Sunteți pe pagina 1din 4

Rezultatele privind studiul indicilor de reproducie la populaia de taurine

BNR din COP aparinnd AGCTR, pe anul 20112012


!" #$ic%, !" &aciuc, C" '" Nistor, (" Nistor, T" P" Na)*
Creterea taurinelor a fost i va fi o activitatede mare importan n
asigurarea hranei oamenilor oriunde n lume, deci i n ara noastr. Produciile de
lapte mari apar ca urmare a relaiilor dintre genotip i mediul de unde i necesitatea
cunoaterii indivizilor i populaiilor din care fac parte, a exploatrii i
managementului corect n cadrul fermei.
Scopul lucrrii este cunoaterea i studiul indicilor de reproducie i a
managementului n exploataiile de vaci cu lapte aparinnd !C"#.
&aterial +i ,etode
u fost luate n studiu fermele de vaci $lat cu negru romneasc
aparinnd !C"# cuprinse n controlul oficial pe anul %&''(%&'%, la care s(au
analizat) vrsta la prima ftare *+P,-, numrul de . pentru o gestaie, rangul
lactaiei, durata intervalului ntre ftri *C.-, durata service(periodului *SP- i
durata repaosului mamar *#/-.
Populaia a totalizat 0123 vaci n lactaiile '('3 repartizat n zece 4udee
unde rasa $5# deine o pondere semnificativ iar cresctorii au aderat la sociaia
!eneral a Cresctorilor de "aurine din #omnia.
6atele primare rezultate din monitorizarea fiecrei ferme au fost prelucrate
statistic i sunt prezentate sintetic su7 form de ta7ele i figuri.
Rezultate o-inute
8n ta7elul ' i fig. ' se prezint valorile medii i varia7ilitatea indicilor de
reproducie la populaia de taurine $5# din C9P pe anul %&''(%&'%.
Populaia analizat a cuprins vacile din fiecare 4ude aflate n lactaiile '('3,
cu o medie de %.:; lactaii pe total populaie i cu diferene de la un 4ude la altul.
9 situaie particular se ntlnete n 4udeul Si7iu unde populaia $5# se
gsete n lactaiile '(% fiind vaci tinere recent achiziionate de cresctori.
6in analiza principalilor indici de reproducie au rezultat urmtoarele)
!rsta la pri,a .%tare /!P01 a fost de %1,3; luni cu o varia7ilitate ntre %3
i :< luni. 6in cele zece 4udee analizate, numai n dou 4udee vrsta la prima
ftare a depit 3& luni, n celelalte opt 4udee vacile $5# avnd o 7un precocitate
reproductiv cu vrsta la prima ftare su7 3& luni. Cea mai 7un precocitate de
reproducie se ntlnete la vacile aparinnd cresctorilor din 4udeul Covasna, dar
varia7ilitatea acestui indicator este extern, cu limite ntre %: i :0 luni.
'
!alorile ,edii si varia-ilitatea indicilor de reproductie la pop"de taurine BNR din COP pe anul
20112012
Specificare Statisticii pro7ei #angul lactatiei
+P
*luni- SP *zile- #/ *zile- C. *zile-
5r. . =
gestatie
!C"# Calarasi
n ''0' '&3< 2&' 2&3 1<3 ''0'
> %.%; %1.32 21.2; <'.1< 3;2.%1 '.&%
?sx &.&:' &.': '.:; '.&: 3.<' &.&&:
s '.: 3.0 3<.3' %0.2: 0%.'2 &.':
v@ <'.<0 '3.:3 :3.3< :'.2' %<.%3 '3.2%
/in ' %< %' %0 %;3 '
/ax 1 :3 %&2 '22 <%1 3
!C"# Constanta
n 0'2 '1; 332 3%< :03 0'2
> 3.;; %1.0: 2:.'; <:.<: 32:.:0 '.%%
?sx &.'' &.%0 '.3; '.&' %.%< &.&'
s %.31 3.0; %3.;3 %<.32 ';.2 &.:'
v@ <&.:< ''.02 31.&; %2.': %&.< 3:.33
/in ' %: %' '& %1% '
/ax '3 :% %2' ';0 <0' 3
!C"# Covasna
n 302 3'0 ':0 '3& 3:& 302
> %.3; %;.'; 2;.:3 <&.1: 32%.3: '.<<
?sx &.&; &.32 3.&< %.3; 0.0< &.&%
s '.<' <.<3 3<.;: %2.%3 3%.0% &.:1
v@ <2.11 %'.00 :<.12 :0.:: %2.1: %1.:1
/in ' %: %' '0 %13 '
/ax '3 :0 %3; %&: <0& 3
!C"# !iurgiu
n <:1 :0 ;3 ;3 <:1 <:1
> 3.02 %1.<1 2'.'' <2.31 3<'.;< '
?sx &.&2 '.&; 3.'< %.02 3.:< &.&&3
s '.1' :.%; %<.'2 %3.:' %'.3% &.&2
v@ 03.00 %&.%< 3:.:; 3:.%3 %%.1: 2.;%
/in ' %0 %' %& %10 '
/ax '' 31 '1' '0& 03' 3
!C"# .alomita
n '&2: 1%' 3;1 302 11' '&2:
> '.03 %;.;% 23.<' <%.13 3:;.3% '
?sx &.&3 &.'% '.;' '.3< %.:% &
s '.&0 %.;1 3%.;2 %3.23 0<.% &
v@ 01.&2 ;.<< :3.2: 32.%0 %%.23 &
/in ' %: %' %0 %1% '
/ax ; 31 ';3 ':< <3: '
!C"# .asi
n <': 322 3&% 3&& 0<3 <':
> %.'; %;.2 2:.' <<.%2 3<%.32 '.'
?sx &.&0 &.%' '.;0 '.'0 3.12 &.&'
s '.%: 3.&: %;.;% %<.<; 00.0' &.3
v@ :<.;; '&.1' :'.3: 31.23 %2.2 %2.2%
/in ' %: %' '& %20 '
/ax ; %': %': '33 2'< 3
!C"# .lfov
n %;% 00 :; :; %;% %;%
> 3.&: 3&.00 ;%.1 2'.'0 3<;.&2 '
?sx &.' &.<< :.1< 3.23 3.3< &
s '.; :.13 3:.3< %0.;0 3<.0 &
v@ 01.< '<.'0 :'.:0 3<.3: '0.2 &
/in ' %2 %' '& %;1 '
%
/ax '& :' '1; ''2 00: '
!C"# 9lt
n %<' '03 '3% '3& %<' %<'
> %.;% 3&.% 20.3' <:.%3 3<1.;0 '.:'
?sx &.&1 &.:' 3.02 %.%0 :.0% &.&3
s '.0; :.'% 3'.&< %%.20 ;0.31 &.03
v@ 0<.'< '3.1< :%.:3 32.20 %2.% 3;.';
/in ' %: %' '& %;0 '
/ax '' :0 '10 '<1 <00 :
!C"# Si7iu
n %;0 %;3 '0 '0 %21 %;0
> ' %;.:0 2:.< 0<.% %2;.0; '
?sx &.&&: &.'2 <.': %.21 '.;< &
s &.&0 3 %3.;' '&.;' 3'.&; &
v@ 0.1 2.02 3'.1' '1.%: ''.'0 &
/in ' %: %; 3& %&: '
/ax % 31 '&2 2% <0& '
!C"# +aslui
n <%< 3;% %2< %02 :3: <%<
> %.;1 %;.3: 23.20 01 3:<.&2 '
?sx &.&2 &.'< '.;; '.'; %.1% &.&&3
s '.2< 3.'% %0.<' '2.2' :3.03 &.&<
v@ 0'.&0 1.&' 3:.;1 3%.:3 %'.%2 <.;2
/in ' %' %& '& %;< '
/ax 1 3; '13 ''1 0%3 %
!C"#
"otal populatie
n 0123 3;30 %:;< %:&< 0%;& 0123
> %.:; %1.3; ;&.'' <<.3' 302.13 '.''
?sx &.&% &.&< &.;3 &.< '.32 &.&&:
s '.23 :.%: :&.;1 %2.%% 02.2< &.33
v@ :1.2 '%.21 :0.:' :%.<< %0.%< 1;.'<
/in ' %3 %' '0 %20 '
/ax '3 :< %&2 ';0 <23 :
Nu,%rul de (A
1
pentru o )estaie a fost de ','', cu limite ntre '(': .
'
,
cele mai multe fiind nregistrate cresctorilor din Covasna *','< .
'
-, 9lt *',:'- i
Constana *',%%-. +aria7ilitatea acestui indicator a fost deose7it de mare, valoarea
a7aterii standard fiind sA&,33 iar a coeficientului de variaie + @ A 1;,'<. naliza
acestui indicator la nivel de ferm, 4ude i populaii evideniaz unele deficiene
privind managementul funciei de reproducie i nregistrarea unor costuri peste
limitele normale pentru materialul seminal folosit pentru nsmnare.
2ervice, periodul / 2P 1 mediu a fost de ;&,'' zile, instalarea gestaiei
realizndu(se n primele 3(: cicluri de clduri. +aria7ilitatea individual pentru
acest indicator a fost extrem n unele cazuri instalarea gestaiei realizndu(se dup
maxim %&2 zile.
Repaosul ,a,ar / R& 1 a fost de <<,3' zile, vacile fiind nrcate cu dou
luni nainte de ftare, fr a se prelungi lactaia chiar i la vacile cu producii zilnice
mai mari de lapte. Cea mai 7un situaie pentru acest indicator se ntlnete n
populaiile $5# din 4udeul +aslui care cuprinde unele ferme cu performane
deose7ite i cu un management al factorilor de exploatare 7ine stpnit.
(ntervalul 3ntre .%t%ri / C( 1 este indicele sintetic care evideniaz cel mai
7ine activitatea de reproducie dintr(o ferm. +aloarea medie n populaia studiat a
3
fost de 302,13 zile ceea ce nsemn o7inerea viel anual de la fiecare vac. 8n toate
fermele din cele '& 4udee analizate intervalul dintre ftri nu a depit valoarea de
:&& zile, ceea ce dovedete c managementul funciei de reproducie a fost o
preocupare de 7az. .ndicii de dispersie evideniaz ns unele situaii particulare
cu valoarea maxim a intervalului ntre ftri de <23 zile, deci cu o ftare la doi ani.
Conculzii
Concluzia principal care se desprinde din studiul efectuat demonstreaz
valoarea genetic a vacilor $5# din populaia studiat i managementul
corespunztor al factorilor tehnologici de exploatare.
Bi-lio)ra.ie
'. catinci, Bt., %&'& C "ehnologia creterii 7ovinelor. Dditura groprint,
"imioara.
%. $oitor, .., '112 C #eproducia normal i patologic la taurine, Dditura
6idactic i Pedagogic, $ucureti
3. $li, Carmen, %&&1 C #ezultate pariale privind indicii de 7az ce
caracterizeaz capacitatea de reproducie la taurine. #evista de Eootehnie,
nul +., nr.3, .ai.
:. $ogdan. ."., $istriceanu, /., /gin, C., '1;' C #eproducia animalelor
de ferm, Dditura Scrisul #omnesc, Craiova.
0. $oichard, 6., $ar7at, ., $riend, /., '112 C !enetic evoluation for fertilitF
in ,rench dairF cattle, .nter7ull $ulletin ';, p. 11('&'.
<. Conavesi, ,a7iola i col., %&&& C GH utilizzo del indici genetici per caracteri
fuzionali, $ianco 5ero, nr. ', p.%'.
2. Constantinescu, /.6., %&&1 C #elaia dintre nutriie i reproducie la taurine.
Dd. /an(6elF, $ucureti.
;. !eorgescu !.I., J4ic, +. i col., '11& C "ehnologia creteri 7ovinelor. Dd.
6idactic i Pedagogic, $ucureti.
1. Gupan, +., Chilimar, S, J4ic, +., '112 C "ehnologia creterii 7ovinelor,
,.D.P., "ipografia Central, Chiinu, #. /oldova.
'&./aciuc, +., J4ic, +., 5istor, .., %&&3 C !hid de ameliorare genetic a
7ovinelor pentru producia de lapte, Dditura lfa, .ai.
''.Pcal, 5., %&&& C $iologia reproducerii. Dditura /irton, "imioara
'%.Bonea, l., %&&3 C ,iziologia animalelor, vol. ',%,3, Dditura Ceres, $ucureti
'3.J4ic, +., 5istor, .., /aciuc, +, 6asclu, C., %&&2 C /anagementul creterii
vacilor de lapte, Dditura lfa .ai
':.+elea, C., /rginean, !h, %&&: C Producia, reproducia i ameliorarea
taurinelor. +ol, 3, Dditura grotehnic, $ucureti.
: