Sunteți pe pagina 1din 45

Proiect Metodologii Manageriale

Capitolul 1: Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale


1.1 Documentare preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei Denumirea firmei : SC TEXTILE GRUP SRL. S.C. TEXTILE GRUP SRL cu sediul in Focsani, cod fiscal R1 !"#$%, s&a cons'i'ui' in (a)a Le*ii Socie'a'ilor Comerciale %1+1##, re-u(lica'a cu modificarile si com-le'arile ul'erioare si a fos' inre*is'ra'a la Re*is'rul Comer'ului su( nr. . ,+% /+1,.,/./,,1 0dresa :Sediul social : S'r. 1 Decem(rie nr./ , Focsani, 1rancea. Punc' de lucru : S'r. 2d Unirii, nr. 1$, Focsani, 1rancea. Telefon: ,/%3/!"/1/, fa4 : ,/%3/!"/1%5 Ti-ul ac'i6i'a'ii -rinci-ale + cod C0E7 : Produc'ie Te4'ile &13! 8Fa(ricarea al'or ar'icole 'e4'ile8. 0c'i6i'a'i la momen'ul infiin'arii 9efec'i6 desfasura'e:: Produc'ie Te4'ile : ac'i6i'a'e de (a)a din /,,1 -ana in -re)en'. 0c'i6i'a'i curen'e Produc'ie Te4'ile 0nul si luna ince-erii , +/,,1 C0E7 13!

;(iec'ul de ac'i6i'a'e il cons'iuie: Socie'a'ea comerciala are urma'orul o(iec' de ac'i6i'a'e desfasura' in nume -ro-riu sau -rin in'ermediar: & rece-'ia si de-o)i'area -ieselor de (roda'5 & ela(orarea fisei 'e<nice -en'ru fiecare model5 & -roiec'area modelului si reali)area sof'ului5 & 'ermocolarea -ieselor si marcarea re-erelor de (roda' conform 'i-ar5 & (rodarea -ro-riu&)isa5 & cura'area, finisarea -ieselor (roda'e5 & 6erificarea cali'a'i6a si can'i'a'i6a a re-erelor, am(alarea lor -en'ru li6rare5 & fa(ricarea de ar'icole de im(racamin'e si len=erie din ma'eriale 'e4'ile5 & fa(ricarea al'or ar'icole de im(racamin'e 9e4clusi6 len=erie de cor-: & fa(ricarea de ar'icole confec'iona'e din 'e4'ile 9cu e4ce-'ia im(racamin'ei si len=eriei de cor-:5 & fa(ricarea ar'icolelor de im(racamin'e din -iele si inlocui'ori de -iele 9cu e4ce-'ia celor din (lana:5 & fa(ricarea de ar'icole de im(racamin'e -en'ru lucru5 & fa(ricarea al'or ar'icole si accesorii5
/

& fa(ricarea ar'icolelor de len=erie de cor-5 & comer' cu ridica'a al -roduselor 'e4'ile, cu im-or'&e4-or' al aces'ora5 Dura'a de func'ionare a socie'a'ii es'e nelimi'a'a. S.C. TEXTILE GRUP SRL es'e -ersoana =uridica romana a6and forma de socie'a'e cu ras-undere limi'a'a. Ca-i'alul social su(scris de socie'a'e es'e in 6aloare de !!.,,, R;7, numerar, in'e*ral 6arsa' la da'a cons'i'uirii socie'a'ii. Ca-i'alul social su(scris es'e di6i)a' in !!, de -ar'i sociale a ca'e 1,, R;7 fiecare. >a=orarea se -oa'e face -rin cu-rinderea de asocia'i, includerea de re)er6e, cu e4ce-'ia re)er6elor le*ale sau (eneficii cu6eni'e asocia'ilor. Diferen'ele fa6ora(ile din ree6aluarea -a'rimoniului social 6or fi incluse in re)er6e si u'ili)a'e deasemenea -en'ru ma=orarea ca-i'alului social. >a=orarea se -oa'e face -ar'ial sau 'o'al in na'ura, deci)ia 0dunarii Generale a 0socia'ilor, -e (a)a e6aluarii efec'ua'e de e4-er'i au'ori)a'i. Conducerea si adminis'rarea socie'a'ii es'e asi*ura'a de: & 0dunarea Generala a 0socia'ilor & Consiliul de 0dminis'ra'ie & 0dminis'ra'orul socie'a'ii & Sefii de com-ar'imen'e & >ais'rii. 0dminis'ra'orii sun' o(li*a'i sa ia -ar'e la 'oa'e adunarile socie'a'ii si la consiliul de adminis'ra'ie si sun' solidari ras-un)a'ori fa'a de socie'a'e conform -re6ederii ar'. 3% al. 1 din Le*ea nr. %1+1##, ? re-u(lica'a. Ti-ul -roduc'iei es'e -en'ru unele -roduse de serie mica si mi=locie 9fa(ricarea de ar'icole de im(racamin'e -en'ru lucru si ar'icole de im(racamin'e din -iele:, de serie mare 9ar'icole de im(racamin'e si len=erie din ma'eriale 'e4'ile:. SCURT IST;RIC Ince-and cu anul /,,1, anul de infiin'are, *ra'ie credi'ului furni)or acorda' de firma france)a France Te4'iles Cor- au fos' ac<i)i'iona'e in mai mul'e e'a-e $ masini de (roda' elec'ronice in 6aloare 'o'ala de %! .$/, EUR, ac<i'a'e in in're*ime inca din /,, . 2a)andu&se -e o s'ra'e*ie orien'a'a s-re in6es'i'ii ca su-or' al cres'erii -e 'ermen lun*, fa6ori)a'a con=unc'ural de a6an'ul indus'riei usoare (a)a' -e con'rac'ele de Io<n cu -ia'a e4'erna -recum si de facili'a'ile fiscale cons'and in co'a redusa de im-o)i' -e -rofi' si scu'irea de T10 -en'ru ac'i6i'a'ea de e4-or', socie'a'ea s&a de)6ol'a' cons'an'.
%

1.1.2 Situatia economico-financiara Pen'ru a anali)a si'ua'ia economico ? financiara a firmei, se iau in considerare si'ua'iile informa'ionale cu -ri6ire la -erforman'ele economico ? financiare ale or*ani)a'iei in'r&un in'er6al de 'im- de minimum / ani in 6ederea formularii unor conclu)ii su( forma -unc'elor for'e, a -unc'elor sla(e si a recomandarilor. In ceea ce -ri6es'e socie'a'ea anali)a'a, dinamica si'ua'iei economico ? financiare inre*is'ra'a -e un in'er6al de 'im- de / ani es'e e6iden'ia'a de -re)en'area unor indica'ori economici du-a cum urmea)a: Indica'ori 1. Cifra de afaceri 9mii U>: /. Produc'ia marfa fa(rica'a 9mii U>: %. 7umar de salaria'i 9-ers.: . Produc'i6i'a'ea muncii 9mii U>+sal.: !. Fond de salarii 9mii U>: ". Salariul mediu 9mii U>+sal.: 3. >i=loace fi4e 9mii U>: $. 0c'i6e circulan'e 9mii U>: #. S'ocuri 9mii U>: 1,. Fac'uri neincasa'e 9mii U>: 11. Profi' (ru' 9mii U>: 1/. C<el'uieli 'o'ale 9mii U>: 1%. Ca-i'al social 9mii U>: 1 . Ca-i'al -ro-riu 9mii U>: 1!. Ca-i'al -ermanen' 9mii U>: 1". 7umar ac'iuni 13. Da'orii 'o'ale 9mii U>:, din care: 13.1 Da'orii -e 'ermen scur' @ 1" ,! / 1" ,! / #/,% 1" ,! / /,/,! / /,/,! / 1"$,$ / 11#,1 # & "$ %#,%/ /%",% 1,, 1!%,$ 3 1!%,$ 3 1,, 1%#," 3 1$/,1 7i6el anul /,,/ /.!$"."$, /.!$"."$, "! %#.3#!,,$ 1./"/.$%, 1.# /.$1! 1.111. $, 1./ ".%3$ & 1.,1 .%,$ #%,./!# 1.3#/.3"% !!.,,, !%".#$ !%".#$ !, 1.$/,.$3 $/,.$3 7i6el anul /,,% ./!!.!$/ ./!!.!$/ ", "!. 3,, # /.!!3. #3 %.#% ."1, 1.$3".%$! 1. #%.,#3 & "$#.3%, %"".%/% ./%3.11# !!.,,, $/"./3% $/"./3% !, /.! %./,# 1.!,,.%,

1$. Ra'a ren'a(ili'a'ii cos'urilor 9@: 1#. Ra'a ren'a(ili'a'ii ac'i6elor 'o'ale 9@: /,. Ra'a ren'a(ili'a'ii 6eni'urilor 9@: /1. Ra'a ren'a(ili'a'ii economice 9@: //. Lic<idi'a'ea -a'rimoniala /%. Lic<idi'a'ea imedia'a / . Sol6a(ili'a'ea -a'rimoniala /!. Tre)oreria /". 1i'e)a de ro'a'ie a s'ocurilor de fac'uri neincasa'e 9)ile:

% 1","3 1,1,, 3 /%,13 /!,!# "!,1% $%,3/ "!,1% & 1,%

!1,$# ,$1 %!,#" 13%,/% 1,!/ ,, % 1,!/ &"!,.$## 1 1,1"

$,"! !,1! $,", ,%% ,,## ,,%" ,,## &!,#.3%3 !$,%!

1.1.3 Sistemul de management si componentele sale a) Subsistemul metodologic-managerial 0lca'ui' din ins'rumen'arul mana*erial, res-ec'i6 sis'emele, me'odele si 'e<nicile de mana*emen' si a func'iilor aces'ora si elemen'ele me'odolo*ice de -roiec'are si in're'inere a celorlal'e com-onen'e mana*eriale ? su(sis'emele deci)ional, informa'ional si or*ani)a'oric, com-onen'a me'odolo*ica re-re)en'and -ar'ea cea mai formali)a'a, mai al*ori'mi)a'a si dinamica a mana*emen'ului. La ni6elul S.C. TEXTILE GRUP SRL su(sis'emul me'odolo*ic e6iden'ia)a urma'oarele as-ec'e mai im-or'an'e: Sisteme de management utili ate -ar'ial, in formule me'odolo*ice sim-lifica'e fara fundamen'area lor de ca're -ersonalul de mana*emen', as'fel: a: managementul prin bugete, re*asi' doar -rin ela(orarea reali)area si urmarirea (u*e'ului de 6eni'uri si c<el'uieli5 (: managementul participativ cons'and in im-licarea or*anismelor -ar'ici-a'i6e de mana*emen' ? 0dunarea Generala a 0socia'ilor si Consiluil de 0dminis'ra'ie in ado-'area celor mai im-or'an'e deci)ii -en'ru -re)en'ul si 6ii'orul firmei mana*emen'ul -rin o(iec'i6e concre'i)a' doar -rin de'erminarea o(iec'i6elor fundamen'ale. Metode si te!nici de management utili ate: a:sedinta, me'oda folosi'a nu numai la ni6elul or*anismelor -ar'ici-a'i6e de mana*emen', ci si la al'e esaloane or*ani)a'orice, su( forma unor sedin'e ad&<oc5
!

(: tabloul de bord su( forma unor si'ua'ii informa'ionale de sis'em, 6alorifica'e de mana*erii de ni6el mediu si su-erior5 c: delegarea, u'ili)a'a in doua i-os'a)e: cand (u*e'ul de 'im- al mana*erului es'e foar'e a*lomera' si a'unci cand mana*erul recru'ea)a din randul -ersoanelor su(ordona'e -osi(ili 6ii'ori mana*eri 'es'andu&le ca-aci'a'ea -rofesionala si mana*eriala5 d: Metode de calcula"ie a costurilor - se ilus'rea)A ar'icolele de calculaBie la ni6el de -rodus Ci -roducBie5 e: Diagnosticarea - #n'Dlni'A su( forma anali)elor reali)a'e de mana*erii de ni6el su-erior sau su( forma ra-or'ului de *es'iune al Consiliului de 0dminis'raBie, ce EnsoBeC'e (ilanBul con'a(il5 Elemen'ele me'odolo*ice folosi'e En conce-erea Ci funcBionarea mana*emen'ului sau ale unor com-onen'e ale sale Ci -en'ru a-licarea unor me'ode, 'e<nici, nu cores-und cerinBelor mana*emen'ului C'iinBific. 0ceas'A afirmaBie deri6A din 'endinBa o(ser6a'A la mana*erii de -e diferi'e ni6ele ierar<ice din cadrul S.C. TEXTILE GRUP SRL de a le 6alorifica fArA o (unA cunoaC'ere Ci res-ec'are a demersului me'odolo*ic, fa-' ce afec'ea)A nefa6ora(il eficienBa Ci eficaci'a'ea mana*emen'ului. b) Subsistemul deci ional Sis'emul deci)ional es'e com-onen'a sis'emului mana*erial, cali'a'ea aces'uia fiind deose(i' de im-or'an'a in ac'i6i'a'ea de ansam(lu a unei firme. Sis'emul deci)ional re-re)in'A in esenBa 'o'ali'a'ea deci)iilor ce sun' lua'e in'r&o uni'a'e. Deci)iile sun' de o mare 6arie'a'e, ele de-in)Dnd in mod s-ecial de -o)iBia -e care o ocu-a deciden'ul in firma. Ia'a ca'e6a din deci)iile care sun' lua'e de ca're 0dunarea *enerala a asocia'ilor si Consiliul de adminis'ra'ie: $dunarea generala a asociatilor: 1. 0do-'area (ilan'ului con'a(il si a ra-or'ului de *es'iune, aferen'e anului /,,/5 /. 0-ro(area (u*e'ului de 6eni'uri si c<el'uieli -en'ru anul /,,%5 %. 0-ro(area s'ra'e*iei socie'a'ii comerciale -en'ru -erioada /,,/5 /,,". Consiliul de administratie: 1. 0-ro(area s'ruc'urii or*ani)a'orice -en'ru anul /,,%5 /. 0-ro(area numarului si s'ruc'urii socio&-rofesionale a -ersonalului -en'ru anul /,,%5 %. Im(una'a'irea ac'i6i'a'ii sec'iilor si a'elierelor de -roduc'ie -en'ru reali)area eficien'a a -ro*ramului de fa(rica'ie5 . 0-ro(area masurilor de -erfec'ionare a -re*a'irii -rofesionale a -ersonalului5 !. 0-ro(area re'e<nolo*i)arii unor a'eliere5 ". 0-ro(area noilor cri'erii de salari)are5
"

3. Se <o'aras'e infiin'area unei comisii -en'ru anali)a cau)elor care au *enera' unele in'reru-eri in -rocesul de -roduc'ie.

%ncadrarea tipologica a deci iilor Deci ia &r. crt C1 C2 C3 C' C(

Certa %ncer- )isc Stra- *acti Cure +ni- Multi- +ni- $lea- Peri $vi ata %nteta tegica ca -nta crit crit ca toare odica grala , , , , , , , , , , , , , '1 21 , , /1 , , , , , , , , , , 111 , , , , , , , , , , /1 , , , , , , , , , , 111

1 Deci ia1 , 2 Deci ia2 , 3 Deci ia3 ' Deci ia' ( Deci ia( Deci ia. Deci ia. / Deci ia/ , 0 Deci ia0 , 11 Deci ia11 , *2*$345) -1

21

%ncadrarea deci iilor pe functii ale managementului si functiuni ale firmei Deci ia functii managementului Pv 2 Deci Deci Deci Deci Deci Deci Deci ia1 ia2 ia3 ia' ia( iaia. , , , , , , , , , ,
3

ale C67 PM ,

functiuni ale firmei C-D P C Ps 86C SC , , ,

2bs

Co $

Deci ia/ Deci ia0 Deci ia11 *2*$345) 21

, , , (1 21

, , 21 11 31 , '1

Parametrii calitativi ai deci iilor Deci ia Deci ia1 Deci ia2 Deci ia3 Deci ia' Deci ia( Deci iaDeci ia. Deci ia/ Deci ia0 Deci ia11, *otal45) Cerinte de rationalitate C1 C2 C3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -1 111 111

C' , , , , , (1

C( ,

21

c) Subsistemul informa"ional Fn -re)en'area aces'ui su(sis'em se au En 6edere -rinci-alele ca'e*orii de informaBii, flu4uri Ci circui'e informaBionale, -recum Ci documen'ele s-ecifice u'ili)a'e dar Ci carac'eri)area mi=loacelor de carac'eri)are a informaBiilor. Ca e4em-lu, se -re)in'A ac'i6i'ABile financiar&con'a(ile su( forma documen'elor ela(ora'e de com-ar'imen'ele financiar&con'a(ili'a'e Ci lis'a documen'elor care se Endosaria)A En com-ar'imen'ele financiar&con'a(ili'a'e: 7r. Cr'. 1 / % ! " Denumirea documen'ului ela(ora' ;rdin de -la'A 06i) de e4-ediBie 2on de consum 2alanBa de 6erificare 2ilanBul Comanda Ti-ul documen'ului 'i-i)a'+ne'i-i)a' Ti-i)a' Ti-i)a' Ti-i)a' Ti-i)a' Ti-i)a' Ti-i)a'
$

Lis'a documen'elor care se Endosaria)A En com-ar'imen'ele financiar&con'a(ili'a'e: 7r. Cr'. 1 / % ! " 3 Denumire documen' ela(ora' Fac'ura C<i'anBa E4'rasul de con' 7o'a de in'rare&rece-Bie S'a' de -la'A Re*is'rul de casA Lis'a de a6ans Ti-ul documen'ului Ti-i)a'+ne'i-i)a' 'i-i)a' 'i-i)a' 'i-i)a' 'i-i)a' 'i-i)a' 'i-i)a' 'i-i)a'

Fn 6ederea reali)Arii o(iec'i6elor -e care Ci le -ro-une aces' s'udiu, se im-une reali)area su( forma unor dia*rame ori)on'ale a circui'elor informaBionale ma=ore. Se 6a reali)a re-re)en'area *raficA a urmA'oarelor documen'e: s'a'e de -la'A, ordine de -la'A, re*is'rul de casA. 2rdinul de plat9 se En'ocmeC'e En 'rei e4em-lare de cA're financiar cu oca)ia unui ordin da' (Ancii -en'ru decon'are. CirculA la financiar Ci la (ancA. Co'orul rAmDne la financiar -en'ru En'ocmirea =urnalului de casA, celelal'e douA e4em-lare mer* la (ancA -en'ru e4ecu'area ordinului. )egistrul de cas9 se En'ocmeC'e )ilnic -en'ru e6idenBierea numerarului. Se En'ocmeC'e En douA e4em-lare de casierie. CirculA la: - casierie unde se ar<i6ea)A co'orul5 - financiar&con'a(ili'a'e -en'ru En'ocmirea no'elor de con'a(ili'a'e5 - la s'aBia de calcul -en'ru reali)area cen'rali)a'oarelor. Se ar<i6ea)A la financiar. C!itan"a ? se En'ocmeC'e cu oca)ia unei decon'Ari (AneC'i de cA're casierie, En 'rei e4em-lare. CirculA la casierie Ci la -lA'i'or. Un e4em-lar rAmEne la casierie, ori*inalul rAmDne la -lA'i'or, iar al 'reilea e4em-lar mer*e la financiar -en'ru En'ocmirea re*is'rului de casA. Se ar<i6ea)A la financiar. d) Subsistemul organi atoric

Su(sis'emul or*ani)a'oric se *ases'e su( forma com-onen'elor -rocesuale si s'ruc'urale. La ni6el de com-ar'imen'e nu sun' delimi'a'e suficien' a'ri(u'iile, res-onsa(ili'a'ile si com-e'en'ele, in 'im- ce -os'urile dis-un, in linii *enerale, de sarcini, res-onsa(ili'a'ii si com-e'en'e, c<iar daca definirea lor es'e uneori am(i*ua. ;r*ani)area s'ruc'urala es'e e6iden'ia'a in documen'ele de formali)are a s'ruc'urii or*ani)a'orice, res-ec'i6 re*ulamen'ul de or*ani)are si func'ionare, or*ani*rama si fisele de -os'. Re*ulamen'ul de or*ani)are si func'ionare es'e reali)a' du-a un model mai 6ec<i si es'e incom-le'. Fisele de -os' sun' ela(ora'e, a'a' -en'ru mana*eri, ca' si -en'ru e4ecu'an'i, du-a modelul clasic: Pos'ul: Po)i'ia 9marca:: Com-ar'imen'ul: Cerin'e: & s'udii & al'e cerin'e s-ecifice Rela'ii: & ierar<ice & func'ionale & de cola(orare & de re-re)en'are 0'ri(u'ii, lucrari, sarcini Limi'e de com-e'en'a Res-onsa(ili'a'i La aces'e ca'e*orii de documen'e, se adau*a si S'a'u'ul si Con'rac'ul de Socie'a'e care e6iden'ia)a anumi'e as-ec'e ale or*ani)arii -rocesuale si s'ruc'urale, in -rinci-al -en'ru Ge'a=ul8 su-erior al confi*ura'iei s'ruc'urale a firmei. 7r. Cr'. 1 / % Personal To'al -ersonal, din care: & -ersonal de mana*emen' & -ersonal de e4ecu'ie & munci'ori & direc' -roduc'i6i & indirec' -roduc'i6i 7umar ", !" !, ! !

1,

1.2 %dentificarea si interpretarea simptomelor semnificative 1.2.1 $nali a viabilitatii economice 1.2.1.1 $nali a poten"ialului intern EficienBa economicA a unei En're-rinderi de-inde En mare mAsurA de 6olumul, s'ruc'ura Ci eficienBa u'ili)Arii resurselor ma'eriale, financiare Ci umane. Fn con'inuare anali)Am 6olumul, s'ruc'ura Ci eficenBa u'ili)Arii resurselor umane ale En're-rinderii. Fn in'er6alul de 'im- anali)a', numArul de -ersonal a Enre*is'ra' o scAdere de ! -ersoane 9de la "! la ", salariaBi:. ScAderea numArului de -ersonal s&a da'ora' res'rDn*erii 6olumului de ac'i6i'a'e al En're-rinderii, care la rDndul sAu a fos' influenBa'A de res'ricBiile mediului concuren'ial. Structural num9rul mediu de personal a Enre*is'ra' urmA'oarea si'uaBie: Ta(elul 1./ S'ruc'ura numArului mediu de -ersonal 7r. Cr'. 1 / % ! Ca'e*orii de -ersonal >unci'ori direc' -roduc'i6i >unci'ori indirec' Produc'i6i To'al munci'ori 91H/: Personal TES0 To'al -ersonal Reali)Ari /,,/ 3 $ !! 1, "! /,,% ! ! !, 1, ",

Din -unc' de 6edere can'i'a'i6, se cons'a'A modificAri nesemnifica'i6e de -ersonal, reducerea numArului aces'uia cu ! -ersoane, de la "! la ",5 si'uaBia fiind =us'ifica'A de menBinerea rela'i6 cons'an'A a 6olumului -roducBiei. Din -unc' de 6edere s'ruc'ural, -onderea cea mai ridica'A o au munci'orii 9$ ,"1@ En /,,/ si $%,%%@ En /,,%:, iar En cadrul aces'ora munci'orii direc' -roduc'i6i. Personalul TES0 are o e6olu'ie usor
11

cresca'oare de la 1!,%$@ in /,,/ la 1",""@ in /,,%, men'inandu&se 'o'usi la un ni6el acce-'a(il -en'ru firma. Din punct de vedere al eficien"ei utili 9rii resurselor umane , cel mai im-or'an' indica'or es'e -roduc'i6i'a'ea muncii, aceas'a fiind anali)a'A mai nuanBa', da'ori'A com-le4i'ABii sale, fac'orii ce o influenBea)A Ci im-licaBiile deose(i'e asu-ra s'Arii Ci dinamicii economice a En're-rinderii. DacA se ia En considerare formula clasicA de de'erminare a -roduc'i6i'ABii, res-ec'i6 IJCa+7s, -o' fi iden'ificaBi di6erCi fac'ori ce concurA la modificarea ni6elului aces'eia. Ca >f Kf Ca I= = x x 7s 7s >f Kf unde: & Ca ? cifra de afaceri5 & 7s ? numArul de salariaBi5 & >f ? mi=loace fi4e5 & Kf ? -roducBia marfA fa(rica'A5 & >f+7s ? *radul de En)es'rare 'e<nicA a muncii5 & Kf+>f ? randamen'ul mi=loacelor fi4e 9-roducBia marfA o(Binu'A la 1 leu mi=loace fi4e:5 & Ca+Kf ? *radul de 6alorificare 9de 6Dn)are: a -roducBiei fa(rica'e. Pen'ru uCurarea calculelor se 6a folosi 'a(elul urmA'or: Ta(elul 1.% Si'uaBia indica'orilor economici Reali)Ari 7r. Indica'ori Cr'. /,,/ 1 Cifra de afaceri 9mii lei: /.!$"."$, / 7umAr de -ersonal "! % >i=loace fi4e 9mii lei: 1.111. $, ProducBia marfA fa(rica'A 9mii /.!$"."$, lei: Gradul de En)es'rare 'e<nicA a ! 13.,#,,"# muncii 9lei+sal.: " Randamen'ul mi=loacelor fi4e /,%% Gradul de 6alorificare a 3 1 -roducBiei $ Produc'i6i'a'ea muncii 9lei+sal.: %#.3#!,,$

/,,% ./!!.!$/ ", 1.$3".%!! ./!!.!$/ %1./3/,!$ /,/3 1 3,.#/",%3

LI/,,%+/,,/JI/,,% ? I/,,/J3,.#/",%3 ? %#.3#!,,$J %1.1%1,/# lei+sal. DiferenBele s&au da'ora': a: modificArii *radului de En)es'rare 'e<nicA a muncii:
1/

Mf /,,% Mf /,,/ Qf /,,/ Ca /,,/ x x = J Ns /,,% Ns Ns /,,/ Mf /,,/ Qf /,,/ J9%1./3/,!$ ? 13.,#,,"#:M /,%%M1J H%%., %,$, lei

Mf

/,,%+/,,/

(: modificArii randamen'ului mi=loacelor fi4e: L Mf


Qf
/,,%+/,,/

Mf /,,% Qf /,,% Qf /,,/ x Ca /,,/ = x Ns /,,% Mf /,,% Mf /,,/ Qf /,,/

J%1./3/,!$M9/,/3 ? /,%%:M1J &1.$3",%! lei c: modificArii *radului de 6alorificare a -roducBiei fa(rica'e: L Qf


Ca
/,,%+/,,/

Mf /,,% Qf /,,% Ca /,,% Ca /,,/ = x x Ns /,,% Mf /,,% Qf /,,% Qf /,,/

J%1./3/,!$M/,/3M91&1:J , lei Din anali)a efec'ua'A mai sus re)ul'A cA, in anul /,,% fa'a de anul /,,/, fac'orii au influen'a' in sensuri diferi'e -roduc'i6i'a'ea muncii. 0s'fel *radul de in)es'rare 'e<nica a muncii a a6u' o influen'a -o)i'i6a asu-ra -roduc'i6i'a'ii muncii ducand la cres'erea aces'eia cu %%., %,$, lei, si'ua'ie e4-lica'a -rin reducerea numarului de salaria'i, dar si -rin cres'erea mi=loacelor fi4e din do'area in're-rinderii. Randamen'ul mi=loacelor fi4e a a6u' o influen'a ne*a'i6a deoarece mi=loacele fi4e au crescu' mai re-ede deca' -roduc'ia marfa fa(rica'a. 0ces' lucru se -oa'e da'ora ac<i)i'ionarii de u'ila=e noi in anul res-ec'i6 si aces'ea nu au a=uns la ca-aci'a'ea ma4ima -ro*rama'a imedia' si+sau nici nu au fos' -use in func'iune de la ince-u'ul anului. Gradul de 6alorificare a -roduc'iei nu a a6u' nici o influen'a asu-ra -roduc'i6i'a'ii muncii deoarece -roduc'ie marfa fa(rica'a a fos' 6andu'a in in're*ine, nee4is'and s'ocuri. Pen'ru e6idenBierea eficienBei u'ili)Arii resurselor umane Ci a eficienBei En're-rinderii, En *eneral, se -o' folosi unele corela"ii #ntre principalii indicatori. DouA din're aces'ea sun' de ordin can'i'a'i6: ICaNIFs5 IFsNI7s5 unde: ICa ? indicele cifrei de afaceri5 IFs ? indicele fondului de salarii5 I7s ? indicele numArului de salariaBi. 0 'reia corelaBie es'e de ordin cali'a'i6 Ci e4-rimA ra-or'urile din're doi im-or'anBi indica'ori de eficienBA ? -roduc'i6i'a'ea muncii Ci salariul mediu: IINIS5 unde: II ? indicele -roduc'i6i'ABii muncii5 IS ? indicele salariului mediu. Fn 'a(elul urmA'or -re)en'Am indicii res-ec'i6i:
1%

Ta(elul 1. Indici de eficienBA 7r. /,,%+/,,/ Indici Cr'. 9@: 1 Indicele cifrei de afaceri 1" ,!/ / Indicele fondului de salarii /,/,!/ % Indicele numArului de salariaBi #/,% Indicele -roduc'i6i'ABii muncii 1" ,!/ ! Indicele salariului mediu /,/,!/ Du-A cum se -oa'e o(ser6a din Ta(elul 1. nu se res-ec'A decD' -arBial corelaBiile: & indicele cifrei de afaceri es'e mai mic decD' indicele fondului de salarii 9ICaOIFs, corelaBie neres-ec'a'A:5 & indicele fondului de salarii es'e mai mare decD' indicele numArului de salariaBi 9IFsNI7s, corelaBie res-ec'a'A:5 & indicele -roduc'i6i'ABii muncii es'e mai mic decD' indicele salariului mediu 9IIOIS, corelaBie neres-ec'a'A:. CreC'erea salariului mediu En'r&un ri'm mai ra-id decD' -roduc'i6i'a'ea muncii re-re)in'A un as-ec' nefa6ora(il, si'uaBia En cau)A de'erminA creC'erea c<el'uielilor cu salariile, fArA ca aceas'a sA fie corela'A En 'o'ali'a'e cu ni6elul -roduc'i6i'ABii muncii, ceea ce conduce la scAderea -rofi'ului din e4-loa'are. CreC'erea -roduc'i6i'ABii muncii in acelasi ri'm cu cifra de afaceri 9IIJ1" ,!/@, ICaJ1" ,!/@: a'es'A cA En're*ul s-or de cifrA de afaceri s&a o(Binu' -e cale in'ensi6A 9-e seama -roduc'i6i'ABii muncii:. $&$3%:$ P2*7&;%$3+3+% M$*7)%$3 necesi'A anali)a eficienBei celor douA ca'e*orii de ac'i6e ? fi4e Ci circulan'e. 7ficien"a mi<loacelor fi=e se de'erminA, En -rinci-al, -rin indica'orii: & cifra de afaceri la 1,,, lei mi=loace fi4e5 & -rofi'ul la 1,,, lei mi=loace fi4e. 7i6elul aces'or indica'ori En in'er6alul anali)a' es'e: Ta(elul 1.! 0nali)a eficienBei mi=loacelor fi4e 7r. Indica'ori Cr'. Cifra de afaceri la 1,,, lei mi=loace 1 fi4e / Profi'ul la 1,,, lei mi=loace fi4e Indicele *radului de En)es'rare 'e<nicA % a muncii Indicele -roduc'i6i'ABii muncii Reali)a' /,,/ /.%/3,/ $%",#" & & /,,% /./"3,#3 1#!,/% 1$/,#$ 1" ,!/
1

U'ili)area eficien'A a mi=loacelor fi4e im-une, de asemenea, res-ec'area urmA'oarei corelaBii: IIPIGI, du-A cum se -oa'e 6edea aceas'A corelaBie nu es'e res-ec'a'A, ceea ce deno'A ineficienBa u'ili)Arii mi=loacelor fi4e. Cifra de afaceri la 1,,, lei mi=loace fi4e are o 'endinBA descenden'A, En 'im- ce -rofi'ul la 1,,, lei mi=loace fi4e -re)in'A aceeasi e6oluBie descenden'a. $nali a activelor circulante se a4ea)A En s-ecial -e anali)a s'ocurilor Ci eficienBa u'ili)Arii aces'ora cu a=u'orul 6i'e)ei de ro'aBie Ci dura'a recu-erArii creanBelor. Fn ca'e*oria s'ocurilor de ac'i6e circulan'e se includ: & s'ocuri de ma'erii -rime Ci ma'eriale5 & s'ocuri de -roduse En curs de reali)are5 & s'ocuri de -roduse fini'e Ci semifa(rica'e. E6oluBia aces'ora En -erioada anali)a'A se -re)in'A En 'a(elul urmA'or: Ta(elul 1." S'ocuri de ac'i6e circulan'e 7r. Indica'or Cr'. S'ocuri ma'erii -rime Ci ma'eriale 1 9mii lei: S'ocuri -roduse En curs de reali)are / 9mii lei: S'ocuri -roduse fini'e Ci semifa(rica'e % 9mii lei: T;T0L 7i6el Enre*is'ra' /,,/ /,,% & & & & & & 3. "$ 3. "$

Du-a cum se -oa'e o(ser6a firma nu inre*is'rea)a s'ocuri deca' in si'ua'ii deose(i'e, deoarece firma lucrea)a -e (a)a de comen)i. 0nali)a eficienBei ac'i6elor circulan'e se reali)ea)A En -rinci-al -rin in'ermediul urmA'orilor indica'ori: & ro'aBia s'ocurilor 9numAr de ro'aBii: ? 7r5 & dura'a unei ro'aBii ? D5 & dura'a recu-erArii creanBelor ? Drc. Indica'orii se 6or calcula cu a=u'orul urmA'oarelor formule: Ca Nr = Ac
%", M Ac Ca %", M Creante Drc = Ca D=

1!

unde: Ca ? cifra de afaceri5 0c ? ac'i6e circulan'e. Ta(elul urmA'or -re)in'A 6aloarea aces'or indica'ori Enre*is'ra'A En -erioada de anali)A: Ta(elul 1.3 Indica'orii eficienBei u'ili)Arii ac'i6elor circulan'e 7r. Indica'ori Cr'. 1 7umAr de ro'aBii / Dura'a unei ro'aBii % Dura'a recu-erArii creanBelor U> 7r. Qile Qile Reali)Ari /,,/ /,,% /,3" /,$! 13% 1/" 1/! $1

In'eresul oricArei En're-rinderi es'e de a a6ea o ro'aBie a s'ocurilor cD' mai ra-idA -osi(il, se -oa'e a-recia cA la S.C. TEXTILE GRUP SRL a6em o si'uaBie nefa6ora(ilA deoarece numArul de )ile En care s'ocurile reali)ea)A o ro'aBie com-le'A es'e de -es'e 1,, de )ile. Fn ceea ce -ri6eC'e recu-erarea creanBelor 6alorile sun' -es'e cele considera'e normale 9En're , Ci %, de )ile:, la S.C. TEXTILE GRUP SRL aces'ea Enre*is'rDnd 6alorile de 1/! )ile in /,,/ si $1 )ile in /,,%. Reducerea numarului de )ile in care sun' recu-era'e crean'ele re-re)in'a un as-ec' fa6ora(il, -remisa a im(una'a'irii ac'i6i'a'ii firmei, ca urmare a creC'erii mai ra-ide a cifrei de afaceri fa'a de crean'e. 1.2.1.2 $nali a c!eltuielilor Un as-ec' im-or'an' al eficienBei En're-rinderii, a(orda'A -rin -risma indica'orilor de efor'uri, El cons'i'uie cos'urile. 0nali)a 6olumului, s'ruc'urii Ci dinamicii c<el'uielilor re-re)in'A o -ar'e a anali)ei&dia*nos'ic, fArA de care nu se -oa'e 'rece mai de-ar'e, la anali)a re)ul'a'elor Ci -erformanBelor En're-rinderii. Fn 'a(elul urmA'or -re)en'Am e6oluBia cos'urilor En -erioada anali)a': Ta(elul 1.$ Princi-alele ca'e*orii de c<el'uieli 7r. Ca'e*orii de c<el'uieli U> Cr'. 1 C<el'uieli ma'eriale >ii lei / C<el'uieli cu -ersonalul >ii lei C<el'uieli cu amor'i)Ari, reclamA % >ii lei Ci -ro6i)ioane Reali)Ari /,,/ //$.,", 1./"/.$%, "1.3!" /,,% !3 .%%% /.!!3. #3 1 .!/3
1"

! " 3 $

Im-o)i'e, 'a4e Ci 6ArsAmin'e asimila'e T;T0L CRELTUIELI DE EXPL;0T0RE CRELTUIELI FI707CI0RE CRELTUIELI EXCEPSI;70LE T;T0L CRELTUIELI

>ii lei >ii lei >ii lei >ii lei >ii lei

%.1"% 1.33#.$!1 1/.#1/ & 1.3#/.3"%

11.#13 ./,#.3,! /3. 1 & ./%3.11#

Pe ansam(lul En're-rinderii se cons'a'A o 'endinBA de creC'ere a c<el'uielilor 'o'ale 9/%",%!@ En -erioada /,,/&/,,%:. 0nali)a s'ruc'uralA a c<el'uielilor 'o'ale rele6A urmA'oarele as-ec'e: & Ponderea c<el'uielilor de e4-loa'are En 'o'al c<el'uieli a Enre*is'ra' o usoara cres'ere En anul /,,% faBA de /,,/ 9de la ##,/$@ En /,,/ la ##,%!@ En /,,%:. Fn cadrul aces'ei ca'e*orii -onderea cea mai mare o au c<el'uielile cu -ersonalul de6ansand c<el'uielile ma'eriale fiind s-ecific firmelor de confec'ii, -onderea c<el'uielilor cu -ersonalul in 'o'al c<el'uieli de e4-loa'are a inre*is'ra' o scadere de la 3,,#!@, in /,,/, la ",,3!@, in /,,%. 0ces' fa-' s&a da'ora' reducerii de -ersonal5 & C<el'uielile financiare au Enre*is'ra' o scAdere En 'o'alul c<el'uielilor 9,,3/@ En /,,/, ,,"!@ En /,,%:. Ceea ce deno'A -oli'ica En're-rinderii de a e6i'a Em-rumu'urile, in6es'iBiile reali)Dndu&se din fondurile -ro-rii. Un in'eres deose(i' El -re)in'A ra'ele de eficienBA a c<el'uielilor. Fn 'a(elul 1.# sun' -re)en'a'e 6alorile aces'or ra'e. Ra'ele de eficienBA a c<el'uielilor se calculea)A du-A formula:
RCh = Chi x1,,, Ca

unde: RC< ? c<el'uielile la 1,,, lei cifrA de afaceri5 C<i ? c<el'uielile ma'eriale, cu -ersonalul sau 'o'ale5 Ca ? cifra de afaceri. Ta(elul 1.# Ra'ele de eficienBA a c<el'uielilor 7r. Indica'ori Cr'. Ra'a c<el'uielilor ma'eriale la 1 1,,, lei cifrA de afaceri Ra'a c<el'uielilor cu -ersonalul la / 1,,, lei cifrA de afaceri Ra'a c<el'uielilor 'o'ale la 1,,, lei % cifrA de afaceri U> Lei Lei Lei Reali)Ari /,,/ /,,% $$,13 $$,/1 "#%,,3 1% ,#" ",,,#3 ##!,""
13

Se o(ser6A o EnrAu'ABire a ni6elului c<el'uielilor la 1,,, lei cifrA de afaceri, si'uaBie *enera'A, En -rinci-al, de creC'erea mai ra-idA a c<el'uielilor faBA de cifra de afaceri. Si'uaBia -oa'e fi a-recia'A ca normalA, En sensul cA -ermi'e o(Binerea de -rofi' En fiecare din anii anali)aBi 9ra'ele se si'uea)A su( cifra de 1,,, lei, -es'e aceas'A 6aloare Enre*is'rDndu&se -ierderi:. Dinamica aces'or indica'ori reflec'A mu'aBiile -roduse En si'uaBia economico&financiarA a firmei Ci En mediul am(ian' En care aceas'a acBionea)A. Un indica'or im-or'an' -en'ru anali)a eficienBei c<el'uielilor corela'e cu cifra de afaceri El re-re)in'A coeficien'ul -Dr*<iei de e4-loa'are, calcula' cu formula:
K1 =

unde: T1 ? coeficien'ul -Dr*<iei de e4-loa'are5 P, ? -rofi'ul En anul de (a)A5 LP ? modificarea -rofi'ului 9P1 ? P,:5 Ca,, LCa ? cifra de afaceri En -erioada de (a)A, res-ec'i6, modificarea cifrei de afaceri 9Ca1 ? Ca,:. Pen'ru in'er6alul de 'im- anali)a', si'uaBia es'e urmA'oarea:
!"%.#%" K /,,% + /,,/ = #%,./!# = ,,#%$ 1.""$.#,/ /.!$"."$,

P + P , Ca + Ca ,

Fn -erioada /,,/ ? /,,% creC'erea cifrei de afaceri cu 1@ a de'ermina' reducerea -rofi'ului cu &,,#%$@, si'uaBie nefa6ora(ilA din -unc' de 6edere economic. 1.2.1.3 $nali a rentabilit9"ii 0nali)a ren'a(ili'ABii se reali)ea)A cu a=u'orul ra'elor ren'a(ili'ABii, im-or'anBi indica'ori de eficienBA economicA 9indica'ori cali'a'i6i:. Pen'ru a ilus'ra 'endinBele Enre*is'ra'e de S.C. TEXTILE GRUP SRL En domeniul eficienBei 9ren'a(ili'ABii: -re)en'Am urmA'orul 'a(el: Ta(elul 1.1, Indica'ori de ren'a(ili'a'e &@& 7r. Cr'. 1 / % Indica'ori Ra'a ren'a(ili'ABii cos'urilor 9Rc: Ra'a ren'a(ili'ABii 6eni'urilor 9R6: Ra'a ren'a(ili'ABii fondurilor a6ansa'e 9Ra: Reali)Ari /,,/ /,,% !1,$# $,"! %!,#" $,", ,$1 !,1!
1$

Ra'a ren'a(ili'ABii economice 9Re: Ra'a ren'a(ili'ABii financiare 9Rf:

13%,/% 1"!,"%

,%% %!,,1

Pen'ru calcularea ra'elor de ren'a(ili'a'e s&au folosi' urmA'oarele formule: Profi' (ru' Profi' (ru' Rc = x1,, R6 = x1,, Cos'uri de -roduc'ie Cifra de afaceri Profi' (ru' Profi' (ru' Re = x1,, Ra = x1,, Ca-i'al -ermanen' 0c'i6e 'o'ale
Rf = Profi' ne' x1,, Ca-i'aluri -ro-rii

InformaBiile din 'a(elul 1.1, a'es'A o si'uaBie -o)i'i6A din -unc' de 6edere economic, En sensul cA En're-rinderea a Enre*is'ra' -rofi' En fiecare din anii in'er6alului de 'im- in6es'i*a'. Ra'ele de ren'a(ili'a'e e4-rimA diferi' in'eresele economice ale -rinci-alilor s'aUe<olderi. In6es'i'orii 9s'a'ul, (Ancile, c<iar unele En're-rinderi: urmAresc En mod s-ecial ra'ele ren'a(ili'ABii e4-rima'e En funcBie de ca-i'alul a6ansa' sau ocu-a', En 'im- ce mana*erii, acBionarii Ci sindica'ele urmAresc En mod s-ecial ra'ele ren'a(ili'ABii fondurilor consuma'e. Fn're-rinderea ECi demons'rea)A -o'enBialul de 6ia(ili'a'e economicA o(BinDnd -rofi' Ci Enre*is'rDnd o dinamicA -o)i'i6A. 1.2.1.' $nali a patrimonial9 0nali)a -a'rimoniului En're-rinderii necesi'A a'D' anali)a s'ruc'urii aces'uia, cD' Ci anali)a funcBionalA a si'uaBiei financiar&-a'rimoniale. Deoarece anali)a funcBionalA a si'uaBiei financiar&-a'rimoniale are im-licaBii mul' mai direc'e asu-ra eficienBei En're-rinderii ne 6om referi En con'inuare la aces' as-ec'. 0nali)a funcBionalA a si'uaBiei -a'rimoniale es'e cen'ra'A -e fondul de rulmen' Ci necesarul de fond de rulmen'. Fondul de rulmen' se calculea)A du-A urmA'oarea formulA:
FR = Ca-i'al -ermanen' & 0c'i6e imo(ili)a'e 7FR = 7e6oile de finan'are & Resursele *enera'e de o-era'iunile ciclice

7e6oia de fond de rulmen' se calculea)A Ci ea du-A formula:

Pen'ru anali)a fondului de rulmen' Ci a necesarului de fond de rulmen' se 6a u'ili)a 'a(elul urmA'or: Ta(elul 1.11 Indica'ori -ri6ind fondul de rulmen' 7r. Indica'ori Cr'. '&1 &mii lei& '
1#

1 / %

Ca-i'al -ermanen' 0c'i6e imo(ili)a'e Fond de rulmen' 7e6oia de fond de rulmen' .1 0c'i6e circulan'e 9fara dis-oni(ili'a'i:, din care se scad: a Pro6i)ioane -en'ru riscuri si c<el'uieli ( Da'orii -e 'ermen scur' ! Tre)oreria ne'a

!%".#$ 1.111. $, &!3 . #" 3". ,% $#3.//3 & $/,.$3 &"!,.$##

$/"./3% 1.$3".%$! &1.,!,.11/ &! ,.%3! #!#.#/# & 1.!,,.%, &!,#.3%3

Fondul de rulmen' ne*a'i6 -e En'rea*a -erioadA anali)a'A re-re)in'A un defici' de lic<idi'ABi. Din 'a(elul 1.11 re)ul'A cA, En're-rinderea a Enre*is'ra' o si'uaBie nefa6ora(ilA -e ansam(lul -erioadei de anali)A, Enre*is'rDndu&se o 're)orerie ne'A ne*a'i6a. Tre)oreria ne'A ne*a'i6a re-re)in'A un defici' mone'ar al e4erciBiului financiar, fiind inre*is'ra' ca urmare a unei ac'i6i'ABi mai -u'in ren'a(ile. Deoarece fondul de rulmen' se u'ili)ea)A -en'ru aco-erirea -arBialA a ac'i6elor circulan'e 9En s-ecial s'ocurile:, 6om calcula urmA'oarele douA ra'e calcula'e as'fel:

Fondul de rulmen' x1,, 0c'i6e circulan'e Fondul de rulmen' Ra'a de aco-erire a s'ocurilor = x1,, S'ocuri Ra'a de finan'are a ca-i'alului circulan' =
Pre)en'Am En 'a(elul urmA'or 6alorile Enre*is'ra'e de aces'e douA ra'e: Ta(elul 1.1/ Indica'ori financiari &@& 7r. Indica'ori Cr'. Ra'a de finanBare a ca-i'alului 1 circulan' / Ra'a de aco-erire a s'ocurilor /,,/ & ",,# & /,,% &3,,%% &

Deoarece firma isi desfasoara ac'i6i'a'ea in domeniul confec'iilor, neinre*is'rand s'ocuri, nu are sens calcularea ra'ei de aco-erire a s'ocurilor in -erioada anali)a'a.

/,

Deoarece firma lucrea)a in mare -ar'e in sis'em lo<n, es'e normal inre*is'rarea unei ra'e de finan'are a ca-i'alului circulan' ne*a'i6a, deoarece se lucrea)a cu ma'erii -rime furni)a'e de clien'i. Sol6a(ili'a'ea Ci ca-aci'a'ea de -la'A a En're-rinderii re-re)in'A -ro-rie'a'ea ca-i'alului de a se 'ransforma En (ani. Fn aces' sens se -o' u'ili)a urmA'orii indica'ori: a: lic<idi'a'ea -a'rimonialA es'e su-rauni'arA in anul /,,/, ceea ce -ermi'e En're-rinderii sA se si'ue)e En'r&un *rad cores-un)A'or de si*uranBA -en'ru acordarea de noi credi'e, iar in anul /,,% se inre*is'rea)a o lic<idi'a'e -a'rimoniala su(uni'ara, fa-' ce deno'a o inrau'a'ire a ac'i6i'a'ii firmei din -unc' de 6edere al lic<idi'a'ilor dis-oni(ile -en'ru in6es'i'ii5 (: sol6a(ili'a'ea -a'rimonialA -re)in'A 6alori mai mari de !,@ 91!/@ En /,,/ si ##@ En /,,%:, si'uaBie a-recia'A ca fiind normalA din -unc' de 6edere economic5 c: *radul de asi*urare a En're-rinderii cu dis-oni(ili'ABi (AneC'i, calcula' ca ra-or' En're dis-oni(ili'ABile (AneC'i Ci ac'i6ele circulan'e 'o'ale, -re)in'A urmA'oarele 6alori: En /,,/ de /$,,1@ si %!,3,@ En /,,%. ; si'uaBie normalA se Enre*is'rea)A a'unci cDnd indica'orul are 6alori cu-rinse En're %@ Ci !@, asi*urDndu&se as'fel necesarul )ilnic curen' de -lABi normale, imedia'e, ale En're-rinderii. 7i6elul mai ridica' de !@ Enre*is'ra' nu 're(uie sA im-unA ado-'area unor mAsuri de corecBie. Un ni6el mai scA)u' re-re)in'A un semnal de alarmA En ceea ce -ri6eC'e ri'mul EncasArilor 9En sensul accelerArii aces'ora:. 1.2.2 $nali a viabilitatii manageriale 1.2.2.1 Sistemul metodologic La ni6elul S.C. TEXTILE GRUP SRL Ci al com-onen'elor s'ruc'urale ale aces'eia se folosesc in'e*ral sau -arBial unele me'ode Ci 'e<nici mana*eriale, care facili'ea)A -rocesele de mana*emen'. 0nali)Dnd ins'rumen'arul mana*erial folosi' reies cD'e6a as-ec'e im-or'an'e, du-A cum urmea)A: a: U'ili)area unui numAr redus de me'ode Ci 'e<nici de mana*emen' En -rac'ica co'idianA, cele mai u'ili)a'e fiind: & metoda >edin"ei, lar* rAs-Dndi'A En cadrul En're-rinderii, su( forma deci)iilor de informare, deci)ionale sau e'ero*ene, ma=ori'a'ea deci)iilor luDndu&se En cadrul CedinBelor5 & metoda deleg9rii, folosi'A de mana*erii si'uaBi -e diferi'e ni6eluri ierar<ice, u'ili)a'A -en'ru re)ol6area unor -ro(leme de ser6iciu5 & metoda diagnostic9rii, su( forma anali)elor economico&financiare reali)a'e la solici'area direc'orului *eneral, a direc'orilor e4ecu'i6i sau a Consiliului de 0dminis'raBie5
/1

& lista de obiective5 & tabloul de bord, su( forma unor indica'ori, -reci)Dndu&se ni6elul -re6i)iona', reali)a' Ci diferenBele cons'a'a'e5 & managementul prin obiective >i managementul prin bugete concre'i)a'e En o(iec'i6e deri6a'e din -ro*ramul de -roducBie, res-ec'i6 -rin (u*e'ul de 6eni'uri Ci c<el'uieli ela(ora' la ni6el de En're-rindere, dar Ci (u*e'e ela(ora'e la ni6elul -rinci-alelor su(di6i)iuni or*ani)a'orice. (: >e'odele Ci 'e<nicile mana*eriale folosi'e En cadrul En're-rinderii nu sun' s'ruc'ura'e En e'a-e Ci fa)e, fiecare cu un conBinu' s-ecific, -re6A)u' de C'iinBa mana*emen'ului, aces' lucru diminuDnd efec'ele o(Binu'e -rin a-licarea ins'rumen'arului mana*erial. E4ce-Bie fAcDnd mana*emen'ul -rin (u*e'e Ci 'a(loul de (ord, aces'ea cores-und cerinBelor C'iinBei mana*emen'ului. Cau)ele care -ro6oacA aceas'A si'uaBie sun' a'D' de ordin o(iec'i6 9ins'a(ili'a'ea mediului am(ian', li-sa unei s'ra'e*ii clare En domeniu, cri)a economicA Ci financiarA cu care se confrun'A economia romDneascA:, cD' Ci de ordin su(iec'i6 9men'ali'a'ea conform cAreia re)ol6area unor -ro(leme necesi'A a-elarea unui conducA'or de ni6el su-erior, insuficien'a u'ili)are a ins'rumen'arului mana*erial:. 1.2.2.2 Sistemul deci ional Deci)iile ado-'a'e de 0dunarea GeneralA a 0socia'ilor Ci Consiliului de adminis'raBie se referA la ma=ori'a'ea com-onen'elor -rocesuale Ci s'ruc'urale ale firmei. Deci)iile sun' orien'a'e cu -redilecBie -en'ru o -o)iBionare mai (unA a En're-rinderii En mediul concurenBial. Carac'eri)Dnd deci)iile din -unc' de 6edere 'i-olo*ic, re)ul'A e4is'enBa unei -onderi ridica'e a deci)iilor: a: dup9 ori ont de timp >i implica"ii asupra firmei: & 'ac'ice, ori)on'ul de 'im- nu de-ACeC'e decD' oca)ional un an, ma=ori'a'ea deci)iilor5 & s'ra'e*ice, foar'e -uBine deci)ii. (: dup9 natura variabilelor implicate: & cer'e, ma=ori'a'ea deci)iilor5 & incer'e, un numAr mai redus. c: dup9 num9rul de criterii deci ionale: & deci)iile sun' En e4clusi6i'a'e mul'icri'eriale deoarece -ro(lemele deci)ionale sun' a(orda'e En con'e4'ul mediului am(ian' naBional. d: dup9 frecven"a adopt9rii: & alea'orii, ma=ori'a'ea deci)iilor 9-en'ru eCalonul su-erior:5 & -eriodice, un numAr mai res'rDns 9-en'ru eCalonul su-erior:. e: dup9 amploarea decidentului:
//

& de *ru-, -en'ru 'oa'e deci)iile anali)a'e. Deci)iile anali)a'e au fos': a: Pen'ru $dunarea ?eneral9 a $sociatilor: & 0do-'area (ilanBului con'a(il Ci a con'ului de -rofi' Ci -ierderi5 & 0-ro(area (u*e'ului de 6eni'uri Ci c<el'uieli5 & 0-ro(area s'ra'e*iei socie'ABii comerciale5 & 0-ro(area reali)Arii de alianBe s'ra'e*ice. (: Pen'ru Consiliul de $dministra"ie: & 0-ro(A s'ruc'ura or*ani)a'oricA5 & 0-ro(A numArul Ci s'ruc'ura -ersonalului5 & 0-ro(A modificarea salariilor5 & 0-ro(A re'e<nolo*i)area secBiei de -om-e Ci armA'uri. Deci)iile anali)a'e res-ec'A din -unc' de 6edere cali'a'i6 cerinBele de fundamen'are C'iinBificA 96alorificA informaBii rele6an'e, 'ransmise o-era'i6 Ci En can'i'a'ea solici'a'A de deciden':, GEm-u'ernicirea8 deci)iei 9deci)ia es'e ado-'a'A de cA're -ersoana sau *ru-ul cAruia Ei es'e circumscrisA com-e'enBa necesarA:, in'e*rarea deci)iei En ansam(lul deci)iilor microeconomice 9deci)iile con'ri(uie la reali)area o(iec'i6elor din s'ra'e*ia Ci (u*e'ul de 6eni'uri Ci c<el'uieli al En're-rinderii:, o-or'uni'a'ea deci)iei 9deci)iile sun' lua'e En in'er6alul de 'im- o-'im:, formularea cores-un)A'oare a deci)iei. 1.2.2.3 Sistemul informa"ional Sis'emul informaBional asi*urA informaBiile necesare fundamen'Arii deci)iilor, dar Ci fundamen'area acBiunilor necesare -en'ru a-licarea deci)iilor. 0nali)a sis'emului informaBional cu-rinde: a) informa"iile ve!iculate #n sistem InformaBiile care circulA -rin flu4urile Ci circui'ele informaBionale sun' di6erse Ci foar'e 6aria'e, aces' lucru necesi'Dnd o mulBime de documen'e informaBionale. 7u 'oa'e informaBiile sun' 6alorifica'e En -rocese deci)ionale Ci acBionale, ceea ce im-licA a-ariBia unor deficienBe cum ar fi redundanBa sau su-raEncArcarea circui'elor informaBionale. b) flu=urile >i ciruitele informa"ionale Traseul -e care circulA documen'ele informaBionale es'e reflec'a' En circui'ele Ci flu4urile informaBionale. 0ces'ea nu sun' con'ura'e -e com-ar'imen'e, ci la ni6el de documen'. Flu4urile Ci circui'ele informaBionale se re*Asesc En Re*ulamen'ul de ;r*ani)are Ci FuncBionare al En're-rinderii. c) procedurile informa"ionale 0ces'ea sun' -reci)a'e En cadrul Re*ulamen'ului de ;r*ani)are Ci FuncBionare su( forma unor -roceduri de cule*ere, Enre*is'rare, 'ransmi'ere Ci -relucrare a informaBiilor.
/%

d) mi<loacele de tratare a informa"iilor. 0ces'ea sun' a'D' manuale, dar Ci au'oma'i)a'e, cele din urmA 'ind sA ai(A o -ondere din ce En ce mai mare, facili'Dnd 'ransmi'erea informaBiilor cA're decidenBi sau e4ecu'anBi En 'im- u'il. Fn -re)en' e4is'A a-licaBii informa'ice -en'ru -roducBie, a-ro6i)ionare& s'ocuri, con'a(ili'a'e Ci salari)are. Sis'emele informa'ice -en'ru -roducBie, a-ro6i)ionare&s'ocuri Ci con'a(ili'a'e sun' conec'a'e En're ele -rin'r&o reBea I2>, aces' lucru de'erminDnd creC'erea eficienBei sis'emului informaBional. Preocu-area mana*emen'ului su-erior -en'ru informa'i)area ac'i6i'ABilor En're-rinderii Ci do'area aces'ora cu 'e<nicA de calcul de ul'imA orA es'e eloc6en'A. Fn -re)en' En cadrul En're-rinderii e4is'A un numAr de a-ro4ima'i6 1, de PC&uri -erforman'e, do'a'e cu -ro*rame de ul'imA *eneraBie 9>icrosof' IindoVs XP, >icrosof' ;ffice XP, e'c:. 1.2.2.' Sistemul organi atoric Fn cadrul sis'emului or*ani)a'oric ne 6om referi la or*ani)area -rocesualA Ci or*ani)area s'ruc'uralA a En're-rinderii. Referi'or la organi area procesual9 're(uie s-ecifica' fa-'ul cA En cadrul En're-rinderii nu e4is'A cele cinci funcBiuni de (a)A 9cerce'are& de)6ol'are, -roducBie, comercialA, -ersonal Ci financiar&con'a(ilA:, ci doar func'iunile de -roduc'ie, comerciala si financiar&con'a(ila. La ni6elul -os'urilor sarcinile, com-e'enBele Ci res-onsa(ili'ABile sun' delimi'a'e des'ul de clar. 2rgani area structural9 ac'ualA -ermi'e En're-rinderii reali)area o(iec'i6elor fundamen'ale Ci deri6a'e s'a(ili'e. Princi-alele documen'e de formali)are a s'ruc'urii or*ani)a'orice sun': Re*ulamen'ul de ;r*ani)are Ci FuncBionare, ;r*ani*rama Ci fiCele de -os'. )egulamentul de 2rgani are >i 8unc"ionare 9R;F: es'e s'ruc'ura' des'ul de (ine, En cadrul sAu re*Asindu&se ma=ori'a'ea com-onen'ele unui Re*ulamen' de ;r*ani)are Ci FuncBionare ce cores-unde cerinBelor mana*emen'ului C'iinBific, el fiind ac'uali)a' ori de cD'e ori es'e ne6oie cu 'oa'e modificArile ul'erioare din cadrul socie'ABii. 2rganigrama cores-unde cerinBelor mana*emen'ului C'iinBific, ea fiind conce-u'A Ci reali)a'A -lecDndu&se de la 'i-ul de s'ruc'urA or*ani)a'oricA ierar<ic&funcBionalA, Ci cu-rinde 'oa'e elemen'ele s'ruc'urii or*ani)a'orice: -os'uri, funcBii, ni6eluri ierar<ice, -onderi ierar<ice, com-ar'imen'e Ci relaBii or*ani)a'orice. 8i>ele de post sun' ela(ora'e du-A un model nou ce cores-unde C'iinBei mana*emen'ului C'iinBific 9au la (a)A res-ec'area 'riun*<iului de aur al or*ani)Arii sarcini ? com-e'enBe ? res-onsa(ili'ABi:, -re)en'Dnd 'o'uCi o li-sA,
/

En ceea ce -ri6eC'e li-sa o(iec'i6elor indi6iduale dimensiona'e la ni6el de -os'. Fn ceea ce -ri6eC'e anali)a EncadrArii cu -ersonal, si'uaBia -oa'e fi considera'A normalA. Ponderea economiC'ilor En -ersonalul de s-eciali'a'e, cD' Ci En -ersonalul cu s'udii su-erioare es'e considera'A ca fiind normalA. $nali a conceperii >i func"ion9rii principalelor componente primare ale structurii organi atorice. Pos'urile de mana*emen' Ci de e4ecuBie sun' defini'e des'ul de ri*uros, elemen'ele de carac'eri)are a aces'ora sun' delimi'a'e Ci dimensiona'e suficien' de (ine, En ceea ce -ri6eC'e sarcinile, com-e'enBele Ci res-onsa(ili'ABile. To'uCi li-sa o(iec'i6elor indi6iduale la ni6el de -os' *enerea)A am(i*ui'ABi Ci confu)ie, im-lici' *reu'ABi En soluBionarea -ro(lemelor cu care se confrun'A firma. 7i6elurile ierar<ice dimensiona'e En funcBie de mArimea firmei Ci de 'i-ul de s'ruc'urA or*ani)a'oricA e4is'en', considerAm cA numArul aces'ora es'e nomal. Ponderile ierar<ice re-re)in'A numArul de -ersoane alfa'e En su(ordinea mana*erilor, au dimensiuni 6aria(ile, En funcBie de -o)iBia ierar<icA a conducA'orilor. Com-ar'imen'ele sun' dimensiona'e -e (a)a e4-erienBei an'erioare, iar relaBiile or*ani)a'orice sun' cele de au'ori'a'e, de 'i- ierar<ic. 1.3 Puncte forte economice si manageriale 7r. Punc'e for'e Cr'. 1 Si'uaBie economico& financiarA de ansam(lu fa6ora(ilA 9Enre*is'rarea de -rofi' En cei doi ani anali)a'i: Termen de Cau)e com-araBie Reali)Arile celor & 0si*urarea unei doi ani cali'ABi cores-un)A'oare e4i*enBelor clienBilor5 & E6oluBia inflaBiei5 & Promo6area unui mana*emen' dinamic. Im-licaBii & Fm(unA'ABirea ima*inii -e -iaBa in'ernA5 & Crearea -remiselor -en'ru cons'i'uirea fondului de de)6ol'are5 & CreC'erea economicA Ci comercialA a En're-rinderii. & 0si*urarea -remiselor -en'ru creC'erea -rofi'ului.
/!

CreC'erea -roduc'i6i'ABii muncii cu " ,!/@ En /,,% faBA de

7i6elul reali)a' En anul -receden'

& CreC'erea 6olumului -roducBiei5 & E6oluBia inflaBiei5

/,,/

Ren'a(ili'a'ea ridica'A a En're-rinderii 96alori de -es'e 1,@ a ra'elor ren'a(ili'ABii:

Reali)Arile anilor anali)aBi Ci si'uaBia normalA din'r&o En're-rindere GsAnA'oasA8

Lic<idi'a'ea Ci sol6a(ili'a'ea -a'rimonialA En limi'e normale 9lic<idi'a'e su-rauni'arA Ci sol6a(ili'a'e de -es'e !,@: Folosirea adec6a'A a unor me'ode Ci 'e<nici mana*eriale 9>ana*emen'ul -rin (u*e'e, Ta(loul de (ord:

7i6elul Enre*is'ra' de indica'ori En -erioada anali)a'A.

& 0ccen'ul -us -e cali'a'ea -roceselor de muncA5 & >enBinerea numArului de salariaBi la un ni6el acce-'a(il 9a-ro4ima'i6 ", -ersoane:. & Fnre*is'rarea de -rofi' En -erioada anali)a'A5 & ;rien'area mana*emen'ului s-re noi -ieBe Ci o s'ruc'urA care sA cores-undA cel mai (ine e4i*enBelor aces'ora5 & Dinamica mai ra-idA a -rofi'ului com-ara'i6 cu dinamica c<el'uielilor, a cifrei de afaceri Ci a ca-i'alului5 & E6oluBia inflaBiei. & E6oluBia -o)i'i6A a unor indica'ori economici 9-rofi' e'c.:

& CreC'erea co'ei de -iaBA a En're-rinderii5 & E6i'area conflic'elor sociale.

& 0si*urarea ca-aci'ABii de -la'A a En're-rinderii.

CerinBele mana*emen'ul C'iinBific

& Im-licarea mana*emen'ului su-erior En -romo6area Ci folosirea de ins'rumen'e mana*eriale e6olua'e.

& U'ili)area mai (unA a 'im-ului mana*erilor5 & CreC'erea *radului de fundamen'are a deci)iilor5 & Crearea
/"

"

Gradul ridica' de informa'i)are

CerinBele & Do'area 'e<nicA En mana*emen'ului domeniu des'ul de C'iinBific (unA5 & In'eresul mana*emen'ului su-erior -en'ru informa'i)area ac'i6i'ABii firmei. CerinBele im-use de funcBionarea En're-rinderii En condiBiile economiei de -iaBA. & In'ensificarea concurenBei5 & ;rien'area mana*emen'ului s-re -erformanBA.

Re*Asirea ma=ori'ABii ac'i6i'ABilor necesare reali)Arii o(iec'i6elor

Preocu-area mana*emen'ului -en'ru Em(unA'ABirea cali'ABii -roduselor, concre'i)a'A En cali'a'ea -roduselor, ce le fac com-e'i'i6e -e -iaBa in'ernA Ci in'ernaBionalA.

CerinBele economiei de -iaBA Ci re*lemen'Arile le*ale En domeniu.

& 0si*urarea cu -ersonal cu -re*A'ire adec6a'A5 & In6es'iBii En 'e<nolo*ii Ci u'ila=e noi.

-remiselor mana*eriale -en'ru consolidarea economicA a En're-rinderii. & CreC'erea fundamen'Arii deci)iilor5 & Informarea o-era'i6A a mana*erilor5 & CreC'erea -rofi'a(ili'ABii En're-rinderii. & 0si*urarea ordinii Ci disci-linei En cadrul En're-rinderii5 & Premise fa6ora(ile -en'ru -romo6are unor sis'eme or*ani)a'orice fle4i(ile. & Fm(unA'ABirea ima*inii En're-rinderii -e -iaBa in'ernA Ci e4'ernA5 & Posi(ili'a'ea in'rArii -e noi -ieBe5 & CreC'erea -rofi'a(ili'ABii En're-rinderii.

1.' Puncte slabe economice si manageriale 7r. Cr'. Punc'e sla(e Termen de com-araBie Cau)e Im-licaBii
/3

Scaderea eficienBei u'ili)Arii mi=loacelor fi4e

& Cres'erea mi=loacelor fi4e 9in6es'iBii in u'ila=e noi:5 & E6oluBia inflaBiei5 & Dinamica ascenden'A a cifrei de afaceri. 7eres-ec'area Dinamica & CreC'erea mai unor corelaBii Enre*is'ra'A de ra-idA a salariilor -rinci-ale En're cifra de afaceri, decD' o(iec'i6e, fondul de salarii -roduc'i6i'a'ea res-ec'i6 Ci muncii. re)ul'a'e, En -roduc'i6i'a'ea -erioada anali)a'A muncii. 9indicele cifrei de afaceri mai mic decD' indicele fondului de salarii, Ci indicele -roduc'i6i'ABii muncii mai mic decD' indicele salariului mediu:. CreC'erea 7i6elul reali)a' & CreC'erea c<el'uielilor En anii /,,/, -reBurilor de 'o'ale la 1,,, lei /,,%. a-ro6i)ionare5 cifrA de afaceri. & E6oluBia inflaBiei5

7i6elul reali)a' En anul -receden' de cifra de afaceri Ci -rofi'ul (ru' la 1,,, lei mi=loace fi4e.

& Scaderea ren'a(ili'a'ii in're-rinderii.

& Diminuarea -rofi'a(ili'ABii Ci ren'a(ili'ABii En're-rinderii.

Li-sa unui sis'em ca'e*orial de o(iec'i6e En care sA fie im-lica'e 'oa'e com-onen'ele -rocesuale 9funcBiuni, ac'i6i'ABii,

& CreC'erea -reBurilor de 6Dn)are5 & Diminuarea -rofi'ului5 & Diminuarea a6an'a=ului concurenBial -e anumi'e se*men'e de -iaBA. CerinBele Ci & Poli'ici & Li-sa e4i*enBele mo'i6aBionale ce -riori'ABilor En mana*emen'ului nu Bin con' de a(ordarea C'iinBific. *radul de reali)are deci)ionalA Ci a o(iec'i6elor5 o-eraBionalA a & Conser6a'orismul -ro(lemelor de unei -ArBi a cA're mana*eri5 -ersonalului5 & Dimensiune & Folosirea -redominan'
/$

a'ri(uBii Ci sarcini: Ci s'ruc'urale 9com-ar'imen'e Ci -os'uri:. S'ruc'urA CerinBele deci)ionalA mana*emen'ului orien'a'A s-re C'iinBific. funcBiile de or*ani)are Ci con'rol&e6aluare Ci funcBiunea comercialA la mana*erii din eCalonul su-erior.

necores-un)A'oare a mana*emen'ului -rin o(iec'i6e. & TendinBa de a re)ol6a cu -redilecBie -ro(lemele -resan'e ale En're-rinderii5 & TendinBa unor mana*eri de a lAsa s-re soluBionare unele -ro(leme de mana*eri aflaBi -e ni6eluri ierar<ice su-erioare. & CreC'erea ac'i6elor circulan'e mai ra-id deca' cifra de afaceri.

o-eraBionalA a mana*emen'ului En're-rinderii. & CreC'erea -onderii deci)iilor 'ac'ice5 & 0m-lificarea carac'erului o-eraBional al mana*emen'ului.

"

Dura'a mare de ro'aBie a ac'i6elor circulan'e 9-es'e 1,, de )ile:

>edia din indus'rie. 1alorile Enre*is'ra'e de aces' indica'or. Folosirea 'imidA a CerinBele & E4is'enBa al'or unor ins'rumen'e mana*emen'ului -riori'ABi ale mana*eriale C'iinBific. mana*erilor moderne -recum firmei5 mana*emen'ul & 7ecunoaC'erea de -rin o(iec'i6e, cA're o -ar'e a me'ode de mana*erilor a s'imulare a conBinu'ului Ci crea'i6i'ABii e'c. modului de u'ili)are a aces'or me'ode Ci 'e<nici mana*eriale. Dura'a 7i6elul normal & 2loca=ul recu-erArii al aces'ui financiar la ni6elul creanBelor mare indica'or 9, ? %, economiei 9-es'e $, de )ile:, )ile:. naBionale5 cu 'endinBA de 7i6elul & 7e*ocieri reducere 9de la indica'orului En ineficien'e. 1/! de )ile En anii anali)aBi. /,,/ la $1 de )ile

& Reducerea lic<idi'ABii En're-rinderii. & Fundamen'area necores-un)A'oare a deci)iilor5 & Greu'ABi En ada-'area la e4i*enBele -ieBei.

& Reducerea lic<idi'ABii En're-rinderii5 & Sc<im(area -oli'icii de credi'are -en'ru -As'rarea clien'elei.
/#

En /,,%: Li-sa unor CerinBele s'ra'e*ii Ci -oli'ici mana*emen'ului realis'e, cen'ra'e s'ra'e*ic. -e s'udii de -iaBA, s'udii de dia*nos'icare Ci -re6i)iune.

& 0'enBia redusA acorda'A ela(orArii de s'ra'e*ii, accen'ul fiind -us -e creC'erea -roducBiei, -e o(Binerea de -rofi'5 & Li-sa unui sis'em ca'e*orial de o(iec'i6e En care sA fie im-lica'e 'oa'e com-onen'ele -rocesuale Ci s'ruc'urale.

& Dimensiune -redominan' o-eraBionalA a mana*emen'ului5 & 1alorificarea insuficien'A a -o'enBialului uman Ci ma'erial5 & Greu'ABi En ada-'area firmei la condiBiile -ieBei.

1.( )ecomandari strategico-tactice in vederea amplificarii potentialului de viabilitate economica a societatii comerciale 7r. Recomandare Cr'. 1 Ela(orarea unor s'ra'e*ii Ci -oli'ici *lo(ale Ci -arBiale realis'e (a)a'e -e s'udii de dia*nos'icare, s'udii de -iaBA Ci -ro*no)e. / Cau)a a6u'A En 6edere Eliminarea carac'erului o-eraBional al mana*emen'ului. Resurse Efec'e Premise fa6ora(ile creC'erii eficienBei En're-rinderii. 1alorificarea su-erioarA a o-or'uni'ABilor mediului am(ian'. ScAderea dura'ei de ro'aBie a ac'i6elor circulan'e. CreC'erea *radului de lic<idi'a'e a En're-rinderii. CreC'erea eficienBei En're-rinderii. Fundamen'area mai (unA a
%,

Reducerea dura'ei de Dura'a mare de ro'aBie a ac'i6elor ro'aBie a ac'i6elor circulan'e. circulan'e.

Im-lemen'area Ci u'ili)area unor noi me'ode Ci 'e<nici mana*eriale 9mana*emen'ul -rin

Insuficien'a cunoaC'ere a unor me'ode Ci 'e<nici mana*eriale e6olua'e.

-roiec'e, mana*emen'ul -rin o(iec'i6e, me'ode de s'imulare a crea'i6i'ABii -ersonalului:. Cres'erea *radului de Cres'erea au'ofinan'are a inde-enden'ei ma'eriilor -rime. financiare a firmei. ! Fn'Arirea con'rolului asu-ra modului de *es'ionare a resurselor. 0'i'udinea neres-onsa(ilA a an*a=aBilor faBA de -a'rimoniul En're-rinderii. De-ACirea normelor de consum. CreC'erea Dura'a mare de cuan'umului recu-erare a -enali)Arilor a-lica'e creanBelor clienBilor rAu -la'nici. Fm(unA'ABirea Deci)ii orien'a'e s'ruc'urii s-re funcBiile de deci)ionale. or*ani)are Ci con'rol&e6aluare Ci funcBiunea comercialA la mana*erii din eCalonul su-erior.

deci)iilor.

Pre*a'irea adec6a'a a -ersoanlului mana*erial.

Cres'erea cali'a'ii -roduselor. Cres'erea ren'a(ili'a'ii firmei. Reducerea c<el'uielilor.

"

CreC'erea dis-oni(ili'ABilor. CreC'erea lic<idi'ABii En're-rinderii. 0si*urarea unei im-or'anBe e*ale -en'ru 'oa'e funcBiunile firmei.

%1

Capitolul 2: Strategia S.C. *7@*%37 ?)+P S)3


2.1 8ormularea misiunii firmei S.C. TEXTILE GRUP SRL are ca sco- -rinci-al asi*urarea -ie'ei cu ar'icole de im(racamin'e in can'i'a'ea si cali'a'ea necesare, care sa -ermi'a onorarea cerin'elor clien'ilor e4is'en'i si -o'en'iali, a'a' din 'ara ca' si din s'raina'a'e. In're-rinderea reali)ea)a ar'icole de im(racamin'e, dar -e lan*a o(iec'ul -rinci-al de ac'i6i'a'e in're-rinderea -oa'e reali)a si al'e -roduse similare sau com-lemen'are. 0c'i6i'a'ile in're-rinderii se derulea)a as'fel inca' sa -ermi'a armoni)area diferi'ilor s'aUe<olderi. De al'fel in're-rinderea se 6a concen'ra si asu-ra 6alorificarii ca' mai eficien' si eficace a resurselor dis-oni(ile, financiare, umane si informa'ionale. In're-rinderea isi derulea)a ac'i6i'a'ile in Romania si in s'raina'a'e, -onderea fiind ec<ili(ra'a in're cele doua -ie'e. Princi-alii clien'i sun' re-re)en'a'i de in're-rinderile din Romania si din s'raina'a'e. In're-rinderea se a-ro6i)ionea)a a'a' din 'ara ca' si din s'raina'a'e. 2.2 Stabilirea obiectivelor strategice Pen'ru urma'orii 'rei ani in're-rinderea isi -ro-une urma'oarele o(iec'i6e s'ra'e*ice: & cres'erea -rofi'ului (ru' cu minim /,@ anual, fa'a de anul -receden'5 & cres'erea 6eni'urilor din e4-loa'are cu cel -u'in 1!@ fa'a de reali)arile anului -receden'5 & asi*urarea -e 'ermen lun* a -rinci-alelor corela'ii din're ac'i6i'a'ile in're-rinderii 9ICaNIFsNI7s si IINIS:5 & im(una'a'irea cali'a'ii -roduselor -rin alinierea la s'andardele in'erna'ionale de cali'a'e5 & cres'erea ren'a(ili'a'ii economice de la ,%%@ la "!@ in urma'orii 'rei ani. & 2.3 Principalele optiuni strategice Princi-ala o-'iune o re-re)in'a crearea unei s'ra'e*ii de -re' -en'ru urma'orii doi ani in corela'ie cu di6ersificarea cali'a'ii -roduselor.

%/

In anul 'H1 se 6a incearca o di6ersificare e6iden'a a cali'a'ii -en'ru unele -roduse si cres'erea -re'urilor aces'ora, cau'andu&se se*men'e de -ia'a 'in'a -en'ru aces'e -roduse. In anul 'H/ cres'erea -roduc'iei la ar'icolele de im(racamin'e de cali'a'e inferioara, deoarece aces'ea -reiau o mare -ar'e din cos'urile fi4e ale firmei. Pe ansam(lu se dores'e cres'erea ren'a(ili'a'ii firmei, -rin aceas'a s'ra'e*ie. Pen'ru res'ruc'urarea in're-rinderii 're(uie sa se reali)e)e o diversificare a productiei in func'ie de necesi'a'ile clien'ilor. Di6ersificarea reali)andu&se -rin asimilarea in fa(rica'ie a unor noi -roduse. ; o-'iune s'ra'e*ica im-or'an'a o re-re)in'a remodelarea manageriala pe ba a centrelor de profit. 0ceas'a se 6a reali)a -rin: & remodelarea mana*emen'ului in're-rinderii si a -rinci-alelor com-onen'e ? me'odolo*ica, deci)ionala, informa'ionala si or*ani)a'orica ? -e (a)a unui -ro*ram de im-lemen'are a -roiec'ului de remodelare5 & -romo6area unor ins'rumen'e mana*eriale e6olua'e, (a)a'e -e mana*emen'ul -rin o(iec'i6e si mana*emen'ul -rin (u*e'e5 & im(una'a'irea -arame'rilor cons'ruc'i6i si func'ionali ai su(sis'emelor deci)ional si informa'ional, in 6ederea o-'imi)arii ciclului informa'ie&deci)ie&ac'iune5 & asi*urarea unei s'ruc'uri or*ani)a'orice fle4i(ile5 & ela(orarea unor s'ra'e*ii si -oli'ici (a)a'e -e s'udii de marUe'in*, s'udii de -ia'a. %nformati area intreprinderii 're(uie sa se reali)e)e in urma'oarele e'a-e: & dia*nos'icarea func'ionarii ac'ualului sis'em informa'ional5 & re-roiec'area sis'emului informa'ional, in con'e4'ul re-roiec'arii mana*eriale5 & conce-'ia de ansam(lu a sis'emului informa'ic5 & conce-'ia de de'aliu a sis'emului informa'ic5 & s'a(ilirea necesarului de calcula'oare si a modali'a'ilor de u'ili)are a aces'ora5 & reali)area (a)elor de da'e5 & reali)area -ro*ramelor5 & 'es'area sis'emului informa'ic5 & *enerali)area sis'emului informa'ic la ni6el de socie'a'e5 & conec'area aces'uia la re'eaua In'erne'.

%%

2.' Dimensionarea resurselor alocate Resursele ma'eriale, ma'erii -rime, ma'eriale, ener*ie 6or fi dimensiona'e in func'ie de 6olumul, com-le4i'a'ea si di6ersi'a'ea o(iec'i6elor s'ra'e*ice. Resursele financiare 6or fi asi*ura'e din dis-oni(ili'a'ile -ro-rii, amor'i)area ac'i6elor fi4e si din credi'e (ancare. Resursele umane se 6or asi*ura -rin -as'rarea numarului de an*a=a'i, -re6i)ionandu&se -en'ru sfarsi'ul -erioadei de -re6i)iune o cres'erea a aces'uia cu 1,. S'ruc'ural se 6a reali)a o im(una'a'ire a ni6elului de -re*a'ire -rofesional si mana*eriala a -eronalului, -rin cres'erea -onderii -ersonalului cu -re*a'ire su-erioara, din care marea ma=ori'a'e 6or fi economis'i, =uris'i si -si<olo*i. Resursele informa'ionale se 6or asi*ura -rin formarea si -erfec'ionarea salaria'ilor, a-elarea la firme de consul'an'a economica si mana*eriala. 2.( Preci area termenelor Termenele -re6a)u'e -en'ru im-lemen'area s'ra'e*iei au fos' s'a(ili'e in -ara*rafele -receden'e. Princi-alele 'ermene de im-lemen'are a s'ra'e*iei sun': & sfarsi'ul fiecarui an 9din cei 'rei -en'ru care s&a reali)a' s'ra'e*ia:5 & sfarsi'ul semes'rului I. 2.- Stabilirea avanta<ului concurential Pen'ru o('inerea a6an'a=ului com-e'i'i6 se recomanda sa se ac'ione)e in urma'oarele direc'ii: & im(una'a'irea ra-or'ului cos'&-re'5 & diferen'ierea -roduselor fa'a de cele ale concuren'ei. Im(una'a'irea ra-or'ului cos'&-re' se 6a reali)a in s-ecial -rin orien'area s-re -rodusele care sun' ceru'e de -ia'a si care -o' fi ren'a(ili)a'e si a acelor -roduse care au o ra'a a ren'a(ili'a'ii ridica'a. Ren'a(ili'a'ea -roduselor se -oa'e de'ermina calculand in -reala(il -ra*ul de ren'a(ili'a'e al fiecaruia. Reducerea cos'urilor re-re)in'a de asemenea o masura e4'rem de im-or'an'a deoarece duce la cres'erea ren'a(ili'a'ii -roduselor.

0ceas'a 're(uie sa fie orien'a'a s-re acele )one unde se -o' reduce cos'urile 9consumurile ma'eriale, consumurile de mano-era e'c:. In 6ederea im-lemen'arii cen'relor de -rofi' se recomanda urmarirea a(a'erilor ce se -roduc la -rinci-alele ca'e*orii de c<el'uieli cores-un)a'oare cen'relor de *es'iune. 0l doilea 'i- de a6an'a= com-e'i'i6 se -oa'e o('ine ac'ionand in direc'ia selec'arii acelor -roduse care se diferen'ia)a de -rodusele concuren'ei -rin cali'a'e, re'ea de dis'ri(u'ie e'c. Un al' mi=loc de o('inerea a aces'ui 'i- de a6an'a= com-e'i'i6 es'e re-re)en'a' de im(una'a'irea cali'a'ii -roduselor, a'a' -rin in6es'i'ii in u'ila=e noi, moderni)ari, dar si -rin -romo6area unui sis'em de asi*urare al cali'a'ii adec6a'. In're-rinderea -oa'e ac'iona in 6ii'or -en'ru o('inerea si unde es'e ca)ul am-lificarea celor doua 'i-uri de a6an'a=e com-e'i'i6e. 2.. %mplementarea strategiei Pen'ru im-lemen'area s'ra'e*iei ado-'a'e, mana*emen'ul in're-rinderii 're(uie sa urme)e urma'orii -asi: a: Pre*a'irea im-lemen'arii (: Remodelarea mana*eriala c: ;-erarea sc<im(arilor s'ra'e*ice d: E6aluarea s'ra'e*iei Pre*a'irea im-lemen'arii se 6a reali)a -rin -re*a'irea clima'ului de munca in 6ederea reducerii re)is'en'ei la sc<im(arile -reconi)a'e -rin s'ra'e*ie. 0ceas'a cons'a in sensi(ili)area a'a' a mana*erilor de ni6el su-erior, dar si a conduca'orilor de com-ar'imen'e o-era'ionale si func'ionale, si res-ec'i6 a celorlal'i salaria'i ai in're-rinderii. Remodelarea mana*eriala se 6a insis'a -e -ar'iculari'a'ile fiecarei com-onen'e mana*eriale si es'e -re)en'a'a in ca-i'olul urma'or. In a 'reia e'a-a se 6a im-lemen'a -rac'ic s'ra'e*ia ado-'a'a, in func'ie de 'ermenele, resursele e4is'en'e, -reci)a'e in cadrul s'ra'e*iei. E6aluarea s'ra'e*iei se 6a reali)a a'a' -e -arcursul im-lemen'arii s'ra'e*iei, ca' si la sfarsi'ul -erioadei -en'ru care a fos' reali)a'a s'ra'e*ia. Reali)arile se 6or com-ara cu o(iec'i6ele -re6i)iona'e si se 6or ado-'a unele corec'ii asu-ra s'ra'e*iei.

%!

Capitolul 3: )eproiectarea manageriala a S.C. *7@*%37 ?)+P S)3 pe ba a centrelor de profit 1. )eproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatii
comerciale Re-roiec'area sis'emului mana*erial al S.C. TEXTILE GRUP SRL se 6a reali)a -rin in'roducerea unor noi me'ode si 'e<nici mana*eriale, dar si -rin modificarea celor e4is'en'e -en'ru a se folosi in mod cores-un)a'or. Sis'emul mana*erial al S.C. TEXTILE GRUP SRL es'e des'ul de (ine -us la -unc', ceea ce -ermi'e im-lemen'area mana*emen'ului -rin o(iec'i6e si -rin (u*e'e. 0ces'e me'ode mana*eriale sun' de=a im-lemen'a'e, dar 're(uie folosi'e cores-un)a'or -en'ru a se o('ine re)ul'a'ele as'e-'a'e -rin s'ra'e*ie. Pen'ru re-roiec'area su(sis'emului me'odolo*ic es'e necesara -arcur*erea mai mul'or e'a-e du-a cum urmea)a: a: S'a(ilirea o(iec'i6elor ;(iec'i6e ;(iec'i6e fundamen'ale deri6a'e de *radul I Cres'erea Cres'erea -rofi'ului 6an)arilor, (ru' cu cres'erea minim /,@ -roduc'iei. anual, fa'a de anul -receden'. Re-roiec'area Ela(orarea sis'emului de -roiec'ului de mana*emen'. remodelare -ana la mi=locul anului 'H1 Im-lemen'area recomandarilor din s'udiul efec'ua' Cres'erea Im(una'a'irea 6eni'urilor cali'a'ii din -roduselor e4-loa'are cu Incor-orarea cel -u'in in -rocesul 1!@ fa'a de de -roduc'ie a ;(iec'i6e *radul II deri6a'e 0c'i6i'a'i de necesare Fa(rica'ie >arUe'in* 0-ro6i)ionare ;r*ani)are mana*eriala Perfec'ionarea -ersonalului >o'i6area -ersonalului Pre6i)ionare ;(ser6a'ii

Cres'erea cifrei de 0faceri. Diminuarea cos'urilor de -roduc'ie. unui >odificarea condi'iilor de munca as'fel inca' sa se faca fa'a noilor modificari. Crearea 'u'uror -remiselor necesare im-lemen'arii noului sis'em Im(una'a'irea ac'i6i'a'ii de -roduc'ie 0n*a=area unui s-ecialis' in domeniul

Perfec'ionare -ersonalului Fa(rica'ie 0-ro6i)ionare


%"

reali)arile anului -receden'. 0si*urarea -e 'ermen lun* a -rinci-alelor corela'ii din're ac'i6i'a'ile in're-rinderii 9ICaNIFsNI7s si IINIS:5

unor ma'erii -rime mai ief'ine. Derularea ac'i6i'a'ilor firmei in condi'iile res-ec'arii corela'iilor din're dinamica cifrei de afaceri, a fondului de salarii, dinamica -roduc'i6i'a'ii, si a salariului mediu. Diminuarea rela'i6a a cos'urilor -roduc'ie.

marUe'in*ului Im(una'a'irea ac'i6i'a'ii de marUe'in* Ridicarea ni6elului de com-e'en'a -rofesionala si mana*eriala a -ersonalului mana*erial si de e4ecu'ie. Im(una'a'irea ac'i6i'a'ii de *es'ionare a resurselor e4is'en'e.

Perfec'ionare -ersonal Financiara

de

>ana*eme'ul -rin o(iec'i6e -oa'e fi im-lemen'a' in doua modali'a'i5 su( forma mana*emen'ului -rin o(iec'i6e a4a' -e ec<i-a 9folosindu&se o(iec'i6ele s-ecifice unor com-ar'imen'e: si mana*emen'ul -rin o(iec'i6e (a)a' -e indi6id, o(iec'i6ele fiind s'a(ili'e si la ni6elul -os'urilor. In ca)ul S.C. TEXTILE GRUP SRL se recomanda im-lemen'area celei de&a doua 6arian'e, res-ec'i6 mana*emen'ul -rin o(iec'i6e (a)a' -e indi6id. (: Ela(orarea celorlal'e o(iec'i6e ale mana*emen'ului -rin o(iec'i6e, se refera la ela(orarea unor -ro*rame de ac'iune, la in'ocmirea calendarelor de 'ermene, fundamen'area (u*e'elor si emi'erea de ins'ruc'iuni. c: Delimi'area si dimensionarea cen'relor de -rofi'. Tinand con' de s'ruc'ura or*ani)a'orica e4is'en'a in cadrul firmei se -o' delimi'a urma'oarele cen're de *es'iune: & Cen're de -rofi' din sfera de -roduc'ie, unde se derulea)a -rocese de munca *enera'oare de -roduse: 0'elierul de -roduc'ie. & Cen're de *es'iune au4iliare ce asi*ura -res'area de ser6icii -en'ru cen'rele de *es'iune: Ser6iciu 0-ro6i)ionare, Ser6iciul >arUe'in*, Ser6iciul Desfacere, C.F.C., C.F.I.
%3

La ni6elul fiecarui cen'ru de *es'iune 're(uie sa se s'a(ileasca urma'oarele: & o(iec'i6ele s-ecifice5 & c<el'uielile s-ecifice5 Delimi'area c<el'uielilor se -oa'e face in mai mul'e moduri: -e ar'icole de calcula'ie 9c<el'uieli direc'e si c<el'uieli indirec'e:, -e elemen'e de c<el'uieli 9c<el'uieli ma'eriale si c<el'uieli cu mano-era:, -e ar'icole de calcula'ie 9c<el'uieli cu ma'erii -rime, ma'eriale, c<el'uieli -ro-rii de func'ionare:. &delimi'area 6eni'urilor, si anume 6eni'uri din ac'i6i'a'ea de (a)a si 6eni'uri din al'e ac'i6i'a'i. &dimensionarea re)ul'a'elor financiare, -rin e6iden'ierea -rofi'ului sau -ierderilor inre*is'ra'e. & ela(orarea (u*e'elor -en'ru fiecare cen'ru de *es'iuni si o(iec'i6 s'a(ili'. d: 0da-'area celorlal'e com-onen'e ale sis'emului mana*erial. 0ceas'a -resu-une luarea unor masuri in 6ederea e6iden'ierii modificarilor care a-ar ca urmare a remodelarii su(sis'emului mana*erial si comunicarea aces'ora la ni6elul fiecarui com-ar'imen' func'ional. In aces' fel se -o' lua masuri -en'ru ca 'oa'e celelal'e su(sis'eme, informa'ional, deci)ional, or*ani)a'oric, sa fie ada-'a'e la noile condi'ii. e: Urmarirea modului in care s&au a'ins o(iec'i6ele s'a(ili'e Urmarirea modului in care s&au reali)a' o(iec'i6ele s'a(ili'e se -oa'e face cu a=u'orul 'a(loului de (ord, care cu-rinde informa'ii des-re *radul de reali)are a o(iec'i6elor, a(a'erile e4is'en'e si cau)ele care au dus la a(a'erile res-ec'i6e. In func'ie de a(a'erile cons'a'a'e se 6or lua masuri -en'ru im(una'a'irea ac'i6i'a'ii, a'a' mana*eriala ca' si de e4ecu'ie. De asemenea aces'e da'e -o' fi 6alorifica'e mai a-oi in -rocesele deci)ionale. f: >o'i6area diferen'ia'a a -ersonalului socie'a'ii comerciale La sfarsi'ul -rocesului de im-lemen'are a s'ra'e*iei, se masoara re)ul'a'ele o('inu'e. Cum aces'ea nu sun' rodul ac'i6i'a'ii 'u'uror salaria'ilor, En'rucD' nu 'o'i au con'ri(ui' in mod e*al la reli)area o(iec'i6elor, re)ul'a'ele 6or fi im-ar'i'e, dis'ri(ui'e in conformi'a'e cu efor'ul de-us de fiecare in -ar'e. >o'i6area diferen'ia'a es'e un -roces des'ul de com-le4 a6and in 6edere fa-'ul ca nu -o'i s'ii cu e4ac'i'a'e ce efor' a de-us fiecare in -ar'e si in ce momen' al im-lemen'arii s'ra'e*iei. Tocmai de aceea 're(uie sa se -arcur*a urma'oarele e'a-e: se s'a(ilesc o(iec'i6ele la fiecare ni6el ierar<ic5 la ni6el de firma 9C0, -rofi', -roduc'i6i'a'ea muncii:, la ni6el de cen'ru de *es'iune 9-roduc'ia fi)ica, cifra de afaceri:, la ni6el de -os'5 se de'ermina in ce masura au fos' reali)a'e o(iec'i6ele5 & la ni6el de in're-rindere -rin formula: ;i+;'M1,, & la ni6el de cen'ru de *es'iune :;i+;'M1,, & la ni6el de -os' : ;i+;'M1,,
%$

se de'ermina in ce masura au con'ri(ui' salaria'ii la reali)area o(iec'i6elor 'inand con' de urma'oarele e'a-e: 1. s'a(ilirea o(iec'i6elor la ni6el de in're-rindere: -rofi', cifra de afaceri, -roduc'i6i'a'e5 /. se de'ermina *radul de reali)are a o(iec'i6elor5 %. se de'ermina coeficien'ul a*re*a' -rin insumarea -rodusului in're coeficien'ul de im-or'an'a la fiecarui o(iec'i6 si ni6elul de reali)are al aces'uia5 . se s'a(ilesc o(iec'i6ele la cen'rul de *es'iune la care lucrea)a -ersoana res-ec'i6a5 !. se s'a(iles'e *radul de reali)are al o(iec'i6ului si coeficien'ii de im-or'an'a, modul in care a fos' reali)a' fiecare o(iec'i6 in -ar'e la ni6el indi6idual si a-oi salariul efec'i6. 2. )eproiectarea sistemului deci ional Urma'orul -as du-a ce sis'emul me'odolo*ic a fos' re-roiec'a' es'e re-roiec'area sis'emului deci)ional. To'oda'a re-roiec'area sis'emului me'odolo*ic a -ermis luarea unor masuri -en'ru re-roiec'area sis'emului deci)ional. 0s'fel s&au ela(ora' urma'oarele deci)ii: 1. s'ruc'urarea ac'i6i'a'ii -e ni6eluri ierar<ice, inferior mediu si su-erior5 /. modificare 'i-urilor de deci)ii ca urmare a cons'i'uirii cen'relor de -rofi' si de cos'uri5 %. im(una'a'irea cali'a'ii deci)iilor5 . a-elarea unor me'ode si 'e<nici deci)ionale s-ecifice. 1. Pen'ru s'ruc'urarea ierar<ica a sis'emului deci)ional 're(uie sa se efec'ue)e urma'oarele ac'i6i'a'i: & delimi'area au'ori'a'ilor de deci)ie in func'ie de -o)i'ia ierar<ica de'inu'a. De'ina'orul oricarui -os' din cadrul firmei are anumi'e a'ri(u'ii -ro-rii. In condi'iile modificarii in're*ului sis'em deci)ional se im-une si a'ri(uire unor com-e'en'e de'ina'orilor unei anumi'e -o)i'ii din cadrul firmei si e4erci'area aces'ora in mod cores-un)a'or c<iar si -rin in'ermediul -rocesului deci)ional. Es'e ade6ara' ca ocu-an'ii ni6elelor su-erioare ierar<ic sun' -ersonalul adminis'ra'i6 si mana*erial, aces'ia su-ra6e*<ea)a 'oa'e celelal'e ni6eluri, -recum si deci)iile lua'e de ca're aces'ia. & am-lificarea -rocesului deci)ional la ni6elul mana*emen'ului su-erior dar si inferior. 0ceas'a masura es'e e6iden'a in condi'iile descen'rali)arii mana*eriale, dar si de ansam(lu. /. >odificarea 'i-urilor de deci)ii ado-'a'e. In *eneral aces'e modificari se refera la in'roducerea unor noi 'i-uri de deci)ii, la eliminarea al'or deci)ii care nu mai -o' fi lua'e da'ori'a modificarilor sur6eni'e.
%#

La ni6elul mana*emen'ului su-erior se im-une modificare deci)iilor s'ra'e*ice. In aces' sens se -o' lua urma'oarele 'i-uri de deci)ii la ni6elul mana*emen'ului su-erior: ado-'area s'ra'e*iei *lo(ale ado-'area unor s'ra'e*ii -ar'iale lar*irea -ie'ei de desfacere remodelarea mana*eriala si *lo(ala re)ol6area al'or -ro(leme %. Im(una'a'irea cali'a'ii deci)iilor In 6ederea luarii unor deci)ii in cele mai (une condi'ii si -en'ru o('inerea unor re)ul'a'e ca' mai (une -osi(il se im-une luarea unor masuri de *enul: & cres'erea *radului de fundamen'are a deci)iilor5 0ceas'a ac'i6i'a'e -resu-une ca deci)iile sa fie lua'e in urma s'udierii a-rofunda'e a -ro(lemei ce 're(uie re)ol6a'a, in urma considerarii 'u'uror -osi(ili'a'ilor de re)ol6are a aces'eia si du-a ce sau s'a(ili' -rinci-alele resurse necesare ducerii la (un sfarsi' a ac'i6i'a'ii ce face o(iec'ul deci)iei res-ec'i6e. Toa'e aces'ea reflec'a fa-'ul ca orice deci)ie 're(uie sa ai(a la (a)a al'e ac'iuni. & im-u'ernicirea deci)iilor. 0ceas'a masura asi*ura s-ri=inul ni6elului ierar<ic res-ec'i6 si duce la im(una'a'irea com-e'en'ei -rofesionale si mana*eriale. & in'e*rarea oricarei deci)ii in ansam(lul deci)iilor ac'i6i'a'ii socie'a'ii. & de'erminarea momen'ului o-'im luarii unei deci)ii. ;rice deci)ie 're(uie sa fie ado-'a'a in'r& un momen' o-'im a'fel inca' re)ul'a'ele o(inu'e -e (a)a ei sa fie ca' mai (une. 0ces' in'er6al o-'im ado-'arii unei deci)ii es'e de'ermina' -rin a-elarea la 'a(lou de (ord si -rin cres'erea *radului de informa'i)are in cadrul in're-rinderii. . 0-elarea unor me'ode si 'e<nici deci)ionale s-ecifice In func'ie de 'i-ul deci)iei, dar si in func'ie de ac'i6i'a'ea la care se refera deci)ia res-ec'i6a e4is'a mai mul'e me'ode si 'e<nici deci)ionale du-a cum urmea)a: Ins'rumen'ar Deciden' deci)ional folosi' 0dunarea *enerala a >e'oda ELECTRE asocia'ilor 0r(orele deci)ional >ana*erii de ni6el >e'oda ELECTRE su-erior 9direc'or 0r(orele deci)ional *eneral si e4ecu'i6i: Ta(loul de (ord Simularea deci)ionala >ana*eri de ni6el Ta(loul de (ord mediu

Si la ni6elul ac'i6i'a'ii de -roduc'ie se iau deci)ii insa aces'ea sun' de o im-or'an'a redusa sau deri6a din deci)iile lua'e la un ni6el ierar<ic su-erior ce au la (a)a 'oa'e aces'e me'ode si 'e<nici. %. )eproiectarea subsistemului informational Pen'ru o('inerea ma4imului de efec' din re-roiec'area sis'emelor me'odolo*ic si deci)ional es'e necesar ca sis'emul informa'ional sa fie re6i)ui' -en'ru a -ermi'e ado-'area masurilor -re6a)u'e in s'ra'e*ia in're-rinderii. Pen'ru aceas'a es'e ne6oie sa se ia urma'oarele masuri de -erfec'ionare a sis'emului informa'ional: & Gru-area -rinci-alelor ca'e*orii de informa'ii 'ransmise in s-ecial la ni6elul mana*erilor si e4ecu'an'ilor. 0ceas'a masura im-lica si e6iden'ierea carac'eris'icilor informa'iilor -rin -re)en'area -o)i'iei ierar<ice a (eneficiarilor, a 6olumului informa'iei, a com-le4i'a'ii aces'eia s.a.m.d. & Ges'ionarea documen'elor as'fel inca' sa se e6i'e a-ari'ia unor deficien'e s-ecifice sis'emului informa'ional -recum redundan'a, su-raincarcarea circui'elor informa'ionale, e'c. & Ges'ionarea cores-un)a'oare a flu4urilor informa'ionale ale documen'elor as'fel inca' sa se asi*ure 'rans-aren'a documen'elor si a informa'iilor de'inu'e de aces'ea. & Preci)area -rocedurilor informa'ionale, -rin e6iden'ierea modali'a'ilor de cule*ere, 'ransmi'ere, -relucrare a informa'iilor. & Informa'i)area 'u'uror ac'i6i'a'ilor in s-ecial a celor mana*eriale, a celor reali)a'e de ca're economis'i, as'fel inca' sa e4is'e o (una cunoas'ere a 'u'uror da'elor necesare fundamen'arii unor deci)ii. & 0c<i)i'ionare unor calcula'oare si sof'uri care sa forme)e o re'ea si care sa -ermi'a o accesare mul' mai eficien'a si mai ra-ida a informa'iilor. In cadrul in're-rinderii e4is'a necesarul de calcula'oare, la confi*ura'ia necesara in 6ederea cres'erii *radului de informa'i)are a in're-rinderii. Re-roiec'area sis'emului informa'ional -resu-une reali)area unor noi documen'e care sa -ermi'a o mai (una 'ransmi'ere a informa'iilor. In aces' ca) se crea)a documen'e informa'ionale la fiecare cen'ru de -rofi' si de *es'iune cum ar fi documen'ele referi'oare la si'ua'ia c<el'uielilor re-ar'i)a'e in func'ie de -rofi', documen'ele ce -re)in'a (u*e'ul cen'relor de -rofi', (u*e'ul *eneral al in're-rinderii. Un as'fel de documen' es'e -re)en'a' mai =os: 7r. S-ecifica'ie U.>. 7i6el 7i6el @ Cau)e cr'. (u*e'a' reali)a' , 1 / % ! " 1 ;(iec'i6e ........
1

C<el'uieli ...... % 1eni'uri ...... Re)ul'a'e financiare ...... Periodici'a'e :anuala, lunara Emi'en': Com-ar'imen'ul: 2u*e'e, >ana*emen'+S'ra'e*ii si -oli'ici.

in

conlucrare

cu

com-ar'imen'ul

. )eproiectarea subsistemului organi atoric In 6ederea limi'arii deficien'elor e4is'en'e la ni6elul su(sis'emului or*ani)a'oric, in cadrul socie'a'ii comerciale se 6or efec'ua urma'oarele modificari: dimensionarea ac'i6i'a'ilor, a'ri(u'iilor, sarcinilor, a -os'urilor, func'iilor si com-ar'imen'elor5 infiin'area, desfiin'area, comasarea unor com-ar'imen'e func'ionale5 asi*urarea -ersonalului cores-un)a'or aces'or -os'uri si func'ii5 S'ruc'urarea ac'i6i'a'ii in cadrul in're-rinderi -e ni6eluri ierar<ice5 infiin'area, comasarea unor -os'uri de mana*emen' si e4ecu'ie5 ela(orarea unor documen'e care sa re-re)in'e s'ruc'ura or*ani)a'orica a firmei5 reali)area unor modificari la ni6elul s'ruc'urii or*ani)a'orice5 reali)area unor cen're de *es'iune in sfera -roduc'iei, ac'i6i'a'ilor au4iliare si func'ionale. Dimensionarea componentelor procesuale si structurale. In cadrul S.C. TEXTILE GRUP SRL s'ruc'ura or*ani)a'orica ac'uala es'e delimi'a'a suficien' de (ine -en'ru a -ermi'e im-lemen'area s'ra'e*iei ado-'a'e. To'usi se 6or reali)a mici a=us'ari ale sis'emului or*ani)a'oric -en'ru am-lificarea -o'en'ialului mana*erial al in're-rinderii. Se recomanda infiin'area unui com-ar'imen' G>ana*emen'&S'ra'e*ii8 care sa se ocu-e cu ela(orarea de s'ra'e*ii si -oli'ici -e 'ermen mediu si lun*, ca' si de ela(orarea, im-lemen'area si con'rolul reali)arii (u*e'elor -e cen're de -rofi'. La ni6elul func'iunii comerciale se 6or desfasura urma'oarele ac'i6i'a'i5 de marUe'in* in cadrul com-ar'imen'ului de marUe'in*, ac'i6i'a'ea de 6an)ari in com-ar'imen'ul Desfacere, ac'i6i'a'ea de asi*urare a resurselor ma'eriale in com-ar'imen'ul 0-ro6i)ionare, ac'i6i'a'ea de de-o)i'are in cadrul com-ar'imen'ului 0-ro6i)ionare. Func'iunea de -ersonal are urma'oarele ac'i6i'a'i: selec'ia, incadrarea, e6aluare, formarea, -erfec'ionarea, -ro'ec'ia muncii, in cadrul com-ar'imen'ului GResurse8.
/

Func'iunea de -roduc'ie 6a cu-rinde ac'i6i'a'ea de fa(rica'ie, ac'i6i'a'ea de in're'inere si re-ara'ie a ec<i-amen'elor de -roduc'ie, ac'i6i'a'ea de -ro*ramare, lansare si urmarire a -roduc'iei. Func'iunea financiar con'a(ila se e4erci'a -rin in'ermediul urma'oarelor ac'i6i'a'i: ac'i6i'a'ea financiara in cadrul com-ar'imen'ului GFinanciar? Con'a(ili'a'eG ac'i6i'a'ea de con'a(ili'a'e, ac'i6i'a'ea de con'rol financiar de *es'iune in com-ar'imen'ul de Financiar&Con'a(il. Modificarea unor compartimente In urma luarii masurilor de re-roiec'are a su(sis'emelor me'odolo*ic, deci)ional si informa'ional s&a cons'a'a' ca e4is'a ma=ori'a'ea com-ar'imen'elor necesare im-lemen'arii mana*emen'ului -rin o(iec'i6e si a mana*emen'ului -rin (u*e'e. Urmarirea modului in care sun' ela(ora'e aces'e (u*e'e dar si urmarirea ac'i6i'a'ilor din cadrul com-ar'imen'ului Financiar con'a(il 6or fi reali)a'e de ca're un nou com-ar'imen' si anume cel de con'rol financiar de *es'iune. Ceea ce -resu-une infiin'area unui nou com-ar'imen' numi' GCon'rol financiar de *es'iune8. 7oile cerin'e im-use de s'ra'e*ie se refera si la de)6ol'area ac'i6i'a'ii de marUe'in* in cadrul unui com-ar'imen' cu acelasi nume, ce 6a -ermi'e de'erminarea -osi(ili'a'ilor de de)6ol'are a -ie'ei de desfacere. Delimi'area com-ar'imen'elor de 6an)ari si a-ro6i)ionari din su(ordinea direc'orului comercial es'e necesara -en'ru a asi*ura condi'iile or*ani)a'orice -rocesuale necesare -en'ru eficien'i)area firmei. ; al'a masura -en'ru eficien'i)area s'ruc'urii or*ani)a'orice a in're-rinderii es'e re-re)en'a'a de redimensionarea anumi'or com-ar'imen'e, diminuarea sau marirea numarului de -ersonal din cadrul aces'ora in func'ie de ne6oiele e4is'en'e, dar si incadrarea -ersonalului cu -re*a'irea cores-un)a'oare -e -os'uri.

CUPRI7S Ca-i'olul I Diagnosticarea potentialului de viabilitate economico-financiara si manageriala a S.C. TEXTILE GR ! SRL 1.1 Documen'area -reliminara 1.1.1 Carac'eris'ici 'i-olo*ice ale firmei 1.1.1.1 Informa'ii *enerale 1.1.1./ Scur' is'oric 1.1.1.% ;(iec'ul de ac'i6i'a'e 1.1.1. S'ruc'ura -roduc'iei 1.1.1.! Flu4ul 'e<nolo*ic 1.1.1." Pro*ramul de -roduc'ie 1.1./ Si'ua'ia economico&financiara 1.1.% Sis'emul de mana*emen' si com-onen'ele sale Iden'ificarea si in'er-re'area sim-'omelor semnifica'i6e 1./.1 0nali)a 6ia(ili'a'ii economice 1./.1.1 Considera'ii *enerale 1./.1./ 0nali)a -o'en'ialului in'ern 1./.1.% 0nali)a c<el'uielilor 1./.1. 0nali)a ren'a(ili'a'ii 1./.1.! 0nali)a -a'rimoniala 1././ 0nali)a 6ia(ili'a'ii mana*eriale 1././.1 0nali)a su(sis'emului me'odolo*ic 1./././ Considera'ii -ri6ind su(sis'emul deci)ional 1././.% 0nali)a sis'emului informa'ional 1././. 0nali)a su(sis'emului or*ani)a'oric Punc'e for'e economice si mana*eriale Punc'e sla(e economice si mana*eriale Recomandari s'ra'e*ico&'ac'ice -ri6ind am-lificarea -o'en'ialului de 6ia(ili'a'e economica a socie'a'ii comerciale

1./

1.% 1. 1.!

Ca-i'olul II Strategia /.1 /./ /.% /. /.! /." Formularea misiunii firmei S'a(ilirea o(iec'i6elor s'ra'e*ice Dimensionarea resurselor aloca'e Preci)area 'ermenelor S'a(ilirea a6an'a=ului com-e'i'i6 Ela(orarea s'ra'e*iei *lo(ale Ca-i'olul III Reproiectarea manageriala %.1 %./ %.% %. Re-roiec'area sis'emului me'odolo*ic Re-roiec'area sis'emului deci)ional Re-roiec'area sis'emului informa'ional Re-roiec'area sis'emului or*ani)a'oric