Sunteți pe pagina 1din 1

Planificarea lectoratelor cu parintii an scolar 2013-2014 Clasa a VIIa D, prof. Diriginte Frunza Camelia !

aluca

NR. CRT 1.

TEMA

OBIECTIVE - prezentarea si dezbaterea reg lament l i de !rdine interi!ara"alegerea #!mitet l i de parinti" - # m p!ate spri$ini %amilia des%as rarea pr!#es l i instr #ti& - prel #rarea #alendar l i de des%as rare a e&al arii nati!nale si a admiterii in in&atamant l li#eal de stat - di%i# ltati si remedii in #!m ni#are- dez&!ltarea m!ti&atiei in&atarii" - # n!asterea p!sibilitatii #!pil l i si # lti&area in#rederii in sine - as marea initiati&el!r pers!nale -re#!mandarea n!r l #rari de spe#ialitate in a#est d!meni spre a %i le#t rate de parintii interesati in imb natatirea relatiei parinte-#!pil - #!piii- pr!blema a %amiliei si s#!lii- dez&!ltarea pers!nalitatii si a #arierei - as marea #!nse#intel!r pr!priil!r a#ti ni - impli#area pri&ind pr!gramele TV - pr!p nerea n!r m!dalitati de petre#ere in m!d pla# t si til a peri!adei &a#antei de iarna a ele&il!r" - analiza sit atiei la in&atat ra si dis#iplina pe semestr l Istabilirea n!r m!dalitati de l #r # ele&ii- pentr imb natatirea sit atiei la in&atat ra in semestr l al II-lea. - mentinerea sanatatii"- parti# laritati ale alimentatiei #!pil l i - sa %!rmeze ele& l i #apa#itatea de # n!astere si a t!# n!astere &al!ri%i#and res rsele interne- %!rmarea si dez&!ltarea #apa#itatii de#izi!nale - r!l l gr p l i de prieteni - #!n%li#te %amiliale si stari a%e#ti&e la #!pii- # m s-a s#3imbat %amilia de-a l ng l timp l i - imp!rtanta # lti&arii in#rederii. - r!l l gr p l i de prieteni - sar#inile parintel i in #!mp!rtament l #i&ilizat si respe#t !s al #!pil l i- #!pil l sa # n!as#a imp!rtanta #alitatii medi l i pt &iata si sa %!rmeze ! atit dine de respe#t %ata de medi - dezbaterea imp!rtantei parteneriat l i s#!ala-%amilie si reper# rsi nile bene%i#e as pra ele&il!e-Analiza a#ti&itatii"#!n#l zii as pra sit atiei la in&atat ra si dis#iplina a ele&il!r in an l s#!lar (51*-(51+ - #!nsiliere si !rientare in &ederea admiterii in in&atamant l li#eal de stat

PERIOADA 'eptembrie

Organizare manageriala

(.

Relatia parinti ) ele&i - pr!%es!ri in peri!ada a#t ala.Di%i# ltati si remedii in #!m ni#area dintre #!pii si parinti

O#t!mbrie

*.

Dis#iplina- %a#t!r esential in ed #atie Ce este timp l liber si # m il %!l!sim. Regim l zilni# al ele&il!r Parinti si pr!%es!ri in %ata #atal!g l i C m pr!#edam sa a&em #!pil l sanat!s/ Dez&!ltarea pers!nalitatii ele& l i si #!n%li#t l de interese ) despre pedepse '#3imbari- gri$a si spri$in in %amilie

N!iembrie

+.

De#embrie

,.

Ian arie

.. 1.

0ebr arie Martie

2.

Aprilie

4.

R!l l %amiliei in ed #atia #!pil l i '#!ala si %amilia. R!d l m n#ii n!astre

Mai

15

I nie

Intocmit, prof. Diriginte Frunza Camelia !aluca