Sunteți pe pagina 1din 4

PREZENTAREA FIRMEI HOCHLAND

Grupul Hochland este o compane a care tradte n !a"rcarea "ran#eturlor $ne


dn sudul Germane% de la poalele muntlor Alp&Hochland este unul dntre prncpal
'ucator europen dn ndustra "ran#eturlor% cu (( !a"rc deschse n Germana% Franta%
El$eta% )pana% Polona% Rusa s Romana&Produsele Hochland sunt pre#ente n Romana
nca dn (**+% prn mporturle e!ectuate de actualul nostru partener de dstr"ute%
,hteland Dstr"uton& )uccesul nre-strat pe pata romaneasca a dus% n anul (**.% la
deschderea une !lale propr n Romana s la ach#tonarea !a"rc de la )-hsoara%
care a !ost retehnolo-#ata s specal#ata n producta de "ran#a topta/ trun-hur% !el s
"loc&In (*** a !ost ach#tonata a doua !a"rca Hochland% n )o$ata& Amplasata ntr0o
#ona cu tradte n producta de casca$al% !a"rca dn )o$ata produce su" marca Hochland
casca$al !el s casca$al "loc% n $arantele clasc s a!umat&Pe lan-a producta nterna%
porto!olul Hochland Romana este ntre-t de produsele mportate/ cremele de "ran#a
proaspata Almette s Hochland Cr1me% "ran#a Patros de tp !eta% specaltatle de
"ran#etur cu muce-a Camem"ert% 2re s 2leu% "ran#eturle topte Cheese )nac3 s
)and4ch )che"en s !elle de "ran#a naturala Maasdamer% Tlster s Gouda&Asta#% n
cadrul Hochland Romana lucrea#a peste +55 de an-a'at% ar c!ra de a!acer n 6557 a
depast 88 mloane de Euro&Produsele de o caltate superoara% preturle constante% o
dstr"ute e!centa s e9tnsa pe ntre- cuprnsul tar% precum s pro-ramele sustnute de
mar3etn- s meda au !acut dn Hochland lderul ncontesta"l pe pata dn Romana n
toate cate-orle de "ran#etur n care act$ea#a&
Protec:a medulu ;ncon'ur<tor st< la "a#a proprlor nterese de a!acere/ de
!apt% numa ;ntr0un medu ;ncon'ur<tor ntact poate ! produs< matera prm< necesar<
pentru a !a"rca produsele Hochland la cele ma ;nalte standarde de caltate&
De aceea% ;nc< de la ;nceput% Hochland a adoptat o attudne proact$< !a:< de pro"lemele
medulu ;ncon'ur<tor& Protec:a medulu este puternc ancorat< ;n poltcle compane&
O"ect$ul nostru declarat este acela de a men:ne poluarea medulu ;ncon'ur<tor =
utl#area resurselor de c<tre !a"rcle noastre la cote c>t ma sc<#ute& De asemenea% prn
utl#area celor ma moderne tehnolo- ;n procesul de produc:e $om reu= s< sc<dem
aceste cote&
?n e9emplu de poltc< act$< de protec:e a medulu ;ncon'ur<tor ;l repre#nt< ratele
;nalte de recuperare = recclare a materalelor de produc:e% lucru o":nut prn ntermedul
unu sstem strct de colectare = separare a de=eurlor% smlar cu cel utl#at ;n
-ospod<rle partculare& ?n alt aspect rele$ant este !aptul c< Hochland utl#ea#<
proprle nstala: de tratare a ape&
Date despre ndustre
Hochland colectea#< o mare parte dn matera prm< dn re-une% ;ns< o parte dn
aceasta pro$ne = dn surse nterna:onale& Furn#or no=tr urm<resc acelea=
standarde de caltate% ar ;ndeplnrea soldar< a acestor standarde este controlat< prn
ntermedul unor teste comple9e pe care le e!ectu<m no ;n=ne% ntern& 2r>n#eturle
Hochland = Almette comercal#ate pe pa:a dn Germana sunt produse e9clus$ ;n
!a"rcle noastre dn Germana& Acela= lucru se ;nt>mpl< = ;n ca#ul sortmentulu
Patros% cu o sn-ur< e9cep:e/ "r>n#a !eta dn lapte de oae este produs< ;n Greca &De
asemenea% marca @al"re o!er< specalt<: or-nale !ran:u#e=t de "r>n#etur u=oare%
!a"rcate ;n Fran:a dup< re:ete trad:onale& An celelalte unt<: de produc:e dn
str<n<tate% Hochland produce "r>n#etur pentru respect$ele pe:ele locale&
Pata produselor Hochland
Pata "ran#eturlor Hochland este de!nta de consumator s nonconsumator&In ceea
ce pr$este prma cate-ore de ac !ac parte clent !del a concurenteB% La Dorna%
Apetto% Med$e%Presdent% Delaco% Zott % PCtt Lous% @an D%clent !del Hochland%
clent osclant s clent economc&Dn cate-ora nonconsumatorlor !ac parte
persoanele care nu consuma "ran#etur preparate n comert c doar !a"rcate n
-ospodarle propr sau persoanele care nu consuma lactate dn mot$e medcale&Pata
Hochland se pre#nta s su" !orma -rupelor de $ara"le cu se-mentele ulteroare
pos"le ast!el dn punct de $edere/ Comportamental0attudnea !ata de produs este
!a$ora"la%rata de cumparare !rec$enta ar statutul clentulu poate ! de!nt ca
utl#ator sau clent dele-at&A$anta'e cautate0 ra!nament% e9perenta -ustat$e
unca%caltate superoara%consstenta naturala a matere prmeBlapteleD%
prospetme%paleta d$ers!cata de specaltat Des Hochland s de!neste pata
consumatorlor ca !nd !ormata dn !eme act$e% ntre 65 s E5 de an% dn medul
ur"an% cu $entur med s mar s stud med s superoare% deschse catre noutate s
con!ort se poate conclu#ona ca "ran#eturle Hochland pot ! consummate de clent
care au orce $ent&Atat attudnea !ata de produsele Hochland cat s rata de cumparare
sunt po#t$e ar statutul clentulu $ara#a cu success s ast!el daca el nu este un clent
utl#ator BconsumatorD poate ! un clent dele-atBnonconsumatorD cum sunt parnt
pentru cop atunc cand ach#tonea#a pentru acesta produsele lactate Hochland&&
)0a remarcat o schm"are ;n comportamentul consumatorulu% care a de$ent ma atent
la ceea ce cump<r<% !nd nteresat de o almenta:e ma s<n<toas<% ma "o-at< ;n
produse naturale& F nu numa at>t& Consumator sunt 0 ;n matere de "r>n#etur 0
destul de conser$ator& Conser$atorsmul se man!est< ;ns< ;n sortmentele
ach#:onate& An topul pre!ern:elor se dstn- trun-hurle de "r>n#a topt<%
ca=ca$alul% produsele trad:onale = cele procesate termc& Trun-hurle de "r>n#a
topt< de la Hochland r<m>n pre!eratele consumatorlor% deoarece ace=ta se ;ndreapt<
tot ma mult spre produse naturale% no = so!stcate&Mot$ul prncpal pentru care
consumator ach#:onea#< trun-hrle de "r>n#< Hochland este repre#entat de
caltatea superoara% cert!cat< Internatonal Food )tandard = de -ustul delcos%
natural&Crterle de aprecere ale produsulu sunt/ -ustul% mrosul% conssten:a%
am"ala'ul&)ortmentele de "r>n#< topt< pre!erate de c<tre consumator sunt/
)m>nt>n<% Cuperc = Ftness&Consumator de trun-hur de "r>n#< topt< Hochland
apreca#< !aptul c< acestea se -<sesc permanent ;n re:eaua comercal< = sunt ;n
-eneral multum: de pre: &
Anal#a cerer
Cerere repre#nta canttatle dntr0o anumta mar!a pe care consumator sunt dspus
sa le cumpere ntr0o anumta peroda de tmp % la d$erse n$elur ale pretulu& In
almentata oamenlor% produsele lactate ocupa un loc mportant% alatur de produse
precum carnea% ouale% le-umele% !ructele s panea% ele alcatund%% cosul #lnc
almentar& In cecea ce pr$este produsele almentare% consumatorul roman se con!runta
cu o pata ostla% n permanenta schm"are% de adaptare s de depasre a de#echl"relor
pe !ondul carea se man!esta% nca% un proces n!latonst accentuat% spec!c tarlor
a!late n tran#te% de !ormare a une econom de pata reale& Pro"lemele spec!ce cu
care se con!runta tara noastra datorta schm"arlor produse n economa romaneasca
se !ac resmtte s pe pata laptelu s a produselor lactate& Aceasta pata poate consttu
un e9emplu n pr$nta mutatlor sur$ente n ultm an% la n$elul producte s
dstr"ute% n sensul aproper de standardele europene& Pata produselor lactate este
!oarte mare% sunt mult compettor cee ce !ace ca cererea de prosuse Hochland sa !e
o cerere elastca n !uncte de pret&
Factor de n!luenta a cerer de produse lactate sunt $enturle "anest ale
consumatorlor% ceea ce clas!ca aceste "unur ca "unur normale& In !uncte de pretul
altor "unur aceste produse sunt su"sttu"le& )pre e9emplu un consumator doreste sa
cumpere cascal a!umat hochland % dar nu -asestel ama-#unl G acesta $0a opta pt o
aceeas cate-ore de produs dar de la o alta !rma concurenta& Cerere este n!luneta de
mod!carle care apar n marmea s structura populate&Cerere de produs elactate este
n crestere% este o cate-ore de produse consumate de toate cate-orel de $arsta& ?n lat
!actor ce n!luentea#a cerere pe pata a cestor produse l repre#nta pu"lctatea s
pre!erntele consumatorlor&Prn pu"lctate % n!ormarea pu"lculu despre produse no
sau despre d$erte campan % n acestea peroada produsel de "ran#a topta trun-hur
s "ra#a topta !el au un pret promotonal de 8&6* s respect$ H&** % lucru care n
decursul a 6 lun de #le a !acut ca cerere de produse sa creasca & ?n alt e9menplu este
real#are de sampln- la cate-ora casca$al a!umat la d$erse supermar3et0ur % lucra
care la !el a !acut ca cerere acetu produs sa cresca& In coclu#e % pe pata romanesca
mpacul pu"lctat determna o crestere a cerer pe pata & Caracterstcle produsulu
un alt !actor ce n!luentea#a crsterea cerer& Compania Hochland pentru a atrage consumatorii
de competitie, reducand bariera prt, Pentru a creste frecventa de consum pentru consumatorii de
cascaval Hochland , Pentru a recompensa consumatorul de Cascaval Hochland