Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE CONTURIi CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I REZERVE 101. Capitalii 1011. Capital subscris nevrsat 1012.

Capital subscris vrsat 1015. Patrimoniul regiei 1016. Patrimoniul publiciii 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune 1042. Prime de fuziune divizare 104!. Prime de aport 1044. Prime de conversie a obliga"iunilor #n ac"iuni 105. Rezer e di! ree al"are 10#. Rezer e 1061. $ezerve legale 106!. $ezerve statutare sau contractuale 1064. $ezerve de valoare %ustiv 1065. $ezerve reprezent&nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare 106'. $ezerve din diferen"e de curs valutar #n rela"ie cu investi"ia net #ntr-o entitate strin iii 106(. )lte rezerve 10$. Rezer e di! c%! er&ieiv 10'. I!tere&e care !" c%!tr%leaz(iv 10(1. *nterese care nu controleaz - rezultatul e+erci"iului financiar 10(2. *nterese care nu controleaz - alte capitaluri proprii 10). Ac*i"!i pr%prii 10,1. )c"iuni proprii de"inute pe termen scurt 10,2. )c"iuni proprii de"inute pe termen lung 11. REZULTATUL REPORTAT 11$. Rez"ltat"l rep%rtat 11'1. $ezultatul reportat reprezent&nd profitul nerepartizat sau pierderea neacoperit 11'2. $ezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a *)-. mai pu"in *)- 2,v 11'4. $ezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 11'6. $ezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea $eglementrilor contabile conforme cu /irectiva a *0-a a Comunit"ilor 1conomice 1uropene 1+. REZULTATUL E,ERCIIULUI -INANCIAR 1+1. Pr%.it &a" pierdere 1+). Repartizarea pr%.it"l"i 14. C/TI0URI 1AU PIERDERI LE0ATE DE E2ITEREA3 R41CU2P4RAREA3 V/NZAREA3 CEDAREA CU TITLU 0RATUIT 1AU ANULAREA IN1TRU2ENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. C5ti6"ri le6ate de 5!zarea &a" a!"larea i!&tr"me!tel%r de capital"ri pr%prii 14). Pierderi le6ate de emiterea3 r(&c"mp(rarea3 5!zarea3 cedarea c" titl" 6rat"it &a" a!"larea i!&tr"me!tel%r de capital"ri pr%prii 15. PROVIZIOANE 151. Pr% izi%a!e 1511. Provizioane pentru litigii 1512. Provizioane pentru garan"ii acordate clien"ilor 151!. Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte ac"iuni similare legate de acestea 1514. Provizioane pentru restructurare 1515. Provizioane pentru pensii i obliga"ii similare 1516. Provizioane pentru impozite
i

Conform OMFP nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu directi ele europene! M. Of. Partea " #r. $%% bi& din 10.11.2009 ii 'n func(ie de forma )uridic a entit(ii &e *n&crie+ capital &ocial! patrimoniul regiei etc. iii ,ce&t cont mai apare doar la entit(ile care nu au finali-at procedurile legale de tran&fer al bunurilor de natura patrimoniului public iv ,ce&t cont apare numai *n &itua(iile financiare anuale con&olidate v ,ce&t cont apare doar la entit(ile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin OMFP nr. 9./2001 0i p1n la *nc2iderea &oldului ace&tui cont

151(. )lte provizioane 1#. 72PRU2UTURI I DATORII A1I2ILATE 1#1. 7mpr"m"t"ri di! emi&i"!i de %8li6a*i"!i 1614. 2mprumuturi e+terne din emisiuni de obliga"iuni garantate de stat 1615. 2mprumuturi e+terne din emisiuni de obliga"iuni garantate de bnci 161'. 2mprumuturi interne din emisiuni de obliga"iuni garantate de stat 161(. )lte #mprumuturi din emisiuni de obliga"iuni 1#+. Credite 8a!care pe terme! l"!6 1621. Credite bancare pe termen lung 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden" 162!. Credite e+terne guvernamentale 1624. Credite bancare e+terne garantate de stat 1625. Credite bancare e+terne garantate de bnci 1626. Credite de la trezoreria statului 162'. Credite bancare interne garantate de stat 1##. Dat%rii care pri e&c im%8iliz(rile .i!a!ciare 1661. /atorii fa" de entit"ile afiliate 166!. /atorii fa" de entit"ile de care compania este legat prin interese de participare 1#$. Alte 9mpr"m"t"ri i dat%rii a&imilate 1#'. D%85!zi a.ere!te 9mpr"m"t"ril%r i dat%riil%r a&imilate 16(1. /ob&nzi aferente #mprumuturilor din emisiuni de obliga"iuni 16(2. /ob&nzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16(5. /ob&nzi aferente datoriilor fa" de entit"ile afiliate 16(6. /ob&nzi aferente datoriilor fa" de entit"ile de care compania este legat prin interese de participare 16('. /ob&nzi aferente altor #mprumuturi i datorii asimilate 1#). Prime pri i!d ram8"r&area %8li6a*i"!il%r CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI +0. I2O:ILIZ4RI NECORPORALE +01. C;elt"ieli de c%!&tit"ire +0<. C;elt"ieli de dez %ltare +05. C%!ce&i"!i3 8re ete3 lice!*e3 m(rci c%merciale3 drept"ri i acti e &imilare +0$. -%!d c%mercial 20'1. 3ond comercial 20'5. 3ond comercial negativiv +0'. Alte im%8iliz(ri !ec%rp%rale +1. I2O:ILIZ4RI CORPORALE +11. Tere!"ri i ame!a=(ri de tere!"ri 2111. 4erenuri 2112. )mena%ri de terenuri +1+. C%!&tr"c*ii +1<. I!&tala*ii te;!ice3 mi=l%ace de tra!&p%rt3 a!imale i pla!ta*ii 21!1. 1c5ipamente te5nologice 6maini. utila%e i instala"ii de lucru7 21!2. )parate i instala"ii de msurare. control i reglare 21!!. 8i%loace de transport 21!4. )nimale i planta"ii +14. 2%8ilier3 aparat"r( 8ir%tic(3 ec;ipame!te de pr%tec*ie a al%ril%r "ma!e i materiale i alte acti e c%rp%rale ++. I2O:ILIZ4RI CORPORALE 7N CUR1 DE APROVIZIONARE ++<. I!&tala*ii te;!ice3 mi=l%ace de tra!&p%rt3 a!imale i pla!ta*ii 9! c"r& de apr% izi%!are ++4. 2%8ilier3 aparat"r( 8ir%tic(3 ec;ipame!te de pr%tec*ie a al%ril%r "ma!e i materiale i alte acti e c%rp%rale 9! c"r& de apr% izi%!are +<. I2O:ILIZ4RI 7N CUR1 I AVAN1URI PENTRU I2O:ILIZ4RI +<1. Im%8iliz(ri c%rp%rale 9! c"r& de e>ec"*ie +<+. A a!&"ri ac%rdate pe!tr" im%8iliz(ri c%rp%rale +<<. Im%8iliz(ri !ec%rp%rale 9! c"r& de e>ec"*ie +<4. A a!&"ri ac%rdate pe!tr" im%8iliz(ri !ec%rp%rale +#. I2O:ILIZ4RI -INANCIARE +#1. Ac*i"!i de*i!"te la e!tit(*ile a.iliate 2

+#<. I!tere&e de participare +#4. Titl"ri p"&e 9! ec;i ale!*(iv +#5. Alte titl"ri im%8ilizate +#$. Crea!*e im%8ilizate 26'1. -ume datorate de entit"ile afiliate 26'2. /ob&nda aferent sumelor datorate de entit"ile afiliate 26'!. Crean"e legate de interesele de participare 26'4. /ob&nda aferent crean"elor legate de interesele de participare 26'5. 2mprumuturi acordate pe termen lung 26'6. /ob&nda aferent #mprumuturilor acordate pe termen lung 26'(. )lte crean"e imobilizate 26',. /ob&nzi aferente altor crean"e imobilizate +#). V(r&(mi!te de e.ect"at pe!tr" im%8iliz(ri .i!a!ciare 26,1. 0rsminte de efectuat privind ac"iunile de"inute la entit"ile afiliate 26,2. 0rsminte de efectuat privind interesele de participare 26,!. 0rsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare +'. A2ORTIZ4RI PRIVIND I2O:ILIZ4RILE +'0. Am%rtiz(ri pri i!d im%8iliz(rile !ec%rp%rale 2(01. )mortizarea c5eltuielilor de constituire 2(0!. )mortizarea c5eltuielilor de dezvoltare 2(05. )mortizarea concesiunilor. brevetelor. licen"elor. mrcilor comerciale. drepturilor i activelor similare 2(0'. )mortizarea fondului comercialiii 2(0(. )mortizarea altor imobilizri necorporale +'1. Am%rtiz(ri pri i!d im%8iliz(rile c%rp%rale 2(11. )mortizarea amena%rilor de terenuri 2(12. )mortizarea construc"iilor 2(1!. )mortizarea instala"iilor. mi%loacelor de transport. animalelor i planta"iilor 2(14. )mortizarea altor imobilizri corporale +). A?U1T4RI PENTRU DEPRECIEREA 1AU PIERDEREA DE VALOARE A I2O:ILIZ4RILOR +)0. A="&t(ri pe!tr" deprecierea im%8iliz(ril%r !ec%rp%rale 2,0!. )%ustri pentru deprecierea c5eltuielilor de dezvoltare 2,05. )%ustri pentru deprecierea concesiunilor. brevetelor. licen"elor. mrcilor comerciale. drepturilor i activelor similare 2,0'. )%ustri pentru deprecierea fondului comercialiv 2,0(. )%ustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale +)1. A="&t(ri pe!tr" deprecierea im%8iliz(ril%r c%rp%rale 2,11. )%ustri pentru deprecierea terenurilor i amena%rilor de terenuri 2,12. )%ustri pentru deprecierea construc"iilor 2,1!. )%ustri pentru deprecierea instala"iilor. mi%loacelor de transport. animalelor i planta"iilor 2,14. )%ustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale +)<. A="&t(ri pe!tr" deprecierea im%8iliz(ril%r 9! c"r& de e>ec"*ie 2,!1. )%ustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale #n curs de e+ecu"ie 2,!!. )%ustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale #n curs de e+ecu"ie +)#. A="&t(ri pe!tr" pierderea de al%are a im%8iliz(ril%r .i!a!ciare 2,61. )%ustri pentru pierderea de valoare a ac"iunilor de"inute la entit"ile afiliate 2,62. )%ustri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2,6!. )%ustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 2,64. )%ustri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit"ile afiliate 2,65. )%ustri pentru pierderea de valoare a crean"elor legate de interesele de participare 2,66. )%ustri pentru pierderea de valoare a #mprumuturilor acordate pe termen lung 2,6(. )%ustri pentru pierderea de valoare a altor crean"e imobilizate CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE <0. 1TOCURI DE 2ATERII PRI2E I 2ATERIALE <01. 2aterii prime <0+. 2ateriale c%!&"ma8ile !021. 8ateriale au+iliare !022. Combustibili !02!. 8ateriale pentru ambalat !024. Piese de sc5imb !025. -emin"e i materiale de plantat !

!026. 3ura%e !02(. )lte materiale consumabile <0<. 2ateriale de !at"ra %8iectel%r de i! e!tar <0'. Di.ere!*e de pre* la materii prime i materiale <+. 1TOCURI 7N CUR1 DE APROVIZIONARE <+1. 2aterii prime 9! c"r& de apr% izi%!are <++. 2ateriale c%!&"ma8ile 9! c"r& de apr% izi%!are <+<. 2ateriale de !at"ra %8iectel%r de i! e!tar 9! c"r& de apr% izi%!are <+#. A!imale 9! c"r& de apr% izi%!are <+$. 2(r."ri 9! c"r& de apr% izi%!are <+'. Am8ala=e 9! c"r& de apr% izi%!are <<. PRODUCIE 7N CUR1 DE E,ECUIE <<1. Pr%d"&e 9! c"r& de e>ec"*ie <<+. 1er icii 9! c"r& de e>ec"*ie <4. PRODU1E <41. 1emi.a8ricate <45. Pr%d"&e .i!ite <4#. Pr%d"&e rezid"ale <4'. Di.ere!*e de pre* la pr%d"&e <5. 1TOCURI A-LATE LA TERI <51. 2aterii i materiale a.late la ter*i <54. Pr%d"&e a.late la ter*i <5#. A!imale a.late la ter*i <5$. 2(r."ri a.late la ter*i <5'. Am8ala=e a.late la ter*i <#. ANI2ALE <#1. A!imale i p(&(ri <#'. Di.ere!*e de pre* la a!imale i p(&(ri <$. 24R-URI <$1. 2(r."ri <$'. Di.ere!*e de pre* la m(r."ri <'. A2:ALA?E <'1. Am8ala=e <''. Di.ere!*e de pre* la am8ala=e <). A?U1T4RI PENTRU DEPRECIEREA 1TOCURILOR I PRODUCIEI 7N CUR1 DE E,ECUIE <)1. A="&t(ri pe!tr" deprecierea materiil%r prime <)+. A="&t(ri pe!tr" deprecierea materialel%r !,21. )%ustri pentru deprecierea materialelor consumabile !,22. )%ustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar <)<. A="&t(ri pe!tr" deprecierea pr%d"c*iei 9! c"r& de e>ec"*ie <)4. A="&t(ri pe!tr" deprecierea pr%d"&el%r !,41. )%ustri pentru deprecierea semifabricatelor !,45. )%ustri pentru deprecierea produselor finite !,46. )%ustri pentru deprecierea produselor reziduale <)5. A="&t(ri pe!tr" deprecierea &t%c"ril%r a.late la ter*i !,51. )%ustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la ter"i !,52. )%ustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la ter"i !,5!. )%ustri pentru deprecierea produselor finite aflate la ter"i !,54. )%ustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la ter"i !,56. )%ustri pentru deprecierea animalelor aflate la ter"i !,5'. )%ustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la ter"i !,5(. )%ustri pentru deprecierea ambala%elor aflate la ter"i <)#. A="&t(ri pe!tr" deprecierea a!imalel%r <)$. A="&t(ri pe!tr" deprecierea m(r."ril%r <)'. A="&t(ri pe!tr" deprecierea am8ala=el%r

CLASA 4 - CONTURI DE TERI 40. -URNIZORI I CONTURI A1I2ILATE 401. -"r!iz%ri 40<. E.ecte de pl(tit 404. -"r!iz%ri de im%8iliz(ri 405. E.ecte de pl(tit pe!tr" im%8iliz(ri 40'. -"r!iz%ri @ .act"ri !e&%&ite 40). -"r!iz%ri @ de8it%ri 40,1. 3urnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 40,2. 3urnizori - debitori pentru prestri de servicii 41. CLIENI I CONTURI A1I2ILATE 411. Clie!*i 4111. Clien"i 411(. Clien"i incer"i sau #n litigiu 41<. E.ecte de primit de la clie!*i 41'. Clie!*i @ .act"ri de 9!t%cmit 41). Clie!*i @ credit%ri 4+. PER1ONAL I CONTURI A1I2ILATE 4+1. Per&%!al @ &alarii dat%rate 4+<. Per&%!al @ a="t%are materiale dat%rate 4+4. Prime repreze!t5!d participarea per&%!al"l"i la pr%.it 4+5. A a!&"ri ac%rdate per&%!al"l"i 4+#. Drept"ri de per&%!al !eridicate 4+$. Re*i!eri di! &alarii dat%rate ter*il%r 4+'. Alte dat%rii i crea!*e 9! le6(t"r( c" per&%!al"l 42(1. )lte datorii #n legtur cu personalul 42(2. )lte crean"e #n legtur cu personalul

4<. A1I0UR4RI 1OCIALE3 PROTECIA 1OCIAL4 I CONTURI A1I2ILATE 4<1. A&i6"r(ri &%ciale 4!11. Contribu"ia unit"ii la asigurrile sociale 4!12. Contribu"ia personalului la asigurrile sociale 4!1!. Contribu"ia anga%atorului pentru asigurrile sociale de sntate 4!14. Contribu"ia anga%a"ilor pentru asigurrile sociale de sntate 4<$. A="t%r de %ma= 4!'1. Contribu"ia unit"ii la fondul de oma% 4!'2. Contribu"ia personalului la fondul de oma% 4<'. Alte dat%rii i crea!*e &%ciale 4!(1. )lte datorii sociale 4!(2. )lte crean"e sociale 44. :U0ETUL 1TATULUI3 -ONDURI 1PECIALE I CONTURI A1I2ILATE 441. Imp%zit"l pe pr%.itA e!it 4411. *mpozitul pe profit 441(. *mpozitul pe venitvii 44+. Ta>a pe al%area ad("6at( 442!. 40) de plat 4424. 40) de recuperat 4426. 40) deductibil 442'. 40) colectat 442(. 40) nee+igibil 444. Imp%zit"l pe e!it"ri de !at"ra &alariil%r 445. 1"8 e!*ii 4451. -ubven"ii guvernamentale 4452. 2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven"ii 445(. )lte sume primite cu caracter de subven"ii 44#. Alte imp%zite3 ta>e i (r&(mi!te a&imilate 44$. -%!d"ri &peciale @ ta>e i (r&(mi!te a&imilate 44'. Alte dat%rii i crea!*e c" 8"6et"l &tat"l"i
vi vii

3e utili-ea- atunci c1nd e4i&t ba- legal pentru acordarea ace&tora. 3e utili-ea- pentru e iden(ierea impo-itului pe enitul micro*ntreprinderilor! definite conform legii.

44(1. )lte datorii fa" de bugetul statului 44(2. )lte crean"e privind bugetul statului 45. 0RUP I ACIONARIAA1OCIAI 451. Dec%!t(ri 9!tre e!tit(*ile a.iliate 4511. /econtri #ntre entit"ile afiliate 451(. /ob&nzi aferente decontrilor #ntre entit"ile afiliate 45<. Dec%!t(ri pri i!d i!tere&ele de participare 45!1. /econtri privind interesele de participare 45!(. /ob&nzi aferente decontrilor privind interesele de participare 455. 1"me dat%rate ac*i%!aril%rAa&%cia*il%r 4551. )c"ionari asocia"i - conturi curente 455(. )c"ionari asocia"i - dob&nzi la conturi curente 45#. Dec%!t(ri c" ac*i%!ariiAa&%cia*ii pri i!d capital"l 45$. Di ide!de de plat( 45'. Dec%!t(ri di! %pera*ii 9! participa*ie 45(1. /econtri din opera"ii #n participa"ie - pasiv 45(2. /econtri din opera"ii #n participa"ie - activ 4#. DE:ITORI I CREDITORI DIVERI 4#1. De8it%ri di eri 4#+. Credit%ri di eri 4$. CONTURI DE 1U:VENII3 RE0ULARIZARE I A1I2ILATE 4$1. C;elt"ieli 9!re6i&trate 9! a a!& 4$+. Ve!it"ri 9!re6i&trate 9! a a!& 4$<. Dec%!t(ri di! %pera*ii 9! c"r& de clari.icare 4$5. 1U:VENBII PENTRU INVE1TIBII 4'51. -ubven"ii guvernamentale pentru investi"ii 4'52. 2mprumuturi nerambursabile cu caracter de subven"ii pentru investi"ii 4'5!. /ona"ii pentru investi"ii 4'54. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor 4'5(. )lte sume primite cu caracter de subven"ii pentru investi"ii 4'. DECONT4RI 7N CADRUL UNIT4BII 4'1. Dec%!t(ri 9!tre "!itate Ci &"8"!it(*i 4'+. Dec%!t(ri 9!tre &"8"!it(*i 4). A?U1T4RI PENTRU DEPRECIEREA CREANBELOR 4)1. A="&t(ri pe!tr" deprecierea crea!*el%r @ clie!*i 4)5. A="&t(ri pe!tr" deprecierea crea!*el%r @ dec%!t(ri 9! cadr"l 6r"p"l"i Ci c" ac*i%!ariiAa&%cia*ii 4)#. A="&t(ri pe!tr" deprecierea crea!*el%r @ de8it%ri di erCi CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 50. INVE1TIBII PE TER2EN 1CURT 501. Ac*i"!i de*i!"te la e!tit(*ile a.iliate 505. O8li6a*i"!i emi&e Ci r(&c"mp(rate 50#. O8li6a*i"!i 50'. Alte i! e&ti*ii pe terme! &c"rt Ci crea!*e a&imilate 50(1. )lte titluri de plasament 50((. /ob&nzi la obliga"iuni 9i titluri de plasament 50). V(r&(mi!te de e.ect"at pe!tr" i! e&ti*iile pe terme! &c"rt 50,1. 0rsminte de efectuat pentru ac"iunile de"inute la entit"ile afiliate 50,2. 0rsminte de efectuat pentru alte investi"ii pe termen scurt 51. CONTURI LA :4NCI 511. Val%ri de 9!ca&at 5112. Cecuri de #ncasat 511!. 1fecte de #ncasat 5114. 1fecte remise spre scontare 51+. C%!t"ri c"re!te la 8(!ci 5121. Conturi la bnci #n lei 5124. Conturi la bnci #n valut 6

5125. -ume #n curs de decontare 51'. D%85!zi 51(6. /ob&nzi de pltit 51('. /ob&nzi de #ncasat 51). Credite 8a!care pe terme! &c"rt 51,1. Credite bancare pe termen scurt 51,2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden" 51,!. Credite e+terne guvernamentale 51,4. Credite e+terne garantate de stat 51,5. Credite e+terne garantate de bnci 51,6. Credite de la trezoreria statului 51,'. Credite interne garantate de stat 51,(. /ob&nzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 5<. CA1A 5<1. Ca&a 5!11. Casa #n lei 5!14. Casa #n valut 5<+. Alte al%ri 5!21. 4imbre fiscale 9i po9tale 5!22. :ilete de tratament 9i odi5n 5!2!. 4ic5ete 9i bilete de cltorie 5!2(. )lte valori 54. ACREDITIVE 541. Acrediti e 5411. )creditive #n lei 5412. )creditive #n valut 54+. A a!&"ri de trez%rerie iii 5'. VIRA2ENTE INTERNE 5'1. Virame!te i!ter!e 5). A?U1T4RI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 5)1. A="&t(ri pe!tr" pierderea de al%are a ac*i"!il%r de*i!"te la e!tit(*ile a.iliate 5)5. A="&t(ri pe!tr" pierderea de al%are a %8li6a*i"!il%r emi&e Ci r(&c"mp(rate 5)#. A="&t(ri pe!tr" pierderea de al%are a %8li6a*i"!il%r 5)'. A="&t(ri pe!tr" pierderea de al%are a alt%r i! e&ti*ii pe terme! &c"rt Ci crea!*e a&imilate CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI #0. CDELTUIELI PRIVIND 1TOCURILE #01. C;elt"ieli c" materiile prime #0+. C;elt"ieli c" materialele c%!&"ma8ile 6021. C5eltuieli cu materialele au+iliare 6022. C5eltuieli privind combustibilii 602!. C5eltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. C5eltuieli privind piesele de sc5imb 6025. C5eltuieli privind semin"ele 9i materialele de plantat 6026. C5eltuieli privind fura%ele 602(. C5eltuieli privind alte materiale consumabile #0<. C;elt"ieli pri i!d materialele de !at"ra %8iectel%r de i! e!tar #04. C;elt"ieli pri i!d materialele !e&t%cate #05. C;elt"ieli pri i!d e!er6ia Ci apa #0#. C;elt"ieli pri i!d a!imalele Ci p(&(rile #0$. C;elt"ieli pri i!d m(r."rile #0'. C;elt"ieli pri i!d am8ala=ele #0). Red"ceri c%merciale primite #1. CDELTUIELI CU 1ERVICIILE E,ECUTATE DE TERI #11. C;elt"ieli c" 9!tre*i!erea Ci repara*iile #1+. C;elt"ieli c" rede e!*ele3 l%ca*iile de 6e&ti"!e Ci c;iriile
viii

'n ace&t cont or fi e iden(iate 0i &umele acordate prin &i&temul de carduri.

'

#1<. C;elt"ieli c" primele de a&i6"rare #14. C;elt"ieli c" &t"diile Ci cercet(rile #+. CDELTUIELI CU ALTE 1ERVICII E,ECUTATE DE TERI #+1. C;elt"ieli c" c%la8%rat%rii #++. C;elt"ieli pri i!d c%mi&i%a!ele Ci %!%rariile #+<. C;elt"ieli de pr%t%c%l3 reclam( Ci p"8licitate #+4. C;elt"ieli c" tra!&p%rt"l de 8"!"ri Ci per&%!al #+5. C;elt"ieli c" depla&(ri3 detaC(ri Ci tra!&.er(ri #+#. C;elt"ieli p%Ctale Ci ta>e de telec%m"!ica*ii #+$. C;elt"ieli c" &er iciile 8a!care Ci a&imilate #+'. Alte c;elt"ieli c" &er iciile e>ec"tate de ter*i #<. CDELTUIELI CU ALTE I2POZITE3 TA,E EI V4R142INTE A1I2ILATE #<5. C;elt"ieli c" alte imp%zite3 ta>e Ci (r&(mi!te a&imilate #4. CDELTUIELI CU PER1ONALUL #41. C;elt"ieli c" &alariile per&%!al"l"i #4+. C;elt"ieli c" tic;etele de ma&( ac%rdate &alaria*il%r #4<. C;elt"ieli c" primele repreze!t5!d participarea per&%!al"l"i la pr%.it #44. C;elt"ieli c" rem"!erarea 9! i!&tr"me!te de capital"ri pr%prii #45. C;elt"ieli pri i!d a&i6"r(rile Ci pr%tec*ia &%cial( 6451. Contribu"ia unit"ii la asigurrile sociale 6452. Contribu"ia unit"ii pentru a%utorul de 9oma% 645!. Contribu"ia anga%atorului pentru asigurrile sociale de sntate 6456. Contribu"ia unit"ii la sc5emele de pensii facultative 645'. Contribu"ia unit"ii la primele de asigurare voluntar de sntate 645(. )lte c5eltuieli privind asigurrile 9i protec"ia social #5. ALTE CDELTUIELI DE E,PLOATARE #5+. C;elt"ieli c" pr%tec*ia medi"l"i 9!c%!="r(t%r #54. Pierderi di! crea!*e Ci de8it%ri di erCi #5'. Alte c;elt"ieli de e>pl%atare 65(1. /espgubiri. amenzi 9i penalit"i 65(2. /ona"ii acordate 65(!. C5eltuieli privind activele cedate 9i alte opera"ii de capital 65((. )lte c5eltuieli de e+ploatare ##. CDELTUIELI -INANCIARE ##<. Pierderi di! crea!*e le6ate de participa*ii ##4. C;elt"ieli pri i!d i! e&ti*iile .i!a!ciare cedate 6641. C5eltuieli privind imobilizrile financiare cedate 6642. Pierderi din investi"iile pe termen scurt cedate ##5. C;elt"ieli di! di.ere!*e de c"r& al"tar ###. C;elt"ieli pri i!d d%85!zile ##$. C;elt"ieli pri i!d &c%!t"rile ac%rdate ##'. Alte c;elt"ieli .i!a!ciare #$. CDELTUIELI E,TRAORDINARE #$1. C;elt"ieli pri i!d calamit(*ile Ci alte e e!ime!te e>tra%rdi!are #'. CDELTUIELI CU A2ORTIZ4RILE3 PROVIZIOANELE EI A?U1T4RILE PENTRU DEPRECIERE 1AU PIERDERE DE VALOARE #'1. C;elt"ieli de e>pl%atare pri i!d am%rtiz(rile3 pr% izi%a!ele Ci a="&t(rile pe!tr" depreciere 6(11. C5eltuieli de e+ploatare privind amortizarea imobilizrilor 6(12. C5eltuieli de e+ploatare privind provizioanele 6(1!. C5eltuieli de e+ploatare privind a%ustrile pentru deprecierea imobilizrilor 6(14. C5eltuieli de e+ploatare privind a%ustrile pentru deprecierea activelor circulante #'#. C;elt"ieli .i!a!ciare pri i!d am%rtiz(rile i a="&t(rile pe!tr" pierdere de al%are 6(6!. C5eltuieli financiare privind a%ustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare 6(64. C5eltuieli financiare privind a%ustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6(6(. C5eltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga"iunilor #). CDELTUIELI CU I2POZITUL PE PRO-IT I ALTE I2POZITE #)1. C;elt"ieli c" imp%zit"l pe pr%.it (

#)'. C;elt"ieli c" imp%zit"l pe e!it Ci c" alte imp%zite care !" apar 9! eleme!tele de mai &"& i> CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI $0. CI-RA DE A-ACERI NET4 $01. Ve!it"ri di! 5!zarea pr%d"&el%r .i!ite $0+. Ve!it"ri di! 5!zarea &emi.a8ricatel%r $0<. Ve!it"ri di! 5!zarea pr%d"&el%r rezid"ale $04. Ve!it"ri di! &er icii pre&tate $05. Ve!it"ri di! &t"dii Ci cercet(ri $0#. Ve!it"ri di! rede e!*e3 l%ca*ii de 6e&ti"!e Ci c;irii $0$. Ve!it"ri di! 5!zarea m(r."ril%r $0'. Ve!it"ri di! acti it(*i di er&e $0). Red"ceri c%merciale ac%rdate $1. VENITURI A-ERENTE CO1TULUI PRODUCBIEI 7N CUR1 DE E,ECUBIE $11. Ve!it"ri a.ere!te c%&t"ril%r &t%c"ril%r de pr%d"&e $1+. Ve!it"ri a.ere!te c%&t"ril%r &er iciil%r 9! c"r& de e>ec"*ie $+. VENITURI DIN PRODUCBIA DE I2O:ILIZ4RI $+1. Ve!it"ri di! pr%d"c*ia de im%8iliz(ri !ec%rp%rale $++. Ve!it"ri di! pr%d"c*ia de im%8iliz(ri c%rp%rale $4. VENITURI DIN 1U:VENBII DE E,PLOATARE $41. Ve!it"ri di! &"8 e!*ii de e>pl%atare '411. 0enituri din subven"ii de e+ploatare aferente cifrei de afaceri+ '412. 0enituri din subven"ii de e+ploatare pentru materii prime 9i materiale consumabile '41!. 0enituri din subven"ii de e+ploatare pentru alte c5eltuieli e+terne '414. 0enituri din subven"ii de e+ploatare pentru plata personalului '415. 0enituri din subven"ii de e+ploatare pentru asigurri 9i protec"ie social '416. 0enituri din subven"ii de e+ploatare pentru alte c5eltuieli de e+ploatare '41'. 0enituri din subven"ii de e+ploatare aferente altor venituri '41(. 0enituri din subven"ii de e+ploatare pentru dob&nda datorat $5. ALTE VENITURI DIN E,PLOATARE $54. Ve!it"ri di! crea!*e reacti ate Ci de8it%ri di erCi $5'. Alte e!it"ri di! e>pl%atare '5(1. 0enituri din despgubiri. amenzi 9i penalit"i '5(2. 0enituri din dona"ii primite '5(!. 0enituri din v&nzarea activelor 9i alte opera"ii de capital '5(4. 0enituri din subven"ii pentru investi"ii '5((. )lte venituri din e+ploatare $#. VENITURI -INANCIARE $#1. Ve!it"ri di! im%8iliz(ri .i!a!ciare '611. 0enituri din ac"iuni de"inute la entit"ile afiliate '61!. 0enituri din interese de participare $#+. Ve!it"ri di! i! e&ti*ii .i!a!ciare pe terme! &c"rt $#<. Ve!it"ri di! crea!*e im%8ilizate $#4. Ve!it"ri di! i! e&ti*ii .i!a!ciare cedate '641. 0enituri din imobilizri financiare cedate '642. C&9tiguri din investi"ii pe termen scurt cedate $#5. Ve!it"ri di! di.ere!*e de c"r& al"tar $##. Ve!it"ri di! d%85!zi $#$. Ve!it"ri di! &c%!t"ri %8*i!"te $#'. Alte e!it"ri .i!a!ciare $$. VENITURI E,TRAORDINARE $$1. Ve!it"ri di! &"8 e!*ii pe!tr" e e!ime!te e>tra%rdi!are Ci altele &imilare $'. VENITURI DIN PROVIZIOANE EI A?U1T4RI PENTRU DEPRECIERE 1AU PIERDERE DE VALOARE
i+ +

3e utili-ea- conform reglementrilor legale. 3e ia *n calcul la determinarea cifrei de afaceri.

$'1. Ve!it"ri di! pr% izi%a!e Ci a="&t(ri pe!tr" depreciere pri i!d acti itatea de e>pl%atare '(12. 0enituri din provizioane '(1!. 0enituri din a%ustri pentru deprecierea imobilizrilor '(14. 0enituri din a%ustri pentru deprecierea activelor circulante '(15. 0enituri din fondul comercial negativiv $'#. Ve!it"ri .i!a!ciare di! a="&t(ri pe!tr" pierdere de al%are '(6!. 0enituri financiare din a%ustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare '(64. 0enituri financiare din a%ustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante CLASA 8 - CONTURI SPECIALE '0. CONTURI 7N A-ARA :ILANBULUI '01. A!6a=ame!te ac%rdate (011. ;iruri 9i garan"ii acordate (01(. )lte anga%amente acordate '0+. A!6a=ame!te primite (021. ;iruri 9i garan"ii primite (02(. )lte anga%amente primite '0<. Alte c%!t"ri 9! a.ara 8ila!*"l"i (0!1. *mobilizri corporale luate cu c5irie (0!2. 0alori materiale primite spre prelucrare sau reparare (0!!. 0alori materiale primite #n pstrare sau custodie (0!4. /ebitori sco9i din activ. urmri"i #n continuare (0!5. -tocuri de natura obiectelor de inventar date #n folosin" (0!6. $edeven"e. loca"ii de gestiune. c5irii 9i alte datorii asimilate (0!'. 1fecte scontate nea%unse la scaden" (0!(. :unuri publice primite #n administrare. concesiune 9i cu c5irie (0!,. )lte valori #n afara bilan"ului '04. Am%rtizarea a.ere!t( 6rad"l"i de !e"tilizare a mi=l%acel%r .i>e (045. )mortizarea aferent gradului de neutilizare a mi%loacelor fi+e '05. D%85!zi a.ere!te c%!tractel%r de lea&i!6 Ci alt%r c%!tracte a&imilate3 !ea="!&e la &cade!*( (051. /ob&nzi de pltit (052. /ob&nzi de #ncasat+i '0#. Certi.icate de emi&ii de 6aze c" e.ect de &er( '0$. Acti e c%!ti!6e!te '0'. Dat%rii c%!ti!6e!te '). :ILANB ')1. :ila!* de de&c;idere ')+. :ila!* de 9!c;idere CLASA - CONTURI DE !ESTIUNE - Pentru organizarea contabilit"ii de gestiune. folosirea conturilor din aceast clas este op"ional. )0. DECONT4RI INTERNE )01. Dec%!t(ri i!ter!e pri i!d c;elt"ielile )0+. Dec%!t(ri i!ter!e pri i!d pr%d"c*ia %8*i!"t( )0<. Dec%!t(ri i!ter!e pri i!d di.ere!*ele de pre* )+. CONTURI DE CALCULABIE )+1. C;elt"ielile acti it(*ii de 8az( )++. C;elt"ielile acti it(*il%r a">iliare )+<. C;elt"ieli i!directe de pr%d"c*ie )+4. C;elt"ieli 6e!erale de admi!i&tra*ie )+5. C;elt"ieli de de&.acere )<. CO1TUL PRODUCBIEI )<1. C%&t"l pr%d"c*iei %8*i!"te )<<. C%&t"l pr%d"c*iei 9! c"r& de e>ec"*ie

+i

,ce&t cont &e folo&e0te de ctre entit(ile radiate din Regi&trul general 0i care mai au *n derulare contracte de lea&ing.

10