Sunteți pe pagina 1din 3

|.

DATL DL |DLNT|P|CAPL A PLPSOANL| |MPOZA8|LL NL|NPLG|STPATL |N SCOPUP| DL TvA


Cod de ldentlflcare flscal
Denumlre / Nume, Prenume
1ude( Localltate Strada Numr 8loc Scara
Ap. Cod po;tal Sector Telefon Pax L-mall
Cod l4.l3.0l.02/lb
ANLXA nr.2
Numr de inreglstrare ca operator de date cu caracter personal 759
Sub sanc(lunlle apllcate faptel de fals in acte publlce, declar c datele dln aceast declara(le sunt corecte ;l complete.
Nume, Prenume:
Punc(la:
Semntura ;l ;tamplla
Cod CALN al actlvlt(ll prlnclpale
||. DATL DL |DLNT|P|CAPL A |MPUTLPN|C|TULU|
Denumlre / Nume, Prenume
Cod de ldentlflcare flscal
|||. C|PPA DL APACLP|
Clfra de afacerl reallzat la flnele anulul de raportare (lel)
|v. L|vPP| DL 8UNUP| 5| PPLSTP| DL SLPv|C|| CTPL :
valoare
l. Persoane inreglstrate in scopurl de TvA
2. Persoane neinreglstrate in scopurl de TvA
Nr. inreglstrare:
Data:
Loc rezervat organulul flscal
v. ACH|Z|||| DL LA :
valoare TvA
l. Persoane inreglstrate in scopurl de TvA
2. Persoane neinreglstrate in scopurl de TvA XXXXXXXXXX
-lel-
-lel-
1ude( Localltate Strada Numr 8loc Scara
Ap. Cod po;tal Sector Telefon Pax L-mall
DomiciIiuI fiscaI
Nr. act imputernlclre Data
DomiciIiuI fiscaI
392
DECLARA|IE INFORMATIV
PRIVIND LIVRRILE DE BUNURI,
PRESTRILE DE SERVICII $I ACHIZI|IILE
EFECTUATE N ANUL
INSTRUCIUNI
pentrucompletareaformularului(392B)
"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciiiachiziiile
efectuatenanul...."

Formularul"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciii
achiziiileefectuatenanul...."secompleteazdectrepersoaneleimpozabilecare,ladata
de 31 decembrie a anului de referin, respectiv a anului pentru care se depune acest
formular, nu erau nregistrate n scopuri de TVA, potrivit dispoziiilor art.153 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a cror cifr de
afaceri realizat la acea dat, excluznd veniturile obinute din vnzarea de bilete de
transportinternaionalrutierdepersoane,esteinferioarsumeide220.000lei.
Nu se depune acest formular n situaia n care persoanele impozabile nu au
desfuratnanuldereferinlivrridebunuriiprestrideserviciininteriorulriii/sau
achiziiiefectuatedinar.
Formularul"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciii
achiziiile efectuate n anul...." se depune la organul fiscal competent, pn la data de 25
februarie,inclusiv,aanuluiurmtorceluideraportare.
Formularul"Declaraieinformativprivindlivrriledebunuri,prestriledeserviciii
achiziiileefectuatenanul...."sedepune,nformatelectronic,astfel:
laregistraturaorganuluifiscalcompetent;
lapot,prinscrisoarerecomandat.
Formatul electronic depus pe suport electronic va fi nsoit de formularul editat de
persoana impozabil cu ajutorul programului de asisten, semnat i tampilat, conform
legii.
Formularulseediteazndouexemplare:
1exemplarsedepunelaunitateafiscal,mpreuncusuportulelectronic;
1exemplarsepstreazdectrepersoanaimpozabil.
Formatul electronic al formularului "Declaraie informativ privind livrrile de
bunuri, prestrile de servicii i achiziiile efectuate n anul...." se obine prin folosirea
programuluideasisten.
Programul de asisten este pus la dispoziia contribuabililor gratuit de unitile
fiscalesaupoatefidescrcatdepesiteulMinisteruluiFinanelorPublice,portalulAgeniei
NaionaledeAdministrareFiscal.
Completareaformularuluisefaceastfel:
Seciunea Date de identificare a persoanei impozabile nenregistrate n scopuri de
TVA
Caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz prin nscrierea codului de
identificarefiscalalpersoaneiimpozabile,valabillafineleanuluidereferin.
nscriereacifrelorncasetsefacecualiniereladreapta.
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaz cu denumirea persoanei
juridice, asociaiei sau a entitii fr personalitate juridic, ori cu numele i prenumele
persoaneifizice,dupcaz.
Caseta Domiciliul fiscal se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal
(sediulsocial,sediulsaudomiciliulfiscal,dupcaz,alpersoaneiimpozabile).
SeciuneaDatedeidentificareamputernicitului
Secompleteazdoarncazulncaredepunereadeclaraieiinformativeserealizeaz
printrun mputernicit desemnat ncondiiile art. 18 din Ordonana Guvernului nr.92/2003
privindCoduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
Denumirea/ Nume, prenume se nscriu denumirea/numele i prenumele
persoaneiimpozabilecareafostmputernicitdepersoanaimpozabil;
Cod de identificare fiscal se nscrie codul de identificare fiscal al persoanei
mputernicite;
Domiciliul fiscal se nscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al
mputernicituluidesemnat;
Nr. act mputernicire i data se nscriu datele privind numrul i data actului de
mputernicire.
Seciunea"Cifradeafaceri"
Se nscrie cifra de afaceri realizat la finele anului de raportare, care trebuie s fie
inferioarsumeide220.000lei.
Seciunea"Livrridebunuriiprestrideserviciictre:"
Operaiunile care fac obiectul acestei notificri sunt livrrile de bunuri/prestrile de
serviciininteriorulrii.
Rndul 1 Coloana Valoare se completeaz cu baza de impozitare nscris n
Jurnalul pentru vnzri, pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate ctre
persoanelenregistratenscopurideTVA.
Rndul 2 Coloana Valoare se completeaz cu baza de impozitare nscris n
Jurnalul pentru vnzri, pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii efectuate ctre
persoanenenregistratenscopurideTVA.

SeciuneaAchiziiidela:
Operaiunilecarefacobiectulacesteinotificrisuntachiziiileefectuatedinar.
Rndul 1 Coloana Valoare se completeaz cu baza de impozitare nscris n
Jurnalulpentrucumprri,pentruachiziiiefectuatedelapersoanenregistratenscopuri
deTVA.
Rndul 1 Coloana TVA se completeaz cu valoarea TVA nscris n Jurnalul
pentrucumprri,pentruachiziiileefectuatedelapersoanenregistratenscopurideTVA.
Rndul2ColoanaValoaresecompleteazbazadeimpozitarenscrisnJurnalul
pentru cumprri, pentru achiziii efectuate de la persoane nenregistrate n scopuri de
TVA.
Rndul2ColoanaTVAnusecompleteaz.