Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R13 Beius - Oradea Caiet de Sarcini

REFERINE ACTE NORMATIVE, NORMATIVE


TEHNICE SI STANDARDE
1
Lucrari de Reabilitare DN76 5 R13 Beius - Oradea Caiet de Sarcini
1. ACTE NORMATIVE
Ordinul nr. 58 / 1991
- Echipamentul indiidual de pr!tectie"
HG nr. 51 / 1992
- #asuri pentru imbunatatirea actiitatil!r de preenire si stin$ere a incendiil!r%
republicata in #"O" nr" &'()7")3"1''6"
Ordinul M..!.T.. nr. " / N / #$.#$.199$
- N!rme $enerale de preenire si stin$ere a incendiil!r"
Ordinul M.I. nr. $81 / #%.#$.199$
- N!rme $enerale de preenire si stin$ere a incendiil!r"
Ordinul M..!.T.. nr. 9 / N / 15.#$.199$
- Re$ulamentul priind pr!tectia si i$iena muncii in c!nstructii"
Ordinul nr. 8 / 2&.#1.199%
- N!rme speci*ice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalel!r prin
sudarea si taierea metalel!r"
HG. nr. 2"$ / 1%.#&.199%
- Re$ulament de receptie al lucraril!r de c!nstructii si instalatii a*erente
acest!ra"
Ordinul M.M.!.S. nr. 1$& / 1".#%.1995
- N!rme speci*ice de securitate a muncii pentru prepararea% turnarea
bet!anel!r si e+ecutia lucraril!r de bet!n armat si prec!mprimat"
O'G nr. 195/2##5
- Le$ea pr!tec,iei mediului"
()(* nr. $19/2##&
- Le$ea pr!tectiei muncii"
Indi+*,i- 1#& G. 12& SR %$8 / $ / 1998
- -r!duse de !tel pentru armarea bet!nului" -lase sudate"
Ordinul M.M.S.S. nr. 5#8 / 2#.11.2##2 0i Ordunul M.S.F. nr. 9$$ / 25.11.2##2
- N!rme $enerale de pr!tectie a muncii"
Ordin A.N.D. nr. 51$ / 2##2
- .nstruc,iuni tehnice priind pr!iectarea% e+ecu,ia% rei/ia 0i 1ntre,inerea
drenuril!r pentru drumurile publice"
2. NORMATIVE TEHNICE
N1r2*,i- C 11& / 198%
- E+ecutia lucraril!r de bet!ane pe timp *ri$ur!s"
N1r2*,i- ! 118 / 1999
2
Lucrari de Reabilitare DN76 5 R13 Beius - Oradea Caiet de Sarcini
- N!rmati de si$uranta la *!c a c!nstructiil!r"
N1r2*,i- I " / 1998
- N!rmati de si$uranta la *!c a c!nstructiil!r"
N1r2*,i- C 5& / 2##2
- N!rmati pentru eri*icarea calit3,ii 0i recep,ia lucr3ril!r de c!nstruc,ii 0i
instala,ii a*erente"
N1r2*,i- C!#12/1/2##"
- C!d de practica pentru pr!ducerea bet!nului"
N1r2*,i- NE #12 3 2 /2#1#
- N!rmati pentru pr!ducerea si e+ecutarea lucraril!r din bet!n% bet!n armat si
bet!n prec!mprimat"
- -artea 24 E+ecutarea lucraril!r din bet!n"
N1r2*,i- NE #1$ 3 2##2
- C!d de practica pentru e+ecutia elementel!r pre*abricate din bet!n% bet!n
armat si bet!n pre*abricat"
N1r2*,i- N! #"5 / 2##2
- N!rmati pentru utili/area materialel!r $e!sintetice la lucr3rile de c!nstruc,ii"
N1r2*,i- N! #9$ / 2##$
- N!rmati de pr!iectare a elementel!r c!mpuse din bet!ane de arste di*erite
si a c!nect!ril!r pentru lucrari de camasuieli si suprabet!nari"
$. STANDARDE
SR 1$" / 1995
- #ateriale hidr!i/!lante bitumate" #et!de de eri*icare
SR 1$8 / 199%
- Cart!ane bitumate"
SR &&2 / 2##2
- Lucr3ri de drumuri" 5$re$ate naturale de balastier3" C!ndi,ii tehnice de
calitate"
SR &&" / 2###
- 5$re$ate naturale 0i piatr3 prelucrat3 pentru lucr3ri de drumuri" C!ndi,ii
tehnice de calitate"
STAS %$8 / 1 / 1989
- -r!duse de !,el pentru armarea bet!nului" O,el bet!n laminat la cald" #3rci 0i
c!ndi,ii de calitate"
STAS %$8 / 2 / 1991
- -r!duse de !tel pentru armarea bet!nului" Sarma r!tunda tre*ilata"
3
Lucrari de Reabilitare DN76 5 R13 Beius - Oradea Caiet de Sarcini
SR EN 9$2 / $ / 1998
- .ncercari pentru determinarea caracteristicil!r $enerale ale a$re$atel!r"
-r!cedura si termin!l!$ie pentru descriere petr!$ra*ica simpli*icata"
STAS 1#$# / 1985
- #!rtare !bisnuite pentru /idarii si tencuieli "
STAS 191$ / 1$ / 198$
- 6eren de *undare" Determinarea caracteristicil!r de c!mpactare"
STAS 2111 / 199#
- Cuie din sarma de !tel"
STAS 291% / % / 1989
- Lucrari de drumuri si de cale *erata" Determinarea m!dulului de de*!rmatie
liniara"
STAS 291& / 198"
- Lucr3ri de drumuri 0i cale *erat3" -r!te7area talu/uril!r 0i 0an,uril!r" -rescrip,ii
$enerale de pr!iectare"
STAS %&#& / 198#
- 5$re$ate naturale $rele pentru m!rtare 0i bet!ane cu lian,i minerali" #et!de
de 1ncercare"
STAS 5#88 / 19"5
- Lucrari de arta" 8idr!i/!latii" -rescriptii de pr!iectare si de e+ecutie"
STAS &&5" / 2 / 1989
- Elemente pre*abricate din bet!n% bet!n armat si bet!n prec!mprimat" Re$uli
si met!de de eri*icare a calitatii"
STAS ""21 / 199#
- 6ipare metalice pentru pre*abricate din bet!n% bet!n armat si bet!n
prec!mprimat" C!nditii tehnice de calitate"
STAS 11$%8 / 198"
- Lucrari de drumuri" .mbracaminti bitumin!ase pentru calea pe p!d" C!nditii
tehnice $enerale de calitate"
SR EN 19& / 1 / 2##&
- #et!de de incercari ale cimenturil!r" Determinarea re/istentel!r mecanice"
SR EN 19& / 2 / 2##&
- #et!de de incercari ale cimenturil!r" 5nali/a chimica a cimenturil!r"
SR EN 19& / $ 4 A1 / 2##9
- #et!de de incercari ale cimenturil!r" Determinarea timpului de pri/a si a
stabilitatii"
SR EN 19"/ 1 / 2##2
- Ciment" C!mp!/itie% speci*icatii si criterii de c!n*!rmitate ale cimenturil!r
u/uale"
&
Lucrari de Reabilitare DN76 5 R13 Beius - Oradea Caiet de Sarcini
SR EN 2#& / 1 / 2##2
- Bet!n" Speci*icatie% per*!rmanta% pr!ductie si c!n*!rmitate"
SR EN $1$ / 1 / 2##$
- -laca7" Clasi*icare si termin!l!$ie" Clasi*icare"
SR EN $1% / 1 / 2##5
- -laca7" Calitatea incleierii" #et!de de incercare"
SR EN %59 / 1 / 2#11
- 9ar pentru c!nstructii" De*initii% caracteristici si criterii de c!n*!rmitate"
SR EN %59 / 2 / 2#11
- 9ar pentru c!nstructii" #et!de de incercare"
SR EN %59 / $ / 2##$
- 9ar pentru c!nstructii" Ealuarea c!n*!rmitatii"
SR EN 1##8 / 2##$
- 5pa de preparare pentru bet!n" Speci*icatii pentru preleare% incercare si
ealuare a aptitudinii de utili/are a apei% inclusi a apel!r recuperate din
pr!cese ale industriei de bet!n% ca apa de preparare pentru bet!n"
SR EN ISO 1%&# / 2##2
- 5c!periri metalice" 5c!periri de /inc pe metale *er!ase" Determinarea
$raimetrica a masei pe unitatea de supra*ata"
SR EN ISO 9##152##8/AC5 2##9
- Sisteme de mana$ement al calitatii" Cerinte"
SR EN 1#22$ / $ / 1999
- Sarme de !tel si pr!duse de sarma pentru impre7muiri" .mpletituri de sarma
de !tel cu !chiuri he+a$!nale pentru utili/ari industriale"
SR EN 1#2%% / 2 / 2##9
- Sarme si pr!duse tre*ilate din !tel" 5c!periri metalice ne*er!ase pe sarme de
!tel" 5c!periri de /inc sau alia7e de /inc"
5