Sunteți pe pagina 1din 2

http://adipopas.wordpress.

com/rezolvari-ceccar/
EXERCI II PREGTIRE STGIRI SISTE! C"#ECTI$ % &'# III
CTEG"RI $I: Administrarea i Lichidarea ntreprinderilor
(4 exerci ii)
1. Care s()t m*s(rile premer+*toare lichid*rii,
Rezolvare:
!*s(rile premer+*toare lichid*rii s()t re+leme)tate -) art. ../-..0 di) #e+ea )r.
10/2334 privi)d proced(ra i)solve)5ei 6i co)sta( -):
si+ilarea 7()(rilor di) averea de7itor(l(i8 c( e9cep5iile prev*z(te la art. ../ ali). :/;
di) le+e8 prec(m 6i l(area t(t(ror m*s(rilor )ecesare pe)tr( co)servarea acestor
7()(ri<
l(area -) posesie de c*tre lichidator a 7()(rilor i)ve)tariate8 lichidator(l deve)i)d
ast=el depozitar(l >(diciar<
-)tocmirea i)ve)tar(l(i 7()(rilor de7itor(l(i. I)ve)tar(l va tre7(i s* descrie toate
7()(rile ide)ti=icate ale de7itor(l(i 6i s* i)dice valoarea lor apro9imativ* la data
i)ve)tar(l(i. ?) toate caz(rile8 act(l de i)ve)tar va =i sem)at de lichidator(l >(diciar8 de
de7itor8 pri) admi)istrator(l special8 iar dac* acesta )( particip* la i)ve)tariere8 act(l
va =i sem)at )(mai de c*tre lichidator(l >(diciar.
@e precizat c*8 -) caz(l -) care de7itor(l are 7()(ri 6i -) alte >(de5e8 >(dec*tor(l-si)dic
va trimite )oti=ic*ri tri7()alelor di) acele >(de5e8 -) vederea si+il*rii de (r+e)5* a
7()(rilor.
@e remarcat c*8 -) co)ti)(are8 dispozi5iile art. ../ ali). :A; 6i :0; di) le+e privi)d
7()(rile de7itor(l(i -) alte >(de5e a( r*mas tot atBt de )eclare ca 6i -) vechea
re+leme)tare. ?) practic*8 acest l(cr( a =ost rezolvat pri) deplasarea lichidator(l(i la
loc(l ()de s()t sit(ate aceste 7()(ri.
2. Care este ordi)ea -) care vor =i distri7(ite =o)d(rile o75i)(te di) vB)zarea 7()(rilor di)
averea de7itor(l(i8 +revate8 -) =avoarea creditor(l(i de ipoteci8 +a>(ri sa( alte +ara)5ii
reale mo7iliare ori drept(ri de rete)5ie de orice =el,
RT. .2.
:.; Co)d(rile o7ti)(te di) va)zarea 7()(rilor di) averea de7itor(l(i8 +revate8 i)
=avoarea creditor(l(i8 de ipoteci8 +a>(ri sa( alte +ara)tii reale mo7iliare ori drept(ri de
rete)tie de orice =el8 vor =i distri7(ite i) (rmatoarea ordi)e:
.. ta9e8 tim7re si orice alte chelt(ieli a=ere)te va)zarii 7()(rilor respective8 i)cl(siv
chelt(ielile )ecesare pe)tr( co)servarea si admi)istrarea acestor 7()(ri8 prec(m si
plata rem()eratiilor persoa)elor a)+a>ate i) co)ditiile art. .38 art. .D ali). :2;8 art. 2/ si
2A<
.E.. crea)5ele creditorilor +ara)ta5i )*sc(te -) timp(l proced(rii de i)solve)5* d(p*
co)=irmarea pla)(l(i de reor+a)izare8 ca parte compo)e)t* a acest(i pla). ceste
crea)5e c(pri)d capital(l8 do7B)zile8 ma>or*rile 6i pe)alit*5ile de orice =el<
2. crea)5ele creditorilor +ara)ta5i8 c(pri)zB)d tot capital(l8 do7B)zile8 ma>or*rile 6i
pe)alit*5ile de orice =el8 prec(m 6i chelt(ielile8 pe)tr( crea)5ele )*sc(te -)ai)te de
deschiderea proced(rii.
:2; I) caz(l i) care s(mele realizate di) va)zarea acestor 7()(ri ar =i i)s(=icie)te
pe)tr( plata i) i)tre+ime a respectivelor crea)te +ara)tate8 creditorii vor avea8 pe)tr(
di=ere)ta8 crea)te chiro+ra=are care vor ve)i i) co)c(rs c( cele c(pri)se i) cate+oria
coresp()zatoare8 potrivit )at(rii lor8 prevaz(te la art. .2/8 si vor =i s(p(se dispozitiilor
art. A.. @aca d(pa plata s(melor prevaz(te la ali). :.; rez(lta o di=ere)ta i) pl(s8
aceasta va =i dep(sa8 pri) +ri>a lichidator(l(i8 i) co)t(l averii de7itor(l(i.
:/; ') creditor c( crea)ta +ara)tata este i)dreptatit sa participe la orice distri7(ire de
s(ma =ac(ta i)ai)tea va)zarii 7()(l(i s(p(s +ara)tiei l(i. S(mele primite di) acest =el
de distri7(iri vor =i scaz(te di) cele pe care creditor(l ar =i i)dreptatit sa le primeasca
(lterior di) pret(l o7ti)(t pri) va)zarea 7()(l(i s(p(s +ara)tiei sale8 daca aceasta este
)ecesara pe)tr( a impiedica () ast=el de creditor sa primeasca mai m(lt decat ar =i
primit daca 7()(l s(p(s +ara)tiei sale ar =i =ost va)d(t a)terior distri7(irii.
3. Ce prevede raport(l preze)tat de lichidator privi)d modalitatea de vB)zare -) 7loc,
:.; #ichidator(l va preze)ta comitet(l(i creditorilor () raport care va c(pri)de
eval(area 7()(rilor 6i metoda de valori=icare a acestora 6i -) care se va preciza dac*
vB)zarea se va =ace -) 7loc sa( i)divid(al ori o com7i)a5ie a acestora8 pri) licita5ie
p(7lic* sa( )e+ociere direct* sa( pri) am7ele metode.
:2; ?) caz(l -) care se prop()e vB)zarea -) 7loc pri) )e+ociere direct*8 lichidator(l va
p(tea prop()e8 -) 7aza o=ertelor primite8 -)ceperea )e+ocierii c( ()(l sa( mai m(l5i
c(mp*r*tori ide)ti=ica5i8 c( precizarea co)di5iilor de plat* 6i a pre5(l(i mi)im de
por)ire a )e+ocierii8 care )( poate =i i)=erior pre5(l(i de eval(are.
:/; #ichidator(l va co)voca ad()area +e)eral* a creditorilor -) terme) de ma9im(m 23
de zile de la data 6edi)5ei comitet(l(i creditorilor8 -)6tii)5B)d(-i pe creditori despre
posi7ilitatea st(dierii raport(l(i 6i a proces(l(i-ver7al al 6edi)5ei comitet(l(i
creditorilor privi)d raport(l.
4. Preze)ta5i o serie de aspecte le+ate de societ*5ile -) coma)dit* pe ac5i()i.
Societatile i) coma)dita pe acti()i pres(p() impartirea actio)arilor i) do(a
cate+orii:coma)ditati si coma)ditari.
Coma)ditatii a( rasp()dere solidara si )elimitata pe)tr( de7itele societatii8 i) timp ce
coma)ditarii a( o rasp()dere limitata doar la aport(l lor la capital(l social.
Toate celelalte trasat(ri speci=ice S se re+asesc si i) caz(l SC8 c( e9ceptia celor
re=eritoare la sistem(l d(alist de admi)istrare.
Societatea -) coma)dit* pe ac5i()i p*streaz* caracteristicile societ*5ii -) coma)dit*
simpl*8 c( me)5i()ea diviz*rii capital(l(i social -) ac5i()i.
dmi)istratorii pot =i revoca5i de c*tre ad()area +e)eral* a asocia5ilor8 iar () asociat
ales admi)istrator devi)e a(tomat asociat coma)ditat.