Sunteți pe pagina 1din 10

ntrebri i rspunsuri

Sursa Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice


(A.N.R.M.A.P.) http!!""".anrmap.ro
#ntrebare $
Cate cifre din cele 8 aferente fiecarui cod numeric CPV se iau in considerare pentru estimarea
valorii totale a contractelor de achizitie publica, valoare ce urmeaza a fi comparata cu pragurile
valorice prevazute de legislatia privind achizitiile publice in vederea stabilirii procedurii de
atribuire?
Raspuns $
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice potrivit
H.G. nr. !"#!$$%, art. &.
'biectul contractelor de achizitie publica se pune in corespondenta cu sistemul de grupare si
codificare utilizat in Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV). Aceasta se realizeaza prin
incadrarea produsului, serviciului sau lucrarii in codul de 8 cifre care descrie cu cea mai mare
acuratete acest produs, serviciu sau lucrare.
*aca nivelul de acuratete al CPV este insuficient pentru a descrie necesitatile autoritatii
contractante, atunci aceasta trebuie sa se refere la diviziunea, grupa, clasa, sau categoria care
descrie cel mai bine obiectul achizitiei (un cod mai general, care poate fi recunoscut prin faptul ca
are mai multe zerouri in coada).
*e e+emplu,
*aca o autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze servicii de transport rutier adaptat
pentru echipamente tehnologice fragile, codurile CPV care ar putea prezenta interes pentru
autoritatea contractanta sunt,
*iviziunea, %&$$$$$$ -ervicii de transport terestru si prin conducte
Grupa, %&$$$$$$ -ervicii de transport terestru
Clasa, %&$'$$$$ -ervicii de transport terestru de marfuri
./0
Categoria, %&$''$$$ -ervicii de transport rutier de marfuri
%&$''$&& Ser(icii )e transport rutier )e mar*uri cu (ehicule specializate
%$1!!11$ -ervicii de transport cu vehicule frigorifice
%$1!!1!$ -ervicii de transport cu autocisterne
%$1!!12$ -ervicii de transport cu vehicule adaptate la marfuri in vrac
%$1!!1&$ -ervicii de transport cu vehicule portcontainer
%$1!!1"$ -ervicii de transport cu vehicule de transportat mobila
%$1!!1%$ -ervicii de transport de siguranta
%$1!!13$ -ervicii de transport medical
./0
4n aceasta situatie, autoritatea contractanta va trebui sa aleaga %$1!!1$$ 5-ervicii de transport
rutier de marfuri cu vehicule specializate6 intrucat nici unul dintre codurile care urmeaza dupa el
nu corespunde intrutotul nevoilor acesteia de achizitie. *aca este cazul, va putea, utiliza si
vocabularul suplimentar pentru a specifica cu mai mare precizie obiectul contractului.
7atiunea pentru care trebuie utilizate coduri CPV cat mai specifice consta in depasirea
barierele lingvistice intre autoritatea contractanta si ofertanti, astfel incat informatia privind
obiectul contractului sa fie accesibila si precisa si pentru ofertantii vorbitori de alte limbi,
asigurandu8se respectarea principiului nediscriminarii si transparentei. 9n cod prea general nu ar
preciza destul de clar ceea ce doreste autoritatea contractanta sa achizitioneze.
Avand in vedere cele de mai sus, dupa incadrarea in codul CPV cel mai specific posibil (cu cat
mai putine zerouri in coada), se estimeaza valoarea contractului cu respectarea regulilor prevazute
in Capitolul 44, -ectiunea a !8a, din '.9.G. nr. 2&#!$$%, urmand ca, in functie de valoarea
estimata, sa se aleaga procedura de atribuire.
4n plus, precizam ca in situatia in care obiectul contractului inglobeaza produse# servicii#
lucrari incadrate in coduri CPV diferite, procedura de atribuire se alege in functie de valoarea
cumulata a acestora.
#ntrebare '
Contractele care au ca obiect cumpararea sau inchirierea de bunuri imobile se supun
prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice?
Raspuns '
'.9.G. nr. 2&#!$$% reglementeaza atribuirea contractelor de furnizare de produse, nu si a celor
de cumparare de bunuri imobile e+istente.
Pe de alta parte, potrivit art. 12 lit a) din '.9.G. nr 2&#!$$%,
5Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care,
a) are ca obiect cumpararea sau :nchirierea, prin orice mi;loace financiare, de terenuri, cladiri
e+istente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii
financiare care se :ncheie, indiferent de forma, :n legatura cu contractul de cumparare sau de
:nchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta6.
<ata de cele de mai sus, apreciem ca, atribuirea de catre autoritatea contractanta a unui contract
av=nd ca obiect cumpararea unui imobil e+istent se e+cepteaza de la aplicarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitie publica cuprinse :n '.9.G. nr 2&#!$$%.
Prin urmare, atribuirea unui astfel de contract se face cu respectarea prevederilor H.G. !"#!$$%
art ! alin !, 5>n cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei
de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor :n
procesul de atribuire, de a promova concurenta :ntre operatorii economici precum si de a garanta
nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici care
participa la atribuirea contractului6.
>n completarea celor de mai sus, mentionam ca, potrivit art 12 lit a) din '.9.G. nr 2&#!$$%,
astfel cum a fost modificata prin ?egea 223#!$$%, in cazul :n care autoritatea contractanta atribuie
contracte de servicii financiare, care se :ncheie, indiferent de forma, :n legatura cu contractul de
cumparare sau de :nchiriere respectiv, aceasta are obligatia de a le supune prevederilor prezentei
ordonante.
#ntrebare +
Cum se calculeaza valoarea estimata a unui contract ce are ca obiect achizitionarea de tichete de
masa?
Raspuns +
Conform art." alin.(1) din 'rdonanta de urgenta a Guvernului nr.2&#!$$%, aprobata cu
modificari si completari prin ?egea nr.223#!$$%, contractul de furnizare este acel contract de
achizitie publica, altul decat contractul de lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai
multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de
cumparare.
4n conformitate cu art.% din '.9.G. nr.2&#!$$%, contractul de servicii este acel contract de
achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea
unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in ane+ele nr.!A si !@.
Potrivit prevederilor de la art.3 din '.9.G. nr.2&#!$$%, contractul de achizitie publica care are ca
obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat,
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea
estimata a serviciilor prevazute in contractul respectivA
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata
a produselor prevazute in contractul respectiv.
Potrivit art.!" alin.(1) din '.9.G. nr.2&#!$$% autoritatea contractanta are obligatia de a estima
valoarea contractului de achizitie publica pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile
pentru indeplinirea contractului respectiv, fara ta+a pe valoarea adaugata, luand in considerare
orice forme de optiuni si, in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice
eventuale suplimentari sau ma;orari ale valorii contractului.
Potrivit art.& din ?egea nr.1&!#18 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si
completarile ulterioare, 5anga;atorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul
de tichete de masa achita atat contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul
imprimatului reprezentand tichetul de masa.6
4n conformitate cu prevederile art.2 lit.b) din H.G. nr."#1 privind normele de aplicare a ?egii
nr.1&!#18 privind acordarea tichetelor de masa, Bcontractul pentru achizitionarea tichetelor de
masa, incheiat intre anga;ator si unitatile emitente, va cuprinde clauze referitoare la costul
imprimatului reprezentand tichetul de masa6.
Conform art.% alin.(&) din ?egea nr.1&!#18 privind acordarea tichetelor de masa 5tichetele de
masa pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, cantine8restaurant, bufete, cu care unitatile
emitente au contractat prestarea serviciilor respective.6
Potrivit art.3 alin.(1) din ?egea nr.1&!#18 privind acordarea tichetelor de masa 5anga;atorul,
impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat,
cu reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu
care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.6
Prin urmare, apreciem ca unitatile emitente de tichete de masa nu vand numai un produs, un
imprimat, ci si un serviciu ce consta in asigurarea functionalitatii si securitatii intregului sistem.
Pe cale de consecinta, in ceea ce priveste valoarea estimata a contractului de achizitie publica
pentru Btichete de masa6, aceasta se va stabili pentru realizarea imprimatelor si a serviciilor ce
constau in asigurarea functionalitatii si securitatii acestui sistem, si nu va cuprinde valoarea
nominala a tichetului.
#ntrebare ,
Cum se calculeaza termenul de asteptare pentru pentru incheierea contractului de achizitie
publica?
Raspuns ,
4n conformitate cu prevederile art.!$" din 'rdonanta de 9rgenta nr.2&#!$$%,
B(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica numai dupa
implinirea termenului de,
a) 1" zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform
prevederilor art.!$% 8 !$3, in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai
mare decat pragurile valorice prevazute la art.1!&A
b) 3 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform
prevederilor art.!$% 8 !$3, in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai
mica sau egala cu pragurile valorice prevazute la art.1!&.
(!) Contractul de achizitie publica incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute la alin.(1)
este lovit de nulitate absoluta.
(2) 4n cazul prevazut la art.1!! lit.c) si art.!"! lit.c), autoritatea contractanta nu are obligatia de a
respecta perioadele prevazute la alin.(1).
(&) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul atribuirii contractelor
prevazute la cap.V44.6
*in interpretarea acestui articol se desprinde faptul ca autoritatea contractanta are obligatia de a
astepta, inainte de incheierea contractului, o perioada de 1" zile sau 3 zile, in functie de valoarea
contractului.
Cermenele e+primate in zile incep sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului
si se incheie la e+pirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.
Potrivit art.!$% din '9G nr.2&#!$$%, cu modificarile si completarile ulterioare,
B(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a informa candidatii#ofertantii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, incheierea acordurilor8cadru, admiterea
intr8un sistem de achizitie dinamic sau, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala
initiere ulterioara a unei noi proceduri, in scris si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 2
zile lucratoare de la emiterea acestora.
(!) Comunicarea prin care se transmite informarea prevazuta la alin.(1) se transmite si prin fa+
sau prin mi;loace electronice.
(2) 4n cazul in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii
procedurii si prin fa+ sau prin mi;loace electronice, atunci perioadele prevazute la art.!$" alin.(1)
se ma;oreaza cu 2 zile lucratoare.6
Astfel, in situatia in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul
aplicarii procedurii si prin fa+ sau prin alte mi;loace electronice, perioadele prevazute la art.!$"
alin.1 (1" sau 3 zile calendaristice) se ma;oreaza cu 2 zile lucratoare.
#ntrebare -
Dodalitatea de stabilire a termenelor minime pentru depunere a ofertelor.
Raspuns -
1. ?icitatia deschisa ,
4. Valoarea estimata a contractului este peste praguri ,
a) 1!".$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.a) E c) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
b) &!$.$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.d),e) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
c) ".$$$.$$$ pentru lucrari.
1. 7egula , cel putin "! de zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare
catre F.'.9.G. si data limita pentru depunerea ofertelor
!. a) G+ista anunt de intentie publicat , 2% de zile
b) Anuntul de participare a fost transmis spre publicare :n F.'.9.G. :n format electronic (83 zile) ,
"!83H &" zile ( fara anunt de intentie, cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n
F.'.9.G.)
2%83H ! zile ( cu anunt de intentie, cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n
F.'.9.G.)
c) *ocumentatia de atribuire este publicata :n -GAP (8" zile) ,
"!8"H &3 zile ( fara anunt de intentie, cu documentatia de atribuire publicata :n -GAP)
&"8"H &$ zile( fara anunt de intentie, cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n
F.'.9.G., cu documentatia de atribuire publicata :n -GAP)
!8"H!& zile (cu anunt de intentie, cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n
F.'.9.G., cu documentatia de atribuire publicata :n -GAP)
44. Valoarea estimata a contractului este sub praguri , ( 1!".$$$, &!$.$$$, ".$$$.$$$)
1. 7egula , cel putin !8 de zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare
catre -GAP si data limita de depunere a ofertelor.
!. *aca documentatia de atribuire este publicata :n -GAP (8" zile) , !88"H!2 zile
!. ?icitatia restr=nsa ,
1) *GP9IG7G CAI*4*AC974
4. Valoarea estimata a contractului este peste praguri ,
a) 1!".$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.a) E c) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
b) &!$.$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.d) ,e) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
c) ".$$$.$$$ pentru lucrari.
1. 7egula , cel putin 23 zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
F.'.9.G. si data limita de depunere a candidaturilor.
!. 9rgenta , nu mai putin de 1" zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de
participare catre F.'.9.G. si data limita de depunere a candidaturilor.
2. Anuntul de participare a fost transmis spre publicare :n F.'.9.G. :n format electronic (83 zile,
8" zile) ,
2383H2$ zile (cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n F.'.9.G.)
1"8"H1$ zile (urgenta, cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n F.'.9.G.)
44. Valoarea estimata a contractului este sub praguri , ( 1!".$$$, &!$.$$$, ".$$$.$$$)
1. 7egula , cel putin 1% zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
-GAP si data limita de depunere a candidaturilor.
!) *GP9IG7G '<G7CG
4. Valoarea estimata a contractului este peste praguri ,
a) 1!".$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.a) E c) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
b) &!$.$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.d) ,e) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
c) ".$$$.$$$ pentru lucrari.
1. 7egula , invitatia de participare sa fie transmisa cu cel putin &$ de zile :nainte da data limita de
depunere a ofertelor
!. a) G+ista anunt de intentie pulicat , 2% de zile, nu mai putin de !! de zile
b) *aca documentatia de atribuire este publicata :n -GAP (8" zile) , &$8"H2" zile
2. 9rgenta , nu mai putin de 1! zile ( atunci c=nd nu pot fi respectate termenele , &$, 2", 2%, !!
de zile)
44. Valoarea estimata a contractului este sub praguri , ( 1!".$$$, &!$.$$$, ".$$$.$$$)
1. 7egula , invitatia de participare sa fie transmisa cu cel putin !! de zile :nainte da data limita de
depunere a ofertelor
!. *aca documentatia de atribuire este publicata :n -GAP (8" zile) , !!8"H13 zile
2. 9rgenta , nu mai putin de 1! zile (daca nu pot fi respectate termenele , !!, 13 zile)
2. *ialogul competitiv ,
1) *GP9IG7G CAI*4*AC974
4. Valoarea estimata a contractului este peste praguri ,
a) 1!".$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.a) E c) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
b) &!$.$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.d) ,e) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
c) ".$$$.$$$ pentru lucrari.
1. 7egula , cel putin 23 zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
F.'.9.G. si data limita de depunere a candidaturilor
!. Anuntul de participare a fost transmis spre publicare :n F.'.9.G. :n format electronic (83 zile),
23 8 3 H 2$ zile
44. Valoarea estimata a contractului este sub praguri , ( 1!".$$$, &!$.$$$, ".$$$.$$$)
1. 7egula , cel putin 2$ zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
-GAP si data limita de depunere a candidaturilor
!) *4A?'G 8 Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de
participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidatilor admisi.
2) *GP9IG7G '<G7CG
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de depunere a ofertei finale cu un
numar suficient de zile :nainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel :nc=t fiecare
participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.
Perioada acordata pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica dec=t o perioada
minima stabilita de comun acord cu participantii selectati pe parcursul derularii celei de8a doua
etape a procedurii de dialog competitiv.
&. Iegocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare,
1)*GP9IG7G CAI*4*AC974
4. Valoarea estimata a contractului este peste praguri ,
a) 1!".$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.a) E c) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
b) &!$.$$$ pentru servicii, produse (autoritatea contractanta se :ncadreaza :n prevederile art.8
lit.d) ,e) din '.9.G. nr.2&#!$$%)A
c) ".$$$.$$$ pentru lucrari.
1. 7egula, cel putin 23 de zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare
catre F.'.9.G. si data limita de depunere a candidaturilor
!. 9rgenta, nu mai putin de 1" zile
2. Anuntul de participare a fost transmis spre publicare :n F.'.9.G. :n format electronic(83 zile,
8" zile),
2383H 2$ zile (cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n F.'.9.G.)
1"8"H 1$ zile (urgenta, cu anunt de participare transmis :n fomat electronic :n F.'.9.G.)
44. Valoarea estimata este sub praguri,
1. 7egula, cel putin 1! zile :ntre data transmiterii spre publicare a anuntului de particiapare catre
-GAP
si data limita de depunere a candidaturilor
!) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare la
etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare tuturor
candidatilor preselectati.
". Cererea de oferte ,
4nvitatia de participare se publica :n -GAP.
4nvitatia de participare se transmite cu cel putin 1$ zile :nainte de data limita de depunere a
ofertelor.
>n cazul unui contract de furnizare de comple+itate redusa daca autoritatea contractanta publica :n
-GAP documentatia de atribuire(8& zile), 1$8&H% zile
*aca autoritatea contractanta primeste o singura oferta admisibila poate atribui.
#ntrebare %
Poate o autoritate contractanta sa achizitioneze servicii de consultanta pentru organizarea unei
proceduri privind atribuirea unui contract de achizitie publica?
Raspuns %
Conform art.2 alin.(2) din HG nr.!"#!$$% pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din '.9.G. nr.2&#!$$%, cu modificarile si
completarile ulterioare, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona servicii de
consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de
atribuire si#sau aplicarii procedurii de atribuire.
4ndiferent daca organizeaza procedurile de achizitie publica prin intermediul personalului
specializat de care dispune, sau prin anga;area unor consultanti, autoritatea contractanta are
obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare si de a atribui toate contractele de achizitie
publica, inclusiv cel de servicii de consultanta, prin aplicarea unei proceduri competitive.
Precizam ca activitatile de consultanta, permise de actele normative in vigoare, pot fi realizate de
toti operatorii economici autorizati in conditiile legii sa le desfasoare.
*e e+emplu, daca in urma organizarii unei proceduri competitive de atribuire, @ursa 7omana de
Darfuri a fost desemnat castigator, acesta va fi obligat sa respecte regula fundamental valabila a
atribuirii contractelor de achizitii publice si anume, prevederile legale in vigoare, in speta '.9.G.
nr.2&#!$$% privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, asa cum a fost aprobata prin ?egea
nr.223#!$$%, impreuna cu actele normative emise in vederea aplicarii acesteia.
#ntrebare .,
Autoritatea contractanta are obligatia de a publica valoarea estimata a contractului de achizitie
publica in anuntul de intentie#participare?
Raspuns .,
Actele normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, in speta 'rdonanta de
9rgenta a Guvernului nr.2&#!$$% privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata
cu modificari si completari prin ?egea nr.223#!$$%, nu prevede obligativitatea autoritatii
contractante de a comunica in anuntul de intentie#participare valoarea estimata a contractului care
urmeaza a fi atribuit prin procedurile de achizitie publica, cu e+ceptia situatiei c=nd autoritatea
contractanta incheie un acord8cadru.
Pe de alta parte, autoritatile contractante din 7om=nia au obligatia de a aplica, fara a fi
necesara transpunerea in legislatia nationala, 7egulamentul (CG) nr.1"%&#!$$" al Comisiei din 3
septembrie !$$" de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul
procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu *irectivele
!$$&#13#CG si !$$&#18#CG ale Parlamentului Guropean si Consiliului.
4n conformitate cu formularele standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor
de atribuire a contractelor de achizitii publice, autoritatea contractanta are obligatia de a publica
fie o valoare estimata a contractului de achizitie publica, fie de a preciza un interval in care este
cuprinsa valoarea estimata a contractului de achizitie publica.
Av=nd in vedere cele de mai sus, apreciem ca numai autoritatea contractanta este in masura sa
hotarasca oportunitatea comunicarii in anunt fie a valorii estimate in suma fi+a a contractului ce
urmeaza a fi atribuit, fie valoarea estimata cuprinsa in limita unui interval.
ntrebare /
4n cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publica prin cerere
de oferte, are dreptul autoritatea contractanta sa incheie contractului de achizitie publica daca se
primeste o singura oferta admisibila?
Rspuns /
4n conformitate cu art.1!% alin.(1) din 'rdonanta de urgenta a Guvernului nr.2&#!$$% privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin ?egea
nr.223#!$$%, pana la data de 21 decembrie !$$% autoritatea contractanta are dreptul de a nu
publica invitatia de participare in -GAP, cu conditia sa o transmita catre cel putin 2 operatori
economici.
Conform art.12$ alin.(1) din '.9.G. nr.2&#!$$%, cu modificarile si completarile ulterioare, in
cazul prevazut la art.1!% alin.(1), autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de
cerere de oferte daca, in urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost depuse cel putin
doua oferte corespunzatoare.
Potrivit art.1!" alin.(1) din '.9.G. nr.2&#!$$%, cu modificarile si completarile ulterioare,
incepand cu data de 1 ianuarie !$$3, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in -GAP a unei
invitatii de participare la procedura de atribuire.
4ncepand cu data de 1 ianuarie !$$3, data dupa care este obligatorie publicarea invitatiilor in
-GAP, in cazul aplicarii procedurii de cerere de oferte, '.9.G. nr.2&#!$$% nu prevede un numar
minim de oferte admisibile depuse, ca fiind strict necesar in vederea atribuirii contractului.
Conform prevederilor art.!$& din '.9.G. nr.2&#!$$%, autoritatea contractanta are obligatia de a
incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare pe
baza propunerii tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.
-ituatia in care se primeste doar o singura oferta, in cadrul procedurii de cerere de oferte, nu se
incadreaza in nici una din cele prevazute la art.!$ din '.9.G. nr.2&#!$$%, referitoare la anularea
procedurii.
Avand in vedere cele mentionate anterior, consideram ca, in cazul primirii unei singure oferte
admisibile, conform prevederilor art.23 din H.G. nr.!"#!$$%, in cadrul procedurii de cerere de
oferte, autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractul de achizitie publica.
ntrebare 0
Cum se poate atribui un contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii
notariale?
Rspuns 0
>n conformitate cu 'rdonanta de urgenta a Guvernului nr.2&#!$$% privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin ?egea nr.223#!$$%, Bserviciile
notariale6 sunt cuprinse in Ane+a !@ E Categoria !1 B-ervicii ;uridice6.
Conform art.1% alin.(1) din '.9.G. nr.2&#!$$%, cu modificarile si completarile ulterioare, in
cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract de achizitie publica ce are ca obiect
prestarea de servicii din categoria celor incluse in ane+a nr.!@, atunci obligatia de a aplica
prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare
decat cea prevazuta la art."3 alin.(!) si se limiteaza numai la prevederile art.2" E 28 si art."%.
Avand in vedere cele de mai sus, apreciem ca pentru achizitia serviciilor notariale, autoritatea
contractanta are obligatia de a aplica '.9.G. nr.2&#!$$% numai pentru contractele de servicii care
au o valoare estimata mai mare decat cea prevazuta la art."3 alin.(!) si se limiteaza numai la
prevederile art.2" E 28 si art."%.
#ntrebare $& -e poate incheia un contract de achizitie publica in anul !$$3 pentru care
procedura de atribuire a fost initiata in anul precedent, respectiv !$$%?
Raspuns $& Actele normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, in speta
'rdonanta de urgenta a Guvernului nr.2&#!$$%, aprobata cu modificari si completari prin ?egea
nr.223#!$$%, nu prevede obligativitatea autoritatii contractante de a desfasura o procedura de
atribuire pe perioada unui an bugetar.
Avand in vedere cele de mai sus, apreciem ca, in cazul in care sunt identificate pentru anul !$$3
sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului,
autoritatea contractanta poate sa decida continuarea procedurii inceputa in anul !$$%, respectiv sa
semneze contractul de achizitie cu ofertantul declarat castigator.
4n caz contrar, respectiv nu sunt identificate fondurile necesare in anul !$$3, pentru efectuarea
achizitiei precizate, consideram ca acest lucru constituie un motiv de anulare a procedurii
respective, e+istand posibilitatea initierii unei noi proceduri de achizitie atunci cand vor fi
identificate surse de finantare in acest sens.

S-ar putea să vă placă și