Sunteți pe pagina 1din 70

Page |1

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE


Scopul acestei lucrari este evaluarea fimei AROX CAZ SA. Data raportului : 30.04.2010 Denumirea societatii comerciale : SC AROX SA Sediul social: Constanta,Str Aurel laicu nr 3! ,"u# Constanta Cod Unic de inre istrare la O!iciul Re istrului Comertului :1$%!4&& Numar de ordine in Re istrul comertului :4$&4!

O"IS: raportul anual pentru e'ercitiul financiar inc(eiat la 31 #ecem)rie 200%, conform preve#erilor art. 113, lit. * #in Re+ulamentul nr. 1,200- privin# emitentii .i operatiunile cu valori mo)iliare/ situatiile financiare anuale inc(eiate la #ata #e 31.12.200% .i compuse #in )ilant, contul #e profit si pier#ere, #ate informative, situatia activelor imo)ili0ate, situatia flu'urilor #e numerar, situatia mo#ificarii capitalurilor proprii, note e'plicative si politici conta)ile, conform Or#inului 1inistrului 2inantelor 3u)lice nr. 1&!2,200! pentru apro)area re+lementarilor conta)ile conforme cu #irectivele europene, cu mo#iiicarile ulterioare. raportul +estiune al Consiliului #e A#ministratie, privin# activitatea economico4 financiara a societatii #esfasurata in e'ercitiul financiar 200%/

Natura acti#itatii

Page |2

Societatea AROX 5AZ este o societate pe actiuni, cu se#iul social in Constanta "u#. Si)iu str. Aurel 6,laicu nr. 3!A. Are un punct #e 7ucru in Constanta str. ir+il 1a#+earu 4. A fost infiintata in 1%2- ca o componenta a fostei Centrale a 5a0ului 1etan 1e#ias. *ste inre+istrata in Re+istrul Comerltului Constanta #in anul 1%%1. A parcurs etapa #e privati0are in masa in anul 1%%-, e'istan# atunci peste -000 #e actionari care au su)scris pentru cei -08 #in capitalul social privati0a)il. ln anul 2000 a #evenit privat inte+ral cu capital auto(ton. Societaltea are 32& #e an+a"ati la 31 #ecem)rie 200% 9200$: 3&3: si este pro#ucator #e ec(ipament #e re+lare, masurare si tratare #e +a0 natural, #ispo0itive #e separare, tiltrare si protectie, )oilere, pompe (i#raulice, incal0itoare ;(eilmann, ar0atoare in#ustriale. S.C. AROX 5AZ are o cota #epiata #e -08 #in piata intern< pentru pro#usele sale. 3rincipalii concurenti pe piata interna sunt ;otal +a0 SA lasi, 5a0+ep =2; >n+aria si 3ietro 2iorentini S.p.a. 7talia. Societatea este #etinatoarea certificatului ;?1 7SO %001,2000. @u are inre+istrate filiale in#epen#ente platitoare #e impo0ite. Ain #ec.200& #etine pac(etul strate+ic #e actiuni la societatea 5a0proiect SA Brasov 9!28: ln anul 200$ s4a ma"orat capitalul social prin su)scriere a"un+<n# astfel sa #etin< &!,!-8 #in capitalul social cea ce ii confera #reptul #e veto in a#unarea +enerala. 3e parcursul anului 200% societatea a avut tran0actii comerciale cu o societate cu care se afla in relatii speciale privin# actionariatul si anume cu SC. ACAO@A SRC Copsa 1ica, a#ministratorul fiin# ru#a #e +ra#ul l cu actionarul principal. Societatea a reali0at veniturile #oar #in activitatea #e e'ploatare si cea financiara, venituri sau c(eltuieli e'traor#inare nefiin# conta)ili0ate. lmpo0itul pe profit s4a calculat avan# la )a0< #atele #in situatiile financiare, aplican# cota #e 1-8 la protitul impo0a)il .

Page |3

a$ Descrierea acti#itatii de %a&a a societatii comerciale' Activitatea principala 9co# CA*@ 2!11: a societatii repre0inta fa)ricarea #e constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, in special ec(ipamente #e petrol si +a0e. %$ "reci&area datei de in!iintare a societatii comerciale: Societatea a fost iniiintata in anul 1%2- ca o componenta a Centralei 5a0ului 1etan 1e#ia, fiin# inre+istrata la Re+istrul Comertului #in anul 1%%1. ln anul 1%%- a parcurs etapa #e privati0are in masa, urman# ca in anul 2000 sa #evina 0 societate cu capital privat inte+ral auto(ton. c$ Descrierea oric(rei !u&iuni sau reor ani&(ri semni)cati#e a societ(*ii comerciale+ ale !ilialelor sale sau ale societ(*ilor controlate+ ,n timpul e-erci*iului !inanciar' 7n perioa#a #e raportare nu au avut loc operaDiuni #e fu0iuni, #ivi0Eri, ac(i0iDii sau alte mo#iFcEri patrimoniale ale societEDii. . d$ Descrierea ac.i&i*iilor /i0sau ,nstr(in(rilor de acti#e' Societatea a ac(i0iDionat active imo)ili0ate #e naturE corporalE Gn valoare )rutE #e 4.$%0.43$ lei, materiali0ate Gn: 4 construcDii4 4&.0!1 lei/ 4 ec(ipamente te(nolo+ice 4 2.324.--% lei/ 4 mo)ilier, )irotica H 1%3.3%$ lei/ 4 avansuri Ii imo)ili0Eri Gn curs 4 2.32!.320 lei. Ca nivelul imo)ili0Erilor necorporale s4a Gnre+istrat o creItere Gn valoare )rutE #e 1$0.%$0, care repre0intE valoarea softurilor ac(i0iDionate pentru #epartamentul te(nic.

Page |4

Jn ca#rul imo)ili0Erilor Fnanciare s4au pro#us mo#ificEri la nivelul creanDelor imo)ili0ate Gn valoare #e %$2.02& lei, repre0entKn# +aranDii #e )unE e'ecuDie calculate ca Fin# Gn procent #e !8 #in valoarea contratelor Gnc(eiate. Aceste sume urmea0E a F Gncasate Gn totalitate la #ata e'pirErii perioa#ei #e +aranDie 9Gn me#ie 24 luni:. 3entru acDiunile #eDinute #e S.C.Ara' 5a0 S.A. la 5a0cov SA C(ic(is Ii Strate+ic 3roiect 5a0 SA Bucuresti, s4au constituit provi0ioane, #at Fin# faptul cE am)ele societEDi urmea0E sE Fe lic(i#ate #atoritE pier#erilor acumulate. e$ Descrierea principalelor re&ultate ale e#alu(rii acti#it(*ii societ(*ii1 Cifra #e afaceri Gnre+istratE #e societate la 31.12.200% este #e &%.10$.--2 lei, Gn creItere cu 10.%!&.-2& lei faDE #e aceeaIi perioa#E a anului anterior, ceea ce Gn termeni relativi repre0intE o ma"orare cu 1-,0$8. eniturile totale #in activitatea #e )a0E au

cunoscut, #e asemenea, o apreciere cu 22,218 faDE #e anul prece#ent 9pKnE la nivelul #e &$.3$%.%30 lei:, c(eltuielile aferente cunoscKn# o evoluDie nefavora)ilE, Gn sensul ma"orErii acestora cu 1$,%$88 faDE #e aceeaIi perioa#E 9a"un+Kn# la &4.&$$.$$% lei:. 3e fon#ul acestor evoluDii re0ultatul #in e'ploatare s4a concreti0at Gntr4un proFt Gn sumE #e 3.-01.041 lei, Gn creItere cu 1$0,!48 faDE #e perioa#a prece#entE. Jn ceea ce priveIte activitatea FnanciarE, societatea a Gnre+istrat venituri financiare Gn valoare #e 4.1%$.-20 lei, repre0entin# o ma"orare 9!!,&%8: faDE #e perioa#a prece#entE #e raportare, cKn# s4au Gnre+istrat venituri Gn valoare #e 2.-%!.0-lei.C(eltuielile aferente acestei activitEDi s4au ri#icat la $%.-!& lei, Gn scE#ere cu &0,$&8 raportat la e'erciDiul financiar anterior, inLuenDKn# po0itiv re0ultatul Fnanciar. Astfel, la 31.12.200% societatea a Gnre+istrat un proFt #e 4.10$.%-3 lei, Gn creItere faDE #e perioa#a prece#entE #e raportare cu 1.&21.&32 lei 9&2,l28: Ca #ata )ilanDului societatea nu a Gnre+istrat venituri sau c(eltuieli #in activitatea e'traor#inarE. Elemente de e#aluare eneral( a$ pro!it net al e-erci*iului curent: 213451644 lei'

Page |5

%$ ci!ra de a!aceri net(: 781935122: lei+' c$ e-port: Societatea este pre0entE ma"oritar pe piaDa intemE, avKn# GnsE cola)orEri Ii pe piaDa e'ternE/ d$ elemente de costuri: costul )unurilor vKn#ute s4a ri#icat la valoarea #e !4.01&.-12 lei 9Gn creItere cu 2,%$8 faDE #e perioa#a prece#entE: Ii se compune #in urmEtoarele: 4 c(eltuieli aferente activitEDii #e )a0E: 43.%&0.33- lei 9M2,%$8:/ 4 c(eltuieli in#irecte #e pro#ucDie: 10.04&.2&- lei 9M2,%48:. e$ cota de pia*( de*inut(: S.C. Aro' 5a0 S.A. a #evenit Gn timp li#er naDional Gn pro#ucerea aparaturii Ii ec(ipamentului #estinat in#ustriei +a0ului metan Ii petrolului, #eDinKn# o cotE #e piaDE #e -08. !$ lic.iditate: la #ata )ilanDului, in#icatorul lic(i#itEDii curente are valoarea #e 3,44, conferin# un +ra# foarte mare #e certitu#ine privin# acoperirea #atoriilor curente pe seama activelor circulante 9valoarea recoman#atE este 2:. 7n#icatorul lic(i#itEDii imme#iate este #e 2,&2 9#epEIin# valoarea recoman#atE #e 1:, ceea ce semnificE capacitatea #e a4Ii ac(ita #atoriile curente #in lic(i#itEDile Ii creanDele e'istente ime#iat.

E#aluarea ni#elului te.nic al societ(*ii comerciale

Descrierea principalelor produse reali&ate /i0sau ser#icii prestate cu preci&area: a$ principalelor pie*e de des!acere pentru !iecare produs sau ser#iciu /i metodele de distri%u*ie: societatea acti#ea&( ma;oritar pe pia*a auto.ton('

Page |6

%$ "onderea !iec(rei cate orii de produse sau ser#icii ,n #eniturile /i ,n totalul ci!rei de a!aceri ale societ(*ii comerciale pentru ultimii trei ani1

3ro#ucDia s4a reali0at structuratE pe +rupe #enumite +eneric ec(ipamente pentru petrol Ii +a0e. 5rupa #e maIini 4 utila"e, GmpreunE cu lucrErile e'ecutate pe locaDiile clienDilor cu construcDii Ii monta", #eDin peste %08 #in totalul pro#ucDiei reali0ate. c$"rodusele noi a#ute in #edere pentru care se #a a!ecta un #olum su%stantial de acti#e ,n #iitorul e-erci*iu !inanciar precum /i stadiul de de&#oltare al acestor produse1 3entru perioa#a urmEtoare, societate nu are Gn ve#ere proiectarea #e noi pro#use, GnsE se are Gn ve#ere nevoia #e investiDii Ii rete(nolo+i0Eri, pentru o)Dinerea #e pro#use competitive pe piaDa europeanE, precum Ii localia0area unor noi pieDe #e #esfacere pe plan e'tem. E#aluarea acti#it(*ii de apro#i&ionare te.nico < material( =surse indi ene+ surse import$1 "reci&area de in!orma*ii cu pri#ire la si uran*a surselor de apro#i&ionare /i la pre*urile materiilor prime /i la dimensiunile stocurilor de materii prime /i materiale1 7n perioa#a anali0atE, aprovi0ionarea cu materii prime Ii materiale necesare unei )une #esfNIurEri a activitEDii, s4a reali0at Gn )a0a contractelor cu furni0ori #in RomKnia. E#aluarea acti#it(*ii de #>n&are

Page |7

a$ Descrierea e#olu*iei #>n&(rilor sec#en*ial pe pia*a intern( /i0sau e-tern( /i a perspecti#elor #>n&(rilor pe termen mediu /i lun ' Jn perioa#a anali0atE, s4au Gnre+istrat creIteri la nivelul pro#ucDiei vKn#ute. %$ Descrierea situa*iei concuren*iale ,n domeniul de acti#itate al societ(*ii comerciale+ a ponderii pe pia*( a produselor sau ser#iciilor societ(*ii comerciale /i a principalilor competitori' Aomeniul #e activitate al societEDii care presupune con#iDii #e lucru specific in#ustriei +a0ifere Ii petroliere, coro)oratE cu serio0itatea, precum Ii calitatea Ii competitivitatea preDurilor, Gi asi+urE o sta)ilitate a po0iDiei cKIti+ate Gn timp pe piaDE.

c$ Descrierea oric(rei dependen*e semni!icati#e a societ(*ii comerciale !a*( de un sin ur client sau !a*( de un rup de clien*i a c(rui pierdere ar a#ea un impact

ne ati#e asupra #eniturilsocietatii : societatea #etine un portofoliu relative e'tins #e clienDi astfel GncKt nu se ri#icE pro)lema #epen#enDei faDE #e un sin+ur client sau un +rup #e clienDi a cEror pier#ere ar putea inLuenDa ne+ativ Ii Gn mo# semniFcativ veniturile #in activitatea #e )a0E. E#aluarea aspectelor le ate de an a;a*ii0personalul societ(*ii comerciale a$ "reci&area num(rului /i a ni#elului de pre (tire a an a;a*ilor societ(*ii comerciale precum /i a radului de sindicali&are a !or*ei de munc(: Societatea #ispune #e personal caliFcat cu un +ra# semniFcativ #e e'perienDE Ii profesionalism Gn reali0area activitEDii curente. Ca #ata )ilanDului societatea Gnre+istrea0E un numEr #e 32& an+a"aDi, cu urmEtoarea #efalcare: Airectori4 % persoane/ Oefi secDie 4 2 persoane/ 3ersonal a#ministrativ 4 $$ persoane/

Page |8

1uncitori4 22$ persoane. %$ Descrierea raporturilor dintre mana er /i an a;a*i precum /i a oric(ror elemente con?ictuale ce caracteri&ea&( aceste raporturi: Jn ca#rul societEDii nu e'istE elemente #e naturE conLictualE Gn relaDiile #intre mana+eri Ii an+a"aDi. E#aluarea aspectelor le ate de impactul acti#it(*ii de %a&( a emitentului asupra mediului ,ncon;ur(tor Societatea continuE #e0voltarea politicii privin# protecDia me#iului Gn cone'tul cerinDelor #irectivelor europene. E#aluarea acti#it(*ii de cercetare /i de&#oltare "reci&area c.eltuielilor ,n e-erci*iul )nanciar precum /i a celor ce se anticipea&( ,n e-erci*iul !inanciar urm(tor pentru acti#itatea de cercetare de&#oltare: Jn perioa#a #e raportare, conform #atelor preluate #in )ilanDul societEDii, nu au fost constatate active imo)ili0ate #e naturE necorporalE repre0entKn# c(eltuieli asociate activitEDii #e cercetare4#e0voltare.

E#aluarea acti#it(*ii societ(*ii comerciale pri#ind mana ementul riscului Descrierea e-punerii societ(*ii comerciale !a*( de riscul de pre*+ de credit+ de lic.iditate /i de cas. no@' Societatea nu Gnre+istrea0E o e'punere semnificativE la riscul #e preD pe fon#ul sta)ilitEDii relative a acestora. Ain consi#erente #e naturE concurenDialE societatea tre)uie sE Fe pru#entP Gn ceea ce priveIte politica #e ma"orare a preDurilor. SC Aro' are contractate urmatoare e cre#ite la #ata #e 31.12.200%:

Page |9

413.000.000 lei 4 Gmprumut pe termen scurt 9cre#it multipro#us: #e la Banca ComercialE RomKnE sucursala Constanta, sca#enDa finalE Fin# la 14.03.2010/ Societatea nu este e'pusE riscului #e cre#it Ii a riscului ratei #o)Kn0ii #atoritE faptului cE cele #ouE cre#ite contractate nu sunt an+a"ate. Jn ceea ce priveIte riscul valutar societatea este e'pusE prin contractele Gnc(eiate Gn valutE, acesta fiin# totuIi compensate #e crenDele Gn valutE, fapt care a +enerat #iferenDe favora)ile #e curs valutar la sfKrIitul anului. 7n#icatorul +ra#ului #e in#atorare aratE limita pKnE la care firma este FnanDatE #in alte surse #ecKt fon#urile proprii. Se calculea0E caraport Gntre #atoriile pe termen me#iu Ii lun+ Ii capitalurile proprii. aloarea acestui in#icator tre)uie sE Fe mai micE #e 308, iar Gn ca0ul societEDii in#icatorul Gnre+istrea0E, la 3l.12.Q00% o valoare #e 08, #atoritE faptului cE nu are cre#ite contractate pe o perioa#E mai mare #e 1 an, ceea ce Gnca#rea0E societatea Gn cori#orul #e si+uranDE financiarE. 7n#icatorul privin# acoperirea #o)Kn0ilor #eterminE #e cKte ori societatea poate ac(ita c(eltuielile cu #o)Kn#a. Cu cKt valoarea in#icatorului este mai micE cu atKt po0iDia societEDii este consi#eratE mai riscantE. Ca #ata )ilanDului in#icatorul Gnre+istrea0E valoarea #e $$ reLectKn# o )unE capacitate #e platE a #o)Kn0ilor pe seama profitului )rut reali0at. Descrierea politicilor /i a o%iecti#elor societ(*ii comerciale pri#ind mana ementul riscului: Societatea nu a apelat la instrumente #e prote"are Gmpotriva riscului valutar sau riscului ratei #o)Kn0ii. Elemente de perspecti#( pri#ind acti#itatea societ(*ii comerciale a$ "re&entarea /i anali&area tendin*elor+ elementelor+ e#enimentelor sau !actorilor de incertitudine ce a!ectea&( sau ar putea a!ecta lic.iditatea societ(*ii comerciale comparati# cu aceea/iperioad( a anului anterior: 3rintre evenimentele sau factorii #e incertitu#ine care afectea0E sau ar putea afecta +ra#ul #e lic(i#itate a societEDii pot F amintiDi:

P a g e | 10

4 SituaDii con"uncturale neprevE0ute, cu potenDiale efecte ne+ative asupra asi+urErii continuitEDii activitEDii operaDionale, precum: vreme nefavora)ilE, calamitEDi naturale, incen#ii, etc. %$ "re&entarea /i anali&area e!ectelor c.eltuielilor de capital+ curente sau anticipate asupra situa*iei )nanciare a societ(*ii comerciale comparati# cu aceea/i perioad( a anului trecut1 Ac(i0itiile #e active imo)ili0ate corporale su) forma ec(ipamentelor te(nolo+ice, precum precum si a altor utila"e, #enota o preocupare activa a societatii in #omeniul e'tin#erii #otarilor te(nico4materiale necesare #erularii activitatii operationale, punan# in valoare efortul investitional prin prisma c(eltuielilor #e capital efectuate. Se remarca efortul societatii pentru ac(i0itii #e ec(ipamente si utila"e specific caracteri0ate prin parametrii te(nico4functionali #e calitate superioara. c$ pre&entarea si anali&area e#enimentelor tran&actiilor sc.im%arilor economice care a!ectea&i semni!icati# #eniturile din acti#itatea de %a&a1 @u este ca0ul. :1 Acti#ele corporale ale societitii comerciale "reci&area amplas&irii i a caracteristicilor principalelor capacititi de

productie in proprietatea societitii comerciale1 Societatea este amplasata in partea #e *, @* a municipiului Constanta si are un punct #e lucru in 0ona centrala, are acces #irect la #rumurile ora+enesti si la linia C2R prin calea ferata #in incinta care este proprietatea altei societatii. R Descrierea comerciale1 5ra#ul #e u0ura al propietatilor #etinute #e societate nu ri#ica pro)lem semniiicative asupra #esfa+urarii activitatii. i anali&area radului de u&uri al proprietitilor societitii

P a g e | 11

"reci&area potentialelor pro%leme le ate de dreptul de proprietate asupra acti#elor corporale ale societitii comerciale1 Activele corporale sunt in patrimoniul societatii, conta)ili0ate pe )a0a titlurilor #e proprietate o)tinute. 3roprietatile sunt inscrise in Cartea 2unciara. 3artial sunt ipotecate in favoarea BCR pentru imprumuturi. @u e'ista pro)leme referitoare la #reptul #e proprietate asupra activelor corporale #etinute #e societate. "iata #alorilor mo%iliare emise de societatea comerciala "reci&area pietelor din Romiinia si din alte tari pe care se ne ocia&a #alorile mo%iliare emise de societatea comerciala1 Actiunile emise #e societate se tran0actionea0a pe piata romaneasca #e capital prin interme#iul Sistemului #e ;ran0actionare Arena a#ministrat #e catre Bursa #e alori Bucure+ti, piata #e tran0ac"tionare R5BS. *vi#enta actionarilor ete tinuta #e SC.Aepo0itarul Central SA Bucuresti.Ca #ata #e 31.12.200%, structura actionariatului este urmatoarea:

Descrierea

politicii

societatii

comerciale

cu

pri#ire

la

di#idende1

"reci&areadi#idendelor cu#enite0platite0acumulate in ultimii A ani si+ daca este ca&ul+ amoti#elor pentru e#entuala micsorare a di#idendelor pe parcursul ultimilor A ani1

P a g e | 12

Societatea are intentia #e a reinvesti proiitul net in fiecare an si #e a constitui fon#uri proprii, pana can# se vor atin+e performantele calitative necesare o)tinerii unor & pro#use competitive pe piata comunitara. ln ultimii 3 ani nu au fost calculate si platite #iv#en#e. Descrierea oricaror acti#itati ale societatii comerciale de ac.i&itionare a propriilor actiuni1 3e parcursul anului 200% au fost rascumparate un numar #e -.-02.4&! #e actiuni proprii, societatea #etinan# la finele anului un numar total #e 1%.142.4&! actiuni proprii, care repre0inta 3,1&8 #in capitalul social. Societatea nu are favoruri le+ate #e actiunile #etinute. . In ca&ul in care societatea comerciala are !iliale+ preci&area numarului si a #alorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de !iliale1 Societatea nu #etine filiale care sa raporte0e, #ar face parte #intr4un +rup #e firme, afiliate cu 5a0proiect SA Brasov. Societatea #etine pac(etul strate+ic #e actiuni, respectivi &!,!-8, la S.C. 5a0proiect SA Brasov. ;oto#ata, mentionam ca a avut tran0actii comerciale cu SC ACAO@A SRC Copsa 1ica, cu care se afla in relatii speciale, a#ministratorul tiin# ru#a #e +ra#ul 7 cu actionarul principal. In ca&ul in care societatea comerciala a emis o%li atiuni si0sau alte titluri de creanta+ pre&entarea modului in cae societatea comerciala isi ac.ita o%li atiile !ata de detinatorii d ast!el de #alori mo%iliare1 7n perioa#a #e raportare societatea nu a emis o)li+atiuni si,sau alte titluri #e creanta.

P a g e | 13

Conducerea societatii comerciale "re&entarea listei administratorilor societatii comerciale: Con#ucerea societatii este asi+urata #e un consiliu #e a#ministratie format #in : 4 #l. escan 1ircea Simion Sprese#inte/ 4 #na. Simona 3opescu4 mem)ru/ 4 #na. escan 7oana4 mem)ru. @u e'ista acor#uri, intele+eri sau le+aturi #e familie intre consiliul #e a#ministratie si terte persoane. "re&entarea listei mem%rilor conducerii e-ecuti#e a societatii comerciale1 Con#ucerea e'ecutiva si operationala a activitatii societatii este asi+urata #e: alcu 3antelimon "4 #irector +eneral a#"unct escan Calinita 4 #irector +eneral a#"unct alcu Steluta T 4 #irector comercial T

>rsu *lena 4 #irector economic 1uresan ;eo#or 4 #irector #e0voltare " 1untean llie 4 #irector pro#uctie 1orariu ictor 4 #irector te(nic Ba#aran0a 5(eor+(e 4 #irector #e aprovi0ionare si transport @u e'ista acor#uri, intele+eri sau le+aturi #e familie intre con#ucereaae'ecutiva si terte persoane Situatia !inanciar<conta%iIa

P a g e | 14

Anali0a situatiei economico4financiare a societatii, comparativ cu perioa#a #e raportare prece#enta si cu situatia e'istenta la inceputul e'ercitiului, vi0ea0a urmatoarele aspecte: a: Elemente de %ilant: acti#e care repre&inta cel putin 93B din total acti#e' numerar si alte disponi%ilitati lic.ide' pro!ituri rein#estite' total acti#e curente' total pasi#e curente' *lemente #e active care repre0inta cel putin 10 8 #in valoarea totala a activelor:

Aceasta situatie releva o #iminuare a activelor totale cu !.00&.%1% lei #e la 10-.0!&.3&O lei, valoare inre+istrata la #ata #e 01.01.200%, la valoarea #e 101.04%.4!1 lei inre+istrata la #ata #e 31.12.200%. Ae asemenea, se poate constata o #iminuare a pon#erii activelor circulante in totalul activelor !i 0 cre+tere a pon#erii activelor imo)ili0ate. *lemente #e active imo)ili0ate care #epa+esc 108 #in valoarea totala a activelor imo)ili0ate:

P a g e | 15

Se o)serva o crestere a activelor imo)ili0ate cu 3.4-1.331 lei, in principal peseama cresterii imo)ili0arilor corporale cu 2.4--.333 lei, coro)orata cu cresterea inre+istrata la nivelul imo)ili0arilor necorporale si financiare. ln cate+oria activelor imo)ili0ate, pon#erea ma"oritara o #etin imo)ili0arile corporale care au cunoscut o crestere fata #e perioa#a #e raportare prece#enta. *lemente #e active circulante care #epasesc 108 #in valoarea totala a activelor circulante:

Aiminuarea activelor circulante, in suma a)soluta #e &.$&0.%!- lei, este re0ultatul sca#erii valorii stocurilor cu -.4%2.&$1 lei, care si4au #iminuat pon#erea in activele circulante cu -,!-8, si re#ucerea valorii #iponi)ilitatilor in suma a)soluta #e 3..4$$.33& lei. *lemente #e numerar si #isponi)ilit<ti lic(i#e:

P a g e | 16

ln ca#rul elementelor #e numerar, se o)serva o #iminuare in valoare #e 3.4$$.33$ lei, respectiv cu %,%%8, fata #e inceputul anului 200%. Aceasta #iminuare nu a afectat tre0oreria neta si po0itia financiara a societatii, #at fiin# faptul ca #atoriile curente ale societatii s4au re#us semnificativ, cu o valoare mai mare #ecat #iminuarea #isponi)ilitatilor. Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii:

Se constata o #iminuare semnificativa a #atoriilor cnrente fata #e perioa#a #e referinta, #atorita avansurilor incasate in contul comen0ilor. 5ra#ul #e lic(i#itate +enerala a societatii a crescut astfel #e la la 2,4$ aferent anului 200$, la 3,44, situan#u4se . mult peste limitele normale 9valoarea recoman#ata este 2:. Situatia #atoriilor societatii se pre0nta astfel:

Se constata ca societatea nu are #atorii pe termen lun+, iar #iminuarea #atoriilor care tre)uie platite in termen #e un an, au influentat po0itiv nivelul sau #e in#epen#ent financiara.

P a g e | 17

;otal active si pasive:

Rata de sol#a%ilitate patrimoniala a societatii, a crescut #e la &0,$48 la $0,0!8. Calculata ca raport intre capitalurile proprii si totalul pasivelor, rata solva)ilitatii patrimoniale reprezinta rezultatul unei activitati eficiente, depasirea pragului minim (30%) reflectand un grad ridicat de acoperire a datoriilor pe termen scurt, mediu si lung din capitalul propriu al societatii analizate. Indicatorul pri#ind acoperirea do%an&ilor #etermina #e cate ori poate ac(ita societatea c(eltuielile cu #o)an#a. Cu cat valoarea acestuia este mai mica, cu atat pozitiasocietatii este mai riscanta . Acest coeiicient inre+istra la #ata )ilantului un nivel #e $$, #emonstran# sta)ilitatea financiara a societatii. Vite&a de rotatie a stocurilor e'prima numarul #e 0ile #e stocare a materiilor prime si a materialelor. aloarea acestui in#icator este #e 113,1! 0ile fapt care in#ica necesitatea unei +estionari mai eficiente a resurselor investite in active curente #e natura stocurilor. ;otusi, tre)uie mentionat ca valoarea acestui in#icator este puternic inflentata#e #omeniul #e activitate al societatii. Indicatorul radului de indatorare arata limita pana la care firma este finantata #in alte surse #ecat fon#urile proprii. Se calculea0a ca raport intre valoarea capitalului imprumutat si valoarea capitalului propriu. Ca sfarsitul perioa#ei #e raportare, acest in#icator avea o valoare #e 08, #atorita faptului ca societatea nu are contractate imprumuturi pe termen lun+. Contul de pro!it si pierderi: #an&ari nete' #enituri %rute' elemente de costuri si c.eltuieli cu o pondere de cel putin :3B in #an&arile nete sau in #eniturile %rute' pro#i&ioane de risc si pentru di#erse c.eltuieli' re!erire la orice #an&are sau

P a g e | 18

oprire a unui se ment de acti#itate e!ectuata in ultimul an sau care urmea&a a se e!ectua in urmatorul an' di#idende declarate si platite' Comparativ cu situatia e'istenta la sfarsitul anului #e raportare anterior, la 31.12.200% anali0a principalilor in#icatori #e performanta fiinanciara a societatii se pre0inta astfel:

Situatia van0arilor nete si a veniturilor )rute: .

Cifra #e afaceri inre+istrata #e S.C. Ara' 5a0 S.A. la 31.12.200% este #e &%.10$.--2 lei, in crestere cu 10.%!&.-2& lei fata #e aceeasi perioa#a a anului anterior, ceea ce in termeni relativi repre0inta o ma"orare cu 1-,0$8. Aceasta crestere este #eterminata, in principal #e cresterea veniturilor #in pro#uctia van#uta cu &.3&%.14! lei in perioa#a anali0ata, fata #e 01.01.200%, coro)orata cu cresterea inre+istrata la nivelul veniturilor o)tinute #in van0area marfurilor, in valoare #e 3.-2-.!$2 lei.

P a g e | 19

Cresterea c(eltuielilor #e e'ploatare #e la -2.$!%.2$$ lei 9la 01.01.200%:. pana la &4.&$$.$$%lei 9la 31.12.200%: este #eterminata #e cresterea c(eltuielilor cu materiile prime si materialele consuma)ile, in proportie #e 10,3&8, #e cresterea altor c(eltuieli #in e'ploatare cu 1-,2-8, precum si #e trecerea in conturi #e c(eltuieli a unor clienti incerti .9a"ustari #e valoare privin# activele circulante:. Aceste evolutii au #us la cresterea proiitului societatii la nivelul activitatii #e e'ploatare, comparativ cu perioa#a #e referinta, pe fon#ul unei cresteri mai accentuate a veniturilor in raport cu cresterea c(eltuielilor. Ca nivelul activitatii #e finantare, societatea a inre+istrat o crestere la nivelul veniturilor financiare si o sca#ere la nivelul c(eltuielilor financiare, comparativ cu aceeasi perioa#a a anului anterior, concreti0an#u4se la sfarsitul perioa#ei anali0ate intron profit #e 4.10$.%-3 lei, in cre+tere cu 1.&21.&32 lei fata #e re0ultatul inre+istrat in anul 200$. *lemente #e costuri si c(eltuieli cu o pon#ere #e cel putin 20 8 #in van0arile nete:

Ain ta)elul #e mai sus, se o)serva cre+terea pon#erii c(eltuielilor cu prestatiile e'terne in van0arile nete ale societatii cu 1,$&8 la #ata #e 31.12.200%, fata #e 01.01.200%. Societatea a apelat la aceleasi principii si politici ca si in anii trecuti in raport cu provi0ioanele ma"orate sau reluate la venituri. 3rofitul net aferent perioa#ei #e raportare, conform recoman#arilor Consiliului #e A#ministratie se va reparti0a astfel: 43$!.!00 lei4 re0erve le+ale/ 4!.-&2.%!! lei S profit nereparti0at.

P a g e | 20

Cas. !lo@: toate sc.im%arile inter#enite in ni#elul numerarului in cadrul acti#itatii de %a&a+ in#estitiilor si acti#itatii !inanciare+ ni#elul numerarului la inceputul si la s!arsitul perioadei' Aisponi)ilitatile )anesti ale societatii au inre+istrat la #ata #e 31.12.200% o #iminuare fata #e aceeasi perioa#a a anului anterior in termeni procentuali cu %,%%8. Atat activitatea #e e'ploatare cat si activitatea #e investitii a societatii au #e+a"at un flu' ne+ativ #e numerar #e 2.00-.-!- lei, respectiv 1.4-1.21&. Ain activitatea #e finantare s4a #e+a"at pe parcursul anului current un flu' #e numerar ne+ative in valoare #e 20.4-! lei pe fon#ul sca#erii #e imprumutui aferente leasin+ului. Ca #ata #e 31.12.200%, societatea nu inre+istrea0a o)li+atii restante fata #e )u+etul #e stat, )u+etele locale sau )u+etul asi+urarilor sociale si nici fata #e furni0ori. Conclu&ii 7n )a0a anali0elor efectuate in pre0entul raport, societatea a e'ploatat resursele financiare, materiale si umane intr4o maniera eficienta concreti0ata prin urmatorii in#icatori: eniturile #in e'ploatare au cunoscut o ma"orare in raport cu perioa#a #e referinta 922,218:, la fel si c(eltuielile aferente reali0arii acestora 91$,%$8:, inre+istran#u4se un re0ultat po0itiv #in e'ploatare si in crestere fata #e e'ercitiul financiar anterior. Re0ultatul activitatii financiare s4a concreti0at intr4un profit in valoare #e 4.10$.%-3 lei, cu !!,&%8 mai mare fata #e perioa#a prece#enta #e raportare/ Re0ultatul net al e'ercitiului financiar s4a concreti0at intr4un profit in valoare #e -.0!$.4!! lei/ Ain nivelul in#icatorilor #e lic(i#itate, risc, activitate si profita)ilitate aferente e'ercitiului financiar inc(eiat, afiati in parametri nomiali #e activitate, re0i#a sta)ilitatea societatii, precum si in#epen#enta financiara a acesteia.

P a g e | 21

P a g e | 22

P a g e | 23

P a g e | 24

P a g e | 25

P a g e | 26

P a g e | 27

P a g e | 28

P a g e | 29

P a g e | 30

P a g e | 31

P a g e | 32

P a g e | 33

91 ACTIVE IMOCILIZATE 7nvestitia este inre+istrata 7a cost. Ca #ata #e 31 #ecem)rie 200% con#ucerea societatii nu a efectuat o anali0a privin# recupera)ilitatea acestei investitii, insa in con#itiile in care capitalurile proprii ale 5a0proiect sunt #e %.-%0.413 RO@, Con#ucerea Societatii consi#era ca investitia este recupera)ila pe parcursul #erularii normale a activitatii. Sol#ul final #e 123.100 lei la titluri #e participare repre0inta contravaloarea titlurilor #e participare 9actiuni: 7a capitalul social al societatii 5a0cov SA C(ic(is "u#. Covasna cu 2!8 a#ica 2.!00 lei, si 7a societatea Strate+ic 3roiect 5a0 SA Bucuresti cu 20,108 a#ic< 120.-00 lei #in capitalul social varsat 9su)scris Uin# 30,!08: am)ele sume tiin# provi0ionate inte+ral #eoarece aceste societati urmea0a sa fie lic(i#ate #atorita pier#erilor acumulate. Suma lnre+istrata ca Va7te creante imo)ili0ateV repre0inta +arantii #e )una e'ecutie calculate in +eneral ca fiin# !8 #in valoarea contractelor inc(eiate cu clientii si inre+istrate pe parcursul facturarii serviciilor prestate. 5arantiile urmea0a a fi incasate #e 7a clienti partial la #ata finali0arii si punerii in functiune a lucrarilor e'ecutate, urman# ca sumele sa fie incasate complet 7a #ata e'pirarii perioa#ei #e +arantie 9#e o)icei 24 #e 7uni:. :1 "ROVIZIOANE "ENTRU RISCURI Sl CDELTUIELI Sl AEUSTARI DE VALOARE

Ca 31 #ecem)rie 200% situatiile financiare neconsoli#ate ale Societatii inclu# re0erve #in reevaluare. 3e )a0a ultimelor recoman#ari #in le+islatia actuala, aceste re0erve #evin impo0a)ile in masura in care #estinatia acestora ar fi sc(im)ata, prin utili0area lor 7a acoperirea pier#erilor conta)ile, prin #istri)uirea lor sau prin lic(i#area Societatii si #e aceea con#ucerea Societatii a inre+istrat impo0itul pe profitul amanat aferent acestei re0erve in suma #e %13.02- RO@ la 31 #ecem)rie 200%. Acest impo0it pe profit amanat nu a afectat contul #e profit si pier#ere al anului, fiin# inre+istrat in corespon#enta cu contul #e re0erva #in reevaluare, conform 7e+islatiei in vi+oare.

P a g e | 34

A1 RE"ARTIZAREA "ROFITULUI

Consiliul #e a#ministra+ie consi#era ca #istri)uirea profitului net catre actionari nu este "ustificata in pre0ent, #eoarece societatea va investi in rete(nolo+i0ari, o)+inerea unor autori0ari si 7icente pentru a atin+e performan+ele calitative necesare in >niunea *uropeana. 61 ANALIEZA REZULTATULUI DIN EG"LOATARE

41 SITUATlA CREANTELOR SI DATORIILOR 3rovi0ionul creat pentru clientii incerti a crescut semnificativ comparativ cu anul trecut #atorita faptului ca in cursul anului Societatea a avut van0ari catre3S CompanW SA Bucuresti in valoare #e 1.2-0.4&2 RO@, aceasta entitate intran# ulterior in insolventa. Ca 31.12.200% societatea avea un contract #e cre#ite in valoare #e 13.000.000 RO@, imprumut pe termen scurt #e 7a Banca Comerciala Romana sucursala Constanta, sca#enta finala fiin# la 14.03.2010. Scopul imprumutului a fost finantarea activitatii

P a g e | 35

curente cu o rata a #o)an0ii curente #e B>BOR la o luna M o mar"a #e 1,2! puncte procentuale pe an. 7mprumutul este +arantat cu ipoteca pe cla#iri cu o valoare conta)ila neta #e !.00$.2%& RO@ la 31.12.200% si constituie ipoteca. Acest cre#it functionea0a ca si o facilitate #e tip multi4pro#us: $.2$0.000 RO@ repre0inta o 7inie #e cre#it, iar #iferenta #e 4.&20.000 RO@ este utili0ata pentru acoperirea scrisorilor #e +arantie si acre#itivelor emise. Ca sfarsitul anului 200%, nu e'ista #atorii repre0ent<n# sume trase #in 7iniile #e cre#it mentionate, #eoarece Societatea #etine suficiente fon#uri proprii pentru finantarea activitatii. Societatea nu are o)li+atii privin# pensiile actualilor sau fostilor an+a"ati. ;oti salariatii sunt inclusi in sistemul #e pensii #e stat catre care se platesc asi+urarile sociale.

Ca #ata #e 31 #ecem)rie 200% Societatea nu avea o)li+atii #e leasin+ financiar. ln #ata #e 1! iulie 200% Societatea a semnat un contract #e leasin+ in valoare #e !40.000 *>R pentru ac(i0itia unui utila". 7n #ata #e 2$ iulie 200% Societatea a platit un avans in valoare #e 34!.$&0 RO@ 9ec(ivalentul a $1.000 *>R: conform contractului. >tila"ul a fost receptionat in #ata #e 2$ ianuarie 2010. "ensii 3rovi0loane pentru #atorii 7e+ate #e pensionare nu au fost constituite #eoarece societatea nu are o)li+atii privin# pensiile actualilor sau fostilor an+a"ati. ;oti salariatii sunt inclusi in sistemul #e pensii #e stat c<tre care se platesc asi+urarile sociale. 21 "RINCI"II+ "OLITICI SI METODE CONTACILE Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu preve#erile le+ii conta)ilitatii nr.$2,1%%1 repu)licata cu mo#ificarile ulterioare, apro)ate cu O12 1&!2,200! mo#iticat prin Or#inul 1inistrului 2inantelor 3u)lice nr. 23&4,200&. Situatiile financiare aici pre0entate au 7a )a0a inre+istrarile Societatii, care sunt intocmite pe )a0a costului istoric si pe principiui continuitatii activitatii.

P a g e | 36

lmo%ilii&ari 7mo)ili0arile corporale si necorporale sunt amorti0ate #upa meto#a 7ineara. C(eltuielile cu im)unatatirile semnificative sunt capitali0ate, fara 7imita #e valoare #aca acestea pro#uc )eneficii viitoare. Costurile #e intretinere si reparatii precum si cele le+ate #e casari sunt incluse in contul #e profit si pier#ere. aloarea conta)ila se revi0uieste anual si se a"ustea0a cu provi0ioanele #e #epreciere. =i$ Costul imo%ili&arilor corporale lmo)ili0arile corporale sunt inre+istrate 7a cost plus reevaluare, minus amorti0area cumulate si provi0ioanele pentru #epreciere. C(eltuielile cu im)unatatirile semnificative sunt capitali0ate, in con#itiile in care acestea prelun+esc #urata #e functionare a mi"locului fi' sau con#uc 7a o crestere semnificativa a capacitatii acestuia #e a +enera venituri. Costurile #e intretinere, reparatii si im)unatatirile minore sunt trecute pe c(eltuieli atunci can# sunt efectuate. lmo)ili0arile corporale care sunt casate sau retrase #in functiune sunt eliminate #in )ilantul conta)il impreuna cu amorti0area cumulata aferenta. Orice profit sau pier#ere re0ultata #intr4 o astfel #e operatiune este inclusa in contul #e profit si pier#ere. =ii$ Amorti&area imo%ili&arilor corporale 7mo)ili0arile corporale si necorporale sunt amorti0ate prin meto#a 7ineara, pe )a0a #uratelor #e viata utila estimate, incepan# cu #ata punerii lor in functiune. "rincipalele durate de #iata utili&ate la di!eritele cate orii de imo%ili&ari corporale sunt:

=iii$ lmo%ili&ari necorporale Costurile repre0entan# )revete si 7icente +i cele 7e+ate #e ac(i0itia 7icentelor informatice sunt capitali0ate +i supuse amorti0arii folosin# meto#a lineara, pe #urata #e viata utila, intre 1 si 3 ani, cu e'ceptia )revetelor care se amorti0ea0a in 20 #e ani. 7n ca0ul in care se consi#era necesar, valoarea conta)ila a fiecarei imo)ili0ari necorporale se revi0uie+te anual si se a"ustea0a cu provi0ioanele #e #epreciere. .

P a g e | 37

Stocuri 1ateriile prime, alte materiale si am)ala"ele sunt evaluate 7a costul #e ac(i0itie. 7n +eneral toate posturile )ilantiere sunt evaluate 7a cea mai mica valoare #intre cost si valoareareali0a)ila neta. aloarea reali0a)ila neta este e+ala cu pretul #e van0are utili0at in cursul #esfa+urarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate #e finali0are +i van0are. Stocurile sunt evaluate pe )a0a meto#ei costului stan#ar# si inclu# c(eltuiala 7e+ata #e ac(i0itie si transport pana la locul #e #epo0itare. 7n ca0ul elementelor #e stoc pro#use #e societate, costul inclu#e o parte #in c(eltuielile in#irecte. 3entru orice stocuri #eteriorate sau cu mi+care 7enta se constituie provi0ioane pe )a0a estimarilor con#ucerii societ<tii #e re+ula pentru stocuri mai vec(i #e - luni fara miscare. Creante Creantele sunt evaluate 7a valoarea estimata a ti reali0ata, #ups ce s4au constituit provi0ioane pentru creante incerte. 3entru clientii incerti s4a efectuat o estimare )a0ata pe anali0a tuturor sumelor restante aflate in sol# 7a #ata )ilantului conta)il. Disporni%ilitati %anesti si alte Iic.iditati Aisponi)ilitatile )anesti si alte 7ic(i#itati ec(ivalente sunt repre0entate #e numerar, #epo0ite 7a ve#ere la )anci, cu o sca#enta #e pana in trei 7uni. "ensii i alte %ene!icii dupa pensionare 7n cursul #esfa+urarii normale a activitatii, societatea plate+te statului ta'ele aferente salariatilor sai. ;oti an+a"atii societatii sunt mem)ri ai fon#ului #e pensii al statului roman. 3olitica societatii nu inclu#e o alta sc(ema #e pensionare sau vreun plan #e acor#are a unor )eneficii suplimentare #upa pensionare si, in consecinta, nu are o)li+atii in 7e+atura cu sistemul #e pensii. 7n plus, societatea nu este o)li+ata sa ofere alte )eneficii an+a"atilor. Impo&itul pe pro!it 7mpo0itul pe re0ultatul e'ercitiului este compus #in impo0itul curent si impo0itul amanat.7mpo0itul pe profit este inre+istrat in contul #e profit si pier#ere, cu e'ceptia ca0ului in care intra in 7e+atura cu elemente #irect inre+istrate in capitalurile proprii, ca0 in care impo0itul este inre+istrat in capitalurile proprii.

P a g e | 38

7mpo0itul curent este impo0itul calculat pentru profitul impo0a)il al anului, folosin# rate #e impo0itare e'istente 7a #ata )ilantului conta)il 91-8: si eventuale a"ustari ale impo0itului #e platit pentru anii anteriori. X C.eltuieii de e-ploatare C(eltuielile #e e'ploatare sunt recunoscute in contul #e profit si pier#ere in perioa#a in care au fost efectuate. Tran&actii in #aluta ;ran0actiile e'primate in valuta sunt inre+istrate in conta)ilitate 7a cursul #e sc(im) valutar in vi+oare 7a #ata tran0actiei. Activele si pasivele monetare e'primate in valuta sunt convertite in RO@ 7a cursul #e sc(im) valutar in vi+oare 7a #ata )ilantului conta)il. Cursul #e sc(im) valutar 7a 31 #ecem)rie 200% a fost #e 4,22$2 RO@ pentru 1 *>R 9200$: 3.%$!2 RO@ pentru 1 *>R:, respectiv 2,%3-1 pentru un 1 >SA 9200$: 2,$342 RO@ pentru 1 >SA:. ;oate #iferentele re0ultate 7a #econtarea si conversia sumelor in valuta sunt recunoscute in contul #e profit si pier#ere in anul in care s4au efectuat. 3ier#erile nereali0ate #in #iferente #e curs valutar sunt inre+istrate in contul #e profit si pier#ere ale anului in curs. Deprecierea acti#elor aloarea conta)ila neta a activelor, altele #ecat stocurile si creantele #in impo0itul amanat, este revi0uita 7a #ata fiecarui )ilant pentru a se #etermina o eventuala pier#ere #e valoare #atorata #eprecierii. Aaca se constata o asemenea #epreciere a acestor active, se estimea0a valoarea lor recupera)ila. 3ier#erea #in #epreciere este recunoscuta atunci can# valoarea conta)ila neta a unui activ este mai mare #ecat valoarea recupera)ila. 3ier#erea #in #epreciere va fi recunoscuta ca o c(eltuiala in contul #e profit si pier#ere. Inre istrarea #eniturilor eniturile #in van0area #e )unuri si prestarea #e servicii sunt inre+istrate 7a valoarea fara ; A si re#uceri comerciale 7a #ata 7a care riscurile si )eneficiile semnificative aferente #repturilor #e proprietate au fost transferate )eneficiarilor. @u se recunoaste nici un venit in ca0ul in care e'ista incertitu#ini semnificative referitoare 7a recuperarea creantelor #in van0are, c(eltuieli asociate sau 7a posi)ile retumari ale )unurilor. Societatea acor#a clientilor sai +arantii intre 1 si 3 ani si inre+istrea0a ca atare un provi0ion corespun0ator in situatiile financiare neconsoli#ate.

P a g e | 39

Contrancte pe termen lun Can# re0ultatul unui contract pe termen lun+ poate fi estimat in mo# cre#i)il, costurile si veniturile contractuale sunt recunoscute ca si c(eltuieli si venituri prin referinta la sta#iul faptic #e finali0are al contractului 7a #ata )ilantului. 7n ca0urile in care +ra#ul #e finali0are )a0at pe costuri este #iferit in mo# semnificativ #e cel furni0at #e evaluarea te(nica, a"ustarile necesare sunt facute. Conform acestei meto#e, veniturile contractuale corespun# costurilor contractuale pe parcursul #efinitivarii ccntractului. Can# venitul unui contract pe termen lun+ nu poate fi evaluat in mo# cre#i)il, venitul contractual . este recunoscut #oar in masura in care costurile contractuale suportate sunt pro)a)il a fi recuperate. Costurile contractuale sunt recunoscute #rept c(eltuieli in e'ercitiul financiar in care sunt +enerate. Can# este posi)il ca totalul costurilor contractuale sa #epa+easca totalul venitului contractual, pier#erea preva0uta este recunoscuta in mo# automat #rept c(eltuiala. 3rovi0ioanele pentru pier#erile estimate #in nein#eplinirea contractelor se constituie in perioa#a in care aceste pier#eri apar. Costurile contractuale inclu# toate costurile materiale si salariale #irecte cat si costurile in#irecte referitoare 7a #erularea contractului, cum ar fi salariile in#irecte, furni0orii, ec(ipamentele, reparatiile si amorti0area. Costurile #e van0are si costurile +enerale #e a#ministratie sunt recunoscute ca o c(eltuiala in perioa#a in care apar. 1o#ificarile in #esfasurarea muncii, in con#itiile #e 7ucru si in profita)ilitatea estimata, inclusive mo#ificarile #eterminate #e provi0ioaneler pentru penalitatile contractuale si #e acor#urile contractuale finale, pot ti #epistate cu oca0ia verificarii costului si venitului. Aceste mo#iticari sunt recunoscute in perioa#a in care sunt i#entificate. lmo%ili&ari !inanciare si in#estitii !inanciare pe termen scurt lnvestitiile financiare pe termen scurt repre0inta valori mo)iliare ac(i0itionate in ve#erea reali0arii unui profit intrSun termen scurt. 7nteresele #e participare repre0inta #reptul in capitalul altor entitati, repre0entat sau nu prin certificate, care prin crearea unei le+aturi #ura)ile cu aceste entitati, sunt #estinate sa contri)uie la activitatile entitatii. Aetinerea unei parti #in capitalul unei alte entitati se presupune ca repre0inta un interes #e participare, atunci can# #epa+e+te un procenta" #e 208. Actiunile #etinute la entitati afiliate repre0inta participarea 7a capitalul socialal altor societati in proportie #e peste !08.

P a g e | 40

;oate aceste investitii sunt conta)ili0ate 7a cost. 7nvestitiile financiare sunt inre+istrate la pretul #e ac(i0itie. 3entru #eprecierea investitiilor #etinute ca 7a sfarsitul e'ercitiului financiar, cu oca0ia inventarierii, pe seama c(eltuielilor se reflecta a"ustari pentru pier#ere #e valoare. Ca sfar+itul fiecarui e'ercitiu financiar, a"ustarile pentru pier#erile #e valoare reflectate se suplimentea0<, #iminuea0a sau anulea0a, #upa ca0. Ca iesirea #in entitate a investitiilor pe termen scurt, eventualele a"ustari pentru pier#eri #e valoare se anulea0a. Costurile indatorarii ;oate costurile aferente imprumuturilor sunt recunoscute in contul #e protit si pier#ere in perioa#a in care au avut loc. R "ro#i&ioane 3rovi0ioanele sunt recunoscute in )ilant atunci can# Societatea are o o)li+atie 7e+ala sau constructiva, ca urmare a unui eveniment trecut, a carei plata este pro)a)il sa +enere0e in viitor o iesire #e resurse care in+lo)ea0a avanta"e economice. Aaca efectul este material, provi0ioanele sunt #eterminate prin actuali0area flu'urilor estimate #e venituri viitoare utili0an# rata #e actuali0are inainte #e impo0itare, care reflecta estimarea curenta a pietei asupra evolutiei in timp a valorii )anilor si riscul asociat o)li+atiei. Leasin !inanciar Ceasin+ul financiar este operatiunea #e leasin+ care transfera, in mare masura, toate riscurile si )eneficiile aferente #reptuiui #e proprietate asupra )unului. ;itlul #e proprietate poate fi transferat, in cele #in urma, sau nu. Operatiunile #e leasin+ financiar sunt inre+istrate 7a valoarea "usta a )unului in re+im #e leasin+ sau cu valoarea actuali0ata a platilor minime #e leasin+, #aca aceasta #in urma este mai mica. 3entru calcularea valorii actuali0ate a platilor minime #e leasin+ se consi#era ca factor #e actuali0are rata implicita a #o)an0ii #in contractul #e leasin+. r Y Su%#entii pentru in#estitii Su)ventiile pentru investitii sunt su)ventii pentru acor#area carora o companie )eneficiara tre)uie sa cumpere, sa construiasca sau sa ac(i0itione0e in alt fel active imo)ili0ate. Con#itii suplimentare pot fi impuse #e asemenea privin# tipul sau 7ocatia activelor respective sau perioa#a in care ele urmea0a a fi ac(i0itionate sau #etinute.

P a g e | 41

Su)ventiile pentru investitii, inclu0an# su)ventiile nemonetare 7a valoare "usta, sunt pre0entate in )ilant ca venituri amanate. ;ratamentul conta)il al su)ventiilor pentru investitii pre0entate in situatiile financiare neconsoli#ate atasate sta)ileste su)ventia ca venit amanat care este recunoscut ca venit in mo# sistematic #e4a 7un+ul #uratelor #e viata ale activelor imo)ili0ate. 71INFORMATII "RIVIND SALARIATII+ ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

P a g e | 42

9319 Calcularea impo&itului pe pro!it

P a g e | 43

931: An a;amente si o%li atii potentiale Scrisori de arantie Ca 31 #ecem)rie 200% urmatoarele scrisori #e +arantie si acre#itive erau emise in numele Societarii: Scrisoare #e +arantie )ancara #e )una e'ecutie in valoare #e 3.14%.&12,%0 RO@, respective 1$.$%$.2&&,40 RO@ emisa in favoarea S@5@ RO15AZ +arantata prin cesiunea contractului. Datorii Ie ate de mediu Societatea nu are cunostinta #e potentiale efecte ne+ative asupra me#iului incon"urator ca urmare a operatiunilor sale, care ar tre)ui cuantificate. Re0ultatul unor astfel #e potentiale efecte este incert si con#ucerea Societatii nu consi#era necesara provi0ionarea unei astfel #e #atorii pentru me#iul incon"urator. Impo&itarea 1 Sistemul fiscal #in Romania se afla in sta#iu #e evolutie continua, fiin# supus multor interpretari si mo#ificari constante. Cu toate ca valoarea impo0itului #atorat pentru 0 anumita tran0actie poate fi e'trem #e mica, este posi)il sa se aplice #o)an0i oonsi#era)ile #aca acestea sunt calculate ca procent #in valoarea #atoriei neac(itate, sta)ilita in cuantum #e 0,0-8 pe 0i, pana la 31 #ecem)rie 200!. lncepan# cu ianuarie 200-, penalitatile #e intar0iere 7a plata impo0itelor sunt #e 0,18 pe 0i. 7n Romania termenul prescriptiei pentru controalele fiscale este #e ! ani. lncepan# cu 1 ianuarie 2000, re+lementarile fiscale privin# preturile #e transfer au fost intarite, e'istan# riscul ca autoritatile fiscale sa revi0uiasca su)stantial tran0actiile societatii cu entitatile in relatii speciale. Con#ucerea Societatii a estimat si inre+istrat imiplicatiile fiscale ale tuturor tran0actiilor semnificative in con#itiile in care este pro)a)il ca aceste viitoare o)li+atii fiscale sa apara si ele pot fi cuantificate cu suficienta acuratete. Alte an a;amente si o%li atii in #ata #e 1! iulie 200% Societatea a semnat un contract #eleasin+ tinanciar in valoare #e !40.000 *>R pentru ac(i0itia unui utila". 7n #ata #e 2$ iulie 200% Societatea a platit un avans in valoare #e 34!.$&0 RO@ 9ec(ivalentu7Aa $1.000 *>R: conform contractului. >tila"ul a fost receptionat in #ata #e 2$ ianuarie 2010. lntrucat utila"ul mentionat nu a fost receptionat pana la 31 #eoem)rie 200%, #atoria #e 4!%.000 *>R nu a fost evi#entiata in pre0entele situatii financiare, aceasta fiin# inre+istrata 7a #ata receptiei, in ianuarie 2010.

P a g e | 44

931A1 Riscul de plata Romania a #evenit mem)ra a >niunii *uropene 7a 1 ianuarie 200&. 1e#iul economic este un me#iu #inamic cu o concurenta in crestere, +eneran# oportunitati si riscuri economice. Con#ucerea societatii nu poate preve#e sc(im)arile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiilor financiare, asupra re0ultatelor #in e'ploatare si asupra flu'urilor #e tre0orerie. 9316 Riscul #alutar Societatea efectuea0a tran0actii e'primate in #iferite valute, inclusiv *uro. ;ran0actiile Societatii in mone#a straina sunt inre+istrate 7a cursurile #e sc(im) #in #ata tran0actiilor. Ca 31 #ecemi)rie 200% cursul #e sc(im) utili0at a f0st 1 >SA Z 2.%3-1 RO@, 1 *>R Z 4,22$2 RO@, 1 5B3 Z 4.&3%3 RO@ , respectiv, la 31 #ecem)rie 200$,1 >SA Z 2.$342 RO@ 1 *>R Z3.%$!2 RO@ si 1 5B3 Z 4.11-% RO@. 9314 Riscul ratei de do%anda Societatea )eneficia0a #e 0 rata #e #o)an#a fi'a pentru cre#itele pe termen lun+ si o rata #e #o)an#a varia)ila pentru cre#itele pe termen scurt, pentru finantarea activitatilor in curs. 93121 Riscul de credit Societatea este e'pusa riscului #e cre#it #in creante asupra clientilor. 3entru a preveni acest risc, sccietatea a a#optat p07itici #e cre#it. Ca #ata )ilantului, riscul #e cre#it era 7imitat #atorita numarului mare #e clienti ai Societatii.

991 CONCLUZII Asa cum au fost pre0entate reali0<rile societatii in situatiile financiare anuale si notele e'plicative,in anul 200% respectan# o)iectul principal #e activitate, societatea a reali0at o cifra #e afaceri #e &%.10$.--2 lei, cu 1-,0& 8 mai mult #ecat in anul 200$. 3ro#uctia #e marf< s4a reali0at structurata pe +rupele #e pro#use #evenite #e"a tra#itionale, #enumite +eneric ec(ipamente pentru in#ustria #e petrol si +a0e. 5rupa #e masini utila"e #etine in continuare pon#erea #in pro#uctia reali0ata impreuna cu 7ucrarile e'ecutate pe locatiile clientilor constan# in 7ucrari #e contructii si monta", pro)e, punere in functiune si mentenanta, cu o pon#ere #e peste %08 #in totalul pro#uctiei reali0ate.

P a g e | 45

Anul 200% s4a inc(eiat pentru societate cu un profit )rut #e &.&10.00! lei, suma ce repre0inta %,3$8 #in cifra #e afaceri. Aceasta crestere a profitului se #atorea0a in parte pru#entei cu care au fost tratate #isponi)ilitatile )anesti ale societatii si in parte structurii,pro#uctiei reali0ate si a proce#urilor te(nice folosite. Au fost create provi0ioane pentru toate activele un#e certitu#inea reali0arii lor estesca0uta, au fost evaluate toate creantele si #atoriile in valuta 7a cursul #e la 31.12.200%. in conformitate cu re+lementarile le+ale si Uscale in vi+oare, #in acest profit se #atorea0a )u+etului statului suma #e 1.-!1.!4% lei cu titlu #e impo0it pe profit, cu ec(ivalentul a !8 #in profitul )rut, a#ica 3$!.!00 lei s4a ma"orat fon#u7 #e re0erva in conformitate cu le+ea 31,1%%0 repu)licata si mo#ificata. 3rotitul net re0ultat ramas 7a #ispo0itia actionarilor este #e !.-&2.%!- lei. Consiliul #e A#ministratie propune a#unarii +enerale a actionarilor ca acest pro(t net sa fie reparti0at la alte re0enre, 7a #ispo0itia societatii. 7nvestitiile reali0ate in anul 200% precum si cele propuse a se reali0a in anul 2010 tre)uie sa ai)a o sustinere financiara proprie pana can# vom a"un+e 7a un flu' #e numerar permanent po0itiv Acesta este motivul pentru care propunem reparti0area profitului net 7a alte re0erve si nu impartirea actionarilor su) forma #e #ivi#en#e. Aupa inc(eierea anului financiar, nu au aparut evenimente ma"ore care ar putea afecta in vreun fel situatia societatii. 3entru viitor se preconi0ea0a o #e0voltare continua a societatii, pe plan intern in functie #e nevoile )eneficiarilor nostrii #e ec(ipamente #e petrol si +a0e, iar pe plan e'tern prin +asirea #e noi piete #e #esfacere.Se va continua si activitatea #e cercetare si #e0voltare proprie care sa acopere nevoile companiei. 3e parcursul anului 200% au fost rascumparate inca un numar #e -.!$0.%3$ #e actiuni ale societatii cu un profit #e 3-1.!42 lei, #etinan# astfel in total 1%.142.4&! #e actiuni proprii a#ica 3,1-8 #in capitalul social. ;oate actiunile au fost tran0actionate pe piata RASAA?. Societatea nu a facut o)iectul unei oferte pu)lice #e preluare, nu are restrictii sau favoruri le+ate #e actiunile #etinute. 3e parcursul anului 200% societatea nu a fost e'pusa riscului #e piata in special riscului valutar #eoarece au e'istat si creante in valuta pe lan+a #atoriile care au compensata fluctuatia inflatiei, fapt ce a +enerat #iferente favora)ile #e curs valutar. Aeasemenea nu s4a ne+li"at evaluarea riscului ratei #o)in0ii la valoarea "usta si a riscului #e cre#it, #esi volumul cre#itelor trase a fost #estul #e mic, la finele anului fiin# 0ero. Am reali0at plasamente financiare in #epo0ite )ancare la termen, #e re+ula cu #o)an#a ne+ociata #in care am reali0at venituri #in #o)an0i in suma #e 3.-&2.22$ lei. 3e tot parcursul anului #e altfel nu a e'istat riscul #e a intra in incapacitate #e piata. Am

P a g e | 46

avut un ca0 #e cre#itor care a intentat proces pentru recuperarea #e)itelor, refu0ul platii fiin# pe motiv #e calitate. 7n or+ani0area societatii nu e'ista filiale sau sucursale cu personalitate "uri#ica sau platitoalre #e impo0ite si ta'e, e'ista #oua puncte #e 7ucru, una 7a o alta a#resa #in 1e#ias pentru activitati #e pro#uctie oca0ionale si cealalta 7a Bucuresti, fiin# un )irou #e mar[etin+. Conform le+islatiei in vi+oare pe parcursul anului 200% societatea a fost con#usa #e un Consilinu #e A#ministratie format #in trei persoane . Airectorii e'ecutivi nu au fost sc(im)ati #in functie. 2iecare are pre+atire profesionela a#ecvata functiei pe care 0 ocupa si nu se preva# impacturi ne+ative asupra societatii #in acest punct #e ve#ere #eoarece nu sunt inc(eiate nici un fel #e acor#uri #e compensare in ca0 #e #emisie sau conce#iere. *'ista relatii )une intre patronat si sin#icat care se )a0ea0a pe totala transparenta si sustinere materiala. Relatiiie materiale intre patronet si salariati sunt consemnate in contractual colectiv #e munca ale caror ciau0e au fost respectate intocmai, evitan# orice conflict #e munca. Se continua politica privin# protectia salariatilor prin asi+urarile o)li+atorii #e acci#ente si )oli profesionale, #e conce#ii si in#emni0atii me#icale si prin fon#ul #e +arantare a platii salariilor. Aeasemenea se continua activitatea #e prote"area pro#uselor proprii si a marcii #e fa)rica prin inscrierea lor 7a OS71, mentinerea si in)unatatirea calitatii pro#uselor si a seviciilor, o)tinerea #e autori0atii si #e reautori0ari in #omeniu, acestea tiin# in#ispensa)il necesari pentru a ne mentine po0itie #e piata. Se va continua #e0voltarea politicii privin# protectia me#iului toate in conte'tul cerintelor #irectivelor europene. 9:1 CALCULUL SI ANALIZA "RINCI"ALILOR INDICATORI ECONOMICO< FINANCIARI

Principalii indicatori financiari ai societii comerciale SC ARNOX GAZ SA pentru anii AN 2008 i AN 200! sunt"

P a g e | 47

Indicator Cifra de Afaceri Rezultatul Net Active totale

An 2008 (8&%)%&0$) $&0!8&$(8 %0(&0)-&$0

An 2009 -!&%08&((2 (&0)8&'))

%0&!)-&(2 2&!(0&08-

% %%(&08. %!)&)$. !)&28.

%0%&0'!&') % 1)&00-&!%!

9:19191 Anali&a ratelor de structur( ale acti#ului Rata activelor imobilizate

rAi0# $%&'!(&)'2*%0)&080&(88 + %00 # 2!,!- . rAi%# $'&!)-&8-$*-0&(-%&0($ + %00 # '!,'(. /rA0# %!,'!.

Rata imobilizrilor necorporale

P a g e | 48

Rin # 0mo2ili3ari necorporale * Acti4e imo2ili3ate nete 5%00

Rin0 # $-!&))$*$%&'!(&)'2 + %00 # %,2%. Rin % # $!2&)2'*3 !9"#!8#3 $ %00 & %'%2% / Rin # 1 0&0!.

Rata imobilizrilor financiare

Rif # 0mo2ili3ari financiare * Acti4e imo2ili3ate nete 5%00 Rif0 # 2&-()&0(%*$%&'!(&)'2 5 %00 # 8,-8. Rif% # $&-'-&088*$'&!)-&8-$ 5 %00 # %,%2. /Rif # 1 -&((.

Rata imobilizrilor corporale

Ric # 0mo2ili3ari corporale * Acti4e imo2ili3ate nete 5%00 Ric0 # 28&$)%&!28*$%&'!(&)'2 5 %00 # !0&0%. Ric% # $0&8%8&2(%*$'&!)-&8-$5 %00 # 88,%(. /ric # 1 %&8).

Rata activelor circulante

P a g e | 49

Rac # Acti4e circulante*Acti4e totale 5 %00 # Rac0 # -$&)8'&%'(*%0)&080&(88 5 %00 # -0,02. Rac% # ()&-%$&%!0*-0&(-%&0($ 5 %00 # !2,!8. /Rac # 22,!(.

Rata (tocurilor

Rst # Stocuri* At 5 %00 Rst0 # 20&$(8&(('*%0)&080&(885 %00 # %!,$8. Rst % # %$&8-)&88$*-0&(-%&0($ 5 %00 # %!,($. /Rst # 0,2).

Rata crean)elor! Rc # Creante *At 5 %00 # Rc0 # %8&%!(&(')*%0)&080&(88 5 %00 # %-,$2. Rc % # 20&$0(&808 * -0&(-%&0($ 5 %00 # 28,-$ . /Rc # %%&'%.

Rata di(ponibilit)ilor bne*ti

R2 # 6isponi2ilitati 2anesti* At 5 %00 #

P a g e | 50

R20 # $'&!%(&%'0*%0)&080&(88 5 %00 # $$,22. R2% # $%&'2-&802* -0&(-%&0($ 5 %00 # '','-. /R2 # %%,2).

%2!%!2! Analiza ratelor de (tructur ale pa(ivului Rata autonomiei financiare Reflecta ponderea surselor proprii de finantare in total surselor de finantare sau in sursele permanente de finantare& 7od de calcul" %& Rata autonomiei financiare 8lo2ale R af8 # Capital propriu * Pasi4 total + %00 Raf80 # -)&%28&(%(*-8&%%8&8!! +%00 # !(,%-. Raf8% # 80&8!$&%%2*!!&!'8&!'% + %00 # 80,!$. 9 Rata autonomiei financiare 8lo2ale # 80,!$1!(,%-# 1%),2'.

P a g e | 51

Arata 8radul de independenta financiara a societatii& Se considera ca e+istenta unui capital propriu de cel putin %*$ din pasi4ul total constituie o premisa esentiala pentru autonomia financiara a societatii&Arata c:t din patrimoniul firmei este finantat pe 2a3a resurselor proprii& Autonomia financiara 8lo2ala a crescut ;n 200' fata de anul 200$ cu %%., semnific:nd o crestere a 8radului de autonomie al firmei, datorat cresterii ;ntr1o proprtie semnificati4 mai mare a capitalurilor proprii, comparati4 cu datoriile pe termen mediu si lun8& 2& Rata autonomiei financiare la termen R aft # Capital propriu * Capital permanent + %00 R aft0# -)&%28&(%( * -)&%28&(%( + %00 # %00. R aft % # 80&8!$&%%2 * 80&8!$&%%2 +%00 # %00. 9 Rata autonomiei financiare la termen#%1%#0 Arata 8radul de independenta financiata al unitatii pe termen lun8 si reflecta proportia ;n care capitalurile proprii participa la formarea capitalurilor permanente& Acest indicator tre2uie sa fie superior 4alorii de )0., pentru ca firma sa nu fie afectata de riscul de sol4a2ilitate& &A4:nd ;n 4edere ca 4aloarea de referinta este de %00., departata de cea o2tinuta ;n urma calculelor, ;n acest an putem spune ca firma ar fi fost e+pusa pericolului de insol4a2ilitate&

Rata sta2ilitii financiare&

Rata sta2ilitatii financiare <.= # capital permanent*total pasi4&

Rsf0 # -)&%28&(%( * -8&%%8&8!! + %00# !(&%- .

P a g e | 52

Rsf % # 80&8!$&%%2* !!&!'8&!'% + %00 # 80&!$. 9 Rata sta2ilitatii financiare # 80,!$1!(,%-# 1%),2'.

Reflecta le8atura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune in mod sta2il < cel putin un an = si patrimoniul total& Ni4elul ratei in perioada anali3ata inre8istrea3a o tendinta de im2unatatire ca urmare a cresterii capitalului permanent ca urmare a contractarii unui imprumut pe termen lun8&

Rata de ;ndatorare 8lo2al

Rata de indatorire 8lo2ala #

&%00

Ri8 0 # 29!#90!283+#8!%%8!899 $ %00 & 38'%3 % Ri, 0 & %9!0""!829+99!9 8!9 %$ %00 & %9'0#%

9 Rata de indatorire 8lo2ala# %!,0-1 $8,%$ # 1%!,0(.

Ri8 reflecta ponderea datoriilor totale pe care le are unitatea in pasi4ul total al acesteia&Ni4elul ratei inre8istrea3a o tendinta de scadere in perioada anali3ata datorita scaderii datoriilor pe termen scurt&

P a g e | 53

%2!2! ANA-I.A /C0I-I1R2-2I 3INANCIAR

%2!2!% 4itua)ia neta54N6

SN#A>16> A>#A0?AC?C@eltuieli in a4ans

A>#acti4e totale 60#datorii totale AC# acti4e circulante A0# acti4e imo2ili3ate

A>0# -(&2(-&08- 1 2!&-!0&28$ # '(&'-(&80'

P a g e | 54

A>%# 8%&!!$&(22 A %!&0))&82! # (2&!$-&-!$

6>#6>S?6>B?Cenituri ;n a4ans

6>S# datorii pe termen scurt 6>B# datorii pe termen lun8

6>0# 2!&-!0&28$ ?0?0#2!&-!0&28$ 6>%# %!&0))&82! ?0?0# %!&0))&82!

SN0#A>016>0# -(&2(-&08- A 2!&-!0&28$ # '(&'-(&80' SN%#A>%16>%# 8%&!!$&(22 A %!&0))&82! # (2&!$-&-!$ /SN#SN%1SN0# %(&'(0&!8!

Situaia net po3iti4a si crescatoare reflecta o 8estiune economica sanatoasa& Aceasta crestere este consecinta rein4estirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulari <de e+emplu reporturi din e+ercitiile precedente=& Cresterea situatiei nete marc@ea3a , de fapt, atin8erea o2iecti4ului maDor al 8estiunii financiare, si anume ma+imi3area 4alorii intreprinderii, respecti4 a 4alorii capitalurilor proprii& %2!2!2 3ondul de rulment53R6

ER#Cperm1A0nete Cperm#Cpr?6>B

P a g e | 55

CpermHcapitaluri permanente CprHcapital propriu AIneteHacti#e imo%ili&ate nete

Cperm0# -)&%28&(%( Cperm1# 80&8!$&%%2

ER0# -)&%28&(%( A $%&'!(&)'2 # '$&($2&0-' ER%# 80&8!$&%%2 A $'&!)-&8-$ # ')&!$)&2$! /ER#ER%1ER0# ')&!$)&2$! 1 '$&($2&0-' # 2&$0$&%()

Notiunea de fond de rulment poate a4ea mai multe formulari, insa doua dintre ele pre3inta interes deose2it" fondul de rulment net sau permanent, pe de o parte, si fondul de rulment propriu, pe de alta parte& Eondul de rulment permanent, determinat pe 2a3a 2ilantului finaciar, constituie un fond de rulment lic@iditate sau fond de rulment financiar <ERE= si poate fi sta2ilit prin doua modalitatiEondul de rulment este e+presia reali3arii ec@ili2rului financiar pe termen lun8 si a contri2utiei acestuia la o2tinerea unui ec@ili2ru pe termen scurt& Fn fond de rulment po3iti4 semnifica faptul ca intreprinderea detine capitaluri permanente intr1o suma destul de ridicata pentru a putea finanta inte8ral imo2ili3arile sale si are lic@iditati e+cedentare care 1i permit sa faca fata riscurilor di4erse&

FR"HCp < AInete FR"H!ondul de rulment propriu

P a g e | 56

ERP0# -)&%28&(%( A $%&'!(&)'2 # '$&($2&0-' ERP%# 80&8!$&%%2 A $'&!)-&8-$ # ')&!$)&2$! /ERP#ERP%1ERP0# ')&!$)&2$! 1 '$&($2&0-' # 2&$0$&%()

ER0#6atorii pe termen lun8 si mediu ER0# fondul de rulment ;mprumutat ER00# 0 ER0%# 0 /ER0#ER0%1ER00# 0 Sau G ER0#ER1ERP # 2&$0$&%() 1 2&$0$&%() # 0

Eondul de rulment propriu

Eondul de rulment ;mprumutat&

%2!2!3 Nevoia de fond de rulment5N3R6

N3R&Nevoi temporare74ur(e temporare Ne4oi temporare#stocuri?creante?c@eltuieli in a4ans Surse temporare#datorii de e+ploatare?4enituri in a4ans

P a g e | 57

NER0# 20&$(8&((' ? %8&%!(&(') ? !-(&(82 # $!&)'%&!!% NER%# %$&8-)&88$ ? 20&$0(&808 ? $-8&$88 # $'&)(%&0-! / NER# NER%1 1 NER0 # $'&)(%&0-! 1 $!&)'%&!!%# 1 '&!80&!%2

rulment ca si indicator de ec@ili2ru financiar pe termen scurt ne4oia de fond de rulment repre3int partea din acti4ele ciclice ce tre2uie finantate din surse sta2ile, respecti4 acti4ele cu termen de lic@iditate su2 un an care urmea3 s fie finantate din surse cu e+i8i2ilitate peste un an& Suntem ;n situaHia ;n care asi8urm finanHarea acti4elor circulante din resurse sta2ile, care repre3int partea din fondul de rulment po3iti4 neutili3at pentru finantarea ne4oilor permanente& Ftili3area de surse permanente pentru finanHarea ne4oilor pe termen scurt poate
Nevoia de fond de

de4eni nerenta2il din cau3a costurilor pe care ;l au ;n special creditele 2ancare pe termen lun8& N3R I0, este situatia ;n care se ;nre8istrea3 un e+cedent de surse temporare care 4a finanta fie fondul de rulment, fie tre3oreria, fiind re3ultatul contractrii unor datorii cu termen de plat mai rela+ate sau a cresterii duratei de rotatie a stocurilor si creantelor&

%2!2! 8rezoreria neta58N6 >N#ER1NER

>N0 # ER01NER0 # '$&($2&0-' 1 $!&)'%&!!% # '&0!0&08$ >N% # ER%1NER%# ')&!$)&2$! 1 $'&)(%&0-! # %%&$-'&%(0 />N # >N%1>N0# %%$-'%(0 1 '&0!0&08$ # -&28'&0--

P a g e | 58

>re3oreria net ca si indicator al ec@ili2rului financiar curent reflect ima8inea disponi2ilittilor monetare si a plasamentelor pe termen scurt, aprute din e4olutia curent a ;ncasrilor si pltilor sau a plasrii e+cedentului monetar& 9 crestere a trezoreriei nete este determinat de cresterea disponi2ilittilor si a plasamentelor pe termen scurt ale companiei ca re3ultat al unei autonomii financiare pe termen scurt si al ec@ili2rului financiar pe de o parte dar si al diminurii pe termen scurt a ;mprumuturilor 2ancare pe de alt parte& O tre3orerie net po3iti4 4a putea fi utili3at pentru finantarea acti4elor circulante iar ;n lipsa acesteia pentru plasarea ;n conditii eficiente a e+cedentului de disponi2ilitti pe piata de capital&

E#olutia FR+ NFR+ TN


648A4:A8 43333333 643333336A2A:376 63333333 A8469889 A4333333 A6429378 A3333333 :4333333 :3333333 99A76923 94333333 93333333 638335A 4333333 3 :335 :338

FR NFR TN

P a g e | 59

%2!3 ANA-I.A 49-:2RI-9R IN8/R;/:IAR/ :/ </48I2N/ 2!3!% ;ar=a comerciala5;com6

7com#Cenituri din 4:n3area mrfurilor1C@eltuieli cu mrfurile

7com0# $&!!0&!!! A $&-02&%(( # 288&8$$ 7com1# -&(%-&8)% A -&%%$&-)$ # )0'&0!8

M com = M com% M com 0 =

)0'&0!8 1 288&8$$ # 2%)&2()

7 com % =

M com \ 100 Venituridinvanzareamarfurilor

70com0% =

x y \ 100#.

# 288&8$$*$&!!0&!!! + %00 # -,2'.

7%com%% =

x y \ 100#.

# )0'&0!8*-&(%-&8)% + %00 # (,(%.

7com0%=(,(%. 1 -,2'. # 10&(' .

7C repre3inta surplusul pe care il casi8a intreprinderea prin comerciali3area marfurilor si productia proprie si re4an3area lor pe piata&0nre8istrea3a o tendinta

P a g e | 60

descrescatoare in special datorita cresterii c@eltuielilor cu marfurile intr1o masura mai mare de4at cresc 4eniturile pri4ind marfurile&

%2!3!2 >roduc)ia e$ercitiului5?ex6

J ex # J vanduta ? J imobilizata ? J stocata J ex


0

# ('&%%%&!$(

J ex % # -%&'!%&08%
Jex # J ex
%

1 J ex

# -%&'!%&08%1 ('&%%%&!$( # -&$-!&%')

Producia e+erciiului este format din producia 4:ndut i producia stocat si productia imo2li33ata la cost de productie fina&Nu este un indicator rele4ant deoarece contine $ elemente care sunt e4aluate in mod diferit&0n am2ele perioade este formata din Cenituri din 4an3ara marfurilor&

%2!3!3 @aloarea adu,at5@A6

CA#7com?Jex1Consumurile e+terne Consumurile e+terne#C@eltuieli materiale?C@eltuieli cu ser4iciile e+ecutate de teri

Cons&e+t0# 2$&280&(%( ? %!&$8)&%0( # '2&(()&-22

P a g e | 61

Cons&e+t%# 2)&(!'&2'( ? 22&(-0&!(! # '8&$()&2%) CA0# 288&8$$? ('&%%%&!$(? '2&(()&-22 # %0-& 0((&'!% CA%# )0'&0!8? -%&'!%&08%? '8&$()&2%) # %20&$(0&$!' /CA#CA%1CA0# %20&$(0&$!' 1 %0-&0((&'!%# %$&2!$&!0$

Caloarea adu8at repre3inta cresterea de 4aloare reali3ata de intreprindere prin utili3area factorilor de productie munca si capital peste 4aloarea materiilor prime,materiale consuma2ile,su2ansam2lelor,lucrarilor si ser4iciilor e+ecutate de terti&CA po3iti4a repre3inta sursa de acumulari 2anesti din care se face remunerarea participantilor directi si indirecti la acti4itatea societatii&&CA inre8istrea3a o usoara crestere in special datorita cresterii marDei comerciale sau adaosului comercial in suma a2soluta&

%2!3! /$cedentul brut de e$ploatare5/1/6

KLK#CA?su24enii de e+ploatare1c@eltuieli cu personalul1c@eltuieli cu alte impo3ite si ta+e

KLK0#%0-& 0((&'!% ? '8&%001 %%&$8'&'(-1)08&$8$# !)&22%&-'% KLK%#%20&$(0&$!' ?01%%&))0&'%-1(2-&8!8 # %08&%82&0-! /KLK#KLK%1KLK0#%2&!(00&$$8

K+cedentul 2rut de e+ploatare reflect capacitatea de autofinanare a in4estiiilor, de ram2ursare a datoriilor ctre 2u8etul statului i de remunerare a creditorilor i acionarilor&0nre8istrea3a o tendinta de crestere fa4ora2ila datorita cresterii CA&

P a g e | 62

%2!3!" Rezultatul e$ploatarii5R/6

RK#KLK?alte 4enituri din e+ploatare1alte c@eltuieli din e+ploatare<cont ()8= ?4enituri din pro4i3ioane din e+ploatare1c@eltuieli cu amorti3rile i pro4i3ioanele din e+ploatare

RK0# !)&22%&-'%?%&0$-&0'!120&$8!&$%-?010# -)&8(!&'-$ RK%#%08&%82&0-!?)(&)8$12$&-0'&%8%?010# 8'&)$'&'8% /RK#RK%1RK0#8&(()&008

Profitul din e+ploatare reflect mrimea a2solut a renta2ilitii acti4itii de e+ploatare& 0n amandoi anii anali3ati societatea a inre8istrat profit din e+ploatare care reflecta marimea a2soluta a renta2ilitatii acti4itatii de e+ploatare desfasurate&profitul din e+ploatare inre8istrea3a o usoara crestere , in special, datorita cresterii KLK si ine+istentei amorti3arii si pro4i3ionelor&

%2!3!A Rezultatul curent5RC6

RC#RK?4enituri financiare1c@eltuieli financiare

RC0#-)&8(!&'-$?2&(!)&0((1$0-&8$)# -8&2)(&-0' RC%#8'&)$'&'8%?'&%!8&(2018!&()-# 88&('$&''' /RC#RC%1RC0#%0&$8(&-'0

P a g e | 63

Re3ultatul curent &0n amandoi anii anali3ati societatea a inre8istrat profit curent care reflecta acti4itati curente, adica din e+ploatare si financiara&Profitul curent inre8istrea3a o tendinta de crestere datorita cresterii 4eniturilor financiare si reducerii c@eltuielilor financiare& %2!3!# Rezultatul net5RN6

RN#RC?4enituri e+traordinare1c@eltuieli e+traordinare1impo3it pe profit

RN0#8'&)$'&'8% RN%#88&('$&''' /RN#RN%1RN0#%0&$8(&-'0

Re3ultatul net e+prima marimea a2soluta a renta2ilitatii financiare, cu care sunt remunerati actionarii pentru capitalurile proprii su2scrise&Acesta urmea3a sa se distri2uie sa se distri2uie su2 forma de di4idende, in raport cu numarul de actiuni 4andute sau sa se rein4esteasca in intreprindere& Societatea a inre8istrat profit net pe ansam2lu perioadei anali3ate ceea ce reflecta marimea a2soluta a renta2ilitatii financiare&RN urmea3a sa se distri2uie actionarilor in societate conform deci3iei AGA&

P a g e | 64

963333333 9:3333333 933333333 53333333 23333333 63333333 :3333333 3 :335 :338


Valoarea ad(u at( E-cedentul %rut de e-ploatare Re&ultatul e-ploat(rii Re&ultatul curent Re&ultatul net

P a g e | 65

P a g e | 66

P a g e | 67

P a g e | 68

P a g e | 69

Societatea AROX GAZ este o societate pe actiuni, cu sediul social in Constata Dud&Si2iu str&Aurel Claicu nr&$)A& Are un punct de lucru in Constanta str&Cir8il 7ad8earu '& si unul in Lucuresti& A fost infiintata in %!2( ca o component a fostei Centrale a Ga3ului 7etan 7edias& Kste inre8istrata in Re8istrul Comertului Si2iu din anul %!!%& A parcurs etapa de pri4ati3are in masa in anul %!!(, e+istand atunci peste (000 de actionari care au su2scris pentru cei (0. din capitalul social pri4ati3a2il& 0n anul 2000 a de4enit pri4at inte8ral cu capital auto@ton& Kste cotata pe piata RAS6AJ si are $2- an8aDati& Cu dotarea e+istenta produce ec@ipamente pentru industria de petrol si 8a3e& Nu are inre8istrate filiale independente platitoare de impo3ite& 6in dec&200detine pac@et strate8ic de actiuni la societatea Ga3proiect SA Lraso4 respecti4 - ),)(. din capitalul social cea ce ii confera dreptul de 4eto in adunarea 8enerala& 0n4estitiile financiare in suma de %02&(!-,20 lei repre3inta )$) de actiuni cumparate la >rans8a3 SA 7edias <4aloarea nominala fiind %0 lei= repre3entand su2 %. din capitalul social& Pe parcursul anului 200! societatea a a4ut tran3actii comerciale cu o societate cu care se afla in relatii speciale pri4indactionariatul si anume cu SC& AB6ONA SRB CopsaA7ica, presedintele consiliului de administratie fiind ruda de 8radul 0 cu asociatul unic& S1au inre8istrat in relatiile cu Aldona %(%&%%% lei 4enituri din 4atn3ari,'&!8%&!)- lei cumparari, iar la finele anului 200! mai e+ista datorii neac@itate in 4aloare de %%&08( lei& Societatea a reali3at 4enituri doar din acti4itatea de e+ploatare si din cea financiara, 4enituri sau c@eltuieli e+traordinare nu s1au conta2ili3at& 0mpo3itul pe profit s1a calculat a4and la 2a3a datele din situatiile financiare, aplicand cota de %(. la profitul impo3a2il &