Sunteți pe pagina 1din 14

HOTRRE nr.

28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea


coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aerente
inve!tiiilor publice" precum #i a !tructurii #i metodolo$iei de
elaborare a devi%ului $eneral pentru obiective de inve!tiii #i lucr&ri
de intervenii
Forma sintetic la data 06-mar-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
(la data 11-iul-2008 a se vedea referinte de aplicare din Instructiuni din 2008 )
#n temeiul art. 10$ din %onstitu&ia 'om(niei) re*u+licat)
'uvernul Rom(niei ado*t *rezenta hotr(re.
)rt. *
Se a*ro+ con&inutul-cadru al documenta&iilor tehnico-economice aferente in,esti&iilor
*u+lice) du* cum urmeaz-
a+con&inutul-cadru al studiului de *refeza+ilitate) *re,zut .n ane/a nr. 10
b+con&inutul-cadru al studiului de feza+ilitate) *re,zut .n ane/a nr. 20
c+con&inutul-cadru al documenta&iei de a,izare a lucrrilor de inter,en&ii) *re,zut .n
ane/a nr. 1.
)rt. 2
,*+Se a*ro+ 2etodologia *ri,ind ela+orarea de,izului general *entru o+iecti,e de
in,esti&ii i lucrri de inter,en&ii) *re,zut .n ane/a nr. 4.
,2+Se a*ro+ structura de,izului general) *re,zut .n ane/a nr. 3.
,-+Se a*ro+ structura de,izului *e o+iect) *re,zut .n ane/a nr. 6.
)rt. -
#n sensul *rezentei hotr(ri) termenii i e/*resiile de mai 4os au urmtoarele semnifica&ii-
a+analiz cost-+eneficiu- instrumentul de e,aluare a a,anta4elor in,esti&iilor din *unctul
de ,edere al tuturor gru*urilor de factori interesa&i) *e +aza ,alorilor monetare atri+uite
tuturor consecin&elor *oziti,e i negati,e ale in,esti&iei0
b+documenta&ie de a,izare *entru lucrri de inter,en&ii- documenta&ia tehnico-economic
similar studiului de feza+ilitate) ela+orat *e +aza concluziilor ra*ortului de e/*ertiz
tehnic i) du* caz) ale ra*ortului de audit energetic) *entru a*ro+area indicatorilor
tehnico-economici aferen&i lucrrilor de inter,en&ii la construc&ii e/istente0
c+in,esti&ie *u+lic ma4or- in,esti&ia *u+lic al crei cost total de*ete echi,alentul a
23 milioane euro) .n cazul in,esti&iilor *romo,ate .n domeniul *rotec&iei mediului) sau
echi,alentul a 30 milioane euro) .n cazul in,esti&iilor *romo,ate .n alte domenii0
d+lucrri de inter,en&ii- lucrrile la construc&ii e/istente) inclusi, instala&iile aferente)
asimilate o+iecti,elor de in,esti&ii) care constau .n- re*ara&ii ca*itale) transformri)
modificri) modernizri) consolidri) rea+ilitri termice) *recum i lucrri de inter,en&ii
*entru *re,enirea sau .nlturarea efectelor *roduse de ac&iuni accidentale i calamit&i
naturale) efectuate .n sco*ul asigurrii cerin&elor esen&iale de calitate i func&ionale ale
construc&iilor) *otri,it destina&iei lor0
e+studiu de feza+ilitate- documenta&ia tehnico-economic *rin care se sta+ilesc *rinci*alii
indicatori tehnico-economici aferen&i o+iecti,ului de in,esti&ii *e +aza necesit&ii i
o*ortunit&ii realizrii acestuia i care cu*rinde solu&iile func&ionale) tehnologice)
constructi,e i economice ce urmeaz a fi su*use a*ro+rii0
+studiu de *refeza+ilitate- documenta&ia tehnico-economic *rin care se fundamenteaz
necesitatea i o*ortunitatea in,esti&iei *e +az de date tehnice i economice.
)rt. .
5re,ederile *rezentei hotr(ri se a*lic *entru realizarea o+iecti,elor de in,esti&ii noi)
*recum i lucrrilor de inter,en&ii la construc&ii e/istente) finan&ate) total sau *ar&ial) din
+ugetele *re,zute la art. 1 alin. 627 din 8egea nr. /0002002 *ri,ind finan&ele *u+lice)
cu modificrile ulterioare) i la art. 1 alin. 627 din 8egea nr. 21-02002 *ri,ind finan&ele
*u+lice locale) cu modificrile i com*letrile ulterioare.
)rt. /
,*+5roiectarea lucrrilor de construc&ii *entru o+iecti,e de in,esti&ii noi) inclusi,
e/tinderi) se ela+oreaz .n urmtoarele faze-
a+studiu de feza+ilitate0
b+*roiect tehnic0
c+detalii de e/ecu&ie.
,2+5rin e/ce*&ie de la *re,ederile alin. 617) *entru o+iecti,ele de in,esti&ii noi) inclusi,
e/tinderi) ale cror documenta&ii tehnico-economice intr .n com*eten&a de a*ro+are a
9u,ernului) se ela+oreaz un studiu de *refeza+ilitate anterior ela+orrii studiului de
feza+ilitate.
,-+5roiectarea lucrrilor de construc&ii *entru inter,en&ii la construc&ii e/istente) inclusi,
instala&iile aferente) se ela+oreaz .n urmtoarele faze-
a+e/*ertiz tehnic i) du* caz) audit energetic0
b+documenta&ie de a,izare a lucrrilor de inter,en&ii0
c+*roiect tehnic0
d+detalii de e/ecu&ie.
)rt. 2
5rin e/ce*&ie de la *re,ederile art. 4) *rezenta hotr(re nu se a*lic-
a+o+iecti,elor de in,esti&ii:lucrrilor de inter,en&ii aflate .n curs de e/ecu&ie la data
intrrii .n ,igoare a *rezentei hotr(ri) care se su*un *re,ederilor actelor normati,e .n
,igoare la data a*ro+rii0
b+o+iecti,elor de in,esti&ii:lucrrilor de inter,en&ii *entru ale cror studii de
feza+ilitate:documenta&ii de a,izare a lucrrilor de inter,en&ii au fost demarate
*rocedurile de achizi&ie *u+lic) .n condi&iile legii0
c+o+iecti,elor de in,esti&ii noi i:sau lucrrilor de inter,en&ii la construc&ii e/istente)
cu*rinse .n *rogramele institu&iilor care fac *arte din sistemul de a*rare) ordine *u+lic
i siguran& na&ional.
)rt. 1
Ane/ele nr. 1-6 fac *arte integrant din *rezenta hotr(re.
)rt. 8
5entru a*licarea unitar a *re,ederilor *rezentei hotr(ri) 2inisterul ;ez,oltrii)
8ucrrilor 5u+lice i 8ocuin&elor) cu a,izul 2inisterului <conomiei i Finan&elor) *oate
emite instruc&iuni care se a*ro+ *rin ordin al ministrului i se *u+lic .n 2onitorul =ficial
al 'om(niei) 5artea >.
)rt. 9
(la data 18-mai-2009 Art. 9 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 28/2009 )
(la data 09-oct-2008 Art. 9 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 597/2008 )
5entru realizarea o+iecti,elor *re,zute la art. 6 lit. c7) con&inutul-cadru al
documenta&iilor tehnico-economice aferente in,esti&iilor *u+lice se a*ro+ *rin ordin al
ministrului:conductorului organului de s*ecialitate al administra&iei *u+lice centrale
interesat) cu a,izul 2inisterului <conomiei i Finan&elor i al 2inisterului ;ez,oltrii)
8ucrrilor 5u+lice i 8ocuin&elor) .n conformitate cu reglementrile .n ,igoare.
)rt. *0
,*+5re,ederile *rezentei hotr(ri intr .n ,igoare la 10 de zile de la *u+licarea .n
2onitorul =ficial al 'om(niei) 5artea >.
,2+5e data intrrii .n ,igoare a *rezentei hotr(ri se a+rog ?otr(rea 9u,ernului nr.
*.*1902002 *ri,ind a*ro+area Structurii de,izului general i a 2etodologiei *ri,ind
ela+orarea de,izului general *entru o+iecti,e de in,esti&ii i lucrri de inter,en&ii)
*u+licat .n 2onitorul =ficial al 'om(niei) 5artea >) nr. $04 din 3 noiem+rie 2002) cu
com*letrile ulterioare.
-@@@@-
5'>2-2>A>SB'C
3456 7O7E839-TR53E)69
%ontrasemneaz-
2inistrul dez,oltrii) lucrrilor *u+lice i locuin&elor)
4a!%lo :orbel;
2inistrul economiei i finan&elor)
<aru=an <o!$anian
)6E>) 6r. *? 3O6@569T94-3)AR9 al !tudiului de pree%abilitate
3)75TO494 )? 7ie!e !cri!e
,*+;ate generale-
*.denumirea o+iecti,ului de in,esti&ii0
2.am*lasamentul 64ude&ul) localitatea) strada) numrul70
-.titularul in,esti&iei0
..+eneficiarul in,esti&iei0
/.ela+oratorul studiului.
,2+Aecesitatea i o*ortunitatea in,esti&iei
*.necesitatea in,esti&iei-
a+scurt *rezentare *ri,ind situa&ia e/istent) din care s rezulte necesitatea in,esti&iei0
b+ta+ele) hr&i) grafice) *lane desenate) fotografii etc. care s e/*liciteze situa&ia
e/istent i necesitatea in,esti&iei0
c+deficien&ele ma4ore ale situa&iei actuale *ri,ind necesarul de dez,oltare a zonei0
d+*rognoze *e termen mediu i lung0
2.o*ortunitatea in,esti&iei-
a+.ncadrarea o+iecti,ului .n *oliticile de in,esti&ii generale) sectoriale sau regionale0
b+actele legislati,e care reglementeaz domeniul in,esti&iei) du* caz0
c+acorduri interna&ionale ale statului care o+lig *artea rom(n la realizarea in,esti&iei)
du* caz.
,-+Scenariile tehnico-economice *rin care o+iecti,ele *roiectului de in,esti&ii *ot fi
atinse-
*.scenarii *ro*use 6minimum dou70
2.scenariul recomandat de ctre ela+orator0
-.a,anta4ele scenariului recomandat.
,.+;ate *ri,ind am*lasamentul i terenul *e care urmeaz s se am*laseze o+iecti,ul
de in,esti&ie
>nforma&ii des*re terenul din am*lasament-
*.situa&ia 4uridic *ri,ind *ro*rietatea asu*ra terenului care urmeaz a fi ocu*at -
definiti, i:sau tem*orar - de o+iecti,ul de in,esti&ii0
2.su*rafa&a estimat a terenului0
-.caracteristicile geofizice ale terenului din am*lasament determinate .n +aza studiului
geotehnic realizat s*ecial *entru o+iecti,ul de in,esti&ii *ri,ind-
a+zona seismic de calcul i *erioada de col&0
b+datele *reliminare asu*ra naturii terenului de fundare i *resiunea con,en&ional0
c+ni,elul ma/im al a*elor freatice0
..studiile to*ografice *reliminare0
/.datele climatice ale zonei .n care este situat am*lasamentul.
,/+%ostul estimati, al in,esti&iei
*.%heltuieli *entru ela+orarea documenta&iei tehnico-economice-
a+cheltuieli *entru ela+orarea documenta&iilor de *roiectare 6studiu de *refeza+ilitate)
studiu de feza+ilitate) e/*ertiz tehnic) *roiect tehnic i detalii de e/ecu&ie7) du* caz0
b+cheltuieli *entru acti,itatea de consultan& i asisten& tehnic0
c+cheltuieli *entru o+&inerea a,izelor i acordurilor de *rinci*iu necesare ela+orrii
studiului de *refeza+ilitate0
d+cheltuieli *entru *regtirea documentelor *ri,ind a*licarea *rocedurii *entru atri+uirea
contractului de lucrri i a contractului de ser,icii de *roiectare) ur+anism) inginerie) alte
ser,icii tehnice) conform *re,ederilor legale 6instruc&iuni *entru ofertan&i) *u+licitate)
onorarii i cheltuieli de de*lasare etc.7.
2.Daloarea total estimat a in,esti&iei
,2+A,ize i acorduri de *rinci*iu) du* caz
3)75TO494 :? 7ie!e de!enate?
*.*lan de am*lasare .n zon 61-23.000 - 1-3.00070
2.*lan general 61-2.000 - 1-3007.
)6E>) 6r. 2? 3O6@569T94-3)AR9 al !tudiului de e%abilitate
3)75TO494 )? 7ie!e !cri!e
,*+;ate generale-
*.denumirea o+iecti,ului de in,esti&ii0
2.am*lasamentul 64ude&ul) localitatea) strada) numrul70
-.titularul in,esti&iei0
..+eneficiarul in,esti&iei0
/.ela+oratorul studiului.
,2+>nforma&ii generale *ri,ind *roiectul
*.situa&ia actual i informa&ii des*re entitatea res*onsa+il cu im*lementarea
*roiectului0
2.descrierea in,esti&iei-
a+concluziile studiului de *refeza+ilitate sau ale *lanului detaliat de in,esti&ii *e termen
lung 6.n cazul .n care au fost ela+orate .n *reala+il7 *ri,ind situa&ia actual) necesitatea i
o*ortunitatea *romo,rii in,esti&iei) *recum i scenariul tehnico-economic selectat0
b+scenariile tehnico-economice *rin care o+iecti,ele *roiectului de in,esti&ii *ot fi atinse
6.n cazul .n care) anterior studiului de feza+ilitate) nu a fost ela+orat un studiu de
*refeza+ilitate sau un *lan detaliat de in,esti&ii *e termen lung7-
- scenarii *ro*use 6minimum dou70
- scenariul recomandat de ctre ela+orator0
- a,anta4ele scenariului recomandat0
c+descrierea constructi,) func&ional i tehnologic) du* caz0
-.date tehnice ale in,esti&iei-
a+zona i am*lasamentul0
b+statutul 4uridic al terenului care urmeaz s fie ocu*at0
c+situa&ia ocu*rilor definiti,e de teren- su*rafa&a total) re*rezent(nd terenuri din
intra,ilan:e/tra,ilan0
d+studii de teren-
- studii to*ografice cu*rinz(nd *lanuri to*ografice cu am*lasamentele re*erelor) liste cu
re*ere .n sistem de referin& na&ional0
- studiu geotehnic cu*rinz(nd *lanuri cu am*lasamentul fora4elor) fielor com*le/e cu
rezultatele determinrilor de la+orator) analiza a*ei su+terane) ra*ortul geotehnic cu
recomandrile *entru fundare i consolidri0
- alte studii de s*ecialitate necesare) du* caz0
e+caracteristicile *rinci*ale ale construc&iilor din cadrul o+iecti,ului de in,esti&ii) s*ecifice
domeniului de acti,itate) i ,ariantele constructi,e de realizare a in,esti&iei) cu
recomandarea ,ariantei o*time *entru a*ro+are0
+situa&ia e/istent a utilit&ilor i analiza de consum-
- necesarul de utilit&i *entru ,arianta *ro*us *romo,rii0
- solu&ii tehnice de asigurare cu utilit&i0
$+concluziile e,alurii im*actului asu*ra mediului0
..durata de realizare i eta*ele *rinci*ale0 graficul de realizare a in,esti&iei.
,-+%osturile estimati,e ale in,esti&iei
*.,aloarea totala cu detalierea *e structura de,izului general0
2.ealonarea costurilor coro+orate cu graficul de realizare a in,esti&iei.
,.+Analiza cost-+eneficiu-
*.identificarea in,esti&iei i definirea o+iecti,elor) inclusi, s*ecificarea *erioadei de
referin&0
2.analiza o*&iunilor
17
0
-.analiza financiar) inclusi, calcularea indicatorilor de *erforman& financiar- flu/ul
cumulat) ,aloarea actual net) rata intern de renta+ilitate i ra*ortul cost-+eneficiu0
..analiza economic
27
) inclusi, calcularea indicatorilor de *erforman& economic-
,aloarea actual net) rata intern de renta+ilitate i ra*ortul cost-+eneficiu0
/.analiza de senziti,itate0
2.analiza de risc.
EEEEEEEEE
17
Darianta zero 6,ariant fr in,esti&ie7) ,arianta ma/im 6,ariant cu in,esti&ie
ma/im7) ,arianta medie 6,ariant cu in,esti&ie medie70 se ,a *reciza ,arianta selectat.
27
<ste o+ligatorie doar .n cazul in,esti&iilor *u+lice ma4ore.
,/+Sursele de finan&are a in,esti&iei
Sursele de finan&are a in,esti&iilor se constituie .n conformitate cu legisla&ia .n ,igoare i
constau din fonduri *ro*rii) credite +ancare) fonduri de la +ugetul de stat:+ugetul local)
credite e/terne garantate sau contractate de stat) fonduri e/terne neram+ursa+ile i alte
surse legal constituite.
,2+<stimri *ri,ind for&a de munc ocu*at *rin realizarea in,esti&iei
*.numr de locuri de munc create .n faza de e/ecu&ie0
2.numr de locuri de munc create .n faza de o*erare.
,1+5rinci*alii indicatori tehnico-economici ai in,esti&iei
*.,aloarea total 6>AD7) inclusi, BDA 6mii lei7
6.n *re&uri - luna) anul) 1 euro F ..... lei7)
din care-
- construc&ii-monta4 6%G270
2.ealonarea in,esti&iei 6>AD:%G27-
- anul >0
- anul >>
-.durata de realizare 6luni70
..ca*acit&i 6.n unit&i fizice i ,alorice70
/.al&i indicatori s*ecifici domeniului de acti,itate .n care este realizat in,esti&ia) du*
caz.
,8+A,ize i acorduri de *rinci*iu
*.a,izul +eneficiarului de in,esti&ie *ri,ind necesitatea i o*ortunitatea in,esti&iei0
2.certificatul de ur+anism0
-.a,ize de *rinci*iu *ri,ind asigurarea utilit&ilor 6energie termic i electric) gaz metan)
a*-canal) telecomunica&ii etc.70
..acordul de mediu0
/.alte a,ize i acorduri de *rinci*iu s*ecifice.
3)75TO494 :? 7ie!e de!enate?
*.*lan de am*lasare .n zon 61-23000 - 1-300070
2.*lan general 61- 2000 - 1-30070
-.*lanuri i sec&iuni generale de arhitectur) rezisten&) instala&ii) inclusi, *lanuri de
coordonare a tuturor s*ecialit&ilor ce concur la realizarea *roiectului0
..*lanuri s*eciale) *rofile longitudinale) *rofile trans,ersale) du* caz.
)6E>) 6r. -? 3O6@569T94-3)AR9 al documentaiei de avi%are a
lucr&rilor de intervenii
3)75TO494 )? 7ie!e !cri!e
,*+;ate generale-
*.denumirea o+iecti,ului de in,esti&ii0
2.am*lasamentul 64ude&ul) localitatea) strada) numrul70
-.titularul in,esti&iei0
..+eneficiarul in,esti&iei0
/.ela+oratorul documenta&iei.
,2+;escrierea in,esti&iei-
*.situa&ia e/istent a o+iecti,ului de in,esti&ii-
- starea tehnic) din *unctul de ,edere al asigurrii cerin&elor esen&iale de calitate .n
construc&ii) *otri,it legii0
- ,aloarea de in,entar a construc&iei0
- actul do,editor al for&ei ma4ore) du* caz0
2.concluziile ra*ortului de e/*ertiz tehnic:audit energetic-
- *rezentarea a cel *u&in dou o*&iuni0
- recomandarea e/*ertului:auditorului energetic asu*ra solu&iei o*time din *unct de
,edere tehnic i economic) de dez,oltare .n cadrul documenta&iei de a,izare a lucrrilor
de inter,en&ii.
,-+;ate tehnice ale in,esti&iei-
*.descrierea lucrrilor de +az i a celor rezultate ca necesare de efectuat .n urma
realizrii lucrrilor de +az0
2.descrierea) du* caz) a lucrrilor de modernizare efectuate .n s*a&iile
consolidate:rea+ilitate:re*arate0
-.consumuri de utilit&i-
a+necesarul de utilit&i rezultate) du* caz .n situa&ia e/ecutrii unor lucrri de
modernizare0
b+estimri *ri,ind de*irea consumurilor ini&iale de utilit&i.
,.+;urata de realizare i eta*ele *rinci*ale-
- graficul de realizare a in,esti&iei-
,/+%osturile estimati,e ale in,esti&iei-
*.,aloarea total cu detalierea *e structura de,izului general0
2.ealonarea costurilor coro+orate cu graficul de realizare a in,esti&iei.
,2+>ndicatori de a*reciere a eficien&ei economice-
- analiza com*arati, a costului realizrii lucrrilor de inter,en&ii fa& de ,aloarea de
in,entar a construc&iei.
,1+Sursele de finan&are a in,esti&iei
Sursele de finan&are a in,esti&iei se constituie .n conformitate cu legisla&ia .n ,igoare i
constau .n fonduri *ro*rii) credite +ancare) fonduri de la +ugetul de stat:+ugetul local)
credite e/terne garantate sau contractate de stat) fonduri e/terne neram+ursa+ile i alte
surse legal constituite.
,8+<stimri *ri,ind for&a de munc ocu*at *rin realizarea in,esti&iei-
*.numr de locuri de munc create .n faza de e/ecu&ie0
2.numr de locuri de munc create .n faza de o*erare.
,9+5rinci*alii indicatori tehnico-economici ai in,esti&iei-
*.,aloarea total 6>AD7) inclusi, BDA 6mii lei7
6.n *re&uri - luna) anul) 1 euro F .... lei7)
din care-
- construc&ii-monta4 6%G270
2.ealonarea in,esti&iei 6>AD:%G27-
- anul >0
- anul >>0
-.durata de realizare 6luni70
..ca*acit&i 6.n unit&i fizice i ,alorice70
/.al&i indicatori s*ecifici domeniului de acti,itate .n care este realizat in,esti&ia) du*
caz.
,*0+A,ize i acorduri de *rinci*iu-
*.certificatul de ur+anism0
2.a,ize de *rinci*iu *ri,ind asigurarea utilit&ilor 6energie termic i electric) gaz metan)
a*-canal) telecomunica&ii etc.70
-.acordul de mediu0
..alte a,ize i acorduri de *rinci*iu s*ecifice ti*ului de inter,en&ie.
3)75TO494 :? 7ie!e de!enate?
*.*lan de am*lasare .n zon 61-23000-1-300070
2.*lan general 61-2000-1-30070
-.*lanuri i sec&iuni generale de arhitectur) rezisten&) instala&ii) inclusi, *lanuri de
coordonare a tuturor s*ecialit&ilor ce concur la realizarea *roiectului0
..*lanuri s*eciale) *rofile longitudinale) *rofile trans,ersale) du* caz.
A=BH-
%heltuielile de in,esti&ii aferente lucrrilor de inter,en&ii se a*ro+ de ctre ordonatorul
*rinci*al de credite) conform *re,ederilor art. 46 alin. 617 din 8egea nr. /0002002
*ri,ind finan&ele *u+lice) cu modificrile ulterioare.
)6E>) 6r. .?
BETOAO4O'5E privind elaborarea devi%ului $eneral pentru obiective de
inve!tiii #i lucr&ri de intervenii
5u+licat .n 2onitorul =ficial cu numrul 4$ din data de 22 ianuarie 200$
Forma sintetic la data 06-mar-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
BETOAO4O'5E din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devi%ului
$eneral pentru obiective de inve!tiii #i lucr&ri de intervenii
Forma sintetic la data 06-mar-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.
(la data 11-iul-2008 a se vedea referinte de aplicare din Instructiuni din 2008 )
(la data 21-feb-2008 actul a fost aprobat de Hotarirea 28/2008 )
3)75TO494 )? 7revederi $enerale
)rt. *
;e,izul general este documenta&ia economic *rin care se sta+ilete ,aloarea total
estimati, a cheltuielilor necesare realizrii o+iecti,elor de in,esti&ii sau a cheltuielilor
asimilate in,esti&iilor) necesare realizrii lucrrilor de inter,en&ii la construc&ii i instala&ii)
.n faza de *roiectare studiu de feza+ilitate:documenta&ie de a,izare a lucrrilor de
inter,en&ii.
)rt. 2
;e,izul general se structureaz *e ca*itole i su+ca*itole de cheltuieli.
)rt. -
#n cadrul fiecrui ca*itol:su+ca*itol de cheltuieli se .nscriu o+iectele de in,esti&ie 6la ca*.
4 i) du* caz) ca*.:su+ca*. 1.2) 1.1) 2) 1.1) 3.17) sau natura cheltuielilor 6la celelalte
ca*itole:su+ca*itole7.
)rt. .
%om*ensarea cheltuielilor .ntre ca*itolele: su+ca*itolele de cheltuieli cu*rinse .n de,izul
general) *e *arcursul derulrii in,esti&iei) .n cadrul aceleiai ,alori totale) se face *rin
actualizarea de,izului general) *rin gri4a +eneficiarului.
)rt. /
;e,izul general .ntocmit la faza de *roiectare - studiu de feza+ilitate:documenta&ie de
a,izare a lucrrilor de inter,en&ii se actualizeaz *rin gri4a +eneficiarului ori de c(te ori
este necesar) dar de regul .n urmtoarele situa&ii-
a+la data su*unerii s*re a*ro+are a studiului de feza+ilitate:documenta&iei de
feza+ilitate0
b+la data solicitrii autoriza&iei de construire0
c+la data organizrii *rocedurii de atri+uire a contractului de achizi&ie *u+lic *entru
e/ecu&ia de lucrri0
d+du* .ncheierea contractelor de achizi&ie) rezult(nd ,aloarea de finan&are a o+iecti,ului
de in,esti&ie:lucrrilor de inter,en&ii0
e+la data .ntocmirii sau modificrii de ctre ordonatorul *rinci*al de credite) *otri,it legii)
a listei o+iecti,elor de in,esti&ii) ane/ la +ugetul de stat sau la +ugetul local) at(t *entru
o+iecti,e de in,esti&ii noi) c(t i .n continuare.
)rt. 2
Daloarea actualizat a o+iecti,elor de in,esti&ii se a*ro+ de ordonatorii *rinci*ali de
credite) *otri,it *re,ederilor legale .n ,igoare.
)rt. 1
,*+<la+orarea de,izului general se face conform *recizrilor *rezentate la lit. I din
*rezenta ane/.
,2+Structura de,izului general *entru o+iecti,e de in,esti&ii i lucrri de inter,en&ii este
*rezentat .n ane/a nr. 3 la hotr(re.
3)75TO494 :? 8tructura devi%ului $eneral pe capitole de cheltuieli
)rt. 8
#n ca*itolele:su+ca*itolele de,izului general *re,zut .n ane/a nr. 3 se cu*rind
urmtoarele cheltuieli-
,*+%A5>B=8C8 1- %heltuieli *entru o+&inerea i amena4area terenului
*.E
*.*.=+&inerea terenului
Se includ cheltuielile efectuate *entru cum*rarea de terenuri) *lata concesiunii
6rede,en&ei7 *e durata realizrii lucrrilor) e/*ro*rieri) des*gu+iri) schim+area regimului
4uridic al terenului) scoaterea tem*orar sau definiti, din circuitul agricol) *recum i alte
cheltuieli de aceeai natur.
*.2.Amena4area terenului
Se includ cheltuielile efectuate la .nce*utul lucrrilor *entru *regtirea am*lasamentului
i care constau .n demolri) demontri) dezafectri) defriri) e,acuri materiale
rezultate) de,ieri re&ele de utilit&i din am*lasament) sistematizri *e ,ertical) drena4e)
e*uismente 6e/clusi, cele aferente realizrii lucrrilor *entru in,esti&ia de +az7) de,ieri
de cursuri de a*) strmutri de localit&i sau monumente istorice etc.
*.-.Amena4ri *entru *rotec&ia mediului i aducerea la starea ini&ial
Se includ cheltuielile efectuate *entru lucrri i ac&iuni de *rotec&ia mediului) inclusi,
*entru refacerea cadrului natural du* terminarea lucrrilor) *recum *lantare de co*aci)
reamena4are s*a&ii ,erzi) i reintroducerea .n circuitul agricol a su*rafe&elor scoase
tem*orar din uz.
,2+%A5>B=8C8 2- %heltuieli *entru asigurarea utilit&ilor necesare o+iecti,ului
2.Se includ cheltuielile aferente asigurrii cu utilit&ile necesare func&ionrii o+iecti,ului
de in,esti&ie) *recum- alimentare cu a*) canalizare) alimentare cu gaze naturale) agent
termic) energie electric) telecomunica&ii) drumuri de acces) ci ferate industriale) care se
e/ecut *e am*lasamentul delimitat din *unct de ,edere 4uridic) ca a*ar&in(nd
o+iecti,ului de in,esti&ie) *recum i cheltuielile aferente racordrii la re&elele de utilit&i.
,-+%A5>B=8C8 1- %heltuieli *entru *roiectare i asisten& tehnic
-.E
-.*.Studii de teren
Se cu*rind cheltuielile *entru studii geotehnice) geologice) hidrologice) hidrogeotehnice)
fotogrammetrice) to*ografice i de sta+ilitate ale terenului *e care se am*laseaz
o+iecti,ul de in,esti&ie.
-.2.=+&inere a,ize) acorduri) autoriza&ii
Se includ cheltuielile *entru-
a+o+&inerea:*relungirea ,ala+ilit&ii certificatului de ur+anism0
b+o+&inerea:*relungirea ,ala+ilit&ii autoriza&iei de construire:desfiin&are0
c+o+&inerea a,izelor i acordurilor *entru racorduri i +ranamente la re&ele *u+lice de
a*) canalizare) gaze) termoficare) energie electric) telefonie etc.0
d+o+&inerea certificatului de nomenclatur stradal i adres0
e+.ntocmirea documenta&iei) o+&inerea numrului cadastral *ro,izoriu i .nregistrarea
terenului .n cartea funciar0
+o+&inerea acordului de mediu0
$+o+&inerea a,izului 5.S.>.0
h+alte a,ize) acorduri i autoriza&ii.
-.-.5roiectare i inginerie
Se includ cheltuielile *entru ela+orarea tuturor fazelor de *roiectare 6studiu de
*refeza+ilitate) studiu de feza+ilitate) *roiect tehnic i detalii de e/ecu&ie7) *entru *lata
,erificrii tehnice a *roiectrii i *entru *lata ela+orrii certificatului de *erforman&
energetic a cldirii) *recum i *entru ela+orarea documenta&iilor necesare o+&inerii
acordurilor) a,izelor i autoriza&iilor aferente o+iecti,ului de in,esti&ie 6documenta&ii ce
stau la +aza emiterii a,izelor i acordurilor im*use *rin certificatul de ur+anism)
documenta&ii ur+anistice) studii de im*act) studii:e/*ertize de am*lasament) studii de
trafic etc.7.
5entru lucrrile de inter,en&ii la construc&ii e/istente sau *entru continuarea lucrrilor la
o+iecti,e .nce*ute i neterminate) se includ cheltuielile efectuate *entru e/*ertizarea
tehnic.
5entru lucrrile de cretere a *erforman&ei energetice a cldirilor ca urmare a
modernizrilor:rea+ilitrilor) se includ cheltuielile *entru efectuarea auditului energetic.
-...=rganizarea *rocedurilor de achizi&ie
Se includ cheltuielile aferente organizrii i derulrii *rocedurilor de achizi&ii *u+lice)
*recum- cheltuieli aferente .ntocmirii documenta&iei de atri+uire i multi*licrii acesteia
6e/clusi, cele cum*rate de ofertan&i70 cheltuielile cu onorariile) trans*ortul) cazarea i
diurna mem+rilor desemna&i .n comisiile de e,aluare0 anun&uri de inten&ie) de *artici*are
i de atri+uire a contractelor) cores*onden& *rin *ot) fa/) *ot electronic etc.) .n
legtur cu *rocedurile de achizi&ie *u+lic.
-./.%onsultan&
Se includ cheltuielile efectuate) du* caz) *entru-
a+*lata ser,iciilor de consultan& la ela+orarea studiilor de *ia&) de e,aluare etc.0
b+*lata ser,iciilor de consultan& .n domeniul managementului e/ecu&iei in,esti&iei sau
administrarea contractului de e/ecu&ie.
-.2.Asisten& tehnic
Se includ cheltuielile efectuate) du* caz) *entru-
a+asisten& tehnic din *artea *roiectantului *e *erioada de e/ecu&ie a lucrrilor 6.n cazul
.n care aceasta nu intr .n tarifarea *roiectului70
b+*lata dirigin&ilor de antier) desemna&i de autoritatea contractant) autoriza&i conform
*re,ederilor legale *entru ,erificarea e/ecu&iei lucrrilor de construc&ii i instala&ii.
,.+%A5>B=8C8 4- %heltuieli *entru in,esti&ia de +az
..E
..*.%onstruc&ii i instala&ii
Se cu*rind cheltuielile aferente e/ecu&iei tuturor o+iectelor cu*rinse .n o+iecti,ul de
in,esti&ie- cldiri) construc&ii s*eciale) instala&ii aferente construc&iilor) *recum instala&ii
electrice) sanitare) instala&ii interioare de alimentare cu gaze naturale) instala&ii de
.nclzire) ,entilare) climatizare) 5.S.>.) telecomunica&ii i alte ti*uri de instala&ii im*use de
destina&ia o+iecti,ului.
%heltuielile se desfoar *e o+iecte de construc&ie) iar delimitarea o+iectelor se face de
ctre *roiectant.
%heltuielile aferente fiecrui o+iect de construc&ie sunt estimate *rin de,izul *e o+iect.
..2.2onta4ul utila4elor tehnologice
Se cu*rind cheltuielile aferente monta4ului utila4elor tehnologice i al utila4elor incluse .n
instala&iile func&ionale) inclusi, re&elele aferente necesare func&ionrii acestora.
%heltuielile se desfoar *e o+iecte de construc&ie.
..-.Ctila4e) echi*amente tehnologice i func&ionale cu monta4
Se cu*rind cheltuielile *entru achizi&ionarea utila4elor i echi*amentelor tehnologice)
*recum i a celor incluse .n instala&iile func&ionale.
%heltuielile se desfoar *e o+iecte de construc&ie.
....Ctila4e fr monta4 i echi*amente de trans*ort
Se includ cheltuielile *entru achizi&ionarea utila4elor i echi*amentelor care nu necesit
monta4) *recum i a echi*amentelor i a echi*amentelor de trans*ort tehnologic.
%heltuielile se desfoar *e o+iecte de construc&ie.
../.;otri
Se cu*rind cheltuielile *entru *rocurarea de +unuri care) conform legii) intr .n categoria
mi4loacelor fi/e sau o+iecte de in,entar) *recum- mo+ilier) dotri 5.S.>.) dotri de uz
gos*odresc) dotri *ri,ind *rotec&ia muncii.
%heltuielile se desfoar *e o+iecte de construc&ie.
..2.Acti,e necor*orale
Se cu*rind cheltuielile cu achizi&ionarea acti,elor necor*orale- dre*turi referitoare la
+re,ete) licen&e) Jno"-ho" sau cunotin&e tehnice ne+re,etate.
8a B=BA8 i B=BA8 9<A<'A8 din de,izul general se *recizeaz *artea de cheltuieli care
re*rezint construc&ii-monta4 6%G27. 8ucrrile de construc&ii-monta4 sunt cele *re,zute
la ca*itolele:su+ca*itolele 1.2) 1.1) 2) 4.1) 4.2 i 3.1.1 din de,izul general.
,/+%A5>B=8C8 3- Alte cheltuieli
/.E
/.*.=rganizare de antier
Se cu*rind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului .n ,ederea crerii
condi&iilor de desfurare a acti,it&ii de construc&ii-monta4.
/.*.*.8ucrri de construc&ii i instala&ii aferente organizrii de antier Se cu*rind
cheltuielile aferente construirii *ro,izorii sau amena4rii la construc&ii e/istente *entru
,estiare *entru muncitori) gru*uri sanitare) ram*e de s*lare auto) de*ozite *entru
materiale) funda&ii *entru macarale) re&ele electrice de iluminat i for&) ci de acces -
auto i ci ferate -) +ranamente:racorduri la utilit&i) .m*re4muiri) *anouri de
*rezentare) *ichete de incendiu i altele asemenea. Se includ) de asemenea) cheltuielile
de desfiin&are de antier.
/.*.2.%heltuieli cone/e organizrii de antier
Se cu*rind cheltuielile *entru- o+&inerea autoriza&iei de construire:desfiin&are aferente
lucrrilor de organizare de antier) ta/e de am*lasament) .nchirieri semne de circula&ie)
.ntreru*erea tem*orar a re&elelor de trans*ort sau distri+u&ie de a*) canalizare) agent
termic) energie electric) gaze naturale) a circula&iei rutiere) fero,iare) na,ale sau
aeriene) contractele de asisten& cu *oli&ia rutier) contract tem*orar cu furnizorul de
energie electric) cu unit&i de salu+rizare) ta/e de*ozit ecologic) ta/e locale0 chirii
*entru ocu*area tem*orar a domeniului *u+lic) costul energiei electrice i al a*ei
consumate .n incinta organizrii de antier *e durata de e/ecu&ie a lucrrilor) costul
trans*ortului muncitorilor nelocalnici i:sau cazarea acestora) *aza antierului) asigurarea
*om*ierului autorizat etc.
/.2.%omisioane) cote) ta/e) costul creditului
Se cu*rind) du* caz- comisionul +ncii finan&atoare) cota aferent >ns*ectoratului de
Stat .n %onstruc&ii *entru controlul calit&ii lucrrilor de construc&ii) cota *entru controlul
statului .n amena4area teritoriului) ur+anism i *entru autorizarea lucrrilor de
construc&ii) cota aferent %asei Sociale a %onstructorilor) ,aloarea *rimelor de asigurare
din sarcina autorit&ii contractante) ta/e *entru acorduri) a,ize i autoriza&ia de
construire:desfiin&are) *recum i alte cheltuieli de aceeai natur) sta+ilite .n condi&iile
legii. #n costul creditului se cu*rind comisioanele i do+(nzile aferente creditului *e
durata e/ecu&iei o+iecti,ului.
/.-.%heltuieli di,erse i ne*re,zute
a+<stimarea acestora se face *rocentual din ,aloarea cheltuielilor *re,zute la
ca*itolele:su+ca*itolele 1.2) 1.1) 2) 1 i 4 ale de,izului general) .n func&ie de natura i
com*le/itatea lucrrilor.
b+#n cazul o+iecti,elor de in,esti&ii noi) *recum i al re*ara&iilor ca*itale) e/tinderilor)
transformrilor) modificrilor) modernizrilor) rea+ilitrii la construc&ii i instala&ii
e/istente) se a*lic un *rocent de *(n la 10K.
c+#n cazul lucrrilor de inter,en&ii de natura consolidrilor la construc&ii e/istente i
instala&iile aferente) *recum i .n cazul lucrrilor *entru *re,enirea sau .nlturarea
efectelor *roduse de ac&iuni accidentale i:sau calamit&i naturale) se a*lic un *rocent
de *(n la 20K) .n func&ie de natura i com*le/itatea lucrrilor.
d+;in *rocentul sta+ilit se aco*er) du* caz) cheltuielile rezultate .n urma modificrilor
de solu&ii tehnice) cantit&i su*limentare de lucrri) utila4e sau dotri ce se im*un *e
*arcursul derulrii in,esti&iei) *recum i cheltuielile de conser,are *e *arcursul
.ntreru*erii e/ecu&iei din cauze inde*endente de autoritatea contractant.
,2+%A5>B=8C8 6- %heltuieli *entru *ro+e tehnologice i teste i *redare la +eneficiar
2.E
2.*.5regtirea *ersonalului de e/*loatare
Se cu*rind cheltuielile necesare instruirii:colarizrii *ersonalului .n ,ederea utilizrii
corecte i eficiente a utila4elor i tehnologiilor.
2.2.5ro+e tehnologice i teste
Se cu*rind cheltuielile aferente e/ecu&iei *ro+elor:.ncercrilor) *re,zute .n *roiect)
roda4elor) e/*ertizelor la rece*&ie) omologrilor etc.
#n situa&ia .n care se o+&in ,enituri ca urmare a *ro+elor tehnologice) .n de,izul general
se .nscrie ,aloarea rezultat *rin diferen&a dintre cheltuielile realizate *entru efectuarea
*ro+elor i ,eniturile realizate din acestea.
3)75TO494 3? 8tructura devi%ului pe obiect
)rt. 9
=+iectul de construc&ie este o *arte a o+iecti,ului de in,esti&ie) cu func&iona+ilitate
distinct .n cadrul ansam+lului acestuia.
)rt. *0
;elimitarea o+iectelor din cadrul o+iecti,ului de in,esti&ie se face la faza de *roiectare -
studiu de feza+ilitate de ctre *roiectant) iar ,aloarea fiecrui o+iect se estimeaz *rin
de,izul *e o+iect.
)rt. **
;e,izul *e o+iect este sintetic i ,aloarea sa se o+&ine *rin .nsumarea ,alorilor
categoriilor de lucrri ce com*un o+iectul.
)rt. *2
Daloarea categoriilor de lucrri din de,izul *e o+iect se sta+ilete estimati,) *e +aza
cantit&ilor de lucrri i a *re&urilor acestora) la faza studiu de feza+ilitate:documenta&ie
de a,izare a lucrrilor de inter,en&ii.
)rt. *-
;e,izul *e o+iect .ntocmit la faza de *roiectare - studiu de feza+ilitate:documenta&ie de
a,izare a lucrrilor de inter,en&ii se reface a,(ndu-se .n ,edere cantit&ile de lucrri
rezultate la faza de *roiect de e/ecu&ie i *re&urile unitare rezultate .n urma a*licrii
*rocedurilor de achizi&ie *u+lic.
)rt. *.
;e,izul *e o+iect se structureaz cu res*ectarea con&inutului-cadru *re,zut .n ane/a nr.
6.
)6E>) 6r. /?
;<D>L 9<A<'A8 *ri,ind cheltuielile necesare
realizrii........................................................................
@7
.n mii lei:mii euro la
cursul............ lei:euro din data de ...................
Ar.
crt.
;enumirea ca*itolelor i su+ca*itolelor de cheltuieli
Daloare
6fr BDA7
BDA
Daloare
6inclusi, BDA7
2ii lei 2ii euro 2ii lei 2ii lei 2ii euro
1 2 1 4 3 6 M
%A5>B=8C8 1- %heltuieli *entru o+&inerea i amena4area terenului
1.1 =+&inerea terenului
1.2 Amena4area terenului
1.1 Amena4ri *entru *rotec&ia mediului i aducerea la starea ini&ial
B=BA8 %A5>B=8 1
%A5>B=8C8 2- %heltuieli *entru asigurarea utilit&ilor necesare
o+iecti,ului

B=BA8 %A5>B=8 2
%A5>B=8C8 1- %heltuieli *entru *roiectare i asisten& tehnic
1.1 Studii de teren
1.2 Ba/e *entru o+&inerea de a,ize) acorduri i autoriza&ii
1.1 5roiectare i inginerie
1.4 =rganizarea *rocedurilor de achizi&ie
1.3 %onsultan&
1.6 Asisten& tehnic
B=BA8 %A5>B=8 1
%A5>B=8C8 4- %heltuieli *entru in,esti&ia de +az
4.1 %onstruc&ii i instala&ii
4.2 2onta4 utila4e tehnologice
4.1 Ctila4e) echi*amente tehnologice i func&ionale cu monta4
4.4 Ctila4e fr monta4 i echi*amente de trans*ort
4.3 ;otri
4.6 Acti,e necor*orale
B=BA8 %A5>B=8 4
%A5>B=8C8 3- Alte cheltuieli
3.1 =rganizare de antier
3.1.1. 8ucrri de construc&ii
3.1.2. %heltuieli cone/e organizrii antierului
3.2 %omisioane) cote) ta/e) costul creditului
3.1 %heltuieli di,erse i ne*re,zute
B=BA8 %A5>B=8 3
%A5>B=8C8 6- %heltuieli *entru *ro+e tehnologice i teste i *redare
la +eneficiar

6.1 5regtirea *ersonalului de e/*loatare
6.2 5ro+e tehnologice i teste
B=BA8 %A5>B=8 6
B=BA8 9<A<'A8
;in care %G2
@7
Se .nscrie denumirea o+iecti,ului de in,esti&ie:lucrrilor de inter,en&ie
A=BH- #n cazul lucrrilor de inter,en&ii de natura consolidrilor la construc&ii e/istente i
instala&iile aferente) *recum i .n cazul lucrrilor *entru *re,enirea sau .nlturarea
efectelor *roduse de ac&iuni accidentale i:sau calamit&i naturale ,aloarea cheltuielilor
aferente se ,a e,iden&ia distinct .n de,izul general *e fiecare ca*itol:su+ca*itol de
cheltuieli) at(t .n lei) c(t i .n euro.
)6E>) 6r. 2?
;<D>LC8 o+iectului...............................................................
@7
.n mii lei:mii euro la
cursul ............ lei:euro din data de ...................
Ar.
crt.
;enumirea ca*itolelor i su+ca*itolelor de cheltuieli
Daloare
6fr BDA7
BDA
Daloare
6inclusi, BDA7
2ii lei 2ii euro 2ii lei 2ii lei 2ii euro
1 2 1 4 3 6 M
>. 8C%'H'> ;< %=ASB'C%N>>
1 Berasamente
2 %onstruc&ii- rezisten& 6funda&ii) structur de rezisten&7 i arhitectur
6.nchideri e/terioare) com*artimentri) finisa4e7

1 >zola&ii
4 >nstala&ii electrice
3 >nstala&ii sanitare
6 >nstala&ii de .nclzire) ,entilare) climatizare) 5S>) radio-t,) intranet
M >nstala&ii de alimentare cu gaze naturale
$ >nstala&ii de telecomunica&ii
B=BA8 >
>>. 2=ABAO
2onta4 utila4e i echi*amente tehnologice
B=BA8 >>
>>>. 5'=%C'A'<
Ctila4e i echi*amente tehnologice
Ctila4e i echi*amente de trans*ort
;otri
B=BA8 >>>
B=BA8 6B=BA8 > G B=BA8 >> G B=BA8 >>>7
@7
Se .nscrie denumirea o+iectului.
5u+licat .n 2onitorul =ficial cu numrul 4$ din data de 22 ianuarie 200$
Forma sintetic la data 06-mar-2014. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia
Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale olters !lu"er.