Sunteți pe pagina 1din 213

Raport Social i de

Mediu
Industria
european de piel rie
C
E
r
e
e
-
a
t
e
m

i
r
e

e
- 4 -
- 5
-
CUPRINS
Valorile sociale i de mediu ale industriei europene de piel rie 6
Privire de ansamblu asupra industriei europene de piel rie 8
Industria de piel rie - t b c rii 10
Introducere n indicatorii sociali i de mediu 14
Caracterizarea e antionului 15
Indicatori sociali 19
Indicatori i date sociale 21
Activit i de formare a personalului 23
Indicatori de mediu 27
Consumul de substan e chimice 28
Consumul de energie 29
Consumul i deversarea de ap 30
Gestiunea de eurilor 33
Emisii n aer 34
Costuri de mediu 36
Priorit i pentru o industrie de piel rie durabil 38
Codul de conduit n sectorul de piel rie i t b c rii 40
Mul umiri 42
- 6 -
E
C
VALORILE SOCIALE
I DE MEDIU ALE
INDUSTRIEI
EUROPENE DE PIEL RIE
T b c riile ofer un material cu valoare ad ugat mare unei auxiliarii chimici eficien i, automatizarea i ra ionalizarea
serii de lan uri valorice, n special n sectoarele de mod , proceselor, protec ia mediului i responsabilitatea social de
mobilier i automobile. pionierat reprezint o parte integrant a strategiilor t b c riilor
Materiile prime ale t b c riilor europene sunt pieile brute din din Europa spre o dezvoltare durabil . T b c riile sunt capabile
care peste 99% provin de la animale care au fost crescute n de a introduce pe pia n mod continuu produse i stiluri noi,
primul rnd pentru ln , lapte i/sau pentru produc ia de carne. noi aplica ii pentru diferite utiliz ri finale, dar, n acela i timp,
Acest fapt ilustreaz n mod clar rolul ecologic al t b c riilor: avantajul comparativ al Europei const n faptul c t b carii
valorificarea unui produs secundar, care, n absen a industriei includ n oferta lor de piei valori intangibile care reflect
de piel rie, ar fi eliminat, prezentnd astfel asem n ri cu r spunsul lor la provocarea global a dezvolt rii durabile
industria de reciclare. (economic , de mediu, social ), a a cum este prev zut n
Spiritul de conducere al t b c riilor europene se bazeaz pe raportul Brundtland din 1987 (Our Common Future, WCED).
leaderscombinareatradi ieicuinovarea.Elep streaz oseriedeDinpunctdevedereeconomic,pieleaesteunmaterialcheie,
competen e artizanale tradi ionale de prelucrare care asigur genernd bun stare i locuri de munc ntr-o varietate de
reputa ia de nalt calitate a produsului, investind, n acela i lan uri valorice n care este de multe ori materialul component
timp, n cercetare i dezvoltare tehnologic i non-tehnologic , principal, n special n domenii ca: nc l minte, vestimenta ie,
pentru a r mne n fruntea inova iei de produs i de proces. marochin rie, mobil , tapi erie auto, b rci, aeronave, precum
Educa ia i formarea profesional , utilajele moderne i i multe alte articole de uz zilnic.
TRADITION in
OLOGICAL ROLE
-
7
sustainable development
fair competition
RECIPROCITY
Valorile de mediu ale produc iei de piele au fost rezumate
mai nivel interna ional, n special cu privire la concuren ii din
sus: pielea este un material valoros de origine regenerabil , economiile n curs de dezvoltare. Concuren a din rile n
fabricat prin procese din ce n ce mai curate, care
consum care standardele sociale i de mediu nu sunt puse n aplicare
mai pu in energie, mai pu in ap , mai pu ine substan e cum trebuie determin daune socio-economice echivalente
chimice dect n trecut i care atinge niveluri excelente de cu cele ale dumping-ului. Reciprocitatea comercial este un
refolosire i de reciclare a reziduurilor generate. alt element al concuren ei loiale care prezint interes pentru
Politica incluziv este un alt aspect-cheie al sectorului t b carii europeni. Barierele comerciale legate de accesul la
european de piel rie, care st la baza dimensiunii sociale a materiile prime n multe ri ter e, cum ar fi taxele de export
sustenabilit ii. n t b c riile din Europa lucr torii sunt
mult i restric iile la export pentru pieile brute, precum i la
mai bine echilibra i din punct de vedere al genului
comparativ materialul intermediar wet blue, denatureaz grav pre urile
cu alte sectoare industriale, iar distribu ia pe grupe de
vrst i concuren a pe pia a mondial de piei.
ipestemultmaiechitabil .Exist exempleexcelenten ntreaga
INCL!"I#ITY
Europ care arat o integrare perfect a diferitelor
na ionalit i
n t b c rii i n clusterele de t b c rii.
T b c riile europene sunt, totu i, n pericol.
Competitivitatea
lor este n pericol de dispari ie n absen a unor politici
n
o
v
a
t
o
i
n
cares nc
urajezeu
nnivelde
concuren
echitab
il la
- 8 -
PRIVIRE DE ANSAMBLU
ASUPRA INDUSTRIEI
EUROPENE DE
PIEL RIE
Industria european de piel rie se compune dintr-o serie de
sectoare diferite, ncepnd cu pie ele de piei brute, care
aprovizioneaz t b c riile cu materii prime provenite de la
abatoarele de produc ie a c rnii pentru consum, i finaliznd
produc ia de bunuri de consum din piele. Unele dintre
sectoare sunt puternic industrializate, altele presupun un grad
ridicat de me te ug, n timp ce pentru altele, afacerea de baz
o reprezint comer ul i serviciile suport.
ntr-un sens strict, industria de piel rie se refer la sectorul de
t b cire pieilor. Pielea este produsul intermediar al industriei, iar
acest material reprezint contribu ia substan ial pentru
majoritatea sectoarelor din aval, oferindu-le avantaje
competitive. Se cunoa te c pielea european are cel mai mare
poten ial de valoare ad ugat la produsele n care este
ncorporat . Avantajele utiliz rii pielii sunt numeroase, cele mai
importante fiind propriet ile sale igienice, flexibilitatea i
adaptabilitatea la o mare varietate de aplica ii. Pielea este
fabricat la cerere pentru fiecare tip de aplica ie, cum ar fi
nc l minte, haine i m nu i, marochin rie, tapi erie mobil sau
pentru interioare auto, iahturi i avioane. T b carii concep
- 9 -
INDUSTRIA EUROPEAN DE PIEL RIE N 2011
Sector Companii Angaja i Cifra de Exporturi n
afaceri afara UE
(000 000 ) (000 000 )
Piel rie (t b c rii) 1,783 34,504 7,750 2,307
nc l minte 11,692 274,296 13,905 4,700
Marochin rie 10,710 83,464 9,541 4,066
TOTAL 24,185 392,264 31,196 11,073
Sursa: Eurostat, Asocia ii antreprenoriale
procesul de produc ie pentru a conferi anumite caracteristici
estetice i de performan specifice cerute de numero ii
utilizatori finali. Aceast analiz se concentreaz (pe lng
industria de t b cire) asupra a dou destina ii principale
tradi ionale ale pielii: nc l mintea i marochin ria.
Europa are o tradi ie foarte ndelungat n produc ia de piele,
nc l minte i marochin rie. n consecin , toate aceste
industrii sunt prezente n zon i fiecare joac un rol
important pe pia a interna ional .
Avnd n vedere considera iile men ionate, industria european
de piel rie se compune ast zi din aproximativ 24.000 de
companii i 400.000 de angaja i. Cifra de afaceri anual total
dep e te 31 de miliarde de euro, format din urm toarele pie e:
3,8% vnz ri ale statelor membre UE pe pie ele interne
(na ionale); 60,7% comer intracomunitar (n interiorul UE);
35,5% exporturi n afara UE. n consecin , UE devine de departe
cea mai important pia pentru pielea european , ns i pia a
din afara UE este relevant , n special odat cu dezvoltarea din ce
n ce mai important a pie elor pentru noi consumatori n
economiile n curs de dezvoltare i cu relocarea
multor clien i n ri cu
costuri reduse.
Dintr-o perspectiv mai larg i
lund n considerare i celelalte
segmente de produc ie a pielii
(tapi erie mobil , haine,
interioare auto etc.), precum i
sectoarele conexe (substan e
chimice, utilaje etc.), ntreaga
industrie din UE se estimeaz a
fi compus din peste 40.000
companii, cu peste 500.000 de
angaja i i cu o cifr de afaceri
total de 50 miliarde de euro
- 10 -
I
n
d
u
s
t
r
i
a

e
u
r
o
p
e
a
n


de
pie
l ri
e
i
are
r d
ci
nil
e
n
vre
mu
ri
foa
rte
vec
hi.
O
mu
l
ghe
uri
lor
g s
it
n
Al
pii
aus
trie
ci
pur
ta
pie
le.
Ma
i
rec
ent
, s-
a
des
cop
erit
o
t b
c
rie
des
tul
de
ma
re
pri
ntr
e
rui
nel
e
ora
ul
ui
Po
mp
ei
(Ita
lia)
,
dist
rus
de
vul
can
ul
Ve
zuv
iu
acu
m
ma
i
bin
e
de
do
u


m
i
i
d
e

a
n
i
(
2
4

a
u
g
u
s
t
7
9

.
H
r
.
)
.
M
a
i
m
u
l
t
d
e
c

t
a
t
t,
im
por
tan
a
ind
ust
riei
a
fos
t
din
tot
dea
una
se
mn
ific
ati
v
pen
tru
eco
no
mi
a
eur
ope
an
,
ntr
uc
t,
chi
ar
i
la
nc
epu
tul
sec
olu
lui
XX
,
sec
tor
ul
de
pie
l ri
e
rep
rez
ent
a
una
din
cel
e
ma
i
ma
ri
ind
ust
rii
de
pe
con
tin
ent.
C
h
i
a
r
d
a
c

p
o
n
d
e
r
e
a
s
a
l
a
n
i
v
e
l
g
l
o
b
a
l
a
s
c

z
u
t
r
e
c
e
n
t
d
i
n
c
a
u
z
a
c
r
e

t
e
ri
i
s
e
c
t
o
r
u
l
u
i

n
a
n
u
m
it
e
e
c
o
n
o
m
ii
e
m
e
r
g
e
n
t
e
,
s
e
c
t
o
r
u
l
e
u
r
o
p
e
a
n
d
e
p
i
e
l

ri
e
r

n
e
li
d
e
r
u
l
g
l
o
b
a
l

n
c
e
e
a
c
e
p
ri
v
e

t
e
:
c
if
r
a
d
e
a
f
a
c
e
ri
,
r
e
p
r
e
z
e
n
t

n
d
2
6
,
7
%

d
i
n
t
o
t
a
l
u
l
l
a
n
i
v
e
l
m
o
n
d
i
a
l
(
d
u
p

C
h
i
n
a
,
c
a
r
e
t
o
t
a
l
i
z
e
a
z

2
9
,
5
%
)
;
n
i
v
e
l
u
l
d
e
c
a
li
t
a
t
e
g
e
n
e
r
a
l

a
ti
n
s
d
e
i
n
d
u
s
tr
i
e
p
ri
n
i
n
o
v
a
r
e
d
e
p
r
o
d
u
s

i
p
r
o
c
e
s
;
m
a
i
a
l
e
s

n
c
e
e
a
c
e
p
r
i
v
e

t
e
t
e
h
n
o
l
o
g
i
a
(
p
r
i
n
c
e
r
c
e
t
a
r
e
c
o
n
ti
n
u

p
r
i
v
i
n
d
c
i
c
l
u
l
d
e
p
r
e
l
u
c
r
a
r
e

i
p
e
r
f
o
r
m
a
n

a
p
r
o
d
u
s
u
l
u
i
)
,
a
n
g
a
j
a
m
e
n
t
u
l
f
a


d
e
m
e
d
i
u

(
s
u
b
s
t
a
n

e
l
e
c
h
i
m
i
c
e
,
a
p
a
,
d
e

e
u
r
i
l
e
s
o
l
i
d
e

i
e
m
is
ii
le

n
a
e
r
r
e
z
u
lt
at
e

n
u
r
m
a
p
r
o
c
e
s
u
l
u
i
d
e
t
b

ci
r
e
s
u
n
t
t
r
a
t
a
t
e
c
o
m
p
l
e
t

i
r
e
c
i
c
l
a
t
e

n

p
r
o
p
o
r

i
e
d
e
p
e
s
t
e
9
0
%
)
,
a
n
g
a
j
a
m
e
n
t
u
l
s
o
c
i
a
l
(
r
e
l
a

i
i
l
e
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
r
e
c
u
f
o
r
a
d
e
m
u
n
c

i
d
ia
l
o
g
u
l
s
o
ci
al
d
e
p
i
o
n
ie
r
at
c
u
si
n
d
ic
at
e
l
e
a
u

m
b
u
n

i
t
n
i
v
e
l
u
r
i
l
e
d
e
e
d
u
c
a

i
e

i
f
o
r
m
a
r
e
a
r
e
s
u
r
s
e
l
o
r
u
m
a
n
e

i
a
u

d
u
s
l
a
o

s
c

d
e
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
a
p
r
ej
u
d
ic
ii
l
o
r)
,
i
n
o
v
a
r
e
a

n
d
e
si
g
n
i
st
il
(s
e
a
c
o
r
d

o
i
m
p
o
r
t
a
n


f
o
a
r
t
e
m
a
r
e
s
t
u
d
i
u
l
u
i
,
c
r
e

r
i
i

i
d
e
z
v
o
l
t

r
i
i
d
e
t
e
n
d
i
n

n

m
o
d

)
.
CO
MP
AN
II
I
AN
GA
JA
I
Co
nfo
rm
ulti
me
lor
dat
e
anu
ale
dis
po
nib
ile
(
2
0
1
1
)
,

n

p
r
e
z
e
n
t
,
s
e
c
t
o
r
u
l
s
e

c
o
m
p
u
n
e

d
i
n

a
p
r
o
x
im
ati
v
1.8
00
co
mp
ani
i i
34.
50
0
mu
nci
tori
.
Ur
m
tor
ul
gra
fic
pre
zin
t
ten
din
a
ace
sto
ra
n
ulti
mu
l
dec
eni
u.
Se
con
stat
o
sc
der
e
de
-25
%
pen
tru
nu
m
rul
de
co
mp
ani
i i
de
-36
%
pen
tru
nu
m
rul
de
ang
aja
i.
Se
cto
rul
est
e,
n
mo
d
tra
di i
on
al,
co
mp
us
n
pri
nci
pal
din
nt
rep
r
i
n
d
e
r
i

m
i
c
i

i

m
i
j
l
o
c
i
i
,
d
a
r

e
x
i
s
t

i

c
o
m
p
a
n
i
i
ma
ri.
M
ri
me
a
me
die
a
un
ei
t b
c
rii
din
UE
est
e
de
18
per
soa
ne
per
nt
rep
rin
der
e.
Cu
toa
te
ace
ste
a,
est
e
im
por
tan
t
de
me
n i
on
at
c
n
an
ul
20
00,
me
dia
a
fos
t
de
24
de
per
soa
ne
per
t b
c
rie,
sc
z
nd
co
nti
nu
u
n
ur
m
tor
ii
ani
.
Ac
eas
t
ten
din

de
zv
lu
ie
r
e
z
i
l
i
e
n

a

f
i
r
m
e
l
o
r

m
a
i

m
i
c
i

n

v
r
e
m
u
r
i
l
e

a
u
s
t
ere
.
Cu
alt
e
cu
vin
te,
co
mp
ani
ile
mi
ci
i
mij
loc
ii
par
s
fi
av
ut
o
rea
c i
e
ma
i
bu
n
la
ma
rile
sch
im
b r
i
ce
au
car
act
eri
zat
pia
a
mo
ndi
al
de
pie
l ri
e
n
pri
mii
zec
e
ani
ai
no
ulu
i
mil
eni
u.
Di
n
ace
st
pu
nct
de
ve
der
e,
ind
ust
riil
e
na
ion
ale
eur
op
en
e
pre
zin
t
c
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

d
i
f
e
r
i
t
e
,
d
e
p
i
n
z

n
d
,

n

m
a
r
e

m

sur
,
de
spe
cia
liz
are
a
ace
sto
ra.
Ce
le
ma
i
im
por
tan
te
sec
toa
re
de
pie
l ri
e
din
Eu
rop
a
de
Su
d
se
co
mp
un
n
pri
nci
pal
din
nt
rep
rin
der
i
mi
ci
i
mij
loc
ii.
n
me
die
:
Ital
ia
are
14
an
gaj
a i
per
co
mp
ani
e;
Sp
ani
a,
23;
Fra
n a
,
23;
Po
rtu
gal
ia,
38.
Ac
est
e
ri
su
nt
s
p
e
c
i
a
l
i
z
a
t
e

n

p
r
i
n
c
i
p
a
l

n

p
r
o
d
u
c

i
a

d
e

p
i
ele
pe
ntr
u
sec
toa
rel
e
de
mo
d .
M
od
a
ne
ces
it
o
ab
ord
are
arti
za
nal

pe
car
e
co
mp
ani
ile
ma
i
ma
ri
cu
gre
u o
pot
ofe
ri.
n
sch
im
b,
cel
e
ma
i
im
por
tan
te
sec
toa
re
de
pie
l ri
e
din
Eu
rop
a
Ce
ntr
al
i
de
No
rd
s-
au
co
nc
ent
rat
pe
tap
i er
ie
(m
obi
l ,
aut
o
etc
.
)

i

a
u

c
o
m
p
a
n
i
i

c
u

m

r
i
m
i

m
e
d
i
i

m
a
i

m
a
r
i
,

ntr
uc
t
ec
on
om
iile
lor
joa
c
un
rol
im
por
tan
t
pe
aceste pie e. n medie: Austria raporteaz o medie de 295
angaja i per companie; Olanda, 83; Polonia, 82; Suedia, 60;
Marea Britanie 55 etc.
PRODUC IE/CIFR DE AFACERI n 2011, cifra de
afaceri total a industriei europene de piel rie
a fost
de
7,8 miliarde de euro, corespunznd unei produc ii de 224
milioane de metri p tra i de piei finite i aproximativ 44 de
mii de tone de piei
talp .
Tendin a general a produc iei i cifrei de afaceri din
sectorul de piel rie din UE-27 n anii 70, 80 i 90 a fost
de cre tere, pn la vrful din 2000-2001, cnd produc ia
sectorului a dep it 11 miliarde de euro ca valoare total
i 370 milioane de metri p tra i n volum. Acei ani au
reprezentat consolidarea Europei ca lider mondial al
sectorului, n ciuda prolifer rii barierelor comerciale n
multe pie e din afara UE, care au stat la baza dificult ilor
ntmpinate n urm torii ani.
De fapt, n perioada de dup vrful din 2001 s-a nregistrat
o sc dere gradat i continu , singura excep ie fiind anul
2006 (2007 ca valoare). Sunt multe elemente de luat n
considerare pentru a explica tendin a descendent ; n
afara concuren ei neloiale exercitate
de
mul i
parten
eri
comerciali cu privire la accesul la pie ele de piei i la
cele de materii prime, unele privesc factori economici
generali (care afecteaz i industria de piel rie), iar unele
sunt specifice sectorului, n unele cazuri privind un singur
segment al produc iei sau o singur industrie na ional .
Printre factorii economici generali men iona i mai sus se
num r : criza economic de dup atacurile teroriste asupra
turnurilor gemene din SUA, r spndirea bolilor la animale
(ESB, febra aftoasa, etc.) n 2001, trecerea la moneda Euro
n 2002, cursul de schimb nefavorabil dintre Euro i
US
D
(care a afectat exporturile n afara UE n 2002-2005 i
2007-2009) i criza creditelor (2008-2009) .
n ceea ce prive te cauzele specifice sectorului: se
men ioneaz
sc derea
produc i
ei
europe
ne
d
e
pie
le
pentru nc l minte din 2002 ncoace, cre terea barierelor
la exportul de materii prime n unele din principale ri
produc toare din afara UE (de ex. Brazilia n decembrie
2000,
Rusia
i
Ucraina n 2001), sc derea consumului
-
INDUSTRIA EUROPEAN DE PIEL RIE
(T B C RII) - Num rul de companii i de
angaja i
60,000
50,000
Emplo
yees
40,000
Employees
Companies
30,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
INDUSTRIA EUROPEAN DE PIEL RIE -
Produc ia de piele (volum i valoare)
400,000
350,000
300,000
T
h
o
u
s
a
n
d
s
S
q

250,000 6,000
200,000 4,000
2002
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0 2011
!al
ue
!olu
me
- 12 -
g
l
o
b
a
l
d
e

m
b
r

m
i
n
t
e
d
i
n
p
i
e
l
e
(
d
i
n
2
0
0
2

n
c
o
a
c
e) i de
mobil
tapi at
cu piele
(de la
sfr itul
anului
2006
ncoace),
sc derea
disponibi
lit ii de
piei
brute
europene
(datorat
unei
sc deri
continue
a
produc i
ei
interne
provocat
e de
reforma
Politicii
Agricole
Comune
(PAC) i
cre terea
simultan
a
exporturi
lor n
afara
UE),
dezvoltar
ea
sectorulu
i de
piel rie
n unele

ri
d
i
n
a
f
a
r
a
U
E
c
a
r
e
r
e
a
li
z
e
a
z

p
r
o
d
u
s
e
d
e
c
a
li
t
a
t
e
m
e
d
ie spre
joas i
migra ia
continu
a
industriil
or de
fabricare
a
produsel
or din
piele n
ri cu
costuri
reduse
ale for ei
de
munc .
Datele
arat c
volumul
a
c
t
u
a
l
a
l
p
r
o
d
u
c
i
e
i
d
e
p
i
e
l
e
d
i
n
U
E
e
s
t
e
c
u
3
0
%

m
a
i
m
i
c dect
cel din
2002, iar
cifra de
afaceri
echivale
nt a
sc zut de
asemene
a cu 25%
n
aceea i
perioad
( i
fluctua ii
le
pre urilo
r
materiilo
r prime
au avut
un
impact
asupra
cifrei de
afaceri).
Este
foarte
importan
t de
men iona
t c o
pondere
consider
abil din
pierdere
s-a
nregistr
at n
timpul
recentei
crize
financiar
e (2007
-
2
0
0
9
):
d
e
f
a
p
t,

n
p
e
ri
o
a
d
e
l
e
2
0
0
7
/
8

i
2
0
0
8
/
9
,
s
c

d
e
r
ea a fost
de
-27,6%,
respectiv
, -30%.
Dar nu
se poate
nega c
i n
afara
acestei
perioade,
tendin a
pentru
UE pe
termen
mediu a
fost de
sc dere,
n timp
ce pentru
competit
orii din
afara UE
tendin a
a fost n
cre tere.
PIE E
Principal
a
destina i
e
geografi
c a
pielii
europen
e este,
f r
ndoial ,
pia a
intern
UE-27,
care
absoarbe

n
p
r
e
z
e
n
t
p
e
s
t
e
2
/
3
d
i
n
t
o
t
a
l
u
l
d
e
v

n
z

r
i
d
e
p
i
e
l
e
d
i
n UE.
Pe de
alt
parte,
importan
a
pie elor
din afara
UE este
remarcab
il i n
u oar
cre tere
pentru
industrie
.
Exportur
ile n
afara UE
sunt n
valoare
de 2,3
miliarde
de euro,
reprezent
nd 30%
din cifra
de
afaceri
total a
industrie
i n
2011, n
timp ce
n 2002,
aceast
pondere
a fost de
18%.
Aceasta
nu este o
surpriz
dac ne
gndim
c o
m
a
r
e
p
a
rt
e
d
i
n
s
e
c
t
o
a
r
e
l
e
d
e
f
a
b
ri
c
a
r
e
a
a
rt
i
c
o
l
e
l
o
r
d
i
n
piele
(clien ii
t b c riil
or) s-au
mutat n
afara
grani elo
r UE n
ultimii
zece ani
(n
principal
n Asia).
Ca o
consecin
clar ,
zona
chinez
(inclusiv
Hong
Kong)
este, de
departe,
pia a
principal
din
afara UE
pentru
pielea
european
, cu o
pondere
de 36%
din
exporturi
le totale
(30% n
2002).
Dup
recupera
rea
recent ,
clien ii
d
i
n
S
U
A
s
e
s
it
u
e
a
z

p
e
l
o
c
u
l
2
c
u
7
%
(
f
a


d
e
1
8
%

n
2
0
0
2 cu o
pierdere
total de
aproape
50% n
ceea ce
prive te
valoarea
- 13 -
a
b
s
o
l
u
t

)
.

P
e

l

n
g


a
c
e
a
s
t
a
,

u
n
e
le

ri
n
o
n
-
U
E
d
e
p
e

r
m
u
l
M
e
d
it
e
r
a
n
ei
a
u
b
e
n
e
fi
ci
at
d
e
st
r
a
t
e
g
i
i
l
e

d
e

r
e
l
o
c
a
r
e

a

p
r
o
d
u
c

t
o
r
i
l
o
r

e
u
r
o
p
e
n
i
d
e
a
rt
i
c
o
l
e
d
i
n
p
i
e
l
e
(
n
p
ri
n
c
i
p
a
l
p
r
o
d
u
c

t
o
r
i

d
e

n
c

m
i
n
t
e

i

m
a
r
o
c
h
i
n

r
i
e
)
:

m
a
i
a
le
s
T
u
n
is
ia
(
7
%
d
i
n
e
x
p
o
rt
u
ri
le
t
o
ta
le

n
a
f
a
r
a
U
E
)
i
M
a
r
o
c
(
a
c
t
u
a
l
m
e
n
t
e

3
%
)

.

O

a
l
t


z
o
n


i
m
p
o
r
t
a
n
t


p
e
n
tr
u
e
x
p
o
rt
u
l
d
e
p
i
e
l
e
fi
n
it

d
i
n
U
E
c
a
r
e
s
e
p
o
a
t
e
e
x
p
l
i
c
a

d
i
n

p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
a

c
l
i
e
n

i
l
o
r

c
a
r
e

c
a
u
t

c
o
st
u
ri
s
c

z
u
te
al
e
f
o
r
ei
d
e
m
u
n
c

(
p
r
e
c
u
m

ri
le
m
e
d
it
e
r
a
n
e
e
n
e

m
e
n

i
o
n
a
t
e

m
a
i

s
u
s
)

e
s
t
e

c
e
a

b
a
l
c
a
n
i
c

:
C
r
o
a
i
a
(
6
%
),
B
o
s
n
i
a
i
H
e
r
e
g
o
v
i
n
a
(
4
%
),
A
l
b
a
n
i
a
(
2
%
)
,

S
e
r
b
i
a

(
2
%
)
.
D
a
c


l
u

n

c
o
n
s
i
d
e
ra
re
pi
a
a
in
te
rn
,
It
al
ia
es
te
c
e
a
m
ai
i
m
p
or
ta
nt

d
es
ti
n
a
ie
,
di
n
t
r
e

t
o
a
t
e

s
t
a
t
e
l
e

m
e
m
b
r
e

U
E
,
p
e
n
t
r
u
pi
el
e
a
fi
ni
t
p
r
o
d
u
s

n
E
u
r
o
p
a.
L
O
C
A
L
I
Z
A
R
E

N

U
E

D
e

a
s
e
m
e
n
e
a
,

I
t
a
l
i
a

r
e
p
r
e
z
i
n
t

n

m
o
d

tr
a
d
i
i
o
n
al
,
p
ri
n
ci
p
al
a
a
r

d
i
n
U
n
i
u
n
e
a
E
u
r
o
p
e
a
n

la
c
a
p
i
t
o
l
u
l

p
r
o
c
e
s
a
r
e

p
i
e
i

-

t

r
i
i
.

P
o
n
d
e
r
e
a
s
a
d
i
n
p
r
o
d
u
c
i
a
t
o
t
a
l

d
e
p
i
e
i
U
E
e
st
e
d
e
a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v

6
2
%

p
e
n
t
r
u

c
i
f
r
a

d
e

a
f
a
c
e
r
i

i

6
0
%

p
e
n
tr
u
v
o
l
u
m

n
2
0
1
1.
A
a
v
u
t
l
o
c
o
m
ic

c
r
e
t
e
r
e

n
c
o
m
p
a
r
a

i
e

c
u

2
0
0
2
,

n

a
c
e
l

a
n

n
r
e
g
i
s
t
r

n
d
u
-
s
e
6
0
%

p
e
n
tr
u
c
if
r
a
d
e
a
f
a
c
e
ri
i
5
7
%

p
e
n
tr
u
v
o
l
u
m
.
S
p
a
n
i
a

e
s
t
e

p
e

l
o
c
u
l

2
,

a
v

n
d

1
0
/
1
1
%

(

n

v
o
l
u
m

i
v
a
l
o
a
r
e
)

i
p
r
e
z
e
n
t

n
d
o
s
c

d
e
r
e

n
u
lt
i
m
u
l
d
e
c
e
n
i
u

(
c

n
d

p
o
n
d
e
r
e
a

s
a

e
r
a

d
e

1
2
/
1
3
%
)
.
A
u
st
ri
a,
F
r
a
n

a,
G
e
r
m
a
n
i
a
i
R
e
g
a
t
u
l
U
n
it
d
e

i
n

a
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v

3
%

p


l
a

6
%

d
i
n
t
o
ta
l.
N
u
a
u
e
x
is
ta
t
s
c
h
i
m
b

r
i
s
e
m
n
i
f
i
c
a
t
i
v
e

p
e
n
t
r
u

a
c
e
st
e
a
fa

d
e
a
c
u
m
z
e
c
e
a
ni
,
d
e
i
g
a
m
a
d
e
p
r
o
d
u
s
e
(c
a
d
e
s
t
i
n
a

i
i

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

f
i
n
a
l

)

e
s
t
e

p
o
si
bi
l
s
se
fi
m
o
di
fi
c
at
.
C
u
e
x
c
e
p
ia
L
u
x
e
m
b
ur
g
ul
ui
i
a
M
al
te
i,

n

t
o
a
t
e

c
e
l
e
l
a
l
t
e

s
t
a
t
e

m
e
m
b
r
e

a
l
e

U
E
s
e
n
re
gi
st
re
a
z

p
re
z
e
n
a
t
b

c
r
ii
lo
r
p
e
p
r
o
p
ri
il
e
te
ri
to
ri
i.
F
A
C
T
O
R
I

D
E

S
P
E
C
I
A
L
I
Z
A
R
E
/
D
I
F
E
R
E
N

I
E
R
E

P
E

P
I
A

A
G
L
O
B
A
L

P
ro
d
u
c
ia
e
ur
o
p
e
a
n

d
e
pi
el
e
a
fo
st
n
to
td
e
a
u
n
a
fo
a
r
t
e

f
l
e
x
i
b
i
l

,
p
r
e
l
u
c
r

n
d

p
i
e
i
d
e

o
r
i
c
e

o
r
i
gi
n
e
a
ni
m
al

i
d
e
s
er
vi
n
d
to
at
e
ut
il
iz
r
il
e
fi
n
al
e
p
ri
n
ci
p
al
e.
A
n
a
li
z
a
p
r
o
d
u
c

i
e
i

n

c
e
e
a

c
e

p
r
i
v
e

t
e

t
i
p
o
l
o
g
i
a

a
n
i
m
al

d
e
z
v
l
u
ie
c

i
n
d
u
st
ri
a
a
p
r
el
u
c
r
at

n
t
o
t
d
e
a
u
n
a
c
u
p
r
e
c

d
e
r
e

p
i
e
i

d
e

b
o
v
i
n
e

m
a
r
i

(
7
1
%

d
i
n

t
o
t
a
l)
,
u
r
m
a
t
e
d
e
p
i
e
i
o
v
i
n
e
(
1
4
%
),
p
i
e
i
c
a
p
ri
n
e
(
8
%
)
i
p
i
e
i

d
e

v
i

e
l

(
6
%
)
.

R
e
s
t
u
l

t
i
p
u
r
i
l
o
r

d
e

p
i
e
i
a
n
i
m
al
e
p
r
el
u
c
r
at
e
(
n
p
ri
n
ci
p
al
r
e
p
ti
le
,
p
o
r
ci
n
e,
c

p
ri
o
a
r
e

)

r
e
p
r
e
z
i
n
t


o

f
o
a
r
t
e

m
i
c


p
a
r
t
e

(
m
a
i

p
u

i
n
d
e
1
%
)
i
p
o
t
fi
c
o
n
si
d
e
r
a
t
e
p
r
o
d
u
c
i
i
d
e
n
i
.
A
c
e
a
st

s
e
g
m
e
n
t
a
r
e
,

s
t
r
i
c
t

l
e
g
a
t


d
e

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

c
a
r
n
e,
n
u
a
a
v
u
t
n
ic
i
o
d
at

v
a
ri
a
ii
s
e
m
n
if
ic
at
i
v
e.
P
ri
n
ci
p
al
a
d
e
s
t
i
n
a

i
e

d
e

u
t
i
l
i
z
a
r
e

a

p
i
e
l
i
i
,

n
u

n
u
m
a
i

n
E
u
r
o
p
a,
a
f
o
st
,

n
m
o
d
tr
a
d
i
i
o
n
a
l,
p
r
o
d
u
c
i
a
d
e
f
e

e

d
e

n
c

m
i
n
t
e

p
e
n
t
r
u

s
e
c
t
o
r
u
l

d
e

n
c
l

m
i
n
te
,
c
a
r
e
a
r

m
a
s
p
ri
n
ci
p
al
u
l
cl
ie
n
t
p
e
n
tr
u
p
ie
le
a
e
u
r
o
p
e
a
n


(
4
1
%

d
i
n

t
o
t
a
l
)
.

n

c
i
u
d
a

c
e
l
e
i

m
a
i
m
a
ri
s
c

d
e
ri
d
i
n
p
u
n
c
t
d
e
v
e
d
e
r
e
a
l
p
i
e

e
i
d
e
d
e
s
t
i
n
a

i
e

d
i
n

u
l
t
i
m
i
i

a
n
i
,

i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e

ta
p
i
e
ri
e
m
o
b
il
/
a
u
t
o
r

n
e
a
d
o
u
a
u
ti
li
z
a
r
e
c
a
i
m
p
o
rt
a
n

;

a
c
e
a
s
t
a

s
e

m
p
a
r
t
e

n

m
o
b
i
l


(
1
7
%
)

i
i
n
t
e
ri
o
a
r
e
a
u
t
o
(
1
3
%
).
M
a
r
o
c
h
i
n

ri
a
p
r
e
i
a
1
9
%

d
i
n

p
r
o
d
u
c

i
a

e
u
r
o
p
e
a
n


d
e

p
i
e
l
e
,

n
ti
m
p
c
e

m
b
r

m
i
n
te
a
d
e
i
n
e

n
p
r
e
z
e
n
t
d
o
a
r

8
%

(
l

n
d

2
%

p
e
n
t
r
u

s
e
g
m
e
n
t
e
l
e

d
e

n
i

m
a
s
e
).
D
u
p

c
u
m
s-
a
m
e
n
io
n
at
,
in
d
u
st
ri
a
e
u
r
o
p
e
a
n

d
e

p
i
e
l

r
i
e

e
s
t
e

u
n

l
i
d
e
r

m
o
n
d
i
a
l

n

c
e
e
a
c
e
pr
iv
e
te
c
al
it
at
e
a,
ia
r
c
al
it
at
e
a
n
se
a
m
n

v
al
o
ar
e.
Pi
el
e
a
di
n
U
E
a
c
o
p
e
r


i
n
t
e
r
v
a
l
e
l
e

d
e

v

r
f

d
e

p
r
o
d
u
c

i
e

di
n
to
at
e
s
p
e
ci
al
iz
r
il
e
i
ut
il
iz
r
il
e
p
ri
n
ci
p
al
e.

n
ar
ia
m
o
d
ei
,
in
te
r
v
a
l
e
l
e

d
e

v

r
f

n
s
e
a
m
n


c
u

p
r
e
c

d
e
r
e

c
e
l

m
ai
b
u
n
d
es
ig
n,
st
il
i
cr
e
at
iv
it
at
e
di
n
lu
m
e;
n
se
ct
o
ar
el
e
d
e
ta
pi
e
ri
e
(p
e

l

n
g


f
a
c
t
o
r
i
i
d
e

i
n
o
v
a
r
e

m
e
n

i
o
n
a

i
)
,
a
c
e
st
e
a
c
u
p
ri
n
d
fi
a
bi
li
ta
te
,
st
a
n
d
ar
di
z
ar
e
i
p
er
f
o
r
m
a
n

m
a
xi
m
e

c
a
r
e

p
o
t

f
i

g

s
i
t
e

l
a

n
i
v
e
l

g
l
o
b
a
l

n
g
a
m
a
a
ut
ot
ur
is
m
el
or
d
e
v
r
f.
A
c
es
te
a
s
u
nt
el
e
m
e
nt
e
c
h
ei
e
di
fi
ci
l
d
e

g

s
i
t
p
e

p
i
e

e
l
e

c
u

p
r
o
d
u
c

i
e

d
e

m
a
s

.
P
e
nt
r
u
t
b

c
ar
ii
e
u
r
o
p
e
ni
,
s
u
c
c
e
s
ul
e
st
e
c
o
re
la
t
di
n
c
e
n
c
e
m
a
i

m
u
l
t

c
u

c
a
p
a
c
i
t
a
t
e
a

l
o
r

d
e

a

f
i

e
f
i
c
ie
n
i
i
in
o
v
at
or
i.
- 14 -
I
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e

n
i
n
d
i
c
a
t
o
ri
i
s
o
c
i
a
l
i

i

d
e
m
e
d
i
u
T
o

i

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i
i

s
o
c
i
a
l
i

i

d
e

m
e
d
i
u
,

p
r
e
c
um i
datele
preze
ntate
n
urm t
oarel
e
pagin
i au
fost
ob in
ute
prin
coope
rarea
activ
a
apte
asoci
a ii
na io
nale,
mem
bre
ale
COT
ANC
E,
repre
zent
nd
indus
triile
de
piel r
ie din
Italia,
Spani
a,
Fran
a,
G
e
r
m
a
n
i
a
,
R
e
g
a
t
u
l
U
n
i
t
,
S
u
e
d
i
a

i
R
o
m

n
i
a
.
A
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a
a
s
o
c
i
a

i
i
l
o
r
a
c
o
n
s
t
a
t

n

p
r
i
n
c
i
p
a
l

n

e
l
a
b
o
r
a
r
e
a

d
e

d
a
t
e

i

i
n
d
i
c
a
t
o
r
i

s
o
c
i
a
l
i

i

d
e
medi
u la
nivel
na ion
al,
efectu
area
de
studii
i
interv
iuri
cu
comp
aniile
afiliat
e
acesto
ra, pe
baza
unui
chesti
onar
specif
ic
struct
urat
n
func i
e de
indica
tori
econo
mici,
social
i i de
mediu
conve
ni i
de
c tre
parten
erii
social
i
d
i
n

U
E

d
i
n

a
c
e
s
t
s
e
c
t
o
r

n

A
c
o
r
d
u
l
c
a
d
r
u

d
i
n

2
0
0
8

(
S
t
a
n
d
a
r
d

p
e
n
t
r
u

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a
s
o
c
i
a
l

i
d
e
m
e
d
i
u

n

i
n
d
u
s
t
r
i
a

e
u
r
o
p
e
a
n


d
e

p
i
e
l

r
i
e
)
.
Acest
lucru
a
permi
s
elabo
rarea
de
date
care
decur
g
dintr-
un
e anti
on
foarte
semni
ficati
v,
repre
zent
nd
90,9
% din
t b c
riile
europ
ene,
76,6
% din
for a
de
munc
i
87,8
% din
cifra
de
aface
ri.
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i
i
s
o
c
i
a
l
i

i
d
e

m
e
d
i
u

o
b

i
n
u

i
l
a

n
i
v
e
l
n
a

i
o
n
a
l
a
u

f
o
s
t
p
o
n
d
e
r
a

i
u
n
d
e

a

f
o
s
t
c
a
z
u
l

-

p
e
n
t
r
u

a

r
e
f
l
e
c
t
a

i
m
p
o
r
t
a
n

a

r
e
l
a
t
i
v a
diferi
telor
secto
are
na io
nale -
i
agreg
a i la
nivel
europ
ean.
Prin
urma
re,
acest
capit
ol
ofer
o
descr
iere
detali
at a
indic
atoril
or ce
prive
sc
att
perfo
rman
a
socia
l ,
ct i
cea
de
medi
u

p
e
n
t
r
u

a
n
i
i
2
0
1
0

i
2
0
1
1
.
Fig 1 - Structura e antionului: procent din valoarea produc iei
87,8% din cifra de afaceri
080
"
a sectorului european de 420"
piel rie este reprezentat 660"
n raport. Italia (71%) 580"
i Spania (11,1%) sunt S#eden
principalii contribuitori
$ni%ed
&in'dom
la valoarea produc iei
(e)many
e antionului
7100
" *)an+e
,%aly
Spain
-omania
1110"
050"
" Tu)no.e)
Fig 2 - Structura e antionului: procent din num rul de companii
Peste 1.600 de companii
sunt reprezentate n
020
"
raport (90,9% din totalul
130"
310"
european). Cu peste
1.300 290"
de t b c rii, ponderea S#eden 4
Italiei n e antion este de
$ni%ed
&in'dom 22
80%
(e)many 50
8000
"
690"
560"
" /um0e) o1
+ompanies
- 15 -
Caracterizarea e antionului
Dup cum s-a afirmat n paragraful anterior, indicatorii i datele elaborate n prezentul raport reprezint 90,9% din
ntreprinderile europene, 76,6% din for a de munc i 87,8% din cifra de afaceri. n acest exerci iu, e antionul a fost
constituit cu scopul principal de a nu fi doar reprezentativ cu privire la num rul de ntreprinderi i lucr tori, dar i
pentru a reflecta caracteristicile principale n ceea ce prive te produsele, organizarea produc iei i pie ele. Criteriile
utilizate pentru a defini structura e antionului au inclus, de asemenea, aspecte precum distribu ia geografic
(organizarea n grupuri/clustere de t b c rii), produc ie per tip de animal i per segmentul de pia al utiliz rii finale.
Avnd n vedere rile i sectoarele care au contribuit cu datele lor la raportul de fa , se poate spune c e antionul
este reprezentativ i c reprezint foarte bine varietatea industriei europene de piel rie, n care Italia joac un rol
major, reprezentnd 71% din cifra de afaceri a e antionului, 80% din num rul de companii i 68% din for a de munc .
- 16 -
Fig 3 - Structura e antionului: procent din num rul de angaja i
A a cum se arat n Fig. 4, e antionul reflect una din caracteristicile specifice sectorului: companii
de dimensiuni mici. Sectorul european de piel rie este de obicei compus din ntreprinderi mici i
mijlocii; acesta este, n unele cazuri, un avantaj competitiv pentru a r spunde la schimb rile
observate pe pie e de-a lungul timpului. Dimensiunea medie pe ar ofer n plus o indica ie a pie ei
de destina ie a pieilor produse: Italia, Spania i Fran a sunt, n medie, mai specializate n mod , iar
dimensiunea mai mic asigur flexibilitatea companiei. Pe de alt parte, se observ dimensiuni
medii mai mari n ri din Europa central i de nord ale e antionului (Marea Britanie, Germania,
Suedia), unde a dominat o abordare industrial , iar
090"
450"
870"
580"
6810"
1000"
200"
" /um0e) o1
employees
76,6% din lucr torii din t b c riile
europene sunt angaja i n cele apte ri
studiate, totaliznd peste 26.000 de
locuri de munc
n sectorul automobilelor este clientul majoritar. Produc ia per tip
de animal n cadrul e antionului (Fig. 5) reflect perfect distribu ia
caracteristic a produc iei europene, n care bovinele,
Fig 4 -
Caracterizarea
e antionului:
m rimea medie
a companiilor
- 17 -
Fig 5 - Caracterizarea e antionului: produc ie per tipologie animal
Bovinele, vi eii, ovinele i caprinele adulte reprezint 99,4% din materiile prime totale prelucrate. Italia absoarbe i
prelucreaz cele mai multe materii prime din Europa
-omania
Spain
,%aly
*)an+e
(e)many
$ni%ed
&in'dom
S#eden
09"

09"
44"
1
2
2
"

1
6
9
"
2
5
4
"
703"
493" 686"
22"

58"
82"
80"
26"
41"
52"
51"
70"
12"
01"
16"
2dul%
0o.ines
and +al.es Sheeps and 'oa%s
3%he) animals
Fig 6 - Caracterizarea e antionului: produc ie per destina ie de
utilizare
nc l mintea reprezint
principala utilizare 840"
final a pielii produse de
companiile din e antion, 3050"
urmat de tapi erie i
marochin rie
2050
"
4060
"
4es%ina%ion use
- 18 -
- 19 -
Indicatori
sociali
Capitalul uman este esen ial pentru industria european de piel rie.
Combina ia de experien i tinere e, adic muncitori califica i i
solicitan i tineri, reprezint atuul- cheie pe care se bazeaz
competitivitatea sectorului.
T b carii din Europa sunt din ce n ce mai angaja i n aspectele etice i
sociale ale activit ii lor. Ei n eleg aceast dezvoltare ca pe un mijloc de
a mbun t i i consolida rela iile lor cu p r ile interesate: lucr torii,
clien ii, furnizorii, bancherii, autorit ile publice, societatea civil i
teritorial . Prezentul capitol al raportului ofer o imagine a dimensiunii
sociale a sectorului european de piel rie, pe baza unei selec ii de
indicatori: categorii de locuri de munc , tipuri de contracte, grupe de
vrst , educa ie, vechime, origine teritorial , egalitatea de gen, calitatea
de membru n sindicate, accidente i beneficii pentru angaja i, cum ar fi
aranjamentele pentru concediul medical.
Situa ia care reiese din
analiza informa iilor
colectate arat un sector
care este ferm nr d cinat
n teritoriu i profund
angajat - n colaborarea cu
partenerii i autorit ile
publice pentru a combina
cre terea industrial cu
mbun t irea continu a
condi iilor de munc ,
generarea de bog ie n
teritoriu i mbun t irea
calit ii vie ii n
comunit ile locale.
Situa ia social n cadrul
t b c riilor se
caracterizeaz , mai presus
de toate, printr-o cooperare
fructuoas ntre partenerii
sociali. n afar de rolul
institu ional pe care l
joac organele
reprezentative ale
dialogului social n cadrul
negocierilor colective,
ambele p r i ale sectorului
european de piel rie ofer ,
de asemenea, exemplul
modului n care o
cooperare strns
contribuie la consolidarea
industriei europene fa de
concuren a la nivel
mondial, precum i la
promovarea valorilor
sociale legate de pielea
european pe pie ele
mondiale.
-
20
-
Fig 7 - Categorii de locuri de munc 2010 - 2011 (%)
n 2010 i 2011, n
060" 060"
510"
50
0"
distribu ia categoriilor 460"
510
"
de locuri de munc 430" 3%he)s
47
0"
a predominat cea a 500"
2dminis%)a%ion and 1inan+e
55
0"
muncitorilor cu nivel
1310
"
129
0"
sc zut sau ridicat de -esea)+h and 4e.elopmen%
specializare
(technology, processes)
-esea)+h and 4e.elopmen%
(fashion, design, style)
6730
"
5a)6e%in' and sales
662
0"
7i'h spe+ialisa%ion p)odu+%ion #o)6e)
8o# spe+ialisa%ion p)odu+%ion #o)6e)
2010 2011
Fig 8 - Tipuri de contracte 2010 - 2011 (%)
n ambii ani studia i, 360"
42
0"
marea majoritate a 870"
86
0"
tipurilor de contracte o
reprezint contractele de
munc permanente
3%he)s
8770
"
*i9ed-%e)m employmen% +on%)a+% 872
0"
:e)manen% employmen% +on%)a+%
2010 2011
- 21 -
I
n
d
i
c
a
t
o
r
i

i

d
a
t
e

s
o
c
i
a
l
e
n
structura
for ei de
munc
din
t b c rii
predomi
n
profiluril
e
p
r
o
f
e
si
o
n
a
l
e
c
u
c
o
m
p
e
t
e
n

e
o
ri
e
n
t
a
t
e
s
p
r
e tehnic
i
produc ie
(79% din
for a de
munc ).
A a cum
este
ilustrat n
Figura 7,
muncitor
ii cu
nivel
sc zut de
specializ
are
predomi
n n
sec ia de
produc ie
(peste
66% n
2010 i
2011), n
timp ce
personal
ul cu
calificare
nalt
tinde s
fie mai
mare n
alte
departam
ente sau
servicii.
ntr-
adev r,
i
m
p
o
rt
a
n

a
l
o
c
u
ri
l
o
r
d
e
m
u
n
c

n
c
e
r
c
e
t
a
r
e
i
d
e
z
voltare
este n
cre tere,
att n
domeniul
tehnologi
ilor de
proces,
ct i n
design,
mod i
stil.
Inciden a
sc zut a
posturilo
r de
conducer
e se
datoreaz
n
principal
predomi
nan ei
ntreprin
derilor
mici i
mijlocii
(de multe
ori
ntreprin
deri
familiale
), unde
responsa
bilit ile
practice
de luare
a
d
e
c
i
z
ii
l
o
r
s
u
n
t
d
e
o
b
i
c
e
i
d
e
l
e
g
a
t
e
p
e
r
s
o
n
a
l
u
lui cu
experien

dovedit ,
dar ntr-o
pozi ie
de
conducer
e
intermed
iar .
A a cum
arat
Figura 8,
mai mult
de 87%
din
personal
ul din
t b c riil
e
europene
este
angajat
cu
contract
de
munc
permane
nt.
Echilibru
l este
p strat
de
diferite
forme de
contracte
d
e
m
u
nc pe
durat
determin
at .
- 22 -
Figura 9 arat o distribu ie destul de uniform . Muncitorii sub 35
de ani reprezint aproape 30% din total n 2011. Categoria
angaja ilor cu vrste cuprinse ntre 35 i 55 de ani prezint cea
Fig 9 - Categorii de vrst 2010 - 2011 (%)
mai mare in
F
i
D
i
$p %o 35
2700
"
2010
Muncitorii
sub 35 de ani
reprezint
aproape 30%
din total n
2011;
t b c riile
sunt medii
tinere i
stimulatoare
d
e
ut de
spec
ializ
are
Fig
10 -
Categ
orii
de
vechi
me
2010
-
2011
(%)
a
n
S
e
5410
"
67
0"
145
0"
239
0
"
5
4

fo
r a
de
m
un
c
l
u
gi on al
.
2 2
- 23 -
Fig 11
Fig 12
A
ct
iv
it

i
d
e
fo
r
m
ar
e
Res
urse
le
uma
ne
fiin
d
ese
n ia
le
pent
ru
com
peti
tivit
atea
sect
orul
ui,
t
o
a
t
e

t

r
i
i
l
e

e
u
r
o
p
e
n
e

e
l
e
g

i
m
p
o
r
t
a
n

a

f
o
r
m

r
i
i

f
o
r

e
i

l
o
r

d
e

m
u
n
c

.
P
e
n
t
r
u

a

c
o
n
c
u
r
a

pe
pia
a
inte
rna
iona
l n
priv
in a
calit
ii,
cont
inui
tate
a i
perf
orm
an a
pro
dus
ului
,
mo
d
i
serv
iciil
e
pent
ru
clie
n i,
pers
onal
ul
cali
fica
t
este
ese
n ia
l, n
spe
cial
n
eco
no
m
i
i
l
e

c
u

c
o
s
t
r
i
d
i
c
a
t
,
c
u
m

e
s
t
e

E
u
r
o
p
a
.
C
o
m
b
i
n
a

i
a

d
e

e
x
p
e
r
i
e
n

i

t
i
n
e
r
e

e
,
a
d
i
c


m
u
n
c
i
t
o
r
i

c
a
l
i
fica
i i
tine
ri
ang
aja i
,
repr
ezin
t
atuu
l-
chei
e pe
care
se
baz
eaz

com
peti
tivit
atea
sect
orul
ui.
Ace
st
lucr
u
poat
e fi
mb
un t
it
la
nive
l de
sect
or
prin
dez
volt
area
for
m r
ii
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

c
o
n
t
i
n
u
e

n
v

a
r
e
a

p
e

t
o
t
p
a
r
c
u
r
s
u
l

v
i
e

i
i
.

n

c
i
u
d
a

u
n
e
i

t
r
a
d
i

i
i

n
d
e
l
u
n
g
a
t
e

i
rep
uta i
ei
inter
na i
onal
e a
col
ilor
euro
pen
e de
piel
rie,
a
dep
arta
men
telor
i
cate
drel
or
univ
ersit
are
spec
ializ
ate,
edu
ca i
a i
for
mar
ea
prof
esio
nal
spec
ific
dom
eniu
lui
piel
riei
din
Eur
o
p
a

s
u
n
t

n

p
e
r
i
c
o
l
.
O

m
a
s


c
r
i
t
i
c


d
e

c
u
r
s
a
n

i
,
r

s
p

n
d
i
r
e
a

g
e
o
g
r
a
f
i
c


a

t

r
i
i
l
o
r

i

b
a
r
i
e
r
e
le
ling
visti
ce
sunt
doar
cte
va
dint
re
obst
acol
ele
care
treb
uie
nl t
urat
e
prin
tr-o
reor
gani
zare
efici
ent
a
for
m ri
i
prof
esio
nale
n
sect
orul
euro
pea
n de
piel
rie.
For
mar
ea
prof
esio
nal
c
o
n
t
i
n
u

n
v

a
r
e
a

p
e

t
o
t
p
a
r
c
u
r
s
u
l
v
i
e

i
i
s
u
n
t
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
e

p
r
o
m
i

t
o
a
r
e
.
C
o
m
p
e
t
e
n

e
l
e

p
o
t

f
i

tran
sfer
ate
sau
perf
ec i
onat
e
chia
r n
t b
c ri
i
prin
curs
uri
ada
ptat
e la
post
uril
e
spe
cifi
ce
i
prin
asis
ten

sau
nv
are
n
ritm
ul
curs
antu
lui.
For
mar
ea
poat
e fi
pres
c
r
i
s


p
r
i
n

l
e
g
e

s
a
u

p
r
i
n

a
c
o
r
d
u
r
i
n
a

i
o
n
a
l
e

d
e
T

e

a
t 780
m
u
n
c


(
d
e

e
x
e
m
p
l
u
,

p
r
i
v
i
n
d

s

t
a
t
e
a

i

s
i
g
u
r
a
n
I n
f
P
a
- 24 -
Fig 13 - Distribu ia func ie de gen 2010 - 2011 (%)
A a cum arat Figura 13, distribu ia func ie de gen n sector
reflect cumva distribu ia locurilor de munc , muncitorii cu
nivel sc zut de specializare i b rba ii avnd procente
similare. Predominan a b rba ilor n sec ia de produc ie se
ntlne te mai mult n t b c riile care prelucreaz piei
bovine ntregi, a c ror prelucrare necesit , de obicei, o
anumit rezisten fizic . Femeile angajate n produc ie se
ocup , de regul , de prelucrarea pieilor mici. Locurile de
munc pentru
Posturile n care sunt
angajate femeile, de i
inferioare ca num r, sunt
distribuite n mod egal n
produc ie i n
administra ie
2670
"
2
1
*
e
femei sunt, totu i, distribuite n mod
egal n produc ie i n alte activit i ce
in de munca de birou.
Accidente
Prevenirea riscurilor la locul de munc
este o prioritate a sectorului n care
manipularea nc rc turilor, operarea
utilajelor grele i utilizarea
substan elor chimice speciale pot fi o
surs de leziuni grave.
7330" 5
al
e
s
7
8
n Europa, t b cirea pieilor
nu este o activitate
industrial care s
predispun la accidente. Cel
pu in aceasta sugereaz
rezultatele studiului pentru
perioada analizat .
Accidentele au fost analizate
lund n considerare trei
indicatori:
Frecven a relativ : num r
total de accidente
2010 2011
Un
dialo
g
socia
l
prod
uctiv
Indice de gravitate:
Durata medie:
Datele se refer la
anul 2011 i doar la
situa ia din Italia (care
este foarte
reprezentativ ).
Cifrele sunt
urm toarele:
F
r
e
c
v
e
n

a

r
e
l
a
t
i
v

:

3
,
3
5
In
dic
e
de
gra
vita
te:
0,9
3
Du
rata
me
die:
27,
63
Acest
e cifre
sunt
mici
n
compa
ra ie
cu alte
sectoa
re
indust
riale.
Mai
mult,
n
Italia
se
nregi
streaz
o
perioa
d
l
u
P
a

n
n
a
d
Instrument online pentru evalua-rea
riscurilor
n sectorul de piel rie
h%%p;<<+lien%oi)ap)o=e+%eu
n cadrul unui proiect comun, Federa ia Sindicatelor Europene industriAll i
COTANCE au dezvoltat un Instrument online de evaluare a riscurilor privind
siguran a i s n tatea la locul de munc pentru t b c riile mici i mijlocii. Acesta
ajut la prevenirea i gestionarea riscurilor pentru lucr torii din t b c rii,
faciliteaz stabilirea unei strategii de companie n acest domeniu i evitare unor
posibile efecte negative ale restructur rii n acest sector.
Instrumentul este conceput ca referin pentru a oferi informa ii valoroase i
sugestii pentru efectuarea unei evalu ri a riscurilor pentru t b c riile
individuale, n scopul de a reduce la minimum i a elimina riscurile pentru
s n tate i siguran . Punerea n aplicare a instrumentului nu asigur n mod
necesar respectarea legisla iei referitoare la reglement rile na ionale de
s n tate i de siguran . Acest lucru trebuie s fie stabilit de autorit ile
na ionale de s n tate i siguran . Instrumentul este conceput pentru a
sensibiliza publicul cu privire la problemele de s n tate i siguran n
t b c rii i pentru a da exemple de bune practici.
Instrumentul acoper toate domeniile majore ntr-o t b c rie, printre care:
1- Managementul Securit ii i S n t ii n Munc
(SSM)
2- Transport intern n t b c rie
3- Gestionarea situa iilor de urgen
4- Lucrul cu piei brute
5- Utilizarea echipamentelor
6- Utilizarea substan elor chimice
7- Activit i de munc la birou
Utilizatorii instrumentului sunt ghida i prin diferitele etape de evaluare a riscurilor poten iale spre
un plan de ac iune cu solu ii i m suri i un raport final.
- 25 -
C
o
n
s
i
l
i
u
l
S
e
c
t
o
r
i
a
l
E
u
r
o
p
e
a
n

a
l
C
o
m
p
e
t
e
n
elor
Privind Locurile
de Munc i Formarea
eu)opeans6ills+oun+il%-+-leu
Partenerii sociali europeni din sectorul textile, confec ii i piel rie au lansat oficial laBruxelles, pe 25
aprilie 2012, organismul numit Consiliul european pentru educa ie i locuri de munc , n domeniile
textile, confec ii i piel rie, prescurtat EU TCLSKILLS COUNCIL. Membrii fondatori sunt:
1- IndustriAll - Federa ia Sindical European (fosta Federa ie Sindical European pentru Textile, Confec ii i Piel rie, ETUF :
TCL)
2- EURATEX, Organiza ia European a Confec iilor i Textilelor
3- COTANCE, Confedera ia Asocia iilor Na ionale ale T b carilor din Comunitatea
European
Crearea Consiliului de Competen e UE TCL a fost posibil gra ie sprijinului financiar al Comisiei Europene.
Sectorul de textile, confec ii i piel rie este primul sector european care se angajeaz ntr-o asemenea ini iativ .
Scopurile statutare ale Consiliului de Competen e sunt de a mbun t i nivelul de educa ie, competen e i locuri de munc n sectorul de
textile, confec ii i piel rie, care abordeaz , printre alte aspecte, formarea, calific rile i competen ele for ei de munc europene n aceste
industrii, atragerea tinerilor profesioni ti n sector i asisten a necesitat de ntreprinderi pentru a fi mai flexibile n ndeplinirea cerin elor
competitive n schimbare. Pentru a putea atinge aceste obiective, partenerii sociali coopereaz cu mai multe Parteneriate Industriale
(ISPs) de competen e specifice sectorului (aceste ISPs-uri sunt organiza ii bipartite sau tripartite specifice sectorului, active n domeniile
educa iei, form rii i ocup rii for ei de munc ). COBOT (BE), CREATIVE SKILLSET (UK), IVOC (BE), OPCALIA (FR),
OSSERVATORIO NAZIONALE CONCIA (IT) sunt deja membre ale Consiliului de Competen e al TCLdin UE.
2012 a fost primul an de activitate al Consiliului de Competen eUE TCL. Prin intermediul
membrilor s i, acesta genereaz cuno tin e sectoriale agregate pe trei teme de cercetare:
- Evolu ia furniz rii, ocup rii for ei de munc i competen elor necesit includerea unor
analize i prognoze pentru sectorul textile, confec ii
i piel rie
- Bunele practici aduc educa ia i munca mai aproape i reduc
inadecvarea competen elor la nivel sectorial, precum i la nivelul
mecanismelor existente la nivel na ional sau regional ntre
organismele de anticipare i cele de educa ie i formare
- Instrumente inovatoare, strategii na ionale i / sau regionale, ini iative
locale, metode puse n aplicare n scopuri de nv are reciproc
Pe baza concluziilor acestor rapoarte, partenerii
sociali vor fi n m sur s preg teasc i s prezinte
Comisiei Europene recomand ri structurate pentru
punerea n aplicare a politicilor i ini iativelor de
educa ie, formare i ocuparea for ei de munc
considerate utile pentru sector.
- 26 -
- 28 -
produs a sc zut cu 6,2%
ec
ra
pr
iv
in
pr
sectorului
de piel rie


o
b

i
n


c
o
n
s
i
l
i
e
r
e

g
r
a
t
u
i
t


d
e

l
a

e
x
p
e
r

i

www.ind-ecoefficiency.eu
Consumul de energie
Electricitatea se utilizeaz n t b c rii pentru a putea opera
utilajele i echipamentele, pentru a produce aer comprimat i
pentru iluminare. Energia termic este necesar pentru uscarea
pielii n diferite faze ale procesului tehnologic, pentru a nc lzi
apa la temperaturile necesare pentru procesele chimice i pentru
a controla temperatura mediului de lucru. Factorii semnificativi
care influen eaz consumul de energie ntr-o t b c rie sunt tipul
de materii prime care intr n t b c rie i intensitatea energiei
utilizate n diferitele faze ale procesului. Pentru a calcula
consumul total pe unitate de produs, datele s-au transpus n Tone
Echivalent Petrol pe 1000 metri p tra i de piele produs
(TEP/1000 m2). Combinarea datelor furnizate de asocia iile
na ionale a dat o valoare medie de 2,0 TEP/1000 m2 pentru
perioada 2010-2011 (Fig. 15). Reducerea
- 29 -
22
2010
2
12
$%&
2
04
1
96
1
88
1
8 Fig 15 - Consum de energie pe unitate de produs 2010 - 2011 (kg/m
2
)
a.e)a'e $%'
2011
&%(
1
2
0
3
"
3
8
6
3
"
4
9
3
4
" Electricitatea
reprezint aproape
50% din totalul de
energie
consumat .
Energia termic
provine din gazul
metan i din al i
combustibili fosili.
T b c riile
investesc n surse
de energie
regenerabil .
- 30 -
C
o
n
s
u
m
u
l

i

d
e
v
e
r
s
a
r
e
a

d
e

a
p

A
p
a
s
er
v
e
t
e
c
a
m
e
di
u
d
e

l
u
c
r
u

p
e
n
t
r
u

f
a
z
e
l
e

d
e

b
a
z


a
l
e

p
r
o
c
e
s
u
l
u
i
d
e
p
re
lu
cr
ar
e
pi
ei
,
d
e
e
x
e
m
pl
u,
t
b

ci
re
a
i
v
o
p
si
re
a,
s
e
d
e
sf

o
ar

n
b
u
t
o
a
i
e

i

a
l
t
e

e
c
h
i
p
a
m
e
n
t
e

c
a
r
e

u
t
i
l
i
z
e
a
z


fl
ot
e
n
c
ar
e
s
u
nt
di
z
ol
v
at
e
p
r
o
d
u
s
el
e
c
hi
m
ic
e.
A
p
a
e
st
e,
d
e
a
s
e
m
e
n
e
a
,

u
t
i
l
i
z
a
t


p
e
n
t
r
u

a

c
u
r

a

p
i
e
l
e
a
,

m
a

i
n
i
l
e
i
lo
c
ul
d
e
m
u
n
c
.
C
el
e
m
ai
i
m
p
o
rt
a
nt
e
s
u
rs
e
d
e
a
p

s
u
nt
re
p
re
z
e
nt
at
e

d
e

p
u

u
r
i

a
u
t
o
r
i
z
a
t
e

i

r
e
g
l
e
m
e
n
t
a
t
e

s
i
t
u
a
te
n
t
b

c
r
ie
i
a
p
e
d
u
ct
e
in
d
u
st
ri
al
e
i
ci
vi
le
.
A
li
m
e
nt
ar
e
a
c
u
a
p

i
tr
at
a
r
e
a

a
p
e
l
o
r

u
z
a
t
e

r
e
p
r
e
z
i
n
t


c
e
l
e

m
a
i

i
m
p
o
r
t
a
nt
e
a
s
p
e
ct
e
d
e
m
e
di
u
al
e
in
d
u
st
ri
ei
d
e
pi
el
r
ie
.
D
u
p

c
u
m
ar
at

Fi
g.
1
7
,
c
o
n
s
u
m
u
l

d
e

a
p


p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s
es
te
n
m
e
di
e
d
e
0,
1
3
m
3
/
m
2
.
R
e
d
u
c
er
e
a
c
o
n
s
u
m
ul
ui
d
e
a
p

p
e

u
n
i
t
a
t
e
a

d
e

p
r
o
d
u
s

a

f
o
s
t
,

d
e
-
a

l
u
n
g
u
l
a
ni
lo
r,
o
pr
io
ri
ta
te
d
e
m
e
d
i
u

p
e
n
t
r
u

t

r
i
i
le
e
u
r
o
p
e
n
e.
A
c
e
st
lu
cr
u
a
f
o
st
p
o
si
bi
l
n
p
ri
n
ci
p
al
p
ri
n
st
a
bi
li
re
a
u
n
o
r

o
b
i
e
c
t
i
v
e

d
e

m
b
u
n

i
r
e

c
o
n
t
i
n
u


c
a
r
e

vi
z
e
a
z

d
e
z
v
ol
ta
re
a
p
r
o
c
e
s
el
o
r
d
e
ut
il
iz
ar
e
ef
ic
ie
nt

a
a
p
ei
i
te
h
n
o
l
o
g
i
i
l
o
r

d
e

r
e
c
i
c
l
a
r
e

a

a
p
e
i
.

A
p
r
o
a
p
e

9
5
%

di
n
a
p
a
f
ol
o
si
t
n
t
b

c
r
ii
e
st
e
ul
te
ri
o
r
e
v
a
c
u
at
;
re
st
ul
re
p
re
zi
nt

n
m
a
r
e

p
a
r
t
e

a
p


c
a
r
e

s
e

e
v
a
p
o
r

n

t
i
m
p
u
l

f
a
b
ri
c
r
ii
s
a
u
c
o
n
in
ut
ul
d
e
u
m
id
it
at
e
al
d
e

e
u
ri
lo
r
tr
i
m
is
e
la
re
ci
cl
ar
e
i
/
s
a
u

e
l
i
m
i
n
a
t
e
.
A
p
a

r
e
z
i
d
u
a
l


d
e
v
e
r
s
a
t


e
s
t
e
t
ri
m
is

a
p
oi
s
p
re
p
u
ri
fi
c
ar
e.
S
p
re
d
e
o
s
e
bi
re
d
e
u
n
el
e

ri
c
o
n
c
u
r
e
n
t
e

n
o
n
-
e
u
r
o
p
e
n
e
,

n

c
a
r
e

l
e
g
i
s
l
a

i
a

d
e

m
e
di
u
e
st
e
p
r
o
st
a
pl
ic
at

s
a
u
li
p
s
e
t
e,
1
0
0
%
d
in
t
b

c
r
ii
le
e
u
r
o
p
e
n
e

i

t
r
a
t
e
a
z


a
p
e
l
e

r
e
z
i
d
u
a
l
e

u
t
i
l
i
z

n
d
si
st
e
m
e
d
e
p
u
ri
fi
c
ar
e
c
o
m
pl
et
e
i
c
o
m
pl
e
x
e.
n

ri
le
di
n
s
u
d
u
l

E
u
r
o
p
e
i

m
a
j
o
r
i
t
a
t
e
a

p
r
o
d
u
c

i
e
i

d
e

p
i
el
e
es
te
c
o
n
c
e
nt
ra
t
n
di
st
ri
ct
e.
A
ic
i
s-
a
u
c
o
n
st
ru
it
in
st
al
a
ii
c
e
nt
ra
l
i
z
a
t
e

d
e

t
r
a
t
a
r
e

a

a
p
e
l
o
r

r
e
z
i
d
u
a
l
e
,
a
c
es
te
a
fi
in
d

m
b
u
n
t

it
e
p
er
m
a
n
e
nt
d
e-
a
lu
n
g
ul
vr
e
m
ii.
In
st
al
a
iil
e
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
e
d
e
p
u
ri
fi
c
ar
e
a
a
p
el
o
r
re
zi
d
u
al
e
g
e
s
t
i
o
n
a
t
e

d
e

c
o
n
s
o
r

i
i
l
e

d
i
s
t
r
i
c
t
e
l
o
r

s
u
n
t
u
n
e
x
e
m
pl
u
e
x
c
el
e
nt
la
ni
v
el
in
te
r
n
a
io
n
al
d
e
c
ol
a
b
o
ra
re
in
te
r-
c
o
r
p
o
r
a
t
i
s
t


p
e
n
t
r
u

s
u
s
t
e
n
a
b
i
l
i
t
a
t
e

e
c
o
l
o
g
i
c

n
a
c
e
st
c
o
nt
e
xt
,
n
m
o
d
n
o
r
m
al
,
n
c
a
d
r
ul
t
b

c
r
ii
lo
r
s
e
ef
e
ct
u
e
a
z


d
o
a
r

t
r
a
t
a
m
e
n
t
e

p
r
i
m
a
r
e
,

d
e
l
e
g

n
d

c
e
l
e
l
a
lt
e
tr
at
a
m
e
nt
e
fi
zi
c
e,
c
hi
m
ic
e
i
bi
ol
o
gi
c
e
in
st
al
a
ii
lo
r
c
e
nt
ra
li
z
at
e
d
e
tr
a
t
a
r
e

a

e
f
l
u
e
n

i
l
o
r
.

n

t
e
r
i
t
o
r
i
i
l
e

n

c
a
re
s
u
nt
si
tu
at
e
di
st
ri
ct
el
e
d
e
t
b

c
r
ii,
a
c
el
e
a
i
in
st
al
a
ii
d
e
tr
at
ar
e
a

e
f
l
u
e
n

i
l
o
r
,
c
r
e
a
t
e

i
n
i

i
a
l

p
e
n
t
r
u

a

d
es
er
vi
in
d
u
st
ri
a,
a
u
e
v
ol
u
at
p
er
m
a
n
e
nt
i
n
zi
le
le
n
o
as
tr
e
c
o
nt
ri
b
ui
e

n

m
o
d

s
e
m
n
i
f
i
c
a
t
i
v

i

l
a

p
u
r
i
f
i
c
a
r
e
a
a
p
el
or
u
z
at
e
ci
vi
le
.
T

c
r
iil
e
si
tu
at
e
n
af
ar
a
di
st
ri
ct
el
or
in
d
u
s
t
r
i
a
l
e

e
f
e
c
t
u
e
a
z


p
u
r
i
f
i
c
a
r
e
a

a
p
e
l
o
r
u
z
at
e
n
m
o
d
in
d
e
p
e
n
d
e
nt
i
d
e
v
er
se
a
z

ef
lu
e
n
ii
tr
at
a
i
n
m
a
r
e

p
a
r
t
e

n

s
i
s
t
e
m
e
l
e

p
u
b
l
i
c
e

d
e

c
a
n
al
iz
ar
e.
Fig 17 - Consum de ap pe unitate de produs 2010 - 2011 (m
3
/m
2
)
- 31 -
Figura 18 prezint datele privind eficien a purific rii apelor
reziduale a diferitelor sisteme de tratare a efluen ilor din
rile care au contribuit la studiu, pentru fiecare parametru
descris.
P
e
n
t
r
u

a

p
r
o
d
0

1
3
5
01
33
01
31
01
29
01
27
n
acest
caz,
eficien
a
purific
rii
este
exprim
at
dup
cum
urmeaz :
([IN] -
[OUT])/
[IN]
Unde
[IN] este
concentra
ia
parametr
ului la
intrarea
n
instala ia
de tratare
a
efluen ilo
r, iar
[OUT]
este
concentra
ia
aceluia i
parametr
u n apele
uzate
evacuate
dup
tratament
. Acest
indicator
m soar
capacitate
a
sistemulu
i de
tratare
adoptat
de a
elimina
poluan ii
din ap .
n mod
e
v
i
d
e
n
t,
d
if
e
ri
t
e
l
e
si
st
e
m
e
d
e
tr
a
t
a
r
e
a
e
fl
u
e
n
i
l
o
r
a
d
o
p
t
a
t
e n
t b
c ri
ile
eur
ope
ne
gara
ntea
z
perf
orm
an e
exc
elen
te
de
puri
fica
re
pent
ru
apr
oap
e
to i
para
met
rii,
cu
exc
ep i
a
s ru
rilor
dizo
lvat
e,
care
repr
ezin
t o
pro
ble
m
tehnologic
nerezolvat la
nivel
interna ional.
5 Red
ucer
ea
polu
rii
apei
s-a
reali
zat
n
t b
c rii
le
euro
pene
prin
dezv
oltar
ea i
impl
eme
ntare
a
unor
tehni
ci
integ
rate
n
proc
es,
care
au
scop
ul de
a
redu
ce
con i
nutu
l de
subs
tan
e
chi
mic
e n
apel
e
uzat
e fie
prin
mod
ifica
rea
cant
it ii
de
chi
mic
ale
doz
at ,
fie
prin
favo
rizar
ea
unei
epui
z ri
mai
mari
a
flote
lor.
Calitatea apelor
necesar pentru oxidarea complet a
compu ilor
organici i anorganici dizolva i n efluen i.
reziduale de la La opera iile de t b cire, valorile CCO sunt
t b c rii este n afectate de reziduurile organice de piei i de
principal monitorizat
substan e chimice de prelucrare, care nu s-
au
analiznd 8 parametri:
epuizat complet (de exemplu, acizi
organici,
(TSS - solide totale n suspensie)
taninuri, r ini, agen i de ungere etc.).
Sulfa i (SO
=
) Acestea indic cantitatea de materii solide
nedizolvate care pot fi separate prin filtrare. La
Sulfa ii fac
4
parte din compozi ia unei game
largi
opera iile de t b cire, TSS provin n principal de compu i chimici de t b cire. Cooperarea
din de euri de piei, generate n timpul opera iilor
ntre t b c rii i furnizori de produse
chimice
umede, precum i din produse chimice
duce la identificarea unor produse
alternative
nedizolvate. f r sulfa i.
CCO (Consum Chimic de Oxigen) Azot
Acest parametru indic cantitatea de oxigen
Con inutul de azot n apele uzate este, n
general,
- 32 -
Fig 18 - Eficien a purific rii apelor uzate 2010 - 2011 (%)
Suspended solids
C34
To%al ni%)o'en >T&/?
2mmonia
To%al Ch)ome
Sulphides
Chlo)ides
2010
2011 Sulpha%es

9738"

9725"

282
5"

270
0"

200
7"

295
3"
Sistemele de tratare a efluen ilor implementate de t b c rii sunt extrem de eficiente pentru
aproape to i parametrii monitoriza i
Gestiunea
- 33 -
Fig 19 - De euri generate pe unitate de produs 2010 - 2011 (Kg/m
2
)
2
2
2
18
2
16
2
14
2
12
2
1
Greutatea
pieilor fe e
prelucrate
reprezint
doar
aproximativ
20-25% din
greutatea
pieilor brute
care intr n
t b c rie
- 34 -
Fig 20 - Consum de solven i pe unitate de produs 2010 - 2011 (g/m
2
)
Emisii n aer
Principalii parametri care afecteaz calitatea aerului n t b c rii sunt compu ii
organici volatili (COV), praful i hidrogenul sulfurat. Mai mult dect att,
sistemele termice folosite pentru a genera c ldur emit o serie de poluan i n
timpul arderii, i anume oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOx) i, desigur,
dioxid de carbon (CO
2
). n privin a parametrului din urm , abord ri sectoriale
inovatoare i foarte interesante privind amprenta de carbon au fost descrise ntr-
un raport tehnic elaborat de UNIDO (a se vedea caseta informativ ).
Emisiile n aer au fost elaborate pe baza datelor furnizate de asocia iile
na ionale privind consumul de solven i organici pe
4340"
4338"
4336"
4334"
4332"
4330"
Fig 21 - Consum de
solven i n compara ie
cu volumul de
produc ie 1996 - 2011
(%)
unitatea de produs. Figura 20 prezint valoarea
medie (43,36 g/m2) care nu difer foarte mult de
valorile anuale din 2010 i 2011. Mai mult dect
att, Figura 21 prezint evolu ia consumului de
solven i, comparativ cu volumul de produc ie n
Arzignano, cel mai mare district de t b c rii din
Europa n perioada 1996-2011. Tendin a de
consum de solvent a fost n sc dere (-72%) din
1996 pn n 2011, n compara ie cu ratele de
ie ire prezentate n figur .
Datele se refer
la cel mai mare
district de
t b c rii din
Europa, localizat
n Arzignano,
regiunea Veneto,
Italia
60
"
40
" 320"
280"
360" 340"
390
"
20
"
60"
140
"
20"
0"
-170" ')
-70" -270"
-
20
" -300" -310"
-380"
-
40
" -470"
-
520
"
-
60
"
-
80
"
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Sol.en% +onsump%ion -
".a)ia%ions
8ea%he) ou%pu% -
".a)ia%ions
300
" 320"
200
"
60"
-80"
-10"
-
40"
-
570
"
-600"
-
640
"
-670" -690" -710"
-
720
"
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- 35 -
AMPRENTA DE CARBON PENTRU PIELE:
N SFR IT O ABORDARE ARMONIZAT ?
Interesul interna ional privind schimb rile climatice a crescut de-a lungul anilor. Datele i rezultatele cercet rii adaug greutate la concluzia comun c
tendin a clar pe termen lung este aceea de nc lzire global . Majoritatea cre terilor de temperatur medie global observate nc de la mijlocul secolului 20
se datoreaz , cel mai probabil, cre terii n concentra iile antropice de gaze cu efect de ser . Dintre acestea, o aten ie deosebit este acordat emisiilor de CO
2
sau dioxid de carbon. Industria prelucr toare contribuie cu 19% din totalul emisiilor de gaze cu efect de ser (GES). S-a dezvoltat interesul pentru estimarea
cantit ii totale de GES emise n timpul diferitelor etape din ciclul de via al produselor. Rezultatele acestor calcule sunt denumite amprenta de carbon a
produselor. Amprenta de carbon a unui produs este definit ca suma ponderat a emisiilor de gaze cu efect de ser i ndep rtarea gazelor dintr-un proces, un
sistem de procese sau de produse, exprimate n echivalent CO2. n cazul pielii finite, amprenta de carbon se exprim ca:
Kg de CO2e/m
2
de piele finit
n prezent, nu exist o metodologie unic i niciun acord la nivel interna ional cu privire la metodele de calcul a amprentei de carbon pentru pieleUn. raport
tehnic elaborat de UNIDO a oferit ni te indica ii foarte clare cu privire la amprenta de carbon i de mediu pentru piele.n special, din moment ce toate
calculele, prin defini ie, trebuie s fie puse n aplicare n toate procesele care contribuie la realizarea produsului (a a-numita abordare din leag n pn n
mormnt), unul dintre cei mai importan i factori asupra c ruia trebuie se se ajung la un acord interna ional este definirea limitelor sistemului. Oamenii de
tiin au dezb tut n trecut dac s includ sau s exclud din amprenta de mediu pentru piele agricultura i cre terea animalelor (care pot reprezenta pn la
80% din amprenta de carbon i pn la 99% din amprenta de ap ). Abordarea propus deUNIDO presupune excluderea acestor procese din amonte.
Concluzia a fost atins prin analizarea n detaliu i adoptarea concluziilor unui articol despre Extensii de sistem care s gestioneze co-produsele din
materiale regenerabile. Analiza tehnic este complex , dar abordarea final poate fi u or de n eles r spunznd la 2 ntreb ri simple:
Sunt pieile brute co-produse
i
ale materialelor regenerabile?
nlocuiesc, cel pu in par ial, pieile brute alte produse?
Pentru a r spunde la prima ntrebare, vom lua n considerare faptul c un proces de co-producere are un produs principal (produsul care determin volumul
de produc ie al procesului) i mai multe co-produse. Faptul c un produs determin volumul de produc ie al unui proces, este acela i lucru cu faptul c acest
proces va fi afectat de o modificare a cererii pentru acest produs. Nu poate exista dect un singur produs principal n orice moment dat. Trebuie s lu m n
considerare i faptul c o resurs regenerabil este o resurs natural cu capacitatea de a se reproduce prin procese biologice sau naturale i care se reface cu
trecerea timpului. Combinnd aceste dou defini ii, putem afirma c pieile brute de bovine, ovine i caprine sunt co-produse ale unui material regenerabil
(carne). R spunznd la a doua ntrebare, ar trebui s lu m n considerare faptul c , a a cum se cunoa te n literatura de specialitate a sectorului, doar 20-25%
din greutatea materiei prime se transform n piele finit . Restul reprezint alte produse i de euri de origine animal .n acela i timp, pielea nlocuie te alte
materiale (n mare parte sintetice) la realizarea de nc l minte, marochin rie, mbr c minte, interioare auto i tapi erie mobilier. Concluzia raportului pe
aceast tem foarte important este c , pentru pielea finit fabricat din piei brute care provin de la animale care au fost crescute pentru produc ia de lapte i/
sau pentru carne, trebuie s se considere c limitele sistemului ncep din abator, unde activit ile i tratamentele sunt efectuate n scopul de a preg ti pieile
pentru a fi utilizate de t b c rii (de ex. conservarea pieilor prin sisteme de r cire sau s rare) i se ncheie la ie irea din t b c rie. Prin urmare, ciclul de via
al pielii porne te de la leag n (abator) i se termin la poart (poarta de ie ire din t b c rie).
- 36 -
C
o
s
t
u
r
i

d
e

m
e
d
i
u
D
u
p


c
u
m

s-
a
d
e
s
cr
is
n
in
tr
o
d
u
c
er
e,
c
h
el
tu
ie
li
le
d
e
m
e
di
u
s
u
nt
d
ef
in
it
e
n
p
re
z
e
nt
ul
d
o
c
u
m
e
n
t

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

E
u
r
o
s
t
a
t
.

A
c
e
s
t
e
a

re
p
re
zi
nt

o
ri
c
e
c
h
el
tu
ia
l
s
u
p
o
rt
at

p
e
nt
r
u
p
u
n
er
e
a
n
a
pl
ic
ar
e
a
u
n
ei
a
c

i
u
n
i

a
l

c

r
e
i

o
b
i
e
c
t
i
v

p
r
i
n
c
i
p
a
l

e
s
t
e

d
e

a
g
e
st
io
n
a
i
d
e
a
p
r
ot
ej
a
m
e
di
ul
n
c
o
nj
u
r
to
r..
.
.
A
s
o
ci
a
ii
le
c
ar
e
c
o
nt
ri
b
ui
e

l
a

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

a
c
e
s
t
u
i

r
a
p
o
r
t
,

p
r
i
n

i
n
t
e
r
a
c

iu
n
e
a
di
re
ct

c
u
t
b

c
r
ii
le
i
c
u
al
te
st
r
u
ct
u
ri
i
m
pl
ic
at
e
n
la
n
ul
d
e
a
p
r
o
vi
z
i
o
n
a
r
e

d
e

m
e
d
i
u

(
c
u
m

a
r

f
i

i
n
s
t
a
l
a

i
i

c
e
n
t
r
a
li
z
at
e
d
e
tr
at
ar
e
a
ef
lu
e
n
il
o
r
i
o
p
er
at
o
ri
i
c
ar
e
g
e
st
io
n
e
a
z

d
e

e
u
ri
le
)

a
u

r
e
u

i
t

s


c
o
l
e
c
t
e
z
e
,

s


e
v
a
l
u
e
z
e
,

s


e
s
t
i
m
e
z
e
i
s

o
r
g
a
ni
z
e
z
e
a
c
e
st
e
d
at
e.

n
t
b

c
r
ii
le
e
u
r
o
p
e
n
e,
p
r
o
p
o
r

i
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e

m
e
d
i
u

d
i
n

c
i
f
r
a

d
e

a
f
a
c
er
i
s
e
ri
di
c

la
4,
3
%
(
F
ig
.
2
2
)
.
I
n
di
c
at
o
r
ul
a
cr
e
s
c
ut
c
u
p
e
st
e
4
%

n
t
r

-
u
n

a
n
.

A
v

n
d

n

v
e
d
e
r
e

f
a
p
t
u
l

c


v
a
l
o
r
i
l
e
c
o
m
u
n
e
al
e
m
ar
je
lo
r
in
d
u
st
ri
al
e
(
E
B
D
T
A
)
p
e
nt
r
u
t
b

c
r
ii
d
e
p

e
s
c

r
a
r

5
%
,

i
m
p
o
r
t
a
n

i

a
m
p
l
o
a
r
e
a

e
f
o
r
t
u
l
u
i

d
e
p
r
ot
e
c
ie
a
m
e
di
ul
ui
d
e
p
u
s
d
e
t
b

c
ar
ii
e
u
r
o
p
e
ni
,
p
re
c
u
m
i
i
m
p
a
c
t
u
l

a
s
u
p
r
a

c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
i
t

i
i

l
o
r

p
e

p
l
a
n

i
n
t
e
r
n
a
io
n
al
fa

d
e
t
b

c
r
ii
le
n
o
n
-
e
u
r
o
p
e
n
e
d
e
vi
n
e
vi
d
e
nt
e.
A
c
e
st
d
e
z
e
c
h
i
l
i
b
r
u

o
f
e
r


a
v
a
n
t
a
j
e

c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e

i
n
e
c
h
i
t
a
bi
le
i
li
p
si
te
d
e
et
ic

a
n
u
m
it
o
r
c
o
n
c
u
re
n
i
in
te
r
n
a
io
n
al
i
c
ar
e
u
r
m
e
a
z


p
r
a
c
t
i
c
i

i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e

m
u
l
t

m
a
i

p
u

i
n

s
u
s
t
e
n
a
bi
le
.
D
a
c

a
c
e
a
st

p
r
o
bl
e
m

n
u
e
st
e
re
z
ol
v
at

n
m
o
d
c
o
re
s
p
u
n
z
t
o
r
,

v
a

c
o
n
t
i
n
u
a

s


p
r
o
d
u
c


e
f
e
c
t
e
n
e
g
a
ti
v
e
a
s
u
p
r
a
p
l
a
n
e
t
e
i
i
a
s
u
p
r
a

s
e
c
t
o
r
u
l
u
i

e
u
r
o
p
e
a
n

d
e

p
i
e
l

r
i
e
,

c
a
r
e
e
st
e
i
m
p
li
c
a
t

n
r
e
a
li
z
a
r
e
a
d
e
b
u
n

st
a
r
e,
l
o
c
u
ri
d
e
m
u
n
c

i

p
r
o
g
r
e
s
,

d
e
m
o
n
s
t
r

n
d

u
n

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t

v
ir
t
u
o
s
d
i
n
p
u
n
c
t
u
l
d
e
v
e
d
e
r
e
a
l
m
e
d
i
u
l
u
i.
P
r
o
t
e
c
i
a
m
e
d
i
u
l
u
i

a
r

t
r
e
b
u
i

s


f
i
e

m
a
i

d
e
g
r
a
b


r
e
c
o
m
p
e
n
s
a
t
,
d
e
c

t
d
e
s
c
u
r
a
j
a
t

c
u
p
o
li
ti
c
i
c
a
r
e
p
e
r
m
it

a
s
c
u
n
d
e
r
e
a

p
r
a
f
u
l
u
i

s
u
b

c
o
v
o
r

r
i

n
d
e
p

r
t
a
t
e.
R
e
d
u
c
er
e
a
c
o
n
s
u
m
ul
ui
d
e
a
p
,
p
u
ri
fi
c
ar
e
a
a
p
el
o
r
u
z
a
t
e

i

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a

d
e

e
u
r
i
l
o
r

s
u
n
t

c
e
le
m
ai
i
m
p
o
rt
a
nt
e
a
ct
iv
it

i
d
e
m
e
di
u
di
n
p
u
n
ct
d
e
v
e
d
er
e
e
c
o
n
o
m
i
c

(
F
i
g
.

2
3
)

.
C
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
e

l
e
g
a
t
e

d
e
b
u
n
a
g
e
st
io
n
ar
e
a
a
p
ei
re
p
re
zi
nt

a
p
r
o
a
p
e
6
0
%
d
in
c
o
st
u
ri
le
to
ta
le
d
e

m
e
d
i
u

n

t

r
i
i
l
e

e
u
r
o
p
e
n
e
.

A
c
t
i
v
i
t

i
le
p
e
nt
r
u
m
in
i
m
iz
ar
e
a
c
o
n
s
u
m
ul
ui
d
e
a
p

i
e
p
u
ra
re
a
a
p
el
o
r
u
z
at
e
i
n
c
l
u
d

d
e
z
v
o
l
t
a
r
e
a

u
n
o
r

t
e
h
n
i
c
i

e
f
i
c
i
e
n
t
e

d
e
e
c
o
n
o
m
is
ir
e
a
a
p
ei
s
a
u
p
r
o
c
e
d
e
e
s
o
fi
st
ic
at
e
d
e
re
ci
cl
ar
e
a
fl
ot
el
o
r

(
r
e
a
l
i
z
a
t
e

n

p
r
i
n
c
i
p
a
l

d
e

c

t
r
e

t
e
h
n
i
c
i
e
ni
pi
el
ar
i
s
p
e
ci
al
iz
a
i,
n
c
o
o
p
er
ar
e
c
u
c
o
m
p
a
n
i
i
l
e

c
h
i
m
i
c
e

i

p
r
o
d
u
c
t
o
ri
i
d
e
ut
il
aj
e)
,
g
e
st
io
n
ar
e
a
i
n
tr
e
in
er
e
a
si
st
e
m
el
o
r
p
r
o
p
r
i
i

d
e

p
u
r
i
f
i
c
a
r
e
,

p
r
e
c
u
m

i

t
e
s
t
a
r
e
a

c
o
n
f
o
r
m
it

ii
i
m
o
ni
to
ri
z
ar
e
a.
U
n
el
e
m
e
nt
d
e
c
o
st
f
o
ar
te
i
m
p
o
rt
a
nt
,
p
e
n
t
r
u

t

r
i
i
l
e

c
a
r
e

d
e
l
e
g


a
n
u
m
i
t
e

f
a
z
e
al
e
p
r
o
c
e
s
ul
ui
d
e
e
p
u
ra
re
a
a
p
ei
,
e
st
e
re
p
re
z
e
nt
at
d
e
c
o
st
ul
s
er
vi
c
i
i
l
o
r

e
x
t
e
r
n
e

d
e

t
r
a
t
a
r
e

a

e
f
l
u
e
n

i
l
o
r
.
C
o
st
u
ri
le
le
g
at
e
d
e
s
er
vi
ci
il
e
s
p
e
ci
al
iz
at
e
d
e
c
ol
e
ct
ar
e,
tr
a
n
s
p
o
rt
,
re
ci
cl
a
r
e

i
/
s
a
u

e
l
i
m
i
n
a
r
e

a

d
e

e
u
r
i
l
o
r

r
e
p
r
e
z
i
n
t

c
e
a
m
ai
m
ar
e
p
ar
te
a
c
h
el
tu
ie
li
lo
r
d
e
m
e
di
u
re
fe
ri
to
ar
e
la
g
e
st
io
n
ar
e
a
d
e

e
u
r
i
l
o
r

s
o
l
i
d
e
.

A
l
t
e

a
c
t
i
v
i
t

i

d
e
s
f

u
r
a
te
n
t
b

c
r
ii,
re
p
re
z
e
nt

n
d
c
h
el
tu
ie
li
s
e
m
ni
fi
c
at
iv
e
d
e
m
e
di
u
s
u
nt
:
c
o
l
e
c
t
a
r
e
a

s
e
p
a
r
a
t


a

d
e

e
u
r
i
l
o
r
,

g
e
s
t
i
o
n
a
r
e
a
i
n
tr
e
in
er
e
a
z
o
n
el
o
r
d
e
d
e
p
o
zi
ta
re
,
te
st
ar
e
a
i
c
ar
a
ct
er
iz
ar
e
a
d
e

e
u
r
i
l
o
r
,

c
e
r
i
n

e
l
e

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e

l
e
g
a
t
e

d
e
g
e
st
io
n
ar
e
a
d
e

e
u
ri
lo
r.
T

c
r
ii
le
e
u
r
o
p
e
n
e
a
n
al
iz
e
a
z

n

m
o
d

c
o
n
t
in
u
u
ef
ic
ie
n
a
p
r
o
c
e
s
el
o
r

l
o
r

d
e

p
r
o
d
u
c

ie
,
ef
e
ct
u
e
a
z

a
u
di
tu
ri
- 37 -
Fig 22 - Inciden a cheltuielilor de mediu n cifra de afaceri 2010 - 2011 (%)
Avnd n vedere faptul
2011
44
*%+,)
c valorile comune ale
marjelor industriale
(EBDTA) pentru
t b c rii
434
dep esc rar 5%,
importan a i amploarea
a.e)a'e *%$() efortului de protec ie a 428
mediului devin evidente.
422
416
2010
*%$')
41
Fig 23 - Distribu ia
cheltuielilor de mediu
2010 - 2011 (%)
i desf oar cercet ri n domeniul tehnologiilor noi, cu eficien crescut . Un aspect important
pentru t b c rii (care poate duce la costuri suplimentare de mediu) este activitatea care vizeaz
mbun t irea eficien ei energetice, de exemplu, prin adoptarea de tehnici care consum mai
pu in energie i utilizarea pe scar mai larg a surselor de
energie regenerabile.
Toate activit ile de gestionare care vizeaz garantarea unei
mbun t iri constante a performan ei de mediu a companiilor
- ncepnd de la deplina conformare cu legisla ia n vigoare -
sunt incluse n categoria alte costuri.
Concuren a pe pia a
globalizat a pielii va fi tot
mai afectat de modul n care
p r ile interesate
recompenseaz performan ele
de mediu ale t b c riilor.
Toate eforturile
Reducerea consumului de ap , purificarea apelor uzate i
gestionarea de eurilor sunt cele mai importante activit i de
mediu din punct de vedere economic
1068
"
470
"
1950
"
674
"
5838
"
2010
sus inute n Europa de-a
lungul anilor merit o
apreciere mai mare din
partea autorit ilor publice,
i o mai bun stimulare prin
m suri de ncurajare a
investi iilor de mediu i
punerea n
aplicare a
creditelor fiscale
n ceea ce prive te
cheltuielile de
mediu suportate.
-

38

-
Priorit i pentru o indus
S
aioc l
Informa iile prezentate mai
jos ofer o indica ie a
priorit ilor pe care le-au identificat asocia iile implicate n studiu, n cadrul celor trei piloni cheie
care reprezint paradigma dezvolt rii durabile: economic, ecologic, social. Schema logic se
bazeaz pe o metod definit ca Analiza GAP. Aceasta permite identificarea factorilor care sunt
strategici pentru atingerea obiectivelor sectoriale de dezvoltare durabil i diferen a dintre
performan a individual a fiec rui factor luat n considerare n circumstan ele actuale i condi iile
optime care pot fi atinse prin obiectivele stabilite.
Priorit ile sunt descrise pe scurt n acest raport i clasificate n func ie de cei 3 piloni de
sustenabilitate (ECONOMIC - ECOLOGIC - SOCIAL).
no
o m
c
i
c
E
pia .
Pentru a
atinge
acest
obiectiv
i pentru
a r mne
prezent
pe pia
sunt
necesare:

Acce
sul
liber
i
echitabil la materii
prime
Reciprocitate n
accesul la pie ele de
piele
Acces mai bun la
finan are
Cercetare i
dezvoltare tehnologic
orientate
spre eficien nalt
Inovare i sprijin
pentru dezvoltarea de
produse noi
Crearea, n rndul
clien ilor i
consumatorilor,
a cererii pentru
produse sustenabile
fabricate
conform unor
norme etice, cu
impact redus
asupra mediului
Solu ii eficiente
mpotriva dumping-
ului
ECONOMIC
n termeni generali, din punct de vedere economic, dezvoltarea
durabil a t b c riilor europene poate fi realizat numai r mnnd
competitivi i cu un pas naintea concuren ei. Atunci cnd materiile
prime reprezint de obicei aproximativ 50% din costurile de produc ie
a pielii, iar concuren ii din multe ri ter e se bucur de pre uri cu pn
la 40% mai mici la pieile brute locale prin aplicarea restric iilor
neechitabile la export, s r mi competitiv pe pia a mondial este
aproape un miracol. T b c riile europene sunt situate n ri cu costuri
ridicate, unde toate costurile industriale sunt mult mai mari dect n
cele mai importante ri concurente non-europene. n acest context,
produc ia european de piele s-a situat, din punct de vedere istoric la
vrful pie ei, c utnd n permanen s mbun t easc calitatea i s
lanseze oferte inovatoare pe
c

i
g
o
l
o
c
E
S
u
st
e
n
a
bi
lit
at
ea este
deseori
prezentat ca
fiind
intersec ia a
trei cercuri,
care
reprezint
solu iile
specifice la
constrngeril
e ecologice,
sociale i
economice,
cunoscute ca
cei trei piloni social i de
mediu
ECOLOG
IC
La nivel de
consumator,
t b cirea nu are o
reputa ie str lucit n
ceea ce prive te
protec ia mediului.
Aceast percep ie
este n contrast cu
progresul tehnologic
al t b c riilor
europene spre
durabilitate
ecologic , pe care l-a
abordat industria n
vremurile moderne.
mbun t irile s-au
desf urat, n
principal, pentru a
garanta
compatibilitatea
produc iei industriale
cu cerin ele civice n
comunit ile n care
au fost prezente
t b c riile, ns
devin din ce n ce
mai importante ca
instrument de
marketing care vizeaz orientarea deciziilor de cump rare ale
consumatorilor. n special, n ultimii 50 de ani, t b carii europeni au
ob inut realiz ri
de mediu
u
i
mitoare, prin
cooperarea
activ a tuturor
actorilor din lan ul de
aprovizionare
trie de piel rie durabil
-

39

-
tehnologic . T b c riile de ast zi consum mai pu in ap , mai pu in energie i au nlocuit
produsele chimice periculoase. Trateaz apele uzate n mod eficient, recupereaz i recicleaz cea
mai mare parte a de eurilor organice. Dezvoltarea tehnologic avansat , combinat cu inova ia n
comunicarea de mediu i armonizarea standardelor interna ionale privind amprenta produselor
asupra mediului sunt necesare pentru a garanta dezvoltarea durabil a t b c riilor n general i, n
special, a celor din sectorul european. Unele dintre priorit ile cheie identificate sunt, prin urmare,
legate de amprenta asupra mediului, cu tehnici de procesare i cu tehnologii de depoluare la final de
proces:
Identificarea metodologiilor adecvate i armonizate cu privire la Analiza ciclului de
via (LCA) Amprenta de carbon/ap
Implementarea, dup caz, a Ecodesign-ului n cadrul ntregului lan valoric al
pielii
Optimizarea consumului de ap i gestiunea apelor reziduale
Niveluri de eficien energetic mbun t ite
Reducerea la minimum a de eurilor prin reutilizarea i reciclarea produselor secundare
Standarde i reglement ri care
s recompenseze performan a de mediu.
SOCIAL
Sub aspectul pilonului social al sustenabilit ii, industria de piel rie are diferite implica ii specifice
factorilor interesa i, ceea ce duce la strategii de dezvoltare diferite. Comunit ile locale, ONG-urile
sociale i de mediu, muncitorii i sindicatele
lor, elevii, studen ii i ucenicii
sunt exemple de factori
interesa i care interac ioneaz
cu t b c riile i pot avea un
impact asupra dezvolt rii lor.
Atunci cnd t b c riile sunt
agregate n districte industriale
(cum este cazul pentru
majoritatea companiilor din
sudul Europei), bun starea
teritoriilor depinde n mare
m sur de aceste t b c rii.
Experien ele recente legate de
participarea mai multor factori
interesa i au demonstrat
eficacitatea acestora n
identificarea platformelor de
dialog pentru a discuta aspectele
sociale i de mediu legate de
produc ia de piele. Cu toate
acestea, sunt necesare mai multe
eforturi, n special, n privin a
urm toarelor teme:
1 practici de asigurare a
bun st rii animalelor
2 aprovizionare eficient
cu materii prime locale
3 mbun t
irea
imaginii
i a
atractivi
t ii
sectoru
lui
pentru
noile
genera
ii
4 responsabilitate
social corporatist
5 dezvoltarea
competen elor i
sprijinirea
educa iei i
form rii
specializate la
nivel de sector
Consiliul
COTANCE
cheam
Comisia
European
la ac iune
urgent n
domeniul
materiilor
prime
pentru
industria de
piel rie
Consiliul COTANCE din 12
octombrie 2010, reunind
reprezentan ii industriei europene
de piel rie, a analizat stadiul
comer ului din sector, exprimnd
o mare ngrijorare fa de deficitul
tot mai mare de piei brute i
evolu ia ngrijor toare a pre urilor.
Accesul la materii prime la pre uri
rezonabile a devenit problema
principal pentru to i operatorii din
sector. Pre urile au crescut
vertiginos de la nceputul anului
2009 atingnd niveluri
nesustenabile care risc s pun n pericol recuperarea incipient a pie ei de dup criz .
Cererea de piei de la t b c riile europene se redreseaz , dar este nc fragil n urma principalului
impact al crizei financiare. Atunci cnd cresc n mod semnificativ pre urile materiilor prime i
t b carii trebuie s pre-finan eze opera iile din resurse proprii, situa ia devine nesustenabil .
Volatilitatea pre urilor materiilor prime este exacerbat de proliferarea restric iilor la export aplicate de un num r tot
mai mare de parteneri comerciali, n
timp ce accesul la resursele
europene r mne deschis.
Accesul subven ionat al concuren ilor
din afara UE la materii prime
europene constituie o amenin are
grav , deoarece reduce
disponibilitatea i determin
cre terea pre urilor. Partenerii de
afaceri trebuie s n eleag c
pre urile creeaz adev rate presiuni
asupra industriei.
- 40 -
Cod de conduit
n sectorul piel rie
i t b c rie
INTRO
DUCE
RE
C
O
E
i

i

r
e
c
u
n
o
s
c

r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t

i
l
e

f
a


d
e

Articolul 1
CON I
NUTUL
CODUL
UI
DE
CONDUIT
C
O
1
.
M
u
n
c
i
t
o
r
i
i
n
u

v
o
r
t
r
e
b
u
i
s


l
e

d
e
a

1
1
Muncitorii i angajatorii au dreptul s
formeze sau s adere la o organiza ie, la
alegerea lor. Este recunoscut dreptul
muncitorilor de a forma sindicate, de a adera
la acestea i de a
negocia.
Reprezentan ii
muncitorilor nu vor fi
subiect de
discriminare i vor
avea acces la toate
locurile de munc ,
daca acest acces este
necesar pentru a le
permite
- 41 -
s

n
d
e
p
l
i
n
e
a
s
c


f
u
n
c

i
a
d
e
r
e
p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
(
C
o
n
v
e
n

i
a
1
3
5
&

R
e
c
o
m
a
n
d
a
r
e
a

1
4
3

a

O
I
M
)

.
1
.
4

N
o
n
-
d
is
c
ri
m
i
n
a
r
e
a
p
ri
v
i
n
d
a
n
g
aj
a
r
e
a
(
C
o
n
v
e
n
i
a
1
0
0
&
1
1
1
)
:
E
g
a
l
i
t
a
t
e
a

d
e

a
n
s
e

i

t
r
a
t
a
m
e
n
t
u
l

e
g
a
l

l
e

v
o
r

f
i
a
p
li
c
at
e
m
u
n
ci
t
o
ri
l
o
r
i
n
d
if
e
r
e
n
t
d
e
r
a
s
,
c
u
l
o
a
r
e,
s
e
x,
r
el
i
g
ie
,
o
p
i
n
i
i
p
o
l
i
t
i
c
e
,
n
a

i
o
n
a
l
i
t
a
t
e
,
o
r
i
g
i
n
e

s
o
c
i
a
l


s
a
u
o
ri
c
e
al
t
c
a
r
a
ct
e
ri
st
ic

d
is
ti
n
ct
i
v
.
S
e
m
n
a
t
a
ri
i
p
r
e
z
e
n
t
u
l
u
i

C
o
d

l
e

c
e
r

t
u
t
u
r
o
r

m
e
m
b
r
i
l
o
r

l
o
r

s

r
e
s
p
e
c
t
e

i
s

i
n
c
l
u
d

n
p
o
s
i
b
il
e
l
e
l
o
r
c
o
d
u
ri
d
e

c
o
n
d
u
i
t


u
r
m

t
o
a
r
e
l
e

c
l
a
u
z
e
:
1
.
5
O
r
e
d
e
m
u
nc

re
zo
na
bi
le
N
u
m
r
ul
or
el
or
de
m
un
c
tr
eb
ui
e
s
fi
e
n
co
nf
or
m
ita
te
cu
le
gi
sl
a i
a
i
re
gu
lil
e

n

v
i
g
o
a
r
e
,
d
i
n

d
o
m
e
n
i
u
l

i
n
d
u
s
t
r
i
e
i
.
M
u
n
c
i
t
or
il
or
nu
li
se
po
at
e
ce
re
s
lu
cr
ez
e
n
m
od
re
gu
lat
m
ai
m
ul
t
de
48
de
or
e
pe
s
pt

m
n

i
vo
r
av
e
a
d
r
e
p
t
u
l
l
a
c
e
l
p
u
i
n
o
z
i
li
b
e
r

,
l
a
f
i
e
c
a
r
e
7
z
il
e
.
O
r
e
su
pl
i
m
en
ta
re
:
vo
r
fi
pr
ev
z
ut
e
cu
ca
ra
ct
er
vo
lu
nt
ar,
f
r
s
de
p
e
as
c
12
or
e
pe
s
pt

m
n

,
n
u

v
o
r

f
i

s
o
l
i
c
i
t
a
t
e

n

m
o
d

r
e
g
u
l
a
t

n
to
td
ea
un
a
vo
r
fi
co
m
pe
ns
at
e.
1.
6
C
o
n
di
ii
de
ce
nt
e
de
m
u
nc

M
u
n
c
it
o
ri
i
v
o
r
b
e
n
e
f
i
c
i
a

d
e

u
n

m
e
d
i
u

d
e

m
u
n
c


s
i
g
u
r

i

c
u
r
a
t

i

v
o
r
fi
a
p
li
c
a
t
e
c
e
l
e
m
a
i
b
u
n
e
p
r
a
c
ti
c
i
p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e
p
ri
v
i
n
d

s

t
a
t
e
a

i

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e
a
,

a
v

n
d

n

v
e
d
e
r
e
c
u
n
o

ti
n

e
l
e
d
e
o
p
e
r
a
r
e

n
i
n
d
u
s
tr
i
e

i
t
o
a
t
e
ri
s
c
u
ri
l
e

s
p
e
c
i
f
i
c
e
.

O
r
i
c
e

t
i
p

d
e

a
b
u
z

f
i
z
i
c

e
s
t
e

s
tr
i
c
t
i
n
t
e
r
z
i
s,
p
r
e
c
u
m

i
a
m
e
n
i
n

a
r
e
a
,
p
e
d
e
a
p
s
a
,
s
a
u
p
r
a
c
t
i
c
i
l
e

d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
e

e
x
c
e
p

i
o
n
a
l
e
,

h

u
i
r
e
a
s
e
x
u
a
l

s
a
u
d
e
a
lt
ti
p
,
p
r
e
c
u
m

i
o
ri
c
e
a
c
t
d
e
i
n
ti
m
i
d
a
r
e

v
e
n
i
t

d
i
n

p
a
r
t
e
a

a
n
g
a
j
a
t
o
r
u
l
u
i
.
1
.
7
P
l
a
t
a
u
n
ei
re
m
u
ne
ra
ii
de
ce
nt
e
S
a
l
a
r
ii
l
e

i
a
l
o
c
a
i
il
e
p
l

ti
t
e
t
r
e
b
u
i
e
s

f
i
e

n

c
o
n
f
o
r
m
i
t
a
t
e

c
u

r
e
g
u
l
i
l
e

l
e
g
a
l
e

m
i
n
i
m
e
s
a
u
c
u
r
e
g
u
l
i
l
e
m
i
n
i
m
e
d
i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
e

i
t
r
e
b
u
i
e
s


l
e

p
e
r
m
i
t


m
u
n
c
i
t
o
r
i
l
o
r

s


f
a
c


f
a


n
e
v
o
il
o
r
d
e
b
a
z

i
s

l
e
a
s
i
g
u
r
e
u
n
s
a
l
a
r
i
u
c
u
c
a
r
e
s

p
o
a
t


t
r

i
.

D
e
d
u
c
e
r
i
l
e

d
i
n

s
a
l
a
r
i
u
,

n

c
o
n
t
e
x
t
u
l
m

s
u
r
i
l
o
r
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
e
,
s
u
n
t
i
n
t
e
r
z
i
s
e
.
Articolul 2
CIR
CUL
ARE
A,
PRO
MO
VAR
EA
I
IMPLEM
ENTARE
A
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

s
e

r
e
f
er

la
a
ct
iv
it

il
e
n
e
c
es
ar
e
p
e
nt
ru
a
pl
ic
ar
e
a
C
o
d
ul
ui
la
t
o
a
t
e

n
i
v
e
l
e
l
e
.
2
.
1
C
O
T
A
N
C
E

i

E
T
U
F
:
T
C
L
se
an
ga
je
az

s
pr
o
m
o
ve
ze
i
s
p
u
n
n
ci
rc
ul
a
ie
C
o
d
ul
,
n
li
m
bi
le
re
le
v
a
n
t
e
,
l
a
t
o
a
t
e
n
i
v
e
l
e
l
e
,
p

n

l
a
d
a
t
a
d
e
3
1
D
e
ce
m
br
ie
2
0
0
0,
ce
l
m
ai
t
rz
iu
.
2.
2
C
O
T
A
N
C
E
i
E
T
U
F:
T
C
L
le
so
li
ci
t
m
e
m
b
r
i
l
o
r

l
o
r

(
l
i
s
t
e
l
e

n

a
n
e
x

)

s


a
d
o
pt
e
ac
es
t
co
d
i
s
n
cu
ra
je
ze
i
m
pl
e
m
en
ta
re
a
sa
pr
o
gr
es
iv
,
la
ni
ve
l
de
co
m
p
a
n
i
e
.
2
.
3
C
O
T
A
N
C
E

i
E
T
U
F
:
T
C
L

v
o
r
c
r
e
a
,
c

n
d
es
te
n
e
c
es
ar
,
pr
o
gr
a
m
e
d
e
s
p
or
ir
e
a
gr
a
d
ul
ui
d
e
c
o
n
t
ie
nt
i
z
a
r
e

i

p
r
o
g
r
a
m
e

d
e

f
o
r
m
a
r
e
.

2
.
4
C
O
T
A
N
C
E
i
E
T
U
F:
T
C
L
le
v
or
so
li
ci
ta
or
g
a
ni
za
ii
lo
r
i
c
o
m
p
a
ni
il
or
m
e
m
br
e
s
in
te
g
r
e
z
e
C
o
d
u
l
,
c
a
o

c
o
n
d
i

i
e
e
s
e
n

i
a
l

n

t
o
a
t
e
c
o
nt
ra
ct
el
e
c
u
su
b
c
o
nt
ra
ct
a
n
ii
i
fu
rn
iz
or
ii
lo
r.
A
st
fe
l,
C
O
T
A
N
C
E
i
E
T
U
F:
T
C
L

v
o
r

n
c
u
r
a
j
a

c
o
m
p
a
n
i
i
l
e

s


s
e

a
s
i
g
u
r
e

c
su
b
c
o
nt
ra
ct
a
n
ii/
fu
rn
iz
or
ii
i
m
u
n
ci
to
rii
lo
r
n
e
le
g
C
o
d
ul
.
Articolul 3
ME
CA
NIS
ME
DE
UR
M
RIR
E,
EVAL
UAR
E I
COR
ECTA
RE
3
.
1

C
O
T
A
N
C
E

i
E
T
U
F
:
T
C
L

s
u
n
t
d
e
ac
or
d
s
ur
m
r
ea
sc
,
n
ca
dr
ul
D
ia
lo
g
ul
ui
S
o
ci
al
S
ec
to
ri
al
la
ni
v
el
E
ur
o
p
e
a
n
,

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

p
r
o
g
r
e
s
i
v


a

i
m
p
l
e
m
e
n
t
rii
pr
ez
e
nt
ul
ui
c
o
d
d
e
c
o
n
d
ui
t
.
3.
2
P
e
sc
ur
t,
C
O
T
A
N
C
E
i
E
T
U
F:
T
C
L

v
o
r
r
e
a
l
i
z
a
c
e
l
p
u

i
n
o
e
v
a
l
u
a
r
e
a
n
u
a
l

a
i
m
pl
e
m
en
t
rii
pr
ez
en
tu
lu
i
co
d,
pr
i
m
a
di
nt
re
ac
es
te
a
av
n
d
lo
c
p
n
la
da
ta
de
3
0.
0
6.
2
0
0
1
.

E
l
e

a
r

p
u
t
e
a

s


l
e
c
e
a
r

,

p
r
i
n
t
r
e

a
lt
el
e,
C
o
m
isi
ei
i
St
at
el
or
M
e
m
br
e
s
as
ig
ur
e
a
s
i
s
t
e
n

a
n
e
c
e
s
a
r

n
a
c
e
s
t
s
e
n
s
.
3
.
3
C
O
T
A
N
C
E

i
E
T
U
F:
T
C
L
su
nt
d
e
ac
or
d
c
i
m
pl
e
m
e
nt
ar
ea
re
z
ul
ta
te
lo
r
C
o
d
ul
u
i

t
r
e
b
u
i
e

s


f
i
e

c
o
n
t
r
o
l
a
t

n

m
o
d

i
n
d
e
p
e
n
d
e
nt
,
g
ar
a
nt

n
d
tu
tu
ro
r
p
r
il
or
in
te
re
sa
te
,
cr
e
di
bi
lit
at
e
a
c
o
n
t
r
o
l
u
l
u
i
.
3
.
4
C
O
T
A
N
C
E

i
E
T
U
F
:
T
C
L

p
ot
d
e
ci
d
e
n
c
o
m
u
n
i
li
b
er
,
n
c
a
dr
ul
D
ia
lo
g
ul
ui
S
o
ci
al
S
e
ct
or
ia
l,
s

n
c
e
a
p


o
r
i
c
e

a
l
t


i
n
i

i
a
t
i
v


c
a
r
e

s
ur
m
r
e
as
c

i
m
pl
e
m
e
nt
ar
e
a
pr
e
z
e
nt
ul
ui
C
o
d.
Articolul 4
C
L
A
U
Z
A
C
E
A
M
AI
FA
VO
RA
BI
L
M
e
m
b
r
i
i
C
O
T
A
N
C
E

s
a
u
c
o
m
p
a
n
i
i
l
e
a
f
i
l
ia
te
p
ot
in
tr
o
d
uc
e
m
ai
m
ul
te
cl
au
ze
fa
v
or
ab
il
e
n
p
os
ib
il
ul
lo
r
co
d
de
co
n
d
ui
t
.
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
e
a

p
r
e
z
e
n
t
u
l
u
i

C
o
d

n
u

p
o
a
t
e
co
ns
tit
ui
n
ni
ci
u
n
ca
z,
u
n
ar
g
u
m
en
t
pe
nt
ru
re
d
uc
er
ea
cl
au
ze
lo
r
m
ai
av
a
n
t
a
j
o
a
s
e
,
d
e
j
a
e
x
i
s
t
e
n
t
e
.
A
n
e
x
a
:
l
i
s
t
a
m
e
m
br
il
or
Pe
nt
ru
C
O
T
A
N
C
E:
B
ru
xe
ll
es
,
1
0
iu
li
e
2
0
0
0
Pe
nt
ru
E
T
U
F:
T
C
L:
-

42

-
MUL UMIRI
Italia
UNIC - Unione Nazionale
Industria Conciaria
Via Brisa 3
I-20123 Milano
Tel: 39-02-880 77 11 / 39-02-
86.00.32
UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA Fax: 39-02-72.00.00.72
info@unic.it
www.unic.it
Espaa
ACEXPIEL (former CEC-
FECUR)
Valencia 359/3
E-08009 Barcelona
Tel/fax: 34-93-459.33.96 /
34-93-458.50.618
secretaria@leather-
spain.com www.leather-
spain.com
Deutschland
VDL - Verband der Deutschen Lederindustrie e.V.
Fuchstanzstrasse 61
D-60489 Frankfurt/M
Tel/fax: 49-69-97.84.31.41 /
4
9-
6
9-
7
8.
8
0.
0
0.
0
9
in
fo
@
v
dl
-
w
eb
.d
e
ww
w.vd
l-
web.
de
France
FFTM - Fdration Franaise de la Tannerie-
Mgisserie rue de Provence 122
F-75008 Paris
Tel/fax: 33-1-45.22.96.45 / 33-1-
42.93.37.448 fftm@leatherfrance.com
www.leatherfrance.com/
United Kingdom
UK Leather Federation
Leather Trade House King Park Road / Moulton Park
GB-NN3 6JD Northampton
Tel/fax: 44-1604-67.99.99 / 44-1604-
67.99.98 info@uklf.org
www.uklf.org
S
we
de
n
S
G
-
Sv
en
sk
a
Ga
rv
eri
id
ka
ref
or
eni
ng
en
Svenska Garveriidkareforeningen
Elmo Leather AB
SE
-
51
28
1
Sv
enl
ju
ng
a
Te
l/f
ax:
46
-
32
5.
66
.1
4.
00
/
46
-
325.61.14.778
Romnia
APPBR - Asocia ia Produc torilor de Piele i Blan
din
Romnia
93 Ion Minulescu, sector
3 RO-021315 Bucharest
Tel/fax: 40-21.323.52.80
appb.ro@gmail.com
- 43 -
Partenerii proiectului :
Acest proiect a fost finan at cu sprijinul Comisiei Europene.
Responsabilitatea pentru con inutul acestui raport revine
autorilor. Raportul nu reprezint opinia UE.
Comisia European nu este responsabil pentru
utilizarea informa iilor con inute n raport.
Cifrele din acest raport se bazeaz pe date furnizate de
COTANCE i industriAll-Europa i pe cele mai bune estim ri
ale valorilor variabilelor corespunz toare. De i n preg tirea
raportului s-a manifestat grija cuvenit , COTANCE i
industriAll-Europa nu dau nici o garan ie cu privire la
exactitatea sau exhaustivitatea datelor i nu trebuie s fie
considerate responsabile pentru orice eroare sau pierdere
rezultat din utilizarea acestuia. Celelalte organiza ii citate n
acest document nu sunt n nici un fel responsabile pentru
con inutul raportului sau consecin ele utiliz rii sale.
Project partners :
UNIC (IT), Acexpiel (ES), FFTM (FR), UKLF (UK),
VDL(DE), APPBR (RO), SGF (SE), FNL (NL), APIC (PT),
BULFFHI (BU), LOGVA (LT), PIPS (PL), Community (UK),
FEMCA (IT), FILCTEM (IT), CGT (FR), FITEQA (ES),
FITAQ-UGT (ES), IGBCE (DE), Pielarul (RO).
Site proiect:
http://www.euroleather.com/
socialreporting
Pentru mai multe informa ii contacta i: COTANCE, 3 rue Belliard, B-1040 Bruxelles, Belgia
cotance@euroleather.com http://www.euroleather.com/
COTANCE 2012
Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte a acestui raport nu poate fi utilizat sau reprodus n
nici o form sau prin orice alte mijloace, f r acordul prealabil scris al COTANCE.
COTANCE
C3T2/CE - @Ao)6in' 1o) %he 8ea%he) ,ndus%)y in
Eu)opeB indus%)i2ll - Eu)opean T)ade $nion
-ue Cellia)d 3 - C-1040 C)ussels - Cel'ium
Coule.a)d du -oi 2l0e)% ,,, 5 - C-1210 C)ussels -
Cel'ium
Tel; D32
2 512 77
03
Tel;
D32 2 226 00 50 +en%)al line
*a9; D32
2 512 91
57
Tel;
D32 2 226 00 52 di)e+% line
+o%an+eEeu)olea%he)+om 8u+T)ian'leEindus%)iall-eu)opeeu
###eu)olea%he)+om ###indus%)i2ll-eu)opeeu
C3T2/CE - @Ao)6in' 1o) %he 8ea%he) ,ndus%)y in
Eu)opeB indus%)i2ll - Eu)opean T)ade $nion
-ue Cellia)d 3 - C-1040 C)ussels - Cel'ium
Coule.a)d du -oi 2l0e)% ,,, 5 - C-1210 C)ussels -
Cel'ium
Tel; D32
2 512 77
03
Tel;
D32 2 226 00 50 +en%)al line
*a9; D32
2 512 91
57
Tel;
D32 2 226 00 52 di)e+% line
+o%an+eEeu)olea%he)+om 8u+T)ian'leEindus%)iall-eu)opeeu
###eu)olea%he)+om ###indus%)i2ll-eu)opeeu