Sunteți pe pagina 1din 3

FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timioara, Romnia.


Tel./Fax !" 0#56$5%#.506 &0', www.feaa.uvt.ro.
.
.
DECANAT
METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE
A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICEN
N CADRUL FACULTII DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
anul univeri!ar "#$% & "#$'
Ar!( $( Examenele de finalizare a studiilor universitare de licen n cadrul Facultii de Economie i de
Administrare a Afacerilor (FEAA) se organizeaz n conformitate cu:
- prevederile art. !"# $%#$&# '"# '$# '(# ')#(! i(% din *egea Educaiei +aionale nr.
,!"-
- prevederile *egii nr. !&&,!""' privind organizarea studiilor universitare# cu modificrile i
completrile ulterioare-
- n temeiul art. # ! i $ din *egea nr. )",!""" privind dreptul a.solvenilor nvm/ntului
superior particular de a susine examenul de finalizare a studiilor la instituii de nvm/nt
superior de stat acreditate-
- 0rdinul 1inistrului Educaiei +aionale nr. $('(,!"$ privind metodologia-cadru de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor n nvm/ntul superior 2 examene de
a.solvire# licen# diplom# selecie# disertaie
- 3egulamentul 456 de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licen
n anul universitar !"$,!"'
- 7rocedura 0peraional a 456 privind frauda i,sau plagiatul academic.
Ar!( "( FEAA poate organiza examen de licen pentru 8
programele de studii,specializrile pentru care are acreditare n condiiile legii-
programele de studii,specializrile autorizate s funcioneze provizoriu pentru care are programe de
studii,specializri acreditate din acelai domeniu de studii.
Ar!( %( 7ot susine examen de licen la FEAA8
a.solvenii proprii-
a.solvenii studiilor universitare de licen din alte instituii de nvm/nt superior care ndeplinesc
condiiile legale.
Ar!( '( () 9andidaii la examenele de licen# at/t a.solvenii proprii c/t i cei provenii din alte instituii de
nvm/nt superior# prezint la nscriere un certificat de competen lingvistic ntr-o lim. de larg circulaie
internaional (englez# francez# german)# eli.erat de ctre colectivul de *im.i 1oderne Aplicate din cadrul
:epartamentului de 1ar;eting i 3elaii Economice <nternaionale# pe .aza rezultatelor o.inute la colocviile
din cursul perioadei de colarizare (pentru a.solvenii proprii)# respectiv pe .aza unei examinri (pentru
candidaii provenii din alte instituii de nvm/nt superior).
(!) =nscrierea candidailor pentru examen e e)e*!uea+, la e-iul FEAA# cu cel puin ( zile nainte de
data programat pentru nceperea examenului# fie individual# fie de ctre universitatea cu care FEAA a nc>eiat
protocol
($) *ucrarea de licen se pred doar n format tiprit# fa 2 verso# fiind redactat n conformitate cu
?>idul de ela.orare a lucrrii de licen.
Ar!( .( () C/0iiile -e e1a0en se sta.ilesc# pe specializri# prin decizie a rectorului# la propunerea
departamentelor care gestioneaz programele de studii# fiind avizate de ctre 9onsiliul FEAA n edina din
luna mai i apro.ate de ctre @enatul 4.5.6 n edina din luna iunie anul curent.
(!) 0 comisie este format din minim $ mem.ri# care tre.uie s dein titlul tiinific de doctor i gradul
didactic de lector# confereniar sau profesor. 7reedintele unei comisii tre.uie s ai. gradul de confereniar sau
PAGINA ( Tele)on 0#56$5%#.303
*mail +,i-re,torat../t.ro
0e1site 2tt3//444../t.ro/
1
FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timioara, Romnia.
Tel./Fax !" 0#56$5%#.506 &0', www.feaa.uvt.ro.
.
.
DECANAT
profesor universitar. @ecretarul comisiei poate fi asistent universitar sau asistent de cercetare i are atri.uii
numai de administrare a documentelor.
($) 9omisiile se fac pu.lice prin postarea pe site-ul FEAA cu !' de ore nainte de desfurarea
examenului.
(') 9onform legii# at/t mem.rii comisiei de licen # c/t i secretarul comisiei de examen de licen nu
se pot afla# cu cei evalua i sau ntre ei# n rela ie de so i# afini i rude p/n la gradul al <<<-lea inclusiv.
(() 9onform Aotr/rii 9onsiliului FEAA# repartizarea candidailor pe comisii se face astfel nc/t un
candidat s nu fie evaluat de ctre coordonatorul lucrrii.
()) 1em.rii comisiei de examen de licen care nu au aceast activitate n fi a postului sau pentru care
numrul de ore prestate l depete pe cel al orelor incluse n norm sunt remunera i pentru aceasta de ctre
456# n sistem plata cu ora.
(%) 9omisiile de examen# solidar cu conducerea FEAA# poart ntreaga responsa.ilitate pentru
organizarea i desf urarea examenelor de licen .
(&) +umrul de candidai evaluai de ctre o comisie nu poate depi '"# pentru fiecare candidat urm/nd
a fi alocat un interval de timp pentru evaluare de !" minute.
Ar!( 2( () Examenul de licen const din dou pro.e8
Proba 1 de evaluare a cuno tin elor fundamentale i de specialitate8 oral# const/nd n $ ntre.ri din
literatura de specialitate aferent temei a.ordate de candidat pentru lucrarea de licen .
+ota la pro.a se calculeaz ca medie conform formulei8
+pB"#%( x 1a.s C "#!( x 1i
1a.s B media de a.solvire a ciclului de licen (calculat ca medie ponderat cu creditele E96@)
1i B media la rspunsurile la cele trei ntre.ri
Proba 2 de evaluare a coninutului lucrrii i a modului de sus inere i argumentare a rezultatelor
lucrrii de licen .
(!) 9andidaii urmeaz a susine cele dou pro.e succesiv i individual# prin prezen a# n acela i loc i
n acela i moment# a comisiei de examen i a examinatului.
($) 1edia de promovare a examenului de licen tre.uie s fie cel pu in )#""# la fiecare pro. nota de
promovare tre.uie s fie cel pu in (#"".
(') +otele mem.rilor comisiei de examen sunt numere ntregi de la la ". 1edia unei pro.e# ca medie
aritmetic a notelor mem.rilor comisiei de examen# precum i media examenului de licen se calculeaz cu
dou zecimale# fr rotunDire.
(() @ecretarul comisiei va ntocmi dou documente8
un proces ver.al n care va consemna ntre.rile adresate candidatului la 7ro.a # precum i notele
acordate de fiecare mem.ru al comisiei la cele dou pro.e-
catalogul de examen# cuprinz/nd numele i prenumele candidatului# titlul lucrrii de licen#
coordonatorul acesteia# notele la cele dou pro.e# media examenului de licen# precum i meniunea
A:1<@,3E@7<+@.
Ar!( 3( *a o un program de studii ,specializare examenul de licen se organizeaz i se desf oar n acelea i
condi ii pentru to i candida ii# indiferent de forma de nv m/nt parcurs.
Ar!( 4( () FEAA poate organiza examen de licen pentru a.solvenii altor instituii de nvm/nt superior
acreditate sau autorizate provizoriu la programe de studii universitare de licen care exist n structura sa# cu
apro.area @enatului 456 i cu respectarea prevederilor legale.
(!) A.solvenii care provin din alte instituii de nvm/nt superior acreditate sau autorizate provizoriu
susin examenul de licen,diplom n cadrul FEAA n .aza unui protocol nc>eiat ntre cele dou instituii de
nvm/nt superior..
($) 7entru a.solvenii de nvm/nt superior particular care se ncadreaz n prevederile *egii nr.
)",!"""# precum i pentru a.solvenii care provin de la instituii de nvm/nt superior i,sau programe de
studii care au intrat n lic>idare# se organizeaz examen de selecie.
PAGINA ( Tele)on 0#56$5%#.303
*mail +,i-re,torat../t.ro
0e1site 2tt3//444../t.ro/
2
FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR

Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timioara, Romnia.
Tel./Fax !" 0#56$5%#.506 &0', www.feaa.uvt.ro.
.
.
DECANAT
(') =nscrierea pentru examenul de selecie a a.solvenilor de nvm/nt superior particular care se
ncadreaz n prevederile *egii nr. )",!"""# precum i a a.solvenilor care provin de la instituii de nvm/nt
superior i,sau programe de studii care au intrat n lic>idare se poate face p/n la data de $" mai !"'.
(() Examenul de selecie const din ( pro.e scrise i se desfoar la sediul 456 cu minim ! de zile
nainte de data programat pentru examenul de licen pe .aza unei liste de discipline i a unei programe
sta.ilite de ctre :epartamentul care gestioneaz programul de studiu respectiv. 9omisiile de corectare a
lucrrilor# formate din trei mem.ri# sunt sta.ilite de ctre departamentul care gestioneaz programul de studiu
respectiv.
()) 7ot susine examen de licen doar a.solvenii care au promovat examenul de selecie.
(%) <n situa ii deose.ite# la cerere i cu respectarea prevederilor art.E din 01E+ $('$,!"$ a.solven ii
programelor de studii,specializri acreditate sau autorizate provizoriu din alte universit i se pot nscrie i
sus ine examenul de licen la 456 cu apro.area senatelor universitare (al universit ii a.solvite i al 456 ca
institu ie organizatoare a examenului de licen ).
Ar!( 5( () 7entru a asigura respectarea principiilor eticii cercetrii tiinifice# originalitatea con inutului lucrrii
care urmeaz a fi sus inut# precum i n vederea interzicerii a comercializrii de lucrri de licen# toi
candidaii vor prezenta o declaraie pe proprie rspundere conform modelului din F>iul de ela.orare# care se va
ataa lucrrii de licen. +iciun conductor de lucrare de licen nu va semna referatul de admitere pentru
susinere n a.sena acestei declaraii.
(!) :ecanul FEAA# cu avizul 9onsiliului FEAA# va putea propune 3ectorului 456 anularea unui
rezultat al examenului de licen# cu apro.area @enatului# atunci c/nd se dovedete c a fost o.inut prin
miDloace frauduloase.
Ar!( $#( FEAA va afia la sediul su i pe pagina Fe. data susinerii examenului de licen# condiiile i
perioada de nscriere# tematica# programele# cursurile de pregtire etc.
Ar!( $$( 3ezultatele se comunic prin afiare n termen de cel mult '& de ore de la data susinerii pro.ei.
9onform art. ! ($) din 01E+ $('(,!"$# rezultatele unor pro.e orale nu pot fi contestate.
Ar!( $"( =n cazul nepromovrii examenului de licen# pro.ele pot fi susinute ntr-o sesiune ulterioar cu
suportarea de ctre candidai a c>eltuielilor aferente.
Ar!( $%( :iplomele de licen se eli.ereaz de ctre 4.5.6.# n termen de cel mult ! luni de la data promovrii
examenului. =mpreun cu diplomele de licen# 4.5.6. eli.ereaz i suplimentele de diplom pentru propriii
a.solveni. FEAA pstreaz n ar>iva facultii dosarul a.solventului declarat admis la examenul de licen.
Ar!( $' =n anul universitar !"$,!"' sesiunile de examene de licen sunt8
@esiunea 8 "."%.!"'-."%.!"'
@esiunea !8 (."E.!"'-%."E.!"'
Ar!( $.( @tudenii care au fost n programe Erasmus sau alte tipuri de mo.iliti instituionalizate n semestrul <<
al anului universitar !"$,!"' i au do./ndit calitatea de a.solvent dup data susinerii examenului de licen
al promoiei lor se pot prezenta la examenul de licen n @esiunea !.
A6r/7a! 8n e-in9a C/niliului FEAA -in -a!a -e "'(#%("#$'
De*an:
C/n)( Univ( Dr( Ovi-iu Me;an
PAGINA ( Tele)on 0#56$5%#.303
*mail +,i-re,torat../t.ro
0e1site 2tt3//444../t.ro/
3