! ninsoare, transportnd z!pada din locurile expuse n portiuni ferite de vnt, dar far! adeziune. - efectul ac iunii de topire si nghe are a apei n fisurile stncilor; ziua pe crestele b!tute de soare, mici cantit!ti de ap! p!trund n fisurile stncilor. n timpul nop ii aceasta nghea !, $i m!reste volumul si disloc! p!r i de stnc!. Cnd prizele de ghea ! formate se topesc, buc! ile de stnc! se pr!v!lesc prin jgheaburi si hornuri, stircnd echilibrul z!pezii si antrennd-o la vale. Posibilitatea apari iei fenemenelor de avalan$! exist! n Mun ii C!limani, Mun ii Gurghiului, prtia de schi din ora$ul Sovata (Dealul Bicheci). n jude ul Mure$ nu au fost semnalate fenomene de avalan$! care s! aib! efect asupra popula iei, bunurilor materiale $i mediului.

3.1.4 Cutremurele Cutremur - mi$care vibratoare a scoar ei terestre, generat! de o ruptur! brutal! n aceasta, ce poate duce la victime umane $i distrugeri materiale. Pe teritoriul jude ului ndeosebi n zonele v!ii Trnavei Mici $i Trnavei Mari pot avea loc seisme de amplitudine ntre 4 6 grade pe scara Richter.

UNIT &I ADMINISTRATIV-TERITORIALE URBANE

amplasate n zone pentru care intensitatea seismic!, echivalat! pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismic! a teritoriului Romniei, este minimum VII (exprimat ! n grade MSK)

Nr. crt. 0 1.

Jude ul

Unitatea administrativteritorial! 2

Num!rul de locuitori 3 150.041

Intensitatea seismic! exprimat! n grade MSK 4 VII


71

MURE# Municipiul Trgu Mure$

2. 3. 4. 5

Municipiul Sighi$oara Municipiul Trn!veni Ora$ul Iernut Ora$ul Ludu$

32.304 26.654 9.523 17.497

VII VII VII VII

* LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional Sec iunea a V-a - Zone de risc natural 3.1.4.1. Eviden a construc iilor expertizate tehnic $i ncadrate n clasele 1,2 $i 3 de risc seismic

Nr Crt

Localitat ea

Adresa

Tipul de imobil

Destina ia imobilului

Anul construc iei

Clasa de risc

Nr. persone care locuiesc nimobil Cls Cls Cls 1 2 3 2 5 3 3 3 5

Ob s

1 TG. Str.N.Grigoresu P+4E MURE* 4/A TG. Str.N.Grigoresu P+4E MURE* 4/B TG. Str.N.Grigoresu P+4E MURE* 4/C TG. Str.C!l!ra$ilor MURE* 107-109 Trn!veni Str.22 Decembrie S+P+2E Bloc locuin e Bloc locuin e Bloc locuin e Cazarm! Bloc locuin e Bloc locuin e 1962

2 3

1962

1962

1603

X 7 8 X 10 7

P+3E

1961

Cartier Trn!ven P+4E Armatei, i Bl.D4, D5, D6 MIERC UREA NIRAJU LUI L!ca$ de cult

1987

Sntana Nirajului

Biseric! reformat!

Sec. XIIIXIV

TOTAL

1 1 9 78 10 3 7

72

3.1.4.2. Situa'ia construc'iilor cu risc seismic situate n jude'ul Mure*

Nr . Localitatea crt . 1. Comuna. Ac('ari Cas! de locuit Bloc nefamili$ti P+3 2. Comuna. B(gaciu Spa iu comercial P+1 Spa iu de locuit etaj II $i III Dispensar uman Dispensar veterinar 3. Comuna B(la Cas! particular! Magazin Cas! particular! Moara 4. Comuna B(l(u*eri Biserica evanghelic! Castel 5. Comuna Cr(ie*ti Cl!dire gr!dini ! Biblioteca comunal! C!min cultural Gr!dini a $i Dispensarul uman *coala general! Case de locuit Sat Corbe$ti nr.20 Proprietate privat! Denumire obiectiv Adresa Regim de proprietate

Sat B!gaciu nr.212 Sat B!gaciu nr.74 Sat. B!gaciu nr.74 Sat B!la nr.74 Sat B!la nr.235 Sat B!la nr.157, 160, 211,295. Sat Ercea nr.95 Sat Ercea nr.63 Sat Agri$teu Sat Filitelnic Sat Chendu Sat Cr!ie$ti Sat. Cr!ie$ti Sat Chibed

Agrozooviticola Seuca Consum Coop.T-veni Agrozooviticola Seuca Consiliului Local B!la

Proprietate privat! Proprietate privat! Proprietate privat! Proprietate privat! Biserica evanghelic!

Prim!ria com. Cr!ie$ti Prim!ria com. Cr!ie$ti Prim!ria comunei Chibed Prim!ria com.Cucerdea Prim!ria com.Cucerdea Proprietate privat!
73

6.

Comuna Chibed

Sat *eulia de Mure$ Sat.Bord Sat *eulia de Mure$ nr.178, 200, 201, 202,203,204.

7.

Comuna Cucerdea

Nr . Localitatea crt . 8. Comuna Cuci -Cas! de locuit Oficiul Po$tal Cas! de locuit Spa iu comercial Cas! de locuit 9. Comuna Dane* fosta Prim!rie C!min cultural Cas! de locuit Cas! de locuit Gr!dini a Seleu$ 10 . 11 . 12 . Comuna F(r(g(u Comuna Grebeni*u de C. Comuna Gurghiu *coala General! Sat Cuci nr.99 Sat. Dane$ nr.150 Sat Seleu$ nr.217 Sat Seleu$ nr.228 Sat Cri$ nr.70 Sat Cri$ nr.175 Sat Stej!reni nr.160 Sat Cri$ nr.330 Sat. Dane$ nr.349 Sat Seleu$ Sat Poarta D.J. Drumuri $i Poduri SA Po$ta Romn! Statul romn Prim!ria com. Dane$ Proprietate privat! Statul romn Statul romn Proprietate privat! Statul romn Statul romn Statul Romn Prim!ria com.Grebeni$u de Cmpie Prim!ria com. Gurghiu Denumire obiectiv Adresa Regim de proprietate

C!min cultural

Sat Grebeni$u de Cmpie

-Scoala silvic! C!min Cultural Cas! particular! C!minul Cultural

Sat Gurghiu Sat Teleac nr.35 Sat Teleac nr. 127 Sat.Mura Mic! nr.36 Sat.Mura Mare nr.64 Sat.Ilioara nr.11 Sat Peri$ nr.257 Sat Peri$ nr.191 Sat Iara de Mure$ nr.171

Proprietate privat!

13 .

Comuna Gorne*ti

*coala General! C!minul Cultural Spa iu comercial (casa Zelker) Cas! particular! *coal! General! primar! catolic!

Proprietate privat!

74

Nr . Localitatea crt . *c. General! primar! reformat! Cl!direa dispensarului Sat Iara de Mure$ nr.169 Sat Iara de Mure$ Sat Iara de Mure$ nr.37, 86, 118, 129, 179,180,232,233, 256 Sat. Ib!ne$ti P!dure Sat C!pu$ Fna e Proprietate privat! Denumire obiectiv Adresa Regim de proprietate

Case particulare

14

Comuna Ib(ne*ti Comuna Icl(nzel Comuna Lunca Bradului Comuna Lunca Bradului Comuna Mica Comuna Nade* Comuna P(net Comuna Pog(ceaua Comuna P(s(reni Comuna Saschiz

- C!min cultural -*coala general!

Prim!ria com. Ib!ne$ti Prim!ria com. Icl!nzel Prim!ria com. Lunca Bradului privat Prim!ria com. Mica Prim!ria com. Nade$ Prim!ria com.P!net Revendicat! conform Legii nr.10/2001 Prim!ria comunei P!s!reni

15

16

-Blocuri de locuin e Co$ evacuare fum CF de la Fabrica de cherestea Prim!ria com. Mica C!min cultural Gr!dini a Sediul prim!riei C!min Cultural Biserica Evanghelic! *coala primar! C!min cultural *coala general!

Sat Lunca Bradului

17 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26

Sat Lunca Bradului

Sat Mica Sat Nade$ Sat P!net Sat Pog!ceaua Sat G!l! eni

Sat Saschiz Sat Cloa$terf

Comuna Saschiz Comuna Solov(stru Comuna #(ulia

Statul Romn Prim!ria com.Solov!stru Prim!ria com.*!ulia


75

Sat Jabeni a Sat Leorin a

Nr . Localitatea crt . . 27 . 28 . 29 . 30 . Comuna #incai Comuna Vii*oara Comuna Vn(tori Comuna. Zag(r *coala general! *coala general! *coala general! Sediu fostei prim!rii 2 blocuri nefamili$ti *coala general! Bloc locuin e Bloc locuin e Bloc locuin e Bloc locuin e Bloc locuin e Cantina Lic. Pedagogic 31 . Municipiul Tg. Mure* Gr!dini a cu program prelungit nr19 S.C. Romarta S.A Biblioteca Teleki Biserica Reformat! Imobil n care func ioneaz! Arhivele Na ionale Direc ia Jude ean! Mure$ 32 . 33 . Municipiul. Sighi*oara Municipiul Reghin Zidul cet! ii Statul Romn Turnul cositorarilor Muzeul etnografic Biserica din lemn P- a Petru Maior nr.41 Prim!ria mun. Reghin Parohia ortodox! str. C!l!ra$ilor nr.12 str. Bolyai Farkas Cetatea Medieval! Str. Crizantemelor nr.8 Ministerul Administra iei $i Internelor Proprietate privat! str. C.R.Vivu str. N.Grigorescu str.Moldovei nr.4 str.Moldovei nr.6 str. Moldovei nr.28 A str. M.Eminescu str. G.Marinescu Proprietate privat! Proprietate privat! Proprietate privat! Proprietate privat! Proprietate privat! Lic. Pedagogic Sat P!dure Sat Lechincioara Sat Ormeni$ Prim!ria com. *!ulia Prim!ria com. *incai Prim!ria com. Vii$oara Prim!ria com. Vn!tori Prim!ria com. Zag!r Prim!ria com. Zag!r Denumire obiectiv Adresa Regim de proprietate

Sat Archita Sat Zag!r Sat. Seleu$

76

Nr . Localitatea crt . Sediu Prim!rie (par ial) Anexa a sediului prim!rie Gr!dini a cu program normal Str. Gh. Doja Castel medieval Casa poart! Ora$ Miercurea Nirajului Ora$ Miercurea Nirajului Ora$ Miercurea Nirajului Ora$ Sngeorgiu de P!dure Sat Sngeorgiu de Mure$ str. *tiin ei nr.1227 Municipiul Trn!veni Reghin Prim!ria mun. Reghin Prim!ria mun. Reghin Denumire obiectiv Adresa Regim de proprietate

34 .

Ora*ul Iernut

Prim!ria ora$ Iernut

Sal! gimnastic! 35 . Ora*ul Sediul Prim!riei Miercurea Niraj. Biserica reformat!

Prim ora$ Miercurea Nir. Prim ora$ Miercurea Nir.

36 Ora*ul . Sngeorgiu de P 37 . 38 . Comuna Sngeorgiu de M* Municipiul Trn(veni

Bloc locuin e Imobil n care func ioneaz! Gruparea de Jandarmi Mobil! Bloc locuin e

Proprietate privat! Proprietate privat! , nu s-a primit notificare Primaria Trn!veni

3.1.5 Alunec!ri de teren Alunec!rile de teren sunt fenomene naturale, care se produc pe versan ii dealurilor, prin deplasarea rocilor de-a lungul pantei sau lateral, ca urmare a ploilor toren iale, cutremurelor sau altor fenomene sau ac iuni umane. Acestea pot produce $i distrugerea unor baraje sau pot bara cursul apelor curg!toare, ceea ce determin! crearea unor lacuri de acumulare permanente sau temporare. De asemeni, pot afecta grav infrastructura $i gospod!riile popula iei. PRECIZARE : Dezastrele evaluate n prezenta lucrare se dezvolt! n decurs de 1-3 ani de la mi$carea tectonic! cu efect de rupere a faliilor de alunecare de teren, urmnd ca stratul de argil! nclinat! dup! configura ia versantului, s! fie alimentat! excesiv cu ape din precipita ii prin faliile de rupere deschise. Stratul de argil! ajungnd la gradul de plastifiere critic!, declan$eaz! accelerarea alunec!rilor masive de p!mnt situate deasupra zonei afectate, producnd degrad!ri excesive n imobilele construite.
77

SITUA'IA CU LOCALIT('ILE DIN JUDE'UL MURE* CE POT FI AFECTATE DE ALUNEC(RI DE TEREN SE REG(SE*TE N Anexa nr.12

SITUA'IA DRUMURILOR JUDE'ENE AFECTATE DE ALUNEC(RILE DE TEREN DIN JUDE'UL MURE* A FOST TRATAT( LA CAPITOLUL II Sec iunea a 5-a (2.5.1. Re eaua de drumuri )

3.1.6 C!deri de grindin!

Grindina este o variant! de precipita ie n care apa cade pe p!mnt dup! ce devine solid!, adic! nghea ! traversnd straturile foarte reci ale atmosferei. Boabele de grindin! au form! neregulat! $i, n mod obi$nuit, diametrul lor se ncadreaz! n limitele a 5-50 mm. Ele cap!t! dimensiuni mai mari n cazul furtunilor electrice. De altfel, grindina produce pagube uneori devastatoare atunci cnd este nso it! de tunete puternice $i fulgere de mare intensitate. Pagubele produse de grindin! n mediul rural sunt mult mai mari dect la ora$. Cele mai afectate sunt culturile tinere $i livezile, mai ales dac! fenomenul are loc n perioada de nflorire a pomilor. Datorit! for ei vntului, grindina se poate deplasa oblic sau chiar pe orizontal!, provocnd daune nsemnate.

3.1.7. nz!peziri, polei, nghe , blocaje de ghe uri nz!pezirile apar ca rezultat al c!derilor abundente de z!pad! $i viscolelor care pot dura de la cteva ore la cteva zile. Acestea au efect func ionarea transportului $i telecomunica iilor, activitatea obiectivelor agricole, aprovizion!ri cu materii prime, energie electric!, $i gaze pentru obiectivele economice, chiar ncetarea activit! ii productive. Dup! timpul $i modul de manifestare acestea pot avea: - efecte imediate (blocarea c!ilor de transport, ntreruperea aliment !rii cu energie electric! sau alte resurse); - efecte secundare care se manifest! la intervale mai mari sau mai mici n func ie de evolu ia condi iilor meteorologice (topirea acumul!rilor de z!pad!, dezghe area podurilor de ghea ! formate pe cursurile de ap!).

3.1.8 Furtuni, viscole, tornade Furtunile Furtunile sunt perturb!ri severe ale atmosferei. Din punct de vedere $tiin ific, meteorologii consider! furtunile drept sisteme meteorologice avnd viteze ale vntului de intensitate 10 pn! la 12 pe scara
78

Beaufort. Vnturile de intensitate 10 ating viteze de 88-101 km/h, iar cele de intensitate 11 ating 102-117 km/h cauznd furtuni violente. Vnturile care ating viteze mai mari de 117/km/h - intensitate 12 sunt numite vnturi de intensitatea uraganului. Furtunile nso ite de desc!rc!ri electrice pot s! apar! $i atunci cnd nc!lzirea excesiv! a uscatului provoac! curen i ascensionali de aer umed puternici. Furtunile cu desc!rc!ri electrice sunt cele mai obi$nuite forme de furtuni. Cercet!rile recente arat! ca intensitatea $i durata furtunilor cresc odat! cu cre$terea emisiilor de nc!lzire global! n atmosfera. Cre$terea nivelului marilor, cauzat! par ial $i de nc!lzirea temperaturilor globale, intensific! stric!ciunile f!cute de furtuni pe coaste. Pentru declan$area unui uragan, temperaturile de la suprafa a oceanelor trebuie s! dep!$easc! 80 de grade Fahrenheit. Cu ct oceanul este mai cald, cu att cresc posibilit! ile unor furtuni mai puternice. Uraganele cele mai distrug!toare nu numai c! aduc pierderi de miliarde de dolari comunit! ilor $i agen ilor economici, dar pun $i mii de vie i omene$ti n pericol.

3.1.9.Seceta

Seceta este un hazard climatic cu o perioad! lung! de instalare $i este caracterizat! prin sc!derea precipita iilor sub nivelul mediu, prin mic $orarea debitului rurilor $i a rezervelor subterane de ap! care determin! un deficit mare de umezeal! n aer $i n sol, cu efecte directe asupra mediului $i n primul rnd asupra culturilor agricole. n condi iile lipsei precipita iilor, pentru un anumit interval de timp, se instaleaz! seceta atmosferic!. Lipsa ndelungat! a precipita iilor determin! uscarea profund! a solului $i instalarea secetei pedologice. Asocierea celor dou! tipuri de secet! $i diminuarea resurselor subterane de ap! determin! apari ia secetei agricole care duce la reducerea sau pierderea total! a culturilor agricole. Seceta poate fi clasificat( ca: Secet! meteorologic! cnd domne$te o perioad! mai lung! de timp lipsa complet! a precipita iilor sau cnd precipita iile cad n cantit! i foarte mici. Secet! agricol! cnd exist! o cantitate insuficient! de ap! necesar! agriculturii (provenit! din precipita ii sau ape freatice). Secet! hidrogeologic! cnd scade substan ial nivelul pnzei de ape freatice rezervorul de ap!. Seceta $i fenomenele asociate acesteia, respectiv aridizarea $i de*ertificarea, reprezint!, dup! poluare, cea de-a doua mare problem! cu care se confrunt! omenirea, n ultima jum!tate de secol. Extinderea acestor fenomene distructive la nivel global este pus! n eviden ! de datele climatice care relev! o nc!lzire progresiv! a atmosferei $i o reducere a cantit! ilor de precipita ii, care conduc la apari ia secetei. Permanentizarea acestui fenomen determin! producerea aridiz!rii, ca o prim! faz! n instalarea unui climat secetos, iar ulterior, a de$ertific!rii, care se recunoa$te prin sc!derea drastic! a disponibilit! ilor de ap!, prin reducerea produc iilor culturilor agricole, a biomasei necesare ca material furajer $i a biomasei lemnoase, precum $i prin extinderea zonelor nisipoase. Pe lng! schimb!rile climatice globale, accentuarea secetelor $i de$ertific!rii se datoreaz! $i presiunii antropice. Avem n vedere exploat!rile forestiere excesive, extinderea suprafe elor agricole $i managementul defectuos al terenurilor, cre$terea demografic! rapid! $i, nu n ultimul rnd, s!r!cia. La scar! global!, terenurile supuse de$ertific!rii ocup! o p!trime din totalul suprafe ei de uscat a Terrei $i afecteaz! circa 1 miliard de locuitori din cele peste 110 state ale lumii atinse
79

de de$ertificare, dintre care $i ara noastr!. Prin impactul asupra produc iei de hran!, seceta poate avea efecte devastatoare asupra s!n!t! ii umane. Aceasta cu att mai mult cu ct seceta este un fenomen cu frecven ! mare n zone extinse din state n curs de dezvoltare, cu popula ie numeroas!. Insuficien a de hran! determin! un nivel mai ridicat al morbidit! ii, cauzat de o serie de afec iuni, ntre care se deosebesc pelagra, anemia feripriv!, hipocalcemia, hipomagnezia, con inutul sc!zut n macro- $i, mai ales micronutrien i (vitamine, s!ruri minerale), dar $i sl!birea rezisten ei organismului fa ! de factori patogeni.

Sec'iunea a 2 a. Analiza riscurilor tehnologice 3.2.1 Riscuri industriale n jude ul Mure$ sub inciden a Hot!rrii Guvernului nr. 804 din 27 iulie 2007 privind controlul activit! ilor care prezint! pericole de accidente majore n care sunt implicate substan e periculoase, tipurile de substan e chimice periculoase folosite n procesul de produc ie intr! urm!torii operatori economici (6 operatori cu risc major $i 5 operatori cu risc minor):

N r.c rt

OPERATOR ECONOMIC/ SEDIUL FIRMEI

ADRESA

DOMENIU DE ACTIVITATE

OBS.

1.

S.C. AZOMURE* S.A. Tg Mure$, , Loc. Tirgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 300

Loc. Trgu Mures, str. Gheorghe Doja, nr. 300

- Instala ii chimice pentru fabricarea Risc ngr!$!mintelor chimice simple sau major complexe pe baz! de P, N sau K - Instala ii chimice pentru producerea de substan e chimice organice de baz! - Instala ii chimice pentru producerea de substan e chimice anorganice de baz!

2.

S.N.G.N. ROMGAZ S.A Sucursala de nmagazinare subteran!, Loc.Ploie$ti, Grigore Cantacuzino, str. Cristalului, nr. 184, jud.

Depozit *!rm!$el jud. Mure$

Depozitare subteran! a gazelor naturale

Risc major

80

Prahova Tg. Mure$, str. Tams Ern nr. 31 nmagazinarea gazelor naturale n subteran prin intermediul sondelor, extrac ia gazelor Risc naturale, transportul prin conducte, separarea major de impurit! i, m!surarea gazelor.

3.

S.C. DEPO MURE* S.A.

S.C. AMGAZ S.A Tg. Mure$, str. Tams Ern nr. 31 4. Loc. Media$, str. Cristalului, nr. 10, jud. Sibiu nmagazinarea gazelor naturale n depozitul subteran cuprinznd injec ia $i extrac ia gazelor prin intermediul sondelor colectoare , separarea de impurit! i Reglarea $i m!surarea transportului n cmp $i m!surarea comercial!

Tg. Mure$, str. Tams Ern nr. 31

Risc major

- fabricarea materialelor plastice n forme primare; 5. VITOFOAM ROMANIA SRL Str. 1 Mai, nr. 34, Ludu$, jud. Mure$ - fabricarea produselor din spuma poliuretanic! flexibil!, cu urm!toarele faze de fabrica ie: amestecarea, nuclea ia, expansiunea, gela ia $i maturare. Depozitare $i comercializare produse chimice Risc major

6.

S.C. GABIMEX S.R.L. loc. Trn!veni, str. *oimilor, bl. 100/C, ap. 18 S.C. TERRA RECYCLING S.R.L., Loc. Trn!veni, str. *oimilor, nr. 53, bl. F, ap. 2 S.C. DAFCOCHIM S.R.L., Loc. Trgu Mure$, str. Budiului, nr. 68 S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., Loc. Tg. Mure$, str. Kos Karoly, nr. 1

Loc. Trn!veni, str. Armatei, nr. 1

Risc minor

7.

loc. Trn!veni, str. Avram Iancu, nr. 154

Instala ii chimice pentru producerea de substan e chimice organice de baz!; a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice) Risc minor

8.

Trgu Mure$, Comer cu ridicata al produselor chimice, str. Budiului, nr. Depozit!ri 68 loc. Tg. Mure$, str. Tratarea apei potabile Apaductului, nr. 56 Str. Energeticii, nr. 1, Iernut, jud. Mure$ Producerea $i furnizarea de energie electric! n Sistemul Energetic Na ional. Instala ii de ardere cu putere termic!

Risc minor

9.

Risc minor

S.C. 10 ELECTROCENTRALE . BUCURE*TI S.A. Sucursala Termoserv

Risc minor

81

Mure$

nominal! mai mare de 50 MW Sustan e de inute: cianur! de potasiu clorur! mercuric! azotat de mercur

3.2.2 Capacit! i de transport $i depozitare produse periculoase Operatorii economici care utilizeaz! frecvent re eaua rutier! $i feroviar! pentru transportul materialelor periculoase sunt: Riscuri de transport - rutier a) SNGN ROMGAZ S.A. MEDIA' execut! frecvent transporturi de uleiuri uzate minerale neclorurate de transmisie $i de ungere cu autocisterne $i butoaie de la diferite puncte de lucru din jude la Valea C!lug!reasc!, jud. Prahova, pe itinerarul PUNCT DE LUCRU SIGHI#OARA BRA#OV PLOIE#TI - VALEA C LUG REASC . b) SNP PETROM execut! transporturi de uleiuri uzate clasa 9 cu autocisterne, $i butoaie de la UNGHENI la BRAZI, jud.Prahova, pe itinerarul UNGHENI SIGHI#OARA BRA#OV PLOIE#TI - VALEA C LUG REASC . c) S.C. SANDOZ S.A. execut! transporturi de solven i organici, metanol, produse medicamentoase cu mijloace auto n recipien i etan$i din plastic, pe itinerarul TG-MURE#REGHIN-BISTRI&A-VATRA DORNEI-SUCEAVA d) S.C. AZOMURE# S.A. execut! transporturi de uleiuri uzate cu autocisterne, $i butoaie pe itinerarul TG-MURE# SIGHI#OARA BRA#OV CMPINA. La stabilirea rutei de transport, n cazul transportului rutier, se va avea n vedere ocolirea localit! ilor mari (ora$elor). Riscuri de transport - feroviar pe c!ile ferate, care tranziteaz! teritoriul jude ului: R!zboieni Ludu$ Iernut Tg. Mure$ Reghin Topli a Ludu$ Bistri a Sovata - Trn!veni

82

3.2.2.1 Transport rutier Lungimea total! a drumurilor publice pe teritoriul jude ului Mure$ este de 2094,5 km, densitatea lor fiind de 30,01 km la 100 km, de teritoriu, indicator situat sub media pe ar! de 32,9 km/100 km,. Drumurile na ionale de pe raza jude ului, cu o lungime de 412 km din care modernizate 404 km, ceea ce reprezint! 20,62 % din totalul drumurilor publice. Din totalul drumurilor na ionale, doar DN E60 se afl! n stare foarte bun!, ntruct a fost reabilitat pe o lungime de 120 km n perioada 1998-2002 ( pe ntreaga distan ! de la intrare $i pn! la ie$irea din jude ). Restul drumurilor na ionale sunt n stare mediocr!, rea $i foarte rea avnd durata de exploatare expirat! de 1-3 ori. Drumurile jude ene $i comunale ale jude ului 1682,5 km au o pondere de 80,38% n totalul re elei de drumuri publice. Starea drumurilor jude ene $i comunale are o influen ! deosebit! asupra dezvolt!rii locale. Lungimea drumurilor jude ene este 774,602 km din care modernizate 638,7 km iar cea a drumurilor comunale este de 907,889 km din care modernizate 98,3 km, reprezentnd 40,3% $i respectiv 41,3% din totalul drumurilor publice. n cadrul jude ului se pot men iona 1140,4 km de drumuri forestiere, din care cea mai mare parte sunt consolidate, cu mbr!c!minte de balast sau macadam. Drumuri publice total 2094,5 km din care : - modernizate 428 km - cu mbr!c!minte u$oar! 726 km Drumuri na ionale 412 km din care: - modernizate 404 km - cu mbr!c!minte u$oar! 8 km Drumuri jude ene $i comunale 1682,5 km din care: - modernizate 24 km - cu mbr!c!minte u$oar! 718 km

3.2.2.2 Transport feroviar Lungimea liniei ferate n exploatare include liniile deschise traficului de m!rfuri $i c!l!tori pe care transporturile respective se fac pe baz! de legitima ii de c!l!torie sau scrisori de tr!sur!.Cu 48.4 km de cale ferat! la 1000 km,, jude ul Mure$ se situeaz! peste media pe ar! a cestui indicator de 46,2 km /1000 km,. Jude ul Mure$ este str!b!tut de 347 km de cale ferat! din care doar 24,78% (86 km) este electrificat !, ponderea fiind sub cea a c!ilor ferate electrificate la nivel na ional. Lungimea c(ii ferate Total 347 Electrificat 86 Linie normal( (ecartament 1435mm) 324 Densitatea re'elelor feroviare pe 1000 km, 51,7
83

Linie ngust( (dezafectat! - n administrarea SAAF) - Trgu Mure$ - Sovata - Trgu Mure$ - Band - Mihe$u de Cmpie Lechin a Linii concesionate/privatizate: - Vn!tori - Odorheiu Secuiesc - Blaj - Sovata - Praid Beneficiari de transport pe CF, importan 'i: Azomure$, Prolemn SA Reghin, Direc a Silvic! Mure$, Holz Industries, Carbocard SA, Conpet SA Ploie$ti, Zah!r Ludu$ n sezon. Evenimente feroviare: 1 - 2004 - incendiu la o locomotiv! n remorcarea unui tren de c!l!tori

84

85

3.2.2.3 Transport fluvial $i maritim nu este cazul 3.2.2.4 Transport aerian R.A. Aeroportul Transilvania Trgu Mure$ este amplasat la 46 28'02, 46" latitudine nordic! $ i 24 25'29, 03" longitudine estic!, la o distan ! de 14,5 km NV de Municipiul Trgu Mure$ . n partea de N se afl! calea ferat! Trgu Mure$ R!zboieni, la 800 m de Aeroport $i la 2000 m rul Mure$, iar n partea de E se afl! drumul european E 60, la 200 m de Aeroport. Capacitate procesare pasageri : flux intern 120 pasageri or!. Pe Aeroportul Trgu Mure$ $i desf!$oar! urm!toarele companii aeriene n regim regulat : 1. Tarom, pe ruta Otopeni Trgu Mure$, via Sibiu 2. Malev, pe ruta Budapesta Trgu Mure$ 3. Wizz Air, pe ruta Budapesta Trgu Mure$ n regim de curse neregulate $i desf!$oar! urm!toarele companii aeriene : 1. Cimber Air, sezonier, vara, pe ruta Copenhaga Trgu Mure$ Ca $i zboruri tehnice, MAI SMURD efectueaz! aproape zilnic unul sau dou! zboruri pentru alimentare . Lunar, pe Aeroportul Trgu Mure$, opereaz! aproximativ 100 aeronave, din care 75 n regim de curse regulate, iar 35 n regim de curse neregulate, care transport! aproximativ 5.000 de pasageri n regim interna ional $i aproximativ 300 n regim intern . n conformitate cu reglement!rile OACI, Aeroportul Trgu Mure$ are o capacitate PSI. n acest sens dispune de 2 autospeciale PSI: APCAT RD 12215 DFA cu o capacitate de 9000 litri ap! $i 800 litri spum! $i autospeciala de stins incendii cu ap!, spum! $i praf marca MERCEDES cu o capacitate de 12.000 litri ap!, 1.500 litri spum!, 250 kg praf $i dispozitiv de descarcerare plus 4 aparate pentru respira ie.

3.2.2.5 Transportul prin re ele magistrale

A. Energia electric! Produc ia, transportul $i distribu ia energiei electrice au constituit activit! i cu tradi ie n jude ul Mure$, utilizarea energiei electrice pentru iluminatul public, ca for ! motrice pentru antrenarea ma$inilor $ i utilajelor industriale sau n activit! i casnice fiind cunoscut! de aproape 100 de ani. Unitatea reprezentativ! pentru producerea energiei electrice este Centrala termoelectric! de la Iernut, cu o putere instalat! de 800 MW, care face parte din S.C. Termoelectrica S.A. Filiala Electrocentrale Bucure$ti $i care utilizeaz! drept combustibil gazul metan, fiind conectat! la S.E.N. prin liniile electrice de nalt! tensiune care traverseaz! jude ul Mure$. Distribuirea energiei electrice se realizeaz! de c!tre unitatea teritorial! a S.C. FDFEE Electrica Transilvania Sud S.A. SDFEE Trgu Mure$, ce deserve$te 231718 beneficiari grupa i n mari consumatori, mici consumatori $i consumatori casnici. Volumul instala iei al SDFEE Trgu Mure$ este urm!torul: 526 km LEA 110 KV, 2612 km LEA m.t., 3235 km LEA j.t., 482 km LES m.t., 969 km LES j.t., 17 sta ii 110 kw, 2134 PA $i PT.
86

SITUA&IA JUDE&UL MURE#


Instala'ia tipul Sta'ii (buc.) el. CE 110 kV

LINIILOR ELECTRICE DE NALT

#I MEDIE TENSIUNE DIN

CE URB AN

PE EXTER IOR

CE REGH IN

CE SIGHI#O ARA

PE SOV ATA

CE LUD U#

PE TVENI TOTAL

17

17

Trafo 110 / M.T. Trafo M.T. / M.T. LEA 110 Kv (km) LEA 20 kV (km) LEA 10 kV (km) LEA 6 kV (km) LEA (km) j.t.

39

39

526,2 632,07 3 0 241,8 7 0 449,2 7 0 333,86 4 0

526,2

101,2

487,715

287,93

2533,922

16,9

0 799,67 5 68,083

0 786,8 83 17,74 2 0

0 349,89 3 29,283

16,9

256,3

629,497

262,3

240,2 15,31 3 0

3324,748

LES 20 kV (km) LES 10 kV (km) LES 6 kV (km) LES (km) j.t.

184,5

10,115

61,95

386,986

11,1

11,1

91,8

0 34,10 4 109 28 150

91,8

494,3 87 385 549

17,939 284 29 324

99,472 366 107 535

233,2 167 98 293

33,6 264 49 327

65,79 142 59 214

978,405 1419 755 2392

PTA (buc) PTZ (buc) Trafo M.T./ j.t. (buc.)

B. Gaze naturale Jude ul Mure$ este principalul produc!tor de gaze naturale din Romnia, furniznd peste 60% din totalul extras pe ar!. Principalele localit! i n zona c!rora exist! capt!ri de gaze naturale sunt: S!rma$, S!rm!$el, Ulie$, Snm!rtin, Cr!ie$ti-Ercea, Zau de Cmpie, Ludu$,Lunca, etc. acestea fiind n exploatarea Regionalei Gaz Metan (ROMGAZ) Media$, Schela Trgu Mure$. Re eaua de distribu ie a gazului metan are o lungime de 2738,6 km, iar num!rul localit! ilor n care se distribuie gazul este de 260. Volumul total de gaz distribuit n jude constituie 11,4% din consumul na ional.
87

Combinatul chimic AZOMURE* Trgu Mure$ $i C.T.E. Iernut, caracterizate ca mari consumatoare de gaze naturale, n baza unor contracte directe. C. Energia termic! Energia termic! produs! n jude este utilizat! pentru desf!$urarea unor procese de produc ie industriale, pentru nc!lzire $i pentru prepararea apei calde menajere. Combustibilul utilizat este n mare majoritate a cazurilor gazul metan. Producerea energiei termice se realizeaz! tot mai mult n centrale individuale de apartament, n timp ce sistemul centralizat pierde teren ca urmare a cre$terii tarifelor $i a g!sirii unor solu ii alternative din partea consumatorilor. Energia termic! este distribuit! n 6 localit! i, din care 4 sunt urbane. Sistemul centralizat de producere a energiei termice este activ n municipiile Trgu Mure$ (operator S.C. Energomur S.A Trgu Mure $), Sighi$oara (operator S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighi$oara) $i Reghin (operator R.A.G.C.L. Reghin). D. Infrastructura tehnico-edilitar! Un procent de 99% din sursele ce contribuie (sau pot contribui) la alimentarea cu ap! Nr. crt. Re'eaua de ap( potabil( U.M. Valoare

Total 1 Lungimea re elei de ap! potabil! Distributie Aduc iune 2 Lungimea re elei de canalizare Total 3 Apa potabil! distribuit! (facturat !) Casnici Agen i economici Total Municipii 4 Localit! i racordate la reteaua de ap! Ora$e Localit! i rurale

km km km km mc mc mc nr nr nr nr

860.55 841.41 19.14 621 14165490.65 8873696.33 4708253.32 44 3 4 37

Conform Planului Master privind reabilitarea $i modernizarea sistemului de alimentare cu ap! $ i canalizare din jude ul Mure$, necesarul total de sta ii de epurare este de 42. Num!rul total de sta ii de epurare existente este de 9 din care numai sta ia din Tg.Mure$ (Criste$ti), este conform!, celelalte fiind neconforme.
88

3.2.3 Nucleare Jude ul Mure$ se afl! la 400 km de Centrala atomoelectric! de la Cernavod!, la 500 km de Centrala atomoelectric! de la Kozlodui $i la 750 km de centrala atomoelectric! de la Pcs. n categoria accidentelor nucleare intr!: - accidente nucleare majore survenite la o central! termonuclear! din ar! sau str!in!tate; - c!derea unor obiecte cosmice care ar putea produce contaminare radioactiv! n zona de impact. n ambele cazuri efectul este producerea unei urgen e radiologice. n situa ia urgen elor radiologice pot s! apar! urm!toarele efecte: - contaminarea solului, vegeta iei $i a animalelor cu elemente radioactive; - contaminarea radioactiv! a apelor de suprafa ! $i a lacurilor de acumulare precum $i lacurile din domeniul piscicol; - contaminarea furajelor, alimentelor $i produselor agroalimentare cu radionuclizi; - transferul radionuclizilor din lan urile alimentare n organismul uman. n perioada urm!toare n baza Ordinului MAI nr. 279/2010, vor fi elaborate Planuri de prevenire $i interven ie n situa ie de urgen ! nuclear! $i radiologic! la nivel jude ean, municipal, or!$enesc $i comunal . Planul trebuie s! cuprind! m!suri n scopul: - asigur!rii m!surilor de protec ie a oamenilor, factorilor de mediu, animalelor $i a bunurilor materiale; - asigur!rii asisten ei medicale specifice; - oblig!rii popula iei s! se evacueze; - confisc!rii, stoc!rii produselor agricole $i a altor alimente contaminate pentru a nu putea fi utilizate de c!tre popula ie; - acord!rii de compensa ii persoanelor afectate de situa ia de urgen !; - rechizi ion!rii bunurilor sau oblig!rii de a executa anumite servicii; - opririi activit! ilor economice publice sau private din zona afectat! sau zonele care ar putea fi afectate.

Radioactivitatea Sta iile de radioactivitate au ca sarcin! supravegherea radioactivit! ii factorilor de mediu, n scopul protec iei popula iei $i a mediului n caz de accident nuclear sau urgen ! radiologic!.

89

Sta ia de radioactivitate Trgu Mure$ execut! m!sur!tori beta globale ale probelor de mediu $ i m!sur!tori ale debitelor dozei gamma absorbite n aer (Gy/h). M!sur!tori beta globale se execut! pentru urm!torii factori de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri $i precipita ii atmosferice, ap! potabil!, ape de suprafa !, ap! de adncime, vegeta ie $i sol. Rezultatele m!sur!torilor sunt transmise n flux rapid $i n flux lent la I.C.I.M. Bucure$ti $i la forurile locale, prev!zute a fi informate, n caz de necesitate. Singurele incidente nucleare ce ar putea s! apar! la nivelul jude ului Mure$ sunt urgen'ele radiologice determinate de cre$terea peste limitele admise ale nivelelor de radioactivitate. n categoria urgen'elor radiologice intr!: - institu ii medicale cu aparatura folosit! n radiografiere sau radioterapie; - dispozitive industriale folosite n defectoscopie, indicatori de nivel, carotaj $i perforare n industrie - institu ii de cercetare $i nv! !mnt ; - orice tip de rut ! de transport (rutier, pe calea ferat!, naval) pe teren neted sau accidentat; - aplica ii de teren cu radiografie gama; - alt! loca ie: - pe cmp (surse de radiografie gama); - activit! i teroriste sau criminale; - trafic ilicit;

3.2.4. Schimb! ri climatice 3.2.4.1. Cadru general Schimb!rile climatice reprezint! una dintre provoc!rile majore ale secolului nostru - un domeniu complex n care trebuie s! ne mbun!t! im cunoa$terea $i n elegerea, pentru a lua m!suri imediate $i corecte n vederea abord!rii eficiente, din punct de vedere al costurilor, a provoc!rilor din domeniul schimb!rilor climatice, respectnd principiul precau iei. Efectul de ser( este o tr!s!tur! natural! esen ial! a Sistemului Terestru, care $i-a exercitat ac iunea nc! din primele ere geologice din istoria Terrei $i este datorat prezen ei n atmosfer! a unor gaze cum sunt: dioxidul de carbon (CO2), oxidul de azot (N2O), metanul (CH4), ozonul (O3) $i vaporii de ap!. Efectul de ser! determin! n ansamblu, men inerea la suprafa a terestr! a unei temperaturi relativ constante favorabile dezvolt!rii vie ii, fiind cel mai important factor de for are radiativ!. Acest efect const! n re inerea par ial! n atmosfer! a radia iilor solare de unde scurte reflectate de suprafa a terestr! sub forma de radia ii calorice de unde lungi. Gazele cu efect de ser! men ionate absorb aceste radia ii $i le retransmit spre suprafa a terestr!. n acest fel att atmosfera ct $i suprafa a terestr! devin mai calde dect n cazul n care nu ar exista concentra ia respectiv! de gaze cu efect de ser! Efectul antropic. Activitatea uman! n perioada industrializ!rii a dus la:

90

F Emisii de dioxid de carbon ca urmare a arderii combustibililor fosili pentru transporturi, nc!lzire, climatizare, producerea curentului electric n termocentrale $i n industrie. Cre$terea emisiilor de CO2 este agravat! de defri$!ri, care se datoreaz! tot activit! ii omului, defri$!ri care reduc cantitatea de CO2 absorbit! de plante. F Emisii de metan, ca urmare a activit! ilor agricole, cum ar fi cre$terea vacilor $i cultivarea orezului, datorit! sc!p!rilor prin neetan$eit! ile conductelor de transport $i distribu ie a gazului metan precum $i datorit! utiliz!rii solului. F Emisii de N2O ca urmare a folosirii ngr!$!mintelor chimice $i a arderii combustibililor fosili. F Emisii de compu$i halogena i datorit! utiliz!rii freonilor n instala iile frigorifice, n instala iile pentru stingerea incendiilor $i ca agent de propulsie n sprayuri, precum $i datorit! utiliz!rii hexafluorurii de sulf ca protec ie mpotriva arcurilor electrice. F Cre$terea concentra iei aerosolilor, ca urmare a activit! ilor industriale, de exemplu mineritul la suprafa !.

Principalul element responsabil de producerea efectului de sera sunt vaporii de ap , cu o pondere de 36 - 70 % urma i de dioxidul de carbon, cu o pondere de 9 - 26 %, metanul, cu o pondere de 4 - 9 % $i ozonul, cu o pondere de 3 - 7 %. Alte gaze care produc efect de ser!, ns! cu ponderi mici, sunt protoxidul de azot, hidrofluorocarburile, perfluorocarburile $i fluorura de sulf.

3.2.4.2. Emisii totale anuale de gaze cu efect de ser! Majoritatea gazelor de ser! sunt gaze reziduale, care reprezint! mai pu in de 1% din volumul total de gaze. Gazele de ser!, ale c!ror emisii trebuie reduse, conform protocolului de la Kyoto, sunt: dioxidul de carbon CO2, gazul metan CH4, protoxidul de azot N2O, fluor-hidrocarburile par ial halogenate HFCKW/HFC, hidrocarburile perfluorurate FKW/PFC, hexafluorura de sulf SF6 $i precursorii ozonului troposferic - NOx, CO, COVNM. Cantit! ile de poluan i emi$ i n atmosfer! la nivelul jude ului Mure$ au fost stabilite n urma elabor!rii Inventarului emisiilor de poluan i n atmosfer!. Din categoria gazelor cu efect de ser!, n 2008 au fost emise n atmosfer! urm!toarele cantit! i, reprezentnd 99,63 % din totalul emisiilor: Poluant CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOC Compu$i organici volatili nemetanici Cantitatea emis( n Procentajul din 2008 (t) totalul emisiilor (%) 3715286,037 96,24 73342,220 1,90 6624,455 0,17 10,845,548 0,28 24385,810 0,63 15776,133 0,41

91

3.2.4.3. Emisii anuale de dioxid de carbon Dioxidul de carbon. Carbonul este elementul principal care asigura via a. Ca $i alte elemente chimice, el este angrenat n natur! ntr-un circuit. Cea mai mare parte a combina iilor sub form! gazoas! este format! din dioxidul de carbon. Dioxidul de carbon este cel mai important gaz care cauzeaz! efectul de ser! (cu o pondere de cca. 50% din efectul de ser! antropogen). Conform raportului IPCC din 2001, ncepnd cu anul 1750 a avut loc o cre$tere a concentra iei de CO2 din atmosfer! cu 31%. Aproximativ 75% din emisiile antropogene de CO2 n atmosfer! din ultimii 20 de ani sunt cauzate de arderea carburan ilor fosili. Alte surse de formare sunt defri$area p!durilor $i eroziunea solurilor (oxidarea carbonului nmagazinat n sol).

Jude'ul Mure* Emisii anuale (t/an)

2001

2002

2003 5.656.44 8

2004 4.817.16 6

2005 3.746.06 9

2006 4.814.73 5

2007 3.700.43 5

2008 3.715.28 6

3.261.29 5.035.83 2 2

3.2.4.4. Emisii anuale de metan Metanul. La cantit! i egale n volum, metanul produce un efect de ser! mai important dect dioxidul de carbon, ns! datorit! concentra iilor sale mici n atmosfer!, de cca. 1,8 ppm efectul global este mai mic, cam un sfert din cel al CO2. Concentra ia gazului metan, din atmosfer! a crescut din 1750 cu 151%, fiind n continuare n cre$tere. Moleculele de gaz metan au o mare capacitate de absorb ie a c!ldurii, ceea ce nseamn! c! $ i concentra iile mai slabe au o contribu ie important! n ceea ce prive$te efectul de ser!. Gazul metan se formeaz! prin descompunerea bacterian! a materialului organic n condi ii anaerobe (n lipsa oxigenului).

Jude'ul Mure* Emisii anuale (t/an)

2001 290876

2002 129238

2003 54720

2004 56545

2005 45667

2006 60372

2007 65827,1

2008 73342,2

3.2.4.5. Emisii anuale de protoxid de azot

Protoxidul de azot se formeaz! n principal prin transformarea microbian! a azotului din sol. Produc ia de N2O, intensificat! prin influen a antropic!, poate fi explicat! prin p!trunderea unei cantit! i mai mari de azot n soluri, mai ales prin agricultur!, industrie $i circula ie rutier!.

Jude'ul Mure* Emisii anuale (t/an)


92

2001 527

2002 267

2003 6940

2004 2203

2005 2377

2006 6522

2007 6389

2008 6624,4

3.2.4.6. Alte gaze cu efect de ser! $i precursorii ozonului troposferic - NOx, CO, COVNM

Hidrocarburile par'ial fluorurate *i clorurate, ct $i cele complet halogenate (FCKW) sunt substan e pur sintetice (nu exist! n natur!), sursele lor fiind: aerosoli, spum! ct $i substan e izolatoare, substan e frigorifice la frigidere $i instala ii de r!cire ct $i dizolvan i $i produse de cur! are. Ele nu sunt doar gaze ce produc efectul de ser!, fiind responsabile mai ales pentru descompunerea stratului de ozon. Ca urmare a m!surilor luat prin Protocolul de la Montreal, concentra iile de FCKW nu au mai crescut, din fericire, din 1996, aflndu-se chiar pe o pant! descendent!.

Hexaflorura de sulf (SF6) este gazul cu cel mai nalt poten ial de producere a efectului de ser!. O ton! de SF6 polueaz! atmosfera ntr-o m!sur! care corespunde la cca. 23900 de tone de CO2. Acesta este un gaz foarte inert la reac ii, din acest motiv este folosit la instala iile de nalt! tensiune din industria grea, ca gaz de umplere la geamurile cu izolare fonic! $i la anvelopele de ma$in!.

Emisii anuale de CO (t/an)

Jude'ul Mure* Emisii anuale (t/an)

2001 16245

2002 249668

2003 20808

2004 28085

2005 27992

2006 37702

2007 27374

2008 24385,8

Emisii anuale de NMVOC (t/an)

Jude'ul Mure* Emisii anuale (t/an)

2001 28.332

2002 20.892

2003 12.644

2004 14.023

2005 12.436

2006 15.077

2007 14.609

2008 15776,1

Emisii de gaze cu efect de ser( n sectorul energetic (t/an)

Jude'ul Mure* CO2 CH4 N2O

2003 2391309 43387 134,8

2004 2132373 42500 118

2005 1793001 31506 100,2

2006 2457716 46211 141,75

2007

2008

1960344 1696726,0 35290 82,55 43084,3 71,24

93

3.2.5. Poluare ape

Jude ul Mure$ este situat integral n bazinul hidrografic al rului Mure$, pe teritoriul lui fiind 214 cursuri de ape codificate, avnd o lungime total! de 2727 km, ceea ce corespunde unei densit! i de 0,40 km/km2 (peste media de 0,39 km/km2 a bazinului). Principalele cursuri de ap! sunt urm!toarele: CURSUL DE AP - Mure$ - Ili$oara - Gurghiu: - Lu - Poclo$ - Niraj: - Nirajul Mic - Lechin a: - Pr. de Cmpie: - Trnava Mare: - Trnava Mic!: TOTAL: LUNGIMEA CURSULUI DE AP (km) 212 14 53 36 13 82 17 66 59 33 128 713 km n jude ul Mure$ n jude ul Mure$ OBSERVA&II n jude ul Mure$

Apele subterane freatice sunt slab reprezentate cu debite cuprinse ntre 0,1 - 16 l/s n zonele de lunc! ale rurilor. Apele subterane de medie $i mare adncime au o mineralizare foarte puternic! cu con inut ridicat de Ca2+, Mg2+, Na+, SO2-4-, Cl-, Br-, I-. Mineralizarea este caracteristic! zonelor cu domuri gazifere.

94

3.2.5. 1. Resursele de ap! 3.2.5.1.1. Resurse de ap( teoretice *i tehnic utilizabile

n jude ul Mure$ resursele de ap! teoretice au valoarea de 1168,224 milioane m3/an, din care tehnic utilizabile sunt 186,944 milioane m3/an. Reparti ia pe surse este prezentat! n tabelul de mai jos:

Jude'

Resursa de suprafa'( Teoretic( 1100 mil. m3/an* Utilizabil( 180,7 mil. m3/an** 5,73 m3/s

Resursa din subteran Teoretic( 68,244 mil. m3/an 2,164 m3/s Utilizabil( 6,244 mil. m3/an 0,198 m3/s

Mure* * **

34,9 m3/s

stocul mediu multianual n sec iunea Ludu$ volumul anual corespunz!tor debitului cu asigurarea de 95 %.

3.2.5.1.2. Prelev(ri de ap( Un procent de 99% din sursele ce contribuie (sau pot contribui) la alimentarea cu ap!, inclusiv a zonei rurale din jude provin din surse de suprafa ! $i numai 1% din surse subterane. Capacitatea disponibil! a surselor utilizate nu este repartizat! uniform la nivelul jude ului. Din debitul total captat, ponderea principal! i revine v!ii Mure$ului, dup! care urmeaz! Valea Trnavei Mari. Sursele subterane de ap! nu joac! un rol important din cauza debitului foarte redus $i a calit! ii necorespunz!toare a apelor freatice. Apele subterane sunt captate n gospod!riile individuale. Exist! 2 surse subterane utilizate pentru alimentarea centralizat! a localit! ilor: - izvorul Lunca utilizat! pentru alimentarea cu ap! potabil! a localit! ilor ce apar in comunei Deda; - sursa Voivodeni care asigur! alimentarea cu ap! a comunei Voivodeni $i a satelor componente.

95

3.2.5.1.3. Volumele de ap( captate n anul 2008 - pe ramuri economice


Volume de ap( captate n anul 2008 (mii. m3) Jude'ul MURE# Surse directe Volume Suprafa'( Volume Subteran Volume

0 TOTAL Alte activit! i Gospod!rie comunal! pentru popula ie Iriga ii P!str!v!rii Piscicultur! Servicii Termocentrale Transporturi Unit! i de construc ii montaj Unit! i de gospod!rie comunal! pentru industrie Unit! i industriale

1 215.341,33 65,48 19422,99 32,52 15.459,87 10.973,00 30,40 139.056,66 32,17 138,46 15.158,00 14.776,59

2 214.401,13 49,37 19.026,12 28,47 15.459,87 10.973,00 12,00 139.056,66 28,17 108,74 15.103,00 14.555,64

3 940,20 16,11 396,87 4,05

18,40

4,00 29,72 55,00 220,95

3.2.5.1.4. Starea rurilor interioare Lungimea tronsoanelor de ru n raport cu calitatea, n cele 25 de sec iuni de control: a) din punctul de vedere al st!rii ecologice: 227 km curs de ru (31,8 %) au calitate foarte bun! (clasa I); 435 km curs de ru (61,0 %) au calitate bun! (clasa II); 38 km curs de ru (5,4 %) au calitate moderat!; 13 km curs de ru (1,8 %) au calitate slab!. b) din punctul de vedere al st!rii chimice: 692 km curs de ru (97 %) au calitate bun!; 21 km curs de ru (3 %) au calitate proast!. Rul Mure* s-a caracterizat astfel: intrare jude - amonte de evacuarea apelor uzate provenite de la sta ia de epurare or!$eneasc! Reghin se ncadreaz! n clasa a I-a de calitate (foarte bun!); - aval de evacuarea apelor uzate provenite de la sta ia de epurare or!$eneasc! Reghin ie$ire din jude ul Mure$ apa se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!). Rul Ili*oara pe toat! lungimea lui se ncadreaz! n clasa a I-a de calitate (foarte bun!);
96

Rul Gurghiu pe toat! lungimea sa se ncadreaz! n clasa a I-a de calitate (foarte bun!); Rul Lu', pe toat! lungimea lui se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!); Prul Poclo*, pe toat! lungimea lui se ncadreaz! n clasa a IV-a de calitate (proast!); Rul Niraj - pe toat! lungimea lui se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!); Rul Nirajul Mic - pe toat! lungimea sa se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!); Rul Lechin'a - pe toat ! lungimea sa se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!); Prul de Cmpie - pe toat! lungimea sa se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!); Rul Trnava Mare, pe tronsonul aferent jude ului Mure$ se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!); Rul Trnava Mic(, pe tronsonul aferent jude ului Mure$, se ncadreaz! n clasa a II-a de calitate (bun!);

3.2.5.1.5. Starea calit('ii lacurilor

n cadrul jude ului Mure$ exist!: F 2 lacuri de acumulare permanente, cu rol complex: o Acumularea BEZID - volum total/volum util: 31/14 mil. m3 ; o Acumularea R(STOLI'A - volum total/volum util: 43/40 mil. m3 (n construc ie); F 3 lacuri de acumulare nepermanente, cu rol n combaterea inunda iilor: o acumularea B(L(U*ERI - volum total: 24,5 mil. m3; o acumularea VN(TORI - volum total: 24,0 mil. m3; o acumularea VALEA - volum total: 6 mil. m3 ; F 34 amenaj!ri piscicole: o 18 iazuri piscicole; o 16 hele$teie. Singurul lac de acumulare monitorizat n cadrul Sistemului Na ional de Supraveghere a Calit! ii Apelor de Suprafa ! este acumularea complex! Bezid, supravegheat! din punct de vedere fizico - chimic, biologic $i bacteriologic, fiind recoltate sezonier (de 3 - 4 ori pe an) probe de ap! n trei sec iuni: amonte baraj, mijloc lac $i coad! lac, la diferite adncimi, inclusiv sedimente din dou! sec iuni (amonte baraj $ i coad! lac). Din punct de vedere al regimului de oxigen, lacul este corespunz!tor temperaturii mediului ambiant. Ecosistemul acvatic este bine dezvoltat, echilibrat. Probele de adncime analizate au demonstrat c! nu se produc fenomene de fermenta ie anaerob! (n perioadele cnd nu se produce omogenizarea vertical! a apei), cu degajare de gaze: CH4 $i H2S. Din anexa 4.3.2. rezult! urm!toarele: F fosfor total - 0,0594 mgP/l => eutrof F azot mineral - 0,156 mgN/l => ultraoligotrof F biomas! fitoplanctonic! maxim! din zona fotic!/ Biomas! medie anual! - 0,43 mg/l (ultraoligotrof) F clorofila a - 9,57 mg/l => eutrof F clasa de calitate global! => mezotrof

97

3.2.5.1.6. Apele subterane

La nivelul jude ului Mure$ sunt incluse n Sistemul Na ional de Supraveghere a Calit! ii Apelor Subterane 59 de foraje hidrogeologice, dintre care din punct de vedere fizico - chimic au fost monitorizate n anul 2008 21 foraje.

3.2.5.2. Apa potabil!

Necesarul de ap! potabil! n mediul urban este asigurat n cea mai mare parte din surse de suprafa !, potabilizarea apei fiind efectuat! de uzinele de ap! din jude situate n principalele ora$e, precum $i prin sta iile de pompare situate pe magistrala Trgu Mure$ - S!rma$ - Ungheni, Sngeorgiu de Mure$. Re eaua de distribu ie a apei este repartizat! n 117 de localit ! i ale jude ului, din care 106 n mediul rural. Mai multe localit! i din mediul rural, ncepnd cu anul 2002 au reu$it s! se racordeze la re eaua de ap!, dou! dintre acestea (Apold $i Band) reu$ind acest lucru datorit! proiectelor depuse pe SAPARD, m!sura 2.1. Dezvoltarea $i mbun!t! irea infrastructurii rurale, proiecte care au fost deja implementate. Alte dou! localit! i (T!ureni $i Lunca) s-au racordat la re eaua de distribu ie a apei printr-un program finan at de Guvernul Romniei - H.G. 577/1997.

Re'ele ap( potabila Jude' Volum distribui t (mii mc) Mure* 1054,6 26469 117 283347 Num(r localit(' i

Re'ele ap( menajera Volum distribu it (mii mc) Num(r localit(' i

Lungim e (km)

Popula'ie racordat(

Lungim e (km)

Popula'ie racordat(

Apa furnizat! prin sistem public n mediul urban s-a ncadrat n general n parametrii de calitate conform Legii nr. 458/2002. S-au constatat dep!$iri la parametrii fizici: turbiditate, duritate $i parametrii chimici: NH3, clor rezidual liber $i parametrii microbiologici coliformi totali $i germeni, astfel: La uzina de ap! Trgu Mure* $i re eaua de distribu ie n anul 2008 din 911 analize fizico-chimice efectuate din care 126 au fost neconforme (13,83 % - la parametrii duritate $i clor rezidual liber) $i din 2555 de analize microbiologice efectuate 27 neconforme (1,06 % - la parametrii num!r germeni $i enterococi). La uzinele de ap! din Sovata, din 610 analize fizico-chimice 74 au fost neconforme (12,13 % - la parametrii clor rezidual liber, duritate,fier), $i din 580 analize microbiologice efectuate 12 au fost neconforme (2,06 % - la parametrii num!r germeni $i enterococi). La uzina de ap! Sighi*oara din 78 analize fizico-chimice efectuate 9 au fost neconforme (11,53 % la parametrii turbiditate, fier $i clor rezidual liber) $i din 95 de analize microbiologice efectuate 7 neconforme (7,36 % - la parametrii num!r germeni $i bacili coliformi).
98

La uzina de ap! Trn(veni din 44 analize fizico-chimice efectuate 6 au fost neconforme (13,63 % la parametrii clor rezidual liber) $i din 75 analize microbiologice efectuate 8 au fost neconforme (10,66 % la parametrii num!r germeni $i bacili coliformi). La uzina de ap! Reghin din 465 analize fizico-chimice efectuate 61 au fost neconforme (13,11 % la parametrii turbiditate, duritate $i clor rezidual liber) $i din 380 analize microbiologice efectuate 13 au fost neconforme (3,42 % - la parametrii num!r germeni, bacili coliformi, enterococi). La uzina de ap! Ludu* din 38 analize fizico-chimice efectuate 4 au fost neconforme (10,52 % - la parametrii clor rezidual liber) $i din 85 analize microbiologice efectuate 4 au fost neconforme (4,7 % - la parametrii num!r germeni). La uzina de ap! Cip(u din 40 de analize fizico-chimice efectuate 2 au fost neconforme (5 % - la parametrii clor rezidual liber) $i din 60 analize microbiologice efectuate 2 au fost neconforme (3,33 % - la parametrii num!r germeni). La uzina de ap! Lunca Bradului din 66 de analize fizico-chimice efectuate 8 au fost neconforme (12,12 % - la parametrii: duritate $i clor rezidual liber) $i din 65 analize microbiologice efectuate 22 au fost neconforme (33,84 % - la parametrii num!r germeni, bacili coliformi E.coli $i enterococi). La uzina de ap! Fntnele din 28 de analize fizico-chimice efectuate 4 au fost neconforme (14,28 % - la parametrii turbiditate $i clor rezidual liber) $i din 15 analize microbiologice efectuate 7 au fost neconforme (46,66 % - la parametrii num!r germeni, bacili coliformi $i enterococi). Prim!riile Lunca Bradului $i Fntnele care gestioneaz! aceste surse de ap! au fost avertizate s! anun e popula ia: apa poate fi folosit( numai n scopuri menajere. Pentru re eaua Magistrala de Cmpie (Voiniceni, Cmpeni a, Cr!ie$ti, Pog!ceaua, S!rma$) s-au efectuat 117 analize fizico-chimice din care 13 neconforme (11,11 % - la parametrii turbiditate $i clor rezidual liber) $i 80 de analize microbiologice din care 18 au fost neconforme (22,5 % - la parametrii num!r germeni, bacili coliformi,enterococi, E.coli). Sta iile de tratare a apei au func ionat n permanen !, f!r! ntreruperi n furnizarea apei potabile cu excep ia uzinei de ap! Sighi$oara, Trn!veni, Ludu$, Cip!u unde s-a impus oprirea zilnic! a acesteia pe un interval de cteva ore datorit! reducerii consumului de ap! de c!tre popula ie $i al i utilizatori, f!r! a se produce ntreruperi n re eaua de distribu ie a apei c!tre consumatori. Apa potabil! furnizat! popula iei prin re ele centrale de ap! a fost controlat! prin metode de laborator pentru indicatorii fizico-chimici $i bacteriologici: Trgu Mure$ - n 2 puncte zilnic, Sighi$oara - n 2 puncte zilnic, Reghin - n 2 puncte s!pt!mnal, Trn!veni - n 3 puncte bilunar; Ludu$ - n 3 puncte bilunar, Iernut - 2 puncte bilunar $i la Sovata - n 5 puncte s!pt!mnal; Magistrala de Cmpie - n 6 puncte trimestrial, Sngeorgiu de P!dure - 1 punct trimestrial iar uzinele $i re elele de ap! Fntnele, Lunca Bradului - n 2 puncte trimestrial. Concentra ia clorului rezidual liber n apa distribuit! popula iei prin re eaua centralizat! a municipiului Trgu Mure$ a fost controlat! zilnic de laboratorul de chimie sanitar! a apei din cadrul A.S.P. Mure$ iar n cazul n care concentra ia clorului rezidual liber era sub 0,15 mg/l s-au anun at uzina de ap! pentru luarea m!surilor necesare, iar pentru celelalte re ele de distribu ie cu ocazia monitoriz!rii de control $i audit conform HG nr. 974/2004. Controlul sanitar curent de supraveghere a instala iilor de ap! potabil! $i a re elelor de distribu ie s-a efectuat de c!tre Serviciul de Evaluare a Factorilor de Mediu de la A.S.P. Mure$ pentru uzinele de ap! $ i
99

re elele de distribu ie din Trgu Mure$, Sovata I., Sovata II., Sighi$oara, Reghin, Trn!veni, Ludu$, Cip!u, Lunca Bradului, Magistrala de Cmpie, Fntnele, microcentrala Sngeorgiu de P!dure conform programului de monitorizare de control $i audit (conf. HG nr. 974/2004). n urma controalelor efectuate la re eaua Magistral! de ap! Trgu Mure$ - S!rma$ s-au constatat urm!toarele: F de$i sta ia intermediar! de clorinare de la Cmpeni a a fost pus! n func iune n luna octombrie 2006, aceasta nc! nu func ioneaz! la parametrii optimi pentru asigurarea unei clorin!ri eficiente. F din cauza vechimii re elei de distribu ie din ora$ul S!rma$, apar dese ntreruperi n furnizarea apei potabile, din cauza presiunilor negative care apar n re ea existnd pericolul contamin!rii bacteriologice a apei potabile, de asemenea la reluarea distribu iei apar frecvente dep!$iri a turbidit! ii, lipsa clorului rezidual liber care confer! un aspect vizual resping!tor a apei la robinetul consumatorului, toate acestea reprezentnd un risc de apari ie a unor mboln!viri cu posibilitate de transmitere hidric!. Principalele aspecte constatate n urma controalelor sanitare efectuate la sursele de ap! din jude sunt urm!toarele: sistemele centralizate de alimentare cu ap! potabil! au capacitatea de captare $i tratarea suficient! asigur!rii necesarului de ap! a popula iei $i folosin ei industriale. instala iile de captare, tratare $i distribu ie au fost exploatate corespunz!tor existnd regulamente de ntre inere $i exploatare. uzinele de ap! dispun de instala ii $i construc ii necesare trat!rii apei n vederea potabiliz!rii existnd stocurile necesare de reactivi, substan e coagulante $i dezinfectante conform prevederilor legale. Starea igienico-sanitar! a uzinelor de ap! Lunca Bradului $i Fntnele (cl!diri $i instala iile de captare-tratare, clorinare) este necorespunz!toare. n conformitate cu Legea nr. 458/2002, Legea nr. 311/2004 pentru modificarea $i completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, HG nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspec ie sanitar! $i monitorizarea calit! ii apei potabile $i a Procedurii de autorizare sanitar! a produc iei $ i distribu iei apei potabile, responsabilitatea ncadr!rii calit ! ii apei potabile la parametrii de calitate stabili i conform legilor men ionate revine produc!torului care trebuie s! ia de ndat! m!surile necesare pentru identificarea cauzelor care au dus la neconformitate. Fiecare uzin! de ap! raporteaz! lunar la A.S.P. Mure$ parametrii fizico-chimici $i indicatorii de potabilitate pentru apa brut! $i potabil!, parametrii cu care se face monitorizarea surselor de ap!. Izvoarele publice $i fntnile publice existente n jude ul Mure$ au fost controlate prin recolt!ri de probe pentru analize fizico-chimice $i bacteriologice la un interval de dou! luni, iar n cazul n care acestea nu au corespuns parametrilor fizico-chimici $i bacteriologici din Legea nr. 458/2002 a fost n$tiin at! Prim!riile de care apar in pentru avertizarea popula iei care folosesc aceste surse. Compania AQUASERV SA este principalul furnizor de ap! potabil! din jude ul Mure$, deservind un num!r de 213 131 locuitori.

100

Nr. Sursa Localitatea crt. de ap(

Consum de Pierderi Lungimea Volumul Num(r Popula'ie ap( n re'ea re'elei de distribuit total racordat( potabil( ap( (mii mc) popula'ie l/locuitor/zi % 295 16.904 146.509 140.046 112,1 37,93

Trgu Mure$ Sighi$oara Trn!veni Iernut Ludu$

Mure$

Trnava 98 Mare Trnava 74 Mic! Mure$ Mure$ 31,5 76,8

3.559

32.650

31.402

99

46

3 4 5

1.726 464 1.169

29.708 6.555 17.742

22.868 4.349 16.333

75 112 88

45 19 41

n anul 2010 a fost preluat de c!tre Compania AQUASERV SA $i RACCL Reghin.

3.2.5.3. Apele uzate 3.2.5.3.1. Structura apelor uzate generate n 2008 Situa ia volumelor de ape uzate evacuate n anul 2008 - pe activit! i economice este prezentat! n anexa 4.6.1.1. Din aceast! anex! rezult! c! n jude ul Mure$, n cursul anului 2008 s-a evacuat n cursurile de ap! un volum de 178,593 milioane m3 (cca. 5,66 m3/s). Principalele activit! i care evacueaz! cantit ! i nsemnate de ape uzate sunt: F producerea energiei electrice: 135,4 milioane m3 (4,29 m3/s), din care 135,2 milioane m3 (4,28 m3/s) reprezint ! apa de r!cire, prin urmare nu necesit! epurare. F sta&iile de epurare or #ene#ti evacueaz! 31,7 milioane m3 (1,0 m3/s), din care un volum de 0,66 mil m3 este epurat! insuficient. F prelucr ri chimice: 10,1 milioane m3 (0,32 m3 /s), din care 10,1 milioane m3 se epureaz! insuficient.

101

Surse majore de poluare n Regiunea 7C, jude'ul Mure*

Domeniu Surse de poluare de activitate Emisar

Volum ape uzate evacuate (mil. m3) 2,759

Poluan'i specifici

Func'ionarea sta'iei de epurare

S.C. RAGCL Reghin

S.A. Epurare ape uzate Epurare ape uzate

Mure$

Suspensii, CBO5, corespunz!toare CCO-Cr, NH4 Suspensii, CBO5, corespunz!toare CCO-Cr, NH4

S.C. Compania AQUASERV S.A. Trgu Mure$

Mure$

23,103

S.C. Compania AQUASERV S.A. - Epurare ape Sta ia de epurare uzate Iernut

Mure$

0,521

Suspensii, CBO5, necorespunz!toare CCO-Cr, NH4 (NH4+) Necorespunz!toar e

S.C. ZAH(RUL Epurare ape LUDU* S.A. Ludu$ uzate Sta ia de epurare

Mure$

1,086

Suspensii, CBO5, (suspensii, CBO5, CCO-Cr, NH4 CCOMn, detergen i)

S.C. Compania AQUASERV S.A. Epurare ape Sta ia de epurare uzate Sighi$oara S.C. Servicii Tehnice Epurare ape Comunale S.A. uzate Sovata S.C. Compania AQUASERV S.A. Epurare ape Sta ia de epurare uzate Trn!veni S.C. AZOMURE* Industria S.A. Trgu Mure$ chimic!

Trnav a Mare

2,392

Suspensii, CBO5, corespunz!toare CCO-Cr, NH4

Trnav a Mic!

1,227

Suspensii, CBO5, corespunz!toare CCO-Cr, NH4

Trnav a Mic!

1,495

Suspensii, CBO5, corespunz!toare CCO-Cr, NH4

Mure$

10,024

Suspensii, NH4, necorespunz!toare NO2, NO3, fosfor (NO3-, Ntotal) total, Fluor

3.2.5.4. Surse majore - Poluan i n apele uzate

102

Prin apele uzate se evacueaz! n receptori mari cantit! i de substan e impurificatoare. Situa ia cantit! ilor de nocivit! i evacuate n anul 2008 - pe activit! i este prezentat! n anexa 4.6.2.1. Din acest tabel rezult! c! n jude ul Mure$ n cursul anului 2008 s-au evacuat n receptori: - rezidiu fix: - 25,5 mii tone, din care 16,3 mii tone rezult! de la sta iile de epurare or!$ene$ti $i 9,0 mii tone de la prelucr!ri chimice; - 3,07 mii tone, din care 2,3 mii tone provin de la sta iile de epurare or!$ene$ti; - 5,5 mii tone, din care 2,3 mii tone provin de la sta iile de epurare or!$ene$ti; - 3,3 mii tone, din care 2,5 mii tone provin de la sta iile de epurare or!$ene$ti iar 0,47 mii tone de la prelucr!ri din industria chimic!; - 1,46 mii tone, din care 1,3 mii tone provin de la prelucr!ri din industria chimic!; - 2,76 mii tone, din care 1,54 mii tone provin de la sta iile de epurare or!$ene$ti; - 1,5 mii tone, din care 1,1 mii tone provine de la sta iile de epurare or!$ene$ti; - 0,9 mii tone din care 0,6 mii tone provine de la sta iile de epurare or!$ene$ti iar 0,2 mii tone de la prelucr!ri din industria chimic!.

- suspensii:

- cloruri: - CCO-Cr:

- azota i:

- sulfa i:

- CBO5:

- amoniu:

Principalele caracteristici ale apelor uzate evacuate de la unit! ile care au evacuare direct! n apele de suprafa ! $i Situa ia indicatorilor de calitate a apelor epurate la unit! ile mari poluatoare sunt prezentate n anexele 4.6.2.2. (34 de societ! i comerciale).

3.2.5.5. Zone critice sub aspectul polu!rii apelor de suprafa ! $i a celor subterane 3.2.5.5.1. Zone critice sub aspectul polu (rii apelor de suprafa'( *i a celor subterane

a) La nivelul jude ului Mure$, zona cea mai critic! din punct de vedere al polu!rii apelor de suprafa ! este tronsonul de ru Trnava Mic(, aval de Trn!veni, unde starea chimic! a apei, din cauza concentra iilor foarte ridicate ale indicatorilor cobalt, crom, cupru $i plumb, este P (proast!). Men ion!m, c! unitatea vinovat!, S.C. BICAPA S.A. Trn!veni, $i-a ncetat activitatea de mai bine de cinci ani, dar poluarea remanent! deosebit de ridicat! se datoreaz! depozitelor de de$euri, situate de a lungul rului, care $i la ora actual! polueaz!, prin intermediul freaticului. Pe rul Trnava Mic!, la debite sc!zute, cre$te mult salinitatea apei, din cauza apelor s!rate din zona Praid - Sovata. b) Un alt tronson de ru, afectat din punct de vedere fizico-chimic $i mai ales bacteriologic, este rul Mure*, n aval de municipiul Trgu Mure$, din cauza polu!rii produse de S.C. AZOMURE* S.A. $i SC Compania AQUASERV SA (Sta ia de epurare Criste$ti). n cursul anului 2009 pe acest tronson, categoria de calitate a fost determinat! de indicatorii regimului de nutrien i. Probleme deosebite la ace$ti indicatori apar n lunile cu debite sc!zute (ianuarie, februarie, iulie, august, decembrie). Acest tronson de ru este considerat sensibil la eutrofizare (din cauza concentra iilor de nutrien i), aval Trgu Mure$ pn! la limit! de jude .
103

c) Cursul de ap! Prul de Cmpie, de asemenea, este considerat critic, dar n cazul lui, concentra iile ridicate ale nutrien ilor $i mai ales a salinit! ii se datoreaz! condi iilor pedologice ale zonei (soluri s!r!turoase). Concentra iile mai ridicate ale unor indicatori ai regimului de oxigen $i ai nutrien ilor are ca surs!, mai ales, poluarea difuz!. Calitatea apelor freatice din jude ul Mure$, scot n eviden ! faptul c! la nivelul tuturor forajelor hidrologice monitorizate apa nu se ncadreaz! n calitatea potabil!. La jum!tate din aceste foraje calitatea este determinat! doar de unu - doi indicatori, dep!$irea limitei admise fiind foarte mic!.

3.2.5.6. Obiective $i m!suri privind aspectul polu!rii apei

O cerin ! esen ial! a Directivei Cadru Apa este stabilirea obiectivelor de calitate pentru toate corpurile de ap! (art. 4) $i implicit dezvoltarea de programe de m!suri pentru atingerea acestor obiective (art. 11). M!surile de baz! $i m!surile suplimentare, componente ale programului de masuri sunt: prevenirea deterior(rii st(rii apelor de suprafa'( *i subterane; protec'i, mbun(t('irea *i restaurarea tuturor corpurilor de ap ( de suprafa'(, inclusiv a celor care fac obiectul desemn!rii corpurilor de ap( puternic modificate *i artificiale, precum $i a corpurilor de ap( subteran( n vederea atingerii st(rii bune pn( n 2015; protec'ia *i mbun(t('irea corpurilor de ap! puternic modificate $i artificiale n vederea atingerii poten'ialului ecologic bun *i a st(rii chimice bune pn( n 2015; reducerea progresiv( a polu(rii cu substan e prioritare $i ncetarea evacu!rilor de substan e prioritar periculoase n apele de suprafa ! prin implementarea m!surilor necesare; reducerea tendin'elor semnificative $i sus inute de cre$tere ale poluan ilor n apele subterane; atingerea standardelor *i obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de c!tre legisla ia comunitar!. Deci, n esen !, atingerea obiectivelor de mediu pn! n 2015, include: pentru corpurile de ap( de suprafa'(: atingerea st!rii ecologice bune $i a st!rii chimice bune, respectiv a poten ialului ecologic bun $i a st!rii chimice bune pentru corpurile de ap! puternic modificate $i artificiale; pentru corpurile de ap( subterane: atingerea st!rii chimice bune $i a st!rii cantitative bune; pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prev!zute de legisla ia specific!; nedeteriorarea st!rii apelor de suprafa ! $i subterane. n cazul in care unui corp de apa i se aplic! unul sau mai multe obiective de mediu, se va selecta cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv. F F F F F F F F F F F

Obiectivele de mediu se reactualizeaz( o data la 6 ani, prin Planurile de Management bazinale.

104

n cazul n care obiectivele de mediu nu pot fi atinse se pot cere excep ii de la atingerea obiectivelor de mediu. Excep'iile de la obiectivele de mediu sunt parte integrant ( a obiectivelor de mediu *i a procesului de planificare n domeniul gospod(ririi calitative a apelor. De asemenea, aplicarea excep'iilor de la obiectivele Directivei Cadru Apa se face n mod 1993 Anul 11 17 26 21 24 30 33 33 43 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

excep'ional *i nu ca regul(. Pentru fiecare categorie de excep ie se vor prezenta n Planurile de Management Bazinale justific(rile de aplicare ale excep'iilor.

3.2.6. Pr!bu$iri de construc ii, instala ii sau amenaj!ri - au fost tratate la : 3.1.4.1. Eviden a construc iilor expertizate tehnic $i ncadrate n clasele 1,2 $i 3 de risc seismic 3.1.4.2. Situa ia privind construc iilor cu risc seismic situate n jude ul Mure$

3.2.7. E$ecul utilit! ilor publice Riscurile sunt analizate n func ie de existen a re elelor de utilit! i de pe raza jude ului (au fost tratate la Infrastructuri locale)

3.2.8. C!deri de obiecte din atmosfer! sau din cosmos Se pot produce n oricare zon! a judetului prin pr!bu$irea unor sateli i, rachete de plasare a acestora pe orbit!, meteori i sau componente din echipamentele de transport $i plasare pe orbita extraterestr! care pot provoca iradierea sau contaminarea popula iei $i mediului nconjurator peste limitele maxime admise de 5mSv/an (500 mrem/an). Urgen ele radiologice $i c!derile de obiecte cosmice, datorit! evolu iei aleatoare a factorilor de mediu $i a gradelor $i tipurilor extrem de diversificate. 3.2.9. Muni ie neexplodat! n urma luptelor purtate n cele dou! R!zboie Mondiale de c!tre trupele romne, germane $i sovietice, pe raza jude ului Mure$, frecvent sunt descoperite elemente de muni ie neexplodat!. Localit ! ile unde sunt descoperite frecvent elemente de muni ie neexplodat! sunt: Iernut, Tg. Mure$, Snpaul, R!stoli a, Lunca Bradului, Reghin, Sncraiu de Mure$, Ideciu de Jos, Beica, Solov!stru.

105

Echipa pirotehnic!, din cadrul I.S.U. HOREA al jude ului Mure$, a executat misiuni de asanarea tritoriului pe raza jude ului Mure$: 1993 Anul 11 2002 Misiuni 64 72 91 52 48 64 57 56 49 17 2003 26 2004 21 2005 24 2006 30 2007 33 2008 33 2009 43 2010 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Sec'iunea a 3 a. Analiza riscurilor biologice 3.3.1. Riscurile biologice n conformitate cu H.G. nr. 2288/2004, pentru aprobarea repartiz!rii principalelor func ii de sprijin pe care le asigur! ministerele, celelalte organe centrale $i organiza ii neguvernamentale privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen !, Direc ia de S!n!tate Public! gestioneaz! mboln!virile n mas! epidemiile, epizotiile/zoonozele $i este implicat! al!turi de celelalte ministere n gestionarea tuturor celorlalte riscuri generatoare de situa ii de urgen !. Riscul biologic presupune expunerea la bacterii, viru$i, ciuperci, alte microorganisme $i toxine asociate , reprezentnd un poten ial pericol pentru s!n!tatea public!. Apari ia de agen i patogeni contagio$i noi -SRAS, virusul gripei aviare, virusul gripal AH1N1, dat! fiind viteza $i amploarea traficului interna ional, face posibil! r!spndirea pe plan mondial n decurs de cteva ore $i declan$area de noi pandemii. ncepnd cu luna mai 2009, ntregul sistem sanitar s-a confruntat cu pandemia produs! de virusul gripal AH1N1, Direc ia de S!n!tate Public! Mure$ a monitorizat $i coordonat activitatea de supraveghere $ i limitare a r!spindirii epidemiei. 3.3.1.1. Epidemii Epidemiile sunt caracterizate prin mboln!virea n mas! a popula iei, datorit! unor agen i patogeni cum sunt viru$ii, rickettsiile, bacteriile, fungii $i protozoarele. Cele mai grave maladii sunt transmise de agen i purt!tori precum n arii (malaria, febra galben!), musca e e (boala somnului), puricii, p!duchii (tifosul exantematic). Sursele poten'iale de izbucnire a unor epidemii sunt: 106

zonele locuite paupere n urban: Tg.Mure$ Valea Rece, Cart.Rovinari; Sighi$oara- str. *tefan cel Mare, str. Parngului; Reghin zona Apalina; Trn!veni cart. Viitorului, cart. Livezi, cart.Blocuri Bororca; Ludu$ str. Bradului, str .Dealului, Str. Mica, cart. Gheja; Iernut Cip!u ( zona G!rii). colonii colonia de muncitori R!stoli a. spitale spitalele / sec iile de boli infec ioase de pe teritoriul jude ului. laboratoarele de analize medicale. $colile de pe teritoriul jude ului. institu ii publice.

M(suri preventive: - vaccinarea; - educarea popula iei; - p!strarea igienei n $coal!, colectivit! i $i n familie; - izolarea focarelor de declan$are a epidemiilor; - combaterea agen ilor purt !tori. Sursele poten iale de izbucnire a unor epidemii, zone locuite paupere, spitale, laboratoare de analiz! medicale $i colonii a) Spitale boli infec ioase: - Clinica Boli Infec ioase I. Tg. Mure$ str.Gh. Doja nr. 89 -Clinica Boli Infec ioase II. - Tg. Mure$ str.Gh. Doja nr. 127 - Sec ia Boli Infec ioase - Reghin str.Spitalului nr.29 - Sec ia Boli Infec ioase - Sighi$oara str.Zaharia Boiu nr. 29 - Sec ia Boli Infec ioase - Trnveni str. Victor Babe$ nr. 2 - Sec ia Boli Infec ioase - Ludu$ str.Republicii nr.72

b)Laboratoare de analize medicale: - S.C. Topmed S.R.L. Tg. Mure$ str. Doroban ilor nr. 1 - S.C. Dora Medicals S.R.L. Tg. Mure$ str. M!r!$ti nr.21 - S.C. Carit San S.R.L. - Tg. Mure$ str. Bartok Bela nr.10 - S.C. Ultratest S.R.L. - Tg. Mure$ str. Arany Janos nr. 2A - S.C.M. *anta S.R.L. - Tg. Mure$ str. P- a M!r!$ti nr.20 - S.M. My Heatlh S.R.L. - Tg. Mure$ str. B-dul 1 Dec. 1918 nr.11-13 -S.C. Oncomed S.R.L. - Tg. Mure$ str.Gh. Marinescu nr.47/2 - S.C. Adriamed Centru Medical Galenus - Tg. Mure$ str. M. Viteazu nr.31 - S.C.M. Procardia - Tg. Mure$ str. M. Eminescu nr.3 - S.C. Marlab S.R.L. - Tg. Mure$ str. Matei Corvin nr.19 - S.C. Provisan S.R.L. Tg. Mure$ str.1 Dec. 1918 nr.209/1 - S.C. Gavronschi S.R.L. Sighi$oara str. Herman Obert nr.33 - S.C. Sim-Med S.R.L. - Sighi$oara str. Zaharia Boiu nr.29
107

- S.M.I. Dr.Moldovan Claudia Reghin str. P- a Petru Maior nr.31 - S.C. Stil-Med S.R.L. Trnveni str. Republicii nr.73 - S.C. Acimed S.R.L. Sovata str. Cmpului nr.17 - S.C. Sim-med S.R.L. Ludu$ str. B-dul 1918 nr.13 - S.C. Sim-med S.R.L. Iernut str. Gh .Doja nr.4 B c) zone urbane: -Tg. Mure* Valea Rece , str. Dealului, Cart. Rovinari, str. Remetea -Sighi*oara str.*tefan cel Mare, str. Parngului -Reghin zona Apalina -Trnveni str. Rndunelelor $i zona adiacent!, str. Dezrobirii, str. Pinului, str. Macului, str. Toamnei, str. Fagului, str. Urcu$ului, str.13 Mai, cart.Viitorului ( bloc garsoniere), cart. Livezii, str.P- a Obor, str. Plopilor, str. M!r i$orilor, cart. Blocuri Bororca -Ludu* str.Bradului ( bl.5 ), str.M!r!$e$ti, str.de Sus, str.Dealului, str.Mic!, str.Bujorilor, str.Grecilor, str.Sub P!dure, str. Oarba, str. Cioarga, cart. Gheja ( str. Nucilor, Prului, Lung!) -Iernut Cip(u (zona G!rii) -Ungheni str. Cerghidului, str. Mure$ului, str. Vidras!u -Sg. de P(dure str. Lung! ( blocuri) d)colonii muncitori: R!stoli a e)depozite de pesticide ( fitosanitare) - sere flori $i spa ii verzi Tg. Mure$ str. Prutului nr.24 - S.C. Dafcochim S.R.L. Tg. Mure$ str. Budiului - S.C. Unisem S.R.L. Tg. Mure$ str. Aeroportului nr.3 -S.C. Agrosem S.R.L. Tg. Mure$ str. Aeroportului nr.3 - S.C. SCAPA Valea Mure$ului Tg. Mure$ str.Depozitelor nr.27-29 - S.C. Zamur S.A. Tg. Mure$ str.B!neasa nr.2 - S.C. Agrointerna ional S.R.L. Tg. Mure$ str.Aurel Filimon - S.C. Agroindustriala Bato $ Bato$ str.Principal! nr.248 - S.C. Gliga Horea S.R.L. Ferm! Pomicol! Reghin dealul Brezii - S.C. Agromec S.A. S!rma$u str.Republicii nr.144 - S.C. Complex Agrosem Mure$ Sg. Mure$ str.Principal! nr.1106 - S.C. Agroindustriala S.A. Sighi$oara sat *oromiclea nr.12
108

- S.C. Agroindustriala S.A. Albe$ti -com. Apold sat *ae$ ferma nr.9 - S.C. P.L. Iernut ( sta ia de cercetare )- S.C. Agromec S.A Iernut Iernut str.M. Eminescu nr.30 A - S.C. Fitocom S.R.L. -Tg. Mure$ str.Aurel Filimon - S.C. Agromec S.A. Ungheni -Ungheni - S.C. Farmavet S.A. Tg. Mure$ str.Podeni nr.10 - S.C. Medicamvet S.R.L. - Tg. Mure$ str.Gh.Doja - S.C. Rovatrans S.R.L. Reghin str.Stadionului nr.16 - S.C. Romsilva Tg. Mure$ f) unit! i prestatoare de servicii DDD - S.C. Bogyo Dezin Service S.R.L. Tg. Mure$ str.Ion Buteanu 1/17 - P.F. Cseke Peter Com .Gh. Doja nr.141 - S.C. Ecostar S.R.L. Kacso Kalman Corunca nr.235 - S.C. Creativ Art S.R.L. Dinea Gheorghe S!ntana de Mure$ nr.364/6 - A.F. Chirte$ Ioan Tg. Mure$ str.Remetea nr.216 - S.C. Start Prodexim S.R.L. Kun Istvan Reghin str.Apalinei nr.105 - A.F. Popovici Nicolae Sg. Mure$ str.Unirii nr.863/B 6 - A.F. Berdea Ioan Trnveni str.Victoriei nr.21/9 - P.F. Todoran Laz!r Sighi$oara str.O. Iosif nr.4 - S.C. Derat Comserv S.R.L. Vinteler Ovidiu Trnveni str.L!cr!mioarei nr.4 - A.F. Tutti Vet Pal Sandor Sovata cart.Petofi bl.G 1 - A.F. Bagi Alexandru Sg.Mure$ str.Unirii nr.863 - S.C. Sanofit S.R.L. Keszeg Zsolt Tg. Mure$ str.Koos Ferenc nr.7/16 - A.F. Pop Ioan Trnveni str.Republicii nr.74 - S.C. Aviosan S.R.L. Tg. Mure$ str.Br!ila nr.7 - SPCIN Spital Jude ean Mure$ Tg. Mure$ str.Gh. Marinescu nr.50 - Spital Trnveni Trnveni str.Republicii - Spital Reghin Reghin str.Spitalului nr.19-20 - SPCIN Spital Sighi$oara Sighi$oara str.Zaharia Boiu - S.C. Transapicola S.R.L. Livezeni nr.265/C
109

- S.C. Promedivet S.R.L. Sovata str.Stejarului nr.20 - S.C. Adsan Impex S.R.L. Aszalos D. Tg. Mure$ str.Lavandei nr.13 - S.C. Coral Impex S.R.L. Tg. Mure$ str. Pandurilor nr.87/5

3.3.1.2. Epizootii/Zoonoze

Sursele poten iale de risc biologic o reprezint! toate exploata iile de animale att din sectorul gospod!riilor popula iei ct $i din sectorul colectivit! ilor, inclusiv mediul silvic. Direc ia de S!n!tate Public! a jude ului Mure$ prin birourile/compartimentele/serviciile specializate $ i anume supraveghere $i control boli transmisibile, evaluare factori de risc (igiena mediului, igiena alimenta iei, igiena $colar!, medicina muncii), control n s!n!tate public!, control al calit! ii serviciilor de asisten ! medical!, monitorizeaz! tipurile de activit! i profesionale generatoare de epidemii, epizootii/zoonoze, $i anume: Activit! i n serviciile de s!n!tate , inclusiv n unit ! ile sanitare de izolare $i examinare post mortem. Activit! i n laboratoare clinice, veterinare $i de diagnostic. Activit! i profesionale n care exist! contact cu animale $i/sau produse de origine animal!. Activit! i de produc ie alimentar! $i comercializare a alimentelor. Activit! i n agricultur!. Activit! i n instala iile de eliminare a de$eurilor. Activit! i n instala iile de epurare a apelor uzate. Activit! i de dezinfec ie, dezinsec ie si deratizare. Riscurile biologice afecteaz!, practic, lucr!torii din orice sector de activitate, fiind deosebit de important! luarea unei atitudini globale, multidisciplinare care s! implice s!n!tatea public!, protec ia mediului, siguran a alimentelor, securitatea $i s!n!tatea la locul de munc!. Provocarea este de a identifica rapid riscurile, pe m!sur! ce acestea apar $i de a analiza consecin ele pe care le au asupra s!n!t! ii publice $ i de a descoperi politici $i proceduri pentru a reduce r!spndirea acestora. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ntreaga activitate a Autorit! ii de S!n!tate Public! a Jude ului Mure$ $i a unit! ilor sanitare pe care le coordoneaz!, se integreaz! n planul de guvernare 2009-2012, preocupndu-se de mbun!t! irea st!rii de s!n!tate a popula iei, cre$terea calit! ii vie ii n condi iile compatibiliz!rii sistemului sanitar romnesc cu cel din Uniunea European!.

Sec'iunea a 4 a. Analiza riscurilor de incendiu 3.4.1. Riscul de incendiu 1. Riscul de incendiu Evaluarea riscului de incendiu reprezint! procesul de estimare $i cuantificare riscului asociat unui sistem,denumit n continuare risc de incendiu existent, determinat pe baza probabilit! i de producere a incendiului $i a consecin elor evenimentului respectiv, precum $i de compararea acestuia la un anumit nivel prestabilit, denumit n continuare risc de incendiu acceptat .

110

Identificarea riscului de incendiu reprezint! procesul de asociere $i stabilire a nivelului de risc de incendiu(pentru cl!diri civile), respectiv a categoriilor de pericol de incendiu (pentru construc iile de produc ie $i depozitare), n anumite mprejur!ri, n acela$i timp $i spa iu pe baza densit! i termice $i destina iei/func iunii cl!dirile civile, respectiv propriet! ile fizico-chimice ale materialelor $i substan elor $i densitatea sarcinii termice pentru construc iile de produc ie $i depozitare $i surselor poten iale de aprindere existente. Controlul riscului de incendiu reprezint! ansamblul m!surilor tehnice $i organizatorice destinate men inerii (reducerii) riscului n limitele acceptabilitate stabilite.

2. Analiza riscului la incendiu n ultimii trei ani pe teritoriul jude ului Mure$ s-au produs: 314 incendii n anul 2008, 371 incedii n anul 2009, respectiv 424 n anul 2010 reprezentate astfel:

Domeniu Comer $i repara ii bunuri Transporturi $i depozitare de activitate Gospod!rii cet! ene$ti $i anexe

Operatori economici

anul 2008

67,44% 19,06 % 73,33% 12,93 % 77,2% 10,2%

2,95 % 6,20 % 2,76 %

5,55% 0,5 % 2,54% 0,3 % 2,49% -

3%

0,5%

0,2%

0,8%

2009

2%

0,7%

1,5%

0,5%

2010

2,23% 0,93% 1,85%

2,34%

o Ponderea principalelor cauze de incendiu pe parcursul anilor 2008- 2010

La servicii prestate

nstitu ii publice

n construc ii

Alte servicii

P!duri

111

Cauza Mijloace de nc!lzire defecte/improvizate (Co$ ,burlan de fum defect sau necur! ate Cenu$! , jar, $i scntei de la sistemele de nc!lzit)

Tr!snet $i alte fenomene naturale

Focul deschis n spa ii nchise

Explozie urmat! de incendiu

Instala ii electrice defecte

Nereguli organizatorice

Jocul copiilor cu focul

Ac iune inten ionat!

Focul deschis

anul 2008

12,56 % 24,54 % 23,75 %

11,95%

2,83% 8,93% 11,59 %

3%

6,4%

1,11%

0,52 % -

0,32 % 0,70 %

8,99 % 4,61 % 11,07 %

44,23%

2009

21,28%

4,85%

3,5% 7,54% 0,52% 3,06 % 16,50 %

20,73%

2010

25,87%

4,24% 8,49%

0,46%

5.66%

Sec'iunea a 5 a. Analiza riscurilor sociale 3.5.1. Activita i culturale desfasurate de unitatile administrative $i ONG-uri

Pe raza jude ului Mure$ pot apare diferite riscuri sociale datorit! unor vicii de organizare $ i gestionare a adun!rilor, festivalurilor, trgurilor $i a altor manifest !rim organizate de-a lungul anului. Totodat! acest tip de risc mai poate s! apar! cu ocazia desf!$ur!rii unor manifest !ri cu afluen ! mare de public, cum ar fi manifest!rile sportive desf!$urate n s!li de sport $i pe stadioane, precum $i mi$c!ri sociale, mitinguri $i manifesta ii de protest.

112

Alte situa ii

Fumatul

CAPITOLUL IV - ACOPERIREA RISCURILOR

Sec'iunea 1 - Concep'ia desf(*ur(rii ac'iunilor de protec'ie interven'ie

Concep ia desf!$ur!rii ac iunilor de interven ie are ca scop stabilirea detaliilor de planificare, conducere $i coordonare opera ional! necesare punerii n practic! a ac iunilor tuturor factorilor mplica i n vederea coperirii riscurilor la nivelul jude ului Mure$. Concep ia urm!re$te ndeplinirea urm!toarelor obiective: -cunoa$terea de c!tre to i factorii implica i n gestionarea situa iilor de urgen !, a riscurilor la nivelul jude ului Mure$; -punerea n aplicare par ial sau total a planurilor operative n vederea realiz!rii m!surilor de prevenire/protec ie, interven ie n sprijinul popula iei n cazul manifest!rii unui anumit tip de risc; -cunoa$terea fluxului informa ional-decizional la nivelul jude ului Mure$; -verificarea viabilit! ii planurilor operative $i de cooperare de c!tre fiecare institu ie cu func ii de sprijin mplicat! n gestionarea situa iilor de urgen !. Pentru evitarea manifest!rii riscurilor, reducerea frecven ei de producere $i limitarea consecin elor acestora se vor desf!$ura urm!toarele ac iuni: 1. monitorizarea permanent! a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. $i transmiterea datelor la autorit! ile competente; 2. activit! i preventive n competen !, organizate $i desf!$urate n scopul acoperirii riscurilor: -controale $i inspec ii de prevenire; -avizare / autorizare de securitate la incendiu $i protec ie civil!; -acordul; -asisten ! tehnic! de specialitate; -informarea preventiv!; -preg!tirea popula iei; -constatarea $i sanc ionarea nc!lc!rilor prevederilor legale; -alte forme prev!zute de lege. 3. informarea popula iei asupra pericolelor specifice unit! ii administrativ-teritoriale $i asupra comportamentului de adoptat n cazul manifest!rii unui pericol; 4. exerci ii $i aplica ii. a) Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$ desf!$oar! activit! i n zona de competen !, iar pe principiul timpului de r!spuns, zona de competen ! este mp!r it! pe raioane de interven ie cu urm!toarele structuri: Deta$amentul Tg.Mure$ - garda de interven ie Tg-Mure$; - garda de interven ie Miercurea Nirajului; - echipaj SMURD Deta$amentul Reghin - garda de interven ie; - echipaj SMURD Deta$amentul Sighi$oara - garda de interven ie; - echipaj SMURD Deta$amentul Trn!veni ; - garda de interven ie; - echipaj SMURD
113

Deta$amentul S!rma$u.

- garda de interven ie; - echipaj SMURD

b) Dotarea cu autospeciale $i utilaje a Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$ $i situa ia dot!rii serviciilor voluntare/private pentru situa ii de urgen !, sunt prezentate n Anexa nr. 5

c)La nivelul zonei de competen ! poten ialele riscuri ce se pot manifesta, distribuite pe cele 5 raioane de interven ie, sunt prezentate n Anexa nr. 14 d) Timpii de r!spuns la nivelul celor 5 raioane de interven ie a subunit! ilor din subordinea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$, sunt urm!torii: d1 -Pentru localitatea cea mai departe de subunitate Tg.Mure$ 64 Sovata Trn!veni 46 Ludu$ Sighi$oara 46 Viscri Reghin 33 Androneasa S!rma$u 52 Sat Ursoaia

d2 Timpul mediu de r!spuns n mediul urban/rural: Timp mediu de r!spuns,Or! : minute Urban Rural Tg.Mure$ 0:08 0:20 Trn!veni 0:08 0:21 Sighi$oara 0:07 0:20 Reghin 0:04 0:19 S!rma$u 0:06 0:23

c) Activitatea opera ional! pe raioane la diferite tipuri de interven ii n anul 2010 este urm!toarea: Tipul de interven ie Incendii Asisten ! medical! de urgen ! Descarcerare Debloc!ri/salv!ri persoane Salv!ri animale Asanare $i distrugere de muni ie Tg.Mure$ 110 4630 15 86 11 66 Trn!veni 28 805 6 9 2 0 Sighi$oara 45 1176 10 6 10 0 Reghin 72 1120 7 13 10 0 S!rma$u 29 447 3 2 3 0

f) Principalele tipuri de risc la care Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$ are atribu ii de angajare a for elor $i mijloacele de interven ie avute la dispozi ie, sunt prezentate n Anexa nr.13

114

4.1.1.Coordonarea ac iunilor de r!spuns n cazul producerii inunda iilor 1. Primirea informa iei. 2. Transmiterea c!tre C.L.S.U., membrii C.J.S.U., subunit! i $i alte institu ii cu atribu ii n domeniu a avertiz!rilor $i prognozelor primite de la Ministerul Mediului. 3. Informarea I.G.S.U. $i a pre$edintelui C.J.S.U. despre situa ia produs!. 4. Formularea sau naintarea propunerilor de activare a C.J.C.C.I. (potrivit procedurii specifice). 5. Convocarea n $edin ! extraordinar! a C.J.S.U. 6. Transmiterea c!tre C.L.S.U. posibil a fi afectate, precum $i c!tre institu iile cu atribu ii n asigurarea r!spunsului n caz de inunda ii, a hot!rrii C.J.S.U. pentru realizarea m!surilor de protec ie $i preg!tire a interven iei. 7. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuie adoptate. 8. Punerea n aplicare a planului de cooperare cu structurile care asigur! func ii de sprijin. 9. Primirea de la C.L.S.U. a rapoartelor operative $i a datelor referitoare la stadiul activ!rii centrelor operative. 10. Primirea rapoartelor operative, centralizarea $i analizarea datelor, n vederea inform!rii CJSU $i IGSU. 11. Intensificarea fluxului informa ional decizional. 12. Solicitarea $i primirea de la structurile teritoriale de drumuri $i C.F. din subordinea/coordonarea M.T.I. $i I.J.P. a datelor privind existen a unor c!i de comunica ii blocate sau avariate 13. Transmiterea solicit!rilor pre$edin ilor C.L.S.U., privind declararea st(rii de alert( pe raza administrativ-teritorial! a unor localit! i sau a jude ului. 14. Punerea n aplicare a Planului de evacuare n situa&ii de urgen& 15. Solicitarea sprijinului unor grup!ri operative. 16. Avertizarea $i alarmarea popula iei ce poate fi inundat! sau se afl! n zone inundabile, n caz de pericol iminent de avariere a construc iilor hidrotehnice, pe baza datelor furnizate de structurile jude ene din subordinea/coordonarea M.M. sau de in!torilor de construc ii hidrotehnice. 17. Transmiterea c!tre C.L.S.U. a unor preciz!ri privind supran!l area $i consolidarea digurilor $i malurilor corespunz!tor cotelor maxime prognozate, inclusiv privind participarea cu for e $i mijloace. 18. Primirea datelor privind rezultatul recunoa$terilor, analiza situa iei, luarea deciziei $i darea ordinului de interven ie; evacuarea, salvarea $i/sau protejarea persoanelor, animalelor $i bunurilor; realizarea $i adaptarea la situa ia concret! a dispozitivului de interven ie; realizarea manevrei de for e $i mijloace. 19. Realizarea m!surilor necesare prev!zute n planul de interven ie, pentru: - salvarea victimelor; - evacuarea #i ad postirea popula&iei aflate n zonele expuse riscurilor; - nl turarea sau limitarea riscurilor iminente de pr bu#ire a unor construc&ii; - acordarea asisten&ei medicale de urgen& ; - deblocarea c ilor de acces #i a ad posturilor; - participarea la ac&iunile de evitare a blocajelor, n special n zonele podurilor, prizelor de ap , gurilor de evacuare #i n alte puncte critice de pe cursurile de ap ; - punerea la dispozi&ie a mijloacelor tehnice necesare efectu rii transporturilor de persoane, alimente #i materiale. - protejarea personalului #i a bunurilor proprii aflate n zonele expuse riscurilor complementare; - asigurarea suportului logistic privind amenajarea #i deservirea taberelor pentru sinistra&i; - constituirea rezervei de mijloace de protec&ie individual #i colectiv ; - verificarea #i repunerea n func&iune a sistemului de comunica&ii #i informatic ; - degajarea c ilor de comunica&ii necesare transportului materialelor #i accesului for&elor #i mijloacelor de interven&ie.
115

20. Transmiterea c!tre C.L.S.U., a datelor privind restric iile de consum a apei $i alimentelor n anumite zone; 21. Instituirea unor m!suri suplimentare privind asigurarea caz!rii persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu ap!, alimente, bunuri de strict! necesitate $i acordarea de asisten ! medical!. 22. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuiesc adoptate. 23. Asigurarea transmiterii inform!rilor n cadrul C.J.S.U. privind modul de desf!$urare a interven iilor, for ele $i mijloacele folosite, precum $i a cererilor suplimentare privind asigurarea cu resurse umane, materiale $i financiare 24. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea ac iunilor de interven ie. 25. Constituirea la ordinul prefectului a comisiilor de evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen !.

Gestionarea situa iilor de urgen ! generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc ii hidrotehnice si polu!ri accidentale.

1. Primirea informa iei privind producerea situa iei de urgen ! $i punerea, dup! caz, n aplicare a Planului jude&ean privind gestionarea situa&iilor de urgen& generate de inunda&ii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construc&ii hidrotehnice si polu ri accidentale. 2. Solicitarea de la administratorul lucr!rii hidrotehnice $i C.L.S.U. a inform!rilor privind situa ia operativ!. 3. Informarea I.G.S.U. $i a pre$edintelui CJSU cu privire la producerea evenimentului. 4. Analizarea scenariilor furnizate de administratorul lucr!rii hidrotehnice, identificarea obiectivelor poten ial afectabile pentru diferite debite $i luarea m!surilor ce se impun pentru protejarea localit! ilor $i obiectivelor importante dispuse n aval. 5. Analizarea, mpreun! cu reprezentan ii structurilor jude ene ale Ministerului Mediului $i administratorul lucr!rii a oportunit! i alarm!rii $i n$tiin !rii popula iei $i operatorilor economici dispu$i n aval. 6. Activarea C.J.C.C.I. $i coordonarea ac iunilor de interven ie de c!tre aceast! structur!. 7. Transmiterea c!tre C.L.S.U., a ordinului privind preg!tirea n vederea evacu!rii popula iei, animalelor $ i a unor categorii de materiale, precum $i de interven ie ca urmare a inunda iilor determinate de accidentul la construc ia hidrotehnic!. 8. Transmiterea, c!tre C.L.S.U. a preciz!rilor privind: - institu&iile, operatorii economici, num rul #i structura popula&iei/salaria&ilor care se evacueaz ; - natura #i cantitatea bunurilor ce urmeaz a fi evacuate; - zonele #i localit &ile n care se executa evacuarea; - mijloacele de transport #i itinerarele pe care se execut evacuarea; - locurile de cazare, de aprovizionare #i hr nire a evacua&ilor, de depozitare a bunurilor #i de func&ionare a institu&iilor; - m surile de asigurare a ac&iunilor de evacuare; - m suri suplimentare privind asigurarea caz rii persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu ap , alimente, bunuri de strict necesitate #i acordarea de asisten& medical ; - asigurarea ad postirii, hr nirii #i acordarea de asisten& veterinar animalelor evacuate.

116

10. Avertizare/alarmarea obiectivelor situate n zona inundabil! n caz de pericol iminent de avariere a construc iilor hidrotehnice, pe baza datelor furnizate de structurile jude ene din subordinea/coordonarea M.M., M.A.P.D.R. sau M.Ec., dup! caz. 11. Centralizarea $i transmiterea solicit!rilor pre$edin ilor C.L.S.U. privind declararea st(rii de alert( pe raza unor localit! i $i transmiterea acestora pre$edintelui consiliului jude ean. 12. Solicitarea de la C.L.S.U. a necesarului estimat de evacuare a popula iei $i posibilit ! ile existente pe plan local. 13. Transmiterea c!tre C.L.S.U. a preciz!rilor privind autoevacuarea $i evacuarea preventiv! a oamenilor, animalelor $i bunurilor materiale n afara zonelor poten ial inundabile, pe baza informa iilor furnizate de structurile jude ene din subordinea/coordonarea M.M., M.A.P.D.R. sau M.Ec., dup! caz. 14. Transmiterea c!tre C.L.S.U. a unor preciz!ri, dup! cum urmeaz!: - asigurarea permanen ei la prim!rii $i opera ionalizarea centrelor operative; - verificarea $i actualizarea fluxului informa ional pentru avertizarea-alarmarea popula iei; - m!suri de evitare a blocajelor, n special n zonele podurilor, pode elor, prizelor de ap!, gurilor de evacuare $i n alte zone critice. 15. Solicitarea, de la structurile jude ene, a situa iei privind apari ia unor alte situa ii de urgen ! determinate de inunda iile provocate de accidentele la construc iile hidrotehnice. 16. Stabilirea for elor $i mijloacelor existente n vederea constituiri for elor de rezerv!. 17. Solicitarea de la institu iile jude ene descentralizate $i deconcentrate ale ministerelor a informa iilor privind efectele situa iei de urgen ! determinat! de inunda ii provocate de accidentele la lucr!rile hidrotehnice. 18. Solicitarea de la structurile jude ene abilitate din cadrul C.L.S.U. a datelor privind situa ia locuin elor afectate sau distruse. 19. Asigurarea cunoa$terii reparti iei for elor $i mijloacelor de interven ie n zonele afectate. 20. Solicitarea/primirea de la structurile teritoriale de drumuri $i C.F. din subordinea/coordonarea M.T.I. $ i I.J.P. a datelor privind existen a unor c!i de comunica ii blocate sau avariate. 21. Asigurarea particip!rii sau punerea la dispozi ie a mijloacelor tehnice necesare efectu!rii transporturilor de persoane, alimente $i materiale n zonele afectate. 22. Solicitarea, atunci cnd situa ia o impune, a sprijinului unor grup!ri operative stabilite de I.G.S.U. 23. Transmiterea c!tre C.L.S.U. a unor preciz!ri privind punerea n siguran ! a bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare. 24. Transmiterea c!tre C.L.S.U. a informa iilor furnizate de operatorii economici de profil din coordonarea/subordinea M.Ec. $i M.C.S.I. privind adoptarea deciziei de ntrerupere a furniz!rii energiei electrice, gazelor $i asigurarea comunica iilor n zonele inundate, pentru prevenirea electrocut!rilor, a intoxic!rilor sau a altor accidente tehnologice. 25. Ac iuni de evacuare a apei provenite din rev!rsare, infiltra ii $i din precipita ii, precum $i evacuarea apei din cl!dirile afectate $i canale tehnologice. 26. Participarea cu for e $i mijloace la ac iunile de distribuire a ajutoarelor c!tre popula ia afectat!. 27. Participarea cu for e $i mijloace la ac iunile de aplicare a m!surilor sanitaro-epidemice. 28. Transmiterea c!tre C.L.S.U., a datelor privind restric iile de consum a apei $i alimentelor n anumite zone. 29. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuiesc adoptate. 30. Participarea la coordonarea misiunilor de asigurare a apei $i hranei . 31. Participarea, la solicitare, al!turi de structurile jude ene ale M.A.I., la ac iunile de identificare a victimelor, sinistra ilor $i ntocmirea situa iei cu persoanele disp!rute. 32. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea ac iunilor de interven ie.

117

33. Constituirea la ordinul prefectului a comisiilor de evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen !.

118

4.1.2.. Cronologia de angajare a for elor n caz de inunda ii Mijloace la dispozi ie Plec!rii Ajungerii Nr n din loc crt dispunere raion 1 C+5 C+10 Activitatea ce se desf!$oar! Efective Obs

Tehnic!

Ordinul inspectorului $ef pentru interven ie (transmiterea la subunit! i) Anun area SVSU din zona afectat! $i limitrofe

*ef COJ, sub.op./disp.

Telefon fix, mobil, IC, fax

C+10

C+30

A. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Tg. Mure* Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe ..10.. autospeciale PSI; 62 motopompe; 15 cu 32 persoane .... b!rci cpl. ;.... grup electrogen; 32 cizme cauciuc; ..1.. autoturism de teren..1.. autocamion..2.. motopompe; 15 persoane ..2.. b!rci cpl. ;..1.. grup electrogen;..15.. cizme cauciuc; .... autoturism de teren.... autocamion..2.. motopompe; 35 persoane ..1.. b!rci cpl. ;.... grup electrogen;..35.. cizme cauciuc; ..1.. autoturism de teren..1.. autocamion 4.. motopompe; ..2.. b!rci cpl. ;..2.. grup

C+60

C+90

C+20

C+60

Interven ia e$alonului l al Dt. Tg. Mure$

C+120

C+160

Interven ia e$alonului ll al Dt. Tg. Mure$

C+60

C+100

Interven ia grup!rii operative a ISU

8 persoane

119

electrogen;..2.. cizme cauciuc;.. 8.. pelerine;..5.. corturi; Interven ia Dt. Sighi$oara ..1.. autoturism de teren..1.. autocamion..2..motopompe;..2.. b!rci cpl. ;..1.. grup electrogen;..20.. cizme cauciuc; ..1.. autoturism de teren..1.. autocamion..4.. motopompe; ..2.. b!rci cpl. ;.... grup electrogen;..20.. cizme cauciuc; ..1.. autoturism de teren.1.. autocamion..4.. motopompe; 20 persoane ..2.. b!rci cpl. ;..1.. grup electrogen;..20.. cizme cauciuc; .... autoturism de teren..1.. autocamion.3.. motopompe; 15 persoane ..2.. b!rci cpl. ;..1.. grup electrogen;..15.. cizme cauciuc; ..1.. autoturism de teren..1.. autoturism ora$..1.. b!rci cpl. ..15.. pelerine..2.. portavoce ..2 autocamion,1.. autoturism de teren..1.. b!rci cpl. 16 persoane ..16. cizme cauciuc;.16..pelerine;..3..corturi;..1.. portavoce

C+140

C+200

20 persoane

C+140

C+190

Interven ia Dt. Reghin

20 persoane

C+140

C+200

Interven ia Dt. Trn!veni

C+140

C+200

Interven ia Dt. S!rma$u

C+70 9

C+110

Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI), I.J.POLI 'IE

15 persoane

I.J.J. C+75 C+110

120

C+75

C+110

Gp. Mob. de Jandarmi UM 01752 Sighi$oara Interven ia structurilor jude ene cu func ii de sprijin - DSP DSV, Protec ia mediului - CRUCEA RO*IE, Interv.grup. de sprijin de la jud. limitrofe Interv.grup.de sprijin din alte

25 persoane

..1.. autocamion.... microbuz....b!rci cpl..25 cizme cauciuc..25.. pelerine;..4.. corturi;..1.. portavoce ..1.. autocamion..16.. cizme cauciuc;.pelerine;. portavoce ..1.. autoturism de teren

C+180

C+240

16 persoane Echipe specializate n func ie de amploarea inunda iilor

C+100 10 C+100 11

C+140

C+140 C+270

..1.. autoturism de teren

Interven ia grup!rilor de sprijin spr 12 C+24 h 13 14 15

Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea inunda iilor

Acordarea ajutoarelor pers.sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU, ori decte ori situa ia impune acest lucru *ef COJ, sub.op./disp.

La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de C. J. Mure$ Fax Rapoarte de la subunit! i/localit! i

B. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Sighi*oara 1 C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe 1 autospeciale PSI;13 motopompe;. b!rci cpl. ; 5 cu 5 persoane .... grup electrogen;5 cizme cauciuc; 1 autoturism de teren1 autocamion1 motopompe; 10 persoane 1 b!rci cpl. ;1 grup electrogen;10 cizme cauciuc;

C+20

C+60

Interven ia e$alonului l al Dt. Sighi$oara

121

C+120

C+180

Interven ia e$alonului ll al Dt. Sighi$oara Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. Trn!veni Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA) IPJ,I.J.J. Gp. Mob. de Jandarmi, UM 01752 Sigh. Interven ia structurilor cu func ii de sprijin -DSP, DSV,CRUCEA RO*IE, PROT.MEDIU

20 persoane

.... autoturism de teren.... autocamion1 motopompe; 1 b!rci cpl. ;.... grup electrogen;20 cizme cauciuc;

4 5 6 7 8

C+60 C+140 C+140 C+140 C+140

C+110 C+200 C+250 C+215 C+260

8 persoane 30 persoane 15 persoane 15 persoane 10 persoane

Idem nr.crt. A.4 1 autoturism de teren1 autocamion4 motopompe;3 b!rci cpl. ;1 grup electrogen;30 cizme cauciuc; Idem nr.crt. A.6 Idem nr.crt. A.7 Idem nr.crt. A.8

C+70

C+130

Conform planului de cooperare

10

C+70

C+130

11

C+270

Interv.grup. de sprijin de la jud. limitrofe Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea inunda iilor Interv.grup.de sprijin din alte

12 ia grup!rilor C+24 h spr Interven de sprijin

13 14 15

Acordarea ajutoarelor pers. sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, sub.op./disp. Fax

122

C. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Reghin 1 C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe 6 auto; 19 motopompe; b!rci cpl. ; 9 cu 17 persoane .... grup electrogen;17 cizme cauciuc; 1 autoturism de teren1 autocamion2 motopompe; 10 persoane 1 b!rci cpl. ;1 grup electrogen;10 cizme cauciuc; .... autoturism de teren... autocamion2 motopompe; 20 persoane 8 persoane 30 persoane 15 persoane 15 persoane 10 persoane 1 b!rci cpl. ;.... grup electrogen;20 cizme cauciuc; Idem nr.crt. A.4 Idem nr.crt. B.5. Idem nr.crt. A.5 Idem nr.crt. A.7 Idem nr.crt. A.8

C+20

C+60

Interven ia e$alonului l al Dt. Reghin

3 4 5 6 7 8

C+120 C+60 C+140 C+140 C+140 C+140

C+180 C+120 C+200 C+250 C+245 C+200

Interven ia e$alonului ll al Dt. Reghin Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. Trn!veni Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA)- IPJ, I.J.J. Gp. Mob. de Jandarmi UM 01752 Sigh. Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! - IPJ, I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi Interv.grup. de sprijin de la jud. limitrofe Interv.grup.de sprijin din alte

C+70

C+130

Conform planului de cooperare

10

C+70

C+130

11

C+270

Interven ia grup!rilor de sprijin 12 C+24 h

Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea inunda iilor

123

13 14 15

Acordarea ajutoarelor pers. sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ sub.op./disp. Fax

D. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Trn(veni 1 C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe Interven ia e$alonului l al Dt. Trn!veni autospeciale PSI;14 motopompe; 7 cu 21 persoane .... b!rci cpl. ;.... grup electrogen;21 cizme cauciuc; 1 autoturism de teren1 autocamion2 motopompe;1 b!rci cpl. ;1 grup electrogen;10 cizme cauciuc; .... autoturism de teren.... autocamion2 motopompe; 1 b!rci cpl. ;.... grup electrogen;20 cizme cauciuc; 4 5 6 7 8 C+60 C+140 C+140 C+140 C+140 C+110 C+205 C+205 C+260 C+220 Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! IPJ,I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi Interven ia structurilor cu func ii de sprijin -DSP, DSV,CRUCEA RO*IE, 8 persoane 30 persoane 15 persoane 15 persoane 10 persoane Idem nr.crt. A.4 Idem nr.crt. B.5 Idem nr.crt. A.5 Idem nr.crt. A.6 Idem nr.crt. A.8

C+20

C+60

10 persoane

C+120

C+180

Interven ia e$alonului ll al Dt. Trn!veni

20 persoane

C+70

C+130

Conform planului de cooperare

10

C+70

C+130

124

PROT.MEDIU 11 12 13 14 15 C+270 Interv.grup. de sprijin de la jud. limitrofe Interv.grup.de sprijin din alte Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea inunda iilor

ijin s C+24 h

Acordarea ajutoarelor pers. sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, sub.op./disp. Fax

E. Raionul de interven'ie al Deta*amentului S(rma*u 1 C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe autospeciale PSI;9 motopompe;.... b!rci cpl. ; 5 cu 5 persoane .... grup electrogen;5 cizme cauciuc; .... autoturism de teren1 autocamion2 motopompe; 10 persoane 1 b!rci cpl. ;.... grup electrogen;10 cizme cauciuc; .... autoturism de teren.... autocamion2 motopompe; Idem nr.crt. A.4 Idem nr.crt. B.5 Idem nr.crt. A.5 Idem nr.crt. A.6 Idem nr.crt. A.7

C+20

C+60

Interven ia e$alonului l al Dt. S!rma$u

3 4 5 6 7 8

C+120 C+60 C+140 C+140 C+140 C+140

C+180 C+120 C+200 C+255 C+200 C+220

Interven ia e$alonului ll al Dt. S!rma$u Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. Trn!veni

15 persoane 8 persoane 30 persoane 15 persoane 15 persoane 15 persoane

125

C+70

C+140

Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA) IPJ,I.J.J. Gp. Mob. de Jandarmi UM 01752 Sigh. Interv. structurilor cu func ii de sprijinDSP, DSV ,CRUCEA RO*IE, PROTEC'IA MEDIULUI Interv.grup. de sprijin de la jud. limitrofe Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea inunda iilor. Conform planului de cooperare

10

C+70

C+140

11

C+270

Interven ia grup!rilor de sprijin Interven ia grup!rilor de sprijin din alte 12 C+24 h 13 14 15 Acordarea ajutoarelor pers. sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, sub.op./disp. Fax

Materialele $i mijloacele de interven ie n caz de inunda ii sunt prezentate n Anexa nr.15

126

4.1.3. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n cazul producerii de alunec!ri, cutremure $i pr!bu$iri de teren 1. Primirea informa iei privind producerea situa iei de urgen ! $i punerea n aplicare a prevederilor Planului de ap rare n cazul producerii unor situa&ii de urgen& specifice provocate de cutremure #i/sau alunec ri/pr bu#iri de teren. 2. Solicitarea de la C.L.S.U. $i structurile teritoriale descentralizate/deconcentrate sau, dup! caz, n subordinea/coordonarea ministerelor: M.Ec., M.S., I.S.C., M.T.I., M.M., M.C.S.I., M.A.P.D.R., A.N.S.V.S.A., a informa iilor privind efectele situa iei de urgen ! determinat! de alunecarea $i/sau pr!bu$irea de teren cu implica ii asupra infrastructurii re elelor de transport a energiei $i gazelor naturale, cu urm!toarele preciz!ri: - amploarea #i evolu&ia alunec rilor #i pr bu#irilor de teren; - persoanele surprinse n medii ostile vie&ii; - locuin&e #i obiective economice avariate sau distruse; - c i de comunica&ii afectate sau posibil a fi afectate; - cursuri de ap posibil a fi afectate (blocate, poluate etc); - re&ele de transport energie electric , gaze #i/sau de telefonie afectate; - suprafe&e agricole #i colectivit &i de animale care au fost sau vor fi afectate n perioada imediat urm toare. 3. Informarea I.G.S.U. $i a institu iei prefectului cu privire la producerea evenimentului. 4. Solicitarea de la structurile subordonate $i de la C.L.S.U. a rapoartelor operative, centralizarea $ i analizarea datelor, $i informarea inspectorului general $i Pre$edintelui C.J.S.U. 5. Stabilirea for elor $i mijloacelor care vor participa la interven ie $i preg!tirea acestora pentru interven ie. 6. Convocarea membrilor C.J.S.U. n $edin ! extraordinar! 7. n func ie de natura situa iei create, amploarea $i complexitatea acesteia se activeaz! CJCCI, care poate func iona par ial sau total ncadrat conform procedurilor de activare pe faze astfel: - verde-rutin , personalul este asigurat de Inspectoratul pentru Situa&ii Urgen& ,,Horea al jude&ului Mure#; - galben-alert , personalul este asigurat de Inspectoratul pentru Situa&ii Urgen& ,,Horea al jude&ului Mure#; - portocaliu - activare par&ial a CJCCI, personalul Inspectoratului pentru Situa&ii Urgen& ,,Horea al jude&ului Mure# se suplimenteaz cu reprezentan&i ai institu&iilor implicate n gestionarea situa&iilor de urgen& ; ro#u - activare total , CJCCI func&ioneaz la capacitate maxim , reprezentan&ii institu&iilor deconcentrate la nivelul jude&ului asigur fundamentarea hot rrilor care vor fi luate n comitetul jude&ean #i ducerea la ndeplinire a acestor hot rri. 8. Centralizarea datelor privind organizarea interven iei $i a cererilor privind sprijinul e$alonului superior. 9. Solicitarea de la structurile locale de drumuri na ionale, jude ene, regionalele C.F., precum $i de la I.J.P. a situa iei privind blocajele pe c!ile de comunica ii, ca urmare a devierii circula iei sau restric ion!rii acesteia. 10. Transmiterea c!tre C.L.S.U. din zona afectat! a preciz!rilor privind: - asigurarea continuit &ii la prim riile din localit &ile afectate de producerea unor alunec ri #i pr bu#iri de teren la exploat ri miniere, inclusiv la cele cu implica&ii asupra infrastructurii re&elelor de transport a energiei #i gazelor naturale de mare amploare; - asigurarea fluxului informa&ional-decizional; - asigurarea ad postirii #i hr nirii popula&iei r mase f r locuin&e;
127

- alte preciz ri cu caracter organizatoric. 11. Centralizarea solicit!rilor pre$edin ilor C.L.S.U. privind declararea st(rii de alert(. 12. Formularea propunerii de solicitare, la nevoie, a unor ajutoare de asisten ! de specialitate din partea altor institu ii de specialitate. 13.Solicitarea de la C.L.S.U. a datelor privind necesarul estimat de evacuare a popula iei sinistrate $i posibilit! ile existente n vederea constituirii urm!toarelor elemente de dispozitiv: - raionul de evacuare a victimelor #i sinistra&ilor; - punctul medical; - raionul (locul) de evacuare a bunurilor materiale; - raionul de evacuare a animalelor; - locul taberei de sinistra&i; - punctul de asisten& tehnic . 14. Solicitarea, primirea $i transmiterea c!tre C.L.S.U., periodic, a datelor privind: - restric&iile de consum a apei #i alimentelor n anumite zone; - desf #urarea ac&iunilor de autoevacuare a popula&iei; - evacuarea unor categorii de animale #i bunuri; 15. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuiesc adoptate. 16. Participarea la coordonarea misiunilor de asigurarea a apei $i hranei (n primele 72 de ore). 17. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea ac iunilor de interven ie. 18. Constituirea la ordinul prefectului a comisiilor de evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen !.

128

4.1.4. Cronologia de angajare a for elor n caz de alunec!ri, cutremure $i pr!bu$iri de teren Mijloace la dispozi ie Nr crt Plec!rii din loc dispunere C+5 C+10 Ajungerii n raion C+10 C+30 Ordinul inspectorului $ef pentru interven ie (transmiterea la subunit! i) Anun area SVSU din zona afectat! $i limitrofe *ef COJ, sub. operativ/dis p. Telefon fix, mobil, IC, fax Activitatea ce se desf!$oar! Efective Obs

Tehnic!

1 2

A. Raionul de interven ie al Deta$amentului Tg. Mure$ C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe (1-10) 10 autospeciale PSI;.... grup 27 electrogen;unelte genistice persoane 1 autoturism de teren, 1 autocamion 2. C+10 C+70 Interven ia e$alonului l al Dt. Tg. Mure$ 15 persoane 1 grup electrogen;15 cizme cauciuc; unelte genistice 1 autocamion;2 motopompe; 3. C+120 C+180 Interven ia e$alonului ll al Dt. Tg. Mure$ 30 persoane 1 asp. interv.dezastre; 1 grup electrogen;unelte genistice; 5 persoane 1 autoturism de teren; 1 motopompe;

1.

4.

C+75

C+120

Interven ia grup!rii operative a ISU

129

2 grup electrogen;5 cizme cauciuc; 5 pelerine;2 corturi; 1 autoturism de teren;1 autocamion 5. C+140 C+200 Interven ia Dt. Reghin 20 persoane 1 motopompe;1 grup electrogen; 20 cizme cauciuc;unelte genistice 1 autoturism de teren;1 autocamion 6. C+140 C+190 Interven ia Dt. Trn!veni 20 persoane 1 motopompe;1 grup electrogen; 20 cizme cauciuc;unelte genistice 1 autoturism de teren; 1 autocamion 7. C+140 C+200 Interven ia Dt. Sighi$oara 20 persoane 1 motopompe;1 grup electrogen; 20 cizme cauciuc;unelte genistice 1 autocamion;1 motopompe; 8. C+140 C+200 Interven ia Dt. S!rma$u 15 persoane 1 grup electrogen;15 cizme cauciuc;

130

unelte genistice Interv. for elor structurilor cu care se coopereaz! I.P.J. 15 persoane 1 auto ora$; 15 pelerine; 2 portavoce 2 autocamion; 1 autoturism de teren 16 persoane 9. C+10 C+70 3 corturi;1 portavoce 1 autocamion; 1 microbuz; 25 cizme cauciuc;25 .pelerine;4 25 persoane corturi; 1 portavoce C+10 10. C+80 Interven ia structurilor jude ene cu func ii de sprijin: INSP.DE STAT N CONSTRUC'II, DSP, DSV PROT. MEDIULUI, CRUCEA RO*IE, Echipe speciali zate n func ie de amploare 1 autoturism de teren 1 autoturism de teren 1 autoturism de teren 16 cizme cauciuc;16 pelerine;

- I.J.J.

- Gp. Mob. de Jandarmi

11. 12. 13. 14. 15.

C+270 C+24 h

Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe Interven ia grup!rilor de sprijin din alte jude e Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor

Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea alunec!rilor

La solicitarea autorit ! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de C. J. Mure$ *ef COJ, sub. Fax Rapoarte de la

La ordin

Rapoarte operative c!tre IGSU

131

Op./dispecer at B.Raionul de interven'ie al Deta*amentului Reghin 1 C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe: (1 6) 17 persoane

subunit! i/localit! i

6 autospeciale PSI;unelte genistice 1 autocamion1 motopompe;

C+10

C+70

Interven ia e$alonului l al Dt. Reghin

10 persoane 10 cizme cauciuc;unelte genistice 1 autoturism de teren1 motopompe; 20 persoane 1 grup electrogen;unelte genistice;

C+120

C+200

Interven ia e$alonului ll al Dt. Reghin

4 5 8 9 10

C+85 C+140 C+140 C+140 C+140

C+150 C+200 C+190 C+250 C+250

Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia Dt. Trn!veni Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MIRA,) -I.J.POLI'IE; I.J.J.; Gp. Mob. de Jandarmi

5 persoane 30 persoane 10 persoane 15 persoane 15 persoane

Idem nr.crt. A.4 Idem nr.crt. A.3. Idem nr.crt. A.8 Idem nr.crt. A.6 Idem nr.crt. A.7

11

C+10

C+70

Conform planului de cooperare

132

12

C+10

C+70

Interven ia structurilor cu func ii de sprijin : INSP.DE STAT N CONSTRUC'II; DSP, DSV,,CRUCEA RO*IE, PROTEC'IA MEDIULUI. Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea alunec!rilor La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, sub. Op./dispecer at

13

C+270

Interven 14 ia grup!rilor C+24 de sprijin h Interven ia grup!rilor de sprijin din alte jude e 15 16 Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor

17

La ordin

Rapoarte operative c!tre IGSU

Fax

C+60

C+90

C. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Trn(veni 14 3 autospeciale PSI;14 cizme persoane cauciuc; Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe: (1-3) unelte genistice; 1 autoturism de teren;1 autocamion

C+10

C+60

Interven ia e$alonului l al Dt. Trn!veni

10 persoane

2 motopompe;1 grup electrogen; 10 cizme cauciuc;unelte genistice

133

3 4 5 6 8 7

C+120 C+70 C+70 C+70 C+70 C+70

C+180 C+120 C+130 C+130 C+120 C+180

Interven ia e$alonului ll al Dt. Trn!veni Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia Dt. Reghin Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MIRA, MA): I.J.POLI 'IE; I.J.J.; Gp. Mob. de Jandarmi; Gp. Mob. de Jandarmi Interven ia structurilor cu func ii de sprijin: INSP.DE STAT N CONSTRUC'II, DIREC'IA DE S(N(TATE PUBLIC(, DIRECTIA SANITAR VETERINAR(,CRUCEA RO*IE, PROTEC'IA MEDIULUI. Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe

20 persoane unelte genistice 5 persoane Idem nr.crt. A.4 30 persoane Idem nr.crt. A.3. 15 persoane Idem nr.crt. A.7 10 persoane Idem nr.crt. A.8 15 persoane Idem nr.crt. A.5

C+10

C+60

Conform planului de cooperare

10

C+10

C+70

11

C+270

Interven 12 ia grup!rilor C+24 de sprijin h Interven ia grup!rilor de sprijin din alte jude e 13 14 Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor

Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea alunec!rilor La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, subofi er operativ/

15

La ordin

Rapoarte operative c!tre IGSU

Fax

134

dispecerat E. Raionul de interven'ie al Deta*amentului S(rma*u 2 autospeciale PSI; 1 grup 5 persoane electrogen; 5 cizme cauciuc; 1 autocamion; 2 motopompe; 2 C+10 C+60 Interven ia e$alonului l al Dt. S!rma$u 10 persoane 1 grup electrogen;10 cizme cauciuc; unelte genistice 3 4 5 6 7 8 C+120 C+65 C+140 C+140 C+140 C+140 C+170 C+120 C+190 C+200 C+200 C+240 Interven ia e$alonului ll al Dt. S!rma$u Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Trn!veni Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MIRA, MA): I.J.POLI 'IE; I.J.J.; Gp. Mob. de Jandarmi 15 persoane 15 cizme cauciuc;unelte genistice

C+60

C+90

Interven ia SVSU din zona afectat! $i limitrofe (1-2)

5 persoane Idem nr.crt. A.4 15 persoane Idem nr.crt. A.5 30 persoane Idem nr.crt. B.3 15 persoane Idem nr.crt. A.6 15 persoane Idem nr.crt. A.7

C+10

C+70

Conform planului de cooperare

135

10

C+10

C+70

Interven ia structurilor cu func ii de sprijin: INSP.DE STAT N CONSTRUC'II, DIREC'IA DE S(N(TATE PUBLIC(, DIRECTIA SANITAR VETERINAR(,CRUCEA RO*IE,PROTEC'IA MEDIULUI. Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea alunec!rilor. La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, subofi er operativ/ dispecerat

11

C+270

Interven 12 ia grup!rilor C+24 de sprijin h Interven ia grup!rilor de sprijin din alte jude e 13 14 Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor

15

La ordin

Rapoarte operative c!tre IGSU

Fax

N O T ( For ele $i mijloacele necesare interven iei existente n dotarea SVSU /localit! i sunt conform tabelului anex!

Materialele $i mijloacele de interven ie n caz de n caz de alunec!ri, cutremure $i pr!bu$iri de teren sunt prezentate n Anexa nr.16

136

4.1.5. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de grip! aviar!, epizootii

1. Primirea notific !rii cu privire la declan$area unei epizootii pe teritoriul jude ului $i diseminarea informa iilor c!tre structurilor cu atribu ii. 2. Informarea I.G.S.U. $i a Institu iei Prefectului cu privire la producerea evenimentului. 3. Stabilirea for elor $i mijloacelor care vor interveni potrivit planurilor existente sau la solicitarea autorit! ilor publice locale. 4. Convocarea n $edin ! extraordinar! a C.J.S.U. $i C.J.C.C.I. dac! este cazul. 5. Transmiterea c!tre C.L.S.U. posibil a fi afectate, precum $i c!tre institu iile care gestioneaz! o astfel de situa ie de urgen ! hot!rrii C.J.S.U., pentru realizarea m!surilor de protec ie $i preg!tire a interven iei. 6. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuie adoptate. 7. Punerea n aplicare n p!r ile specifice a Planului jude&ean de management al situa&iilor de urgen& generate de epizootii 8. Avertizarea popula iei $i luarea m!surilor specifice pentru limitarea r!spndirii epizootiei. 9. Stabilirea mijloacelor necesare transporturilor de persoane, alimente $i materiale n zonele afectate de epizootii. 10. Asigurarea schimbului de informa ii cu structurile deconcentrate ale M.S., M.A.I./Direc ia Medical!, M.Ap.N., A.N.S.V.S.A., M.T.I., M.A.E., A.N.R.S., O.C.S.P.S., S.N.C.R.R. 11. ntocmirea inform!rilor c!tre popula ie $i a comunicatelor de pres!. 12. Monitorizarea tuturor activit! ilor desf!$urate de c!tre for ele participante, culegerea $i centralizarea datelor. 13. Alimentarea cu ap! a filtrelor de dezinfectare, cu autospecialele de interven ie din dotarea inspectoratelor jude ene. 14. Prin mass-media se vor desf!$ura ac iunile de informare a cet! enilor cu privire la modul de comportare la locuin ele individuale $i n colectivit! ile umane. 15. Solicitarea sprijinului Inspectoratului General de Avia ie al M.A.I., n vederea execut!rii cercet!rii, transportului sau evacu!rii unor categorii de persoane aflate n dificultate. 16. Centralizarea solicit!rilor pre$edin ilor C.L.S.U. privind declarararea st(rii de alert( pe raza unor localit! i $i informarea operativ! a C.J.S.U. 17. Solicitarea, primirea $i transmiterea c!tre C.L.S.U., periodic, a preciz!rilor privind restric iile de consum a apei $i alimentelor n anumite zone sau desf!$urarea unor activit! i ale popula iei. 18. Intensificarea fluxului decizional-informa ional cu structurile subordonate $i de cooperare. 19. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea ac iunilor de interven ie. 20. Constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen !.

137

4.1.6. Cronologia de angajare a for elor n caz de grip! aviar!, epizootii Mijloace la dispozi ie Nr crt 1 Ora ajungerii n raion C C+ 5 C+10 C+ 10 C+70 C+120 C+200 C+75 C+160 C+50 Solicitarea de c!tre D.S.V./ CJSU Ordinul inspectorului $ef pentru interven ie (transmiterea la subunit! i) Interven ia e$alonului I al subunir! ii / raionul de interven ie Interven ia e$alonului II al subunir ! ii / raionul de interven ie Interven ia grup!rii operative a ISU For e care particip! la nivel de SVSU Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MIRA, MA) I.P.J. 7 C+80 - I.J.J. - Gp. Mob. de Jandarmi *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Telefon fix, mobil, IC, fax Activitatea ce se desf!$oar! Efective Obs

Tehnic! $i materiale

10 persoane / subunitate 20 persoane / subunitate 5 persoane SVSU / raioane de interven ie

Mijloace specifice de protec ie pe efectiv

Mijloace specifice de protec ie pe efectiv

Mijloace specifice de protec ie pe efectiv

Mijloace specifice de protec ie pe efectiv

15 persoane

Mijloace specifice de protec ie pe efectiv

16 persoane 25 persoane

Mijloace specifice de protec ie pe efectiv Mijloace specifice de protec ie pe efectiv

138

C+180

- UM 01752 Sighi$oara

6 persoane

Mijloace specifice de prot. pe efectiv 2 autospeciale de decontaminare Mijloace specifice de protec ie pe efectiv $i mijloace de interven ie

Interven ia structurilor jude ene cu func ii de sprijin: DSP, DSV, C+5 C+80 PROTEC'IA MEDIULUI, CRUCEA RO*IE,

Echipe specializate

139

4.1.7. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de nz!peziri 1. 2. 3. 4. 5. Luarea la cuno$tin ! despre producerea nz!pezirilor. Informarea I.G.S.U. $i a Institu iei Prefectului cu privire la producerea evenimentului. Punerea n aplicare in p!r ile specifice a planului jude ean ntocmit n acest sens. Analiza situa iei operative din zonele $i localit! ile unde s-au produs nz!peziri. n func ie de natura situa iei create, amploarea $i complexitatea acesteia se activeaz! CJCCI, care poate func iona par ial sau total ncadrat conform procedurilor de activare pe faze astfel: - verde-rutin , personalul este asigurat de Inspectoratul pentru Situa&ii Urgen& ,,Horea al jude&ului Mure#; - galben-alert , personalul este asigurat de Inspectoratul pentru Situa&ii Urgen& ,,Horea al jude&ului Mure#; - portocaliu - activare par&ial a CJCCI, personalul Inspectoratului pentru Situa&ii Urgen& ,,Horea al jude&ului Mure# se suplimenteaz cu reprezentan&i ai institu&iilor implicate n gestionarea situa&iilor de urgen& ; - ro#u - activare total , CJCCI func&ioneaz la capacitate maxim , reprezentan&ii institu&iilor deconcentrate la nivelul jude&ului asigur fundamentarea hot rrilor care vor fi luate n comitetul jude&ean #i ducerea la ndeplinire a acestor hot rri. 6. Transmiterea c!tre C.L.S.U. a datelor care fac obiectul inform!rii publice $i avertizarea popula iei despre alte tipuri de risc care se pot manifesta ca urmare a producerii nz!pezirilor. 7. Participarea al!turi de for ele cu care se coopereaz! la executarea misiunilor pentru: asigurarea transportului la spital a persoanelor care necesit dializ #i a femeilor ns rcinate aflate n zone izolate; evacuarea persoanelor r mase blocate n trafic; deblocarea cursurilor rurilor de forma&iunile de ghe&ari; n#tiin&area, alarmarea #i evacuarea persoanelor, n cazul producerii inunda&iilor (ca situa&ii de urgen& complementare); monitorizarea evolu&iei situa&iilor de urgen& . 11. Men inerea leg!turii de cooperare cu C.L.S.U., precum $i cu structurile descentralizate/ deconcentrate, sau dup! caz, aflate n subordinea/coordonarea M.T.I., M.S., M.M., M.A.I./D.G.P.R., Poli ia TF #i Poli&ia Rutier . 12. Solicitarea $i primirea de la structurile jude ene ale S.T.S. $i M.C.S.I. a datelor privind situa ia comunica iilor $i necesit! ile de sprijin. 13. Preg!tirea rezervelor de for e $i mijloace, pentru a desf!$ura activit! i operative temporare. 14. Monitorizarea operatorilor economici - surse poten iale de risc, concomitent cu asigurarea st!rii de operativitate a subunit! ilor de serviciu organizate conform legii. 15. Informarea operativ! a I.G.S.U. despre pericolul ori producerea unor situa ii de urgen ! complementare. 16. Solicitarea de zboruri de recunoa$tere $i supraveghere, transportul unor efective $i mijloace de interven ie n cazuri de urgen !, de c!tre Inspectoratul General de Avia ie, ori pentru evacuarea aeromedical!, de urgen ! n baza planurilor de cooperare aprobate de conducerea ministerului $i n func ie de condi iile de anotimp $i starea vremii. 17. Centralizarea solicit!rilor pre$edin ilor C.L.S.U. privind declararea st(rii de alert( pe raza unit! ii administrativ-teritoriale sau a mai multor localit! i $i transmiterea acestora pre$edintelui C.J.S.U. 18. Solicitarea de la C.L.S.U. a datelor privind necesarul estimat de cazare temporar! a persoanelor afectate direct sau indirect de c!deri masive de z!pad! $i producerea de polei. 19. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuiesc adoptate.

140

20. Solicitarea de la structurile jude ene aflate n coordonarea/ subordinea/ autoritatea M.T.I. a rutelor ocolitoare ce vor fi folosite de c!l!tori att pentru traficul rutier ct $i feroviar $i solicitarea inform!rii popula iei prin mass-media. 21. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U., S.P.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea misiunilor. 22. Constituirea de comisii de inventariere $i evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen !

141

4.1.8. Cronologia de angajare a for elor n caz de nz!peziri Mijloace la dispozi ie Plec!rii din loc dispune re C+5 Ajungeri i n raion C+10 Ordinul inspectorului $ef pentru interven ie (transmiterea la subunit! i) Anun area SVSU din zona afectat! $i limitrofe Activitatea ce se desf!$oar! Efective

Nr crt

Tehnic!

*ef COJ, subofi er operativ/dispecerat

Telefon fix, mobil, IC, fax

C+10

C+30

Zona de competen ! a ISU Mure$ C+60 C+90 Interven ia SVSU din zona afectat! $i 1 limitrofe 2 C+10 C+80 Interven ia e$alonului l al subunit! ii / raionul de interven ie Interven ia e$alonului Il al subunit ! ii / raionul de interven ie Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia e$alonului Il al subunit ! ilor Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA) - I.P.J. 15 persoane / subunitate 1 autoturism de teren1 autocamion 1 grup electrogen;15 cizme cauciuc groase 1 autoturism de teren1 ASp. interv.dezastre 30 persoane 2 grup electrogen;50 lope i z!pad! unelte genistice; 1 auto.1 autocamion1 grup electrogen;5 cizme cauciuc;5 pelerine;4 corturi; 1 autocamion, Unelte genistice 3 autoturism ora$15 pelerine1 portavoce

C+120

C+200

4 5 6

C+85 C+120 C+10

C+150 C+200 C+90

5 persoane 20 persoane 15 persoane

142

2 autocamion1 autoturism3corturi;1 buc!t!rie de campanie - I.J.J. - Gp. Mob. de Jandarmi Interven ia structurilor jude ene cu func ii de sprijin : - Sec ia de Drumuri Na ionale Tg.Mure$ - DSP; DSV - PROTEC'IA MEDIULUI - CRUCEA RO*IE, 8 C+270 Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe Echipe specializate n func ie de amploarea nz!pezirilor 1 autoturism de teren 16 persoane Unelte genistice 25 persoane 1 autocamion1 microbuz, 4 corturi;1 portavoce

C+160 7

C+250

Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea nz!ezirilor

9 10 11

or de sprijin InterIterven ia grup!rilor de sprijin din alte C+ 24 h Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de C. J. Mure$ Fax *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Rapoarte de la subunit! i/localit! i

12

N O T ( For ele $i mijloacele necesare interven iei existente n dotarea SVSU / localit! i sunt conform tabelului anex! Situa ia utilajelor $i materialelor pentru dez!pezire sunt prezentate n Anexa nr.17

143

4.1.9. Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de incendii de p!dure (fond forestier)

1. Primirea informa iei privind izbucnirea unui incendiu la fondul forestier. 2. Deplasarea la locul interven iei a structurilor prev!zute n plan. 3. Alertarea C.L.S.U./S.V.S.U./structuri teritoriale ale M.A.P.D.R. n al c!rui sector de competen ! s-a produs evenimentul 6. Solicitarea de la C.L.S.U. $i structurile teritoriale ale M.A.P.D.R. a rapoartelor preliminarii privind situa ia operativ!. 7. Informarea I.G.S.U. $i a institu iei prefectului cu privire la producerea evenimentului 8. Monitorizarea situa iei operative $i analizarea scenariilor privind obiectivele poten ial afectabile n vederea stabilirii categoriilor de for e $i mijloace ce pot fi ntrebuin ate 9. Coordonarea for elor $i mijloacelor proprii stabilite prin planurile de analiz! $i acoperire a riscurilor, pentru localizarea, limitarea propag!rii $i stingerea incendiului 10. Informarea periodic! a I.G.S.U./pre$edintelui C.J.S.U. cu datele privind situa ia operativ! 11. Elaborarea propunerilor privind activarea C.L.S.U. $i C.J.S.U $i C.J.C.C.I dup! caz. 12. Intensificarea fluxului informa ional-decizional, n vederea transmiterii de informa ii, prognoze $ i avertiz!ri c!tre popula ie $i institu iile publice din zonele afectate de situa ia de urgen !. 13. Solicitarea $i primirea de la structurile teritoriale de drumuri $i C.F. din subordinea/coordonarea M.T.I. $i I.J.P., a datelor privind existen a unor c!i de comunica ii blocate sau avariate. 14. Transmiterea c!tre C.J.S.U. a solicit!rilor pre $edin ilor C.L.S.U. privind oportunitatea declar!rii st(rii de alert( la nivelul unor localit! i. 15. Transmiterea cererilor privind suplimentarea for elor $i mijloacelor de interven ie, n raport cu evolu ia situa iei operative. 16. Organizarea $i coordonarea, mpreun! cu structurile M.A.P.D.R., a lucr!rilor de amenajare necesare limit!rii propag!rii incendiului. 17. Transmiterea unor preciz!ri suplimentare cu privire la stabilirea locului/raioanelor de: - evacuare a victimelor; - evacuare a bunurilor materiale; - amenajare a taberei de sinistra&i/evacua&i 28. Coordonarea, mpreun! cu C.L.S.U. a ac iunilor de evacuare a unor categorii de popula ie $i bunuri $ i ac iunile de asigurare a subzisten ei persoanelor evacuate 29. Solicitarea la I.G.S.U. sau dup! caz la C.J.S.U a unor resurse umane $i materiale suplimentare n vederea gestion!rii situa iei de urgen !. 30. Asigurarea logistic! a ac iunilor de interven ie 31. Informarea popula iei despre m!surile ntreprinse $i m!surile de protec ie ce trebuie adoptate. 32. Centralizarea informa iilor furnizate de structurile deconcentrate ale ministerelor, C.L.S.U., S.V.S.U., S.P.S.U. privind m!surile de limitare a efectelor incendiului la fondul forestier. 33. Solicitarea $i primirea de la structurile teritoriale de drumuri $i C.F. din subordinea/coordonarea M.T.I. $i I.J.P., a datelor privind existen a unor c!i de comunica ii blocate sau avariate. 34. Stingerea incendiului, regruparea for elor $i mijloacelor, stabilirea cauzelor $i condi iilor care au favorizat producerea acestora, restabilirea capacit! ii operative. 35. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U., S.P.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea ac iunilor de interven ie. 36. Constituirea comisiilor de evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen !.

144

4.1.10. Cronologia de angajare a for elor n cazul incendiilor de p!dure Mijloace la dispozi ie Nr crt Plec!rii din loc dispunere C+2 C+10 Ajungerii n raion C+7 C+30 Ordinul ins. $ef pentru interven ie (transmiterea la sub.) Anun area SVSU din zona afectat! $i limitrofe *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Telefon fix, mobil, IC, fax Activitatea ce se desf!$oar! Efective Obs

Tehnic!

1 2

ARaionul de interven'ie al Deta*amentului Tg. Mure* 1 Interven ia OCOLULUI SILVIC de care apar ine zona afectat! de incendiu C+20 C+60 Interven ia e$alonului l al Dt. Tg. Mure$ Interven ia e$alonului ll al Dt. Tg. Mure$ Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. Trn!veni

Conform planului de interven ie al Ocolului Silvic 15 persoane 1 autocamion; 1 motofier!str!u; 1 motopompe; 15 cizme cauciuc; 1auto.teren ,1 autocamion, 1 grup electrogen; 20 .cizme cauciuc; 1auto teren, 1 motopompe; pelerine; 8 cizme ; 8

C+120

C+160

20 persoane

4 5 6 7

C+60 C+140 C+140 C+140

C+100 C+200 C+190 C+200

8 persoane 10 persoane 10 persoane 10 persoane

1 autocamion; 1motofier!str!u; 10 cizme; 1 autocamion;1 motofier!str!u; 10 cizme cauciuc; 1 autocamion; 1 motofier!str!u; 10

145

cizme cauciuc; 8 C+140 C+200 Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor cu care se coopereaz! IPJ - I.J.J. C+70 C+110 16 persoane 10 persoane 1 autocamion; 1 motofier!str!u; 10 cizme cauciuc; 1 auto teren, 1 auto, 8 pelerine portavoce 2

C+70

C+110

15 persoane

2 autocamion, 1 autoturism de teren, 16 cizme cauciuc; 16 pelerine; 3 corturi; 1 portavoce 1 autocamion 1 microbuz, 25 cizme cauciuc; 25 pelerine; 4 corturi; 1 portavoce autoturism de teren

C+70

C+110

- Gp. Mob. de Jandarmi

25 persoane

10

C+100

C+140

Interven ia structurilor jude ene cu func ii de sprijin - DSP, DSV, PROT.MEDIULUI, CRUCEA RO*IE, Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe

Ech.pecializate func ie de amploarea incendiului

11

C+270

Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea incendiului Interven ia grup!rilor de sprijin Int 12 C+24 h 13 14 15 Interven ia grup!rilor de sprijin din alte La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de C. J. Mure$ *ef COJ, sub. Op./dispecerat Fax-Rapoarte de lasubunit! i/localit ! i

Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

B. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Sighi*oara

146

Interven ia OCOLULUI SILVIC de care apar ine zona C+20 C+60 Interven ia e$alonului l al Dt. Sighi$oara Interven ia e$alonului ll al Dt. Sighi$oara Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. Trn!veni Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! I.P.J., I.J.J., Gp. Mob. de Jand., UM 01752 Sighi$oara

Conform planului de interven ie al Ocolului Silvic 1 autocamion, 1 motofier!str!u; 10 cizme cauciuc; 1auto. teren, 1motopompe;1grup electrogen;10 cizme Idem nr.crt. A.4 1 autocamion, 1 motofier!str!u; 15 cizmecauciuc; Idem nr.crt. A.6 Idem nr.crt. A.7 Idem nr.crt. A.8

10 persoane

3 4 5 6 7 8

C+120 C+60 C+140 C+140 C+140 C+140

C+180 C+110 C+200 C+250 C+215 C+260

10 persoane 8 persoane 15 persoane 10 persoane 10 persoane 10 persoane

C+70

C+130

Conform planului de cooperare 10 C+70 C+130 Interven ia structurilor cu func ii de sprijin: DSP,DSV,CRUCEA RO*IE, PROT. MEDIULUI. Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe Interven ia grup!rilor de sprijin din alte Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea incendiului

11

C+270

Interven ia grup!rilor de sprijin In 12 C+24 h 13

Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate

147

14 15

Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, sub. Op./dispecerat Fax

C. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Reghin 1 Interven ia OCOLULUI SILVIC de care apar ine zona afectat! de incendiu C+20 C+60 Interven ia e$alonului l al Dt. Reghin Interven ia e$alonului ll al Dt. Reghin Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. Trn!veni Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! I.P.J, I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi, UM 01752 Sighi$oara Conform planului de cooperare 10 C+70 C+130 Interven ia structurilor cu func ii de sprijin: DSP,DSV,CRUCEA RO*IE, PROT.MEDIULUI. Interven ia grup!rilor de sprijin de la jude ele limitrofe Cu aprobarea IGSU, n func ie de amploarea incendiului Conform planului de interven ie al Ocolului Silvic 1 autocamion, 1 motofier!str!u; 1 motopompe; 1autoturism de teren, 1 grup electrogen; 20 cizme ; Idem nr.crt. A.4 Idem nr.crt. B.5. Idem nr.crt. A.5 Idem nr.crt. A.7 Idem nr.crt. A.8

10 persoane

3 4 5 6 7 8

C+120 C+60 C+140 C+140 C+140 C+140

C+180 C+120 C+200 C+250 C+245 C+200

20 persoane 8 persoane 15 persoane 10 persoane 10 persoane 10 persoane

C+70

C+130

11

C+270

148

Interven ia grup!rilor de sprijin Inte 12 C+24 h 13 14 15

Interven ia grup!rilor de sprijin din alte La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, sub. Op./dispecerat Fax

Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

D. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Trn(veni 1 Interven ia OCOLULUI SILVIC de care apar ine zona afectat! de incendiu Conform planului de interven ie al Ocolului Silvic 1 autocamion, 1 motofier!str!u; 1 motopompe; 10 cizme cauciuc; 3 4 5 6 7 8 C+120 C+60 C+140 C+140 C+140 C+140 C+180 C+110 C+205 C+205 C+260 C+220 Interven ia e$alonului ll al Dt. Trn!veni Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia Dt. Tg. Mure$ Interven ia Dt. Sighi$oara Interven ia Dt. Reghin Interven ia Dt. S!rma$u Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA): I.J.POLI'IE, I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi, Gp. Mob. de Jandarmi 20 persoane 8 persoane 15 persoane 10 persoane 10 persoane 10 persoane 1auto. de teren, 1 grup electrogen; 20 cizme cauciuc; Idem nr.crt. A.4 Idem nr.crt. B.5 Idem nr.crt. A.5 Idem nr.crt. A.6 Idem nr.crt. A.8

C+20

C+60

Interven ia e$alonului l al Dt. Trn!veni

10 persoane

C+70

C+130

Conform planului de cooperare

149

10

C+70

C+130

Interven ia structurilor cu func ii de sprijin: DIREC'IA DE S(N(TATE PUBLIC(, DIRECTIA SANITAR - VETERINAR(, CRUCEA RO*IE, PROTEC'IA MEDIULUI.

150

4.1.11.Coordonarea ac iunilor de r!spuns n caz de accidente chimice 1. Primirea informa iei privind producerea unui accident chimic prin serviciul de urgen ! 112 $i solicitarea detaliilor privind: locul producerii, data, mprejur!ri, primele m!suri luate etc. 2. Solicitarea informa iilor suplimentare privind: locul producerii, data, mprejur !ri, tipul substan ei chimice toxice industriale, primele m!suri luate etc. 3. Informarea IGSU $i a institu iei prefectului despre situa ia produs!. 4. Transmiterea semnalelor/indicativelor de alarmare/avertizare a popula iei, operatorilor economici $ i subunit! ilor proprii ce pot fi afectate. 5. Alertarea/alarmarea structurilor prev!zute n planurile de cooperare n vederea deplas!rii la locul . 6. Analizarea situa iei operative $i ntocmirea de propuneri n consecin !, avndu-se n vedere Planul de interven ie existent, tipul, cantitatea $i natura substan elor chimice toxice industriale, condi iile meteo locale, c!ile de acces, dotarea structurilor de interven ie. 7. Constituirea n cadrul C.O.J. a unei celule de r!spuns n care s! fie coopta i $i reprezentan i din cadrul Inspec iei de Prevenire sau dup! caz activarea par ial! a C.J.S.U / CJCCI. 8. Prognozarea unor elemente necesare gestion!rii situa iei de urgen !, func ie de tipul S.C.T.I. $i a cantit! ii eliberat! n atmosfer!, dintre care: raza zonelor letale $i de intoxicare pentru popula ia neprotejat!, timpul de ajungere a norului contaminat la anumite distan e fa ! de locul evenimentului. 9. Primirea datelor preliminare privind cauzele producerii evenimentului $i a condi iilor care au favorizat evolu ia acestuia. 10. Primirea datelor privind rezultatul recunoa$terilor, analiza situa iei, luarea deciziei $i darea ordinului de interven ie; evacuarea, salvarea $i/sau protejarea persoanelor, animalelor $i bunurilor; realizarea, $ i adaptarea la situa ia concret! a dispozitivului de interven ie; realizarea manevrei de for e $i mijloace. 11. Transmiterea comunicatelor c!tre popula ie $i informarea despre modul de comportare $i m!surile urgente necesar a fi adoptate. 12. Solicitarea resurselor prev!zute n plan dup! cum urmeaz!: echipamente $i mijloace de protec ie $ i detec ie, decontaminatori, puncte de decontaminare, antidoturi, mijloace de n$tiin are, capacit! i de spitalizare, surse de alimentare cu ap! pentru autospeciale etc. 13. Transmiterea c!tre C.L.S.U., S.V.S.U., a unor informa ii preliminare. 14. Asigurarea schimbului de informa ii cu operatorul economic poluator, n vederea furniz!rii de informa ii suplimentare $i a m!surilor ntreprinse pentru gestionarea situa iei de urgen !. 15. ntocmirea raportului preliminar de informare a conducerii I.G.S.U. $i Pre$edintelui C.J.S.U 16. Transmiterea c!tre I.G.S.U. a solicit!rii pre$edintelui C.J.S.U.privind declararea st(rii de alert( pe raza administrativ-teritorial! a jude ului sau a mai multor localit! i., sau dup! caz a municipiului Bucure$ti $i sectoarelor acestuia. 17. Centralizarea datelor furnizate de C.L.S.U. referitoare la: - caracteristicile evenimentului #i a zonei prognozate a fi afectat (raz , suprafa& , localit &i, popula&ie #i animale surprinse); - m surile de protec&ie individual #i colectiv ntreprinse; - m surile de evacuare / autoevacuare ntreprinse #i stadiul desf #ur rii lor; - popula&ia contaminat /intoxicat #i m surile ntreprinse; - acordarea asisten&ei medicale specializate. 23. Realizarea din punct de vedere organizatoric a m!surilor necesare, prev!zute n plan, n vederea: - asigur rii protec&iei popula&iei prin ad postire n ad posturile de protec&ie civil prev zute cu sistem corespunz tor de de filtroventila&ie; - asigur rii protec&iei prin evacuare (autoevacuare) temporar a popula&iei;

151

introducerii restric&iilor de consum a apei, produselor agroalimentare #i furajelor n zona contaminat ; - introducerii restric&iilor de circula&ie #i a unor m suri de paz #i ordine n zona de ac&iune a norului toxic; - continu rii cercet rii chimice, a controlului #i supravegherii contamin rii n zona de raspndire, pe direc&ia deplas rii norului toxic #i limitele zonei de ac&iune a norului toxic cu concentra&ia letal #i de intoxicare; - acord rii primului ajutor #i a asisten&ei medicale de urgen& persoanelor intoxicate; - scoaterii victimelor de sub ac&iunea substan&elor toxice industriale #i transportarea acestora la spitale n vederea acord rii tratamentului specific; - aplic rii m surilor de neutralizare #i de mpiedicare a r spndirii substan&elor chimice toxice industriale; - colect rii, transportul si depozitarea materialelor contaminate n vederea mic#or rii sau anul rii ac&iunii substan&elor toxice.; - asigur rii protec&iei animalelor, n fermele zootehnice #i gospod riile individuale din zona de ac&iune a norului toxic, prin izolare. 24. Identificarea pe baza datelor primite $i a informa iilor preliminare privind necesitatea/oportunitatea introducerii unor restric ii n consum $i de circula ie n zonele de ac iune a norului contaminat cu S.C.T.I. 25. Asigurarea schimbului reciproc de informa ii cu unit! ile militare apar innd M.Ap.N $i M.A.I. n vederea execut!rii unor misiuni de cercetare, decontaminare, paz!, ordine $i reglementare acces. 26. Asigurarea, n permanen !, a leg!turilor de cooperare cu D.S.P., $i structurile jude ene ale M.M.. $i A.N.S.V.S.A. n vederea realiz!rii sprijinului reciproc cu informa ii, for e $i mijloace de interven ie. 27. Solicitarea/primirea $i centralizarea informa iilor $i rapoartelor operative furnizate de C.L.S.U., S.V.S.U. $i subunit! i pe timpul/la terminarea ac iunilor de interven ie. 28. Constituirea de comisii de inventariere $i evaluare a pagubelor produse n urma situa iei de urgen ! -

152

4.1.12. Cronologia de angajare a for elor n cazul accidentelor chimice

Mijloace la dispozi ie Nr crt Plec!rii din loc dispunere C+5 Ajungerii n raion C+10 Ordinul inspectorului $ef pentru interven ie (transmiterea la subunit! i) Anun area SVSU din zona afectat! $i limitrofe Activitatea ce se desf!$oar! Efective Obs

Tehnic!

*ef COJ, subofi er operativ/dispecerat

Telefon fix, mobil, IC, fax

C+10

C+30

C+5

C+50

A.Raionul de interven'ie al Deta*amentului Tg. Mure* 2 A.S.A.S. 1 grup electrogen; 4 complet protec ie Interven ia e$alonului l al Dt. Tg. Mure$ 12 persoane antichimic;12 cizme cauciuc; Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA)- I.J.POLI 'IE - I.J.J. - Gp. Mob. de Jandarmi - UM 01752 Sighi$oara 3 persoane 1 auto de teren; 1 autocamion; 3 complet protec ie antichimic; 3 cizme cauciuc; 1 autoturism de teren1 autoturism ora$, 8 pelerine 2 portavoce 2 autocamion 1 autoturism de teren, 16 cizme cauciuc; 16 pelerine; 1 portavoce 1 autocamion 1 microbuz25 cizme cauciuc; 4 pelerine; 1 portavoce 1 autocamion 16 cizme cauciuc; 2 ADP, 16 pelerine;

C+55

C+100

C+10

C+50

15 persoane

C+10 3 C+10

C+50

16 persoane

C+50

25 persoane

C+105

C+180

16 persoane

153

16 costume de protec ie Interven ia structurilor jude ene cu func ii de sprijin C+60 4 C+60 C+60 C+60 5 6 7 La ordin La ordin C+130 C+130 C+130 C+130 - DIREC'IA DE S(N(TATE PUBLIC(, - DIRECTIA SANITAR - VETERINAR( - PROTEC'IA MEDIULUI. - CRUCEA RO*IE, Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU (ncepera $i terminarea interven iei) Echipe specializate n func ie de amploarea incendiului 1 autoturism de teren

1 autoturism de teren 1 autoturism de teren 1 autoturism de teren La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de C. J. Mure$

Fax *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Rapoarte de la subunit! i/localit! i

B. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Sighi*oara 1 2 3 C+5 C+65 C+10 C+60 C+130 C+80 Interven ia e$alonului l al Dt. Sighi$oara Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI , MA) I.J.POLI 'IE I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi, UM 01752 Sighi$oara Interven ia structurilor cu func ii de sprijin DSP, DSV, CRUCEA RO*IE, 6 persoane 8 persoane 1 A.S.A.S. 1 auto teren; 1 autocamion; 2 complet antichimic; 1 grup electrogen; 6 cizme cauciuc; Idem nr.crt. A.2

Conform planului de cooperare

C+10

C+80

154

PROTEC'IA MEDIULUI 5 6 7 La ordin La ordin Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Fax

C. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Reghin Interven ia e$alonului l al Dt. Reghin Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA): I.J.POLI'IE, I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi, UM 01752 Sighi$oara Interven ia structurilor cu func ii de sprijin -DIREC'IA DE S(N(TATE PUBLIC(, 4 C+10 C+90 -DIRECTIA SANITAR - VETERINAR(, -CRUCEA RO*IE, PROTEC'IA MEDIULUI. 5 Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate La solicitarea autorit! ilor jude ene 1 A.S.A.S., 1 autoturism de teren, 1 autocamion; 2 complet protec ie antichimic; 1 grup electrogen; 6 cizme cauciuc; Idem nr.crt. A.2

C+5

C+80

6 persoane

C+80

C+160

8 persoane

C+10

C+90

Conform planului de cooperare

155

6 7 La ordin La ordin

Participarea la evaluarea pagubelor Rapoarte operative c!tre IGSU

Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Fax

D. Raionul de interven'ie al Deta*amentului Trn(veni Interven ia e$alonului l al Dt. Trn!veni Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia for elor structurilor cu care se coopereaz! (MAI, MA): I.J.POLI'IE, I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi Interven ia structurilor cu func ii de sprijin: DIREC'IA DE S(N(TATE PUBLIC(, DIRECTIA SANITAR VETERINAR(, CRUCEA RO*IE, PROTEC'IA MEDIULUI. Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor La ordin La ordin Rapoarte operative c!tre IGSU Conform planului de cooperare 1 A.S.A.S., 1 autoturism de teren; 1 autocamion; 2 complet prot. antichimic; 1 grup electrogen; 6 cizme cauciuc; Idem nr.crt. A.2

C+5

C+70

6 persoane

C+75

C+140

8 persoane

C+10

C+90

C+150

C+215

5 6 7

La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Fax

E. Raionul de interven'ie al Deta*amentului S(rma*u 1 C+5 C+50 Interven ia e$alonului l al Dt. S!rma$u 6 persoane 1 A.S.A.S. 1 autocamion; 2 complet protec ie antichimic;

156

1 grup electrogen; 6 cizme cauciuc; 2 C+55 C+110 Interven ia grup!rii operative a ISU Interven ia for elor structurilor cu care se oopereaz! (MIRA, MA): I.J.POLI 'IE, I.J.J., Gp. Mob. de Jandarmi Interven ia structurilor cu func ii de sprijin AUTORITATEA DE S(N(TATE PUBLIC(, DIRECTIA SANITAR -VETERINAR(, CRUCEA RO*IE,PROTEC'IA MEDIULUI. Acordarea ajutoarelor persoanelor sinistrate Participarea la evaluarea pagubelor La ordin La ordin Rapoarte operative c!tre IGSU Sec'iunea 2 + 3. Conform planului de cooperare 8 persoane Idem nr.crt. A.2

C+10

C+80

C+120

C+190

5 6 7

La solicitarea autorit! ilor jude ene Comisie mixt! condus! de Consiliul Jude ean Mure$ *ef COJ, subofi er operativ/dispecerat Fax

Etape de realizare si faze de urgen'( a ac'iunilor

157

Nr . crt .

Tipuri de risc

Etapa I (de prevenire)

Etapa II (de protec'ie - interven'ie)

Etapa III (de limitare *i nl(turare a urm(rilor)

Etapa IV (de refacere, relocare)

1.

Riscuri naturale

- Identificarea surselor de risc, a mecanismelor de declan$are acestora $i a poten ialelor efecte; a

U. I. Primirea $i verificarea informa iilor; - Executarea n$tiin !rii,

U. I. Organizarea raioanelor de interven ie; - Punerea n siguran ! a cl!dirilor; U. II. Eliberarea spa iilor afectate;

U. I. Preg!tirea spa iilor pentru relocare; - Igienizarea surselor de ap!; - Refacerea capacit! ilor economice;

- Monitorizarea surselor de risc $i a avertiz!rii $i alarm!rii; evolu iei factorilor ce pot declan$a riscurile; - Acordarea primului ajutor, Stabilirea sarcinilor, responsabilit! ilor, a r!spunderilor; salvarea r!ni ilor;

Consolidarea U. II. Relocarea - Evacuarea persoanelor - Elaborarea de norme, reglement !ri, aflate construc iilor,digurilor; persoanelor; planuri de func ionare, exploatare; n pericol; - Bran$amente la utilit! i - Reluarea activit! ilor - Elaborarea planurilor de protec ie - Asanarea muni iilor, publice; la interven ie; economico-sociale; materialelor explozive, U. III. Refacerea - Preg!tirea popula iei $i salaria ilor; - Inventarierea pagubelor $i periculoase, etc.; re elelor utilit ! ilor - Executarea de antrenamente $i costurilor; - Fixarea incendiilor; verific!ri; publice; - Reorganizarea m!surilor - Elaborarea de studii, proiecte, etc.; U. II. Deblocarea c!ilor de Opera iuni de de protec ie. acces; dezinsec ie, dezinfec ie, - Execu ia de lucr!ri de ap!rare,

158

izolare, securitate, $.a.;

- Triajul, evacuarea r!ni ilor;

igienizare.

U. III. Lucr!ri de reconstruc ie; - Investi ii n lucr!ri de ap!rare $i modernizare.

- Asigurarea financiar! a lucr!rilor, - Realizarea dispozitivelor de locuin elor; interven ie; - Vaccin!ri profilactice. - Realizarea taberelor de sinistra i; Executarea decontamin!rilor; U. III. Lichidarea incendiilor mici; - Neutralizarea pericolelor iminente; - Lucr!ri de diguri, cl!diri; consolidare

2.

Riscuri Tehnologice

- Identificarea surselor de risc, a mecanismelor de declan$are acestora $i a poten ialelor efecte;

U. I. Asigurarea protec iei a personalului $i a popula iei; Primirea $i verificarea

U. I. Organizarea raioanelor de interven ie; - Punerea n siguran ! a cl!dirilor; U. II. Eliberarea spa iilor afectate; -Consolidarea

U. I. Preg!tirea spa iilor pentru relocare; - Igienizarea surselor de ap!; - Refacerea capacit! ilor economice;

- Monitorizarea surselor de risc $i a informa iilor; evolu iei factorilor ce pot declan$a riscurile; - Executarea n$tiin !rii, Stabilirea sarcinilor, avertiz!rii $i alarm!rii; responsabilit! ilor, a r!spunderilor;

159

- Elaborarea de norme, reglement !ri, - Acordarea primului ajutor, planuri de func ionare, exploatare; salvarea r!ni ilor; - Elaborarea planurilor de protec ie - Evacuarea persoanelor la interven ie; aflate - Preg!tirea popula iei $i salaria ilor; n pericol; - Executarea de antrenamente $i - Asanarea muni iilor, verific!ri; - Elaborarea de studii, proiecte, etc.; materialelor explozive,

construc iilor, digurilor; - Bran$amente la utilit! i publice; U. III. Refacerea re elelor utilit ! ilor publice; - Opera iuni de dezinsec ie, dezinfec ie, igienizare.

U. II. Relocarea persoanelor; - Reluarea activit! ilor economico-sociale; - Inventarierea pagube-lor $i costurilor; - Reorganizarea m!su-rilor de protec ie. U. III. Lucr!ri de reconstruc ie; - Investi ii n lucr!ri de ap!rare $i modernizare.

periculoase, etc.; - Execu ia de lucr!ri de ap!rare, izolare, securitate, $.a.; - Fixarea incendiilor; - Asigurarea financiar! a lucr!rilor, U. II. Deblocarea c!ilor de locuin elor; acces; - Vaccin!ri profilactice; - Triajul, evacuarea r!ni ilor; - Elaborarea Planurilor de Urgen ! - Realizarea dispozitivelor de Intern! $i Extern!; - Achizi ionarea de mijloace de interven ie; protec ie a personalului; - Realizarea taberelor de - Verificarea periodic! a st!rii sinistra i; tehnice a - Executarea utilajelor $i materialelor periculoase n!rilor; din obiective; - Verificarea spa iilor $i utilajelor de U. III. incendiilor mici; decontami-

Lichidarea

160

decontaminare.

- Neutralizarea pericolelor iminente; - Lucr!ri de diguri, cl!diri; consolidare

3.

Riscuri biologic e

- Identificarea surselor de risc $i U. I. comparareaacestora cu standardele Izolarea zonei actuale; (obiectivului, colectivit! ii, - Executarea cercet!ri (trasee, etc.); suprafe e, - Instituirea carantinei. obiective, capacit! i, etc.); U. II. - nsu$irea standardelor str!ine acolo Lansarea tratamentelor unde generale; legisla ia noastr! nu prevede; - Recoltarea de probe, - Elaborarea Planurilor de Protec ie - material Interven ie Extern!); (Urgen ! Intern! $i contaminat, etc. U. III. Analiza probelor;

U. I. Fixarea zonelor, colectivit! ilor, materialului ce tratat. U. II.

U. I. Verificarea suprafe elor, terenurilor, cl!dirilor, trebuie obiectivelor; - Relocarea popula iei,

colectivit! ilor de animale. Lansarea $i execu ia tratamentului specific. U. II. U. III. Actualizarea programelor Lansarea programelor de profilactice, de prevenire $ i aplicarea lor n func ie de eradicare; noile realit! i. Neutralizarea (depozitarea) materialului contaminat.

- Elaborarea de norme, reglement !ri, planuri de func ionare, etc.; Elaborarea profilactice, de

programe - Lansarea solu iilor, antidoturilor, programelor de

161

educa ionale, etc.; - Preg!tirea de materiale necesare interven iei.

combatere, etc.

162

4.3.1. Compunerea dispozitivelor de interven 'ie, n func'ie de organizarea ac'iunilor, pe urgen'e

Elemente componente ale dispozitivelor de interven'ie I For ele serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen ! din sectorul (sectoarele) de stingere For ele serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen ! din sectorul (sectoarele) de supraveghere For ele serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen ! din sectorul (sectoarele) de alimentare cu ap! For ele serviciilor voluntare/private pentru situa ii de urgen ! For ele (elementele) de poli ie For ele (subunit! ile) de jandarmi Forma iunile de protec ie a mediului Forma iunile sanitare Serviciul de ambulan ! Alte for e $i mijloace, n func ie de caracteristicile interven iei Comandantul interven iei Telefonistul radiotelefonist Grupa operativ! $i punctul de comand! mobil al unit! ii Grupa operativ! $i punctul de comand! naintat al I.G.S.U Locul (raionul) de evacuare a bunurilor materiale Locul (raionul) de evacuare a animalelor Punctul medical (punctul avansat de asisten ! medical!) Locul (raionul) de evacuare a r!ni ilor Punctul de asisten ! tehnic! Grup!rile operative Rezerva (rezervele) de for e, mijloace $i substan e pentru stingere la dispozi ia unit! ii * * * * * * * * * *

Urgen'e a II-a a III-a a IVa *

* *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Rezerva general!, la dispozi ia inspectorului general al I.G.S.U.

Sec'iunea 4. Ac'iunile de protec'ie - interven'ie

For ele de interven ie specializate ac ioneaz! conform domeniului lor de competen ! n scopul prevenirii agrav!rii situa iilor de urgen !, limit!rii sau nl!tur!rii dup! caz a acestora $i se refer! la: 1. deblocarea c!ilor de acces $i a ad!posturilor; 2. limitarea efectelor negative n cazul riscului iminent de pr!bu$ire a unor construc ii; 3. salvarea victimelor; 4. acordarea asisten ei medicale de urgen !; 5. descoperirea, identificarea $i paza elementelor de muni ie nefunc ionale sau neexplodate; 6. limitarea $i nl!turarea avariilor la re elele de gospod!rie comunal!; 7. evacuarea $i asigurarea m!surilor de ad!postire a popula iei $i a sinistra ilor afla i n zonele supuse riscurilor; 8. stingerea incendiilor; 9. decontaminarea personalului, terenului, cl!dirilor $i tehnicii; 10. asigurarea mijloacelor de subzisten !. 11. dispersarea personalului $i bunurilor proprii n afara zonelor supuse riscurilor complementare; 12. evacuarea, protejarea $i, dup! caz, izolarea persoanelor contaminate; 13. asigurarea suportului logistic privind amenajarea $i deservirea taberelor pentru sinistra i; 14. constituirea rezervei de mijloace de protec ie individual! $i colectiv!; 15. decontaminarea personalului, terenului, cl!dirilor $i tehnicii, dac! situa ia o impune; 16. executarea controlului contamin!rii radioactive, chimice $i biologice a personalului $i bunurilor proprii; 17. executarea controlului contamin!rii surselor de ap! potabil!; 18. executarea controlului sanitar-epidemic n zonele de ac iune a for elor $i mijloacelor proprii; 19. asanarea terenului de muni ia neexplodat!, r!mas! n urma conflictelor militare; 20. refacerea sistemului de alarmare $i a celui de comunica ii $i informatic!; 21. controlul $i stabilirea m!surilor pentru asigurarea viabilit ! ii unor c!i de comunica ie, pentru transportul $i accesul for elor $i mijloacelor de interven ie; 164

22. asigurarea mijloacelor de subzisten !; 23. ndeplinirea altor misiuni stabilite prin lege.

Sec'iunea 5 - Instruirea

Preg!tirea personalului $i for elor de interven ie pentrucunoa$terea modalit! ilor de ac iune n cazul producerii unor situa ii de urgen !, se desf!$oar! pe urm!toarele nivele:

a) Prefect Subprefect Pre$edintele consiliului jude ean de 5 zile b) Primari Viceprimari Secretari c) Personalul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$, n baza ordinelor Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen !, func ie de tipurile de risc. d) S.V.S.U. n poligoane de antrenament propriu, dotate cu aparate, utilaje, echipamente. e) S.P.S.U.- institu ie/operatori economici de care apar in f) Echipajele S.M.U.R.D $i personal paramedical din cadrul S.V.S.U.- n cadrul Centrului de Formare Formatori din Inspectoratul pentru Situa ii de Uregen ! ,,Horea al jude ului Mure$ Sec'iunea 6 - Realizarea circuitului informa'ional decizional *i de cooperare Centrul zonal de preg!tire Cluj-Napoca n serii, cu durata

Sistemul informa ional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observ!rii, detect!rii, m!sur!rii, nregistr!rii, stoc!rii $i prelucr!rii datelor specifice, alarm!rii, notific!rii, culegerii $i transmiterii informa iilor $i a deciziilor de c!tre factorii implica i n ac iunile de prevenire $i gestionare a unei situa ii de urgen !. Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului producerii unei situa iei de urgen ! specific!, evolu iei acesteia, efectelor negative produse, precum $i asupra m!surilor luate, se realizeaz! prin rapoarte operative. Primarii, conducerile comitetelor jude ene/locale pentru situa ii de urgen ! $i cele ale unit! ilor socialeconomice amplasate n zone de risc, au obliga ia s! asigure preluarea de la sta iile centrale $i locale a datelor $i avertiz!rilor meteorologice $i hidrologice, n vederea declan$!rii ac iunilor preventive $i de interven ie. Fluxul informa ional pentru toate riscurile ce se pot manifesta pe teritoriul jude ului este prezentat n Anexa nr.4 165

CAPITOLUL V - RESURSE UMANE, MATERIALE #I FINANCIARE Sec'iunea 1 - Resurse umane *i materiale

5.1.1 Subunit! i din cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,HOREA al jud. Mure$ -Deta$amentul de pompieri Tg.Mure$ care are n dotare: echipaje de lucru cu ap! $i spum!, forma iune de protec ie civil!, SMURD; -Garda de interven ie Miercurea Nirajului care are n dotare: echipaj de lucru cu ap! $ i spum!. -Deta$amentul de pompieri Trn!veni care are n dotare: echipaje de lucru cu ap! $i spum!, SMURD; -Deta$amentul de pompieri Sighi$oara care are n dotare: echipaje de lucru cu ap! $i spum!, SMURD; -Deta$amentul de pompieri Reghin care are n dotare: echipaje de lucru cu ap! $i spum!, SMURD; -Deta$amentul de pompieri S!rma$u care are n dotare: echipaje de lucru cu ap! $i spum!, SMURD; n func ie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele $i condi iile de producere/manifestare, amploarea $i efectele posibile ale acestora se vor stabili tipurile de for e $i mijloace necesare de prevenire $ i combatere a riscurilor, astfel: - inspec ii de prevenire; - subunit! i de interven ie pentru stingerea incendiilor; - forma iuni de asisten ! medical! de urgen ! $i descarcerare; - forma iuni de protec ie civil! (echipe c!utare-salvare, NBC $i pirotehnice); - alte forma iuni de salvare (Crucea Ro$ie, SALVAMONT, scafandri profesioni$ti $.a.); - grup!ri de sprijin.

5.1.2. Servicii Voluntare $i Private Pentru Situa ii de Urgen ! Pe teritoriul jude ului sunt nfiin ate Servicii Voluntare $i Private Pentru Situa ii de Urgen !, dup! cum urmeaz!: 102 Servicii Voluntare pentru Situa ii de Urgen ! constituite la fiecare unitate administrativteritorial! . 37 Servicii Private pentru Situa ii de Urgen !. Dotarea cu autospeciale/materiale de interven ie apar innd S.V.S.U /S.P.S.U, ce pot interveni n situa ii de urgen ! n func ie de tipul de risc, este prezentat! n Anexa nr.5 5.1.3. Activit! i preventive planificate, organizate $i desf!$urate n scopul acoperirii riscurilor n unit! ile administrativ-teritoriale o dat ! la 3 ani sunt planificate $i executate exerci ii de alarmare public!. Totodat! la 3 ani se execut! exerci ii la operatori economici cu risc tehnologic $i biologic. Exerci ile sunt conduse n ambele cazuri de personal din cadrul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ! ,,Horea al jude ului Mure$ 5.1.4. Alte structuri care ac ioneaz! n cazul producerii unor situa ii de urgen ! - unit! ile poli iei $i jandarmeriei; - structurile poli iei comunitare; 166

- unitatea special! de avia ie a M.A.I.; - unit! ile specializate/deta$amente din cadrul Ministerului Ap!r!rii Na ionale; - unit! ile pentru asisten a medical! de urgen ! ale Ministerului S!n!t! ii; - organiza iile nonguvernamentale specializate n ac iuni de salvare; - unit! ile $i forma iunile sanitare $i de inspec ie sanitar-veterinar!; - forma iuni de paz! a persoanelor $i a bunurilor; - deta$amente $i echipe din cadrul serviciilor publice descentralizate $i societ! ilor comerciale specializate, incluse n planurile de ap!rare $i dotate cu for e $i mijloace de interven ie; - organiza ii n ONG-uri cu activit! i specifice. For ele auxiliare se stabilesc din rndul popula iei $i salaria ilor, forma iunilor de voluntari, altele dect cele instruite special pentru situa ii de urgen !, care ac ioneaz! conform sarcinilor stabilite pentru forma iile de protec ie civil! organizate la operatorii economici $i societ! ile comerciale n planul de ap!rare specific.

CAPITOLUL VI - LOGISTICA AC&IUNILOR

Logistica ac iunilor de interven ie cuprinde m!surile $i activit! ile organizate, planificate $i desf!$urate n scopul aprovizion!rii la timp $i f!r! ntrerupere cu resursele materiale necesare ndeplinirii misiunilor, men inerii n permanen ! a st!rii de s!n!tate a personalului operativ, a st!rii de func ionare a tehnicii de interven ie, de comunica ii $i informatice. Sistemul for elor $i mijloacelor de interven ie n cazul producerii unei situa ii de urgen ! se stabile$te prin planurile de ap!rare specifice, de c!tre autorit ! ile, institu iile publice, societatea civil! $i operatorii economici cu atribu ii n acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea $i gestionarea situa iilor de urgen ! specifice tipurilor de risc. For ele $i mijloacele de interven ie se organizeaz!, se stabilesc $i se preg!tesc din timp $i ac ioneaz! conform sarcinilor stabilite prin planurile de ap!rare specifice. Logistica ac iunilor de preg!tire teoretic! $i practic!, de prevenire $i gestionare a situa iei de urgen ! specifice se asigur! de c!tre autorit! ile, institu iile $i operatorii economici cu atribu ii n domeniu, n raport de r!spunderi, m!suri $i resurse necesare. La organizarea logisticii trebuie s( se 'in( seama de: - organizarea $i nzestrarea unit! ii $i subunit! ilor din subordine; - normele de consum; - nivelul stocurilor de materiale; - situa ia sanitar! $i epidemiologic! a efectivelor; - gradul de solicitare a personalului pentru ndeplinirea misiunilor; - caracteristicile zonei de competen ! $i ale raioanelor de interven ie; - caracteristicile terenului, condi iile de timp, anotimp $i meteorologice; - gradul de asigurare cu materiale $i aparatur!; - existen a, starea $i dispunerea surselor de aprovizionare $i a posibilit! ilor de repara ii; - sursele de aprovizionare. Cantit! ile de materiale necesare pentru desf!$urarea ac iunilor de interven ie se stabilesc dup! normele de consum existente, dup! valorile rezultate din calculul for elor $i mijloacelor $i n func ie de natura obiectivului $i a misiunilor, precum $i de volumul de materiale consumate, f!r! a dep!$i cuantumul ordonat de e$alonul superior. 167

Punctele de asigurare tehnico-material! $i de acordare a primului ajutor medical se dispun n apropierea locului interven iei, n afara zonelor de pericol, conform deciziei comandantului interven iei. Dup! caz, resursele pentru logistica ac iunilor de interven ie pot fi solicitate, cu respectarea prevederilor legale, autorit! ilor administra iilor publice locale sau operatorilor economici. Executarea m(surilor pentru logistica ac'iunilor de interven'ie vizeaz(: - asigurarea aprovizion!rii, conserv!rii $i distribuirii hranei, antidotului, echipamentului de protec ie a altor materiale; - asigurarea men inerii n stare de func ionare $i exploatare a mijloacelor n cadrul punctelor de asisten ! tehnic! $i realizarea rezervelor de carburan i $i substan e de interven ie; - asigurarea leg!turilor cu personalul de la locul interven iei, cu for ele cu care se coopereaz!, cu dispeceratele subunit! ilor, grupurilor $i inspectoratelor, cu autorit! ile locale $i e$alonul superior; - asigurarea aprovizion!rii cu materiale sanitare $i farmaceutice, pentru p!strarea s!n!t! ii personalului, prevenirii apari iei mboln!virilor $i acordarea ajutorului medical de urgen !. Exploatarea $i men inerea n permanent! stare de func ionare a tehnicii de interven ie se asigur! prin executarea la timp a ntre inerilor $i folosirea corect! a acestora, n func ie de destina ie, caracteristici, performan e $i misiunea primit!. Pe timpul ac iunilor de interven ie, ntre inerea tehnicii de interven ie se execut! conform normelor n vigoare, n volum complet sau par ial, pentru restabilirea sau men inerea st!rii de operativitate, iar repara iile n raport cu num!rul subansamblurilor, sistemelor $i mecanismelor defecte $i timpul necesar pentru repunerea n stare de func ionare. Pentru acordarea la timp a asisten ei medicale pe timpul interven iei se organizeaz! punctul medical avansat. Ajutorul medical de urgen ! se acord! pe timpul interven iilor de c!tre personalul medical propriu al Ministerului Administra iei $i Internelor, precum $i de personalul unit! ilor sanitare din zona de competen ! sau raionul de interven ie, chemat n sprijin la locul ac iunii. Asigurarea financiar! cuprinde totalitatea activit! ilor desf!$urate n unitate $i subunit ! ii, n conformitate cu dispozi iile legale $i ordinele comandantului, n vederea realiz!rii n bune condi ii a indicatorilor aproba i prin bugetul de venituri $i cheltuieli. Asigurarea logistic( a ac'iunilor de protec'ie *i interven'ie Responsabilitatea asigur!rii fondurilor financiare pentru preg!tirea $i desf!$urarea ac iunilor de interven ie inclusiv pentru asigurarea asisten ei medicale persoanelor care au avut de suferit $i pentru asigurarea condi iilor de trai sinistra ilor, revine Institu iei Prefectului, Consiliului Jude ean, prim!riilor $ i Consiliilor Locale. Planurile de asigurare cu resurse financiare, materiale $i umane pentru situa ii de urgen ! se ntocmesc anual la nivelul tuturor Consiliilor Locale imediat dup! aprobarea bugetului anual. Planul jude ean de asigurare cu resurse financiare, materiale $i umane se ntocme$te anual n primul trimestru $i se aprob! de Pre$edintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen !. Asigurarea material!, a ac iunilor de nl!turare a urm!rilor dezastrelor se realizeaz! prin grija Institu iei Prefectului, Consiliului Jude ean, Consiliilor Locale, agen ilor economici $i prin cereri c!tre operatorii economici, elaborate din timp, de c!tre Structura Teritorial! pentru Probleme Speciale Mure$. Principalele materiale de interven ie, decontaminatori, carburan i-lubrifian i, medicamente $i snge se asigur! astfel: - carburan i, lubrifian i de la depozitele SC. PETROM SA; - Spitalul Jude ean Mure$ ; - snge de la Centrul de Hematologie Mure$; - materiale de construc ii de la operatorii economici de profil de pe raza jude ului. Asigurarea medical! a popula iei afectate precum $i a personalului forma iilor participante la ac iunile de interven ie se realizeaz! la spitalele din ora$ele $i municipiile jude ului. 168

COMITETUL PENTRU SITUA II DE URGEN ! numerele de telefon fix i mobil, fax i e-mail ale membrilor comitetului -

Anexa nr. 1

1.

MEMBRII
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NUMELE $I PRENUMELE MARIUS PA$CAN LOKODI EDITA EMOKE CHIOREAN MIHAI BARCZI GYOZO CHIRTE$ CRISTIAN COSMA PAUL DORIN FLOREA PESCARI VALENTIN CENEAN IULIUS DEMIAN DOREL CECAN SIMION TODEA ISPAS NAGY PETRONIU MARE SORIN BARTHA IOSIF MARTON KATALIN TIMAR LIVIU DENES IREN $TEF!NESCU D!NU GIURGEA TEODOR B!RBIERU NICOLAE Prefect, Jude#ul Mure Pre edint$, Consiliul Jude#ean Mure Inspector ef, Vicepre edinte, I.S.U. HOREA Consiliul Jud. Mure FUNC IA FAX 0265/260-380 0265/268-718 0265/269-660 0265/264-814 0265/265-315 0265/268-718 0265/264-831 0265/311-555 0265/255-715 0265/265-645 0265/266-161 0265/262-976 0265/213-027 0265/211-493 0265/268-718 0265/268-718 0265/262-270 0265/266-155 0265/314-984 0265/264-290 0265/215-079 TELEFON SERVICIU 0265/263-035 0265/261-904 0265/269-663 0265/261-261 0265/263-529 0265/263-211 0265/266-029 0265/202-304 0265/202-306 0265/255-306 0265/244-756 0265/265-645 0265/201-000 0265/262-976 0265/232-382 0265/233-213 0265/211-493 0265/263-138 0265/262-211 0265/262-211 0265/262-145 0265/262-546 0265/314-987 0265/264-420 0265/214-610
bartha@cjmures.ro nicoleta@cjmures.ro agro@dadr-mures.ro dgsp.ms@mfinante.ro apmms@apmms.ro dispecer@dam.rowater.ro secretariat@sgams.dam.rowater.ro omeptams@ocsps.ro djpmures@yahoo.com paul.cosma@ cjmures.ro primar@targumures.ro ioancabulea@ms.politiromana.ro inspectorsef@jandarmeriamures.ro ojtms@stsnet.ro

E-MAIL
prefect@prefecturams.ro lokodi@cjmures.ro ijsu_mures@cjmures.ro

Subprefect, Jude#ul Mure Secretar general, C.J. Mure Primar, municipiul Tg. Mure Inspector ef, Inspectoratul de Poli #ie Jude#ean Mure Inspector ef, Ispectoratul de Jandarmi J ude#ean Mure Comandant, S.T.S. Mure Comandant, Sec#ia Jude#ean$ S.R.I., Mure 'ef oficiu, Structura Teritorial $ pentru Probleme Speciale MURE' Director, Direc#ia Jude#ean$ de Paz$ Mure Comandant, C.M.J. Mure

Director, Consiliul Jude#ean Mure Director executiv, Consiliul Jude#ean M Director executiv, Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure Director executiv, Direc#ia General$ a Finan#elor Publice Mure Director executiv, Agen #ia pentru Protec#ia Mediului,Mure Director , Dir. Apelor Mure Director , S.G.A. Mure

Nr. crt. 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

NUMELE $I PRENUMELE MICULI VASILE BLAGA MIHAIL IOAN FLOREA VASILE MATEI DUMITRU POL MIRCEA MURE$AN VASILE ADRIAN ISPAS GHEORGHE RUNCAN PETRU $TEFAN TUDOSE VIOREL GULACSI ANDRA$ SRBULESCU MIREL CINCEA LAUREN IU BOAR LIVIU CSIKI IREN ZSUZSANNA FEGYVERNEKI SANDOR B!CIU NICOLAE ACS VALERIA TODORAN LIVIU GUSATU ILEANA

FUNC IA Director, Direc#ia Silvic$ Mure 'ef departament, Centru de Telecomunica#ii Mure Director, Sucursala de distribu #ie a energiei electrice Inspector colar general, Inspectoratul 'colar Jude#ean M 'ef serviciu, Inspectoratul Teritorial n Construc#ii Mure Director executiv , D.S.P. Mure 'ef sec#ie, SDN Tg. Mure

FAX 0265/264-447 0265/214-004 0265/205-704 0265/218-473 0265267-127 0265/212-344 0265/214-572 0265/328-257 0265/260-060 0265/224-658 0265/223-735 0265/315-006 0265/202-371 0265/260-695 0265/314-974

TELEFON SERVICIU 0265/269-093 0265/204-000 0265/205-700 0265/213-779 0265/267-127 0265/215-146 0265/217-241 0265/328-259 0265/230-060 0265/224-658 0265/223-735 0265/315-006 0265/235-064 0265/261-152 0265/314-975

E-MAIL
dsmures@romsilva.ro mihailblaga@romtelecom.ro florinflorea@electricats.ro iontusnea@yahoo.com ijc@isc-web.ro secretariat@dspms.ro sefsectie@sdn.mures.rdsnet.ro pruncan@rdslink.ro viorel.tudose@brv.cfr.ro gulacsi@yahoo.com cfrmarfarmures@zappmobile.ro cjmures@gnm.ro

Director, Aeroportul Transilvania Tg. Mure 'ef, Regulatorul de Circula#ie CFR M 'ef, Sec#ia L7 ntre#inere Linii CFR 'ef, Centru Comercial de Marf$ CFR Tg. Mure Prim comisar, Garda Na#ional$ de Mediu, Comisariatul Jude#ean Mure Sef serviciu, Direc#ia jude#ean$ a arhivelor Mure director executiv adjunct, D.S.P. Mure Director executiv , Direc#ia Sanitar Veterinar$ i Pentru Siguran#a Alimentelor Mure Director executiv, Direc#ia Pentru Cultur$, Culte i Patrimoniu Cultural Na#ional Mure Pre edinte director general, C.A.S. Mure comisar ef, Comisariatul Jude#ean Pentru Protec#ia Consumatorilor, M . Director, Camera Agricola Judeteana Mures ingheturi, grindina, seceta, inundatii in agricultura Inspector sef, Inspectoratul Teritorial de Munc$ Mures

mures.an@mira.gov.ro mediu@aspms.ro dsv@mures.rodsmail.ro

37 38 39 40 41

0265/266-295 0265/250-031 0265/255-153

0265/266-295 0265/250-040 0265/254-625

nicbaciut@yahoo.com presedinte@casmures.ro ojpcmures@anpc.ro

itmmures@itmmures.ro

42

BORO$ ANGELA

0265/262-698

0265/262-698

Nr. crt. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

NUMELE $I PRENUMELE SUCIU MARIAN BERCEA MAGDALENA TATAR BELA $ERBAN MARIA RADU PETRE MATEI GHEORGHE ARON VASILE OGREAN MIHAI OLARU VIU ANI VASILE BAUER ANDREEA MORARU MARIN RUS DAN DORU FABIAN EMIL ANTON GHEORGHE OANE$ GELU TREZNAI ALEXANDRU OPREA MIRCEA POP FLOAREA

FUNC IA 'ef agen#ie, Autoritatea Rutier $ Romn$, Agen#ia Tg. Mure Director, Crucea Ro ie, Filiala Mure Director, Transport Local ,Tg.Mure Responsabil prot. mediului, Gp. Firme Carbid-Fox, Trn$veni Director divizie opera#iuni tehnice, E-ON GAZ Distribu#ie, Tg.Mure Director, Romgaz ,Tg-Mure Director, SC Foraj Sonde SA , Tg.Mure Director logistic$, SC Azomure SA Responsabil prot. civil$, SC Bicapa SA Trn$veni Manager, sucursala Trn $veni, SC Aquaserv SA, Tg.Mure Director general, SC Energomur SA, Tg.Mure Manager coordonare sucursale, SC Aquaserv SA ,Tg.Mure manager Sucursala Reghin, SC Aquaserv SA Tg.Mure Manager sucursala Sighi oara, SC Aquaserv SA Tg.Mure Director, SC Prescom SA Iernut

FAX 0265/256-278 0265/250-131 0265/268-448 0265/446-105 0265/264-418 0265/306-340 0265/263-163 0265/253-700 0265/446-100 0265/446-197 0265/213-428 0265/208-801 0265/512-611 0265/771-242 0265/471-160 0265/411-425 0265/576-653 0265/771-242

TELEFON SERVICIU 0265/255-939 0265/250-128 0265/269-077 0265/447-744 0365/403-320 0265/402-803 0265/263-163 0265/265-700 0265/442-351 0265/446.197 0265/216-532 0265/208-803 0265/512-611 0265/771-242 0265/471-160 0265/411-425 0265/570-508 265/772-352

E-MAIL

crucearosie.mures@gmail.com translocms@yahoo.com

maserban@yahoo.com

secretariat@distrigaznord.ro gratian.rusu@mures.romgaz. ro sfg@rdslink.ro office@azomures.com bicapa@rdslink.ro

a.bauer@energomur.ro odaraban@aquaserv.ro ragcl@pc-network.ro sighisoara@aqaserv.ro prescomiernut@yahoo.com ludus@aqaserv.ro stc@digicomm.ro att.office@teleson.ro

Manager sucursala Ludu , SC Aquaserv SA Tg.Mure Director, Servicii Tehnice Comunale Sovata Director, Apa Termic Transport Sighi oara Manager Sucursala Iernut, SC AQUASERV SA Trgu-Mure

CONSULTAN I
Nr. crt. 1 2 1 2 1 2 3 1 NUMELE $I PRENUMELE IANCU MAGDALENA CUCORANU DRAGO' POL MIRCEA IANCU PA'CA TIBERIU BAUMGARTEN IOAN DUMITRU LUCRE)IA POP NICOLAE CIOTL*U' SORIN FUNC IA Specialist siguran#a alimentelor Specialist n diagnostic de laborator Specialist n construc#ii Specialist n construc#ii Specialist n zootehnie Specialist vegetal Specialist zootehnie Specialist n poduri 'ef birou, Ap$rare cadastru, SGA Mure specialist n ap$rarea mpotriva inunda#iilor i lucr$ri hidrotehnice 'ef birou exploatare SGA Mure specialist n lucr$ri hidrotehnice i siguran#$ n exploatare Specialist alunecare versan#i Specialist n poduri Specialist desz$peziri i inunda#ii FAX 0265/314-978 0265/314-975 0265267-127 0265267-127 0265/262-270 0265/261-688 0265/267-270 0265/214-572 TELEFON SERVICIU TELEFON MOBIL E-MAIL

CONSULTAN I - SANITAR - VETERINAR


0265/314-978 0265/314-975 0265/267-127 0265/267-127 0265/262-270 0265/262-270 0265/262-145 0265/212-918
dsv@mures.rdsnet.ro dsv@mures.rdsnet.ro

CONSULTAN I - INSPEC IE N CONSTRUC II


ijc@isc-web.ro ijc@isc-web.ro agro@dadr-mures.ro vegetal@dadr-mures.ro dez.rurala@dadr-mures.ro info@sdn.mures.rdsnet.ro

CONSULTAN I - AGRICULTUR!

CONSULTAN I - DRUMURI $I PODURI CONSULTAN I - AP!RARE MPOTRIVA INUNDA IILOR


1 OBREJA R*ZVAN 0265/215-079 0265/214-610
aparare@sgams.dam.rowater.ro

BRATANOVICI CRISTIAN

0265/215-079

0265/214-610

marketing@sgams.dam.rowater.r o info@sdn.mures.rdsnet.ro info@sdn.mures.rdsnet.ro info@sdn.mures.rdsnet.ro

CONSULTAN I - DRUMURI
1 2 3 VERE' FRANCISC CIOTL*U' SORIN EPURE MONICA 0265/214-572 0265/214-572 0265/214-572 0265/212-918 0265/212-918 0265/212-918

CONSULTAN I - DISTIBU IE ENERGIE ELECTRIC !


1 BNDEAN SORIN Specialist energetic$ 0265/205-704 0265/205-712
vasilebandean@electricams.ro

CONSULTAN I - TELECOMUNICA II
1 2 FLUIERA' TEODOR C*LIN OPREA Specialist re#ele telecomunica#ii Specialist echipamente telecomunica#ii Consilier DSP, specialist n medicin$ de urgen#$ i catastrof$ Specialist n medicin$ de urgen#$ i catastrof$ Referent, DSP Mure Manager, Serviciul de ambulan#$ Mure Prim adjunct IJSU, specialist interven#ii n situa#ii de urgen#$ 0265/214-004 0265/237-999 0265/204-003 0265/204-174
tfluieras@romtelecom.ro calin.oprea@romtelecom.ro

CONSULTAN I - MEDICIN! DE URGEN !, $I SERVICII PROFESIONISTE PENTRU SITUA II DE URGEN !


1 2 3 4 5 BOGHI)* ANNE MARIA BOERIU CRISTIAN SFRIAC IOAN IVANICI IOAN G*ZDAC OVIDIU 0265/210-110 0265/210-110 0265/212-111 0265/210-878 0265/269-660 0265/210-413 0265/210-413 0265/212-111 0265269-663 0265/269-663
Ijsu_mures@cjmures.ro arafat@smurs.ro drbluellinght@hotmail.com cboeriu@smurd.ro

Nr. crt. 1 2 1 1

NUMELE $I PRENUMELE P*CURAR RAMONA GLIGA TRAIAN RUSU MARIN POCOL IOAN BOCA GABRIELA

FUNC IA Specialist evacuare arhive Organizare, planificare, control 'ef birou radiocomunica #ii speciale SC TMUCB SA Tg. Mure Sef serviciu monitoring sintez$ i coordonare, Agen#ia pentru Protec#ia Mediului Responsabil sta#ie, Sta#ia de supraveghere a radioactivit$#ii mediului SC TERMOSERV Mure SA Iernut Sp. Clinic de Urgen#$ Tg. Mure Laboratorul de medicin$ nuclear$ DSP Mure Director SC AZOMURE' SA Administrator SC GABIMEX SRL 'ef Departament tratare ap$ potabil$ SC AQASERV Tg. Mure Responsabil situa#ii de urgen#$ SC DAFCOCHIM SRL Tg. Mure Director general, SC DEPOMURE' SA Tg. Mure Responsabil situa#ii de urgen#$ i prot. Mediului SC DEPOMURE' SA Tg. Mure

FAX

TELEFON SERVICIU

TELEFON MOBIL

E-MAIL

CONSULTAN I - EVACUARE
0265/235-064 0265/311-555 0265/265-645 0265/235-064 0265/202-400 0265/265-645
traiangliga@politiaromana.ro

CONSULTAN I TELECOMUNICA II SPECIALE CONSULTAN I ACCIDENTE NUCLEARE

2 3 4 5

GLIGA MARICICA BOLOGA NISTOR ENE DIANA PALCU CODRU)A 'OLERIU IOAN MNDROIU EMANOIL CRI'AN SORIN DAN FELICIAN

CONSULTAN I ACCIDENTE CHIMICE


1 2 3 5 6 DORIANI GIOVANNI

MUIC* IOAN

GRUPUL DE SUPORT TEHNIC PENTRU GESTIONAREA SITUA IILOR DE URGEN ! GENERATE DE INUNDA II GHE URI, SECET! HIDROLOGIC!, ACCIDENTE LA CONSTRUC II HIDROTEHNICE $I POLU!RI ACCIDENTALE PE CURSURI DE AP! CONSTITUIT N CADRUL COMITETULUI JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN ! MURE$

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NUMELE $I PRENUMELE B!RBIERU NICOLAE $TEF!NESCU D!NU CINCEA LAUREN IU MICULI VASILE RACZ LUCIAN PANTEA LEON JOAC!BINE CONSTANTIN RUSZ OTILIA CHI$IU NICOLAE BRATANOVICI CRISTIAN $ERBAN RADU OBREJA RAZVAN STOIAN CRISTIAN ROTARIU MIRCEA RUSU $TEFAN ADAM MOISE

FUNC IA Director, S.G.A. Mure Director executiv , Agen #ia pentru Protec#ia Mediului,Mure Prim comisar, Garda Na#ional$ de Mediu, Comisariatul Jude#ean Mure Director, Direc#ia Silvic$ Mure Director adjunct, ADP Tg. Mure IPJ Mure Inspector ef, ANIF, Sucursala Mure - Olt Superior, Unitatea de Administrare Mure 'ef serviciu, Serviciul Meteorologic de Asigurarea Calit$#ii Tg. Mure 'ef serviciu, Ap$rare Cadastru Direc#ia Apelor Mure 'ef birou exploatare SGA Mure 'ef birou inspec#ia apelor, S.G.A. Mure Consultant ap$rare, SGA Mure 'ef S.H. Trn$veni, S.G.A. Mure 'ef S.H. Mure , S.G.A. Mure 'ef S.H. Reghin, S.G.A. Mure 'ef S.H. Sighi oara, S.G.A. Mure

FAX 0265/215-079 0265/314-984 0265/315-006 0265/264-447

TELEFON SERVICIU 0265/214-610 0265/314-987 0265/315-006 0265/269-093

TELEFON MOBIL

E-MAIL
secretariat@sgams.dam.rowater.ro apmms@apmms.ro cjmures@gnm.ro dsmures@romsilva.ro raczlucian@yahoo.com

0265/262-388 0365/264-841 0265/267-955 0265/215-079 0265/215-079 0265/215-079 0265/443-012 0265/230-730 0265/520-917 0265/778-105

0265/262-388 0365/420-282 0265/260-289 0265/214-610 0265/214-610 0265/214-610 0265/443-012 0265/230-730 0265/520-917 0265/778-105

anifms@rdslink.ro bmtgmures@meteoromania.ro aparare@dam.rowater.ro marketing@sgams.dam.rowater.ro laurentiu.preghici@sgams.dam.rowater.ro aparare@sgams.dam.rowater.ro sishtirnavamica@clicknet.ro sishtgmures@clicknet.ro shreghin@yahoo.com sishtirnavamare@clicknet.ro

Anexa nr. 2

Atribu'iile autorit('ilor *i responsabililor cuprin*i n Planul de analiz( *i acoperire a riscului 1. Monitorizarea pericolelor *i riscurilor specifice, precum *i a efectelor negative ale acestora A. Centralizarea datelor i informa#iilor privind monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, precum i a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administra#iei i Internelor, Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure /Centrul Opera#ional . B. Monitorizarea pericolelor: a) monitorizarea calit$#ii aerului: Agen#ia de Protec#ie a Mediului Mure , Garda Na#ional$ de Mediu Comisariatul Mure ; b) monitorizarea factorilor de mediu: Agen#ia de Protec#ie a Mediului Mure , Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure (factor de mediu ap$); c) monitorizarea pericolelor seismice: Inspectoratul in Construc#ii Mure ; d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de ap$ i a calit$#ii apelor acestora: Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure ; e) monitorizarea principalelor lucr $ri hidrotehnice: Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure i administratorul lucr$rii hidrotehnice; f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase i a fenomenelor de secet$: Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure , Direc#ia pentru Agricultur $ i Dezvoltare Rural$ Mure ; g) monitorizarea st$rii de s$n$tate a popula#iei: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure ; h) monitorizarea transporturilor de substan#e chimice periculoase: Ministerul Transporturilor, Construc #iilor i Turismului, Inspectoratul de Poli#ie Mure , agen#ii economici specializa#i n transporturi, Inspectoratul de Jandarmi , Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , S.R.I.; i) monitorizarea activit$#ilor din domeniul nuclear, precum i a transporturilor de combustibil nuclear i materiale radioactive: Comisia Na#ional$ pentru Controlul Activit $#ilor Nucleare prin institu #iile subordonate, S.R.I.; j) monitorizarea siguran#ei n construc#ii: Inspectoratul de Stat n Construc#ii Mure ; k) monitorizarea obiectivelor economice surs$ de risc chimic: Agen#ia de Protec#ie a Mediului Mure , Garda Na#ional$ de Mediu Comisariatul Mure , Serviciul de Gospod$rire a Apelor Mure , S.R.I.; l) monitorizarea obiectivelor economice surs$ de risc la incendii i explozii: structurile din teritoriu ale Ministerului Administra#iei i Internelor, Ministerului Economiei i Comer#ului, S.R.I.; m) monitorizarea obiectivelor surs$ de risc nuclear i radiologic: Comisia Na #ional$ pentru Controlul Activit$#ilor Nucleare i Agen#ia Nuclear$, S.R.I.; n) monitorizarea siguran#ei alimentelor: Direc#ia Sanitara Veterinara si pentru Siguran#a Alimentelor Mure . C. Evaluarea riscurilor specifice a) mboln$viri n mas$: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure si Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure ; b) epizotii/zoonoze: Direc#ia General$ pentru Agricultur$ si Dezvoltare Rural$ Mure , Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure si Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure ; c) c$deri de obiecte cosmice: Inspectoratul de Poli#ie , Inspectoratul de Jandarmi , Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ; d) pr$bu iri de teren cauzate de explozii miniere: la carierele de piatr$ Stnceni, Sovata: Inspec#ia n Construc#ii Mure ; e) pr$bu iri de teren n zone urbane: Consiliile locale ale localit $#ilor; f) alunec$ri de teren: structurile din teritoriu ale Ministerului Administra #iei i Internelor/Agen#ia Na#ional$ de Cadastru i Publicitate Imobiliar $ i Ministerului Transporturilor, Construc#iilor i Turismului; g) amenin#$ri biologice: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure i Direc#ia Sanitara Veterinara i pentru Siguran#a Alimentelor Mure , S.R.I.; h) amenin#$ri ecologice: Agen#ia de Protec#ie a Mediului Mure , Garda de Mediu Mure , S.R.I.; i) amenin#$ri la adresa infrastructurilor critice: Direc#ia de Telecomunica#ii Mure , Agen#ia de Protec#ie a Mediului Mure , Garda de Mediu Mure , Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure , Serviciul de Telecomunica#ii Speciale, Inspec#ia n Construc#ii Mure , S.R.I.; D. Evaluarea efectelor negative

a) ale situa#iilor de urgen#$ care s-au produs: Ministerului Administra#iei i Internelor /autoritatea administra #iei publice locale (Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgenta, Institu#ia prefectului Mure , Consiliul Mure , consilii locale), S.R.I.; b) ale st$rilor poten#ial generatoare de situa#ii de urgen#$: conform responsabilit$#ilor de monitorizare i evaluare a pericolelor i riscurilor specifice. 2. Informarea, n*tiin'area *i avertizarea A. Informarea i educarea preventiv$ a popula#iei: a) Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgenta, Prefectura Mure (ordine ale Prefectului, comunicate de pres$), Consiliul i Consiliile locale prin serviciile voluntare pentru situa #ii de urgen#$, servicii publice deconcentrate de profil; b) Inspectoratul 'colar Mure ; c) Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure ; d) Mass-media. B. n tiin#area autorit$#ilor administra#iei publice: a) asupra st$rilor poten#ial generatoare de situa#ii de urgen#$: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$, localit$#i, conduc$torii institu#iilor publice, patronii i managerii agen#ilor economici, indiferent de forma de proprietate; b) asupra producerii situa#iilor de urgen#$: administratorii obiectivelor surs$ de risc sau, dup$ caz, administratorii propriet$#ilor afectate. C. Avertizarea popula#iei a) prin sisteme i mijloace tehnice de avertizare i alarmare public$: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ administra#ia Public$ local$ ; b) prin mass-media: Societatea Romn$ de Radiodifuziune, Societatea Romn$ de Televiziune, societ$#i private de radioteleviziune, societ$#i de pres$ i internet. 3. Planificarea *i preg (tirea resurselor *i serviciilor a) pentru interven#ie operativ$: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$; b) pentru punerea la dispozi#ie, conform legii, a unor resurse materiale i umane: Structura teritorial$ pentru probleme speciale Mure ; c) asigurarea finan#$rii m$surilor de protec#ie a infrastructurilor critice: Direc#ia Generala a Finan#elor Publice Mure i patronatele; d) pentru interven#ia operativ$ la lucr$rile de gospod$rire a apelor cu rol de ap$rare: Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure ; e) existen#a stocurilor minime de ap$rare la nivelul comunelor, ora elor i municipiilor: Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure , consilii locale. 4. Comunica'ii *i informatic( a)asigurarea func#ion$rii re#elei de comunica#ii-informatic$ pentru managementul situa#iilor de urgen#$: Direc#ia de Telecomunica #ii Mure ; b) asigurarea leg$turilor de telecomunica#ii speciale: Serviciul de Telecomunica#ii Speciale; c) refacerea operativ$ a sistemului public de comunica #ii: operatorii de telefonie fix$ i mobil$. 5. C(utarea, deblocarea, descarcerarea *i salvarea persoanelor a)c$utarea-salvarea prin structuri operative specializate: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgenta; b) stabilizare i triaj medical: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure , Spitalul Clinic Mure - S.M.U.R.D., Serviciul de Ambulan#$; c) transport sanitar i evacuare cu mijloace de interven#ie specifice: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure , Serviciul de Ambulan#$, SMURD Mure ; d) c$utarea i salvarea persoanelor: Serviciul SALVAMONT i alte servicii de profil. 6. Evacuarea persoanelor, popula'iei sau bunurilor periclitate a) asigurarea protec#iei persoanelor cu func#ii de conducere din institu#iile fundamentale ale statului n locurile n care acestea vor fi evacuate i a pazei noilor sedii de lucru, precum i a re edin#elor puse la dispozi#ie: Inspectoratul de Poli#ie Mure , Comandamentul de Jandarmi, Poli#ia Comunitar$; b) asigurarea local$ a m$surilor pentru evacuare: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$, consilii locale; c) eviden#a popula#iei evacuate: S.E.I.P., Poli#ii municipii, ora e, comune; d) asigurarea primirii i caz$rii persoanelor evacuate: primarii localit$#i; e) instalarea taberelor de evacua#i: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$;

f) recep#ia i depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii; g) evacuarea animalelor: Direc#ia General$ pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure , primarii; h) evacuarea valorilor culturale importante i a bunurilor de patrimoniu: Direc#ia pentru Cultur$ Mure , primarii; i) evacuarea valorilor de tezaur: Direc#ia General$ pentru Finan#ele Publice Mure , Banca Na#ional$ a Romniei; j) evacuarea penitenciarelor, spitalelor, azilurilor de b$trni: Direc#ia de S$n$tate Public$, Ministerul Justi#iei, Consiliul Mure ; k) securitatea i paza zonelor evacuate: Inspectoratul de Jandarmi, Inspectoratul de Poli#ie Mure , Poli#ia Comunitar$; l) supravegherea, ndrumarea i controlul traficului rutier i feroviar: Inspectoratul de Poli#ie Mure ; m) evacuarea fondului arhivistic na #ional: Ministerul Administra #iei i Internelor/ Arhivele Na #ionale. 7. Acordarea asisten'ei medicale de urgen'( a)suplimentarea capacit$#ii de spitalizare: fiecare unitate spitaliceasc$; b) instalarea spitalelor de campanie:, DSP Mure ; c) asigurarea asisten#ei medicale pentru structurile de interven#ie operativ$ : SMURD Mure , Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ Mure ; d) acordarea asisten#ei medicale de urgen#$: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure i SMURD Mure ; e) acordarea primului ajutor: Crucea Ro ie filiala Mure , SMURD Mure cu echipe de prim ajutor; f) Asigurarea de medicamente i instrumentar medical: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure , Structura teritorial$ pentru probleme speciale Mure 8. Prevenirea mboln(virilor n mas ( a)stabilirea dimensiunilor i caracteristicilor zonelor de carantin$: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure , Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure ; b) securitatea i paza perimetrului zonelor de carantin$: Inspectoratul de Jandarmi Mure , Inspectoratul de Poli#ie al jude#ului Mure , Poli#ia Comunitar$; c) m$suri profilactice: Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure , Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure , Crucea Ro ie filiala Mure . 9. Localizarea *i stingerea incendiilor a)localizarea, limitarea propag$rii, stingerea i lichidarea consecin#elor incendiilor, inclusiv a incendiilor n mas$: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , servicii voluntare publice i private pentru situa#ii de urgen#$, agen#i economici surs$ de risc; b) localizarea i stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ; c) localizarea i stingerea incendiilor la fondul forestier: Direc#ia Silvic$ Trgu Mure , autorit$#ile administra#iei publice locale, Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA a jude#ului Mure . 10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase a)stabilirea perimetrelor de securitate: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ; b) evacuarea local$ a popula#iei existente n interiorul perimetrului de securitate: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Inspectoratul de jandarmi , Inspectoratul de Poli#ie al Jude#ului Mure ; c) interven#ia operativ$ cu mijloace i materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: autoritatea administra#iei publice centrale de specialitate care are n coordonare/subordonare sau sub autoritate, dup $ caz, astfel de agen#i (se solicit$ la nevoie), opera#iuni i tehnici speciale efectuate de c$tre Servicii de Urgen#$, S.R.I. i agen#ii economici cu atribu#ii n domeniu. 11. Asigurarea transportului for'elor *i mijloacelor de interven'ie, persoanelor evacuate *i altor resurse a) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacu$rii: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Inspectoratul de Jandarmi , agen#i economici transportatori, primari, Regulatorul de circula#ie CFR Trgu Mure ; b) stabilirea i preg$tirea punctelor de mbarcare a evacua #ilor din zonele afectate, n termen de 2 ore de la declararea st$rii de urgen#$ : Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , consilii locale din zon$; c) realizarea graficului de transport i asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacu$rii, n termen de 6 ore de la declararea st$rii de urgen#$: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Consiliul Mure ;

d) asigurarea transportului pentru persoanele i bunurile evacuate: prim$rii, societ$#i comerciale, agen#ii economici transportatori: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Inspectoratul de Jandarmi , Regulatorul de circula #ie CFR Trgu Mure ; e) supravegherea, fluidizarea, ndrumarea i controlul traficului rutier: Inspectoratul de Poli#ie al Jude#ului Mure ; f) controlul i eviden#a autovehiculelor destinate evacu $rii din zonele calamitate: Structura teritorial$ pentru probleme speciale Mure ; g) transportul resurselor necesare pentru interven#ie i asisten#a de prim$ necesitate n situa #ii de urgen#$: Consiliul Mure , agen#i economici specializa#i transport persoane, Inspectoratul de Jandarmi Mure , Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ; h) transportul for#elor i mijloacelor pentru interven#ie operativ$ la lucr$rile de gospod$rire a apelor: Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure , Inspectoratul de Jandarmi , Comitetele locale pentru Situa #ii de Urgen#$. 12. Efectuarea lucr(rilor publice *i inginere*ti de reabilitare la construc'iile, instala'iile *i amenaj(rile afectate a) evaluarea rapid$ a stabilit$#ii structurilor i stabilirea m$surilor de interven#ie n prim$ urgen#$ la construc#iile vulnerabile i care prezint$ pericol public: Inspectoratul n Construc#ii al jude#ului Mure ; b) nominalizarea responsabilit$#ilor n realizarea m$surilor de interven#ie de prim$ urgen#$: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Institu#ia Prefectului-jude#ul Mure ; c) efectuarea lucr$rilor publice i inginere ti la construc#iile, instala#iile i amenaj$rile afectate: ministerele i institu#iile publice la obiectivele din subordine/coordonare. 13. Asigurarea apei *i hranei pentru persoanele *i animalele afectate sau evacuate a) asigurarea apei i hranei pentru persoane: - n primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea st $rii de alert$, dup$ caz: Prefectura jude#ului Mure , consiliile locale, Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure ; - ulterior primelor 72 de ore, pn$ la ncetarea evacu$rii sau a situa#iei de urgen#$: Administra#ia Na#ional$ a Rezervelor de Stat; b) asigurarea apei i hranei pentru animale: Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure ; c) verificarea i asigurarea apei potabile, prepararea i distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure , Direc#ia pentru Agricultur $ i Dezvoltare Rural$ Mure , Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure ; 14. Asigurarea caz(rii *i ad(postirii persoanelor afectate sau evacuate a) asigurarea m$surilor necesare pentru realizarea protec#iei popula#iei n ad$posturi colective: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , prim$rii; b) asigurarea caz$rii persoanelor evacuate: consilii locale, Inspectoratul 'colar ; Crucea Ro ie - filiala Mure . 15. Asigurarea energiei pentru iluminat, nc(lzire *i alte utilit('i a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critic$ de r$spuns la urgen#$, pentru minimum 72 de ore: conduc$torul/administratorul fiec$rei facilit$#i; agen#ii economici care au obliga #ia de a monta grupuri electrogene, pentru asigurarea autonomiei energetice, i pentru care SC Electrica Transilvania Sud SA SDFEE Trgu Mure va controla periodic starea de func#ionare a acestora: DSP Mure (blocuri operatorii, clinici A.T.I.) Romtelecom centrale telefonice Dispeceratul pentru apeluri de urgen#$ 112 ISU HOREA al jud. Mure , iluminat n locurile de evacuare a persoanelor (numai acolo unde se amplaseaz$ corturi) b) asigurarea energiei electrice: SC Electrica Transilvania Sud SA - Sucursala Trgu Mure ; c) refacerea operativ$ a avariilor produse n re#elele de transport i distribu#ie a energiei electrice: SC Electrica Transilvania Sud SA - Sucursala Trgu Mure ; d) refacerea operativ$ a avariilor produse n re#elele de transport i distribu#ie a gazelor naturale: SC Distrigaz Nord SA Trgu Mure . 16. Efectuarea depolu(rii *i decontamin(rii a)supravegherea gradului de contaminare n perimetrul raioanelor de interven#ie: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Agen#ia de Protec#ia Mediului Trgu Mure , Garda Na#ional$ de Mediu - Comisariatul Mure ; b) aplicarea m$surilor de limitare a mpr $ tierii substan#elor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protec#iei popula#iei surprinse n perimetrul raioanelor de interven#ie: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ;

c) efectuarea depolu$rii i decontamin$rii: agen#i economici surs$ de risc, Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ; d) stabilirea priorit$#ilor pentru monitorizarea gradului de contaminare i centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului na #ional: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Agen#ia de Protec#ia Mediului Trgu Mure ; e) stabilirea priorit$#ilor pentru efectuarea decontamin$ rii i depolu$rii: Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure ; f) asigurarea operativ$ a for#elor i mijloacelor de sprijin, precum i a materialelor necesare pentru realizarea decontamin$rii popula#iei, c$ilor rutiere i cl$ dirilor: Prefectura jude#ului Mure , Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Consiliul Mure , agen#ii economici de#in$tori de substan#e i materiale decontaminatoare, Salubriserv; g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra s$n$t$#ii i monitorizarea st$rii de s$n$tate a popula#iei: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure ; h) efectuarea decontamin$rii popula#iei: prefectura Jude#ului Mure , Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Consiliul Mure , agen#ii economici de#in$tori de spa#ii i dot$ri, etc.; i) supravegherea gradului de contaminare n mediul urban i cel rural, evaluarea efectelor i realizarea decontamin$rii: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , prim$rii; j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier i p$ unilor i evaluarea efectelor directe i indirecte asupra oamenilor i animalelor: Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare rural$ Mure , Direc#ia sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure ; k) decontaminarea terenurilor i rezerva#iilor: Inspectoratul pentru Situa#ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure , Direc#ia Silvic$ Mure ; l) supravegherea gradului de contaminare a p$ unilor, evaluarea efectelor directe i indirecte asupra animalelor i oamenilor, realizarea decontamin$rii: Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure , Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure , Direc#ia Silvic$ Mure ; m) realizarea decontamin$rii animalelor i produselor vegetale i animale: Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure , Direc#ia Sanitar$ Veterinar$ i pentru Siguran#a Alimentelor Mure , prim$rii; n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului i depoluarea cursurilor de ap$: Agen#ia de Protec#ia Mediului Trgu Mure , Garda Na#ional$ de Mediu - Comisariatul Mure , agen#ii economici surs$ de risc, Sistemul de Gospod$rire a Apelor Mure ; o) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor i depoluarea marin$ i costier$, n caz de poluare cu hidrocarburi i alte substan#e d$un$toare: nu este cazul. 17. Men'inerea *i restabilirea ordinii publice a) men#inerea i restabilirea ordinii publice: Inspectoratul de Poli#ie al Jude#ului Mure , Inspectoratul Jandarmi Mure , Poli#ia Comunitar $, administra#iile locale; b) men#inerea ordinii publice: consiliile locale prin Poli#ia comunitar$; c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: UM 01328 Trgu Mure ; d) stabilirea, potrivit competen#elor, a legalit$#ii interven#iei: prim-procuror.

de

18. Logistica interven'iilor - asigurarea bazei materiale pentru realizarea func#iilor de sprijin (asigurarea necesarului de resurse financiare, materiale i umane din resurse proprii pentru rezolvarea situa #iei concrete): fiecare organ al administra#iei publice centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum i pentru obiectivele din coordonare/ subordine sau de sub autoritatea acestuia; 19. Reabilitarea zonei afectate - restabilirea st$rii provizorii de normalitate: Ministerul Administra #iei i Internelor i celelalte ministere(institu#ii) pentru obiectivele din coordonare/subordonare sau de sub autoritate, pe domeniile de competen#$. 20. Acordarea de ajutoare de prim( necesitate, desp(gubiri *i asisten'( social( *i religioas( a) acordarea de ajutoare umanitare de prim$ necesitate pentru popula#ia afectat$: se stabilesc de Prefectura jude#ului Mure , Consiliul Mure , prim$rii, Inspectoratul pentru Situa #ii de Urgen#$ HOREA al jude#ului Mure , Structura teritorial$ pentru probleme speciale Mure ; b) asigurarea asisten#ei umanitare de urgen#$ pentru un num$r de pn$ la 10.000 de victime, prin resursele i infrastructura proprie, i peste 10.000 victime prin Mi carea Interna#ional$ de Cruce Ro ie i semilun$ Ro ie: Cruce Ro ie filiala Trgu Mure ;

c) acordarea de ajutoare i desp$gubiri financiare pentru popula#ie, agen#i economici, institu#ii i unit$#i administrativ-teritoriale afectate: Direc#ia de Munc$ Solidaritate Social$ i Familie Mure , Institu#ia Prefectuluijude#ulMure , prim$rii, Direc#ia pentru Agricultur$ i Dezvoltare Rural$ Mure d) stabilirea i aplicarea m$surilor de asisten#$ social$: Direc#ia de Munc$ Solidaritate Social$ i Familie Mure ; e) acordarea asisten#ei religioase: Direc#ia de Munc$ Solidaritate Social$ i Familie Mure , Direc#ia pentru Cultur$ Culte i Patrimoniul Cultural Na#ional al jude#ului Mure ; f) acordarea asisten#ei psihologice: Direc#ia de S$n$tate Public$ Mure , Crucea Ro ie filiala Mure .

Anexa nr. 3 Sisteme existente de prealarmare /avertizare a atingerii unor valori critice *i de alarmare a popula'iei n cazul evacu(rii
1. Dispunerea sistemului de comunica'ii UUS prin radiotelefon

Reghin S$rma u

Tg.-Mure

Miercurea Nirajului Sovata

Ludu Iernut

2x

I.S.U.J. Mure

25 Km

Trn$veni

Sighi oara

LEGEND
1. 2. 3. 4. Puncte de retransla#ie; Radiotelefoane; Zon$ cu acoperire radio; Zon$ f$r$ acoperire radio.

2.Dispunerea echipamentelor de n*tiin'are alarmare F 1001

M un. R e ghin

6 Reghin
F-1001-B

6 Tg.-Mure 6 Ludu
F-1001-B
O r. L udus

F-1001-B
O r. S ova ta

M un. T A R G UM U R E S

6 I.S.U.J. Mure
F-1001-A

6 Sovata
F-1001-B

O r. Iernut

6 Iernut
F-1001-B

6 Trn$veni
M un .T arnav eni

F-1001-B

6 Sighi oara
M un .S ig h iso ara

F-1001-B

6Bucure ti
F-1001-0

1.

LEGEND
Echipament de n tiin #are i alarmare F-1001 (O; A; B)

3. Dispunerea centralelor telefonice urbane *i rurale

LEGEND'
Oficii Tc.urbane Oficii TT rurale Fibr$ optic$ Cablle coaxiale Cable de .F. Cable de J.F. Linii permanente aeriene
7x4x0,9 DM spreBISTRI)A

R$stoli#a

Lunca Bradului

2(4x4x1,2 ST) Stnceni 19x4x0,9

Deda Bato Aluni Lunca

spre TOPLI)A

19x4x0,9 DM spre CLUJ-NAPOCA


2YMZY 6x2,5/9,6TFFS

Cozma S$rma u Cr$ie ti Smpetru S de Cmpie $bed Rciu '$ulia Grebeni Glodeni Gorne ti V$rgata Breaza Beica de Jos Gurghiu REGHIN

L$pu na

Ib$ne ti Chiheru de Jos Eremitu SOVATA

Snger

19x4x0,9 spre CLUJNAPOCA

LUDU

Band

IERN 2(7x4x1,2ST)
Bogata Bichi Ogra TRN !VENI G$ne ti Cr$ie ti

TG-MURE$
G$le ti

Miercurea Nirajului Ghindari Neaua

S$r$#eni

15x4x0,9 spre GHEORGHENI

2(4x4x1, 2 ST)

Ungheni

Ac$#Fntnele ari Sngeorgiu de P$ dure

Gh Doja
Bahnea Zag$r Vii oara Hetiur B$l$u eri Nade

L.I.nr.335 spre Blaj 2 Cu x 3, 3 O.l.x3

SIGHI'OA
2(4x4x1,2 ST) 14x4x0,95 spre MEDIA' L.I. nr 2362 1 O.l.x3
Dane Apold

spre MiercureaCiuc (Bra ov)


Mihai Viteazul Vn$tori

C.comp.MCBKAY4x1,2/4,4+ 5x2x0,7 + 34x4x0,9 DM spre SIBIU

2 OL x4LI 245 spre AGNITA

2YMZY 6x2,5/9,6 TFFS + 1x4x1,3 TF + 6x2x0,9 IL spre BRA'OV

4. Dispunerea sta'iilor de radio *i televiziune

M un . Re gh in

S$rma u
Studiouri Tv Cablu RDS&RCS

Reghin
Studiouri radio Radio SON

Tg. Mure Ludu


Studiouri Tv Cablu RDS&RCS
O r. Lud us

M un .T A R GUM U RE S

O r. Iernu t

Iernut
Studiouri Tv Cablu RDS&RCS

Trn,veni
M un .T arna v eni

Studiouri Tv teritoriale Antena 1 ProTv Studiouri Tv locale Tv . Tg. Mure Studiouri Tv Cablu RDS&RCS Studiouri Radio Radio Tg. Mure Kiss FM Europa FM ProFM MixFM

O r. S o va ta

Sovata
Studiouri Tv Cablu RDS&RCS Studiouri Radio Radio Son MixFM

Studiouri Tv Cablu RDS&RCS

M un. S igh isoara

Sighi oara Bucure ti


Posturi de televiziune na'ionale cu acoperire radio i cablu Studio radio Radio SON

5. Situa'ia studiourilor de televiziune, radio *i pres( scris( din jude'ul Mure *

Pro TV Tg. Mure

Antena 1 Tg. Mure

Realitatea TV Tg. Mure

TVR Tg. Mure

TV Mures (TTM)

Stii TV

Radio Mure

Radio Son

Kiss Fm Tg.Mure

Radio GaGa

Cuvantul Liber

Zi de zi

24 Ore Mure ene Adev$rul de Sear$ Mure

Str. C$l$ra ilor, nr. 6-8 Tel. 0265 266619 Fax: 0265 266619 E-mail: stiri@targumures.protv.ro Str. Plutelor, nr. 2 Tel.: 0265 268557 Fax: 0265 268557 E-mail: tg.mures@antena1.ro Str. C$l$ra ilor, nr. 51 Tel.: 0265 236236 Fax: 0265 237237 Str. Br$ila, nr. 10 Tel.: 0265 233065 Fax: 0265 233070 Str. Arany Janos, nr. 35 Tel.: 0365804814 E-mail: office@tvmures.ro Str. Gheorghe Doja, 231 Tel.: 0365 410411 E-mail: stiitv@gmail.com B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 109 Tel.: 0265 267720 Fax: 0265 266131 E-mail: office@radiomures.ro Str. Gheorghe Doja, 231 Tel.: 0365 410411 E-mail: comercial@teleson.ro Str. Ciuca , nr. 7, ap. 37 Tel.: 0265 264739 Fax: 0265 264741 E-mail: mures@kissfm.ro Str. C$l$ra ilor, nr. 1 Tel.: 0265 250178 Str. Gheorghe Doja, nr. 9 Tel.: 0265 266669 Fax: 026526669 E-mail: cuvantul-liber@mures.rdsmail.ro Str. C$l$ra ilor, nr. 22 Tel.:0365 882414 E-mail: redactia@zi-de-zi.ro Str. Gheorghe Doja, 231 Tel.: 0365 410411 E-mail: 24ore@24oremuresene.ro Pia#a Trandafirilor, nr. 23 Tel.: 0265 265617 E-mail: mures@adevarul.ro

Situa'ia mijloacelor de n*tiin'are *i alarmare


MUNICIPII
Nr. crt. Localitate Mp. Trgu Mure Tip echipament Centrala alarmare Adresa Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 300 Mp. Trgu Mure , str. Aurel Filimon nr. 15 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Victoriei nr. 3 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 300 Mp. Trgu Mure , str. C$prioarei nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 117 Mp. Trgu Mure , str. Avram Iancu nr. 2 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Victoriei nr. 3 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Victoriei nr. 3 ISU Horea Local 2, str. Koteles Samuel nr.33 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Victoriei nr.3 ISU Horea Mure , Local 1, str. Horea nr. 28 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 ISU Horea Mure , Local 1, str. Horea nr. 28 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Victoriei nr.3 Mp. Trgu Mure , str. Z$gazului nr. 14 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Trandafirilor nr.21 Mp. Trgu Mure , str. Salcmilor nr. 23 Mp. Trgu Mure , str. Bega nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Liviu Rebreanu nr. 52 Loc dispunere SC. Azomure S.A P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.J. Pr. Civila P.C.Mp.C.L.S.U. SC Azomure SA SC MOBEX SA Prodcomplex SA Depozit Cetate P.C.J. Pr. Civila P.C.J. Pr. Civila P.C.J Pr. Civila P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.J. Pr. Civila P.C.Mp.C.L.S.U. Dispecerat C. Op. P.C.J. Pr. Civila Dispecerat C. Op. P.C.Mp.C.L.S.U. SC MURE'UL SA SC E-On SA S.C. E-On SA SC SCIL SA Complex CFR Proprietar echipament S.C. Azomure S.A. Consiliul Local Consiliul Consiliul Local SC Azomure SA SC MOBEX SA Prodcomplex SA Consiliul Local Consiliul Consiliul Consiliul Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Consiliul Local M.A.I. Consiliul M.A.I. Consiliul Local SC MURE'UL SA SC E-On SA SNGN Romgaz S.C.I.L. SA SNCFR Mod de ac #ionare Local Centralizat Local Centralizat Centr. Centralizat Centr. Centralizat Local Ac#ionare Necentralizat Necentralizat Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Centralizat Centralizat Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Rd.Tlf. Portabile Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Dispecerat CFR Func#ioneaz$ Disp. C. Op / repetor Func#ioneaz$ C. Comunica#ii al SVSU Func#ioneaz$ Secretariat Func#ioneaz$ Dispecerat Dispecerat SNGN Secretariat Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ PIA/Repetor/Retrans lator Func#ioneaz$ P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Disp. C. Op / repetor Func#ioneaz$ PIA/Repetor/Retrans lator Func#ioneaz$ P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ P.I.A. Func#ioneaz$ P.C.J. Local Local Local Local Local P.I.A. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ioneaza Nu func#ioneaza Local Local Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ P.I.A. C. Comunica#ii al SVSU Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Loc ac#ionare Dispecerat AZOMURE' Stare operativitate Func#ioneaz$

F1001A F1001B Fluiere cu abur

Motosirena Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor R154-M2 Rd. Receptor Zefir

1 Rd.Tlf. Fixe

Rd.Tlf. Mobile

Mp. Trgu Mure , str. Bega nr. 1 Mp. Trgu Mure , str. Pia#a Victoriei nr.3 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 ISU Horea Mure , Local 1, str. Horea nr. 28 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 300 Mp. Trgu Mure , str. B$neasa nr. 31 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 64-68 Mp. Trgu Mure , str. Apeductului nr. 56 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 117 Sirena electrica 4,7 kw Mp. Trgu Mure , str. Ciuca nr. 5 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 300 Mp. Trgu Mure , str. Liviu Rebreanu nr. 52 Mp. Trgu Mure , str. Mimozelor nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Armoniei nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 300 Mp. Trgu Mure , str. Gheorghe Doja nr. 300 Sirena electrica 5,5 kw Mp. Trgu Mure , str. Voiniceni nr. 35 Mp. Trgu Mure , str. Kosh Karoly nr. 1/B Mp. Trgu Mure , str. Verii nr. 4 Mp. Trgu Mure , str. Bra ovului nr. 4 Mp. Trgu Mure , str. Parngului nr. 4 Sirena electrica 5,5 kw Mp. Trgu Mure , str. Ion Buteanu nr. 16 Mp. Trgu Mure , Str. Gheorghe Doja nr. 155 Mp. Trgu Mure , Pia#a Victoriei nr. 5 Mp. Trgu Mure , str. Livezeni nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Evreilor Martiri nr. 4 Mp. Trgu Mure , str. P$ unii nr. 3 Mp. Trgu Mure , str. C$prioarei nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Depozitelor nr. 2123

SC S.C.I.L. SA P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.J. Pr. Civila Dispecerat C. Op. SC Azomure SA SC LOLULIS SA SC IMATEX SA RA Aquaserv SA SC Prodcomplex SA As. Propr. Nr. 303 SC Azomure SA Complexul CFR As. Propr. Nr. 563 As. Propr. Nr. 466 Sec#ia M.P.K. Amoniac 4 / S.R.A. SC ROMBAC SA SC Energomur SA SC Aquaserv SA As. Propr. Nr. 33 As. Propr. Nr. 29 As. Propr. Nr. 46 SC Matricon SA Hotel Grand SC SUMEL SA SC I M. Prest$ri SA Sta#ia trafo 110 Kw SC MOBEX SA SC COMAT SA

SC S.C.I.L. SA Consiliul Local Consiliul M.A.I. SC Azomure SA SC LOLULIS SA SC IMATEX SA RA Aquaserv SA SC Prodcomplex SA Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local SC Azomure SA SC Azomure SA Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Ac#ionare Ac#ionare

Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Centr. Centralizat Centr. Centralizat Centr. Centralizat Centralizat Centralizat Necentralizat Local Necentralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Centr. Local Local Local Local Local

Dispecerat Func#ioneaz$ C. Comunica#ii al SVSU Func#ioneaz$ PIA/Repetor/Retrans lator Func#ioneaz$ Disp. C. Op / repetor Func#ioneaz$ Dispecerat Local Local Local P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Dispecerat AZOMURE' Dispecerat AZOMURE' P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

Mp. Trgu Mure

Sirena dinamica Sirena electrica 3,5 kw

Mp. Trgu Mure Mp. Trgu Mure 64-68 Mp. Trgu Mure 2 Mp. Trgu Mure 197

, str. Papiu Ilarian nr.,7 , str. Gheorghe Doja nr. , str. George Enescu nr.

Liceul pedagogic SC IMATEX SA Palatul Culturii

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Consiliul Local Consiliul Local SC Nicovala SA Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Centralizat Necentralizat

Centr. Local

P.C.Mp.C.L.S.U. Local

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

Centr. Centralizat Centr. SC Conserve SA SC Electrica SA U.M. 01010 Ms SC ZAMUR SA SCIL SA As. Propr. Nr. 7 As. Propr. Nr. 22 Hotel Continental SC TEMUR SA As. Propr. Nr. 5 P.C.J. Pr. Civila P.C.Mp.C.L.S.U. Birou 'ef SVSU SC Nicovala SA R.A.G.C.L. Depozit Prim$rie Prim$rie Centralizat Centralizat Necentralizat Centralizat Necentralizat Centralizat Centr. Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Local Ac#ionare Ac#ionare Centralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local Local P.C.J. / P.I.A. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Local Depozit Depozit P.C.Mp.C.L.S.U. Punct conducere GIS Autoturism de serviciu Punct conducere GIS ISU Det. Pompieri M.A.I Local SC TRNAVA SA SC TRNAVA SA Necentralizat Local S.V.S.U. Punct conducere GIS Centr. Centr. Centr. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Centr. Local Centr. P.C.Mp.C.L.S.U. Centr. Local Local P.C.Mp.C.L.S.U. Local P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U.

. Str. Gheorghe Doja nr.

Mp. Trgu Mure , str. C$l$ra ilor nr. 103 Mp. Trgu Mure , str. Nicolae B$lcescu nr. 23 Mp. Trgu Mure , str. B$neasa nr. 2 Mp. Trgu Mure , str. Bega nr.1 Mp. Trgu Mure , str. 22 decembrie 1989, nr. 44 Mp. Trgu Mure , str. Aleea Carpa#i nr. 43 Mp. Trgu Mure , Pia#a Teatrului nr. 56 Mp. Trgu Mure , Str. Aradului nr. 2 Mp. Trgu Mure , Str. Aleea Corni a nr. 16 ISU HoreaLocal 2, str. Koteles Samuel nr.33 Mp. Sighi oara, Pia#a Muzeului nr. 7 Mp. Sighi oara, Pia#a Muzeului nr. 7 Mp. Sighi oara, str. Mihai Viteazul nr. 94 Mp. Sighi oara, str. Carpa#i nr. 52 Mp. Sighi oara, str. Prim$riei nr. 1 Rd.Tlf. Fixe Mp. Sighi oara, Pia#a Muzeului nr. 7

Sta#ie radio U.S. Centrala alarmare F1001B Fluiere cu abur Motosirena

Mp. 2 Sighi oar a Rd.Tlf. Mobile

Mp. Sighi oara, str. Mihai Viteazul nr. 68 Mp. Sighi oara, Pia#a Muzeului nr. 7

ISU Det. Pompieri Prim$rie

M.A.I.

Consiliul Local

Mp. Sighi oara, str. Mihai Viteazul nr. 68 Mp. Sighi oara, Pia#a Muzeului nr. 7 Mp. Sighi oara, str. Mihai Viteazul nr. Rd.Tlf. Portabile Sirena dinamic$ 68 Mp. Sighi oara, str. Mihai Eminescu nr. 69

ISU Det. Pompieri Prim$rie

M.A.I Consiliul Local

Sirena electric$ 4,7 kw Sirena electric$ 5,5 kw Mp. Sighi oara, str. Dumbravei nr. 16 Mp. Sighi oara, str. Nicolae Titulescu nr. 5 Mp. Sighi oara, str. Mihai Viteazul nr. 94 Mp. Sighi oara, str. Mihai Viteazul nr. 96 Mp. Sighi oara, str. 1 Decembrie nr. 38 Mp. Sighi oara, str. Corne ti nr. 16 Mp. Sighi oara, str. Libert$#ii nr. 52 Mp. Sighi oara, str. Alexandru Ip$tescu nr. 15 Mp. Sighi oara, str. Plopilor nr. 48 Mp. Sighi oara, str. Mo#ilor nr. 2 Nr. crt. Localitate Mp. 2 Sighi oar a Mp. Sighi oara, str. Viilor nr. 26 Mp. Reghin Centrala alarmare Motosirena Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor 3 Zefir Rd.Tlf. Fixe Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 Prim $rie SVSU Prim$rie SVSU Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 Prim $rie SVSU Consiliul Local Necentralizat Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 SC BETATEX SA Prim$rie SVSU Prim$rie SVSU Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Centralizat Centralizat Necentralizat Tip echipament Sirena electric$ 5,5 kw Mp. Sighi oara, str. Gheorghe Laz$r nr. 2 SC SIGTEX SA Consiliul Local Centralizat Adresa Complex Comercial As. Propr. Nr. 21 As. Propr. Nr. 21 Loc dispunere Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Proprietar echipament Centralizat Centralizat Centralizat SC Hochland SA SC Nicovala SA SC CESIRO SA Hotel Steaua SC ABATOR SRL Complex CFR SC Hochland SA SC Nicovala SA Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Necentralizat Centralizat Centralizat Necentralizat 'c. General$ nr. 6 Consiliul Local Centralizat Mp. Sighi oara, str. Viilor nr. 123 Mp. Sighi oara, str. Sc$rii nr. 1 SC SICERAM SA Liceul J. Halricht Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Centralizat

Local Local P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Stare operativitate Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

P.C.Mp.C.L.S.U. Local Local Local Local Local Local P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Local Local

P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Loc ac#ionare

Mod de ac #ionare

P.C.Mp.C.L.S.U.

P.C.Mp.C.L.S.U. Local Local P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Punct conducere GIS P.C.Mp.C.L.S.U. Punct conducere P.C.Mp.C.L.S.U. Depozit

Mp. Reghin, str. Mihai Viteazul nr. 100 Rd.Tlf. Mobile Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 Mp. Reghin, str. Mihai Viteazul nr. 100

ISU Det Pompieri Prim$rie SVSU ISU Det. Pompieri

M.A.I. Consiliul Local M.A.I.

GIS Rd.Tlf. Portabile Mp. Reghin, str. Petru Maior, nr. 41 Prim$rie SVSU Consiliul Local Mp. Reghin, str. Mihai Viteazul nr. 100 Sirena electric$ 3,5 kw Mp. Reghin, str. Ierbu nr. 6 Mp. Reghin, str. Ierbu nr. 78 Mp. Reghin, str. Salcmilor nr. 3 Mp. Reghin, str. Axente Sever nr. 6 Mp. Reghin, str. Gurghiului nr. 65 Sirena electric$ 5,5 kw Mp. Reghin, str. G$rii nr. 57 Mp. Reghin, str. Petru Maior nr.41 Mp. Reghin, str. Pandurilor nr.36 Mp. Reghin, str. Livezilor nr. 2 Mp. Reghin, str. Axente Sever nr. 67 Mp. Reghin, Pia#a Mare nr. 23 Mp. Reghin, str. Castelului nr. 16 4 Mp. Trn$veni Centrala alarmare F1001B Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor Zefir Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 Mp. Trn$veni, str. Republicii nr. 24 Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 Rd.Tlf. Mobile Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 Mp. Trn$veni, str. Republicii nr. 24 Mp. Trn$veni, str. Republicii nr. 24 P.C.Mp.C.L.S.U. Consiliul Local Centralizat P.C.Mp.C.L.S.U. Punct conducere Rd.Tlf. Fixe ISU Det. Pompieri P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. M.A.I. Consiliul Local Consiliul Local Centralizat Centralizat Centralizat GIS P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Punct conducere ISU Det. Pompieri M.A.I. Centralizat GIS Punct conducere Rd.Tlf. Portabile ISU Det. Pompieri M.A.I. Centralizat GIS Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 P.C.Mp.C.L.S.U. Consiliul Local Centralizat P.C.Mp.C.L.S.U. Nu func#ion Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 SC REMEX SA Prim$rie SC Panifica#ie SA SC TAM SA SC LAZ*R SRL Casa particular$ 'coala special$ P.C.Mp.C.L.S.U. Birou 'ef SVSU Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local SC LAZ*R SRL Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Necentralizat Centralizat Necentralizat Centralizat Centralizat Local P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Local P.C.Mp.C.L.S.U. Local P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ SC Metalurgica SA SC Prolemn SRL SC AMIS SA SC IRUM SA Fabrica de bere SC Metalurgica SA SC Prolemn SRL SC AMIS SA SC IRUM SA Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local Local ISU Det Pompieri M.A.I. Local Local Local Local Local Local Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ P.C.Mp.C.L.S.U. Punct conducere GIS Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

Mp. Trn$veni Sirena electric$ 5,5 kw

Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 Mp. Trn$veni, str. Bradului nr. 14 Mp. Trn$veni, str. Republicii nr. 689 Mp. Trn$veni, str. Armatei nr. 48 Sirena electric$ 5,5 kw Mp. Trn$veni, str. Avram Iancu nr. 144 Mp. Trn$veni, str. Avram Iancu nr. 144 Mp. Trn$veni, str. 1 Decembrie 1918 nr.32 Mp. Trn$veni, Pia#a Trandafirilor nr. 10 Mp. Trn$veni, str. 1 Decembrie 1918 nr.48 Mp. Trn$veni, str. Republicii nr. 32 Mp. Trn$veni, str. Avram Iancu nr. 10 Mp. Trn$veni, str. Prim$riei nr. 7 Mp. Trn$veni, str. Armatei nr. 15 Mp. Trn$veni, str. Armatei nr. 7

P.C.Mp.C.L.S.U. SC CARS SA SC Tehnolemn SA SC GECSAT SA Platforma ind. chim Platforma ind. chim

Consiliul Local SC CARS SA SC Tehnolemn SA SC GECSAT SA Consiliul Local SC Carbidfox SA

Centralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Centralizat Centralizat Local Local Local

P.C.Mp.C.L.S.U. Local Local Local P.C.Mp.C.L.S.U. Local

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

SC Migement SRL 'coala Profesional $

Consiliul Local Consiliul Local

Centralizat Centralizat

P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U.

As. Propr. Nr. 8 Grup 'colar Chimie SC ROMGAZ SA Prim$rie SC Transport SA SC Modacris SRL

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local SC Transport SA Consiliul Local

Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Necentralizat Centralizat Local

P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. P.C.Mp.C.L.S.U. Local P.C.Mp.C.L.S.U.

ORA$E
Nr. crt. Localitate Tip echipament Central$ alarmare F1001B Motosirena Rd. Receptor Neptun 5 Or. Ludu Rd. Receptor Zefir Rd.Tlf. Fixe Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Or. Ludu , P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Or. Retranslator Rd.Tlf. Mobile Iernut Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 C$minul Cultural Prim$rie Consiliul Local Consiliul Local Ac#ionare Ac#ionare Secretariat Prim$rie Consiliul Local Consiliul Local Ac#ionare Centralizat P.C.Or.C.L.S.U. Autoturism de Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Birou 'ef SVSU Consiliul Local Ac#ionare P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Adresa Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Loc dispunere P.C.Or.C.L.S.U. Birou 'ef SVSU Depozit prim$rie Proprietar echipament Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Mod de ac #ionare Centralizat Centralizat Necentralizat Local P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Local Loc ac#ionare P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. Local Stare operativitate Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

serviciu Rd.Tlf. Portabile Sirena electrica 3,5 kw Sirena electric$ 5,5 kw Or. Ludu , str., Fabricii nr. 10 Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Or. Ludu , str. Republicii nr. 34 Or. Ludu , str. Rndunelelor nr. 5 Or. Ludu , str. Mihai Eminescu nr. 20 F1001B Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor Zefir Rd.Tlf. Fixe 6 Or. Iernut Rd.Tlf. Mobile Rd.Tlf. Portabile Sirena electric$ 3,5 kw Sirena electric$ 5,5 kw Or. Sovata Central$ alarmare F1001B Rd. Receptor 7 Neptun Rd. Receptor Zefir Rd.Tlf. Fixe Rd.Tlf. Mobile Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Birou 'ef SVSU Prim$rie Prim$rie Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Birou 'ef SVSU Consiliul Local Ac#ionare P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. Auto. de serviciu Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Casa de Cultur$ Prim$rie Birou 'ef SVSU Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Centralizat Centralizat P.C.Or.C.L.S.U. Nu func#ion Local Or. Iernut, str. Energeticii nr.9 Or. Iernut, str. Cmpului nr. 8 Termoelectrica SA SC ZOOIND SA Consiliul Local SC ZOOIND SA Necentralizat Necentralizat Local Local Local P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Birou 'ef SVSU Prim$rie Prim$rie Prim$rie Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Local Local Local Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 Prim $rie Consiliul Local Ac#ionare P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Or. Iernut, P-ta 1Dec. 1918, nr. 9 SC ROMVELO SA Prim$rie Spitalul or$ enesc As. Propr. Nr. 24 Atelier prim$rie P.C. Mp. / SVSU SC ROMVELO SA Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat Ac#ionare P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Or. Ludu , str., Fabricii nr. 12 Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 11 SC ZAH*RUL SA SC Prodlemn SRL SC ZAH*RUL SA SC Prodlemn SRL Ac#ionare Necentralizat Local Local Local P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Or. Ludu , Bd. 1Dec. 1918, nr. 20 Prim$rie Consiliul Local Ac#ionare Local Local Local Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ P.C.Or.C.L.S.U. Func#ioneaz$

Rd.Tlf. Portabile Sirena electric$ 3,5 kw Sirena electric$ 5,5 kw

Or. Sovata, str. Principala, nr. 155

Prim$rie

Consiliul Local

Ac#ionare

Local

P.C.Or.C.L.S.U.

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$

Or. Sovata, str. Praidului nr. 135

SC Hochland SA

Consiliul Loca

Necentralizat Local

Local

Or. Sovata, str. Joszsef nr. 3 Or. Sovata, str. Principal$ nr. 196 Or. Sovata, str. Trandafirilor nr. 111 Or. Sovata, str. Praidului nr. 63 Or. Sovata, str. Principala, nr. 155 Or. Miercurea Nirajului, str. Pia#a Teilor, nr. 48 Or. Miercurea Nirajului, str. Pia#a Teilor, nr. 48 Or. Miercurea Nirajului, Pia#a G$rii nr. 9 Or. Miercurea Nirajului, Pia#a G$rii nr. 9 Or. Miercurea Nirajului, Pia#a G$rii nr. 9 Or. Miercurea Nirajului, str. Sntandrei nr. 76/A Or. Miercurea Nirajului, str. Trandafirilor nr. 5

SC MOBEX SRL 'c. General$ nr. 1 Hotel Sovata Complex comercial Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Centralizat Centralizat Centralizat Centralizat -

Local P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U.

Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor Zefir Rd.Tlf. Fixe Or. 8 Miercurea Nirajului Rd.Tlf. Mobile

Secretariat

Consiliul Local

Centralizat -

P.C.Or.C.L.S.U.

Secretariat

Consiliul Local

Centralizat Ac#ionare Ac#ionare Ac#ionare Local

P.C.Or.C.L.S.U. Punct conducere GIS Punct conducere GIS Punct conducere GIS

ISU G.I. Pompieri

M.A.I.

ISU G.I. Pompieri

M.A.I.

Rd.Tlf. Portabile Sirena electrica 5,5 kw

ISU G.I. Pompieri

M.A.I.

Servagromec SA

Consiliul Local

Necentralizat Local

Local

As. Propr. Nr. 2

Consiliul Local

Necentralizat Ac#ionare Local

Local

Or. Sng. De 9 P$dure

Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw

Or. Sngeorgiu de P$dure, str. Livezilor, nr. 6 Or. Sngeorgiu de P$dure, str. Bezidului nr. 1 Or. Sngeorgiu de P$dure, str. Morii nr. 3 Or. Sngeorgiu de P$dure, str. 'colii nr. 2 S.G.A. Baraj Bezid SC HUNROM SRL Grupul 'colar Direc#ia Apelor Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Necentralizat Ac#ionare Secretariat Consiliul Local

P.C.Or.C.L.S.U.

Local Local Local Local Local

Rd. Receptor 10 Or. S$rma Neptun Rd. Receptor Zefir Or. S$rma , str. Republicii, nr. 63 Secretariat Consiliul Local Ac#ionare Or. S$rma , str. Republicii, nr. 63 Secretariat Consiliul Local

P.C.Or.C.L.S.U. P.C.Or.C.L.S.U.

Rd.Tlf. Fixe

Or. S$rma , str. Republicii nr. 1 Or. S$rma , str. Republicii nr. 1 Or. S$rma , str. Republicii nr. 1 Or. S$rma , str. Republicii, nr. 63 Or. Ungheni, str. Principal$ nr. 356 Or. Ungheni, str. Principal$ nr. 356 Or. Ungheni, str. Principal$ nr. 356 ISU Det. Pompieri M.A.I. Ac#ionare ISU Det. Pompieri M.A.I. Ac#ionare ISU Det. Pompieri Prim$ria Prim$rie Prim$rie Prim$rie M.A.I. Ac#ionare Local Consiliul Local Necentralizat Ac#ionare Ac#ionare

Punct conducere GIS Punct conducere GIS Punct conducere GIS Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

Rd.Tlf. Mobile

Rd.Tlf. Portabile Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun 11 Or. Ungheni Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw

P.C.Or.C.L.S.U.

Consiliul Local

P.C.Or.C.L.S.U.

Consiliul Local

Secretariat Dispecerat AZOMURE'

Consiliul Local

Centralizat

COMUNE
Nr. crt. LOCALITATE TIP ECHIPAMENT ADRESA Com. Ac$#ari, str. Principal $ nr. 100 Com. Ac$#ari, str. Principal $ nr. 100 Com. Ad$mu , str. Livezilor nr. 78 Com. Albe ti, str. Lung$ nr. 123 Com. Albe ti, str. Lung$ nr. 123 Com. Aluni , str. Principal$ nr. 56 Com. Aluni , str. Principal$ nr. 656 Com. Apold, str. Principal$ nr. 134 Com. A#inti , str. Principal$ nr. 242 Com. A#inti , str. Principal$ nr. 242 Com. B$gaciu, Str. Principal$, nr. 112 Com. B$gaciu, Str. Principal$, nr. 112 Com. Bahnea, str. Republicii nr. 55 Com. Bahnea, str. Republicii nr. 55 Com. Bla, str. Principal$, nr. 240 Com. Bla, str. Principal$, nr. 240 Com. B$l$u eri str. Principal$, nr. 42 Com. B$l$u eri str. Principal$, nr. 42 Com. Band, str. P$cii nr. 18 Com. Band, str. P$cii nr. 18 Com. Bato , str. Principal $ nr. 302 Com. Bato , str. Principal $, nr. 302 Com. Beica de, str. Principal$, nr. 215 Com. Beica de , str. Principal$, nr. 215 Com. Bereni, str. Principal$, nr. 22 Com. Bichi , str. Principal$, nr. 43 Com. Bogata, str. Principal$, nr. 122 Com. Bogata, str. Principal$, nr. 122 LOC DISPUNERE Prim$rie Prim$rie Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie 'coala General $ 'coala General $ Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Complex Comercial Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Nu dispune Prim$rie Prim$rie Prim$rie Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. PROPRIETAR ECHIPAMENT Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local MOD DE AC IONARE Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local LOC AC IONARE P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. STARE OPERATIVI TATE Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu dispune Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

12 13 14

Com. Ac$#ari Com. Ad$mu Com. Albe ti

Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Nu dispune Sirena electrica 3 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw

15 16 17

Com. Aluni Com. Apold Com. A#inti Com. B$gaciu

18

19

Com. Bahnea Com. B$la Com. B$l$u eri

20

21

22

Com. Band

23

Com. Bato

24 25 26 27

Com. Beica de Jos Com. Bereni Com. Bichi Com. Bogata

28

Com. Breaza

Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw

Com. Breaza, str. Principal$, nr. 129 Com. Breaza, str. Principal$, nr. 129 Com. Brncovene ti, str. Principal $, nr.

'coala General$ 'coala General$ Prim$rie Prim$rie Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat

Local Local Local

Secretariat P.C. al C.L.S.U.

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu dispune Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion

29

Com. Brncovene ti

Rd. Receptor Neptun

303 Com. Brncovene ti, str. Principal$, nr.

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 3,5 kw

303 Com. Ceua u de Cmpie, str. Principal$, nr. 417 Com. Ceua u de Cmpie, str. Principal$, nr. 416 Com. Che#ani, str. Principal$, nr. 54 Com. Che#ani, str. Principal$, nr. 54 Com. Chibed, str. Principal$, nr. 452 Com. Chiheru de Jos, str. Principal$, nr.

Consiliul Local

Necentralizat Local

P.C. al C.L.S.U.

30

Com. Ceua u de Cp

Rd. Receptor Neptun

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 3,5 kw 31 32 Com. Che#ani Com. Chibed Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Sirena electrica 5,5 kw

Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U.

33

Com. Chiheru de Jos

Rd. Receptor Zefir

80

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local

Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

Sirena electrica 3,5 kw Com. Chiheru de Jos, str. Principal$, nr. 81 'coala General$ 34 35 36 Com. Coroi Sm$rtin Com. Corunca Com. Cozma Rd. Receptor Zefir Com. Coroism$rtin, str. Principal$, nr.49 Prim$rie Prim$rie Nu dispune Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Asoc. Propr. Nr. 1 Prim$rie Com. Corunca, Str. Principal$, nr. 184 Com. Cozma, str. Principal$, nr. 41 Com. Cr$ciune ti, str. Principal$, nr. 37 Com. Cr$ciune ti Rd. Receptor Neptun 488/D Com. Cr$ciune ti, str. Principal$, nr. Sirena electrica 5,5 kw 38 Com. Cr$ie ti Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun 39 Com. Criste ti Rd. Receptor Neptun 488/D Com. Cr$ie ti, str. Bisericii, nr. 194 Com. Cr$ie ti, str. Bisericii, nr. 194 Com. Criste ti, str. Principal$, nr. 678 Com. Criste ti, str. Principal$, nr. 678 Com. Criste ti, str. Principal$, nr. 678 Com. Cucerdea, str. Principal$, nr. 329 Com. Cuci, str. Principal$, nr. 261 Sirena electrica 3,5 kw Com. Coroism$rtin, str. Principal$, nr.49 Nu dispune Sirena electrica 3,5 kw

Consiliul Local

Necentralizat

Local Local

P.C. al C.L.S.U.

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Centralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat Dispecerat AZOMURE' Local Local P.C. al C.L.S.U. Secretariat

Sirena electrica 5,5 kw 40 41 Com. Cucerdea Com. Cuci Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Sirena electrica 3,5 kw 42 Com. Dane Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun 43 Com. Deda Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw 44 Com. Eremitu Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw

Com. Cuci, str. Principal$, nr. 261 Com. Dane , str. Principal$, nr. 391 Com. Deda, str. Principal$ nr. 177 Com. Deda, str. Principal$ nr. 175 Com. Deda, str. Principal$ nr. 23 Com. Eremitu, str. Principal$, nr. 547 Com. Eremitu, str. Principal$, nr. 542 Com. Ernei. Str. Principal $, nr. 428 Com. Ernei, str. Principal$, nr. 428 Com. Fntnele, str. Principal$, nr. 124 Com. Fntnele, str. Principal$, nr. 124 Com. F$r$g$u, str. Principal$, nr. 40/A Com. G$le ti, str. Principal$, nr. 64 Com. G$le ti, str. Principal$, nr. 64 Com. G$ne ti, str. Principal$, nr. 548 Com. G$ne ti, str. Principal$, nr. 548 Com. Gheorghe Doja, str. Principal $,

Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Centrala Telefonic$ Prim$rie Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie 'coala General $ Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie 'coala General $ 'coala General $

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$

45

Com. Ernei

46 47 48

Com. Fntnele Com. F$r$g$u Com. G$le ti Com. G$ne ti

49

50

Com. Gheorghe Doja

Rd. Receptor Neptun

nr. 6 Com. Gheorghe Doja, str. Principal $,

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat Dispecerat AZOMURE' Local Local Local Local Local Local Local P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U. Local

Sirena electrica 5,5 kw 51 Com. Ghindari Sirena electrica 5,5 kw

nr. 6 Com. Ghindari, str. Principal $, nr. 79 Com. Ghindari, str. Principal $, nr. 79

Consiliul Local Consiliul local Consiliul local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat

52

Com. Glodeni Com. Gorne ti

Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw

Com. Glodeni, str. Principal$, nr. 133 Com. Glodeni, str. Principal$, nr. 133 Com. Gorne ti, str. Principal$, nr. 429 Com. Gorne ti, str. Principal$, nr. 429 Com. Gorne ti, str. Principal$, nr. 429 Com. Grebeni u de Cmpie, str. Principal$, nr. 151 Com. Grebeni u de Cmpie, str. Principal$, nr. 151

53

54

Com. Grebeni u de Cp.

Rd. Receptor Neptun

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 3,5 kw

Consiliul Local

Necentralizat

P.C. al C.L.S.U.

Rd. Receptor Neptun 55 Com. Gurghiu Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw 56 Com. Hodac Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun 58 Com. Ib$ne ti Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw 59 Com. Icl$nzel Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw

Com. Gurghiu, str. Principal$ nr. 8 Com. Gurghiu, str. Principal$ nr. 8 Com. Gurghiu, str. Principal$ nr. 47 Com. Hodac, str. Principal$, nr. 98 Com. Hodac, str. Principal$, nr. 98 Com. Hodo a, Str. Principal$, nr. 56 Com. Hodo a, Str. Principal$, nr. 56 Com. Ib$ne ti, str. Principal$, nr. 708 Com. Ib$ne ti, str. Principal$, nr. 708 Com. Ib$ne ti, str. 'colii nr. 2 Com. Icl$nzel, str. Principal$, nr. 1 Com. Icl$nzel, str. Principal$, nr. 1 Com. Ideciu de Jos, str. Principal$, nr.

Prim$rie Prim$rie Bloc de locuin#e Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie 'coala General$ Prim$rie Complex Comercial Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu dispune

57

Com. Hodo a

60

Com. Ideciu de Jos

Rd. Receptor Neptun

228 Com. Ideciu de Jos, str. Principal$, nr.

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 5,5 kw 61 Com. Livezeni Com. Lunca Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw

222 Com. Livezeni, str. Principal$, nr. 76 Com. Livezeni, str. 'colii, nr. 4 Com. Lunca, str. Principal$, nr. 228 Com. Lunca, str. Principal$, nr. 249 Com. Lunca Bradului, str. Principal $,

Complex Comercial Prim$rie 'coala General$ Prim$rie C$minul Cultural Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

62

63

Com. Lunca Bradului

Rd. Receptor Zefir

nr. 189 Com. Lunca Bradului, str. Principal $,

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 5,5 kw 64 65 Com. M$d$ra Com. M$gherani Nu dispune Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw

nr. 190 Com. M$d$ra , str. Principal$, nr. 357 Com. M$gherani, str. Principal $, nr. 245 Com. Mica, str. Principal$, nr. 56 Com. Mica, str. Principal$, nr. 56 Com. Mihe u de Cmpie, str. Mihai

Complex Comercial Nu dispune Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie

Consiliul Local

Necentralizat

P.C. al C.L.S.U.

Consiliul local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$

66

Com. Mica

67 68

Com. Mihe u de Cp. Com. Nade

Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Zefir

Eminescu, nr. 4 Com. Nade , str. Principal$, nr. 343

Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat

Sirena electrica 3,5 kw 69 Com. Neaua Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun 71 Com. P$net Sirena electrica 5,5 kw

Com. Nade , str. Principal$, nr. 343 Com. Neaua, Str. Principal$, nr. 15 Com. Neaua, Str. Principal$, nr. 15 Com. Ogra, str. Principal$ nr. 103/A Com. Ogra, str. Principal$ nr. 103/A Com. P$net, str. Principal $, nr. 191 Com. P$net, str. Principal $, nr. 191 Com. Papiu Ilarian, str. Principal$, nr.

Prim$rie Prim$rie C$minul Cultural Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat Dispecerat AZOMURE'

Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ioneaza Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$

70

Com. Ogra

Consiliul Local

Necentralizat Local

72

Com. Papiu Ilarian

Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw

192/A Com. Papiu Ilarian, str. Principal$, nr. 192/A Com. P$s$reni, str. Principal$, nr. 209 Com. Petelea, str. Principal $, nr. 726 Com. Petelea, str. Principal $, nr. 728 Com. Pog$ceaua, str. Principal $, nr. 152 Com. Rciu, str. Vasile Con#iu nr. 4 Com. Rciu, str. Vasile Con#iu nr. 4 Com. Rciu, str. Vasile Con#iu nr. 4 Com. R$stoli#a, str. Principal $ nr.335 Com. R$stoli#a, str. Principal $ nr.335 Com. R$stoli#a, str. Principal $ nr. 323 Com. Ru ii Mun#i, str. Principal $, nr.

Complex Comercial Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie Bloc de locuin#e Prim$rie Prim$rie Prim$rie Bloc de locuin#e Prim$rie Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Local

Secretariat P.C. al C.L.S.U.

73 74 75

Com. P$s$reni Com. Petelea Com. Pog$ceaua

Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun

Consiliul local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul local Consiliul local Consiliul local Consiliul local Consiliul local Consiliul local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat Secretariat P.C. al C.L.S.U.

76

Com. Rciu

Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun

77

Com. R$stoli#a

Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 5,5 kw

78

Com. Ru ii Mun#i

Rd. Receptor Neptun

120 Com. Ru ii Mun#i, str. Principal $, nr.

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 5,5 kw 79 Com. Smpaul Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3 kw

120 Com. Smpaul, str. Principal$ nr. 261 Com. Smpaul, str. Prim$riei nr. 2 Com. Smpetru de Cmpie, str. Principal$, nr. 128 Com. Smpetru de Cmpie, str. Principal$, nr. 128

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

80

Com. Smpetru de Cp.

Rd. Receptor Neptun

Consiliul Local

Necentralizat Local

Secretariat

Sirena electrica 3,5 kw

Consiliul Local

Necentralizat

P.C. al C.L.S.U.

Com. Sncraiu de Mure , str. Principal$ Com. Sncraiu de 81 Ms. Rd. Receptor Neptun nr. 197/A Com. Sncraiu de Mure , str. Principal$ Sirena electrica 5,5 kw nr. 231 Com. Sncraiu de Mure , str. Principal$ nr. 197/A Com. Sngeorgiu de M , str. Principal$, 82 Com. Sngeorgiu de Ms Sirena electrica 5,5 kw 83 Com. Snger Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun Rd. Receptor Neptun nr. 166 Com. Sngeorgiu de Mure , str. 'colii, nr. 5 Com. Snger, str. Principal$ nr.193 Com. Snger, str. Principal$ nr.135 Com. Sntana de Mure , str. Brut$riei Sirena electrica 5,5 kw Sirena electrica 3,5 kw Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Zefir Sirena electrica 3,5 kw Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw 93 94 95 Com. T$ureni Com. Valea Larg$ Com. Vn$tori Sirena electrica 5,5 kw nr. 63 Com. S$r$#eni, str. Principal$ nr. 110/A Com. Saschiz, str. Principal$, nr. 159 Com. '$ulia, str. Principal$, nr. 520 Com. '$ulia, str. Principal$, nr. 528 Com. 'incai, str. Principal$, nr. 162 Com. 'incai, str. Principal$, nr. 162 Com. Solov$stru, str. Principal $, nr. 374 Com. Solov$stru, str. Principal $, nr. 375 Com. Stnceni, str. Principal$, nr. 37 Com. Stnceni, str. Principal$, nr. 37 Com. Suplac, str. Principal$, nr. 328 Com. Suseni, Str. Prim$riei nr. 409 Com. Suseni, Str. Principal$, nr. 400 Com. T$ureni, str. Principal$, nr. 258 Com. Valea Larg$, str. Principal$ nr. Sirena electrica 5,5 kw Sirena electrica 5,5 kw 248 Com. Vn$tori, str. Principal$, nr. 51 'coala General $ 'coala General $ Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Fabrica de pine 'coala General $ Prim$rie Prim$rie Bloc locuin#e Prim$rie Prim$rie Prim$rie Complex Comercial Prim$rie Prim$rie Prim$rie Prim$rie 'coala General $ Complex comercial Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul local Consiliul local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat 'coala General $ Prim$rie Bloc locuin#e Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat Prim$rie Consiliul Local Necentralizat Prim$rie Consiliul Local Necentralizat 'coala General $ Consiliul Local Necentralizat Prim$rie Consiliul Local Necentralizat

Local Secretariat Local Secretariat Local Dispecerat AZOMURES Local Secretariat Local Dispecerat AZOMURE' Local Local Local Local P.C. al C.L.S.U. Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local Local P.C. al C.L.S.U. Local P.C. al C.L.S.U. Func#ioneaz$ P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U. Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Secretariat P.C. al C.L.S.U. Secretariat Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Func#ioneaz$ Nu func#ion

84

Com. Sntana de Mure Com. S$r$#eni Com. Saschiz Com. '$ulia Com. 'incai Com. Solov$stru

Com. Sntana de Mure , str. Morii nr. 26 Prim$rie

85 86 87

88

89

90 91 92

Com. Stnceni Com. Suplac Com. Suseni

96

Com. V$rgata Com. V$tava Com. Ve#ca Com. Vii oara Com. Voivodeni Com. Zag$r

Sirena electrica 5,5 kw Rd. Receptor Neptun

Com. V$rgata, str. Principala, nr. 32 Com. V$tava, str. Principal $, nr. 215 Com. V$tava, str. Principal $, nr. 200 Com. Ve#ca, str. Principal $, nr. 140 Com. Vii oara, str. Principal $, nr. 111 Com. Voivodeni, str. Principal $, nr. 160 Com. Voivodeni, str. Principal $, nr. 25 Com. Zag$r, str. Principal $, nr. 266 Com. Zau de Cmpie, str. Republicii

'coala General $ Prim$rie Centru lapte Nu dispune Prim$rie Prim$riei Sediul I.P.L. Prim$rie Prim$rie

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U.

97 98 99 100 101

Sirena electrica 3,5 kw Nu dispune Sirena electrica 3,5 kw Rd. Receptor Neptun Sirena electrica 5,5 kw Sirena electrica 5,5 kw

Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local Consiliul Local

Necentralizat Necentralizat Necentralizat Necentralizat

Local Local Local Local Local

P.C. al C.L.S.U. Secretariat P.C. al C.L.S.U. P.C. al C.L.S.U.

102

Com. Zau de Cmpie

Rd. Receptor Neptun

nr. 18

Consiliul Local

Necentralizat

Secretariat

Sirena electrica 5,5 kw

Com. Zau de Cmpie, str. Republicii nr. 18 Prim $rie

Consiliul Local

Necentraliz at

Local P.C. al C.L.S.U.

Anexa nr. 4 SCHEMA FLUXULUI INFORMA IONAL DECIZIONAL N SITUA II DE URGEN !

COMITETUL NA)IONAL PENTRU SITUA)II DE URGEN)*

Centrul Opera#ional Na#ional

PREFECTURA I.S.U. Centrul Opera#ional Jude#ean I.S.U.

C.J.C.C.I.

C.J.S.U.

I.S.U. Secretariatul tehnic permanent

PRIM*RII CLSU

Institu#ii cu func#ii de sprijin

Operatori economici

LEGEND Coordonare Informare n situa#ie de urgen #$

TOTAL ISU.

Det. Reghin

Det. S#rma u

Det. Tg-Mure

Det. Trn#veni

Garda M.Nirajului

Det. Sighi oara

Subunitatea
APCA- VOLVO APCA MAN pe sa(iu AB22440DFA(6X6) APCA- Renault APCA-IVECO Magirus APCA-Roman 12215 ATI- Roman12215DFA ATI- Roman19256DF APCA-Tun APCT ROMAN 10215 ASp.L.S. A.Sp.4.S. TOTAL R12215 ASPFGI 8135

* 1 * * * * * * * * 1 * * * * 1 * 1 1 2 1 2 * * 1 * * * * * * * * 1 * * * * 1 1 1 * * * * * * * * * * * 1 * * * 1 * 1 * * * * * * * * * 1 2 * * 7 * 1 * 1 1 3 1 2 * 2 1 * 15 * 10 34 41 * * * * * 7 * 1 * 2 1 4 1 1 1 2 1 * 15 * 2 27 34 * * 1 * * * 8 * 1 * 2 1 4 1 1 1 2 1 1 15 * 10 36 44 1 1 1 1 1 * * 1 * * * 8 * 1 * 1 1 3 1 1 1 2 1 * 15 * 10 34 42 * * * 1 * 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 2 3 2 9 2 5 1 3 2 * 20 3 10 55 71 * * * 1 1 4 4 4 3 6 * * * 1 * * * 1 * * * * 1 * 1 1 * * * 1 * * * * 1 tip B A.PIC Autospciala pirotehnic Dacia tip C MPT MPR Novus 2000 BARC& * A.C.I. Roman TOTAL ambulan e + MP Motofir str u Grup electrogen TUN tras 3000 Remorc barc Remorc dezastre Veste Salvare Costume antichimice * 1 Autospecial de stins incendii cu pulbere ASc Mecanic Autospecial punct de comand Autospecial C.B.R.N. Autospecial transport logistic TOTAL Autospeciale TOTAL alte mijloace

4 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 22 2 4 1 5 5 1 1 3 1 1 1 47 1 5 2 10 6 24 6 10 4 1 1 6 1 80 3 42 187 234

Autospecial de interventie la dezastre si accidente colective -Renault 6 Autospecial pentru descarcerare

Autospeciala de lucru cu apa si spuma Autospeciale Mijloace

Autospecial transport victime multiple Mantra

Ambulan# MP Alte mijloace

MIJLOACELE DE INTERVENTIE ALE INSPECTORATULUI PENTRU SITUA)II DE URGEN)* ,,HOREA AL JUD)ULUI MURE'

Echipament scafandru autonom

Total general mijloace

Anexa nr. 5

SITUA IA SERVICIILOR VOLUNTARE/PRIVATE PENTRU SITUA II DE URGEN !


A) SERVICIILE VOLUNTARE PENTRU SITUA II DE URGEN ! Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LOCALITATEA LUDU' IERNUT SNGIORGIU DE P*DURE SOVATA AC*)ARI ALUNI' B*L*U'ERI CHIBED DEDA F*R*G*U GREBENI'U DE CMPIE HODAC RCIU VOIEVODENI ZAU DE CMPIE CATEG. IV III IV IV IV III III III III III III III III III III DOTAREA 1 APC SR132, 1APCT R8135 1 APCT R8135 3 APC (1 DODGE, 2 BERLIET) 1 APCT R8135, 1 CSEPEL 1 APCT R8135, 1 APC 1 APCT R8135 1 APCT R8135 1 APC Mercedes 1 APCT R8135 1 ATI SR104 1 APC Bedford 1ATI 12215 1 APC Dodge 1 APCT STEYR 680M3 1 APCT R8135 CAPACITATE 1500 l;2800 l 2800 l 1400 l; 2500 l;2500l 2700 l;2700 l 2700 l; 2700l 2800 l 2800 l 3000 l 2800 l 1800 l 3000 l 7000 l 1400l 2800l 2800l

B) SERVICIILE PRIVATE PENTRU SITUA II DE URGEN ! Nr. crt. 1 2 3 4 6 7 8 10 OPERATOR ECONOMIC/ INSTITU IA SC AZOMURE' SA SC MOBEX SA Tg.-Mure SC ILEFOR SA Tg.-Mure Aeroportul "TRANSILVANIA" Tg.-Mure SC MOBEX SA Fabrica VII Reghin SC PROLEMN SA Reghin SC GECSAT SA Trn$veni Sucursala Electrocentrale Mure - Centrala Termo Iernut CATEG. V IV IV V IV IV IV IV DOTAREA 1 ATI R12215; 3APCT R 8135; 1AScM. 1 ATI R 12215 1 APCT R8135 1 APCAT RD 12215, 1 DODGE 1 ATI SR 114 1ATI R 1 APCT R8135 1 ATI 26256 OBS. n func#iune n func#iune n func#iune n func#iune n func#iune n func#iune n func#iune

Anexa nr.6

SITUA)IA prinind starea de viabilitate a drumurilor na#ionale din JUDE)UL MURE' la data de 31.12.2010
Nr crt Lung total( (m)
168 885 130 550 31 196

Denumire drum

Lung. zona studiat( (m)


82 485

Sector (m)
86+400 168+885 0+000 38+200 0+000 1+400 0+000 8+000 81+430 89+850 15+250 41+200 21+000 168+224 0+000 18+000 0+000 45+280

Lungime pe tipuri de mbr(c(min'i (m) mbrc. Beton Beton asfalt asfalt ciment u*oare
82 485

Sector cu 3 benzi (m)


2 789

Sector cu 4 benzi (m)


8 279

n administr municipal( (m)


10 035

Categorie drum Euro (m)


82 485

Forma de relief $es


24 972

Princp (m)

Secun. (m)

Deal
57 513

Munte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

DN 13 Limita Jud. BRA'OV TG. MURE' (DN 15) DN 13 A B$l$u eri (DN 13) Limita Jud. HR DN 13 C Vn$tori (DN 13) Limita Jud. HG DN 13 D Sovata (DN 13 A) S$c$ dat DN 14 Limita Jud. SIBIU Sighi oara (DN 13) DN 14 A Limita Jud. SIBIU Iernut (DN 15) DN 15 Limita Jud. CLUJ Limita Jud. HARGHITA DN 15 A Reghin (DN 16) Limita Jud.BN DN 15 E Tg. Mure (DN 15) Limita Jud. BN DN 16 Limita Jud. CLUJ Limita Jud. BN (Km 49+400) Limita Jud. BN Reghin (DN 15) Total jude' MURE$

38 200

38 200

38 200

37 696

504

1 400

1 400

1 400

1 400

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

89 850

8 420

8 420

450

8 420

8 420

56 440

25 950

18 370

7 580

6 400

25 950

14 400

11 550

295 648

147 224

147 224

6 023

12 484

15 520

115 874

31 350

54 650

34 290

58 284

46 577

18 000

13 924

4 076

18 000

18 000

45 280

45 280

45 280

160

540

6 275

45 280

45 280

90 488

49 920

40+600 90+520

20 462

8 086

21 372

120

180

2 020

3 680

46 240

49 920

424 879

383 765

19 742

21 372

9 092

21 483

40 700

220 039

77 970

126 849

113 401

252 669

58 788

Situa'ia podurilor de pe drumurile na'ionale din Jude'ul Mure*.

Nr. crt.

Denumirea drum

Pozitia km

Denumire obstacol

Localitatea cea mai apropiata

Materiale de constructie Lungimea totala (m) 8 26,00 21,00 19,50 33,20 12,60 69,20 65,20 12,40 14,15 16,20 42,80 96,20 60,00 16,65 16,40 36,00 54,80 13,60 18,35 11,00 24,00 54,00 13,30 11,20 12,00 5,85 15,70 Latimie Parte carosabila (m) 9 7,45 8,15 7,70 7,85 7,85 7,80 7,65 8,07 8,05 7,80 8,00 8,20 7,80 7,80 7,80 8,70 8,60 8,45 7,73 8,60 8,70 7,80 7,80 7,80 8,10 12,00 7,80

Clasa tehnica

Anul de constructie

Anul de consolidare

Suprastr. Infrastr. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 DN 13 2 87+226 88+180 91+604 93+538 99+131 99+508 100+863 104+116 106+811 109+439 110+812 118+262 118+970 121+571 124+035 134 + 026 134 + 615 137 + 821 141 + 927 144 + 565 144 + 804 145 + 499 146 + 593 146 + 970 147 + 700 151 + 221 152 + 3 Paraul Muller Valea Stanii Scurgere Valea Mica Scurgere Paraul Archita Valea Scroafei Paraul Carbunari Scurgere Paraul Robului Paraul Sapartoc Raul Tarnava Mare Magistrala CF 300 Valea Hetiur Scurgere Paraul Roabes Paraul Nades Scurgere Paraul Nades Scurgere Descarcare R. Tarnava Mica Scurgere Paraul Cegzi Scurgere Paraul Suveica Paraul Mare 4 Mihai Viteazul Mihai Viteazul Saschiz Saschiz Saschiz Mureni Mureni Vanatori Albesti Albesti Albesti Sighisoara Hetiur Hetiur Hetiur Nades Nades Tigmandru Chendu Chendu Chendu Balauseri Balauseri Balauseri Balauseri Gaiesti Valenii 5 BA BA BA BP BA BP BA BA BA BA BA BP BP BP BA BP BP BA BP BP BA BA BA BA BA BA BA B B B BA B B B B ZIDP B BA BA BA BA ZIDP BA BA B BA B BA BA B B B B B

16 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

17 1963 1963 1962 1981 1962 1977 1963 1963 1962 1936 1963 1979 1976 1984 1968 1981 1963 1962 1964 1963 1963 1964 1962 1962 1962 1962 1962

18 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

702 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 DN 13 DN 13 DN 13 DN13A DN13A DN13A DN13A DN13A DN13A DN13A DN13A DN 13C DN13D DN13D DN13D DN13D DN14 DN14 DN14A DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 155+601 155+731 156+412 8+276 8+696 15+156 29+459 31+600 32+719 36+196 37+537 1+199 2+940 3+428 4+556 7+050 84+944 86+848 33+563 21+349 25+301 28+923 30+507 31+211 32+022 36+800 45+803 46+007 49+210 50+510 53+580 54+822 57+339 61+082 62+075 62+970 63+247 64+166 64+288 65+029 81+700 85+643 Descarcare Paraul Vetca Paraul Niraj Paraul Tornus Paraul Bargaz Paraul Borzond paraul Kores Paraul Var Scurgere Paraul Sovata Paraul Iuhod Raul Tarnava Mare Paraul Restar Paraul Sovata Paraul Sovata Paraul Sovata Valea Besii Paraul Brestian Paraul Cucerdea Descarcare Paraul Grindeni Scureger Scurgere Scurgere Paraul Zau Raul Mures Valea Sauliei Descarcare Valea Cucerdea Scurgere Valea Salcud PASAJ CF. Paraul Valea Izvoarelor Valea Cerghid Canal Cerghid Scurgere Valea Cerghid Scurgere Paraul Niraj Paraul Niraj Scurgere Paraul Caluseri Valenii Acatari Acatari Viforoasa Viforoasa Trei Sate Chibed Sarateni Sarateni Sovata Sovata Vanatori Sovata Sovata Sovata Sacadat Danes Danes Cucerdea Hadareni Chetani Ludus Ludus Ludus Ludus Cuci Iernut Iernut Cucerdea Ogra Ogra Sinpaul Sinpaul Vidrasau Vidrasau Ungheni Ungheni Ungheni Ungheni Ungheni Singeorgiu de Mures Ernei BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA BA M BA BA BA BA ZIDC+BA BA BA BA BPR BPR BPR BPR BA BPR BA BA BA BA BP BP BPR BA BPR BA BA BA BA BA BA BA B BA BA B B B B B B BA BA B B B B B ZIDC B B BA BA BA BA BA BA BA B B B B B B BA B BA B B B B+BA B B B 18,10 17,40 35,40 6,45 9,00 9,56 6,50 9,30 12,90 33,80 21,00 65,20 13,80 17,50 14,60 12,50 12,10 19,70 12,6 33,50 19,05 26,10 26,10 22,10 22,20 148,00 11,40 8,60 15,25 11,85 14,30 613,00 13,30 10,90 16,50 12,00 12,10 7,70 41,40 9,50 10,10 13,20 7,80 7,90 7,90 7,70 7,90 7,00 8,30 8,00 7,05 7,05 7,00 4,80 7,80 8,10 7,50 6,50 7,20 8,20 7,3 7,80 11,00 12,00 12,00 12,00 8,40 7,80 7,65 9,40 8,80 7,80 7,80 7,80 8,00 7,80 7,80 8,40 7,80 7,80 8,70 7,80 13,85 8,05 E E E I I I I I I I E II II II II II II II II E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E II I 1976 1962 1962 1960 1960 1960 1960 1961 1961 1962 1968 1911 1962 1962 1953 1953 1962 1958 1988 1989 1989 1989 1961 1957 1961 1961 1961 1961 1961 2000 1966 1961 1968 1961 1961 1961 1962 1961 1966 1966 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 1988 2001 2003 2003 2003

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15 DN 15A DN15A DN 15A DN 15E DN 15E DN 15E DN 15E DN16 DN16 DN 16 DN16

87+785 94+772 99+440 101+734 113+701 115+247 120+366 122+301 123+437 127+737 130+688 133+391 133+958 135+456 135+643 139+634 140+888 145+311 150+370 152+308 154+133 163+654 167+312 3+605 4+356 6+693 11+340 22+250 24+640 35+392 42+636 64+326 79+003 85+452

PASAJ CF. Paraul Petrilaca Paraul Habic Paraul Beica Scurgere Scurgere Paraul Potoc Valea Ripei Valea Huduc Valea Pietrisu VALEA DEDA BISTRA Valea Deda Bistra Valea Bistra Scurgere Paraul Galaoaia Paraul Visa Valea Rastolita Paraul Andreneasa Scurgere Scurgere Paraul Ilva Paraul Zebrac Paraul Mermezeu Paraul Lut Paraul Lut Scurgere Paraul Voiniceni Valea Milasel Paraul Comlod Scurgere Valea Budistiu Valea Comlod Paraul Tonciu Paraul Lut

Dumbravioara Peris Petelea Petelea Suseni Brincovenesti Valenii de Mures Valenii de Mures Maioresti Deda Deda Deda Deda Bistra Rastolita Rastolita Rastolita Rastolita Rastolita Lunca Bradului Lunca Bradului Lunca Bradului Stanceni Stanceni Sintu Sintu Sintu Ceuasu de Cimpie Riciu Riciu Singeorgiu de Cimpie Sarmasel Craiesti Filpisu Mare Breaza

BPR BA BPR BPR BA BA BPR BPR BPR BPR BPR BPR BA BA BA BP BPR BA BA BA BPR BA BA BA BP BA B BPR BA BA BA BA BA BP

BA B BA BA B B BA BA BA BA BA BA BA BA B B BA B B B BA B B BA BA B B BA BA BA B B B BA

540,00 15,30 18,80 24,90 6,80 7,00 24,90 28,30 26,10 26,15 23,45 18,85 34,40 7,90 11,90 6,00 24,20 12,30 7,10 7,90 23,00 12,20 8,60 29,00 28,80 13,30 10,80 18,50 22,70 17,80 6,70 8,10 12,20 32,50

7,80 8,10 7,80 7,80 8,15 7,70 7,85 7,85 7,80 7,65 8,07 8,05 7,80 8,00 8,20 7,00 7,80 7,80 8,70 8,60 8,45 7,73 8,60 7,85 7,80 7,80 6,1 7,80 6,60 7,20 8,60 7,50 8,50 7,85

E I E E I I E E E E E E E I I E E I I I E I I E E E II E E E E E E E

1997 1966 2005 2005 1959 1959 1968 1967 1967 1968 1967 1967 1967 1966 1967 2003 1967 1968 1967 1967 N 1967 1968 1970 1970 1969 1935 2002 1971 1970 1973 1971 1971 1970

in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare in reabilitare

1960

2009

SITUA)IA privind starea de viabilitate a drumurilor jude'ene din JUDE)UL MURE' la data de 31.12.2010
Denumirea drumului jude'ean Pozi'iile KM ale sectorului Lungimea sectorului pe tipuri de mbr(c(min'i

Beton Asfaltic 2 -

0 1.DJ 106 Lim. Jud. Sibiu- ApoldSighi oara-18,400 2. DJ 107 Lim. jud. Alba Corne ti-Ad$mu -Dmb$uTrn$veni (DN14A) 11,121 3. DJ 107D Lim. jud. Alba-HerepeaCr$ie ti-Corne ti-Ad$mu 19,290

1 82+535-97+900 97+900-100+935 78+000-84+710 84+710-89+121 31+320-36+438 36+438-42+492 42+492-43+492 43+492-45+492 47+672-51+740 51+740-52+790 16+775-18+226 18+226-22+379 22+379-22+905 22+905-23+515 23+515-29+895 29+895-31+878 31+878-32+105 32+105-33+805 0+000-3+167 3+167-14+000 14+000-15+000 0+000-11+868 11+868-16+000 16+000-18+400 0+000-1+110 1+110-19+225 19+225-22+720 22+720-29+874 29+874-41+400 41+400-42+750 42+750-42+900 42+900-45+400

Beton de Ciment 3 -

Pavaje

4 0,227 -

mbr. Asfaltic$ U oar $ 5 15,365 3,035 6,710 4,411 1,000 2,000 4,068 1,050 4,153 0,526 0,610 6,380 1,983 1,700 3,167 11,868 1,110 18,115 3,495 7,154 -

Pietruiri

De P$mnt 7 -

Sect. cu trei benzi

Sect. cu patru benzi

Sectoare ntre care este cuprins sectorul

Starea de viabilitate

n adm. Mun. Ora*e

Categoria

Relief

6 6,054 1,451 10,833 4,132 11,526 1,350 -

8 -

9 -

10 Apold-Sighi oara Sighi oara

11 M B B B R M B B B B M B B B M R R M B M R B M R B B M M M R R R

12

13 P

14 D D

M P

5,118 1,000 2,400 0,150 2,500 -

Lim. jud.-T-veni Trn$veni Herepea-Cr$ie ti Idem idem Cr$ie ti-Corne ti Ad$mu -Bozia Trn$veni Cec$laca Cec$laca Cec$laca Cec$laca A#inti Ludu Ludu Ludu Mureni Mureni Mureni-Archita F$ntneleVe#ca Ve#ca Ve#ca-lim. Jud Tg. Mure Tg. M.-M. Niraj M.Niraj M. Niraj-M$gher -//S$r$#eni S$r$#eni S$r$#eni-lim jud. M

D D P D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D M M M

M P

4. DJ 107G Lim. jud. Alba-BotezCec$laca-A#nti -Ludu (DN15) -17,030

O O O P

5. DJ 133 DN13-(Mureni)-Archita-lim. jud. Harghita -15,000 6. DJ 134 Fntnele (DN 13A)-Bordo iuS$la uri-Ve#ca-Jacodu-lim. Jud. Harghita 18,400 7. DJ 135 Tg. Mure -Livezeni-Iv$ne tiSni orL$ureni-'ardu Nirajului-Tmpa-Miercurea Nirajului Bereni-M$gherani-S$r$#enilim. Jud. Harghita - 45,400

M O

8. DJ 135A Viforoasa (DN13A)-V$da Neaua-Snsmion-RigmaniMiercurea Nirajului-ValeaV$rgata-Mitre ti-Hodo aSmbria -DJ 153 -36,188 9. DJ 135B Tg. Mure (DN 13)-Sncraiu de Mure -6,000 10. DJ135C DN13 Corunca-1,000 11. DJ 136 Sngeorgiu de P$dure (DN13A)- Bezid-lim. Jud.Haghita-14,000 12. DJ 136A DJ 136-Bezidu Nou-lim. Jud. Harghita-3,800 13. DJ 142 Trn$veni (DN14A)-G$ne tiAbu -Mica-C$plna de SusIdrifaia-Suplac-OdrheiCoroisnmartin-CoroiB$l$u eri (DN13) - 34,848 14. DJ 142A G$ne ti (DJ142)-B$gaciu-lim. jud. Sibiu-12,100 15. DJ 142C Lim. jud. Sibiu-Vii oaraZag$r-Coroisnmartin (DJ142) 20,225 16. DJ 142D Botorca (DN14A)-DeleniB$gaciu (DJ142)-9,500 17. DJ 143 Dane (DN14)-Cri -lim. jud. Sibiu-17,710 18. DJ 151A DJ 151 '$ulia-Grebeni u de Cmpie-M$r$ e ti-Band (DJ152A)-20,100

0+000-14+550 14+550-17+000 17+400-17+600 17+600-27+000 27+400-33+150 33+150-36+988 0+000-5+000 5+000-6+000 0+000-1+000 0+000-0+300 0+300-1+900 1+900-9+600 9+600-14+000 0+000-3+800

0,300 -

14,550 2,450 0,200 9,400 5,750 5,000 1,000 1,000 1,600 -

7,700 4,400 3,800

3,838 -

Viforoasa-M. M. Niraj M.Niraj M. Niraj-Hodo a Hodo a Smbria -DJ 153 Tg. Mure Tg. Mure Sncraiu de M. DN13 Corunca Sngeorgiu de P$dure-Bezid Bezid Bezid-lim. Jud

M M M M M R M B B B B B R B

P O O

D D D D

D D D D D D D D

P O O P

0+000-1+300 1+300-34+848 1,300 33,548 -

Bezidu Nou Trn$veni Trn$veniB$l$u eri G$ne ti-B$gaciu B$gaciu-lim. jude# Vii oaraCoroisnmartin B B M

P D D

0+000-8+600 8+600-12+100 6+151-26+376

8,600 20,225

3,500 -

P B M M D D D

0+000-9+500 9,500 -

Botorca-Deleni M

0+000-10+203 10+203-14+400 14+400-17+710 0+000-15+500 15+500-20+100

10,203 15,500 4,600

4,197 -

3,310 -

Dane -Cri Idem Cri -lim. jude# '$ulia-Grebeni u Grebeni u-Band

B B R B M

D D D D D

19. DJ 151B Ungheni (DN15)-CerghizelCerghid-C$plna de SusIdrifaia-Bahnea-Gogan-Cundlim. jud. Sibiu - 30,922 20. DJ 151 Ludu (DN15)-Ro ioriAvr$me ti-T$ureni-Gaura Sngerului-Zau de CmpieBujor-Mihe u de CmpieBalda-S$rma u-S$rm$ elS$rm$ el Gar$-lim. jud. Bistri#a-N$s$ud 45,710

0+000-0+700 0+700-28+323 28+323-30+922 0+000-1+248 1+248-6+990 6+990-18+324 18+324-18+441 18+441-19+178 19+178-19+298 19+298-28+642 28+642-28+792 28+792-30+051 30+051-30+152 30+152-37+900 37+900-40+300 40+300-44+800 44+900-45+810 0+000-8+500 8+500-12+500 0+000-0+700 0+700-29+360

1,248 -

0,700 27,623 5,742 11,334 0,117 0,737 0,120 9,344 0,150 1,259 0,101 7,748 2,400 4,500 0,910 8,500 0,700 28,660

2,599 4,000 -

Ungheni Ungheni-Bahnea BahneaLim.jud.SB Ludu Ludu T$ureni-Zau deC Idem Idem Zau de Cmpie Mihe u de C. Idem Idem Idem Balda-S$rma S$rma u S$rm$ el-Lim. Jud BN Zau de CmpieValea Larg$ -lim. Jude# Ungheni Ungheni-Tmpa

B B M R B B B B B B B B B B B B B B M B B

P D D

O O

D D D D D D D D D D D D

21. DJ 151C Zau de Cmpie (DJ151)-Valea Larg$ lim. Jud. Cluj-12,500 22. DJ 151D Ungheni (DN15)-LeordeniGheorghe Doja-IlieniCr$ciune ti-Stejeri -Ac$#ariMurge ti-P$s$reni- G$le tiTmpa (DJ135)-29,360 23. DJ 152A Tg. Mure (DN15E)-Sncraiu de Mure -Nana-BerghiaBand-C$pu u de CmpieIcl$nzel-M$d$r$ eni-Lechin#aIernut (DN15) 42,672

D D

P D

0+000-0+930 0+930-6+307 6+307-6+940 6+940-13+230 13+230-13+410 13+410-15+080 15+080-15+550 15+550-16+660 16+660-16+760 16+760-17+960 17+960-18+026 18+026-19+816 19+816-19+938 19+938-40+622 40+622-42+672

0,930 5,377 0,633 6,290 0,180 1,670 0,470 1,110 0,100 1,200 0,066 1,790 0,122 20,684 2,050

Tg. Mure Sncrai Nazna Nazna Berghia Band Band Band Band Band Band Band Band Band-Iernut Iernut

B B B B B B B B B B B B B M M

D D D D D D D D D D D D D D D

24. DJ 152B '$ulia (DJ151A)-V$leniDeleni-Pog$ceaua-Prul Crucii-DJ152 (Prul Crucii) 13,679 25. DJ 153 Reghin (DN15)-Beica de JosNad$ a-Chiheru de JosChiheru de Sus-EremituS$c$da-Sovata-34,000 26. DJ 153A Ernei (DN15)-Icland-IslaD$mieni-M$trici-Eemitu (DJ153)-26,227 27. DJ 153B Dumbr$vioara (DN15)Glodei-P$ingeni-Poarta F$r$g$u (DN16)-19,770 28. DJ 153C Reghin (DN15)-GurghiuIb$ne ti-Ib$ne ti P$dure-Pru Mare-Bidireasa-Bre#eluL$pu na-lim. jud. Harghita 51,150

P 0+000-9+260 9+260-13+679 9,260 4,419 '$uliaPog$ceaua B M D

0+000-0+833 0+833-1+543 1+543-17+413 17+413-17+648 17+648-21+500 21+500-34+000 0+000-26+227

0,833 0,710 15,870 0,235 3,852 12,500 26,227

Reghin-Mociar Reghin-Mociar Mociar-Chiheru Chiheru de Jos Chiheru de Sus Eremitu-Sovata Ernei-Isla

B B B B M B B

D D D D D M D

0+000-19+770 19,770 -

Dumbr$vioaraF$r$g$u M

P D

29. DJ 153E DN 15-Bogata 3,950 30. DJ 153F DJ 107G- Nandra-Bichi -Ozd 9,360

0+000-1+700 1+700-7+769 7+769-8+150 8+150-9+696 9+696-10+902 10+902-16+903 16+903-18+103 18+103-19+570 19+570-22+760 22+760-23+175 23+175-25+530 25+530-26+430 26+430-29+000 29+000-41+060 41+060-41+300 41+300-51+150 0+000-3+950

1,467 0,240 -

1,700 6,069 0,381 1,546 1,206 6,001 1,200 3,190 0,415 2,355 0,900 3,950

2,570 12,060 9,850 -

Mun. Reghin Reghin-Gurghiu Gurghiu Gurghiu Gurghiu-Ib$ne ti Gurghiu-Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti-P$dure Idem Idem idem idem L$pu na L$pu na-lim. Jud DN 15-Bogata

B B B B B B M R R B M R R R R R B

D D D D D D D D D M M M M

S S

0+000-5+400 5+400-9+360

5,400 -

3,960

DJ 107G Nandra Nandra-Bichi

B M

P S S

31. DJ 153G DJ51-Snger-Papiu Ilarian'andru-Ursoaia-Valea Iclandului-Iclandu MareIcl$nzel (DJ152A)-17,180 32. DJ 153H Ib$ne ti(DJ153C)-HodacToaca 4,930 33. DJ 154 Reghin (DN15)-DedradGoreni-Bato -lim. Jud. Bistri#a N$s$ud-17,000

0+000-6+948 6+948-7+790 7+790-9+806 9+806-12+700 12+700-16+330 16+330-17+180 0+000-4+930

6,948 2,016 4,930

0,842 2,894 0,850 -

3,630 -

Snger Snger-Papiu Idem Idem Papiu-Ursoaia Icl$nzel Hodac-Toaca

M B B B R B B

D D D D D D M

34. DJ 154A Reghin (DN15)-Ideciu de JosIdeciu de Sus-Lunca Mure ului-Ru ii Mun #i-FileaDeda (DN15)-26,734 35. DJ 154B V$lenii de Mure (DN15)Rpa de Jos-V$tavalim.jud.Bstri#a N$s$ud-10,620 36. DJ 154E Reghin (DN15)-Solov$struJabeni#a-Adrian-Gurghiu (DJ153C)-11,500

0+000-1+840 1+840-5+930 5+930-6+204 6+204-7+138 7+138-7+330 7+330-7+456 7+456-7+477 7+477-15+745 15+745-17+000 0+000-2+800 2+800-22+704 22+704-24-050 24+050-26+734 0+000-7+933 7+933-8+104 8+104-8+716 8+716-10+620 0+000-1+700 1+700-1+850 1+850-2+100 2+100-6+224 6+224-11+000 11+000-11+500 0+000-3+100 0+000-4+500

1,840 4,090 0,274 0,934 0,192 0,126 0,021 8,268 1,255 2,800 19,904 2,684 7,933 0,612 1,700 0,250 4,124 0,500 3,100 4,500

1,346 0,171 1,904 0,150 4,776 -

Reghin Reghin-Dedrad Dedrad Dedrad Dedrad Dedrad Dedrad Bato Monor Reghin Reghin-Aluni Ru ii M.-Deda Deda V$leni V$tava V$tava V$tava Reghin Reghin Reghin Reghin-Solov. Solov.-Jabeni#a Jabeni#a-Gurghiu P$net DN 15E-'incai B$la Breaza Voivodeni Tonciu Cozma

M B B B B B B M B B B M B M R M R B R B M M R B B

D D D D D D D D D D D M M D D M M D D D M M M D D

M M M

37. DJ 154F DJ 152A P$net-3,100 38. DJ 154G DN 15E Lechincioara-'incai 4,500 39. DJ 154H DJ 153B B$la-4,833 40. DJ 154J Breaza (DN16)-VoivodeniGlodeni (DJ153B)-13,900 41. DJ 162A DN 16 Tonciu-Cozma-Valea

P P

0+000-4+833 0+000-2+898 2+898-4+898 4+898-13+900 0+000-8+777 8+777-11+000

4,833 9,002 8,777 -

2,298 2,000 -

2,223

M R M B B R

P P

D D D D D

Sasului-lim. jude# Bistri#a N$s$ud -11,000 42. DJ 173 Lim. jud. Bistri#a N$s$udCr$ie ti-Leni -Rciu (DN15E) 9,893 TOTAL GENERAL

66+488-69+388 70+188-77+181 774,602 9,500 3,482 2,900 6,993 625,638 111,813 24,169

Cr$ie ti-Rciu Idem M M

P D D

SITUA IA St$rii de viabilitate a podurilor a c$ror sum$ a deschiderilor este egal$ sau mai mare de 5m de pe drumurile jude#ene din jude#ul Mure la data de 31.12.2010
Denumire drum Poz. km Denumire obstacol Loc cea mai apropiat$ 4 Apold Materiale de constr. Su- Inpra fra 5 Me tal+ B Ba MB MB Ba 6 B Deschideri N Similare t Nr L m 7 8 9 1 6,0 Lungime tot. m 10 6,70 L$#imi p. c. m 11 5,70 . p. m 12 6,0 n$l#imi peste Etiaj m 13 4,8 P s m 14 c a m 15 An constr. d m 16 An consol c l n c 19 A10 S30 A30 V40 A10 S30 A10 S30 A10 S30 V a d Ocolire Maluri Schema pod Stare tehnic$
Cla sa B M R

1 1. DJ 106 Lim.jud. SibiuApoldSighi oara

2 82+ 812 85+ 996 87+ 164 88+ 962 93+ 487

3 Pru

17 1905

18 1986

20 Nu

21 Nu

22
Abrupt

23
GRSREZ

24
-

25
B

Valea 'ae Valea 'ae Valea 'ae Valea 'ae

Apold Apold Apold 'ae

B B B B

2 1 1 3

2 2

94+ 809 99+ 837 2. DJ 107 Lim.jud Alba Ad$mu Trn$veni 83+ 498

Scurgere Valea 'ae Trnava Mic$

'ae Sighi'oara Ad$mu

Zp Ba

B B

1 3

2x 10,4 1x 21,2 1x 21,2 2x 8,0 1x 16,0 1x 7,8 3x 10,0 1x 7,7 1x 15,1 1x 7,4 1x 9,0

32,0 24,2 24,2 36,0

7,80 4,4 4,4 6,0

9,80 5,4 5,4 8,0

5,6 4,0 5,0 6,0

1972 1899 1899 1960

Nu Nu Nu Nu

Da Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

GRCONT GRSREZ GRSREZ GRCONT

III III III III

B M M B

9,0 36,4

5,3 6,0

5,6 8,0

7,3 6,0

1896 1943

2000 -

A10 S30 A10 S30 A30 V80

Nu Nu

Nu Nu

Abrupt Abrupt

GRCONT GRCONT

IV

B B

Ba

47,0

7,80

10,8

4,5

1963

Nu

Da

Abrupt

CADRST INCL.

III

86+ 293

Prul 'aro

T-veni

Bp

11,0

7,80

9,8

2,2

1982

A30 V80

Nu

Da

Abrupt

FASGOL

1 3. DJ 107D Lim.jud Alba Corne tiAd$mu DN 14A 4. DJ 107G Lim.jud Alba Cec$lacaA#inti Ludu

2 44+ 004 47+ 209

3 Trnava Mic$ Prul Ad$mu

4 Cr$ie ti Ad$mu

5 Bp Bp

6 Ba Ba

7 4 1

8 -

9 4x 18,0 1x 11,6

10 72,0 22,0

11 7,80 7,8

12 9,3 9,8

13 5,0 3,0

14 -

15 -

16 -

17 1977 1983

18 2001 -

19 A30 V80 A30 V80

20 Nu Nu

21 Nu Da

22
Abrupt Abrupt

23
FASGOL FASGOL

24
II III

25 B M

32+ 434

Rul Mure

Ludu

Bp

Ba

23+ 563 22+ 265 5. DJ 133 DN 13 (Mureni)ArchitaLim.jud. Harghita 6. DJ 134 Fntnele ( DN13A)Ve#caJacoduLim.jud. Harghita 1+ 316 8+ 760 0+ 452 0+ 511 1+ 076 3+ 493 11+ 852 13+ 892 14+ 541

Prul Cec$laca Prul Cec$laca Prul Mureni Prul Tutuiagului 'an# desc$rc. Canal evacuare Trnava Mic$ Prul Cibu Scurgere Prul Mare Prul Mare

A#inti A#inti

Bp Ba

Ba Ba

1 1

2x 8,7 2x 28,6 1x 45,6 1x 9,5 1x 5,15 1x 11,4 1x 9,0 1x 7,0 1x 11,0 3x 13,0 1x 9,0 1x 5,7 1x 13,4 1x 5,0

136

8,0

12,5

10,5

1973

A30 V80

Nu

Nu

Abrupt

GRCONT

III

14,2 13,45

8,35 8,20

8,75 -

3,2 2,45

1982 1983

A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A8 A30 V80 A8

Nu Nu

Nu Nu

Abrupt Abrupt

FASGOL GRSREZ

M M

Mureni

Bp

Ba

18,0

7,8

8,8

3,0

1980

Da

Da

Lin

FASGOL

III

Archita

Bp

Ba

15,0

8,4

10,0

2,0

1983

Da

Da

Lin

FASGOL

Fntnele Fntnele Fntnele Bordoiu Ve#ca Jacodu Jacodu

Bp Bp Bp Bp L Bp Zp

B B B B L Ba Zp

1 1 3 1 1 1 1

3 -

10,0 17,0 48,0 14,0 6,7 22,0 7,6

8,75 6,80 7,8 7,8 4,0 9,5 6,0

9,30 8,80 9,80 9,80 4,1 9,9 6,2

2,0 2,5 5,5 3,5 4,0 3,5 4,8

1983 1983 1983 1982 1963 1988 1918

1989 -

Da Nu Nu Nu Da Nu Nu

Da Nu Nu Nu Da Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

FASGOL FASGOL FASGOL FASGOL GRSREZ FASGOL GRSREZ

III II III -

M M

M R M M

1 7. DJ 135 Tg. Mure Tmpa-M. NirajuluiS$r$#eniLim.jud. Harghita

2 0+ 199 6+ 443 15+ 569 20+ 425

3 Prul Poclo Scurgere Prul Tompa Valea Nirajului

4 Tg. Mure Iv$ne ti 'ardu Niraj Miercu -rea Niraj Bereni Bereni M$gherani M$gherani S$r$#eni S$r$#eni

5 Bp Ba Ba Ba

6 B B B Ba

7 1 1 1 3

8 2

9 1x 17,0 1x 10,7 1x 9,5 2x 5,0 1x 17,7 2x 11,0 1x 6,0 1x 11,0 1x 13,5 1x 7,0 2x 11,0 1x 9,0 8,0

10 20,7 24,4 12,0 35,5

11 14,0 6,0 7,8 8,0

12 24,6 8,3 9,8 10,9

13 3,5 1,0 2,5 4,0

14 -

15 -

16 -

17 1983 1944 1962 1962

18 -

19 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80

20 Da Da Da Nu

21 Da Da Nu Nu

22
Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

23
FASGOL GRSREZ GRSREZ GRCONT

24
III III III

25 M B B M

23+ 905 25+ 170 29+ 257 32+ 374 42+ 352 42+ 684

Nirajul Mic 'an# de scurgere Nirajul Mic Prul Nirajului Mic Scurgere Valea Trnava Mic$ Prul Torent Pru Comlot Prul Rigmani Prul Mare Canalul Ve#ca Nirajul Mic Prul Istand

Bp Bp Bp Bp

Ba Ba B B

2 1 1 1

30,65 11,0 18,2 20,0

7,80 9,0 7,8 7,8

9,9 9,0 9,8 9,8

3,5 3,0 2,0 4,0

1980 1994 1984 1986

2001

A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A8 A30 V80

Da Nu Da Da

Da Nu Nu Nu

Abrupt Lin Lin Lin

FASGOL FASGOL FASGOL FASGOL

III III III

M B M B

L L

L Zp /L

1 3

8,0 33,0

4,0 4,0

4,0 4,3

2,0 2,0

1943

1970

Nu Da

Nu Nu

Abrupt Lin

GRSREZ GRSREZ

R R

8. DJ 135A ViforoasaM. Nirajului Hodo aDJ153

0+ 979 2+ 593 6+ 265 14+ 769 15+ 907 16+ 219 20+ 270

Viforoa -sa Neaua Neaua Sntana Nirajului M. Niraj M. Niraj Valea

Ba

12,80

7,80

10,2

0,75

2008

A30 V80 A10 S30 A10 S30 A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80

Da

Da

Abrupt

GRSREZ

B
III III

Ba Ba Ba

B B Ba

1 1 1

1x 5,0 1x 5,0 1x 14,0 1x 13,0 2x 11,0 1x 12,0

6,0 6,0 18,0

6,20 7,60 8,0

6,40 7,80 8,20

1,3 1,8 3,0

1967 1967 1979

Da Da Nu

Da Da Nu

Abrupt Lin Abrupt

GRSREZ GRSREZ GRSREZ

B M B

Bp Bp Ba

B Ba B

1 2 1

2 -

20,1 35,6 13,50

7,80 7,80 7,80

9,80 9,60 9,80

2,5 3,5 2,50

1978 1978 2004

Nu Nu Nu

Nu Nu Da

Abrupt Abrupt Abrupt

FASGOL FASGOL GRSREZ

III III III

M M B

2 23+ 615 25+ 504 29+ 431 31+ 247 0+ 489 1+ 770 4+ 936 5+ 431 5+ 487 0+ 268 5+ 190 8+ 675

3 Scurgere Prul Vadu Prul Hodo a Prul Hodo a Peste Vale Peste Vale Rul Mure Canalul Turbinei Prul Be a Trnava Mic$ Prul Lu# Scurgere

4 Mitre ti Vadu Hodo a Smbria Tg. Mure Tg. Mure Tg. Mure Tg. Mure Sncrai

5 Ba Ba Bp Ba

6 B B B Ba

7 1 1 1 1

8 -

9 1x 5,6 1x 5,6 1x 13,0 1x 5,0 1x 15,0 3x 18,0 5x 25,0 1x 15,0 2x 9,6 2x 22,0 3x 12 1x 7,5 2x 18,0 2x 14,0

10 10,0 7,50 18,0 6,0

11 6,3 7,4 7,8 8,8

12 8,3 7,6 9,8 9,0

13 2,0 3,5 2,5 2,0

14 -

15 -

16 -

17 1975 1975 1980 1988

18 -

19 A30 V80 A10 S30 A30 V80 A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A10 S60 A30 V80

20 Da Da Nu Nu

21 Da Nu Nu Nu

22 Lin Abrupt Abrupt Abrupt

23 GRSREZ GRSREZ FASGOL GRSREZ

24 III -

25 M M B B

9. DJ 135B DN 13 Tg. Mure Sncraiu de Mure

Bp Bp Bp Bp Bp

Ba Ba Ba Ba Ba

1 3 5 1 2

5 2

21,8 60,2 127,0 37,6 26,8

7,0 7,0 7,0 7,8 7,0

9,0 11,5 9,0 9,8 9,0

6,0 4,0 22,0 8,0 8,0

1981 1983 1981 1981 1981

Da Da Nu Nu Da

Da Da Nu Nu Da

Lin Abrupt Abrupt Abrupt Lin

FASGOL FASGOL GRSREZ FASGOL FASGOL

III II II III III

M M B M M

10. DJ 136 Sngeorgiu de P$dureBezidLim.jud. Harghita

Sng. de P$dure Sng. de P$dure Bezid

Ba

55,5

7,1

10,0

1,4

1967

2004

Da

Nu

Abrupt

CADPST VERT

III

Ba

39,2

8,8

10,8

5,9

1987

Nu

Nu

Abrupt

GRSREZ

III

Ba

8,0

9,0

9,10

5,5

1967

Da

Da

Abrupt

GRSREZ

11. DJ136A DJ136Bezidu NouLim.jud. Harghita 12. DJ 142 Trn$veniCplna de

1+ 650

Prul Cu med

Bezidu NouCri eni

Bp

Ba

71,75

7,8

9,8

7,2

1988

Da

Da

Abrupt

FASGOL

III

5+ 302

Trnava Mic$

G$ne ti

Ba

1x 27,3

37,0

5,0

6,1

6,8

1970

2001 2002

A10 V40

Nu

Da

Abrupt

GRSREZ

IV

SusB$l$u eri

6+ 585 22+ 863

'an# scurgere Trnava Mic$

G$ne ti Lasl$u Mare

Ba Ba

B Ba

1 5

23+ 892

Trnava Mic$

Odrihei

Bp

Ba

13. DJ142A G$ne tiB$gaciuLim.jud Sibiu 14. DJ142C Lim.jud Sibiu Vii oaraCoroisnmar tin(DJ142)

7+ 944 8+ 485 8+ 797 9+ 946 11+ 746 14+ 093 14+ 962 18+ 584 21+ 438 26+ 326

Prul Torent Prul

B$gaciu B$gaciu Vii oara Vii oara Vii oara Vii oara Vii oara Zag$r Zag$r Coroisnmartin

Bp

Ba

1x 6,0 2x 9,4 2x 2,8 1x 15,4 2x 12,0 1x 14,0 1x 8,5 1x 5,0 1x 5,4 1x 5,0 1x 10,0 1x 12,0 1x 12,0 1x 10,0 1x 10,2 2x 8,0 1x 17,0 1x 11,6 1x 7,4

10,2 49,3

8,4 7,8

8,4 9,8

2,4 3,9

1930 1975

2006

A30 V80 A30 V80

Da Nu

Da Nu

Lin Abrupt

GRSREZ CADRST NCL

II

M -

50,2

7,8

9,8

5,2

1974

2001

A30 V80

Nu

Nu

Abrupt

FASGOL

III

15,0

7,8

9,8

1,0

2001

A30 V80 A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80

Nu

Nu

Abrupt

GRSREZ

IV

Ba

9,3

5,6

5,6

2,7

1989

Nu

Nu

Abrupt

GRSREZ

Vale Vale

Ba Ba

Ba B

1 1

6,0 8,0

6,0 6,0

8,0 8,0

3,0 2,3

1970 1970

2005

Nu Nu

Nu Nu

Abrupt Abrupt

GRSREZ GRSREZ

M M

Valea Vii oara Vale Vale Vale Vale Trnava Mic$

Ba Ba Ba Bp Ba Ba

B B B Ba B Ba

1 1 1 1 1 3

16,4 14,0 15,0 12,0 14,6 41,1

4,8 6,0 6,0 7,8 7,0 8,2

6,0 8,0 8,0 9,8 7,8 10,5

2 3,3 4,0 1,0 2,70 5,2

1970 1970 1961 1930 1974

2002 -

Nu Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

GRCONT GRSREZ GRSREZ GRSREZ CADRSII NCL CADRST NCL

III III III

B B B M -

15. DJ142D BotorcaDeleniB$gaciu

0+ 414 4+ 551

Prul Saro Prul S$rata

Botorca Deleni

Bp Bp

B Ba

1 1

18,0 10,2

9,0 9,0

9,8 9,5

3,4 1,5

1989 1989

A30 V80 A30 V80

Nu Nu

Da Nu

Lin Abrupt

FASGOL FASGOL

III -

M M

16. DJ 143 Dane -Cri Lim.jud Sibiu 17. DJ 151 Ludu S$rma Lim.jud.Bis tri#a-N$s$ud

5+ 073 6+ 582 0+ 973 9+ 816 18+ 581 38+ 144 0+ 142 3+ 841 8+ 501 19+ 215 4+ 286 8+ 239 11+ 495 13+ 013

Vale Scurgere

Dane Cri

Ba Bp

Ba Ba

1 1

1x 5,2 1x 11,0 1x 10,2 1x 17,0 1x 9,5 1x 5,6 1x 13,5 1x 5,45 1x 6,7 1x 12,4 1x 8,0 1x 6,0 1x 5,5 2x 8,7 1x 17,5 2x 4,7 1x 13,0

6,0 18,0

5,3 7,8

5,6 9,8

3,8 5,7

1989 1979

A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A10 S30 A10 S30 A30 V80 A30 V80

Nu Nu

Nu Da

Abrupt Abrupt

GRSREZ FASGOL

III

B B

Prul de Cmpie Prul de Cmpie Prul de Cmpie Prul de Cmpie Prul de Cmpie Prul '$ulia Prul Leorin #a Comlod

Ludu T$ureni Zau de Cmpie S$rma '$ulia '$ulia Grebeni Band

Ba Bp Ba Ba

Ba B Ba Ba

1 1 1 1

13,8 28,1 14,5 12,8

8,5 7,8 7,0 7,5

11,0 9,8 11,0 7,9

2,8 2,8 2,0 2,2

1960 1980 1962 1935

2005 -

Nu Nu Nu Nu

Da Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

GRSREZ FASGOL GRSREZ GRSREZ

IV III -

M M B M

18. DJ151A DJ 151'$ulia-Band

Ba B Ba Ba

Ba B Ba Ba

1 1 1 1

22,8 11,4 10,3 18,75

8,35 8,0 8,2 6,9

8,75 8,0 8,2 9,10

3,10 1,5 1,2 1,5

1973 1973 1973 1970

Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ

III -

M M M M

19. DJ151B UngheniC$plna de SusBahneaCundLim.jud Sibiu

Vale Vale Vale Trnava Mic$ 'an# scurgere Prul Valea Larg$

Cerghizel Cerghid Mica Idrifaia

Ba Ba Ba Ba

B B B Ba

1 1 1 3

14,0 14,0 9,30 49,0

7,0 7,0 7,0 7,8

9,0 9,0 9,0 9,8

3,8 2,4 3,2 5,1

1968 1968 1968 1970

2004

Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

GRSREZ GRSREZ GRSREZ CADRST NCL

II

M M M B

13+ 551 20. DJ151C Zau de CmpieValea Larg$ Lim.jud. Cluj 3+ 259

Bahnea

Ba

Ba

14,7

7,2

8,0

2,9

1970

A30 V80 A30 V80

Da

Nu

Abrupt

GRSREZ

Valea Larg$

Bp

Ba

22,1

8,8

10,8

2,10

1980

Nu

Nu

Abrupt

FASGOL

III

21. DJ151D UngheniAc$#ariTmpa

2+ 469

Valea Nirajului

Leordeni

Ba

Ba

3+ 590 4+ 911 19+ 781 24+ 382

Canal J.2 Canal Valea Nirajului Valea Nirajului

Leordeni Gh. Doja P$s$reni G$le ti

Bp Ba Bp Ba

Ba Ba B Ba

2 1 2 3

2 2 2

29+ 252 22. DJ152A Tg. Mure Band-Iernut 1+ 317 7+ 116 8+ 316 11+ 136 35+ 229 37+ 487 39+ 234 39+ 419

Prul Tmpa Prul Be a Prul Cuiejd Pru Scurgere Comlod 'an# desc$rcare Comlod Rul Mure

Tmpa

Bp

2x 6,5 1x 5,0 2x 5,3 1x 5,8 2x 11,0 2x 17,5 1x 5,0 1x 11,0 1x 8,8 1x 6,0 1x 6,8 1x 8,8 1x 12,0 1x 4,0 1x 15,0 2x 50,0

29,1

7,8

9,8

2,5

1966

2001

A30 V80

Nu

Nu

Lin

CADRST NCL

III

20,7 7,0 38,0 35,5

7,8 7,0 7,8 7,5

9,8 9,0 9,8 9,5

2,0 2,55 4,0 3,0

1975 1970 1976 1971

2005 -

A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80

Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

FASGOL GRSREZ GRSREZ GRSREZ

II III III

B B B M

16,0

7,8

9,8

1,8

1982

A30 V80 A30 V80 A10 S40 A13 S50 A13 S60 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80

Nu

Nu

Abrupt

FASGOL

II

Sncrai Nazna Berghia Berghia Lechin#a Lechin#a Lechin#a Lechin#a

Ba Ba Ba Ba Ba Ba

B B B B Ba Ba

1 1 1 1 1 1

10,0 7,6 8,0 12,0 14,0 11,0

8,4 7,65 7,8 7,0 5,5 8,0

11,2 7,05 9,8 9,0 6,20 8,0

1,9 1,3 2,2 2,25 2,75 0,5

1972 1972 1972 1973 1967 1964

2001 2005 -

Nu Nu Nu Nu Nu Da

Nu Nu Nu Nu Nu Da

Abrupt Lin Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ

III -

B B M B B M

Ba Ba

B Ba

1 2

17,8 114,0

6,6 7,8

9,0 10,6

3,8 6,0

1967 1961

1997 2006

Nu Nu

Nu Nu

Abrupt Abrupt

GRSREZ GRSREZ

III III

M B

1 23. DJ 153 ReghinEremituSovata

2 0+ 104 7+ 155 11+ 138 14+ 719 17+ 061 26+ 542 15+ 655 23+ 334 1+ 588 1+ 896 10+ 628 29+ 453 30+ 131 30+ 489 30+ 855 31+ 271

3 Vale Valea Beica Valea Chiherului Valea Chiherului Valea Chiher. Prul Niraj Prul Hodo Prul

4 Reghin Beica de Jos Nad$ a

5 Ba Ba Ba

6 B Ba Ba

7 1 1 1

8 -

9 1x 5,0 1x 17,6 1x 13,5 1x 12,0 1x 11,8 1x 15,0 2x 11,2 1x 5,0 1x 78,0 1x 13,4 1x 15,0 1x 20,0 1x 14,0 1x 26,0 1x 9,4 1x 5,52

10 6,0 19,6 17,0

11 6,0 7,0 7,0

12 7,0 9,0 9,0

13 2,6 3,6 2,7

14 -

15 -

16 -

17 1968 1970 1961

18 -

19 A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A10 S30 A10 S30

20 Nu Da Da

21 Nu Da Da

22 Lin Abrupt Lin

23 GRSREZ GRSREZ CADRST VERT CADRST VERT CADRST VERT GRSREZ GRCONT GRSREZ

24 III III

25 M B B

24. DJ153A ErneiEremitu 25. DJ153B Dumbr$vioa ra-F$r$g$u

Chiheru de Jos Chiher de Jos Eremitu Isla Eremitu Glodeni Glodeni Toldal Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti

Ba

Ba

14,0

7,0

9,1

4,1

1971

Da

Da

Abrupt

III

Ba Ba Ba Ba

Ba Ba B B

1 1 2 1

2 -

18,6 17,8 30,5 7,0

7,0 7,0 7,8 6,0

9,0 9,4 9,8 8,0

2,4 2,0 5,6 2,0

1971 1971 1976 1972

Da Da Nu Nu

Nu Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

III III III -

B B M M

Rul Mure Prul Sar Prul Sar Rul Gurghiu Prul Fncel Rul Gurghiu Prul Prislog Prul Sirod

Ba Bp Bp

Ba Ba Ba

1 1 1

84,0 19,0 24,10

6,0 7,8 7,8

8,0 9,8 9,8

6,0 3,0 2,5

1957 1980 1977

2005 -

Nu Nu Nu

Nu Nu Nu

Abrupt Abrupt Abrupt

ARCINC FASGOL FASGOL

III III II

B B B

26. DJ153C ReghinGurghiuL$pu na

Ba Ba Ba Ba Ba

Ba Ba Ba Ba B

1 1 1 1 1

21,0 15,9 29,5 9,9 8,0

7,0 7,0 7,0 8,0 8,6

9,0 9,0 9,0 8,1 8,6

3,1 1,9 2,1 1,8 1,8

1972 1972 1972 1972 1973

Nu Da Da Nu Da

Nu Da Da Nu Da

Abrupt Lin Lin Abrupt Lin

GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ

III III III -

M M M M M

27.DJ 153E DN 15Bogata 28.DJ153F DJ 107GNandraBichi -Ozd 29.DJ 153G SngerPapiu IlarianIcl$nzel 30.DJ 153H Ib$ne tiHodacToaca

2 33+ 282 35+ 919 39+ 221 40+ 939 41+ 384 1+ 994 3+ 594 4+ 054 0+ 409 9+ 295 0+ 026 0+ 189 4+ 427

3 Rul Gurghiu Prul Neagu Rul Gurghiu Prul Secuieni Rul Gurghiu Pasaj superior Prul Nandra Valea Bichi Prul de Cmpie Prul Papiu Rul Gurghiu Grla Morii Valea Tecii

4 Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti Ib$ne ti L$pu na Bogata

5 Ba Ba Ba Ba Ba MB

6 Ba Ba Ba Ba Ba B

7 8 1 1 1 1 1 1 1

9 1x 15,0 1x 5,5 1x 16,0 1x 5,3 1x 10,0 6,4

10 17,0 9,0 17,8 6,5 14,0 12,6

11 7,1 9,6 7,0 6,3 7,0 6,83

12 9,1 9,8 9,6 6,3 9,0 8,15

13 3,2 1,1 2,6 1,3 2,0 5,2

14 -

15 -

16 -

17 1973 1973 1971 1972 1982 1958

18 -

19 A30 V80 A10 S30 A30 V80 A10 S30 A30 V80 A10 S60 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A13 S60 A30 V80 A10 S30 S30

20 Da Da Da Da Da Nu

21 Da Da Da Da Da Nu

22
Abrupt Lin Lin Lin Lin Lin

23 GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ GRSREZ

24 III III III -

25

M M M M M B

Nandra Bichi Snger Papiu Ilarian Hodac Hodac Toaca

Bp Bp Bp Ba

Ba Ba Ba B

1 1 1 1

1 1 1 1

9,0 9,0 13,5 5,2

12,65 12,65 22,2 10,65

8,55 8,75 7,8 5,45

8,95 9,0 9,8 5,85

1,9 2,5 3,5 2,4

1980 1980 1978 1976

Nu Nu Nu Nu

Nu Nu Nu Nu

Lin Abrupt Abrupt Abrupt

FASGOL FASGOL FASGOL GRSREZ

M M B B

Ba Ba B

B B Zp + Ba B B B

2 1 1

2 1 1

19,0 8,0 12

40,0 8,7 16,0

5,6 6,0 4,2

7,7 7,2 5,2

3,0 1,2 2,1

1970 1972 1971

2002

Da Da Da

Da Da Da

Lin Lin Lin

GRSREZ GRSREZ GRSREZ

B M B

31. DJ154 ReghinBato Lim.jud.Bis tri#a-N$s$ud

8+ 630 9+ 606 10+ 991 0+ 473 0+ 602

Prul Pru 'an#

Goreni Goreni Bato

Ba Ba Ba

1 1 1

1x 5,15 1x 5,0 1x 6,0 1x 6,5 1x 22,0

9,5 6,0 7,0

7,7 6,2 6,2

8,4 8,1 7,2

1,8 1,0 0,2

1962 1962 1962

A13 S60 A13 S60 A13 S60 A13 S60 A30 V80

Da Da Da

Da Da Da

Lin Lin Lin

GRSREZ GRSREZ GRSREZ

M M M

32. DJ154A ReghinRu ii Mun #i Filea-Deda

Canal Turbin $

Reghin Reghin

Ba Ba

B Ba

1 1

9,0 24,8

8,0 7,0

8,2 11,5

1,1 1,30

1960

Da Da

Da Da

Lin Lin

GRSREZ GRSREZ

III

M M

2 1+ 040

3 Rul Mure

4 Reghin

5 Ba

6 Ba

7 4

8 2

3+ 149

Rul Gurghiu

Reghin

Bp

Ba

5+ 973 10+ 654 17+ 634 19+ 974 23+ 009 25+ 347 25+ 838 26+ 168 33.DJ 154B V$lenii de Mure V$tavaLim.jud.Bis tri#a-N$s$ud 4+ 674

Valea Deleni Prul Idicel Prul Fi#c$u Scurgere Prul Sebe Prul Morii Rul Mure Prul Bistra Pasaj Super CFR Prul V$tava Prul V$tava Scurgere Rul Gurghiu Rul Gurghiu

Ideciu de Jos Ideciu de Sus Aluni Ru ii Mun#i Sebe Filea Filea Deda

Ba Bp Bp Ba Bp Bp Bp Ba

B Ba B B B Ba Ba Ba

1 1 1 1 1 1 4 1

4 -

9 2x 11,2 1x 15,3 1x 23,3 2x 16,6 3x 12,9 1x 5,0 1x 10,6 1x 11,0 1x 4,5 1x 13,6 1x 10,6 4x 16,5 1x 11,7 2x 5,0 1x 17,0 1x 15,0 1x 15,0 1x 6,0 14,0 13,0

10 65,0

11 14,0

12 21,6

13 5,2

14 -

15 -

16 -

17 1961 1987

18 -

19 A30 V80

20 Nu

21 Da

22 Abrupt

23 GRCONT

24 III

25 -

108,0

7,8

9,8

4,2

1982

2004

A30 V80

Nu

Nu

Abrupt

GRSREZ

III

6,0 22,0 13,7 5,5 18,0 15,7 70,0 15,5

7,1 7,8 7,8 7,5 7,8 9,38 6,0 9,0

7,8 9,8 9,8 7,5 9,8 8,6 7,7 9,4

1,5 3,0 1,0 1,3 2,7 2,0 3,7 1,2

1965 1978 1976 1976 1983 1994 1986 1988

2008 -

A13 S60 A30 V80 A30 V80 A10 S30 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80

Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Da

Nu Da Da Da Da Nu Da Da

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Lin Abrupt Abrupt

GRSREZ FASGOL FASGOL GRSREZ FASGOL FASGOL FASGOL GRSREZ

III III III II II III

M M M B -

Rpa de Jos V$tava V$tava V$tava Jabeni#a Gurghiu

Ba

Ba

29,0

5,20

7,2

5,0

1946

Da

Da

Lin

GRSREZ

III

34.DJ154E ReghinSolov$struGurghiu

8+ 139 8+ 671 8+ 861 4+ 940 11+ 072

Bp Bp Ba Bp Bp

Ba Ba Zp Ba Ba

1 1 1 3 3

3 3

18,0 18,0 6,6 50,2 53,7

7,8 7,8 6,0 8,6 7,8

9,8 9,8 6,0 9,0 9,8

3,8 4,0 1,0 3,0 4,7

1982 1979 1961 1989 1979

A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80 A30 V80

Nu Nu Nu Nu Nu

Da Da Nu Da Da

Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt Abrupt

FASGOL FASGOL GRSREZ FASGOL FASGOL

III III III III

M M -

1 35.DJ 154F DJ 152AP$net 36.DJ 154G DN 15ELechincioara-'incai 37.DJ 154J BreazaVoivodeniGlodeni 38.DJ 162A DN 16CozmaLim.jud.Bis tri#a-N$s$ud

2 2+ 815 1+ 041

3 Prul Cuie d Comlod

4 P$net

5 Ba

6 B

7 1

8 1

9 8,5

10 9,7

11 6,3

12 6,5

13 2,7

14 -

15 -

16 -

17 1972

18 -

19 A10 S30 A30 V80

20 Nu

21 Nu

22 Abrupt

23 GRSREZ

24 -

25 B

Lechincioara

Ba

11,3

18,4

8,0

9,0

1,5

1969

Nu

Nu

Abrupt

GRSREZ

5+ 379 13+ 893 1+ 046

Prul Agri Prul Agri Valea Socolului

Voivodeni Glodeni Cozma

Bp Bp Ba

Ba Ba Ba

1 1 1

1 1 1

13,6 13,0 12,3

22,11 14,5 19,8

7,8 7,8 5,7

8,9 9,8 5,8

3,6 2,0 4,3

1986 1986 1978

A30 V80 A30 V80 A30 V80

Da Da Da

Da Da Da

Lin Abrupt Lin

FASGOL FASGOL GRSREZ

M M B

SITUA IA privind starea de viabilitate a drumurilor comunale la data de 31.12.2010


Starea de via-bili-tate Nr. crt. Indicativ drum Enumerare localit$#i beneficiare Lungime total$ n km Pozi#iile KM ale sectoarel or de drum Lungimea sectorului pe tipuri de mbr$ c$ min#i Sectoare ntre care este cuprins sectorul Lungimea sectorului de drum (km) O band$ de circula#ie Dou$ benzi de circula#ie Trei benzi de circula#ie De la km 15 La km 16 Sector de drum cu restric#ii de circula#ie Cauza i felul restric#iei localit$# i apropiate 19 20 0,9km Iod 0,4km Ru ii Mun#i 2,2km Aluni Distan#e n km pe localit$# i

Beton de ciment

mbr. Asfaltic$ u oar$

Beton asfaltic

De p$mnt

De la km 17

Pietruiri

Pavaje

0 1 2 3

1 DC 1 R$stoli#a-Iod 0,900 DC 2 Mor$reni-Ru ii Mun#i-0,900 DC 3 Aluni -Fi#c$u-4,000 DC 4 Brncovene ti-Idicel-Idicel P$ dure 7,500 DC 5 Ideciu de Jos-Deleni- 4,500 DC 5A Ideciu de Jos-B$ile Ideciu de Jos 0,500 DC 6 Solov$ stru (DJ 153C) Solov$ stru (DJ 154E) 1,109

2 0+0000+900 0+0000+900 2+2004+000 0+0002+069 2+0697+500 0+0004+500 0+0000+500 0+0000+647 0+6470+959 0+9591+109 0+00010+768

3 -

5 -

6 0,900 2,200

7 0,900 1,800

8 -

9 R$stoli#a Mor$reni-Ru ii Mun#i Aluni -Fi#c$u

10 R B F B F B B B R

De la km 11

La km 12

De la km 13 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

La km 14 0+ 900 0+ 900 4+ 000 7+ 500

2,069 4,500 -

5,431 0,500

Brncovene ti Idicel P$dure Ideciu de JosDeleni Ideciu de Jos Solov$ stru Solov$ stru idem Gurghiu-Ca va

La km 18

1,0km

5 6

0+ 000

4+ 500 0+ 000 0+ 000 0,5

0,5km Ideciu 0,8 km Deleni 0,5 km Ideciu de Jos 1,0km Solov$ stru

0,647 0,312 0,150 10,00 0 0,768

R I B B R 0+ 000 10+ 768

1+ 109

DC 7 Gurghiu-Ca va-Gl$j$rie 10,768

9 10

DC 9 Gurghiu-Or ova - 3,902 DC 10 Gurghiu (DC9)-Comori-C$cuciu 7,500

11

DC 11 Beica de Jos-Urisiu de Sus - 11,000

0+0003+902 0+0004+000 4+0006+000 6+0007+500 0+0007+800 7+80011+000

3,902 -

4,000 2,000 1,500 7,800 3,200

Gurghiu-Or ova Gurghiu-Comori Comori-Snmih. Snmihai-C$cuci Beica de Jos-Beica de Sus

B M M R R M

0+ 000

3+ 902 0+ 000 7+ 500

0,7km Gurghiu, 5,0km Ca va P$uloaia, 5,068km Larga Fundoaia 0,5km Gurghiu 1,0km Or ova 1,0km Comori

10+ 000

10+ 500

0+ 000

10+ 000

0,5km Beica de Jos 1,0km Beica de Sus 1,5km C$cuci 1,5km 'erbeni 1,0km Urisiu

0 12

1 DC 12 Chiheru de Jos-Urisiu de Jos 3,700 DC 13 Eemitu-Cmpul Cet$#ii -4,500 DC 14 Beica de Jos-Habic - 3,200 DC 15 Peri -Petrilaca-Teleac - 12,000 DC 16 Peri -Iara de Mure -Ilioara -6,000 DC 17 Gorne ti-P$ dureni-C$lu eri 11,100

13 14 15 16

2 0+0001+500 1+5003+700 0+0004+500 0+0003+200 0+00012+000 0+0006+000 0+0002+060 2,06011+100 0+0002+500 0+0002+300 0+0000+900 0+9007+700 0+0002+500 0+0001+475 0+0001+000 0+0000+624 0+6244+000 0+0006+000 0+0002+180 0+0000+500 0+0000+600 0+6002+412 0+0002+575

3 -

4 -

5 -

6 4,500 -

7 2,200 3,200 12,00 0 6,000

8 -

9 Chiheru de Jos Urisiu de Jos Eremitu-Cmpul Cet$# ii Beica de JosHabic Peri -Teleac Peri -Ilioara

10 R B R R M R

11

12

13 0+ 000

14 2+ 200

15

16

17

18

19

20

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+9 80 11+ 450 6+ 000 11+ 000 0+ 000

4+ 500 3+ 200

4,5km Cimpul Cet$# ii 0,5km Beica de Jos 095km Peri 0,85km Teleac 1,88km Iara de Mure 0,46km Ilioara 0,98km Gorne ti 1,48km P$dureni

17

2,0 60 -

2,500

9,040 -

Gorne ti C$lu eri Dumbr$ vioaraSngeru de P$ dure Ihod Sng. de Mure Cotu

R I B

0+ 980

0+ 980

6+ 600

Impractic abil pe timp ploios i iarna

18

19 20

DC 18 Dumbr$ vioara-Sngeru de P$dure2,500 DC 19 DJ 135A-Ihod - 2,300 DC 20 Sngeorgiu de Mure -Tofal$uCotu -7,700 DC 21 DJ 153A-S$ c$reni -2,500 DC 22 DJ 135A-Vadu -1,475 DC 23 DJ 153A-C$lug$reni -1,000 DC 24 Livezeni-Poeni#a - 4,000

0+ 000

2+ 500 0+ 000 0+ 000 2+ 300 7+ 000

2,0km Sngeru de P$dure 0,3 km Ihod 3,0km Sg. Mure 3,0km Tofal$u

0,900 1,475 0,624 0,600

2,3 6,800 2,500 1,000 3,376 6,000 0,500 1,812

2,180 -

B R R

21 22 23 24

DJ 153A-S$ c$reni Vadu DJ 153AC$lug$reni Livezeni-Poeni#a Idem 'ardu NirajuluiVe#a Satul Poeni#a Satul Beu Sni or Valea Larg$ -Valea Urie ului

R B M B M R R R B 0+ 000 1+ 475

0+ 000

2+ 600

2,6km -

0+ 000 0+ 000

1+ 000 4+ 000

1,0km C$lug$reni 1,2km Livezeni 0,80km Poeni#a

25 26 27 28

DC 24A 'ardu Nirajului- Ve#a - 6,000 DC24B Satul Poeni#a Satul Beu - 2,180 DC 25 DJ 135 Sni or - 0,500 DC 26 Valea Larg$ (DJ 151C)-Valea Urie ului - 2,412 DC 27 V$rgata-Gru or -2,575

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

6+ 000 2+ 180 0+ 500 1+ 810

1,0km 'ardu Nirajului

0,5km Sni or 0,60km Valea Larg$ 1,810km V.Urie ului 0,5km V$rgata

29

2,575

Gru or

0+ 000

2+ 575

30

DC 27 A Mitre ti (DJ 135A)- Popasul Turistic,,Hanul C$l$re#ului - 1,440 DC 28 Bereni-M$rculeni - 5,000 1 DC28A Bra-M$rculeni-lim. Bereni - 5,870 DC28B C$lug$reni-lim. Eremitu - 1,240 DC 29 Bereni-Bra - 2,000 DC 30 DC 28-Maia - 1,500 DC 31 M$rculeni-'ilea Nirajului 5,700 DC 32 M$gherani-'ilea Nirajului- 4,500 DC 33 M$gherani-Toarba-Eremieni-3,500 DC 33A Drojdii(DC33)-Eremieni lim adm. Comuna Bereni -4,600 DC 34 Ghindari-Abud - 3,000 DC 34 A Abud(DC34) lim. Ghindari-2,670 DC 35 DJ 135-Drojdii -2,000 DC 36 DJ 135A-Ghine ti -5,000 DC 37 M. Nirajului-Dumitre ti - 3,000 DC 38 DJ 135 Maiad- Adrianu Mare 7,500 DC 39 DJ135C-Corunca-Bozeni 4,800 DC 39 A Corunca-P$s$reni - 7,250 DC 39B Tg. Mure -Corunca - 1,050 DC 40 DJ 151D Bolintineni - 0,500 DC 41 Murge ti-Roteni - 3,400 DC 42 P$s$reni-G$l$# eni - 3,000

0+0001+440 0+0005+000 2 0+0005+870 0+0001+240 0+0002+000 0+0001+500 0+0003+000 3+0005+700 0+0004+500 0+0003+500 0+0004+600 0+0003+000 0+0002+670 0+0002+000 0+0005+000 0+0003+000 0+0001+715 1+7157+500 0+0001+000 1+0004+800 0+0007+250 0+0001+050 0+0000+500 0+0003+400 0+0003+000

1,44

Mitre ti

0+ 000 0+ 000 11 0+ 000 0+ 000 0+ 000

1+ 440 5+ 000 12 5+ 870 1+ 240 2+ 000 13 14 15 16 17 18 19

31 0 32 33 34 35 36

4 -

5 -

6 -

5,000 7 1,240 2,000 1,500 3,000 2,700 4,500 3,500 4,600

8 5,870 -

M. NirajM$rculeni 9 Bra-M$rculenilim. Bereni C$lug$reni-lim. Eremitu Bereni M$rculeni 'ilea Nirajului Idem M$gherani- 'ilea Nirajului M$gherani- Torba Drojdii-Bereni

R 10 R M R R R R M R R

20

0+ 000

3+ 700

37 38 39

0+ 000 0+ 000 0+ 000 4+ 600 0+ 000

4+ 500 2+ 100

4,5km 2,1km

40 41 42 43 44 45

5,000 1,715 3,800 3,000

3,000 2,000 3,000 5,785 1,000 0,500 3,400 -

2,670 7,250 1,050 -

Abud Ghindari M$gherani Ghine ti M. NirajDumitre ti Maiad Snva i-Adrianu Mare Corunca Bozeni Corunca Corunca P$s$reni Ac$#ari-Roteni P$s$reni-G$l$# eni

R R M F B R B R R F B I R R B B 0+ 000 3+ 400 0+ 000 4+ 800 0+ 000 0+ 000 2+ 000 5+ 000

3+ 000

1,0km Ghine ti

0+ 000

1+ 715

1+ 715

7+ 500

1+ 715

7+ 500

Restric#ie tonaj 7,5TO

1,3km Maiad 1,2km AdrianuMic

46

47 48 49 50 51

0+ 000 0+ 000

7+ 250 1+ 050 0+ 000 0+ 500 0,5km Bolintineni 1,0km P$ s$reni 2,0km G$l$# eni

0+ 000

3+ 000

52

DC 43 G$ie ti-Suveica - 4,700

53 54 0 55 56 57

DC 44 DJ 151D Troi#a-Bedeni -5,500 DC 45 Ghindari-Solocma - 8,500 1 DC 46 Viforoasa-Roua - 7,500 DC 47 Bordo iu-Cibu - 2,300 DC 48 Chendu-Dumitreni - 4,000

58

DC 49 Sovata-Camping-Sovata - 4,500

59

DC 49A Lim. jud. Cluj-Vi inelu (DC 104) - 1,500 DC 50 DN 13-Hetiur - 0,800

60

61

DC 51 DN 13 )opa-Boiu - 4,000 DC 51A Albe ti(DN 13)-Muzeul Petofi 'andor - 1,100 DC 52 Mureni-Feleag - 2,500 DC 53 DN 13-Cloa terf - 2,000

0+0001+900 1+9004+700 0+0005+500 0+0008+500 2 0+0007+500 0+0002+300 0+0001+000 1+0004+000 0+0000+600 0+6004+500 1+7002+400 2+4003+200 0+0000+400 0+4000+800 0+0004+000 0+0001+100 0+0002+500 0+0001+500 1+5002+000 0+0000+054 0+0003+000 0+0007+400 0+0002+000 0+0002+000 0+0003+000

3 -

4 -

5 -

1,900 5,500 3,000 6 1,000 0,600 0,400 4,000

2,800 5,500 7 7,500 2,300 3,000 3,900 0,700 0,400 -

8 -

G$ie ti-Suveica G$ie ti-Suveica Troi#a-Bedeni Ghindari- Solocma 9 Roua Cibu Chendu Dumitreni

B B B B 10 R R F B B F B B R R

0+ 000

1+ 900

1+ 900

4+ 750 2,6 km Troi#a 0,8km Bedeni 7,5 15 16 17 18 19 20 7,5km 2,35km

0+ 000

2+ 010

11 0+0 00 0+0 00

12 7+5 00 2+3 50

2+ 010 0+ 000 13

5+ 500 8+ 500 14

0+ 000

4+ 000

0,800 -

Sovata Sovata Lim. jud. ClujVi inelu

0+ 000

4+ 500

0+ 000

1+ 500

Hetiur-DN 13 Idem DN 13-Boiu

B B M 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 1+ 100 2+ 500 1+ 500 4+ 000 1,0km Albe ti 0,2km )opa 2,8km Boiu

62

1,100

Albe ti

63 64

1,500 0,054 3,000

2,500 0,500 7,400 2,000 2,000 -

3,000 -

Mureni-Feleag DN 13-Cloar terf

M R R

1+ 500

2+ 000

0,5km Cloa terf

65 66 67 68 69 70

DC 54 Sighi oara-A. Vlaicu-DC 55-7,000 DC 55 DC 54 Sapartoc - 3,000 DC 56 Apold-Daia - 7,400 DC 56A DC 56-Vulcan - 2,000 DC 57 DJ 143-Stejereni - 2,000 DC 58 Dane -Seleu - 3,000

Sighi oara-Aurel Vlaicu-DC 55 DC 54-Sapartoc Apold-Daia DC 56-Vulcan DJ 143-Stejereni Dane -Seleu

B R R R M M 0+ 000 3+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 7+ 400 2+ 000 2+ 000 3+ 000 3,0km 'apartoc

1,850kmVulcan 2,0km 3,0km

71

DC 59 Seleu -Venchi-DN13 - 5,600

72

DC 60 )igmandru-M$gheru 4,300 DC 61 B$l$u eri-Senereu - 8,500

73

0 74 75 76

1 DC 62 DC 61 Filitelnic - 1,400 DC 63 DJ 142C 'oimu - Zag$r-10,800 DC 64 Stejeri -Grui or-Corbe ti-6,400

77

DC 65 Tg. Mure -Budiu Mic-Cr$ciune ti 7,800

0+0002+800 2+8003+300 0+0000+500 0+5002+640 0+0004+300 4+3008+500 2 0+0001+400 0+00010+800 0+0003+200 3+2006+400 0+0000+630 0+6303+800 3+8007+800 0+0000+650 0+6502+800 0+0003+600 0+0002++054 2+6543+500 0+0001+740 0+0006+500 0+0005+100 0+0001+100 0+0003+000 0+0002+500 2+5009+000

0,5 00 3

4 -

5 0,6 30 -

2,800 4,300 6 1,400 3,200 3,170 4,000 0,650 2,054 1,740

0,500 2,140 4,200 7 10,80 0 3,200 2,150 3,600 -

8 0,846 -

Seleu -Venchi Venchi-DN 13 )igmandruM$gheru B$l$u eri Senereu 9 DC 62 Filitelnic 'oimu -Zag$r Stejeri -Grui or Corbe ti Tg. Mure Budiu Budiu-Cr$ciun. Tg. Mure Tg. M.-V$lureni Cr$ciune tiCorne ti Gh. Doja-Tirimia Tirimia Cr$ciune ti-CintaTirimioara Satu Nou-CintaCorne ti Corne ti-Grui orV$leni Roteni Gheorghe Doja Satu Nou Nade -Pipea DJ142-Ormeni Sntioana

B M R

0+ 000

2+ 600

2,6km

0+ 000

4+ 300

0,5km Tigmandru 0,8 km M$gheru

F B M 10 R R B B B B B B B R F B R B 0+ 000 3+ 580 0+ 000 1+ 740 6+ 500 5+ 100 0+ 000 7+ 800 0+ 000 3+ 200 11 12

0+ 000

8+ 500

13 0+ 000 0+ 000 3+ 200

14 1+ 400 10+ 800 6+ 400

15

16

17

18

19

20

78

DC 66 Tg. Mure -V$lureni - 2,800

0+ 000

2+ 800

79 80

DC 67 Cr$ciune ti-Corne ti-Corbe ti-,600 DC 68 Gh. Doja-Tirimia - 3,500

0+ 000

3+ 500

0,67km GH.Doja 0,18km Satu Nou 1,20kmTirimia 1,7

81

82 83

DC 68A DJ 151D(Cr$ciune ti)-CintaTirimioara - 1,740 DC 68B Satu Nou(-Cinta-Corne ti - 6,500 DC 68C Corne ti(DC68B)-Grui or-V$leniRoteni(DC41) - 5,100 DC 68D Gh. Doja (DC68)-Satu Nou - 2,100 DC 69 Nade (DN13)-Pipea - 3,000 DC 70 DJ 142 Ormeni -Sntioana-lim. Jude# - 20,400

6,500 5,100

R R

84 85 86

3,000 2,500 -

1,100 6,500

R B F B M 0+ 000 7+ 500 3+ 000 20+ 400

0+ 000

1+ 100

2,10km Satu Nou 0,5 km Nade 0,5 km Pipea 2,5km lasl$u Mare 2,5km Lasl$u Mic 2,5km Sntioana

0+ 000

7+ 500

0+0 00

7+5 00

Limitare de tonaj la 7,5to/axa

87 88

DC 70A Vii oara- Sntioana(DC70) - 4,500 DC 71 Bahnea-Bernadea 2,100

0+0004+500 0+0000+790 0+7902+100 0+0001+290 1+29014+800 0+0003+400 3+4009+000 2 0+0000+353 0+0004+000 0+0007+500 0+0004+930 4+9309+020 0+0006+300 0+0002+000 0+0000+313 0+3131+600 0+0001+390 0+0002+000 0+0000+200 0+2002+000 0+0004+000 0+0007+700 0+0004+800 4+8007+000 0+0008+000 0+0001+750

0,790 1,290 3,400

1,310 13,51 0 5,600

4,500 -

Vii oara(DJ42C)S ntioana(DC70) Bahnea-Bernad. Idem Bahnea-Daia Daia-Idiciu Valea Izvoarelor 'omo telnic

R B M B R B R 10 B B M B R B M B R M R R B

0+ 000

4+ 500 0+ 000 2+ 100

89

DC 72 Bahnea-Daia-Idiciu 14,800 DC 73 DN 15 V. Izvoarelor-'omo telnic 9,000 1 DC 74 DN 15-M$n$ stirea Recea-0,353 DC 75 Mica-Ceua - 4,000 DC 76 Abu -Deaj-H$r$nglab - 7,500 DC 77 Ogra-Giulu -Sub P$ dure-9,020

0+ 000

14+ 800

90

0+ 000

3+ 400

3,5kmValea Izvoarelor

0 91 92 93 94

3 1,8 00 -

4 -

5 -

6 0,353 4,000 0,313 4,800 8,000 -

7 7,500 4,930 4,090 6,300 2,000 1,287 1,390 2,000 0,200 4,000 7,700 2,200 1,750

8 -

9 M$n$ stirea Recea Mica-Ceua Abu -H$r$nglab Ogra-Giulu Idem Ogra-L$ scud G$ne tiP$uci oara Cu telnic Cu telnic Jacu Dmb$u Bobohalma

11 0+ 000 0+ 000

12 0+ 353 4+ 000

13

14

15

16

17

18

19

20

95 96 97

DC 78 DC 77-L$ scud-6,300 DC 79 G$ne ti-P$uci oara - 2,000 DC 80 DJ 142-Cu telnic - 1,600

0+ 000

2+ 000

98 99 100

DC 81 DJ 134-Jacu - 1,390 DC 82 DJ 107-Dmb$u -2,000 DC 83 DN 14A-Bobohalma - 4,000

0+ 000 0+ 000 0+ 000

1+ 390 2+ 000 4+ 000

1,39km Jacu

101 102 103

DC 84 DN 14A 'eulia-Bord - 4,000 DC 85 Iernut-Deag - 7,700 DC 86 DN 15-S$lcud - 7,000

'eulia-Bord Iernut-Deag IernutS$lcud Cuci-Petrilaca DC 87-Orosia

M R R R B M 0+ 000 8+ 000 0+ 000 1+ 750 1,0km Cuci 7,0km Petrilaca 0,227km Cuci 1,48km Orosia 0+ 000 0+ 000 7+ 700 7+ 000 7,7km 7,0km

104 105

DC 87 Cuci-Petrilaca - 8,000 DC 88 DC 87 Orosia - 1,750

106 107

DC 90 A#inti -Sniacob - 5,000 DC 91 DJ 153F-Nandra-1,340

0+0005+000 0+0000+620 0+6201+340 0+0002+000 0+0004+000 0+0001+250 0+0003+000 0+0007+000 2 0+0002+380 0+0001+400 1+4004+660 0+0002+275 2+2753+175 0+0002+000 0+0003+600 0+0001+800 0+0003+500 0+0002+060 2+0602+920 2+9203+760 3+7604+795 4+7955+550 5+5506+750 0+0004+030 0+0005+500

5,000 0,620 -

0,720

A#inti -Sniacob DJ 153F Nandra Nandra

B M R

0+ 000 0+ 000

5+ 000 1+ 340

108 109 110 111 112

DC 92 DJ 153F-Istihaza - 2,000 DC 93 Bichi -Gmbu# - 4,000 DC 94 DN 15-Che#ani-DN15 -1,250 DC 95 DJ 107G-Gheja -3,000 DC 96 DN 15-Grindeni-7,000 1 DC 97 Grindeni (DC 96)-Cordo -2,380 DC 98 Valea Larg$ (DJ 151C)-PoduriValea Glodului-4,660 DC 99 Poduri(DC 98)-Valea Fr$#ii 3,175 DC 100 DC 99(Poduri)-Valea 'urii-2,000 DC 101 '$ulia(DJ 151A)-P$durea-3,600 DC 101A '$ulia(DJ 151A)-Leorin#a-4,700 DC 101B '$ulia-M$ cic$ne ti-3,500 DC 102 Teleac (DC 15)-Mura Mare-Mura Mic$ -Ilioara-P$ dureni 8,750

2,000 1,250 3,000 -

4,000 7,000

Istihaza Bichi -Gmbu# Che#ani DJ 107G-Gheja DN 15-Grindeni

B R M R M

0+ 000

2+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 4+ 000 1+ 250 3+ 000 7+ 000 14 2+ 380 4+ 660 15 16 17 18 19 4,00km

3,0km

0 113

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 2,380

9 Grindeni-Cordo Valea Larg$ Poduri-Valea Glodului Poduri-Valea Fr$#ii Poduri-Valea 'urii '$ulia-P$durea '$ulia-Leorin#a '$ulia M$c$ cine ti Teleac-Mura Mare Mura Mare Mura Mare-Mura Mic$ Mura Mic$ Ilioara Ilioara-P$dureni S$rma u-Moru# Titiana-Larga Balda-Vi inelu

10 M

11

12

13 0+ 000 0+ 000

20

114

0,860 1,035 1,200 -

1,400 3,260 2,275 0,900 0,800 3,600 2,900 2,500 2,060 0,840 0,755 4,030

B R B R R M R R M B M B M B M 0+ 000 0+ 000 4+ 030 5,5 0+ 000 8+ 750

115

0+ 000

3+ 175

1,0km V.Larg$ 0,4kmPoduri 3,26km Valea Glodului 3,175km Valea Fr$#ii 2,0km Valea 'urii 3,6km 4,7km 3,5km 0,88km Mura Mare 1,036km Mura Mic$ 1,2km Ilioara

116 117 118 119 120

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

2+ 000 3+ 600 4+ 700 3+ 500

121

122

DC 103 S$rma u(DJ 151)-Moru#-TitianaLarga-4,030 DC 104 Balda-Vi inelu-5,500

0,550

0,55km Balda

123 124 125 126 127 128 129 130 131

DC 107 DJ 151-R$zoare-4,800 DC 107A Mihe u de Cmpie- Cirhag$u-3,500 DC 107B Mihe u de Cmpie Bujor-0,900 DC 107C R$zoare(DC107)- '$uli#a-3,000 DC 107D R$zoare(DC107)-Groapa-3,300 DC 107E R$zoare(DC107)- Mogoaia-1,800 DC 107F R$zoare(DC107)-'tefanca-1,500 DC 107G R$zoare- Cre#e ti-'tefanca-2,000 DC 107H Mihe u de Cmpie(DJ151)-Moru#R$zoare-3,600 1 DC 108 DN 15E-Tu in-3,000 DC 109 Smpetru de Cmpie-Brliba 4,500 DC 109A V$leni(DJ152B)-DC109-Smpetru de Cmpie-3,500 DC 109B DN15E (Smpetru de Cmpie ) Sicele-Pog$ ceaua -5,500 DC 109C Deleni (DJ152B)- Sicele Deleni (DJ152B)-3,000 DC 109D V$leni(DJ152B)-Ciulea-2,200 DC 110 Smpetru de Cmpie-Sngeorgiu de Cmpie-4,000 DC 110A Dmbu(DN15E)-Sngeorgiu de Cmpie-3,000 DC 110B Smpetru de Cmpie (DN15E)Sngeorgiu de Cmpie(DC110) DN15E-2,500 DC 111 DJ 151-DJ 151C-1,120 DC 112 DJ 151-T$ureni-DJ 151-1,070

0+0004+800 0+0003+500 0+0000+900 0+0003+000 0+0003+000 0+0001+800 0+0001+500 0+0002+000 0+0003+600

4,800 1,500 -

3,500 0,900 3,000 3,300 1,800 2,000 3,600

DJ 151-R$zoare Mihe u de Cmpie-Cirhag$u Mihe u de Cmpie - Bujor R$zoare '$uli#a R$zoare Groapa R$zoare Mogoaia R$zoare - 'tefanca R$zoare- Cre#e ti'tefanca Mihe u de Cmpie(DJ151)Moru#-R$zoare 9 DN 15E-Tu in S$mpetru de Cmpie-Brliba V$leni(DJ152B)DC109-Smpetru de Cmpie DN15E(Smpetru de Cmpie ) Sicele-Pog$ ceaua (DJ152B) Deleni (DJ152B)Sicele Deleni (DJ152B) V$leni(DJ152B)Ciulea Smpetru de CmpieSngeorgiu de Cmpie Dmbu(DN15E)Sngeorgiu de Cmpie Smpetru de Cmpie (DN15E)Sngeorgiu de Cmpie(DC110) DN15E DJ 151-DJ 151C T$ureni

M R R I I R M I I

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

4+ 800 3+ 500 0+ 900 3+ 000 3+ 300 1+ 800 1+ 500 2+ 000 3+ 600

1,7km R$zoare

0,9km Bujor

0 132 133

2 0+0003+000 0+0004+500 0+0003+500 0+0005+500

3 -

4 -

5 -

6 -

7 3,000 4,500

8 -

10 R R

11

12

13 0+ 000 0+ 000 0+ 000

14 3+ 000 4+ 500 3+ 500

15

16

17

18

19

20 3,0kmTu in 1,0kmn Snpetru de Cmpi 2,0km Brliba 1,0km V$leni 2,0km Snpetru de Cmpie

134

3,500

135

5,500

136

0+0003+000 0+0002+000 0+0004+000

3,000

137 138

4,000

2,200 -

R R 0+ 000 4+ 000 4,0km Sngeorgiu de Cmpie

139

0+0003+000 0+0002+500

3,000

0+ 000 0+ 000

3+ 000 2+ 500 1,75km Smpetru de Cmpie 1,75km Sngeorgiu de Cmpie 1,07km T$ureni

140

2,500

141 142

0+0001+120 0+0001+070

1,120 1,070

B M

0+ 000 0+ 000

1+ 120 1+ 070

143

DC 113 Zau de Cmpie-B$rbo i-6,000 DC 114 Ro iori (DJ 151)-Hait$u-1,790 DC 115 Snger-Brza-B$rbo i -6,853 DC 116 DJ 151-Avr$ me ti-2,580 DC 117 DN 15-Cip$ieni-Pripoare-9,740

0+0006+000 0+0001+790 0+0006+853 0+0002+580 0+0006+490 6+4909+740 0+0001+921 1+9212+480 0+0001+060 1+0601+200 0+0003+800 2 0+0006+100 0+0001+420 1+4204+500 0+0002+100 0+0001+000 0+0002+100 2+1003+100 3+1008+500 0+0003+000 0+0001+000 1+0003+000 5+1556+000 0+0004+200 0+0000+160 0+160-

6,000

Zau de CmpieB$rbo i Ro iori-B$rbo i Snger-Brza Avr$ me ti DN 15 Chimitel. Chimitelnic Cip$ieni-DJ153G Idem Moara de Jos Idem Lechin#a-D$t$ eni

0+ 000 0+ 000 5+ 000 0+ 000 0+ 000

6+ 000 1+ 790 6+ 853 2+ 580 9+ 740

144 145 146 147

0,220 -

1,790 2,580 6,490 3,250 1,921 1,060 3,800

0,559 0,140 -

R B R R R M R B R R

1,0km Zau de Cmpie 1,4km B$rbo i 1,79km Ro iori 0,5km Snger 2,58kmAvr$me ti 2,0km Cip$ieni

148

DC 117A Cip$ieni (DC 117)-DJ 153G-2,480

0+ 000

2+ 480

149

DC 118 DJ 151-Moara de Jos-1,200

0+ 000

1+ 200 3,8km D$t$ eni

150

DC 119 Lechin#a-D$t$ eni-3,800 1 DC 120 Iernut-Sf. Gheorghe-Oarba de Mure -DC126-6,100 DC 121 Snpaul-Dileul Vechi-4,500

0+ 000 11 12 13 0+ 000 0+ 000

3+ 800 14 6+ 100 1+ 420 15 16 17 18 19

0 151

3 -

4 -

5 -

6 4,000

7 -

8 -

9 Iernut-Oarba S$npaul Dileul Vechi DC 126-Petea DN 15-Chirileu DN15-H.Vidras$u Vidras$u Vidras$u-'$u a Snmarghita DJ 152ASntioana Sntioana- More ti More ti More ti - '$u a Band Band-Ogra

10 R

20 6,0km

152

2,1 00 -

1,420 1,000 1,000 2,000 0,160 -

3,080 2,100 1,000 5,400 1,000 0,845 8,840

4,200 -

B R B R F B R R B I B M M B M

1,5

153 154 155

DC 122 DC 126-Petea-2,100 DC 123 DN 15-Chirileu-2,500 DC 124 DN 15-Vidras$u-'$u a-8,500

0+ 000 1+00 0 0+ 000

2+ 100 2+ 500 8+ 500

2,0km Chirileu

156 157

DC 124A DC 124-Snmarghita-3,000 DC 125 DJ 152A-More ti-6,000

0+ 000 0+ 000

3+ 000 6+ 000

158 159

DC 125A More ti '$u a-4,200 DC 126 Band-Ogra-19,640

0+ 000 0+ 000

4+ 200 19+ 640

160

DC 127 Papiu Ilarian-Dobra-ReceaGrebeni u de C-9,000 DC 128 C$pu u de Cmpie-Fna#ele C$pu ului-6,100 DC 129 DJ 152A-Valea Rece-2,500

161

9+000 11+00019+640 0+0005+874 5+8749+000 0+0006+1000 0+0001+000 1+0002+500 0+0000+230 0+2301+500 0+0001+800 0+0000+800 0+8008+000

8,640 5,874 6,100

3,126 -

Ogra Papiu I.-Dobra Recea-Grebeni u de Cmpie C$pu u de C. Fna#ele C$pu ului DJ 152A Valea Rece DJ 151A-Leorin#a

B B M M 0+ 000 0+ 000 6+ 000 2+ 500 0+ 000 9+ 000

162

1,000 1,500 0,230 1,270 1,800

B R B M

163

DC 130 DJ 151A-Leorin#a-1,500

0+ 000

1+ 500

164

DC 131 Fna#e-Valea Mare-1,800 DC 132 Pog$ceaua-Fna#e-DJ 151A-8,000

F$na#e-Valea Mare Pog$ceaua Fna#e-DJ 151A

0+ 000 0+ 000 0+ 800 0+ 800

1+ 800 8+ 000

165

0,800

7,200

F B B

0 166

167

168 169 170 171

1 DC 132A V$lenii(DJ152B)-I tan T$u Fna#e Band(DC132)-4,600 DC 132B 'incai Fna#e(DC140)Dr$culeaBandului-1,800 DC 133 DC 134-Tiptelnic-2,200 DC 134 Band-M$ d$ra -5,000 DC 135 (DJ154F) P$net-Cuiejd-5,300 DC 136 Tg. Mure -M$d$ra -Fna#ele M$d$ra ului-22,000 DC 136 A 'incai(DJ154G) Fna#ele M$d$ra ului M$ d$ra -6,000 DC 137 DN 15E-B$rde ti-1,500 DC 138 DN 15E-Herghelia-2,500 DC 139 DN 15E-Culpiu-2,500 DC 140 'incai-Fna#e-2,500

2 0+0004+600 0+0001+800 0+0002+200 0+0005+000 0+0005+300 0+0002+250 10+000 15+500 0+0006+000 0+0001+500 0+0002+500 0+0002+500 0+0002+500

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 4,600

1,800

1,080 5,300 2,250 5,500 -

2,200 -

6,000

9 V$lenii(DJ152B)I tan T$u Fna#e Band 'incai Fna#e(DC140)Dr$culeaBandului Band-Tiptelnic Band-M$ d$ra P$net-Cuiejd Tg. Mure M$d$ra Fna#ele M$d$ra ului 'incai DN 15E-B$rde ti Cmpeni#aHerghelia DN 15E-Culpiu 'incai-Fna#e

10 R

11

12

13 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

14 4+ 600 1+ 800 2+ 200 5+ 000

15

16

17

18

19

20

B B M B B R 0+ 000 10+ 000 5+ 300 15+ 500

3,8km 1,0km H$r#$u 1,50km Cuiejd 4,0km M$ d$ra

172

173 174 175 176

1,500 -

2,500 2,500 2,500

M M B B

0+ 000

1+ 500 0+ 000 0+ 000 0+ 000 2+ 500 2+ 500 2+ 500

1,5km B$rde ti

177

178

DC140A Pog$ceaua(DJ152B)- 'incai Fna#e(DC140)-3,640 DC 141 Coasta Mare-Pusta-DJ 152B-6,400

0+0003+640 0+0004+500 4+5006+400 0+0005+000 0+0005+000 0+0003+000 0+0005+700 0+0005+500 0+0003+000 0+0002+000 0+0001+200 0+0001+800 2 0+0003+500 0+0001+000 0+0003+800 0+0003+500 0+0005+600 0+0002+000 0+0003+200 0+0002+267 0+0002+900 0+0001+800 0+0002+000

3,640

4,500 5,000 3,000 5,700

1,900 5,000 -

Pog$ceaua(DJ152 B)- 'incai Fna#e(DC140) Coasta Mare Pusta 'incai Pusta DN 15E-Ulie DJ173-C$ciulata Hag$u DJ173-Valea Ulie ului Valea Snm$rtinului Prul CruciiUlie Rciu(DN15E)Nima Rciului DJ173Snm$rtinul de Cmpie Cotorinau DJ173-Curete Leni (DJ173)Valea Seac$ 9 DN15E-Nima Rciului Nima Rciului S$bed-Bozed VoiniceniPorumbeni Sntana de Mure Curteni-Chinari Glodeni-P$ cureni Meri or-Moi a B$la DN 16-Mil$ el DN 16-Lefaia Ercea

0+ 000 0+ 000

3+ 640 1+ 900 1,9km Rciu

R R R M M M

179 180 181 182

183 184

185

186 187

DC141A 'incai Pusta-5,000 DC 142 DN 15E-Ulie -5,000 DC 142A DJ173-C$ciulata Hag$u-6,500 DC 142B DJ173-Valea Ulie ului Valea Snm$rtinului-7,500 DC 142C Prul Crucii- Ulie 5,500 DC 142D Rciu(DN15E)- Nima Rciului 3,000 DC 142E DJ173Snm$rtinul de Cmpie Cotorinau-2,000 DC 142F DJ173-Curete-1,200 DC 142G Leni (DJ173)-Valea Seac$ -1,800 1 DC 143 DN 15E Nima Rciului-3,500 DC 143A Nima Rciului (DC 143)M$n$ stirea Nima Rciului-1,000 DC 144 S$bed-Bozed- 3,800 DC 145 Voiniceni-Porumbeni- 3,000 DC 146 Sntana de Mure -Chinari-6,000 DC 147 DJ 153B-P$ cureni-2,000 DC 148 DJ 153B-Meri or-Moi a-3,200 DC 149 (DJ 154H) B$la-Ercea- 2,267 DC 150 DN 16-Mil$ el-2,900 DC 151 DN 16-Lefaia-1,800 DC 152 DJ 153B-Ercea-2,000

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+00 0 0+00 0 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 11 12 13 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 3+ 235 3+ 500 6+ 000

5+ 000 5+ 000 6+ 500 7+5 00 5+5 00 3+ 000 2+ 000 1+ 200 1+ 800 14 3,5 1+ 000 3+ 800 15 16 17 18 19

5,0km 6,5km 7,5km

5,500 -

3,000

M R

5,5km 3,0km

2,000

1,200 1,800

R R

1,20km 1,8km

0 188 189

3 -

4 -

5 -

6 -

7 3,500 1,000

8 -

10 M M

20 3,5 1,0km Nima Rciului 1,0km S$ bed 0,8km Bozed 1,0km Porumbeni 0,33km Tg.Mure 2,8km S$ ntana 1,0km P$ cureni 0,8kmMeri or 1,5km Moi a 1,219km Bala 1,500-Mil$ el 1,800km Lefaia 1,081km Ercea

190 191 192 193 194 195 196 197 198

3,000 5,600 -

3,800 2,000 3,200 2,267 2,900 1,800 2,000

M B B B M I M M R

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

3+ 235 2+ 000 3+ 200 2+ 267 2+ 900 1+ 800 2+ 000

199 200 201

202 203 204

205 206 207 208 209

DC 153 DJ 153B Poarta-Onuca-3,300 DC 154 Voivodeni-Toldal DJ 153B-5,500 DC 155 Snmartinu de Cmpie (DJ 173)M$n$ stirea Snmartinu -0,850 DC 156 Breaza-Filpi u Mic-4,000 DC 157 '$ulia (DJ 152B)-'$uli#a-2,860 DC 158 Cozma-Socolu de CmpieM$n$ stirea Socolu -2,700 DC 159 DN 15A-Sntu-1,500 DC 160 DN 15A Frunzeni-B$i#a-7,100 DC 161 DN 15A-Logig-5,000 DC 162 Bato -Uila-7,120 DC 163 Luieriu-S$calu de P$dure-7,300

0+0003+300 0+0005+500 0+0000+850 0+0004+000 0+0002+030 0+0002+700 0+0001+500 0+0007+100 0+0005+000 0+0000+484 0+0000+061 0+0617+300 0+0007+100 0+0001+500

3,300 5,500 0,850

Poarta-Onuca Voivodeni-Toldal Snmartinu de Cmpie Breaza-Filpi u Mic '$ulia-'$uli#a Socolu de C.

B R M

0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000 0+ 000

3+ 300 5+ 500 0+ 850 4+ 000 2+ 860 2+ 700 1+ 500 7+ 100 5+ 000 7+ 120

1,5km Poarta 1,0km Onuca 1,0km Voivodeni 1,1km Toldal 0,85km Snm$rtinul de Cmpie

4,000 -

2,030 2,700

B M R

1,5km Socolu de Cmpie 1,5km Sntu 2,0kmFrunzeni 3,0km B$i#a 2,5km Logig 1,7km Uila 4,216km 1,0km S$ calu 0,8 km Mor$reni 5,1 Km Dumbrava 0,5 Km V$tava 1,5km Me tera

7,100 0,484 0,061 -

1,500 5,000 0,444 7,100

Sntu Frunzeni-B$i#a Logig Bato Luieriu Luieriu-S$calu Dumbrava-V$tava

M M R I M M M

210

DC 164 Mor$reni-Dumbrava-V$tava-7,100 DC 164A Me tera Stnceni Ciobotani4,500

0+ 000 0+ 000 4+ 500

7+ 100

211

1,500

Me tera -Stnceni - Ciobotani

Anexa nr.7

Depozite/rezervoare, capacit('i de stocare


TIP Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Dep. mat. de.construc#ie Depozit piese de schimb Depozit echipamente Dep. ma. de construc #ie Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit piese de schimb Depozit piese de schimb Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Dep.prod. agroalim. Dep. Prod. Agroalime. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. DENUMIRE Depozit medicamente - SCF AESCULAP SA Depozit medicamente - SC LEK PHARMATEK SRL Depozit medicamente - SC LEK PHARMATEK SRL Dep.prod.finite- GEDEON-RICHTER ROMANIA SA Dep. mat.de ambalare-GEDEON-RICHTER RO SA Depozit produse finite -SC ILEFOR SA Depozit produse finite - SC ROMCAB SA Depozit produse finite - SC ARTFIL SA Depozit produse finite - SC CESIRO SA Depozit produse finite-SC VES Depozit produse finite -SC VES SA Depozit produse finite -SC VES Depozit produse finite - SC ALPINA SA Depozit produse finite - SC ALPINA SA Depozit produse finite - SC IRUM SA Depozit produse finite -SC IRUM SA Depozit produse alimentare- f$in$ -SC LOULIS SA Depozit produse alimentare- f$in$ -SC LOULIS SA Depozit produse alimentare- SC GROSALIMENT SA Dep.prod.alimentare- BEWAMI PANEXPORT SRL Dep. de fructe (mere) - SC POMICOLA BATO' SRL Dep. de fructe (mere) - SC POMICOLA BATO' SRL Depozit produse finite --SC HOCHLAND RO SRL Depozit produse finite --SC HOCHLAND RO SRL Depozit produse finite --SC HOCHLAND RO SRL Dep. Prod. finite-maturare-SC HOCHLAND RO SRL Depozit produse finite --SC HOCHLAND RO SRL Depozit produse finite --SC HOCHLAND RO SRL Depozit alimente-SC Transilvania General Impex SRL Dep. produse alimentare-SC GILDIA PROD COM SRL Depozit produse alimentare-SC CARPATIN SRL Dep.prod. alim.-SC COMIMPEX LICURICI SRL Depozit produse alimentare- COOPCONSUM Depozit produse alimentare-SC AMIDON SRL Depozit produse alimentare-SC IMBOB TRANS SRL TG-MURE ', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE ', TG-MURE ', TG-MURE', TG-MURE ', SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI 'OARA SIGHI'OARA SIGHI 'OARA REGHIN REGHIN REGHIN REGHIN TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', REGHIN-DUMBR *VIOARA REGHIN- DEDRAD REGHIN- BATO' SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA TRN *VENI TRN*VENI TRN*VENI IERNUT IERNUT LUDU' LUDU' str. Depozitelor nr. 20 nr. 328 str. Libert$# ii nr. 10/17 str. Libert$# ii nr. 10/17 str. N.Titulescu nr. 3 str. N.Titulescu nr. 3 str. N.Titulescu nr. 3 SOVATA SOVATA SOVATA str. Armatei nr. 1 str. Republicii nr. 76 str. Victoriei nr. 22 str. A.Iancu nr. 5 1 dec 1918/28 str. Rndunelelor nr. 5 str. Republicii nr. 30 LOC AMPLASAMENT str. Livezeni nr. 8 str. Livezeni nr. 7A str. Livezeni nr. 7A str. Cuza Vod$ nr. 99-105 str. Cuza Vod$ nr. 99-105 str. Recoltei nr. 2 str. Voinicenilor nr. 35 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 102 str. M.Viteazu nr. 102 str. M.Viteazu nr. 102 str. Ierbu nr. 10 str. Ierbu nr. 10 str. Axente Sever nr. 6 str. Axente Sever nr. 6 str. B$ neasa nr. 31 CAP_DEPOZ. 1349 mp 180 to 30 to 4 to/mp 4to/mp 5467to 150 to 250to/250 mp 500 to 20 to 20 to 20 to 1225to 1177to 518,59to 623,5to 30to/160mp 50to/100mp 500 to 60to 5600 to 5500 to 80 to 90 to 90 to 14to 16to 60to 30to 40to 50to 50to/140mp 60to/120 mp 60to/600 mp 40to/400 mp

Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Dep. Prod. Agroalimen. Depozit produse alim. Depozit produse alim. Dep. Prod. Agroalimen. Dep. Prod. Agroalimen. Dep. Prod. Agroalimen. Dep. Prod. Agroalimen. Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit piese de schimb Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit echipamente Depozit echipamente Dep. Mat. de const. Dep. Mat. de const. Dep. Mat. de const. Dep. produse alimentare Depozit echipamente Depozit piese de schimb Depozit piese de schimb Depozit piese de schimb Depozit chimice Depozit chimice Depozit mat. de constr Depozit mat. de constr

Depozit produse alimentare-SC SNEKBAR SRL Dep. produse alim.- Siloz zah$r- SC ZAH*RUL SA Dep. prod. Alim. - Siloz zah$r- SC ZAH*RUL SA Dep. prod. alimentare -BORHOT-SC ZAH *RUL SA Dep.prod.alimentare-MAL )- SC BERE MURE' SRL Dep. prod.alim.-SC BERE MURE' SRL Depozit -f$in$ -SC ELDI Brut$ria SRL Depozit produse alimentare- SC FRAGAMAR SRL Dep. prod.alim. de mor$rit-SC LEX PRES COM SRL Dep.prod. alimentare- SELGROS CASH &CARRY Depozit produse alimentare- PRIM *RIA DANE' Depozit prodroduse alimentare- fructeDep. produse alimentare- lactate-SC TEREZIA SRL Dep. produse alimentare- lactate-SC SANLACTA SA Depozit furaje - SC Agroindustriala Criste ti SA Depozit cereale - SC ECOCERES SRL Depozit cereale - PRIM *RIA Depozit cereale - PRIM *RIA Depozit produse nealimentare--SC LICURICI Depozit produse nealimentare-SC METRO SRL Depozit materiale metalice - SC SINTELECTRO SRL Depozit produse nealimentare--AF PAMFIL Depozit produse nealimentare-COOPCONSUM Dep. Prod. Nealim.-cosmetice-SC JUNONA SRL Depozit produse nealimentare-SELGROS & CARRY Depozit de materiale -SNGN ROMGAZ Depozit de cartoane -SC ARTFIL SA Depozit de materii prime-SC CESIRO SA Depozit de materii prime-SC CESIRO SA Depozit de materii prime-SC HOCHLAND RO SRL Depozit de materii prime-SC SILTEX LG SRL Depozit de materiale - SC IRUM SA Depozit de materiale - RA de GOSPOD *RIE COMUNAL* i LOCATIV* Depozit de semifabricate turnate sau piese metalice SC METALURGICA SADepozit materiale plastice - SC ALBRIGHT SRL Depozit materiale inflamabile - SC ILEFOR SA Dep.mat. de construc#ii -agregate-SC ANCONA SA Depozit de materiale- SC CONSOR SA

LUDU' LUDU' LUDU' LUDU' UNGHENI UNGHENI B*L*U'ERI-AGRI'TEU BAND CORUNCA ERNEI DANE' NADE '- )IGMANDRU P *NET SNTANA DE MURE ' CRISTE'TI UNGHENI ZAU DE CMPIE ZAU DE CMPIE IERNUT TG-MURE ' UNGHENI IERNUT IERNUT CORUNCA ERNEI TG-MURE ', SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI 'OARA BRA'OV, punct de lucru Sighi oara REGHIN REGHIN REGHIN UNGHENI TG-MURE' TG-MURE', TG-MURE',

str. Republicii nr. 45 str. Fabricii nr. 3 str. Fabricii nr. 3 str. Fabricii nr. 3

30to/300 mp 15000to 20000to 7500to 1500to 500to

str. Principal$ nr. 73 374 591

200to 150to/1200mp 880mp 500to/690mp 1,5 to/mp 300

str. Mare nr. 404 str. Principal$ nr. 1 str. Gostatului nr. 397 str. Salcmilor nr.93 str. Salcmilor nr.93 str. A.Iancu nr. 5 str. Gh-Doja nr. 197 str. T.Vladimirescu nr. 27 1 dec 1918/28 421/b 591 str. Salcmilor nr. 23 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 96 str. N.Titulescu nr. 3 str. Bara#ilor nr. 1 str. Axente Sever nr. 6 str. Apalinei nr. 93A str. Ierbu nr. 17-19

420to; 2to/mp 20to 40 to 180to 1000to 100 to 20to/100mp 400to;4t/mp 10to/30mp 50to/100mp 300to/300mp 500to/690mp 100to 112mp 3000 to 1000 to 20to 300to;0,111to/m 179,44mp 75 mp 352mp/0,5 to/mp

str. Recoltei nr. 2 str. Gh-Doja nr. 64

25 to, lacuri 10to/mp 50 to

Depozit mat. de constr Depozit mat. de constr Depozit mat. de constr Sta#ii de carburan#i Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice

Depozit laminate i profile feroase SC ISECO SA Depozit materiale de construc#ii -SC METRO SRL Depozit materiale de construc#ii -SC ROMUR SA OMV RO MINERAL OEL SRL Bucure ti-STA)IA 1 Depozit materiale de construc#ii -SC SOCOT SA Depozit de nisip - SC NICOVALA SA Depozit de nisip - SC NICOVALA SA Depozit font$ de eu- SC NICOVALA SA Depozit de construc#ii instala#ii i auto-SC COMUNALE SA Dep. mat. de constr.- SC POLIGLOT SRL - SC CONTRANS POP SRL Depozit materiale de construc#ii - SC GIOVANA SRL Dep. mat. de constr.- SC MONYS TRANS SRL Depozit materiale de construc#ii -CONSUMCOOP Dep. mat. de constr.-SC HEBA CONS SRL Depozit materiale de construc#ii -SC KUBI SRL Depozit materiale de construc#ii -SC LOMAS SRL Dep. mat. de constr.-SC COMIMPEX LICURICI SRL Dep. mat. de constr.-SC RAULSERV SRL Depozit materiale de construc#ii -AF PAMFIL Depozit materiale de construc#ii -SC COMAT SA Dep. mat. de constr.-SC KHRIS PROD SRL Dep. mat. de constr.-SC METAL TRADE SRL Dep. mat. de constr.-SC METAL TRADE SRL Dep. mat. de constr.-SC NORDENLOR SRL Dep. -pl$ci aglomerate SC ROMWOOD SRL Depozit materiale de construc#ii -profile metalice Dep.mat.de const. -SC HODACO PROD IMPEX SRL Depozit materiale de construc#ii -ciment SC MIF SA Dep. mat. chimice.amoniac - SC AZOMURE ' SA Dep. mat. chimice.acid azotic- SC AZOMURE ' SA Dep. mat. chimice.acid azotic 2- SC AZOMURE ' SA Dep. mat. chimice.ADEX 3- SC AZOMURE' SA Dep. mat. chim. CAN- ADEX NOU- SC AZOMURE ' Dep.mat.chim..NPK VRAC - SC AZOMURE ' SA Dep. mat. chimice.acid azotic 3- SC AZOMURE ' SA Dep. mat. chimice.acid azotic4- SC AZOMURE ' SA Dep. mat. chimice.ADEX 2- SC AZOMURE' SA Depozit materiale chimice.MELAMIN *- AZOM'

TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', Sngeorgiu de Mure TG-MURE', SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA TRN*VENI TRN*VENI TRN*VENI TRN*VENI TRN*VENI SOVATA SOVATA SOVATA SOVATA IERNUT IERNUT IERNUT LUDU' LUDU' UNGHENI UNGHENI SNGEORGIU DE M' ALUNI' NADE' STNCENI SNGEORGIU DE M' TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE',

str. Budiului nr. 68 str. Gh-Doja nr. 233 str, Teatrului nr. 10 nr. 1042A str. M.Viteazu nr. 38 str. M.Viteeazu nr. 94 str. M.Viteeazu nr. 94 str. M.Viteeazu nr. 94 str. N.B$lcescu nr. 20 str. V.Milea nr. 2 str. A.Iancu nr. 120 str. Rozelor nr. 6A str. Rampei nr. 3 str. Trandafirilor nr. 25 str. Teilor nr. 13 str. Praidului nr. 127 str. Prim$verii str. A.Iancu nr. 5 1 DEC 1918/45 str. T.Vladimirescu nr. 27 str. 1 Mai nr. 16/B str. Republicii nr. 30

500 to 650,2mp;1100to 500to benzina 90; motorin$ 80 1-2to/mp;s=1800; 3600to 20 to 20 to 40 to 20 to 50to 40; 50to 50to 20to 500to 650 mp;650to 1500to 400 mp;800to 100to/200mp 100to/150mp 2000to 500 mp; 500to 800to 100to

str. Principal$ nr. 1058A NE. 40 Me tera nr. 82 str. Rtul Morii nr, 1357 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300

200to;2to/mp 300to;300mp 350to;350 mp 10000to 80 to 15000/500 1000t MH 1000t MH 300 10000/700 1000t MH 1000t MH 200 60000/700

Depozit chimice Dep. chimice Dep. mat. de constr. Depozit chimice Depozit chimice Depozit chimice Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep. mat. de constr. Dep.it piese de schimb Dep. piese de schimb Dep. piese de schimb Dep. piese de schimb Dep. mat. de constru. Magazie echipamente Mag. piese de schimb Mag. piese de schimb Magazie echipamente Magazie echipamente Magazie echipamente Magazie echipamente Magazie echipamente Magazie echipamente Magazie chimice Magazie echipamente Magazie echipamente Mag. piese de schimb Mag. piese de schimb Magazie echipamente Magazie echipamente Dep. mat. de construc#ie

Depozit cocs A -SC CARBID SA Depozit cocs B-SC CARBID SA Depozit de var -SC CARBID SA Dep.t hala de r$ cire cuptor carbid 4 -SC CARBID SA Dep.t hala de r$ cire cuptor carbid 5 -SC CARBID SA Dep. hala de r $ cire cuptor carbid 6 -SC CARBID SA Depozit chereste - SC ILEFOR SA Ramp$ pentru cartoane - SC ILEFOR SA Depozit chereste - SC MOBEX SA Depozit chereste bu teni - SC MOBEX SA Depozit furnire - SC MOBEX SA Depozit material lemnos - SC HORA SRL Depozit- opron pentru de euri lemnoase SC AMIS SA Depozit bu teni - SC FAGUL SRL Depozit cherestea-SC ROBEX SRL Depozit cherestea-SC CHE'A i POP Depozit cherestea-SC ROMWOOD SRL Depozit piese de schimb-SC MOBIL SERVICE SA Depozit piese auto - SC ROMCAB SA Depozit piese de schimb-SNGN ROMGAZ Depozit piese de schimb-SC VALEA MURE 'ULUI SA Magazie materie prim$ - SC ENERGOMUR SA Magazie materie prim$ - SC MURE'UL SA Magazie materiale consumabile - SC ROMCAB SA Mag. materiale-SC SUMEL ELECTROMURE ' SA Magazie materie prim$ -SC COMPPIL MURE' SA Magazie materie prim$ -SC COMPPIL MURE' SA Magazie materie prim$ -SC COMPPIL MURE' SA Magazie materie prim$ -SC COMPPIL MURE' SA Magazie materie prim$ -SC COMPPIL MURE' SA Magazie ambalaj-SC ALPINA Magazie adezivi-SC ALPINA SA Magazie utilaje, tabl$ -SC ALPINA Magazie, calapoade, granule PVC-SC ALPINA SA Magazie tehnic$ - SC IRUM SA Mag. materiale-RA de Gosp. Comunal $ i Locativ$ Magazie materiale i piese -SC ARTFIL SA Magazie materii prime-SC ARTFIL SA Magazie feroase i cartoane-SC CESIRO SA

TRN *VENI TRN *VENI TRN *VENI TRN*VENI TRN*VENI TRN*VENI TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE'-REGHIN TG-MURE', REGHIN REGHIN ALUNI' UNGHENI UNGHENI ALUNI' TG-MURE ', TG-MURE ', TG-MURE ', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', SIGHI'OARA REGHIN LUDU' REGHIN REGHIN REGHIN REGHIN REGHIN REGHIN SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA

str. A.Iancu nr. 144 str. A.Iancu nr. 144 str. A.Iancu nr. 144 str. A.Iancu nr. 144 str. A.Iancu nr. 144 str. A.Iancu nr. 144 str. Recoltei nr. 2 str. Recoltei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. Salcmilor nr. 3 str. Salcmilor nr. 3 nr.70

5000to 20000to 5000to 240 to 240 to 240 to 300 mc; 6000mp 120to 500; 0,7t/mp 9000T; 07T/MP 90t; 0,3t/mp 4130mp;4130to 1000to 5000mc; 5000to 100to 500to

nr. 40 str.Livezeni nr. 2 str. Voinicenilor nr. 35 str.Salcmilor nr. 23 str.Depozitelor nr. 27-29 str. Kos Karoly nr. 1/B str. Z$ gazului nr. 14 str. Voinicenilor nr. 35 str. Livezeni nr, 6 str. 8 Martie nr. 38 str. 8 Martie nr. 38 str. Corne ti nr. 54 str. G$rii nr. 76A str. Republicii nr.8 str. Ierbu nr. 10 str. Ierbu nr. 10 str. Ierbu nr. 10 str. Ierbu nr. 10 str. Axente Sever nr. 6 str. Apalinei nr. 93 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 96

10000to 5 to/an 150 to 100to 20to 10to 50000buc 10to 700to; 50to/mp 0,5to/mp;6,150mp 0,5to/mp;432mp 0,5to/mp;614mp 0,5to/mp;461mp 0,5to/mp;458mp 560mp 156mp 440mp 820mp S=633,9 ; H=10m 36 mp 55 mp 45 mp 700 to

Dep. mat. de construc#ie Dep. mat. de construc#ie Magazie echipamente Mag. produse alimentare Mag. echipammente Mag. piese de schimb Mag. piese de schimb Mag. piese de schimb Mag.piese de schimb Mag.piese de schimb Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie produse alim. Magazie echipamente Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen.

Mag. confec#ii i materiale auxiliare - SC SIBAC SA Magazie materii prime i materiale-SC VES SA Mag. materii prime i materiale-SC TRANSTEX SRL Magazie ambalaje--SC BERE MURE' SRL Magzie produse finite -SC MURE 'UL SA Magzie produse finite -SC ROMCAB SA Magzie produse finite -SC ROMCAB SA Magzie produse finite -SC METALURGICA SA Magzie produse finite - platforma ROMVELO Magzie produse finite - platforma SC ROMVELO SA Magazie - SC Distileriile REGUN SRL Magazie - SC Distileriile REGUN SRL Magazie - SC Distileriile REGUN SRL Magazie - SC Distileriile REGUN SRL Magazie - SC Distileriile REGUN SRL Magazie produse alimentare-SC RAULSERV SRL Magazie - SC Distileriile REGUN SRL Magazie produse alimentare-SC CARBID COM SA Mag.prod. alimentare-SC GECSAT INTERCOM SRL Magazie produse alimentare-SC SEULEAN CONTRANS SRL Mag. produse alimentare- zah$r- SC ZAH*RUL SA Magazie produse alimentare-COOPCONSUM Magazie produse alimentare-SC COMIMPEX LICURICI SRL Magazie tehnic$ -SC BERE MURE' SRL Magazie produse lactate-SC TEREZIA SRL Magazie produse lactate - SC SANLACTA SA Magazie alimente -PRIM *RIA Magazie alimente Magazie alimente Mag. f$in$ i pine-SC LL INTERNA)IONAL SRL Magazie produse nealimentare-COOPCONSUM Magazie produse nealimentare-SC COMIMPEX LICURICI SRL Magazie cereale -SC JACON - TEX SRL Magazie cereale -SC ADONIS SRL Magazie cereale -SC TICIDEAN SRL Magazie cereale -PRIM *RIA Magazie cereale -PRIM *RIA Magazie cereale -PRIM *RIA Magazie cereale -PRIM *RIA

SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA UNGHENI TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', REGHIN LUDU ' LUDU ' REGHIN REGHIN REGHIN REGHIN REGHIN IERNUT REGHIN TRN*VENI TRN*VENI TRN*VENI LUDU' IERNUT IERNUT UNGHENI P*NET SNTANA DE M' DANE' CRI ' SELEU' STNCENI IERNUT IERNUT REGHIN SNGER SNGER.CIP*IENI COROISNMARTIN COROISNMARTIN COROISNMARTIN COROISNMARTIN

str. Trnavei nr. 2 str. M.Viteazu nr. 102 str. Trnavei nr. 2 str. Z$ gazului nr. 14 str. Voinicenilor nr. 35 str. Voinicenilor nr. 35 str. Ierbu nr. 17-19 str. 1Mai nr. 40 str. 1Mai nr. 40 str. Salcmilor nr. 50/A str. Salcmilor nr. 50/A str. Salcmilor nr. 50/A str. Salcmilor nr. 50/A str. Salcmilor nr. 50/A str. 1 dec. 1918/45 str. Salcmilor nr. 50/A str. Republicii str. Armatei nr. 82 str. Fabricii nr. 3 str. 1 dec. 1918/28 str. A.Iancu nr. 5 str. Mare nr. 404 str. Principal$ nr. 1

10 10to 200to 100 10000buc 10to 10to 0,5 to/mp 100mp Anv+Cam 80mp ; Cam.Auto 40,47 mp 40,47mp 83,7mp 119,34mp 188,5mp 10to/30mp 222,6mp 20m 40 20 6000 10to/20mp 10to/50mp 20 150to; 1 to/mp 30to 1to/mp 1to/mp 0,7to/mp

nr. 38 str. 1 dec. 1918/45 str. A.Iancu nr. 5 str. Apalinei nr. 4A nr. 110 nr. 147

15to/32mp 10to/30mp 10to/50mp 6bucx2000to 1000mp 800mp 150 80 50 10

Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. prod. Agroalimen. Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. mat. de constr Mag. piese de schimb Mag. piese de schimb Mag. piese de schimb Mag.piese de schimb Mag.piese de schimb Mag.piese de schimb Mag.piese de schimb Mag.piese de schimb Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Mag. mat. de const. Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice

Magazie cereale -PRIM *RIA Magazie agricol$-SC ALEX TRANS SRL Magzie cereale-Asocia #ia agricol$ Mure ul Magazie materiale - SC ANCONA SA Magazie materiale de construc#ie -SC COMAT SA Magazie materiale de construc#ie -SC COMAT SA Magazie materiale de construc#ie-Electrocentrale Magazie pentru obiecte cu destina #ie special$ -SC Electrocentrale SA Magazie pentru arm$turi-SC Electrocentrale SA Magazie pentru echipamente-SC Electrocentrale Magazie materiale de construc#ie-PRIM*RIA Magazie materiale de construc#ie-PRIM*RIA Magazie piese de schimb-SC ISECO SA Magazie piese de schimb-tehnic $ - SC ILEFOR SA Magazie piese auto -SC MOBIL SERVICE sa Magazie piese auto -SNGN ROMGAZ Magazie piese i accesorii- SC SOCOT SA Magazie piese - SC TRANSPORT LOCAL SA Magazie piese de schimb-SC Electrocentrale SA Mag.piese i mat.electrice auto-SC Electrocentrale SA Mag. piese de schimb i mat. de const.- SC MIF SA Magazie furnire i stratificate.SC ILEFOR SA Magazie accesorii mobil$, abrazive,textile -SC MOBEX SA Magazie materiale de finisaj, lubrifiante i ambalaj- -SC MOBEX SA Magazie mobil$ -sec#ia I-SC MOBEX SA Magazie mobil$ -sec#ia II-SC MOBEX SA Magazie mobil$ -sec#ia III-IV-SC MOBEX SA Magazie semifabricate-SC MOBEX SA Magazie -SC AMIS MOB SA Magazie material lemnos-SC HORA SRL Magazii materiale chimice- gestiunea 1 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 1 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 3 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 3- SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 4 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 4 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 4 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 4 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 4 - SC Azomure SA

CUCI TG-MURE' -OGRA VOIVODENI TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', IERNUT IERNUT IERNUT IERNUT DANE' ZAU DE CMPIE TG-MURE ', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', IERNUT IERNUT SNGEORGIU DE MURE' TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', REGHIN REGHIN TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', str. Salcmilor nr. 93 str. Budiului nr. 68 str. Recoltei nr. 2 str. Livezeni nr. 2 str. Barajului nr. 6 str. M.Viteazu nr. 38 str. Bega nr. 2 str. Energeticii nr. 1 str. Energeticii nr. 1 str. Rtul Morii nr. 1357 str. Recoltei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. C$ prioarei nr. 2 str. Salcmilor nr. 3 str. Salcmilor nr. 3 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. C$l$ta ilor nr. 68 nr. 103/A str. Gh-Doja nr. 64 str. Depozitelor nr. 21-23 str. Depozitelor nr. 21-23 str. Energeticii nr. 1 str. Energeticii nr. 1 str. Energeticii nr. 1 str. Energeticii nr. 1

500to 10to; 1to/mp 400 4 to/mp 200to; 1to/mp 100tp; 1to/mp 461mp 1844mc 157mp; 628mc 509mp; 2036 mc 264,6mp; 1057mc 0,5to/mp 20 150to 1362mp 8 to/lun$ 10to 10 to; 0,5to/mp 451mp ; 1804mc 721 mp; 2884mc 100to 1024mp 60to; 0,1to/mp 40to;0,5to/mp 1000 to; 0,5 to/mp 900to ; 0,6t/mp 1200to;1to/mp 90to ;0,25to/mp 110/0,100 2100mp 711,35mp 304,5mp 340mp 120mp 150mp 234mp 171mp 125mp 646mp

Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Magazie chimice Depozit C.L. Depozit C.L. Depozit C.L. Depozit C.L. Depozit C.L. Depozit C.L. Depozit C.L. Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i

Magazii materiale chimice- gestiunea 12 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 12 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 12 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 12 - SCAzomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 12 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 2 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 2 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 2 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- gestiunea 2 - SC Azomure SA Magazii materiale chimice- central $ - SC CARBID SA Magaziie chimicale platforma ROMVELO- SC ROMVELO SA PETROM SA Buc. Sucursala PECO Mure - Depozit Ungeni PETROM SA Buc. Sucursala PECO Mure - Depozit Reghin PETROM SA Bucure tiSucursala PECO Mure - Depozit Sighi oara PETROM SA Buc. Sucursala PECO Mure - Depozit Ludu PETROM SA Bucure ti Sucursala PECO Mure - Depozit Sg-P$ dure PETROM SA Bucure ti Sucursala PECO Mure - Magazie produse complementare SC VOIAJOR SRL PETROM SA Bucure ti Sucursala PECO Mure - STA)IA nr. 2 PETROM SA PECO Mure - STA)IA nr. 3 PETROM SA Bucure ti Sucursala PECO Mure - STA)IA nr. 4 PETROM SA Bucure ti Sucursala PECO Mure - STA)IA nr. 5 PETROM SA Bucure PETROM SA Bucure TRN*VENI PETROM SA Bucure PETROM SA Bucure P$dure PETROM SA Bucure Sighi oara ti Sucursala PECO Mure - STA)IA LUDU' ti Sucursala PECO Mure - STA)IA ti Sucursala PECO Mure - STA)IA IERNUT ti Sucursala PECO Mure - STA)IA Sg.de ti Sucursala PECO Mure - STA)IA 2

TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TG-MURE', TRN*VENI LUDU ' UNGHENI, REGHIN Sighi oara LUDU' Sngeorgiu de P$ dure UNGHENI TG-MURE' TG-MURE' TG-MURE' TG-MURE' TG-MURE' LUDU' TRN*VENI IERNUT Sg.de P$dure SIGHI'OARA ERNEI TG-MURE' Sngeorgiu de M TG-MURE' SIGHI'OARA REGHIN TG-MURE'

str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. Gh-Doja nr. 300 str. A.Iancu nr. 144 str. 1 Mai nr. 40 str. Principal$ nr. 9 str. G$rii nr. 87 str. Viilor nr. 2 str. Crinului nr. 26-28 str. G$rii nr. 5 str. Principal$ nr. 9 DN60 Tg-M -Sigh. str. M$r$ ti str. Corunca 137 str. Gh-Doja nr.274

450mp 360mp 180mp 450mp 258mp 271,4mp 38,76mp 68mp 51mp 20to 60mp benzin$ 866 to; to; petrol 43to benzin$ 405 to; to; CLU 407to benzin$ 218 to; to; uleiuri 232t benzin$ 187 to; to; petrol 59to benzin$ 250 to; to; uleiuri 240t 200to/2 to/mp 360 to benzina 60;
benz 38;

motorin$ 804 motorin$ 462 motorin$ 156 motorin$ 401 motorin$ 250

motorin$ 34 motorin$ 75; motorin$ 15 motorin$ 22 motorin$ 18 motorin$ 13 motorin$ 15 motorin$ 75

mot 29

benzina 69; GPL 3 benzina 28; benzina 23; benzina 36; benzina 32; benzina 34; benzina 469;

str. Crinului nr. 26 str. Armatei nr. 121

SC FORAJ SONDE SA -STA)IA FORZA ERNEI OMV RO MINERAL OEL SRL Bucure ti-STA)IA 1 OMV ROMANIA MINERAL OEL SRL Bucure ti-STA)IA 1 SC MOL ROMANIA Cluj-Napoca -STA)IA TG-MURE' SC MOL Romania Cluj-Napoca -STA)IA Sigh. SC MOL ROMANIA Cluj-Napoca -STA)IA Reghin SC VOIAJOR SRL STA)IA

benzina 20; motorin$ 80; ulei 20 benzina 120; motorin$ 80 nr. 1042A benzina90 motorin$80 benzina 90; benzina 90; benzina 50; motorin$ 60 motorin$ 80 motorin$ 135 benzina 100; motorin$ 80

Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Sta#ii de carburan#i Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere

SC AUTODOMUS SRL STA)IA SC PETROLEUM SRL - STA)IA Sta#ie de carburan#i SC E - MOL SRL RU'II MUN)I SC ARKAS SRL PETELEA SC JACONTEX SRL SC SABINUS SRL STNCENI SC PREMUR SA UNGHENI Benzin$ria Tg-M -Calea Sighi oara SC PREMUR SA UNGHENI Benzin$ria Sg-de Mure SC PREMUR SA UNGHENI Benzin$ria Gara CFR SC PREMUR SA UNGHENI Benzin$ria Tg-Mure -Calea Coinicenilor SC EURO BENZ OIL SRL Ac$#ari - Benzin$ria G$ie ti SC PEROM SERVICE SRL - Ac$#ari- Benzin$ria Ac$#ari nr. 213 SC KAPUSI SRL PERI' SC SORA INTERNAT TRADE SHIPNEN SRL SOVATA SC LUKOIL DOWNSTREM Bucure ti-Sta#ia Sngeorgiu de Mure SC LUKOIL DOWNSTREM Buc.-Sta#ia Trn$veni SC LUKOIL DOWNSTREM Bucure ti-Sta#ia Iernut SC LUKOIL DOWNSTREM Buc.-Sta#ia Tg-Mure SC LUKOIL DOWNSTREM Bucure ti-Sta#ia Reghin SC PREMACO SRL Depozit UNGHENI SC PREMACO SRL Sta#ia UNGHENI SC PREMACO SRL Sta#ia Rciu SC PREMACO SRL Sta#ia Mica SC PREMACO SRL Sta#iaTg-Mure SC CONSOR SRL -Sta#ia ECO VIDRAS *U SC AZOMURE' SA SC DRUMURI 'I PODURI MURE' SA SC MURE'ENI SA SC TRANSPORT LOCAL SA SC COMPIL MURE' SA RA Gospod$rie Comunal$ i Locativ$ SC IRUM SA SC AP* TERMIC TRANSPORT SA SC CESIRO SA SC ARTFIL SA SC CAMBUS SA CARBID FOX SA SC COMUNALE SA

REGHIN REGHIN comuna R *STOLI)A sat IOD BENZIN *RIA MOR*RENI PETELEA GURGHIU STNCENI-ME'TERA UNGHENI Sngeorgiu de Mure # TG-MURE' AC*) ARI AC*) ARI comuna Gorne ti sat Peri 160 SOVATA Sngeorgiu de Mure str. Principal$ 1093 TG-MURE'-Calea Sighi oara

benzina 65; benzina 54; benzina 80; benzina 80; benzina 90; benzina 30; benzina 80; benzin$ 18 benzin$ 18 benzin$ 9 benzina 36; benzina 82; benzina 60; benzina 40; benzina 60; benzina 120; benzina 30; benzina 30; benzina 90; benzina 90;

motorin$ 42 motorin$ 27 motorin$ 80 motorin$ 40 motorin$ 60 motorin$ 40 motorin$ 80

motorin$ 18 motorin$ 48 motorin$ 68 motorin$ 41 motorin$ 30 motorin$ 130 motorin$ 30 motorin$ 30 motorin$ 90 motorin$ 45 motorin$ 45 motorin$ 9,6 motorin$ 54 motorin$ 9,6 motorin$ 50

UNGHENI UNGHENI UNGHENI TG-MURE' VIDRAS *U TG-MURE' TG-MURE' TG-MURE' TG-MURE' TG-MURE' REGHIN REGHIN SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA SIGHI'OARA TRN*VENI TRN*VENI

str. Principal$ nr.1/A str. Principal$ nr.1/A str. Principal$ nr.1/A str. Barajului nr. 9 str. Gh-Doja nr. 300 str. Sudului nr. 38 str. Gh.Doja nr. 193 str. Bega nr. 2 str. 8 Martie nr. 38 str. Apalinei nr. 93A str. Axente Sever nr. 6 str. N.Titulescu nr. 3 str. M.Viteazu nr. 96 str. M.Viteazu nr. 96 str. Bara#ilor nr. 8 str. A.Iancu nr. 144 str. N.B$lcescu nr. 20

benzina 72; benzina 74; benzina 9,6; benzina 54; benzina 9,6 benzina 25 ; 2x50 45to 42to 140 90 35 48 40 to 180 to 74 109; 102 150 25to

Rezerv. prod. petroliere Rezerv. prod. petroliere

SC APROV SA MEDIA' SERVCOM SRL SC MIF SA

S*RM*'EL GAR* SNGEORGIU DE MURE'

str. Republicii nr. 19A str. Rtul Morii nr. 1357

290to 40to

Anexa nr.8 SITUA IA STATISTIC! CENTRALIZATOARE PRIVIND COLECTIVIT! ILE DE ANIMALE DE PE TERITORIUL JUDE ULUI MURE$ NR. CRT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LOCALITATEA BAHNEA COROISNMARTIN SUPLAC VII'OARA ZAG*R BAND GREBENI'UL DE C. ICL*NZEL MADARA' ERNEI GLODENI GORNE'TI VOIVODENI B*LA CR*IE'TI F*R*G*U CUCERDEA CUCI IERNUT OGRA A)NTI' BICHI' BOGATA CHE)ANI LUDU' BERENI G*LE'TI HODO'A M*GHERANI MIERCUREA N. P*S*RENI V*RGATA CEUA'UL DE C. POG*CEAUA BOVINE POPULATIE 1055 246 695 394 395 1816 553 705 483 998 778 1127 567 665 716 560 422 587 680 1255 478 112 1600 905 645 910 65 2009 545 737 646 555 790 504 574 650 1080 OVINE SI CAPRINE S.C. POPULATIE 7518 1727 1659 3769 2557 6836 2384 6990 1824 1803 1164 3004 1073 2620 645 2220 2428 416 4364 2395 3221 2766 1546 3666 4858 1735 2422 1727 2249 4160 1463 1085 5724 4570 PORCINE POPULATIE 1485 1992 630 1300 182 2500 3503 1028 1005 954 1021 977 1784 1048 403 747 354 1104 988 3850 2170 873 378 347 486 823 3980 292 454 253 278 454 385 380 1030 2820 CABALINE POPULATIE 338 65 120 90 69 327 240 238 95 256 220 223 140 122 105 114 89 145 337 77 213 190 113 232 273 150 165 125 200 58 220 120 120 141 206 PASARI POPULATIE 20000 8800 17230 13000 4500 9500 10850 14500 5000 2190 12000 15000 15000 12000 9000 35000 9000 10000 12700 10000 43500 68510 10000 10000 6000 7000 13000 13000 57000 7000 13000 5000 3300 11000 12000 6000 33000 24000

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

RCIU 'INCAI BATO' BEICA DE JOS BREAZA CHIHERU DE JOS COZMA GURGHIU HODAC IB*NE'TI IDECIU DE JOS LUNCA PETELEA REGHIN SOLOV*STRU SUSENI ALUNI' BRNCOVENE'TI DEDA LUNCA BRADULUI R*STOLI)A RU'II MUN)I STNCENI V*TAVA MIHE'UL DE C. SNPETRU DE C. S*RMA' '*ULIA B*L*U'ERI FNTNELE NEAUA SG. DE P*DURE VE)CA ALBE'TI APOLD DANE' NADE' SASCHIZ SIGHI'OARA

75

220 310 60 95

460

73

60

70

1720 636 1010 612 1195 543 351 1485 616 1132 861 1572 276 561 371 686 682 1211 1257 139 123 628 322 1618 1080 1170 2010 991 679 220 320 399 142 1439 3000 2789 1169 1499 2026

474

824

5056 3335 3624 2167 1660 1650 2229 9301 7056 5622 2530 4282 838 1522 2175 2965 1919 4769 3024 1200 1230 2760 1543 7652 3500 7500 7400 3830 5873 2478 1710 3100 810 16102 19148 15362 5679 5350 19607

696

2900 1260 357 227 1566 179 321 917 326 432 302 1109 224 268 252 386 767 1007 691 205 166 583 258 1173 2800 3300 3600 3200 898 226 130 220 50 1608 2467 2173 715 649 3034

57

28

202 107 255 115 215 132 108 435 287 268 109 325 78 220 90 200 190 375 305 90 195 184 95 305 180 247 220 130 225 140 165 180 50 220 245 246 115 190 324

70000

14000

50000 12000 7000 2500 19986 6000 10375 12000 12367 13274 6000 18520 3000 12000 3600 8000 6900 13500 8300 3700 3800 7300 3600 15200 25000 25000 28000 15000 22000 16000 9400 15900 4000 14100 11795 12400 5005 6571 14139

74 VN*TORI 75 CHIBED 76 EREMITU 77 GHINDARI 78 S*R*)ENI 79 SOVATA 80 AC*)ARI 81 CORUNCA 82 CRISTE'TI 83 LIVEZENI 84 P*NET 85 SNCRAIU MS 86 SNGEORGIU DE M' 87 SNTANA DE MURE' 88 TRGU MURE' 89 AD*MU' 90 B*GACIU 91 G*NE'TI 92 MICA 93 TRN*VENI 94 CR*CIUNE'TI 95 GHEORGHE DOJA 96 SNPAUL 97 UNGHENI 98 PAPIU ILARIAN 99 SNGER 100 T*URENI 101 VALEA LARG* 102 ZAU DE CMPIE TOTAL

120

45 275 35 80 973 485

1115 50

1232 178 561 339 139 699 1042 166 200 281 960 569 354 196 243 610 200 620 630 475 845 424 505 498 421 960 335 1167 664 80698

550

115 6123

1298

15324 1517 2418 3173 1191 2780 2632 654 644 1228 2041 3060 1100 1414 727 4825 2200 3150 3630 5245 1869 1050 3023 4632 4030 3179 2263 4510 4690 384345

617

80

4821

12564

236 120 253 167 100 258 2557 428 1571 767 3843 1691 1409 1058 1206 970 1400 1000 1700 4825 1077 807 1121 1383 1105 1681 561 1752 1913 113813

104

250

130 158 298 153 71 250 188 69 69 79 196 75 68 85 127 300 115 150 198 185 245 164 160 152 260 315 150 234 340 18624

9000

11000

199000

6370 4800 8300 8000 4500 7800 25400 12300 14300 13300 18400 15300 17557 13300 14300 22000 5000 12000 22800 28050 13000 11000 13500 15000 16440 17820 11701 25030 18450 1391530

CRESC!TORI DE BOVINE CU EFECTIVE MAI MARI DIN JUDE UL MURE$

AGENTUL ECONOMIC-COORDONATE DE IDENTIFICARE 1. UNGHENI SC. ECOCERES SRL. UNGHENI ;STR. MECANIZAT. NR.332 ; SC. BIANDSIM SRL.RECEA UNGHENI ;NR.1/C ; CHIRILA IONEL CERGHIZEL NR.25 SC.3 CSN UNGHENI ;NR.444 ; Punct de lucru Sanpaul - Chirileu SC.CERAGRIM SRL. UNGHENI ;NR 59/C ;PUNCT DE LUCRU GREBENIS SI URMENIS 2. CRACIUNESTI S.C. KARMA SRL. SATU NOU ;NR.184; LEORDENI 83 SZIGETI SANDOR ;CRACIUNESTI-CORNESTI ;NR.164 ; SZOCS IMRE ;CRACIUNESTI-CORNESTI ;NR.19 ; HOSSZU ALEXANDRU ;CRACIUNESTI -FOI ;NR.147 ; SC.AGRARISCH ACHTIEF ;SRL.CRACIUNESTI -CORNESTI ;NR.42/B ; 3. ZAU DE CAMPIE SC.CIPRINDEN SRL.ZAU DE CAMPIE ;STR.CAMPULUI ;NR.21 GREU VASILE - ZAU DE CAMPIE STR.PARCULUI ;NR.9 ; MOLDOVAN SIMION -ZAU DE CAMPIE ;STR.REPUBLICII ;NR.127 MOLDOVAN VALENTIN ZAU DE CAMPIE ;STR.BARSANA ;NR6 ; 4. TAURENI BERCEA GHEORGHE -TAURENI-MOARA DE JOS ;NR 2 ; SUTEU GHEORGHE -TAURENI -MOARA DE JOS ;NR.18 5. GORNESTI MIHALY MATIAS ;ERNEI -CALUSERI ;NR.82 ; STAN PAVEL ;GLODENI -MOISA ;NR. 136 ; GABOR ZSIGMOND ;GLODENI -PACURENI ;NR72 ; SC.MOBANA SRL. ;GORNESTI -TELEAC ;NR. 18/B ; SC. EUROBOVIS SRL. ;GORNESTI -IARA DE MURES ; SC.BOCICAI IMPEX SRL .;GORNESTI -PETRILACA ; 6. VOIEVODENI SZEKELY INCZE ISTVAN ;VOIVODENI ;NR.28 ; SC.AUTODOMUS SRL. ;VOIVODENI ;

10-25 cap

26-50 cap

51-100 cap

101-200 cap

201-300 cap

301-500 cap

Peste 500 cap

Observatii

35 72 22 200

31 26 20 28 174

96 28 20 22 25 27 37 40 30 155 35 36 23 107

7. SANG. DE PADURE PF.MAKKAI LASZLO ;SANG.DE PADURE ;STR.PETERFI ;NR 200; 8. BALAUSERI NICULA VIOREL ;BALAUSERI ;NR.209 ; SANGEREAN IOAN ;BALAUSERI -SENEREUSI ;NR. 54 ; TODEA VASILE ;BALAUSERI -SENEREUSI ;NR.83 ; 9. FANTANELE SA.SPICUL DE AUR ;FANTANELE -CALIMANESTI ;NR.155 ; KONCZ ANDREI ;FANTANELE ;NR. 351 ; 10. SANPAUL SC.SINAGRO SRL .;SANPAUL ;NR. 10 ; IYEES IOSIF ;SANPAUL ; NR.278 /A 11. GHE. DOJA PINTEA IOAN ;GHE.DOJA ;NR.85 ; 12. HODOSA NAGY LADISLAU ;HODOSA -IHOD ;NR.23 13. LUDUS PANTEA GHEORGHE Ludus, str. Dealului nr.46A BOCA LUCA Ludus, str. Crinului nr.39 A RUS I. IOAN Ludus, str. Policlinicii nr.49 BUTAS ILARIE Ludus,str.Brindusei nr.1B/7 SUTEU POMPEI Ludus, str. Independentei 5B/7 BOCA DOREL Ludus,str.Garofitei nr.10/2 RUS VASILE SORIN Ludus,str .Linistei nr.2 14. BICHIS SERBAN IOAN Botez nr.45/A 15. ATANTIS MOGA DOREL DANIEL Cecalaca nr.86/A IAKAB SANDOR Cecalaca nr.128 ISZLAI ALEXANDRU Cecalaca nr.131 GYARMATI PETER Cecalaca nr.176 IAKAB FRANCISC Cecalaca nr.187 ISZLAI IOAN Cecalaca nr.201 24 10 13 15 60 51 20 20 23 26 44 64 81 20 37 25 90 20 27 30 21 27 56

IAKAB ERNO Istihaza nr.47 FULOP ZOLTAN Istihaza nr.1/A SC.LINDA&TIMI SRL Cecalaca nr.201 SC SEVAGRO SRL Cecalaca nr.106/B 16. BOGATA PAVEL VASILE Bogata,Cindarei nr.541/A BARTHA LASZLO Bogata,nr.292 17. GREBENIS DOBRAU GHE. LIVIU ;GREBENIS ;NR GOJMAN STEFAN ;GREBENIS ;NR. 18. SANTANA DE MS. SC.SANAGRA SA. SANTANA ;NR . PUNCT SE LUCRU -TARNAVENI ; STR.MEDIASULUI NR.10 ; 19. TARNAVENI SC.MISTERAND SRL ;TARNAVENI CUSTELNIC ;NR.140 ;CUI. RO13986723 ;administrator MITEA MARIUS ; POTOR GHEORGHE ;TARNAVENI -BOBOHALMA ;NR.406 /A 20. SANPETRU DE CAMPIE KERTESZ IOAN ;SANPETRU ;NR.363 CRACIUN IACOB ;SANPETRU ; NR.303/A SA TUSINEANA TUSIN ;SANPETRU -TUSIN ;NR.9 ;CUI .RO 1274837 ;Administrator ROSCA IOAN POGACIAN LUCIAN SANPETRU -BARLIBAS 21. MAGHERANI FAZAKAS ROBERT;MAGHERANI ;NR.295( 22. MIERCUREA NIRAJ CSIZMADIA GYORGY ;MIERCUREA NIRAJULUI -SANTANDREI .25 MATEI CORNEL ;MIERCURE NIRAJ -MOSUNI 23. SIGHISOARA FILIP IONEL ;SIGHISOARA ;STR.ROMANA ;NR.57 ROMAN VIRGIL ;SIGHISOARA ;STR. STEFAN CEL MARE;NR.56 ROTAR SANDA ;SIGHISOARA -HETIUR NR.148 ; MOSORA ZAHARIE ;SIGHISOARA -BOIU ;NR19 GLAJA LIVIU ;SIGHISOARA ;STR.N.FILIPESCU NR.40 SC.STANTAUT SRL.;SIGHISOARA ;

17 29 128 25 46 33 28 31

87

35 22 33 40 36 20 20 27 32 150 38 62 46 28 56

FEREZAN MIHAI ;SIGHISOARA ;STR.CANEPII ;NR.76 SC.AGROZOOFERM SRL ;SIGHISOARA ;STR.CANEPII;NR.76; FUNDATIA PT.CULTURA SI ECOLOGIE ;ALBESTI -TOPA NR.108 ; 24. ALBESTI ALDEA EUGEN ;ALBESTI -BOIU ;NR.112/A OPREA NICOLAE ;ALBESTI -BOIU RATIU PAVEL ;ALBESTI -BOIU ;NR.415 FISCU IOAN ALBESTI -BOIU ;NR.238 ANDRONEASA EMIL ;ALBESTI ;NR.72 SC.AGROMIRO SRL.;DAIA NR.260;CUI.RO17718413 ; 25. APOLD LAZAR FLORIN ;APOLD ;NR.146 SC.MILAGRO SRL. ;APOLD ; SC.POMICOLA SRL ;APOLD -SAES NR.109 ; SUCIU LUCIAN ;APOLD ;NR.228 TECHERA TEOFIL ;APOLD ;NR.228 SC.TAN SRL ;APOLD ; ULITA DAN ;APOLD ULITA SORIN ;APOLD TOMUTA JANETA ;APOLD -DAIA NR.5 MOLDOVAN ALEXANDRU ;APOLD -DAIA ;NR. 259 MAIER MATILDA ;APOLD -DAIA NR.10 SC.AGROSER SRL ;DANES -SELEUS ; 26. DANES. VALCHIZAN SORIN ;DANES -SELEUS ;NR.129 SC.AGROCRIS SRL.;DANES- CRIS ; CZERNEAVSKI DIANA ;DANES -CRIS ONEA TRAIAN ;DANES -SELEUS ;NR.475 POLDER RENATO ;DANES -SELEUS ;NR.457; SC.DIAGROMONBELIARDE SRL ;DANES -CRIS ; 27. NADES MUNTEAN AMBROSIE -NADES TICMANDRU ;NR.26 COSTEA ZAMPRIE ;NADES TICMANDRU ;

22 33 46 41 37 24 28 33 68 22 57 30 20 32 84 24 23 25 30 22 134 25 170 32 20 88 87 43 62

PASZINT GHEORGHE ;NADES -TICMANDRU ;NR.465 27. SASCHIZ COLDEA RADU ;SASCHIZ ;NR.214 CONSTANTIN AURELIA;SASCHIZ -CLOASTERF;NR.4 PALASAN IOAN ;SASCHIZ -M. VITEAZU ;NR. 201 SC. COMPROD SRL. SASCGIZ ;M.VITEAZU ;NR. 202 ; PORA PETRONELA ;SASCHIZ ;M.VITEZU ;NR.79 HALLER IOAN ;SASCHIZ ;NR.288 COSTEA IOAN ;SASCHIZ ;NR.259 SC.ZABOVA SRL ;SASCHIZ -M.VITEAZU; FESAN PETRU ;SASCHIZ ;NR.180 28. VANATORI SC.TOSIGO SRL ;VANATORI ; TOSA LENKE ;VANATORI -MURENI ROTARU FLORIN ;VANATORI -SOARD ;NR.113 29. HODAC MOLDOVAN IOAN ;HODAC -TOACA ;NR.23 30. IBANESTI GLIGA VASILE DUMITRU;IBANESTI ;NR.850 31. VIISOARA PASCU NICOLAE ;VIISOARA-ORMENIS ;NR.231; GHERMAN GHEORGHE ;VIISOARA ;NR.336 ; 32. ZAGAR HENRICH ADOLF;ZAGAR ;NR.268 ; 33. CUCI CALUGAR REMUS ;CUCI-PETRILCA ;NR291 34. EREMITU SOFALVI JOZSEF ;EREMITU ;NR.419 ; 35. SOVATA CIOLOCA IOAN ;SOVATA ;STR.VANATORILOR ;NR.106 ; 36. FARAGAU RUS GAVRIL ;FARAGAU ;NR.175 AF.SALAGEAN IOAN ;FARAGAU -TONCIU ;NR.85; AF.HANCU LAZAR ;BAHNEA -BERNADEA ;NR.101; SC.CUND PANI SRL. ;BAHNEA-CUND ;NR.138; 25 22 37 27 30 40 44 50 20 22 23 32 35

62 57 23 70 138 58

75

136

52

37,VARGATA SZASZ SANDOR ;VARGATA-VALEA ; 38. POGACEAUA FLOREA IACOB ;POGACEAUA ; FEIER FLORIN ;POGACEAUA ; SUTEU VIOREL;POGACEAUA ; 39. CEUASU DE CAMPIE FAZAKAS LUDOVIC ;SABED NR.59 40. TARNAVENI SOOS STEFAN ;GANESTI -PAUCISOARA ;NR.89 MIKLLOS LEVENTE ;TARNAVENI;PIATA TRANDAFIRILOR ;Punct lucru -ADAMUS ; SC.PRODIMPEX LUMINITA SRL.;IDECIU DE SUS 41. IDECIU DE JOS SC.FERMA 12 SRL;IDECIU DE JOS ; SC.SUCIU PETRICA SRL ;IDECIU DE SUS ; CRISTEA CRISTIAN ;IDECIU DE JOS ; 42.SOLOVASTRU SC.ZOO PROD ANIMAL-LIFE ;REGHIN ;STR.CAMPULUI NR.89 ;Ferma la SOLOVASTRU ; 43. REGHIN SA. LUIEREANCA SUSENI-LUIERIU; MORAR TUDOREL ;SUSENI 44. GURGHIU NEAG ALEXANDRU ;GURGHIU ;NR.43/A POP IOAN ;GURGHIU ;NR.61; ROTUND EUGEN ;GURGHIU;NR.26 ; POLCAR VASILE ;GURGHIU -GLAJARIE ;NR.220 PARAJDI SANDOR ;BICHIS ;NR.15; BIRO SANDOR ;BICHIS ;NR.20 ; ZILAHI KAROLY ;BICHIS ;NR.47 ; 45. BICHIS BIRO IOSIF ;ALEXANDRU ;BICHIS ;NR.128 ZILAHI CSABA -FERENC ;BICHIS ;NR.169 ; 21 44 21 22 30 27 42 40 72 72 85 42 51 106 21 85 77 104 28 50 73 28

42

PORUTIU OVIDIU-LAUREAN;BICHIS -NANDRA ;NR.16; BOTA FLORIN ;BICHIS-NANDRA ;NR.34 GILYEN ISTVAN ;BICHIS -OZD ;NR.142 ; OLTEAN IOAN ;BICHIS -GAMBUT ;NR.4 ; TRIF ZASIU;BICHIS -GAMBUT ;NR.6 ; SC.BETALEF SRL ;;BICHIS -OZD ; 46. BAND HOZA DOREL ;FANATE -BAND ; TEBAN LIVIU VALENTIN ;V.RECE-BAND; RATIU RADU ;V. RECE -BAND ; MUNTEAN GRIGORE IOAN ;V.RECE-BAND ; SZALAI ZOLT ;FANATELE MADARASULUI; FODOR LAJOS ;F. MADARASULUI -BAND; 47,SAULIA DE MURES VACAR D CALIN ;SAULIA ; VANCEA MIRCEA ;SAULIA ; VANCEA DOREL GLIGORE ;SAULIA ; 48. SARMAS SUCIU SIMION ;SARMASU; TORNEA IOAN ;SARMASU ; VIRAGOS TOT ; SARMASEL -SARMAS TOT OVIDIU;SARMASEL-SARMAS TOT ALIN;SARMASEL-SARMAS MOLDOVAN MIRCEA ;SARMASEL -SARMAS VAMOS CORNEL OLIMPIU;BALDA-SARMAS; SC.SERV COM SALAGEAN ;BALDA-SARMAS ; 49. RACIU PUSTAI PETRU-COASTA MARE CHIOREANU IOAN-ULIES SFARAIAC VIOREL-RACIU ANGHEL VASILE-RACIU 50. SANTU DOLHA IOAN IACOB, SANTU ,79 41 20 29 28 45 22 28 28 20 48 27 24 20 21 22 33 41 28 42 20 24 20 27 32

63

76

60

52

RATIU CLAUDIU, LOGIG, 150 51. BREAZA TORKOS ALEXANDRU, BREAZA,25 BRASSAI ALEXANDRU TIBERIU, BREAZA,171 NAGY ALEXANDRU, FILPISUL MIC, 23 52. REGHIN GLIGA COMPANIES ZOOPROD LIFE SRL, REGHIN SC.AMBISCO SRL, REGHIN GORGA DUMITRU; REGHIN PAPP ZOLTAN, REGHIN BOLOGH LEVENTE,REGHIN PRECUR IONUT OLIVIU,VATAVA,245 53. MIHESU DE CAMPIE CASONI EMIL ;MIHESU DE C.;STR.M.EMINESCU ;NR.5/3 ; SC.SERVAL SRL. MIHESU DE C.STR.M. EMINESCU ;NR.5/2 BOCA P. ILARIE ;MIHESU DE C.;STR.AUREL VLAICU ; BOCA AUREL ; MIHESU DE C. ;STR.ADY ENDRE ; MADARASAN TEODOR ;MIHESU DE C ;RAZOARE ; FLOREA ILARIE ;MIHESU DE C. ;RAZOARE ; 54. SARATENI PAL KAROLY ;SOVATA ;STR,LANULUI ;NR.1 ; UJFALVI DIONISIE ;SARATENI ;NR.235/C ; BIRO B.CSABA ;SARATENI ;NR.106; 55. BRANCOVENESTI KATONA SRL.BRANCOVENESTI ; GABOR VIOREL ;BRANCOVENESTI -SACALU DE PADURE ; POPOVICI MIHAILA ;BRANCOVENESTI -IDICEL PADURE ;NR.345 ; 56. RUSII MUNTI PRECUP MIRCEA ;RUSII MUNTI -MORARENI ;NR.42 ; CRESCATORI DE PORCINE CU EFECTIVE MAI MARI DIN JUDETUL MURES 20 24 21 22 20 23 20 24 20 21

27 26 30

139 34 384 28 30

89 54

30 28

26 32

AGENTUL ECONOMIC

10

26

101

201

501

CAPETE 1001 3001

5001

10001

20001

Peste

Observa'ii

25 S.C. BIANDSIM S.R.L. Ungheni -Recea , nr. 1/C ROTAR DORIN Ungheni - Cerghizel , nr.121/A RADUTIU NICOLAE , Ungheni -Recea , nr.35/F S.C. MIXVAS S.R.L. Sang de Padure , Str. GARII , nr. 25 CSEH ATTILA , Balauseri -Dumitreni nr.43 KONCZ JANOS , Balauseri -Chendu, nr.401 GAL BELA , Balauseri Chendu, nr.78 IGNAT MIHAI, Craciunesti , nr.116 SZEKELY ERNO , Craciunesti -Cornesti , nr.252 SZIGETI SIGISMUND , Craciunesti -Cornesti , nr.161 VERES EMERIC , Craciunesti -Cornesti , nr.44 JANOSI LAJOS , Craciunesti -FOI , nr.114 OMBOLI JOZSEF Atintis nr.287/a IACOB TEODOR Botez nr.76 IAKAB SANDOR Cecalaca nr.128 CORMOS IOAN Cecalaca nr.179 SOIOM MARIA, Ludus, B-dul 1Dec.1918 nr.22 S.C.CERAGRIM S.R.L. Ungheni , nr. 59/C, punct de lucru Coroisanmartin POGACEAN IOAN , Sanpetru -Barlibas, nr.52 CACIO GHE. DAN , Sanpetru , nr.178 CRACIUN IACOB , Sanpetru , NR 303/A POGACIAN LUCIAN , Sanpetru -Barlibas , nr.32 DEMETER CSABA , Bereni-Marculeni , nr.121 CSIZMADIA GYORGY , Miercurea Nirajului - Santandrei , nr.25 NEMA JANOS , Miercurea Niraj -Santandrei, nr.8 FILIP IONEL , SIGHISOARA , Str.RAMANA , nr.57 SC.FILPRO SRL , SIGHISOARA , Str. ROMANA , nr.57 MOSORA ZAHARIE , Sighisoara , Str. Z Boiu , nr.19 BANUT MARIANA , Albesti -Boiu , nr. 321 RATIU PAVEL , Albesti -Boiu POP ALEXANDRU , Albesti -Boiu , nr.306 DRAGHICI ELENA , Apold -Daia , nr.204 BABOS IOAN , Apold -Daia , nr.204 ROGOZ EUGEN , Apold

100 32 30

200

500

1000

3000

5000

10000

20000

50000

50000

15 470 15 30 25 21 33 201 82 53 40 35 30 25 65 2932 30 22 40 20 70 80 110 70 200 130 20 30 20 20 60 25

AVRAM STAN , Apold -Daia , nr.86 POLDER RENATO, Danes -Seleus, nr.457 PALASAN IOAN, Saschiz -M. Viteazu , nr.61 SC.COMPROD SRL. Saschiz - M.Viteazu FESAN PETRU, Saschiz , NR180 RUS GAVRIL , Faragau , nr.175 JAGER IOSIF , Bahnea , nr.16 SZOKE ATTILA , Suplac MOLDOVAN JOSZEF , Vargata -Valea NAZNEAN IOAN , BAND , SFRANCEAN DUMITRU SORIN - Band SZALAI MARTON, Fanate -Band SZALAI ZOLT , FANATELE MADARASULUI; SC.PIG BAND SRL, Band CHIRTES ALEXANDRU, Lunca, Frunzeni, nr.52 S.C. HELIANTUS SRL,Reghin S.C. SUCMEROM SRL,Reghin S.C. ROMCIA SRL, Reghin OAZAN IOAN,Reghin ZSIGMOND IOSIF , Alunis, nr.580 ZSIGMOND ANDREI , Alunis, nr. 98

30 24 20 90 50 27 126 55 40 28 20 30 43 4000 25 100 38 170 35 50 50

CRESC!TORI DE OVINE CU EFECTIVE MARI DIN JUDE UL MURE$ 301-500 501-1000 1001-3000 3001-5000 5001-10000 AGENT ECONOMIC -COORDONATE DE IDENTIFICARE
cap cap cap cap cap

Peste 10000

OBS.

RADUTIU NICOLAE UNGHENI -RECEA ;NR.35/F ; KISS STEFAN ZAU DE CAMPIE-CIRETEA ;NR.9 ; RUSU VASILE ZAU DE CAMPIE -CIRETEA ;NR.3 ; VERES MARTIN ;PAPIU - ILARIAN ;NR.295 ; BIRO JOZSEF ;ERNEI -CALUSERI ;NR.187 MOLDOVAN IOAN FILITELNIC NR.38 ROZS JANOS FANTANELE 23 SZABO IOAN GHINESTI NR. 168 NAGY LADISLAU ;HODOSA -IHOD NR. 23 ; STROIA EMIL DORIN ;TARNAVENI -BOBOHALMA ;NR.346 ; LOGA IOAN ;TARNAVENI ;STR.INFRATIRII NR.11 MOCEAN VASILE ;SANPETRU NR.341 POGACEAN IOAN ;SANPETRU -BARLIBAS ;NR.52 POGACIAN LUCIAN ;SANPETRU -BARLIBAS ;NR.32 SC.FILPRO SRL ;SIGHISOARA ;STR ROMANA ; NR.57 ; FILIP IONEL ;SIGHISOARA 'STR.ROMANA ;NR. 57 ROTAR SANDA ;SIGHISOARA -HETIUR ;NR.148 ; PURCARU PETRU ;SIGHISOARA ;STR.VENCHI ;NR.67 HUNDORFEAN IOAN ;SIGHISOARA -HETIUR NR.226 SC.OASI DI CASTELO SRL .;SIGHISOARA ;STR VIILOR ;NR.23 ; DRAGHICI ELIODOR ;ALBESTI ;NR21 RATIU IOAN ;ALBESTI -BOIU ;NR.334 ANDRONEASA EMIL ;ALBESTI NR.72 DRAGHICI ELENA ;APOLD -DAIA ;NR.204 FAGARAS IOAN ;APOLD -DAIA ;NR.221 AVRAM STAN ;APOLD DAIA ;NR.86 ; ONEA TRAIAN ;DANES -SELEUS ;NR.475 POPA COSTICA ;DANES -STEJARENI ;NR.39 TRIF ILIE ;DANES ;NR.84 KISS ALEXANDRU ;NADES ;NR.59 CHISU TEODOR ;NADES -MAGHERUS ;NR.24 MORARU IONEL ;NADES ;NR.223 PISTEA VIOREL ;VANATORI -ARCHITA ;NR.382 PISTEA CONSTANTIN ;VANATORI -ARCHITA ;NR.25 TOMA CRISTIAN ;VANATORI -ARCHITA ;NR.331 TURC RADU ;VANATORI ;NR.104

340 330 322 320 326 350 420 308 997 350 400 301 490 800 450 1216 301 684 411 645 630 450 310 550 400 600 381 500 420 388 810 330 396 760 690 600

TOSA IOAN ;VANATORI ; PETRI PAVEL ;VIISOARA ;NR.554 ; MARCOVICI VICTOR ;VIISOARA -ORMENIS;NR.33 ; TORS IOAN ;VIISOARA -SANTIOANA ;NR.118 ; CERCIU PETRU ;VIISOARA-ORMENIS ;NR.28 ; KONTESZ DIONISIE ;ZAGAR;NR.398 ; OPRIS IOAN ;ZAGAR ;NR.27; DUDAS EUGEN ;ZAGAR ;NR.224; CHELE CIPRIAN PUNCT DE LUCRU -ZAGAR ;Domiciliu in D-veni ;NR.7 ; BALOGH BARNA ;EREMITU ;NR.501/A ; JANKA ISTVAN ; EREMITU-CALUGARENI ;NR.102 ; MOGA SANDOR ;SOVATA ;STR. LUNGA ;NR.69 ; OZSVATH VASDILE ;BAHNEA -DAIA ;NR.149 ; NAGY ANDREI ;BAHNEA -GOGAN ;NR.319 ; BARABAS ROMULUS ;BAHNEA -GOGAN ;NR.33; STAN AUREL ;BAHNEA -CUND ;NR.9 ; SUCIU ALEXANDRU ;POGACEAUA BUCIURCA PETRU ;POGACEAUA ; ORMENISAN FLORIAN ;POGACEAUA BARB CONSTANTIN ;BAGACIU ;NR.70 STOICA VASILE ;GANESTI -SUPADURE ;NR.48 SZENTGYORGY STEFAN ;GANESTI ;NR.11 MIHU IOAN ;ADAMUS ;STR.SOIMILOR ;NR.46/A SAVU SAMOIL ;ADAMUS-CORNESTI ;NR.68 MIKLOS LEVENTE ;TARNAVENI ;P-TA TRANDAFIRILOR ; CANDEA NICOLAE ;ADAMUS -DAMBAU ;NR.43 CANDEA GHEORGHE ;ADAMUS -DAMBAU ; POPOVICI DUMITRU ;ADAMUS -CRAIESTI ;NR.28 ; TRIF DORIN TEODOR ;CRAIESTI;NR.37 ; MORARIU ILIE ;SUSENI ; CRACIUN TEODOR ;SUSENI ; UNGUREANU VIOREL;GURGHIU MAN IONEL ;GURGHIU ; BOLDISZAR ALEXANDRU ;BAND ; PARASCA STEFAN ;PETEA-BAND; MOLDOVAN IOAN ;SAULIA ; PRICE DUMITRU ;MIHESU DE C.

350 836 350 400 601 310 690 410 420 310 330 516 474 550 500 330 520 310 490 340 380 619 450 365 350 400 534 352 330 480 610 550 418 450 312 480

Anexa nr.9 Amenaj(ri hidro tehnice(diguri,baraje, lucrari de ap (rare) Curs de ap$/toate cursurile de ap$ de pe raza localit$&ii (permanente sau nepermanente), forma&iuni toren&iale COMITETUL LOCAL PENTRU SITUA II DE URGEN ! Surse de risc la inunda&ii: avarii 'i accidente la construc&ii hidrotehnice (diguri, baraje), exces de umiditate Lucr$ri hidrotehnice de ap$rare existente. Caracteristici tehnice De&in$tor

1 r.Mure' IV-1 COMUNA STNCENI CENTRU COMUN! SAT STNCENI

pr. Gudea Mare IV-1-33 pr. Gudea Mic$ IV-1-33-1 pr. Zebrac IV-1-34

3 Consolid$ri de maluri 'i terasament DN 15 'i calea ferat$ L=0,5km AND Bra'ov Sec&ia de Drumuri Na&ionale Trgu Mure' SNCFR - nu sunt lucr$ri Regularizare albie 'i consolidare maluri L=1,6km DA Mure' Consolidare maluri cu zid de sprijin din beton armat, L=0,8km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri
Consolid$ri de maluri locale pentru DN 15 'i CF, L=9,8 km. AND Bra' ov Sec&ia de Drumuri Na&ionale Tg. Mure' SNCFR

SAT ME*TERA SAT CIOBOTANI

r. Mure'IV-1 pr. V. Me'teranecadastrat r. Mure' IV-1 pr. Mermezeu IV-1-32 pr. V.Dusii necadastrat r. Mure' IV-1 pr. Ilva IV-1-35

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Consolid$ri de maluri locale pentru ap$rarea terasamentelor DN15 'i CF, L=4,4km. Ap$rare mal st$ng amonte confluen&$ pr.Iod, L=0,4km AND Bra'ov Sec&ia de Drumuri Na&ionale Trgu Mure' SNCFR

COMUNA LUNCA BRADULUI

CENTRU COMUN! SAT LUNCA BRADULUI

pr. Pietros IV-1-35-1 pr. Ili'oara Mic$ V-1-35-2-2 pr. Ili'oara Mare IV-1-35-2 pr. Cucubert IV-1-35-2-1 pr. Iadul necadastrat pr. Ghiarfa' necadastrat pr. Fntnel necadastrat r. Mure' IV-1 pr. Tarni&a necadastrat pr. Neagra necadastrat pr. Jing necadastrat pr. S$lard IV-1-37 pr. Rece IV-1-37-2 pr.Cald IV-1-37-3 pr. *e'tina IV-1-37-4 pr. Belciu IV-1-37-4-1 pr. Jirca IV-1-37-5

SAT NEAGRA

SAT S!LARD

COMUNA R STOLI#A

CENTRU COMUN! SAT R!STOLI A

r. Mure' IV-1

pr. R$stoli&a IV-1-38 pr. Scurta IV-1-38-1 pr. Tihu IV-1-38-2 pr. Mijlociu IV-1-38-2-1 pr. Brad IV-1-38-3 pr. Ciungel IV-1-38-2-a pr. Vi'a necadastrat pr. Vi'a Mic$ necadastrat pr. Secu necadastrat pr. Ulmu necadastrat pr. Bradu necadastrat pr. Pi'oi necadastrat pr. Tisa necadastrat pr. Moara Dracului necadastrat r. Mure' IV-1 SAT ANDRENEASA pr. Caselor necadastrat pr. Cobor necadastrat pr. Andreneasa necadastrat pr.Tomoroaga necadastrat SAT IOD SAT BORZIA SAT G!L!OAIA r. Mure' IV-1 pr. Iod IV-1-39 r. Mure' IV-1 pr. Borzia IV-1-40 r. Mure' IV-1 pr. Corbul necadastrat pr. G$l$oaia IV-1-41 r.Mure' IV-1 pr. Casele IV-1-43 pr. Deda necadastrat COMUNA DEDA pr. G$l$oaia IV-1-41 pr. G$l$oaia Mic$ IV-1-41-1 pr. Bistra IV-1-42 pr. Valea din Mijloc IV-1-42-1 pr. Stegii IV-1-42-2 pr. Donca IV-1-42-3 SAT FILEA SAT PIETRI* COMUNA RU$II - MUN#I CENTRU COMUN! SAT RU*II MUN I SAT MOR!RENI pr. Filea necadastrat pr. Pietri' IV-1-45 pr. Cuie'd IV-1-45-1 r. Mures IV-1 pr. Valea Satului necadastrat pr. Calului necadastrat r. Mures IV-1

Acumularea permanent$ R$stoli&a Hidroelectrica (n execu&ie) Hidroelectrica - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 1,482 km, H dig = 2 m, l cor = 3 m D.A. Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri
Consolid$ri de maluri locale pentru ap$rarea terasamentelor DN15 'i CF. Lcons=1,1 km. Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de albie punctiforme AND Bra'ov Sec&ia de Drumuri Na&ionale Trgu Mure' SNCFR

CENTRU COMUN! SAT DEDA

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Ap$r$ri de maluri din gabioane L=0,2 km. Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de albie punctiforme DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Consolidare de mal din gabioanen L= 979,5 m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT BISTRA

pr.Losnitei necadastrat r. Mures IV-1 SAT MAIORE*TI pr. Dumbrava IV-1-47 pr. Huducului necadastrat SAT SEBE* pr. Sebes IV-1-44 r.Mures IV-1 CENTRU COMUNA SAT ALUNIS pr. Cimitirului necadastrat pr. Fitcau necadastrat pr. Carbuniste necadastrat pr. Fitcau IV-1-46 r. Mures IV-1 Vale nepermanenta, bratul mort al rului Mure' r.Mures IV-1 pr. Patakszer necadastrat pr. Idicel IV-1-50 pr. Idicel IV-1-50 pr. Valea Mare necadastrat pr. Luieriu IV-1-52 SAT S!CALU DE P!DURE pr. Lupul necadastrat pr. Cet$&uia necadastrat SAT V!LENII DE MURE* COMUNA IDECIU DE JOS CENTRU COMUN! SAT IDECIU DE JOS SAT DELENI SAT IDECIU DE SUS r. Mures IV-1 pr. Agri'IV-1-49 pr. Rpa IV-1-48 r.Mures IV-1 pr. Deleni IV-1-53 pr. S$ratnecadastrat pr. Deleni IV-1-53 r. Mures IV-1 pr. Idicel IV-1-50 r. Mures IV-1 COMUNA SUSENI CENTRU COMUNA SAT SUSENI pr. Mure' Mic necadastrat pr. Hatarpatak necadastrat pr.Gorbai necadastrat SAT LUIERIU pr. Luieriu IV-1-52 pr. Valeanecadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Dig de protectie L= 2.3 km, l la sol =8m, l la supr = 6m, h = ntre 0.7-2.3 m Este prevazut cu ecluze de scurgere si este confectionat din argila, Regularizare - L reg = 9 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Dig submersibil pentru oprirea eroziunii 'i extinderea albiei, Regularizare - L reg = 315 m, DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA ALUNI$

SAT FI C!U SAT LUNCA MURESULUI CENTRU COMUN! SAT BRNCOVENE*TI SAT IDICEL SAT IDICELP!DURE

COMUNA BRNCOVENE$TI

r. Mures IV-1 MUNICIPIUL REGHIN r. Gurghiu IV-1-54 pr. Agricultorilor necadastrat pr. Temni &ei necadastrat pr. Trandafirilor necadastrat Canalul Morii necadastrat CARTIER APALINA CARTIER IERNU ENI pr. Bodogaia necadastrat pr. Mocear IV-1-55 r. Mures IV-1 pr. Beica IV-1-56 pr. Habic IV-1-57 pr. V. Buguleanecadastrat SAT HABIC pr. Habic IV-1-57 lac piscicol necadastrat r. Mures IV-1 pr.Viilor necadastrat pr. Ijeu necadastrat pr. Lu& IV-1-59 r. Mures IV-1 COMUNA GORNE$TI SAT PERI* SAT PETRILACA DE MURE* SAT TELEAC SAT MURA MARE SAT MURA MIC! SAT ILIOARA SAT P!DURENI COMUNA GLODENI pr. Petrilaca IV-1-58 pr. Iara IV-1-58-1 pr. Lu& IV-1-59 pr. Petrilaca IV-1-58 pr. Teleac necadastrat pr. Murii necadastrat pr. Murii necadastrat pr. Ilioara necadastrat pr.l P$dureni necadastrat r. Mure' IV-1 pr. Lu& IV-1-59 pr.l *ar IV-1-60 pr. Galambod necadastrat Iazurile P$ingeni 1, 2 'i 3 necadastrate SAT MERI*OR CENTRU COMUN! SAT ERNEI pr. Alma' necadastrat r. Mures IV-1

ndiguire 'i regularizare L reg = 11 km, L dig = 15,35 km, L cons = 10,2km DA Mure' ndiguire 'i regularizare L reg = 3,28 km, L dig = 5,118 km, L cons = 2,8 km, Baraj de priz$ Gurghiu DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =1,19km, CL Reghin Regularizare L reg =1,58km, CL Reghin Regularizare L reg =5,0 km CL Reghin - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Consolidare de mal pe rul Mure' L cons = 0,08 km DA Mure' ndiguire 'i regularizareL dig = 2,4 km; h=2,1m, l=2,5;L reg = 1291 m Prim$ria Petelea, din1978 - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Consolidare de mal pe rul Mure' L cons = 0,20 km Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de albie punctiforme DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Reprofilare albie pe 3,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare albie punctiformeDA Mure' Dig de ap$rare trapezoidal$ din p$mnt/ambele p$r&i: funda&ia 8m, h=1m, l=4m,L=3,5kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de albie. Consolidare de mal.Distribu&ie gaze Mure'.L cons = 0,20 km DA Mure'

ORA* REGHIN

COMUNA PETELEA COMUNA ERNEI

CENTRU COMUNA SAT PETELEA

CENTRU COMUNA SAT GORNE*TI

CENTRU COMUN! SAT GLODENI

SAT DUMBR!VIOARA

pr. Terebics IV-1-61 r. Mures IV-1 pr. Rtnecadastrat pr. Terebics IV-1-61 pr. Valea Scurt$ necadastrat pr.Valea Jesa necadastrat pr. Terebics IV-1-61 pr. Valea Tofal$u necadastrat pr. Valea Dan necadastrat pr. Valea cu Nuci necadastrat

Regularizare pr. Terebici L reg = 10,5 km ANIF Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT C!LU*ERI

pr. Valea Lemnelor necadastrat - nu sunt lucr$ri SAT ICLAND SAT S!C!RENI SAT SNGERU DE P!DURE COMUNA SNGEORGIU DE MURE$

CENTRU COMUN! SAT SNGEORGIU DE MURE*

pr.Valea Fund$turii necadastrat - nu sunt lucr$ri Dig1:L=2600m, l=6m,h=2,5m; Dig 2 :, L=600m, r. Mure' l=8m,h=3m; Suprainaltare cale ferata: IV-1 L=2300m,l=6m, h=1,5m; DA Mure' pr. Gropile Lu&ului necadastrat pr. Tofal $u Regularizare 'i ndiguire pr. Tofal$u IV-1-61-1 L reg = 1,5 km, L dig = 0,7 km ANIF Mure' Regularizare pr. Terebici L reg = 2,0 km L dig = pr. Valea Terebiciului 1,5 km Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de IV-1-61 albie ANIF Mure' pr. S$rat Regularizare curs de ap$ necadastrat L reg = 3,24 km ANIF Mure' pnza freatic$ - nu sunt lucr$ri pr. Tofal $u IV-1-61-1 pr. Tofal $uIV-1-61-1 pr. Virgonecadastrat r. Mures IV-1 pr.Voiniceni IV-1-62 r. Mures IV-1 pr. Mare necadastrat r. Mures IV-1 pr. B$rde'ti necadastrat r. Mure' IV-1 Prul Be'a necadastrat Prul Roka necadastrat pr. Poclo' IV-1-63 pr. Budiu IV-1-64 - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare pe raza comunei L dig= 2,5 km, L cons= 1,6 km. DA Mure' ndiguire 'i regularizare L reg=4km, Ldig=4,6km, L cons=4.1km. DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizarea 'i ndiguirea rului Mure' n zona mun. Trgu Mure', L reg = 9,2 km, L dig = 15,35 km, L cons = 21,1km, Baraj de priz$ nr.1, Baraj de priz$ nr.2 D.A Mure' Regularizarea 'i ndiguirea prului Be'a n zona mun. Trgu Mure', L reg = 2,9 km, L dig = 2,4 km, L cons =0,7 km D.A Mure' Regularizarea 'i ndiguirea prului Roka n zona mun. Trgu Mure', L reg = 2,4 km, L dig = 1 km, L cons = 2,4 km; D.A Mure' Regularizarea 'i ndiguirea prului Poclo' n zona mun. Trgu Mure', L reg = 5,1 km, L dig = 1,1 km, L cons =10,2 km, D.A Mure' Regularizarea 'i ndiguirea prului Budiu n zona mun. Trgu Mure', L reg = 4 km, L dig = 4,1 km, L cons = 0,4 km, D.A Mure' Regularizarea 'i ndiguirea prului Coco' n zona mun. Trgu Mure', L reg = 2,9km, L dig = 2,4km, L cons = 3,2km, D.A Mure'

SAT TOFAL!U SAT COTUS CENTRU COMUN! SAT SNTANA DE MURE* SAT CURTENI SAT CHINARI SAT B!RDE*TI ORA* TRGU MURE*

MUNICIPIUL TRGU MURES

COMUNA SNTANA DE MURES

Prul Coco' necadastrat

COMUNA SNCRAIU DE MURE$

CENTRU COMUN! SNCRAIU DE MURE*

r.Mures IV-1 canal Besa necadastrat lac piscicol lac privat pr. Cuie'd IV-1-65

ndiguire 'i regularizare ru Mures pe raza comunei, L reg = 4,5 km, L dig = 4,5 km, L cons = 4,5 km, Iaz batal SC Azomure' SA, S = 30 ha DA Mure' ndiguire 'i regularizare pru Be'a, L reg = 2,9 km, L dig = 2,4 km, L cons = 0,7 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei L reg = 2,0 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguirea 'i regularizarea rului Mure' pe raza comunei L reg = 0,85 km, L dig = 0,85 km, L consolidare = 0,85 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei L reg = 1,0 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare L dig = 5,6 km; L reg = 5km, L cons = 1,8km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare L dig= 2km, L reg = 7km DA Mure' - nu sunt lucr$ri ndiguireL dig= 1kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri ndiguire L=2,625 km, l= 3 m, h= 2,5 m Consiliu local Regularizare L= 2, 75 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare L= 6,75 km Consiliu local - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L= 0,75 km, l= 3 m, h= 2,5 m Consiliu local - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L=1,125 km, l= 3 m, h= 2,5 m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei L reg = 8,0 km DA Mure'

SAT NAZNA

pr. Berghia IV-1-65-1 pr. Cerevapa necadastrat pr.Nedenumit necadastrat

COMUNA CRISTE$TI

SAT CRISTE*TI CENTRU COMUNA SAT V!LURENI ORA* UNGHENI

r. Mure' IV-1 pr. Rt necadastrat pr. Cuie'd IV-1-65 pr. Coco' necadastrat r. Mure' IV-1 r. Niraj IV-1-67 pr. Vidras$ului necadastrat pr. Hodaii necadastrat pr. Satului necadastrat pr. Cerghid IV-1-67-12 pr. Cerghid IV-1-67-12 pr. Satului Vechi necadastrat pr. Izvorul Rece necadastrat r. Mure' IV- 1 pr. Mare IV 1 69 pr. Recea necadastrat pr. Mare IV 1 69 pr. Iedului necadastrat pr. Chi'aiba necadastrat

ORA$UL UNGHENI COMUNA SNPAUL

SAT VIDRAS!U SAT *AUSA SAT MORE*TI SAT CERGHID SAT CERGHIZEL SAT RECEA CENTRU COMUNA SAT SNPAUL

SAT VALEA IZVOARELOR SAT SNMARGHITA SAT CHIRILEU SAT DILEU NOU

r. Mure' IV-1 pr. Parfi necadastrat r. Mure' IV- 1 pr. Recea necadastrat Canal r. Mure'IV- 1 pr. Budai necadastrat r. Mure' IV- 1

COMUNA OGRA

CENTRU COMUN! SAT OGRA

pr.S$rata IV-1-72

pr. Valea L$scudului IV-1-70 pr.Valea L$scudului IV-1-70 SAT L!SCUD pr. Mare necadastrat pr. Fund$tura necadastrat SAT GIULU* SAT VAIDEIU SAT DILEU VECHI pr.S$rataIV-1-72 pr.Valea Icri' necadastrat pr. Valea din Sus necadastrat

Regularizare pru pe raza comunei, L reg = 5,7 km, L cons = 0,1 km DA Mure'

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

pr. Valea Buturoiuluinecadastrat - nu sunt lucr$ri pr. Valea din Jos IV-1-71 r. Mure' IV- 1 pr. *eulia IV-1-73 pr. Valea Luncilor IV-1-75 pr. Deag necadastrat r. Mure' IV- 1 pr. Cucerdea IV-1-72-1 r. Mure' IV- 1 pr. Comlod (Lechin&a) IV-1-74 pr. Valea de c$tre Lechin&a IV-1-74-11 pr. l Munteanu (S$lcud) IV-1-75-1 r. Mure' IV- 1 pr. Valea S$lcudului necadastrat pr. Valea Luncilor IV-1-75 r. Mure' IV- 1 pr. Dup$ Dealnecadastrat r. Mure' IV- 1 pr. Valea Iglelor necadastrat r.Mure' IV- 1
Praie 'i cursuri de ap$ neperma nente: HC 850 HC 1419 HC 1406

ORA* IERNUT ORA$UL IERNUT

Regularizare pru pe raza comunei, L reg = 5,2 km DA Mure' ndiguire Ldig =0,925km, L cons =0,15km, Baraj de Priz$ Cip$u DA Mure' ndiguire L reg = 1,75km, L dig = 1,75 km DA Mure' Regularizare L reg = 3,2 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 4,9 km L cons = 0,05 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =7,9 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 6,0 km ANIF Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT CIP!U

SAT LECHIN A SAT SALCUD CENTRU COMUN! SAT CUCI SAT PETRI-LACA SAT D!T!*ENI SAT OROSIA

COMUNA CUCI

RegularizareL reg = 5,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 4,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri

COMUNA BOGATA

CENTRU COMUN! SAT BOGATA SAT RANTA

pr. Ranta IV-1-76


Praie 'i cursuri de ap$ nepermanente : HC 161; HC 375; HC 462; HC 517; HC 595

ORA* LUDU* ORA$UL LUDU$

r.Mure' IV- 1 ndiguire L=8,9km, l=3m, h=6m DA Mure' pr. de Cmpie IV-1-78 ndiguire L=1,5km, l=2m, h=3m DA Mure' pr. Cioarga necadastrat - nu sunt lucr$ri torent strada Viilor necadastrat - nu sunt lucr$ri
r. Mure' IV- 1 pr. G$bud IV-1-79 pr. Castel necadastrat pr. de Cmpie IV-1-78 pr. Fund$tura necadastrat - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT GHEJA SAT RO*IORI

torentul str. Hait$u necadastrat torentul str. Dahu necadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

CENTRU COMUN! SAT CHE ANI SAT H!D!RENI SAT GRINDENI SAT CORDO* SAT GIURGI * SAT LIN SAT COASTA GRINDULUI CENTRU COMUN! SAT IB!NE*TI COMUNA IB NE$TI SAT BLIDIREASA

r. Mure' IV - I pr. Grindeni IV - I - 80 Rul Arie' IV - I - 81 pr. Satului necadastrat pr. Grindeni IV - I - 80 pr. Coasta Grindului necadastrat pr. Cordo' necadastrat pr. Giurgi' necadastrat pr. Valea lui ispas necadastrat pr. Coasta Grindului necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 pr. Grla necadastrat pr. C$ccea necadastrat pr. Micolea necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 pr. Blidireasa necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 pr. Macove'ti necadastrat pr. Valea Iepii necadastrat pr. Porcului necadastrat pr. Gurghiu IV-1-54 pr.Valea Dulcea necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 r. Gurghiu IV-1-54 pr. Mocirlosu IV-1-54-a pr. L$pu'na IV-1-54-1

COMUNA CHE#ANI

Consolid$ri de maluri cu anrocamente, L cons= 0,2km DA Mure' Regularizare L reg=4,5km DA Mure' Consolidare mal stng L cons = 0,2km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Consolidare mal, gabioane L cons =1,2km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare - L reg = 2 km Consolidare mal, gabioane L cons = 0,8 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri -

SAT BR!DE ELU

SAT DULCEA SAT IB!NE*TIP!DURE

SAT L!PU*NA

pr. Secu'u IV-1-54-2 pr. Sebe' IV-1-54-3 pr. Neagra IV-1-54-4 Pr. Sirod IV-1-54-5 pr. Fncel IV-1-54-6 pr. Tireu IV-1-54-8 r.Gurghiu IV-1-54 r.Gurghiu IV-1-54 pr. Tireu IV-1-54-8 r. Gurghiu IV-1-54 pr. Tisieu IV-1-54-7 r. Gurghiu IV-1-54 pr. F$t$ciuni&a necadastrat r.Gurghiu IV-1-54 pr. Hod$cel necadastrat -

SAT PRU MARE SAT TIREU SAT TISIEU SAT ZIM I COMUNA HODAC CENTRU COMUN! SAT HODAC SAT AR*I A

SAT DUBI*TEA DE P!DURE SAT MIRIGIOAIA SAT TOACA SAT URICEA SAT BICA*U

r.Gurghiu IV-1-54 pr. Isticeu IV-1-54-9 pr. Valea Mirigioaiei necadastrat pr. Isticeu IV-1-54-9 pr. Valea Carelor necadastrat pr. Strmbului necadastrat pr. Uricea necadastrat r. Gurghiu IV-1-54

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Ap$rare de mal: L = 80m; l = 2m; h = 2m; L 120m; l = 8m; h = 3m; L = 140m, l = 8m, h = 2m Regularizare - L reg = 9 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Dig de p$mnt; L =1.3km; l =3,5m; h =3m;DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Rregularizare, L reg = 1,5 kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA GURGHIU

CENTRU COMUN! SAT GURGHIU

pr. Or'ova IV-1-54-11 Canal Or'ova pr. S$rat necadastrat pr. Garcin necadastrat

SAT ADRIAN SAT CA*VA SAT COMORI SAT FUNDOAIA SAT GL!J!RIE SAT LARGA SAT P!ULOAIA SAT OR*OVA SAT OR*OVA P!DURE CENTRU COMUN! SAT SOLOV!STRU SAT JABENI A CENTRU COMUN! SAT V!TAVA SAT RPA DE JOS SAT DUMBRA VA SAT HER A

r. Gurghiu IV-1-54 pr. Ca'va IV-1-54-10 pr. Beica IV-1-56 pr. Richi &i'oaia necadastrat pr. Ca'va IV-1-54-10 pr. Richi &i'oaia necadastrat pr. P$uloii IV-1-54-10-1 pr. Ca'va IV-1-54-10 pr. Or'ova IV-1-54-11 pr. Or'ova IV-1-54-11 r. Gurghiu IV-1-54 pr. Garcin necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 torent Prul Dosului necadastrat torent Garcin-Mociar necadastrat pr. Valea Rpii IV-1-48 pr. Seaca necadastrat pr. Valea Rpii IV-1-48 pr. Valea Dumbr$vii IV-1-47 pr. Troacelor necadastrat pr. Valea Merelor necadastrat pr. Valea Rpii IV-1-48 pr. Chiheru (N$da'a) IV-1-56-1

COMUNA CHIHERU DE JOS

COMUNA V TAVA

COMUNA SOLOV STRU

CENTRU COMUN! SAT CHIHERU DE JOS

pr. Calea D$mienii necadastrat pr. Hotarele necadastrat Pru Z$pozii necadastrat

SAT CHIHERU DE SUS SAT URISIU DE SUS

pr. Chiheru (N$da'a) IV-1-56-1 pr. C$limanii necadastrat pr. Sutulii necadastrat pr. Urisiu necadastrat pr. Z$pozii necadastrat pr. Grui necadastrat pr. Pietri' necadastrat pr. Urisiu necadastrat pr. Cotii necadastrat pr. Cimitir necadastrat pr. Mnzului necadastrat pr. Valea Rea necadastrat pr. Beica IV-1-56 pr. Chiheru (Nadasa) IV-1-56-1 pr. Beica IV-1-56 pr. Mocear IV-1-55 pr. Beica IV-1-56 pr. Cacuci necadastrat pr. Fund$tura necadastrat pr. Urisiu necadastrat pr. Crucilor necadastrat pr. Comori necadastrat pr. Chiheru (Nadasa) IV-1-56-1

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg = 4,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg = 4,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Dig ap$rare, L= 9,3km, l=2m, h=1,5m Regularizare, L reg = 10,4 km DA Mure'

SAT URISIU DE JOS

CENTRU COMUN! SAT BEICA DE JOS COMUNA BEICA DE JOS SAT BEICA DE SUS SAT CACUCI

SAT SERBENI SAT SNMIHAIU DE P!DURE SAT N!DA*A

pr. N$d$'ita necadastrat pr. Ciortul Viilor necadastrat pr. Lu& IV-1-59

CENTRU COMUN! SAT BATO* COMUNA BATO$

pr. V. Uili necadastrat pr. Bl$goaia necadastrat pr. *timon necadastrat pr. Lu& IV-1-59

SAT DEDRAD

pr. Morii necadastrat pr. Fle& (Logig) IV-1-59-4 pr. Lica necadastrat pr. Lu& IV-1-59

SAT GORENI

pr. S$cal necadastrat pr. Csrt necadastrat pr. V. Uilei necadastrat

SAT UILA SAT BREAZA SAT FILPI*U MARE SAT FILPI*U MIC CENTRU COMUN! SAT VOIVODENI

pr. Du$l necadastrat pr. Coampe necadastrat pr. Lu& IV-1-59 pr. Fle& (Logig) IV-1-59-4 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Bogancsos necadastrat pr. Lu& IV-1-59

COMUNA VOIVO DENI

COMUNA BREAZA

pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Local necadastrat SAT TOLDAL CENTRU COMUN! SAT LUNCA COMUNA LUNCA SAT BAITA SAT FRUNZENI SAT LOGIG SAT SNTU CENTRU COMUN! SAT COZMA SAT FNA ELE SOCOLULUI SAT SOCOLU DE CMPIE SAT VALEA SASULUI SAT VALEA UNGURULUI COMUNA F R G U CENTRU COMUN! SAT F!R!G!U SAT TONCIU SAT POARTA SAT ONUCA COMUNA COZMA Vale nepermanent$ necadastrat$ Hele'teu Toldal pr. Valea Luncii IV-1-59-4-2-1 pr. Blajiinecadastrat pr. Dupa Dosnecadastrat pr. Valea Baii IV-1-59-4-2 pr. Valea Seacanecadastrat pr. Valea Baii IV-1-59-4-2 pr. De la Bunanecadastrat pr. Fle& (Logig) IV-1-59-4 pr. Din Oltoi necadastrat pr. Valea Sintului necadastrat Valea Baii IV-1-59-4-2 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Valea Unguruluinecadastrat pr. Valea Ciucuieninecadastrat pr. Florilor IV-1-59-4-2 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Florilor IV-1-59-4-2 pr. Agri' IV-1-59-5

Dig remuu - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg = 9,0 kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg = 13,0 kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg= 1,0 kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare,L reg = 5,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg = 2,5 kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Baraj, h=4m, volum 0.2 ml mc - nu sunt lucr$ri Regularizare, L reg = 3,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Voiniceni pe raza comunei, L reg = 7,0 km, L cons = 0,35 km DA Mure' ndiguire 'i regularizare pru pe raza comunei L reg = 2,0 km, L dig = 4,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri nu sunt lucr$ri

pr. Valea Unguruluinecadastrat pr. SarIV-1-60 Iaz Piscicol pr. Satului necadstrat pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Satului necadstrat pr. Satuluinecadstrat pr. Fna&ele IV-1-60-2 pr. Satuluinecadastrat pr. *ar IV-1-60 lac piscicol canale (Belean - Rus Alexandru - Pevale) pr. Ercea IV-1-60-1 canal (Lefaia - Pevale) pr. Voiniceni IV - 1 - 62 pr. Comlod IV-1-74 pr. Valea Ceua'ului necadastrat

COMUNA B LA

CENTRU COMUN! SAT B!LA

SAT ERCEA COMUNA CEUA$U DE CMPIE CENTRU COMUN! SAT CEUA*U DE CMPIE SAT HERGHELIA

pr. Valea Herghelia necadastrat

pr. Valea Ceua'ului necadastrat SAT CMPENI A pr. Valea Chinisaicanecadastrat pr. Valea Satului necadastrat pr. BozedIV - 1 - 74.7 SAT BOZED SAT S!BED SAT CULPIU SAT PORUMBENI SAT VOINICENI pr. Mil$'el IV-1-74-7-1 pr. S$bed necadastrat pr. Valea Sub Vii necadastrat pr. S$bed necadastrat pr. Valea Culpiu necadastrat pr. Valea Porumbeni necadastrat pr. Valea Porumbeninecadastrat pr. Voiniceni IV - 1 - 62 pr. Valea Dup$ Deal necadastrat pr. Labu (Beu)IV - 1 - 63 - 2 - 1 pr. Saivari (Sni'or)IV-1 - 63 - 2 pr. Poclo' IV-1-63 pr. Va&man IV-1-63-1 pr. Saivari (Sni'or) IV - 1 - 63 - 2 pr. Saivari (Sni'or) IV - 1 - 63 - 2 pr. Valea Finului necadastrat pr. Labu (Beu) IV - 1 - 63 - 2 - 1 pr. Cuie'd IV-1-65 pr. Valea Stejarului necadastrat pr. Valea Lu&ului necadastrat SAT H!R !U pr. Cuie'd IV-1-65 pr. Valea H$r&$ului necadastrat pr. Valea M$d$ra'i necadastrat pr. Cuie'd IV-1-65 pr. Valea Ban&a necadastrat pr. Valea Taurului necadastrat pr. Valea Telea necadastrat pr. Valea Stejeri' necadastrat pr. Valea Beghia IV-1-65-2 pr. Valea Perilor necadastrat pr. Valea Delni&ei necadastrat pr. Valea Botorog necadastrat pr. Valea Groapa Oilor necadastrat valea Sntioana necadastrat pr. Valea Fna&elor IV-1-66

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Bozed L = 1,5 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Poclo' L=2 km DA Mure' Regularizare pru pe raza comunei, L reg = 2,1 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei L reg =7,0 km ANIF - Mure', - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei L reg =7,0 km ANIF - Mure', - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru V. Fna&elor L= 100m ANIF - Mure', - nu sunt lucr$ri

COMUNA LIVEZENI

CENTRU COMUN! SAT LIVEZENI

SAT IV!NE*TI SAT SNI*OR

SAT POENI A

SAT CUIE*D

COMUNA P NET

CENTRU COMUN! SAT P!NET

SAT BERGHIA

SAT SNTIOANA DE MURE*

pr. Stejarului necadastrat

r. Niraj IV-1-67 CENTRU COMUN! SAT EREMITU COMUNA EREMITU pr. Inelul necadastrat pr. Noroios necadastrat pr. Salcisiuri necadastrat SAT C!LUG!RENI SAT CMPU CET! II SAT D!MIENI SAT M!TRICI r. Niraj IV-1-67 pr. Litigios necadastrat r. Niraj Mare necadastrat pr. Rece necadastrat pr. Nirajul Mic IV-1-67-1 r. Niraj IV-1-67 r. Niraj IV-1-67 pr. Bobu necadastrat pr. Comiat necadastrat CENTRU COMUN! SAT V!RGATA r. Niraj IV-1-67 pr. Daiman necadastrat Rupere baraj Valea(toat( comuna pr. Gyertyan necadastrat pr. Hodo'a IV-1-67-4 SAT MITRE*TI pr. Gyurus necadastrat pr. Csorgo necadastrat r. Niraj IV-1-67 SAT VALEA SAT VADU SAT GRIU*ORUL r. Niraj IV-1-67 pr. Hosszuaszo necadastrat pr. Ferencvolye necadastrat r.Niraj IV-1-67 r. Nirajul Mare IV-1-67 r. Nirajul Mic IV-1-67-1 pr. Gaj$u necadastrat pr. Valea necadastrat Canal Ve&ca IV-1-67-8a Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 SAT TMPA SAT DUMITRE*TI SAT *ARDU NIRAJULUI SAT L!URENI SAT MO*UNI SAT VE A pr. Valea Recea necadastrat Torent r. Nirajul Mare IV-1-67 pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 pr. Valea Mo'uni necadastrat

Consolidare de mal Lcons = 0,1 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare 'i consolidare r. Niraj L reg = 0,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =5,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare, L reg = 2,0 km, L dig = 4,0 km, L cons = 4,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri nu sunt lucr$ri

COMUNA V RGATA ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI

ORA* MIERCUREA NIRAJULUI

SAT BEU

pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6

r. Niraj IV-1-67 Canal Ve&ca IV-1-67-8a CENTRU COMUN! SAT G!LE*TI pr. Tmpa necadastrat pr. Valea *esului necadastrat pr. Gal necadastrat pr. Valea Diofas necadastrat pr. Poklos necadastrat Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Valea Izvoarelor necadastrat canal Ve&ca IV-1-67-8a pr. Lucion IV-1-67-8a-1-1 pr. Nyaros IV-1-67-8a-1 SAT TROI A pr. Valea Uras necadastrat pr. Valea Somtelek necadastrat pr. Valea Udvaritag necadastrat pr. Valea Gorjat necadastrat pr. Valea Csikafalvi necadastrat pr. Valea Bikas necadastrat pr. Valea Magyarosdomb necadastrat pr. Valea Szurdok necadastrat pr. Valea Rokas necadastrat pr. Valea Dr$cu'or necadastrat pr. Nyaros IV-1-67-8a-1 SAT BEDENI pr. Valea Sommezo necadastrat pr. Valea Matekut necadastrat pr. Valea Fiskus necadastrat pr. Maiadului IV-1-67-8 pr. Bozs necadastrat pr. Fntna Craiului necadastrat r. Niraj IV-1-67 SAT SNVASII Canal Ve&ca IV-1-67-8a pr. Maiadului IV-1-67-8 SAT ADRIANU MARE SAT ADRIANU MIC CENTRU COMUN! SAT P!S!RENI

- nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare, L reg = 4,2 km, L dig = 8,4 km, L cons = 8,4 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA G LE$TI

SAT MAIAD

pr. Dorma necadastrat

pr. Dorma necadastrat r.Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Togat necadastrat Canal Ve&ca IV-1-67-8a pr. P$durea IV-1-67-8a-2 r. Niraj IV-1-67 pr. Kincses necadastrat

- nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare L dig =3400m, H=1,5m, l=3m, L reg =550m DA Mure' RegularizareL reg =150m DA Mure' ndiguire 'i regularizare, L reg= 5,2 km, L dig = 10,4 km, L cons = 10,4 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =1500m DA Mure' - nu sunt lucr$ri

COMUNA P S RENI

SAT G!L! ENI SAT BOLINTINENI

COMUNA AC #ARI

CENTRU COMUN! SAT AC! ARI

r. Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) Canal Ve&ca IV-1-67-8a pr. Stejarul necadastrat pr. Pipas necadastrat rul Niraj IV-1-67 Canal Ve&ca IV-1-67-8a rul Niraj IV-1-67 Canal Ve&ca IV-1-67-8a pr. Roteni necadastrat pr. Mare(Grui'or) necadastrat pr. Mare(Corbe'ti) necadastrat pr. Oaia (Vaia) IV-1-67-8a-3

ndiguire L dig = 5,6km; l = 2-3m; h = 0,5 -1,5m DA Mure' ndiguire L dig =2,9km; l=2-3m; h=0,5 -1,5m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig =3,6km; l=2-3m; h=0,5 -1,5m DA Mure' ndiguire L dig =1,8km; l=2-3m; h=0,5 -1,5m DA Mure' ndiguire L dig =4,7km; l=2-3m; h=0,5 -1,5m DA Mure' ndiguire L dig =2,3km; l=2-3m; h=0,5 -1,5m DA Mure' - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 0,5km; l = 2-3m; h = 1m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 2,5 km; h = 1m; l = 5 m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 2,5km; h = 1m; l = 5m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 3km; h = 1,5m; l = 3m; DA Mure' ndiguire L dig = 1,1 km; h = 2 m; l = 10 m; DA Mure' ndiguire L dig = 700 m; h = 0,5 m; l = 3 m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 2,5 km; h = 2 m; l = 10 m; Da Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguiere 'i regularizare L reg = 9km, L dig = 2 km DA Mure' -

SAT STEJERI*

SAT MURGE*TI SAT ROTENI SAT GRUI*OR SAT CORBE*TI SAT V!LENI

pr. Volod necadastrat pr. Cerna necadastrat pr. eg necadastrat pr. Oaia (Vaia) IV-1-67-8a-3 vale nepermanent$ necadastrat pr. Suveica (Vaia) necadastrat pr. Valea Suveica necadastrat vale nepermanent$ necadastrat$ r.Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. V. Cr$ciune'ti necadastrat$ pr. V. Foi necadastrat$ r. Niraj IV-1-67 pr. V. Ciba necadastrat$ pr. V. Nicole'ti necadastrat$ r. Niraj IV-1-67 canal Ve&ca IV-1-67-8a canal Bene necadastrat pr. Bia IV-1-67-8b canal Ve&ca IV-1-67-8a pr. Eger necadastrat pr. V. Torok necadastrat$ pr. V. Halyogos necadastrat$ pr. V. Csere necadastrat$ pr. Budiu necadastrat pr. V. Szilas necadastrat$ r.Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna)

SAT G!IE*TI

SAT SUVEICA

COMUNA CR CIUNE$TI

CENTRU COMUN! SATE CR!CIUNE*TI *I FOI SATE CIBA *I NICOLE*TI

SATE CINTA *I TIRIMIOARA

SAT CORNE*TI

SAT BUDIU MIC COMUNA GHEORG HE DOJA CENTRU COMUN! SAT GHEORGHE

DOJA SAT ILIENI SAT SATU NOU SAT TIRIMIA SAT LEORDENI COMUNA HODO$A CENTRU COMUN! SAT HODO*A SAT IHOD SAT ISLA SAT SMBRIA* CENTRU COMUN! SAT M!GHERANI SAT *ILEA NIRAJULUI SAT TORBA

Canal Ciba - Nicole'ti necadastrat r. NirajIV-1-67

ndiguire 'i regularizare Lreg =2,5 km, L dig =4km DA Mure' - nu sunt lucr$ri

Canal Ciba - Nicole'tinecadastrat - nu sunt lucr$ri r. Niraj IV-1-67 - nu sunt lucr$ri pr. Satu Nou necadastrat pr. Tirimia IV-1-67-11 pr. Valea Vaidacu&anecadastrat$ pr. Valea Botoseghinecadastrat$ r. Niraj IV-1-67 Canal J2 pr. Nagypataknecadastrat pr. Hodo'a IV-1-67-4 pr. Eszakpataknecadastrat pr. Topataknecadastrat pr. Islanecadastrat pr. Hodospataknecadastrat pr. Csampinecadastrat pr. *ugonecadastrat pr. igan IV-1-67-5-1 pr. Nirajului Mic IV-1-67-5 pr. Bra IV-1-67-5-2 torent nedenumit pr. igan IV-1-67-5-1 pr.necadastrat pr. Comlod IV-1-74 pr. Valea Urmeni'ului IV-1-747-1 pr. Buniinecadastrat pr. Fund$turanecadastrat pr. Chibulcu& IV-1-74-1 pr. Fundatanecadastrat - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare, L reg = 1,0 km, L dig = 2,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Hodo'a, L reg=3,5 km DA MUre' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 750 m; h = 1,5 m; l = 8 m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 750 m; h = 1,5 m; l = 8 m;DA Mure' ndiguire 'i regularizare, L reg = 5,0 km, L dig = 2,5 km DA Mure ' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA M GHERANI

COMUNA CR IE$TI

CENTRU COMUN! SAT CR!IE*TI

COMUNA RCIU

SAT MILA*EL SAT NIMA MILA*EL SAT LEFAIA CENTRU COMUN! SAT RCIU SAT SNM!RTINU DE CMPIE SAT C!CIULATA SAT ULIE* SAT NIMA RCIULUI SAT

pr. Mila'el IV-1-74-7-1 pr. Nima Mila'elnecadastrat pr. Ercea IV-1-60-1 pr. Comlod IV-1-74 pr. S$r$turi IV-1-74-6 pr. Valea Ulie'ului, Comlodul IV-1-74 pr. V. Cotorman, V. Hagaul necadastrate pr. V. Silivascrtnecadastrat V.S$c$da'necadastrat pr. Milasel IV-1-74-7-1 pr. Coasta Mare IV-1-74-6-1

COASTA MARE SAT VALEA ULIE*ULUI SAT VALEA SEAC! SAT COTORINAU SAT HAGH!U SAT VALEA SNM!RTINULUI

pr. V. Berbinta, V. S$r$turii necadastrate pr. V. Ulie'ului IV-1-74-5 pr. V. Seac$ necadastrat$ pr. V. Cotorman necadastrat pr. V. Hagh$ului, V. Agritor necadastrate pr. V. Ulie'ului IV-1-74-5 pr. Comlod IV-1-74

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare, L reg = 4,0 km, L dig = 7,8 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Bozed L= 1 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare, L reg = 13,0 km, L dig = 22,6 km DA Mure' Regularizare L reg = 5,8 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri -

COMUNA $INCAI

CENTRU COMUN! SAT *INCAI

pr. *incainecadastrat pr. Valea sub P$dure necadastrat pr. Bozed IV-1-74-7 pr. Locului necadastrat pr. Fna&e-*incai necadastrat pr. Comlod IV-1-74 pr. Valea din Jos IV-1-71 pr. Valea Bandului necadastrat pr. Prul Popizinecadastrat pr. Fna&enecadastrat pr. Fna&enecadastrat -

SAT *INCAIFNA E SAT CMPU PUSTA

CENTRU COMUN! SAT BAND

SAT DR!CULEA BANDULUI SAT FNA E SAT FNA ELE M!D!RA*ULUI COMUNA BAND SAT I*TAN T!U SAT M!D!RA* SAT M!R!*E*TI SAT NEGRENII DE CMPIE SAT OROIU SAT PETEA SAT IPTELNIC SAT VALEA MARE SAT VALEA RECE

pr. Dr$culea IV-1-74-8 pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr. Fna&e-*incainecadastrat pr. Oroiu Petea necadastrat pr. Oroiu Petea necadastrat pr. Tiptelnic necadastrat pr. Comlod IV-1-74 pr. Valea Recenecadastrat - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

CENTRU COMUN! SAT ICL!NZEL COMUNA ICL NZEL

pr. Comlod IV - 1 - 74 pr. V. Fna&elor necadastrat pr. V. Papiului necadastrat pr. V. M$lii necadastrat

ndiguire 'i regularizare L dig = 9,7 km; h = 1-3 m; l = 3 m; Lreg =9km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare L dig = 9,7 km; h = 1-3 m; l = 3 m; Lreg =9km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare L dig = 9,7 km; h = 1-3 m; l = 3 m; Lreg =9km DA Mure' Regularizare L reg =5,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =5,5 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L=2,5km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT VALEA ICLANDULUI SAT M!D!R!*ENI SAT FNA E SAT GHIDA*TEU

pr. Icland IV - 1 - 74 - 10 pr. V. Strmbele necadastrat pr. Comlod IV - 1 - 74 pr. V. Negre'ti necadastrat pr. V. Brusturelui necadastrat pr. V. Chiua' necadastrat pr. V. Ghida'teu necadastrat pr. Comlod IV - 1 - 74 pr. V. Lung$ (V.Fna&elor) IV - 1 - 74 - 9 pr. V. lui Dan necadastrat pr. V. Lung$ (V.Fna&elor) IV - 1 - 74 - 9 pr. V. Chicineea necadastrat

SAT C!PU*U DE CMPIE

COMUNA GREBENI$UL DE CMPIE

SAT FNA ELE C!PU*ULUI

pr. V. Bor'a necadastrat pr. V. Gheja necadastrat pr. V. Ap$toasa necadastrat pr. V. Dobra necadastrat pr. V. Fna&ele Bandului (Chis$li&a) necadastrat lac piscicol pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr. V.Barbului necadastrat pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr. V. Snpetrului necadastrat pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr. Steaj necadastrat pr.Dobra necadastrat pr. Valea Iclandului IV-1-74-10 pr.l Valea Iclandului IV-1-74-10

SAT CHIS!LI A

SAT ICLANDU MARE SAT T!BL!*ENI SAT DUP! DEAL CENTRU COMUN! SAT GREBENI* SAT VALEA SNPETRULUI SAT LEORIN A
CENTRU COMUN! SAT PAPIU ILARIAN

COMUNA PAPIU ILARIAN

SAT DOBRA SAT MERI*OR SAT URSOAIA

pr. Valea Satului necadastrat

ORA* S!RMA*U ORA$UL S RMA$U

pr.Prul de Cmpie IV-1-78

Regularizare 'i ndiguire pru S$rma', L reg = 10,9km, L dig = 6,0 km, L cons = 0,6 km DA Mure'

SAT BALDA SAT VI*INELU SAT LARGA SAT SRM!*ELGARA SAT S!RM!*EL SAT MORU SAT TITIANA

pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Frata IV-1-78-4-1 pr. Ciciana Mare IV-1-78-1 pr.Prul de Moru& necadastrat pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr.Prul de Moru& necadastrat pr.Prul de Moru& necadastrat pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Ciciana Mare IV-1-78-1 pr. Moara necadastrat pr. Lapu' necadastrat pr. Continit necadastrat lac piscicol necadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizarea 'i ndiguirea Prului de Cmpie, Lreg= 5.8km, Ldig=1.9km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire L dig = 5 Km, I = 4 m H = 2m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri nu sunt lucr$ri

COMUNA MIHE$UL DE CMPIE

CENTRU COMUNA SAT MIHE*UL DE CMPIE

SAT BUJOR SAT R!ZOARE SAT MOGOAIA SAT *!ULI A SAT GROAPA R!D!II SAT *TEFANCA CENTRU COMUNA SAT ZAU SAT BUJOR HODAIE SAT BOTEI SAT B!RBO*I SAT TAU

lac piscicol pr. R$zoare IV-1-78-2 pr. Mogoaianecadastrat pr. *$uli&anecadastrat lac *$uli&a pr. Groapa R$d$ii necadastrat pr. *tefanca necadastrat lacul Zau de Cmpie pr. Barsana necadastrat pr. Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Babelor necadastrat pr. Tau Popi necadastrat Lacul Bujor 1 pr. Valea Botei necadastrat pr. Sarchi VI-1-78-6 pr. Valea Popii necadastrat pr. Sarchi necadastrat pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Clep&i IV-1-78-5

COMUNA T URENI

COMUNA ZAU DE CMPIE

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

CENTRU COMUN!

Hele'teu nr.1 'i 2 Hele'teu nr.3 Hele'teu nr.4 Iaz Hele'teu nr.5

SAT T!URENI

Hele'teu nr.6 pr.Valea Cocului necadastrat pr. Dosu Micnecadastrat pr. de Cmpie IV-1-78 Hele'teu nr.7 pr. Ascunsa necadastrat pr. Cornija necadastrat pr. Fluieru' necadastrat pr. Prul de Cmpie IV-1-78 CENTRU COMUN! SAT SNGER COMUNA SNGER pr. Valea Sarchi IV-1-78-6 valea Satului necadastrat valea Nedenumit$ necadastrat pr. Valea Sarchi IV-1-78-6 SAT BRZA SAT CIP!IENI SAT DALU SAT PRIPOARE SAT V!LI*OARA SAT Z!PODEA CENTRU COMUN! SAT SNPETRU DE CMPIE SAT SATU NOU valea Brza necadastrat lac piscicol pr. Ranta IV-1-76 pr. *esul Duhului necadastrat valea Pripoarelor necadastrat pr.Pru de Cmpie IV-1-78 pr. *esu IV-1-78pr. Ciurgeau necadastrat pr.Capu Satului necadastrat pr. Valea Ciosurilor necadastrat pr. *esu IV-1-78-3 pr. *esu IV-1-78-3 SAT DMB pr.Valea Lacsoare necadastrat pr. Fund$tura necadastrat pr. Saca necadastrat SAT TUSINU SAT BRLIBA* SAT SNGEORGIU DE CMPIE CENTRU COMUN! SAT POG!CEAUA SAT SICELE *I SAT DELENI SAT PIRIU CRUCII pr. *esu IV-1-78-3 pr.Valea Tusinului necadastrat pr.*esu IV-1-78-3 pr.Bologa IV-1-78-3-1 pr. Sub Vii necadastrat pr. Morii necadastrat pr. Pru de *es IV-1-78-3 Pr. Bologa IV-1-78-3-1 pr. Crucii necadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare 'i ndiguire, L reg =2,0 km, Ldig=0,4 km DA Mure' Regularizare L reg =2,2 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =6,5 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =5,2 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri

SAT MOARA DE JOS SAT FNA E

COMUNA POG CEAUA

COMUNA SNPETRU DE CMPIE

SAT VALENI *I SAT CIULEA

pr. *es IV-1-78-3 lac piscicol pr. Pru de Cmpie IV-1-78 Pru Bologoaia necadastrat

Regularizare L reg =2,2 km, ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri -

SAT BOLOGAIA SAT VALEA SNPETRULUI

pr. Nitu necadastrat pr. Feiere'ti necadastrat pr. V$lenilor necadastrat pr. de *es IV-1-78-3 pr. Jula necadastrat pr. *colii - (Chioreana) necadastrat pr. Gloduri Vam$ necadastrat iaz nr. 2 iaz nr. 3 iaz nr. 4 pr. *es IV-1-78-3 pr. M$cic$'e'ti necadastrat iaz nr. 1 pr. Gloduri - Vam$ necadastrat pr. Valea Leorin&a necadastrat

COMUNA $ ULIA

CENTRU COMUN! SAT *!ULIA

SAT M!CIC!*E*TI SAT P!DURE SAT LEORIN A CENTRU COMUN! SAT VALEA LARG! SAT VALEA P!DURII

pr. Valea Morii IV-1-78-4 pr. Peste Vale IV-1-78-4-3 pr.Satului necadastrat pr. Valea Prului ecadastrat pr. Omidii necadastrat pr. Valea Morii IV-1-78-4 pr. Gr$dini necadastrat pr. M$l$ie'ti necadastrat pr. Valea Urie'ului necadastrat pr. Valea Glodului necadastrat pr. Valea *urii necadastrat pr. Frata IV-1-78-4-1 pr. Iacobeni necadastrat pr. Frata IV-1-78-4-1 -

COMUNA VALEA LARG

SAT VALEA GR!DINI SAT VALEA URIE*ULUI SAT VALEA GLODULUI SAT VALEA *URII SAT VALEA FR! IEI SAT PODURI SAT M!L!IE*TI

COMUNA CUCERDEA

pr. V. Cucerdea IV - 1 - 45 CENTRU COMUNA SAT CUCERDEA

ndiguire 'i regularizare L dig = 4,5 km, l = 2,5 m, h = 1,5 m L reg = 4,5 km DA Mure' nu sunt lucr$ri nu sunt lucr$ri nu sunt lucr$ri

pr. V. Demeni necadastrat pr. V. dup$ Coast$ necadastrat pr. S$rata IV-1-72

SAT *EULIA DE MURE* SAT BORD CENTRU COMUNA SAT A INTI* SAT CECALACA SAT ISTIHAZA SAT BOTEZ SAT SINIACOB COMUNA BICHI$ CENTRU COMUNA SAT BICHI* SAT SUB P!DURE SAT SEUCA SAT P!UCI*OARA CENTRU COMUN! SAT VN!TORI

pr. V. *eulia IV 1 - 73 pr. V. Viilor necadastrat pr. V. Satului necadastrat pr. Bord necadastrat pr. Valea A&inti' IV-1-77 pr. Cecalaca IV-1-77-1 pr. Istihaza necadastrat pr. Valea Botez necadastrat pr. Valea Siniacob necadastrat pr. A&inti' IV-1-77 pr. Valea Bichi'ului necadastrat pr. Valea Ghimbu&ului necadastrat pr. Valea Nandrii necadastrat pr. Valea Ozdului necadastrat r. Trnava Mare IV-1-96 pr. Poenarilor necadastrat pr.C$rbunarilor IV-1-96-21-5 pr. Archita necadastrat pr. Zoltan necadastrat Rupere baraj Zetea (toat( comuna) pr. Gheorghitelu necadastrat parau Feleag necadastrat pr. Archita necadastrat pr. Soardnecadastrat pr. Eliseni IV-1-96-23 pr. Uilac necadastrat r. Trnava Mare IV-1-96 pr.Valea Dracului necadastrat

Regularizare L reg =1,1 km, ANIF Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =5,0 km, ANIF - Mure' Regularizare L reg =3,1 km, ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =2,0 km, ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg =1,6 km ANIF - Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de albie Acumularea nepermanent$ Vn$tori DA Mure' Lucr$ri de decolmatare 'i recalibrare de albie DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA

VANATORI

COMUNA A#INTI$

SAT ARCHITA

SAT FELEAG SAT MURENI

SAT *OARD

COMUNA ALBESTI

CENTRU COMUN! SAT ALBE*TI

Rupere baraj Zetea *i Vn(tori (toat( comuna) Valea Viilor necadastrat pr.*apartoc IV-1-96-26

SAT pr. Rogoz BRLIB!*OAIA IV-1-96-25 SAT BOIU SAT JACU SAT *ARPATOC pr.Valea Satului necadastrat pr. Ciungilor necadastrat pr. Tolca'ilor necadastrat pr. *apartoc IV-1-96-26

SAT OPA SAT VALEA ALBE*TIULUI SAT VALEA D!II SAT VALEA *ARPATOCULUI

r. Trnava Mare IV-1-96 pr.Valea Satului necadastrat pr.Valea *ae' IV-1-96-29 pr. Boiu necadastrat r. Trnava Mare IV-1-96

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare 'i ndiguire ru Trnava Mare intravilan Sighi'oara, L reg =12,5km, L dig =5,25km, L cons =6,4km DA Mure' Regularizare 'i ndiguire pru intravilan Sighi'oara, L reg =0,9km, L dig =1,5km, L cons =0,2km DA Mure' Regularizare 'i ndiguire pru intravilan Sighi'oara, L reg =1,2km, L dig =1,1km DA Mure' Regularizare pru intravilan Sighi'oara, L reg =0,9km, L cons=0,5km DA Mure' Regularizare 'i ndiguire pru intravilan Sighi'oara, L reg = 1,1 km, L dig = 1,6 km DA Mure' Regularizare pru intravilan Sighi'oara, L reg =1,2km, L cons=0,9km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei, L reg = 2,4 km, L cons = 1,8 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri Regularizare pru pe raza comunei, L reg = 0,6 km, L cons = 1,2 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

MUNICIPIUL SIGHI$OARA

pr. Dracului IV-1-96-27 ORA* SIGHI*OARA pr. Cloa'terf necadastrat pr. Her&e' necadastrat pr. Vlc$ndorf ( Cinelui ) IV-1-96-28 pr. *ae' IV-1-96-29 Rupere baraj Zetea *i Vn(tori SAT HETIUR pr. V. Morii IV-1-96-31 r. Trnava Mare IV-1-96 pr. F$getului necadastrat

COMUNA DANE$

CENTRU COMUN! SAT DANE*

pr. Valea Cri'ului IV-1-96-30 pr. Valea Stej$renilor necadastrat Rupere baraj Zetea *i Vn(tori (toat( comuna) pr. Boarte' IV-1-96-30 r.Trnava Mare IV-1-96

SAT SELEU*

pr. Valea Seleu'ului necadastrat pr. Hetiurului necadastrat pr. Valea Cri'ului IV-1-96-30 pr. Valea Iacobeni necadastrat

SAT CRI*

pr.G$unoasa necadastrat pr. Valea Sipotelui necadastrat pr. Valea dup$ Furci necadastrat pr. C$rbunarilor necadastrat pr. Sestinilor necadastrat

SAT STEJ!RENI

pr. Valea Stej$renilor necadastrat pr. Valea Mare necadastrat pr.Sasul necadastrat

COMUNA SASCHIZ

CENTRU COMUN! SAT SASCHIZ SAT CLOA*TERF SAT MIHAI VITEAZU CENTRU COMUN! SAT APOLD SAT DAIA SAT *AE* SAT VULCAN

pr. Scroafa IV-1-96-21 pr.Craiul Pietros necadastrat pr. Cloa'terf necadastrat pr. Scroafa IV-1-96-21 pr. Fund$tura necadastrat pr. Sae' IV-1-96-29 pr.Valea Mare necadastrat pr. Lobrih necadastrat pr.Sae' IV-1-96-29 Pru Boiu necadastrat pr.Sae' IV-1-96-29 pr. Vulcan necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Sovata IV-1-96-52-4 pr.Iuhod IV-1-96-52-3

Regularizare pru pe raza comunei L reg = 0,6 km, DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regulariz$ri L reg=0,4km, L cons=0,2km Consiliul local - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare 'i ndiguire L reg= 2,4km; L dig= 2,4km; H dig= 2m; L coronament= 4m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA APOLD

ORA* SOVATA

pr. Nihod IV-1-96-52-3-1 pr. *ig IV-1-96-52-3-2 pr.Sebes IV-1-96-52-4-2 pr.Maior necadastrat pr. Restat necadastrat pr. Adanc necadastrat pr. Cota necadastrat pr. Alunisul de sus necadastrat pr. Alunisul de jos necadastrat pr. Igelves necadastrat pr. Pietros necadastrat Lacul Ursu Lacul Alunis Lacul Negru Lacul Rosu Lacul Verde Lacul Mierlei Lacul Tineretului pr. Sacadat IV-1-96-52-4-1

ORA$UL SOVATA

SAT SACADAT

pr. Taietura necadastrat pr. Stana necadastrat pr.Prunilor necadastrat pr.Tigeres necadastrat lac piscicol pr. Iuhod IV-1-96-52-3 pr. Rata necadastrat pr. Sesul necadastrat

SAT ILIESI COMUNA CHIBED CENTRU COMUNA SAT CHIBED CENTRU COMUN! SAT GHINDARI SAT TREI SATE SAT

r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Uronpataka necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 r.Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr.Solocma IV-1-96-52-5

COMUNA GHINDARI

SOLOCMA SAT ABUD SAT CEIE ORA$ SNGEORGIU DE P DURE

pr. *iclod necadastrat pr.Gheghe' necadastrat pr. Ceie IV-1-96-52-6 pr. Bradul de sus necadastrat r. Trnava Mic$ IV -1-96-52 pr. Cu'med IV -1-96-52-7 pr. Sanyaja IV -1-96-52-8 pr. Batal necadastrat pr. Valea cu pietre necadastrat Rupere baraj Bezid (toat( comuna) pr. Bezid IV -1-96-52-7-2 pr. Lo&u IV -1-96-52-7-3 pr. Rigmani (Tarasveld) necadastrat pr. Gheghe' (pr. Mare) IV-1-96-52-9 pr. Strmb necadastrat pr. *an&ul Trgului necadastrat pr. *an&ul Fagului necadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare ru Trnava Mic$ la Sng. de P$dure, Lreg =2,0 km, Lcons = 1,5 km DA Mure' Consolid$ri de maluri pe prul Cu'med, Lcons = 0,1 km SNCFR-BV - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 9,4km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 9,4km - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 9,4km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire dig 0,8m L = 1046m, l = 2m, H = DA Mure' DA Mure'

ORA* SNGEORGIU DE P!DURE

SAT BEZID SAT LO U

CENTRU COMUNA SAT NEAUA

COMUNA NEAUA

SAT GHINE*TI

pr. Gheghe' (pr. Mare IV-1-96-52-9 pr. Valea Somos necadastrat pr. Valea Nagzvapa necadastrat pr. Gheghe' (prul Mare IV-1-96-52-9 pr. Gorzsad necadastrat pr. Kis (Vadasd) necadastrat pr. Valea Bozod necadastrat pr. Rigmani necadastrat pr. Valea Pataros necadastrat pr. Valea Ropo necadastrat pr. Volgy necadastrat pr.Rigmani necadastrat

SAT V!DA*

SAT SNSIMION

SAT RIGMANI pr. Valea Agyagas necadastrat

COMUNA FNTNELE

CENTRU COMUNA SAT FNTNELE

r.Tarnava Mica IV-1-96-52 pr. Bikas necadastrat pr. Tormas necadastrat Rupere baraj Bezid (toat( comuna) r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr. Ghine'ti IV-1-96-52-9 r.Tarnava Mica IV-1-96-52 Torent Suveica necadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare L reg = 2940m DA Mure' RegularizareLreg = 0,4 km, Lcons = 0,125 kmDA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT VIFOROASA SAT C!LINE*TI

SAT BORDO*IU SAT CIBU SAT ROUA

pr. Cibu IV-1-96-52-11-1 pr. Ve&ca IV-1-96-52-11 pr. Cibu IV-1-96-52-11-1 pr. Roua IV-1-96-52-10 pr. Ve&ca IV-196-52-11 pr. Valea Viilor (Szolosvolgy) necadastrat pr. Valea Grului (Buzasvolgy) necadastrat pr. Hamvas (Hamvasvolgy) necadastrat pr. Cibu IV-1-96-52-11-1 pr. Ve&ca IV-196-52-11 pr. Bezsakod necadastrat pr. Nagyvolgy necadastrat pr. Ve&ca IV-196-52-11 pr. Nade' IV-1-96-52-13 pr. Ciorta' IV-1-96-52-12 pr. Podei IV-1-96-52-13-1 pr. Roate' necadastrat pr. Nade' IV-1-96-52-13 pr. Roate' necadastrat pr. Nade' IV-1-96-52-13 pr. M$gheru' IV-1-96-52-13-2

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Roua , L reg = 5,0 km ANIF Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pr. Nade', Lreg=1100m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare M$gheru', Lreg=4km; DA Mure' Polder B$l$u'eri dig de protec&ie L=1130m; l=2m; h=2m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Nade' pe raza comunei, Lreg = 5,8 km, Lcons = 2,0 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri -

COMUNA VE#CA

CENTRU COMUNA SAT VE CA

SAT JACODU

SAT S!L!*URI

CENTRU COMUN! SAT NADE* COMUNA NADE$

SAT IGMANDRU SAT PIPEA

SAT M!GHERU* CENTRU COMUNA SAT B!L!U*ERI SAT AGRI*TEU

r. Tarnava Mica IV-1-96-52 Scurgeri de pe versan&i pr. Agri'teu IV-1-96-52-14 pr. Tag necadastrat pr. Nade' IV-1-96-52-13 pr.Valea Ompodo necadastrat pr. Ciorta' IV-1-96-52-12

COMUNA B L U$ERI

SAT CHENDU

SAT DUMITRENI

Rupere baraj Bezid (toat( comuna)

CENTRU COMUN! SAT COROISNM!RTIN COMUNA COROI SNM RTIN

r.Tarnava Mica IV-1-96-52

Dig de ap$rare Coroi, L=1300m; l=4m; h=4m; Pant$ taluz-1: 2 ;Acumulare nepermanent$ B$l$u'eri Vac = 24,5 mil mc, Baraj beton : L = 16 m; h = 19 m; l = 19m; DA Mure' Regularizare Lreg = 3558m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri nu sunt lucr$ri Regularizare pru Domald, L reg = 5342m; DA Mure' - nu sunt lucr$ri ndiguire L =2489 ml l =4 ml, h =0,5-2 m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri -

SAT COROI

r. Tarnava Mica IV-1-96-52

Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) SAT ODRIHEI r.Tarnava Mica IV-1-96-52 r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr.Valea Seleu'ului IV-1-96-52-16 pr.Dosului necadastrat pr. Domald IV-1-96-52-15 Torent Ursoaia necadastrat pr. Hegbea necadastrat pr. Seleu' IV-1-96-52-16 pr. Sntioana IV-1-96-52-17 pr. Fund$tura IV-1-96-52-17-1 Torent Meghindoala SAT ORMENI* pr. Sntioana IV-1-96-52-17 pr.l Domald IV-1-96-52-15 pr. Seleu' IV-1-96-52-16 r.Tarnava Mica IV-1-96-52 V. Nepermanenta necadastrat r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr. Goganului necadastrat r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr.Santioana IV-1-96-52-17 pr. Fund$tura IV-1-96-52-17-1 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. V$id$cu&a necadastrat pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1

SAT *OIMU*

COMUNA VIISOARA COMUNA ZAGAR COMUNA SUPLAC

SAT VII*OARA CENTRU COMUN!

SAT SNTIOANA

CENTRU COMUNA SAT ZAG!R SAT SELEU*

CENTRU COMUNA SAT SUPLAC

SAT IDRIFAIA

SAT LASL!U MARE

SAT LASL!U MIC SAT V!ID!CU A COMUNA BAHNEA CENTRU COMUN! SAT BAHNEA

ndiguire 'i regularizare Lreg = 10,725km; Ldig mal st =1,879km; Ldig mal dr = 1,955km; h med = 1,08m; l med coronament = 4 m DA Mure'

pr. Cund IV-1-96-52-18

ndiguire 'i regularizare Lreg = 9,69 km; Ldig mal st = 0,85km; Ldig mal dr = 0,99 km; h med = 0,87m; l coronament = 2m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

r.Trnava Mic$ IV-1-96-52 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. Le'ului necadastrat pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1 pr. Hula necadastrat torent Sub Viisoare pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1 pr. Bicului necadastrat pr. Idiciu IV-1-96-52-18-1 pr. Lepindea necadastrat pr. Cund IV-1-96-52-18 pr. Geaca'ului necadastrat pr. Recea necadastrat pr. Livezii necadastrat pr. Cund IV-1-96-52-18 pr. Daii necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Daii necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 CENTRU COMUNA SAT MICA Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) torent Dealu pr. lui Tulipa necadastrat torent Groapa Micii pr. Valea Mare necadastrat r.Trnava Mic$ IV-1-96-52 r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 vale nepermanent$ pr.Ceua' necadastrat pr. Haranglab necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52

SAT IDICIU

SAT DAIA

SAT LEPINDEA

SAT CUND

SAT GOGAN

SAT BERNADEA

COMUNA MICA

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

SAT SOMOSTELNIC SAT ABU* SAT C!PLNA DE SUS SAT CEUA* SAT HARANGLAB SAT DEAJ

pr. Hinder necadastrat pr. Bato' IV-1-96-52-19 pr. Haranglab IV-1-96-52-20 pr. Bedea IV-1-96-52-21 Torent pr. S$rata IV-1-96-52-22 r. Trnava Mic$ IV - 1 - 52 pr. Lui Bal necadastrat pr. Bedea IV-1-96-52-21 pr. H$rnglab IV-1-96-52-20 pr. V. Roz$toarelor necadastrat pr. S$rata (Giulu') IV-1-96-52-22 r. Trnava Mic$IV - 1 - 52 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 MUNICIPIUL TRNAVENI pr. *colii necadastrat pr. S$rata IV-1-96-52-22 ORA* TRN!VENI pr. Plopilor necadastrat Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (tot municipiul) pr. Saro' IV-1-96-52-23

- nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare, L=900m; h=1m; Lreg= 0,3km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri ndiguire 'i regularizare Trnava Mic$ la Trn$veni Lreg =22,835km; Ldig = 3km l=2,5-4m; h=3m DA Mure' Regularizare Lreg =2 km cu tuburi diametru 2200 mm DA Mure' ndiguire Prul S$rat Ldig=2,2km; l=3m; h=2,5m DA Mure' ndiguire Prul Plopilor Ldig =640m; l=1,5m; h=2,8 -3m, DA Mure' ndiguire 'i regularizare pr. Saro' la Trn$veni, L dig = 2,0 km, L reg = 1,86 km, L cons = 0,5 km DA Mure' ndiguire L dig = 1130m ldig = 1 - 3m DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare Lreg =410M DA Mure' ndiguire Ldig = 1984m, ldig = 1-3m, h =2/4m DA Mure' Regularizare pr.Dambau Lreg =250m DA Mure' - nu sunt lucr$ri

COMUNA B GACIU

CENTRU COMUNA SAT B!GACIU SAT DELENI CENTRU COMUNA SAT G!NE*TI SAT SUB P!DURE SAT SEUCA SAT P!UCI*OARA

COMUNA G NE$TI

CENTRU COMUNA SAT ADAMU*

SAT CORNE*TI

SAT CR!IE*TI SAT DMB!U SAT CHINCIUS

r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Veres necadastrat pr. Veltului necadastrat pr. Ad$mu' IV-1-96-52-24 r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Corne'ti IV-1-96-52-24a Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. Valea Mare necadastrat pr. Mare necadastrat r.Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Dambau necadastrat pr. Mare necadastrat

COMUNA AD MU$

SAT HEREPEA COMUNA S R #ENI CENTRU COMUN! SAT S!R! ENI CENTRU COMUN! SAT M!D!RA* CENTRU COMUN! SAT BERENI COMUNA BERENI SAT BRA SAT CNDU SAT M!RCULENI SAT DROJDII SAT EREMIENI

pr. Herepea necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Becheci necadastrat pr. Comlod IV-1-74 pr. Comunal necadastrat pr. Nirajul Mic IV-1-67-5 pr. Bra IV-1-67-5-2 pr. Bra IV-1-67-5-2 pr. Cndu necadastrat pr.Livada Mare IV-1-67-5-3 pr. Puturos necadastrat pr. Drojdii necadastrat pr. Eremieni necadastrat pr.S$rat (Va&man) IV-1-63-1 pr. Poclo' IV-1-63 pr. Bozeni necadastrat pr. S$rat ( Bozeni) necadastrat

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA M D RA$

- nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri Regularizare pru Poclo' la CORUNCA Lreg =2,8 km DA Mure' - nu sunt lucr$ri - nu sunt lucr$ri

COMUNA CORUNCA

CENTRU COMUN! SAT CORUNCA SAT BOZENI

Anexa nr. 10 SPA II DE CAZARE $I CAPACIT! I DE PREPARARE A HRANEI Nr crt LOCALITATEA/SPA II DE CAZARE Nr. pers ce pot fi cazate Capacit('i de preparare a hranei Observa'ii

MUNICIPIUL TRGU-MURE$
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. HOTEL CONTINENTAL HOTEL GRAND HOTEL PARC HOTEL TRANSILVANIA HOTEL TINERETULUI HOTEL SPORT HOTEL VOIAJOR HOTEL AMBASADOR CASA AGRONOMULUI PENSIUNEA TEMPO PENSIUNEA ANA PENSIUNEA ANA-MARIA TIP-TOP ESPRESSO VILLA HELVETIA Gr. 'colar Avram Iancu Gr. 'colar Aurel Persu Gr. 'colar C. Brncu i Gr. 'colar Electromure Gr. 'colar Gh. Marinescu Gr. 'colar Ion Vlasiu Gr. 'colar Agricol Gr. 'colar Economic Lic de Art$ Lic Pedagogic Lic. Bolyai Farkas Camping Campus UMF Capus Univ. Petru Maior Agen#ia taberelor colare Hotel Concordia Hotel Atlantic Hotel Everest Camping Sc Unita Casa de oaspe#i Azil de noapte Pensiune Europa Pensiune Casa Adria 224 236 104 131 84 88 67 70 80 12 27 19 0 22 100 1.000 120 30 220 210 140 250 80 200 56 108 1.170 340 180 35 10 44 90 31 95 23 14 MUNICIPIUL TRN!VENI 1. 2. 3. 4. 5. HOTEL IRIS Bloc SC CONTI SA HOTEL TREI BRAZI Cantina CARBID FOX Lic. A. Brseanu 56 36 42 1000 500 120 1000 50 500 75 150 100 180 100 300 42 300 100 100 150 100 200 100 40 100 170 50 100 50 70 350 200 100 300 100

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

'coala de Arte i Meserii Colegiul tehnic Gimnaziul de Stat TRAIAN Gimnaziul de Stat A. IANCU Gimnaziul de Stat Bozia Restaurant TRNAVA Restaurant Cram$ Restaurant STRAND Restaurant STEJARUL Cantina GECSAT Cantina COMARDELEANA C$min cultural Bobohalma 'coal$ general$ Botorca Pensiunea Iris Grup garsoniere PRIM *RIE C$min (internat) Prim$rie (grup colar chimie) C$min cultural Bobohalma Casa Municipal$ de Cultur$ 'c. Gen nr. 5 'c. Gen nr. 6 'c. Gen nr. 7 Casa de cultur$ Internat Lic. Industrie U oar$ Lic. Agroindustrial Gr$dini#a nr. 1 Cant. rest. PARAT RO Cantina CESIRO Cantina Lic. Joseph H Rest. Vlad Dracul Hotel SIGHI'OARA Hotel REX Hotel Steaua Pensiunea Hera Pensiunea Casa cu cerbi 'c. Gen nr. 5 Lic. Lucian Blaga 'c. Gen nr. 1 'c. Gen nr. 2 Casa de cultur$ Gr$dini#$ Pensiunea Class Pensiune Biserica reformat $ Restaurant P$durea Rotund$ Restaurant Br$dule#u Restaurant Stejaru Restaurant Intim

150 700 1000 400 200 800 500 200 100 150 150 150 25 40 SPA II CARE POT FI AMENAJATE 40 200 500

1. 2. 3. 4.

180 200 150 150 MUNICIPIUL SIGHI$OARA 170

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

641 810 1.194 504 108 378 324 2000 1000 220 180 64 64 120 14 10 MUNICIPIUL REGHIN 300 200 300 0 210 240

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

200 400 400 800 100 200 50 100 300 300 300 500 500 500 500 500

13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Restaurant Casablanca Restaurant Izvorul Restaurant Caraiman Hotel Parc Hotel P$durea Rotund$ Pensiunea Anker Pensiunea ANCA Pensiune Valea regilor Motel Adra C$min cultural S$c$dat C$min cultural Ilie ti Hotel Sovata Hotel F$get Hotel Br$det Hotel Aluni Hotel Hefaistos Hotel C$prioara Hotel Tivoli Han Ursu Negru Tab$ra de Copii Popas Cire el Popas Stna de Vale 49 de VILE 'c. Gen nr. 1 'c. Gen nr. 2 'c. Gen nr. 3 Liceul industrial Restaurant Ciuperca Restaurant Transilvania Restaurant Intim Restaurant Parc Pensiunea nr. 1 Pensiunea nr. 2 Pensiunea nr. 5 Hotel Edelweiss C$su#e Bungalow Pensiunea Pasager 0 104 14 ORA$UL LUDU$ 22 200 32 50 50 100 ORA$UL SOVATA 50

500 700 400 100 150 100 200 300 300

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 27. 28.

75 250 303 260 185 251 150 60 40 61 180 106 144 1498 500 600 100 1000 0 0 0

640 440 300 250 600 0 200 360 360 90 50

240 240 240 240 240 960 1200 60 104 130

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HOTEL TRANSILVANIA CABANA SALCMUL C*MIN SC ZAH*RUL SA INTERNAT GRUP 'COLAR SAL* DE SPORT 'C. GEN. NR.1 SAL* DE SPORT 'C. GEN. NR. 2 RESTAURANTUL MURE'UL RESTAURANT NON STOP RESTAURANT STADION RESTAURANT PANEM RESTAURANT BOLOGA

0 20 20 150 500 400

300 100 300 1.250

1.300 400 1.600 1.500 600

12. 13. 14.

RESTAURANT JUMBO CANTINA LUTEX SA Motel Salcmul 'coal$ general$ Str. Mihai E. 'coal$ general$ str. Tudor V. 'coal$ general$ str. Gh. Doja Lic. energetic Rest. M*RUL RO'U Rest. COROANA 'coal$ general$ Cip$u C$min cultural 'coal$ general$ S$lcud C$min cultural 'coal$ general$ Lechin#a C$min cultural 'coal$ general$ Sf. Gheorghe C$min cultural 'coal$ general$ Deag C$min cultural Grup 'colar Cas$ de cultur$ Centrul de S$n$tate 'coal$ general$ Balda C$min cultural Balda 'coal$ general$ Larga C$min cultural S$rm$ elu 'coal$ general$ C$min cultural Vi inelu 'coal$ general$ 'coal$ general$ S$rm$ el Gar$ C$min cultural 'coal$ general$ Sal$ de sport C$min cultural Vidras$u C$min cultural Cerghid C$min cultural Cerghizel C$min cultural Sausa C$min cultural More ti Motel Darina 'coal$ general$ C$min cultural Grup 'colar Cent. Adm. Did. Internat 'coal$ general$ Dumitre ti C$min cultural 250 250 400 350 120 80 50 80 50 100 ORA$UL S!RMA$U 10 ORA$UL IERNUT

900 900 300

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1200 300 400 1300 1500 500 600 0 300 400

200

150

150

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1670 250 170 200 200 60 200 120 140 120 160 140 ORA$UL UNGHENI

100 250 40 0 200 0 200 0 140 0 0 140

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

100 100 100 100 100 80 100 29 ORA$UL MIERCUREA NIRAJULUI

0 0 100 100 100 80 100 500

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

100 120 160 60 40 60 34 300 180

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

'coal$ general$ Tmpa C$min cultural 'coal$ general$ 'ardu Nirajului C$min cultural 'coal$ general$ L$ureni C$min cultural 'coal$ general$ Mo uni C$min cultural C$min cultural Beu C$min cultural Ve#a 'coala general$ Gr$dini#a Restaurant MIXVASS 'coala general$ BEZID C$minul cultural BEZID Cas$ de oaspe#i BEZID Hotel Sofalvi Juliana AC! ARI 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ nr. 2 Popic$rie 'coal$ general$ Roteni C$min cultural 'coala general$ V$leni C$min cultural 'coala general$ Murge ti C$min cultural 'coala general$ Stejeri C$min cultural Stej$ri 'coala general$ G$ie ti C$min cultural C$min cultural Grui or 'coal$ general$ 'coal$ general$ Suveica C$min cultural Suveica 'coal$ general$ Corbe ti Hotel Stej$ri AD!MU$ 'coal$ general$ Ad$mu Gr$dini#$ Ad$mu 'coal$ general$ Corne ti Gr$dini#$ Corne ti 'coal$ general$ Cr$ie ti Gr$dini#$ 'coal$ general$ Dmb$u Gr$dini#$ C$min cultural Ad$mu

60 52 80 20 20 20 80 30 25 20 ORA$UL SNGEORGIU DE P!DURE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1501 21 100 100 20 7 COMUNE

600 300 120 0 300 0 0

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19. 20. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

80 150 250 150 120 200 120 200 50 150 60 100 50 80 90 50 30 60 50 32

0 500 0 0 0 400 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

240 100 150 120 240 70 120 100 280

0 0 0 0 0 0 0 0 280

10. 11. 12. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 8.

C$min cultural Corne ti C$min cultural Cr$ie ti C$min cultural Dmb$u ALBE$TI C$min cultural Boiu 'coal$ general$ Albe ti 'coal$ general$ Boiu 'coal$ general$ Topa M$n$stirea Jacu Hotel EUROPA ALUNI$ 'coal$ general$ Aluni Gr$dini#$ Aluni Dispensar Medic Aluni C$min cultural Aluni 'coal$ general$ Fi#c$u C$min cultural Fi#c$u 'coal$ general$ Lunca Mure ului Gr$dini#$ Lunca Mure ului C$min cultural Lunca Mure ului Casa NIMROD Funda#ia Wass APOLD 'coal$ general$ Apold Cit. s$n$t$#ii C$min cultural 'ae 'coal$ general$ A INTI$ C$min cultural Cec$laca 'coal$ general$ A#inti 'coal$ general$ Botez 'coal$ general$ Istihaza BAHNEA 'coal$ general$ Bahnea 'c. Gen. Nr. 4 Bahnea 'coal$ general$ Gogan 'coal$ general$ Lepindea 'coal$ general$ Idiciu 'coal$ general$ Bernadea 'coal$ general$ Cund 'coal$ general$ Daia C$min cultural Bernadea 'coal$ general$ Gogan C$min cultural Idiciu C$min cultural Lepindea C$min cultural Cund C$min cultural Daia Gr$dini#$ Bahnea C$min cultural Bahnea B!GACIU

250 250 120

250 250 120

150 100 120 20 30 69

300

30 500

350 350 5 300 150 150 150 8 300 100 500 250 200 500 1.350

200 400 200 200

0 400

30 50 20 20

300 80 30 25 20 20 50 20 40 45 20 50 40 60 28 120

1. 2. 3. 4. 5. 9. 1. 2. 3. 4. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 13. 1.

'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Delenii C$min cultural Delenii Club SNGN ROMGAZ Delenii B!LA 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Ercea C$min cultural BAND 'coal$ general$ C$min cultural Gr$dini#$ 'coal$ general$ Fna#e C$min cultural 'coal$ general$ Draculea 'coal$ general$ Negreni 'coal$ general$ M$d$ra ului 'coal$ general$ M$r$ e ti 'coal$ general$ Valea Rece 'coal$ general$ Oroi 'coal$ general$ Petea BATO$ 'coal$ general$ C$min cultural Ferma nr. 1 i 7 'coal$ general$ Goreni C$min cultural 'coal$ general$ Dedrad C$min cultural C$min cultural Uila 'coal$ general$ BERENI 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Bra C$min cultural 'coal$ general$ Cndu C$min cultural 'coal$ general$ Drojdii C$min cultural 'coal$ general$ Eremieni C$min cultural 'coal$ general$ Maia C$min cultural 'coal$ general$ M$rculeni C$min cultural BICHI$ 'coal$ general$

200 100 300 100 350 200 300

275 177 60 150

350 200

500 800 160 120 360 40 20 40 50 60 80 40

500 200 395 150 150 500 250 100 300 500 200 250 400 470

50 200 40 150 30 75 50 100 35 300 70 150 200 200

200 150 150 150 335 220 400

180

180

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 14. 1 2 3 4 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 16. 1. 2. 3. 4. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 12. 13. 19. 1.

C$min cultural 'coal$ general$ Gimbut C$min cultural 'coal$ general$ Nandra C$min cultural 'coal$ general$ Ozd C$min cultural B!L!U$ERI Gr$dini#$ Agri teu 'coal$ general$ Chendu Mic C$min cultural Chendu Mic Hotel Federalcoop BEICA DE JOS 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Beica de Sus C$min cultural 'coal$ general$ Nad$ a C$min cultural 'coal$ general$ Cacuciu C$min cultural 'coal$ general$ 'erbeni C$min cultural 'coal$ general$ Snmihai de P$dure C$min cultural BOGATA C$min cultural Bogata C$min cultural Ranta 'coal$ general$ Bogata 'coal$ primar$ Ranta BREAZA C$min cultural Breaza C$min cultural Filpi u Mare C$min cultural Filpi u Mic 'coal$ general$ Breaza 'coal$ general$ Filpi u Mare 'coal$ general$ Filpi u Mic BRNCOVENE$TI C$min cultural Brncovene ti C$min cultural Idicel C$min cultural Idicel P$dure C$min cultural S$calu de P$dure C$min cultural V$lenii de Mure 'coal$ general$ Brncovene ti 'coal$ general$ Idicel 'coal$ primar$ Idicel P$dure 'coal$ primar$ S$calu de P$dure 'coal$ general$ V$lenii de Mure CEUA$U DE CMPIE 'coal$ general$

107 130 80 110 36 170 226

107 130 80 110 36 170 226

35 130 180 48

180

250 150 100 150 100 150 60 110 200 150 120 150

300 180 200 150 300 250

50 20 100 40

200

80 80 80 120 80 80

260 300 300

200 100 100 100 100 100 50 100 50 150 200 200 150 300

300

2. 3. 4. 5. 6. 7. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 23. 24. 1. 2. 3. 4. 5. 25. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 26. 1. 2. 3.

C$min cultural C$min cultural Voiniceni 'coal$ general$ C$min cultural Cmpeni#a C$min cultural Porumbeni C$min cultural Herghelia CR!CIUNE$TI 'coala gen. Nr. 1 'coala gen. Nr. 2 C$min cultural 'coal$ general$ Corne ti C$min cultural 'coal$ general$ Cinta- Tirimioara C$min cultural 'coal$ general$ Budiu Mic CHE ANI 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ H$d$reni C$min cultural 'coal$ general$ Grindeni C$min cultural CHIHERU DE JOS 'coal$ general$ Chiheru de Jos C$min cultural 'coal$ general$ sat Chiheru de Sus C$min cultural Chiheru de Sus 'coal$ general$ Urisiu de Jos C$min cultural 'coal$ general$ Urisiu de Sus C$min cultural COZMA COROISNM!RTIN Gr$dini#$ Coroisnm$rtin 'coal$ general$ sat Odrihei C$min cultural Odrihei 'coal$ general$ sat Coroi C$min cultural Coroi CRISTE$TI 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ V$lureni C$min cultural Hotel SC VIA PETROLEUM Motel SC Muri Benz Oil SRL CUCERDEA 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Seulia de Mure

300 500 500

300 500 400 500 300

200 100 500 160 300 75 200 70

500 300 200 Dac$ nu e sit. de inunda#ii

250 150 180 100 250 120

200 150 230

120 200 70 150 70 150 180 200 200 150 150 200

25 60 50 40 50 90 150

600 200 150 100 20 29

250 150 60 90

60 32 45

120 70 90

4. 5. 27. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 28. 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C$min cultural Seulia de Mure C$min cultural Bord CUCI 'coal$ general$ Cuci 'coal$ general$ Petrilaca C$min cultural Petrilaca 'coal$ general$ D$t$ eni C$min cultural D$t$ eni 'coal$ general$ Orosia C$min cultural Orosia CR!IE$TI 'coal$ general$ Cr$ie ti C$min cultural Cr$ie ti Biseric$ Cr$ie ti Gr$dini#$ Cr$ie ti 'coal$ general$ sat Mil$ el C$min cultural Mil$ el 'coal$ general$ sat Lefaia C$min cultural Lefaia

25 25

50 50

200 150 100 80 120 60 50 250

350 150 64 56 60 80 60 60 120 160 120 120 300

29. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 30. 1. 2. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

CORUNCA C$min cultural 'coal$ general$ C$min cultural Bozeni 'coal$ general$ Pensiune Dunca Pensiune Sandra Pensiune Fodor Annamaria CHIBED C$min cultural 'coal$ general$ DANE$ C$min cultural Dane Gr$dini#$ Dane C$min cultural Cri C$min cultural Stej$reni 'coal$ general$ Dane 'coal$ general$ Seleu C$min cultural Seleu Gr$dini#$ Seleu S.C. AGROSERV Cas$ parohial$ ortodox$ Seleu Cas$ parohial$ evanghelic$ 'coal$ general$ Cri Casa parohial$ ortodox$ Cri S.C. AGROCRI' HOTEL DRACULA MOTEL FNTNA MARCULUI SC NATURA SRL MOARA SELEU' 250 110 114 13 225 60 15 25 125 250 34 20 50 20 100 150 115 25 40 100 50 50 50 100 300 83 97 160 102 150 30 20 12 8 6 280 10 10 50 0 0

19. 20. 21. 32. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 33. 1. 2. 34. 1. 2. 3. 4. 35. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 36. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 37. 1. 2. 3. 4. 5. 38. 1. 2. 3.

MOARA STEJ*RENI MOARA CRI' Hanul Dracula 2 DEDA C$min cultural Centrul M.S. 'coal$ general$ Bistra Mure ului 'coal$ general$ Filea C$min cultural 'coal$ general$ Pietri C$min cultural EREMITU C$min cultural 'coal$ general$ ERNEI C$min cultural Ernei 'coal$ general$ sat Dumbr$v. C$min cultural Dumbr$vioara C$min cultural sat C$lu eri F!R!G!U 'coal$ general$ F$r$g$u 'coal$ general$ Tonciu 'coal$ general$ Poarta 'coal$ general$ Onuca C$min cultural F$r$g$u C$min cultural Tonciu C$min cultural Poarta C$min cultural Onuca FNTNELE 'coal$ general$ Fntnele Gr$dini#$ Fntnele Centru de asisten#$ i ngrijire la domiciliu Sal$ de sport C$min cultural Fntnele Gr$dini#$ Viforoasa C$min cultural Viforoasa 'coal$ general$ C$lim$ne ti Gr$dini#$ C$lim$ne ti Cl$dire parohie C$lim$ne ti G!LE$TI C$min cultural Troi#a C$min cultural Bedeni C$min cultural Adrianu Mare C$min cultural M$iad C$min cultural G$le ti G!NE$TI C$min cultural G$ne ti C$min cultural Seuca C$min cultural P$uci oara

15 10 17 40

100 50 150 50 100 50 50 50

100 50

100 -

100 150 100 80

200 200 300 150

312 609 122 36 236 226 70 35 548 835 192 71

300 300 50 50 500 100 30 160 20 20 50 150 130 150 50

40 20 20 30 50

180 20 100 50

4. 5. 6. 7. 39. 1. 2. 3. 4. 5. 40. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 41. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 42. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

'coal$ general$ G$ne ti 'coal$ general$ Seuca 'coal$ general$ P$uci oara Parohia romano-catolic$ Seuca GHEORGHE DOJA 'coal$ general$ Tirimia C$min cultural 'coal$ general$ Leordeni C$min cultural Ilieni 'coal$ general$ Satu Nou GLODENI 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ P$ingeni C$min cultural 'coal$ general$ P$cureni C$min cultural 'coal$ general$ Moi a C$min cultural 'coal$ general$ Meri or C$min cultural GORNE$TI 'coal$ general$ C$min cultural Gr$dini#$ Preventoriu 'coal$ general$ Peri C$min cultural Gr$dini#$ 'coal$ general$ Petrilaca C$min cultural 'coal$ general$ Teleac C$min cultural 'coal$ general$ Iara de Mure C$min cultural C$min cultural Ilioara 'coal$ general$ P$dureni C$min cultural C$min cultural Mura Mare 'coal$ general$ Mura Mic$ Hotel Grandlion GURGHIU C$min cultural 'coal$ general$ Colegiul Silvic 'coal$ sat Adrian C$min cultural Adrian 'coal$ sat Ca va C$min cultural Ca va 'coal$ sat Comori

300 125 125 70

600

150

80 20 20 30 40 100 100

1000 200 200 100 80 50 100 120 50 100 150 220 130 1200 200 100

500 250 150 300 450 350 150 200 350 250 150 150 150 150 200 300 80 100 24

600 600 950 550 400 300 150 500 80 100 200

240 240 480 30 50 270 100 150 100 120

9. 10. 11. 12. 13. 43. 1. 2. 3. 44. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 45. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 46. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 47. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 48. 1. 2. 3. 4. 5.

'coal$ sat Fundoaia 'coal$ sat Gl$j$rie C$min cultural Gl$j$rie C$min cultural Or ova 'coal$ P$uloaia HODAC 'coal$ general$ C$min cultural Prim$ria Hodac HODO$A 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Ihod C$min cultural 'coal$ general$ Isla C$min cultural 'coal$ general$ Simbria C$min cultural IB!NE$TI 'coal$ general$ Ib$ne ti C$min cultural 'coal$ Ib$ne ti P$dure C$min cultural 'coal$ sat Dulcea C$min cultural Dulcea ICL!NZEL 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Iclandu Mare C$min cultural Gr$dini#$ Iclandu Mare 'coal$ general$ C$pu u de Cmpie C$min cultural Gr$dini#$ Azil de b$trni IDECIU DE JOS 'coal$ general$ C$min cultural 'coal$ general$ Ideciu de Sus C$min cultural 'coal$ general$ Deleni C$min cultural C$min persoane vrstnice Pensiune Marianne GHINDARI 'coal$ general$ cls. V- VIII Ghindari 'coala primar$ Ghindari C$min cultural Ghindari 'coala primar$ Abud 'coala primar$ Solocma

20 240 150 100 30 100 100

250 300 30 700 30

50 70 50 50 100 70 200 100

120 80 90 50 90 40 100 100 180

75 40 75 75 20 65 100 16 300 250 250 150

60 120 80 120 50 100 150 14 100 300 100 120 120

360 210 350 120 150

200 100 350 70 100

6. 7. 8. 9. 49. 1. 2. 3. 50. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 51. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 53. 1. 2. 3. 4. 5. 54. 55.

C$min cultural Solocma C$min cultural Abud 'coal$ general$ Trei Sate C$min cultural Trei Sate GREBENI$U DE CMPIE C$min cultural Grebeni 'coal$ general$ Grebeni 'coal$ general$ Valea Snpetrului LIVEZENI C$min cultural Livezeni C$min cultural Livezeni C$min cultural Poieni#a C$min cultural Iv$ne ti C$min cultural Sni or 'coal$ general$ Livezeni 'coal$ general$ Poieni#a 'coal$ general$ Iv$ne ti 'coal$ general$ Sni or LUNCA C$min cultural Lunca Gr$dini#$ Lunca C$min cultural B$i#a C$min cultural Frunzeni C$min cultural Logig C$min cultural Sntu 'coal$ general$ Lunca 'coal$ general$ B$i#a 'coal$ general$ Frunzeni 'coal$ general$ Logig 'coal$ general$ Sntu Popas turistic Izvora ul LUNCA BRADULUI 'coal$ general$ C$min cultural SC ALGI IMPEX SRL 'coal$ general$ Neagra C$min cultural Neagra Cabana 'oimi Popas Izvora ul S$lard Funda#ia Integro S$lard Pensiune turistic$ S$lard Caban$ Ocolul Silvic MIHE$U DE CMPIE 'coala general$ Mihe u de Cmpie C$min cultural C$min cultural Mihe u de Cmpie 'coala general$ R$zoarea C$min cultural R$zoarea M!D!RA$ M!GHERANI

150 150 420 250

150 150 300 250

50 150 120

400

300 200 100 200 50 60 350 250 90

80 10 70 50 60 80 60 150 80 50 50 15

250 250 200 200 250 -

15

800 500 150 250 250 70

300 100 50

250 20 18

250 50 0

100 80 80 60 60 -

180

120 -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 56. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 57. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 58. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 59. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

'coal$ general$ M$gherani C$min cultural 'coal$ general$ Torba C$min cultural 'coal$ general$ 'ilea Nirajului C$min cultural MICA 'coal$ general$ Mica C$min cultural 'coal$ sat Ceua C$min cultural Ceua 'coal$ general$ H$r$nglab C$min cultural H$r$nglab 'coal$ general$ 'omo telnic C$min cultural 'omo telnic C$min cultural Abu C$min cultural C$plna de Sus 'coal$ general$ C$plna de Sus C$min cultural Deaj 'coal$ general$ Deaj NADE$ 'coal$ general$ sat Nade C$min cultural sat Nade 'coal$ general$ )igmandru C$min cultural )igmandru 'coal$ general$ M$gheru C$min cultural M$gheru C$min cultural Pipea NEAUA C$min cultural V$da 'coala general$ V$da C$min cultural Neaua 'coala general$ Neaua 'coala general$ Snsimion C$min cultural Snsimion 'coala general$ Rigmani C$min cultural Rigmani C$min cultural Ghine ti 'coala general$ Ghine ti OGRA 'coala general$ Ogra C$min cultural S.C. HARTMAN SRL 'coala general$ Dileul Vechi C$min cultural 'coala general$ Vaideiu C$min cultural 'coala general$ L$scud C$min cultural 'coala general$ Giulu

192 200 48 60 96 150 150 300 400

120 200 200 220 300 400 80 100 180 100 40 390 320

120 200 200 220 300 400 80 100 180 100 40 390 320

800 400 716 220 110 69 90

800 400 716 220 110 69 90

226 192 126 270 64 48 260 44 108 286

300

250

100

160 100 100 50 100 60 60 100 30 150 130 360 100 120

11. 60. 1. 2. 3. 61. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 62. 1. 2. 3 4. 5. 63. 1. 2. 3 4. 5. 6. 64. 1. 2. 3. 4. 65. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

C$min cultural PAPIU ILARIAN C$min cultural Papiu Ilarian 'coala general$ Papiu Ilarian 'coala general$ Ursoaia P!NET 'coala general$ C$min cultural Gr$dini#$ Casa de oaspe#i ref 'coala general$ Berghia C$min cultural Gr$dini#$ Casa de oaspe#i ref 'coala general$ Cue d Casa de oaspe#i ref 'coala general$ H$r#$u C$min cultural 'coala general$ Sntioana de Mure C$min cultural Gr$dini#$ Casa de oaspe#i ref PETELEA 'coala general$ C$min cultural SC ADRA SRL 'coala general$ Habic C$min cultural P!S!RENI C$min cultural P$s$reni 'coala general$ C$min cultural G$l$#eni 'coala general$ C$min cultural Bolintineni 'coala general$ POG!CEAUA 'coala general$ Pog$ceaua 'coala general$ V$leni C$min cultural Pog$ceaua C$min cultural V$leni RCIU Gimnaziul de Stat Gh. 'incai Rciu C$min cultural Rciu As. VATRA Rciu Casa de Cultur$ Vasile Con#iu Rciu 'coala General $ Ulie C$min cultural Ulie 'coala general$ Valea Snm$rtinului 'c general$ Snm$rtinul de Cmpie C$min cultural Snm$rtinul de Cmpie

50

200

800 500 70

500 125 150 200 300 200 120 150 80 120 60 90 150 300 120 150

150 100 100 120 100 90 300 100

250 200 54 150 350

400 600 350

200 200 200 200 70 50

400 350 100 -

400 250 500 250 500 250

160 150 30 100 100 200 40 120 400 500 300 500 -

10. 11. 12. 66. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 67. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 68. 1. 2. 69. 1. 2. 70. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 71. 1. 2. 3. 4. 72. 1. 2. 3. 4.

C$min cultural Nima Rciului 'coala General $ Coasta Mare M$n$stirea Snm$rtin R!STOLI A 'coala general$ C$min cultural 'coala sat Andreneasa 'coala sat Borzia B$c$nie sat G$l$oaia Cabana turistic$ G$l$oaia 'coala sat Iod C$min cultural Iod Caban$ de vn$toare G$l$oaia Canton Tisa RU$II MUN I 'coala general$ C$min cultural Gr$dini#$ 'coal$ sat Mor$reni C$min cultural Mor$reni S.C. MOLDOVAN IMPEX S.C. MONTANA SRL 'coal$ sat Maiore ti C$min cultural Maiore ti 'coal$ sat Sebe C$min cultural Sebe SASCHIZ C$min cultural Motel Sc Comrod S!R! ENI 'coala general$ C$min cultural SNCRAIU DE MURE$ 'coala general$ C$min cultural Gr$dini#$ 'coala general$ Nazna C$min cultural Nazna Gr$dini#$ Nazna SNG. DE MURE$ Restaurant APOLLO / HOTEL Restaurant GEMINI Restaurant ASTORIA Cantina SCPCB SNGER 'coala general$ C$min cultural 'coala general$ Cip$ieni C$min cultural

100 30 300

200 200

200 100 30 20 10 2 30 50 12 16 100 80 30 100 300 50 50

300 300 100 100 200 60 100 100 100 20 30 30 150 300 0 180 500 100

110 18

110 500

150 400

300 250 30 200 350 30

200 20

200 400 60 por#ii/zi 100

1000 300 600 200 1000

73. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 74. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8. 9. 75. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 76. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 77. 1. 2. 3. 4. 78. 1. 2. 3. 4. 5.

SNPETRU DE CMPIE 'coala general$ C$min cultural 'coala general$ Dmbu C$min cultural 'coala general$ Tusinu C$min cultural 'coala general$ Sngeorgiu de Cmpie C$min cultural 'coala general$ Birlibasu Sat C$min cultural SNTANA 'coala general$ C$min cultural 'coala sat Curteni C$min cultural Curteni 'coala sat Chinari C$min cultural Chinari Gr$dini#$ Chinari 'coala sat B$rde ti C$min cultural B$rde ti 'coala sat B$rde ti C$min cultural B$rde ti STNCENI 'coala general$ C$min cultural 'coala general$ Me tera C$min cultural 'coala general$ Ciobotani C$min cultural Caban$ de vn$toare Cerbul Cabane forestiere Stnceni SUPLAC 'coala general$ Gr$dini#$ 'coala general$ Idrifaia C$min cultural 'coala general$ Lasl$ul Mare C$min cultural SUSENI 'coala general$ C$min cultural 'coala general$ Luieriu C$min cultural SNPAUL 'coala general$ C$min cultural 'coala general$ Chirileu C$min cultural 'coala general$ Dileu Nou 100 160 26 50 15 350 150 180 150 270 45 180 750 160 500 60 120 40 60 40 80 12 66 150 100 100 60 0 150 200 30 80 30 70 50 60 30 60 30 30 30 70 200 200 200 50 180 50 160 50 50 30 25 30 300 500 500 700

6. 7. 8 79. 1. 2. 3. 4. 80. 1. 2. 3. 4. 5. 81. 1. 2 3. 82. 1. 2 83. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 84. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 85. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 86. 1.

C$min cultural 'coala general$ Snm$rghita C$min cultural SOLOV!STRU C$min cultural Solov$stru C$min cultural Jabeni#a 'coala General $ Solov$stru 'coala General $ Jabeni#a $INCAI 'coala general$ C$min cultural C$min cultural 'incai Fna#e Biseric$ ortodox$ Lechincioara 'coala general$ Pusta $!ULIA 'coal$ general$ 'coal$ general$ P$dure Motel funda#ia Andrei Provita T!URENI 'coala general$ C$min cultural VALEA LARG! 'coala general$ C$minul cultural 'coala general$ Gr$dini S.C. Salpadicom SRL 'coala general$ Valea Glod. 'coala general$ Valea Fr$#iei 'coala general$ Valea 'unii V!RGATA 'coala general$ C$min cultural 'coala general$ Valea C$min cultural 'coala general$ Mitre ti C$min cultural 'coala general$ Griu orul C$min cultural 'coala general$ Vadu C$min cultural VN!TORI 'coala general$ Brut$rie 'coala general$ Saord 'coala general$ Mureni C$min cultural Feleag 'coala general$ nr. 1 Archita 'coala general$ nr. 2 Archita VE CA 'coala general$

20 10 14

120 100 150 120

270 220 -

150 300 100 100 60

300 100

1.700 148 110 350

100 120

300 400 50 100 50 100 50

300 400 50 50 50 100 50

250 40 50 40 40 40 40 60 60 40

270 120 100

270 240

120 120

120

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 87. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 88. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 89. 1. 2. 3. 4. 90. 1. 2. 3. 4. 91. 1. 2. 92. 1.

C$min cultural Casa de oaspe#i Fostul sediu CAP Locuin#$ de serviciu de la D.M 'coala general$ Jacodu C$min cultural 'coala veche Jacodu C$min cultural vechi Jacodu 'coala general$ S$la uri C$min cultural VII$OARA C$min cultural Vii oara C$min cultural Sntioana C$min cultural Ormeni 'coala General $ Vii oara 'coala General $ Sntioana 'coala General $ Ormeni V!TAVA 'coala General $ V$tava C$min cultural Prim$ria 'coala General $ Dumbrava C$min cultural 'coala Rpa de Jos C$min cultural VOIVODENI C$min cultural Voivodeni C$min cultural Toldal 'coala General $ V-VIII Voivodeni 'coala General $ I-IV ZAG!R 'coala General $ C$min cultural 'coala General $ Seleu Mic C$min cultural ZAU DE CMPIE 'coala General $ Zau de C. 'coala General $ B$rbo i PERI$ Hotel Kapusi 30

110 50 50 100 150 60 80 60 80

150

200 100

250 250 300 150 100 250

300 250 300 300 -

400 300 8 200 400 150 250

390 700 200 600 150 400

100 25 250 150

300

150 200 130 200

150 500 130 300

45 43

50

Anexa nr. 11 ZONELE DE RISC LA INUNDA II $I ACCIDENTE LA CONSTRUC II HIDROTEHNICE

Curs de ap$/toate cursurile de ap$ de pe raza localit$&ii (permanente sau nepermanente), forma&iuni toren&iale COMITETUL LOCAL PENTRU SITUA II DE URGEN ! Surse de risc la inunda&ii: avarii 'i accidente la construc&ii hidrotehnice (diguri, baraje), exces de umiditate Obiective aflate n zone de risc la inunda&ii 'i accidente la construc&ii hidrotehnice

1 COMUNA STNCENI r.Mure' IV-1 CENTRU COMUN! SAT STNCENI

3 DN 15 - 0,6km; magazin s$tesc 'i restaurant; 16 case; 35 ha teren agricol DC Gudea - 1,2km; 9 case drum secundar Zebrac - 0,9km 12 ha teren agricol, 3 case 2 ha teren agricol, 5 case 14 ha teren agricol, 3 case 2 ha teren agricol, 2 case 'osea DN 15 1km gospod$rii 10 fnea&$ 2ha case de vacan&$ 9, fnea&$ 3ha case de vacan&$ 4 drum comunal 1km, gospod$rii 7, fnea&$ 1ha case de vacan&$ 5 gospod$rii 50, teren 20 ha,case 45 gospod$rii 5, teren 2 ha, case 5 gospod$rii 20, teren 10 ha, case 6 gospod$rii 15, teren 15 ha, case 10 gospod$rii 25 , teren 7 ha, case 20 gospod$rii 10, teren agricol 5 ha case 24, gospod$rii 32, teren agricol 78ha stilpi de inalte tensiune LA 20kw-4 buc case 8, gospodarii 14, DC 100 m teren agricol 2 ha teren agricol 120 ha. 50 case, teren agricol 295 ha 1 biserica, re&ele telefon, DN 15 51 ha gr$dini, 4 stlpi nalta tensiune 24 locuin&e, prim$ria, poli&ia, 'coala, DN 15, 2 ha gr$dini 80 locuin&e, 'coala, gr$dini&a 81 ha teren agricol, 26 ha gr$dini, drum comunal 20 locuin&e, 50 ha teren agricol 25 locuin&e, 120 ha teren agricol 4 locuin&e, 6 ha teren agricol

pr. Gudea Mic$ IV-1-33-1 pr. Zebrac IV-1-34 r. Mure' IV-1 pr. V. Me'tera necadastrat r. Mure' IV-1 pr. V.Dusii necadastrat r. Mure' IV-1

SAT ME*TERA SAT CIOBOTANI

COMUNA LUNCA BRADULUI

CENTRU COMUN! SAT LUNCA BRADULUI

pr. Ilva IV-1-35 pr. Fntnel necadastrat pr. Neagra necadastrat

SAT S!LARD CENTRU COMUN! SAT DEDA SAT FILEA SAT PIETRI*

pr. S$lard IV-1-37 r.Mure' IV-1 pr. Deda necadastrat pr. Bistra IV-1-42 pr. Filea necadastrat pr. Pietri' IV-1-45 pr. Dumbrava IV-1-47 r.Mures IV-1 pr. Cimitirului necadastrat pr. Fitcau necadastrat pr. Carbuniste necadastrat r. Mures IV-1 r.Mures IV-1 pr. Patakszer necadastrat pr. Idicel IV-1-50 pr. Luieriu IV-1-52 r. Mures IV-1 pr. Agri' IV-1-49

COMUNA BRNCOVENE$TI COMUNA ALUNI$

COMUNA DEDA

CENTRU COMUNA SAT ALUNIS

SAT LUNCA MURESULUI CENTRU COMUN! SAT BRNCOVENE*TI SAT IDICEL SAT S!CALU DE P!DURE SAT V!LENII DE MURE*

pr. Rpa IV-1-48 COMUNA IDECIU DE JOS CENTRU COMUN! SAT IDECIU DE JOS SAT DELENI r.Mures IV-1 pr. Deleni IV-1-53 pr. Idicel IV-1-50 r. Mures IV-1 pr. Hatarpatak necadastrat pr.Gorbai necadastrat SAT LUIERIU pr. Luieriu IV-1-52 pr. Valea necadastrat r. Mures IV-1 r. Gurghiu IV-1-54 pr. Agricultorilor necadastrat pr. Temni &ei necadastrat pr. Trandafirilor necadastrat pr. Bodogaia necadastrat pr. Mocear IV-1-55 r. Mures IV-1 pr. Beica IV-1-56 pr. Habic IV-1-57 r. Mures IV-1 pr.Viilor necadastrat pr. Ijeu necadastrat pr. Lu& IV-1-59 r. Mures IV-1 pr. Petrilaca IV-1-58 pr. Iara IV-1-58-1 pr. Lu& IV-1-59
SAT PETRILACA DE MURE*

COMUNA SUSENI

CENTRU COMUNA SAT SUSENI

10 locuin&e, 15 ha teren agricol 6 ha gr$dini, teren fotbal C.F., L = 0,7 km sta&ie de Sortare Valpet case + gospod$rii 10, teren agricol 10ha case + gospod$rii 5, ferma zootehnic$, teren agricol 12 ha case 80; gospod$rii 135; centrala dig. Romtelecom; gr$dini&a, teren agricol 80 ha; sediul poli&iei case 5, gospod$rii 8, teren agricol 3 ha sediul prim$riei; locuin&e 15;gospod$rii 25 gospod$rii 5, teren agricol 15 ha teren agricol 80 ha 300 gospod$rii, 3 institu&ii publice, 4 agen&i economici, 1,3 km D.J 300m re&ele ap$,1 km re&ea telefon,352 ha teren 40 gospod$rii, 4 agen&i economici, 500 ml D.J., 1200 ml re&ele ap$ 35 gospod$rii, 300 ml re&ele apa canal, 250 ml re&ele electrice, 3 ha teren 2 gospod$rii, 0,1 km DJ,1 pode&, 0,2 ha teren 42 case, 50 ml DJ, 50 ml re&ele electrice, 0,5 ha teren 20 gospod$rii, 1,3 km DJ, 50 ml re&ele ap$, 60 ml re&ele electrice, 2 ha teren 3 gospod$rii, 100 nl DJ, 60 ha teren case 21, gospod$rii 21 teren agricol 120 ha teren agricol 50 ha teren agricol 15 ha terenuri agricole 50 ha, gospod$rii 50, SC Grand Lion Alcom SRL, sta&ia de sortare terenuri agricole 50 ha, gospod$rii 125, SC Levicris SRL, SC Viliandcom SRL terenuri agricole 30 ha terenuri agricole 50 ha terenuri agricole 30 ha, sta&ia de sortare terenuri agricole 150 ha, gospod$rii 200, SC Ergostar SRL, SC Remington SRL, SC Emiza SRL, SC K K Turism SRL, Brut$ria Talizlact, Depozit Nr.2 Peri', SC Mark Prod Holz SRL terenuri agricole 10 ha terenuri agricole 30 ha teren agricol 80 ha, gospod$rii 25 teren agricol 10 ha teren agricol 15 ha, gospod$rii 15 teren agricole 5 ha, gospod$rii 10 teren agricole 20 ha teren agricole 10 ha gospod$rii 10, teren agricol 150 ha, DJ 0,2km re&ele de electricitate, conducte de gaz metan,re&ele de telefonie, SC TREPDATE SRL, SC RUTTRANS S.R.L. teren agricol 50 ha gospod$rii 60, prim$ria, 'coala, poli&ia, SC PERAL SRL, Cooperativa de Credit, teren

MUNICIPIUL REGHIN

ORA* REGHIN

CARTIER APALINA CARTIER IERNU ENI CENTRU COMUNA SAT PETELEA

COMUNA PETELEA

CENTRU COMUNA SAT GORNE*TI

SAT PERI*

pr. Petrilaca IV-1-58 pr. Teleac necadastrat pr. Murii necadastrat pr. Murii necadastrat pr. Ilioara necadastrat pr.l P$dureni necadastrat r. Mure' IV-1 pr. Lu& IV-1-59 pr.l *ar IV-1-60

COMUNA GORNE$TI

SAT TELEAC SAT MURA MARE SAT MURA MIC! SAT ILIOARA SAT P!DU-RENI

COMUNA GLODENI

CENTRU COMUN! SAT GLODENI

agricol 15 ha, moara, centrul de colectarea laptelui, magazin mixt, farmacia Fitonia pr. Galambod necadastrat SAT MERI*OR SAT ERNEI SAT DUMBR!VIOARA SAT ICLAND pr. Alma' necadastrat pr. Terebics IV-1-61 pr. Rt necadastrat pr. Terebics IV-1-61 r. Mure' IV-1 pr. Gropile Lu&ului necadastrat pr. Tofal $u IV-1-61-1 pr. Valea Terebiciului IV-161 pr. S$rat necadastrat pnza freatic$ SAT TOFAL!U SAT COTUS CENTRU COMUN! SAT SNTANA DE MURE* SAT CURTENI SAT CHINARI SAT B!RDE*TI pr. Tofal $u IV-1-61-1 pr. Tofal $u IV-1-61-1 r. Mures IV-1 pr.Voiniceni IV-1-62 r. Mures IV-1 Pr. Mare necadastrat r. Mures IV-1 pr. B$rde'ti necadastrat gospod$rii 80 , terenuri agricole 3 ha gospod$rii 30 , terenuri agricole 10 ha gospod$rii 5 gospod$rii 3 gospod$rii 3 case 100, gospod$rii 130, parcele particulare 60 case 200, gospod$rii 200 , prim$rie, poli&ie, drum na&ional DN 15 teren al prim$riei 12 ha, case 40, gospod$rii 40, drum na&ional DN 15 teren agricol 80 ha case 40, gospod$rii 40 , drum na&ional DN 15 parcele 65 gospod$rii 2 , parcele 4 teren agricol 15 ha teren agricol 15 ha, gospod$rii 28, case 8 teren agricol 30 ha. strada C$r$mizilor, gospod$rii -4 teren agricol 15 ha. teren agricol 10 ha.gospod$rii 30, case 11 zona inundabil$ cartier Unirii; gospod$rii 1320 ;str$zi 36; institu&ii 12 ;obiective economice 135; L re&ea ap$ potabil$ 5,81 km; L re&ea de canalizare 11,79km; L re&ea de alimentare cu gaze 22,11km; nr. posturi de transformare 22; L linii electrice subterane 31,8km; L liniilor electrice aeriene 14,9km;L liniilor telefonice subterane 12,58 km; L liniilor telefonice aeriene 12,51 km locuin&ele din str$zile Cotitura de jos, Fnului, Inului, Lucernei, Trifoiului, Gurghiului, Pomilor. Teren agricol 15 ha Locuin&ele din str$zile: Ecaterina Varga, Cri'an, Emil Dandea, Rndunelelor, Govora, Somnului, S$lciilor, Ghiocelului, Prim$verii. Amplasate in zona podurior: str. L. Rebreanu, str. I. Maniu, str. Libert$&ii. gospod$rii 30, case 30 gospod$rii 10, case 10 gospod$rii 10 , case 10 gospod$rii 30, case 30 15 case, 15 gospod$rii teren agricol 15 ha ( p$'une 8 ha, arabil 7 ha) teren agricol 5 ha gospod$rii 3 gospod$rii 5 gospod$rii 5

COMUNA SNGEORGIU DE MURE$

COMUNA ERNEI

CENTRU COMUN! SAT SNGEORGIU DE MURE*

COMUNA SNTANA DE MURES

ORA* TRGU MURE* MUNICIPIUL TRGU MURES

r. Mure' IV-1

Prul Be'a necadastrat

pr. Poclo' IV-1-63

Canal Besa necadastrat lac piscicol lac privat pr. Cerevapa necadastrat pr.Nedenumit necadastrat COMUNA CRISTE$TI SAT CRISTE*TI CENTRU COMUNA ORA* UNGHENI SAT CERGHID SAT CERGHIZEL r. Mure' IV-1 r. Mure' IV-1 pr. Cerghid IV-1-67-12 pr. Cerghid IV-1-67-12 pr.Satului Vechi necadastrat

ORA$UL UNGHENI

COMUNA SNPAUL

CENTRU COMUNA SAT SNPAUL SAT VALEA IZVOARELOR SAT SNMARGHITA SAT CHIRILEU SAT DILEU NOU CENTRU COMUN! SAT OGRA SAT L!SCUD SAT GIULU* SAT VAIDEIU SAT DILEU VECHI ORA* IERNUT

r. Mure' IV- 1 pr. Mare IV 1 69 pr. Mare IV 1 69 r. Mure' IV-1 r. Mure' IV- 1 Canal r. Mure' IV- 1 r. Mure' IV- 1 pr.Valea L$scudului IV-1-70 pr.S$rata IV-1-72 pr. Valea din Sus necadastrat pr. Valea din Jos IV-1-71 r. Mure' IV- 1 r. Mure' IV- 1 pr. Cucerdea IV-1-72-1 r. Mure' IV- 1 pr. Comlod (Lechin&a) IV-1-74 pr. L Munteanu (S$lcud) IV-1-75-1 r. Mure' IV- 1 pr. Valea S$lcudului necadastrat pr. Valea LuncilorIV-1-75 r. Mure' IV- 1 pr. Dup$ Deal necadastrat r. Mure' IV- 1 pr. Valea Iglelor necadastrat r.Mure' IV- 1 pr. Ranta IV-1-76 r.Mure' IV- 1 pr. De Cmpie IV-1-78 pr. Cioarga necadastrat torent strada Viilor necadastrat r. Mure' IV- 1 pr. Castel necadastrat pr. De Cmpie IV-1-78 pr. Fund$tura necadastrat

gospod$rii 27, teren agricol 300 ha teren arabil 50 ha locuin&e 15, gospod$rii 110 , teren arabil 10 ha , re&ea gaz locuin&e 8 , gospod$rii 8, teren arabil 10 ha locuin&e 20 ,gospod$rii 20 , DC 400 m locuin&e 5, gospod$rii 7 gospod$rii 30 locuin&e 3 , gospod$rii 3 , drumuri: DC 770m, terenuri: arabil 120ha, p$'uni 65ha locuin&e 2, gospod$rii 2 , teren arabil 1,5ha, fne&e 1,5ha locuin&$ 1,gospod$rii 1, magazin mixt, drumuri n localitate: 400m,re&ele gaz 400m, poduri: 2, teren arabil: 1,5ha, fne&e: 5ha teren arabbil 3ha, fne&e 15ha teren arabil 10 ha, 1 pod gospod$rii 90 ,obiective 8 , DJ 152A 0,5 km, teren arabil 250 ha, 3 str$zi, E60 1km gospod$rii 55 , obiective 3 , teren arabil 300 ha , str$zi 3 gospod$rii 30 , teren agricol 30 ha , pod CFR 1 , subtravers$ri 2 gospod$rii 20 , podete 3 , punti 9 , DC 500m, teren arabil 100 ha, poduri 2 gospod$rii 20, teren agricol 30 ha, pode&e rutiere 2, pun&i pietonale 2 gospod$rii 20 , teren agricol 30 ha , pode&e rutiere 2 case 55 , gospod$rii 60 , teren arabil 200 ha, p$'une 90 ha , fnea&$ 10 ha, fnea&$ 20 ha gospod$rii 40 , fnea&$ 20 ha case 110 ,gospod$rii 110 , teren arabil 400 ha, p$'une 10 ha , fnea&$ 50 ha teren arabil 2 ha case 61 ,gospod$rii 61 , teren arabil 35 ha , p$'une 10 ha , fnea&$ 35 ha gospod$rii 10 case 2, gospod$rie 1 1 pode& situat la intersec&ia DE 194 cu Prul Ranta case 55 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini;teren arabil 46 ha case 12 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini; teren arabil 'i fnea&$ 15 ha case 3 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini; teren arabil 2 ha cas$ 1 , societ$&i comerciale 2 ; DN -15 (E 60) str. Republicii case 6 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini;teren arabil 35 ha cur&i, gr$dini case 10 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini;teren agricol(arabil, fnea&$) 50 ha case 8 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini; teren agricol(arabil, fnea&$) 5 ha

ORA$UL IERNUT

COMUNA OGRA

SAT CIP!U

SAT LECHIN A SAT SALCUD CENTRU COMUN! SAT CUCI

COMUNA CUCI

SAT PETRILACA SAT D!T!*ENI

SAT OROSIA CENTRU COMUN! SAT BOGATA SAT RANTA

COMUNA BOGATA

ORA$UL LUDU$

ORA* LUDU*

SAT GHEJA SAT RO*IORI

torentul str. Hait$u necadastrat torentul str. Dahu necadastrat COMUNA CHE#ANI CENTRU COMUN! SAT CHE ANI SAT H!D!RENI SAT GRINDENI CENTRU COMUN! SAT IB!NE*TI SAT DULCEA SAT IB!NE*TIP!DURE r. Mure' IV I pr. Grindeni IV I 80 Rul Arie' IV I 81 pr. Grindeni IV I 80 r. Gurghiu IV-1-54 pr. Grla necadastrat pr. Micolea necadastrat pr. Gurghiu IV-1-54 r. Gurghiu IV-1-54 r.Gurghiu IV-1-54 r. Gurghiu IV-1-54 r.Gurghiu IV-1-54 pr. Hod$cel necadastrat r.Gurghiu IV-1-54 pr. Isticeu IV-1-54-9 pr. Isticeu IV-1-54-9 pr. Valea Carelor necadastrat pr. Strmbului necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 pr. Or'ova IV-1-54-11 Canal Or'ova pr. Garcin necadastrat r. Gurghiu IV-1-54 pr. Ca'va IV-1-54-10 pr. Beica IV-1-56 pr. Richi &i'oaia necadastrat pr. Ca'va IV-1-54-10 pr. Richi &i'oaia necadastrat pr. P$uloii IV-1-54-10-1 pr. Or'ova IV-1-54-11 pr. Or'ova IV-1-54-11 r. Gurghiu IV-1-54

case 6 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini; 1 DC 1km case 10 , anexe gospod$re'ti, cur&i, gr$dini; teren agricol 2 ha case 'i gospod$rii 320, prim$rie, 'coal$, dispensar, 2 biserici, re&ea gaz, re&ea electric$, 16km DC, 100 ha teren agricol gospod$rii 9 teren agricol 9 ha locuin&e 'i gospod$rii 6 7 locuin&e, 7 gospod$rii 3,10 ha teren arabil 1,1 ha teren fna&e, DJ 153C 6 locuin&e, 1 camin cultural 2,7 ha teren fna&e 4 gospod$rii, 2,5 ha teren arabil 0,05 ha teren fna&e, DJ 153 C 4 ha fna&e 24 locuin&e, 24 gospod$rii 30 ha teren arabil 18 gospod$rii , 8 ha teren arabil 8 ha teren agricol 2 ha teren agricol 30 locuin&e, 30 gospod$rii 9 ha teren arabil 2 locuin&e, 2 gospod$rii, 1 ha teren arabil 3 locuin&e, 3 gospod$rii, 5 ha teren arabil case 12 , gospod$rii 12 , DC 7, DJ 154E, terenuri agricole 20ha 1 pode& (DJ 153C) 1 pode& (DC 9) teren agricol 5 ha teren agricol 8 ha pode&e 2 pode&e 2 pode& 1 pode&e 3 pode&e 2 pode& 1 pode&e 2 pode& 70 locuin&e(gospod$rii), 2,5 km re&ea stradal$, 1 pod din lemn, 170 ha teren agricol

COMUNA IB NE$TI

SAT TISIEU CENTRU COMUN! SAT HODAC COMUNA HODAC SAT DUBI*TEA DE P!DURE

SAT TOACA

CENTRU COMUN! SAT GURGHIU

SAT ADRIAN SAT CA*VA SAT COMORI SAT FUNDOAIA SAT GL!J!RIE COMU NA COMUNA GURGHIU SOLO V STR U SAT LARGA
SAT P!ULOAIA

SAT OR*OVA SAT OR*OVA P!DURE CENTRU COMUN! SAT SOLOV!STRU

r. Gurghiu IV-1-54 SAT JABENI A torent Prul Dosului necadastrat torent Garcin-Mociar necadastrat pr. Valea Rpii IV-1-48 pr. Seaca necadastrat pr. Valea Rpii IV-1-48 pr. Valea Dumbr$vii IV-1-47 pr. Chiheru (N$da'a) IV-1-56-1 pr. Chiheru (N$da'a) IV-1-56-1 pr. Urisiu necadastrat pr. Urisiu necadastrat pr. Cotii necadastrat pr. Beica IV-1-56 pr. Lu& IV-1-59 pr. Lu& IV-1-59 pr. Csrt necadastrat pr. V. Uilei necadastrat pr. Lu& IV-1-59 pr. Fle& (Logig) IV-1-59-4 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Bogancsos necadastrat pr. Lu& IV-1-59 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Local necadastrat SAT TOLDAL CENTRU COMUN! SAT LUNCA COMUNA LUNCA Vale nepermanent$ necadastrat$ pr. Valea Luncii IV-1-59-4-2-1 pr. Blajii necadastrat pr. Dupa Dos necadastrat SAT BAITA pr. Valea Baii IV-1-59-4-2 pr. Valea Seaca necadastrat pr. Valea Baii IV-1-59-4-2 pr. De la Buna necadastrat pr. Fle& (Logig) IV-1-59-4 pr. Din Oltoi necadastrat

7 locuin&e(gospod$rii), 1,5 km re&ea stradal$, 65 ha teren agricol, DJ 154 E-0,3 km, 2 poduri din lemn, 1 pod din beton, ap$r$ri de mal-800m.l, zona de agrement b$ile S$rate Jabeni&a 12 locuin&e(gospod$rii), 1,5 km re&ea stradal$, 45 ha teren agricol 16 locuin&e(gospod$rii), 0,9 km re&ea stradal$, 4 podete, 85 ha teren agricol 29 gospod$rii, 29 case 27 gospod$rii, 27 case 37 gospod$rii, 37 case 21 gospod$rii, 21 case 6 locuin&e, 12 gospod$rii, Terenuri agricole (anul 2007) 7 locuin&e, 14 gospod$rii, Terenuri agricole (anul 2007) 5 locuin&e, 11 gospod$rii, Terenuri agricole (anul 2007) 5 locuin&e, 11 gospod$rii, Terenuri agricole (anul 2007) 2 locuin&e Gospod$rii 4 Teren agricol 10 ha 8 case, 8 gospod$rii 10 ha teren agricol 5 ha teren agricol 5 ha teren agricol 5 case, 5 gospod$rii, 65 ha teren agricol 20 ha teren agricol 3 case, 3 gospod$rii 2 case, 1 gospod$rie 28 case, 2,5 km DC, 220 ha teren agricol 11 case, 0,4 km DC secundar, 20 ha teren agricol 16 case, 1,5 km DC secundar, 15 ha teren agricol 38 case, 1km DC secundar, 10 ha teren agricol 15 gospodarii; 70 ha teren agricol 1 gospodarie, 3 ha teren agricol 3 ha teren agricol 18 gospodarii; 10 ha teren agricol 60 ha teren agricol 30 ha teren agricol 10 gospodarii 10 gospodarii; 40 ha teren agricol 2 ha teren agricol

COMUNA V TAVA

CENTRU COMUN! SAT V!TAVA SAT RPA DE JOS SAT DUMBRAVA CENTRU COMUN! SAT CHIHERU DE JOS SAT CHIHERU DE SUS SAT URISIU DE SUS SAT URISIU DE JOS CENTRU COMUN! SAT BEICA DE JOS CENTRU COMUN! SAT BATO*

COMUNA BATO$

COMU NA BEICA DE JOS

COMUNA CHIHERU DE JOS

SAT DEDRAD SAT UILA

COMUNA BREAZA

CENTRU COMUN! SAT BREAZA SAT FILPI*U MARE SAT FILPI*U MIC

COMUNA VOIVODENI

CENTRU COMUN! SAT VOIVODENI

SAT FRUNZENI

SAT LOGIG

SAT SNTU

COMUNA COZMA

CENTRU COMUN! SAT COZMA SAT VALEA SASULUI SAT VALEA UNGURULUI CENTRU COMUN! SAT F!R!G!U SAT TONCIU CENTRU COMUN! SAT B!LA SAT ERCEA CENTRU COMUN! SAT CEUA*U DE CMPIE

pr. Valea Sintului necadastrat Valea Baii IV-1-59-4-2 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Florilor IV-1-59-4-2 pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Valea Ungurului necadastrat pr. Sar IV-1-60 pr. Satului necadstrat pr. Agri' IV-1-59-5 pr. Fna&ele IV-1-60-2 canale (Belean Rus Alexandru Pevale) pr. Ercea IV-1-60-1 pr. Voiniceni IV 1 62 pr. Comlod IV-1-74 pr. Valea Ceua'ului necadastrat pr. Valea Ceua'ului necadastrat pr. S$bed necadastrat pr. Valea Culpiu necadastrat pr. Voiniceni IV 1 62 pr. Poclo' IV-1-63 pr. Cuie'd IV-1-65 pr. Cuie'd IV-1-65 pr. Valea Beghia IV-1-65-2 pr. Valea Perilor necadastrat valea Sntioana necadastrat r. Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Hodo'a IV-1-67-4 r. Niraj IV-1-67 r. Niraj IV-1-67 pr. Ferencvolye necadastrat r.Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6

5 ha teren agricol 60 ha teren agricol Gospod$rii 15, Teren agricol 60 ha Gospod$rii 6, Teren agricol 20 ha Gospod$rii 1, Teren agricol 2 ha Gospod$rii 3, Teren agricol 20 ha 10 case 'i gospod$rii, 200m DN, 0.5ha fne&e, 3 pode&e cu debit redus 8 case 'i gospod$rii 6 case 'i gospod$rii, 10 ha teren arabil 'i fne&e, 2 pode&e cu debit redus Gospod$rii 1, Teren agricol 25 ha, Drumuri 3,0 km 20 ha teren agricol Gospod$rii 6, Teren agricol 20 ha 5 case, 10 gospod$rii gospod$rii 15 teren agricol 70 ha 6 case, 6 gospod$rii, DN 300m 8 locuin&e 'i gospod$rii 6 case, 6 gospod$rii 10 gospod$rii 15 ha teren arabil Gospod$rii 20, Teren agricol 20 ha 2 case afectate, 3 gospod$rii 0,8 ha teren agricol 2 ha fne&e 2 case, 5 gospod$rii 2 case, 4 gospod$rii teren agricol 3 ha Gospodarii 110 Teren agricol 300 ha Teren agricol 3 ha teren agricol 2 ha teren agricol 4 ha teren agricol 7 ha, gospod$rii 5, case 11 teren agricol 3 ha Gospodarii 120 Teren agricol 80 ha 12 gospod$rii, 5 ha teren agricol

COMUNA CEUA$U DE CMPIE

COMUNA B LA

COMUNA F R G U

SAT CMPENI A SAT CULPIU

COMUNA P NET

SAT CUIE*D CENTRU COMUN! SAT P!NET SAT BERGHIA SAT SNTIOANA DE MURE* CENTRU COMUN! SAT V!RGATA

COMUNA V RGATA

SAT MITRE*TI SAT VALEA SAT VADU SAT GRIU*ORUL

SAT TMPA

SAT DUMITRE-*TI SAT *ARDU NIRAJULUI SAT L!URENI

COMUNA G LE$TI

CENTRU COMUN! SAT G!LE*TI

SAT MAIAD

SAT SNVASII SAT ADRIANU MARE SAT ADRIANU MIC

r. Nirajul Mare IV-1-67 pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 pr. Valea spre Sardu IV-1-67-6 r. Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Lucion IV-1-67-8a-1-1 pr. Maiadului IV-1-67-8 r. Niraj IV-1-67 pr. Maiadului IV-1-67-8 pr. Dorma necadastrat pr. Dorma necadastrat r.Niraj IV-1-67

9 gospod$rii, 6 ha terern arabil 8 gospod$rii, 3 ha terern arabil 15 gospod$rii, 4 ha terern arabil 1,8 ha tren agricol Gospodarii 120, Teren agricol 800 ha Drum comunal 8 km Gospodari 10, Teren agricol 5 ha, Drum comunal 0,8 km 0,8 ha teren agricol, 60 m DC 5 case, 7 gospo$rii, 1 ha teren agricol 5 case, 2 gospo$rii, 700 m drum local 3 case, 2 gospod$rii, 0,6 ha teren agricol 2 case, 4 gospod$rii, 200 m drum comunal Imobile 26 case 'i gospod$rii, Imobile imp.ridicat$: moar$; Teren 7,5ha intrav., 160ha extrav., C$i acces DC42 680m, DS5 250m, Dexpl. 810m Gospodarii 130, Teren agricol 1400 ha, Drum jude&ean 10 km, Drum comunal 11km Imobile 18 case 'i gospod$rii, Imobile imp.ridicat$: disp.Veterinar, camin cultural; Teren 2,7ha intrav., C$i acces DJ151D 50m, DS7 50m Imobile 14 case 'i gospod$rii; Teren 2,7ha intrav. 10 ha extrav., C$i acces DS23 40m, DS22 30m, DS22/1 40m, DS21 10m Imobile 9 case 'i gospod$rii; Teren 3ha intrav. 15 ha extrav., C$i acces DJ 151D 750m, DC40 150m, DS14 140m Imobile 10 case 'i gospod$rii; Teren 1ha intrav., C$i acces DS13 130m, DS12 50m 5 case, 5 Societ$&i comerciale, 3 str$zi, re&ea de gaz, 40 gr$dini Gospodarii 150, Teren agricol 5000 ha Ob economice 4 Drumuri 13 km 10 case, 10 gr$dini 10 case, 10 ha teren arabil, 15 gr$dini 3 case, 5 gr$dini 70 ha teren agricol 5 case 8 case 2 case, 10 ha teren arabil 10 ha teren arabil 20 ha teren agricol 10 case , 10 gr$dini 90 ha teren agricol, 20 case (gospod$rii) n Cr$ciune'ti, 62 case (gospod$rii) n Foi Gospodarii 200, Teren agricol 1000 ha, Drumuri 10,0 km 2 case (gospod$rii) n Cr$ciune'ti

COMUNA P S RENI

CENTRU COMUN! SAT P!S!RENI

Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Togat necadastrat pr. P$durea IV-1-67-8a-2 r. Niraj IV-1-67 pr. Kincses necadastrat r. Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. Stejarul necadastrat pr. Pipas necadastrat rul Niraj IV-1-67 rul Niraj IV-1-67 pr. Roteni necadastrat pr. Mare(Grui'or) necadastrat pr. Mare(Corbe'ti) necadastrat pr. Oaia (Vaia) IV-1-67-8a-3 pr. Suveica (Vaia) necadastrat pr. Valea Suveica necadastrat r.Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) pr. V. Cr$ciune'ti necadastrat$

SAT BOLINTINENI

CENTRU COMUN! SAT AC! ARI

COMUNA AC #ARI

SAT STEJERI* SAT MURGE*TI SAT ROTENI SAT GRUI*OR SAT CORBE*TI SAT V!LENI SAT SUVEICA

COMUNA CR CIUNE$TI

CENTRU COMUN! SATE CR!CIUNE*TI *I FOI

SATE CIBA *I NICOLE*TI SATE CINTA *I TIRIMIOARA

r. Niraj IV-1-67 r. Niraj IV-1-67 canal Bene necadastrat

120 ha teren agricol, 1 cas$ (gospod$rie) n Ciba, 42 case (gospod$rii) n Nicole'ti 60 ha teren agricol,35 case/gospod$rii Cinta 4 case (gospod$rii) n Tirimioara, 1 Societate Comercial$ 110 locuin&e, 150 gospod$rii, Sc.Gen Gheorghe Doja, Gr$dini&a, Poli&ia, C$min Cultural, Prim$rie, 4 magazine, pod pe DJ151 D, 2 km DJ 151D, terenuri agricole 150 ha Gospodarii 80, Teren agricol 300 ha, Drumuri 2 km Pod din b.a, 0,5km drum jude&ean DJ 151D, 0,5km drum comunal,100ha de teren agricol 75 locuin&e, 90 gospod$rii, camin cultural, 2 magazine, terenuri agricole 50 ha terenuri agricole 20 ha 30 case, 33 gospod$rii 13 locuin&e, 50 ha teren agricol 33 gospod$rii, 1,3 km DC, 35 ha teren agricol, 28 case

CENTRU COMUN! SAT GHEORGHE DOJA

r.Niraj IV-1-67 Rupere baraj Valea (toat( comuna) Canal Ciba Nicole'ti necadastrat r. Niraj IV-1-67 Canal Ciba Nicole'ti necadastrat r. Niraj IV-1-67 pr. Satu Nou necadastrat pr. Tirimia IV-1-67-11 pr. Valea Vaidacu&a necadastrat$ pr. Valea Botoseghi necadastrat$ r. Niraj IV-1-67 Canal J2 pr. Nagypatak necadastrat pr. Hodo'a IV-1-67-4 pr. Isla necadastrat pr. igan IV-1-67-5-1 pr. Nirajului Mic IV-1-67-5 torent nedenumit pr.necadastrat pr. Comlod IV-1-74 pr. Valea Urmeni'ului IV-1-74-7-1 pr. Bunii necadastrat pr. Fund$tura necadastrat pr. Fundata necadastrat

SAT ILIENI SAT SATU NOU COMUNA GHEORGHE DOJA

SAT TIRIMIA

SAT LEORDENI CENTRU COMUN! SAT HODO*A SAT ISLA

15 ha teren agricol, 12 gospod$rii 100 ha teren agricol, 17 gospod$rii teren agricol Gospodarii 25, Teren agricol 30,0 ha, Drumuri 6,0 km 18 gospod$rii, DJ 153A 150 m DC 0,15 ha teren agricol 7 locuin&e 15 locuin&e, 110 gospod$rii, 10 ha t. arabil 24 gospod$rii, baza de recep&ie sfecl$, 100 ha teren agricol, Biserica Baptist$ 4 gospod$rii, 20 ha teren agricol 4 gospod$rii 2 case, 10 ha t. agricol, SC Oprea Avicom 2 gospod$rii, 15 ha teren agricol 30 ha teren, 4 gospod$rii 5 ha fnea&$ 10 case, 10 gospod$rii inundate n anii: 1970, 1975, 1998, 2005 Teren agricol 30 ha n anii :1970, 1975, 1998, 2005 5 gospod$rii inundate n anul 1998 Gospodarii 10, Teren agricol 3 ha, Ob economice 1 Gospodarii 5, Teren agricol 15 ha DJ 152 A - 50m

COMUNA HODO$A

SAT TORBA

CENTRU COMUN! SAT CR!IE*TI

COMUNA CR IE$TI

SAT MILA*EL SAT NIMA MILA*EL

COMUNA RCIU

CENTRU COMUN! SAT RCIU SAT SNM!RTINU DE CMPIE SAT *INCAIFNA E SAT M!R!*E*TI

COMU NA BAND

pr. Mila'el IV-1-74-7-1 pr. Nima Mila'el necadastrat pr. Comlod IV-1-74 pr. S$r$turi IV-1-74-6 pr. Valea Ulie'ului, Comlodul IV-1-74 pr. Fna&e-*incai necadastrat pr. Dr$culea IV-1-74-8 pr. V. M$lii necadastrat

COMUNA GREBENI$UL DE CMPIE

CENTRU COMUN! SAT GREBENI* SAT VALEA SNPETRULUI SAT LEORIN A ORA* S!RMA*U

pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr. V.Barbului necadastrat pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr. V. Snpetrului necadastrat pr. Hrtoape IV-1-74-8-1 pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Frata IV-1-78-4-1 pr. Ciciana Mare IV-1-78-1 pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr.Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Continit necadastrat pr. R$zoare IV-1-78-2 lacul Zau de Cmpie pr. Barsana necadastrat

14 gospod$rii, 4 poduri, 110 ha teren arabil, sta&ie uscare gaz ROMGAZ 12 gospod$rii, 1 pod, 12 pode&e, 1km DC 16 gospod$rii, 20 ha teren arabil, re&ea gaz 11 gospod$rii, 7 pode&e, 1km DC 10 gospod$rii,4 pode&e,5 ha t. agricol,1 km DC 11 locuin&e 'i gospod$rii, 3 poduri, 2 obiective, 1 sal$ de sport, 1,5km drumuri, 0,8 km cale ferat$, 1 post TRAFO 11 locuin&e 'i gospod$rii, 3 poduri, 2 obiective, 1 sal$ de sport, 1,5km drumuri, 0,8 km cale ferat$, 1 post TRAFO 13 case 'i gospod$rii, 2 poduri, 10 ha tren arabil, 5 ha fna&e, 1 km cale ferat$ Gospod$rii 7, Teren agricol 10 ha 7 locuin&e/ gospod$rii, 1 obiectiv economic (depozit carburan&i), 15 ha teren arabil, 2km cale ferat$ 15 case/ gospod$rii, 2 poduri, 1 Depozit carburan&i, 1 ferm$ animale, 0,5km drumuri, 1,5 km cale ferat$, 5 ha teren arabil, 12 ha fna&e 40 ha teren agricol 3 case, 3 gospod$rii, 10 ha teren agricol Gospod$rii 2, Teren agricol 20 ha 2 case,2 gospodarii,3 cladiri SC Piscicola 10 case cu 10 gospodarii 21 locuinte,26 gospodarii,depozit de seminte,magazin metalocimice, SC Termoplast, Ferma Tirec Ludovic, 100 ha teren 12 case,12 gospodarii 6 case 6 gospodarii Sc. Cipridenm 1 locuinta cu 1 gospodarie, 1 magazie SC Piscicola 10 case,10 gospodarii, 50 ha teren 15 locuinte/gospodarii, Ferma V.D. MEIJDEN AGROACTIV S.R.L.100 HA teren 3 locuinte, 3 gospodarii, 50 ha teren 9 locuinte.9 gospodarii 20 de case 'i gospod$rii 1 cas$ 'i 2 ha p$'une 1 cas$ 'i 1gr$din$ *coala Gen. *i 10 case 10 ha p$'uni 'i gr$dini 1 cas$ 'i o gospod$rie 7 case 'i 10 ha pa'une 10 ha teren agricol 2 locuin&e, 5 ha teren agricol 70 ha teren agricol

ORA$UL S RMA$U

SAT BALDA SAT VI*INELU SAT LARGA SAT SRM!*ELGARA SAT S!RM!*EL

COMUNA MIHE$UL DE CMPIE

CENTRU COMUNA SAT MIHE*UL DE CMPIE SAT R!ZOARE

COMUNA ZAU DE CMPIE

CENTRU COMUNA SAT ZAU

pr. Prul de Cmpie IV-1-78 pr. Babelor necadastrat pr. Tau Popi necadastrat Lacul Bujor 1 pr. Valea Botei necadastrat pr. Sarchi VI-1-78-6 pr. Valea Popii necadastrat pr. Sarchi necadastrat pr.Prul de Cmpie IV-1-78 Hele'teu nr.1 'i 2 Iaz Hele'teu nr.5 pr.Valea Cocului necadastrat Hele'teu nr.7 pr. Fluieru' necadastrat pr. Prul de Cmpie IV-1-78 pr.Pru de Cmpie IV-1-78 pr. *esu IV-1-78-3

SAT BUJOR HODAIE SAT BOTEI SAT B!RBO*I

COMUNA T URENI

CENTRU COMUN! SAT T!URENI

COMUNA SNGER

CENTRU COMUN! SAT SNGER SAT Z!PODEA CENTRU COMUN! SAT SNPETRU DE CMPIE

SAT DMB COMUNA SNPETRU DE CMPIE SAT TUSINU SAT BRLIBA* SAT SICELE *I SAT DELENI SAT PRU CRUCII SAT VALENI *I SAT CIULEA COMUNA POG CEAUA SAT BOLOGAIA

pr. *esu IV-1-78-3 pr. *esu IV-1-78-3 pr.*esu IV-1-78-3 pr. Pru de *es IV-1-78-3 Pr. Bologa IV-1-78-3-1 pr. Crucii necadastrat pr. Pru de Cmpie IV-1-78 Pru Bologoaia necadastrat pr. *colii (Chioreana) necadastrat pr. Gloduri Vam$ necadastrat iaz nr. 2

DN 15E pe o lungime de 3,5km, 4 poduri, 55 ha teren agricol DC 108 pe o lungime de 2,5km, 35 ha teren agricol, 1 pod DC 110 pe o lungime de 1,5km, 25 ha teren agricol, 1 pod 10 ha teren agricol 10 ha teren agricol 3 ha teren arabil 52 ha 'i 20 gospod$rii 2 ha teren agricol 5 case, 10 gospod$rii, 1 'coal$, 1 gr$dini&$, 200m strad$ comunal$ 10 ha teren arabil 8 locuin&e 'i gospod$rii din zona str. *es 'i G$rii, re&ea electric$, gaze, 25 ha teren arabil, 5 ha pa'une 40 ha teren arabil 10 locuin&e 'i gospod$rii din zona Vese Vam$, re&ea electric$, gaze, 35 ha teren arabil, 10 ha fnea&$ 10 locuin&e 'i gospod$rii din zona Vese Vam$, re&ea electric$, gaze, 35 ha teren arabil, 10 ha fnea&$ 10 locuin&e 'i gospod$rii, 500 m DJ 152 B, 42 ha teren arabil, 6 ha pa'une, 2 ha gr$dini, 700 m re&ea elecric$ 'i gaze 5 case, 1 pod, 2 ha fne&e, 1 ha teren arabil, 2 pode&e 2 pode&e, 2 case, 50m DJ, 1,5ha teren arabil, 1ha fne&e 2 pode&e, 3 gospod$rii, 20m DC, 0,5ha teren arabil 2 pode&e, 2 gospod$rii, 20m DC, 1,5ha teren 1 pode&e, 3 gospod$rii, 0,5ha p$'une, 1ha fne&e Gospod$rii 5, Teren agricol 7 ha 17 gospod$rii 3 gospod$rii 3 gospod$rii 8 gospod$rii Gospod$rii 10, Teren agricol 60 ha, Drum comunal 1 km, Poduri 2 Gospod$rii 110, Teren agricol 600 ha, Drum comunal 11 km, Poduri 8 Gospod$rii 8, Teren agricol 30ha, Drum comunal 4 km, Poduri 2 Teren agricol 20 ha Gospod$rii 60, Teren agricol 200 ha, Drum comunal 1 km, Poduri 3 Gospod$rii 46, Teren agricol 2 ha, Poduri 1 Gospod$rii 26, Teren agricol 20 ha

COMUNA $ ULIA

CENTRU COMUN! SAT *!ULIA

iaz nr. 3 iaz nr. 4 pr. *es IV-1-78-3

SAT M!CIC!*E*TI CENTRU COMUNA SAT A INTI* SAT CECA-LACA SAT ISTIHAZA SAT BOTEZ SAT SINIACOB CENTRU COMUNA SAT BICHI* SAT SUB P!DURE SAT SEUCA SAT P!UCI*OARA

pr. M$cic$'e'ti necadastrat pr. Valea A&inti' IV-1-77 pr. Cecalaca IV-1-77-1 pr. Istihaza necadastrat pr. Valea Botez necadastrat pr. Valea Siniacob necadastrat pr. A&inti' IV-1-77 pr. Valea Bichi'ului necadastrat pr. Valea Ghimbu&ului necadastrat pr. Valea Nandrii necadastrat pr. Valea Ozdului necadastrat r. Trnava Mare IV-1-96 Rupere baraj Zetea (toat( comuna) pr. Eliseni IV-1-96-23 r. Trnava Mare IV-1-96 Rupere baraj Zetea *i Vn(tori (toat( comuna) pr.*apartoc IV-1-96-26 pr. Rogoz IV-1-96-25

COMUNA VANATORI

COMUNA BICHI$

COMUNA A#INTI$

CENTRU COMUN! SAT VN!TORI

COMUNA ALBESTI

CENTRU COMUN! SAT ALBE*TI

SAT BRLIB!*OAIA

r. Trnava Mare IV-1-96 pr. Dracului IV-1-96-27 pr. Cloa'terf necadastrat

pr. Her&e' necadastrat MUNICIPIUL SIGHI$OARA ORA* SIGHI*OARA pr. Vlc$ndorf ( Cinelui ) IV-1-96-28

pr. *ae' IV-1-96-29 Rupere baraj Zetea *i Vn(tori r. Trnava Mare IV-1-96 pr. Valea Cri'ului IV-1-96-30 Rupere baraj Zetea *i Vn(tori (toat( comuna) pr. Boarte' IV-1-96-30 pr. Scroafa IV-1-96-21 r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Sovata IV-1-96-52-4 pr.Iuhod IV-1-96-52-3 SAT SACADAT CENTRU COMUNA SAT CHIBED CENTRU COMUN! SAT GHINDARI SAT TREI SATE pr. Sacadat IV-1-96-52-4-1 r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Uronpataka necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 r.Trnava Mic$ IV-1-96-52 r. Trnava Mic$ IV -1-96-52 pr. Cu'med IV -1-96-52-7 pr. Sanyaja IV -1-96-52-8 Rupere baraj Bezid (toat( comuna)

COMUNA DANE$

320 case i gospod$rii, 12 obiective economice, 6,4 km c$i de comunica#ie, 4 km re#ele alimentare cu ap $, 3 km re#ele alimentare cu gaz, 2.5 km re#ele alimentare cu energie electric $, 3.2 km re#ele telefonice, 180 ha teren (anul 1970) 12 case i gospod$rii, 2 obiective economice, 2 km c$i de comunica#ie, 18 ha teren 22 gospod$rii, 8 obiective economice, 1 sediu administrativ, 0,9 km c$i de comunica#ie, 1 km alimentare cu ap $, 0,7 km alimentare cu gaz, 0,6 km alimentare cu energie electric $, 0,2 km re#ele telefonice, 7 hectare teren 11 sc$ri de bloc, 3 obiective economice, 0,8 km c$i de comunica#ie, 1,5 km alimentare cu ap$, 1 km alimentare cu gaz, 0,9 km alimentare cu energie electric$, 0,5 km re#ele telefonice 28 gospod$rii, 6 obiective ec., 1 sediu administrativ, 0,5 km c$i de comunica#ie, 0,8 km alimentare cu ap $, 0,4 km alimentare cu gaz, 0,7 km alimentare cu energie electric $, 0,4 km telefonice, 2 hectare teren 46 gospod$rii, 2 obiective ec., 0,1 km c $i de comunica#ie, 0,3 km alimentare cu ap$, 0,5 km alimentare cu gaz, 0,1 km alimentare cu energie electric$, 0,1 km re#ele telefonice, 4 hectare teren 2 cartiere locuin #e, 10 ob. economice, 15 km str$zi 200 ha teren agricol, 1 moar $ i sta#ia de pompare gaz metan 25 ha teren agricol 'i 30 case de locuit Ob. economice 5 Gospod$rii 116 50 case 'i 5 ha teren Gospod$rii, 6 Poduri, 3 20 ha teren agricol, 27 gospod$rii Pod str. Lung$, Pod str.Ghera, Pod str.Trandafirilor, Pod str.Ciocrliei, 25 case, curtea S.C. LOMAS 5 ha 20 ha teren agricol, 1 Pod, S.C. ROWO S.R.L. 4 ha, Centru de colectare fructe de p$dure 30 ari, S.C. Vomtrans COMIMPEX S.R.L 65ari 25 gospodarii 52 gospod$rii 13 gospod$rii + terenuri agricol 5 ha teren agricol 20 ha teren agricol, SC Silcom SRL 2000 case, 1900 gospod$rii Gospod$rii 15, Teren agricol 100 ha 40 case, 30 gospod$rii Case 850 Teren agricol 500 ha

CENTRU COMUN! SAT DANE*

COMUNA SASCHIZ ORA$UL SOVATA

CENTRU COMUN! SAT SASCHIZ

ORA* SOVATA

COMUNA CHIBED COMUNA GHINDARI ORA$ SNGEORGIU DE P DURE

ORA* SNGEORGIU DE P!DURE

COMUNA NEAUA

CENTRU COMUNA SAT NEAUA

SAT GHINE*TI SAT SNSIMION SAT RIGMANI

pr. Rigmani (Tarasveld) necadastrat pr. Strmb necadastrat pr. *an&ul Fagului necadastrat pr. Gheghe' (pr. Mare) IV-1-96-52-9 pr. Kis (Vadasd) necadastrat pr. Rigmani necadastrat pr.Rigmani necadastrat r.Tarnava Mica IV-1-96-52 pr. Bikas necadastrat pr. Tormas necadastrat Rupere baraj Bezid (toat( comuna) r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr. Ghine'ti IV-1-96-52-9 Torent Suveica necadastrat pr. Cibu IV-1-96-52-11-1 pr. Ve&ca IV-1-96-52-11 pr. Cibu IV-1-96-52-11-1 pr. Roua IV-1-96-52-10 pr. Ve&ca IV-196-52-11 pr. Valea Viilor (Szolosvolgy) necadastrat pr. Valea Grului (Buzasvolgy) necadastrat pr. Hamvas (Hamvasvolgy) necadastrat pr. Ve&ca IV-196-52-11 pr. Ve&ca IV-196-52-11 pr. Nade' IV-1-96-52-13 pr. Roate' necadastrat Scurgeri de pe versan&i pr. Agri'teu IV-1-96-52-14 pr. Tag necadastrat pr. Nade' IV-1-96-52-13 pr.Valea Ompodo necadastrat pr. Ciorta' IV-1-96-52-12 Rupere baraj Bezid (toat( comuna)

8 case, 10 gospod$rii, 1 obiectiv cultural 2 case, 4 gospod$rii 2 case, 4 gospod$rii 6 case, 14 gospod$rii 4case, 6 gospod$rii 5 case, 6 gospod$rii 6 case, 14 gospod$rii,1 obiectiv cultural teren agricol 250 ha , case 'i gospod$rii 15 teren agricol 24 ha , case 'i gospod$rii 115 teren agricol 7 ha , case 'i gospod$rii 80 teren agricol 600 ha, case 'i gospod$rii 447 teren agricol 350 ha , case 'i gospod$rii 370 teren agricol 12 ha , case 'i gospod$rii 50, DC. Viforoasa-Roua 1 teren agricol 7,5 ha , case 'i gospod$rii 20 teren agricol 5,5ha Teren agricol 30 ha, Drum comunal 3,0 km teren agricol 7,5 ha , case 'i gospod$rii 30 teren agricol 8 ha , case 'i gospod$rii 20 Terenuri agricole: Arabil 3 ha, Fne&e2 ha DJ 134 0,1 km DJ 134 0,4 km DJ 134 0,1 km Terenuri agricole: Arabil 2 ha, Fne&e: - 2 ha, Drumul comunal( strada) 0,2 km, DJ 134 0,1 km DJ 134 0,2 km, Re&ea alimentare gaz: 0,4 km, Terenuri agricole: Arabil 6 ha 6 case, 6 gospod$rii *coala general$ B$l$u'eri, 90 gospod$rii 4 gospod$rii 5 gospod$rii 5 gospod$rii 10 gospod$rii 40 gospod$rii 150 gospod$rii, 700 ha teren agricol , 7 societati comerciale

CENTRU COMUNA SAT FNTNELE COMUNA FNTNELE

SAT VIFOROASA

SAT BORDO*IU

SAT CIBU SAT ROUA

COMUNA VE#CA

CENTRU COMUNA SAT VE CA

SAT JACODU SAT S!L!*URI

CENTRU COMUN! SAT NADE* COMUNA NADE$

SAT AGRI*TEU

SAT CHENDU

SAT DUMITRENI

COMUNA COROI SNM RTIN

CENTRU COMUN! SAT COROISNM!RTIN SAT COROI SAT ODRIHEI SAT *OIMU* SAT VII*OARA CENTRU COMUN! SAT SNTIOANA SAT ORMENI* CENTRU COMUNA SAT ZAG!R CENTRU COMUNA SAT SUPLAC SAT IDRIFAIA

r.Tarnava Mica IV-1-96-52 r. Tarnava Mica IV-1-96-52 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) r.Tarnava Mica IV-1-96-52 r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr. Domald IV-1-96-52-15 pr. Hegbea necadastrat pr. Sntioana IV-1-96-52-17 pr. Sntioana IV-1-96-52-17 pr.l Domald IV-1-96-52-15

DJ 142 C 2 Km, DC 63 3 Km, teren arabil 150 ha, 5 gr$dini; SC CONDMAG SA 30 ha teren agricol Case 500 Teren agricol 600 ha 30 ha teren agricol 20 ha teren agricol, DC 63 1 Km 6 gospod$rii, DJ 142C 50m Strada nr. 12 spre Hegbea, 4 gospod$rii 10 gospod$rii 12 gospod$rii 10 gospod$rii

COMUNA ZAGAR

COMUNA VIISOARA

SAT LASL!U MARE

r.Tarnava Mica IV-1-96-52 r. Tarnava Mica IV-1-96-52 r. Tarnava Mica IV-1-96-52 pr.Santioana IV-1-96-52-17 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. Cund IV-1-96-52-18 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. Le'ului necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Daii necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) r.Trnava Mic$ IV-1-96-52 r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Hinder necadastrat pr. Bato' IV-1-96-52-19 pr. Bedea IV-1-96-52-21 Torent

88ha teren agricol 220 ha teren agricol 174 ha teren agricol 6 imobile Teren agricol 670 ha Case 340 5 case, 18 gospod$rii, 1 bloc de locuin&e, teren agricol 12ha Case 175, Teren agricol 120 ha Teren agricol 25 ha 3 case, 5 gos$pod$rii, teren agricol 189 ha, DC 72 800m 5 case, 9 gospod$rii, teren agricol 220 ha, DC 72 1000m, re&ea electric$ 200m, re&ea gaz metan 200m 225 ha teren agricol, Drum Mica-Ceua' 1,5km Case 155 Teren agricol 1000 ha teren agricol 95 ha, Drum Abuj-Deaj 1,4km 2 locuin&e, 2 gospod$rii, drum C$plna de Sus-Bernadea 300m case 15, gospod$rii 15, teren agricol 130 ha case 30, gospod$rii 30, drumuri 0,45km case 60, gospod$rii 60, drumuri 0,8km, teren 5ha Terenuri neagricole: arabil 3ha, fne&e 2ha Terenuri neagricole: arabil 0,3ha 7 gospod$rii( gr$dina) 'i terernuri agricole: arabil 10ha, fne&e 5ha

COMUNA SUPLAC

SAT BERNADEA COMUNA MICA

CENTRU COMUNA SAT MICA SAT ABU* SAT C!PLNA DE SUS SAT DEAJ

COMUNA B GACIU

CENTRU COMUNA SAT B!GACIU

SAT DELENI

pr. S$rata IV-1-96-52-22

CENTRU COMUNA SAT G!NE*TI COMUNA G NE$TI SAT SUB P!DURE SAT P!UCI*OARA

r. Trnava Mic$ IV 1 52 pr. Bedea IV-1-96-52-21 pr. S$rata (Giulu') IV-1-96-52-22 Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. S$rata IV-1-96-52-22 pr. Plopilor necadastrat Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (tot municipiul) r. Trnava Mic$ IV-1-96-52

4 case, 2 gospod$rii, 120 ha teren agricol 12 gospod$rii 8 gospod$rii Case 151 Teren agricol 550 ha Nr. Locuin&e 630, Nr. Gospod$rii 580, Str$zi 12, Sedii administrative 1, Obiective ec. 4, Re&ele electrice 2km, Re&ele telef. 0,5km, Re&ele gaz 0,5km, Teren agricol 30 ha Nr. Locuin&e 20, Nr. Gospod$rii 20, Str$zi 4, Sediuadministrativ 1, Re&ele electrice 0,5km Case 1500, Teren agricol 50 ha Terenuri agricole (p$'uni, arabil, livezi, gr$dini) 70 ha locuin&e 70, gospod$rii, teren agricol (p$'uni, arabil, livezi, gr$dini) 4 ha teren agricol 10 ha teren agricol 10 ha Teren agricol 100 ha Case 310 locuin&e 85, gospod$rii, teren agricol (p$'uni, arabil, livezi, gr$dini) 8 ha Teren agricol 10 ha Teren agricol 20 ha 7 case, 7 gospod$rii, prim$rie, poli&ie, cabinet medical, re&ele de alimentare cu gaz Gospod$rii 30, Teren agricol 20 ha, Drum comunal 700 m, *coala Bereni, Prim$rie Gospod$rii 50, Teren agricol 10 ha, Drum comunal 400 m Gospod$rii 60, Teren agricol 15 ha, Drum comunal 800 m, Biserica reformat$, C$min cultural Gospod$rii 25, Teren agricol 10 ha, Drum comunal 400 m Gospod$rii 70, Teren agricol 20 ha, Drum comunal 1,5 k m, *coala Eremieni, C$min cultural 28 gospod$rii, re&ele de alimentare gaz 'i telefonic$, gr$dini

COMUNA AD MU$

pr. Veres necadastrat CENTRU COMUNA SAT ADAMU* pr. Ad$mu' IV-1-96-52-24 pr. Corne'ti IV-1-96-52-24a Rupere baraj Bezid *i B(l(u*eri (toat( comuna) pr. Dambau necadastrat r. Trnava Mic$ IV-1-96-52 pr. Becheci necadastrat pr. Comunal necadastrat
CENTRU COMUN! SAT BERENI

SAT DMB!U COMUNA S R #ENI


CENTRU COMUN! SAT S!R! ENI

COMUNA BERENI

SAT BRA SAT M!RCULENI SAT DROJDII SAT ERE-MIENI

pr. Nirajul Mic IV-1-67-5 pr. Bra IV-1-67-5-2 pr.Livada Mare IV-1-67-5-3 pr. Drojdii necadastrat pr. Eremieni necadastrat pr.S$rat (Va&man) IV-1-63-1

COMUNA CORUNCA

CENTRCOM. SAT CORUNCA

Anexa nr.12 SITUA IA CU LOCALIT! ILE DIN JUDE UL MURE$ CE POT FI AFECTATE DE ALUNEC!RI DE TEREN
Gospod$rii Localitatea afectate / teren agricol 1 2

Nr. crt 0

Persoane afectate 3

Teren

Obs

1.

TRGU MURE$ REGHIN Str. Vn$torilor Str. Gr$dinarilor TOTAL SIGHI$OARA Dealul G$rii Prul Cinelui Dealul Galben Dealul Stej$ri (Breite) Prul 'ae Dealul Viilor TOTAL TRN!VENI Sat Bobohalma TOTAL LUDU$ Str. Turzii Str. Oarba Str. De Sus Str. Grecilor Str. Mic$ Str. Bujorilor Str. Republicii Str. Dealului Str. Fr$garilor CIURG*U str. Ciurg$u GHEJA Str. Prului TOTAL SOVATA Str. Izvorului Str. Libert$#ii Str. Ciocrliei TOTAL IERNUT Oarba de Mure Deag- Valea P$durii Lechin #a - str. Dincolo de Vale S$lcud- n partea estic$ S$lcud- n partea sudic$ TOTAL MIERCUREA NIRAJ 'ardul Nirajului TOTAL S!RMA$U S$rm$ el Vi inelu TOTAL SNGIORGIU DE

96

278

Se pot produce alunec$ri de teren pe suprafa#$ mic$, n zonele: Platoul Corne ti, Cartierul Tudor Vladimirescu- zona Ma ini de Calcul, Cartierul Dmbul Pietros- Dealul Budiului

2.

28 16 42 21 18 3 22 11 18 93 30 150 180 6 4 7 9 2 8 11 4 5 5 4 65 1 1 1 3 47 15 15 5 7 89 22 22 8 4 12

96 32 128 101 75 16 96 51 62 401 120 500 620 19 12 23 31 35 27 37 24 17 16 21 262 2 2 2 6 135 35 47 12 18 247 64 64 23 12 35 Blocde locuin 'e, proprietate privat(, situat n Reconstruit 1 cas$ 2009 - 2010 Reconstruit 1 cas$ 1997 1998,2 case 2008 2010. Reconstruit 2 case 1997 - 1998

3.

40 ha

4.

5.

6.

Remediate par #ial

7.

8.

9. 10.

P!DURE
0 1 2 3 4

ora*ul Sngiorgiu de P(dure Drum Jude'ean DJ 136 Sg. De P(dure


5

11.

UNGHENI Cerghizel Cerghid TOTAL AC! ARI Suveica

10 15 25 6 Imobilele cuprinse ntre nr.adm. 86-135 60 gospod$rii i c$minul cultural 67 15 15 19

15 ha 10 ha 25 ha

12. Murge ti

154

50 ha

13. 14.

TOTAL AD!MU$ Sat Dmb$u TOTAL ALBE$TI ALUNI$

173 35 35

50 ha

0,105 ha 6 6 6 6 12 14 14 22 25 47 2,5 ha 2,605 ha 20 ha 1,6 ha 21,6 ha

15.

Fi#c$u TOTAL APOLD

0,1 ha terenuri agricole 0,005 ha teren intravilan 1 ha terenuri intravilane i p$ une comunal$ 1,5 ha teren extravilan teren agricol i cur#i de-a lungul prului Valea Sae ului / teren agricol

16. 17.

Saes TOTAL A INTI$ BAHNEA Gogan Lepindea Daia Idiciu Cund TOTAL BAND Petea TOTAL BATO$ Dedrad TOTAL B!GACIU Delenii TOTAL B!LA B!L!U$ERI TOTAL

16 ha 17,5 ha 3,2 ha 1,2 ha 2,5 ha 2 ha 43,3 ha 9 9 15 6 21 85 85 26 26 40 20 60 152 152 teren intravilan cca. 2 ha 2 ha

18.

Coasta Cald$ 12 ha, Coasta Glodului 0,7 ha, Coasta Doamnei 0,5 ha, Coasta Nucilor, Coasta Sobe ti 1 ha, Coasta Teghii 1 ha Dealu Maeru 5,5 ha, Tomo telnic 12 ha F$get 1,1 ha, Dalba 1,05 ha, Hul $ 1,15 ha la Cimitir 1,2 ha C$tre 'mig 2,5 ha Deasupra satului 2 ha

19.

20.

21.

22.

Zona adiacent$ intravilanului spre Nord n amonte de localitate prezint $ mi c$ri de teren cu risc de alunec$ri. 25 case i anexe gospod$re ti,

23.

25 25

130 130

24.

BEICA DE JOS

ntre loc. Beica de Jos i Beica de Sus, ntre km 0-1 pe o distan#$ de 160 m ntre loc. Beica de Jos i Nad$ a, ntre km 9-10 pe o distan#$ de 50 m ntre loc. Beica de Jos i Reghin, ntre km 4-6 9 11 2. 23 32 3. 1 ha Dealul Paladomb

25. 26. 0.

BERENI Eremieni BICHI$ 1.

4.

5.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

BOGATA BREAZA
BRNCOVENE$TI

n zona G$rii, ntre nr. administrative 428-431 exist$ o zon $ afectat $ de alunec$ri de teren.( viteza de alunecare este de 30 cm/an)

CEUA$U DE C. CHE ANI CHIBED Meziunea Suru CHIHERU DE JOS


COROISNM!RTIN

2 ha

CORUNCA COZMA CR!CIUNE$TI Corne ti TOTAL CR!IE$TI Mil$ el TOTAL CRISTE$TI V$lureni V$lureni TOTAL CUCERDEA 'eulia de Mure Bord TOTAL CUCI D$t$ eni Orosia TOTAL DANE$ Stej$reni DEDA EREMITU ERNEI
Biserica reformat$

350 mp 350 mp 50 ha 30 ha 80 ha 16 29 45 187 88 34 309 90 150 25 265 18 23,33 ha 5 ha 28,33 P$ une comunal$ Teren proprietate privat $, parcela Farkashegy

2 2 4 7 11 83 39 21 143 30 50 8 88 6

39.

40.

41.

42. 43. 44. 45.

46.

F!R!G!U

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

FNTNELE G!LE$TI Adrianu Mic TOTAL G!NE$TI GHE. DOJA GHINDARI GLODENI GORNE$TI GREBENI$U DE C. GURGHIU HODAC HODO$A Isla Smbria TOTAL IB!NE$TI Tireu Zim#i Blidireasa 1. TOTAL ICL!NZEL IDECIU DE JOS

10 2 2 4

20 2 2 17

n zona adiacent$ intravilanului din locul nimit Coastele Ro ii, zona de est i zona de vest cuprinznd por#iunea din Dlm$ i Dealul L$rgi, prezint$ mi c$ri de teren, cu risc de alunec$ri. n localitatea Poarta toat $ zona adiacent$ intravilanului prezint$ risc de alunec$ri de teren Numai n cazuri extreme cu precipita#ii foarte mari

1,5 ha

0,70- 1 ha p(dure

15 10 25 6 2. 6

35 24 59 16 3. 16

58.

0,4 km 0,7 km 4. 1,10 km

drum drum 5.

59. 60.

61. 62. 63. 64. 65.

66.

67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

LIVEZENI LUNCA LUNCA BRADULUI M!GHERANI 'ilea Nirajului TOTAL M!D!RA$ MICA Deaj C$plna de Sus 'omo telnic Haranglab TOTAL MIHE$U DE C. NADE$ NEAUA OGRA PAPIU ILARIAN P!NET Berghia P!S!RENI PETELEA POG!CEAUA R!STOLI A Andreneasa Vi a TOTAL RCIU Leni Ulie Nima Rciului TOTAL RU$II-MUN I SASCHIZ TOTAL S!R! ENI SNCRAIU DE M$ SNG. DE MURE$ SNGER SNPAUL SNPETRU DE C. SNTANA DE M$. SOLOV!STRU Jabeni#a STNCENI Me tera Ciobotani TOTAL SUPLAC Lasl$u Mare Lasl$u Mic Idrifaia TOTAL

Terenuri situate n extravilanul loc. Sntu i Frunzeni 45 45 35 70 5 10 5 125 67 67 105 360 20 40 20 545 35 ha 80 ha 115 ha 1 km DJ 135 1 km DJ 135

Se pot produce alunec$ri la terenurile situate n extravilanul localit $#ilor Dileul Vechi i Vaideiu n zona Vale exit$ posibilitate producerii alunec $rilor de teren pe o suprafa#$ de 0,7 ha de p$dure este mai degrab$ o surpare de teren. 6 18

5 2 7 4 10 7 21

12 32 13 57

77.

78. 79.

5 5

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

3 ha 0,5 ha 0,05 ha 3,55 ha 0,1 ha

n zona Dealul Cet$#ii n zona Pe Deal n zona Pe Pru Teren situat n extravilanul localit $#ii

22 12 13 25

54 40 45 85 3 ha 1 ha 1 ha 2 ha 7 ha Extravilan versant nordic Extravilan versant sudic Extravilan versant nordic Extravilan versant nordic

88.

89.

Anexa nr.13

Principalele tipuri de risc la care Inspectoratul pentru Situa 'ii de Urgen'( ,,Horea al jude'ului Mure* are atribu'ii de angajare a for'elor
Nr. crt. FACTORI DE RISC DETERMINAN I $I FAVORIZAN I - combustibilitatea i periculozitatea materialelor i substan#elor; - densitatea sarcinii termice de incendiu; - sursele de aprindere; - mprejur$ri determinante; - indicele de severitate al secetei. - natura i cantitatea substan #elor i amestecurilor explozie; - sursele sau condi#iile de amorsare a exploziei; - microclimatul; - rezisten#a i etan eitatea sistemelor de vehiculare i stocare. - cantit$#ile, natura i particularit$#ile materialelor periculoase; - fiabilitatea sistemelor; - gradul de uzur$ a mijloacelor tehnice; - abateri de la parametrii de func #ionare sau de utilizare. - nemonitorizarea pericolelor; - neglijen #a sau nesupravegherea; - interven#ii neadmise n sistem; - punctele vitale cu vulnerabilitate m $rit$ sau punctele negre sau nguste. - precipita#iile abundente, toren #iale sau de lung$ durat$ care formeaz$ viituri; - zestrea de z$pad$ i de ghea#$ corelat$ cu temperatura mediului; - baraje sau diguri nesigure ori subdimensionate; - albii ale cursurilor de ap $ neregularizate sau necur$#ate; - obstacole n calea viiturilor; - gradul de umectare a solului; - capacitatea acumul $rilor de ap$. - structura geologic$ favorabil$; - ziduri de sprijin subdimensionate ori nerealizate; - defri $ri; - precipita#ii mari i de lung$ durat$; - s$p$turi neconsolidate; - eroziunea solului. - goluri subterane naturale sau tehnologice, neconsolidate; rezisten#$ redus$ la ap$, vibra#ii i alte sarcini ale terenului; - precipita#ii abundente; - coturi i maluri neconsolidate ala albiilor, cursurilor de ap$ expuse viiturilor. - hazardul natural i particularit$#ile acestuia generate de: . focarele seismice din zona seismogen $; . terenul construit sau amenajat. - vulnerabilitatea construc#iilor, instala#iilor i amenaj$rilor rezultat$ prin evaluarea rezisten #ei mecanice i stabilit$#ii structurilor i infrastructurilor n func#ie de

TIPURI DE RISC

INCENDII

EXPLOZII

ACCIDENTE

AVARII

INUNDA II

ALUNEC!RI DE TEREN

PR!BU$IRI DE TEREN

CUTREMURE

MBOLN!VIRI N MAS!

reglement$rile antiseismice aplicabile n perioada de executare. - viru i, bacterii i al#i agen#i biologici; - animale bolnave sau infectate; - emisiile de noxe chimice i radioactive; - apa infestat $; - alimente alterate, infestate sau provenite din resurse infectate ori bolnave; - temperaturi extreme; - colectivitate i aglomer$ri de persoane; - igiena public$ i sanitar-veterinar $; - lipsa medicamentelor i a mijloacelor de protec#ie.

10

PR!BU$IRI AL UNOR CONSTRUC II $I INSTALA II

11

E$UAREA SAU SCUFUNDAREA UNOR NAVE

- furtuni puternice; - vnt puternic; - depuneri de ghea#$; - supranc$rcare cu z$pad$; - modific$ri defavorabile efectuate n structura de rezisten#$; - vibra#ii i ocuri dinamice frecvente; - structuri de rezisten #$ avariate i neconsolidate; - elemente portante nerezistente la nmuiere. - furtuni puternice de coast$; - vnt puternic; - tonajul i siguran #a navelor ancorate n rad$; - neluarea unor m$suri de siguran#$ a participan#ilor de c$tre organizatori (autorit $#ii, organizarea spa#iilor i stabilirea destina #iilor acestora, supravegherea comportamentului mul #imii, personal de ordine propriu etc.); - accesul publicului cu mijloace care pot provoca nceputuri de incendiu, degaj$ri de fum i gaze ori semnale sonore de alert$; - controlul neeficient al introducerii i consumului de b$uturi alcoolice; - neasigurarea m$surilor de evacuare sau de defluire a participan#ilor n caz de for #$ major $ n condi#ii de siguran#$; - transmiterea abuziv$ prin sistemele de radioamplificare ori de televiziune a unor mesaje, imagini sau informa#ii care pot genera reac#ii violente, turbulente sau panic$; - insuficien#a for#elor de ordine public$ i a serviciilor specializate de urgen #$, precum i dotarea i echiparea inadecvat$ a acestora. - meteori#i; - sateli#i sau componente spa#iale; - aeronave avariate; - rachete i al#i vectori purt$tori spre #int$.

12

EVENIMENTE PUBLICE DE AMPLOARE

13

C!DERI DE OBIECTE DIN ATMOSFER! SAU COSMOS

Anexa nr.14

Riscuri poten'ialele ce se pot manifesta la nivelul zonei de competen'( distribuite pe raioane de interven 'ie

RISCURI - incendii, cu excep #ia celor de la fondul forestier - accidente nucleare i/sau urgen#e radiologice - accidente chimice cu implica #ii n afara amplasamentului - explozii necontrolate ale muni #iei r$mase din timpul conflictelor armate - c$deri de obiecte din atmosfer $ i din cosmos - avarierea grav$ a sistemelor de gospod$rie comunal$ - evenimente publice de amploare care pot genera situa #ii de urgen#$ - cutremure puternice - alunec$ri de teren - accidente majore pe c $ile de transport - c$deri masive de z$pad$, polei i blocaje de ghe #uri pe ape curg$toare - accidente, avarii, explozii i incendii n industrie - accidente chimice cu implica #ii pe amplasament - avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electric $ - accidente la construc#ii hidrotehnice - alunec$ri i pr$bu iri de teren la exploat $ri miniere, inclusiv la cele cu implica #ii asupra infrastructurii re#elelor de transport a energiei i gazelor naturale - incendii la fondul forestier - secet$ - c$deri de grindin$ - invazii de d$un$tori - contamin$ri de culturi vegetale - fenomene meteorologice periculoase - polu$ri ale cursurilor de ap$ - epidemii - epizootii - avarii grave la sistemele de comunica#ii i informatic$ - contamin$ri de produse vegetale i animale - inunda#ii - risc biologic

Tg.Mure
* * * * * * * * * * * * * * * o * o o o o o * o o o o * *

Trn$veni
* * * * * * * * * * * * * * o o * o o o o o * o o o o * *

Sighi oara
* * o * * * * * * * * * o * o o * o o o o o * o o o o * *

Reghin
* * o * * * * * * * * * o * * o * o o o o o * o o o o * *

S$rma u
* * o * * * * * * * * * o * o o * o o o o o o o o o * *

Anexa nr.15

Materiale/mijloace de interven'ie n caz de inunda'ii


B$rci pneumatice/lemn/metal Mijloace i materiale nc$rc$tor frontal IFRON Saci pentru p$mnt (diguri) Bidoane pentru ap$ de b$ut 10 2 5 5 1 9790 120 100 500 10 200 1500 200 250 300 200 200 100 400

Costum lucru n ap$

Tractor cu remurc$

Vest$ de salvare

Grup electrogen

Autobasculante

Pelerin$ ploaie

Autocamioane

Paturi/ P$turi

Cizme scurte

Cistern$ ap$

Cizme lungi

Motopomp$

Sta#ii radio

Trn$coap

Subunit$#i/localit $#i ISU HOREA Dt. Tg. Mure Dt. Sighi oara Dt. Reghin Dt. Trn$veni Dt. S$rma u I.J.Poli#ie I.J.Jandarmi Gr. Mb. Jandarmi UM 01652 Tg. Mure UM 01752 Sighi oara Mp. Tg. Mure Mp. Sighi oara Mp. Reghin Mp. Trn$veni Or. Ludu Or. Sovata Or. Iernut Or. Sg. de P$dure Or. M. Nirajului Or. Ungheni Or. S$rma u Ac$#ari Ad$mu Albe ti Aluni Apold A#inti B$gaciu

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 22 1 1 8 3 3 2 2 2 1 1 2 2 4 1 3 3 1 3 7 6 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4

2 1 1 1 1

4 4 2 4 4 3

2 3 2 2 2 2 1 1

5 20 15 15 15 15 20 3 4

15

10

70

117

43

48

21

70

40 50 100

15 20 30

10 30 10 10 20 10 15 12 10 20 100 10 25 10 15 6 15 20 10

10 10 10 10 20 10 10 10 7 5 20 100 10 2 18 15 6 5 10 10

10 10 5 5 5 10 5 10 4 5 5 50 10 5 4 15 6 5 10 4

2 1 1

17 1 2 3 1 2 2 2 3 1 1 1

2 3 6 1 7 2

1 1 1 1 1 2

Observa#ii

Portavoce

Buldozer

Cazmale

Corturi

Lope#i

Ifron

Bahnea B$la B$l$u eri Band Bato Beica de Jos Bereni Bichi Bogata Brncovene ti Breaza Ceuasu de Cmpie Che#ani Chibed Chiheru de Jos Coroisnmartin Corunca Cozma Cr$ciune ti Cr$ie ti Criste ti Cucerdea Cuci Dane Deda Eremitu Ernei Fntnele F$r$g$u G$lesti G$nesti Gheorghe Doja Ghindari Glodeni Gorne ti Grebeni u de Cmpie Gurghiu Hodac Hodo a Ib$nesti Icl$nzel Ideciu de Jos Livezeni

200 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 4 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 5 1 4 1 3 1 3 1 3 1 5 5 10 10 20 50 5 10 10 20 20 5 4 10 15 10 20 5 5 10 20 20 2 2 10 10 20 20 5 5 10 20 4 100 200 150 100 200 200 100 100

10 15 10 5 10

10 10 10 10

4 10 5 10

50 50 100 50 1 150

5 4

2 3 1 2 5 10 2

1 1

1 2

1 10

1 8 3 1 1

10 40 10 20 31 10 10 4 10 5 10 10 22

10 10 5 20 4 10 4 5 9 7 8

4 10 5 15 10 4 5 3 4 2 6 7 13

400 2 100

200 2 130 300 50 100 1

1 4 2 3 5 4

4 1

80 10 10 120 40

50 5 5 150

40 5 10 60 2

60 1000 300 50 400 2

Lunca Lunca Bradului M$d$ra M$gherani Mica Mihe u de Cmpie Nade Neaua Ogra P$net Papiu Ilarian P$s$reni Petelea Pog$ceaua R$stolita Rciu Ru ii Munti Sncraiu de Mure Sngeorgiu de Mure Snger Snpaul Snpetru de Cmpie Sntana de Mure S$r$#eni Saschiz S$ulia 'incai Solovastru Stnceni Suplac Suseni T$ureni Valea Larg$ Vn$tori V$rgata V$tava Ve#ca Viisoara Voivodeni Zag$r Zau de Cmpie TOTAL

1 2

2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1

20 15 5 30 5 10 10 10 30 5 10 21 10 10 30 10 3 10 5 50 5 10 20 40 20 30 40 10 6 3 14 3 10

20 5 5

10 4 5 5

100 1

1 1 2 1 1 2 1

3 1 5 8 3

1 1 1

5 5 5 10 5 3 5 13 10 150 2 15 10 3 5 5 50 4 5 20 20 20 10 30 40 10 3 2 6 3 10

5 5 5 10 10 5

50 100 100 10 200 100 50

1 1 2

1 4 4 1 2 1 4 1 5

1 1 1

1 1 3 2 1 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 10 2 4

1000 220

1 1

4 1 1 1 1

200 5 2 15 5 50 10 20 20 4 5 15 100 500 150

4 5 1 2 85

1 1

1 1

1 2 2 1 4

3 1

4 1 1 1 1 2 1 1 2 2

4 4 5

500 10 200 20 200 300

2 1

1 2 10 5 3

5 6 2 3 5 20 150 150 1

1 1

Anexa nr.16

Materiale/mijloace de interven'ie n caz de n caz de alunec(ri, cutremure *i pr(bu*iri de teren


B$rci pneumatice/lemn/metal Mijloace i materiale nc$rc$tor frontal IFRON Saci pentru p$mnt (diguri) Bidoane pentru ap$ de b$ut 10 2 5 5 1

Costum lucru n ap$

Tractor cu remurc$

Vest$ de salvare

Grup electrogen

Autobasculante

Subunit$#i/ localit $#i Autocamioane

Pelerin$ ploaie

Paturi/ P$turi

Cizme scurte

Cistern$ ap$

Cizme lungi

Motopomp$

Sta#ii radio

Trn$coap

ISU HOREA Dt. Tg. Mure Dt. Sighi oara Dt. Reghin Dt. Trn$veni Dt. S$rma u I.J.Poli#ie I.J.Jandarmi Gr. Mb. Jandarmi UM01752 Sighi . Mp. Tg. Mure Mp. Sighi oara Mp. Reghin Mp. Trn$veni Or. Ludu Or. Sovata Or. Iernut Or. Sg. de P$dure Or. M. Nirajului Or. Ungheni Or. S$rma u Ac$#ari Ad$mu Albe ti Aluni Apold A#inti B$gaciu

1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 1 1 8 3 3 2 2 2 1 1 2 2 4 1 3 3 1 3 7 6 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4

2 1 1 1 1

4 4 2 4 4 3

2 3 2 2 2 2 1 1

5 20 15 15 15 15 20 17 3 4

15

10

70

117

43

48

21

70

40 50

15 20 30

1 2 3 1 2 2 2 3 1 1 1

2 3 6 1 7 2

1 1 1 1 1 2

10 30 10 10 20 10 15 12 10 20 100 10 25 10 15 6 15 20 10

10 10 10 10 20 10 10 10 7 5 20 100 10 2 18 15 6 5 10 10

10 10 5 5 5 10 5 10 4 5 5 50 10 5 4 15 6 5 10 4

2 1 1 9790 120 100 500 10 200 1500 200 250 300 200 200 100 400

Observa#ii

Portavoce

Buldozer

Cazmale

Corturi

Lope#i

Ifron

Bahnea B$la B$l$u eri Band Bato Beica de Jos Bereni Bichi Bogata Brncovene ti Breaza Ceuasu de Cmpie Che#ani Chibed Chiheru de Jos Coroisnmartin Corunca Cozma Cr$ciune ti Cr$ie ti Criste ti Cucerdea Cuci Dane Deda Eremitu Ernei Fntnele F$r$g$u G$lesti G$nesti Gheorghe Doja Ghindari Glodeni Gorne ti Grebeni u de Cmpie Gurghiu Hodac Hodo a Ib$nesti Icl$nzel Ideciu de Jos Livezeni

200 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 4 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 5 1 4 1 3 1 3 1 3 1 5 5 10 10 20 50 5 10 10 20 20 5 4 10 15 10 20 5 5 10 20 20 2 2 10 10 20 20 5 5 10 20 4 100 200 150 100 200 200 100 100

10 15 10 5 10

10 10 10 10

4 10 5 10

50 50 100 50 1 150

5 4

2 3 1 2 5 10 2

1 1

1 2

1 10

1 8 3 1 1

10 40 10 20 31 10 10 4 10 5 10 10 22

10 10 5 20 4 10 4 5 9 7 8

4 10 5 15 10 4 5 3 4 2 6 7 13

400 2 100

200 2 130 300 50 100 1

1 4 2 3 5 4

4 1

80 10 10 120 40

50 5 5 150

40 5 10 60 2

60 1000 300 50 400 2

Lunca Lunca Bradului M$d$ra M$gherani Mica Mihe u de Cmpie Nade Neaua Ogra P$net Papiu Ilarian P$s$reni Petelea Pog$ceaua R$stolita Rciu Ru ii Munti Sncraiu de Mure Sngeorgiu de M Snger Snpaul Snpetru de Cmpie Sntana de Mure S$r$#eni Saschiz S$ulia 'incai Solovastru Stnceni Suplac Suseni T$ureni Valea Larg$ Vn$tori V$rgata V$tava Ve#ca Viisoara Voivodeni Zag$r Zau de Cmpie TOTAL

1 2

2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 1 1

20 15 5 30 5 10 10 10 30 5 10 21 10 10 30 10 3 10 5 50 5 10 20 40 20 30 40 10 6 3 14 3 10

20 5 5

10 4 5 5

100 1

1 1 2 1 1 2 1

3 1 5 8 3

1 1 1

5 5 5 10 5 3 5 13 10 150 2 15 10 3 5 5 50 4 5 20 20 20 10 30 40 10 3 2 6 3 10

5 5 5 10 10 5

50 100 100 10 200 100 50

1 1 2

1 4 4 1 2 1 4 1 5

1 1 1

1 1 3 2 1 3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 10 2 4

1000 220

1 1

4 1 1 1 1

200 5 2 15 5 50 10 20 20 4 5 15 100 500 150

4 5 1 2 85

1 1

1 1

1 2 2 1 4

3 1

4 1 1 1 1 2 1 1 2 2

4 4 5

500 10 200 20 200 300

2 1

1 2 10 5 3

5 6 2 3 5 20 150 150 1

1 1

Anexa nr.17

Situa'ia utilajelor *i materialelor pentru dez(pezire


UTILAJE Tractor cu remorc$ Judetul \ Municipiul \ Orasul \ Loc.componenta \ Comuna \ Satul Plug / Tractor cu plug Materiale antiderapante Piatr$ m$runt$ Utilaj tractare Trn$coape Alte materiale Contract Prest$ri Servicii / Firma i nr.contractului / anul

Nr. crt.

Buldoescavator

Autobasculante

Lope#i metalice

Lope#i z$pad$

M$turi nuiele

Sape,hrle#i

Autogreder

A. MUNICIPII SI ORASE 1 MUN. TG.MURES 2 MUN. REGHIN MUN. 3 SIGHISOARA MUN. 4 TARNAVENI 5 OR. IERNUT 6 OR. LUDUS OR. M. 7 NIRAJULUI OR. SANG. DE 8 PADURE 9 OR. SARMASU 10 OR. SOVATA 11 OR. UNGHENI B. COMUNE 12 ACATARI 13 ADAMUS 14 ALBESTI 15 ALUNIS 16 APOLD 17 ATINTIS 18 BAGACIU

Paraz$pezi

L$zi nisip

Buldozer

Cazmale

Camion

IFRON

Roabe

Altele

R$ngi

Nisip

Sare

4 2 1

1 3 1 1 1 1

4 2 7 1 24 3 4 1

3 400T 1 4 8t 1 1 8t 10 20 10 5 30 10 10 20 40 20 20 20 25 50 50T

3 1 1

prin for#e proprii prin for#e proprii S.C. Schuster Ecosal S.R.L. / 2005 S.C. Schuster Ecosal S.R.L. / 2006 cu for#e proprii 6 Agen#i economici S.C. Fonix Mobel S.R.L./ 2006 S.C. Drumserv S.R.L./ 2006 cu for#e proprii cu for#e proprii Trans Gama - Beton Srl cu for#e proprii Drumuri G$ne ti S.C.Repac Sighisoara P.F. Szasz Mihail/2006 SC drum serv Tg.Mure / 1601/07,11,2006/ F. proprii cu for#e proprii DJ 142D i 142A-local Romgaz SA Media

1 1

1 1 6

2 2

1 150to 300 100 50

D 3

D 20

D 35

10 mc 4 mc

5 mc

20 10 15 20

30 10 20

20

10

1 1 1 1 1 6 mc 6mc 5 5 10

19 BAHNEA 20 B*LA 21 B*L*U'ERI 22 BAND 23 BATOS 24 BEICA DE JOS 25 BICHIS 26 BOGATA BRANCOVENES 27 TI 28 BREAZA 29 BERENI CEUASU DE 30 CAMPIE 31 CHETANI 32 CHIBED CHIHERU DE 33 JOS COROISANMAR 34 TIN 35 CORUNCA 36 COZMA 37 CRACIUNESTI 38 CRAIESTI 39 40 41 42 43 44 45 CRISTESTI CUCERDEA CUCI DANES DEDA EREMITU ERNEI
1

40 T 9T 10 mc 1 10 1 1 30 3 mc 15mc 1t 2

10 5

10 5 5

10 2

20 5

cu for#e proprii SC Multiprod SA Gorne ti / nr. 553/10,11,2006 SC VALPET SA AF SZABO GZSUZSANNA SC Multiprod Impex i SC Agromat Bato SC Impex SRL-Gorne ti

10

10

3mc 12 saci

1mc 4 mc

10 6

20 6 1 2

10 10

1 1 1 1 1 1

1 D 5 mc 8m c 20 mc 2 2mc 500kg 4 10 15 4 D

cu for#e proprii PF Ujvaro i J. Levente nr. 2816/21.11.2006 SC Multiprod SRL Gorne ti-D. N. Reghin SC Logistic SA Reghin/2006 cu for#e proprii SC Trafimex SRL / for #e proprii
10

10 20

10

1 1 1 1 3m c 16 mc 1 1 10 mc 5t 1 5mc 5t 0,2t 4 10 15 10 1 5t 10t 200Kg 4 5 20 10 10 1 4

S.C. Diana Trans Srl / 2006 Asocia#ia P$durilor cu for#e proprii S.C. Ceragrim S.A. SNGN Romgaz SA / 2006 n curs de contractare cu for#e proprii PF Porav Petru / nr. 2063/ 23.11.2006 SC Romista SRL Criste ti / nr. 6162/20.11.2006 Contract cu SVSU IERNUT A.F.Nagy Csaba cu for#e proprii SC Facontex Reghin SC Brad Niraj SRL SC Multiprod Impex SRL

5 10

10 10 10 10 2 10 10 10

1 1

1 1 1 21 15

46 FANTANELE 47 FARAGAU 48 GALESTI 49 GANESTI 50 GH.DOJA 51 GHINDARI 52 GLODENI 53 GORNESTI GREBENISU DE 54 C. 55 GURGHIU 56 HODAC 57 HODOSA 58 IBANESTI 59 ICLANZEL 60 IDECIU DE JOS 61 LIVEZENI 62 LUNCA 63 L.BRADULUI 64 MADARAS 65 MAGHERANI 66 67 68 69 MICA MIHESU DE C. NADES NEAUA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3m c 20 20 mc 8 mc 20 mc 24 mc

20 10 26

20

5 10 10

10 10 20

SC drum serv / nr. 70/17.11.2006/ PF Dicu Mihaly - nr.2446 /12.11.2006 cu for#e proprii cu for#e proprii cu for#e proprii PF HUSZAR LASZLO nr. 7009/20.11.2006 S.C. ultiprod SRL Gorne ti cu for#e proprii cu for#e proprii S.C. Multiprod Impex SRL Gorne ti cu for#e proprii Pf Neme Grigore - nr.1010 /22.11.2006 S.C. Multiprod Impex S.R.L. Gorne ti/2005 P.F. Matea Emil SC VALPET SA PF Kelemen Janos - tractor cu plug Persoan$ fizic$ cu for#e proprii cu for#e proprii cu for#e proprii SC MURPOP SRL Nr.2391/14.07.2006 cu for#e proprii cu for#e proprii cu for#e proprii cu for#e proprii cu for#e proprii DJ Mure ; S.A. Spicul de aur G$l$#eni - nr. 8 01.11.2006 S.C. Varhans S.R.L. / 2006

100kg

5 10

5 10

5 10

8 10 12 12

22 10 12

d 4m c d 400kg 24mc 16mc 40 mc 5 10 10 d

10 30 35 d

10

20 d

45 20

20 20

10 4

16mc

150

4 2

15

15

10

10

1 1 1 1 2 1 1 2 20 mc 10 10 20

10 20 10 10 20 15 10 10 20 20 40

70 OGRA 71 PANET 72 PAPIU ILARIAN 73 PASARENI 74 PETELEA

7m c 1

5mc

10 10

30 10

75 POGACEAUA 76 RASTOLITA 77 RICIU 78 RUSII-MUNTI SANCRAIU DE 79 MS. 80 SG DE MURES 81 SANGER 82 SANPAUL 83 SANPETRU DE C. SANTANA DE 84 MS 85 86 87 88 89 SARATENI SASCHIZ SAULIA SINCAI SOLOVASTRU
1 1 1 1 50t

10

10

10

15

1 1 1 1 16t 16t 20 20 15 10 4 10 10 10 10 10 50 10 10 20 20

cu for#e proprii SC LEV AND ZOL TRANS SRL SC Stiseb SRL cu for#e proprii S.C. Citadin S.A. S.C. Multiprod Impex S.R.L. Gorne ti S.C. Julia Trans auto SRL Pf Pa ca Alex. Valentin nr.19/01.11.2006 PF Moldovan C. Sc Scorillo Prod Srl Sntana SC Pal Tib Invest SRL S$r$#eni n.2457/14.11.2006 cu for#e proprii cu for#e proprii SC Stibed prod SRL cu for#e proprii SC Rel Alex SRL Stnceni nr. 2309/22.11.2006 Gaz extrac#ie SC Multiprod Impex SRL cu for#e proprii S.C. Valpadicom SRL/2005 S.C. Repac SRL Sighi oara Pf Fazekas Csaba

10t 1 1 1 1 1 5t 200 t 1 30 mc 100 mc 10 5t

30t 5mc 1t 2t d d

10 10 10 15 2 80 d 20

20 10 15 5 80

10 2 15 2 10

20 15 15 5 10

90 STANCENI 91 SUPLAC 92 SUSENI 93 TAURENI 94 VALEA LARGA 95 VANATORI 96 VARGATA 97 VATAVA 98 VETCA 99 VIISOARA 100 VOIVODENI 101 ZAGAR 102 ZAU DE CAMPIE
1 1

1 4 2 10

300kg 15 4

10 30 15 2

20 30 15

10

10

1 2 5 3m c 1 1 d 5 10 6

10 3 6 d

20 2 d 10

1500 m

cu for#e proprii SC Nolver Transcom SRL Jacodu nr. 6 / 2006 SC Alfconst Dumbr$veni S.C. Multiprod Impex S.R.L. Gorne ti S.C. Salubriserv SA Tg.Mure cu for#e proprii

1m c

10

10