Sunteți pe pagina 1din 4

Agentul economic SA are ca si obiect de activitate comercializarea marfurilor in comertul cu amanuntul si prezinta la inceputul exercitiului urmatoarele solduri initiale

pe baza balantei de verificare la 31.XII N-1 si a Situatiilor financiare: Si 1!1" #!.!!! Si$ %11& 1!.!!! Si 11'1 "!.!!! Si$ 3'1 1(.!!! Si$ (1"1 1!!.!!! Si 3'& (.!!! Si %%"& 3."!! In cursul lunii ianuarie exercitiul N au loc urmatoarele evenimente si tranzactii economice: Operatia 1 !).!1.N.Se ma*oreaza capitalul social prin emisiunea de actiuni.+aloarea nominala totala a capitalului este de 1!.!!! lei iar nivelul valoric al primelor de emisiune ".!!! lei.Incasarea varsamintelor efectuate de actionari se face prin banca .$ocumente : ,rospect de emisiune -.xtras de cont nr. '/!).!1.N. Operatia 2 1!.!1.N.Se constituie pe seama profitului reportat in exercitiul N-1reserve statutare 1(.!!! si alte reserve (.!!!.$ocumente: ,roces verbal 0otararea A1A. Operatia 3 1".!1.N.Se utilizeaza primele de emisiune pentru constituirea altor rezerve $ocument : ,roces-verbal 0otararea A1A. Operatia 4 1(.!1.N.Se inregistreaza aprobarea unei subventii de primit de la organisme guvernamentale in valoare de 3!.!!! lei in scopul ac0izitiei de imobilizari. $ocument : $osar de analiza si fundamentare nr.'(/!%.!1.N. 2peratia (. In 1).!1.N Se aprovizioneaza cu marfuri la la pret de ac0izitie de "!.!!! lei plus 3+A deductibila 1#4 conform 5acturi 5iscale. 2peratia ). In 1).!1.N -la receptie se stabileste un adaos commercial de "!4.$ocumente Nota de receptie - raport de gestiune 2peratia '. In 1'.!1.N Se inregistreaza vanzarea marfurilor in numerar in valoare de 3!.!!! lei inclusive 3+A colectata .$ocumente : 6onetar 7egistru de casa 2peratia&. In 1'.!1.N oncomitent se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri aferenta marfurilor vandute. $ocumente : Situatie de calcul 2peratia#. In 1'.!1.N Se depune numerarul rezultat din vanzari la banca pastrandu-se plafonul de casa. Operatia 10 "1.!1.N.Se incaseaza la banca suma de )!.!!! lei-reprezentand un credit pe termen de % ani.$obanda lunara de platit s-a stabilit la suma de 3!! lei. $ocument : .xtras de cont nr. &/"(.!1.N- Situatie calcul. Operatia 11 3!.!1.N.Se restituie la banca prima rata de credit 8)!.!!!:%ani:1" luni9 1."(!lei/luna:.$ocumente: .xtras de cont nr.#/3!.!1.N. Operatia 12 3!.!1.N.Se incaseaza partial subventia de primit la nivelul de1!.!!! lei. $ocument: .xtras de cont nr.#/3!.!1.N. Operatia 13 31.!1.N.Se inc0id conturile de c0eltuieli.$ocument: Situatie calcul.

.fectuati : a:Intacmirea 7egistrului-*urnal b:Inregistrarea in conturi. c:Intocmire ;alantei de verificare

Registrul Jurnal pe luna ianuarie N

Nr. Data. Document Op. Ex.N . 1. !).!1 ,rospect .misiune .xtras cont Nr.'/!).!1

Explicatie

2. 3.

1!.!1 ,roces verbal A1A 1".!1 ,roces verbal A1A

4. . !.

1(.!1 $osar analiza si fundamentare '(/!%.!1 1).!1 5actura fiscala 1).!1 Nota de receptie 7aport de gestiune 1'.!1 1'.!1

6a*orare de capital prin emisiune de actiuni Incasarea varsamintelor de la actionari 3ansfer de capital onstituire reserve din profitul reportat <tilizarea primelor de emisiune pentru constituirea de alte rezerve Inregistrarea subventiei de primit Aprovizionare cu marfuri

Conturi Sume corespondent e D C D C %() 4 1".!!! 1".!!! 1!11 1!.!!! 1!%1 ".!!! (1"1 %() 1".!!! 1".!!!

1!11 11'1 1!%1

1!1" 4 1!)3 1!)& 1!)&

1!.!!! "!.!!! ".!!!

1!.!!! 1(.!!! (.!!! ".!!!

%%( 4 3'1 %%") 3'1

131 %!1 4 3'& %%"& 4 '!' %%"' 3'1

3!.!!!

3!.!!! "3.&!!

". #.

$.

1'.!1

10.

"1.!1

11. 12. 13.

3!.!1 3!.!1 31.!1

Inregistrarea receptiei marfurilor cu adaos 6onetar Inregistrarea 7egistru de casa vanzari in numerar Situatie de calcul $escarcarea gestiuni pentru marfurile vandute $epunerea numerarului la banca =se pastreaza plafonulde casa .xtras cont ,rimire credit pe &/"(.!1-Situatie termen lung si calcul inregistrare dobanda .xtras 7estituire rata cont#/3!.!1>2rdin credit de plata 1/3!.!1 .xtras cont Incasare partiala #/3!.!1 a subventiei Situatie calcul $econtarea c0eltuielilor asupra rezultatului

"!.!!! 3.&!! &.()! %.!!! %.()! 3!.!!! "(."1! %.'#! 3!.!!! 1&.#!& ).3!" %.'#! "(.!!! "(.!!! )!.!!! 3!! 1."(! 1!.!!! "'."!& 3!! &.!!! 1&.#!&

(311 4 )!' 3'& %%"& (&1 (1"1 (1"1 ))) 1)"1 (1"1 1"1

(311 (&1 1)"1 1)&" (1"1 %%( 4 ))) )&1" )!'

"(.!!! "(.!!! )!.!!! 3!! 1."(! 1!.!!!

%& 'Si (RC )3"# x 100 'Si (RD)3"1 * ' Si (RC) 442# .000(4.000&$.000 1 .000 (2#. !0&43. !0 3.200(4. !0&"."!0 $.000 + 3 .#00&0.2 0.2 x100&2 ,