Sunteți pe pagina 1din 8

CECCAR Filiala Timis

Nr. 530 / 08.04.2014.


Program pregatire stagiari 2014 anul II
In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si
examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil
autorizat, stagiarii in sistem colectiv (anul II, semestrul I, gr. 1 si 2) sunt invitati in data de
14.05.2014 ora 9,00, la sediul filialei CECCR !imis, situat in !imisoara, str. "oise #icoara,
nr. 21, cu intrare si de pe str. ndrei $aguna, sa depuna in scris si sa sustina raspunsurile la cele
%& exercitii propuse de lectorii ' formatori de stagiu si redate mai (os. In aceeasi zi, de la ora
14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire te)nica, comportament profesional si
doctrina profesionala stagiarii din anul II de stagiu (gr. 1 si 2), indiferent de forma de pregatire.
*a facem cunoscut ca pentru consultatii in vederea rezolvarii exercitiilor primite s'a fixat
data de 07.05.2014 ora 9,00 (anul II, semestrul I, gr. 1 si 2), la sediul filialei CECCR !imis,
situat in !imisoara, str. "oise #icoara, nr. 21, cu intrare si de pe str. ndrei $aguna.
+easemenea in aceeasi zi, de la ora 14,00 sunt programati a efectua cursurile de pregatire
deontologica stagiarii din anul II de stagiu (gr. 1 si 2), indiferent de forma de pregatire.
In baza Adresei CECCAR nr. 764/22.01.2014, in anl 2014, !"alar!a s!m!s#riala a
s#a$iarilor s! or$aniz!aza %on%omi#!n# la #oa#! &ilial!l! CECCAR, as#&!l'
( )!n#r s!m!s#rl I *#o#i anii +! s#a$i, in zil!l! +! samba#a 17 mai 2014 - )roba s%risa si
samba#a 24 mai 2014 )roba orala.
( )!n#r s!m!s#rl II *anii I si II +! s#a$i, in zia +! samba#a 13 +!%!mbri! 2014 - )roba
s%risa si )roba orala.
( )!n#r s!m!s#rl II *anl III +! s#a$i, in zia +! samba#a 18 o%#ombri! 2014 - )roba
s%risa si )roba orala.
/ar#i%i)a la testul semestrial de ealuare #o#i s#a$iarii, in+i&!r!n# +! &orma +!
)r!$a#ir!, %ar! si(a in+!)lini# obli$a#iil! a&!r!n#! s!m!s#rli r!s)!%#i", si anm!'
)ar#i%i)ar!a la or!l! +! )r!$a#ir! #!0ni%a si +!on#olo$i%a, r!zol"ar!a si )r!z!n#ar!a
l%rarilor )ro&!sional!, )r!%m si a%0i#ar!a #a1!i +! s#a$i )!n#r anl in %rs.
In a)li%ar!a ar#. 2 +in !orme priind organi"area si des#asurarea testului semestrial
de ealuare a stagiarilor, s#a$iarii )rim!s% in zia +! 12 mai 2014, )!n#r s!m!s#rl I, si in
zil!l! +! 8 +!%!mbri! 2014 *s#a$iarii anl I si II, si 13 o%#ombri! 2014 *s#a$iarii anl III,,
)!n#r s!m!s#rl II, sbi!%#!l! l%rarilor +! r!zol"a#.
*a reamintim ca pentru acoperirea c)eltuielilor cu organizarea pregatirii in sistem
colectiv se percepe un tarif anual de 1,& euro. -lata se face in lei la cursul de sc)imb leu.euro
comunicat de /#R, din ziua platii. -entru anul acesta termenul de plata este 30.04.2014.
1
2r)a 1 *#o#al 30 !1!r%i#ii, - 33 s#a$iari EC 4 1 s#a$iar CA
5TA2IARI E.C.
1
ANGHEL LOREDANA
2
APOSTU COSMINA
%
ARDELEANU ADINA MIHAELA
0
ARSULESCU (TIMPLARESCU) MARILENA
,
BARBATEI DIANA
1
BERZAVA ALINA
2
BETTENDORF CRISTINA MIHAELA
3
BOBILCA RENATA MARIANA
4
BOGHIANU AMALIA
1&
BOGHICI ADINA MARIA
11
BORCOS LAURA OANA
12
CAZAN RALUCA DENISA
1%
CIOBANU ANDREEA
10
CRETU NADIA RALUCA
1,
CRICOVEAN MIRCEA FLORIN
11
CUZMAN DANA
12
DITA MARIA PAULA
13
FRUGINA (BARBU) NICOLETA MARIA
14
GABRIAN LOREDANA
2&
GAVRILA OANA RAMONA
21
GHIBEA ADINA
22
GHISE MARIA LACRIMA
2%
GIURGIU MARIA
20
HALAS FLORIN NICOLAE
2,
LUCA DIANA RALUCA
21
MANDACHE CIPRIAN
2
22
MARANDUC HILDA
23
MARITAN IRINA SILVIA
24
MAZILU ALEXANDRA CODRUTA
%&
MIHALE MARIA
%1
MIREA SIMONA
%2
MIRZAC DIANA
%%
MIZU DOROTHEEA CORINA
%0
MORARU DOINA
%,
MOVILA LACRAMIOARA IONELA
%1
MUNTEAN ANCA LIDIA
%2
MUSCHICI IULIANA
E1!r%i#ii )ro)s! )!n#r anl II s!m. I
I. Elaborar!a si#a#iilor &inan%iar! *15 !1!r%i#ii,
1. 5n exerci6iul # se efectueaz7 repara6ia capital7 a unui ec)ipament te)nologic al 8ntreprinderii.
Costul repara6iei este de 2.&&& lei 9i este format din:
; c)eltuieli cu consumurile materiale 2.&&& lei<
; c)eltuieli cu salariile %.&&& lei<
; c)eltuieli cu amortizarea 1.,&& lei<
; c)eltuieli cu serviciile prestate de ter6i ,&& lei.
Expertiza te)nic7 atest7 o cre9tere a duratei de utilitate a ec)ipamentului cu % ani. Care este
tratamentul contabil al c)eltuielilor ocazionate de repara6ia capital7, conform I$ 11
=Imobiliz7ri corporale>?
2. Ce prev7de @"A- nr. %.&,,.2&&4 cu privire la contractele de leasing financiar? Exist7
diferen6e fa67 de prevederile I$ 12 =Contracte de leasing>?
3. Care sunt particularit76ile bilan6ului contabil 8ntocmit conform @"A- nr. %&,,.2&&4 8n
reala ie cu Cadrul general IAR$ si I$ 1?
4. Care sunt particularit76ile contului de profit 9i pierdere 8ntocmit conform @"A- nr.
%.&,,.2&&4 8n reala ie cu Cadrul general IAR$ si I$ 1?
5. -e 1&.1&.# s'a primit un avans de la un client 8n sum7 de 1&.&&& lei (din care !* 20B). -e
1,.1&.# s'au vCndut m7rfuri clientului. Aactura cuprinde: pre6 de vCnzare 2&.&&& lei, !* 20B.
Costul de ac)izi6ie a m7rfurilor vCndute este de 13.&&& lei. $olu6ia g7sit7 de contabil este:
3
0111 D B 12.0&&.&&&
2&2 1&.&&&.&&&
0022 2.0&&.&&&
1&2 D %21 13.&&&.&&&
Ce principiu contabil a fost 8nc7lcat? rgumenta6i r7spunsul. Care ar fi fost solu6ia corect7?
3. $e cunosc urm7toarele informa6ii din bilan6ul societ76ii EA la %1.12.# (8n lei): m7rfuri
,&.&&&< rezerve 1.&&&< provizioane pentru deprecierea m7rfurilor ,.&&&< clien6i 0&.&&&< titluri de
participare %.&&& (din care disponibile pentru vCnzare 8n anul urm7tor ,&&)< titluri de plasament
2&.&&& (din care titluri 8n valoare de 1&.&&& sunt utilizate drept garan6ie pentru un credit primit
cu o scaden67 de % ani)< acreditive 2.&&&< c)eltuieli 8n avans 3.&&& (din care anga(ate 8ntr'o
perioad7 mai mare de 1 an 1.&&&)< licen6e ,.&&&< cifra de afaceri 2&&.&&&< venituri 8n avans %.&&&
(din care anga(ate 8ntr'o perioad7 mai mare de 1 an, 2.&&&)< provizioane pentru riscuri 9i
c)eltuieli ,&.&&& (din care cu scaden6a foarte probabil 8n anul urm7tor 2&.&&&)< credite primite de
la b7nci pe termen lung 2&.&&& (din care cu scaden6a 8n anul urm7tor %.&&&)< furnizori 0&.&&&
(din care cu
scaden6a mai mare de un an %.&&&)< conturi la b7nci %&.&&&< credite primate pe termen scurt
4.&&& (din care pentru un credit de %.&&& s'a amCnat scaden6a cu 2 ani, iar decizia a fost luat7
8naintea 8nc)iderii exerci6iului financiar)< salarii datorate 2&.&&&. +etermina6i valoarea activelor
curente 9i a datoriilor necurente conform modelului de bilan6 din I$ 1 =-rezentarea situa6iilor
financiare>.
7. $7 se determine cifra de afaceri net7 conform modelului de cont de profit 9i pierdere conform
@"A- nr. %&,,.2&&4, dac7 se cunosc urm7toarele informa6ii (8n lei):
; venituri din provizioanele pentru riscuri 9i c)eltuieli 1&.&&&<
; venituri din vCnzarea de imobiliz7ri corporale ,&.&&&<
; venituri din vCnzarea de m7rfuri 0&.&&&<
; venituri din vCnzarea de produse finite 3&.&&&<
; venituri din dobCnzi aferente contractelor de leasing financiar ,.&&&<
; venituri din subven6ii pentru investi6ii 2&.&&&<
; venituri din onorarii 9i comisioane 2&.&&&<
; venituri din c)irii ,.&&&<
; venituri din servicii prestate ter6ilor %&.&&&<
; venituri din produc6ia de imobiliz7ri 1&.&&&<
; venituri din dividende 2&.&&&<
; venituri din vCnzarea titlurilor de plasament %&.&&&<
; venituri din subven6ii de exploatare aferente cifrei de afaceri 2&.&&&.
8. $e cunosc urm7toarele informa6ii (8n lei):
; ec)ipamente te)nologice 1&.&&&<
; cifr7 de afaceri 1&&.&&&<
; titluri de participare %&.&&&<
; provizioane pentru riscuri 9i c)eltuieli %&.&&& (din care cu scaden6a foarte probabil 8n anul
urm7tor 1&.&&&)<
; 8mprumut din emisiunea de obliga6iuni ,&.&&& (din care partea cu scaden6a 8n anul urm7tor
1&.&&&)<
; provizioane pentru deprecierea terenurilor 9i construc6iilor 2&.&&&<
; amortizarea ec)ipamentelor te)nologice 2.&&&<
; 8mprumuturi acordate pe termen scurt %,.&&&<
4
; subven6ii pentru investi6ii 1&.&&& (din care 2.&&& vor fi reluate la venituri 8ntr'o perioad7 mai
mare de 1 an)<
; fond comercial ac)izi6ionat 2&.&&&<
; c)eltuieli de dezvoltare ,.&&& (este foarte pu6in probabil7 ob6inerea de avanta(e economice)<
; terenuri 9i construc6ii 2&.&&&<
; c)eltuieli 8n avans 2&.&&& (din care anga(ate 8ntr'o perioad7 mai mare de 1 an ,.&&&)<
; furnizori 0&.&&& (din care cu scaden6a 8ntr'o perioad7 mai mare de 1 an 13.&&&)<
; !* de plat7 2.&&&.
+etermina6i valoarea activelor necurente 9i a datoriilor curente conform modelului de bilan6 din
I$ 1 =-rezentarea situa6iilor financiare>.
9. $e cunosc urm7toarele informa6ii (8n lei):
; 8ncas7ri de la clien6i ,.&&&<
; 8ncas7ri din vCnzarea de titluri de plasament 2&&<
; c)eltuieli cu salariile ,&&<
; pl76i c7tre furnizorii de stocuri 0&&<
; 8ncas7ri din emisiunea de obliga6iuni 2&&<
; 8ncas7ri din vCnzarea de imobiliz7ri corporale 4&&<
; utila(e de6inute 8n leasing financiar 2.&&&<
; 8ncas7ri din credite primite de la b7nci %&&<
; pl76i de dobCnzi 1&&<
; 8ncas7ri de dividende 2&&<
; pl76i c7tre furnizorii de imobiliz7ri 3&&<
; impozit pe profit pl7tit 2,&<
; salarii pl7tite %&&<
; lic)idit76i la 8nceputul anului 1.,&&.
$7 se 8ntocmeasc7 tabloul fluxurilor de trezorerie conform I$ 2.
10. +efini6i caracteristicile calitative ale informa6iei contabile a9a cum sunt ele prezentate 8n
Cadrul general pentru 8ntocmirea 9i prezentarea situa6iilor financiare elaborat de I$/.
11. Care sunt elementele care definesc performan6a financiar7 a 8ntreprinderii 8n viziunea
Cadrului general pentru 8ntocmirea 9i prezentarea situa6iilor financiare elaborat de I$/?
+efini6i aceste elemente 9i explicita6i defini6iile.
12. Ea 1&.&2.#, societatea EA ac)izi6ioneaz7 un stoc de m7rfuri la costul de 1.&&& lei, !*
20B, 8n baza avizului de 8nso6ire. +up7 o s7pt7mCn7 se prime9te factura, iar aceasta cuprinde un
cost de 1.2&& lei, !* 20B.
$7 se contabilizeze ac)izi6ia 9i primirea facturii.
13. Ea 1&.&2.#, societatea EA vinde un stoc de m7rfuri la pre6ul de vCnzare de 1.&&& lei, !*
20B, 8n baza avizului de 8nso6ire< costul m7rfurilor vCndute 3&& lei. +up7 o s7pt7mCn7 se
8ntocme9te 9i se remite clientului factura, iar aceasta cuprinde un pre6 de 1.2&& lei, !* 20B.
$7 se contabilizeze vCnzarea 9i remiterea ulterioar7 a facturii.
14. Ea 1&.&2.#, societatea EA ac)izi6ioneaz7 un stoc de m7rfuri la costul de 1.&&& lei, !*
20B, 8n baza avizului de 8nso6ire. +up7 o s7pt7mCn7 se prime9te factura, iar aceasta cuprinde un
cost de 4&& lei, !* 20B. $7 se contabilizeze ac)izi6ia 9i primirea facturii.
15. Ea 1&.&2.#, societatea EA vinde un stoc de m7rfuri la pre6ul de vCnzare de 1.&&& lei, !*
20B, 8n baza avizului de 8nso6ire< costul m7rfurilor vCndute 3&& lei. +up7 o s7pt7mCn7 se
8ntocme9te 9i se remite clientului factura, iar aceasta cuprinde un pre6 de 4&& lei, !* 20B. $7
se contabilizeze vCnzarea 9i remiterea ulterioar7 a facturii.
5
III. E1)!r#iz! %on#abil! *5 in#r!bari,
1. Ce 8n6elege6i prin calitatea expertizelor contabile?
2. Ce con6ine capitolului I al Raportului de expertizF contabilF ? (Introducere)
3. Care sunt principiile fundamentale ce trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei
contabile?
4. Explica6i principiul confiden6ialitF6ii?
5. @norariile 9i independen6a.
I6. Consl#an#a &is%ala a%or+a#a %on#ribabililor *4 in#r!bari,
1. @ societate comercialF a trimis 8n luna august 8n delega6ie , salaria6i, fiecare cCte , zile.
+iurna acordatF a fost de 3& lei.zi.salariat. C)eltuielile cu transportul sunt de 1,&& lei, iar
c)eltuielile reprezentCnd cazarea sunt de ,.&&& lei. $F se precizeze care este nivelul c)eltuielilor
deductibile 9i care este nivelul c)eltuielilor nedeductibile.
2. @ societate comercialF plFtitoare de impozit pe profit realizeazF 8n primul trimestru al anului
2&&G venituri totale 8n sumF de 1%0,& lei, din care 2%&& lei reprezintF venituri neimpozabile. 5n
aceea9i perioadF, societatea comercialF 8nregistreazF c)eltuieli totale 8n sumF de 42&& lei, din
care 1,2& lei reprezintF c)eltuieli nedeductibile. +etermina6i impozitul pe profit de platF aferent
trrimestrului I al anului 2&&G.
3. @ persoanF fizicF realizeazF 8n luna aprilie 2&&G venituri din salarii la douF locuri de muncF
astfel:
' la locul de muncF de bazF un salariu de 8ncadrare 8n valoare de 1.3&& lei 9i sporuri %&B din
salariul de 8ncadrare<
' la un alt loc de muncF un salariu brut de 4&& lei lunar.
-ersoana are 8n 8ntre6inere % copii minori. +e asemenea, persoana este 8nscrisF 8n sindicat la
primul loc de muncF 9i plFte9te o cotiza6ie de 2& lei lunar. +etermina6i:
impozitul pe venitul din salarii lunar datorat la locul de muncF de bazF<
impozitul pe venitul din salarii lunar datorat la celFlalt loc de muncF.
4. @ persoanF impozabilF 8nregistratF 8n scopuri de taxF conform art. 1,% din Codul fiscal
ac)izi6ioneazF un imobil, 8n valoare de 20&.&&& lei, fFrF !*, 8n anul 2&&2 8n vederea
desfF9urFrii de opera6iuni cu drept de deducere 9i deduce integral taxa pe valoarea adFugatF la
data ac)izi6ionFrii. 5n anul 2&&4 8nc)iriazF 8n 8ntregime imobilul 8n regim de scutire de taxa pe
valoarea adFugatF. 5n ce constF a(ustarea !* 8n acest exemplu?
6I. Tin!r!a %on#abili#a#ii n!i !n#i#a#i *3 !1!r%i#ii,
1. @ societate vinde 8n prezent 1&.&&& de produse, cost variabil unitar 1& lei, pre6 de vCnzare
unitar 12 lei, costuri fixe 1&.&&& lei. +ac7 ar sc7dea pre6ul cu &,, lei, vCnz7rile ar cre9te cu 1&B.
Este decizia acceptabil7?
2. @ societate vinde 8n prezent 1&.&&& de produse, cost variabil unitar 1& lei, pre6 de vCnzare
unitar 12 lei, costuri fixe 1&.&&& lei. +ac7 ar cre9te pre6ul cu &,, lei 9i s'ar investi 8n publicitate
suma de 2.&&& lei, vCnz7rile ar cre9te cu ,&& buc76i. Este decizia acceptabil7?
6
3. Cifra de afaceri a unei societ76i este 8n prezent de 1&&.&&& lei< c)eltuielile variabile
corespondente sunt de 1&.&&& lei, iar c)eltuielile fixe sunt de 2&.&&& lei. Cu cCt va cre9te
procentual rezultatul societ76ii 8n condi6iile cre9terii cu 1&B a cifrei de afaceri (c)eltuielile fixe
vor r7mCne nemodificate)?
6II. Al#! l%rari !&!%#a#! +! !1)!r#ii %on#abili si +! %on#abilii a#oriza#i *3 !1!r%i#ii,
1. +ispune6i de urm7toarele informa6ii: toate ac6iunile filialei au fost ac)izi6ionate cu 0.1&& lei.
*alorile (uste ale activelor ac)izi6ionate 9i ale obliga6iilor preluate sunt urm7toarele: stocuri
1.,&& lei< crean6e 2&& lei< numerar 2.&&& lei< terenuri 9i cl7diri 0.&&& lei< furnizori 1.1&& lei<
8mprumuturi din emisiuni de obliga6iuni 1.,&& lei. u fost efectuate pl76i 8n valoare de 0.2&& lei
pentru ac)izi6ia cl7dirilor. +etermina6i fluxul de numerar provenit din activitatea de investi6ii
conform I$ 2 =$itua6iile fluxurilor de trezorerie>.
2. @ societate care 6ine eviden6a produselor finite la cost standard efectueaz7 urm7toarele opera6ii
8n cursul lunii august:
; consum de materii prime: 2,.&&& u.m.<
; consum de materiale consumabile: ,.&&& u.m.<
; salarii: 1&.&&& u.m.<
; se ob6in produse finite la costul de produc6ie efectiv de 0&.&&& u.m.< costul standard este de
00.&&& u.m.<
; se vCnd produse finite la pre6ul de 1&.&&& u.m., !* 20B, cost standard al produselor finite
vCndute: 22.&&& u.m.<
; sunt acordate gratuit produse finite la cost standard de 11.&&& u.m., !* 20B<
; sunt utilizate produse finite pentru ac6iuni de protocol la cost standard de 11.&&& u.m.
$oldul ini6ial al contului %0, =-roduse finite> este ,.&&& u.m., iar soldul ini6ial al contului %03
este 1.&&& u.m. (8n negru). Ea sfCr9itul anului valoarea realizabil7 net7 a produselor finite este de
0.&&& u.m.
Cerin6e:
a) Efectua6i 8nregistr7rile contabile corespunz7toare conform @"A- nr. 1.2,2.2&&,.
b) Calcula6i valoarea la care sunt prezentate 8n bilan6 produsele finite.
c) Calcula6i cifra de afaceri 9i rezultatul din exploatare.
3. $ocietatea EA ac)izi6ioneaz7 la &1.&1.# un ec)ipament la un pre6 de 0&.&&& lei< c)eltuielile
de transport incluse 8n factur7 sunt de 0.&&& lei, !* 20B. EA estimeaz7 o durat7 de utilitate
de 2& ani 9i o valoare rezidual7 de 0.&&& lei pentru ec)ipament. Ea sfCr9itul exerci6iului #,
deoarece exist7 indicii de depreciere, ec)ipamentul este testat pentru depreciere, valoarea
recuperabil7 determinat7 fiind de %3.&&& lei. Ea &1.&2.#H1 managementul 8ntocme9te un plan de
vCnzare a ec)ipamentului 9i 8ntreprinde ac6iuni pentru a g7si un cump7r7tor. ctivul necurent
este clasificat ca disponibil pentru vCnzare. *aloarea (ust7 a ec)ipamentului este de %3.&&& lei,
iar c)eltuielile ocazionate de vCnzare sunt estimate la %.&&& lei. *Cnzarea este estimate s7 aib7
loc peste 1 luni. Ea sfCr9itul exerci6iului #H1 valoarea (ust7 minus c)eltuielile de cesiune este de
%0.&&& lei.
a) Care sunt 8nregistr7rile efectuate de EA, 9tiind c7 aceasta aplic7 normele IAR$?
b) Ce 8nregistrare ar fi efectuat7 dac7 la %1.12.#H1 valoarea (ust7 minus c)eltuielile de cesiune ar
fi estimat7 la 0,.&&& lei?
7
Director executiv, Sef birou administrativ,
ec. Ignea Nicoae ec. !asca "ucian
#