Sunteți pe pagina 1din 10

SCALA WECHSLER DE INTELIGEN PENTRU ADULI

SCURT ISTORIC
David Wechsler a elaborat att Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS-III), ct i WISC-III i WPPSI- ! "#scut $n o%nia, $n &'(), se %ut# cu *a%ilia, ase ani %ai tr+iu, $n "e, -or.! In &(/0, D! Wechsler $i ia doctoratul la Colu%bia 1niversit2, cu te%a ,,3#surarea reac4iilor e%o4ionale5! In &(/6 a *ost nu%it 7siholog-e* la S7italul Psihiatric 8ellevue, iar a7re ani %ai tr+iu, $n &(/(, a7are testul de inteligen4# care-i 7oart# nu%ele, test destinat s# %#soare inteligen4a la adul4i! Pre%isele cele %ai i%7ortante 7entru a7ari4ia ,,Scalei de inteligen4# 7entru adul4i5 sunt9 -e:7erien4a lui D, Wechsler din ti%7ul 7ri%ului r#+boi %ondial, cnd au *ost diagnostica4i %ilioane de recru4i; cu aceast# oca+ie, el i-a dat sea%a de li%itele ,,Scalei de inteligen4# Stan*ord8inet5 i %ai ales, de *a7tul c# ea nu 7re+enta 7rea %ulte garan4ii cnd era *olosit# ca test 7entru adul4i; -e:7erien4a sa ca 7ractician, $n 7erioada &(6<-&(/<, cnd i-a dat sea%a de li%itele %ultor teste 7sihologice; -e:7erien4a sa ca 7siholog clinician la S7italul 8ellevue din "e, -or.! =l i-a dat sea%a de necesitatea unui test care s# *ie %ai 7u4in $nc#rcat cu %aterial verbal, avnd %ai %ulte sarcini 7otrivite 7entru adul4i i cu %ai 7u4in accent 7e li%itele de ti%7! Wechsler 7leac# de la ideea c# acest instru%ent 7sihodiagnostic nu este o %#sur# a 7oten4ialului genetic inde7endent de e:7erien4#! Ceea ce %#soar# testul este re+ultatul unei interac4iuni co%7le:e $ntre de+voltarea biologic# i e:7erien4a subiectului! 3ai %ult, el consider# calitatea re+olv#rii testului ca *iind de7endent# de anu%i4i *actori noncognitivi! In &(0', de*inete inteligen4a ca *iind ,,un agregat sau o ca7acitate global# a individului de a ac4iona inten4ionat, de a gndi ra4ional i de a aborda e*icient %ediul s#u5! In &(>0, D!Wechsler revine asu7ra acestei de*ini4ii i, $n ur%a unei revi+ii, consider# inteligen4a ca *iind ,,ca7acitatea individului de a $n4elege lu%ea, de a ac4iona asu7ra ei i inventivitatea de a *ace *a4# 7rovoc#rilor i solicit#rilor acestei lu%i5! =ra evident 7entru el c# abordarea %ediului i%7lic# %ai %ult dect de7rinderile cognitive, i anu%e *actorii a*ectivi (e%o4ionali) i conativi (voin4a, str#duin4a)! Ast*el, Wechsler vedea inteligen4a general# ca 7e o

*unc4ie a 7ersonalit#4ii $ntregi i, totodat#, ca *iind %ultideter%inat#! Persoana %ai inteligent# este aceea care este ca7abil# s# aborde+e %ai e*icient solicit#rile vie4ii de ti7 abstract, 7ractic sau social! De aceea, di*eren4ierea dintre 7ersoane %ai inteligente i %ai 7utin inteligente recla%# o %#surare %ulti7l#, adic# a co%7orta%entelor cognitive, a*ective i conative!

SCALELE I I II DE INTELIGEN WECHSLER-BELLEVUE


Pri%ul test de inteligen4# al lui D! Wechsler (Wechsler-8ellevue) a *ost 7ublicat $n anul &(/(! =l a evitat conce7tul de vrst mental al lui A! 8inet, $n *avoarea %etodei de cotare ba+at# 7e scala de puncte a lui -er.es! ?n cadrul acestei scale, 7entru *iecare ite% se acord# un nu%#r de 7uncte 7entru r#s7unsul o*erit de subiect, acest nu%#r de7in+nd de nivelul de so*isticare al ite%ilor! @ alt# deosebire *a4# de testul lui 8inet o constituie *a7tul c# ite%ii nu %ai sunt gru7a4i 7e niveluri de vrst#, ci $n subteste, $n *unc4ie de con4inutul lor! De ase%enea, ite%ii au *ost aranAa4i $n ordinea di*icult#4ii lor! Scala de inteligen Wechsler-Bellevue cu7rindea9 a) ase subteste verbale9 -in*or%a4ii; -$n4elegere; -arit%etic#; -si%ilitudini; -vocabular; -%e%orarea ci*relor; b) cinci subiecte de 7er*or%an4#9 -co%7letarea i%aginii; -aranAarea i%aginii; -cuburi; -asa%blarea obiectului; -cod! Pri%ele ase subteste alc#tuiesc Scala verbal, iar celelalte cinci subteste alc#tuiesc Scala de performan! Deci e:ist# 7osibilitatea s# se calcule+e trei coe*icien4i de inteligen4# (BI), i anu%e9 -coeficientul de inteligen verbal (BIC), derivat din su%a scorurilor la toate cele ase subteste; -coeficientul de inteligen pentru performan (BIP), derivat din su%a scorurilor la toate cele cinci subteste de 7er*or%an4#;

-coeficientul de inteligen pentru ntreaga scal (BI global), derivat din su%a scorurilor la toate cele && subteste! Do4i aceti coe*icien4i au o %edie E &<< i o devia4ie standard (SD) E &0! Aceast# Scal de inteligen ur%#rea atingerea %ai %ultor obiective9 -testarea subiec4ilor nor%ali; -testarea subiec4ilor handica7a4i ($n 7lan lingvistic sau sen+orio-%otor); -testarea tulbur#rilor clinice; -testarea di+abilit#4ilor $n $nv#4are; -a7#rnd $n 7reaA%a celui de-al doilea r#+boi %ondial, Scala a *ost *olosit# i 7entru testarea 7ersonalului %ilitar i a veteranilor de r#+boi! Scala I Wechsler-Bellevue a *ost standardi+at# 7e un eantion de &!<'& de subiec4i albi din "e, -or. i din $%7reAuri%i! =i aveau vrsta $ntre &< i )< de ani i au *ost selecta4i $n *unc4ie de o serie de variabile, 7recu%9 vrsta, ocu7a4ia, nivelul de 7reg#tire! Indi*erent $ns# de buna inten4ie, este clar c# eantionul nu a *ost re7re+entativ 7entru $ntreaga 7o7ula4ie adult# din S1A! A doua *or%# a scalei, The Arm Wechsler, a *ost construit# $n anul &(F6, iar du7# $ncetarea r#+boiului, res7ectiv $n &(F), a *ost 7ublicat# o versiune %odi*icat# i e:tins#, sub denu%irea Wechsler-Bellevue Intelligence Scale ! II!

SCALA WECHSLER DE INTELIGEN PENTRU ADULI (WAIS)


Aceast# nou# variant# a *ost 7ublicat# $n &(00, *iind destinat# s# %#soare inteligenta adul4ilor cu vrsta $ntre &) i >0 de ani, o corec4ie 7entru ,,deteriorareGG *iind a7licat# la scorurile e:a%ina4ilor de la e:tre%itatea su7erioar# a nivelurilor de vrst#! Din 7unctul de vedere al con4inutului, nu e:ist# di*eren4e *a4# de variantele anterioare, adic# Scala verbal# cu7rinde ase subteste, iar Scala de 7er*or%an4# un nu%#r de cinci subteste, ite%ii *iind aranAa4i $n ordinea cresc#toare a di*icult#4ii! ?n cotarea r#s7unsurilor , scorul brut al e:a%inatului la *iecare subtest este convertit $ntr-un scor dintr-o scal# a scorurilor standard, care are %edia E&< i devia4ia standard E/! Su%a scorurilor scalate la cele ase subteste verbale este convertit $ntr-un "I verbal, iar su%a scorurilor scalate la cele cinci subteste de 7er*or%an4# este convertit# $ntr-un "I performan! A7oi, su%a scorurilor scalate la toate cele && subteste este convertit# $ntr-un BI al $ntregii scale ("I global)! Doate tabelele necesare acestei conversii, ce varia+# $n *unc4ie de gru7a de vrst# cronologic#, sunt 7re+entate $n cadrul #anualului WAIS! WAIS a *ost tradus i $n alte li%bi, inclusiv $n li%ba ro%n#, variant# care %ai este *olosit# i ast#+i de unii 7sihologi!

SCALA WECHSLER DE INTELIGEN PENTRU ADULI REVIZUIT (WAIS-R)


Scala Wechsler de inteligen pentru aduli ! revi$uit (WAIS ) a *ost 7ublicat# $n &('&! Deosebirile esen4iale *a4# de variantele anterioare sunt9 -utili+area li%baAului indi*erent de se:; -re7re+entarea $n subtestele Informaii i %ompletarea imaginii; -schi%b#ri %ai %ari $n subtestele &nelegere i Similitudini; -subtestul Informaii a *ost su7us celei %ai severe revi+ii, cu 6< de ite%i 7relua4i de la WAIS i nou# ite%i $nlocui4i! Schi%b#rile *a4# de WAIS &(009 Dest Scala verbal#9 In*or%a4ii (6() 3e%oria ci*relor(&F) Cocabular(F<) Arit%etic#(&F) ?n4elegere(&F) Si%ilitudini(&/) Scala de 7er*or%an4#9 Co%7letarea i%aginii(6&) AranAarea i%aginii(') Cuburi(&<) Asa%blarea obiectului(F) Cod((/) Dotal ite%i 6( &F /0 &F &) &F 6< &< ( F (/ De la WAIS &(00 6< &F // &6 &6 &< &F ) ( F (< De la WAIS &(00 substan4ial %odi*ica4i < < < & < & & < < < < "oi ( < 6 & F / 0 F < < /

Ci*rele din 7arante+e re7re+int# nu%#rul ite%ilor din cadrul subtestelor ce alc#tuiau varianta WAIS &(00! Dou# noi subteste (unul 7entru Abilitatea spaial i altul 7entru %#surarea 'ivelului de aspiraie) au *ost 7ro7use 7entru noua versiune a WAIS! Dotui, veri*ic#rile e:7eri%entale au condus la deci+ia de a nu le include $n noua scal#! Dar una din cele %ai se%ni*icative schi%b#ri se re*er# la ordinea ad%inistr#rii subtestelor! ?n ca+ul variantei anterioare se ad%inistrau $nti toate cele ase subteste verbale i, a7oi, toate cele cinci subteste de 7er*or%an4#! ?n varianta WAIS-(, subtestele sunt ad%inistrate $n ordine alternant#, res7ectiv9 &!In*or%a4ii (C) 6!Co%7letarea i%aginii (P) /!3e%oria ci*relor (C)

F!AranAarea i%aginii (P) 0!Cocabular (C) )!Cuburi (P) >!Arit%etic# (C) '!Asa%blarea obiectului (P) (!?n4elegere (C) &<!Cod (P) &&!Si%ilitudini (C) Se constat# c# WAIS-( con4ine acelai nu%#r i aceleai subteste 7recu% WAIS &(00!

Subtest din W.A.I.S. (pentru aduli)

ADMINISTRAREA I COTAREA REZULTATELOR Di%7ul total de a7licare este $ntre )< i (< de %inute, dar acesta 7oate varia $n *unc4ie de e:7erien4a e:a%inatorului i de 7ersonalitatea celui e:a%inat! Destul trebuie s# *ie a7licat $ntr-o ca%er# linitit#, bine ilu%inat# i aerisit#! =:a%inatul trebuie s# tie de ce r#s7unde la test, iar e:a%inatorul trebuie s# *ac# 7reci+#ri 7rivind natura testului9 $ntreb#rile sunt ordonate de la uor la greu; nu este de ate7tat ca o 7ersoan# s# reali+e+e 7er*ect la *iecare ite%! Du7# ce e:a%inarea a $nce7ut, subiectul trebuie s# *ie $ncuraAat, *#r# $ns# a i se s7une dac# r#s7unsul la un ite% este corect sau greit! C#nd se lucrea+# cu un anu%it subtest, %aterialele care nu sunt utili+ate sunt 4inute $n a*ara c%7ului 7erce7tiv al subiectului! Du7# a7licarea testului i conse%narea r#s7unsurilor $n %aietul de rspuns, scorul brut al e:a%inatului, la *iecare subtest, este convertit $ntr-un scor standard, ce a7ar4ine unei scale a scorurilor standard, cu o %edie E&< i o devia4ie standard (SD) E/! Cele ase scoruri scalate de la Scala verbal sunt $nsu%ate 7entru a da suma scorurilor scalate verbale! Cele cinci scoruri scalate de la Scala de performan sunt $nsu%ate 7entru a da suma scorurilor scalate de tip performan! Scorurile scalate la toate cele &&subteste sunt $nsu%ate 7entru a reali+a su%a scorurilor scalate

7entru $ntreaga scal#! Hiecare dintre cele trei su%e ale scorurilor scalate este a7oi convertit# $ntr-o valoare BI9 "I verbal) "I performan *i "I global! Hiecare dintre cele trei scale BI este ba+at# 7e o %edie E&<< i o devia4ie standard (SD) E&0, $n cadrul *iec#rui gru7 de vrst# al e:a%inatului!

PROCEDURA INTERPRETRII PE NIVELURI SUCCESIVE

Aceast# 7rocedur# este legat# de nu%ele lui I! Iroth-3arnat (&((>) i re7re+int# re+ultatul sinte+ei i integr#rii unor %odalit#4i de abordare ce a7ar4in lui !W! Ja%7haus (&((/), A! S! Jau*%an (&((<, &((F), K! L! Jra%er (&((/), K! A! "aglieri (&((/) i K! Sattler (&((6)! =ste vorba des7re un siste% de inter7retare o*erit clinicienilor, ce 7resu7une 7arcurgerea a cinci niveluri9 &) "ivelul I Inter7retarea "I global! Deter%inarea rangurilor 7ercentile i clasi*icarea BI! 6) "ivelul II Inter7retarea "I verbal i a "I performan, 7recu% i a scorurilor 7e *actori i a gru7urilor adi4ionale9 a) "I verbal "I performan (se inter7retea+# dac# C P este de &6 7uncte i %ai %ult); b) scoruri pe factori9 &nelegerea verbal) +rgani$area perceptual) (e$istena la distragere) ,ite$a de procesare (nu%ai la WISC); se inter7retea+# dac# a7ar di*eren4e se%ni*icative $ntre %edia la trei scoruri WAIS sau 7atru inde: WIS%-III i scorurile *actorului relevant; c)grupuri adiionale- categoriile lui Bannat ne) profilurile A%I./S%A.) gruprile lui 0orn1 /) "ivelul III Inter7retarea variabilit#4ii scorurilor la subteste (anali+a 7ro*ilului)! F) "ivelul IC Anali+a variabilit#4ii intrasubtest! 0) "ivelul C eali+area anali+ei calitative! Pentru calcularea scorurilor standard trebuie s# *ie utili+ate $n *or%ule scoruri corectate 7entru vrst#! Di*eren4a dintre scoruri este calculat# 7rin sc#derea scorului standard la un *actor sau gru7 din %edia tuturor scorurilor standard din cadrul acelui gru7! Aceast# 7rocedur# vi+ea+# att WAIS-(, ct i WIS%-(! Dei "I global este cel %ai stabil i cel %ai valid as7ect al scalelor Wechsler, se%ni*ica4ia sa devine %ai 7u4in i%7ortant# 7e %#sur# ce *luctua4iile cresc $ntre "I verbal *i performan, $ntre scalele 7e *actori sau cnd e:ist# un %ai %are grad de $%7r#tiere a scorurilor la subteste! ?n inter7retarea variabilit#4ii scorurilor la subteste trebuie s# se 7arcurg# ur%#torii 7ai9 a) stabilirea dac# *luctua4iile scorurilor la subteste sunt se%ni*icative; b) de+voltarea i7ote+elor 7rivitoare la $n4elesul *iec#reia dintre *luctua4iile scorurilor la subteste;

c) integrarea acestor i7ote+e cu in*or%a4iile adi4ionale relevante 7rivind cel e:a%inat! ?n vederea inter7ret#rii 7ro*ilului, trebuie s# *ie utili+ate tot ti%7ul scorurile corectate 7entru vrst#! Aceste scoruri, la subiec4ii ce de7#esc >0 de ani au *ost de+voltate de c#tre K! K! 2an, A! 3! Paolo, K!H! 3alec, =! I! Dangalos! Clinicienii trebuie s# *oloseasc# aceste doua seturi de nor%e $n %#surarea 7acien4ilor cu Al+hai%er sau cu de%en4#!

SCALA WECHSLER DE INTELIGEN PENTRU ADULI III (WAIS-III)

Aceast# variant# a *ost 7ublicat# $n &(>>, du7# cinci ani de activitate laborioas#, sub conducerea a doi directori de 7roiect9 David Duls.2 i KianAun Mhu! WAIS-III este un instru%ent 7sihodiagnostic ad%inistrat clinic individual 7entru %#surarea abilit#4ii intelectuale a adul4ilor cu vrsta $ntre &) i '( de ani! Dei 7reia $n %are %#sur# tr#s#turile 7redecesorilor ($n s7ecial WAIS i WAIS- ), el 7re+int# i unele nout#4i re*eritoare la standardi+are, con4inut, %ateriale *olosite i 7roceduri de ad%inistrare! 3ai concret, testul WAIS-III 7oate *i utili+at 7entru atingerea %ai %ultor sco7uri, i anu%e9 -ca test 7sihoeduca4ional 7entru 7lasarea elevilor $n coala secundar# i 7ostsecundar#; -7entru %#surarea di+abilit#4ilor de $nv#4are i 7entru deter%inarea su7radot#rii; -7entru 7redic4ia achi+i4iilor colare; -7entru 7lasarea unor subiec4i $n colile s7eciale; -7entru stabilirea unui diagnostic di*eren4ial $n ca+ul unor tulbur#ri neurologice i 7sihiatrice care a*ectea+# *unc4ionarea %ental#; -cercetare clinic#; -%#surarea intelectual# ca 7arte a selec4iei %anageriale i 7entru 7lasarea $n 7rogra%ele de *or%are i de+voltare! 3otivele care au stat la ba+a de+volt#riiacestei noi variante sunt ur%#toarele9 -%oderni+area nor%elor (etaloanelor), datorit# unui *eno%en real, i anu%e creterea valorii BI de-a lungul ti%7ului! ata de cretere ar *i de a7ro:i%ativ <,/ 7uncte 7entru *iecare an! Creterea valorii BI 7oate *i deter%inat# de cau+e 7recu%9 $%bun#t#4irile i %oderni+#rile din siste%ul de educa4ie, creterea calit#4ii nutri4iei, %odi*icarea $n sens 7o+itiv a condi4iilor de s#n#tate, creterea dise%in#rii in*or%a4iei! -nevoia de restandardi+are, inclu+nd un nu%#r %ai %are de subiec4i $n eantion!

-e:tinderea nivelurilor de vrst# ale subiec4ilor inclui $n lotul de standardi+are! Dac# 7entru WAIS- vrsta %a:i%# era >F de ani, 7entru WAIS-III li%ita de vrst# a *ost e:tins# 7n# la '( de ani! S7eran4a de via4# a cet#4enilor a%ericani a crescut i va crete $n continuare! -%odi*icarea unor ite%i, $n ur%a unor studii e%7irice i statistice, sau e:cluderea lor din subtestele de a7artenen4#! -%oderni+area %odului de alc#tuire i de 7re+entare a unor sti%uli! De e:e%7lu, la subtestul %ompletarea imaginii ite%ii au *ost redesena4i, %#ri4i i colora4i, devenind ast*el %ai atractivi! -e:tinderea $n Aos a scorurilor BI i creterea utilit#4ii clinice! Pentru "I global scorurile au cobort 7n# la F0, 7entru "I verbal 7n# la F', iar 7entru "I performan 7n# la F>! -renun4area $n %are %#sur# la %odul de a7licare a unor teste *olosind un ti%7 i%7us! Pentru 7ersoanele $n vrst# ase%enea restric4ii creea+# 7roble%e, deoarece vite+a lor de 7rocesare scade! -g#sirea unor noi %odalit#4i de %#surare a ra4iona%entului *luid! ?n cadrul variantei WAIS-III vo% reg#si subtestul (aionamentul matrice1 -$nt#rirea ba+ei teoretice! 3ulte cercet#ri au eviden4iat *a7tul c# WAIS-( nu avea ca7acitatea de a %#sura $n $ntregi%e *unc4ionarea cognitiv#! ?n consecin4#, WAIS-III va include i Scorurile Inde2) ce %#soar# 7atru *actori i anu%e9 &nelegerea verbal) +rgani$area perceptual) #emoria de lucru i ,ite$a de procesare! -leg#tura statistic# cu alte instru%ente 7sihodiagnostice cu% ar *i Wechsler Individual Achievement Test 3WIAT41 -testarea e:tensiv# a *idelit#4ii i validit#4ii! A *ost necesar# veri*icarea stabilit#4ii scalei, a validit#4ii sale concurente i a validit#4ii de construct! De ase%enea, s-a veri*icat utilitatea clinic# a scalei, aceasta *iind a7licat# 7e o %ai larg# categorie de 7acien4i cu de*icien4e neuro7sihologice! Con n!"! WAIS-III con4ine un nu%#r de &F subteste9 && dintre ele, chiar dac# au su*erit unele %odi*ic#ri, sunt re4inute din WAIS- ; dou# subteste sunt total noi9 (aionamentul matrice i Succesiunea liter-numr; un subtest, nu%it %utarea simbolului, nu este altceva dect o ada7tare du7# WISC-III! Na rndul lor, subtestele sunt gru7ate 7e cele dou# subscale, ast*el9

S!#$%&'& ()*#&'+ 6! Cocabular F! Si%ilitudini )! Arit%etic# '! 3e%oria ci*relor (! In*or%a4ii

S!#$%&'& ,)*-o*.&n+ &! Co%7letarea i%aginii /! Si%bol nu%#r-Cod 0! Cuburi >! a4iona%entul %atrice &<! AranAarea i%aginii

&&!?n4elegerea &/!Succesiunea liter#-nu%#r

&6! C#utarea si%bolului &F! Asa%blarea obiectului

?n a*ar# de cele trei scale (,erbal) 5erforman *i 6lobal), subtestele %ai 7ot *i gru7ate 7entru a calcula 7atru scoruri inde2 care, la rndul lor, vi+ea+# do%enii %ai ra*inate ale *unc4ion#rii cognitive! Acestea sunt ur%#toarele 9 &nelegerea verbal) +rgani$area perceptual) #emoria de lucru *i ,ite$a de procesare! A/. n $"*&*) 0 $%o*&*)! Din 7unct de vedere tehnic, %aterialele incluse $n ,,echi7a%entul5 testului sunt ur%#toarele9 -3anualul WAIS-III 7entru ad%inistrare i scorare -3anualul tehnic WAIS-III i W#S-III -Hoi de r#s7uns (60) -8rourile cu r#s7unsuri (60) -8roura cu sti%uli -Cutia cu cartonae 7entru aranAarea i%aginii -Cutia cu cuburi -Cutiile cu 7iese 7entru asa%blarea obiectului -Irila de scorare 7entru subtestul Simbol numr-%od -Irila de scorare 7entru subtestul %utarea simbolului Pentru a calcula scorurile BI i scorurile Inde: este necesar s# *ie a7licat# $ntreaga baterie, deci toate cele &/ subteste! =talonul 7entru WAIS-III se 7re+int# ast*el9

P*o%)n") S%o*!' 1I &/< i 7este &6< &6( &&< &&( (< &<( '< '( >< >( )( i sub C'&$ - %&*) =:ce74ional Su7erior Peste %edie 3edie Sub %edie 8orderline =:tre% de sc#+ut C!*#& no*.&'+ 6,6 ),> &),& 0<,< &),& ),> 6,6 E0&n" on *)&' 6,& ',/ &),& 0<,/ &F,' ),0 &,(

Du7# cu% se observ# din tabel, la o e:tre%itate ave% subiec4i care sunt su7radota4i i au un nivel de inteligen4# e:ce74ional i, la cealalt# e:tre%itate, sunt subiec4i care au un nivel al coe*icientului de inteligen4# e:tre% de sc#+ut, ceea ce $nsea%n# c# ei se caracteri+ea+# 7rin serioase dis*unc4ii intelectuale! Pentru ca a7licarea bateriei s#-i ating# obiectivele, trebuie res7ectate o serie de cerin4e 7rivind condi4iile *i+ice, i anu%e9 -ca%era de testere s# *ie bine ilu%inat#, ventilat# i *erit# de +go%ote sau alte *or%e de 7erturbare; -ni%eni $n a*ar# de e:a%inat i e:a%inator nu trebuie s# *ie 7re+ent $n ca%era de testare; -%obila utili+at# trebuie s# *ie con*ortabil# i 7otrivit# di%ensiunilor e:a%inatului; -su7ra*a4a %esei 7e care se 7un %aterialele testului s# *ie li7sit# de as7erit#4i; -e:a%inatorul s# *ie ae+at $n 7artea o7us# e:a%inatului, 7entru a observa %ai bine conduita acestuia! Hoarte i%7ortant este ca $ntre e:a%inator i e:a%inat s# se %en4in# $n 7er%anen4# un ra7ort o7ti%! ?n conclu+ie, se 7oate a*ir%a c# bateria WAIS-III, dei, $n esen4#, construit# 7e aceleai 7rinci7ii 7recu% 7redecesorii s#i i celelalte scale Wechsler (WIS%-III *i W55SI-(), se 7re+int# ca o nou# variant#, cu *oarte %ulte ele%ente noi, originale i cu caracteristici 7siho%etrice ce-i s7oresc gradul de $ncredere!

8I8NI@I AHI=9

3itro*an, "; 3itro*an N, Testarea psihologic1 Inteligena *i aptitudinile, =d! P@NI @3, Iai, 6<<0 #canu , Introducere n psihodiagno$a clinic, articol Internet Mlate 3(coord), Cre4u D, 3itro*an ", Ani4ei 3, 5sihologie-manual, =d! Ara%is, 8ucureti, 6<<0!