Sunteți pe pagina 1din 59

NOIUNI GENERALE Noiunile de domeniu public i domeniu privat ...............5 1.1. Terminologie ...5 1.2.

Definirea noiunii de domeniu public ............7 1.3. Distincia dintre domeniul public i domeniul privat ...................

CAPITOLUL I O!ENIUL PU"LIC # O"IECT AL PROPRIET$II PU"LICE %eciunea & Tipurile 1.1. de Domeniul domeniu public al public statului ... ..... ..9 ..1 1.2. Domeniul public !udeean ...... .12 1.3. Domeniul public local al comunelor" oraelor i municipiilor ...... .........12 1.#. $eglementarea domeniului public %n alte legi speciale . ................13

&'(

Relaia

proprietate

public)

domeniu

public........15

%eciunea * CRITERIILE + CARACCTERUL %I CLA%I,ICARILE PU"LICE O!ENIILOR

*'&Criteriul divi-)rii propriet)ii .n proprietate public) i proprietate .........1& privat)

*'* Criteriul di/tinciei dintre domeniul public i domeniul privat ................17

*'0 Caracterele domeniului public 2

*'1 Cla/i2icarea domeniului public .....23

CAPITOLUL II REGI!UL 3URI IC AL O!ENIULUI PU"LIC %eciunea & Prero4ativele admini/traiei .n ceea ce privete domeniul public ...............27 1.1. 'arcinile de vecin(tate stabilite %n profitul domeniului public ............2) 1.2. *rotecia penal( a domeniului public .2) 1.3. +apacitatea autorit(ilor administraiei publice cu privire la administrarea domeniului public i privat al statului...........29

%eciunea * Inalienabilitatea+ impre/criptibilitatea i in/e/i-abilitatea domeniului public ..31

%eciunea 0 E5ercitarea dreptului de proprietate public) ..33 3.1. +onsideraii generale .....33 3.2. Darea %n administrare a bunurilor din domeniul public .........35 3.3. +oncesionarea bunurilor aparin,nd domeniului public.........3) 3.#. -nc.irierea bunurilor ce fac parte din domeniul public...........# 3.5. Dreptul la folosin( gratuit(...........#1 3.&. -ncetarea dreptului de proprietate public(......#1 CAPITOLUL III !O URI E CON%TITUIRE A O!ENIULUI PU"LIC %eciunea & !oduri 4enerale de con/tituire a domeniului public ...#3

%eciunea * !oduri /peciale de con/tituire a domeniului public ...#5 2.1. /0proprierea pentru cau1( de utilitate public( ......#5 2.1.1. 2storic .#5 2.1.2. $eglementarea actual(....#& 2.1.3. +aracterele instituiei ..........#7 2.1.#. +ondiiile e0proprierii ..#) 2.2. $ec.i1iiile.....51 2.2.1. 'ediul materiei ................51 3

2.2.2. +aracteri1are ...52 +34+56722 8285239$:;2/

CAPITOLUL I #

NOIUNI GENERALE

%eciunea & Noiunile de domeniu public i domeniu privat &'&' Terminolo4ie 4oiunea de domeniu provine de la latinescul <dominium=" termen care poate fi tradus prin <st(p,nire=" <proprietate=. :ccepiunea actual( a termenului de domeniu public s>a conturat %n momentul punerii ba1elor statului" c,nd formele de proprietate primitiv( pe care le cunoteau ginta i familia au fost eliminate" l(s,nd locul unui drept de proprietate colectiv( a statului asupra sclavilor ? servi publici ? i respectiv asupra p(m,ntului cucerit ? ager publicus&. :cesta a repre1entat modul de constituire a <re0 e0tra patrimonium=" adic( bunuri care nu puteau trece %n proprietatea particularilor. '>a a!uns c.iar i la o clasificare a acestor bunuri %n@ - res communes: (rmurile m(riiA - res publicae: porturile i fluviileA - res universitatis: bunuri ale cet(ii ? parcuri" piee publice" teatreA > res divini juris:care erau repre1entate de bunuri sacre i religioase. $omanii au reali1at i ei o clasificare a bunurilor ce f(ceau parte din domeniul public astfel@ - res publicae in pecunis populi: bunuri care repre1entau un i1vor de venituriA - res publicae in uso publico: bunuri care erau destinate u1ului public. 8unurile din prima categorie constituiau ceea ce noi numim domeniul privat al statului" %n timp ce bunurile din a doua categorie formau domeniul public al statului" tocmai datorit( caracteristicilor de inalienabilitate i imprescriptibilitate.

:ntonie 2orgovan" Tratat de drept administrativ" vol. 22" /ditura 4emira" 8ucureti" 2

&'*' i/tincia dintre domeniul public i domeniul privat +onform prevederilor din +onstituia $om,niei*" art.13& alin.1" proprietatea poate fi public( sau privat(. -n ceea ce privete proprietatea public( %n +onstituie la art.13& alin.2 se prevede@ <proprietatea public( este garantat( i ocrotit( prin lege i aparine statului sau unit(ilor administrativ>teritoriale=. Dreptul de proprietate privat( este reglementat de art.## din +onstituia $om,niei" dar cum s>a apreciat i %n literatura !uridic(" +onstituia nu definete proprietatea privat(" ceea ce %nseamn(" pe cale de consecin(" c( proprietatea care nu este public(" este privat(" %ntru>c,t acestea sunt singurele forme de proprietate recunoscute" clasificarea fiind summa divisio0. *roprietatea privat( aparine" aadar" particularilor ? persoane fi1ice sau persoane !uridice ? de e0emplu aceea care aparine cet(enilor sau societ(ilor comerciale reglementate de 5egea nr.31B199 cu modific(rile ulterioare. *rof. 2on ;ilipescu aprecia1( c( art.#75>#7) din +odul civil" care intr( %n alc(tuirea +apitolului 222 <Despre bunuri %n raportul lor cu cei ce le posed(=" fac referire la domeniul statului. 'e mai consider( c( aceste te0te folosesc noiunea de <domeniu public=" %ns( nu %n sensul s(u opus <domeniului privat=" ci %n sens de domeniu sau de bunuri domeniale" ori bunuri ale statului" +odul civil inclu1,nd %n aceast( categorie at,t bunuri care fac parte din domeniul public" c,t i bunuri care fac parte din domeniul privat. De asemenea" mai trebuie f(cut( preci1area c( enumerarea din +odul civil nu este limitativ(" %ntruc,t art.#7& prevede c( fac parte din domeniul statului i <toate p(rile din p(m,ntul $om,niei" care nu sunt proprietate particular(=. -n lumina acestor considerente se poate aprecia c( <bunurile care constituie obiectul propriet(ii publice formea1( domeniul i se numesc domeniale" spre deosebire de restul bunurilor care formea1( domeniul civil i care aparin particularilor=1. -n art.25 din 5egea privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia ? nr.213B199) ? se preci1ea1( c( %n accepiunea respectivei legi sintagma <domeniul public=" folosit( %n +odul +ivil" %n art.#77" trebuie %neleas( %n accepiunea de <domeniu privat al statului sau al unit(ilor administrativ> teritoriale" dup( ca1=.

2 3

Codificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2 3. 2on ;ilipescu" Drept civil" Dreptul de proprietate i alte drepturi reale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&. # 2on ;ilipescu" $evista Dreptul" nr.5>&B199#" pag. 75.

&

&'0' e2inirea noiunii de domeniu public *rima definiie %n literatura !uridic( rom,neasc(" de dup( 19#)" aparine *rof. Dalentina 9ilescu" care considera domeniul public@ acele bunuri care, fie prin natura lor, fie printr-o destinaie expres a legii, pot folosi tuturor, n mod direct sau prin intermediul unui organ al administraiei de stat, care realizeaz un serviciu public i care, n acest scop, administreaz aceste bunuri5 6n alt autor consider(" c( %n sfera noiunii de domeniu public trebuie cuprinse" %n primul r,nd" bunurile proprietate public(" sau mai simplu" bunurile publice" dar i bunurile proprietate privat( care" %ns( au o semnificaie deosebit( sub aspect istoric" cultural etc." fiind valori naionale" ce trebuie transmise de la generaie la generaie" motiv pentru care sunt guvernate de un regim de drept public. :adar" prof. :ntonie 2orgovan consemnea1( c(@ prin domeniul public nelegem acele bunuri, publice sau private, care prin natura ori dispoziia expres a legii trebuie pstrate i transmise generaiilor viitoare reprezent!nd valori destinate a fi folosite n interes public, direct sau prin intermediul unui serviciu public, i supuse unui regim administrativ, respectiv unui regim mixt, n care regimul de putere este determinant, fiind n proprietatea sau dup caz, n paza persoanelor de drept public6 Din aceast( definiie re1ult( c(" noiunea de domeniu public nu se re1um( numai la bunurile care fac obiectul propriet(ii publice" %ntruc,t sub anumite aspecte aparin domeniului public i bunuri imobile sau mobile care sunt proprietate privat(. *rof. 2. C. 4edelcu are o alt( opinie" contrar(" consider,nd c( singura modalitate prin care un bun poate fi apreciat ca aparin,nd domeniului public este precizarea expres a legii i, c"iar dac exist anumite bunuri care datorit nsemntii lor deosebite trebuie conservate n scopul transmiterii lor generaiilor viitoare i care se gsesc n proprietatea privat, acesta nu are nici o relevan pentru a include bunurile respective n sfera domeniului public, at!ta vreme c!t singura modalitate existent # prin declararea expres a legii # nu se exercit7.

5 &

D. 9ilescu" 4ote de curs" 6niversitatea 8ucureti" anul universitar 19)&>19)7. :. 2orgovan" Tratat de drept administrativ" vol. 22" /d. 4emira" 8ucureti" 199&. 7 2. C. 4edelcu" :. 5. 4icu" Drept administrativ" /d. T.emis" +raiova" 2 2.

5egea nr.213B199) privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia definete domeniul public %n art.3" ca fiind alc(tuit din bunurile prev(1ute %n art.13& alin.3 din +onstituie" din cele stabilite %n ane0a care face parte integrant( din aceast( lege i din orice alte bunuri care potrivit legii sau prin natura lor sunt de u1 sau de interes public i sunt dob,ndite de stat sau de unit(ile administrativ>teritoriale" sting,nd astfel diversele polemici generate de modul de definire al domeniului public. :rt. 13& alin. 3 din +onstituie enumera anumite bunuri ce aparin e0clusiv propriet(ii publice@ bog(iile de orice natur( ale subsolului" c(ile de comunicaie" spaiul aerian" apele cu potenial energetic valorificabil i acelea ce pot fi folosite %n interes public" pla!ele" marea teritorial(" resursele naturale ale 1onei economice i ale platoului continental. -n partea sa final(" acelai te0t dispune c(" prin lege" pot fi stabilite i alte bunuri care s( forme1e obiectul e0clusiv al propriet(ii publice.

CAPITOLUL II O!ENIUL PU"LIC # O"IECT AL PROPRIET$II PU"LICE

%eciunea & Tipurile de domeniu public Tipurile de domeniu public stabilite prin 5egea nr.213B199)" privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia" sunt@ > domeniul public al statului, prev(1ut %n art.3 alin.2 al legii este format din bunurile enumerate %n art.13& alin.3 din +onstituie" bunurile prev(1ute la punctul 1 din ane0a legii" precum i din alte bunuri de u1 sau interes public naional" declarate prin legeA > domeniul public al judeelor" prev(1ut %n art.3 alin.3 din lege" fiind alc(tuit din bunurile prev(1ute la punctul 2 din ane0a legii i din alte bunuri de u1 sau de interes public !udeean" declarate ca atare prin .ot(r,re a consiliului !udeean" dac( nu sunt declarate prin lege bunuri de u1 sau de interes public naionalA > domeniul public al comunelor, oraelor i al municipiilor este alc(tuit din bunurile prev(1ute la punctul 3 din ane0a 5egii nr.213B199)" i din alte bunuri de u1 sau de interes public local" declarate prin .ot(r,re a consiliului local" dac( nu sunt declarate prin lege sau prin .ot(r,ri ale consiliului !udeean" ca bunuri de interes public naional sau !udeean. -n cuprinsul 5egii privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia nr.213B199)" legiuitorul atunci c,nd a definit domeniul public al statului sau al unit(ilor administrativ>teritoriale" a f(cut %n mod constant referire la prevederile ane0ei la lege i a %nc.eiat definiia prin preci1area@ <precum i din alte bunuri de u1 sau de interes public EF" declarate ca atare prin lege=. Dei preci1area din subsolul ane0ei la lege sublinia1( c(" ane0a are caracter e0emplificativ" totui ea pre1int( o deosebit( importan( pentru c( determin( categoriile de bunuri ce compun domeniul definit.

&'&' omeniul public al /tatului +onform art.13& din +onstituia $om,niei i art.3 alin.2 din 5egea nr.213B199)" ane0a acestei legi prevede c( din domeniul public al statului fac parte@ 9

1. bog(iile de orice natur( ale subsolului" %n stare de 1(c(m,ntA 2. spaiul aerianA 3. apele de suprafa(" cu albiile lor minore" malurile i cuvetele lacurilor" apele subterane" apele maritime interioare" fale1a i pla!a m(rii" cu bog(iile lor naturale i cu potenialul energetic valorificabil" marea teritorial( i fundul apelor maritime" c(ile navigabile interioareA #. p(durile i terenurile destinate %mp(duririi" cele care servesc nevoilor de cultur(" de producie ori de administraie silvic(" ia1urile" albiile p,raielor" precum i terenurile neproductive incluse %n amena!amentele silvice" care fac parte din fondul forestier naional i nu sunt proprietate privat(A 5. terenurile care au aparinut domeniului public al statului %nainte de & martie 19#5A terenurile obinute prin lucr(ri de %ndiguiri" de desec(ri i de combatere a ero1iunii soluluiA terenurile institutelor i staiunilor de cercet(ri tiinifice i ale unit(ilor de %nv((m,nt agricol i silvic" destinate cercet(rii i producerii de semine i de material s(ditor din categoriile biologice i de animale de ras(A &. parcurile naionaleA 7. re1ervaiile naturale i monumentele naturiiA ). patrimoniul natural al $e1ervaiei 8iosferei <Delta Dun(rii=A 9. resursele naturale ale 1onei economice i ale platoului continental" %mpreun( cu platoul continentalA 1 . infrastructura c(ilor ferate" inclusiv tunelele i lucr(rile de art(A 11. tunelele i casetele de metrou" precum i instalaiile aferente acestuiaA 12. drumurile naionale > autostr(1i" drumuri e0pres" drumuri naionale europene" principale" secundareA 13. canalele navigabile" cuvetele canalului" construciile .idrote.nice aferente canalului" eclu1ele" ap(r(rile i consolid(rile de maluri i de talu1uri" 1onele de siguran( de pe malurile canalului" drumurile de acces i teritoriile pe care sunt reali1ate acesteaA 1#. reelele de transport a energiei electriceA 15. spectre de frecven( i reelele de transport i de distribuie de telecomunicaiiA 1&. canalele magistrale i reelele de distribuie pentru irigaii" cu pri1ele aferenteA 17. conductele de transport ale ieiului" ale produselor petroliere i ale ga1elor naturaleA 1). lacurile de acumulare i bara!ele acestora" %n ca1ul %n care activitatea de producere a energiei electrice este racordat( la sistemul energetic naional" sau cele cu trane pentru atenuarea undelor de viitur(A 1

19. digurile de ap(rare %mpotriva inundaiilorA 2 . lucr(rile de regulari1are a cursurilor de apeA 21. cantoanele .idrote.nice" staiile .idrologice" meteorologice i de calitate a apelorA 22. porturile maritime i fluviale" civile i militare > terenurile pe care sunt situate acestea" diguri" c.eiuri" pereuri i alte construcii .idrote.nice pentru acostarea navelor i pentru alte activit(i din navigaia civil(" ba1ine" acvatorii i enale de acces" drumuri te.nologice %n porturi" monumente istorice aflate %n porturi" c.eiuri i pereuri situate pe malul c(ilor navigabile" %n afara incintelor portuare destinate activit(ilor de navigaieA 23. terenurile destinate e0clusiv instruciei militareA 2#. pic.etele de gr(niceri i fortificaiile de ap(rare a (riiA 25. pistele de decolare" ateri1are" c(ile de rulare i platformele pentru %mbarcare>debarcare situate pe acestea i terenurile pe care sunt amplasateA 2&. statuile i monumentele declarate de interes public naionalA 27. ansamblurile i siturile istorice i ar.eologiceA 2). mu1eele" coleciile de art( declarate de interes public naionalA 29. terenurile i cl(dirile %n care %i desf(oar( activitatea@ *arlamentul" *reedinia" 9uvernul" ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale i instituiile publice subordonate acestoraA instanele !udec(toreti i parc.etele de pe l,ng( acesteaA unit(i ale Cinisterului :p(r(rii 4aionale i ale Cinisterului :facerilor 2nterne" ale serviciilor publice de informaii" precum i cele ale Direciei 9enerale a *enitenciarelorA serviciile publice descentrali1ate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale" precum i prefecturile" cu e0cepia celor dob,ndite din venituri proprii e0trabugetare" care constituie proprietatea privat( a acestora. &'*' omeniul public 6udeean +onform aceleiai ane0e" cuprinse %n 5egea nr.231B199) domeniul public !udeean este alc(tuit din urm(toarele bunuri@ 1. drumurile !udeeneA 2. terenurile i cl(dirile %n care %i desf(oar( activitatea consiliul !udeean i aparatul propriu al acestuia" precum i instituiile publice de interes !udeean" cum sunt@ biblioteci" mu1ee" spitale !udeene i alte asemenea bunuri" dac( nu au fost declarate de u1 sau interes public naional sau localA 11

3. reelele de alimentare cu ap( reali1ate %n sistem 1onal sau micro1onal" precum i staiile de tratare cu instalaiile" construciile i terenurile aferente acestora.

&'0' omeniul public local al comunelor+ oraelor i municipiilor

:ne0a 5egii nr.213B199) privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia" prevede i bunurile care fac parte din domeniul public local al comunelor" oraelor i municipiilor@ 1. drumurile comunale" vicinale i str(1ileA 2. pieele publice" comerciale" t,rgurile" oboarele i parcurile publice" precum i 1onele de agrementA 3. lacurile i pla!ele care nu sunt declarate de interes public naional sau !udeeanA #. reelele de alimentare cu ap(" canali1are" termoficare" ga1e" staiile de tratare i epurare a apelor u1ate" cu instalaiile" construciile i terenurile aferenteA 5. terenurile i cl(dirile %n care %i desf(oar( activitatea consiliul local i prim(ria" precum i instituiile publice de interes local" cum sunt@ teatrele" bibliotecile" mu1eele" spitalele" policlinicile i altele asemeneaA &. locuinele socialeA 7. statuile i monumentele" dac( nu au fost declarate de interes public naionalA ). bog(iile de orice natur( ale subsolului" %n stare de 1(c(m,nt" dac( nu au fost declarate de interes public naionalA 9. terenurile cu destinaie forestier(" dac( nu fac parte din domeniul privat al statului i dac( nu sunt proprietatea persoanelor fi1ice ori a persoanelor !uridice de drept privatA 1 . cimitirele or(eneti i comunale. /ste de reinut c( legiuitorul nu a urm(rit s( ofere o enumerare e0.austiv( a bunurilor ce formea1( obiectul dreptului de proprietate public( deoarece" practic" acest lucru ar fi greu de reali1at" ci menionea1(" %n concret" anumite bunuri ce alc(tuiesc domeniul public" iar apoi se mulumete s( recurg( la o determinare generic( Ebunuri care" prin natura lor" sunt de u1 sau de interes publicF.

12

&'1' Re4lementarea domeniului public .n alte le4i or4anice

4oiunea de domeniu public nu poate fi pus( %n discuie f(r( a preci1a i noiunea de frontier( de stat a $om,niei7. 5egea nr.5&B1992 republicat(" privind frontiera de stat a $om,niei stabilete c(" frontiera de stat este linia care desparte teritoriul statului rom,n de teritoriile statelor vecine i marea teritorial( a $om,niei de 1ona contigu(" iar %n plan vertical delimitea1( spaiul aerian i subsolul statului rom,n de spaiul aerian i subsolul statelor vecine. :rticolul 2 al 5egii nr.5&B1992 consemnea1(@ $rontiera de stat se stabilete prin lege, n conformitate cu prevederile tratatelor internaionale i a nelegerilor nc"eiate ntre statul rom!n i statele vecine i nu poate fi modificat dec!t prin lege, fiind inviolabil $egimul !uridic al frontierei de stat a $om,niei este reglementat %n art.5 al acestei legi" cuprin1,nd totalitatea normelor prev(1ute %n legislaia intern(" care privesc frontiera de stat" desf(urarea diferitelor activit(i %n 1ona de frontier(" %n apele de frontier(" %n apele maritime interioare i %n marea teritorial( :sigurarea respect(rii regimului !uridic al frontierei de stat a $om,niei" este reali1at( de Cinisterul :dministraiei i 2nternelor prin *oliia de ;rontier( a $om,niei i alte instituii abilitate prin lege" %n conformitate cu prevederile legislaiei %n vigoare. 3 alt( legiferare a bunurilor care aparin domeniului public o %nt,lnim %n art.# alin.# din 5egea nr.1)B1991 privind fondul funciar unde se dispune c( <terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilit(i publice=" iar art.5 alin.1 din aceiai lege enumer( terenurile care aparin domeniului public@ terenurile pe care sunt amplasate construcii de interes public" piee" c(i de comunicaii" reele stradale i parcuri publice" porturi i aeroporturi" terenurile cu destinaie forestier(" albiile r,urilor i fluviilor" cuvetele lacurilor de interes public" fundul apelor maritime interioare i al m(rii teritoriale" (rmurile C(rii 4egre" inclusiv pla!ele" terenurile pentru re1ervaii naturale i parcuri naionale" monumentele" ansamblurile i siturile ar.eologice i istorice" monumentele naturii" terenurile pentru nevoile ap(r(rii sau pentru alte folosine care" potrivit legii" sunt de domeniul public ori care" prin natura lor" sunt de u1 sau interes public.
)

2. C. 4edelcu" :. 5. 4icu" Drept administrativ" /d. T.emis" +raiova" 2

2.

13

Dispo1iii legale referitoare la bunurile ce alc(tuiesc domeniul public %nt,lnim i %n alte acte normative" de e0emplu@ > art.57 din 5egea nr.11#B199& a locuinei" care prevede c( <locuinele de protocol sunt proprietatea public( a statului=A > art.1 din 5egea nr.&1B199) a minelor" potrivit c(ruia" <resursele minerale situate pe teritoriul i %n subsolul (rii i al platoului continental din 1ona economic( a $om,niei fac obiectul e0clusiv al propriet(ii publice i aparin statului rom,n=A > art.122 alin.1 din 5egea nr. 215B2 1 a administraiei publice locale" conform c(ruia" aparin domeniului public de interes local sau !udeean bunurile care" potrivit legii sau prin natura lor" sunt de u1 sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de u1 sau de interes public naional etc. :adar" apartenena unui bun" proprietatea statului sau a unit(ilor administrativ>teritoriale" la domeniul public se deduce prin utili1area a dou( criterii@ fie indicarea e0pres( a legiuitorului" fie natura bunului" %n sensul c( acesta este de u1 public Ebunul este afectat folosinei publice directeF sau de interes public Ebunul este afectat unui serviciu publicF9. 'ub acest aspect" orice lucru susceptibil de apropriere poate constitui obiect al dreptului de proprietate public(" iar unele lucruri" determinate %n mod e0pres de lege" sunt obiect numai al dreptului de proprietate public(" neput,nd fi i obiect al dreptului de proprietate privat(.

%eciunea * Relaia proprietate public) # domeniu public

Dreptul de proprietate public( este acel drept de proprietate ce aparine statului sau unit(ilor administrativ>teritoriale i care are ca obiect bunuri care" prin natura lor sau printr>o dispo1iie special( a legii" sunt de u1 sau de interes public. Delimitarea dintre proprietatea public( i proprietatea privat( o reali1ea1( %ns(i +onstituia $om,niei %n art.13& alin.1. +onstituia nu se oprete doar la a defini proprietatea public(" ci prin prevederile art.13& alin.3 evidenia1( i bunurile care sunt e0clusiv obiect al propriet(ii publice@ bog(ii de
9

-n sensul c(" %n principiu" toate bunurile afectate folosinei publice fac parte din domeniul public" a se vedea +.'.G." s. cont. adm." dec. nr. 152B199#" %n %uletinul jurisprudenei &''(, D.3#9. ;olosina public( nu trebuie %ns( confundat( cu folosina colectiv(.

1#

orice natur( ale subsolului" c(ile de comunicaie" spaiul aerian" apele cu potenial energetic valorificabil i cele care pot fi folosite %n interes public" pla!ele" marea teritorial(" resursele naturale ale 1onei economice" alte bunuri stabilite de lege. /ste de reinut c(" uneori" legiuitorul folosete noiunea de <proprietate public(=" alteori pe aceea de <domeniul public=" astfel %nc,t se pune problema de a ti dac( e0ist( suprapunere %ntre cele dou( noiuni1 . Ca!oritatea opiniilor din doctrin( aprecia1( c( r(spunsul este afirmativ" %n sensul c( dreptul de proprietate public( are ca obiect bunuri aparin,nd domeniului public" %n alte cuvinte" domeniul public este format din bunurile proprietatea public( a statului sau a unit(ilor administrativ>teritoriale E!udeul" municipiul" oraul" comunaF" adic( din acele bunuri care" prin natura lor sau prin destinaia legii" sunt de u1 sau de interes public. Cenione1 totui" c( sunt i autori care deosebesc" pe de o parte" domeniul public %n sens larg" ce ar cuprinde toate bunurile care" indiferent de forma de proprietate Epublic( sau privat(F" prin natura lor sau printr>o dispo1iie special( a legii" trebuie p(strate i transmise generaiilor viitoare" iar" pe de alt( parte" domeniul public %n sens restr,ns" care ar cuprinde bunurile proprietatea public( a statului i a unit(ilor administrativ>teritoriale" precum i serviciile publice. '>a mai susinut in literatura de specialitate11 c( domeniul privat al statului i al unit(ilor administrativ>teritoriale nu constituie o parte a propriet(ii publice i c( proprietatea public( nu poate face parte din domeniul public sau din domeniul privat. 4umai bunurile din domeniul public alc(tuiesc obiectul propriet(ii publice i numai bunurile proprietate public( sunt inalienabile" cele din domeniul privat nef(c,nd parte din proprietatea public(. :adar" dac( bunurile din domeniul privat al statului i al unit(ilor administrativ>teritoriale ar constitui o parte a propriet(ii publice" ar fi i ele inalienabile potrivit art.13& din +onstituia $om,niei. 'e mai preci1ea1(" %n aceeai opinie c( regimul !uridic al propriet(ii private este identic" adic( garantat i ocrotit %n mod egal de lege" indiferent de titular@ stat" unit(ile administrativ>teritoriale" persoanele fi1ice sau !uridice" altele dec,t statul. -n literatura de specialitate s>a mai e0primat punctul de vedere c( bunurile care formea1( obiectul propriet(ii publice constituie domeniul public i se numesc bunuri domeniale" spre deosebire de celelalte bunuri care formea1( domeniul civil i care aparin propriet(ii private12.
1

+. 8,rsan" Drept civil" Drepturile reale principale" /d. :ll 8ecH" 8ucureti" 2 1. ;rancisc DeaH" Tratat de drept civil" +ontracte 'peciale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&. 12 :spa1ia +o!ocaru" Discuii privind noiunile de proprietate public( i proprietate privat( a satului sau a unit(ilor administrativ>teritoriale" %n $evista Dreptul nr.11B199)" pag.#5.
11

15

Toate aceste opinii evidenia1( un lucru foarte semnificativ" acela c( teoria domenialit(ii publice constituie o modificare esenial( adus( propriet(ii din dreptul civil" fie i numai dac( lu(m %n considerare principii ca inalienabilitatea i imprescriptibilitatea domeniului public. 6n punct de vedere destul de interesant l>a avut %n aceast( ordine de idei i prof. Gean Dermeulen 13 care preci1a c( <toate discuiile" care se ivesc %n !urul noiunii de domeniu public" nu pre1int( numai un interes de ordin teoretic" doctrinar" ci ofer( i un interes de ordin practic" domeniul public fiind supus unui regim !uridic special" care %l %ndep(rtea1( nu numai de regimul !uridic al propriet(ii individuale" ci c.iar i de regimul !uridic al domeniului privat al 'tatului supus dispo1iiilor Dreptului comun=. 'e poate conc.ide astfel c( bunurile care formea1( obiectul propriet(ii publice alc(tuiesc domeniul public i se numesc bunuri domeniale" spre deosebire de celelalte bunuri care aparin particularilor i formea1( domeniul civil.

%eciunea 0 Criteriul divi-)rii propriet)ii .n proprietate public) i proprietate privat) -n anali1a acestui obiectiv am constatat c( p(rerile sunt %mp(rite %n pofida reglement(rii pe care o face +onstituia $om,niei la art.13&. :stfel" prof. 2on ;ilipescu susine c(@ <proprietatea este public( sau privat( %n raport de titularul acesteia=1#. :ceast( opinie este ba1at( pe prevederile art.13& alin.2 din +onstituie care preci1ea1( c( proprietatea public( aparine statului sau unit(ilor administrativ teritoriale. 3 a doua opinie" ma!oritar(" spune c(@ <dispo1iiile normei constituionale" care %mpart proprietatea %n public( i privat(" nu au %n vedere criteriul titularului dreptului de proprietate" ci au %n considerare regimul !uridic diferit al bunurilor care fac obiectul uneia sau alteia dintre formele de proprietate=15. -n cuprinsul celui de>al doilea punct de vedere se mai aprecia1( c( se poate vorbi de domeniul public i de proprietatea privat( a statului" %n sensul de domeniu privat al acestuia" %ntruc,t bunurile proprietate privat( au acelai regim !uridic" indiferent de titular.
13 1#

Gean Dermeulen" +urs de drept administrativ" 8ucureti" 19#7. 2on ;ilipescu" Drept civil" Dreptul de proprietate i alte drepturi reale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&. 15 :spa1ia +o!ocaru" Discuii despre noiunile de proprietate public( i privat( a statului i a unit(ilor administrativ> teritoriale" %n $evista Dreptul nr.11B199).

1&

:cest punct de vedere este %nt(rit i de reglementarea din art.1 al 5egii nr.5#B199) privind circulaia !uridic( a terenurilor" %n care se prevede c( terenurile proprietate privat(" indiferent de titularul lor" sunt i r(m,n %n circuitul civil. De asemenea" am %n vedere i art.13& alin.3 din +onstituia $om,niei" care prevede drept criteriu interesul public cu a!utorul c(ruia pot fi determinate numai prin lege unele categorii de bunuri proprietate public(" al(turi de cele menionate e0pres de +onstituie. :cest punct de vedere a fost adoptat i de legiuitor" care %n 5egea nr.213B199) prin art.3>5 reglementea1( regimul !uridic al propriet(ii publice.

%eciunea 1 Criteriul di/tinciei dintre domeniul public i domeniul privat

+um am pre1entat anterior" +onstituia $om,niei face o enumerare" %n art.13& alin.3" a bunurilor care fac parte din domeniul public" menion,nd %n final" c( i alte bunuri stabilite de lege pot face parte din domeniul public. :adar" prin lege se poate trece un bun dintr>un domeniu %n altul" %ns( aa cum s>a preci1at i %n literatura !uridic(1& este vorba numai de trecerea de bunuri %n domeniul public. 'e poate %nt,lni i situaia %n care" s( se scoat( din u1 o anumit( cale de comunicaie" printr>o lege" ceea ce %nseamn( c( nu va mai face parte din domeniul public" put,nd astfel aparine domeniului privat. '>a constatat" aadar" necesitatea stabilirii acelui criteriu %n raport de care" s( se poate considera c( un bun aparine domeniului public sau domeniului privat. -n literatura de specialitate 17 %nt,lnim c,teva criterii de ba1(" cum ar fi@ > a2ectarea bunului@ %n aceast( situaie se consider( c( bunul afectat unui serviciu public aparine domeniului public. :cest criteriu a fost apreciat ca fiind prea larg" %ntruc,t ar %nsemna c( multe bunuri ar fi incluse %n domeniul public" at,ta timp c,t ele ar fi destinate serviciului publicA
1&

2on ;ilipescu" Drept civil" Dreptul de proprietate i alte drepturi reale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&. 17 2on ;ilipescu" Domeniul public i domeniul privat al statului i unit(ilor administrativ>teritoriale" %n $evista Dreptul" nr.5> &B199#" pag. 75 i urm.

17

> natura bunului@ %n acest ca1 se aprecia1( c( e0ist( bunuri" care prin natura lor" nu pot aparine particularilor" spre e0emplu" drumurile. :ceasta ar face ca toate bunurile care sunt susceptibile de proprietate particular( s( aparin( domeniului privat. 'e mai argumentea1( c( acest criteriu poate re1ulta din prevederile art.#7& din +odul civil" care %n partea final( stabilete c( aparin domeniului public toate p(rile din teritoriul $om,niei" care nu sunt proprietate particular(. 6n alt argument %l mai ofer( art.# alin.1 i art.5 alin.1 din 5egea nr.1)B1991 privind fondul funciar care prev(d c( bunurile prin natura lor sunt de domeniu public sau de domeniu privat. > a2ectarea bunului la u-ul direct al publicului+ deci nu a2ectarea lui la un /erviciu public . :ceste criterii nu %i g(sesc o !ustificare legitim( %n privina stabilirii apartenenei unui bun" fie la domeniul public" fie la domeniul privat. De aceea" ma!oritatea doctrinei aprecia1( c(" %n acelai mod %n care se face distincia dintre proprietatea public( i cea privat(" la fel i %n situaia diferenierii domeniului public de cel privat singurul criteriu este legea. *rin urmare" numai cu a!utorul legii putem aprecia dac( un bun aparine domeniului public sau domeniului privat. 5egea nr.213B199) %n art.# definete domeniul privat al /tatului sau al unit)ilor admini/trativ8teritoriale ar(t,nd c( el este alc(tuit din bunuri aflate %n proprietatea statului sau %n proprietatea unit(ilor administrativ>teritoriale i care nu fac parte din domeniul public" asupra acestor bunuri statul sau unit(ile administrativ>teritoriale av,nd drept de proprietate privat(. Dreptul de proprietate privat( al statului sau al unit(ilor administrativ>teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului !uridic de drept comun" dac( legea nu dispune altfel1). 5egiuitorul a considerat necesar s( se fac( urm(toarea preci1are Eart.&" 5egea 213B199)F@ fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unit(ilor administrativ>teritoriale i lucrurile dob,ndite de stat %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9" dac( au intrat %n proprietatea statului %n temeiul unui titlu valabil" respect,ndu>se +onstituia" tratatele internaionale la care $om,nia era parte i legile %n vigoare la data prelu(rii lor de c(tre stat. 8unurile preluate de stat f(r( un titlu valabil" inclusiv cele deinute prin vicierea consim(m,ntului" pot fi revendicate de fotii proprietari sau de succesorii acestora" dac( fac obiectul unor legi speciale de reparaie. Dalabilitatea titlului este apreciat( de instanele !udec(toreti abilitate cu aceast( competen( prin lege.

1)

+. 8,rsan" Drept civil" Drepturile reale principale" /d. :ll 8ecH" 8ucureti" 2

1.

1)

-n conformitate cu prevederile articolului nr.2& din 5egea nr.213B199) a fost elaborat( 5egea nr.1 B2 1 > 5ege privind regimul !uridic al unor imobile preluate %n mod abu1iv %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9" care stabilete19@ <2mobilele preluate %n mod abu1iv de stat" de organi1aiile cooperatiste sau de orice alte persoane !uridice %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9" precum i cele preluate %n ba1a 5egii nr.139B19# asupra rec.i1iiilor i nerestituite" se restituie" de regul( %n natur(" %n condiiile pre1entei legi. -n ca1urile %n care restituirea %n natur( nu este posibil( se vor stabili m(suri reparatorii prin ec.ivalent. E...F=. 5egea preci1ea1( tipurile de m(suri reparatorii i sensul e0presiei <imobile preluate %n mod abu1iv=. :stfel" m(surile reparatorii prin ec.ivalent trebuie s( constea %n compensare cu alte bunuri ori servicii oferite %n ec.ivalent de dein(tor" cu acordul persoanei %ndrept(ite" %n acordarea de aciuni la societ(i comerciale tran1acionate pe piaa de capital" de titluri de valoare nominal( folosite e0clusiv %n procesul de privati1are sau de desp(gubiri b(neti. *ot fi combinate m(surile reparatorii prin ec.ivalent. -n categoria imobilelor preluate %n mod abu1iv intr(2 @ > imobilele naionali1ate prin 5egea nr.119B19#) pentru valabilA > imobilele preluate prin confiscarea averii" ca urmare a unei .ot(r,ri !udec(toreti de condamnare pentru infraciuni de natur( politic(" prev(1ute de legislaia penal(" s(v,rite ca manifestare a opo1iiei fa( de sistemul totalitar comunistA > imobilele donate statului sau altor persoane !uridice pe ba1a unor acte normative speciale adoptate %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9" precum i alte imobile donate statului" dac( s>a admis aciunea %n anularea sau %n constatarea nulit(ii donaiei printr>o .ot(r,re !udec(toreasc( definitiv( i irevocabil(A > imobilele preluate de stat pentru neplata impo1itelor din motive independente de voina proprietarului sau cele considerate a fi fost abandonate" %n ba1a unei dispo1iii administrative sau a unei .ot(r,ri !udec(toreti %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie19)9A >imobilele preluate de stat %n ba1a unor legi sau a altor acte normative nepublicate" la data prelu(rii" %n Conitorul 3ficial sau %n 8uletinul 3ficialA >
19

naionali1area %ntreprinderilor

industriale" bancare" de asigur(ri" miniere i de transporturi" precum i cele naionali1ate f(r( titlu

imobilele preluate de stat %n ba1a 5egii nr.139B19# asupra rec.i1iiilor" i care nu au fost

:rt.1" 5egea nr.1 B2 1 privind regimul !uridic al unor imobile preluate %n mod abu1iv %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9. 2 :rt.2" 5egea nr.1 B2 1 > privind regimul !uridic al unor imobile preluate %n mod abu1iv %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9.

19

restituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensaii ec.itabileA > > orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil" astfel cum este definit la art.& alin.1 din orice alte imobile preluate f(r( titlu valabil sau f(r( respectarea dispo1iiilor legale %n 5egea nr. 213B199) privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteiaA vigoare la data prelu(rii" precum i cele preluate f(r( temei legal prin acte de dispo1iie ale puterii sau ale administraiei de stat. :cest act normativ pre1int( o deosebit( importan( pentru dreptul administrativ datorit( implic(rii directe a unor autorit(i ale administraiei publice %n procedurile de restituire21. %eciunea ( Caracterele domeniului public

*,n( la intrarea %n vigoare a 5egii nr.213B199) %n doctrin( s>au e0primat mai multe opinii %n leg(tur( cu caracterele domeniului public. :stfel %n literatura de specialitate recent( 22 se a!unge la evidenierea caracterelor domeniului public" plec,nd tocmai de la condiiile pe care trebuie s( le %ndeplineasc( un bun pentru a face parte din domeniul public@ > prin natur( sau destinaia e0pres( dat( de lege s( intre %n categoria celor care trebuie prote!ate i transmise generaiilor viitoareA > s( aib( semnificaia unei valori de interes public" %n sensul c( aparine patrimoniului cultural" istoric Esau de alt( natur(F naional sau" dup( ca1" este destinat unei utili1(ri de interes publicA > s( fie supus unui regim !uridic administrativ sau" dup( ca1" unui regim mi0t" de drept public i de drept privat" dar sub controlul regimului administrativA > s( fie %n proprietatea unei persoane de drept public E%n proprietate public(F sau %n pa1a unei persoane de drept public Ebunuri proprietate privat( care in de domeniul publicF. Iin,nd cont de cele pre1entate mai sus se consider( c( prima tr(s(tur( urm(rete s( scoat( %n eviden( c( nu toate bunurile din societate urmea1( a fi conservate pentru generaiile viitoare" ci numai anumite categorii de bunuri. -n virtutea e0istenei unor bunuri ce trebuie conservate pentru generaiile viitoare %n integralitatea lor" generaia pre1ent( are dreptul" dar i obligaia de a efectua doar operaiile necesare conserv(rii valorii bunului" %nl(tur,nd aciunea factorilor distructivi.
21

: se vedea art.1 din 5egea nr.1 B2 1 privind regimul !uridic al unor imobile preluate %n mod abu1iv %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9. 22 :ntonie 2orgovan" Tratat de drept administrativ" Dol. 22" /ditura 4emira" 8ucureti" 2 .

De asemenea" dac( bunurile proprietate public( sunt relativ uor de identificat" av,nd la ba1( %ns(i dispo1iiile constituionale" nu acelai lucru se poate spune i despre bunurile proprietate privat( care trebuie conservate" %ntruc,t la determinarea lor nu sunt suficiente criteriile legale" ci se impune o activitate comple0( de evaluare desf(urat( de autorit(ile administraiei publice. +ea de a doua tr(s(tur( este menit( s( reliefe1e c( bunurile din domeniul public dob,ndesc o importan( deosebit( din punct de vedere social" ele sunt valori destinate folosinei de interes public. De asemenea se face o distincie %ntre 2olo/ina direct) > dat( de natura lucrului Emersul pe strad(" sc(ldatul %n apa m(riiF" %n care folosina nu este supus( unor condiion(ri i este adesea gratuit( > i 2olo/ina indirect) > c,nd bunul este pus %n valoare printr>un serviciu public" organi1at de administraia public(. : treia tr(s(tur( a urm(rit s( evidenie1e c( bunurile domeniului public sunt supuse unui regim !uridic" care are ca not( caracteristic( apartenena la dreptul public" care %ns( poate fi un regim de drept public sau un regim e0clusiv mi0t" de drept public i de drept privat" %n care" %ns(" regimul de drept public are rolul .ot(r,tor" fiind regimul care domin(. :ceste considerente permit s( se conclu1ione1e" c( regimul de drept public este un regim al e0ercit(rii dreptului de proprietate public(" respectiv un regim de limitare a e0erciiului dreptului de proprietate privat(" consider,ndu>se %n prim plan valoarea naional(23. +a o re1ultant( a celor pre1entate" liti4iile care /e na/c .n urma e5ercit)rii re4imului de proprietate public) /unt liti4ii de contencio/ admini/trativ' 6ltima tr(s(tur( relev( faptul c( bunurile domeniului public sunt fie %n proprietatea persoanelor !uridice de drept public" fie %n pa1a lor. 'e impune totodat( i diferenierea %ntre dreptul de administrare a unui bun public de c(tre o regie autonom( ori instituie public(" respectiv regimul concesion(rii sau %nc.irierii unui bun public" i dreptul de pa1( i protecie care este un regim de utili1are a unui bun ca i c,nd ar fi din domeniul public dei este %n proprietate privat(. 3 alt( opinie2# a contestat prima tr(s(tur( menionat( mai sus" conform c(reia au fost incluse %n sfera noiunii de domeniu public i bunuri proprietate privat(" care %ns( av,nd o semnificaie istoric(" cultural(" artistic( deosebit(" fac parte din patrimoniul cultural naional i sunt supuse unui regim special de pa1( i protecie. :stfel" lu,ndu>se %n considerare reglementarea legal( a propriet(ii publice reali1at( prin +onstituie i prin 5egile nr.1))B199 i nr.&9B1991" iar ulterior prin 3rdonana 9uvernului nr.&)B199#"

23 2#

:ntonie 2orgovan" Tratat de drept administrativ" Dol. 22" /ditura 4emira" 8ucureti" 2 5iviu 9iurgiu" Domeniul public" $epere !uridice" /ditura Te.nica" 8ucureti" 1997.

21

s>a e0primat %ndoiala %n privina !usteei opiniei anali1ate25" favorabil( l(rgirii coninutului noiunii de domeniu public cu toate bunurile denumite bunuri de patrimoniu cultural naional i s>au adus urm(toarele argumente@ > noiunea de domeniu public evoc( ideea de proprietate public(" care" potrivit art.13& alin.2 din legea fundamental(" aparine numai statului sau unit(ilor administrativ> teritoriale" dar %n ca1ul bunurilor cu o semnificaie istoric(" cultural( sau artistic( deosebit(" dreptul de proprietate poate aparine i unor persoane fi1ice sau !uridice despre care nu se poate susine c( %l e0ercit( %n regim de drept publicA > e0istena unor limit(ri ale e0erciiului dreptului de proprietate privat( impuse unor asemenea persoane fi1ice sau !uridice" %n special cu privire la circulaia !uridic( a bunurilor" nu ec.ivalea1( cu scoaterea lor din circuitul civilA > pa1a i protecia bunurilor la care se refer( prima opinie" constituie atribute e0clusive ale titularului dreptului de proprietate" care nu trebuie confundate cu unele limit(ri ale e0erciiului acestui drept" spre a se !ustifica e0tinderea noiunii de domenialitate public(. *rin urmare" %n a doua opinie se conclu1ionea1( c( acestei categorii de bunuri nu %i sunt aplicabile regulile care alc(tuiesc regimul !uridic al domeniului public@ inalienabilitatea" imprescriptibilitatea i insesi1abilitatea. *rof. 2. C. 4edelcu consider(2&" %n ba1a 5egii nr.213 din 199) > c( un bun aparine domeniului public" dac( %ndeplinete condiiile urm(toare@ > prin natura lui sau potrivit unui te0t de lege s( fie de u1 sau interes public" aplic,ndu>i>se regimul de drept publicA > s( fie dob,ndit de stat sau de unit(ile administrativ>teritoriale prin modurile prev(1ute de lege27A > ca o consecin( a condiiei anterioare" a treia condiie este ca bunul mobil sau imobil respectiv s( aparin( statului sau unit(ilor administrativ>teritorialeA > s( fie e0pres determinat de lege" sau s( se %ncadre1e %n categoriile generic pre1entate de lege" ori s( %ndeplineasc( condiiile cerute pentru ca un bun s( aparin( domeniului public. %eciunea 9
25 2&

C. T. 3roveanu" Tratat de drept administrativ" /ditura +erma" 8ucureti" 199). 2. C. 4edelcu" :. 5. 4icu" Drept administrativ" /d. T.emis" +raiova" 2 2 27 : se vedea art.7 din 5egea 213B199).

22

Cla/i2icarea domeniului public /0ist(" evident" i %n privina acestui aspect numeroase opinii e0primate de autori de>a lungul evoluiei noiunii de domeniu public. 6n element comun al tuturor clasific(rilor date este considerarea legislaiei e0istente la acea dat(. :stfel" profesorul /rast Diti Tarangul2) identific( urm(toarele modalit(i@ 8 domeniul public maritim@ marea teritorial(" litoralul m(rii" lacurile s(rate care au f(cut parte din mare" porturile maritime i farurile cu tot utila!ul necesar navigaieiA 8 domeniul public tere/tru@ drumurile" oselele" podurile" etcA 8 domeniul public 2luvial@ cursuri de ap( navigabile" canalele de navi>gaie" cursurile de ap(A 8 domeniul public aerian@ spaiul de aer deasupra teritoriului statuluiA 8 cl)dirile a2ectate unui /erviciu public@ coli" universit(i" spitale" g(riA 8 obiectele mobile a2ectate unui /erviciu public@ materialul didactic din coli" c(rile din bibliotec(A 8 domeniul /acru@ obiectele afectate cultului. 6n alt autor" tot din perioada interbelic(" profesorul *aul 4egulescu29 clasific( domeniul public %n@ 8 domeniul public maritim@ marea teritorial(" (rmurile m(rii i porturile maritimeA 8 domeniul public aerian@ spaiul atmosferic m(rginit %ntre graniele statuluiA 8 domeniul public al r:urilor navi4abile i 2lotabile; 8 domeniul public tere/tru @ oselele" 1idurile" imobilele afectate %n mod direct i special unui serviciu public pentru a fi utili1ate %n vederea satisfacerii unui interes general i bunuri mobile pentru a fi folosite %n interes general. :duc,nd aceste clasific(ri %n lumina legislaiei noastre actuale constat(m o serie de modific(ri@ 1. +onstituia $om,niei3 instituie principii ca egalitatea cultelor" libertatea organi1(rii cultelor conform statutelor proprii" %n condiiile legii" toleranei" respectului reciproc i inter1icerii oric(ror forme" mi!loace sau aciuni de %nvr(!bire religioas(" ceea ce face ca obiectele de cult s( nu mai poat( fi afectate domeniului public" ci doar acelea ce sunt atribuite prin legeA

2)
29 3

*aul 4egulescu" Tratat de drept administrativ" vol. 2"193#. Codificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2

/rast Diti Tarangul" Tratat de drept administrativ rom,n" Tipografia 9lasul 8ucovinei" +ern(ui" 19##.
3.

23

2. +ategoria cl(dirilor afectate unui serviciu public nu mai este nici ea !ustificat(" %ntruc,t acestea sunt reali1ate cu a!utorul financiar direct al celor care le folosesc" fiind astfel vorba %n sens !uridic de proprietate privat(. 3 alt( clasificare" considerat( %n literatura noastr( !uridic( a fi una dintre cele mai reuite" este cea pe care o face %n doctrina occidental( contemporan( profesorul :ndre de 5aubadere31. :cesta a %mp(rit domeniul public %n dou( mari categorii@ > bunuri afectate u1ului publicA > bunuri afectate unui serviciu public. :utorul preci1ea1( i faptul c( pentru fiecare categorie e0ist( dependine domeniale accesorii. :stfel" %n ca1ul bunurilor afectate u1ului public se disting@ a. domeniul public maritim@ (rmurile m(rii" marea teritorial(" solul i subsolul m(rii teritorialeA b. domeniul public aerian@ spaiul atmosferic situat deasupra teritoriului naionalA c. domeniul public fluvial@ cursuri de ap( navigabile" lacuri navigabile sau flotabile" lacuri i canale intersectate de c(i navigabile ori flotabile" put,nd fi meninute prin decret al +onsiliului de 'tatA d. domeniul terestru@ c(ile de comunicaie publice" arborii de pe marginea drumurilor" lucr(ri publice subterane" .ale" piee" edificii de cult" b(i comunale" biblioteci publiceA e. domeniul public mobiliar afectat u1ului public@ documente de ar.iv(" obiecte de art(" colecii de c(ri ale bibliotecilor publice. De asemenea %n categoria bunurilor afectate unui serviciu public" se consider( a se %ncadra@ a. dependinele artificiale ale domeniului public natural@ porturi maritime i fluviale" lucr(ri de protecie %mpotriva inundaiilor" bali1eA b. domeniul public militar@ arsenale" ba1e navale i aerieneA c. domeniul public feroviar@ c(i ferate" g(ri" dependine ale g(rilorA d. domeniul mobiliar@ c(ri" documente de ar.iv(.

31

:ndre de 5aubadere" Droit administratif" cinJuieme edition" vol. 22" *aris" 197 .

2#

-ntr>o alt( opinie 32" se propune o clasificare a domeniului public" folosind urm(toarele criterii@ I' a. b. c. a. b. c. III' a. b. din punct de vedere al intere/ului pe care .l pre-int)< domeniul public de interes naional Edomeniul public naionalFA domeniul public de interes !udeean Edomeniul public !udeeanFA domeniul public de interes comunal Edomeniul public comunalF. bunuri ale domeniului public nominali1ate de +onstituieA bunuri ale domeniului public nominali1ate %n legiA bunuri ale domeniului public nominali1ate de autorit(ile administraiei publice %n ba1a din punct de vedere al naturii 6uridice a dreptului /tatului Eautorit(ii publiceF@ bunuri ale domeniului public ce aparin statului sau unit(ilor administrativ> teritorialeA bunuri ale domeniului public ce aparin propriet(ii private" dar afectat de dreptul de pa1( i

II' din punct de vedere al modului de determinare<

criteriilor stabilite de +onstituie i legi.

protecie al statului Edrept de poliieF. I=' din punct de vedere al modului de .ncorporare< a. b. =' a. b. =I' a. domeniul public naturalA domeniul public artificial. din punct de vedere al modului de utili-are de c)tre public< bunuri utili1ate directA bunuri utili1ate indirect" prin intermediul unui serviciu public. din punct de vedere al /erviciului public or4ani-at< bunuri care sunt puse %n valoare prin serviciul publicA

b. bunuri care mi!locesc reali1area unui serviciu public. =II' din punct de vedere al naturii bunurilor < a. b. domeniul public terestru Ebog(iile subsolului" c(ile de comunicaie i instalaiile domeniul public maritim Emarea teritorial(" apele maritime interioare" (rmurile m(rii" aferente" terenurile afectate utilit(ilor publice" re1ervaiile i monumentele naturii etcFA fale1a i pla!a m(rii" fundul apelor maritime interioare i al m(rii teritoriale" resursele naturale ale 1onei economice i ale platoului continental etc.FA

32

:. 2orgovan" Tratat de drept administrativ" vol. 22" /d. 4emira" 8ucureti" 2

25

c. d. e. cultFA f.

domeniul public fluvial Eapele de suprafa(" i1voarele de ape potabile" i1voarele de ape domeniul public aerian Espaiul aerian cuprins %n limitele si deasupra $om,nieiFA domeniul public cultural Eobiectele de art(" lucr(ri ar.itectonice" curi" palate" cet(i"

minerale" i1voarele de ape termale i orice i1voare care pot fi folosite %n interes publicFA

biserici" vestigii ar.eologice" monumente" ansamblurile i siturile istorice" cronice" manuscrise" obiecte de domeniul public militar Eca1(rmile" 1idurile de ap(rare" amena!(rile genistice i

diferitele tipuri de ad(posturi" c(ile de comunicaie militar(" c(ile de telecomunicaii militare" armamentul i muniia" parcul de maini etcF. :utorul acestei opinii preci1ea1( la finalul clasific(rii c( nu a reinut o categorie special( de bunuri imobile sau mobile" afectate unui serviciu public" pentru c( acestea se integrea1( la oricare din categoriile evocate mai sus" fiind sub%nelese.

2&

CAPITOLUL III REGI!UL 3URI IC AL PU"LIC O!ENIULUI

$egimul !uridic al domeniului public repre1int( acel ansamblu de reglement(ri ce se aplic( bunurilor care fac parte din domeniul public al statului i al unit(ilor administrativ > teritoriale i totodat( ansamblul raporturilor !uridice care se stabilesc %ntre stat i unit(ile administrativ>teritoriale ca titulari ai dreptului de proprietate public( i celelalte persoane cu privire la bunurile %n cau1(33. $egimul !uridic al domeniului public" determinat prin lege" prin reglement(ri i !urispruden(" se caracteri1ea1( mai ales prin aspectul s(u e0orbitant din dreptul comun@ +odul civil" de fapt" nu se aplic( practic %n domeniul public. 'e preci1ea1( %n literatura de specialitate occidental( 3#" c( acest caracter e0orbitant se manifest( la dou( niveluri@ > primul este cel al prerogativelor pe care le deine administraia public(A > al doilea este repre1entat de sarcinile care cad asupra administraiei. 2deea general( prin care se poate e0plica e0istena unui astfel de regim e0orbitant este aceea a necesit(ii prote!(rii acelor bunuri" pe care administraia le folosete pentru reali1area obiectivelor sale de interes general.

33 3#

2. C. 4edelcu" :. 5. 4icu" Drept administrativ" /d. T.emis" +raiova" 2 *.ilippe 9eorges" Droit *ubliJue" & edition" 'ireK" 19)&.

27

'fera acestui regim !uridic a evoluat odat( cu modific(rile survenite i %n cadrul noiunii de domenialitate public(" ceea ce a dus ast(1i la evidenierea c,torva dintre cele mai importante reguli aplicabile %n cadrul regimului !uridic al domeniului public@ 1F 2F 3F #F moduri speciale de delimitare %n ceea ce privete determinarea limitelorA regimul special al lucr(rilor publice %n privina amena!(riiA modalit(i speciale de ac.i1iie" e0propriere i rec.i1iie %n ca1ul dob,ndiriiA regimul special de folosin( al bunurilor domeniale de c(tre particulari.

%eciunea & Prero4ativele admini/traiei .n ceea ce privete domeniul public

&'&'

%arcinile de vecin)tate /tabilite .n pro2itul domeniului public

Doctrina france1(35 aprecia1( c( domeniul public beneficia1( de sarcinile de vecin(tate ale dreptului comun" f(r( %ns( ca reciproca s( e0iste. Cai mult" domeniul public beneficia1( de servituile administrative ce depind de propriet(ile %nvecinate" servitui care sunt stabilite" nu prin +odul civil" ci prin numeroase te0te particulare. :ceste servitui administrative sunt fie obligaii de a nu face" fie de a face" fie obligaii Edar foarte rarF de a face" care se refer( la persoanele determinate ce dein sau utili1ea1( bunuri ale domeniului public. :cest tip de servitui administrative nu trebuie confundat cu servituile de utilitate public(" care sunt foarte numeroase Eca servituile de trecere pentru liniile electrice" telefonice" servitui de urbanismF. &'*' Protecia penal) a domeniului public

-ntruc,t acest domeniu este supus dispo1iiilor dreptului public" este firesc ca i sanciunile aplicabile %n ca1ul eventualelor %nc(lc(ri ale dreptului de proprietate public( s( fie i cele ale dreptului penal.

35

*.ilippe 9eorges" Droit *ubliJue" & edition" 'ireK" 19)&" pag..# 7.

2)

/ste vorba de puterea pe care o au autorit(ile administraiei publice de a conserva domeniul public apel,nd la instituiile din dreptul penal" %n acest conte0t doctrina france1( face o distincie %ntre contraveniile s(v,rite %n de1voltarea unui mic serviciu sau a unui mare serviciu. +ontraveniile de mic serviciu sunt date %n competena tribunalelor de drept comun" %n timp ce contraveniile de mare serviciu" constituind un tip special" sunt de competena tribunalelor administrative. :ceste din urm( contravenii sunt considerate a fi atentatele la domeniul maritim sau fluvial. Totodat( acest tip de contravenii este supus unui regim original@ > sanciunea nu este numai penal(" pentru c( prin aplicarea unei amen1i imediate se urm(rete a a!ute la obligaia de a repara pre!udiciul adusA > sanciunea e pronunat( de tribunalul administrativ" iar aciunea penal( se prescrie %ntr>un an" dei aciunea %n reparaie este imprescriptibil(.

&'0'

Capacitatea

autorit)ilor

admini/traiei

publice

cu privire la

admini/trarea domeniului public i privat al /tatului' 5egea nr. 215B2 !uridic(=. 5egea administraiei publice locale fiind ulterioar( 5egii privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia" prevederile sale sunt corelate cu prevederile celei de a doua. :stfel nu se mai fac preci1(ri ca acelea din art. # i art. 79 ale 5egii nr. &9B1991 republicat( privind definirea patrimoniului unit(ilor administrativ>teritoriale" asemenea preci1(ri nemaifiind necesare %ntruc,t 5egea nr. 213B199) clarific( aceste aspecte. 5egea administraiei publice locale se limitea1( la preci1area c(@ > autorit(ile administraiei publice locale administrea1( sau" dup( ca1" dispun de resursele financiare" precum i de bunurile proprietate public( sau privat( ale comunelor" oraelor i !udeelor" %n conformitate cu principiul autonomiei locale3&A > consiliul local administrea1( domeniul public i domeniul privat al comunei sau oraului37A > consiliul !udeean administrea1( domeniul public i privat al !udeului3).
3&
37

1 privind administraia public( local( prevede %n art. 19 c( !udeele" oraele

i comunele <sunt persoane !uridice de drept public. :cestea au patrimoniu propriu i capacitate

:rt.1 " 5egea nr.215B2 1 a administraiei publice locale. :rt.3) alin.2 lit.f" 5egea nr.215B2 1. 3) :rt.1 # alin.1 lit.f" 5egea nr.215B2 1.

29

-n 5egea administraiei publice locale Eart.19F se prevede c( unit(ile administrativ>teritoriale sunt persoane !uridice" condiie absolut necesar( pentru a putea avea capacitate deplin( din punctul de vedere al administr(rii domeniului public i privat. -n doctrina !uridic(" mai ales civil(" s>au formulat mai multe definiii ale persoanei !uridice39. *ersoana !uridic( este subiectul colectiv de drept adic( un colectiv de oameni care %ntrunind condiiile cerute de lege este titular de drepturi subiective i obligaii civile# . :utonomia local( %n comune" orae i !udee se reali1ea1( prin intermediul consiliilor locale alese i primarilor alei %n condiiile legii" respectiv prin intermediul consiliului !udeean ales. Din dispo1iiile +onstituiei $om,niei" re1ult( c( instituiile de stat Eautorit(ile administraiei publice centrale sau locale" autorit(ile !udec(toreti sau ale puterii legislativeF repre1int( categorii de form( organi1atorice care asigur( %ndeplinirea funciilor statului. *rin 5egea nr. 213B199) privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia s>au stabilit" competene concrete ale autorit(ilor administrative referitoare la domeniul public i privat. :stfel" art. )" prevede c( trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unit(ilor administrativ>teritoriale %n domeniul public al acestora se face" dup( ca1" prin .ot(r,re a 9uvernului" a consiliului !udeean" respectiv a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti ori a consiliului local" .ot(r,rile put,nd fi atacate la instana de contencios administrativ competent( %n a c(rei ra1( teritorial( se afl( bunul. Trecerea %n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societ(ilor comerciale" la care statul sau o unitate administrativ>teritorial( este acionar" se face numai cu plat( i cu acordul adun(rii generale a acionarilor societ(ii respective" %n lipsa acordului adun(rii generale a acionarilor bunurile societ(ii comerciale menionate pot fi trecute %n domeniul public numai prin procedura e0proprierii pentru cau1( de utilitate public(" dup( o !ust( i prealabil( desp(gubire" conform dispo1iiilor constituionale i 5egii nr. 5 B1991. Trecerea unui bun din domeniul public al statului %n domeniul public al unei unit(i administrativ> teritoriale se face la cererea consiliului !udeean" respectiv a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti sau a consiliului local" dup( ca1" prin .ot(r,re a 9uvernului. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unit(i administrativ>teritoriale %n domeniul public al statului se face la cererea 9uvernului" prin .ot(r,re a consiliului !udeean" respectiv a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti sau a consiliului local. Dreptul de proprietate public( %ncetea1( dac( bunul a pierit ori a fost trecut %n domeniul privat.
39 #

Lolanda /minescu" 'ubiecte colective de drept %n $om,nia" /ditura :cademiei" 8ucureti" 19)1. 9.eorg.e 8eleiu" Drept civil rom,n" 8ucureti" 1992.

Trecerea din domeniul public %n domeniul privat se face" dup( ca1" prin .ot(r,re a 9uvernului" a consiliului !udeean" respectiv a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti sau a consiliului local" dac( prin +onstituie sau lege nu se dispune altfel. Mot(r,rea de trecere a bunului %n domeniul privat este de asemenea atacabil( la instana de contencios administrativ competent( %n a c(rei ra1( teritorial( se afl( bunul. /videna contabil>financiar( a bunurilor care alc(tuiesc domeniul public al statului i al unit(ilor administrativ>teritoriale se ine distinct %n contabilitate" potrivit normelor metodologice elaborate de Cinisterul ;inanelor *ublice i aprobate prin .ot(r,re a 9uvernului. Cinisterele" celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale" autorit(ile publice centrale" consiliile !udeene" +onsiliul 9eneral al Cunicipiului 8ucureti i consiliile locale sunt obligate s( fac( %nregistrarea operaiunilor de modificare a regimului !uridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unit(ilor administrativ>teritoriale. -ntocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului se face" dup( ca1" de ministere" de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale i de autorit(ile publice centrale care au %n administrare bunurile respective" iar %ntocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al unit(ilor administrativ>teritoriale revine unor comisii special constituite" conduse de preedinii consiliilor !udeene" respectiv de primarul general al municipiului 8ucureti sau de primarii oraelor i comunelor.

%eciunea * Inalienabilitatea+ impre/criptibilitatea i in/e/i-abilitatea domeniului public $egula inalienabilit)ii#1 s>a instituit se pare" sub domnia lui +arol al 2N>lea" c,nd pentru a %nl(tura tendinele monar.ului de micorare a domeniului i pentru a ap(ra acest domeniu de aviditatea seniorilor" a fost adoptat( %n 15&& 3rdonana din Coulins" cunoscut( i sub denumirea de /dictul de la Coulins. -n urma instituirii acestei reguli" regele nu mai era proprietarul bunurilor domeniale. De aici i p,n( la sintagma de Odomeniu al coroaneiO nu a mai fost dec,t un pas" acela al consider(rii +oroanei > ce repre1enta emblem( distinct( de persoana" suveranului > ca proprietar al domeniului.

#1

:lbert /smein" +ours elementaire du droit francais a lPusage des etudiants de premiere annee" ed.1#" 'ireK" *aris.

31

-ntr>o opinie#2 s>a considerat c( <regula inalienabilit(ii repre1int( o consecin( a faptului c( asupra bunurilor din domeniul public" administraia nu are nici un drept de proprietate. : aliena %nseamn( a transfera proprietatea i nu se poate transfera proprietatea unui obiect al c(rui proprietar nu eti=. *otrivit unei definiii#3" <caracterul inalienabil presupune c( bunurile proprietate public( nu pot fi %nstr(inate sub nici o form(A ele pot fi numai date %n administrarea regiilor autonome" instituiilor publice sau pot fi concesionate ori %nc.iriate=. Dispo1iii privind caracterul inalienabil al domeniului public au fost f(cute i anterior +onstituiei##" %n legile nr.1)B1991 Eart.5 alin.2F i nr.&9B1991 Eart.7# alin.1" modificat %n art.)2 alin.1F. +u toate c( %n legea fundamental( se instituie numai principiul inalienabilit(ii" din acesta re1ult( i c( domeniul public este imprescriptibil. :cest caracter" impre/criptibilitatea" consecin( fireasc( a caracterului inalienabil" presupune" pe de o parte" c( bunurile proprietate public( nu pot fi dob,ndite prin prescripia ac.i1itiv(" iar" pe de alt( parte" c( sub aspect e0tinctiv" aciunea %n revendicare a bunurilor proprietate public( poate fi oric,nd e0ercitat(#5. :ceast( regul( a fost instituit( i prin dispo1iia art. 1)## din +odul civil" care prevede c( <nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care" prin natura lor proprie" sau printr>o declaraie a legii" nu pot fi obiecte de proprietate privat(" ci sunt scoase afar( din comer=. +u alte cuvinte" totdeauna c,nd bunuri din domeniul public" prin %mpre!ur(ri diverse" se g(sesc %n deinerea particularilor" statul i le poate reintegra %n proprietatea sa f(r( a fi obligat la vreo desp(gubire" particularul neput,nd invoca nici dob,ndirea pe calea u1ucapiunii" nici pe cea a posesiei de bun(>credin(. *rofesorul /rast Diti Tarangul#& f(c,nd consideraii %n leg(tur( cu aceste dou( reguli considera c( se poate discuta despre <o consecin( direct( a faptului c( domeniul public a fost afectat unui interes general. *entru ca bunurile imobile i mobile afectate unui interes general s( fie p(strate scopului pentru care au fost afectate" ele au fost declarate inalienabile i imprescriptibile. -n ca1ul acesta" problema privind principiul inalienabilit(ii i imprescriptibilit(ii domeniului public nu este o problem( cu privire la e0istena dreptului de proprietate" deoarece acest drept e0ist(" ci numai o problem( cu privire la modul cum acest drept de proprietate poate fi e0ercitat de administraie. /0erciiul dreptului de proprietate asupra domeniului public este restr,ns din cau1( c( bunurile servesc unui interes general. 8unurile din domeniul public sunt deci scoase numai din comer" ele sunt res extra comercium
#2 #3

M. 8ert.elemK" Traite du droit administratif" :rt.ur $ousseau" *aris" 1913" /d. D22. 2on Dogaru" Teodor ',mbrian" Drept civil rom,n" vol. 22" Teoria general( a drepturilor reale" /ditura /uropa" +raiova" 199&. ## Codificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2 3. #5 2on Dogaru" Teodor ',mbrian" Drept civil rom,n" vol. 22" Teoria general( a drepturilor reale" /ditura /uropa" +raiova" 199&. #& /rast Diti Tarangul" Tratat de drept administrativ rom,n" Tipografia 9lasul 8ucovinei" +ern(ui" 19##.

32

$egula inalienabilit(ii are totui un caracter relativ" %n sensul c( ea %i g(sete aplicabilitatea at,t timp c,t bunul se afl( %n domeniul public" ceea ce %nseamn( c( din momentul %n care respectivul bun iese din sfera domeniului public i intr( %n circuitul civil el pierde caracterele mai sus enunate. 5iteratura de specialitate#7 scoate %n eviden( urm(toarele sanciuni aplicabile %n situaia %nc(lc(rii regulii inalienabilit(ii bunurilor din domeniul public@ 1. v,n1area neprecedat( de o de1afectare regulat( a bunului este anulabil(" cu re1erva pl(ii unei indemni1aii cump(r(torului de bun( credin(A 2. administraia poate oric,nd s( e0ercite calea unei aciuni civile %n revendicarea bunului care %i aparineA 3. at,t timp c,t bunul se afl( %n posesia administraiei" toate aciunile prin care s>ar urm(ri o alienare definitiv( a bunurilor pot fi parali1ate prin invocarea e0cepiei de domenialitate public(. 'e aprecia1( %ns( c( se poate a!unge i la situaia %n care administraia renun( la a mai folosi mi!loacele pre1entate mai sus" ca1 %n care atitudinea sa este o veritabil( alienare definitiv( prin ratificare. +ea de>a treia tr(s(tur( a bunurilor care alc(tuiesc domeniul public este cea a in/e/i-abilit)ii. :ceasta presupune c( bunurile proprietate public( nu pot fi urm(rite silit" statul fiind pre1umat c( este %ntotdeauna solvabil" creanele asupra statului fiind garantate. -n doctrin(#) s>a considerat c( principiul insesi1abilit(ii ridic( o problem( %n ca1ul serviciilor publice industriale i comerciale" pentru c( aea1( %ntreprinderile publice %ntr>o situaie relativ privilegiat( %n raport cu cele private" f(c,ndu>le s( scape" sub un aspect important" regulilor de drept comercial. 5egea nr.213B199) reglementea1( prin art.11 regimul !uridic al propriet(ii publice preci1,nd c( >bunurile din domeniul public /unt inalienabile+ in/e/i-abile i impre/criptibile?' Te0tul legal dei consacr( faptul c( bunurile din domeniul public nu pot fi %nstr(inate" totui permite ca ele s( fie date %n administrare" concesionate sau %nc.iriate %n condiiile legii Eart.11 alin.1 lit. aF. ;aptul c( bunurile din domeniul public sunt insesi1abile se concreti1ea1( %n aceea c( ele nu pot fi supuse e0ecut(rii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale Eart.11 alin.1 lit. bF. 2mprescriptibilitatea bunurilor din domeniul public se materiali1ea1( %n faptul c( aceste bunuri nu pot fi dob,ndite de c(tre alte persoane prin u1ucapiune sau prin efectul posesiei de bun(>credin(. :rt.11 alin.2 din 5egea 213B199) sancionea1( cu nulitatea ab/olut) actele !uridice %nc.eiate cu %nc(lcarea prevederilor legale privind regimul !uridic al bunurilor din domeniul public.
#7

C. :ng.ene" C. 'tr(oanu. 3rganele administraiei de stat %n $.'.$." /ditura :cademiei" 8ucureti. 1971. #) 9. 8raibant" 5e droit administratif francais" Dallo1" 19))" Deu0ieme edition.

33

%eciunea 0 E5ercitarea dreptului de proprietate public) 0'&' Con/ideraii 4enerale /0ercitarea dreptului de proprietate public( pre1int( anumite particularit(i" fiind necesar s( se in( cont de anumite principii de ordin general#9. -n primul r,nd" trebuie avut %n vedere c( dreptul de proprietate public( pre1int( importan( deosebit( pentru asigurarea de1volt(rii sociale" deoarece aparine unor subiecte de drept care organi1ea1( %ns(i viaa social(" iar bunurile ce %i formea1( obiectul interesea1( societatea" astfel %nc,t modul de e0ercitare a dreptului de proprietate public( trebuie s( corespund( finalit(ii sale" anume asigurarea reali1(rii intereselor societ(ii" %n ansamblul ei. -n al doilea r,nd" titularii dreptului de proprietate public( sunt" %n principal" subiecte de drept public" iar %n aceast( calitate apar ca purt(toare ale unor prerogative de putere %n e0ercitarea funciilor statale cu care sunt %nvestite" potrivit +onstituiei i legilor care le organi1ea1( activitatea. -n al treilea r,nd" titularii dreptului de proprietate public( au un patrimoniu propriu" distinct de acela al altor subiecte de drept" iar %n aceast( calitate reali1ea1( nu numai e0ercitarea autorit(ii statale" dar sunt i persoane !uridice care pot participa i la raporturi de drept civil" %n condiiile determinate de lege. -n anali1a e0ercit(rii dreptului de proprietate public( trebuie avute %n vedere dispo1iiile constituionale %n materie" precum i prevederile din celelalte acte normative care determin( regimul !uridic al e0erciiului dreptului de proprietate public(5 . :stfel" potrivit art. 13& alin. # din +onstituie" bunurile proprietate public( pot fi date %n administrare regiilor autonome ori instituiilor publice" sau pot fi concesionate ori %nc.iriate. 5egea nr.213B199) dispune c(@ bunurile din domeniul public pot fi date" dup( ca1" %n administrarea regiilor autonome" a prefecturilor" a autorit(ilor administraiei publice centrale i locale" a altor instituii publice de interes naional" !udeean sau local Eart.12 alin.1FA concesionarea sau %nc.irierea bunurilor proprietate public( se face prin licitaie public(" %n condiiile legii Eart.15FA statul i unit(ile administrativ>teritoriale

#9
5

+. 8%rsan" Drept civil. Drepturile reale principale" /d. :22 8ecH" 8ucureti" 2 1" p. 1 5. +. 8%rsan" Drept civil. Drepturile reale principale" /d. :22 8ecH" 8ucureti" 2 1.

3#

pot da imobile din patrimoniul lor %n folosin( gratuit(" pe termen limitat" persoanelor !uridice f(r( scop lucrativ" care desf(oar( activitate de binefacere sau de utilitate public( ori serviciilor publice Eart.17F. -n sf,rit" potrivit art.12& din 5egea nr.215B2 1" consiliile locale i consiliile !udeene pot da %n folosin( gratuit(" pe termen limitat" bunuri mobile i imobile proprietate public( Edin patrimoniul unit(ilor administrativ>teritorialeF" persoanelor !uridice f(r( scop lucrativ" care desf(oar( activitate de binefacere sau de utilitate public( ori serviciilor publice. :rt.2 din 5egea nr.213B199) prevede c( <statul sau unit(ile administrativ>teritoriale e0ercit( posesia" folosina i dispo1iia asupra bunurilor care alc(tuiesc domeniul public" %n limitele i %n condiiile legiiO. Dreptul de proprietate public( se e0ercit( fie de c(tre titularii acestui drept" de regul(" prin intermediul unor subiecte de drept administrativ" fie prin intermediul unor subiecte de drept civil. Titularii dreptului de proprietate public( pot e0ercita acest drept %n temeiul capacit(ii lor de drept administrativ" ca purt(tori ai unor prerogative de putere. /0erciiul efectiv al dreptului de proprietate public( poate fi %ncredinat autorit(ilor publice centrale sau locale" care" dei nu devin titulari ai dreptului de proprietate public(" au %n patrimoniul lor un drept de administrare asupra bunurilor din domeniul public. :adar" %ntr>o asemenea ipote1(" e0erciiul dreptului de proprietate public( este supus unui regim de drept administrativ. /0erciiul dreptului de proprietate public( se reali1ea1( %ns( i prin intermediul unor subiecte de drept civil. :stfel" prin acte de putere sau prin contracte" bunurile proprietate public(" %n vederea punerii lor %n valoare" sunt %ncredinate unor persoane !uridice %nfiinate %n acest scop sau altor persoane !uridice ori unor persoane fi1ice. *rin urmare" administrarea bunurilor din domeniul public de c(tre regiile autonome ori instituiile publice" concesionarea" %nc.irierea sau darea %n folosin( gratuit( a acestor bunuri unor persoane !uridice sau fi1ice repre1int( forme !uridice de e0ercitare a dreptului de proprietate public(" %n patrimoniul acestor subiecte de drept civil va e0ista un drept de administrare E%n ca1ul regiilor autonome i al instituiilor publiceF sau" dup( ca1" un drept de concesiune ori un drept de folosin( E%n ca1ul altor persoane !uridice i al persoanelor fi1iceF cu privire la bunurile proprietate public(. Dreptul de administrare este efectul unui act de autoritate" %n sc.imb" dreptul de concesiune i dreptul de folosin( sunt efectele unor acte !uridice civile.

0'*' area .n admini/trare a bunurilor din domeniul public 35

:rt.12 alin.1 din 5egea nr.213B199) dispune c( <bunurile din domeniul public pot fi date" dup( ca1" %n administrarea regiilor autonome" a prefecturilor" a autorit(ilor administraiei publice centrale i locale" a altor instituii publice de interes naional" !udeean sau local=. *otrivit alin.2 al aceluiai articol" darea %n administrare se reali1ea1( prin .ot(r,re a 9uvernului Epentru bunurile din domeniul public al statuluiF sau" dup( ca1" prin .ot(r,re a consiliului !udeean" a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti ori a consiliului local Epentru bunurile din domeniul public al !udeelor sau" dup( ca1" al municipiilor" oraelor ori comunelorF. *entru a determina natura !uridic( a dreptului de administrare a bunurilor proprietate public( de c(tre regiile autonome i instituiile publice" trebuie s( avem %n vedere dou( categorii de raporturi !uridice@ <raporturile !uridice care se stabilesc %ntre" pe de o parte" titularii dreptului de proprietate public( Estatul i unit(ile administrativ>teritorialeF" iar" pe de alt( parte" titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate public( Eregiile autonome i instituiile publiceFA raporturile !uridice ce se stabilesc %ntre" pe de o parte" titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate public(" iar" pe de alt( parte" celelalte subiecte de drept=51. +,t privete prima categorie de raporturi !uridice" este de reinut c( titularii dreptului de proprietate public( %nfiinea1(" prin acte de autoritate Eemise de organele competente potrivit legiiF" subiectele dreptului de administrare a bunurilor proprietate public(" determin,nd i sfera de activitate a acestora" %n funcie de care .ot(r(sc ce bunuri proprietate public( le vor fi %ncredinate %n administrare. 'e observ( c( persoanele !uridice astfel %nfiinate sunt %n raporturi de subordonare fa( de titularii dreptului de proprietate public(. Deci" %n raporturile !uridice dintre titularii dreptului de proprietate public( i titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate public(" dreptul de administrare este supus unui regim !uridic administrativ. -n leg(tur( cu cea de a doua categorie de raporturi !uridice" este de reinut c( regiile autonome i instituiile publice" %n vederea reali1(rii scopului pentru care au fost %nfiinate Esatisfacerea unor interese publice sau %ndeplinirea unor servicii publice" %n alte cuvinte" asigurarea finalit(ii e0erciiului dreptului de proprietate public(F" particip( %n nume propriu la circuitul civil" intr,nd %n raporturi !uridice cu celelalte subiecte de drept" raporturi guvernate de normele !uridice civile.

51

+. 8%rsan" Drept civil. Drepturile reale principale" /d. :22 8ecH" 8ucureti" 2 1.

3&

:adar" dreptul de administrare a bunurilor proprietate public( este un drept real cu o natur( !uridic( mi0t(" at,t administrativ(" c,t i civil(" iar din aceast( calificare re1ult( importante consecine practice52. :stfel" tr(s(tura de drept administrativ a dreptului real de administrare ar e0clude opo1abilitatea sa fa( de titularii dreptului de proprietate public( 53" %n sensul c( acetia din urm(" prin organul competent potrivit legii" ar trebui s( aib( posibilitatea de a retrage unei regii autonome sau instituii publice dreptul de administrare a unor bunuri proprietate public(" fie %n scopul redistribuirii acestor bunuri Emenin,ndu>se forma de e0ercitare a dreptului de proprietate public( asupra acestora" adic( administrarea" %ns( de c(tre o alt( regie autonom( sau instituie public(F" fie %n scopul sc.imb(rii formei !uridice de e0ercitare a dreptului de proprietate public( asupra bunurilor respective Edin administrare %n concesionare sau %nc.iriere ori dare %n folosin( gratuit(F. -ns(" cel ce a fost titularul dreptului de administrare nu ar putea opune mi!loacele de ap(rare specifice dreptului civil Ede e0emplu" aciunea %n revendicare" aciunea posesorieF %mpotriva m(surilor luate cu privire la e0erciiul dreptului de proprietate public(" %ns(" dac( ar fi vorba despre luarea unor asemenea m(suri cu nerespectarea condiiilor prev(1ute de lege" ar avea la %ndem,n( calea unei aciuni %n contencios administrativ. +u toate acestea" art.12 alin.3 te1a a doua din 5egea nr.213B199) prevede c( <dreptul de administrare va putea fi revocat numai dac( titularul s(u nu>i e0ercit( drepturile i nu>i e0ecut( obligaiile n(scute din actul de transmitere=. :ceeai tr(s(tur( de drept administrativ face imposibil( de1membrarea dreptului de administrare a bunurilor proprietate public(" posibilitate specific( dreptului civil. 4atura civil( a dreptului real de administrare a bunurilor proprietate public( are drept consecin( opo1abilitatea dreptului respectiv fa( de celelalte subiecte de drept" deci" %mpotriva acestora" titularul dreptului de administrare poate recurge la mi!loacele de ap(rare specifice dreptului civil. De asemenea" aceeai natur( civil( permite e0ercitarea anumitor atribute EprerogativeF de drept civil asupra bunurilor proprietate public(" de c(tre regiile autonome i autorit(ile publice" direct si nemi!locit. -n acest sens" art.12 alin.3 te1a l din 5egea nr.213B199) prevede c( <titularul dreptului de administrare poate s( posede" s( foloseasc( bunul i s( dispun( de acesta" %n condiiile actului prin care i>a fost dat bunul %n administrare=.

52 53

9abriel 8oroi" Drept civil" Drepturile reale principale" /d. :ll 8ecH" 8uucreti" 2 D. 8re1oianu" Drept administrativ rom,n" /d. 5ucretius" 8ucureti" 199).

2.

37

*osesia regiilor autonome i a instituiilor publice" ca atribut al dreptului real de administrare a bunurilor proprietate public(" este asem(n(toare sub aspectul elementului material cu posesia e0ercitat( de titularul dreptului de proprietate public(" %ns( difer( elementul intenional" care este corespun1(tor doar coninutului dreptului real de administrare" iar nu dreptului de proprietate public(5#. ;olosina permite regiilor autonome i instituiilor publice s( %ntrebuine1e bunurile proprietate public(" %n vederea reali1(rii scopului pentru care au fost %nfiinate" %n puterea proprietarului i potrivit destinaiei bunurilor Eu1ul sau interesul publicF" %n virtutea acestei prerogative" titularii dreptului real de administrare pot dob,ndi" %n proprietate" fructele produse de bunurile proprietate public( pe care le administrea1(" %n acest sens" spre e0emplu" art.1& alin.2 din 5egea nr.213B199) stabilete c( %n ca1ul c,nd titularul dreptului de administrare direct( a %nc.eiat un contract de %nc.iriere a bunului proprietate public(" el are dreptul s( %ncase1e din c.irie o anumit( cot(>parte Erestul se face venit la bugetul de stat sau la bugetele localeF. -n anumite limite" determinate de e0ploatarea bunurilor conform destinaiei lor" regiile autonome i instituiile publice se bucur( i de o dispo1iie material( Espre e0emplu" ar putea s( efectue1e unele lucr(ri ce ar afecta substana lucrului" f(r( %ns( a>i sc.imba destinaiaA ar putea obine producteleF55. -n leg(tur( cu raporturile !uridice dintre titularii dreptului real de administrare a bunurilor proprietate public( i celelalte subiecte de drept" mai sunt de reinut i caracterele !uridice ale acestui drept" anume@ inalienabilitatea" imprescriptibilitatea i insesi1abilitatea.

0'0' Conce/ionarea bunurilor aparin:nd domeniului public

+oncesionarea bunurilor proprietate public( este evocat( de art.13& alin.# din +onstituie 5&" de art. 15 din 5egea nr.213B199)" fiind reglementat( de 5egea nr.219B199) privind regimul concesiunilor" cu preci1area c( acest act normativ este aplicabil i %n ceea ce privete concesionarea bunurilor proprietate privat(.

5# 55

+. 8%rsan" Drept civil. Drepturile reale principale" /d. :22 8ecH" 8ucureti" 2 1. 9abriel 8oroi" Drept civil" Drepturile reale principale" /d. :ll 8ecH" 8uucreti" 2 5& Codificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2 3.

2.

3)

:ceast( form( de e0ercitare a dreptului de proprietate public( presupune %nc.eierea unui contract de concesiune" %ns( raporturile !uridice dintre p(ri nu in doar de domeniul dreptului civil" ci trebuie avute %n vedere i elementele de drept public" care sunt pre1ente %n cadrul lor. *otrivit art.1 alin.2 din 5egea nr.219B199)" contractul de concesiune este acel contract prin care <o persoan(" numit( concedent" transmite pentru o perioad( determinat(" de cel mult #9 de ani" unei alte persoane" numit( concesionar" care acionea1( pe riscul i pe r(spunderea sa" dreptul i obligaia de e0ploatare a unui bun" a unei activit(i sau a unui serviciu public" %n sc.imbul unei redevene=. +oncesiunea de bunuri poate fi definit( ca acel contract prin care o autoritate public( permite unei persoane fi1ice sau !uridice private s( e0ercite posesia i s( foloseasc(" %n condiiile legii i ale contractului de concesiune" un bun ce aparine domeniului public sau privat al statului ori al unit(ilor administrativ> teritoriale57. -nc.eierea contractului de concesiune este precedat( de o procedur( de concesionare" legea reglement,nd procedura concesion(rii prin licitaie public( Edesc.is( cu sau f(r( preselecieF" precum i procedura concesion(rii prin negociere direct(. :v,nd %n vedere c(" potrivit art.15 din 5egea nr.213B199)" <concesionarea sau %nc.irierea bunurilor proprietate public( se face prin licitaie public(" %n condiiile legiiO" ar urma s( se desprind( conclu1ia c(" procedura concesion(rii prin negociere direct( este aplicabil( doar bunurilor proprietatea privat( a statului sau unit(ilor administrativ>teritoriale Eprecum i activit(ilor sau serviciilor publiceF" nu %ns( i bunurilor proprietate public(. :rt. 5 alin. 1 din 5egea nr. 219B199) dispune c( au calitatea de concedent" %n numele statului sau al unit(ii administrativ>teritoriale" autorit(ile publice de la nivel central Eministere sau alte organe de specialitate ale administraiei publice centraleF pentru bunurile proprietate public( a statului Eori pentru activit(ile sau serviciile publice de interes naionalF" respectiv consiliile !udeene" consiliile locale sau instituiile publice de interes local pentru bunurile ce le aparin %n proprietate public( Esau pentru activit(ile ori serviciile publice de interes localF. +onform alin. 2 al aceluiai articol" calitatea de concesionar o poate avea orice persoan( fi1ic( sau orice persoan( !uridic( de drept privat" rom,n( sau str(in(. )er a contrario, re1ult( c( persoanele !uridice de drept public nu pot avea calitatea de concesionar" %n sc.imb" %n privina persoanelor fi1ice sau a persoanelor !uridice de drept privat" nu pre1int( relevan( cet(enia ori" dup( ca1" naionalitatea acestora > ubi lex non distin*uit, nec nos distin*uere debemus

57

+. 8%rsan" Drept civil. Drepturile reale principale" /d. :22 8ecH" 8ucureti" 2 1.

39

+oncesionarul va pl(ti concedentului o redeven( proporional( cu beneficiile obinute din e0ploatarea bunului concesionat" care se face venit la bugetul de stat sau" dup( ca1" la bugetele locale" deci" concesiunea se face cu titlu oneros. :rt.2) alin.& din 5egea nr.219B199) inter1ice subconcesionarea" ceea ce confer( contractului de concesiune un caracter intuitu personae -ntruc,t concesionarul e0ercit( asupra bunului sau bunurilor proprietate public(" ce formea1( obiectul contractului de concesiune" posesia i folosina" put,nd s( culeag( fructele produse de acesta" re1ult( c( din contractul de concesiune i1vor(te un drept real opo1abil erga omnes i" %n anumite limite" opo1abil c.iar i concedentului pe durata e0istenei concesiunii. :cest drept real are o e0isten( limitat( %n timp la durata concesiunii" care nu poate fi mai mare de #9 de ani. /a poate fi prelungit( o singur( dat(" prin simplul acord de voin( al p(rilor" pe o perioad( egal( cu cel mult !um(tate din durata iniial( Eart. 3 alin. 3 din 5egea nr. 219B199)F. Titularul dreptului de concesiune nu are prerogativa dispo1iiei !uridice asupra bunurilor concesionate. 5a e0pirarea termenului concesiunii" concesionarul este obligat s( restituie" %n deplin( proprietate" liber de orice sarcin(" bunul concesionat" inclusiv investiiile pe care el le>a reali1at. +ontractul de concesiune poate s( %ncete1e@ > prin a!ungerea la termen" afar( de situaia prelungirii lui prin acordul p(rilor pentru o perioad( de cel mult !um(tate din durata sa iniial(A > prin denunarea unilateral( a contractului de c(tre concedent" %n ca1ul %n care interesul naional sau local impune o asemenea %ncetare" cu plata de desp(gubiri c(tre concesionar dac( acesta sufer( un pre!udiciu ca urmare a unei asemenea denun(ri unilaterale Eart. 35 lit. b din 5egea nr. 219B199)FA > prin re1iliere" %n ca1ul nee0ecut(rii culpabile a obligaiilor contractuale de c(tre oricare dintre p(rile sale Eart. 35 lit. c i d din 5egea nr. 219B199)FA > prin dispariia" dintr>un ca1 de for( ma!or(" a bunului concesionat" precum i %n ca1ul imposibilit(ii obiective a concesionarului de a>l e0ploata" prin renunare" f(r( plata unei desp(gubiri Eart. 35 nr. 219B199)F. De reinut c( litigiile referitoare la %nc.eierea" e0ecutarea i %ncetarea contractului de concesiune sunt de competena instanelor !udec(toreti de drept comun. lit. e din 5egea

0'1' @ncAirierea bunurilor ce 2ac parte din domeniul public

*osibilitatea %nc.irierii bunurilor proprietate public( este recunoscut( at,t de art. 13& alin. # din +onstituie5)" c,t i de alte acte normative. :stfel" art. 1# alin.1 din 5egea nr.213B199) dispune c( <%nc.irierea bunurilor proprietate public( a statului sau a unit(ilor administrativ>teritoriale se aprob(" dup( ca1" prin .ot(r,re a 9uvernului" a consiliului !udeean" a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti sau a consiliului local" iar contractul de %nc.iriere va cuprinde clau1e de natur( s( asigure e0ploatarea bunului %nc.iriat" potrivit specificului acestuia=. +ontractul de %nc.iriere se poate %nc.eia cu orice persoan( fi1ic( sau !uridic(" rom,n( ori str(in(" fie de c(tre titularul dreptului de proprietate" fie de c(tre titularul dreptului de administrare Eart. 1# alin. 2 din 5egea nr.213B199)F. -nc.irierea bunurilor proprietate public( se face prin licitaie public(" %n condiiile legii Eart.15 din 5egea nr.213B199)F. *otrivit articolului urm(tor din aceeai lege" sumele %ncasate din %nc.iriere se fac venit" dup( ca1" la bugetul de stat sau la bugetele locale" %n ca1ul %n care contractul de %nc.iriere se %nc.eie de c(tre titularul dreptului de administrare" acesta are dreptul s( %ncase1e din c.irie o cot(>parte %ntre 2 >25Q" stabilit(" dup( ca1" prin .ot(r,rea 9uvernului" a consiliului !udeean" a +onsiliului 9eneral al Cunicipiului 8ucureti sau a consiliului local prin care s>a aprobat %nc.irierea. :a cum s>a subliniat" spre deosebire de contractul de concesiune care conduce la naterea unui drept real asupra bunului concesionat" av,nd ca titular pe concesionar" contractul de %nc.iriere duce la naterea unui raport !uridic obligaional59. Cai preci1e1 c( litigiile privitoare la %nc.irierea bunurilor proprietate public( sunt de competena instanelor de drept comun.

0'9' reptul de 2olo/in) 4ratuit)

5) 59

Codificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2 3. +. 8%rsan" Drept civil. Drepturile reale principale" /d. :22 8ecH" 8ucureti" 2 1.

#1

*otrivit dispo1iiilor constituionale" art. 13&. alin. #" <bunurile proprietate public( EF pot fi date %n folosin( gratuit( instituiilor de utilitate public(=. :cest aspect este reglementat i de art. 17 din 5egea nr. 213B199)" care prevede c(@ <statul i unit(ile administrativ>teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor %n folosin( gratuit(" pe termen limitat" persoanelor !uridice f(r( scop lucrativ" care desf(oar( activitate de binefacere sau de utilitate public( ori serviciilor publice=. De asemenea" potrivit art. 12& din 5egea nr. 215B2 1" bunurile mobile i imobile proprietate public( a unit(ilor administrativ>teritoriale pot fi date %n folosin( gratuit(" pe termen limitat" persoanelor !uridice f(r( scop lucrativ" care desf(oar( activitate de binefacere sau de utilitate public( ori serviciilor publice. :adar" dreptul de folosin( gratuit(@ se nate prin acte ale autorit(ilor publice& " fiind@ > un este un drept real" deoarece permite titularului e0ercitarea unor prerogative asupra bunurilor primite %n folosin(A > este un drept temporar pentru c(" are ca obiect bunuri imobile proprietate public( a statului sau bunuri imobile i mobile proprietate public( a unit(ilor administrativ>teritorialeA > are ca beneficiari numai persoane !uridice f(r( scop lucrativ" care desf(oar( activitate de binefacere sau de utilitate public( ori serviciile publice. +,t privete regimul !uridic ai dreptului de folosin( gratuit(" se admite c( se aplic(" %n mod corespun1(tor" regulile referitoare la dreptul de administrare.

0'9' @ncetarea dreptului de proprietate public)

:rt. 1 din 5egea nr. 213B199) prevede dou( moduri de %ncetare a dreptului de proprietate public(" anume@ domeniul privat. Trecerea bunului din domeniul public %n domeniul privat se face" dup( ca1" prin .ot(r,re a 9uvernului" a consiliului !udeean" a +onsiliului 9eneral a Cunicipiului 8ucureti sau a consiliului local" pieirea bunuluiA trecerea bunului %n

&

9abriel 8oroi" Drept civil" Drepturile reale principale" /d. :ll 8ecH" 8uucreti" 2

2.

#2

afar( de ca1ul c,nd prin +onstituie sau prin lege se dispune altfel. Mot(r,rea respectiv( poate fi atacat(" %n condiiile legii" la instana de contencios administrativ %n a c(rei ra1( teritorial( se afl( bunul. 'ublinie1 %ns( c(" %n ca1ul %n care" un bun a devenit proprietate public( %n temeiul legii E%n sensul restr,ns al acestei noiuni" deci de act normativ emis de *arlamentF" atunci trecerea lui %n domeniul privat presupune un act normativ de cel puin aceeai for( !uridic(.

#3

CAPITOLUL I= !O URI E CON%TITUIRE A O!ENIULUI PU"LIC

%eciunea & !oduri 4enerale de con/tituire a domeniului public

'tatul pentru a>i reali1a obiectivele trebuie s( aib( un anumit patrimoniu" pe care s(>l e0ploate1e %n beneficiul satisfacerii interesului general. :t,t statul c,t i unit(ile administrativ>teritoriale posed( calitatea de persoane !uridice de drept public i ca atare i acel element prev(1ut de Decretul nr.31B195#" respectiv un patrimoniu. -n vederea procur(rii de bunuri i servicii necesare pentru obiectivele lor" statul i unit(ile administrativ>teritoriale pot %nc.eia acte !uridice de drept privat cu teri" astfel cele dou( p(ri contractante" se situea1( pe po1iii egale din punct de vedere !uridic" sau pot %nc.eia contracte administrative" %n care voina statului sau a unit(ilor administrativ>teritoriale primea1( %n raport cu cea a terilor. De altfel" domeniul public se mai poate constitui i prin trecerea unui bun din domeniul privat al administraiei %n domeniul public. -n literatura de specialitate&1 se aprecia1( c( e0ist( dou( procedee prin care se constituie domeniul public" dar care se aseam(n( foarte mult. :stfel se consider( c( .ncorporarea este un prim procedeu" care repre1int( actul !uridic sau fapta material( pe ba1a c(rora un anumit bun" de regul( imobil intr( %n domeniul public. +el(lalt procedeu este considerat a fi acAi-iia+ care repre1int( actul !uridic sau fapta material( pe ba1a c(rora un bun intr( %n patrimoniul general al unei persoane !uridice de drept public. 'e mai aprecia1( c( uneori aceste operaiuni se confund(" concur,nd deopotriv( la constituirea domeniului public" iar alteori" dei se reali1ea1( separat" produc acelai efect !uridic.

&1

5iviu 9iurgiu" Domeniul public" $epere !uridice" /ditura Te.nica" 8ucureti" 1997.

##

5iteratura de specialitate&2 %n %ncercarea de a evidenia modul %n care operea1( %ncorporarea face o delimitare a domeniului public natural de cel artificial. *rimul %i g(sete originea %n fenomene ale naturii i constituirea sa presupune at,t ac.i1iia c,t i %ncorporarea" %n mod simultan" a bunurilor %n domeniul persoanei !uridice de drept public. -n sc.imb" %n ca1ul domeniului public artificial" %ncorporarea nu se reduce la ac.i1iionarea bunului" ci implic( e0istena prealabil( a unui act !uridic de afectare sau de clasare" ultima noiune fiind folosit( mai ales %n ca1ul c(ilor de comunicaie rutiere sau fluviale" a bunurilor aparin,nd patrimoniului cultural naional. 'e mai aprecia1( c( afectarea constituie un act administrativ de autoritate" prin care autoritatea public( emitent( %i e0ercit( o prerogativ( decurg,nd" %n principal" din dreptul s(u de proprietate asupra bunului" iar operaiunea %n sine nu vi1ea1( practic" dec,t modul de utili1are a bunului f(r( a implica atribuirea a %ns(i dreptului de proprietate. 6nii autori sunt de p(rere" c( e0ist( o contradicie %n argumentaia opiniei mai sus citate" unde se consider( c( afectarea sau clasarea este un act !uridic prealabil" de natura unui act administrativ de autoritate care nu implic( atribuirea a %ns(i dreptului de proprietate" ci doar repre1int( o prerogativ( ce decurge" %n principal" din dreptul de proprietate al autorit(ii asupra bunului. 'e consider(" aadar c( nu se mai !ustific( definiiile date de autor noiunilor de <incorporare= i <ac.i1iie=" care au ca finalitate trecerea bunului %n patrimoniul domeniului public c,nd %nc( de la folosirea acelui act !uridic prealabil se statuea1( c( autoritatea are un drept de proprietate asupra bunului. *rof. 2. C. 4edelcu consider(m &3 c( unul din mi!loacele cele mai eficiente pe care statul i unit(ile administrativ>teritoriale %l pot folosi %n constituirea domeniului public %l repre1int( contractul admini/trativ+ in/tituie /ituat) la inter2erena dreptului public cu dreptul privat+ care" este instituia !uridic( ce apropie statul de persoanele fi1ice i !uridice particulare %ntr>un mod deosebit. 5egea nr.213B199) > privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia reglementea1( Eart.7")"9"1 F modul de constituire a domeniului public i a domeniului privat al statului. :stfel" te0tul legal preci1ea1( Eart.7F c( dreptul de proprietate public( se dob,ndete@ a. b. c. pe cale natural(A prin ac.i1iii publice efectuate %n condiiile legiiA prin e0propriere pentru cau1( de utilitate public(A d. prin acte de donaie sau legate acceptate de 9uvern" de consiliul

!udeean sau de consiliul local" dup( ca1" dac( bunul %n cau1( intr( %n domeniul publicA
&2 &3

5iviu 9iurgiu" Domeniul public" $epere !uridice" /ditura Te.nica" 8ucureti" 1997. 2. C. 4edelcu" :. 5. 4icu" Drept administrativ" /d. T.emis" +raiova" 2 2.

#5

e. f.

prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unit(ilor

administrativ>teritoriale %n domeniul public al acestora" pentru cau1( de utilitate public(A prin alte moduri prev(1ute de lege.

%eciunea * !oduri /peciale de con/tituire a domeniului public

Dincolo de posibilitatea de a>i ac.i1iiona bunuri %n condiiile legii" statului i unit(ilor administrativ>teritoriale le mai sunt recunoscute alte c,teva modalit(i e0pres reglementate %n +onstituie i %n legi" prin intermediul c(rora se e0ercit( asupra particularilor o constr,ngere %n temeiul puterii de stat i a reali1(rii interesului general. :ceste modalit(i speciale de constituire a domeniului public sunt@ R R e0proprierea pentru cau1( de utilitate public(A un alt mod special de constituire a domeniului public %l constituie rec.i1iiileA R acte de donaie sau legate acceptate de 9uvern" de consiliul !udeean sau de consiliul local" dup( ca1.

*'&' E5proprierea pentru cau-) de utilitate public) *'&'&' I/toric Dei dreptul roman nu a cunoscut nici o reglementare special( a e0proprierii pentru cau1( de utilitate public(" se aprecia1( c( e0ist( numeroase te0te %n Digeste care" pe cale secundar(" tratea1( aceast( materie&#. :stfel" %n lumea roman( se puteau %nt,lni dou( forme ale e0proprierii imobilelor@ cu sau f(r( desp(gubire. /0proprierea avea loc f(r( desp(gubire c,nd imobilul e0propriat se afla %n vecin(tatea unui drum public care urma s( fie ref(cut datorit( distrugerii sale de c(tre ape. 6n ca1 de e0propriere cu desp(gubire
&#

2on Dogaru" Teodor ',mbrian" Drept civil rom,n" vol.22" Teoria general( a drepturilor reale" /ditura /uropa" +raiova" 199&.

#&

prealabil( a proprietarului a fost prev(1ut printr>un senatuconsult din vremea lui :ugustus" prin care se autori1a scoaterea materialelor necesare din fondurile %nvecinate unui apeduct %n vederea efectu(rii reparaiilor&5. 3 considerare oficial( a e0proprierii pentru cau1( de utilitate public( a fost reali1at( %n Declaraia drepturilor omului din 2& august 17)9" care la art.17 reglementa urm(toarele@ <proprietatea fiind inviolabil( i sacr(" nimeni nu poate fi obligat s( o cede1e dec,t %n ca1ul c,nd necesitatea public( legal constatat( o va cere %n mod evident i cu condiia unei drepte desp(gubiri=. De asemenea prin Declaraia france1( a drepturilor omului din 3 septembrie 1791 s>a statuat dreptul de proprietate ca un drept natural i intangibil" opus suveranit(ii statului" a mai statuat c( nimeni nu poate fi e0propriat dec,t pentru cau1( de utilitate public( i numai dup( o !ust( i prealabil( desp(gubire&&. 5egiuitorul rom,n din 1)&& a reglementat prin art.19 din legea fundamental( e0proprierea pentru cau1( de utilitate public(" dup( ce e0ista de!a o reglementare normativ( repre1entat( prin 5egea de e0propriere pentru cau1( de utilitate public( publicat( la 2 octombrie 1)&#. :cest din urm( act normativ preci1a urm(toarele operaiuni@ 1. declaraia de utilitate public(A 2. determinarea bunurilor care urmau a fi e0propriateA 3. pronunarea de c(tre instana de !udecat( a .ot(r,rii de e0propriereA #. fi0area desp(gubirilor. 5egea la care s>a f(cut referire a fost abrogat( %n mod e0pres prin Decretul nr.#17B1979. : urmat mai apoi doar o reglementare normativ(" cea prev(1ut( %n art.5 din Decretul nr.5#5B195)" %n care se statua c(" pentru asigurarea terenurilor necesare construciilor sau pentru efectuarea altor lucr(ri sau aciuni de interes de stat" pot fi e0propriate" contra plat(" terenuri cu sau f(r( construcii" ce trec %n proprietatea statului libere de orice sarcini. *'&'*' Re4lementarea actual) 'ediul materiei %l constituie prevederile art. ## alin. 3 i & din +onstituia $om,niei" ale art. #)1 +od civil" ale 5egii nr. 33 din 2 iunie 199# privind e0proprierea pentru cau1( de utilitate public( i ale 5egii privind rec.i1iiile.

&5 &&

2dem. 5eon Duguit" M. Connier" 5es constitutions et les principales lois politiJues de la ;rance depuis 17)9" *aris" 1913.

#7

$eproduc %n continuare prevederile art. ## alin. 3 i alin.& pe considerentul c( acestea sunt fundamentul construciilor ulterioare" astfel@ <4imeni nu poate fi e0propriat dec,t pentru cau1( de utilitate public(" stabilit( potrivit legii cu o dreapt( i prealabil( desp(gubire= i respectiv <Desp(gubirile S...T se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau" %n ca1 de divergen( prin !ustiie=. /0proprierea pentru cau1( de utilitate public( este un mod originar de dob,ndire a propriet(ii const,nd %n trecerea forat( a unor bunuri determinate din proprietatea privat( %n proprietatea public( %n vederea satisfacerii unor necesit(i de interes naional sau local" dup( o dreapt( i prealabil( desp(gubire stabilit( prin %nvoial( sau pe ba1a unei .ot(r,ri !udec(toreti&7. Cenion,nd %ns( c(" prin sintagma Omod originarO autorii %neleg acel mod de dob,ndire care presupune constituirea dreptului de proprietate direct %n patrimoniul dob,nditorului" f(r( ca dob,ndirea s( provin( dintr>o transmitere a dreptului de proprietate. Cai mult c.iar" se consider( c( dei %n 5egea privind e0proprierea pentru cau1( de utilitate public( se vorbete despre transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse e0proprierii %n patrimoniul e0propriatorului" termenul OtransferO nu este sinonim cu cel de OtransmitereO" %ntruc,t statul dob,ndete dreptul de proprietate asupra bunului e0propriat contrar voinei fostului proprietar. :stfel" dac( ar e0ista un acord de voin( %ntre proprietar i stat" dob,ndirea propriet(ii nu ar mai avea loc pe calea e0proprierii" ci printr>un mod derivat > prin convenie. /0proprierea pentru cau1( de utilitate public(" %n raport cu celelalte modalit(i de constituire a domeniului public" are un caracter special" inclu1,nd>o al(turi de rec.i1iii %n categoria modurilor speciale de constituire a domeniului public.

*'&'0' Caracterele in/tituiei *ornind de la reglement(rile constituionale i de la cele legale" doctrina a considerat c( se desprind urm(toarele caractere al e0proprierii pentru cau1( de utilitate public(&)@ 1F 2F desp(gubireA 3F desp(gubirea poate s( fie sau stabilit( prin %nvoial( sau stabilit( pe ba1a unei .ot(r,ri !udec(toretiA
&7 &)

se poate solicita numai pentru utilitate public(" care la r,ndul ei poate privi fie interesul se reali1ea1( respect,nd o reglementare procedural( strict( i numai dup( o dreapt( i prealabil(

naional" fie interesul localA

2on Dogaru" Teodor ',mbrian" Drept civil rom,n" vol.22" Teoria general( a drepturilor reale" /ditura /uropa" +raiova" 199&. 2. :le0andru" :. 4egoi(" 2. 'antai" Drept administrativ" /ditura 3mnia" 8raov" 1999.

#)

#F

bunul care face obiectul e0proprierii" pentru cau1( de utilitate public( p(r(sete circuitul

civil i intr( %n sfera domeniului public al statului sau domeniului public al unit(ilor administrativ>teritoriale" dob,ndind caracterele@ inalienabilitate" imprescriptibilitate i insesi1abilitateA 5F pot fi e0propriate numai bunurile imobile proprietate privat( a persoanelor fi1ice sau a persoanelor !uridice cu sau f(r( scop lucrativ" precum i cele aflate %n proprietatea privat( a comunelor" oraelor" municipiilor sau !udeelor. <8unurile prev(1ute la art.7 alin. ultim din 5egea nr. 33B199# pot face obiectul e0proprierii pentru cau1( de utilitate public(=&9. :ceasta pentru c( este vorba de l(cauri de cult" monumente" ansambluri i situri istorice" cimitire i e0ist( alte prevederi legale care le au sub incidena lor" %ntruc,t sunt bunuri ce aparin domeniului public" astfel %nc,t nu pot face obiectul e0proprierii.

*'&'1' Condiiile e5proprierii ;inalitatea e0proprierii nu se poate reali1a f(r( %ndeplinirea c,torva condiii %n mod cumulativ. :stfel sunt necesare@ aB e5i/tena unei declaraii de utilitate public); Gustificarea acestui mod de dob,ndire a propriet(ii %n cadrul domeniului public se face prin e0istena unui interes naional sau local" care trebuie satisf(cut. :ceasta face ca mai %nt,i s( e0iste o declaraie de utilitate public(" care constituie obiectul de activitate pentru mai multe instituii publice 7 " %n mod distinct" dup( cum urmea1(@ > de *arlament" atunci c,nd sunt suspuse e0proprierii l(cauri de cult" monumente" ansambluri i situri istorice" cimitire" alte ae1(minte de valoare naional( deosebit( ori localit(i urbane sau rurale %n %ntregimeA > de 9uvern" %n ca1ul lucr(rilor de interes naional sau de interes local" iar %n acest ultim ca1 numai dac( lucr(rile se reali1ea1( pe teritoriul mai multor !udee i e0ist( de1acord %ntre preedinii consiliilor !udeene respectiveA > de consiliile !udeene i +onsiliul local al Cunicipiului 8ucureti %n situaia unor lucr(ri de interes localA

&9 7

2. :le0andru" :. 4egoi(" 2. 'antai" Drept administrativ" /ditura 3mnia" 8raov" 1999. :rt.7 din 5egea nr.33 din 2 iunie 199#" privind e0proprierea pentru cau1( de utilitate public(.

#9

> de c(tre o comisie format( din preedinii consiliilor !udeene" %n situaia %n care lucr(rile se e0ecut( pe teritoriul respectivelor !udee. -n privina declaraiei de utilitate public(" %n doctrin( se aprecia1( c(" aceasta fiind un act prin care se e0ercit( puterea de stat" %n temeiul principiului separaiei puterilor %n stat" tribunalul c.emat s( pronune e0proprierea nu va avea dreptul s( se pronune i asupra lucr(rilor care fac obiectul e0proprierii > dac( sunt sau nu de utilitate public( > ci doar va constata dac( e0ist( declaraia de utilitate public( sau dac( aceasta a fost emis( de autoritatea competent(" %n concordan( cu art. 23 alin. 2 din 5egea nr. 33B199#. /numerarea lucr(rilor de utilitate public( este f(cut( prin art. & din 5egea nr.33 din 2 iunie 199# privind e0proprierea pentru cau1( de utilitate public(" dar aceast( enumerare este e0.austiv(" urm,nd ca pentru orice alte lucr(ri" utilitatea public( s( fie declarat( prin lege" pentru fiecare ca1 %n parte Eart.7 alin.3F. De asemenea %n conformitate cu art. )>1 din acelai act normativ mai %nainte de a reali1a declaraia de utilitate public( este obligatorie efectuarea unei cercet(ri prealabile" al c(rei obiect este stabilirea eventualelor elemente care ar !ustifica interesul naional sau local al lucr(rii" iar re1ultatul acestei cercet(ri urmea1( s( fie consemnat %ntr>un proces>verbal %naintat 9uvernului sau" dup( ca1" +onsiliului Gudeean" respectiv +onsiliului 5ocal al Cunicipiului 8ucureti. bB e5i/tena unei publicit)i /peciale; :ceast( condiie presupune ca actul prin care se declar( utilitatea public( s( fie afiat la sediul consiliului local %n ra1a c(ruia este situat imobilul propus pentru e0propriere i totodat( s( fie publicat %n Conitorul 3ficial" %n ca1ul declar(rii utilit(ii publice de interes naional" respectiv %n presa local(" %n ca1ul utilit(ii publice de interes local. De la aceast( condiie e0ist( o e0cepie 71" actele prin care se declar( utilitatea public( %n vederea e0ecut(rii unor lucr(ri care privesc ap(rarea (rii i sigurana naional(. De asemenea" tot la +onsiliul local %n a c(rui ra1( se afl( imobilul supus e 0proprierii se depun propunerile de e0propriere ce cuprind planurile terenurilor i construciilor ce urmea1( a fi e0propriate" numele proprietarilor" ofertele de desp(gubire i procesul>verbal %n care s>a consemnat re1ultatul cercet(rii prealabile declaraiei de utilitate public(A totodat( ele se notific( %n termen de 15 1ile de la publicare" proprietarilor i titularilor altor drepturi reale pentru ca acetia s( le poat( consulta i c.iar s( poat( depune %nt,mpinare. cB e5i/tena unei 6u/te i prealabile de/p)4ubiri'
71

:rt.11" 5egea nr.33B199#

*rin !usta desp(gubire se %nelege o desp(gubire integral( care presupune at,t valoarea real( a bunului e0propriat" c,t i daunele provocate proprietarilor sau altor persoane %ndrept(ite" %nc,t s( nu e0iste un pre!udiciu patrimonial. -ntruc,t se poate %nt,mpla ca e0propriatul i e0propriatorul s( nu cad( la un acord %n privina desp(gubirii" legea a reglementat ca %n aceast( situaie rolul de a stabili desp(gubirea s(>i revin( instanei !udec(toreti > tribunalul !udeean. *entru aceast( ultim( situaie se formea1( de c(tre instan( o comisie de e0peri din care fac parte trei e0peri@ unul numit de instan(" altul de e0propriator" iar un altul de cel e0propriat. De asemenea tot conform legii 72" trebuie s( se in( seama la calculul desp(gubirilor de preul cu care se v,nd %n mod obinuit imobilele de acelai fel %n unitatea administrativ>teritorial( la data %ntocmirii raportului de e0perti1( i totodat( de daunele aduse proprietarilor sau altor persoane %ndrept(ite. -n conformitate cu prevederile legale73" valoarea daunelor va putea fi redus( dac( %n ca1ul unei e0proprieri pariale" partea de imobil r(mas( nee0propriat( va dob,ndi un spor de valoare" ca urmare a lucr(rilor ce se vor reali1a. 5egea7# mai reglementea1( totodat( i situaia %n care e0propriatorul cere o e0propriere parial(" d,ndu>i proprietarului dreptul de a putea cere e0proprierea total(" revenindu>i instanei rolul de a se pronuna %n aceast( cerere %n raport de situaia real(. 6na din obligaiile75 e0perilor %n aceast( etap( este s( defalce desp(gubirile cuvenite proprietarilor de cele cuvenite titularilor de alte drepturi reale" i" %n orice ca1" desp(gubirea dat( de instan( nu va putea cobor% sub cea oferit( de e0propriator" dar nici nu va putea crete peste cea cerut( de proprietar sau de alt( persoan( interesat(. 5egea7& mai reglementea1( !usta desp(gubire in,nd cont i de respectul cuvenit fiec(ruia astfel %nc,t %n situaia %n care obiectul ce presupune e0proprierea este constituit din cl(diri cu destinaie de locuin(" e0propriatorul va fi obligat i la a asigura un spaiu de locuit corespun1(tor persoanelor care ocupau locuinele %n mod legal" ca proprietari sau c.iriai. 4oiunea de prealabil( desp(gubire semnific( %n concepia legii 77 c( %ncetarea dreptului de proprietate al fostului proprietar i constituirea dreptului de proprietate al statului asupra bunurilor e0propriate are loc numai %n momentul %n care autorul e0proprierii a %ndeplinit toate obligaiile ce i>
72 73

:rt.2& alin.2" 5egea nr.33B199#. :rt.2& alin.#" 5egea nr.33B199#. 7# :rt.2# alin.#" 5egea nr.33B199#. 75 :rt.2& alin.3" 5egea nr.33B199#. 7& :rt.29 alin.2" 5egea nr.33B199#. 77 :rt.2) alin.1" 5egea nr.33B199#.

51

au fost impuse prin .ot(r,rea !udec(toreasc(" iar eliberarea titlului e0ecutoriu i punerea %n posesie a e0propriatorului se vor face %n termen de 3 de 1ile de la data %ndeplinirii obligaiilor de desp(gubire7). 5egea79 reglementea1( i o e0cepie de la caracterul prealabil al desp(gubirii. /ste vorba de ca1urile de e0trem( urgen( impuse de e0ecutarea imediat( a unor lucr(ri ce interesea1( ap(rarea (rii" ordinea public( i sigurana naional(" precum i %n ca1 de calamit(i naturale" c,nd stabilindu>se c( utilitatea public( a fost declarat(" instana poate s( dispun( punerea de %ndat( %n posesie a e0propriatorului" cu obligaia de a consemna %n termen de 3 de 1ile" pe numele e0propriailor" sumele stabilite drept desp(gubire. -n doctrin() s>a anali1at aceast( e0cepie %n privina abaterii de la principiul constituional instituit de art.##" alin.3" %ns( s>a a!uns la conclu1ia c( nu se %ncalc( norma constituional( %ntruc,t c.iar art.53 din +onstituie )1 reglementea1( posibilitatea restr,ngerii e0erciiului unor drepturi sau al unor libert(i" f(r( ca prin aceasta s( se aduc( atingere e0istenei dreptului sau libert(ilor" %n ca1uri care privesc" printre altele" ap(rarea siguranei naionale" a ordinii publice" pentru prevenirea consecinelor unei calamit(i naturale" adic( e0act ca1urile la care se refer( i te0tul de lege care permite deposedarea persoanelor e0propriate %nainte de a fi fost desp(gubite. *reci1(m c( %n literatura de specialitate recent( au fost f(cute i alte pre1ent(ri ale condiiilor e0proprierii. C>am oprit doar la una )2 dintre ele" cea %n care sunt evideniate urm(toarele condiii@ a. cau1a de utilitate public(A b. dreapta i prealabila desp(gubireA c. .ot(r,rea !udec(toreasc( de e0propriereA d. e0proprierea privete imobileleA e. titularul propriet(ii imobilului supus e0proprierii. /0erciiul dreptului de proprietate nu este discreionar nu numai datorit( limitelor stabilite de lege" ci %n primul r,nd datorit( limitelor constituionale %n cadrul c(rora se %nscrie i acest mod special de constituire a domeniului public" dup( cum s>a pre1entat anterior.

7) 79

:rt.31" 5egea nr.33B199#. :rt.32" 5egea nr.33B199#. ) 2on Dogaru" Teodor ',mbrian" Drept civil rom,n" vol.22" Teoria general( a drepturilor reale" /ditura /uropa" +raiova" 199&. )1 Codificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2 3. )2 2on ;ilipescu" Dreptul civil" Dreptul de proprietate i alte drepturi reale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&.

52

*'*' RecAi-iiile $ec.i1iia repre1int( un procedeu de ac.i1iie special( i %n mod forat a bunurilor mobile ce aparin unor persoane !uridice" ageni economici" instituii publice i persoane fi1ice" bunuri care astfel trec %n domeniul public al statului. *'*'&' %ediul materiei :cesta este repre1entat de 5egea nr.1 din 29 martie 197# privind rec.i1iiile" care a abrogat 5egea nr. 139 din 27 februarie 19# ce reglementa aceeai materie. *ornind de la sediul actualei reglement(ri se poate susine c( rec.i1iia repre1int( acea modalitate de trecere a bunurilor aparin,nd persoanelor fi1ice sau !uridice la dispo1iia Cinisterului :p(r(rii 4aionale" Cinisterului :dministraiei i 2nternelor sau altor organe de stat" %n scopul folosirii temporare" la solicitarea acestora i %n vederea asigur(rii ap(r(rii naionale" a ordinii publice i siguranei naionale" efectu(rii %n condiii optime a mobili1(rii pariale sau generale" concentr(rilor sau aplicaiilor" precum i %n celelalte ca1uri reglementate e0pres de lege.

*'*'*' Caracteri-are $ec.i1iia este condiionat( de proclamarea st(rii de necesitate" de declararea mobili1(rii pariale sau generale ori a st(rii de r(1boi" care permit astfel efectuarea rec.i1iiilor. 'e mai aplic( i %n ca1 de concentr(ri" aplicaii sau alte %mpre!ur(ri %n care interesele generale ale ap(r(rii (rii" ordinii publice i siguranei statului le reclam(. $ec.i1iia se mai poate aplica i %n scopul prevenirii sau %nl(tur(rii urm(rilor unor calamit(i naturale" epidemii" catastrofe sau pericole iminente cu caracter general. 3biectul rec.i1iiilor %l pot constitui at,t bunuri mobile c,t i prestarea de servicii din partea persoanelor fi1ice" %n ceea ce privete bunurile mobile" care aparin persoanelor !uridice sau persoanelor fi1ice" se efectuea1( trecerea acestora forat( %n domeniul public ori doar se trec temporar %n domeniul public. -n privina prest(rii de

53

servicii de c(tre persoanele fi1ice c.emate" %n doctrin()3 s>a apreciat c( pot fi considerate locaiuni de servicii forate. C(surile necesare pentru asigurarea rec.i1iiei de bunuri i a c.em(rii persoanelor fi1ice %n vederea prest(rii de servicii revin consiliilor locale pentru ap(rare. De asemenea se mai stabilete de c(tre 9uvern" %n timp de pace" care sunt cantit(ile sau procentele de predare a bunurilor ce se rec.i1iionea1( pe ministere" pe celelalte organe centrale i pe consilii locale. *otrivit legii)#" se pot rec.i1iiona mi!loace de transport auto" feroviare" navale" aeriene i cu traciune animal(" instalaii i te.nic( de aerodrom" de telecomunicaii" te.nic( de construcii" mi!loace i materiale topografice" piese de sc.imb" mi!loace de reparaii" carburani i utila!e pentru transportul acestora" cl(diri" terenuri" animale" fura!e i alte bunuri necesare forelor armate" personalului civil care le %nsoete pe acestea" autorit(ilor statului" sinistrailor" refugiailor" populaiei atinse de consecinele conflictului armat" pri1onierilor de r(1boi" inclusiv pentru asigurarea bunei funcion(ri i a bunei e0ploat(ri a c(ilor de comunicaie" a agenilor economici i instituiilor publice. $ec.i1iionarea bunurilor se va face %n ba1a unui ordin de predare emis de organele militare" care conine datele de identificare a organului emitent" temeiul legal al rec.i1iiei" datele de identificare a bunului" a proprietarului sau dein(torului s(u" precum i meniuni despre felul rec.i1iiei" locul i termenul de predare a bunului. De asemene se va %nc.eia un proces>verbal care va certifica predarea efectiv(. -n ceea ce privete desp(gubirile care se cuvin proprietarilor ale c(ror bunuri sunt rec.i1iionate" se stabilete c(" la cuantificarea lor se va ine seama de apartenena i natura bunurilor" de felul rec.i1iiei i de alte dispo1iii legale privitoare la evaluarea desp(gubirilor i plata muncii prestate" %n ca1ul cl(dirilor distruse" cuantumul desp(gubirilor se fi0ea1( %n conformitate cu normele !uridice similare e0proprierii unor astfel de bunuri" iar %n situaia bunurilor care nu au preuri stabilite" evaluarea desp(gubirilor se face de c(tre delegatul unit(ii beneficiare i de cel al consiliului local din localitatea unde s>a efectuat rec.i1iia" prin comparaie cu preurile produselor similare i %n raport de starea de u1ur( a bunurilor la data rec.i1iiei. 'e permite de asemenea celui nemulumit de nivelul desp(gubirii acordate s( introduc( aciune la instana !udec(toreasc( competent( %mpotriva unit(ii beneficiare. +u privire la actele efectuate %n timpul rec.i1iiei" menion(m c( acestea constituie acte administrative de autoritate i pot fi" ca atare" atacate la instana de contencios administrativ.

)3 )#

/rast Diti Tarangul" Tratat de drept administrativ rom,n" Tipografia 9lasul 8ucovinei" +ern(ui" 19##. De1i art.7 din 5egea nr.1 din 29 martie 197# privind rec.i1iiile.

5#

5u,nd %n considerare evoluia pe care aceast( instituie a cunoscut>o %n (ri democratice" s>a constatat )5 c( 5egea nr.1 B197# privind rec.i1iiile nu mai este %n concordan( cu situaiile economice" politice i sociale actuale" opinie %mp(rt(it( i de legiuitor" care nu nominali1ea1( e0pres rec.i1iia ca modalitate de dob,ndire a propriet(ii publice %n art.7 din 5egea nr. 213B199) privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia.

)5

2. :le0andru" :. 4egoi(" 2. 'antai" Drept administrativ" /ditura 3mnia" 8raov" 1999.

55

Acte normative

Con/tituia Rom:niei > modificat( i completat( prin 5egea de revi1uire a +onstituiei nr.#29B2 publicat( %n Conitorul 3ficial al $om,niei" *artea 2" nr.75) din 29 octombrie 2 Codul civil rom:n Le4ea nr'*&0C&DD7 8 privind proprietatea public( i regimul !uridic al acesteia Le4ea nr'&7C&DD& > privind fondul funciar Le4ea nr'(9C&DD* > republicat(" privind frontiera de stat a $om,niei Le4ea nr'&&1C&DD9 > a locuinei Le4ea nr'9&C&DD7 8 a minelor Le4ea nr' *&(C*EE& > a administraiei publice locale Le4ii nr'(1C&DD7 > privind circulaia !uridic( a terenurilor 5& . 3

Le4ea nr'&EC*EE& > privind regimul !uridic al unor imobile preluate %n mod abu1iv %n perioada & martie 19#5 > 22 decembrie 19)9 Le4ea nr'0&C&DDE 8 privind societ(ile comerciale Le4ea nr'&EC&DF1 > privind rec.i1iiile Le4ea nr'00C&DD1 > privind e0proprierea pentru cau1( de utilitate public(

"iblio4ra2ie /electiv)

Ale5andru+ A' Ne4oi)+ I' %antai > Drept administrativ" /ditura 3mnia" 8raov" 1999. A' Ne4oi)" Drept administrativ" /d. 'Klvi" 8ucureti" 199&. 57

Antonie Ior4ovan" Tratat de drept administrativ" vol. 2 i 22" /ditura 4emira" 8ucureti" 2 !' T' Oroveanu" Tratat de drept administrativ" /ditura +erma" 8ucureti" 199). =' Gile/cu" 4ote de curs" 6niversitatea 8ucureti" anul universitar 19)&>19)7. Ion ,ilipe/cu" Drept civil" Dreptul de proprietate i alte drepturi reale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&. ,ranci/c eaG" Tratat de drept civil" +ontracte 'peciale" /ditura :ctami" 8ucureti" 199&. C' ":r/an" Drept civil" Drepturile reale principale" /d. :ll 8ecH 8ucureti" 2 1. .

!' Nedelcu+ A' L' Nicu" Drept administrativ" /d. T.emis" +raiova" 2 A/pa-ia 2. Discuii privind noiunile de

Co6ocaru"

proprietate public( i proprietate privat( a statului sau a unit(ilor administrativ> teritoriale" %n $evista Dreptul nr.11B199). 3ean =ermeulen" +urs de drept administrativ" 8ucureti" 19#7. 5)

Liviu Giur4iu" Domeniul public" $epere !uridice" /ditura Te.nica" 8ucureti" 1997. Andre de Laubadere" Droit administratif" cinJuieme

edition" vol. 22" *aris" 197 . Paul Ne4ule/cu" Tratat de drept administrativ" vol. 2"193#.

Era/t iti Taran4ul" Tratat de drept administrativ rom,n" Tipografia 9lasul 8ucovinei" +ern(ui" 19##. !' An4Aene+ !' %tr)oanu. 3rganele administraiei de

stat %n $.'.$." /ditura :cademiei" 8ucureti. 1971. ' "re-oianu" Drept administrativ rom,n" /d. 5ucretius" 8ucureti" 199). G' HaAaria" Drept administrativ rom,n" /d. :nHarom" 2ai" 199).

59

S-ar putea să vă placă și