Sunteți pe pagina 1din 2

Scurt a recapitulare.

1. Care dintre urm atoarele armat ii sunt adev arate (justicat i): a) Intr-o iterat ie oarecare a algoritmului simplex se veric a dac a solut ia de baz a 1 curent a este optim a si, n caz contrar, construie ste o alt a solut ie de baz a. b) Algoritmul simplex alege (construie ste) o solut ie baz a vecin a cu cea curent a deoarece solut ia optim a se alege dintre solut iile vecine cu cea curent a. c) Dac a o problem a de programare liniar a are mai multe solut ii optime atunci, o solut ie de baz a optim a are ca vecin o alt a solut ie de baz a optim a. d) Este sucient s a enumer am solut iile de baz a fezabile pentru a determina toate solut iile optime ale problemei. e) Dac a o problem a are mai multe solut ii optime, atunci mult imea (spat iul) solut iilor fezabile este m arginit a. f) Criteriul de ie sire din baz a a unei variabile folose ste cel mai mic raport dintre un termen liber si valoarea corespunz atoare de pe coloana pivotului (daca este > 0). Dac a s-ar alege o variabil a cu un raport mai mare, atunci urm atoarea solut ie de baz a nu ar mai fezabil a. g) Dac a raportul minim (vezi mai sus) este atins pentru mai multe variabile de baz a, atunci: - urm atoarea solut ie de baz a va solut ie optim a; - urm atoarea solut ie de baz a va solut ie degenerat a; - urm atoarea solut ie de baz a va solut ie nefezabil a; - problema are optim nem arginit (innit). h) Dac a pe coloana pivotului (deja determinat) se g asesc numai valori - urm atoarea solut ie de baz a va solut ie optim a; - urm atoarea solut ie de baz a va solut ie nefezabil a;
Unei solut ii de baz a (fezabile) construit a de algoritmul simplex i corespunde un punct (extremal) de pe frontiera mult imii solut iilor fezabile care se mai nume ste corner point feasible solution.
1

0, atunci:

- problema are optim nem arginit (innit). i) Ce se poate nt ampla dac a, dup a un num ar oarecare de iterat ii n algoritmul simplex, se ajunge la un tabel identic cu unul anterior (mai put in, eventual, ordinea variabilelor de baz a)? j) Dac a pentru o problem a de maxim, ntr-o iterat ie a algoritmului simplex, solut ia de baz a curent a ofer a pentru obiectiv o valoare mai mare dec at toate solut iile vecine, atunci solut ia curent a este optim a. k) Dac a mult imea solut iilor fezabile este nem arginit a atunci: - exist a o singur a solut ie optim a; - exist a mai multe solut ii optime; - problema are optim nit; - problema are optim nem arginit (innit). l) Putet i construi o problem a pentru care spat iul solut iilor fezabile s a e nem arginit, dar s a existe o singur a solut ie optim a? m) Ar atat i c a orice combinat ie convex a de solut ii fezabile este tot o solut ie fezabil a. n) Ar atat i c a, dac a o problema de programare liniar a are dou a solut ii optime distincte, atunci, admite o innitate de astfel de solut ii. 2. Se consider a urm atoarea problema de programare liniar a: min 2x1 + 3x2 2x1 + 2x2 4 x1 + 2x2 3 2 x + x 5 1 2 x1 , x2 0 a) Rezolvat i aceast a problema utiliz and metoda grac a sau algoritmul simplex. b) Cum se modic a solut ia optim a dac a funct ia obiectiv devine 2x1 + 6x2 ? c) Cum se modic a spat iul solut iilor fezabile si valoarea optim a a funct iei obiectiv dac a ultima constr angere se nlocuie ste cu: 2x1 + x2 2?