Sunteți pe pagina 1din 36

Resurse naturale:

dezvoltare rural,
mediu i pescuit
10,7 %
Resurse naturale:
cheltuieli de pia
i ajutoare directe
29,1 %
Cetenie, libertate,
securitate i justiie
1,4 %
UE ca actor mondial
6,4 %
Cretere durabil
46,8 %
Administraie
5,6 %
Bugetul UE
pentru 2013:
investiii
n cretere economic
i locuri de munc
Carnet de buzunar
L|ed|te oto.
|'otod|sc|oett, lmae, p. 2, On|unea |u|opean, p. :, 9,
|'ovo||, p. 4, |||ta| \|s|on|oett, lmae, p. S,
||\ \e||a omo|, p. c, (201:) 1up|te||maes Lo|po|at|on, p. /,
o|owlmaes, p. 1112.
|ume|oase a|te |no|ma|| desp|e On|unea |u|opean sunt d|spon|o||e
pe |nte|net pe se|ve|u| |u|opa ('ttp.||eu|opa.eu).
|uemou|. 0c|u| pent|u |uo||ca|| a| On|un|| |u|opene, 201:
lS3| 9/892/92c4481
do|.10.2/c1|:c1/4
On|unea |u|opean, 201:
|ep|oduce|ea tetu|u| este auto||zat cu cond||a men|on||| su|se|.
Printed in Luxembourg
|e-| ee /-|e |||s| |- c|c- e|ee|/- (ec|)
Europe Direct este un serviciu destinat
s v ajute s gsii rspunsuri la ntrebrile
pe care vi le punei despre Uniunea European.
Un numr unic gratuit (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Unii operatori de telefonie mobil nu permit accesul
la numerele 00 800 sau pot factura aceste apeluri.
1
Prefa
/ceast puo||ca|e de ouzuna| oe| o |ma|ne de ansamo|u asup|a
ouetu|u| O| pent|u 201: adoptat n decemo||e 2012. |ate|e sunt
p|ezentate n unc|e de d|e||te|e postu|| de c'e|tu|e|| (aanum|te|e
|uo||c| d|n cad|u| nanc|a| mu|t|anua| 200/201:) mp|eun cu
eemp|e |e|evante cu p||v||e |a modu| n ca|e este ut|||zat ouetu|.
/ceast moda||tate de st|uctu|a|e a| t|eou| s | pe|m|t c|t|to|u|u|
s ne|ea |o|u| | |mpactu| ec|u| p|o|am a| O| asup|a v|e|| de
z| cu z| a ceten||o| eu|open| | a unu| num| ma|e de pe|soane d|n
aa|a O|.
Lu toate c este de d|mens|une |edus, |ep|ezentand ao|a 1 d|n
oo|a On|un|| |u|opene, ouetu| O| este un |nst|ument |mpo|tant
pent|u at|ne|ea oo|ect|ve|o| |nte|||| eu|opene. ||act|c, nt|o o|m
sau a|ta, eca|e cetean a| O| oenec|az de ouetu| O| |a n|ve|
|oca|, na|ona| | eu|opean. a||mente | |uc||| ma| s|u|e, d|umu|| no|
| de ca||tate ma| oun, secu||tate |a n|ve|u| |ont|e|e|o| O|. /cestea
sunt doa| cateva eemp|e de domen|| n ca|e ouetu| O| |oac un |o|
dec|s|v.
ln 201:, ouetu| O| se va concent|a asup|a a dou p||o||t| ma|o|e.
|ntens|ca|ea c|ete||| econom|ce | c|ea|ea de |ocu|| de munc, ca|e
pot at|nse numa| a|tu|| de conso||da|ea oueta|, p||n |nvest|||
ca|e s v|zeze c|ete|ea econom|c v||toa|e. 3uetu| O| comp|eteaz
eo|tu|||e na|ona|e n aceast d||ec|e, p||n |nvest||| n domen|||e
p||o||ta|e stao|||te n St|ate|a |u|opa 2020, ca|e a ost adoptat de
ct|e toate state|e memo|e a|e O|.
3uetu| O| pent|u 201: |ne cont de contetu| econom|c d|c|| |
de const|ane|||e cu ca|e se con|unt ouete|e na|ona|e. /cesta
p|evede o n'ea|e a c'e|tu|e|||o| v||toa|e | pune un accent pute|n|c
pe econom|| | pe ec|ena costu|||o|. lnt|ucat anu| 201: este u|t|mu|
an a| actua|u|u| cad|u nanc|a| mu|t|anua|, e|a necesa| ca ouetu|
s |nc|ud p|||e pent|u p|o|ame|e ca|e u|meaz s e na||zate.
/ceste cont||ou|| sunt esen|a|e pent|u mu|te state memo|e deoa|ece
naneaz p|o|ectec'e|e de |n|ast|uctu|.
|ent|u a |eecta ca|acte|u| p|ospect|v a| ouetu|u| O|, o pa|te
a aceste| puo||ca|| este ded|cat St|ate|e| |u|opa 2020. |a| apo|,
puo||ca|a p|ez|nt, n deta||u, p||nc|pa|e|e cateo||| de c'e|tu|e||,
p|ecum | su|se|e ca|e a||menteaz ouetu| O|. ||m|te|ea |a cad|u|
nanc|a| mu|t|anua| oe| o |etu| |mpo|tant nt|e p|o|ama|ea
nanc|a| pe te|men |un | ouete|e anua|e. 0 pa|n ded|cat
no||o| no|me nanc|a|e oe| |no|ma|| de oaz cu p||v||e |a modu|
de est|ona|e a ouetu|u| O|. ln ce|e d|n u|m, p|o|ectu| p|ezentat
|a sa||tu| aceste| puo||ca|| oe| un eemp|u spec|c cu p||v||e |a
modu| n ca|e sunt c'e|tu|te ondu|||e aco|date de O|.
Sume|e men|onate n p|ezenta puo||ca|e sunt est|m|| a|e c'e|tu
|e|||o| pent|u po||t|c||e O| ep||mate n c|ed|te de ana|ament, ca|e
|ep|ez|nt a|an|| |u||d|ce de aco|da|e a nan||| suo |eze|va nde
p||n|||| anum|to| cond|||. /o|a apo| pot eectuate p|||e n nume|a|
sau p||n t|anse| oanca| ct|e oenec|a||.
2
Bugetul pentru 2013:
n serviciul Strategiei
Europa 2020
|u|opa 2020 |ep|ez|nt st|ate|a de oaz a Lom|s|e| |u|opene ca|e
se concent|eaz asup|a |e|ans||| econom|e| |u|ope|. ln vede|ea
ndep||n|||| acestu| oo|ect|v, ouetu| O| p|evede o c|ete|e |nte||ent,
du|ao|| | avo|ao|| |nc|uz|un|| p||n |nte|med|u| a apte |n||at|ve
emo|emat|ce (mecan|sme) ca|e acope| domen||c'e|e.
0 ana||z |ecent a |nd|cat aptu| c u|mto|u| cad|u nanc|a| mu|
t|anua| 20142020 a| t|eou| s ded|ce o pa|te ma| ma|e a oue
tu|u| O|, n ansamo|u| su, oo|ect|ve|o| St|ate|e| |u|opa 2020. ||n
acest punct de vede|e, ouetu| O| pent|u 201: |ep|ez|nt o etap
esen|a|.
ln 201:, suma de c4,S m|||a|de |O| este a|ocat d||ect |n||at|ve|o|
emo|emat|ce a|e St|ate|e| |u|opa 2020, o c|ete|e de 2,/ a
de 2012.
Suma tota| a|ocat sus|ne||| |n||at|ve|o| emo|emat|ce d|n cad|u|
St|ate|e| |u|opa 2020 este ma| ma|e deoa|ece nana|ea O|
pent|u p|o|ecte|e d|n cad|u| po||t|c|| de dezvo|ta|e |e|ona| | |u|a|
| pent|u p|o|ecte|e d|n cad|u| |ee|e| t|anseu|opene (||) oenec|az
| de cont||ou|a state|o| memo|e, a |e|un||o| ||sau a ope|ato|||o|
p||va|.
|ent|u ma| mu|te |no|ma||, v |um s consu|ta| u|mto|u| s|te.
'ttp.||ec.eu|opa.eu|eu|ope2020||nde_|o.'tm
3
1. Cretere durabil
Competitivitate pentru cretere economic
i ocuparea forei de munc
Lompet|t|v|tate pent|u c|ete|e econom|c | ocupa|ea o|e|
de munc este ac|uneac'e|e ca|e concent|eaz eo|tu|||e de
a t|anso|ma O| nt|o econom|e |nte||ent, du|ao|| | avo|ao||
|nc|uz|un||, p||n at|ne|ea unu| n|ve| na|t a| ocup||| o|e| de munc,
a| p|oduct|v|t|| | a| coez|un|| soc|a|e.
/ceast |uo||c oueta|, pent|u ca|e sa a|ocat o sum de 1c m|||
a|de |O|, |e|upeaz p|o|ame |mpo|tante p|ecum /| apte|ea p|o
|amcad|u pent|u act|v|t| de ce|ceta|e, de dezvo|ta|e te'no|o|c
| demonst|at|ve (|L/), p|o|amu| de nva|e pe tot pa|cu|su| v|e||,
p|o|amu| pent|u compet|t|v|tate | |nova|e (Ll|) | |eeaua t|anseu
|opean (||). /|te ac|un| p||vesc p|aa |nte|n, stat|st|c||e, se|v|c|||e
nanc|a|e | sup|ave'e|ea nanc|a|, |mpoz|ta|ea, un|unea vama|
| |upta ant||aud.
Coeziune pentru cretere economic
i ocuparea forei de munc
|o|u| ondu|||o| st|uctu|a|e, |
anume |ondu| |u|opean de
|ezvo|ta|e |e|ona| (|||||),
|ondu| soc|a| eu|opean (|S|) |
|ondu| de coez|une (|L), este
ace|a de a ace ca ac|unea
Loez|une pent|u c|ete|e
econom|c | ocupa|ea o|e| de
munc s dev|n o |ea||tate n
|u|opa.
ln 201:, ondu|||e st|uctu|a|e vo| oenec|a de 42,1 m|||a|de |O|, n
t|mp ce p|o|ecte|o| d|n cad|u| |ondu|u| de coez|une |ea ost at||ou|t
un ouet de 12,4 m|||a|de |O|.
La u|ma|e a une| dec|z|| a Lons|||u|u| |u|opean, sume|e ca|e nu sunt
a|ocate n cad|u| ondu|||o| st|uctu|a|e pot ut|||zate de state|e
memo|e n vede|ea conso||d||| eo|tu|||o| de comoate|e a oma|u|u|
n |andu| t|ne|||o| | de sus|ne|e a nt|ep||nde|||o| m|c| | m|||oc||
(l||u||).
tiai c aceste fonduri contribuie la consolidarea coeziunii
economice, sociale i teritoriale ntre regiunile i statele
membre ale UE i c vin n sprijinul competitivitii i al ocuprii
forei de munc? Acestea ncurajeaz, de asemenea, cooperarea
transfrontalier, transnaional i interregional. De exemplu, Fondul
social european (FSE) vine n sprijinul creterii anselor de ocupare
a forei de munc, punnd accentul pe mobilitatea forei de munc i
pe adaptarea lucrtorilor la schimbrile industriale.
4
2. Conservarea
i gestionarea
resurselor naturale
Lea ma| ma|e pa|te a te||to||u|u| eu|opean este acope||t de te|enu||
a||co|e | pdu||. /||cu|tu|a cont||ou|e |a ouna est|une nanc|a|
a acesto|a. |p|oata|ea du|ao|| a te|enu|||o| a|ao||e | a pdu|||o|
este esen|a| pent|u conse|va|ea econom|||o| |u|a|e, a pe|sa|e|o|
| a med|u|u|. |e asemenea, aceasta este o cond||e p|ea|ao||
esen|a| pent|u tu||sm, ca|e, n zone|e |u|a|e, const|tu|e o act|v|tate
econom|c |mpo|tant.
ln compa|a|e cu 2012, ouetu| a|ocat aceste| |uo||c| a c|escut cu
::2 de m|||oane |O|, a|unand |a un tota| de c0,: m|||a|de |O| n
201:. /ceast sum acope| c'e|tu|e|||e ca|e p||vesc p|aa | a|u
toa|e|e d||ecte, sp||||nu| pent|u dezvo|ta|e |u|a|, aace|||e ma||t|me
| pescu|tu|, med|u| | po||t|c||e c||mat|ce, p|ecum | a|te ac|un| |
p|o|ame.
|o||t|c||e c||mat|ce |ep|ez|nt o p||o||tatec'e|e pent|u On|unea |u|o
pean, ca|e cont|nu s e n |untea ac|un||o| ca|e au ca oo|ect|v
sa|va|ea p|anete| noast|e. On eemp|u |e|evant n acest sens este
p|o|amu| |l||, ca|e a oenec|at de un ouet de :cc,c m|||oane
|O| pent|u 201:.
/ceast sum va sp||||n| msu|||e |ee||toa|e |a ut|||za|ea ec|ent
a |esu|se|o|. 0o|ect|vu| acesto| po||t|c| este de a conso||da p|otec|a
natu||| | o|od|ve|s|tatea, de a |educe p|oduce|ea de deeu|| | em|
s|||e de aze cu eect de se|, de a dezvo|ta te'no|o|| cu|ate | de
a mount| est|ona|ea ca||t|| ae|u|u|.

tiai c pentru 2013, UE a alocat 1,3 miliarde EUR pentru
cercetarea european n domeniile industriei alimentare,
agriculturii, pescuitului, biotehnologiei, nanotiinelor, nanotehnologii-
lor, materialelor i noilor tehnologii de producie?
5
3. Consolidarea UE
ca spaiu de libertate,
securitate i justiie
Libertate, securitate i justiie
O| va a|oca 1,4 m|||a|de |O|
pent|u sp||||n||ea act|v|t||o|
| a p|o|ecte|o| n u|mtoa|e|e
domen||. so||da||tate | est|o
na|ea uu|||o| de m||ap|e,
d|eptu|| undamenta|e |
|ust||e, secu||tate | p|otec|a
||oe|t||o|.
O| a a|ocat un ouet de
S:,/ m|||oane |O| n dome
n|u| p|even|||| | comoate|||
|n|ac|ona||t||, ca|e v|zeaz
ap||ca|ea |e||, coope|a|ea
t|ans|onta||e|, o|ma|ea | sc'|mou| de |no|ma|| nt|e auto||t||e
de ap||ca|e a |e|| | act|v|t||e de o|ma|e dest|nate acesto|a, p|e
cum | p|otec|a ma|to|||o| | a v|ct|me|o|.
tiai c pentru costurile de intrare n funciune a Sistemului
de Informaii Schengen (SIS II), care este planicat s aib
loc n prima jumtate a anului 2013, s-a alocat un buget de
36,7 milioane EUR?
Cetenie
3uetu| O| cont||ou|e |a nume|oase |n||at|ve emo|emat|ce d|n cad|u|
St|ate|e| |u|opa 2020, |nc|us|v |a |ne|etu| n m|ca|e, 0 aend
pent|u no| competene | no| |ocu|| de munc, ||ato|ma eu|opean
de comoate|e a s|c|e| | 0 On|une a |nov|||.
|a| p|ec|s, o sum n va|oa|e de /0/,1 m|||oane |O| va a|ocat
p|o|ame|o| ca|e sunt de o |mpo|tan ma|o| pent|u ceten||
eu|open|. accesu| |a ounu|| | se|v|c|| de oaz, p|omova|ea cu|tu|||
| a d|ve|s|t|| eu|opene, p|otec|a c|v||, comun|ca|ea cu ceten||,
p|o|amu| |||l/ 200/, p|ecum | a|te ac|un| | p|o|ame.
tiai c anul 2013 este Anul european al cetenilor? Cu
aceast ocazie vor promovate activiti care s pun n
eviden dreptul la libera circulaie i edere, n scopul de a consolida
sentimentul de apartenen al cetenilor la Uniunea European.
6
4. UE ca actor mondial
ln vede|ea p|omov||| stao|||t||, a secu||t|| | a p|ospe||t|| n
vec|ntatea sa, O| naneaz o se||e de act|v|t| n aa|a |on
t|e|e|o| sa|e. |e asemenea, O| desoa| m|s|un| de est|ona|e
a s|tua|||o| de c||z | de men|ne|e a pc|| n mu|te p|| a|e |um||.
ln 201:, o sum de 9,c m|||a|de |O| va a|ocat pent|u nana|ea
lnst|umentu|u| de as|sten pent|u p|eade|a|e (l|/), a lnst|umentu|u|
eu|opean de vec|ntate | de pa|tene||at (l|\|) | a lnst|umentu|u|
de coope|a|e pent|u dezvo|ta|e (lL|), pent|u a men|ona doa| cateva
d|nt|e acestea.

tiai c programul SPRING (Sprijin pentru reform n
parteneriat i pentru o cretere favorabil incluziunii) sprijin
rile care au participat la primvara arab i care dau dovad de un
angajament real n favoarea reformelor democratice?
Lom|s|a cont|nu s pun un accent deoseo|t pe ap||ca|ea p||nc|p|||o|
stao|||te n cad|u| 0|an|za|e| pent|u Loope|a|e | |ezvo|ta|e |cono
m|c (0L||) p||n |ec|a|a|a de |a |a||s d|n 200S p||v|nd ecac|tatea
a|uto|u|u|.
|ent|u a a|anta acest |uc|u, Lom|s|a aco|d o aten|e deoseo|t
sp||||n|||| |||o| n cu|s de dezvo|ta|e n eo|tu| acesto|a de stao||||e
a st|ate|||o| de |educe|e a s|c|e|, de conso||da|e a |nst|tu|||o|
acesto|a | de |upt mpot||va co|up|e|, de a||n|e|e a ce|o||a||
donato|| |a aceste oo|ect|ve, p|ecum | n eo|tu| de a|mon|za|e
| s|mp||ca|e a p|ocedu|||o| pent|u donato||, punand accentu| pe
msu|a|ea |ezu|tate|o| | pe conso||da|ea |esponsao|||t|| donato|||o|
| a pa|tene|||o|.
7
5. Administraie
Se est|meaz c, n 201:, tota|u| c'e|tu|e|||o| adm|n|st|at|ve pent|u
toate |nst|tu|||e eu|opene va de 8,4 m|||a|de |O|. /ceast sum
|ep|ez|nt doa| c d|n nt|eu| ouet O|, n t|mp ce |estu| de
94 este dest|nat ceten||o|, studen||o|, 0|ou|||o|, auto||t||o|
|oca|e | |e|ona|e d|n state|e memo|e a|e O| | d|n aa|a aceste|a.
lnt|un contet n ca|e ma|o||tatea adm|n|st|a|||o| puo||ce t|eou|e s
as|u|e ec|en ma|m | s ap||ce ||u|os t|e|| oueta|e, Lom|s|a
este 'ot|at s ac|oneze n mod |esponsao|| n aceast d||ec|e.
3uetu| O| pent|u 201: p|evede o |educe|e de 1 a eect|ve|o| de
pe|sona| | se nsc||e n eo|tu|||e Lom|s|e| de a |educe pe|sona|u| cu
S |a n|ve|u| tutu|o| |nst|tu|||o| O|, pe o pe||oad de c|nc| an|, |
a aduce at|ne|e une| ce|e|| ||m|tate de pe|sona| sup||menta| pent|u
a ace a ade|||| p|econ|zate a L|oa|e| |a O|, ncepand cu 1 |u||e
201:. oate act|v|t||e no| ca|e nu v|zeaz et|nde|ea vo| acope||
te p||n ec|ent|za|e | |ed|st||ou||e.

tiai c instituiile europene realizeaz economii n
urmtoarele domenii: ntlniri, comitete i conferine,
cheltuieli cu delegaii i reprezentri, studii, cheltuieli sociale, servicii
lingvistice externe, echipament general, formare, achiziionare de
informaii, publicaii i cheltuieli pentru mobilitate?
8
De unde provin fondurile?
3uetu| On|un|| |u|opene este nanat p||n |esu|se p|op||| tae
vama|e, |esu|se oazate pe taa pe va|oa|ea aduat (\/) | pe
ven|tu| na|ona| o|ut (\|3) | p||n a|te ven|tu||.
ln momentu| n ca|e |a||amentu| | Lons|||u| ap|oo ouetu| anua|,
tota|u| ven|tu|||o| t|eou|e s e ea| cu tota|u| c'e|tu|e|||o|. Suma
tota| necesa| pent|u nana|ea ouetu|u| |ezu|t n mod automat
d|n va|oa|ea c'e|tu|e|||o| tota|e.
Lu toate acestea, se ntamp| des ca, n p|act|c, ven|tu|||e | c'e|
tu|e|||e |ea|e s nu co|espund est|m|||o|. |e oo|ce| se n|e|st|eaz
un ecedent ca|e este ut|||zat pent|u a |educe cont||ou|||e state|o|
memo|e |a ouetu| pent|u anu| u|mto|.
\en|tu|||e d|e||te de |esu|se|e p|op||| |nc|ud.
|mpoz|te | a|te deduce|| sca|e d|n |emune|a|||e pe|sona|u|u| O|,
dooanz| oanca|e,
cont||ou|| a|e state|o| te|e |a anum|te p|o|ame a|e O| (cum a|
ce|ceta|ea),
|amou|sa|ea as|stene| nanc|a|e aco|date de O| ca|e nu a ost
ut|||zat,
pena||t| de nta|z|e|e | amenz|,
ecedentu| nanc|a| d|n ee|c||u| p|ecedent.
Alte venituri
1,2 %
Resursa bazat
pe VNB
11,3 %
Resursa bazat pe TVA
73,4 %
Taxe vamale
i cotizaii
pentru zahr
14,1 %
9
Bugetul UE n ara
dumneavoastr
3uetu| anua| a| O| se aeaz pe nevo||e ceten||o| eu|open| n
ansamo|u| acesto|a. Lu to|| avem de cat|at de pe u|ma aceste|
pune|| n comun a ondu|||o| n domen|||e n ca|e coope|a|ea este
|ust|cat. /cesta este mot|vu| pent|u ca|e On|unea |u|opean
naneaz p|o|ecte nt|o am |a| de domen||, p|ecum ce|ceta|ea
| educa|a, med|u|, a|utoa|e|e uman|ta|e | mu|te a|te|e.
|ent|u pune|ea n ap||ca|e a p|o|ecte|o|, sp||||nu| nanc|a| este
aco|dat, suo o|m de |antu||, o|an|za|||o| puo||ce | p||vate, |a| n
cazu|| ecep|ona|e c'|a| | pe|soane|o| z|ce. |ent|u a putea as|u|a
nana|ea acestu| t|p de ac|un| ca|e v|zeaz spo|||ea ounst|||,
toate state|e memo|e cont||ou|e |a ouetu| comun a| O|. |ato||t
coo|don||| | co|aoo|||| mount|te d|nt|e state|e memo|e |
|nst|tu|||e O|, ondu|||e a|ocate sunt ut|||zate, ma| apo|, n domen|| de
|nte|es comun.
EXEMPLU DE PROIECT
Reabilitarea
sistemului de
termocare al
municipiului
Oradea
||o|ectu| a sp||||n|t
|eao|||ta|ea
cent|a|e|o| te|m|ce
u|oane | a |ee|e|o|
de ap|ov|z|ona|e cu
ene||e te|m|c d|n
0|adea, cont||ou|nd
totodat |a |educe|ea
em|s|||o| de po|uan| | |a
mount||ea ec|ene| ene|et|ce
a s|stemu|u| de te|moca|e.
http://goo.gl/wmBLv
10
Bugetul UE pentru 2013
n cifre
Cheltuielile estimate pentru politicile UE
n credite de angajament
Buget 2013
(miliarde
EUR)
Diferena
fa de
2012
Cretere durabil 70,6 3,7 %
Competitivitate pentru cretere economic i
ocuparea forei de munc, inclusiv:
16,1 4,8 %
Al aptelea Program-cadru de cercetare 10,9 6,4 %
nvarea pe tot parcursul vieii i Erasmus
Mundus
1,3 2,0 %
Proiectele TEN 1,4 6,3 %
Programul-cadru pentru competitivitate i
inovare
0,7 9,6 %
Agenda politicii sociale 0,2 1,6 %
Coeziune pentru cretere economic i ocuparea
forei de munc, inclusiv:
54,5 3,3 %
Fonduri structurale 42,1 2,9 %
Fondul de coeziune 12,4 4,8 %
Conservarea i gestionarea resurselor naturale 60,1 0,5 %
Cheltuieli de pia i pli directe, inclusiv: 44,0 0,1 %
Piee agricole 43,7 0,1 %
Pieele produselor piscicole 0,03 - 10,7 %
Sntatea animalelor i a plantelor 0,3 1,6 %
Dezvoltare rural 14,8 1,4 %
Pescuit 0,9 4,6 %
Mediu i schimbri climatice 0,4 3,3 %
Dezvoltare rural, mediu i pescuit 16,1 1,6 %
Cetenie, libertate, securitate i justiie (
1
) 2,1 2,0 %
Libertate, securitate i justiie 1,4 2,3 %
Cetenie, inclusiv: 0,7 1,4 %
Sntate public i protecia consumatorilor 0,1 1,8 %
UE ca actor mondial, inclusiv: (
2
) 9,6 1,9 %
Instrumentul de asisten pentru preaderare 1,9 - 0,1 %
Instrumentul european de vecintate i de
parteneriat
2,5 6,3 %
Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare 2,6 2,2 %
Ajutor umanitar 0,9 1,9 %
Democraie i drepturile omului 0,2 0,5 %
Politica extern i de securitate comun 0,4 9,2 %
Instrumentul de stabilitate 0,3 5,2 %
Administraie, inclusiv: 8,4 1,8 %
Comisia European 3,3 0,3 %
Alte instituii 3,5 1,8 %
Total 150,9 2,1 %
(
1
) Lu ecep|a |ondu|u| de so||da||tate a| On|un|| |u|opene.
(
2
) lnc|us|v |eze|va pent|u a|utoa|e de u|en.
11
Cadrul nanciar
multianual
Lad|u| nanc|a| mu|t|anua| (L||) este o st|uctu| de p|o|ama|e
mu|t|anua|, ca|e t|aduce p||o||t||e po||t|ce a|e On|un|| n te|men|
nanc|a||, pe o pe||oad de ce| pu|n c|nc| an|. /cesta stao||ete
sume|e ma|me anua|e pent|u cateo||| ma|| de c'e|tu|e|| (denu
m|te |uo||c|). ||ocedu|a oueta| anua| t|eou|e s |especte aceste
p|aoane ma|me. L|| as|u| d|sc|p||na oueta| | p|ev|z|o|||tatea
c'e|tu|e|||o| O|.
/ctua|u| cad|u nanc|a| acope| pe||oada de apte an| 200/201:.
|ou| cad|u nanc|a| |nt| n v|oa|e d|n 2014, acope||nd o pe||oa
d de apte an|. /cesta a ost de asemenea e|aoo|at cu scopu| de
a |spunde p||o||t||o| pe te|men |un a|e O|, n spec|a| St|ate|e|
|u|opa 2020.
Lu o va|oa|e aduat eu|opean ||d|cat, u|mto|u| cad|u nanc|a|
mu|t|anua| va |ep|ezenta un |nst|ument amo||os, ns anco|at n |ea
||tate, dest|nat stao|||z||| mac|o econom|ce | so||da||t|| n cad|u|
On|un|| |u|opene. /cest p|an nanc|a| pe te|men |un, p|ezentat suo
o o|m ma| s|mp|, ma| e|o|| | ma| t|anspa|ent, va |spunde
no||o| p||o||t| po||t|ce | va oe|| |ezu|tate p||nt|o se||e de |nst|u
mente nanc|a|e |novatoa|e.
|ent|u ma| mu|te |no|ma|| cu p||v||e |a cad|u| nanc|a| mu|t|anua|,
v |um s consu|ta| u|mto|u| s|te. 'ttp.||ec.eu|opa.eu|oudet|m.
12
Mecanismul Conectarea
Europei
|ecan|smu| Lonecta|ea |u|ope| (|L|) a ost p|opus de Lom|s|e
pent|u u|mto|u| L|| d|ept nou| |nst|ument pent|u a mount|
|ee|e|e de t|anspo|t, ene|et|ce | d||ta|e |a n|ve| eu|opean | pent|u
a conecta ma| o|ne pe|soane|e d|n |u|opa.
13
Noul regulament nanciar:
acces mai uor la
fondurile UE
|eu|amentu| nanc|a| este p||nc|pa|u| document ca|e con|ne
no|me|e nanc|a|e a|e O|. /cesta stao||ete p||nc|p|||e ouetu|u| O| |
|e|ementeaz modu| n ca|e sunt c'e|tu|te ondu|||e O|.
|eu|amentu| adoptat |ecent, ca|e a |nt|at n v|oa|e |a 1 |anua||e
201:, pe|m|te oenec|a|||o| de ondu|| O| (nt|ep||nde||, 0|ou||, ce|
cetto||, studen|, mun|c|pa||t| | a|||) s u|meze no|me | p|ocedu||
ma| c|a|e | ma| s|mp|e.
Ce aduce nou acest regulament?
1. mbuntiri specice care permit o concentrare mai mare
asupra rezultatelor:
e||m|na|ea oo||a|e| de a desc'|de contu|| oanca|e sepa|ate,
acce|e|a|ea p|||o| ct|e oenec|a|| (:0, c0 sau 90 de z||e, n
unc|e de comp|e|tatea |ezu|tate|o|),
p|ocedu|| ma| s|mp|e (ut|||zand sume o|eta|e | |ate e) pent|u
sume|e ma| m|c|,
ma| pu|ne o|ma||t| adm|n|st|at|ve.
2. Responsabilitate sporit:
no||e no|me vo| spo|| |esponsao|||tatea state|o| memo|e, n spec|a|
n po||t|ca |e|ona|,
auto||t||e na|ona|e vo| t|eou| s semneze | s t|ansm|t
dec|a|a|||e anua|e ca|e s ateste c ondu|||e O| au ost ut|||zate
n mod co|espunzto|.
3. Consolidarea controlului:
n cazu| n ca|e apa| ne|eu||, vo| dec|anate mecan|sme de
co|ec|| nanc|a|e, |a| Lom|s|a va puo||ca dec|z|| de |mpune|e
a uno| pena||t| pent|u ut|||za|ea neco|espunztoa|e a ondu|||o|
O|.
4. Flexibilitate:
d|e||te |nst|umente nanc|a|e (mp|umutu||, pa|t|c|pa|| |a cap|ta|
sau a|an||) vo| ut|||zate n vede|ea mu|t|p||c||| |mpactu|u|
nanc|a| a| ondu|||o| O|,
c|ea|ea de no| pos|o|||t| pent|u pa|tene||ate nt|e secto|u| puo||c
| ce| p||vat.
5. Punerea n comun a resurselor:
O| va putea c|ea ondu|| duc|a|e a|e O|, punandu| p|op||||e
|esu|se n comun cu ce|e a|e state|o| memo|e | a|e a|to| donato||,
n vede|ea une| coo|don|| | u|n|z|| ma| ec|ente a a|uto|u|u|
ete|n, p|ecum | pent|u a| spo|| v|z|o|||tatea.
14
Calendar 2013
Ianuarie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Februarie
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Martie
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aprilie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Iunie
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Iulie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembrie
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octombrie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Noiembrie
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Decembrie
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
K
V
-
3
0
-
1
2
-
8
5
6
-
R
O
-
C
|ent|u a aa ma| mu|te desp|e p|o|ama|ea nanc|a| | ouetu| O|, v
|um s v|z|ta| s|teu| nost|u n mod |eu|at. 'ttp.||ec.eu|opa.eu|oudet
ln cazu| n ca|e do||| s | |no|mat() desp|e puo||ca|||e noast|e |
do||| s p||m|| |no|ma|| desp|e puo||ca|||e ce|e ma| |ecente, v |um
s v aoona| t||m|and un ema|| |a. 3O|ooudet|nooCec.eu|opa.eu
O|m|||ne pe.
|aceooo'. 'ttps.||www.aceooo'.com||O3udet
w|tte|. 'ttps.||tw|tte|.com||O_3udet|