Sunteți pe pagina 1din 1

F28/P-05-12 Rev 9

Nr. inregistrare:___________/Data__________

CERERE
- pentru incheierea contractului de racordare
Prin care solicitantul: __________________________ reprezentat prin ____________________________
din localitatea __________________, sector/judet_____________, cod postal ____________,
str._________________,
nr. _____, bl.___, sc.___, et.___, ap._____, inregistrata la O.R.C. cu
nr. ___________________, cod de inregistrare
fiscala/ CNP______________________, cont
nr.
__________________________________________,
deschis
la
Banca
___________________________________, telefon __________________,
fax _____________________
e-mail______________________.
Solicita: incheierea contractului de racordare urmare a emiterii Avizul Tehnic de Racordare
nr._____________/data_________________
pentru
obiectivul
(locul
de
consum)
din
localitatea_________________,
sector/judet_______________
str.______________,
nr._____,
CF_______________, nr. cad._____________________

Anexeaza prezentei cereri, acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului


pentru incheiarea cu operatorul de retea, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de
retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.
In cazul lipsei unuia din documentele de mai sus, contractul de racordare nu va putea fi incheiat iar lucrarea
nu va fi executata
nainte de punerea sub tensiune voi depune la SC Enel Distribuie _________________SA, DOSARUL
INSTALAIEI DE UTILIZARE

Data: ___________________

Semnatura
_________________
Stampila (in cazul persoanele juridice)
Loc
aplicare
stampila

*Numele si semnatura personalului ED care a analizat cererea