Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE SI TERMICE

1. GENERALITATI 1.1. Denumirea proiectului: 1. . In!e"titor: 1.#. A$re"a: 1.% &roiectant 'eneral : 1.( &roiectant $e "pecialitate)in"talatii: 1.* Co$ &roiect 1.+ Data intocmirii: Ianuarie 2013 1., -a.a $e proiectare: D.T.A.C.
I. INSTALATII SANITARE Acest proiect se refera la realizarea instalatiei sanitare a imobilului mai sus mentionat. La baza proiectarii au stat urmatoarele elemente: -partiul de ar itectura! fatadele si sectiunile" -situatia concreta de pe teren pri#ind amplasamentul retelelor de utilitati e$istente" -tema de proiectare prezentata de ar itect sau beneficiar " In conformitate cu Le%ea nr 10&1''(! fazele determinante in e$ecutia lucrarii sunt : - incercarea de etanseitate la presiune la rece si calitatea apei ! pentru conductele de apa rece! calda mena)era" - incercarea de etanseitate pentru conductele de canalizare. In conformitate cu Le%ea nr. 10&1''( ! pri#ind calitatea in constructii art. ( ! proiectul #a fi #erificat la cerintele de calitate A*! corespunzatoare specialitatii +Is +. II. DESCRIEREA LUCRARILOR In proiect s-au pre#azut urmatoarele cate%orii de instalatii sanitare: - instalatii de alimentare cu apa rece si calda " - instalatii de preparare a apei calde de consum " - instalatii de canalizare a apei uzate mena)ere " .1 In"talatii $e alimentare cu apa mena/era rece0 cal$a : Alimentarea cu apa potabila se #a realiza printr-un bransament contorizat la reteaua e$istenta in incinta comple$ului comercial. Conducte de distributie si le%aturi. Aceste instalatii au rolul de a asi%ura alimentarea cu apa pentru consum mena)er a armaturilor obiectelor sanitare din cladirea de locuit! la debitele si presiunile de utilizare normale. ,entru distributia apei calde in retea se #or folosi conducte de tipul ,,--Al. Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum! s-a pre#azut sa fie e$ecutata astfel: - coloanele amplasate in % ene! e$ecutate din tea#a rautitan fle$" - la baza fiecarei coloane de apa rece se #or monta robinete de sectionare pentru inc iderea distributiei de apa in caz de a#arie.

.e #or monta: - baterii pentru obiecte sanitare" -baterii amestecatoare cu monocomanda stati#e pentru la#oare si spalatoare" - armaturi de inc idere! retinere si re%la)" - robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic" - robinete de re%la) de colt! cu #entil " - robinete de retinere cu #entil si mufe. . In"talatia $e preparare a apei cal$e $e con"um: Apa calda mena)era necesara %rupului sanitar aferent spatiilor nou porpuse se #a prepara cu a)utorul boilerului electric cu #olumul de 10 lt. cu monta) sub la#oar. ,uterea electrica aferenta fiecarui boiler de la#oar este de ,el/1.201. .# In"talatia $e canali.are a apei u.ate mena/ere: In proiect au fost pre#azute: - instalatii de e#acuare a apei uzate mena)ere de la obiectele sanitare" Apele uzate mena)ere pro#enite de la obiectele sanitare montate in %rupurile sanitare aferente cladirii! sunt colectate si e#acuate prin cur%ere %ra#itationala la reteaua stradala de canalizare. In fiecare %rup sanitar se #or monta sifoane de pardoseala! la care se #a racorda minim un sin%ur obiect sanitar pentru mentinerea %arzii idraulice in sifonul de pardosela. -acordarea la canalizare a obiectelor sanitare se face cu tea#a din polipropilena i%nifu%a!a#and urmatoarele diametre! in functie de obiectul sanitar! dupa cum urmeaza: la#oar- D2 32 & 30 mm" spalator- D2 (0 mm" 1.C. 4 D2 110 mm" .ifon de pardosela D2 (0 mm. .e #or utiliza: - conductele de le%atura de la obiectele sanitare si coloanele pana la ni#elul pardoselii parter conducte din polipropilena pentru interior 5polipropilena de culoare %ri ,, 6 imbinate cu fitin%uri din polipropilena cu %arnituri " obiecte din portelan sanitar 5#as 1C complet ec ipat inclusi# sistemul de prindere in pereti! la#oar complet ec ipat inclusi# sistemul de prindere in pereti! cada de baie 6" rezer#or de apa pentru 1C de ' l! din polietilena montat pe #asul de 1C " spalator din ino$ cu cu#a si picurator.

Conductele orizontale de canalizare 5colectoarele6 din ,,! se #or sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 7 D. ,unctele fi$e se #or amplasa la fiecare tub! dupa mufa acestuia. Coloanele se #or sustine astfel: - pentru coloanele care sunt incastrate la ni#elul planseului! se #or monta cate doua bratari de % ida) la distanta de 1-2 m pe fiecare ni#el" - pentru coloanele care tra#erseaza planseele prin %oluri! pentru fiecare tub se #a pre#ede cate un punct si o bratara de % ida) la fiecare ni#el.

La baza si #arful coloanei se #or monta puncte fi$e. III. INSTALATII TERMICE Acest proiect se refera la realizarea instalatiei termice interioare a imobilului mai sus mentionat. ,entru proiectarea! ac izitionarea utila)elor si e$ecutia lucrarilor de instalatii la acest obiecti# s-au a#ut in #edere urmatoarele normati#e si standarde: 2ormati# I 13&2002 4 ,roiectarea si e$ecutarea instalatiilor de incalzire centrala" 2ormati# C 13(&8( 4 9$ecutia si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii" 2ormati# C (:&;( 4 <erificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente" .- 1'0; 4 1!2&'0 4 Instalatii de incalzire" .TA. ;132&;3 4 =asuri de si%uranta in instalatia de incalzire" Le%ea 10&'( 4 ,ri#ind asi%urarea durabilitatii! si%uranta in e$ploatare! functionalitatea si calitatea constructiilor. >n cadrul proiectului #or fi rezol#ate urm?toarele: instala@iile de Anc?lzire cu radiatoare electrice: instalatii de climatizare cu unitati aer conditionat tip multi split #.1. CARACTERISTICILE AM&LASAMENTULUI ,remise de calcul: calculul necesarului de caldura s-a efectuat in baza .TA.-urilor 1'0;&14';! 1'0;&24';! pentru: - zona climatica II - zona eoliana II - temperatura e$terioara : Te$t / - 1(C orientarile peretilor e$teriori ai cladirii . dimensionarea conductelor s-a efectuat pe baza #itezelor recomandate conform tabelelor in #i%oare! pentru incalzirea cu apa calda 80&:0C. %. DESCRIEREA LUCRARII %.1 In"talatii termice interioare Instalatiile termice interioare sunt formate din con#ectoare electrice electrice cu pro%ramator.In camere #or fi montate con#ectoare tip CNS 1 S cu o putere termica de 2 01! iar in %rupurile sanitare #or fi instalate con#ectoare tip CNS 11 S cu o putere termica de 1 01. .,e timpul #erii racirea se #a face cu a)utorul unitatilor de aer conditionat de tip .,lit. I2. INSTRUCTIUNI DE MONTA3 Instalatii sanitare se #or e$ecuta conf. 2ormati#ului I'-'3 si a 2ormati#ului pentru proiectarea ! e$ecutarea si e$ploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din mase plastice 2, 083-2003. Cu acordulul proiectantului! se pot utiliza si alte materiale! cu calitati cel putin e%ale sau superioare celor indicate in proiect 5 te#i ! fitin%uri ! etc6 . =ateriale si ec ipamentele utilizate la e$ecutia instalatiilor #or a#ea +A%rement te nicB eliberat de Comisia de A%rement Te nic in Constructii 4 =L,AT5conform CD- ;3'-';! Ane$a (6. La li#rare! acestea #or fi insotite de +Certificat de calitateB eliberat de producator. Toate materialele #or indeplini conditii de calitate conform I.E '000.

2. INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI E4&LOATARE 9$ploatarea instalatiilor sanitare se face conform prescriptiilor 2ormati#ului pentru e$ploatarea instalatiilor sanitare indicati# I'&1-1'':. 9$ploatarea instalatiilor sanitare Ancepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora! cand in#estitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu pre#ederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca instalatia poate fi data An folosinta. 9$ploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel Ancat aceasta sa mentina pe Antrea%a durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate care au caracter de obli%ati#itate: -rezistenta si stabilitate" -si%uranta An e$ploatare" -si%uranta la foc" -i%iena! sanatatea oamenilor! refacerea si protectia mediului" -izolatia termica idrofu%a si economie de ener%ie" -protectie impotri#a z%omotului. 9$ploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intrea%a perioada de utilizare a acestora! dar o atentie deosebita trebuie acordata An primii 2!3 ani! dupa darea An folosinta- perioada de rodare- in care apar multe defecte! determinate de defectiuni de fabricatie si e$ecutie! nedepistate la probele si receptiile finale. La e$ploatarea instalatiilor sanitare se #or respecta pe lan%a indicatiile din instructiunile de e$ploatare si pre#ederile incluse An: -fisele te nice ale aparatelor! utila)elor! ec ipamentelor si materialelor date de fabricant. ,rin Fe$ploatareaF unei instalatii sanitare se Antele% urmatoarele operatii: -controlul si #erificarea instalatiei pentru asi%urarea fuctionarii in re%im normal" -re#izia instalatiei " -reparatii curente" -reparatii capitale" -reparatii accidentale. Controlul si #erificarea instalatiei au caracter permanent! facand parte din urmarirea curenta pri#ind starea te nica a constructiei! care corelata cu acti#itatea de Antretinere si reparatii au ca obiecti# mentinerea instalatiei la parametrii proiectati. Controlul si #erificarea instalatiei se face pe baza unui pro%ram de catre personalul de e$ploatare. ,ro%ramul se Antocmeste de catre beneficiarul 5administratorul6 instalatiei! tinand cont de pre#ederile proiectului si de instructiunile de e$ploatare ale ec ipamentelor. ,ro%ramul #a cuprinde pre#ederi referitoare la Antrea%a instalatie! pe cate%orii de elemente ale instalatiei si pe operatiuni functionale! consemnate in instructiunile de e$ploatare ale instalatiei. -e#izia instalatiei se face periodic! conform indicatiilor mentionate la fiecare element de instalatie si are ca scop cunoasterea starii instalatie la un moment An #ederea luarii unor e#entuale masuri pentru ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati. -eparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau la o parte din acestea! care pot afecta buna functionare a Antre%ii instalatii sau a unei parti de instalatie. -eparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la re#izii sau pre#enti#! pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp. -eparatiile capitale se fac cu scopul ca! prin inlocuirea unor elemente de instalatie! sa se asi%ure functionarea instalatiei la parametrii pre#azuti in proiect sau la parametrii superiori acestora 5lucrari de modernizare6. ,erioada si data reparatiei se stabilesc An fuctie de constatarile facute cu ocazia re#iziilor si #erificarilor in decursul e$ploatarii! si de durata de #iata normata! a#andu-se in #edere %radul de uzura al elementelor instalatiei si influenta An e$ploatare 5pierderi de apa si ener%ie! reparatii repetate etc.6! frec#enta aparitiei defectiunilor! c eltuielile necesare remedierilor etc

-eparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptata a unor defectiuni! deteriorari sau a#arii a caror inlaturare imediata se impune pentru mentinerea instalatiei An stare normala de functionare si de si%uranta. .e recomanda cuplarea acti#itatii de intretinere si e$ploatare a instalatiilor sanitare cu alte tipuri de instalatii e$istente An cladire! cu care in multe cazuri se conditioneaza. 2II. MASURI DE &ROTECTIA SI IGIENA MUNCII La stabilirea solutiilor de proiectare! in conformitate cu : - 2D,= &2002 - -e%ulamentul pri#ind protectia si i%iena muncii in constructii =L,AT-1''3" -2orme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire-1'':! s-au a#ut in #edere: - asi%urarea conditiilor de i%iena prin instalatiile sanitare" - asi%urarea calitatii minime a apei potabile rece si calde" - stabilirea ni#elului ma$im admisibil al continutului de substante noci#e in apa potabila! pro#enite prin contactul cu peretii conductelor si ec ipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci si calde" - e#itarea sta%narii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila" - separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si-a altor retele de apa" - stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biolo%ica 5canalizare6" - stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi de#ersate in retelele de canalizare" ,e perioada de e$ecutie a lucrarilor se #or lua masurilor de protectie a muncii specificate in +-e%ulamentul pri#ind protectia si i%iena muncii in constructii - =L,AT 1''3B si a + 2ormelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii te nico-sanitare si de incalzire-1'':B. Intocmit! in%.