Sunteți pe pagina 1din 25

CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI

CUPRINS
CAPITOLUL 1..........................................................................................................................................................1
SCURT ISTORIC.....................................................................................................................................................1
CAPITOLUL 2..........................................................................................................................................................2
PREZENTAREA FIRMEI........................................................................................................................................2
2.1.Statutul societii comeciale !MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$% & SRL..............................................'
2.2.FORMA (URI#IC) A SOCIET)*II.................................................................................................................+
2.'. O"IECTUL #E ACTI$ITATE.........................................................................................................................,
2.+. CAPITALUL SOCIAL......................................................................................................................................,
CAPITOLUL '..........................................................................................................................................................-
CON#UCEREA .I A#MINISTRAREA SOCIET)*II..........................................................................................-
CAPITOLUL +........................................................................................................................................................../
PIER#ERILE .I "ENEFICIILE SOCIET)*II......................................................................................................./
+.1. #URATA SOCIET)*II..................................................................................................................................../
+.2. #IZOL$AREA0 LIC1I#AREA0 FUZIUNEA .I SUCCESIUNEA................................................................2
+.'. PRO#USUL.......................................................................................................................................................2
+.+. O"IECTI$E.....................................................................................................................................................1'
CAPITOLUL ,........................................................................................................................................................1,
PU"LICITATE.......................................................................................................................................................1,
CAPITOLUL 3........................................................................................................................................................13
PIA*A.....................................................................................................................................................................13
CAPITOLUL -........................................................................................................................................................12
PERSONALUL FIRMEI........................................................................................................................................12
CAPITOLUL /........................................................................................................................................................21
PROTEC*IA ME#IULUI0 S)N)T)*II .I SECURIT)*II MUNCII.................................................................21
CAPITOLUL 2........................................................................................................................................................2'
REALIZ)RI 4 MTP................................................................................................................................................2'
"I"LIO5RAFIE.....................................................................................................................................................2,
CAPITOLUL 1
SCURT ISTORIC
Scurt istoric al domeniului de activitate
Le6e78a s9u7e c 9ima i6aet a :ost i7;e7tat c<78 u7 Zo7a;e =i7:a7teist :a7ce>?
@i&a 6sit 9i9a Alocat 8e u7 6lo7te B7 tim9ul Atliei 8e la Se;asto9ol. El a a;ut i8eea 6e7ial
8e a&@i B7;eli aia 8e tutu7 B7t&o Aucat 8e C<tie 6sit B7 sacul cu 9a: 8e 9u@c. PoAaAil
a@a a a9ut 9ima i6aet0 cet este B7s c ast>i 9o8ucia @i comeciali>aea i6aetelo a
8e;e7it o a8e;at i78ustie. Re>ultatele oAi7ute B7 acest 8ome7iu su7t :oate mai B7s
co7cue7a aceA este 8eseoi 8escuaDa7t. .i atu7ci0 se 7a@te B7 mo8 :iesc o B7teAaeE #e
ce am ales acest 8ome7iuF
& Motivaia alegerii acestui domeniu
1
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
S&i cee>i :ima 9e o 9ia 9ute7ic co7cue7ial B7seam7 9o;ocae0 B7seam7 o
lu9t co7ti7u0 B7seam7 im9licae total B7t&o a:acee 9e cae teAuie s o 6estio7e>i0 ia 7oi
9utem s B7;i76em 9e7tu c ;om a;ea la 8is9o>iie u7a 8i7te cele mai 9ute7ice ameE
8istiAuia 8iect.
$om :i mai :leGiAili a@a cum cee o 9ia :ote 8i7amic.
$om 9utea :i mai e:icie7i a@a cum teAuie s :i 9e o 9ia :oate 8i7amic.
$om 9utea s li;m ma:a 9oti;it0 la locul 9oti;it0 la mome7tul 9oti;it0 cu costui
mi7ime a@a cum 8oe@te u7 clie7t 9e o 9ia :oate 8i7amic.
$om :i mai i7:omai @i ;om comu7ica mai Ai7eH asta B7seam7 9utee B7t&o 9ia
:oate 8i7amic.
$om :i B7;i76toi 9e7tu c @tim cum s 7e ale6em oame7ii 9oti;ii0 @tim cum s
co7stuim u7 sistem 8e 8istiAuie.
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA FIRMEI
Ale6eea u7ui 7ume c<t mai su6esti; 7e&a :cut s ce8em c MARASEEA
TA"ACCO PRO#SER$ a :i cel mai 9oti;it. #ac&l ;om 8escom9u7e ;om oAse;a c
:iecae cu;<7t ae 9o9ia sem7i:icaie0 @i a7umeE
& MARASEEA & este 7umele asociatului 9i7ci9al cae B78e9li7e@te @i :u7cia 8e
8iecto 6e7eal B7 :im.
& TA"ACCO & ae 8uAl sem7i:icaieE 9e 8e o 9ate 7umele oi6i7al al tutu7ului =cea
mai ;ecCe me7io7ae a cu;<7tului !tutu7% 8atea> 8i7 1,// @i 8ei; 9oAaAil 8i7t&u7
cu;<7t s9a7iol ce 8e7umea u7 soi 8e 9la7t me8ici7al0 oi6i7a 8i7 aAescul !taAaI%? ia 9e
8e alt 9ate 8ome7iul sectoul 8e acti;itate al :imei 7oaste.
2
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& PRO#SER$ & oAiectul 8e acti;itate al :imei es9ecti; 9o8ucia @i 8istiAuia
i6aetelo.
Pe7tu a es9ecta ta8iia 8i7 Aa7@ altui 8e 7umele 8es:@uat MARASEEA
TA"ACCO PRO#SER$ ;om utili>a @i MTP =i7iialele :iecui cu;<7t ce com9u7e 7umele
:imei?.
2.1.Statutul societii comeciale !MARASEEA TA"ACCO
PRO#SER$% & SRL
CAP. IE DENUMIREA I SEDIUL SOCIE!"II
& #e7umiea societii comeciale este MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$
& Poti;it ceeii 8e B7maticulae 7. 2,3J1/ ia7uaie 2KK1 societatea este B7maticulat
la Camea 8e Come @i I78ustie a (u8eului #<mAo;ia & O:iciul Re6istul Comeului cu 7.
( 1,J1+3,J2KK10 cu co8 :iscal R 3,/1K32.
& "a7ca la cae este ao78at :ima este "a7ca Comecial0 Sucusala (u8eului
#<mAo;ia0 Pucioasa.
& Fima ae se8iul B7 oa@ul Pucioasa0 "8. U7iii0 N. 1K0 (u8eul #<mAo;ia.
& L7 toate actele0 a8esele0 :actuile sau 9uAlicaiile ce ema7 8e la societatea
comecial MARASEEA TA"ACCO PRO#SE$ se ;o me7io7a umtoaeleE
M 8e7umiea0 :oma Dui8ic0 se8iul societii
M 7umul 8e o8i7e 8i7 Re6istul Comeului
& Fima ae tei asociaiE
MARASEEA ONO#RIO
cu domiciliulE $IA NIZZA0 NR. 2&2 A
ROMA
ITALIA
re$edinaE "8. UNIRII0 NR. 1K
"loc 1,0 Scaa A0 EtaDul 10 A9. 1K
Pucioasa
#<mAo;ia
%&I&E Seia 5A0 N.E 2'K1+-
N'scut la( 13 octomAie 12-K
Cet'enie( ITALIAN)0 ROMNN)
'
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
Studii( ACA#EMIA #E STU#II ECONOMICE & "UCURE.TI
FACULTATEA #E FINAN*E & ")NCI
IONESCU MI)AELA
cu domiciliulE STR. IN#EPEN#EN*EI
"loc 220 Scaa "0 EtaD 20 A9. 1+
Pucioasa
#<mAo;ia
re$edinaE CALLE PONISCOLA0 NR. 11 & 1 "
CASTELLON
ESPANIA
%&I&( Seia #A0 N.E 1/-+'K
N'scut' la( 3 7oiemAie 12-+
Cet'enie( ROMNN)
Studii( FACULTATEA #E #REPT & A#MINISTRATI$ & TNR5O$I.TE
S!NESCU MARIANA
cu domiciliulE STR. PRINCIPAL)0 NR. 1,K
COM. "R)NE.TI
#NM"O$I*A
%&I&( Seia ##0 N. K/K32-
N'scut' la( 1/ ia7uaie 12--
Cet'enie( ROMNN)
Studii( FACULTATEA #E .TIIN*E ECONOMICE & TNR5O$I.TE
SPECIALIZAREAE MANA5EMENT
2.2.FORMA 'URI#IC( A SOCIET()II
& Societatea comecial !MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$% este o societate cu
s9u78ee limitat0 9esoa7 Dui8ic0 8e 7aio7alitate om<70 o6a7i>at 9oti;it Le6ii 7.
'1J122K0 oAli6aiile sociale :ii78 6aa7tate 7umai cu 9atimo7iul social al societii.
+
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& Asociaii ;o 8eci8e asu9a ta7s:omii B7 alt :om 8e o6a7i>ae0 cu es9ectaea
9e;e8eilo le6ale.
2.*. O"IECTUL #E ACTI$ITATE
& OAiectul 8e acti;itate al societii comeciale Bl co7stituieE
M Po8uceea @i comeciali>aea 8e 9o8use 8i7 tutu7
& OAiectul 8e acti;itate 9oate :i mo8i:icat sau com9letat 7umai 8e cte cei tei asociai
B7 a9ot cu cei7ele 9ieei @i 9osiAilitile 8e 8e>;oltae ale societii.
2.+. CAPITALUL SOCIAL
& Ca9italul social suAscis @i ;sat al societii este 8e ,,K.KKK lei :ii78 8i;i>at B7
,,.KKK 8e 9i sociale B7 ;aloae 8e 1K lei :iecae0 8i7te caeE
M 'K.KKK 8e 9i sociale a9ai7 8&lui Maaseea O7o:io
M 1,.KKK & 9i sociale & Io7escu MiCaela
M 1K.KKK & 9i sociale & St7escu Maia7a
& A9otul :iecui asociat 9oate :i ast:el 9e>e7tatE
* MARASEEA ONO#RIO
#e7umiea Su9a:aa $aloaea =mil. lei?
Total Co7stuit Total Co7stucie
Tee7 & eGta;ila7
Plat:om Pato7a
2K.KKK m
2
1K.,KK m
2
/KK -KK
2 li7ii 8e 9ocesae @i
9o8ucie
1,KK
1 li7ie 8e amAalat ,KK
TOTAL 'KKK
& Io7escu MiCaela @i St7escu Maia7a au ;e7it cu u7 a9ot B7 ;aloae 8e 10, ml8. lei
es9ecti; 1 ml8. lei cae au :ost e9ati>ai 9e7tu a cum9aE
Denumire +aloare ,mil& lei- otal ,mil& lei-
,
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
S9aiu i7ta;ila7 "8. U7iii 7. 1K 1/+ P +K =ame7aDae? 22K
/ auto , #acia 1'K+ PicQ&u9
1 Fiat #ucato
2 Multicae
='G2K P 1G12K P
1G11K?
1 G 'KK
2 G ,,
21K
MoAilie 2,K 2,K
Calculatoae
2 Im9ima7te
2 Case 8e macat
INTEL PENTIUM +
& 1-KK M1
EPSON C2K SR
OLI$ETI
, G 'K
2 G 1
2 G 2
1-K
A9aate tele:o7ice ALCATEL
$AN5UAR#
1 G K0+,
+ G K02,
10+,
Co9iatoae CANON PC /3K 1 G 1
1 G ,
3
Co7sumaAile ' '
Numea B7 co7t 1+'20,,K 1+'20,,K
TOTAL 20,
M Peuile utili>ate au :ost ;alaAile B7 9eioa8a ia7uaie & matie 2KK3.
& MaDoaea sau 8imi7uaea ca9italului social se :ace cu aco8ul celo tei asociaii.
3
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
CAPITOLUL *
CON#UCEREA ,I A#MINISTRAREA SOCIET()II
Co78uceea @i a8mi7istaea societii se eali>ea> 8e cte cei tei asociai cae 8eci8
asu9a B7te6ii acti;iti a societii @i ;o e9e>e7ta societatea B7 elaiile cu teele 9esoa7e
:i>ice sau Dui8ice B7 :aa o6a7elo 8e stat0 a8mi7istaiei @i Dustiiei.
& Cei tei asociai B78e9li7esc B7 ca8ul :imei umtoaele :u7ciiE
M Maaseea O7o:io & #iecto 5e7eal
M MiCaela Io7escu & #iecto Fi7a7cia
M Maia7a St7escu & #iecto Comecial
& Cei tei au 8e9tuile @i oAli6aiile ce le e;i7 9oti;it Le6ii '1J122K.
& E;i8e7a co7taAil0 e6istele @i actele societii @i B7tocmiea Aila7ului ;o es9ecta
B7tocmai 8is9o>iiile le6ii.
-
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& Societatea comecial MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$ se oAli6 s es9ecte
toate 9e;e8eile le6ale cu 9i;ie la 9otecia mu7cii0 9otecia me8iului0 9otecia
co7sumatoului0 7omele sa7itae 8e i6ie7.
CAPITOLUL +
PIER#ERILE ,I "ENEFICIILE SOCIET()II
& Societatea comecial0 :ii78 9o9ietatea celo tei asociaiE Maaseea O7o:io0
Io7escu MiCaela0 St7escu Maia7a0 s9u78e cu B7te6 9atimo7iul societii B7 ca>ul
9o8uceii 8e 9ie8ei sau :alime7t.
& Po:itul eali>at lu7a @i es9ecti; la s:<@itul a7ului cale78aistic =mi7us im9o>itul 9e
9o:it? e;i7e asociailo 9oti;it cotei 9i 8ei7ute 8i7 ca9italul social.
+.1. #URATA SOCIET()II
#uata 8e acti;itate a societii comeciale MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$
este 9e o 9eioa8 7elimitat @i B7ce9e cu 8ata B7maticulii la Re6istul Comeului.
/
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
+.2. #IZOL$AREA- LIC.I#AREA- FUZIUNEA ,I SUCCESIUNEA
* Se eali>ea> 9oti;it 8is9o>iiilo le6ii NR.'1J122K
ALE ACI+I!"I PRI+IND ACI+IAEA
& Societatea 7u ae co7cesiu7i0 B7cCiiei0 locaii 8e 6estiu7e0 cesiu7i.
Pe l<76 Ceti:icatul 8e L7maticulae @i toate 8ocume7tele 7ecesae u7ei Au7e
:u7cio7i societatea comecial MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$ mai 9ose8 @i
lice7 8e :aAicaie 7. 1-KK13J2KK1.
+.*. PRO#USUL
L7ai7te 8e a tece la 8escieea 9o9iu&>is a 9o8uselo :imei 7oaste0 se :ac c<te;a
lmuii le6ate 8e acest 9o8us =i6aeta? B7 6e7eal.
"igareta & co7i7e u7 amestec 8e tutu70 a8iti;i @i mateiale auGiliae.
Nicotina & este u7a 8i7te 7e7umatele suAsta7e cae se 6sesc B7 mo8 7atual B7
9la7te ce co7i7 a>ot @i cae su7t cu7oscute suA 7umele 8e alcaloi>i. Nicoti7a se 6se@te 7
tutu7 @i B7 ca7titi mult mai mici0 B7 alte 8i7 aceea@i :amilie0 cae i7clu8eE o@iile0 cato:ii0
;i7etele @i 9i9eul ;e8e. Nicoti7a este es9o7saAil 9e7tu se7>aia 8isti7ct 9e cae o
eG9eime7tea> :umtoii atu7ci c<78 i7Calea> :umul.
Aditivi & aome sau alte suAsta7e cae 9ot :i a8u6ate tutu7ului B7 sco9ul 8e a
BmAu7ti @i susi7e calitatea 6ustului acestuia0 ca @ui 9e7tu a8u6aea caacteisticilo 8e
6ust cae co7:e i8e7titate 9o8usului. A7umii i76e8ie7i a8u6ai 9e7tu a s9oi aoma sau
6ustul i6aetelo 9i7te cae se 7um @i >aCul0 cacao @i cCia sucul 8e 9u7e. Ca @i B7
ca>ul acesto 9o8use 8e co7sum e7umite0 :omula aomelo e9e>i7t u7 secet 8e mae
;aloae.
Materiale au.iliare & susi7 la 9o9iu 9o8usul ia B7 aceast cate6oie i7tE :iltul0
:oiele 8e i6a0 cato7ul @i C<tia 9e7tu amAalat.
2
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
5u8o7 =ta? & u7 9o8us e>ultat B7 uma comAustiei tutu7ului0 cae este co7stituit 8i7
mai multe suAsta7e 8i:eite @i cae 9oate :i msuat. C<78 o i6a este :umat B7t&o ma@i7
s9ecial 8e :umat0 9aticulele 8e tutu7 9o8use su7t colectate 8e u7 :iltu. A9a @i 7icoti7a su7t
a9oi eGtase @i msuate =co7:om u7o meto8e 8e:i7ite 8e sta78a8ul ISO?. Mateialul cae
m<7e 9e :iltu este 8e:i7it ca 6u8o7 =ta?.
Ingredieni & su7t a8u6ai 9o8uselo 9e7tu a B7ti aome =>aC0 cacao? sau 9e7tu
a me7i7e 9o8usul B7 co78iii o9time. 5licei7a @i a9a me7i7 9os9eimea i6aetelo 8u9 ce
au :ost amAalate.
Cu o i7;estiie i7iial 8e 8oa ,0, ml8. lei MTP a aDu7s ast>i o 9e>e7 9e 9iaa
9o8uselo 8i7 tutu7 =8i7 e6iu7e 8eocam8at?. FaAica 8e 9e 9lat:oma Pata7a ae B7 8otae
u7ele 8i7te cele mai mo8e7e li7ii 8e 9ocesae @i 9o8ucie cae ta7s:om tutu7ul Aut B7
i6aete 8esti7ate celo mai eGi6e7te 6ustui.
Aici su7t 9o8use mcileE #NM"O$I*A0 ORIENT0 LlaS8Ts. Toate su7t B7e6istate
la O6a7i>aia Mcilo Re6io7ale =OR"?.
OR" & este 6u9ul es9o7saAil 9e7tu coo8o7aea 8e>;oltii state6ice @i e;oluia
acesto mci.
#ac la B7ce9utul a7ului 2KK1 MTP 7u a;ea 8ec<t 8ou mci0 B7ce9<78 8i7 lu7a
au6ust 2KK2 :ima @i&a BmAo6it 9oto:oliul 8e 9o8use cu o 7ou mac LlaS8Ts.
Scurt' caracteri/are a 0roduselor
D1m2ovia & se 6se@te 9e 9iaa om<7easc B7t&o si76u ;aia7tE #<mAo;ia & :ull
:la;ou0 9oat 7umele Du8eului B7 cae :u7cio7ea> :aAica @i B7 9e>e7t este cea mai Ai7e
;<78ut mac a :imei 7oaste. #<mAo;ia =:ull :la;ou? se i8e7ti:ic 9i7E
& este cel mai accesiAil 9o8us 8e calitate 8e 9e 9iaa om<7easc
& 9acCetul este 7ecato7at asi6u<78 u7 9e a;a7taDos 9e7tu co7sumato
& este @i ;a :i susi7ut 8e o seie 8e mateiale 9e7tu 9u7ctele 8e ;<7>ae0 ce comu7ic
eleme7tele 8e Aa> ale acestui 9o8usE 7outate0 calitate0 9e :oate :a;oaAil
& se 6se@te 9e 9ia la u7 9e maGim 8e ;<7>ae cu am7u7tul 8e 10, lei0 9eul 8e
9o8ucie :ii78 8e 10' lei.
Orient & ae 8ou ;aia7teE :ull :la;ou @i li6Ct @i se caactei>ea> 9i7t&o aom u@o
BmAu7tit =9i7 a8aos 8e >aC B7 com9o>iie?. Peul 8e :u7i>ae este 8e 1+02 lei0 ia
9eul 8e ;<7>ae cu am7u7tul este 8e 1302 lei.
1K
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
Aceste mci i sa a8u6at u7 7ou stilE Oie7t Li6Ct. Co7ce9ute s9ecial 9e7tu a o:ei
8e9li7a satis:acie :umtoilo0 ae co7i7ut e8us 8e ta @i 7icoti7. Oie7t Li6Cts 9stea>
aceea@i calitate Oie7t BmAo6i78&o cu u7 9lus 8e stil @i a:i7ame7t. #esi67ul 9acCetului se
emac 9i7t&o sim9litate @i ele6a70 Aa78a 8e culoae a6i7tie s9eci:ic mcilo 7oaste
mac<78 e:ei7a 8e su9eclas a 7oii ;aia7te Oie7t.
Llo3d4s & este cea mai 7ou mac a :imei 7oaste @i este 9e>e7t @i ea B7 tei
;aia7teE :ull :la;ou0 li6Cts0 me7tCol. Pe7tu 9o8uceea acestei mci a :ost 7e;oie 8e
acCi>iio7aea u7ei 7oi li7ii 8e 9o8ucie @i a u7ei 7oi li7ii 8e Bm9acCetae i6aete. S9em c
i7;estiia se ;a amoti>a B7 umtoii , a7i0 9e7tu amoti>ae utili><78u&se meto8a amoti>ii
li7eae.
UtilaD $aloae Amoti>ae
i7iial 2KK+ 2KK, 2KK3 2KK- 2KK/
Li7ie 8e 9o8ucie 3,K mil lei 1'K 1'K 1'K 1'K 1'K
Li7ie 8e Bm9acCetae +,K mil lei 2K 2K 2K 2K 2K
TOTAL 101 ml8 lei 22K 22K 22K 22K 22K
LloS8Ts li6Ct este o comAi7aie ;aiaAil 8e tutu7 "uleS0 $i6i7ia @i oie7tal. LloS8Ts a
:ost 9ima i6aet B7 cae s&a :olosit acest amestec 8e tutu7.
#e@i o:eta 7oast 7u este :oate Ao6at 7oi ce8em B7 9o8usele @i mcile 7oaste.
Comeciali>aea 9o8uselo 7oaste se :ace 9e Aa>a 9euilo 9acticate 9e 9iaa liAe sau
9i7 aco8ul 9ilo. Po8usele @i 9euile o:eite 8e MARASEEA TA"ACCO PRO#SER$
su7tE
N.
ct.
Po8us Pe :u7i>ae
& lei &
Pe 8e ;<7>ae
cu am7u7tul
U B7 ci:e 8e
a:acei
1 #NM"O$I*A & 7ecato7at 1'.2KK 1,.KKK '2
2 ORIENT & cato7at 1+.2KK 13.KKK 12
' ORIENT & li6Ct & cato7at 1,.'KK 13.,KK ',
+ SLAV#TS & cato7at 13.-,K 1/.KKK /
, SLAV#TS & li6Ct & cato7at 1/.2KK 12.KKK 2
3 SLAV#TS & me7tCol & cato7at 1/.1,K 12.KKK +
11
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
#u9 cum se 9oate oAse;a 8ou 8i7 9o8usele 7oaste e9e>i7t -+U 8i7 ci:a 8e
a:acei.
#ac 7e m<78im cu :a9tul c MTP a :ost 9ima :im 8i7 aceast e6iu7e cae @i&a
8escCis o :aAic 8e 9elucae a tutu7ului su7tem 8e aseme7ea m<78ii 8e :a9tul c MTP a
:ost 9i7te 9imele :ime cae au :olosit u7 sistem 9o9iu 8e 8istiAuie.
Ne;oia 8e a te a8a9ta la ealitatea B7 cae tie@ti 7e&a :cut s 7e cem 9o9iul
sistem 8e 8istiAuie. Am<7aea acestui :a9t 7e&a :i 8imi7uat alte7ati;ele ia costuile a :i
:ost cu si6ua7 mai mai.
TeAuie s :acem cu7oscut :a9tul c i78ustia tutu7ului este u7ul 8i7te cei mai
im9ota7i co7tiAuaAili la Au6etele statelo 8i7 B7tea6a lume. *i6aeta este 8e oAicei0 cel mai
taGat 9o8us B7 oice 9ia0 ia taGa total a9licat u7ui 9acCet 9oate 8e9@i B7 u7ele i0 /KU
8i7 9eul 8e ;<7>ae.
Pe7tu a oAse;a acest lucu0 8a @i 9e7tu a ;e8ea a;a7taDele o:eite 8e 9o9iul sistem
8e 8istiAuie ;om eGem9li:ica 9e u7ul 8i7 9o8usele 7oasteE
N.
ct.
CCeltuieli cuE Suma J 9acCet 2K i6i Coe:icie7t 8e im9ota7
1 & Mateie 9im
& Mateiale auGiliae
,KKK lei K02-
2 & Ta7s9ot 1KKK lei K0K,
' & Salaii 12KK lei K0K3
+ & CCeltuieli :iGe
=a90 6a>e0 e7e6ie0 etc.?
1KKK lei K0K,
, PuAlicitate =9omo;ae? ,KK lei K0K2
3 TaGe @i im9o>ite
=T$A0 Acci>e etc.?
22KK lei K0,K,
- Amoti>ae K0K,
Cost total 1/.2KK 1KKU
AcCi>iio7aea mateiilo 9ime0 caAua7i0 e7e6ie 9ecum @i comeciali>aea e7 6os
a 9o8uselo se :ace 9e Aa> co7tactual sau 9i7 oice miDloc a8mis 8e le6e.
Modalit'i de 0lat'&
Pi7 se;iciile 8e calitate asi6uate B7 cei 8oi a7i 8e eGiste7 am eu@it s 7e c<@ti6m
7u 7umai o 9o>iie Au7 9e 9ia 8a @i clie7i :i8eli0 moti; 9e7tu cae MTP utili>ea> at<t
9lata cu 7umea c<t @i ce8itul comecial ls<78 clie7ilo - >ile la 8is9o>iie 9e7tu 9lata
9o8uselo acCi>iio7ate.
12
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
$<7>aea 9o8uselo se :ace B7soit 8e :actua :iscal0 es9ecti; cCita7a =B7 ca>ul
9lii 9e loc?.
Pe7tu clie7ii cae 8eci8 s :ac 9lata la mome7tul acCi>iio7ii 9o8usului0 MTP
o:e o e8ucee 8e 10,U 8i7 ;aloaea total a :actuii. Pe l<76 e8uceile 8e 9e aco8ate
clie7ilo0 MTP o6a7i>ea> @i 8i;ese co7cusui0 cu c<@ti6ui B7 9o8useMTP0 at<t 9e7tu
clie7i c<t @i 9e7tu co7sumatoi. =9e :iecae 8i7 9acCetele 7oaste este me7io7at a8esa 8e
co7tact CP 1K & OP 1K?
Calitatea * o valoare 0entru MP
Po8usele @i se;iciile :imei MTP su7t 8e u7 B7alt 7i;el calitati;0 eG9eie7a
acumulat B7 acest 8ome7iu :ii78 cel mai Au7 6aa7t al se;iciilo o:eite. Este ;oAa 8e
calitatea mcilo MTP c<t @i 8e calitatea 9o:esio7al a a76aDailo com9a7iei. Calitatea
e9e>i7t 9e7tu :ima 7oast u7a 8i7te cele tei ;aloi ale sale. #i:ee7a 9i7 calitate
teAuie s :ie e;i8e7t B7 tot ceea ce :acem. LmAu7tim co7sta7t 9o8usele @i se;iciile
7oaste o:ei78 maGim satis:acie tutuo celo im9licai B7 a:aceea 7oast. Calitatea0
a76aDame7tul0 i7o;aia su7t ;aloi cae e9e>i7t lia7tul ce lea6 toate aciu7ile 7oaste.
De ce ai alege 0rodusele MP5
& su7t i6i u@oae0 cuate @i : e:ect toGic acce7tuat
& @i&au 9stat com9o>iia0 miosul @i 6ustul i7iial :a 8e alte i6i cae @i&au
scCimAat caacteisticile : e:ecte Ae7e:ice
& :umul 7u este B7eccios @i 9oate :i su9otat 8e celelalte 9esoa7e a:late B7 B7c9ee
& ;i se o:e o9otu7itatea 8e a acCi>iio7a 9o8usele 8iect 8e las 9o8ucto
& 9uAlicitatea 9e7tu 9o8usele MTP este 8iscet0 7ea6esi; ceea ce B7seam7 c ele
se ;<78 8atoit calitii lo ci 7u !la sti6ae%.
+.+. O"IECTI$E
Misiu7ea 7oast este s co7stuim o :im 8e tutu70 9ute7ic0 la 7i;el 7aio7al0 s
o:eim satis:acie maGim la 6u9uile cae i7:lue7ea> sau su7t i7:lue7ate 8e a:aceea
7oast @i s 8e;e7im li8ei ai acesto i78ustii 9e 9iaa om<7easc. Ne ;om 8i:ee7ia0 8e
co7cue7 9i7 i7to8uceea co7sta7t 8e i7o;aii B7 toate 8ome7iile @i ;om o:eii B7tot8eau7a
co7sumatoilo 7o@ti ceea ce este mai Au7. Ne ;om B78e9li7i misiu7e 9i7E
& Co7soli8aea ;aloii mcilo 7oaste B7 co7@tii7a co7sumatoilo
& Po8ucia 8e i6aete 8e calitate
1'
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& I7o;aia 9e7tu a s9u78e cei7elo 9ieei
& Ata6eea @i ei7eea oame7ilo 8e calitate
& Acio7aea B7 ma7ie etic
& A9aea 8e9tuilo :umtoilo @i 7e:umtoilo
O2iective 0e termen scurt
Pi7ci9alul 7ostu oAiecti; este s o:eim co7sumatoilo 7o@ti 9o8use 8e calitate
su9eioa 9e cae s le 9oat 6si oic<78 B7 ma6a>i7e B7t&o 9e>e7tae a8ec;at eGi6e7elo
im9use 8e sta78a8ele i7te7aio7ale. Co7ce9tul mo8e7 8e asi6uae a calitii se Aa>ea> 9e
9i7ci9iul o6a7i>ii u7ui sistem Ai7e o8o7at0 :ocali>at B7 9imul <78 9e 9e;e7iea
8e:ectelo. OAi7eea u7ui 9lus 8e e:icie7 7u se 9oate eali>a 8ec<t 9i7E
& oie7taea cte satis:aceea cei7elo @i a@te9tilo clie7ilo
& B7cuaDaea @i me7i7eea u7ui stil 8e ma7a6eme7t :a;oaAil BmAu7tiii
& 9o8uceea u7o Ae7e:icii eco7omice 9i7 9u7eea acce7tului 9e :u7cia 8e 9e;e7ie
& 9omo;aea u7ui sistem 8e ;aloi B7 cae 9imea> calitatea
& asi6uaea u7ei comu7ici eale @i a mu7cii B7 ecCi9
O2iective 0e termen lung
& L7 umtoii , a7i 7e 8oim ca B7 a9oa9e toate Du8eele ii s eGiste c<te u7 se8iu
MTP la cae ;ei :i 8ese;it 8iect 9i7 i7teme8iul a6e7ilo 7o@ti. Noua :o 8e ;<7>ae @i
teC7olo6ia B7 cae ;om i7;esti0 ;o asi6ua 9o8use 8e o calitate su9eioa B7 ca7titatea 8oit
la locul @i tim9ul 9oti;it.
& Mcile MTP ;o co7ti7ua s :ie susi7ute 8e com9a7ii 9omoio7ale atacti;e0
oie7tate at<t cte clie7i c<t @i cte co7sumatoi.
& Ati76eea u7ei cote 8e 9ia0 B7 2KK3 & 2KK-0 8e -,U la 7i;el e6io7al @i +, & ,KU la
7i;el 7aio7al.
& Su7tem Cot<i s i7to8ucem 9e 9iaa om<7easc0 i6aete 7oi @i s :acem
cu7oscute co7sumatoilo mcile 7oaste @i s le o:eim 9osiAilitatea 8e a le 6si B7tot8eau7a
B7 ma6a>i7e.
& Putei co7ta B7 co7ti7uae 9e im9licaea MTP 9e 9iaa om<7easc 9e teme7 lu76 @i
9e 8oi7a 7oast 8e a BmAu7ti elaia 8e colaAoae cu :iecae 8i7te clie7ii 7o@tii.
1+
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
CAPITOLUL /
PU"LICITATE
MTP :ace 9uAlicitate 8i7 tei moti;e
& 9e7tu a me7i7e :i8elitatea co7sumatoilo :a 8e o a7umit mac
& 9e7tu a B7cuaDa co7sumatoii alto mci co7cue7te s teac la 9o8usele 7oaste
& 9e7tu a o:ei co7sumatoilo a8uli i7:omaii 8es9e 9o8usele 7oaste
MTP 7u :ace 9uAlicitate 9e7tu a B7cuaDa :umatul @i 7ici 9e7tu a ata6e mi7oii. MTP
se a76aDea> s 9omo;e>e 9o8usele sale B7t&o ma7ie es9o7saAil @i 8oe@te s&@i
8emo7ste>e a76aDame7tul 9i7 aciu7i co7cete.
Pe7tu a asi6ua i7:omaiile 7ecesae co7sumatoilo @i 7u 7umai MTP utili>ea>
umtoaele ca7ale 8e comu7icae.
& Pa7oui 9uAlicitae la i7tae @i la ie@iea 8i7 9i7ci9alele oa@e 8i7 e6iu7eE Si7aia0
Pucioasa0 T<6o;i@te. Reeaua 8e 9a7otaD este mult BmAu7tit calitati; @i ca7titati; ast:el
B7c<t s asi6ue u7 im9act c<t mai 9ute7ic 8ec<t com9etiia.
& Ziaele locale =#<mAo;ia0 (u7alul 8e #<mAo;ia0 Rai80 Postuile 8e a8io?
& Plia7te @i Ao@ui 9e7tu i7:omaea @i stimulaea at<t a clie7ilo c<t @i a
co7sumatoilo
& Mateiale 9e7tu comu7icaeE cCiAitui0 su9ot 9e7tu 9aCae0 ticoui 9e7tu
9eso7al
Ima6i7ile :olosite 9e7tu mateialele ti9ite ilustea> as9ecte 8i7 ;iaa 7omal a
u7ui co7sumato al 9o8uselo 7oaste ia atmos:ea este me7it s a8uc mai a9oa9e0 s
i7te6e>e 9o8usul B7 ;iaa coti8ia7 a acestuia. O 8i:ee7 :a 8e :imele co7cue7te este
im9licaea ;<7>toilo 8i7 ma6a>i7ele ce comeciali>ea> mcile :imei 7oaste ace@tia
9ut<78 9atici9a la co7cusui 8i:eite 8e cele ale co7sumatoilo cu 9osiAilitatea 8e a c<@ti6a
9emii 8eoseAite. Pe7tu aceasta teAuie s ecoma78e co7sumatoilo 9o8usele 7oaste
1,
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
eG9lic<78u&le toto8at meca7ismul 8e 9atici9ae @i Ae7e:iciile 9e cae le 9ot a;ea Bm9eu7
8i7 9ate MTP.
Altui 8e calitate MTP i7;este@te @i B7 9omo;aea 9o8uselo sale. Pe7tu 9uAlicitate
s&au :cut umtoaele cCeltuieliE
A7ul I A7ul II L7 ANUL III s&au alocat
20/ U 8i7 ci:a 8e a:acei 20,U 8i7 ci:a 8e a:acei 10/U 8i7 ci:a 8e a:acei
CAPITOLUL 0
PIA)A
L7 co78iiile B7 cae 9uteea 8e cum9ae a sc>ut B7 mo8 co7sta7t ia situaia
eco7omiei om<7e@ti s&a 8eteioat0 7oi am 6sit soluii ;iaAile 8e a satis:ace 7e;oile clie7ilo
7o@tii @i mai mult am co7stuit @i am 8e>;oltat B7 9ema7e7 Aa>a mateial @i stuctua
se;iciilo 7oaste.
Sistemul 8e 8istiAuie 8iect a :ost co7ce9ut B7 9imul <78 9e7tu a o:ei clie7ilo
7o@tii se;icii 8e o calitate su9eioa. #i7colo 8e e:ot0 8e ceati;itate0 8e oAiecti;ele
9o9use0 acest 9oiect 7u 9utea 9i78e ;ia : o Au7 colaAoae cu clie7ii 7o@tii. #i7
acest moti;0 am a;ut @i ;om co7ti7ua s a;em i7iiati;e maDoe B7 8ome7ii ca 9o8ucia0
9omo;aea @i 8istiAuia 9o8uselo 7oaste B7 sco9ul 8e a B7ti 9o>iia com9etiti; a MTP
9e 9iaa om<7easc.
Am i7;estit ece7t B7 acCi>iio7aea u7ei 7oi li7ii 8e 9o8ucie. #e ce i7;estim at<t 8e
mult B7 utilaDe 7oiF Pi7 i7teme8iul acesto utilaDe ce@te co7tolul B7 :luG aDu76<78u&se la
>eo 8e:ecte B7te :a>ele 9ocesului 8e co7:ecio7ae @i Bm9acCetaea i6aetelo0 9o8uc<78
ast:el i6aete 8e o B7alt calitate cu costui e8use. Pe ;iito 8oim s acCi>iio7m cele tei
li7ii mo8e7e 8e co7:ecio7at @i Bm9acCetat i6aete.
Susi7em mcile 7oaste cu 9o6ame 8e maQeti76 cu 9o6ame 8e maQeti76 Ai7e
stuctuate @i atacti;e @i o eea 8e ;<7>aea @i 8istiAuie 9e:oma7t cae ;a staAili o
le6tu 8iect B7te MTP @i clie7ii si.
S9em s 9u7em ast:el Aa>ele u7ui 9ate7eiat 9ute7ic @i 8e lu76 8uat cu
e>ultatele Ae7e:ice 9e7tu amAele 9i.
13
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
Po8usele 7oaste se a8esea> a8ulilo0 7eB7e6ist<78u&se 8i:ee7e 7otaAile B7te
ceeea 8i7 me8iul uAa7 @i cel ual.
O9eati;itatea ce caactei>ea> mo8ul 8e s9u7s la come7>ile clie7ilo coes9u78
clie7ilo ta8iio7ali 9ecumE
N.
ct.
CLIENT U B7 C.A.
1 S.C. ELCO & SA & SINAIA
#e9o>it e7 6os
1+0,
2 S.C. #ORLE SRL & SINAIA 20KK
' S.C. COMPO SRL & PUCIOASA
#e9o>it e7 6os
+0/
+ S.C. $ALORIS SRL & FIENI
#e9o>it e7 6os
/0K,
, S.C. INSPET SRL PITE.TI
#e9o>it e7 6os
1101
3 S.C. SORANA SRL & TNR5O$I.TE
#e9o>it e7 6os
20KK
- S.C. CORAL SRL & TNR5O$I.TE 2'0+,
/ S.C. FLORA S.A. PUCIOASA /0,
2 S.C. NORTIA SRL "R)NE.TI '0KK
1K A.F. #INU & #OICE.TI K0''
11 S.C. TEMPOS SRL TNR5O$I.TE -0'
12 ALTE FIRME -0/,
O co7tiAuie maDo la ce@teea 7i;elului calitati; al 9o8uselo 7oaste o ae @i
utili>aea u7o mateii 9ime0 mateiale auGiliae 8e cea mai Au7 calitate. #i7te cei mai
im9ota7i :u7i>oi ami7timE
N.
ct.
Po8usul :u7i>at Fu7i>oi
1 SuAa7samAle0 9iese 8e scCimA 9e7tu
utilaDe0 utilaDe
1ea8 Wuate =5ema7ia?
1au7i =5ema7ia? 1e7sel =Rom<7ia?
2 Tutu7 ORIENTAL0 MENNERXES0 XRINITZ
' E7e6ie electic S.C. ELECTRICA #NM"O$I*A
+ 5a> meta7 #ISTRI5AZ & #NM"O$I*A
, 1<tie 9e7tu amAalat COMCEM & C)L)RA.I
O ;oA B7elea9t s9u7ea c !cel mai Au7 mo8 8e a&i B7:<76e co7cue7a este s&i
se;e@ti c<t mai Ai7e clie7ii%. Acesta este 9e7tu MTP 9i7ci9alul :acto 9i7 cae 7e
8i:ee7iem 8e co7cue7i caE
1-
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& Re6ia Naio7al a Tutu7ului =Rom<7ia?
& PCili9 Mois
& Im9eial
& (a9a7 TaAacco I7te7atio7al
& etc
L7 scuta 7oast eGiste7 am eu@it s 7e im9u7em 9e o 9ia B7 cae com9etiti;itatea
este 9i7ci9alul a8;esa. La s:<@itul a7ului 2KK2 MTP 8ei7ea o cot 8e 9ia0 la 7i;el
e6io7al 8e 'KU. U7ul 8i7te oAiecti;ele ;iitoae ale :imei 7oaste este s ecu9em
8i:ee7a cae 7e 8es9ate 8e co7cue7.
A7ali>a co7cue7ial =1&, 9u7cte?
N.
ct. CARACTERISTICI
COEFICIE
NT #E
IMPORTAN
*)
MTP
RE5IA
NA*IONAL
) A
TUTUNULU
I
(APAN
TA"ACCO
INTERNATION
AL
1 Cota 8e 9ia 2/ U 2 + +
2 Calitatea 9o8uselo 12 U + ' ,
' Pe 'K U + ' ,
+ Calitatea se;iciilo / U + 1 ,
, Peso7alul 8e 8ese;ie 11 U ' 1 +
3 Ra9i8itatea @i 9om9titu8i&
7ea e:ectuii se;iciilo
- U ' 1 +
- AmAalaD + U 2 2 '
Ca umae a e:otuilo susi7ute0 ale :imei0 9o8usele MTP au B7e6istat ;<7>i
u7eoi mai mai 8ec<t a@te9tile. #is9u7<78 8e o ca9acitate 8e 9o8ucie 8e cica 'K.KKK 8e
9acCete 9e lu7 @i o 8es:acee B7te 2K.KKK @i 2,.KKK 8e 9acCete 9e lu70 MTP a B7e6istat la
2, 7oiemAie 2KK2 o ci: 8e a:acei 8e +02 ml8 lei0 eu@i78 ast:el B7 7umai 8oi a7i s&@i
amoti>e>e cea mai mae 9ate 8i7 i7;estiie. Ie@iea 7umeaului B7casat 8i7 ;<7>i este le6at
B7 totalitate 8e 9li0 cCeltuieli @i i7;estiii.
E7tu>iasmul0 teama0 o9timismul su7t 8oa c<te;a 8i7te emoiile cae 7e&au B7soit 8e
la 8emaaea 9oiectului @i 9<7 a>i. Mi><78 9e o9timism am 9utut s9u7e c 9ima tea9t a
:ost ati7s ia B7 2KK3 a@te9tm ati76eea u7ei ci:e 8e a:acei 8e cica 2 ml8 lei la o cot 8e
9ia 8e -,U =local?.
1/
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
CAPITOLUL 1
PERSONALUL FIRMEI
Pe7tu MTP oame7ii e9e>i7t 9i7ci9alul ca9ital @i u7a 8i7 cCeile succesului B7
a:acei. #i7 acest moti; :ima 7oast i7;este@te B7 9eso7alul su MTP a B7eles B7c 8e la
B7ce9ut c 8i7colo 8e calitate 9o8uselo sale0 utili>aea o9tim a 9ote7ialului uma70 local0
este u7 :acto im9ota7t B7 cuceiea 9ieei.
EcCi9a MTP este :omat 8i7 '1 8e 9esoa7e0 2202U a76aDai om<7i. A76aDaii
e9e>i7t u7ul 8i7te cele + 6u9ui maDoe cae su7t i7:lue7ate sau cae i7:lue7ea>
a:aceea 7oast.
Pe l<76 salaii moti;ate0 co78iii 8e mu7c 8e 9im a76 @i o9otu7iti 8e caie0
9o6amele 8e 9e6tie la locul 8e mu7c0 8esti7ate a76aDailo0 au 8us la :omaea u7ei
ecCi9e 9ute7ice 8e a8e;ai 9o:esio7i@ti.
Com9o>iia ecCi9ei MTP este umtoaeaE
Peso7al 8e co78ucee N.
9e
s
Peso7al 9o8ucti; N.
9e
s
N.
9es
#iecto 6e7eal 1 Mu7citoi cali:icai 12 Seceta 1
#iecto :i7a7cia 1 Mu7citoi 7ecali:icai + Co7taAil 9ima 1
#iecto comecial 1 Electicia7 1
Co7taAil @e: 1 Mu7cito B7tei7ee 1
.o:ei & 8istiAuitoi ,
.e: cu 9eso7al 1
Meca7ic auto & @o:e 1
+ 13 11
O me8ie 8e ;<st 8e '' 8e a7i altui 8e e7tu>iasmul @i 8e;otame7tul 9eso7alului0
co7Du6ate cu 9olitica 8e 9eso7al au a;ut ca e>ultat :omaea u7ei ecCi9e ceati;e0 :leGiAile @i
8i7amice. MTP :ace tot 9osiAilul 9e7tu a cea u7 me8iu 8e lucu cae s comAi7e i7te6itatea
@i eGcele7a 9o:esio7al.
A76aDailo MTP li se o:e o9otu7itatea 8e a&@i umi oAiecti;ele @i 8e a se 8e>;olta
8i7 9u7ct 8e ;e8ee 9o:esio7alH B7 acela@i tim9 ei su7t B7cuaDai s me7i7 ecCiliAul 8i7te
;iaa 9o:esio7al @i cea 9eso7al.
Im9licaea co78uceii este u7 :acto cae a atas 8u9 si7e o im9licae a B7te6ului
9eso7al B7t&o msu 8estul 8e a B7t<l7it 9e 9iaa om<7easc.
12
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
Atu7ci c<78 oame7ii coo9eea> B7 mu7ca lo0 e:ectul este si7e6icE 9o8ucti;itatea0
ca9acitatea 8e i7o;aie0 calitatea0 ca @i satis:acia a76aDailo se multi9lic im9esio7a7t.
Aceast oie7tae se co7ceti>ea> 7u 7umai B7 9o8ucti;itate i8icat ci @i B7 e8uceea ulii
cu 9eso7al @i 7u B7 ultimul <78 B7 ceaea u7ui me8iu 8e lucu a6eaAil.
Poate @i acesta este u7ul 8i7 moti;ele 9e7tu cae stuctua 9eso7alului B7 cei 8oi a7i
7u s&a mo8i:icat 9ea multE
A7ul I & 2 co7ce8iai & au mas 2, 8e 9esoa7e
A7ul II& + 9esoa7e a76aDate 9e7tu cali:icae
& 2 8istiAuitoi cali:icai
A76aDaea 9eso7alului se :ace 9e Aa>a co7tactului 8e mu7c ia salai>aea se :ace
8i:ee7iat :u7cie 8e tea9ta 8e B7ca8ae @i 9o6amul 8e lucu0 ast:elE
PERSONAL SALARII =mil
lei?
PRO5RAM =CJ>i? CON#I*II
#iecto 6e7eal 1K + & 9o6am :leGiAil
#iecto :i7a7cia / + & 9o6am :leGiAil
#iecto comecial - / & 9o6am :leGiAil
Co7taAil @e: , /
#istiAuitoi + & , / & 9o6am :leGiAil
Co7taAil 9ima ' /
Seceta 20/ /
Mu7citoi cali:icai 20, & '0/ /
Mu7citoi 7ecali:icai 10- /
.e: 8e 9eso7al '0, /
Electicia7 '02 3
Meca7ic auto '02 3
Po6amul 8e lucu este 8e 3 >ile 9e s9tm<7 9e7tu B7te6 9eso7alul. L7 staAiliea
6iDilo 8e salai>ae0 a;<78 B7 ;e8ee c 8i:ee7ele 7u su7t :oate mai0 s&a i7ut co7t 8e
umtoaele as9ecteE
& 9e7tu 9eso7alul 8e co78ucee salaiul 7u este si76ua sus 8e ;e7it =ei au 8e9tul
la 8i;i8e78e?.
& 9e7tu 8istiAuitoii cae au u7 9o6am :leGiAil 8e /+J>i @i cae a8esea aDu76 la 1K
CJ>i s&a staAilit 8e comu7 aco8 s li se aco8e 1U =9e lu7? 9e7tu ;<7>i ce 8e9@esc 3KKK
9acCete 9e lu7.
=Acest 9oce7t se a9lic la totalul ;<7>ii 8i7 lu7a es9ecti; 9e cae a eali>at&o
8istiAuitoul?.
2K
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& 9e7tu estul 9eso7alului0 cu oca>ia sAtoilo le6ale se aco8 8i:eite 9emii0 ia
9e7tu e>ultate 8eoseAite se aco8 9ime.
Saci7ile 9eso7alului su7t staAilite 8i:ee7iat0 la :el ca @i s9u78eile0 9e7tu :iecae
a76aDat.
& #iectoul 6e7eal & coo8o7ea> @i co7tolea> B7tea6a acti;itate a :imei.
& #iectoul :i7a7cia & se ocu9 B7 s9ecial 8e esusele :i7a7ciae ale :imei0 9o9u7e
9o6ame 8e i7;estiii mo8e7i>ae0 ume@te B7e6istaea @i e;i8e7a co7taAil etc.
& #iectoul comecial & se ocu9 B7 s9ecial 8e 9atea 8e ;<7>i0 8istiAuie0 ume@te
9ocesul 8e 9o8ucie 9e7tu o9timi>aea a9otului ceee o:et0 o6a7i>ea> @i coo8o7ea>
acti;itatea 8e a9o;i>io7ae0 ta7s9ot0 etc.
& Co7taAilul @e: & elaAoea> situaia :i7a7cia a :imei @i ume@te acti;itatea
co7taAilului 9ima.
& Co7taAilul 9ima & B78e9li7e@te saci7ile 8e casie
Luaea 8eci>iilo se eali>ea> cu aco8ul celo tei 8iectoi.
La 8oa 8oi a7i 8e colaAoae su7tem Aucuo@i s a:lm c /,U 8i7 a76aDaii MTP
su7t m<78i c lucea> 9e7tu :ima 7oast :a9t ce co7stituie B7c u7 a;a7taD com9etiti;.
Altui 8e o 9e6tie @i o seio>itate 8eoseAit =12 8i7te a76aDai au stu8ii su9eioae0
estul a;<78 12 clase @i o 9ate cCia cali:ici su9lime7tae? am i8e7ti:icat c<te;a aAiliti la
a76aDaii 7o@tii0 cae co7tiAuie cu succes la ceea ce 7e&am 9o9us s eali>mE
E7tu>iasm B7 tot ceea ce B7te9i78em
Comu7icae B7 i7teioul @i B7 a:aa :imei
)ot<e B7 luaea u7ei 8eci>ii
Im9licae B7 mu7c ta @i B7 7e;oile :imei
Pese;ee7 B7 susi7eea u7ei i8ei
A8a9taAilitate la scCimAi
CAPITOLUL 2
PROTEC)IA ME#IULUI- S(N(T()II ,I SECURIT()II MUNCII
21
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
Recu7oa@tem c :aAicm u7 9o8us cu iscui asociate B7s 7oi ce8em c atitu8i7ea
7oast :a 8e co7sumatoi 9oate :i si7teti>at 9i7E
& O7estitate B7 9i;i7a iscuilo asociate :umatului
& Ta7s9ae7 B7 9i;i7a 9o8uselo 7oaste
& E:otui 8e a e8uce iscuile asociate :umatului
& Pe;e7iea :umatului Du;e7il
& Acomo8aea :umtoului cu 7e:umtoii
& Res9ectul 9e7tu cultuile @i 7omele locale
MTP ce8e B7 8e9tul :umtoilo 8e a :uma0 8a Bi B7cuaDea> 9e ace@tia s ma7i:este
cutoa>ie :a 8e 7e:umtoi. L7 locuile 9uAlice MTP s9iDi7 soluiile cae 9emit :umtoilo
@i 7e:umtoilo s co&eGiste 9e 9i7ci9iul co7si8eaiei mutuale0 ;e7tilaiei a8ec;ate @i a
se9aii B7 s9aiu. Totu@i0 la 7i;el 8e i78i;i8 m<7e la latitu8i7ea :umtoului s
8emo7ste>e es9ect :a 8e cei 8i7 Duul su.
MTP s9iDi7 liAetatea a8ulilo i7:omai 8e a ale6e 8ac s :ume>e sau 7u. Oame7ii
;o :uma B7tot8eau7a. MTP eali>ea> 9o8use 8e calitate su9eioa tocmai 9e7tu a satis:ace
6ustuile celo cae ale6 s :ume>e.
Nu ce8em c iscuile asociate :umatului 9ot :i com9let elimi7ate. Totu@i 9e7tu acei
a8uli cae au 8ecis s :ume>e0 ;om 8e9u7e toate e:otuile 9e7tu a eali>a i6aete cae au ca
9ote7ial e8uceea iscuilo asociate :umatului.
MTP a ceat Bm9eu7 cu com9etitoii si o seie 8e msui cae s esticio7e>e
eG9u7eea mi7oilo la 9uAlicitatea 9o8uselo 8i7 tutu7 @i a;eti>ea> a8ulii asu9a iscuilo
asociate :umatului. Acestea se e:e laE
& Asi6uaea c 9omo;aea mcilo 7oaste 7u se a8esea> B7 mo8 s9ecial mi7oilo
& Resticio7aea eG9u7eii mi7oilo la 9uAlicitatea 9o8uselo 8i7 tutu7.
& Recu7oa@teea :a9tului c este coect0 8at :ii78 7atua 9o8usului 7ostu s
est<76em acti;itile 7oaste 8e 9omo;ae.
& L7cuaDaea alto :ime s 7i se altue.
Nime7i 7u 8oe@te s ;a8 co9ii :um<78. Noi0 B7 calitate 8e 9o8uctoi 8e i6aete0
a;em u7 ol im9ota7t 8e Ducat B7 9e;e7iea :umatului Du;e7il.
Su7tem co7@tie7i c :umatul Du;e7il 7u ;a 8is9ea 9este 7oa9te. *i7<78 co7t 8e acest
:a9t0 7e a76aDm s s9iDi7im acti;itile 8e e8ucee a :umatului Du;e7il 9i7E
& esticio7aea accesului mi7oilo la 9u7ctele 8e ;<7>ae
& 9omo;aea e8ucaiei B7 @coli
22
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& a;eti>aea 9i7 com9a7ii 9uAlicitae
Aceste com9a7ii 8e 9e;e7ie a :umatului Du;e7il0 eali>ate Bm9eu7 cu com9etitoii
se;esc 7u 7umai ti7eilo ci @i e8ucii 8etaili@tilo @i 9uAlicului cu 9i;ie la le6islaia
e:eitoae la ;<sta mi7im.
Potecia me8iului0 s7tii @i secuitii mu7cii su7t 9ioiti 9e7tu MTP. Msuile
luate 8e 7oi 9e;8E
& Im9licaea tutuo a76aDailo MTP B7 9otecia me8iului
& Pe;e7iea 9oluii @i co7se;aea esuselo 7atuale
& Pe;e7iea acci8e7telo la locul 8e mu7c
& Pomo;aea @i im9leme7taea sta78a8elo 9e7tu ma7a6eme7tul 9oteciei me8iului
@i sta78a8ele ecCi;ale7te 9e7tu s7tatea @i secuitatea mu7cii.
CAPITOLUL 3
REALIZ(RI 4 MTP
2'
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
& MTP este 9e>e7t 9e 9iaa om<7easc a tutu7ului B7c 8i7 ia7uaie 2KK1
& A :ost 9ima :im 8i7 e6iu7e cae a i7;estit B7 acest 8ome7iu
& S&a clasat 9e locul ' B7 to9ul :imelo mici @i miDlocii 8i7 e6iu7e0 B7tocmit 8e
Camea 8e Come @i I78ustie
& A :ost @i co7ti7u s m<7 u7 co7tiAuaAil im9ota7t la Au6etul statului
& .i&a BmAu7tit 9ema7e7t e>ultatele i7;esti78 B7 ecCi9ame7te @i teC7olo6ii 7oi.
& Cu aDutoul u7o a76aDai ti7ei0 8escCi@i cte 7ou0 cte o 9ema7e7t a8a9tae la
ceea ce se B7t<m9l B7 Du0 MTP a eu@it s 7u&@i 9u7 B7 9eicol0 7ici o cli90 eGiste7a sau
succesul.
& Tot cu aDutoul u7ei ecCi9e ce caut o9otu7itatea @i 7u si6ua7a am eu@it s :acem
8i7 MTP o :im 9o&acti; @i 7u eacti;.
2+
CA S FI NVINGTOR TREBUIE MAI NTI S NCEPI
"I"LIO5RAFIE
1. 5Ceasim Toa8e si A8ia7 & Cercetari de marketing6 Ed&Economica6
%ucuresti6 7889
2. Xotle PCili9 4 Managementul Marketingului, Ed&eora6 ed&III*a6 %ucuresti6
7889:
'. S78ulescu Io7 4 Planul de afaceri& ediia a III*a6 Editura C*)*%EC;6
%ucure$ti 788<
+. $<lcea7u 5Ceo6Ce0 RoAu $asile0 5eo6escu Nicolae 4 Anali/' economico*
=inanciar' 4 Editura Economic'6 ediia a doua revi/uit' $i ad'ugit'6 %ucure$ti
788>
2,