Sunteți pe pagina 1din 22

ANALIZA PROGRAMELOR OPERATIONALE POS CCE Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

are 5 axe prioritare obiectivul general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti conform P. Dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie existenta la nivelul UE se are in vedere prin acest program o crestere a PIB-ului pe cap de locuitor cu 5,5% anual acest obiectiv general este detaliat in 5 obiective specifice ale programului: 1. consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv in conformitate cu cerintele de mediu 2. construirea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea durabila a intreprinderilor 3. cresterea capacitatii de cercetare, dezvoltare, stimularea cooperarii intre institutiile de cooperare, dezvoltare si inovare in intreprinderi, inclusiv cresterea accesului la dezvoltare si cercetare 4. valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicarii si aplicarea acestuia in sectorul public si privat 5. cresterea eficientei energetice in contextul schimbarilor climatice

axa 1: un sistem inovativ si ecoeficient de productie.

Aceasta axa este implementata prin intermediul unui organism intermediar = Directia Generala Politici Industriale si Mediul de Afaceri din cadrul Min. Economiei (autoritate de management pt POS CCE); sunt alocati 35,7% din banii pt POS CCE. Se finanteaza: investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a IMM-urilor (ex: crearea sau extinderea de unitati de productie, implementarea de standarde internationale, accesul pe piete noi si internationalizare, adica participarea la targuri si expozitii) [ex intrebare examen: prin ce program operational se poate finanta participarea la targuri si expozitii?]; se mai finanteaza accesul IMM-urilor la finantare; dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil (sunt eligibile dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor, achizitia de consultanta pentru IMM-uri, se acorda sprijin pentru integrarea in lanturile de furnizori ale IMM-urilor proiecte comune pentru domenii precum consultanta, logistica, productia) beneficiari eligibili pe aceasta axa: pentru componenta de investitii productive: intreprinderile din sectoarele productive, IMM-urile si intreprinderile mari; iar pentru toate celelalte, eligibile sunt doar IMMurile

axa 2: cercetare, dezvoltare tehnologica, inovare pentru competitivitate este implementata tot prin intermediul unui organism intermediar: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica din cadrul Min. Educatiei ca si alocare bugetara, axa 2 are 21,45% din total domeniile majore de interventie pe aceasta axa:

a. cercetare, dezvoltare in parteneriat intre universitati sau institute de cercetare, dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie b. investitii in infrastructura de cercetare, dezvoltare si inovare => crearea sau extinderea de laboratoare sau centre de cercetare, crearea de retele, de centre de cercetare racordate la retelele europene de profil, consolidarea capacitatii administrative c. accesul intreprinderilor la cercetare, dezvoltare si inovare (in special accesul IMM-urilor) pe acest domeniu sunt vizate dezvoltarea infrastructurii in intreprinderi si crearea de locuri de munca in cercetarea si dezvoltarea in intreprinderi, promovarea inovarii in intreprinderi si sprijin pentru start-up si spin-off => start-up-urile sunt micro-intreprinderile sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica inregistrate de maxim 3 ani in momentul depunerii proiectului si care au maxim 20 de angajati; spin-off-urile sunt societati recent infiintate sau care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut recent dintr-un proiect de cercetare derulat de o organizatie publica de cercetare sau de o universitate beneficiari eligibili sunt institutele de cercetare, universitatile si IMM-urile sau parteneriate intre acestea

axa prioritara 3: tehnologia informatiei si telecomunicatiilor pentru sectoarele public si privat organism intermediar: Min. pentru societate informationala 15,6% din bugetul programului Prin aceasta axa se finanteaza: sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei [=se finanteaza conectarea la internet si la servicii conexe, se sprijina autoritatile publice locale sa amplaseze acele puncte de acces public la informatie, se sprijina IMM-urile sa realizeze puncte de acces public la informatie in anumite zone defavorizate dpdv. al accesului, zone rurale sau orase mici, conectarea unitatilor scolare] dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice [e-guvernare, e-sanatate, e-educatie] => se finanteaza pentru acestea achizitia de consultanta, software, semnatura electronica, instruirea personalului, achizitia de baza de date dezvoltarea e-economiei aplicatii electronice pentru afaceri si dezvoltarea comertului electronic 2

beneficiari eligibili: IMM-urile, autoritatile locale, ONG-urile

axa prioritara 4 cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionarea cu aceasta in contextul combaterii schimbarilor climatice organism intermediar: Directia Generala Energie din cadrul Min. Economiei alocare bugetara: 24,08% domeniile majore de interventie: energie eficienta si sustenabila [achizitia de instalatii, modernizarea retelei de transport a energiei electrice], valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie verde [finantarea modernizarii sau a crearii de noi capacitati de productie a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor regenerabile]; diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie [interconectarea retelelor nationale de distributie de energie si gaze in retelele europene] beneficiari eligibili: intreprinderile din sectorul energetic, autoritatile locale si alte intreprinderi

axa 5: axa de asistenta tehnica - o vom regasi la fiecare program operational - inseamna ca pe fiecare program operational sunt alocati niste bani de care beneficiaza autoritatile de management si organismele intermediare, bani pentru: managementul, implementarea, monitorizarea si controlul programului operational + comunicare, evaluare si dezvoltare [publicitatea pentru programul operational] - beneficiari eligibili: autoritatile de management si organismele intermediare [sprijin pentru implementarea programului]

Mai exista documentele-cadru de implementare, in care sunt prevazute urmatoarele: - domeniile prioritare si operatiunile prin care se implementeaza fiecare axa - durata operatiunii - detalierea operatiunilor pe fiecare domeniu major de interventie - dimensiunea ajutorului financiar - criteriile de eligibilitate pentru proiecte si beneficiari, criteriile de selectie si indicatorii de monitorizare relevanti 3

Pentru fiecare domeniu major de interventie se elaboreaza, ca regula, un ghid al solicitantului, in care se detalieaza toate conditiile cererii de finantare, se prevad si criteriile de eligibilitate si selectie. Dupa publicarea ghidului solicitantului, pentru fiecare operatiune se face un apel de propunere de proiect.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE POS CCE: ca si criterii generale de eligibilitate: * * * conformitatea proiectului cu obiectivele domeniului major de interventie eligibilitatea proiectului si a cheltuielilor solicitantul trebuie sa desfasoare activitati in domeniile specificate in ghidul solicitantului (axa 4 sectorul energetic) solicitantul trebuie sa fie o structura infiintata in Romania conform legislatiei nationale sa nu se afle in faliment sau lichidare proiectul trebuie sa se incadreze in durata de timp stabilita in apelul de propuneri (se mai prevede o perioada maxima de implementare) proiectul sa fie implementat in Romania, iar solicitantul sa anexeze toate documentele cerute prin ghidul solicitantului

* * *

Evaluarea si selectia proiectelor are 3 etape: 1. Verificarea conformitatii administrative = se verifica daca cererea de finantare este completata intregral, daca are toate anexele cerute prin ghidul solicitantului, chestiuni precum: datarea, numarul de copii, existenta semnaturilor persoanelor autorizate, stampila, chestiuni administrative; exista pentru faza aceasta. Exista o grila de evaluare care este cunoscuta de catre solicitant, dinainte de depunerea proiectului. Criteriile sunt punctate cu da si nu. 2. Verificarea eligibilitatii priveste 2 aspecte: a proiectului si a solicitantului - a proiectului se verif daca se indepl toate conditiile prevazute in ghidul solicitantului; - a solicitantului daca se incadreaza in conditiile stabilite (criteriile insititutionale si legale); sa nu aiba datorii la bugetul de stat; daca are cofinantarea pe care pretinde ca o are pt proiect - se face tot pe o grila cu sistemul da si nu

3. Faza de selectie urmareste relevanta proiectului (in ce masura contribuie proiectul la realizarea obicetivelor); calitatea si coerenta proiectului (aspectul tehnic si financiar) Maturitatea proiectului se verifica existenta licentelor Sustenabilitatea proiectului Capacitatea de implementare a solicitantului In faza de selectie e indicat un prag minim pentru ca fiecare criteriu sa poata sa obtina finantarea. Tipuri de proiecte: cererea deschisa de proiecte cu termen limita (se face o ierarhizare a acestora in functie de punctajul obtinut si de bugetul disponibil) si cererea deschisa de proiecte cu depunere continua (se pot depune proiecte pe toata perioada de derulare; sistemul primul venit primul servit; trebuie indeplinit un prag minim;)

POS Transport este suspendat momentan

Obiectivele programului: obiectivul general: promovarea unui sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si in siguranta, atat in interioarul Romaniei, cat si in cadrul Europei, la standarde europene 4 obiective specifice:

1. Promovarea circulatiei internationale in Romania prin asigurarea conexiunilor (rutiere feroviare, aeriene, navale) cu aplicarea masurilor de protectie a mediului 2. Promovarea circulatiei intre regiunile Romaniei, prin modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport 3. Promovarea unui sistem de transport echilibrat in ceea ce priveste toate modurile de transport 4. Sprijinirea transportului durabil prin reeducarea efectelor adverse pe care transporturile le au asupra mediului si prin imbunatatirea sigurantei traficului

Potentiale beneficiari: administratiile nationale ale infrastructurilor de transport (CFR, Administratia porturilor etc); pe axa 2 operatorii de transport public de calatori POS Transport e un program operational aparte: numarulr beneficiarilor e limitat; toate axele prioritare si domeniile de interventie sunt similare ca si strctura de investitii; 5

cu mici exceptii, proiectele potential eligibile sunt cunoscute inca din faza de eleborare a proiectului pt ca e vorba despre proiecte majore, care necesita o perioada mare de pregatire, autoritatea de management supravegheaza aceste proiecte.

Are 4 axe prioritare: Axa 1 modernizarea si dezvoltarea retelei transeuropene de transport in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UE - e finantata prin Fondul de coeziune: 1. dezvoltarea de autostrazi 2. modernizarea structurii feroviare pt a asigura conexiunea cu retelele europene 3. dezvoltarea infrastructurii de transport pe Dunare

Axa 2 modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport aflate in afara retelei transeuropene in scopul dezvoltarii unui sistem national de transport durabil - vizeaza toate cele 4 modalitati de transport (are cate un domeniu pt fiecare modalitate) - e finantata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Axa 3 modernizarea sistemului de transport in scopul imbunatatirii sistemul de transport in scopul imbunatatirii mediului, a sanatatii umane - se finanteaza: 1. promovarea transportului intermodal; 2. cresterea gradului de siguranta a trficului; 3. minimizarea efectelor negative ale transportului asupra mediului - e finantata tot prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Axa 4 asistenta tehnica - beneficiari autoritatea de management

Cele 3 etape de verificare exista si pe POS Transport.

Primele 2 pe baza grilei de verificare cu da si nu; daca obtin da la toate merg in etapa urmatoare; in ultima etapa, de selectie a proiectelor, sunt urmarite relevanta strategica a proiectului, maturitatea si calitatea proiectului (se verifica studiul de fezabilitate, daca exista studii de impact asupra mediului), eficienta proiectului (analiza cost-beneficiu). Aceste criterii sunt punctate, punctajul maxim e de 100, pragul este de 45 de puncte pt a beneficia de finantare. Implementarea se face de catre autoritatea de management (proiectele cu o valoare de sub 50 milioane de euro). Proiectele cu o valoare de peste 50 milioane de euro sunt supuse aprobarii Comisiei Europene. POS MEDIU

este finantat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune este cel mai importat program care finanteaza infrastructura, continua investitiile care s-au facut in acest domeniu inainte de aderare, pregatirea proiectelor pentru acest program operational exista niste proiecte cunoscute, care pe masura ce sunt pregatite se depun pentru a fi finantate; pregatirea pentru POS Mediu a inceput inca din 2004 obiectivul general: imbunatatirea standardelor de viata ale populatiei si a standardelor de mediu. Acest obiectiv general este detaliat in 5 obiective specifice: 1. imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata 2. dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor 3. reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana 4. protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural 5. reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale care au efect asupra populatiei

Axe prioritare: a. Axa 1: Extinderea sistemelor de apa si apa uzata => Se finanteaza investitii de modernizare a retelelor de apa si canalizare, construirea de statii de epurare. Beneficiarii in cadrul acestei axe sunt operatorii regionali de apa => pentru a putea aplica, autoritatile locale trebuie sa coopereze in sensul ca trebuie sa formeze o asociatie de dezvoltare intercomunitara si sa creeze un operator regional de apa, care sa fie responsabil de implementarea investitiei. Autoritatea de management a furnizat asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte eligibile si astfel s-a alcatuit un portofoliu de proiect. Proiectele majore, adica proiectele care depasesc 25 mil. euro sunt supuse aprobarii Comisiei Europene. [si la Pos Transport peste 50 mil. euro]. Axa 1 este finantata prin Fondul de Coeziune.

b. Axa 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea site-urilor contaminate istoric. Axa 2 este finantata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. Are 2 domenii de interventii: se finanteaza construirea de depozite, de statii de sortare, inchiderea de instalatii neconforme. Pentru a fi beneficiar, consiliile judetene trebuie sa aiba aprobare regionala, ca si in cazul axei 1: autoritatea de management a acordat asistenta tehnica pentru construirea portofoliilor eligibile. Initial, ca beneficiari eligibili au fost prevazute consiliile judetene. Ulterior, a mai fost adaugat si Min. Sanatatii poate fi beneficiar eligibil pentru achizitia echipamentelor pentru tratarea si neutralizarea deseurilor medicale. Pe componenta 2 (reabilitarea siteurilor) nu pot sa aplice pentru managementul terenurilor poluate istoric, exista un inventar la nivelul Agentiei Nat. Pentru Protectia Mediului. Dintre site-urile aflate in aceste documente au fost selectate 5 pentru care au fost pregatite niste proiecte pilot. Au existat niste criterii destul de stricte. Beneficiari eligibili: Min. Mediului (pentru decontaminarea unor zone poluate legate de privatizarea PETROM) si CNARD (pentru niste lucrari de decontaminare a zonelor industriale dezafectate).

c. Axa 3: Reducerea poluarii provenite de la sistemele de incalzire urbana in localitatile cele mai afectate finantata din Fondul de Coeziune beneficiari: autoritatile locale si consiliile judetene finanteaza reabilitarea si modernizarea termocentralelor si a retelelor de distributie autoritatea de management a selectat niste municipii care sa beneficieze de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte pe aceasta axa, in baza unor criterii foarte stricte, cum ar fii ca: sistemele de termoficare sa fie in proprietatea autoritatii publice locale, iar aceasta sa faca dovada existentei unei strategii locale de incalzire pe termen mediu sau lung (pentru a se demonstra viabilitea sistemului de incalzire)

d. Axa 4: implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii. este finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala beneficiari pot fi: administratorul si custozii ariilor protejate, agentiile regionale si locale de protectia mediului, institutiile si autoritatile publice, ONG-urile, institutele de cercetare, universitatiile si muzeele se urmareste modernizarea managementului ariilor protejate, imbunatatirea starii de conservare a ariilor protejate, stoparea degradarii si constientizarea factorilor relevanti cu privire la necesitatea conservarii ariilor naturale

e. Axa prioritara 5: implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. este finantata prin Fondul de Coeziune beneficiari eligibili: Administratia Nationala Apele Romane se au in vedere 2 domenii majore de interventii: protejarea impotriva inundatiilor si a eroziunii costiere investitii pentru prevenirea inundatiilor si pentru reducerea consecintelor negative, riscurilor de inundatii, reabilitare zonei costiere a Marii Negre care e afectata de eroziune, inclusiv informare si instruire cu privire la reducerea riscurilor din inundatii si eroziune

f. -

Axa 6: axa de asistenta tehnica

Autoritatea de management si organismele intermediare Planificarea, modernizarea, controlul programului operational Operatii de informare cu privire la POS Mediu

Pe partea de deseuri, Axa 2, exista o complementaritate cu Programul Operational Regional care finanteaza reabilitarea siteurilor industriale in scopul schimbarii destinatiei acestora in posibile locatii pentru afaceri. POS Mediu, proiectele exista dinainte, pe o lista de proiecte eligibile. POS Mediu mai este complementar cu programul operational regional care finanteaza actiuni pentru eficientizarea interventiilor dupa inundatii Pe Axa 4: este complementar cu programul operational regional care are o componenta de ecoturism; si cu programul operational de dezvoltare rurala Pe partea de inundatii, axa 5 mai este complementara si cu programul operational de dezvoltare rurala care finanteaza interventii pe cursurile mici de apa; prin POS Mediu sunt vizate numai cursurile mari de apa Pe partea de calitatea aerului, avem complementaritate cu POS CCE, cresterea competitivitatii economice finanteaza reabilitarea unor instalatii de ardere pentru cresterea eficientei energetice

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Autoritatea de Management este la Min. Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala bugetul este de aprox. 4.4 mld euro obiectivul general: POR (REGIO) consta in sprijinirea dezvoltarii economice si sociale echilibrate a regiunilor Romaniei prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere. Acest obiectiv general se detaliaza in 5 obiective specifice: 1. cresterea rolului economic si social al centrelor urbane pentru a stimula dezvoltarea mai echilibrata a regiunilor 2. dezvoltarea accesibilitatii in regiuni si, in special, a accesibilitatii centrelor urbane 3. cresterea calitatii infrastructurii regiunilor 4. cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri 5. cresterea contributiei turismului la dezvoltarea regiunilor

beneficiari eligibili: autoritatile administratiei publice locale (primarii, consilii locale), institutiile publice (centre de sanatate, institutii academice, serviciile de interventii pentru situatii de urgenta, institutiile pentru formare profesionala continua), ONG-urile, companii private (IMM si microintreprinderi), camerele de comert, asociatiile care reprezinta mediul de afaceri, asociatiile de dezvoltare intercomunitara (sunt niste structuri cu personalitate juridica, de drept privat, infiintate pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau pentru furnizarea in comun de servicii publice; sunt reglementate in Legea 215/2001, legea administratiei publice locale)

Are 6 axe prioritare, corespunzator obiectivelor specifice mentionate: i. sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, poli urbani de crestere Orasele poli urbani de crestere sunt stabilite prin lege, prin HG 998/2008. in cadrul aceste axe prioritare se finanteaza: planurile integrate de dezvoltare urbana [reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane inclusiv transportul urban, dezvoltarea durabila a mediului de afaceri, reabilitarea infrastructurii speciale, imbunatatirea serviciilor speciale, crearea de structuri de sprijinire a afacerilor] + sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

ii. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport => reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv sosele de centura 10

iii.

Imbunatatirea infrastructurii sociale a. reabilitarea, modernizarea sau echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, respectiv spitale si ambulatorii ale spitalelor b. reabilitarae, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale (cladirile in care functioneaza centre sau rezidentiale) c. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor nationale pentru interventii in situatii de urgenta (achizitia de echipamente specifice pentru aceste baze operationale pentru situatii de urgenta ca situatii de urgenta: cutremure, inundatii, eroziune costiera) d. reabilitarea, modernizare, dezvoltare si echipare a infrastructurii educationale, preuniversitare si universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua crearea si extinderea campusurilor universitare, dotarea centrelor de formare profesionala continua

iv.

sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Avem 3 domenii de interventie: dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala [finantarea constructiilor de cladiri si anexe care urmeaza a fii utilizate pentru servicii, dezvoltarea infrastructurii si adrumurilor de acces catre structurile de afaceri, dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri] reabilitarea site-urilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea lor pentru noi activitati [se finanteaza decontamirea zonei, demolarea cladirilor, ambalarea si transportarea deseurilor, toate trebuie facute cu vederea includerii zonei in circuitul economic] sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor (achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, achizitionarea de sisteme IT, construirea sau modernizarea spatiilor de productii ale microintreprinderilor)

v. dezvoltarea durabila si promovarea turismului Domenii de interventie: restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea si modernizarea infrastructurilor conexe (patrimoniul cultural national cu potential turistic, patrimoniul cultural din mediul urban si infrastructura conexa, patrimoniul cultural mondial) crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice (amenajarea obiectivelor turtistice nationale care au potential turistic, valorificarea potentialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare, dezvoltarea turismului balnear, dezvoltarea infrastructurii a agrementului); nu sunt eligibile activitatile efectuate asupra structurilor de primire turistica cu functie de cazare si alimentatie 11

motivarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii potentialului Romaniei ca statiune turistica crearea brandului de tara, sprijinirea promovarii brandurilor nationale, crearea unor centre nationale de informare si promovare turistica

vi.

Axa de asistenta tehnica

Selectia tehnica parcurge aceleasi etape; sunt constituite in cadrul celor 8 agentii de dezvoltare regionala existente in Romania ADR-urile sunt niste organisme cu personalitate juridica, de utilitate publica, care actioneaza in acest domeniu. Se organizeaza si functioneaza conform legii 315/2004, legea dezvoltarii regionale. In afara de cele 8 ADR-uri, mai exista si un organism constituit la nivelul ministerului construit special. Se urmareste relevanta proiectului, masura in care corespunde obiectivelor si importanta proiectului pentru regiunine, calitatea, maturitatea, sustenabilitatea acestuia. Fiecare dintre aceste criterii are un anumit punctaj, media aritmetica in cadrul fiecarui criteriu. Obtinerea unui punctaj 0 la un anumit criteriu de selectie conduce automat la respingerea proiectului.

PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PO DCA

Autoritatea administrativa: Min. Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice este finantat din Fondul Social European 208 mil. euro Obiectivul: de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul societatii; acest obiectiv general este detaliat in 2 obiective specifice: 1. obtinerea unei imbunatatiri a structurii de management a ciclului de politici publice 2. imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice cu accent pe procesul de descentralizare

cele mai vizate domenii: sanatatea, educatia, asistenta sociala pot fi beneficiari: administratiile publice centrale si locale, institutiile de invatamant superior in parteneriat cu autoritatile publice, ONG-urile cu activitate relevanta in domeniul educatiei in parteneriat cu autoritatile publice are 4 principii directoare: participarea, adica reformele pe care le are in vedere acest program operational pot fi realizate numai prin dezvoltarea de parteneriate intre actorii interesati, care sa urmareasca un obiectiv final comun 12

rationalizarea este de asteptat ca interventiile prin PO DCA sa duca la schimbari fundamentale in relatia dintre administratia publica centrala si locala, sa duca la crearea de noi structuri si la modificarea si reorganizarea unor structuri, toate ca parte a procesului de simplificare a administratiei eficienta: urmareste o imbunatatire substantiala a eficientei furnizarii serviciilor publice descentralizate la nivel local sustenabilitatea: se urmareste o imbunatatire durabila in domeniile vizate

Are 3 axe prioritare: 1. imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice 3 domenii de interventie: imbunatatirea procesului de luare a deciziei la nivel politico-administrativ se finanteaza inclusiv instruirea persoanelor implicate, nu este eligibila formarea de tip vocational cresterea responsabilizarii administratiei publice: finantarea unor metode de masurare a performantelor la nivelul administratiei, constituirea unei baze de date la nivel operational cu privire la performantele administratiei publice, inclusiv trainingul in domeniul masurarii performantelor pe indicatori imbunatatirea eficientei organizationale: se finanteaza dezvoltarea instruirii personalului, inclusiv elaborarea unor programe postuniversitare pentru managementul din administratia publica, module de pregatire in diverse domenii (achizitii publice) in limbi straine 2. imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice, cu accent pe procesul de descentralizare a. sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor => elaborarea unor proceduri de cooperare intre administratia centrala si locala, training pentru functionarii publici din administratia publica locala, dar si din structuri precum spitale, institutii medicale, institutii de asistenta sociala b. imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor => se are in vedere elaborarea de mecanisme pentru imbunatatirea sistemului de colectare a taxelor, implementarea unor initiative care sa duca la reducerea de furnizare a unor servicii publice (ghiseul unic pentru cetateni), folosirea unor organisme electronice (baze de date, portaluri de internet etc) 3. axa de asistenta tehnica

exista 2 tipuri de cereri de proiect: cererile de proiect propriu-zis prin care autoritatea de management solicita potentialilor beneficiari sa depuna cereri clasice cereri de idei de proiecte (autoritatea de management solicita institutiilor vizate ca potentiali beneficiari sa depuna niste idei de proiecte sub forma unei fise de proiect standard, anexa aceasta se analizeaza dpdv. 13

al respectarii conditiilor din ghidul solicitantului si al incadrarii ideii in obiectivele programului operational; daca se considera ca ideea corespunde criteriilor este supusa deciziei secretarului de stat, care are in coordonare reforma administratiei publice; asa incepe procesul de dezvoltare a proiectului propriu-zis) autoritatea de management acorda potentialului beneficiar sprijin, asistenta tehnica pe o perioada de 3 luni dupa care, solicitantul poate depune cererea de finantare cererea de finantare este supusa acelorasi reguli de evaluare si selectie, trece prin cele 3 etape ale procedurii exista anumite criterii pentru care nu se cer informatii suplimentare, aceasta fiind respinsa daca nu se depun in momentul cererii faza de evaluare tehnico-financiara: se au in vedere relevanta, coerenta si sustenabilitatea, capacitatea de management a beneficiarului, eficienta cheltuielilor, contributia proiectului la politicile UE; totalul punctajului este de 100, pentru a fi eligibil trebuie sa implineasca minim 60 de puncte din cele 100

Phare, Sapard nu sunt programe operationale, sunt fonduri de pre-aderare Pos denumire generala, nu este program structural Potential beneficiar POS CCE mari intreprinderi, IMM, Min Educatiei, etc Unde trebuie depuse spre evaluare proiectele in caz POS CCE la autoritatea de management sau la organismul intermediar la sediul Min Economiei si la alte organisme intermediare POS CCE instrument structural de finantare FEDR Cui se adreseaza axa prioritara asistenta tehnica autoritatii de menagement si structurilor intermediare (pe toate programele)

Programul operational sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane o o este finantat prin FSE Buget orientativ - 3,7mld euro

POS DRU defineste stratgia Romaniei de dezvoltare in domeniul resurselor umane si contribuie la realizarea prioritatii, dezoltarea si eficientizarea capitalului uman in Romania. Obiectivul general al programului il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiv a unui numar de 1.650. 000 de persoane. 1. promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate 2. promovarea culturii anteprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii 14

3. facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii 4. dezvoltarea unei piete a muncii moderne si flexibile 5. promovarea insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in mediul rural 6. imbunatatirea serviciilor publice de ocupare [Agentia Nationala a calitatii muncii ] 7. facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii

AM (POS DRU) Min. Muncii Autoritatea de certificare ACP (din cadrul Min. Finantelor) Organismul responsabil cu efectuarea platilor catre beneficiar serviciul de plati din cadrul autoritatii de management

La acest program operational exista 2 tipuri de cereri de proiecte, respectiv: a. cereri de proiecte cu termen limita de depunere pentru proiectele strategice [se lanseaza un apel pentru un anumit termen, se intocmeste un clasament, in functie de finantele disponibile, se finanteaza cate se poate] b. cereri de proiecte cu depunere continua pentru proiectele de grant [se aplica P. primul venit, primul servit, daca indeplinesc un minim de punctaj se finanteaza] Proiectele strategice * * * sunt proiecte care se implementeaza la nivel national sau multiregional durata de implementare: minim 6 luni, maxim 3 ani; valoarea eligibila a unui proiect trebuie sa se incadreze intre minim. 500 000 euro, max. 5 mil. euro (echivalent in lei)

Proiectele de grant * * * se implementeaza la nivel local sau regional durata de implementare este de minim 6 luni, max. 2 ani valoarea totala eligibila a unui proiect trebuie sa se incadreze intre minim 50 000 euro max. 499.999 euro

nivel actual de implementare a POS DRU la 31 martie: are 7 axe prioritare si 21 de domenii majore de interventie

15

Axa 1: educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Domenii de interventie: 1. acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate => se vizeaza imbunatatirea invatamantului preuniversitar, inclusiv perfectionarea personalului in invatamantul preuniversitar, dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, diversificarea ofertelor internationale si a ofertelor de formare profesionala initiala, dezvoltarea educatiei antreprenoriale si imbunatatirea accesului la educatie si formare profesionala initiala 2. calitate in invatamantul superior => sunt vizate global imbunatatirea invatamantului superior prin dezvoltarea sistemului national al calificarilor in invatamantul superior, implementarea sistemului de asigurare a calitatii in universitati, cresterea accesului la educatie universitara si dezvoltarea retelelor intre universitati, institute de cercetare si companii 3. dezvoltarea resurselor umane din dezvoltare si formare profesionala => se are in vedere formarea profesionala continua a cadrelor didactice si a resurselor umane din educatie, sustinerea mobilitatii si a reconversiei profesorilor catre activitati nedidactice, sprijinirea debutului in cariera si a dezvoltarii carierei didactice 4. calitate in formarea profesionala continua => dezvoltarea cadrului national al calificarilor, managementul calitatii in formarea profesionala continua, dezvoltarea de parteneriate si retele pentru promovarea unor medii de lucru care sa stimuleze invatarea, orice fel de studii, analize, cercetari care sa ofere informatii cu privire la formarea profesionala continua si sa furnizeze un schimb de bune practici. 5. programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii => consolidarea sistemului national de studii doctorale si postdoctorale, sprijinirea retelelor intre universitati, institute de cercetare si companii, sprijinirea doctoranzilor in vederea participarii la programe doctorale si la activitati de cercetare postdoctorala, dezvoltarea abilitatilor manageriale ale cercetatorilor astfel incat sa se creeze posibilitatea valorificarii economice a rezultatelor acestora.

Axa prioritara 2 corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii domenii majore de interventie: 1. tranzitia de la scoala la viata activa => programe de invatare la locul de munca, initiative de parteneriat intre scoli/universitati si companii, servicii de consiliere si indrumare pentru a asigura aceasta tranzitie, monitorizarea insertiei tinerilor absolventi pe piata muncii. Organism intermediar pentru acest domeniu de interventie: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului profesional si tehnic. 2. prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii => finantarea unor programe care sa asigure mentinerea elevilor in educatie si impiedicarea parasirii timpurii a scolii, programe care sa asigure participarea la invatamantul primar si secundar pentru categorii de persoane vulnerabile, inclusiv prin acordarea de 16

sprijin financiar familiilor acestora, se au in vedere programele scoala dupa scoala; se mai finateaza reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala, precum si servicii de orientare si consiliere pentru categoriile de persoane cu risc de parasire timpurie a sistemului educational. Organism intermediar pentru acest domeniu de interventie: Min. Educatiei. 3. acces si participare la formarea profesionala continua => furnizarea de cursuri de calificare si recalificare pentru angajati, sprijinirea angajatilor pentru a participa la formare profesionala continua, acordarea de facilitati pentru indivizii greu de motivat (persoane necalificate sau cu un nivel scazut de calificare), sprijinirea angajatorului pentru a incuraja aceste forme de formare profesionala continua, sustinerea campaniilor de constientizare si a serviciilor de consiliere in cariera. Organism intermediar: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului profesional si tehnic

Axa prioritara 3: cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor cu urmatoarele domenii de interventie: 1. promovarea culturii antreprenoriale => promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala, formarea abilitatilor manageriale, in special in microintreprinderi si IMM-uri, incurajarea antreprenoriatului prin sprijinirea initierii unei afaceri. Acest domeniu de interventie este implementat prin 8 organisme intermediare regionale constituite la nivelul Min. Muncii. 2. formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru a promova adaptabilitatea => furnizarea de formare profesionala la locul de munca, adoptarea de masuri pentru promovarea adaptabilitatii de formare profesionala in munca, sprijinirea formarii profesionale a personalului implicat in managementul sanatatii si al personalului medical, promovarea schimburilor de experienta transnationale, promovarea formarii profesionale in domeniul tehnologiilor noi, acordarea de premii intreprinderilor care promoveaza organizarea flexibila a muncii. 3. dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila => elaborarea de planuri de actiune pentru incurajarea si dezvoltarea parteneriatelor, cresterea interesului angajatorilor pentru cresterea investitiilor in resurse umane si cresterea responsabilitatii sociale a intreprinderilor, consolidarea capacitatii ONG-urilor de a coopera cu autoritatile locale si centrale in vederea promovarii unor initiative comune in domeniul incluziunii sociale, sprijinirea initiativelor de dezvoltare a responsabilitatii civice prin participarea la dezbateri publice si facilitarea accesului la informatii publice Axa prioritara 4: modernizarea serviciului public de ocupare poate beneficia de finantare numai Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca si unitatile din subordinea acesteia domeniile majore de interventie:

17

1. intarirea capacitatii serviciului public de ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare => implementarea unor actiuni inovatoare pentru modernizarea ANOFM-ului, dezvoltarea unui serviciu de asistenta personalizata pentru somerii cu dificultati de integrare, gasirea unor solutii pentru gesionarea somajului neinregistrat, dezvoltarea unei baze de date care sa contina serviciile furnizate, locurile de munca vacante si angajatorii, elaborarea de studii si prognoze privind piata muncii si diverse actiuni pentru promovarea serviciului public de promovare pentru o mai mare vizibilitate a acestuia. 2. formarea personalului propriu al serviciului public de ocupare => sunt finantate activitati de formare profesionala a personalului pentru furnizarea serviciilor de ocupare si asistenta pentru persoane cu nevoi speciale, populatia rroma; utilizarea tehnologiilor moderne de informare si comunicare si dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului pentru a realiza analize si prognoze pe piata muncii

Axa prioritara 5: promovarea masurilor active de ocupare domenii majore de interventie: 1. dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare => avem in vedere implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocuparii in randul somerilor de lunga durata, corelarea intre aptitudinile interioare, educatie, potentialul de munca si oportunitatile existente pe piata muncii, promovarea mobilitatii ocupationale si geografice, furnizarea de asistenta pentru cautarea unui loc de munca, inclusiv servicii de orientare si formare. Organismul intermediar pentru acest nivel de interventie: cele 8 organisme regionale create de Min. Muncii in fiecare regiune. 2. promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocupare fortei de munca, in functie de programe de formare si alte masuri de sprijin pentru populatia din zonele rurale astfel incat ei sa nu mai traiasca din agricultura de subzistenta, ocuparea mobilitatii geografice a fortei de munca din mediul rural, acordarea de sprijin pentru a permite indivizilor sa participe pe piata muncii (sprijin pentru persoanele pe care le au in ingrijire), promovarea unor programe care sa sprijine promovarea unor afaceri non-agricole Axa prioritara 6: promovarea incluziunii sociale 1. dezvoltarea economiei sociale => promovarea capacitatii de a promova un loc de munca si a adaptabilitatii persoanelor slab calificate, sprijinirea parteneriatelor intre toti actorii relevanti intr-o comunitate (institutii publice, salariati, patronate, mediu de afaceri etc), promovarea serviciilor de consiliere si schimbul de experienta in domeniul economiei sociale, dezvoltarea de metode adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale, programe de formare pentru specialistii implicati in sistemul serviciilor sociale 2. imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii => acordarea de stimulente pentru angajatori atunci cand angajeaza persoane din grupurile vulnerabile, in special persoane cu dizabilitati si persoane peste 18 ani care au parasit centre de plasament, programe de formare si de 18

calificare pentru aceste categorii de persoane, masuri pentru sustinerea pastrarii locului de munca (sprijin pentru aceste persoane, pentru membrii de familie pe care ii au in ingrijire, servicii sociale care sa-i permita persoanei din locul vulnerabil sa participe pe piata muncii). Este implementat prin cele 8 organisme intermediare regionale. 3. promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii => calificare si recalificarea pentru cresterea calificarii femeilor, programe specifice adresate femeilor, inclusiv sprijin pentru initierea unei afaceri, campanii de constientizare pentru combaterea stereotipiilor de gen (in scoli, mediul academic, mass-media), campanii pentru combaterea traficului de fiinte umane si al violentei domestice. E implementat tot prin intermediul celor 8 organisme intermediare regionale. 4. initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii => finantarea parteneriatelor la nivel european in vederea dezvoltarii resurselor umane, dezvoltarea de programe comune pentru promovarea ocuparii fortei de munca, dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminarii si a inegalitatilor pe piata muncii, schimbul de experienta in ceea ce priveste adaptarea formarii profesionale la noile tehnologii, dezvoltarea de studii comparative transnationale Axa prioritara 7: asistenta tehnica pentru POS DRU beneficiari: AM si organismele intermediare are 2 domenii de interventie: 1. sprijin pentru implementarea managementului si evaluarea POS DRU => formarea personalului, cheltuieli salariale, resurse tehnice, echipamente, dotari; 2. sprijin pentru promovarea si comunicarea in cadrul POS DRU => crearea unui site web, elaborarea unui plan de comunicare, diseminarea unor materiale, sesiuni de pregatire, ateliere de lucru pentru promovarea programului operational beneficiari: ANOFM, Min. Educatiei, Min. Culturii, Min. Sanatatii, agentii implicate in formarea profesionala (AN Antidrog, AN impotriva traficului de persoane, Consiliul Nat. de formare profesionala a adultilor, Autoritatea Nat. pentru recalificari, institutele sau centrele de cercetare in domeniul educatiei si formarii profesionale acreditate, scolile doctorale si postdoctorale, inspectoratele scolare, institutiile de invatamant superior acreditate atat de stat, cat si private; pe partea de furnizare de instruire: furnizorii de servicii de orientare, consiliere, formare profesionala, publici sau privati, dar acreditati, partenerii sociali din invatamantul preuniversitar si universitar, inclusiv organizatii sindicale si patronatele, ONG-uri, asociatii profesionale, angajatori, camere de comert si industrie, institutii de cult, autoritati ale administratiei publice locale, intreprinderi, IMM-uri, asociatii de IMM-uri, cooperative de credit, de consum, de productie, cooperative sociale s.a.m.d.); pentru fiecare domeniu major de interventie exista cate un ghid al solicitantului.

19

Selectia proiectelor in cadrul POS DRU: depunerea cererilor de finantare si a documentelor anexa se face online - sistem online unde aplicantul isi inscrie cererea de finatare datorita acestui sistem online, prima faza de verificare comporta 2 etape: a. verificare automata pe care o face sistemul la inscrierea cererii de finantare b. dupa ce se trece prin acest filtru electronic, se trece la verificarea clasica conformitate administrativa, verificarea eligibilitatii proiectului si a beneficiarului, selectia propriu-zisa a cererilor de finantare se realizeaza de catre un comitet de evaluare format din: experti independenti, personal al AM si/sau au organismului intermediar, selectia facandu-se pe baza unor criterii aprobate de comitetul de organizare a programului operational criterii: relevanta proiectului, metodologie, sustenabilitate, eficacitatea posturilor, managementul de proiect; fiecare dintre acestea are un punctaj; in fiecare ghid al solicitantului sunt prevazute atat grilele de evaluare, cat si punctajul aferent fiecarui criteriu, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru finantare proiectul

PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA POAT

este destinat sa asigure sprijin sistemului institutional de gestionare a fondurilor europene structurale si de coeziune prin finantarea sistemului unic de management al informatiilor (sistem informatic ce cuprinde informatii tehnice si financiare cu privire la fondurile nerambursabile, avand o parte dedicata special instrumentelor structurale) finanteaza realizarea de studii, ghiduri metodologice, schimburi de bune practici, sprijinirea functionarii unor structuri cu atributii de coordonare, certificare, plati si audit si formarea personalului din aceste structuri finanteaza si activitati de comunicare si publicitate cu privire la instrumentele structurale autoritatatea de management este Min. Finantelor, este finantat din Fondul european pentru dezvoltare regionala obiectivul general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la absorbtia eficienta si transparenta a instrumentelor structurale din Romania. Acest obiectiv general este detaliat in 2 obiective specifice: a. asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare

20

b. asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea planului de actiune pentru comunicare al autoritatii de coordonare al instrumentelor structurale (ACIS) programul se adreseaza structurilor implicate in gestionarea in sens larg a instrumentelor structurale are 3 axe prioritare:

Axa 1: sprijin pentru coordonarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor => 1. sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale => elaborarea de proceduri, standarde, ghiduri care sa fie comune cu toate autoritatile de management 2. evaluare => sesiuni de formare profesionala cu privire la evaluarea proiectelor, elaborarea de planuri de evaluare, elaborarea de rapoarte specifice de evaluare pe anumite teme, publicarea rapoartelor si diseminarea informatiilor cuprinse in ele 3. formare orizontala in domeniul gestionarii proiectelor => organizarea de sesiuni de formare, derulare, materiale pentru astfel de sesiuni, crearea unei baze de date cu privire la formarea profesionala in domeniul managementului fondurilor europene, elaborarea de rapoarte si activitati de evaluare a impactului formarii profesionale in domeniul gestionarii proiectelor finantate din instrumente structurale 4. functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS, a autoritatii de certificare si plata si a autoritatii de audit => angajare de personal, organizarea de diverse intalniri si evenimente, gestiunea programului operational de asistenta tehnica, organizarea reuniunilor comitetului de organizare, distribuirea materialelor cu privire la implementarea programului s.a.m.d.

Axa 2: dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea sistemului unic de management al informatiei => sistem electronic in care sunt incluse date tehnice si financiare legate de toate proiectele de finantare beneficiarul: structura care coordoneaza sistemul: Directia de coordonare de sistem in cadrul autoritatii de coordonare a instrumentelor structurale domenii de interventie: 1. dezvoltarea si mentenanta sistemului unic de management al informatiei 2. functionarea unitatii centrale a sistemului unic de management al informatiei si a retelei de coordonatori 3. formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de utilizatori, precum si activitati de informare privind SMIS 4. achizitia de echipamente si servicii pentru tehnologia informatiei si telecomunicatiei 21

Axa prioritara 3: diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale 1. diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale 2. functionarea centrului de informare pentru instrumentele structurale si ultima etapa de evaluare si selectie, tehnico-financiara se realizeaza tot pe baza unei grile cu da si nu, nu mai vorbim despre punctaje

22