Sunteți pe pagina 1din 8

Lege nr. 16 din 02/04/1996 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.

71 din
09/04/1996 modificat i completat prin legea 358/2002 i O.U.. 39/2006
transformat n Legea 4!4/2006.
Parlamentul !om"niei adopt pre#enta le$e.
"#$%&OLUL %
'i(po)i*ii generale
#rt. 1. + %onstituie i#&oare istorice 'i alctuiesc (ondul )r*i&istic +a,ional al
!om"niei documentele create de-a lun$ul timpului de ctre or$anele de stat, or$ani#a,iile
publice sau pri&ate economice, sociale, culturale, militare 'i reli$ioase, precum 'i de ctre
persoanele fi#ice. )cestor documente statul le asi$ur protec,ie special, n condi,iile
pre#entei le$i.
#rt. 2. + Prin documente care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei, n
sensul pre#entei le$i, se n,ele$e. acte oficiale 'i particulare, diplomatice 'i consulare,
memorii, manuscrise, proclama,ii, c*emri, afi'e, planuri, sc*i,e, *r,i, pelicule
cinemato$rafice 'i alte asemenea mrturii, matrice si$ilare, precum 'i nre$istrri foto,
&ideo, audio 'i informatice, cu &aloare istoric, reali#ate n ,ar sau de ctre creatori
rom"ni n strintate.
#rt. 3. + )dministrarea, supra&e$*erea 'i protec,ia special a (ondului )r*i&istic
+a,ional al !om"niei se reali#ea# de ctre )r*i&ele +a,ionale, unitate bu$etar n cadrul
Ministerului de Interne.
)r*i&ele +a,ionale 'i e/ercit atribu,iile prin compartimentele sale speciali#ate 'i
prin direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale.
Protec,ia special a (ondului )r*i&istic +a,ional al !om"niei se reali#ea# n condi,ii
de pace, potri&it pre&ederilor pre#entei le$i, iar n ca# de r#boi sau de calamit,i naturale,
de ctre creatori 'i de,intori, cu spri0inul or$anelor desemnate cu atribu,ii speciale n
asemenea situa,ii 'i cu asisten,a de specialitate a )r*i&elor +a,ionale.
#rt. 4. + Persoanele fi#ice 'i persoanele 0uridice, creatoare 'i de,intoare de documente
care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei, denumite n continuare creatori
'i de,intori de documente, rspund de e&iden,a, in&entarierea, selec,ionarea, pstrarea 'i
folosirea documentelor n condi,iile pre&ederilor pre#entei le$i.
"#$%&OLUL %%
#tri,-*iile #r.i/elor 0a*ionale 1n admini(trarea i protec*ia (pecial a 2ond-l-i
#r.i/i(tic 0a*ional al 3om4niei
#rt. 5. + )r*i&ele +a,ionale acord asisten, de specialitate 'i asi$ur desf'urarea
unitar a opera,iunilor ar*i&istice la ni&elul tuturor creatorilor 'i de,intorilor de
documente, ndeplinind urmtoarele atribu,ii.
a5 elaborea#, n conformitate cu pre&ederile pre#entei le$i, norme 'i metodolo$ii de lucru
pentru or$ani#area 'i desf'urarea ntre$ii acti&it,i ar*i&istice, inclusi& pentru clasificarea
'i includerea n (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei a documentelor pre&#ute la art. 1,
care se dau publicit,ii, dup ca#2
,5 controlea# aplicarea pre&ederilor le$isla,iei n &i$oare pe linia muncii de ar*i& 'i
stabile'te msurile ce se impun potri&it le$ii2
c5 preia de la creatorii 'i de,intorii de ar*i& documentele care fac parte din (ondul
)r*i&istic +a,ional al !om"niei, n condi,iile 'i la termenele pre&#ute n pre#enta le$e2
d5 asi$ur e&iden,a, in&entarierea, selec,ionarea, pstrarea 'i folosirea documentelor pe
care le de,ine2
e5 asi$ur documentele pe ba# de microfilme 'i alte forme de reproducere adec&ate2
f5 constituie 'i de#&olt banca de date a )r*i&elor +a,ionale 'i re,eaua automati#at de
informare 'i documentare ar*i&istic, stabile'te msuri pentru corelarea te*nic 'i
metodolo$ic 'i pentru
colaborarea ser&iciilor de informare 'i documentare ar*i&istic 'i a compartimentelor
similare din cadrul 3istemului na,ional de informare 'i documentare2
g5 elaborea# 'i editea# 4!e&ista )r*i&elor4 'i alte publica,ii de specialitate, destinate
informrii 'i spri0inirii cercetrii 'tiin,ifice, precum 'i punerii n &aloare a documentelor
care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei2
.5 asi$ur, prin (acultatea de )r*i&istic 'i 5coala +a,ional de Perfec,ionare )r*i&istic,
pre$tirea 'i speciali#area personalului necesar desf'urrii acti&it,ilor ar*i&istice2
i5 la cerere sau din oficiu atest dac un document face sau nu face parte din (ondul
)r*i&istic +a,ional al !om"niei2
65 autori#ea# scoaterea temporar peste $rani, a documentelor care fac parte din (ondul
)r*i&istic +a,ional al !om"niei, n scopul e/punerii sau documentrii cu oca#ia unor
manifestri
'tiin,ifice sau culturale interna,ionale2
75 ntre,ine 'i de#&olt rela,ii cu or$anele 'i institu,iile similare din strintate, n &ederea
informrii reciproce n domeniul ar*i&istic 'i al sc*imbului de documente 'i de reproduceri
de pe acestea2 asi$ur aplicarea con&en,iilor 'i acordurilor interna,ionale pri&ind domeniul
ar*i&istic 'i particip la con$rese, conferin,e, reuniuni 'i consftuiri ar*i&istice
interna,ionale2
l5 asi$ur aplicarea pre&ederilor le$isla,iei n &i$oare n reali#area protec,iei documentelor
care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei, respecti& n aprarea secretului
de stat, pa#a 'i conser&area acestor documente, at"t n timp de pace, c"t 'i la mobili#are
sau r#boi.
#rt. 6. + 6n cadrul )r*i&elor +a,ionale func,ionea# un consiliu 'tiin,ific, format din
speciali'ti ai )r*i&elor +a,ionale, cercettori, cadre didactice uni&ersitare 'i speciali'ti din
ministerele interesate, care anali#ea#, de#bate 'i face propuneri n probleme pri&ind
normele 'i metodolo$iile specifice de lucru, publica,iile de specialitate, precum 'i
de#&oltarea ntre$ii acti&it,i ar*i&istice.
Modul de or$ani#are 'i func,ionare, precum 'i componen,a consiliului 'tiin,ific se
stabilesc prin re$ulament de or$ani#are 'i func,ionare, aprobat de directorul $eneral al
)r*i&elor +a,ionale.
"#$%&OLUL %%%
O,liga*iile creatorilor i de*intorilor de doc-mente
Seciunea I
Evidena documentelor
#rt. !. + %reatorii 'i de,intorii de documente sunt obli$a,i s nre$istre#e 'i s ,in
e&iden,a tuturor documentelor intrate, a celor ntocmite pentru u# intern, precum 'i a celor
ie'ite, potri&it le$ii.
#rt. 8. + )nual, documentele se $rupea# n unit,i ar*i&istice, potri&it problematicii 'i
termenelor de pstrare stabilite n nomenclatorul documentelor de ar*i&, care se
ntocme'te de ctre fiecare creator pentru documentele proprii.
+omenclatoarele ntocmite de creatori la ni&el central se aprob de ctre )r*i&ele
+a,ionale, iar cele ale celorlal,i creatori, de ctre direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale, potri&it ane/ei nr. 1.
#rt. 9. + 7ocumentele se depun la depo#itul ar*i&ei creatorilor de documente n al doilea
an de la constituire, pe ba# de in&entar 'i proces-&erbal de predare-primire, ntocmite
potri&it ane/elor nr. 1 'i 8.
9&iden,a tuturor intrrilor 'i ie'irilor de unit,i ar*i&istice din depo#it se ,ine pe ba#a
unui re$istru, potri&it ane/ei nr. 4.
3coaterea documentelor din e&iden,a ar*i&ei se face numai cu aprobarea conducerii
creatorilor sau de,intorilor de documente 'i cu a&i#ul )r*i&elor +a,ionale sau al
direc,iilor 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale, dup ca#, n func,ie de creatorii la ni&el
central sau local, n urma
selec,ionrii, transferului n alt depo#it de ar*i& sau ca urmare a distru$erii pro&ocate de
calamit,i naturale ori de un e&eniment e/terior impre&i#ibil 'i de nenlturat.
Seciunea a II-a
Selecionarea documentelor
#rt. 10. + 6n cadrul )r*i&elor +a,ionale func,ionea# comisia central de selec,ionare a
documentelor, care coordonea# acti&itatea de selec,ionare a documentelor ntocmite 'i
de,inute de creatorii la ni&el central, iar n cadrul direc,iilor 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale func,ionea# c"te o comisie de selec,ionare a documentelor, care coordonea#
acti&itatea de selec,ionare a documentelor ntocmite 'i de,inute de ceilal,i creatori.
Modul de or$ani#are 'i atribu,iile comisiilor pre&#ute la alin. 1 se stabilesc prin
norme pri&ind acti&itatea ar*i&istic, aprobate de directorul $eneral al )r*i&elor +a,ionale.
#rt. 11. + 6n cadrul fiecrei unit,i creatoare 'i de,intoare de documente func,ionea#
c"te o comisie de selec,ionare, numit prin deci#ia sau ordinul conductorului unit,ii
respecti&e, fiind compus din. un pre'edinte, un secretar 'i un numr impar de membri
numi,i din r"ndul speciali'tilor proprii. )ceast comisie se ntrune'te anual sau ori de c"te
ori este necesar, pentru a anali#a fiecare unitate ar*i&istic n parte, stabilindu-i &aloarea
practic sau istoric2 *otr"rea luat se consemnea# ntr-un proces-&erbal, ntocmit
potri&it ane/ei nr. :.
Procesul-&erbal de selec,ionare, nso,it de in&entarele documentelor propuse spre
eliminare ca fiind lipsite de &aloare, precum 'i de in&entarele documentelor ce se pstrea#
permanent, se naintea# spre aprobare %omisiei centrale de selec,ionare, n ca#ul
creatorilor 'i de,intorilor de documente la ni&el central, sau comisiilor din cadrul
direc,iilor 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale, n ca#ul celorlal,i creatori 'i de,intori de
documente.
7ocumentele se scot din e&iden,ele ar*i&elor 'i se pot elimina numai n ba#a
proceselor-&erbale ale comisiilor pre&#ute la alin. 1.
6n ca#ul administratorului unic, acesta poart rspunderea pentru selec,ionarea
documentelor ce urmea# a fi ar*i&ate.
Seciunea a III-a
Pstrarea documentelor
#rt. 12. + %reatorii 'i de,intorii de documente sunt obli$a,i s pstre#e documentele
create sau de,inute n condi,ii corespun#toare, asi$ur"ndu-le mpotri&a distru$erii,
de$radrii, sustra$erii ori comerciali#rii n alte condi,ii dec"t cele pre&#ute de le$e.
Persoanele 0uridice creatoare 'i de,intoare de documente sunt obli$ate s le pstre#e
n spa,ii special amena0ate pentru ar*i&. +oile construc,ii ale creatorilor 'i de,intorilor de
ar*i& &or fi a&i#ate de ctre )r*i&ele +a,ionale sau direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale, dup ca#, numai dac au spa,ii pre&#ute pentru pstrarea documentelor.
)r*i&ele +a,ionale 'i direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale pot prelun$i
termenul de pstrare a documentelor la de,intori p"n la asi$urarea spa,iilor necesare
prelurii lor.
7epo#itele de ar*i& &or fi dotate, n func,ie de formatul 'i de suportul documentelor, cu
mi0loace adec&ate de pstrare 'i de prote0are a acestora, precum 'i cu mi0loace, instala,ii 'i
sisteme de pre&enire 'i stin$ere a incendiilor.
)utoritatea pentru ;alorificarea )cti&elor 3tatului &a putea prelua toate sau o parte
din documentele aflate n ar*i&a societ,ilor comerciale la care de,ine cel pu,in :0< plus o
ac,iune din capitalul social.
Seciunea a IV-a
Depunerea documentelor la Arhivele Naionale
#rt. 13. + Persoanele 0uridice creatoare 'i de,intoare de documente depun spre pstrare
permanent la )r*i&ele +a,ionale 'i la direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale, dup
cum urmea#.
a5 documentele foto$rafice, precum 'i peliculele cinemato$rafice, dup 10 de ani de la
crearea lor2
,5 documentele scrise, cu e/cep,ia actelor de stare ci&il 'i a documentelor te*nice, dup
80 de ani de la crearea lor2
c5 documentele te*nice, dup :0 de ani de la crearea lor2
d5 actele de stare ci&il, dup 100 de ani de la ntocmirea lor2
e5 matricele si$ilare confec,ionate din metal, a&"nd nscrise toate nsemnele le$ale 'i
denumirea complet a unit,ii, dup scoaterea lor din u#.
7ocumentele create 'i de,inute de )utoritatea pentru ;alorificarea )cti&elor 3tatului
&or putea fi depuse spre pstrare permanent la )r*i&ele +a,ionale din momentul n care,
prin ordin al pre'edintelui )utorit,ii pentru ;alorificarea )cti&elor 3tatului, se constat c
nu mai sunt necesare pentru desf'urarea acti&it,ii curente.
#rt. 14. + %reatorii 'i de,intorii de ar*i& pot de,ine documente care fac parte din
(ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei 'i dup e/pirarea termenului de depunere, dac
sunt necesare n desf'urarea acti&it,ii lor, pe ba#a aprobrii directorului $eneral al
)r*i&elor +a,ionale, n ca#ul creatorilor 'i de,intorilor la ni&el central, 'i a directorilor
direc,iilor 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale, pentru ceilal,i creatori 'i de,intori, n
condi,iile respectrii pre&ederilor pre#entei le$i.
Ministerul )prrii +a,ionale, Ministerul )facerilor 9/terne, 3er&iciul !om"n de
Informa,ii, 3er&iciul de Informa,ii 9/terne, 3er&iciul de Protec,ie 'i Pa#, alte or$ane cu
atribu,ii n domeniul si$uran,ei na,ionale, precum 'i )cademia !om"n 'i pstrea#
documentele proprii n condi,iile pre#entei le$i 'i dup e/pirarea termenelor pre&#ute la
art. 18.
#rt. 15. + Or$ani#a,iile particulare 'i persoanele fi#ice care de,in documente din (ondul
)r*i&istic +a,ional al !om"niei le pot depune la )r*i&ele +a,ionale sub form de custodie
sau dona,ie, scutite de ta/e 'i impo#ite.
7e,intorul care dore'te s &"nd documente care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional
al !om"niei este obli$at s comunice aceasta )r*i&elor +a,ionale sau, dup ca#, direc,iilor
0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale, care au prioritate la cumprarea oricror documente care
fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei 'i care trebuie s se pronun,e n
termen de 60 de #ile de la data nre$istrrii comunicrii.
#rt. 16. + 7ocumentele cu &aloare practic, n ba#a crora se eliberea# copii, certificate
'i e/trase pri&ind drepturile indi&iduale ale cet,enilor, &or fi pstrate de ctre creatorii 'i
de,intorii de documente.
#rt. 1!. + %reatorii 'i de,intorii de documente, pre&#u,i la art. 14 'i 1:, sunt obli$a,i s
depun la )r*i&ele +a,ionale sau la direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale, dup ca#,
c"te un e/emplar al in&entarelor documentelor permanente pe care le de,in, la e/pirarea
termenelor de depunere a acestora.
#rt. 18. = 6n ca#ul desfiin,rii, n condi,iile le$ii, a unui creator de documente, persoan
0uridic, fr ca acti&itatea acestuia s fie continuat de altul, documentele cu &aloare
istoric, n sensul pre&ederilor art. 1, c"t 'i cele cu &aloare practic, n ba#a crora se
eliberea# copii, certificate 'i e/trase pri&ind drepturile referitoare la sta$iile de coti#are la
asi$urri sociale ale cet,enilor, &or fi preluate de )r*i&ele +a,ionale sau de direc,iile
0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale.
7ocumentele cu &aloare practic pre&#ute la alin. 1 se preiau dup nfiin,area n
cadrul )r*i&elor +a,ionale 'i al direc,iilor 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale a unor structuri
speciali#ate, cu asi$urarea, n condi,iile le$ii, a resurselor umane 'i lo$istico-financiare
necesare.
7ocumentele cu &aloare practic, n ba#a crora se eliberea# copii, certificate 'i
e/trase pri&ind drepturile cet,enilor referitoare la sta$iile de coti#are n sistemul public de
pensii, aflate la casele teritoriale de pensii, se preiau, n condi,iile alin. 1, pe ba# de
in&entar 'i proces-&erbal de predare-preluare, ntocmite potri&it modelelor pre&#ute n
ane/ele nr. 1 'i 8.
)si$urarea structurilor speciali#ate pre&#ute la alin. 1 se reali#ea# cu ncadrarea n
numrul de posturi 'i credite bu$etare aprobate Ministerului )dministra,iei 'i Internelor,
prin le$ile bu$etare anuale.
#rt. 188. = %reatorii 'i/sau de,intorii de documente, persoane 0uridice, care 'i sc*imb
re$imul de proprietate sau 'i modific obiectul de acti&itate, precum 'i noii de,intori care
preiau patrimoniul au obli$a,ia s dispun msuri pentru pstrarea, conser&area 'i e&iden,a
ar*i&ei, n condi,iile pre&#ute de le$e.
>nit,ile pre&#ute la alin. 1 sunt obli$ate s ia msuri mpotri&a distru$erii,
de$radrii, sustra$erii ori comerciali#rii fr drept a documentelor din ar*i&.
7epo#itarea documentelor pre&#ute la alin. 1 se face n spa,ii 'i n condi,iile
corespun#toare, a&i#ate de )r*i&ele +a,ionale sau de direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale, dup ca#.
%arnetele de munc se predau titularilor de drept ori succesorilor le$ali ai acestora,
dup ca#.
#rt. 19. + 7ocumentele care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei o dat
intrate, potri&it le$ii, n depo#itele )r*i&elor +a,ionale 'i/sau ale direc,iilor 0ude,ene ale
)r*i&elor +a,ionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu e/cep,ia celor
predate n custodie.
"#$%&OLUL %9
2olo(irea doc-mentelor care fac parte din 2ond-l #r.i/i(tic 0a*ional al 3om4niei
#rt. 20. + 7ocumentele care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei pot fi
folosite pentru. cercetare 'tiin,ific, re#ol&area unor lucrri administrati&e, informri,
ac,iuni educati&e, elaborarea de publica,ii 'i eliberarea de copii, e/trase 'i certificate.
7ocumentele care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei pot fi
consultate, la cerere, de ctre cet,eni rom"ni 'i strini, dup 80 de ani de la crearea lor.
Pentru documentele la care nu s-a mplinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu
aprobarea conducerii unit,ii creatoare sau de,intoare.
7ocumentele de &aloare deosebit nu se e/pun public, n ori$inal, ci sub form de
reproduceri.
#rt. 21. + %reatorii de documente sau, dup ca#, persoanele 0uridice succesoare ale
acestora sunt obli$a,i s elibere#e, potri&it le$ii, la cererea persoanelor fi#ice 'i a
persoanelor 0uridice, certificate, copii 'i e/trase de pe documentele pe care le creea#,
inclusi& de pe cele pentru care nu s-a mplinit termenul pre&#ut la art. 18, dac acestea se
refer la drepturi care l pri&esc pe solicitant.
3er&iciile prestate de ctre )r*i&ele +a,ionale pentru re#ol&area solicitrilor
persoanelor fi#ice 'i ale persoanelor 0uridice se efectuea#, contra cost, n condi,iile
pre&#ute de le$e.
#rt. 22. + 7ocumentele a cror cercetare poate afecta interesele na,ionale, drepturile 'i
libert,ile cet,enilor, prin datele 'i informa,iile pe care le con,in, sau cele a cror
inte$ritate fi#ic este n pericol nu se dau n cercetare.
(ac parte din aceast cate$orie documentele care.
a5 pri&esc si$uran,a, inte$ritatea teritorial 'i independen,a statului rom"n, potri&it
pre&ederilor constitu,ionale 'i ale le$isla,iei n &i$oare2
,5 pot le#a drepturile 'i libert,ile indi&iduale ale cet,eanului2
c5 sunt ntr-o stare necorespun#toare de conser&are, situa,ie stabilit de comisia de
specialitate 'i consemnat ntr-un proces-&erbal2
d5 nu sunt prelucrate ar*i&istic.
3tabilirea documentelor respecti&e se face de ctre de,intorul le$al al acestora,
potri&it ane/ei nr. 6.
"#$%&OLUL 9
$er(onal-l ar.i/elor
#rt. 23. + %reatorii 'i de,intorii de documente, pre&#u,i la art. 1, persoane 0uridice, au
obli$a,ia de a nfiin,a compartimente de ar*i& sau de a desemna persoane responsabile cu
probleme de ar*i&, n func,ie de &aloarea 'i cantitatea acestora.
7esemnarea personalului nsrcinat cu acti&itatea de ar*i&, structura 'i competen,a
acestor compartimente de ar*i& &or fi stabilite de ctre conducerea unit,ii creatoare 'i
de,intoare de documente, cu a&i#ul )r*i&elor +a,ionale sau, dup ca#, al direc,iilor
0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale.
#rt. 24. + (ormarea, atestarea 'i perfec,ionarea personalului de specialitate din )r*i&ele
+a,ionale, c"t 'i din celelalte unit,i creatoare 'i de,intoare de documente de ar*i& se
reali#ea# prin (acultatea de )r*i&istic 'i prin 5coala +a,ional de Perfec,ionare
)r*i&istic.
#rt. 25. + Personalul de specialitate din cadrul )r*i&elor +a,ionale &a fi dimensionat n
func,ie de calitatea 'i specificul materialului documentar aflat n administrare 'i face parte
din cate$oria func,ionarilor publici.
"#$%&OLUL 9%
3(p-nderi i (anc*i-ni
#rt. 26. + +erespectarea dispo#i,iilor pre#entei le$i atra$e, dup ca#, rspunderea
contra&en,ional, ci&il sau penal.
#rt. 2!. + 3ustra$erea, distru$erea, de$radarea ori aducerea n stare de nentrebuin,are a
documentelor care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei constituie
infrac,iune 'i se pedepse'te conform pre&ederilor %odului penal.
#rt. 28. + 3coaterea peste $rani, a documentelor care fac parte din (ondul )r*i&istic
+a,ional al !om"niei sau nstrinarea acestora ctre persoane fi#ice sau persoane 0uridice
strine, fr autori#area )r*i&elor +a,ionale, constituie infrac,iune 'i se pedepse'te cu
nc*isoare de la 8 la 7 ani, dac fapta nu constituie o infrac,iune mai $ra&.
?entati&a se pedepse'te.
#rt. 29. + %onstituie contra&en,ii la pre&ederile pre#entei le$i urmtoarele fapte, dac nu
sunt s&"r'ite n astfel de condi,ii nc"t, potri&it le$ii penale, s fie considerate infrac,iuni.
a5 nein&entarierea documentelor sau nentocmirea de ctre creatorii acestora, persoane
0uridice, a nomenclatoarelor ar*i&istice pentru documentele proprii, potri&it art. @ alin. 12
,5 nepredarea de ctre compartimentele unit,ii creatoare, la ar*i&a proprie, a
documentelor cu termen de pstrare permanent, pe ba# de in&entar 'i proces-&erbal de
predare-primire, conform pre&ederilor art. 92
c5 neselec,ionarea documentelor create 'i de,inute de ctre persoane 0uridice, la termenele
pre&#ute n nomenclatorul propriu, de ctre comisia de selec,ionare a documentelor, n
condi,iile pre&#ute la art. 112
d5 neasi$urarea condi,iilor corespun#toare de pstrare 'i prote0are a documentelor create
'i de,inute de ctre creatorii 'i de,intorii de ar*i&, persoane 0uridice sau persoane fi#ice,
potri&it art. 112
e5 nepredarea, la )r*i&ele +a,ionale 'i, dup ca#, la direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale, a documentelor care fac parte din (ondul )r*i&istic +a,ional al !om"niei de
ctre creatorii 'i de,intorii de documente de ar*i&, la e/pirarea termenelor pre&#ute la
art. 182
f5 oferta de &"n#are sau &"n#area documentelor care fac parte din (ondul )r*i&istic
+a,ional al !om"niei de ctre persoane fi#ice sau persoane 0uridice, fr respectarea
priorit,ii )r*i&elor +a,ionale de a le cumpra, potri&it pre&ederilor art. 1: alin. 12
g5 nedepunerea la )r*i&ele +a,ionale sau la direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor +a,ionale,
dup ca#, de ctre creatorii 'i de,intorii de documente de ar*i&, a in&entarelor pe care le
de,in la e/pirarea
termenelor de depunere, n condi,iile pre&#ute la art. 17.
.5 nerespectarea pre&ederilor art. 1@, 1@A 'i ale art. 11 alin. 1.
#rt. 30. + %ontra&en,iile pre&#ute la art. 19 se sanc,ionea# cu amend de la 1000 lei
B!O+C la 1:000 lei B!O+C.
)menda se aplic 'i persoanei 0uridice.
6n ca#ul contra&en,iilor pre&#ute la art. 19 lit. fC, )r*i&ele +a,ionale pot solicita
instan,ei 0udectore'ti anularea actului de &"n#are, c*iar 'i dup e/pirarea termenului de
prescrip,ie a rspunderii contra&en,ionale, n condi,iile le$ii ci&ile.
#rt. 31. + %onstatarea contra&en,iilor pre&#ute la art. 19 'i aplicarea sanc,iunilor se fac
de ctre mputernici,ii )r*i&elor +a,ionale 'i, dup ca#, ai direc,iilor 0ude,ene ale
)r*i&elor +a,ionale.
#rt. 32. + 6mpotri&a procesului-&erbal de constatare a contra&en,iei se poate face
pl"n$ere, n termen de 1: #ile de la comunicare, la 0udectoria n a crei ra# teritorial a
fost s&"r'it contra&en,ia.
#rt. 33. + %ontra&en,iilor pre&#ute n pre#enta le$e le sunt aplicabile dispo#i,iile
Ordonan,ei Du&ernului nr. 1/1001 pri&ind re$imul 0uridic al contra&en,iilor, cu
modificrile 'i completrile ulterioare.
"#$%&OLUL 9%%
'i(po)i*ii finale i tran)itorii
#rt. 34. + %reatorii 'i/sau de,intorii de documente sunt obli$a,i s comunice n scris, n
termen de 80 de #ile, )r*i&elor +a,ionale sau, dup ca#, direc,iilor 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale documentele care le atest nfiin,area, reor$ani#area sau desfiin,area, n
condi,iile le$ii, precum 'i msurile dispuse n &ederea ar*i&rii documentelor create sau
de,inute de ace'tia.
#rt. 35. + 7enumirile 7irec,ia Deneral a )r*i&elor 3tatului 'i )r*i&ele 3tatului, folosite
n actele normati&e n &i$oare, se nlocuiesc cu denumirea )r*i&ele +a,ionale.
#rt. 36. + 7ispo#i,iile din pre#enta le$e referitoare la direc,iile 0ude,ene ale )r*i&elor
+a,ionale se aplic, n mod corespun#tor, 'i 7irec,iei Municipiului Eucure'ti a )r*i&elor
+a,ionale.
#rt. 3!. + )ne/ele nr. 1-6 fac parte inte$rant din pre#enta le$e.
#rt. 38. + 7ecretul nr. 471/1971 pri&ind (ondul )r*i&istic +a,ional al !epublicii
3ocialiste !om"nia, cu modificrile ulterioare, precum 'i orice alte dispo#i,ii contrare
pre&ederilor pre#entei le$i se abro$.