Sunteți pe pagina 1din 3

Sanatatea este starea de completa bunastare fizica, mentala si sociala, care nu se reduce la absenta bolii sau infirmitati, defineste

O.M.S. Detinerea celei mai bune stari de sanatate de care este capabila persoana umana este unul din drepturile fundamentale ale omului. Intr-o astfel de perspectiva, sanatatea este inteleasa atat ca o stare individuala, cat si ca o stare colectiva ( a unei natiuni ), atat ca o trebuinta, cat si ca un drept, atat ca un scop ce trebuie atins de catre individ, cat si ca un obiectiv politic ce trebuie realizat de catre stat, sanatatea fiind o componenta indispensabila a dezvoltarii sociale.

Directia de Sanatate Publica este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, subordonata Ministerului Sanatatii, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

Regulamentul de organizare si functionare a DSP

Dispozitii generale Art. 1 Directia de Sanatate Publica ( DSP ) este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, subordonat Ministerului Sanatatii, care functioneaza in baza Legii nr.95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Ministerului Sanatatii nr.127/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cu modificarile ulterioare. Art. 2 Directia de Sanatate Publica ( DSP ) reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate. Art. 3 Directia de Sanatate Publica indeplineste in principal urmatoarele atributii:

- evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de asigurare a asistentei medicale curative si profilactice din unitatile sanitare din teritoriul arondat, luand masuri pentru asigurarea accesului la asistenta medicala a oricarei persoane din raza judetului; - coordoneaza, organizeaza si evalueaza programele nationale de sanatate ce se deruleaza in teritoriul arondat si exercita atributii specifice de control in sanatatea publica, prin personalul imputernicit, cu aprobarea Ministerului Sanatatii; - organizeaza activitati in domeniul sanatatii publice in colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale; - coordoneaza serviciile de asistenta medicala din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, dezastre, catastrofe si alte situatii deosebite, organizeaza, coordoneaza si raspunde de organizarea retelei sanitare pentru aparare, sub coordonarea Ministerului Sanatatii; - participa la coordonarea acordarii primului ajutor calificat impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si cu alte structuri din Ministerul Sanatatii; - organizeaza culegerea si prelucrarea datelor statistice de la toti furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, intocmeste si transmite rapoarte statistice catre institutiile desemnate in acest sens; - furnizeaza date statistice catre alte autoritati, la solicitare si cu respectarea confidentialitatii datelor; - avizeaza si supune aprobarii Ministerului Sanatatii propunerile privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatilor sanitare din subordine; - la cerere, efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, servicii de sanatate publica, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative in vigoare; - afiseaza pe site proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli ale spitalelor publice si analizeaza executia bugetelor de venituri si cheltuieli lunare si trimestriale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii - desemneaza reprezentanti n consiliul consultativ al spitalelor publice. Art. 4 Conducerea Directiei de Sanatate Publica este asigurata de un comitet director, compus din director executiv si directorii executivi adjuncti. Art. 5 Conducerea Directiei de Sanatate Publica colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in aplicarea reglementarilor din domeniul sanatatii publice in conditiile legii; participa la medierea litigiilor aparute in legatura cu executarea, modificarea si incetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, ori cu alte pretentii decurgand din acestea, urmarind echilibrul financiar si utilizarea eficienta a sumelor contractate.

Art. 6 (1)Statul de functii se aproba de catre Ministrul Sanatatii; (2)Structura organizatorica cuprinde servicii, birouri si compartimente functionale care se organizeaza la propunerea Directiei de Sanatate Publica, cu aprobarea ministrului sanatatii cu respectarea numarului maxim al functiilor publice de conducere si al numarului minim de posturi de executie conform reglementarilor legale in vigoare. Structura organizatorica este mentionata in anexa nr.1 (organigrama); (3) Personalul Directiei de Sanatate Publica este constituit din functionari publici, cu exceptia personalului din cadrul laboratoarelor si a personalului care desfasoara activitati de secretariat, administratie, de aprovizionare si de mentenanta, care au calitatea de personal contractual.

S-ar putea să vă placă și