Sunteți pe pagina 1din 2

COMPARATIE INRE PROMISIUNEA UNILATERALA DE VANZARE SI OFERTA

Spre deosebire de vechiul cod civil i vi!o"re p"" l" d"#" de $ oc#o%brie &'$$( Noul Cod Civil re!le%e#e")" i %od
e*pres o+er#" de " co#r"c#", As#+el( po#rivi# "r#, $$--( orice propuere ce co#ie ele%e#ele eces"re +or%"rii
co#r"c#ului si c"re e*pri%" i %od cl"r i#e#i" o+er#"#ului de " se obli!" i c")ul "ccep#"rii ei de c"#re des#i"#"r
cos#i#uie o o+er#" de " co#r"c#",

Re)ul#" "s"d"r o pri%" dis#ic#ie i#re o+er#" de " co#r"c#" si pro%isiue" uil"#er"l" ."s" cu% es#e "ce"s#" descris"
%"i /os0 si "u%e "cee" c"( i c")ul o+er#ei de " co#r"c#"( o+er#"#ul "re i vedere o %"i+es#"re de voi#" " vii#orului
co1co#r"c#"#( si "u%e "ccep#"re" o+er#ei( +"p# c"re u es#e relev"# i c")ul pro%isiuii uil"#er"le,

To#od"#"( se preci)e")" +"p#ul c" o+er#" po"#e provei de l" perso"" c"re "re ii#i"#iv" icheierii co#r"c#ului s"u de
l" "ce" p"r#e c"re propue ul#i%ul ele%e# ese#i"l "l co#r"c#ului, Re)ul#" "s"d"r o " dou" dis#ic#ie 2 i c")ul
o+er#ei( "ce"s#" po"#e +i #r"s%is" pr"c#ic de "%bele p"r#i "le uui vii#or co#r"c# .p"r#e" c"re propue ul#i%ul
ele%e#0( pe c"d i c")ul pro%isiuii( c" "c# ese#i"l%e#e uil"#er"l( %"i+es#"re" de voi#" " bee+ici"rului u es#e
"vu#" i vedere l" +or%"re" pro%isiuii uil"#er"le ."ces#" #rebuie do"r s" "ib" cuos#i#" de pro%isiue0,

I corel"#ie cu doc#ri" relev"#" p"" l" d"#" i#r"rii i vi!o"re " Noului Cod Civil( o+er#" de " co#r"c#" es#e
re!le%e#"#" #o# c" o l"#ur" " cosi%#"%"#ului( repre)e#"d o pri%" %"i+es#"re de voi#" i vedere" +or%"rii
"cordului de voi#"( "l"#uri de "ccep#"re( +iid re!le%e#"#" i c"drul c"pi#olului privid 3Cosi%#"%"#ul4, I
ese#"( o+er#" de " co#r"c#"( pri codi#iile s"le i#riseci( d" "s#ere uor vir#u"le co#r"pres#"#ii( +"p# c"re o
disoci")" de pro%isiue" uil"#er"l"( "ce"s#" di ur%" "sc"d obli!"#ii i s"rci" pro%i#e#ului idepede# chi"r
si de "ccep#"re" di p"r#e" bee+ici"rului,

As#+el( i Noul Cod Civil( o+er#" es#e re!le%e#"#" c" +iid u "c# uil"#er"l( c"re po"#e +i cu s"u +"r" #er%e( "dres"#"
uei perso"e de#er%i"#e s"u uor perso"e ede#er%i"#e( respec#iv u "c# uil"#er"l ce po"#e +i revoc"# de c"#re
o+er#"#( d"c" re#r"!ere" ei "/u!e l" des#i"#"r "#erior ori coco%i#e# cu o+er#" s"u dup" c")( po"#e devei c"duc"
i c")ul i c"re e" u es#e "ccep#"#" i #er%e s"u es#e respis" de c"#re des#i"#"r,

O+er#" de " co#r"c#" "s#+el cu% es#e re!le%e#"#" i Noul Cod Civil es#e %"i %ul# dec"# o ivi#"#ie l" e!ociere( d"r
%"i pu#i dec"# o pro%isiue de " co#r"c#", M"i pu#i dec"# o pro%isiue de " co#r"c#" spue% pe#ru c" "s#ere"
obli!"#iilor u "re loc idepede# de "ccep#"re" de c"#re bee+ici"r( o+er#"#ul i#e#io"d s" isi covi!"
co#r"p"r#e" cu privire l" o+er#" s"( is" "ce"s#" di ur%" #rebuid s" +ie s"u u de "cord s"u s" +"c" o co#r"o+er#",
As#+el( o+er#" c" "c# /uridic uil"#er"l u po"#e +i co+ud"#" cu pro%isiue" uil"#er"l"( re!le%e#"#" i "r#, $5&6 di
Noul Cod Civil( ce repre)i#" u co#r"c#( respec#iv i c")ul pro%isiuii uil"#er"le u co#r"c# uil"#er"l,

Po#rivi# Noului Cod Civil( pro%isiue" uil"#er"l" +"cu#" cu i#e#i" de " se obli!" idepede# de "ccep#"re( il le"!"
u%"i pe "u#orul "ces#ei"( des#i"#"rul pro%isiuii pu#"d s" re+u)e drep#ul "scu# i b")" pro%isiuii uil"#er"le, A
se o#" +"p#ul c" drep#ul es#e vir#u"l de/" "scu# i p"#ri%oiul bee+ici"rului( idepede# de "ccep#"re" s", D"c"
"u#orul "c#ului u " s#ipul"# e*pres u #er%e( pro%isiue" se cosider" +"cu#" pe#ru u "u%i# #er%e( po#rivi# cu
"#ur" obli!"#iei si cu i%pre/ur"rile i c"re " +os# "su%"#",

Pro%isiue" uil"#er"l"( spre deosebire de o+er#" de " co#r"c#"( es#e u co#r"c# uil"#er"l ce "s#e i s"rci"
pro%i#e#ului obli!"#i" de " ichei" i vii#or co#r"c#ul ."#"#" vre%e c"# pro%isiue" "re i vedere icheiere" i vii#or
" uui co#r"c#0( i c")ul i c"re bee+ici"rul pro%isiuii isi %"i+es#" cosi%#"%"#ul l" icheiere" co#r"c#ului, I
c")ul uui re+u) di p"r#e" pro%i#e#ului de " ichei" co#r"c#ul( desi bee+ici"rul cosi%#e l" icheiere"
co#r"c#ului( cosider"% c" obli!"#i" pro%i#e#ului es#e suscep#ibil" de e*ecu#"re sili#"( chi"r d"c" "ce"s#" u es#e
re!le%e#"#" e*pres cu privire l" pro%isiue" uil"#er"l"( "#"#" #i%p c"# e" es#e re!le%e#"#" e*pres i "r#, $778 "li
.50 di Noul Cod Civil cu privire l" pro%isiue" uil"#er"l" de v")"re s"u de cu%p"r"re,

Pro%isiue" uil"#er"l" #rebuie s" co#i" #o"#e ele%e#ele ese#i"le "le co#r"c#ului ."ce"s#" +iid o "se%""re i#re
o+er#" de " co#r"c#" si pro%isiue" uil"#er"l"0( i#ruc"# po#rivi# "r#, $$-& "li, .&0 di Noul Cod Civil( es#e su+icie#
c" p"r#ile s" covi" "supr" 3ele%e#elor ese#i"le "le co#r"c#ului4 pe#ru c" "ces#" s" +ie ichei"# i %od v"l"bil(
ele%e#ele secud"re pu#"d +i covei#e ul#erior, As#+el( i c")ul i c"re bee+ici"rul pro%isiuii cosi%#e l"
icheiere" co#r"c#ului( "!re"d #o"#e ele%e#ele ese#i"le %e#io"#e i pro%isiue( co#r"c#ul es#e cosider"# c"
+iid ichei"#,

I b")" pro%isiuii uil"#er"le( bee+ici"rul "re drep#ul de "1si %"i+es#" op#iue" i #er%eul %e#io"# i c"drul
pro%isiuii s"u i#r1u #er%e re)o"bil i c")ul i c"re u es#e %e#io"# u #er%e( pro%i#e#ul +iid is"
de+ii#iv "!"/"#, A se observ" +"p#ul c"( i c")ul pro%isiuii( bee+ici"rul po"#e s" isi %"i+es#e op#iue" s"u s"
re+u)e s" bee+icie)e de "ce"s#"( d"r u po"#e #r"s%i#e o co#r"o+er#"( u isi po"#e spue u "l# puc# de vedere( s"
circu%s#"#ie)e %"i+es#"re" de voi#" ii#i"l" " pro%i#e#ului,

Pro%isiue" uil"#er"l" se dis#i!e "s#+el de o+er#" de " co#r"c#" ."c# uil"#er"l de voi#" c"re devie c"duc i c") de
deces chi"r i c")ul uei o+er#e irevoc"bile d"c" "#ur" "+"cerii s"u i%pre/ur"rile o i%pu0, O dis#ic#ie cl"r" i#re
o+er#" de " co#r"c#" si pro%isiue" uil"#er"l" re)ul#" di "r#, $5&- di Noul Cod Civil c"re re!le%e#e")"
pro%isiue" public" de reco%pes"( c" o v"ri"#" " pro%isiuii uil"#er"le, As#+el( i c")ul "ces#ei pro%isiui
uil"#er"le( i s"rci" celui c"re pro%i#e public o reco%pes" i schi%bul e*ecu#"rii uei pres#"#ii( se "s#e obli!"#i"
de " +"ce pl"#"( chi"r d"c" e*ecu#"re" pres#"#iei "re loc +"r" " se cuo"s#e pro%isiue", Pro%isiue" public" de
reco%pes" es#e u "c# /uridic uil"#er"l ce po"#e +i revoc"# i "cee"si +or%" i c"re " +os# +"cu#" public" s"u i#r1o
+or%" echiv"le#", Cu #o"#e "ces#e"( "v"d i vedere ese#" pro%isiuii uil"#er"le de reco%pes"( revoc"re" uei
pro%isiui publice de reco%pes" +or%ul"#" de o perso"" i schi%bul e*ecu#"rii uei pres#"#ii u v" "ve" e+ec# +"#"
de perso""9perso"ele c"re "u ideplii# +"p#ul s"u "c#ul respec#iv i"i#e de public"re" revoc"rii( pro%i#e#ul +iid
i co#iu"re #iu# de pl"#" reco%pesei,

Pro%isiue" public" de reco%pes" se dis#i!e de o+er#" de " co#r"c#"( pe#ru c" cel c"re " ideplii# +"p#"
reco%pes"#" "re drep#ul l" reco%pes" u%"i d"c" dovedes#e c" " cuoscu# pro%isiue" i"i#e de r"spl"#"(
e*ecu#"re" s" echiv"l"d "s#+el cu "ccep#"re", I c")ul i c"re u dovedes#e c" " cuoscu# "#erior o+er#" u se %"i
po"#e vorbi de icheiere" uui co#r"c#,

To#od"#"( i c")ul revoc"rii +"r" /us#" c"u)"( "u#orul pro%isiuii d"#ore")" o desp"!ubire echi#"bil" celor c"re i"i#e
de public"re" revoc"rii "u i#repris o serie de "c#e9+"p#e .iclusiv chel#uieli0 i vedere" e*ecu#"rii pres#"#iei(
desp"!ubire ce u v" pu#e" dep"si is" v"lo"re" reco%pesei pro%ise, Cu #o"#e "ces#e"( pro%i#e#ul u d"#ore")"
desp"!ubiri d"c" dovedes#e c" re)ul#"#ul ceru# u pu#e" +i ob#iu#,