Sunteți pe pagina 1din 14

LEGE Nr.

650 din 7 decembrie 2002


pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produelor !i
erviciilor de pia"
E#$%EN%& '()L(#EN%*L
'*+L$,(%- .N& #ON$%O)*L O/$,$(L N). 901 din 06 decembrie 2002
'arlamentul )om2niei adopt" prezenta le3e.
ART. 1
4e aprob" Ordonana Guvernului nr. 99 din 29 au3ut 2000 privind comercializarea
produelor !i erviciilor de pia"5 adoptat" 6n temeiul art. 0 lit. , pct. 2 din Le3ea nr. 025/2000
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane !i publicat" 6n #onitorul O7icial al
)om2niei5 'artea $5 nr. 121 din 0 eptembrie 20005 cu urm"toarele modi7ic"ri !i complet"ri&
0. (rticolul 0 va avea urm"torul cuprin&
'rezenta ordonan" tabile!te principiile 3enerale privind de7"!urarea activit"ii comerciale
!i urm"re!te dezvoltarea reelei de ditribuie a produelor !i erviciilor de pia"5 cu
repectarea principiilor liberei concurene5 proteciei vieii5 "n"t"ii5 ecurit"ii !i intereelor
economice ale conumatorilor5 precum !i a mediului.

ART. 2
a8 in7ormarea corect" !i prote9area intereelor conumatorilor5 precum !i poibilitatea
ai3ur"rii produelor !i erviciilor de pia" 6n zonele de vecin"tate ale acetora:
b8 promovarea diverelor tipuri de reele de ditribuie !i 7orme de v2nzare:
c8 timularea dezvolt"rii 6ntreprinderilor mici !i mi9locii cu activitate de comercializare a
produelor !i erviciilor de pia":
d8 uinerea !i ocrotirea activit"ii comerciale !i de pret"ri de ervicii de pia" 6n zonele
de7avorizate.;
<. (lineatul =08 !i literele a85 d85 >85 i8 !i 98 ale alineatului =<8 ale articolului < vor avea
urm"torul cuprin&
ART. 3
=08 'rezenta ordonan" re3lementeaz" activit"ile din ectorul comercial !i al erviciilor de
pia" privind cerinele neceare de7"!ur"rii acetor activit"i5 tructurile de v2nzare5 practicile
comerciale !i re3ulile 3enerale de comercializare5 precum !i anciunile 6n caz de nerepectare
a prevederilor aceteia.
a8 produele medicamentoae5 dipozitivele medicale:
b8 bunurile din producia proprie a me!te!u3arilor individuali v2ndute la locurile de
producie:
c8 m"r7urile v2ndute c"tre vizitatori5 6n cadrul 7etivalurilor5 t2r3urilor5 aloanelor au al
altor mani7et"ri e?poziionale5 cu condiia ca acetea " 7ac" obiectul mani7et"rilor
repective:
d8 produele con7icate !i valori7icate con7orm dipoziiilor le3ale 6n vi3oare:
e8 produele !i erviciile de pia" re3lementate prin acte normative peciale.


ART. 4
.n 6neleul prezentei ordonane5 urm"torii termeni e de7inec at7el&
a8 conumator @ orice peroan" 7izic" au 3rup de peroane 7izice contituite 6n aociaii5
care cump"r"5 dob2nde!te5 utilizeaz" ori conum" produe au ervicii 6n a7ara activit"ii
pro7eionale:
0
b8 comerciant @ peroana 7izic" au 9uridic" autorizat" " de7"!oare activit"i de
comercializare a produelor !i erviciilor de pia":
c8 comer cu ridicata/de 3ro @ activitatea de7"!urat" de comercianii care cump"r" produe
6n cantit"i mari 6n copul rev2nz"rii acetora 6n cantit"i mai mici altor comerciani au
utilizatori pro7eionali !i colectivi:
d8 comer cu am"nuntul/de detail @ activitatea de7"!urat" de comercianii care v2nd
produe5 de re3ul"5 direct conumatorilor pentru uzul peronal al acetora:
e8 comer de 3ro ca> and carrA/7orm" de comer cu autoervire pe baz" de le3itimaie de
acce @ activitatea de7"!urat" de comercianii care v2nd m"r7uri prin itemul de autoervire
c"tre peroane 9uridice au peroane 7izice autorizate !i aociaii 7amiliale autorizate con7orm
le3ii5 6nre3itrate 6n baza de date a v2nz"torului5 6n copul rev2nz"rii !i/au prelucr"rii5 precum
!i al utiliz"rii acetora ca produe conumabile:
78 comer ambulant @ activitatea de comercializare cu am"nuntul realizat" prin trecere dintr@
un loc 6n altul5 6n rulote mobile5 tanduri mobile5 c>io!curi mobile au 6n ve>icule pecial
amena9ate:
38 erviciu de alimentaie public" @ activitatea de pre3"tire5 preparare5 prezentare !i ervire a
produelor !i a b"uturilor pentru conumul acetora 6n unit"i pecializate au la
domiciliul/locul de munc" al conumatorilor:
>8 e?erciiu comercial @ una au mai multe activit"i de comercializare cu ridicata5 cu
am"nuntul5 de tip ca> and carrA5 de alimentaie public"5 precum !i a erviciilor de7"!urate de
un comerciant. Obiectul activit"ilor de comercializare 6l contituie produele !i erviciile
cuprine 6n ane?a nr. < la prezenta ordonan":
i8 erviciu de pia" @ orice aciune au pretaie care 7ace obiectul v2nz"rii@cump"r"rii pe
pia" !i care nu are drept conecin" tran7erul propriet"ii aupra unui bun corporal5 e7ectuat"
6n copul ati7acerii unor neceit"i ale conumatorilor:
98 tructur" de v2nzare @ paiul de de7"!urare a unuia au mai multor e?erciii comerciale:
B8 upra7a" de v2nzare @ upra7a" detinat" acceului conumatorilor pentru ac>iziionarea
produului/erviciului5 e?punerii produelor o7erite5 pl"ii acetora !i circulaiei peronalului
an3a9at pentru derularea activit"ii. Nu contituie upra7ee de v2nzare cele detinate
depozit"rii !i p"tr"rii m"r7urilor5 produciei5 birourilor !i ane?elor:
l8 tructur" de v2nzare cu upra7a" mic" @ tructur" de v2nzare av2nd o upra7a" de
v2nzare de p2n" la 100 mp incluiv:
m8 tructur" de v2nzare cu upra7a" medie @ tructur" de v2nzare av2nd o upra7a" de
v2nzare cuprin" 6ntre 100 @ 0.000 mp incluiv:
n8 tructur" de v2nzare cu upra7a" mare @ tructur" de v2nzare av2nd o upra7a" de
v2nzare mai mare de 0.000 mp:
o8 centru comercial @ tructura de v2nzare cu upra7a" medie au mare 6n care e de7"!oar"
activit"i de comercializare cu am"nuntul de produe5 ervicii de pia" !i de alimentaie
public"5 ce utilizeaz" o in7ratructur" comun" !i utilit"i adecvate. 4upra7aa de v2nzare a unui
centru comercial ete rezultat" din uma upra7eelor de v2nzare cu am"nuntul de produe !i
ervicii de pia" !i de alimentaie public" cuprine 6n aceta:
p8 comer 6n zone publice @ activitatea de comercializare a produelor !i erviciilor5
de7"!urat" permanent au ezonier 6n piee5 t2r3uri5 oboare5 paa9e publice5 porturi5
aeroporturi5 3"ri5 auto3"ri5 drumuri publice !i tr"zi au orice zon" de alt" natur" detinat"
7oloinei publice.

ART. 5

2
=08 Orice e?erciiu comercial e de7"!oar" numai de c"tre comerciani autorizai 6n
condiiile le3ii.
=28 E?ercitarea de activit"i comerciale cu produe din ectorul alimentar !i de alimentaie
public" neceit" cuno!tine de pecialitate !i e e7ectueaz" cu peronal cali7icat5 con7orm
normelor de aplicare a prezentei ordonane.
=<8 .n termen de un an de la data intr"rii 6n vi3oare a prezentei ordonane5 peronalul
an3a9at 6n e7ectuarea de activit"i comerciale cu produe din ectorul alimentar !i de
alimentaie public" va trebui " 6ndeplineac" una dintre urm"toarele cerine pro7eionale&
a8 " 7i abolvit un cur de pecialitate pentru comercializarea produelor alimentare !i/au
de alimentaie public"5 or3anizat con7orm le3ilaiei 6n vi3oare:
b8 " 7i de7"!urat cel puin 2 ani de activitate pro7eional" de comercializare de produe
alimentare !i/au de alimentaie public" !i " 7i abolvit un cur de noiuni 7undamentale de
i3ien"5 or3anizat 6n con7ormitate cu dipoziiile le3ale 6n vi3oare.

ART. 6

=08 ,omerul 6n zone publice e de7"!oar" 6n tructuri de v2nzare cu ediu 7i? au
ambulant.
=28 E?ercitarea activit"ii de comercializare 6n zone publice ete upu" acordului
autorit"ilor adminitraiilor publice locale au ale ectoarelor municipiului +ucure!ti5 dup"
caz5 cu repectarea re3ulamentelor proprii ale acetora !i a planurilor de urbanim.
=<8 'revederile alin. =28 e aplic" !i 6n cazul tran7erului5 mut"rii au e?tinderii unui
e?erciiu comercial5 precum !i 6n cazul modi7ic"rilor adue tructurii de v2nzare.
C. (rticolele 75 C !i 9 e abro3".
9. Dup" articolul C e introduce articolul CE0 cu urm"torul cuprin&

ART. 8^1

(cordul prev"zut la art. 6 alin. =28 nu e elibereaz" 6n urm"toarele cazuri&
a8 contravine planului 3eneral de dezvoltare urban" !i criteriilor 3enerale privind
determinarea zonelor !i locurilor de v2nzare din localit"i:
b8 aduce pre9udicii paiilor a7late 6n incinta au 6n apropierea unor cl"diri de valoare
ar>itectonic" deoebit" ori cu valoare de patrimoniu:
c8 e?erciiul comercial e 7ace 6n paii improvizate:
d8 e 6ncalc" dipoziiile prezentei ordonane.

ART. 10

4tructurile de v2nzare cu am"nuntul !i cele 6n care e preteaz" ervicii de pia" pot 7i
dec>ie publicului 6n toate zilele "pt"m2nii. /iecare comerciant 6!i tabile!te orarul de
7uncionare cu repectarea prevederilor 6ncrie 6n le3ilaia muncii !i cu condiia repect"rii
re3lement"rilor 6n vi3oare privind lini!tea !i ordinea public" !i 6n con7ormitate cu olicit"rile
autorit"ilor adminitraiei publice locale privind continuitatea unor activit"i comerciale au
de pret"ri de ervicii5 6n 7uncie de neceit"ile conumatorilor.

ART. 11
Orarul de 7uncionare e a7i!eaz" la intrarea 6n unitate5 6n mod vizibil din e?terior5
comerciantul 7iind obli3at " ai3ure repectarea acetuia.


<
ART. 12
4tructurile de v2nzare cu am"nuntul din ectorul alimentar nu pot 7i 6nc>ie mai mult
de dou" zile conecutive5 cu e?cepia unor cauze obiective de ne7uncionare.

ART. 13

(utorit"ile adminitraiei publice ai3ur" dezvoltarea armonioa" a reelei !i tipurilor de
ditribuie !i promovarea 6ntreprinderilor mici !i mi9locii cu activitate de comercializare a
produelor !i erviciilor de pia".
01. Literele a85 b85 e85 78 !i >8 ale alineatului =085 litera b8 a alineatului =285 literele a8 !i d8 ale
alineatului =58 !i alineatul =68 ale articolului 01 vor avea urm"torul cuprin&
;a8 pri9inirea cre"rii unei reele de ditribuie care " ai3ure ervicii de calitate
conumatorilor !i care " r"pund" neceit"ilor de conum ale acetora !i marcarea aceteia 6n
documentaiile de urbanim 6ntocmite:
b8 dezvoltarea armonioa" a reelei !i tipurilor de ditribuie cu repectarea principiului
liberei concurene:
e8 dezvoltarea !i revi3orarea reelei de ditribuie 6n zonele montane5 rurale !i de7avorizate
!i uinerea cre"rii de ervicii de pia" 6n acete zone:
78 timularea dezvolt"rii 6ntreprinderilor mici !i mi9locii cu activitate comercial" 6n copul
cre!terii competitivit"ii acetora !i 3radului de ocupare a 7orei de munc": >8 repectarea
le3ilaiei 6n vi3oare din domeniul urbanimului pentru tructurile de v2nzare !i de pret"ri de
ervicii de pia".
b8 modului de 6ncadrare a upra7eelor tructurilor de v2nzare pentru prote9area lucr"rilor de
art"5 a edi7iciilor cu valoare ar>itectonic"5 itoric" au ar>eolo3ic"5 precum !i a mediului 6n
centrele itorice !i 6n localit"ile de intere turitic:
a8 criteriile 3enerale ce trebuie repectate 6n determinarea zonelor !i amplaamentelor
tructurilor de v2nzare din localit"i:
d8 criteriile de atribuire a amplaamentelor tructurilor de v2nzare:
=68 .n copul promov"rii !i prote9"rii activit"ii comerciale 6n zonele peri7erice ale ora!elor5
precum !i 6n zonele rurale5 montane au de7avorizate5 autorit"ile adminitraiei publice locale5
prin >ot"r2ri ale coniliilor locale5 pot acorda5 6n condiiile le3ii5 6nleniri la plata impozitelor
!i ta?elor datorate bu3etelor locale.

ART. 15

'entru zone au edi7icii cu valoare ar>itectonic"5 itoric" au ar>eolo3ic" !i pentru zone
turitice5 autorit"ile adminitraiei publice locale pot acorda5 6n limita competenelor le3ale5
7acilit"i 7inanciare comercianilor care contribuie prin e7ort propriu la reabilitarea au la
retaurarea acetora.

ART. 16

=08 (utorit"ile adminitraiei publice5 camerele de comer !i indutrie !i ociet"ile
comerciale5 precum !i alte peroane 7izice au 9uridice intereate pot " or3anizeze cururi de
pre3"tire !i per7ecionare pro7eional" 6n domeniul comercializ"rii produelor !i erviciilor de
pia" prev"zute 6n ane?a nr. <5 cu condiia ca acetea " 7ie autorizate con7orm le3ilaiei 6n
vi3oare.
1
=28 ,urul pro7eional va conine ca obiecte de tudiu materii adecvate pentru a 3aranta
6nu!irea normelor !i re3lement"rilor cu privire la "n"tatea5 ecuritatea !i in7ormarea
conumatorilor5 la comercializarea produelor !i erviciilor de pia"5 precum !i 6nu!irea
noiunilor 7undamentale de i3ien".
07. (rticolul 07 e abro3".
0C. Dup" articolul 075 e introduce articolul 07E0 cu urm"torul cuprin&

ART. 17^1
E?aminarea !i avizarea implant"rii tructurilor de v2nzare cu upra7a" mare e vor realiza
pe baza criteriilor elaborate de c"tre miniterul cu atribuii 6n domeniul comerului interior.

ART. 18

'rin v2nz"ri cu pre redu5 6n enul prezentei ordonane5 e 6nele3e&
a8 v2nz"ri de lic>idare:
b8 v2nz"ri de oldare:
c8 v2nz"ri e7ectuate 6n tructuri de v2nzare denumite ma3azin de 7abric" au depozit de
7abric":
d8 v2nz"ri promoionale:
e8 v2nz"ri ale produelor detinate ati7acerii unor nevoi ocazionale ale conumatorului5
dup" ce evenimentul a trecut !i ete evident c" produele repective nu mai pot 7i v2ndute 6n
condiii comerciale normale:
78 v2nz"ri ale produelor care 6ntr@o perioad" de < luni de la aprovizionare nu au 7ot
v2ndute:
38 v2nz"ri accelerate ale produelor uceptibile de o deteriorare rapid" au a c"ror
conervare nu mai poate 7i ai3urat" p2n" la limita termenului de valabilitate:
>8 v2nzarea unui produ la un pre aliniat la cel le3al practicat de ceilali comerciani din
aceea!i zon" comercial"5 pentru acela!i produ5 determinat de mediul concurenial:
i8 v2nzarea produelor cu caracteritici identice5 ale c"ror preuri de reaprovizionare @au
diminuat.

ART. 19

Ete interzi oric"rui comerciant " o7ere au " v2nd" produe 6n pierdere5 cu e?cepia
ituaiilor prev"zute la art. 0C lit. a8 @ c85 e8 @ i85 precum !i 6n cazul produelor a7late 6n pac>ete
de ervicii. 'rin v2nzare 6n pierdere5 6n enul prezentei ordonane5 e 6nele3e orice v2nzare la
un pre e3al au in7erior cotului de ac>iziie5 at7el cum aceta ete de7init 6n re3lement"rile
le3ale 6n vi3oare.
20. Literele a85 b85 d85 e8 !i 38 ale articolului 20 vor avea urm"torul cuprin&
a8 6ncetarea de7initiv" a activit"ii comerciantului5 incluiv 6n cazul c>imb"rii
proprietarului5 c>iria!ului5 locatarului au mandatarului5 dup" caz5 care e?ploateaz" tructura
de v2nzare5 cu e?cepia cazurilor 6n care aceata ete v2ndut"5 cedat" au 6nc>iriat" unei
peroane 9uridice adminitrate de vec>iul proprietar =utilizator8 au 6n care aceta ete
acionar:
b8 6ncetarea din proprie iniiativ" a activit"ii comerciantului 6n tructura de v2nzare
repectiv" au ca urmare a anul"rii contractului de 6nc>iriere5 locaie au mandat5 6n baza unei
>ot"r2ri 9udec"tore!ti r"mae de7initive au 6n baza unei >ot"r2ri 9udec"tore!ti de evacuare
ilit":
d8 c>imbarea pro7ilului tructurii de v2nzare5 upendarea au 6nlocuirea unei activit"i
comerciale de7"!urate 6n acea tructur":
5
e8 modi7icarea condiiilor de e?ploatare a upra7eei de v2nzare5 dac" lucr"rile de
tran7ormare !i amena9are dep"!ec <0 de zile !i unt e7ectuate 6n interiorul aceteia5 tructura
de v2nzare 7iind 6nc>i" 6n toat" aceat" perioad"5 au modi7icarea condiiilor de e?ercitare a
activit"ii 6n cazul 6nc>eierii ori anul"rii unui contract de ditribuie av2nd o clauz" de
aprovizionare e?cluiv":
38 deteriorarea 3rav"5 din cauza unor calamit"i au acte de vandalim5 a unei p"ri au5
dup" caz5 a 6ntre3ului toc de produe5 e?cluiv cele alimentare.

ART. 21

=08 F2nz"rile de lic>idare unt upue noti7ic"rii 6n baza unui inventar detaliat al m"r7urilor
de lic>idat 6ntocmit de comerciant5 care ete obli3at " 9uti7ice cu documente le3ale
proveniena produelor repective. Noti7icarea e 7ace la prim"ria localit"ii 6n a c"rei raz"
teritorial" ete amplaat" tructura de v2nzare au5 dup" caz5 la prim"riile ectoarelor
municipiului +ucure!ti5 cu cel puin 05 zile 6nainte de 6nceperea v2nz"rilor de lic>idare 6n
ituaiile prev"zute la art. 20 lit. a85 d8 !i e8 !i cu cel puin 5 zile 6nainte de 6nceperea
v2nz"rilor de lic>idare 6n ituaiile prev"zute la art. 20 lit. b85 c85 78 !i 38. 'erioada pentru care
e noti7ic" v2nz"rile de lic>idare ete de ma?imum&
a8 90 de zile pe an pentru cazurile prev"zute la art. 20 lit. a8 !i 78:
b8 60 de zile pe an pentru cazurile prev"zute la art. 20 lit. b85 d85 e8 !i 38:
c8 05 zile pe an pentru cazurile prev"zute la art. 20 lit. c8.
=28 La cererea or3anelor de control abilitate comerciantul ete obli3at " 9uti7ice cu
documente le3ale ituaia care a motivat v2nzarea de lic>idare5 6n termen de ma?imum 00 zile
de la 7inalizarea operaiunilor de lic>idare pentru ituaiile prev"zute la art. 20 lit. a8 @ d85 78 !i
38 !i5 repectiv5 de ma?imum 15 de zile 6n cazul ituaiilor prev"zute la art. 20 lit. e8.
=<8 Orice anun au alt" 7orm" de publicitate privind v2nzarea de lic>idare trebuie "
peci7ice 6n mod obli3atoriu data de debut a v2nz"rii !i durata aceteia5 precum !i ortimentul
de m"r7uri upu v2nz"rii de lic>idare5 6n cazul 6n care operaiunea nu e re7er" la totalitatea
produelor din tructura de v2nzare.

ART. 22
=08 'e durata v2nz"rilor de lic>idare e pot lic>ida numai produele 6ncrie 6n lita de
inventar a7erent" noti7ic"rii !i a7late 6n tocul unit"ii comerciale la data depunerii/tranmiterii
noti7ic"rii. 4tocul ete 7ormat din produele e?pue 6n paiile detinate v2nz"rii !i cele a7late
6n depozitele tructurii de v2nzare: produele deinute 6n antrepozite !i/au 6n depozite ituate
6n a7ara tructurii de v2nzare pentru care a 7ot 7"cut" noti7icarea nu intr" 6n componena
tocului de lic>idat.
=28 'ot 7ace obiectul v2nz"rilor de lic>idare numai produele care 7ac parte din tocul
tructurii de v2nzare !i a c"ror contravaloare a 7ot ac>itat" de comerciant la data
depunerii/tranmiterii noti7ic"rii au a emiterii >ot"r2rii 9udec"tore!ti prev"zute la art. 20 lit.
b8 au la data evenimentelor prev"zute la art. 20 lit. 38.

ART. 24

F2nzarea de oldare ete orice v2nzare 6noit" au precedat" de publicitate !i anunat" ub
denumirea GGoldare/old"ri/olduriHH !i care5 printr@o reducere de preuri5 are ca e7ect
v2nzarea accelerat" a tocului de m"r7uri ezoniere dintr@o tructur" de v2nzare cu am"nuntul.

ART. 25
6

F2nz"rile de oldare e pot e7ectua numai 6n curul a dou" perioade pe an5 cu o durat"
ma?im" de c2te 15 de zile 7iecare5 cu condiia ca produele propue pentru oldare " 7ie
ac>itate 7urnizorului de c"tre comerciant cu cel puin <0 de zile 6naintea datei de debut a
perioadei de v2nz"ri de oldare !i o7erite pre v2nzare 6n mod obi!nuit 6naintea acetei date.

ART. 26

4tocul de produe propu pentru oldare trebuie " 7ie contituit 6n prealabil 6n tructura de
v2nzare repectiv"5 6n paiile de v2nzare !i depozitele tructurii de v2nzare5 precum !i5 dup"
caz5 6n unul au mai multe depozite ale comerciantului5 cu cel puin 05 zile 6nainte de data de
debut a v2nz"rii de oldare5 !i nu va 7i re6nnoit dup" contituire au 6n curul v2nz"rilor de
oldare.

ART. 27
F2nzarea de oldare trebuie " aib" loc 6n tructurile de v2nzare 6n care produele
repective erau v2ndute 6n mod obi!nuit.

ART. 28

Documentele le3ale 9uti7icative care atet" c" tocul de produe propu pentru oldare a
7ot contituit cu cel puin 05 zile 6nainte de data de debut a v2nz"rii de oldare !i ac>itat cu
cel puin <0 de zile 6nainte de aceat" dat" vor 7i p"trate pentru a putea 7i prezentate5 ori de
c2te ori ete nevoie5 or3anelor de control abilitate. Dovada ac>it"rii contravalorii produelor
upue v2nz"rii de oldare rezult" din e?aminarea actelor contabile.;
29. Litera b8 a alineatului =08 al articolului 29 va avea urm"torul cuprin&
b8 perioada 0 au3ut @ <0 octombrie incluiv5 pentru produele de prim"var"@var".;
<0. (lineatul =28 al articolului <0 va avea urm"torul cuprin&
;=28 Orice anun au alt" 7orm" de publicitate privind oldarea trebuie " peci7ice
obli3atoriu data de debut a v2nz"rii de oldare !i durata aceteia5 precum !i ortimentul de
m"r7uri upu old"rii 6n cazul 6n care operaiunea de oldare nu e re7er" la totalitatea
produelor din tructura de v2nzare.;

ART. 31

F2nz"rile e7ectuate 6n tructuri denumite ma3azin de 7abric" au depozit de 7abric" unt
v2nz"rile din producia proprie5 e7ectuate direct conumatorilor de c"tre produc"tori5 ace!tia
6ndeplinind obli3aiile ce revin oric"rui comerciant care de7"!oar" comer cu am"nuntul.
F2nz"rile cu pre redu prin ma3azin au depozit de 7abric" nu unt upue noti7ic"rii.

ART. 32

.n cadrul v2nz"rilor de7inite la art. <05 cu e?cepia produelor alimentare5 produc"torii pot
practica v2nz"ri cu pre redu pentru acea parte din producia lor care 6ndepline!te urm"toarele
condiii aupra c"rora conumatorii au 7ot in7ormai&
a8 nu a 7ot anterior o7erit" pre v2nzare din cauza de7ectelor de 7abricaie:
b8 7ace obiectul retururilor din reeaua comercial":
c8 reprezint" tocul din producia ezonului anterior r"ma nev2ndut.


7
ART. 34
=08 .n enul prezentei ordonane5 v2nz"rile promoionale unt v2nz"rile cu
am"nuntul/v2nz"rile ca> and carrA/pret"rile de ervicii de pia" care pot avea loc 6n orice
perioad" a anului5 7"r" " 7ac" obiectul noti7ic"rii5 cu condiia ca&
a8 " nu 7ie e7ectuat" 6n pierdere:
b8 " e re7ere la produe diponibile au reaprovizionabile5 precum !i la ervicii v2ndute
ori5 dup" caz5 pretate 6n mod curent:
c8 produele !i erviciile promovate trebuie " e?ite la v2nzare pe durata 6ntre3ii perioade
anunate a v2nz"rilor promoionale au comerciantul va in7orma conumatorii c" o7erta ete
valabil" numai 6n limita tocului diponibil.
=28 .n enul prezentei ordonane5 nu unt coniderate v2nz"ri promoionale&
a8 aciunile de promovare e7ectuate de produc"tori:
b8 aciunile de lanare de produe/ervicii noi pe pia".;
<1. 'artea introductiv" !i literele a8 !i d8 ale alineatului =08 al articolului <5 vor avea
urm"torul cuprin&

ART. 35

=08 F2nz"rile cu pre redu prev"zute la art. 0C5 at7el cum unt de7inite de prezenta
ordonan"5 atunci c2nd conumatorii unt anunai depre o reducere de preuri care comport"
o comparaie e?primat" 6n ci7re5 unt upue urm"toarelor re3uli de 7i?are !i publicitate a
preurilor&
a8 Orice comerciant care anun" o reducere de pre trebuie " o raporteze la preul de
re7erin" practicat 6n acela!i paiu de v2nzare pentru produe au ervicii identice. 'reul
redu trebuie " 7ie in7erior preului de re7erin". 'reul de re7erin" reprezint" cel mai c"zut
pre practicat 6n acela!i paiu de v2nzare 6n perioada ultimelor <0 de zile5 6nainte de data
aplic"rii preului redu.
d8 Orice anun de reducere de pre e?primat" 6n valoare abolut" au 6n procent trebuie
e7ectuat vizibil5 lizibil !i 7"r" ec>ivoc pentru 7iecare produ au 3rup" de produe identice&
@ 7ie prin menionarea noului pre l2n3" preul anterior5 barat:
@ 7ie prin meniunile GGpre nouHH5 GGpre vec>iHH l2n3" umele corepunz"toare:
@ 7ie prin menionarea procentului de reducere !i a preului nou care apare l2n3" preul
anterior5 barat.;

ART. 36

F2nzarea la ditan" ete acea 7orm" de v2nzare cu am"nuntul care e de7"!oar" 6n lipa
prezenei 7izice imultane a conumatorului !i a comerciantului5 6n urma unei o7erte de
v2nzare e7ectuate de aceta din urm"5 care5 6n copul 6nc>eierii contractului5 utilizeaz"
e?cluiv te>nici de comunicaie la ditan".;
<6. (rticolele <7 @ 10 e abro3".

ART. 42

=08 F2nzarea direct" ete acea practic" comercial" prin care produele au erviciile unt
de7"cute de c"tre comerciant direct conumatorilor5 6n a7ara paiilor de v2nzare cu
am"nuntul5 prin intermediul v2nz"torilor direci5 care prezint" produele !i erviciile o7erite
pre v2nzare.
C
=28 F2nzarea prin reele =multilevel marBetin38 ete o 7orm" a v2nz"rii directe prin care
produele !i erviciile unt o7erite conumatorilor prin intermediul unei reele de v2nz"tori
direci care primec un comiion at2t pentru v2nz"rile proprii5 c2t !i pentru v2nz"rile 3enerate
de reelele de v2nz"tori direci pe care i@au recrutat peronal.;
<C. Litera b8 a articolului 1< va avea urm"torul cuprin&
;b8 7aptul de a propune unei peroane " colecteze adeziuni au " e 6ncrie pe o lit"5
7"c2nd@o " pere c2!ti3uri 7inanciare rezultate din cre!terea num"rului de peroane recrutate
au 6ncrie.;
<9. (lineatul =28 al articolului 15 va avea urm"torul cuprin&
;=28 ,omercianii care e7ectueaz" v2nz"ri 6n a7ara paiilor comerciale r"pund civil 7a" de
e7ectele activit"ii v2nz"torilor direci.;
10. (rticolul 16 va avea urm"torul cuprin&

ART. 46

,omercianii unt obli3ai " elibereze le3itimaii pentru v2nz"torii direci5 an3a9ai 6n acet
item de v2nzare. Le3itimaiile trebuie " conin" numele5 prenumele !i 7oto3ra7ia
v2nz"torului5 denumirea !i ediul comerciantului5 emn"tura adminitratorului/directorului !i
vor 7i vizate trimetrial. Le3itimaiile vor 7i retrae imediat ce dein"torii acetora 6!i pierd
calitatea de v2nz"tori direci.;

ART. 47

F2nz"torii direci5 an3a9ai 6n acet item de v2nzare5 unt obli3ai " e le3itimeze
6naintea prezent"rii produelor/erviciilor o7erite5 precum !i la olicitarea conumatorilor.;

ART. 48
=08 Loteria publicitar" ete acea practic" de promovare a produelor/erviciilor care tinde "
timuleze 6n r2ndul participanilor perana unui c2!ti3 prin tra3ere la ori.
=28 Loteriile publicitare unt admie numai 6n condiiile 6n care participanilor nu le ete
impu" 6n contrapartid" nici o c>eltuial" direct" au indirect"5 uplimentar" ac>iziion"rii
produului/erviciului.
=<8 ,>eltuielile e7ectuate de c"tre participani pentru ac>iziionarea de e7ecte !i ervicii
po!tale !i pentru tari7ele tele7onice normale5 re7eritoare la participarea la loteria publicitar"5 nu
intr" ub incidena alin. =28.;
1<. (rticolul 19 e abro3".

ART. 50

=08 .n privina c2!ti3urilor pue 6n 9oc 6n cadrul unei loterii publicitare5 anunurile de
prezentare a aceteia vor preciza natura5 num"rul !i valoarea comercial" a repectivelor
c2!ti3uri5 precum !i urm"toarea meniune& GGre3ulamentul de participare/de7"!urare ete
diponibil 6n mod 3ratuit oric"rui olicitant.HH .n acet cop e va meniona adrea au
num"rul de tele7on la care olicitarea poate 7i tranmi"5 repectiv 7"cut".
=28 .n re3ulament e va preciza obli3aia or3anizatorului loteriei publicitare de a 7ace
publice numele c2!ti3"torilor !i c2!ti3urile acordate.;

ART. 51

9
=08 )e3ulamentul !i/au orice alt document 6n baza c"ruia urmeaz" " e de7"!oare loteria
publicitar" trebuie " 7ie autenti7icat !i depu la un notar public 6nainte de 6nceperea
operaiunii. .n copul prevenirii de7"!ur"rii unor 9ocuri de noroc de3>izate or3anizatorul va
depune un e?emplar al re3ulamentului !i/au al documentului autenti7icat5 dup" caz5 la
Direcia 3eneral" de adminitrare a veniturilor publice !i a monopolurilor din cadrul
#initerului /inanelor 'ublice5 p2n" la data 6nceperii loteriei publicitare.
=28 'entru a veri7ica corecta de7"!urare a loteriei publicitare repective reprezentanii
(utorit"ii Naionale pentru 'rotecia ,onumatorilor5 #initerului /inanelor 'ublice !i
#initerului de $nterne pot olicita or3anizatorilor de loterii publicitare re3ulamentul de
de7"!urare a acetora5 precum !i un e?emplar al anunurilor adreate publicului5 caz 6n care
or3anizatorii vor prezenta aceat" documentaie 6n termen de 5 zile de la data olicit"rii.

ART. 54

Nu unt aimilate loteriei publicitare concururile 6n cadrul c"rora premiile unt c2!ti3ate
e?cluiv datorit" abilit"ii5 cuno!tinelor !i perpicacit"ii participanilor5 c2!ti3"torul 7iind
deemnat 6n 7uncie de valoarea pretaiei ale.;
17. Dup" articolul 51 e introduce articolul 51E0 cu urm"torul cuprin&

ART. 54^1

Nu ete aimilat" loteriei publicitare !i ete coniderat" practic" comercial" permi"
alocarea de premii 6n mod aleator5 6nainte de o7erirea la v2nzare a produelor/erviciilor !i
atribuirea c2!ti3urilor la ac>iziionarea produelor/erviciilor5 c>iar dac" intrarea 6n poeie a
premiilor are loc la o dat" ulterioar".

ART. 55

F2nzarea cu prime ete acea practic" comercial" prin care la v2nzarea au o7erta de v2nzare
de produe/ervicii e o7er" conumatorului5 cu titlu 3ratuit5 imediat au la un anumit termen5
prime ub 7orma unor produe/ervicii.

ART. 56

Ete interzi" orice v2nzare ori o7ert" de v2nzare de produe au orice pretare ori o7ert" de
pretare de ervicii 7"cut" c"tre conumator5 care d" dreptul acetuia5 cu titlu 3ratuit5 imediat
au la un anumit termen5 la o prim" ub 7orma unor produe/ervicii5 6n a7ara cazurilor 6n care
acetea unt identice ortimental cu produele/erviciile cump"rate.;
50. Litera c8 a articolului 57 va avea urm"torul cuprin&
;c8 produele au erviciile a c"ror valoare ete de p2n" la 00I din preurile de
v2nzare/tari7ele produelor/erviciilor ac>iziionate de c"tre conumatori:;
50. Litera a8 a punctului 0 al articolului 59 va avea urm"torul cuprin&
;a8 7iecare produ !i 7iecare erviciu " poat" 7i ac>iziionat !i eparat la preul practicat 6n
cadrul aceleia!i upra7ee de v2nzare:;

ART. 61

Orice v2nzare 7orat" ete interzi". E?pedierea unui produ au pretarea unui erviciu
c"tre o peroan" e 7ace numai 6n baza unei comenzi prealabile din partea aceteia.;
5<. (lineatul =<8 al articolului 61 va avea urm"torul cuprin&
00
;=<8 4e interzice introducerea pe pia" a produelor5 dac" acetea nu unt 6noite de
documentele de an3a9are ale produc"torului/importatorului re7eritoare la calitatea !i
ecuritatea acetora5 emie con7orm re3lement"rilor le3ale 6n vi3oare.;
51. Litera a8 a articolului 67 va avea urm"torul cuprin&
;a8 propriet"ile produului5 incluiv compoziia5 intruciunile de montare !i punere 6n
7unciune5 de utilizare5 de 6ntreinere !i de depozitare5 ervice@ul necear pe durata medie de
utilizare a produului:;

ART. 71

La v2nzarea produului au la pretarea erviciului comerciantul ori5 dup" caz5 pretatorul
trebuie " aduc" cu bun"@credin" la cuno!tin" conumatorului5 la olicitarea acetuia5 pe
l2n3" in7ormaiile 7urnizate prin etic>etare5 marcare !i ambalare !i in7ormaii corecte !i utile
privind caracteriticile produului au erviciului5 condiiile de v2nzare !i modul de utilizare.;
56. 'unctul + al capitolului F$ va avea urm"torul titlu&
;+. Obli3aia indic"rii preurilor/tari7elor;
57. (lineatele =08 !i =28 ale articolului 72 vor avea urm"torul cuprin&

ART. 72

=08 ,omerciantul care 6n reeaua de ditribuie o7er" pre v2nzare produe/ervicii trebuie "
indice preul de v2nzare/tari7ul practicat !i preul pe unitatea de m"ur"5 con7orm
re3lement"rilor le3ale 6n vi3oare. =28 'reurile de v2nzare5 preurile pe unitatea de m"ur" !i
tari7ele practicate e indic" 6n mod vizibil5 lizibil !i 7"r" ec>ivoc prin marcare5 etic>etare !i/au
a7i!are.;
ART. 73

,ontituie contraven ii5 dac" nu au 7ot "v2r ite 6n at7el de condi ii 6nc2t5 potrivit le3ii
penale5 " contituie in7rac iuni5 i e anc ioneaz" dup" cum urmeaz"&
0. de7" urarea oric"rui e?erci iu comercial cu 6nc"lcarea prevederilor art. 5 alin. =085 cu
upendarea activit" ii comerciale p2n" la data autoriz"rii i cu amend"&
a8 de la 200 lei la 500 lei pentru tructurile de v2nzare cu upra7a " mic":
b8 de la 500 lei la 0.000 lei pentru tructurile de v2nzare cu upra7a " medie:
c8 de la 0.000 lei la 2.000 lei pentru tructurile de v2nzare cu upra7a " mare:
d8 de la 000 lei la 200 lei pentru comercian ii ambulan i:
e8 de la 500 lei la 0.000 lei pentru comercian ii care practic" v2nz"ri 6n a7ara pa iilor
comerciale i pentru cei care practic" v2nz"ri directe:
2. nerepectarea prevederilor art. 5 alin. =285 cu amend" de la 200 lei la 0.000 lei:
<. comercializarea de produe i ervicii de pia "5 altele dec2t cele 6ncrie 6n autoriza ia de
7unc ionare5 cu amend" de la 000 lei la 0.000 lei:
1. nerepectarea prevederilor art. 95 cu amend" de la 200 lei la 2.000 lei:
5. o7erirea pre v2nzare a produelor 6n pierdere 6n alte cazuri dec2t cele prev"zute la art. 075
cu amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei 6n m"ura 6n care nu unt aplicabile prevederile Le3ii
concuren ei nr. 20/09965 republicat":
6. v2nz"rile de lic>idare e7ectuate 6n alte cazuri dec2t cele prev"zute la art. 0C lit. a8J385 cu
amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei i cu itarea opera iunilor de lic>idare:
7. nerepectarea prevederilor art. 09 alin. =08 i ale art. 27 alin. =285 cu privire la noti7icare5 cu
amend" de la 200 lei la 0.000 lei:
00
C. neprezentarea la olicitarea or3anelor de control abilitate a documentelor le3ale privind
9uti7icarea itua iei care a motivat lic>idarea5 con7orm dipozi iilor cuprine 6n art. 09 alin.
=285 cu amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei:
9. nerepectarea prevederilor art. 205 2< i 215 cu amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei i cu
itarea v2nz"rilor de lic>idare au de oldare5 dup" caz:
00. realizarea v2nz"rilor de oldare 6n alte perioade dec2t cele prev"zute la art. 27 alin. =085 cu
amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei i cu itarea v2nz"rilor de oldare:
00. neprezentarea5 la olicitarea or3anelor de control abilitate5 a documentelor le3ale
9uti7icative5 con7orm prevederilor art. 26 i <05 cu amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei:
02. nerepectarea prevederilor art. 09 alin. =<8 i ale art. 2C alin. =285 cu amend" de la 500 lei
la
<.000 lei:
0<. utilizarea denumirii Koldare/olduri/old"riL au a inonimelor aceteia5 6n cazuri 6n care
aceata nu ete 6n le3"tur" cu o opera iune de oldare at7el cum ete de7init" de prezenta
ordonan "5
cu amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei i cu interzicerea practic"rii acetei denumiri:
01. practicarea de v2nz"ri au de orice alte procedee prev"zute la art. <65 cu amend" de la
00.000 lei la 50.000 lei5 iar veniturile realizate din acete practici e con7ic" i e 7ac venit la
bu3etul de tat:
05. nerepectarea prevederilor art. <95 cu amend" de la 500 lei la 0.000 lei:
06. nerepectarea prevederi lor art. 105 cu amend" de la 000 lei la 200 lei:
07. nerepectarea de c"tre or3anizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 10 alin. =285 cu
amend" de la 2.000 lei la 5.000 lei5 iar veniturile realizate ilicit din aceat" practic" e
con7ic" i e 7ac venit la bu3etul de tat:
0C. neprezentarea 6n termen a documentelor olicitate con7orm prevederilor art. 1< alin. =285
cu amend" de la 0.000 lei la 2.000 lei:
09. nerepectarea prevederilor art. 195 cu amend" de la 2.000 lei la 5.000 lei:
20. nerepectarea prevederilor art. 505 51 i 565 cu amend" de la 500 lei la 2.000 lei:
200. nerepectarea prevederilor art. 5005 cu amend" de la 2.000 lei la 1.000 lei:
20. nerepectarea prevederilor art. 70 alin. =285 cu amend" de la 000 lei la 500 lei:
22. e?ercitarea de activit" i de comer cu ridicata i comer cu am"nuntul 6n aceea i tructur"
de v2nzare5 repectiv upra7a " de v2nzare5 cu amend" de la 2.000 lei la 00.000 lei i cu
interzicerea uneia dintre cele dou" activit" i:
2<. de7" urarea oric"rui e?erci iu comercial 6n perioada upend"rii activit" ii comerciale5 cu
amenda prev"zut" la pct. 0 lit. a8Je85 caz 6n care limitele minime i ma?ime e dubleaz"5 iar
veniturile realizate ilicit 6n perioada dintre data upend"rii activit" ii comerciale i momentul
contat"rii contraven iei e con7ic" i e 7ac venit la bu3etul de tat.
ART. 74
4anc iunile prev"zute la art. 7< e pot aplica i peroanelor 9uridice5 caz 6n care limitele
minime i ma?ime ale amenzilor e dubleaz".
ART. 75
.mpiedicarea au obtruc ionarea ub orice 7orm"5 de c"tre comerciant au de oricare alt"
peroan"5
a or3anelor autorit" ilor adminitra iei publice 6n e?ercitarea atribu iilor lor privind controlul
repect"rii prevederilor prezentei ordonan e contituie contraven ie i e anc ioneaz" cu
amend" de la 2.000 lei la 5.000 lei.
02
ART. 76
,ontraven iile prev"zute la art. 7< e contat" i e anc ioneaz" de c"tre&
a8 or3anele de control abilitate ale prim"riilor5 pentru cele prev"zute la pct. 0J15 6J005 0< i
200J2<:
b8 or3anele de control abilitate ale #initerului Economiei i /inan elor5 pentru cele
prev"zute la pct. 55 65 CJ005 0<5 015 07J09 i 22:
c8 or3anele de control abilitate ale (utorit" ii Na ionale pentru 'rotec ia ,onumatorului5
pentru cele prev"zute la pct. 15 025 0C5 205 200 i 20:
d8 or3anele de control abilitate ale poli iei5 pentru cele prev"zute la pct. 055 065 0C i 200.
ART. 77
'revederile prezentei ordonan e re7eritoare la contraven ii e completeaz" cu dipozi iile
Ordonan ei
Guvernului nr. 2/2000 privind re3imul 9uridic al contraven iilor5 aprobat" cu modi7ic"ri i
complet"ri prin Le3ea nr. 0C0/20025 cu modi7ic"rile i complet"rile ulterioare5 cu e?cep ia
art. 2C i 29.
ART. 78
.n cazul repet"rii contraven iilor prev"zute la art. 7< pct. 05 <5 6J005 0<5 22 i 2< 6ntr@un
interval de 02 luni5 c>iar dac" amenda a 7ot pl"tit"5 precum i 6n cazul 6n care e 6ncalc" 6n
mod repetat dipozi iile le3ale privind lini tea i ordinea public"5 prim"riile vor upenda
activitatea comercial" pe o perioad" de p2n" la <0 de zile pentru tructura de v2nzare
repectiv".
ART. 79
4anc iunile aplicate de or3anele de control abilitate5 con7orm prevederilor prezentei
ordonan e5 vor 7i adue la cuno tin " prim"riilor 6n termen de 1C de ore de la aplicarea
acetora.
ART. 80

.n cazul v2nz"rilor de lic>idare i de oldare5 atunci c2nd acetea e e7ectueaz" 6n pierdere5
con7orm prevederilor art. 075 cotul de ac>izi ie ete deductibil din punct de vedere 7ical.
ART. 81
.n termen de 0C luni de la data intr"rii 6n vi3oare a prezentei ordonan e comercian ii care
de7" oar" activit" i de comercializare a produelor i erviciilor de pia " unt obli3a i "
olicite autorizarea e?erci iilor comerciale 6n con7ormitate cu prevederile prezentei
ordonan e.
ART. 82
#initerul cu atribu ii 6n domeniul comer ului interior5 cu avizul #initerului Economiei i
0<
/inan elor5 va elabora norme metodolo3ice de aplicare a prezentei ordonan e5 6n termen de 60
de zile de la data public"rii 6n #onitorul O7icial al )om2niei5 'artea $5 a le3ii de aprobare a
prezentei ordonan e. Normele metodolo3ice vor 7i upue pre aprobare Guvernului.
ART. 83
#initerul cu atribu ii 6n domeniul comer ului interior5 6n baza conult"rii cu alte or3anime
abilitate ale adminitra iei publice5 precum i cu or3aniza iile ne3uvernamentale5 elaboreaz"
re3lement"ri peci7ice cu privire la comercializarea produelor i erviciilor de pia ".
ART. 84
'entru realizarea unei baze de date privind re eaua de ditribu ie i de pret"ri de ervicii de
pia " autorit" ile adminitra iei publice locale vor tranmite miniterului cu atribu ii 6n
domeniul comer ului interior in7orma ii privind re eaua de ditribu ie5 con7orm normelor
tabilite de c"tre aceta.
ART. 85
=08 (ne?a 7ace parte inte3rant" din prezenta ordonan " i poate 7i actualizat" prin >ot"r2re a
Guvernului.
=28 Faloarea amenzilor prev"zute la art. 7< i 75 e va actualiza prin >ot"r2re a Guvernului.
ART. 86
=08 Or3anele abilitate 6n aplicarea prevederilor prezentei ordonan e vor tabili modalit" ile
concrete de colaborare.
=28 (dminitra iile publice locale vor 6ntreprinde ac iunile neceare 6n vederea aplic"rii
dipozi iilor prezentei ordonan e i a normelor metodolo3ice de aplicare a aceteia.
=<8 La olicitarea autorit" ilor adminitra iei publice intereate5 O7iciul Na ional al
)e3itrului
,omer ului au5 dup" caz5 o7iciile re3itrului comer ului de pe l2n3" tribunale vor pune
3ratuit la dipozi ie acetora in7orma iile cu privire la 6nre3itrarea i autorizarea 7unc ion"rii
comercian ilor.

ART. 87
'rezenta ordonan " intr" 6n vi3oare la data de 0 ianuarie 200<.
01