Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT CASA DE LOCUIT

Prin tema de proiect s-a cerut realizarea PROIECTULUI UNEI CLADIRI DE LOCUIT , compusa
din parter si etaj sau mansarda locuibila .
Proiectul cuprinde:
A. Piese scrise:
- tema de proiect;
- memoriu justificativ;
-solutii constructive , care pot fi adoptate ;
B. Piese desenate:
- plan parter
- plan mansarda / plan etaj ;
-plan instalatie sanitara ;
-plan instalatie de incalzire;
-schema coloanelor , instalatia sanitara;
-schema coloanelor , instalatia de incalzire ;
TEMA DE PROIECT
Denumire proiect: Casa locuibila P!; P" ;
Prin tema de proiect s-a cerut realizarea proiectului unei cladiri de locuit , parter si etaj sau
mansarda locuibila .
#e va proiecta o casa de locuit , compusa din parter si etaj sau mansarda locuibila .
Casa contine: livin$, dormitoare, bucatarie, hol, terasa-balcon, casa scarii, , $rup sanitar, %%%%..
&iecare nivel prezinta urmatoarele 'ncaperi:
PA()"(:
- livin$ #* % m
+

- camera de zi #* %.. m
+
- camera de lucru #* %. m
+
- bucatarie #* %. m
+

- baie #* %.. m
+

- hol #* %.. m
+

- $araj #* %.. m
+

!A,#A(-A/")A./0
- dormitor #* %. m
+

- dormitor #* %.. m
+
- dormitor #* %. m
+
- balcon #* %.. m
+
- hol #* %. m
+
- $rup sanitar #* %. m
+
Memoriu justificativ proiect casa
Prin tema de proiect s-a cerut realizarea proiectului unei cladiri de locuit , parter si etaj
sau mansarda locuibila .
#e va proiecta o casa de locuit , compusa din parter si etaj sau mansarda locuibila .
Constructia se caracterizeaza printr-un volum simplu, fiind conceputa din forme re$ulate.
#tructura de rezistenta a casei se va realiza din st1lpi, $rinzi, centuri, buiandru$i si plansee din
beton armat, pereti portanti din zidarie.
Alimentarea cu apa rece se va face din conducta publica av1nd 'n punctul de racord presiunea de 23
m4+5.
"vacuarea apelor uzate din ansamblul de cladiri se va face 'n sistem unitar racordat la colectorul
orasenesc, av1nd diametrul de 633 mm si cota radierului la caminul de racord de -6m fata de cota
terenului.
Prepararea apei calde de consum se va face utiliz1nd schema cu schimbator de caldura de tip
recuperativ cu functionare 'n contra curent si rezervoare de acumulare, a$ent termic primar apa calda
76
3
C /86
3
C;
SOLUTII COSTRUCTI!E CARE POT "I ADOPTATE
PARTER SI ETA#
I$ STRUCTURA DE RE%ISTETA
Structura de re&istenta a casei se va realiza din st1lpi, $rinzi, centuri, buiandru$i si plansee din
beton armat, pereti portanti din zidarie.
"unda'ia este elementul de construc9ie care se afl: 'n contact direct cu terenul bun de fundare ;i
transmite acestuia toate 'nc:rc:rile care ac9ioneaz: construc9ia.
&unda9iile vor fi continue ;i se vor a<a sub pere9ii construc9iei;
&undatia are ad1ncimea de 'n$het la 73-233 cm. =teren bun de fundare: dupa 86 cm>
&undatiile din beton armat de clasa C ?/8.6 cu latimea talpii de 68.6 cm pentru zidurile e<terioare si @6 cm
pentru zidurile interioare.
- Pereti portanti exteriori din zidarie de caramida tip POROTHERM cu grosimea de 30 cm
- Pereti portanti interiori din zidarie de caramida tip PHOROTERM cu grosimea de 25 cm.
- Pereti despartitori din gips la etaj din carton grosimea de 0 cm!
- Planseul peste parter si etaj din "eton armat monolit!
- Plaseele se #or realiza in #arianta "eton armat monolit$ zidaria executandu%se din "eton celular
autocla#izat&'.(.)* cu dimensiunile +0x2,x5.
Pere'ii portan'i din zid:rie de c:r:mid: trebuie s: 'ndeplineasc: urm:toarele condi9ii:
- $rosimea se va determina prin calcul, dar nu va fi mai mic: de A8,6 cm;
- distan9a dintre pere9ii structurali va fi calculat: func9ie de: 'n:l9imea ma<im: a cl:dirii, de num:rul de
niveluri, de tipul plan;eului ;i de $radul de protec9ie antiseismic:;
- $olurile mari =pentru u;i ;i ferestre> se vor amplasa ;i dimensiona 'n a;a fel 'nc1t plinurile dintre ele s:
satisfac: condi9iile de rezisten9: ;i stabilitate sub ac9iunea 'nc:rc:rilor verticale ;i orizontale;
- 'mbun:t:9irea comport:rii pere9ilor la ac9iunea sarcinilor verticale =$ravita9ionale> ;i orizontale =v1nt,
seisme> se va realiza prin 'n$lobarea 'n zid:rie de:
B st1lpi;ori din beton armat;
B centuri din beton armat;
arm:turi distribuite 'n rosturile orizontale ale zid:riei.
Planseul peste parter si etaj din beton armat monolit , 'n:l9imea de pe plac: pe plac::
+C3 cm;
Centuri si (uiandru)i
a* Centurile din (eton sunt elemente de construc9ie prev:zute 'n pere9i la nivelul plan;eelor, av1nd rolul de
a asi$ura conlucrarea 'ntre pere9i ;i plan;ee, precum ;i a prelua eforturile de 'ntindere ce apar 'n pere9i:
- l:9imea centurilor va fi de re$ul: e$al: cu $rosimea peretelui structural pe care 'l 'nt:re;te =de min. +@ cm>,
iar 'n:l9imea lor va fi de min.+3 cm;
- centurile prev:zute 'n e<terior vor fi protejate termic la e<terior, pentru a nu crea pun9i termice;
- armarea centurilor precum ;i tipul de beton utilizat vor fi specificate de proiectant.
(* +uiandru)ii sunt elemente de rezisten9: care se prev:d la partea superioar: a $olurilor
mari =u;i, ferestre> practicate la pere9ii structurali:
- l:9imea sec9iunii transversale se ia de re$ul: e$al: cu $rosimea peretelui structural;
- lun$imea de rezemare a buiandru$ului va fi de minim +6 cm;
- buiandru$ii e<teriori vor fi izola9i termic spre e<terior, 'n acela;i mod ca ;i centurile.
Sc,ri
#c:rile sunt elemente de construc9ie care asi$ur: le$atura pe vertical: 'ntre etajele cl:dirii, precum ;i 'ntre
trotuar ;i accesul la interior.
#cara este compus: din: rampa cu trepte ;i contra trepte; pode9ul sau odihna; van$urile; balustrade cu m1n:
curent:.
Pentru ca o scar: s: fie comod: la urcat, trebuie s: e<iste relatia: a: +- . * ?+ D ?@cm , 'n care h este
'n:l9imea treptei ;i 0 este l:9imea treptei.
#c:rile se pot realiza din:
- lemn, folosindu-se dulapi de @ - 8 cm $rosime pentru trepte;
- sc1nduri de +,@ - A,C cm pentru contratrepte;
- $rinzi de C- +6 cm latime cu +6 -A3 cm 'n:l9ime pentru van$uri;
- beton armat monolit E care se poate realiza prin turnarea pe loc a betonului,pe un cofraj din lemn care
reproduce e<act forma intradosului sc:rii;
- metal E $rinzile de van$, trepte ;i balustr:zi.

Pere'ii desp,r'itori =elemente nestructurale*
sunt folosi9i pentru compartimentarea interioar: a spa9iului dintr-o locuin9: ;i nu sunt portan9i. Frosimea
pere9ilor desp:r9itori din zid:rie de c:r:mid: plin: sau cu $oluri verticale este de G sau H c:r:mid:.
Pere9ii de 8,6 cm $rosime se e<ecut: cu mortar ! 63, iar cei cu $rosimea de 2+,6 cm se e<ecut: cu mortar de
marca min. !+6.
Pere9ii desp:r9itori e<ecuta9i din zid:rie de c:r:mid: sau B.C.A. se fi<eaz: la partea inferioar: 'n pardoseal:,
iar la partea superioar: se 'mp:neaz: 'n cu mortar de ciment fa9: de plan;eele superioare.

II$ "IISA#E
pere9i e<teriori: tencuieli dri;cuite fin ;i vopsite cu vopsea lavabil:, 'n culori indicate de arhitect;
soclul: finisaj cu tencuial: tip baumit, 'n culori indicate de arhitect;
pere9i interiori: tencuieli $letuite ;i vopsite cu vopsea lavabil: 'n culori pentru zidurile construite din
B.C.A. sau c:r:mid: ;i vopsea lavabil: 'n culori la compartiment:ri din ri$ips;
tavane false simple: din ri$ips, vopsite cu vopsea lavabil: 'n culori, cu spoturi electrice 'ncorporate;
pardoseli: din parchet lamelar;
pardoseli sc:ri, holuri, buc:t:rie ;i b:i: $resie $lazurat:;
plac:ri pere9i buc:t:rie ;i b:i: faian9: montat: p1n: la 'n:l9imea de 263 cm.
III$ -C.IDERI
u;i interioare: din P.I.C., cu $eam simplu sau placaj;
u;: e<terioar:: din aluminiu, izolat: termic;
ferestre: din P.I.C., cu $eam termopan, av1nd deschidere simpl:.
I!$ ISTALA/IE DE AP0 1I CAALI%ARE
2.Jnstalatii interioare de alimentari cu apa rece si calda pentru consum menajer. Pentru aceasta s-a adoptat
sistemul ramificat de distributie interioara din teava de PIC pentru apa rece si teava de otel zincat pentru
conductele de apa calda, conductele find montate aparent 'n subsol. Conductele sunt prevazute cu robinete
de 'nchidere la baza coloanei si robinete de 'nchidere si re$laj la obiectele sanitare. "le sunt izolate cu vata
de sticla pe traseu iar 'n subsol cu carton, fiind vopsite. Pentru apa rece izolarea se face cu postav pentru
evitarea condensului.
+.Jnstalatii interioare de canalizare: Canalizarea a fost prevazuta 'n sistem separativ pentru menajer si
pluviale. "a se face din fonta av1nd puncte de curatire 'n locuri cu pericol de 'nfundare si av1nd posibilitatea
de a se le$a la coloanele principale de ape uzate menajere. Conductele montate 'n subsol se afla 'n $hene, ca
si conductele montate pe verticala.
A.(eteaua e<terioara de alimentare cu apa rece. #-a realizat din sistem ramificat, din teava de otel zincat
montata 'n pam1nt si izolata anticoroziv cu bitum.
@.(eteaua e<terioara de alimentare cu apa calda. #-a realizat din sistem ramificat, cele doua conducte
=distributie-recirculatie> sunt montate 'n canal termic protejat cu vata de sticla le$ata cu plasa de s1rma.
6. Jnstalatia de ridicare a presiunii apei.
Pentru ca 4necK4disp se prevede o instalatie de ridicare a presiunii apei cu pompe si hidrofor echipate cu un
rezervor tampon I*6333 LlM, 22 pompe de incendiu 05)(/ ?6 N2C8 si 22 pompe pentru consum normal
05)(/ ?6 f28C ,un electrocompresor "C( A63, doua hidrofoare cu I*2?33 LlM, functionarea pompelor este
automata functie de presiunea aerului din hidrofor.
-.!A#/(J P.#.J.
instala9ia de ap:: din PP;
canalizare: din PIC.
!$ Dot,ri 2n (,i
obiecte sanitare tip !5,-JA0;
cad: din fibr: de sticl:;
o$lind: cu ram: de ino<;
port h1rtie, port prosop, etajer:;
baterii monocomand:;
robinete de trecere cu sfer:.
!I$ Dot,ri 2n (uc,t,rie
sp:l:tor din ino<;
baterii monocomand:;
robinete de trecere cu sfer:.
!II$ Instala'ie de 2nc,l&ire
instala9ie de 'nc:lzire din plastic;
alimentare cu $aze naturale;
central: termic: cu tiraj for9at;
boiler de acumulare cu capacitatea de 63 de litri;
calorifere din o9el, cu suprafa9: radiant: conform calculului de necesar;
robinete termostatate;
aerisitoare.
!III$ Instala'ie electric,
iluminat interior: spoturi pentru iluminatul $eneral, ac9ionate prin comutatoare sau 'ntrerup:toare;
iluminat e<terior: dou: corpuri de iluminat ac9ionate prin 'ntrerup:tor =fa9a ;i spatele casei> ;i un corp
de iluminat prev:zut cu senzor de mi;care, toate amplasate pe zidul e<terior;
prize interior =prev:zute cu nul de protec9ie>: c1te trei prize monofazate pentru fiecare camer: ;i
buc:t:rie, o priz: monofazat: pe hol ;i c1te una l1n$: u;a fiec:rei b:i;
prize e<terior =prev:zute cu nul de protec9ie>: o priz: monofazat: ;i o priz: trifazat: pentru utilizare
'n curte;
conductoare din cupru;
panou de distribu9ie ener$ie electric: echipat cu si$uran9e automate.
MASARDA
I$ Structur,
'n:l9ime util:: ++3 cm;
pere9i: din BCA, cu st1lpi ;i centuri din beton armat;
tavane: din lemn, placate cu ri$ips;
compartiment:ri: cu ziduri din c:r:mid: sau ri$ips.
II$ I&ola'ii termice
izola9ie fa9: de acoperi;: din vat: mineral: de 23 cm $rosime;
izola9ie fa9: de pod: din vat: mineral: de 23 cm $rosime.
III$ "inisaje
tavane false simple: din ri$ips, vopsite cu vopsea lavabil: 'n culori, cu spoturi electrice 'ncorporate;
pardoseli: din parchet lamelar;
tencuieli: $letuite ;i vopsite cu vopsea lavabil: 'n culori la ziduri din B.C.A. sau c:r:mid: ;i vopsea
lavabil: 'n culori la compartiment:ri din ri$ips.
I!$ -nc3ideri
u;i interioare: din P.I.C., cu $eam simplu sau placaj;
ferestre: din P.I.C., cu $eam termopan, av1nd deschidere simpl:.
!$ Instala'ie de ap, 4i canali&are
instala9ia de ap:: din PP;
canalizare: din PIC.
!I$ Dot,ri 2n (aie
obiecte sanitare tip !5,-JA0;
cad: din fibr: de sticl:;
o$lind: cu ram: de ino<;
port h1rtie, port prosop, etajer:;
baterii monocomand:;
robinete de trecere cu sfer:.
!II$ Instala'ie de 2nc,l&ire
instala9ie de 'nc:lzire din plastic;
calorifere din o9el, cu suprafa9: radiant: conform calculului de necesar;
robinete termostatate;
aerisitoare.
!III$ Instala'ie electric,
iluminat interior: spoturi pentru iluminatul $eneral, ac9ionate prin comutatoare sau 'ntrerup:toare;
prize interior =prev:zute cu nul de protec9ie>: c1te trei prize monofazate pentru fiecare camer: ;i c1te
o priz: pe fiecare hol;
conductoare din cupru.
POD
I$ I&ola'ie termic,
izola9ie termic: fa9: de etajul inferior din vat: mineral: de 23 cm $rosime.
II$ Instala'ie electric,
panou de distribu9ie ener$ie electric: echipat cu si$uran9e automate, cu un circuit pentru prize ;i unul
pentru iluminat;
conductoare din cupru.
ACOPERI1
Acoperisul este de tip sarpanta, pentru invelitoare utilizandu-se ti$la profilata.
Acoperisul va fi de tip sarpanta in doua ape iar invelitoarea din tabla tip onduline.
1arpant, E e<ecutat: de re$ul: din lemn ;i care reprezint: elementul de rezisten9: al
acesteia. "ste alc:tuit: din c:priori, casoroabe, pane, cle;ti ;i t:lpi, asterial:, ale c:ror dimensiuni orientative
sunt:
- c:priorii E lemn ecarisat cu sec9iuni de ?3<C3 mm D C3<233 mm;
- panele E lemn ecarisat cu sec9iuni de 23<2+ cm D 26<+6 cm;
- popii E lemn rotund cu diametrul de 2+-2@ cm sau lemn ecarisat cu sec9iunea
de 2+<2+cm sau 2?<2? cm;
-asterial: E sc1ndur: cu $rosimea de + - +,6 cm.
-nvelitoare E este elementul de protec9ie a acoperi;ului cu ;arpant: ;i care asi$ur:
izolarea hidrofu$:, iar 'n unele cazuri ;i izolarea termic:. #e cunosc urm:toarele tipuri de 'nvelitori:
- 'nvelitori din lemn, ;indril: ;i si9: E se folosesc 'n re$iunile de deal ;i munte ;i se confec9ioneaz: din lemn
de r:;inoase;
- 'nvelitori din carton bitumat E se folosesc la cl:dirile provizorii sau din mediul rural care au pante mici la
acoperi;;
- impaslitura din fibre cu bitum tip BA(-50J,-5,-/0J," - la orice tip de cas:;
- 'nvelitori ceramice E 9i$le solzi sau 9i$le profilate;
- 'nvelitori din materiale plastice, dure E de tip PA&#
- 'nvelitori din tabl: nea$r:, zincat: sau $alvanizat:; tabl: profilat: din o9el special sau tabl: de aluminiu.

;arpant: din lemn, cu astereal: din sc1nduri r:;inoase;
'nvelitoare din tabl: tip 0J,-AB, cu j$heaburi ;i burlane similare.
+ALCOAE
sistem de hidroizola9ii;
placare cu $resie pentru e<terior;
protec9ie cu balustrad: din o9el, vopsit: 'n culori de ulei.
TERASE
sistem de termoizola9ie din polistiren e<trudat =unde este cazul>;
sistem de hidroizola9ii;
placare cu $resie $lazurat: pentru e<terior;
l:9imea terasei: ma<im 73 cm.
TROTUAR DE PROTEC/IE
l:9imea trotuarului 'n jurul casei: 63 cm;
material utilizat: beton armat.
5ARA#
I$ Caracteristici )enerale
amplasare: 'n corpul casei sau ca structur: independent:;
suprafa9:: circa +3 mp.
II$ -nc3ideri
u;i simple, neizolate termic.
III$ "inisaje
pardoseal:: din ciment sclivisit, rolat.
I!$ Acoperi4
'n construc9ie independent:, cu ;arpant: din lemn cu 'nvelitoare din tabl: tip 0J,-AB, cu j$heaburi
;i burlane similare.
!$ Instala'ie electric,
iluminat interior: un corp de iluminat;
iluminat e<terior: un corp de iluminat;
prize =prev:zute cu nul de protec9ie>: o priz: monofazat: pentru interior ;i o priz: trifazat: pentru
e<terior =dac: este construc9ie independent:>;
conductoare din cupru.
ALEI DE ACCES
alc:tuire: din pavele autoblocante din beton, colorate divers, a;ezate pe pat de nisip;