Sunteți pe pagina 1din 3

Sectiunea III : Proba raportului juridic concret

Subsectiunea I: Consideratii generale


1 .Acceptiuni ale termenului proba : Proba actiunea de stablire a existentei sau
inexistentei obligatiilor partilor. 2 acceptiuni:a) mijlocul prevazut de lege prin care
se poate dovedi un rap jur concret. Art 1170.civ prevede ca dovada se poate !ace
prin inscrisuri" martori" prezumtii si marturisirea unei parti. A doua acceptiune este
aceea de !apt probator" adica un !apt material care" odata dovedit printr#un mijloc de
proba" este !olosit" la randul sau" pentru a dovedi un alt !apt material" determinant in
solutionarea pricinii. $ acest pdv" !aptele sunt de doua categorii: !apte principale
%!acta probanda) si !apte probatorii %!acta probantia)" care nu constituie raportul
litigios" dar care contribuie la dovedirea existentei sau inexistentei acestuia.
2 .&mportanta probelor: Prin intermediul probelor" partile stabilesc in !ata instantei
!aptele juridice din care izvorasc drepturile ce le sunt contestate sau care se doresc
realizate pe calea procesului civil" iar din aceste !apte judecatorul desprinde apoi
existenta sau inexistenta drepturilor in litigiu.
1.3 Clasificarea probelor:
a) Probe judiciare si probe extrajudiciare %clasi!icare dupa cum ele se e!ectueaza in
!ata instantei de judecata sau in a!ara acesteia).
b) Probe materiale si probe personale %dupa criteriul naturii lor)
Probele sunt materiale daca perceperea !aptului se !ace cu ajutorul unui obiect
material.
Probele sunt personale daca !aptul este relatat instantei de alte persoane" !ie verbal"
!ie scris. Probele personale pot !i pozitive %declaratii consmnate in inscrisuri sau
!acute oral)" negative sau de abtinere %lipsa la interogatoriu) si de rationament %in
cazul prezumtiilor legale si al celor simple)
c) Probe primare si probe secundare %dupa caracterul original sau derivat)
Probele primare implica un raport nemijlocit intre proba si !apt" precum un inscris
original" depozitia unui martor asupra unor !apte la care a asistat.
Probele secundare acelea care provin din a doua sau a treia sursa" cum ar !i copia
de pe un inscris" depozitia unui martor care a auzit !aptul de la o alta persoana
'udecatorul va recurge la probele secundare numai in lipsa probelor primare.
d) Probe directe si probe indirecte: % in !unctie de criteriul subiectiv sau obiectiv de
la care se porneste)
( proba e directa daca judecatorul percepe !aptele probatorii prin propriile simturi"
iar o proba e indirecta daca intre judecator si !aptele probatorii se interpun martori"
inscrisuri.
e) Probe constand in rezultatul perceperii personale a !aptelor de catre judecator si
probe constand in perceperea !aptelor de alte persoane.
2.Obiectul si sarcina probei:
2.1 . (biectul probei este reprezentat de acele !apte juridice care tind la dovedirea
raportului juridic civil concret" anume actele juridice si !aptele juridice si !aptele
juridice in inteles restrans" care au creat" modi!icat sau stins raportul juridic
respectiv" ori care au determinat ine!icacitatea sa" dand dreptul de a se cere
anularea" rezolutiunea sau rezilierea actului juridic.
ontractul" !apta licita cauzatoare de prejudicii" imbogatirea !ara justa cauza" etc
sunt !apte juridice lato sensu care creeaza raporturi jurid. civile) cesiunea de
creanta" subrogatia" moartea" comasarea" divizarea sau dizolvara persoanelor
juridice" etc modi!ica raporturile juridice prin sc*imbarea creditorului sau" dupa caz"
a debitorului) plata" con!uziunea" compensatia" remiterea de datorie cu
consimtamantul creditorului" etc sunt !apte care sting raporturile juridice) vicierea
consimtamantului uneia dintre parti la inc*eierea actului juridic" neexecutarea
obligatiei contractuale asumate"etc sunt !apte care determina sau po determina
ine!icacitatea actelor respective.
Prin obiectul probei intelegem !aptele juridice lato sensu din care izvorasc
drepturile si obligatiile cu privire la care partile se a!la in litigiu. (biectul probei
inglobeaza o mare diversitate de !apte juridice" insa nu include dreptul subiectiv
invocat si" in principiu" nici norma juridica aplicabila in speta iura novit curia.
( prima clasi!icare a !aptelor ce pot !orma obietul probei rezulta din c*iar de!initia
data acestuia: !apte generatoare de drepturi si obligatii" !apte modi!icatoare de dr si
oblig" !apte extinctive de drepturi si oblig. si !apte de ine!icacitate. +aptele care
trebuie dovedite pot !i materiale sau psi*oligice.
2.2 ,arcina probei : Potrivit art. 11-. .civ." cel care !ace o propunere in !ata
instantei de judecata trebuie sa o dovedeasca" deci sarcina probei revine celui care
!ace o a!irmatie. Procesul civil !iind pornit de reclamant" prin introducerea cererii
de c*emare in judecata" este !iresc ca el sa#si dovedeasca pretentia pe care a supus#o
judecatii onus probandi incubit actori si probatio incubit ei quit dicit, non ei qui
negat. $eci sarcina probei revine reclamantului. $aca acesta a dovedit !aptul
generator al dreptului sau" paratul este obligat sa iasa din pasivitate si sa se apere" sa
dovedeasca netemeinicia pretentiei reclamantului. ,unt situatii in care paratul este
obligat sa ia initiativa probei. $aca invoca o exceptie procesuala" el trebuie sa !aca
dovada acesteia in excipiendo reus fit actor. $e asemenea" cand paratul
dobandeste calitatea de reclamant %!ormuland o cerere reconventionala" o cerere de
c*emare in garantie)" atunci i se aplica in intregime regula comuna cu privire la
sarcina probei. ,arcina probei este rasturnata si in litigiile de munca privind
contestatia impotriva deciziei de des!acere a contractului de munca" precum si
contestatia impotriva deciziei de imputare" deoarece dovada temeiniciei si legalitatii
masurii luate revine unitatii.
3.Reguli comune priind admisibilitatea probelor
# proba sa !ie legala" deci sa nu !ie oprita de legea materiala sau procesuala.
# proba sa !ie verosimila %sa nu contravina legilor naturii)
# proba sa !ie pertinenta" adica sa aiba legatura cu obiectul procesului
# proba sa !ie concludenta" adica sa poarte asupra unor imprejurari care sunt de
natura a duce la rezolvarea cauzei respective
!.Conentiile asupra probelor: &n raport de obiectul lor" se disting urmatoarele
categorii de conventii aupra probelor:
a) conventiile privitoare la sarcina probei sunt valabile in masura in care stabilesc
reguli aplicabile numai partilor" !ara a aduce vreo atingere obligatiei judecatorului
de a avea un rol activ in materie probatorie.
b) conventiile re!eritoare la obiectul probei sunt valabile atunci cand partile
deplaseaza obiectul probei la !apte vecine si conexe" mai usor de dovedit" !ara a
atinge insa dispozitiile inscise in odul de procedura civila privitoare la rolul activ
al judecatoului in materie probatorie.
c) conventiile cu privire la admisibilitatea probelor sunt valabile numai daca
dispozitiile legale ce reglementeaza admisibilitatea sunt dispozitive" iar nu
imperative.
d) conventiile re!eritoare la puterea doveditoare a probelor pot !i luate in
considerare numai daca maresc puterea doveditoare a probei respective" !ata de cea
stabilita prin lege" cu conditia de a nu incalca o norma juridica imperativa.
e) conventiile privind administrarea probelor vor putea !i socotite valabile daca
normele care reglementeaza administrarea probelor nu sunt imperative.
".#sigurarea doe$ilor: /