Sunteți pe pagina 1din 129

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI


PROFESIONAL I TEHNIC
Anexa nr. 1 a OME!C nr. "1#1 !$n "%.%1.&%%'
STANDARD DE PRE(TIRE PROFESIONAL
CALIFICARE) OR(ANIZATOR *AN+UETIN(
NIVELUL "
*UCURETI
&%%,
AUTORI
1. ANDREI CRISTINA - Prof. gradul definitiv, Grup colar Economic Administrativ O.
Onicescu Botoani
2. *UCURA DANA ALICE . Prof. gradul , !olegiul Economic ". G#ica $%rgovite
&. *URUIAN (IANINA . Prof. gradul , Grup colar Economic i Administrativ Piatra 'eam(
). COSTACHE RODICA * Prof. gradul , Grupul colar +,oievodul Gelu+ -al.u
/. DUMITRASCU . NICU DUMITRA - Prof. gradul , !olegiul Economic ",iilor Bucureti
0. ISMAIL NELIDA * Prof. gradul , !olegiul Economic 1angalia
CONSULTANI)
CIO*ANU (A*RIELA LILIANA * nspector de specialitate !entrul 'a(ional de 2e3voltare a
4nv.(.m%ntului Profesional i $e#nic
DINC CRISTIAN . Prof. gradul , !olegiul Economic 52ionisie Pop 1ar(ian Al6a ulia
Organi3ator 6an7ueting 2
OR(ANIZATOR *AN+UETIN(
UNITI DE COMPETENE
COMPETENE CHEIE) CREDITE) /0%
1. !omunicare 8n lim6a modern. 2,9
2. G%ndire critic. i re3olvare de pro6leme 1,9
&. 2e3voltarea rela(iilor interpersonale 1,9
). :tili3area calculatorului i prelucrarea informa(iei 1,9
/. !omunicare 1,9
0. 2e3voltarea carierei profesionale 1,9
;. Procesarea datelor numerice 1,9
<. ni(ierea unei afaceri 1,9
COMPETENE TEHNICE (ENERALE '0%
=. 1ediul concuren(ial al afacerii 1,9
19. 1ar>etingul afacerii 1,9
11. Planificarea opera(ional. 1,9
12. ?esurse umane 1,9
1&. 1anagementul calit.(ii 9,/
1). @inan(area afacerii 1,9
1/. giena, securitatea muncii i protec(ia mediului 9,/
COMPETENE TEHNICE SPECIALIZATE) 1,0%
10. Planificarea activit.(ilor de servire 2,9
1;. Oferta de meniuri 2,9
1<. Activitatea de servire 8n restaura(ie 2,9
1=. Activitatea de servire 8n 6ar 1,9
29. Organi3area personalului 1,/
21. Organi3area serviciilor de protocol 1,/
22. !oordonarea serviciilor de protocol 2,9
2&. !alitatea rela(iilor cu clien(ii 1,9
2). Promovarea activit.(ilor de servire 1,9
2/. 2econtarea serviciilor prestate 1,9
Organi3ator 6an7ueting &
T$12 2n$134$$) 1. C562n$7are 8n $69a 65!ern3
N$:e !e 7a$;$7are) "
Va5are 7re!$1) 2,9
C56<e1en4e)
1. O6(ine informa(ii prin receptarea de mesaAe orale, 8n scopul
8ndeplinirii unor sarcini de lucru
&. O6(ine informa(ii prin receptarea de mesaAe scrise, 8n scopul
8ndeplinirii unor sarcini de lucru
". EBprim. mesaAe orale, 8n scopul 8ndeplinirii unor sarcini de lucru
variate
=. Ela6orea3. mesaAe scrise, 8n scopul 8ndeplinirii unor sarcini de lucru
variate
,. Particip. la interac(iuni ver6ale orale pe teme cotidiene i pe teme
profesionale
Organi3ator 6an7ueting )
T$12 2n$134$$) 1. C562n$7are 8n $69a 65!ern3
C56<e1en4a 1) O6(ine informa(ii prin receptarea de mesaAe orale, 8n scopul 8ndeplinirii
unor sarcini de lucru
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea informa(iilor necesare i suficiente pentru decodarea sensului glo6al al mesaAelor
orale
>9? O6(inerea de informa(iiCdetalii specifice corecte, relevante pentru sarcina de lucru
>7? dentificarea punctelor de vedere i a opiniilor eBprimate, precum i a atitudinilor i
sentimentelor
>!? ni(ierea de ac(iuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesaAului
>e? dentificarea sensului elementelor de voca6ular nefamiliare cu aAutorul conteBtului sau prin
asocieriCconeBiuni
>;? Preci3area ac(iunilor adecvate pe 6a3a informa(iilor o6(inute pe cale oral.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Durse i tipuri de
mesaAe oraleE teBte care con(in unele elemente de voca6ular C de accent nefamiliare,
emise la vite3. normal., 8n diverse registre, de lungime varia6il.E mesaAe,
formale i informale, emise de cei din AurF conferin(e, discursuri,
pre3ent.ri de produse C serviciiF transmisiuni radio i $,, tal>Gs#oHGuri,
anun(uri pu6liceF conversa(ii telefonice, inclusiv mesaAe telefonice
8nregistrate.
nforma(ii o6(inuteE ideea principal. Isensul glo6alJF informa(ii factuale, pe teme de interes
comunF informa(ii factuale pe teme de interes profesionalE instruc(iuni,
eBplica(ii, specifica(ii de produse i serviciiF opinii, puncte de vedere,
atitudini Ipro, contra, neutr.J, sentimente.
Kim6aAE termeni specifici mesaAelor mass mediaF voca6ular specific comun,
relevant pentru domeniul ocupa(ional, variet.(i de accent Ipentru
domeniile ocupa(ionale unde este relevantJ
1oduri de ac(iuneE 8ntre6.ri, lim6aA corporalCnonver6al, verificarea sensului prin alte surseF
comunicarea informa(iilor C detaliilor c.tre alte persoaneF ac(iuni proprii
Ireali3area de opera(ii, activit.(iJ.
Organi3ator 6an7ueting /
Pr59e !e e:a2are
Pro6e scrise sau orale prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice i o6(in. prin
ascultare informa(ii, detalii, opinii, atitudini, sentimente, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de
performan(. IaJ, I6J, IcJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e orale prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. ac(ione3e pentru identificarea
elementelor de voca6ular Ii de accent * pentru domeniile ocupa(ionale unde accentul este relevantJ
nefamiliare i clarificarea sensului, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IdJ, IeJ i 8n
condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. ac(ione3e pe 6a3a
informa(iei o6(inute prin ascultare, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IfJ i 8n condi(iile
de aplica6ilitate.
Pro6e orale iCsau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. foloseasc. strategii de
8n(elegere prin ascultare, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, IcJ, IdJ, IeJ, IfJ i 8n
condi(iile de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 0
T$12 2n$134$$) 1. C562n$7are 8n $69a 65!ern3
C56<e1en4a &) O6(ine informa(ii prin receptarea de mesaAe scrise, 8n scopul 8ndeplinirii
unor sarcini de lucru
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea de informa(ii i opinii relevante pentru sarcina de lucru 8n teBte referitoare la
domeniul ocupa(ional
>9? Dcanarea unui teBt mai lung pentru identificarea rapid. de informa(ii C detalii specifice necesare
>7? :tili3area unor materiale de referin(. pentru identificarea sensului, atunci c%nd este necesar
>!? !orelarea 8n mod coerent a mai multor informa(ii din diverse p.r(i ale unui teBt C din teBte diferite
>e? $ransferul informa(iilor din teBte referitoare la domeniul ocupa(ional 8n diverse forme de
pre3entare
>;? Anali3area avantaAelor i de3avantaAelor unor situa(ii descrise 8n teBte, 8n scopul lu.rii unor deci3ii
>@? ?eali3area de ac(iuni adecvate pe 6a3a informa(iilor identificate 8n teBte cu con(inut opera(ional
compleB
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ipuri de teBtE teBte, care con(in i elemente de voca6ular nefamiliare, 8n diverse registre,
de lungime varia6il.E teBte specifice domeniului ocupa(ionalE manuale,
rapoarte, note, fie te#niceF teBte de populari3areE tiri i articole de
pres., reclame, anun(uriF teBte cu con(inut opera(ionalE coresponden(.,
faBuri, formulare, standarde, instruc(iuniF mesaAe, cereri, reclama(ii.
nforma(ii o6(inuteE informa(ii factuale, relativ compleBe, pe teme de interes comunF
informa(ii profesionaleE instruc(iuni, eBplica(ii, date te#nice ale unor
produse i serviciiF date privindE materii prime, materiale i produse
finite, opera(ii i procese te#nologice
1ateriale de referin(.E dic(ionareF diagrame i alte materiale vi3ualeF instruc(iuni, manuale
te#nice, prospecte, pagini nternet.
@orme de pre3entareE ta6ele, grafice, sc#emeF noti(e.
Organi3ator 6an7ueting ;
1oduri de ac(iuneE comunicarea informa(iilor C detaliilor c.tre alte persoaneF transferul
informa(iilor 8n diverse forme de pre3entareF ac(iuni propriiE reali3area de
opera(ii, modificarea unor opera(ii, luarea de deci3ii.
Pr59e !e e:a2are
Pro6e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice informa(ii, detalii
sau opinii, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e materiale de
referin(. adecvate pentru identificarea sensului, atunci c%nd este necesar, aa cum se preci3ea3. 8n
criteriul de performan(. IcJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. prelucre3e
informa(ii 8n diverse moduri, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IdJ, IeJ, IfJ i 8n
condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. ac(ione3e adecvat
pe 6a3a informa(iei o6(inute prin lectur., aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IfJ, IgJ i 8n
condi(iile de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <
T$12 2n$134$$)1. C562n$7are 8n $69a 65!ern3
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
C56<e1en4a ") EBprim. mesaAe orale, 8n scopul 8ndeplinirii unor sarcini de lucru variate
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Oferirea i solicitarea de informa(ii pentru 8ndeplinirea unei sarcini de lucru
>9? Oferirea i solicitarea de instruc(iuni 8n vederea 8ndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale
>7? @ormularea clar., precis. i 8n mod politicos a informa(iilor, instruc(iunilor, 8ntre6.rilor i
solicit.rilor
>!? Dolicitarea i oferirea de clarific.ri i eBplica(ii atunci c%nd informa(ia C instruc(iunea nu este
8n(eleas. imediat
>e? Pre3entarea de descrieri clare i detaliate pe su6iecte legate de domeniul de interes propriu i
profesional
>;? :tili3area adecvat. a termenilor de specialitate comuni C familiari relevan(i pentru sarcina de lucru
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ipuri de informa(iiE sc#im6uri de informa(ii, care pot con(ine i elemente de voca6ular
nefamiliare, la vite3. normal., 8n diverse registre, 8n conversa(ii de lungimi
variate, privindE activit.(i de rutin. i nonGrutiniereE instruc(iuni,
eBplica(ii, detalii de operare, sfaturiF aranAamente socialeF descrieri de
o6iecte, procese, opera(iiF pro6leme opera(ionale 8n situa(ii de via(.
cotidiene.
!onteBteE personal i social * situa(ii specifice 8n familie, coal., comunitateF
profesional * situa(ii specifice 8n organi3a(ie, la locului de munc., situa(ii
conflictuale.
Kim6aAE voca6ular adecvat conteBtului personal i socialF voca6ular specific
comun, relevant pentru domeniul ocupa(ional.
1oduri de comunicareE fa(. 8n fa(.F la telefon, ro6ot telefonic.
1oduri de ac(iuneE comunicarea C transmiterea de informa(iiCdetalii c.tre interlocutorCi.
Pr59e !e e:a2are
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. ofere i s. solicite
informa(ii i instruc(iuni, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, i 8n condi(iile de
aplica6ilitate
Organi3ator 6an7ueting =
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. ofere i s. solicite
clarific.ri i eBplica(ii, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IcJ, IdJ i 8n condi(iile de
aplica6ilitate
Pro6e orale prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e descrieri, aa cum se
preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IeJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e adecvat
terminologia specific., aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IfJ i 8n condi(iile de
aplica6ilitate
Organi3ator 6an7ueting 19
T$12 2n$134$$) 1. C562n$7are 8n $69a 65!ern3
C56<e1en4a =) Ela6orea3. mesaAe scrise, 8n scopul 8ndeplinirii unor sarcini de lucru
variate
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !ompletarea de documente i formulare profesionale specifice domeniului ocupa(ional
>9? ?edactarea unor teBte func(ionale variate mai compleBe, structurate i cu folosirea de conectori
>7? $ransmiterea, 8n lim6aA clar i precis, de informa(ii corecte vi3%nd aspecte din domeniul de
activitate
>!? :tili3area unor materiale de referin(. adecvate pentru a verifica corectitudinea informa(iei i
lim6ii folosite
>e? Adecvarea formatului i lim6aAului la conteBt, la tipul de teBt, la su6iect i la cititorul
inten(ionat
>;? :tili3area conven(iilor folosite 8n comunicarea scris. formal. C informal.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1eE
$ipuri de teBte func(ionaleE formulare i alte documente specifice, 8n func(ie de domeniul ocupa(ional
Ifacturi, facturi proGforma, fie te#nice, fie de eviden(., fie de
produc(ie, documente de eviden(. primar., standardeJF coresponden(.
personal. i profesional.E scrisori, note, mesaAe Iinclusiv eGmailJF procese
ver6ale, rapoarte, eseuri.
$ipuri de informa(iiE 8n teBte, care con(in i elemente de voca6ular nefamiliare, 8n diverse
registre, de lungimi variateE informa(ii factuale, inclusiv date personaleF
aranAamente i instruc(iuniF idei, opinii, puncte de vedereF mesaAe din
partea altor persoaneF raport.ri privind desf.urarea unor evenimente,
edin(e, procese
!onven(ii i lim6aAE pentru eBprimarea raporturilor 8n cadrul comunic.rii Iprieteni, colegi,
mem6ri ai organi3a(iei, ierar#iiJF pentru atingerea scopului comunic.rii
Ite#nici de argumentare, formule de persuasiuneJF formule de comunicare
standardi3ate, formule de polite(e.
!onteBteE organi3area locului de munc.F activit.(i i procese de produc(ieF calitatea
serviciilor C produselor.
1ateriale de referin(.E dic(ionare, glosare de termeni speciali3a(i i sintagme specificeF
documente normative i te#nice modele de documente i formulare.
Organi3ator 6an7ueting 11
Pr59e !e e:a2are
Pro6e scrise sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il complete3e formulare i s.
8ntocmeasc. coresponden(., teBte func(ionale i documente specifice domeniului ocupa(ional, aa cum
se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, IcJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e scrise sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e materiale de
referin(. adecvate pentru a verifica corectitudinea informa(iei i lim6ii folosite, aa cum se preci3ea3.
8n criteriul de performan(. IdJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e scrise sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e un format
recomandat, un lim6aA adecvat i conven(ii folosite 8n mod o6inuit 8n comunicarea scris. formal. C
informal., aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IeJ, IfJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 12
T$12 2n$134$$) 1. C562n$7are 8n $69a 65!ern3
C56<e1en4a ,) Particip. la interac(iuni ver6ale orale pe teme cotidiene i pe teme
profesionale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Oferirea de opinii proprii i sus(inerea lor cu argumente 8n conversa(ii de teme diverse de interes
>9? Participarea cu contri6u(ii la discu(ii profesionale de rutin., 8n conteBte profesionale predicti6ile
>7? EBprimarea clar. i fluent. a propriilor opinii i puncte de vedere legate de domeniul de activitate
>!? Dolicitarea 8n mod adecvat a opiniilor interlocutorului i r.spunsul adecvat la acestea
>e? ?eali3area de pre3ent.ri pe teme din domeniul ocupa(ional, pe 6a3. de materiale preg.tite 8n
preala6il
>;? ,erificarea 8n(elegerii i solicitareaCoferirea de clarific.riCeBplica(ii c%nd informa(ia nu este clar
8n(eleas., 8n conversa(ii i pre3ent.ri
>@? Participarea la conversa(ii folosind unui lim6aA adecvat la conteBt i respect%nd conven(iile folosite
8n conversa(ie i normele sociale i culturale, 8n func(ie de rolul i rela(iile cu interlocutorulCii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ipuri de interac(iuniE a. Dc#im6uri de opinii, care pot con(ine i elemente de voca6ular
nefamiliare, la vite3. normal., 8n diverse registre, 8n conversa(ii de lungimi
variate, privindE c#estiuni de ordin social i de interes pu6lic curentF
c#estiuni profesionale de interes comun
6. 2iscu(ii profesionale, care pot con(ine i elemente de voca6ular
nefamiliare, derulate cu vite3. normal., 8n diverse registre, 8n conversa(ii
de lungimi variate, privindE aranAamente la locul de munc., cum ar fi
planuri, activit.(i i aranAamente opera(ionaleF rela(ii cu clien(ii i
partenerii, negocieri, contract.ri I8n func(ie de domeniul ocupa(ionalJ.
c. Pre3ent.ri scurte, care pot con(ine i elemente de voca6ular nefamiliare,
f.cute la vite3. normal., privindE relat.ri ale unor evenimente i
conversa(ii, rapoarte intermediare C de progresF pre3ent.ri de produse,
te#nologii.
!onteBteE a. Dc#im6uri de opiniiE situa(ii sociale informale, situa(ii familiare, situa(ii
conflictualeF 8nt%lniri profesionale de rutin., contacte profesionale
informale, sarcini de lucruF
6. 2iscu(ii profesionaleE interviuri individuale, fa(. 8n fa(. sau telefonicF
8nt%lniri formaleCinformale, activit.(i profesionale 3ilniceF
c. Pre3ent.ri * conteBte profesionale formale i informale.
Organi3ator 6an7ueting 1&
Dc#im6uri de opiniiE pro i contra 8n sus(inerea unor idei personaleF ipote3e, predic(iiF
preferin(e, evalu.ri deE produse, servicii, procese.
1ateriale pentru
pre3ent.riE noti(e, sc#eme de pre3entareF suport vi3ualE
foliiCplaneCmodeleCmostre.
!onven(ii i lim6aAE formule de ini(iere, 8ntre(inere i 8nc#eiere a unei conversa(ii C discu(ii,
lim6aA nonver6alF voca6ular adecvat conteBtului personal i socialF
voca6ular specific comun, relevant pentru domeniul ocupa(ional.
1oduri de interac(iuneE fa(. 8n fa(., 8n perec#i sau 8n grup mic Isc#im6uri de opinii, discu(ii
profesionaleJF 8n fa(a unui auditoriu Ipre3ent.riJF la telefon, ro6ot
telefonic Isc#im6uri de opinii, discu(ii profesionaleJ.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. poarte discu(ii 8n care s.G
i pre3inte i s.Gi argumente3e opiniile, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, IcJ
i 8n condi(iile de aplica6ilitate.
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. contri6uie semnificativ la
discu(ii profesionale, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. I6J i 8n condi(iile de
aplica6ilitate
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. solicite opinii i s.
r.spund. adecvat la acestea, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IdJ i 8n condi(iile de
aplica6ilitate
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. preg.teasc. i s. fac.
pre3ent.ri, 8n care s. includ. informa(ii faptice, interpret.ri i opinii, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de
performan(. IeJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. verifice 8n(elegerea, s.
solicite clarific.ri i s. ac(ione3e 8n vederea clarific.rii, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de
performan(. IfJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate
Pro6e orale sau practice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. participe la conversa(ii
utili3%nd un lim6aA adecvat i respect%nd conven(ii folosite 8n conversa(ie, aa cum se preci3ea3. 8n
criteriile de performan(. I6J, IcJ, IdJ, IgJ i 8n condi(iile de aplica6ilitate
Organi3ator 6an7ueting 1)
T$12 2n$134$$) &. (Bn!$re 7r$1$73 C$ reD5:are !e <r59e6e
N$:e) "
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. dentific. pro6leme compleBe
&. ?e3olv. pro6leme
". Evaluea3. re3ultatele o6(inute
Organi3ator 6an7ueting 1/
T$12 2n$134$$) &. (Bn!$re 7r$1$73 C$ reD5:are !e <r59e6e
C56<e1en4a 1) I!en1$;$73 <r59e6e 756<exe
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
(a) Anticiparea situa(iilor pro6lem.
(b) 2efinirea pro6lemei
(c) ?eflectarea asupra propriilor ac(iuni
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Ditua(ii pro6lem.E calitatea muncii, proces de munc., interac(iuni 8ntre oameni, sesi3.ri,
situa(ii de urgen(.
Anticiparea pro6lemeiE corelarea factorilor determinan(i cu situa(ia pro6lem.
2efinirea pro6lemeiE identificarea pro6lemei, cau3e i efecte ale pro6lemei, cui apar(ine
pro6lema
?eflectareaE pune 8ntre6.ri relevante asupra pro6lemeiF compara situa(ia pro6lem. cu
situa(ia normal.F emite idei privind rolul lui 8n re3olvarea pro6lemei
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anticipe3e i s. anali3e3e
situa(iile pro6lem., conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reflecte3e asupra propriilor
ac(iuni, conform criteriilor de performan(. IcJ i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 10
T$12 2n$134$$) &. (Bn!$re 7r$1$73 C$ reD5:are !e <r59e6e
C56<e1en4a &) ?e3olv. pro6leme
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea solu(iilor posi6ile
>9? Alegerea celei mai potrivite solu(ii, 8n urma reflect.rii asupra consecin(elor posi6ile i a evalu.rii
lor
>7? 4ntocmirea planului de ac(iune
>!? Aplicarea planului de ac(iune
C5n!$4$$ !e A<$7a9$$1a1e)
Dolu(ii posi6ileE metode de re3olvare
DelectareE compar. i anali3ea3. solu(iile posi6ile i decide
MustificareE argumentare pe 6a3a criteriilor utili3ate 8n selectarea solu(iei
4ntocmireE listarea ac(iunilor 8n ordinea efectu.rii lor, alocarea de resurse Imateriale,
financiare, timpJ i sta6ilirea responsa6ilit.(ilor
AplicareE punerea 8n practic. i monitori3area ac(iunilor prev.3ute
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice solu(ii, s. selecte3e i
s. Austifice solu(ia ce urmea3. a fi aplicat., conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8ntocmeasc. planul de ac(iune conform
criteriului de performan(. IcJ i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. ca este capa6il s. aplice planul de ac(iune,
conform criteriului de performan(. IdJ i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 1;
T$12 2n$134$$) &. (Bn!$re 7r$1$73 C$ reD5:are !e <r59e6e
C56<e1en4a ") Evaluea3. re3ultatele o6(inute
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
IaJ Anali3area re3ultatelor
I6J O6(inerea feedG6ac>Gului
IcJ Anali3area metodei aplicate
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Anali3area re3ultatelorE compar. re3ultatul o6(inut cu cel doritF aplic. m.suri de corec(ie, dac.
este ca3ul
@eedG6ac>E conclu3ii, calificative proprii i de la alte persoane
Anali3area metodeiE resurse, ac(iuni, responsa6ilit.(iF generea3. i eBtinde idei, sugestii
alternative 8n scopul 8m6un.t.(irii metodei aplicate
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. ca este capa6il s. anali3e3e re3ultatele, s. o6(in.
feedG6ac>Gul i s. anali3e3e metoda aplicat., conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J i IcJ i
condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 1<
T$12 2n$134$$) ". Mana@e6en12 rea4$$5r $n1er<erE5nae
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. !reea3. i men(ine rela(ii profesionale
&. Gestionea3. conflicte
". Gestionea3. atept.rile factorilor interesa(i
Organi3ator 6an7ueting 1=
T$12 2n$134$$) ". Mana@e6en12 rea4$$5r $n1er<erE5nae
C56<e1en4a 1) !reea3. i men(ine rela(ii profesionale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !rearea unei infrastructuri a comunic.rii 6a3ate pe 8ncredere i 8n(elegere reciproc.
>9? Ascultarea activ. i 8ncuraAarea unui dialog constructiv
>7? Dta6ilirea unor rela(ii de cooperare, 8n interesul reciproc al p.r(ilor
>!? Dus(inerea muncii 8n ec#ip.
>e? Aplicarea unor modalit.(i de 8m6un.t.(ire a rela(iilor interpersonale
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
Ascultare activ.E urm.rete interlocutorul, nu 8ntrerupe interlocutorul, preia
argumentele interlocutorului
2ialog constructivE ofer. sugestii, ascult. sugestiile celorlal(i, formulea3. propuneri
consensualeF eBprim. un feed6ac> po3itivF cade de acordF face
distinc(ie 8ntre fapte, opinii i sentimente
?ela(ii de cooperareE suport pentru de3voltarea profesional. a mem6rilor grupului,
8ncredere 8n deci3iile luate de grup, discutarea desc#is. a ini(iativelor,
anali3a critic. i evaluarea opiniilor 8n grup
1odalit.(i de 8m6un.t.(ireE factori determinan(iE personali, psioGsociali, conteBtualiF metode de
identificare a modalit.(ilor de 8m6un.t.(ireE o6servare, anali3a unor
indicatori de coe3iune social., interviuri, culegere de m.rturii,
motivare, 8ncuraAare, integrare, redefiniri de rol, evitarea Aocurilor de
putere
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. cree3e i s. men(in. rela(ii
profesionale, aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, IcJ, IdJ i IeJ i 8n condi(iile de
aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting 29
T$12 2n$134$$) ". Mana@e6en12 rea4$$5r $n1er<erE5nae
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
C56<e1en4a &) Gestionea3. conflicte
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea surselor de conflict
>9? dentificarea modalit.(ilor de re3olvare a conflictelor
>7? 1edierea conflictelor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
Durse de conflictE ne8n(elegeri, interese i o6iective opuseCdiferite
1odalit.(i de re3olvareE renun(area, for(area, aplanarea, compromisul, confruntarea, feed6ac>
legat de performan(. i acceptare
1ediereE ascult. p.r(ile aflate 8n conflict i le antrenea3. 8n adoptarea unei
modalit.(i de re3olvare
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. gestione3e conflicte 8n situa(ii
reale Isau asem.n.toare situa(iilor realeJ, aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, IcJ
i 8n condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting 21
T$12 2n$134$$) ". Mana@e6en12 rea4$$5r $n1er<erE5nae
C56<e1en4a ") Gestionea3. atept.rile factorilor interesa(i
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 2efinirea rolurilor func(ionale i a intereselor factorilor interesa(i
>9? Anticiparea i satisfacerea atept.rilor acestora
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
@actori interesa(iE persoanele implicate direct sau indirect 8n conflict
?oluri func(ionaleE 8n calitate de manageri, colegi, clien(i
ntereseE personale, psioGsociale, conteBtuale
Anticipare i satisfacereE asimilarea rolului factorilor interesa(i, comunicarea cu factorii interesa(i
prin 8ntre6.ri i ascultare activ.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. gestione3e atept.rile factorilor
interesa(i, prefera6il 8n situa(ii reale, aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J i 8n
condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting 22
T$12 2n$134$$) =. U1$$Darea 7a72a15r22$ C$ <re27rarea $n;5r6a4$e$
N$:e) &
Va5are 7re!$1E 1.9
C56<e1en4e)
1. :tili3ea3. informa(ii de pe internet
&. Organi3ea3. i prelucrea3. informa(ia
". :tili3ea3. te#nologii $ multimedia INe6, comunicareJ pentru crearea
documentelor Ne6.
=. :tili3ea3. aplica(ii softHare 8n managementul informati3at al
proiectelor
Organi3ator 6an7ueting 2&
T$12 2n$134$$) =. U1$$Darea 7a72a15r22$ C$ <re27rarea $n;5r6a4$e$
C56<e1en4a 1) :tili3ea3. informa(ii de pe internet
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Pre3entarea no(iunilor de 6a3..
>9? Delectarea surselor de informa(ie conform criteriilor de eficien(..
>7? Pre3entarea te#nicilor de c.utare a informa(iei necesare 8n sistemele informa(ionale i
informatice.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'o(iuni de 6a3.E informa(ie dat., sistem, sistem informa(ional, proces informa(ional,
sistem informatic, 6a3. informa(ional., 6a3. te#nic., fluB informa(ional.
Durse de informa(ieE 6.nci de date, 6a3e de date, nternet, resurse umane implicate 8n sistemul
informa(ional.
!riterii de eficient.E uurin(. 8n utili3are, rapiditatea o6(inerii informa(iei, corectitudinea
informa(iei o6(inute, relevan(a informa(iei o6(inute pentru sistem.
$e#nici de c.utareE motoare de c.utare, selectarea dup. criteriiCc#ei multiple, utili3%nd
operatorii rela(ionali IO,OP,Q,QP, egal, diferitJ sau operatorii logici
IA'2, O?, 'O$J.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpractice i scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. defineasc. no(iunile de
6a3. ale unui sistem informa(ional, conform criteriului de performan(. IaJ cuprin3%nd condi(iile de
aplica6ilitate.
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. selecte3e sursele de informa(ie
corespun3.toare criteriilor de performan(., aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. I6J
conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. pre3inte te#nicile de c.utare a
informa(iei necesare 8n sistemele informa(ionale i informatice, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de
performan(. IcJ, conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 2)
T$12 2n$134$$) =. U1$$Darea 7a72a15r22$ C$ <re27rarea $n;5r6a4$e$
C56<e1en4a &) Organi3ea3. i prelucrea3. informa(ia.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea structurilor de date necesare organi3.rii informa(iei de diferite tipuri.
>9? !odificarea i memorarea datelor 8n structurile identificate.
>7? O6(inerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic
>!? :tili3area te#nicilor softHare specifice o6(inerii unor re3ultateCrapoarte eficiente.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ip de informa(ieCdat.E numeric, ir de caractere IteBtJ, imagini, logic.
Dtructuri de dateE fiiere IteBt, 6inareJ, foi de lucru, ta6ele, 6a3e de date, liste.
nstrumente de lucruE ta6ele, sc#i(e, grafice, formulare ItemplatesJ, rapoarte Isimple,
compleBe, pivotJ.
$e#nici softHareE utili3area macrocomen3ilor ImacroJ, interog.ri ale 6a3elor de date,
validarea datelor.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice structurile de date
necesare organi3.rii informa(iei, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. IaJ, conform
condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. codifice i s. memore3e
informa(ia, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. I6J, conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. o6(in. instrumente de lucru
pentru sistemul informatic, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IcJ, conform condi(iilor
de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e te#nici softHare
specifice o6(inerii unor re3ultateCrapoarte eficiente, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(.
IdJ, conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 2/
T$12 2n$134$$) =. U1$$Darea 7a72a15r22$ C$ <re27rarea $n;5r6a4$e$
C56<e1en4a ") :tili3ea3. te#nologii $ multimedia INe6, comunicareJ pentru crearea
documentelor Ne6.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Pre3entarea instrumentelor de lucru i te#nologiilor Ne6 necesare format.riiCpre3ent.rii
elementelor de con(inut din documentele Ne6.
>9? Planificarea i proiectarea unui document Ne6 pentru propria organi3a(ie.
>7? :tili3area te#nologiei Ne6 pentru o6(inerea unui document Ne6 8n concordan(. cu
elementele de con(inut.
>!? $estarea i validarea documentului Ne6 creat 8n conformitate cu cerin(ele i specifica(ia
proiectului. dentificarea structurilor de date necesare organi3.rii informa(iei de diferite
tipuri
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
nstrumente de lucruE editoare de teBte i de calcul ta6elar care salvea3. documentele ca pagini
Ne6, editoare de R$1K, editoare de imagini, sisteme de gestiune a
6a3elor de date, servere
Elemente de con(inutE teBt, liste, ta6ele, imagini, #.r(i de imagini, sunete, anima(ie, cadre,
filme, 6utoane, casete de dialog, casete com6inate, ferestre, 6a3e de date
$e#nologii Ne6E ADP, !lientGDerver
2ocument Ne6E vite3a de 8nc.rcare, raport teBtCimagine, configurare i administrare,
rapoarte, formulare, c.utare i reg.sire a informa(iei
!erin(eE de con(inut, acurate(e, li3i6ilitate, de design, conformitate cu cerin(ele
proiectului.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. pre3inte instrumentele de lucru
i te#nologiile Ne6 necesare format.riiCpre3ent.rii elementelor din documentele Ne6, aa cum se
preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IaJ, conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. planifice i s. proiecte3e un
document Ne6 pentru propria organi3a(ie, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. I6J,
conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e te#nologii Ne6 pentru
o6(inerea, testarea i validarea unui document Ne6 dinamic 8n acord cu elementele din specifica(ia
proiectului, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IcJ i IdJ, conform condi(iilor de
aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 20
T$12 2n$134$$) =. U1$$Darea 7a72a15r22$ C$ <re27rarea $n;5r6a4$e$
C56<e1en4a = ) :tili3ea3. aplica(ii softHare 8n managementul informati3at al proiectelor.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 2escrierea conceptelor generale utili3ate 8n managementul proiectelor.
>9? Planificarea unui proiect simplu utili3%nd aplica(ii softHare 8n conformitate cu etapele,
componentele i o6iectivele proiectului.
>7? :tili3area instrumentelor softHare pentru pre3entarea proiectelor.
>!? Kivrarea i validarea proiectelor conform cerin(elor.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1eE
!oncepte generaleE no(iunea de proiect, o6iectivele proiectului, fa3ele unui proiect,
managerul de proiect, ec#ipa de proiect IroluriJ, planul unui proiect,
elemente de evaluare, structura pe activit.(i INBDJ, grafic de activit.(i,
traiectorie critic..
Etapele unui proiectE Austificarea economica, structura ec#ipei de proiect, planul de proiect,
structura activit.(ilor INBDJ, alocarea resurselor IefortCdurat., cost,
dependin(eJ, cereri de sc#im6are cu Austificare i apro6are, controlul
riscului, rapoarte Ide progres, de eBcep(ii, de sf%rit de proiectJ.
!omponentele proiectuluiE organi3a(ia de proiect, planurile, miAloacele de control, etapele,
managementul riscului, controlul sc#im6.rii, managementul
configura(iei, calitatea.
nstrumente softHareE pentru crearea graficelor, sc#i(elor, a6loanelor de pre3entare,
diagramelor IGanttJ.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice, orale i scrise prin care elevul demonstrea3. ca este capa6il s. descrie conceptele
generale utili3ate 8n managementul proiectelor, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de performan(. IaJ,
conform condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice i orale prin care elevul demonstrea3. ca este capa6il s. planifice un proiect, s. utili3e3e
instrumentele softHare pentru repre3entarea proiectelor, s. livre3e i s. valide3e proiecte simple
conform cerin(elor, aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de performan(. I6J, IcJ i IdJ, conform
condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 2;
T$12 2n$134$$) ,. C562n$7are
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Dus(ine pre3ent.ri pe teme profesionale
&. 1oderea3. de36ateri i edin(e
". Ela6orea3. documente pe teme profesionale
Organi3ator 6an7ueting 2<
T$12 2n$134$$) ,. C562n$7are
C56<e1en4a 1) Dus(ine pre3ent.ri pe teme profesionale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preg.tirea pre3ent.rii 8n func(ie de o6iective, tem. i audien(.
>9? Organi3area logic. i concis. a informa(iei
>7? :tili3area unor te#nici menite s. tre3easc. interesul i s. conving. audien(a
!ondi(ii de aplica6ilitateE
Preg.tireE consult. surse I6a3e de date, manuale, articole, reviste de specialitateJ,
pune 8ntre6.ri altor persoane, selectea3. informa(iile
Organi3areE pre3entare structurat., stil adaptat situa(iei, scopului, nevoilor audien(ei,
reali3area electronic. Iaplica(ii de tip "poHer point sau alteleJ.
$e#niciE pre3entare atractiv. pentru audien(., te#nici de implicare a audien(ei,
argumentare logic., fapte i date statistice, suport nonGver6al Iimagine,
grafic.J, eBemplific.ri, gestic., mimic. asociat., pronun(ie, intona(ie.
Pro6e de evaluareE
Pro6e orale i practice IAoc de rolJ prin care elevul demonstrea3. competenta de reali3are a unei
pre3ent.ri 8n situa(ii de comunicare pu6lic. aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, i
Ic J, i 8n condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting 2=
T$12 2n$134$$) ,. C562n$7are
C56<e1en4a &) 1oderea3. de36ateri i edin(e
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preg.tirea unei de36ateri iCsau edin(e pe o tem. anume
>9? Participarea la o de36atere iCsau edin(. pe o tem. anume
>7? EBprimarea opiniilor i ideilor 8n condi(ii de respect reciproc
>!? dJ Pre3entarea succint. a con(inutului, conclu3iilor, deci3iilor i ac(iunilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Preg.tireE agend., structur., tipul situa(iei, nevoile interlocutorului, tipul
interlocutorului Icolegi, clien(i, furni3ori, alte persoaneJ, lu.ri de cuv%nt,
8ntre6.ri posi6ile, compromisuri posi6ile, consensul vi3at
$emeE tiin(ifice, te#nice, sociale
ParticipareE face o6serva(ii constructive, are 8n vedere o6iectivul propus, ra(ionea3.,
d. dovad. de receptivitate
?espectareE ascult. cu aten(ie, invit. interlocutorul s. vor6easc., 8ncuraAea3. discu(ia
prin 8ntre6.ri, argumente, apro6.ri, accept. opinii diferite de cele proprii,
nu face discrimin.ri
EBprimareE concis., clar., conciliant., corect. din punct de vedere lingvistic i
gramatical
Pre3entareE sumar al ideilor a6ordate i al reac(iilor la ele
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. participe la i s. modere3e constructiv
de36ateri i edin(e, aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, Ic J i IdJ i 8n condi(iile
de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting &9
T$12 2n$134$$) ,. C562n$7are
C56<e1en4a ") Ela6orea3. documente pe teme profesionale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preg.tirea documentului 8n conformitate cu func(ia acestuia
>9? Dcrierea unui document clar i corect
>7? ,erificarea documentului, asigur%nduGse c. acesta 8ndeplinete criteriile profesionale
respective
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
@unc(ieE instruc(iuni, manuale, scrisori sau rapoarte
Preg.tireE stiluri i forme corespun3.toare anumitor scopuri i audien(e, organi3area
materialului
!laritate i acurate(eE norme ortografice i de punctua(ie, reguli gramaticale, coeren(., folosirea
imaginilor, a sc#emelor, graficelor i diagramelor
,erificareE corectarea, redactarea, editarea teBtului
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. ela6ore3e o scrisoare de afaceri, un set de
instruc(iuni i un scurt raport, aa cum se specifica 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, i Ic J i 8n
condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting &1
T$12 2n$134$$) '. DeD:51area 7ar$ere$ <r5;eE$5nae
N$:e) "
Va5are 7re!$1) 1.%
C56<e1en4e)
1. 4i valorifica resursele personale pentru o6(inerea unui loc de munc..
&. 4i sta6ilete o strategie de de3voltare a carierei profesionale
". De instruiete continuu pentru de3voltarea carierei profesionale
Organi3ator 6an7ueting &2
T$12 2n$134$$) '. DeD:51area 7ar$ere$ <r5;eE$5nae
C56<e1en4a 1) 4i valorific. resursele personale pentru o6(inerea unui loc de munc..
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Autoevaluarea nivelului de preg.tire.
>9? dentificarea cerin(elor locului de munca.
>7? Alc.tuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de munca.
>!? Pre3entarea la interviu i aprecierea re3ultatului o6(inut.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'ivel de preg.tireE studii, competente profesionale, a6ilita(i sociale, aspira(ii
profesionale.
!erin(ele locului de muncaE fisa postului, fisa angaAatului, reglement.ri, condi(ii specifice
angaAatorului.
Portofoliu personal E re3ultate la test.ri, premii, diplome, certificate, !urriculum ,itae,
autoevaluare, produse repre3entative pentru locul de munca,
recomand.ri.
nterviu E atitudine, postura, pre3entare, lim6aA ver6al i nonver6al, (inuta.
Aprecierea re3ultatuluiE comentariu cu privire la performan(. personal., completarea
portofoliului personal 8n func(ie de re3ultatul o6(inut.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale C scriseE prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. se autoevalue3e i s.
identifice cerin(ele locului de munca prin raport, pre3entare orala, aa cum se preci3ea3. 8n criteriul de
performan(. IaJ i I6J 8n condi(iile de aplica6ilitate date
Pro6e oraleCscriseCpractice prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il saGsi alc.tuiasc.
portofoliul i s. se pre3inte la un interviu prin Aoc de rolCsimulare aa cum se preci3ea3. 8n criteriile de
performan(. IcJ i IdJ, 8n condi(iile de aplica6ilitate date
Organi3ator 6an7ueting &&
T$12 2n$134$$) '. DeD:51area 7ar$ere$ <r5;eE$5nae
C56<e1en4a &) 4i sta6ilete o strategie de de3voltare a carierei profesionale
Cr$1er$$ !e Per;5r6an43)
>a? dentificarea o6iectivelor carierei proprii
>9? 2escrierea realist. a o6iectivelor 8n raport cu oportunit.(ile pre3ente sau viitoare
>7? dentificarea oportunit.(ilor de formare profesionala Iformala, non formal., informal.J
corespun3.toare o6iectivelor sta6ilite
>!? 4ntocmirea unui plan pentru atingerea o6iectivelor sta6ilite pentru cariera profesionala
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
O6iectiveE calific.ri, competente, aptitudini necesare unei calific.ri, spirit de
ini(iativ.
Durse i oportunit.(i
de formareE centre de formare profesionala, programe de formare continua la locul de
munca, programe de scurta durata, cursuri serale, consultanta de
specialitate, 8nv.(.m%nt la distantaCfrecven(. redus., conferin(e, studiu
individual, 8nv.(are continu., voluntariat.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8i sta6ileasc. o strategie de
de3voltare a carierei profesionale conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i IdJ i 8n condi(iile
de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting &)
T$12 2n$134$$) '. DeD:51area 7ar$ere$ <r5;eE$5nae
C56<e1en4a ") De instruiete continuu pentru de3voltarea carierei profesionale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Delectarea informa(iilor 8n func(ie de op(iunile personale i profesionale vi3ate
>9? Evaluarea carierei personale 8n func(ie de acumularea de competen(. prin 8nv.(are deGa
lungul 8ntregii vie(i.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
nforma(ii E cercetare onGline, articole i emisiuni ale massGmedia, articole de
specialitate, manuale, consultanta speciali3ata, afie, discu(ii, aprecierea
propriilor performan(e.
Evaluarea cariereiE autoevalu.ri ale carierei pe 6a3a profilurilor ocupa(ionale, a evolu(iei
calific.rilor la nivel na(ional i european, consultarea unor persoane
speciali3ate Ipsi#ologi, consilieri ai carierei profesionaleJ, consultarea
unor agen(ii de recrutare de personal
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale Ipre3ent.ri oraleJ C practice IsimulareJ prin care elevul demonstrea3. c. poate s.Gi procure
informa(ii din diverse surse i s. fac. aprecieri asupra propriului proiect de carier., aa cum se
specific. 8n criteriile de performan(. aJ i 6J i 8n condi(iile de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting &/
T$12 2n$134$$ ) #. Pr57eEarea !a1e5r n26er$7e
N$:e !e 7a$;$7are) &
Va5are 7re!$1) 1,9
C56<e1en4e)
1. Planific. o activitate i culege date numerice 8n leg.tur. cu aceasta.
&. Prelucrea3. datele numerice.
". nterpretea3. re3ultatele o6(inute i pre3int. conclu3iile.
Organi3ator 6an7ueting &0
T$12 2n$134$$ ) #. Pr57eEarea !a1e5r n26er$7e
C56<e1en4a 1 Planific. o activitate i culege date numerice 8n leg.tur. cu aceasta
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !olectarea datelor numerice corespun3.toare activit.(ii planificate
>9? Delectarea datelor o6(inute din m.sur.toriCalte surse
>7? 4nregistrarea datelor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
2ate numericeE dimensiuni, distan(e, temperatur., mas., concentra(ie, densitate, tensiune
DelectareE dup. natura m.rimii m.surate i scopul m.sur.rii
4nregistrare dateE ta6ele, fie
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i scrise prin care elevul demonstrea3. competen(a de planificare a unei activit.(i i
culegere a datelor numerice 8n leg.tur. cu aceasta.
Organi3ator 6an7ueting &;
T$12 2n$134$$ ) #. Pr57eEarea !a1e5r n26er$7e
C56<e1en4a & Prelucrea3. datele numerice
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43
>a? Efectuarea calculelor 8n mai multe etape cu numere de mai multe m.rimi
>9? :tili3area formulelor de calcul
>7? ?epre3entarea grafic. a datelor o6(inute
>!? !itirea graficelor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
!alculeE puteri, radicali, procente, sc.ri i propor(ii
@ormule de calculE transform.ri de unit.(i de m.sur., calcule economicoGfinanciare, ecua(ii liniare
cu dou. varia6ile, media aritmetic., geometric., dispersia, a6aterea medie
p.tratic.
?epre3entare grafic.E grafice 8n plan
!itirea graficelorE coordonatele graficului, rela(ia dintre m.rimile repre3entate
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i scrise prin care elevul demonstrea3. competenta de prelucrare a datelor numerice, aa
cum se specifica 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, Ic J i IdJ, i 8n condi(iile de aplica6ilitate
formulate.
Organi3ator 6an7ueting &<
T$12 2n$134$$ ) #. Pr57eEarea !a1e5r n26er$7e
C56<e1en4a " nterpretea3. re3ultatele o6(inute
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !ompararea re3ultatelor cu valori date pentru determinarea erorilorCa6aterilor i tendin(elor
>9? @ormularea conclu3iilor 8n 6a3a unei anali3e critice
>7? :tili3area re3ultatelor 8n re3olvarea unei pro6leme i luarea deci3iilor optime
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
!omparare re3ultateE erori, cau3e, tipuri de erori, tendin(e
$ipuri de graficeE liniare, 8n coloane i 6are, circulare, radar, Gantt
$ipuri de diagrameE cumulativ., Paretto, de dispersie
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale, scrise i practice prin care elevul demonstrea3. competen(a de interpretare a re3ultatelor
o6(inute din procesarea datelor numerice, aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, Ic J
i 8n condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting &=
T$12 2n$134$$) F. In$4$erea 2ne$ a;a7er$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. 4i autoevaluea3. a6ilit.(ile antreprenoriale
&. 2efinete posi6ilit.(ile pie(ei
". Ela6orea3. un plan de afaceri
Organi3ator 6an7ueting )9
T$12 2n$134$$) F. In$4$erea 2ne$ a;a7er$
C56<e1en4a 1) 4i autoevaluea3. a6ilit.(ile antreprenoriale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea criteriilor, a6ilit.(ilor i avantaAelor fundamentale legate de activitatea
antreprenorial.
>9? Evaluarea propriilor a6ilit.(i, am6i(ii i o6iective 8n func(ie de criteriile fundamentale ale
activit.(ii antreprenoriale discutate 8n criteriul de performan(. IaJ
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
EvaluareE anali3a punctelor tari i sla6e proprii, discu(ii cu profesorii, colegii i
p.rin(ii
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale iCsau scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. se evalue3e ca poten(ial
antreprenor, aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, i Ic J i 8n condi(iile de
aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting )1
T$12 2n$134$$) F. In$4$erea 2ne$ a;a7er$
C56<e1en4a &) 2efinete posi6ilit.(ile pie(ei
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)

>a? Dtudierea evolu(iilor economice
>9? Anali3area i evaluarea posi6ilit.(ilor pie(ei
>7? EBaminarea resurselor disponi6ile i poten(iale
>!? dentificarea strategiilor de mar>eting
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
Evolu(ii economiceE la nivel glo6al, na(ional, regional i local
Anali3area posi6ilit.(ilor pie(eiE impactul evolu(iilor economice asupra oportunit.(ilor de afaceri,
anali3. DNO$, ciclul de via(. al produsului
?esurseE financiare Icredit 6ancar, sponsori3.ri, asocieri, proiecte cu
finan(.ri neram6ursa6ileJ, umane, materiale, oportunit.(i de
de3voltare.
Dtrategii de mar>etingE mar>eting de ni. sau alte strategii
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise prin care elevul demonstrea3. c. poate defini posi6ilit.(ile pie(ei, aa cum se specifica 8n
criteriile de performan(. IaJ, I6J, Ic J i IdJ 8n condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting )2
T$12 2n$134$$) F. In$4$erea 2ne$ a;a7er$
C56<e1en4a ") Ela6orea3. un plan de afaceri
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Alegerea unei oportunit.(i de afaceri lu%nd 8n considerare riscurile, resursele i legisla(ia
>9? Ela6orarea unui plan de afaceri simplu
>7? Pre3entarea i Austificarea planului de afaceri
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
?iscuriE anali3area riscurilor, scenarii posi6ile
?esurseE plan financiar, reparti3area 6ugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor
financiare, su6ven(ii, a6ilit.(i
Kegisla(ieE s.n.tate i securitatea muncii, pro6leme de mediu, legisla(ia muncii, drept comercial
PlanE structur., organi3are, management, informa(ii, clien(i i furni3ori, resurse umane, logistic.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i scrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. ela6ore3e i s. pre3inte un plan
de afaceri 8ntrGo situa(ie real., aa cum se specific. 8n criteriile de performan(. IaJ, I6J, i Ic J i 8n
condi(iile de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting )&
T$12 2n$134$$) /. Me!$2 75n72ren4$a a a;a7er$$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Anali3ea3. concuren(a pe pia(.
&. Anali3ea3. modalit.(ile de a fi competitiv 8n mediul de afaceri
". Adaptea3. strategiile 8n func(ie de informa(iile de(inute 8n urma
anali3ei mediului concuren(ial
Organi3ator 6an7ueting ))
T$12 2n$134$$) /. Me!$2 75n72ren4$a a a;a7er$$
C56<e1en4a 1) Anali3ea3. concuren(a pe pia(.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea concuren(ilor direc(i i indirec(i
>9? Evaluarea ofertei de produse i servicii a concuren(ilor
>7? 2eterminarea punctelor tari i sla6e ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a
concuren(ilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
1odalit.(i de identificareE studierea direct. a pie(ei, pu6lica(ii de specialitate, nternet, alte
modalit.(i mass media
Evaluarea oferteiE din punct de vedere a pre(urilor, diversit.(ii sortimentale, calit.(ii,
segmentelor de consumatori, cotei de pia(., nivelului te#nologic, etc.
!omparareaE
pre(urilor proprii cu cele ale concuren(ilor
structurilor sortimentale
nivelurilor calitative
cotelor de pia(.
segmentelor de consumatori
nivelurilor te#nologice
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpracticeCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e concuren(a pe
pia(. conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i a condi(iilor de aplica6ilitate, 8ntrGo situa(ie real.
sau simulat..
Organi3ator 6an7ueting )/
T$12 2n$134$$) /. Me!$2 75n72ren4$a a a;a7er$$
C56<e1en4a &) Anali3ea3. modalit.(ile de a fi competitiv 8n mediul de afaceri
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Delectarea ofertelor optime ale furni3orilor
>9? dentificarea modalit.(ilor de cretere a eficien(ei activit.(ii
>7? Anticiparea nevoilor clien(ilor i adaptarea permanent. a ofertei la acestea
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Delectare prinE o6servare, compararea ofertei furni3orilor cu o6iectivele proprii, anali3a
pre(urilor, anali3a calit.(ii, aprecierea credi6ilit.(ii furni3orilor
!reterea eficien(ei prinE m.suri de formare continu. a personalului, motivarea personalului,
moderni3area te#nologiei, m.suri de reducere a costurilor, 8m6un.t.(irea
continu. a calit.(ii
Anticiparea nevoilorE studierea comportamentului de consum al clien(ilor, identificarea nielor
de pia(.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpracticeCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e modalit.(ile de a
fi competitiv 8n mediul de afaceri, conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i a condi(iilor de
aplica6ilitate, 8ntrGo situa(ie real. sau simulat..
Organi3ator 6an7ueting )0
T$12 2n$134$$) /. Me!$2 75n72ren4$a a a;a7er$$
C56<e1en4a ") Adaptea3. strategiile 8n func(ie de informa(iile de(inute 8n urma anali3ei
mediului concuren(ial
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?eali3area unei oferte competitive
>9? Aplicarea strategiilor adecvate mediului concuren(ial
>7? Promovarea pe pia(. a ofertei proprii de servicii i a 8ntreprinderii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Ofert. competitiv. prinE costuri reduse, pre(uri, calitate, diversitate sortimental., modalit.(i de
pre3entare i informare, comportamentul personalului
Dtrategii cu privire laE resursele umane, produsCserviciu, pre(uri, distri6u(ia pe pia(., promovare
Promovare prinE pu6licitate, promovarea v%n3.rilor, rela(ii pu6lice, for(ele proprii de
v%n3are, t%rguri i eBpo3i(ii
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpracticeCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. adapte3e strategiile proprii
8n func(ie de mediul concuren(ial, conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i a condi(iilor de
aplica6ilitate, 8ntrGo situa(ie real. sau simulat..
Organi3ator 6an7ueting );
T$12 2n$134$$) 1%. MarGe1$n@2 a;a7er$$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Anali3ea3. rolul mar>etingului 8n activitatea agentului economic
&. 2etermin. nevoile clien(ilor
". Anali3ea3. oportunit.(ile de mar>eting
Organi3ator 6an7ueting )<
T$12 2n$134$$) 1%. MarGe1$n@2 a;a7er$$
C56<e1en4a 1) Anali3ea3. rolul mar>etingului 8n activitatea agentului economic
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea o6iectivelor i principiilor mar>etingului
>9? !omunicarea eficient. cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora
>7? !oordonarea func(iilor de mar>eting 8n reali3area scopurilor propuse
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
O6iective E economice Icifra de afaceri, cota de pia(., volumul v%n3.rilorJ i
psi#ologice Iimaginea firmei, nivelul fideli3.rii clien(ilor, gradul de
satisfacere al clien(ilorJ,
PrincipiiE satisfacerea clien(ilor i o6(inerea de profit
!omunicare E ver6al., nonver6al.
@unc(ii de mar>eting) investigarea pie(ei i a nevoilor, conectarea la mediu, maBimi3area
profitului i satisfacerea superioar. a clien(ilor
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCoraleCpractice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e rolul
mar>etingului 8n activitatea agentului economic conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i
condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting )=
T$12 2n$134$$) 1%. MarGe1$n@2 a;a7er$$
C56<e1en4a &) 2etermin. nevoile clien(ilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? nvestigarea nevoilor clien(ilor
>9? Dta6ilirea metodelor de cercetare a nevoilor clien(ilor
>7? Anali3area i interpretarea datelor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
nvestigareaE surse primare, surse secundare
1etode de cercetareE investigarea surselor primare, cercetarea direct., eBperimentul de
mar>eting
Anali3are i interpretareE grafice, diagrame, scale, c#estionare Imanual sau informati3atJ
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCpracticeCorale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. determine nevoile
clien(ilor, conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting /9
T$12 2n$134$$) 1%. MarGe1$n@2 a;a7er$$
C56<e1en4a ") Anali3ea3. oportunit.(ile de mar>eting
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Evaluarea factorilor eBterni ai agentului economic
>9? dentificarea constr%ngerilor asupra activit.(ilor de mar>eting a agentului economic
>7? 2e3voltarea i fundamentarea diferitelor strategii de pia(.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
@actori eBterniE micromediul, macromediul
EvaluareE prin comparare, prin determinare
!onstr%ngeriE de mediu, etice, legale, sociale, pu6licitare
Dtrategia de pia(.E dup. po3i(ia agentului economic fa(. de elementele evolu(iei pie(ei
@undamentareaE pe 6a3a factorilor endogeni i eBogeni
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCpracticeCorale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e oportunit.(ile de
mar>eting, conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J, IcJ i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting /1
T$12 2n$134$$) 11. Pan$;$7area 5<era4$5na3
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Anali3ea3. structura organi3atoric. a unit.(ii economice
&. Organi3ea3. activit.(i 8n func(ie de o6iective
". Evaluea3. re3ultatele o6(inute
Organi3ator 6an7ueting /2
T$12 2n$134$$) 11. Pan$;$7area 5<era4$5na3
C56<e1en4a nr. 1) Anali3ea3. structura organi3atoric. a unit.(ii economice
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea avantaAelorCde3avantaAelor tipurilor de structuri
>9? Dta6ilirea po3i(iei sale 8n structura organi3atoric.
>7? 2eterminarea rela(iilor ce se sta6ilesc 8n cadrul structurii organi3atorice
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
dentificareE prin comparare a avantaAelor cu de3avantaAele
$ipuri de structuriE compleBe, simple
Po3i(iaE 8n cadrul firmei, 8n cadrul compartimentelor
?ela(iiE ierar#ice, func(ionale, de cooperare, de repre3entare, de stat maAor, de
control
Pr59e !e e:a2are
Pro6e oraleCscriseC practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a anali3a structura
organi3atoric. a unit.(ii economice, conform criteriilor de performan(. i a condi(iilor de aplica6ilitate
8ntrGo situa(ie real. sau de simulare.
Organi3ator 6an7ueting /&
T$12 2n$134$$) 11. Pan$;$7area 5<era4$5na3
C56<e1en4a nr. &) Organi3ea3. activit.(i 8n func(ie de o6iective
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea o6iectivelor de scurt. i lung. durat. a activit.(ii
>9? Dta6ilirea unui plan pentru finali3area activit.(ii
>7? Anali3area resurselor necesare activit.(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
O6iective pe termen scurtE pe post, pe func(ie, pe compartiment
O6iective pe termen lungE la nivel de agent economic
PlanE individual, colectiv
?esurseE materiale, financiare, umane
Pr59e !e e:a2are
Pro6e oraleCscriseC practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a organi3a activit.(ii
8n func(ie de o6iective, conform criteriilor de performan(. i a condi(iilor de aplica6ilitate date, 8ntrGo
situa(ie real. sau de simulare.
Organi3ator 6an7ueting /)
T$12 2n$134$$) 11. Pan$;$7area 5<era4$5na3
C56<e1en4a nr. ") Evaluea3. re3ultatele o6(inute
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Alegerea modalit.(ilor de evaluare
>9? :tili3area instrumentelor de evaluare
>7? 2escrierea re3ultatelor evalu.rii
>!? Propune m.suri de 8m6un.t.(ire a activit.(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
1odalit.(i de evaluareE autoevaluarea, evaluarea intern.I la nivel de unitate operativ. de
eBecu(ieJ, evaluare eBtern.
nstrumenteE fie de autoevaluare, fie de evaluare cu indicatori de calitate specifici
2escriereE raport de activitate,
1.suri de 8m6un.t.(ireE legate de organi3are, resurse
Pr59e !e e:a2are
Pro6e oraleCscriseC practice de evaluare prin care elevul dovedete capacitatea de a organi3a activit.(i
8n func(ie de o6iective, prin aplicarea unor m.suri adecvate 8n condi(iile criteriilor de performan(. IaJ *
IcJ i cuprin3%nd toate condi(iile de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting //
T$12 2n$134$$) 1&. ReE2rEe 26ane
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Planific. necesarul de resurse umane
&. Anali3ea3. mediul de recrutare i selec(ie
". 1otivea3. resursele umane
Organi3ator 6an7ueting /0
T$12 2n$134$$) 1&. ReE2rEe 26ane
C56<e1en4a 1) Planific. necesarul de resurse umane
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Anali3area necesarului de personal la locul de munc.
>9? Anali3area locului de munc.
>7? dentificarea profilului socioGprofesional al personalului
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'ecesarE normative, legisla(ie, volumul activit.(ii economice, previ3ionarea
activit.(ii economice, pia(a muncii, concuren(a
Kocul de munc.E natura postului, sarcinile i activit.(ile specifice, po3i(ia 8n structura
organi3atoric., aria responsa6ilit.(ilor
ProfilE cunotin(e profesionale, a6ilit.(i profesionale, comunicare eficient.,
motiva(ie, comportament profesional Iama6ilitate, socia6ilitate,
diploma(ie, malea6ilitate, inventivitate, r.6dare, calm, punctualitateJ
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpracticeCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e caracteristicile
unui loc de munc., s. identifice necesarul de personal pe 6a3a c.rora s. caracteri3e3e profilul socioG
profesional al personalului necesar, conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J i IcJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate formulate.

Organi3ator 6an7ueting /;
T$12 2n$134$$) 1&. ReE2rEe 26ane
C56<e1en4a &) Anali3ea3. mediul de recrutare i selec(ie
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea indicatorilor ce stau la 6a3a recrut.rii
>9? Dtudierea legisla(iei cu privire la drepturile indivi3ilor de a ocupa anumite posturi
>7? Dta6ilirea etapelor pentru selectarea personalului
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
ndicatoriE nivelul calific.rii, gradul de specificitate Ic%t de specifice sunt calific.rile
pentru agentul economicJ, dac. standardele de performan(. potCnu pot fi
m.surate, m.sura 8n care calit.(ile personalului Aoac. un rol important 8n
cadrul postului
2repturiE !odul 1uncii, legisla(ie specific. domeniului de activitate
EtapeE interviu preliminar, testare, eBamen medical, interviu final, deci3ia de
angaAare, instalarea pe post
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleC practiceCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e mediul de
recrutare i selec(ie, conform criteriilor de performan(. i de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting /<
T$12 2n$134$$) 1&. ReE2rEe 26ane
C56<e1en4a ") 1otivea3. resursele umane
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Asigurarea feedG6ac> * ului privind performan(a personalului
>9? 4ncuraAarea perfec(ion.rii continue
>7? Aplicarea te#nicilor de stimulare a creativit.(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
@eedG6ac>E aprecieri asupra comportamentului profesional, eBecutarea sarcinilor,
rela(iilor interdepartamentale, gradului de satisfacere a clientelei
!.i de perfec(ionareE cursuri de perfec(ionare, seminarii de specialitate, sisteme de training
4ncuraAareE 6onusuri, stimulente individuale sau de grup Ipl.(iJ, promovare
$e#niciE 6rainstorming Ide36ateri de grupJ, sinectica Ide36ateri diriAateJ,
stimularea ini(iativelor individuale
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. motive3e resursele umane, conform
criteriilor de performan(. IaJ, I6J i IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate formulate.
Organi3ator 6an7ueting /=
T$12 2n$134$$) 1". Mana@e6en12 7a$134$$
N$:e) "
Va5are 7re!$1 ) %.,
C56<e1en4e)
1.?eali3ea3. planificarea calit.(ii proceselor i a produselorCserviciilor.
2. 1onitori3ea3. calitatea proceselor i a produselorCserviciilor
&. 4m6un.t.(ete calitatea proceselor i a produselorCserviciilor
Organi3ator 6an7ueting 09
T$12 2n$134$$ 1". Mana@e6en12 7a$134$$
C56<e1en4a 1 ?eali3ea3. planificarea calit.(ii proceselor i a produselorC serviciilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43
>a? 2efinirea nivelului de calitate acceptat
>9? Dta6ilirea resurselor necesare
>7? Ela6orarea planului de o6(inere a calit.(ii proceselor i produselorC serviciilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
'ivel de calitate acceptat cerin(e privind calitatea, indici de calitate, indicatori de noncalitate
Inum.r de produse livrate cu defecte pe s.pt.m%n., num.rul de servicii
prestate necorespun3.tor pe o perioad. de timp, num.rul de 3ile necesare
pentru remedierea defectelorJ
?esurse necesare umane, de timp, financiare, materiale
Plan sta6ilirea succesiunii etapelor de ac(iune i a termenelor, reparti3area
sarcinilor i a responsa6ilit.(ilor
Pr59e !e e:a2are
Pr59e 5raeH<ra71$7e de evaluare prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e
planificarea calit.(ii proceselor si produselorCserviciilor 8ntrGo organi3atie, conform criteriilor de
performanta IaJ, I6J, i IcJ 8n condi(iile de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting 01
T$12 2n$134$$ 1". Mana@e6en12 7a$134$$
C56<e1en4a.& 1onitori3ea3. calitatea proceselor i a produselorC serviciilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43
>a? Supraveg#erea proceselor
>9? Prevenirea apari(iei defectelor
>7? Anali3area calit.(ii proceselor i produselorC serviciilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
ProceseE activit.(i, fluB te#nologic, ciclul de via(. a produsuluiCserviciului
PrevenireaE identificarea i 8ndep.rtarea factorilor care determin. apari(ia defectelor
Anali3area compararea valorilor caracteristice de calitate cu standardele
Pr59e !e e:a2are
Pr59e 5raeHE7r$EeH<ra71$7e de evaluare prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s.
monitori3e3e calitatea produselor i serviciilor la locul de munc., conform criteriilor de performan(.
IaJ, I6J, si IcJ 8n conditii de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting 02
T$12 2n$134$$ 1". Mana@e6en12 7a$134$$
C56<e1en4a " 4m6un.t.(ete calitatea proceselor i a produselorCserviciilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43
>a? Anali3area datelor despre desf.urarea proceselor i despre calitatea produselorC serviciilor
>9? ?e3olvarea pro6lemelor identificate
>7? Dta6ilirea o6iectivelor pentru 8m6un.t.(irea calit.(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e
Anali3area pe 6a3a datelor din anali3a personal. i a informa(iilor suplimentare
o6(inute de la angaAa(i i clien(i, prin comunicare desc#is. i munc. 8n
ec#ip., pentru identificarea punctelor tari i a punctelor sla6e
Pro6leme identificate neconformit.(i, reclama(ii, insatisfac(ia clientului, deficien(e ale
materiilor prime folosite, ale procesului de reali3are a produselor, ale
atitudinii sau competen(elor profesionale ale lucr.torilor
?e3olvare remedierea defectelor produselor, dac. este posi6ilF compensarea
nemul(umirilor clien(ilor, 8m6un.t.(irea procesului, perfec(ionare a
personalului
O6iective realiste, m.sura6ile, adaptate cu o6iectivele generale ale 8ntreprinderii
Pr59e !e e:a2are
Pr59e 5raeHE7r$EeH<ra71$7e de evaluare prin care candidatul demonstrea3. c. este capa6il s.
8m6un.t.(easc. calitatea produselor i serviciilor la locul de munc., conform criteriilor de performan(.
IaJ, I6J, i IcJ 8n condi(ii de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting 0&
T$12 2n$134$$ ) 1=. F$nan4area a;a7er$$
N$:e ) &
Va5are 7re!$1 ) 1.9
C56<e1en4e )
1. :tili3ea3. sursele proprii si str.ine 8n finan(area afacerii
&. dentific. documentele i registrele o6ligatorii 8n derularea unei
afaceri.
". Anali3ea3. informa(iile economicoGfinanciare din 6ilan(
Organi3ator 6an7ueting 0)
T$12 2n$134$$ ) 1=. F$nan4area a;a7er$$
C56<e1en4a 1) :tili3ea3. sursele proprii i str.ine 8n finan(area afacerii.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43 )
>a? dentificarea tipurilor de surse de finan(are
>9? Gruparea surselor proprii de finan(are ale agentului economic.
>7? Gruparea surselor str.ine IatraseJ de finan(are ale agentului economic dup. natur. i scaden(..
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e )
$ipuri de surse de finan(areE proprii i str.ine
surse proprii de finan(areE capital social, prime de capital, re3erve, re3ultatul eBerci(iului, re3ultatul
reportat, provi3ioane pentru riscuri i c#eltuieli
surse str.ine de finan(areE dup. natur.I 8mprumuturi, datorii fa(. de ter(iJ
dup. scaden(.Itermen mai mare de un an, termen mai mic de un anJ
Pr59e !e e:a2are
Pro6e oraleC scrise prin care elevul este capa6il s. identifice sursele de finan(are i s. le grupe3e
conform criteriilor de performan(.IaJ, I6J, IcJ i 8n condi(ii de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting 0/
T$12 2n$134$$ ) 1=. F$nan4area a;a7er$$
C56<e1en4a &) dentific. documentele i registrele o6ligatorii 8n derularea unei afaceri.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 2eterminarea necesit.(ii documentelor i registrelor conta6ile.
>9? dentificarea documentelor Austificative i a registrelor conta6ile .
>7? Dta6ilirea leg.turii dintre documentele Austificative i registrele conta6ile.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'ecesitatea documentelor
i registrelorE conform prevederilor din legea conta6ilit.(ii
2ocumente
AustificativeE grupate pe tipuri de evenimente i tran3ac(ii
?egistre conta6ileE Aurnal, inventar, cartea mare
Keg.tura dintre
documente i registreE determin. forma de 8nregistrare conta6il.Ipe Aurnale, maestru a#,
com6inat.J
Pr59e !e e:a2are
Pro6e orale i practice prin care elevul este capa6il s. identifice documentele i registrele conta6ile i
s. sta6ileasc. leg.tura dintre ele conform criteriilor de performan(. IaJ, I6J i IcJ i 8n condi(ii de
aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting 00
T$12 2n$134$$ ) 1=. F$nan4area a;a7er$$
C56<e1en4a ") Anali3ea3. informa(iile economicoGfinanciare din 6ilan(
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43 )
>a? dentificarea func(iilor 6ilan(ului.
>9?. !ompararea informa(iilor din 6ilan( pentru perioada curent. cu cele din perioada
precedent..
>7? !alcularea indicatorilor economici pe 6a3a informa(iilor din 6ilan(.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e )
@unc(iile 6ilan(uluiE de informare, de anali3., previ3ional.
!ompararea E 8n vederea sta6ilirii unor m.suri pentru perioada viitoare
ndicatori economiciE capitaluri proprii, capitaluri permanente, fond de rulment, nevoia de fond
de rulment, tre3oreria net., lic#iditate, solva6ilitate.
Pr59e !e e:a2are
Pro6e oraleCscrise prin care elevul este capa6il s. anali3e3e informa(iile economicoGfinanciare din
6ilan( conform criteriilor de performan(.IaJ, I6J, IcJ i 8n condi(ii de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting 0;
T$12 2n$134$$) 1,. I@$ena0 Ee72r$1a1ea 62n7$$ C$ <r51e74$a 6e!$22$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 9,/
C56<e1en4e)
1. Aplic. legisla(ia privind igiena i securitatea muncii
&. 2esf.oar. ac(iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii
". Aplic. m.suri de protec(ie a mediului
Organi3ator 6an7ueting 0<
T$12 2n$134$$) 1,. I@$ena0 Ee72r$1a1ea 62n7$$ C$ <r51e74$a 6e!$22$
C56<e1en4a 1) Aplic. legisla(ia privind igiena i securitatea muncii
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Pre3entarea legisla(iei privind igiena i securitatea muncii ec#ipei de lucru
>9? 1onitori3area modului de aplicare a normelor de igien. i securitatea muncii
>7? ,erificarea func(ion.rii sistemelor, dispo3itivelor i a condi(iilor de igien. i securitatea muncii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Pre3entarea legisla(ieiE prin instructaAe generale la locul muncii, instructaAe curente, periodice,
afie, filme, cataloage, 6rouri, pliante, sim6oluri
1od de aplicareE eBistenta sau semnarea periodica a fia individual. de instructaA, folosirea
ec#ipamente de lucru i protec(ie, eBistenta truse de prim aAutor,
materiale igienicoGsanitare specifice locului de munc.
Disteme, dispo3itiveE specifice locului de munc. Ide completat in func(ie de fiecare domeniuJ
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. pre3inte legisla(ia privind igiena i
securitatea muncii 8n ec#ipa de lucru, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. monitori3e3e aplicarea normelor de
igien. i securitatea muncii i s. verifice func(ionarea sistemelor, dispo3itivelor i a condi(iilor de
igien. i securitatea muncii, conform criteriilor de performan(. I6J i IcJ i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 0=
T$12 2n$134$$) 1,. I@$ena0 Ee72r$1a1ea 62n7$$ C$ <r51e74$a 6e!$22$
C56<e1en4a &) 2esf.oar. ac(iuni de evitare a riscurilor privind igiena i securitatea
muncii
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Dupraveg#erea activit.(ilor la locurile de munc. pentru evitarea riscurilor
>9? Kuarea m.surilor pentru evitarea riscurilor privind igiena i securitatea muncii
>7? !oordonarea ec#ipei pentru re3olvarea situa(iilor provocate de accidente
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Dupraveg#erea activit.(ilorE o6servarea i verificarea activit.(ilor specifice locului de munc., a
ec#ipamentelor de protec(ie, a truselor sanitare, a parametrilor de
lucru, a sistemelor de siguran(. i a posturilor de prevenire a
incendiilor
1.suriE interven(ii specifice locului de munc. prin 8nl.turarea factorilor de risc
@actori de riscE specifici activit.(ii i locului de munc.
!oordonarea ec#ipeiE sta6ilirea sarcinilor, eliminarea cau3elor accidentelor, evacuarea
accidenta(ilor, anun(area organelor a6ilitate
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpractice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. supraveg#e3e activit.(ile la locul
de munc., conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin eBerci(iu i simulare prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. ia m.suri
pentru evitarea riscurilor privind igiena i securitatea muncii i s. coordone3e ec#ipa pentru re3olvarea
situa(iilor provocate de accidente, conform criteriului de performan(. I6J i IcJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;9
T$12 2n$134$$) 1,. I@$ena0 Ee72r$1a1ea 62n7$$ C$ <r51e74$a 6e!$22$
C56<e1en4a ") Aplic. m.suri de protec(ie a mediului
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea surselor de poluare de la locul de munc. i din vecin.tatea acestuia
>9? Asigurarea miAloacelor pentru 8ndep.rtarea surselor de poluare i a efectelor
>7? Evaluarea activit.(ii ec#ipei privind protec(ia mediului
>!? Aplicarea de m.suri de prevenire a polu.rii mediului
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Durse de poluareE su6stan(e c#imice, deeuri, am6alaAe, diferite noBe, radia(ii, poluan(i
fonici, vi6ra(ii
1iAloace pentru 8ndep.rtareE instruirea personalului, dotarea cu ec#ipamente de protec(ia mediului
specifice activit.(ii desf.urate
Evaluarea activit.(iiE o6servare, raportare, stimulare, feedG6ac>
1.suri eliminarea materiilor prime i materialelor poluante
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpractice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice sursele de poluare de la
locul de munc. i din vecin.tatea acestuia, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e oraleCpractice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. asigure miAloacele pentru
8ndep.rtarea surselor de poluare i a efectelor, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e scriseCpractice prin care elevul demonstrea3. ca este capa6il sa evalue3e activit.(ile ec#ipei
privind protec(ia mediului si sa aplice masuri de prevenire a polu.rii mediului, conform criteriilor de
performanta IcJ, IdJ si condi(iilor de aplica6ilitate date.
Organi3ator 6an7ueting ;1
T$12 2n$134$$) 1'. Pan$;$7area a71$:$134$5r !e Eer:$re
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 2.9
C56<e1en4e)
1. Dta6ilete necesarul de o6iecte de inventar i consuma6ile
&. !oordonea3. activitatea de preg.tire a spa(iilor de servire
". Estimea3. volumul activit.(ilor de servire pe o perioad. determinat.
=. Asigur. condi(iile pentru respectarea igienei, securit.(ii muncii i
protec(iei mediului
Organi3ator 6an7ueting ;2
T$12 2n$134$$) 1'. Pan$;$7area a71$:$134$5r !e Eer:$re
C56<e1en4a 1) Dta6ilete necesarul de o6iecte de inventar i consuma6ile
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea necesarului de o6iecte de inventar
>9? Dta6ilirea necesarului de consuma6ile
>7? ?ela(ionarea cu furni3orii de o6iecte de inventar i consuma6ile
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
dentificarea necesarului
8n func(ie deE categoria i tipul unit.(ii, capacitatea unit.(ii, rulaAul 3ilnic de clien(i,
intervalul de re8nnoire
'ecesar de consuma6ileE erve(ele, sco6itori, suporturi de pa#are, elemente de decor, materiale de
igien. i cur.(enie, etc.
?ela(ionarea cu furni3oriiE consultarea ofertei, 8ntocmirea comen3ilor, 8nc#eierea contractelor,
urm.rirea derul.rii contractelor, comunicare direct. i scris..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCpractic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice necesarul de o6iecte de
inventar, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scriseCpractic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. necesarul de
consuma6ile, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. rela(ione3e cu furni3orii de o6iecte
de inventar i consuma6ile, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;&
T$12 2n$134$$) 1'. Pan$;$7area a71$:$134$5r !e Eer:$re
C56<e1en4a &) !oordonea3. activitatea de preg.tire a spa(iilor de servire
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Organi3area activit.(ii de cur.(enie
>9? ,erificarea st.rii dot.rilor
>7? Dupraveg#erea ec#ipei de lucru pentru efectuarea miseGenGplaceGului
>!? Participarea la crearea am6ientului 8n spa(iile de servire
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Activitatea de cur.(enieE materiale i ec#ipament pentru cur.(enieF distri6uirea sarcinilor 8n
ec#ip. conform graficelor.
Dtarea dot.rilorE func(ionalitate, aspect, ec#ili6ru, integritate, etc.
Efectuarea miseGenGplaceGuluiE supraveg#erea respect.rii etapelor Imanipularea i transportul
o6iectelor de inventarF aranAarea pe meseJ.
!rearea am6ientuluiE decorarea s.lii, decorarea meselor, func(ionarea instala(iilor de
microclimat.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6. oral.Cpractic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. organi3e3e activit.(ile de
cur.(enie, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6. oral.Cpractic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. verifice starea dot.rilor, conform
criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. supraveg#e3e ec#ipa de lucru
pentru efectuarea miseGenGplaceGului, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. participe la crearea am6ientului 8n
spa(iile de servire, conform criteriului de performan(. IdJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;)
T$12 2n$134$$) 1'. Pan$;$7area a71$:$134$5r !e Eer:$re
C56<e1en4a ") Estimea3. volumul activit.(ilor de servire pe o perioad. dat.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 4nregistrarea volumului activit.(ilor de servire
>9? Previ3ionarea derul.rii activit.(ilor ulterioare
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
,olumul activit.(ilorE num.r clien(i, tipul mesei, sortimente de preparate i 6.uturi
servite, ponderea clien(ilor fideli Ipentru o perioad. de referin(.J
Previ3ionarea derul.rii activit.(ilorE ela6orarea planurilor de activit.(i pe perioade determinate
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8nregistre3e volumul
activit.(ilor de servire, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. previ3ione3e derularea
activit.(ilor ulterioare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;/
T$12 2n$134$$) 1'. Pan$;$7area a71$:$134$5r !e Eer:$re
C56<e1en4a =) Asigur. condi(iile pentru respectarea igienei, securit.(ii muncii i
protec(iei mediului
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?eali3area instructaAului la locul de munc.
>9? ,erificarea carnetelor de s.n.tate
>7? Planificarea activit.(ilor de igieni3are a unit.(ii
>!? ProteAarea mediului conform reglement.rilor 8n vigoare
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
nstructaAul la locul de munc.E norme de igien., protec(ia muncii i PD specifice unit.(ilor de
alimenta(ieF completarea fiei individuale de instructaA.
!arnete de s.n.tateE anali3e specifice lucr.torilor 8n alimenta(ieF respectarea
termenelor.
Activit.(i de igieni3areE de3insec(ie, de3infec(ie, derati3are, 3ugr.vire.
?eglement.ri privind protec(ia
mediuluiE legisla(ieF ac(iuni specifice activit.(ii IfluBuri de am6alaAe,
deeuri, noBe, factori poluan(iJF.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oral. i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e instructaAului la locul
de munc., conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6. practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. verifice carnetele de s.n.tate, conform
criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. planifice activit.(ile de igieni3are a
unit.(ii, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. proteAe3e mediul conform
reglement.rilor 8n vigoare, conform criteriului de performan(. IdJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;0
T$12 2n$134$$) 1#. O;er1a !e 6en$2r$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 2.9
C56<e1en4e)
1. Particip. la sta6ilirea sortimentului de preparate i 6.uturi
&. Pre3int. caracteristicile preparatelor i 6.uturilor
". Aplic. principiile de redactare a listei meniu
=. Alc.tuiete variante de liste meniu
,. Pre3int. caracteristicile diferitelor tipuri de meniuri
Organi3ator 6an7ueting ;;
T$12 2n$134$$) 1#. O;er1a !e 6en$2r$
C56<e1en4a 1) Particip. la sta6ilirea sortimentului de preparate i 6.uturi
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? @amiliari3area cu sortimentul de preparate
>9? dentificarea sortimentului de 6.uturi specific unit.(ii
>7? Preci3area regulilor de asociere a preparatelor i 6.uturilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Dortimentul de preparateE preparate de 6uc.t.rie Igust.ri, antreuri, preparate lic#ide, preparate de
6a3., salate, dulciuri de 6uc.t.rieJ, produse de patiserie i cofet.rie
Iproduse pe 6a3. de aluaturi, pr.Aituri, torturi, 8ng#e(ate i specialit.(i,
produse de 6om6onerie, etc.J, produse alimentare Ide panifica(ie, produse
f.inoase, fructe uleioase, etc.J
Dortimentul de 6.uturiE 6.uturi aperitiv, vinuri, 6.uturi digestive, 6.uturi r.coritoare, sucuri de
fructe i legume, 6.uturi nealcoolice calde aromate, apa mineral., etc.
?eguli de asociere a
preparatelor i 6.uturilorE alegerea preparatelor i 6.uturilor 8n func(ie de tipul de meniu i
categoria de clien(i pentru care sunt oferiteF condi(ii de asociere corect.F
interdic(ii de asociere a unor preparate cu anumite 6.uturi
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. se familiari3e3e cu sortimentul
de preparate, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice sortimentul de
6.uturi specific unit.(ii, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e regulile de asociere a
preparatelor i 6.uturilor, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;<
T$12 2n$134$$) 1#. O;er1a !e 6en$2r$
C56<e1en4a &) Pre3int. caracteristicile preparatelor i 6.uturilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea caracteristicilor preparatelor
>9? Aprecierea calit.(ii sortimentului de 6.uturi specific unit.(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
!aracteristicile preparatelorE grupa din care fac parte preparateleF natura materiilor prime din care
sunt o6(inute preparateleF procedeele gastronomice de preparareF
gramaA pe por(ie, modalit.(i de pre3entare i servire.
!alitatea 6.uturilorE caracteristicile organolepticeF natura 6.uturii Ialcoolice,
nealcooliceJF con(inutul 8n alcool It.ria alcoolic.JF marcaF te#nica de
preparareF gradul de 8nvec#ireF treapta de calitateF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice caracteristicile
preparatelor, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aprecie3e calitatea
sortimentului de 6.uturi specific unit.(ii, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ;=
T$12 2n$134$$) 1#. O;er1a !e 6en$2r$
C56<e1en4a ") Aplic. principiile de redactare a listei meniu
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preci3area func(iunilor listei meniu
>9? dentificarea modelelor de pre3entare a listelor meniu
>7? ?espectarea principiilor de redactare a listei meniu
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
@unc(iunile listei meniuE instrument de promovareF ofert. de v%n3are i servicii a restaurantuluiF
surs. de informa(ii privind pre(urile practicateF modalitate de stimulare a
modului de alimenta(ie Inutri(ieJ.
1odele de pre3entare a
listelor meniuE lista al6um, lista mare, standard Ide 2 paginiJ, liste prescurtate ale listei
standard Ilista 3ilei, lista pentru cin., lista pentru copii, lista de meniu,
lista pentru mese specialeCde protocolJ.
Principii de redactare a
listei meniuE suportulF dimensiuneaF formatulF graficaF structura Iordinea preparatelorJF
corectitudinea denumirilor i a pre(urilorF ortografiaF eBisten(a
traducerilorF aspectul generalF eBisten(a datelor de identificareF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e func(iunile listei meniu,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice modelele de
pre3entare a listelor meniu, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte principiile de
redactare a listei meniu, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <9
T$12 2n$134$$) 1#. O;er1a !e 6en$2r$
C56<e1en4a =) Alc.tuiete variante de liste meniu
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Alegerea variantelor de liste de meniu
>9? Parcurgerea etapelor 8ntocmirii listelor de meniu
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
,ariante de liste de meniuE liste pentru mic deAunF liste de preparateF liste de 6.uturiF liste de
preparate i 6.uturiF lista de 6arF lista pentru serviciile la camer. IroomG
serviceJF lista de vinuri.
Etapele 8ntocmirii
listelor de meniuE sta6ilirea modeluluiCformatuluiF alegerea suportuluiF sta6ilirea
dimensiunilorF reali3area grafic.F 8nscrierea preparatelor i 6.uturilorF
verificarea listelor meniu.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aleag. variantele de liste de
meniu, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6. practic. prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. parcurg. etapele 8ntocmirii listelor de
meniu conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <1
T$12 2n$134$$) 1#. O;er1a !e 6en$2r$
C56<e1en4a ,) Pre3int. caracteristicile diferitelor tipuri de meniuri
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preci3area tipurilor de meniuri
>9? Pre3entarea structurii de ansam6lu a meniurilor pe grupe de preparate, 8n ordinea servirii
lor
>7? ?espectarea regulilor de 8ntocmire a meniurilor
>!? Preci3area criteriilor de asociere a preparatelor cu 6.uturi.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ipuri de meniuE meniu clasicF meniu modernF meniul 3ileiF meniuri le pre( fiBF etc.
Dtructura de ansam6lu a
meniurilor pe grupe de preparateE gust.ri Ireci i caldeJF preparate lic#ideF antreuF fel principalF salateF
dulciuri de 6uc.t.rieF 6r%n3eturiF desertF cafea, etc.
?eguli de 8ntocmire a meniurilorE ordinea serviriiF creterea gradat. a consisten(eiF succesiunea pete *
carneF ordinea dup. culoarea c.rniiF succesiunea preparatelor dup.
tratamentul termic aplicatF evitarea repet.rii preparatelor din aceleai
ingredienteF se3onF natura meseiF particularit.(ile clien(ilorF 6arem
acordatF timp re3ervatF percepte religioaseF natura mesei Imic deAun,
deAun, cin., mas. oficial., etc.J.
!riterii de asociere a
preparatelor cu 6.uturiE 6.uturi disponi6ileF preferin(a clien(ilorF num.rul clien(ilorF
compo3i(ia i modul de preg.tire a preparatelorF tipul meselorF
se3onulF pre(ul.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e tipurile de meniuri,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. pre3inte particularit.(ile
preparatelor 8n meniu, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte regulile de 8ntocmire
a meniurilor, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e criteriile de asociere
a preparatelor cu 6.uturi, conform criteriului de performan(. IdJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <2
T$12 2n$134$$) 1F. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n reE1a2ra4$e
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 2.9
C56<e1en4e)
1. Primete clien(ii 8n spa(iile de servire
&. Organi3ea3. serviciile 8n spa(iile de servire
". 2iriAea3. activitatea ec#ipei
=. EBecut. servicii compleBe 8n condi(ii de igien. i securitatea muncii
,. 1onitori3ea3. activitatea de servire
Organi3ator 6an7ueting <&
T$12 2n$134$$) 1F. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n reE1a2ra4$e
C56<e1en4a 1) Primete clien(ii 8n spa(iile de servire
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?espectarea regulilor de polite(e la primirea clien(ilor
>9? dentificarea preferin(elor de amplasare ale clien(ilor
>7? Efectuarea plas.rii clien(ilor la mas.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
?eguli de polite(eE formule de salut consacrateF utili3area apelativelor de polite(eF tonul
discretF r.spuns la 8ntinderea m%inii
Preferin(e de amplasareE confirmarea re3erv.rilorF reguli de amplasare dup. v%rst.F solicit.ri
speciale ale clien(ilorF etc.
Plasarea clien(ilor la mas.E conducerea spre masa indicat.Cre3ervat.F oferirea scaunului 8n ordine
protocolar.F variante de plasament pentru cupluri i invita(iF
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte regulile de polite(e la
primirea clien(ilor, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice preferin(ele de
amplasare ale clien(ilor, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practiceCorale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. efectue3e plasarea clien(ilor la
mas., conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <)
T$12 2n$134$$) 1F. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n reE1a2ra4$e
C56<e1en4a &) Organi3ea3. serviciile 8n spa(iile de servire
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Dta6ilirea sarcinilor de serviciu ale personalului
>9? ,erificarea calit.(ii listelor de meniuri
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Darcini de serviciuE reali3area careului 8nainte de 8nceperea programuluiF sarcinile
osp.tarilorF sarcinile aAutorului de osp.tarF etc.
!alitatea listelor de meniuriE corectitudinea denumirilorF corectitudinea pre(urilorF aspectul 8ngriAit
al listeiF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. sarcinile de serviciu
ale personalului, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. verifice calit.(ile listelor de meniuri,
conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting </
T$12 2n$134$$) 1F. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n reE1a2ra4$e
C56<e1en4a ") 2iriAea3. activitatea ec#ipei
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?espectarea standardelor de comportament profesional al lucr.torilor
>9? 2e3voltarea competen(elor profesionale ale mem6rilor ec#ipei
>7? Optimi3area comunic.rii ec#ipei cu clien(ii
>!? Oferirea serviciilor personali3ate
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Dtandarde de comportament
profesionalE (inut.F atitudine fa(. de munc.F atitudine fa(. de colegiF atitudinea
fa(. de consumatoriF calitatea uman..
!ompeten(e profesionaleE m.iestrie profesional.F ini(iativ.F lucru 8n ec#ip.F dorin(. de
afirmareF de3voltarea profesional. conform cerin(elor pie(iiF etc.
!omunicarea cu clien(iiE dialogul profesionalF solicitudinea, gestionarea reclama(iilorF
discre(ia 8n comunicareF etc.
Dervicii personali3ateE o6iceiuri culinareF tradi(ii ale consumatorilorF adaptare la reac(iile
clien(ilorF respectarea preferin(elor i gusturilor clien(ilorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte standardele de comportament
profesional, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. de3volte competen(ele profesionale ale
mem6rilor ec#ipei, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. optimi3e3e comunicarea ec#ipei
cu clien(ii, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. ofere servicii personali3ate, conform
criteriului de performan(. IdJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <0
T$12 2n$134$$) 1F. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n reE1a2ra4$e
C56<e1en4a =) EBecut. servicii compleBe 8n condi(ii de igien. i securitatea muncii
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Efectuarea serviciilor compleBe de servire
>9? Evitarea accidentelor de munc.
>7? ?espectarea normelor de protec(ia muncii, de igien. i PD
>!? ?espectarea depo3it.rii i circuitul deeurilor i re3iduurilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Dervicii compleBeE sisteme i te#nici de servire particulari3ateF adaptarea la nivelul
maBim al cerin(elor clien(ilorF reali3area activit.(ilor 6a3ate pe
m.iestrie profesional.F etc..
Accidente de munc.E accidente mecaniceF accidente termiceF accidente electriceF reguli de
acordare a primului aAutorF etc.
'orme de protec(ie a muncii,
de igien. i PDE reglement.ri legale 8n vigoare privind normele de protec(ia muncii,
regulile de igien. i PDF
2epo3itarea i circuitul
deeurilor i re3iduurilorE reglement.ri legale privind depo3itarea deeurilor i re3iduurilorF
reguli privind circuitul deeurilor i re3iduurilorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. efectue3e servicii compleBe de servire,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. evite accidentele de munc., conform
criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e oraleCpractice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte normele de protec(ia
muncii, de igien. i PD, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte depo3itarea i circuitul
deeurilor i re3iduurilor, conform criteriului de performan(. IdJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <;
T$12 2n$134$$) 1F. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n reE1a2ra4$e
C56<e1en4a =) 1onitori3ea3. activitatea de servire
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?eali3area evalu.rii activit.(ii ec#ipei de servire
>9? 4m6un.t.(irea randamentului profesional
>7? Efectuarea stimul.rii lucr.torilor valoroi
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Evaluarea activit.(iiE corectitudinea lucr.rilor specificeF aspecte po3itiveF aspecte negativeF
posi6ilit.(i de perfec(ionare.
?andament profesionalE ritm de lucruF promptitudineF volumul de 8ncas.riF rulaAul clien(ilorF
etc.
Dtimularea lucr.torilorE felicit.ri personaleF eviden(ierea 8n fa(a ec#ipeiF stimulente materialeF
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e evaluarea activit.(ii
ec#ipei de servire, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8m6un.t.(easc. randamentul
profesional, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. efectue3e stimularea lucr.torilor
valoroi, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting <<
T$12 2n$134$$) 1/. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n 9ar
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Organi3ea3. dotarea i amenaAarea 6arului
&. Aprovi3ionea3. 6arul
". !oordonea3. activit.(ile din 6ar
=. !ontrolea3. produsele din 6ar
Organi3ator 6an7ueting <=
T$12 2n$134$$) 1/. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n 9ar
C56<e1en4a 1) Organi3ea3. dotarea i amenaAarea 6arului
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?espectarea regulilor de amenaAare a 6arului
>9? dentificarea dot.rilor din 6ar
>7? Preci3area ustensilelor i o6iectelor de inventar
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
?eguli de amenaAare a 6aruluiE categoria sau clasificarea unit.(iiF cerin(ele clien(ilorF tipul de 6ar
Iamerican, de 3i, de #otel, de restaurant, de noapte, cafeG6ar,
espressoG6ar, discoG6ar, pianoG6ar, pu6, cafenea, clu6, etc.J
2ot.ri din 6arE mo6ilier Imese, scaune, teAg#ea, rafturi, etc.JF instala(ii sanitareF
instala(ii de ventila(ie * condi(ionareF instala(ii de 8nc.l3ireF instala(ii
electriceF instala(ii de sonori3areF case de marcaAF maini de cafeaF
aparate i maini specifice 6aruluiF etc.
:stensile i o6iecte de inventarE s#a>erF 6ostonF turmiB, pa#are de amestecF linguri(eF cu(iteF siteF
r.3.toareaF separator de ou.F strecur.toareF cleti i ciocan pentru
g#ea(.F paleteF pa#areF cilindri grada(iF c#eiF tir6uonF cetiF c.niF
suporturi de pa#areF scrumiereF t.viF platouriF servicii de ceai i
cafeaF o6iecte de decorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. respecte regulile de amenaAare
a 6arului, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice dot.rile din 6ar,
conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e ustensilele i o6iectele de
inventar, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =9
T$12 2n$134$$) 1/. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n 9ar
C56<e1en4a &) Aprovi3ionea3. 6arul
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Organi3area procedurilor de aprovi3ionare
>9? Delectarea surselor de aprovi3ionare
>7? Organi3area stoc.rii 6.uturilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Proceduri de aprovi3ionareE aprovi3ionarea cu 6.uturiF aprovi3ionarea cu vinuriF aprovi3ionare cu
produse specificeF tipuri de stocuri Ireduse la minim, mariJF
Durse de aprovi3ionareE pia(a 6.uturilor alcoolice i nealcooliceF reviste de specialitateF
internetF cataloageF materiale pu6licitareF g#iduriF pagini auriiF
t%rguriF eBpo3i(iiF etc.
Dtocarea 6.uturilorE fie de stocareF pivni(a de 3iF pivni(a de stocareF rota(ia stocurilorF
gestiunea pivni(eiF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. organi3e3e procedurile de
aprovi3ionare, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. selecte3e sursele de
aprovi3ionare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. organi3e3e stocarea 6.uturilor, conform
criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =1
T$12 2n$134$$) 1/. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n 9ar
C56<e1en4a ") !oordonea3. activit.(ile din 6ar
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Organi3area activit.(ilor din 6ar
>9? 2erularea activit.(ilor de degustare
>7? 1onitori3area corectitudinii angaAa(ilor din 6ar
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Activit.(i din 6arE prepararea i servirea 6.uturilor 8n amestecF prepararea i servirea
cafelei, ceaiului i 6.uturilor aromateF servirea 6.uturilor aperitiveF
servirea vinuluiF servirea 6eriiF servirea 6.uturilor digestiveF servirea
6.uturilor r.coritoare a apei minerale i a apei plateF
2egustareaE preg.tirea degust.riiF ustensile pentru degustare Icupe, pa#are,
tir6uoane, coule(e, carafe, clete, dopuri, termometre, frapiere,
etc.JF anali3a vi3ual.F anali3a olfactiv.F anali3a gustativ.F anali3a
tactil.F etc.
!orectitudinea angaAa(ilor
privindE 8ntocmirea notei de plat.F calitatea 6.uturilor preparate i serviteF
rela(ia cu clien(iiF 8ncasarea contravalorii 6.uturilorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. organi3e3e activit.(ile din 6ar,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. derule3e activit.(ile de
degustare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. monitori3e3e corectitudine angaAa(ilor
din 6ar, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =2
T$12 2n$134$$) 1/. A71$:$1a1ea !e Eer:$re 8n 9ar
C56<e1en4a =) !ontrolea3. produsele din 6ar
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !alcularea costurilor 6.uturilor
>9? Aplicarea sistemelor de control
>7? ,erificarea procedurilor din 6ar
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
!osturile 6.uturilorE costul finalF procentul de costF profitul 6rutF costuri poten(ialeF cost
pentru 6arF
Disteme de controlE control la sticl.F controlul poten(ial IstandardJ de v%n3.riF inventarulF
controlul 6ufetelor i evenimentelorF liste de controlF etc.
Proceduri din 6arE respectarea re(etelorF utili3area m.rcilor 5caseiF 8nregistrarea corect.
a v%n3.rilorF afiarea listei de pre(uriF documentele specifice 6aruluiF
etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. calcule3e costurile 6.uturilor,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aplice sisteme de control,
conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. verifice procedurile din 6ar, conform
criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =&
T$12 2n$134$$) &%. Or@an$Darea <erE5na22$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1./
C56<e1en4e)
1. Organi3ea3. 6rig.3ile de servire 8n spa(iile de servire
&. 4ntocmete graficele de lucru i fiele posturilor
". Aplic. standardele referitoare la (inut. i comportament
=. Planific. perfec(ionarea continu. a personalului din ec#ip.
,. Evaluea3. activitatea personalului din ec#ip.
Organi3ator 6an7ueting =)
T$12 2n$134$$) &%. Or@an$Darea <erE5na22$
C56<e1en4a 1) Organi3ea3. 6rig.3ile de servire 8n spa(iile de servire
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 2eterminarea necesarului de personal 8n 6rig.3ile de servire
>9? ?eparti3area personalului de servire 8n 6rig.3i i pe sectoare
>7? ?eali3area unei comunic.ri optime 8n 6rigada de servire
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'ecesar de personal dup.E tipul de unitateF dimensiunea spa(iilor de servireF se3onalitatea
activit.(iiF tipurile de mese serviteF rulaAul clien(ilorF sistemele de
servire aplicateF etc.
Personal de servireE osp.tar, 6arman, somelier, aAutor de osp.tar, muncitori necalifica(i.
!omunicare optim.E comunicare ver6al.F comunicare scris.F forme organi3ate de
comunicareF
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. determine necesarul de personal 8n
6rig.3ile de servire, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reparti3e3e personalul de
servire 8n 6rig.3i i pe sectoare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e o comunicare optim. 8n
6rigada de servire, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =/
T$12 2n$134$$) &%. Or@an$Darea <erE5na22$
C56<e1en4a &) 4ntocmete graficele de lucru i fiele posturilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?eali3area graficelor de lucru
>9? Dta6ilirea fielor postului
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Grafice de lucru 8n func(ie deE programul de cur.(enieF programul de servire 8n salonF m.rimea
6rig.3ii de servireF tipuri de mese serviteF ec#ipe de lucruF orare de
lucru pentru fiecare ec#ip.F respectarea timpilor de repaus i odi#n..
etc.
@ia postului pentruE osp.tar, 6arman, somelier, aAutor de osp.tar, muncitori necalifica(iF
atri6u(ii specifice
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e grafice de lucru, conform
criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. fia postului,
conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =0
T$12 2n$134$$) &%. Or@an$Darea <erE5na22$
C56<e1en4a ") Aplic. standardele referitoare la (inut. i comportament
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preci3area standardelor referitoare la (inuta personalului de servire
>9? Pre3entarea regulilor de comportament pentru personalul de servire
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Sinuta personalului de servireE (inuta vestimentar. i corporal. I8m6r.c.minte, 8nc.l(.minte, m%ini,
ung#ii, coafur., mac#iaA, etc.J
?eguli de comportamentE atitudine profesional.F discre(ie, 3%m6et, privire, gesturi, voce, umor,
voca6ular.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e standardele
referitoare la (inuta personalului de servire, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. pre3inte regulile de
comportament pentru personalul de servire, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =;
T$12 2n$134$$) &%. Or@an$Darea <erE5na22$
C56<e1en4a =) Planific. perfec(ionarea continu. a personalului din ec#ip.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea nevoilor de perfec(ionare ale personalului
>9? Organi3area activit.(ilor de perfec(ionare
>7? Evaluarea calit.(ii perfec(ion.rii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'evoi de perfec(ionare datorateE trecerii unit.(ii la o alt. categorieF sc#im6area structurii
preparatelor serviteF 8m6un.t.(irea tipurilor de servicii
oferite Imese festiveJF etc.
Activit.(i de perfec(ionareE cursuri, seminarii, stagii practice, reali3.ri de proiecte,
etc..
!alitatea perfec(ion.rii verificat. prinE teste, proiecte, activit.(i practice, etc.F
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice nevoile de perfec(ionare ale
personalului, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. organi3e3e activit.(i de
perfec(ionare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. evalue3e calitatea perfec(ion.rii,
conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting =<
T$12 2n$134$$) &%. Or@an$Darea <erE5na22$
C56<e1en4a ,) Evaluea3. activitatea personalului din ec#ip.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 1onitori3area activit.(ilor personalului din ec#ipa de servire
>9? Anali3area re3ultatelor monitori3.rii
>7? Aplicarea modalit.(ilor de motivare a personalului
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Activit.(ile personaluluiE preg.tirea spa(iilor de servireF preg.tirea individual. pentru
activit.(i Icorporal., vestimentar., informare specific.J,
activit.(ile de servireF solicitudineaF rela(iile cu clien(ii.
?e3ultatele monitori3.riiE fie de o6serva(iiF fie de evaluareF sisteme de notare i
clasificareF etc..
1odalit.(i de motivareE recompense moraleF recompense materiale i 6.netiF etc.F
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. monitori3e3e activit.(ile
personalului din ec#ipa de servire, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. anali3e3e re3ultatele
monitori3.rii, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aplice modalit.(ile de motivare a
personalului, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting ==
T$12 2n$134$$) &1. Or@an$Darea Eer:$7$$5r !e <r51575
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1./
C56<e1en4e)
1. dentific. tipurile de evenimente pentru care se organi3ea3. protocol
&. Planific. ac(iunile de protocol
". !ontractea3. ac(iunile de protocol
=. Particip. la alc.tuirea ofertei pentru mese festive i oficiale
,. Estimea3. 6ugetul conform serviciului de protocol contractat
Organi3ator 6an7ueting 199
T$12 2n$134$$) &1. Or@an$Darea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a 1) dentific. tipurile de evenimente pentru care se organi3ea3. protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea condi(iilor necesare activit.(ilor de protocol
>9? Preci3area tipurilor de evenimente pentru care se organi3ea3. protocol
>7? Eviden(ierea condi(iilor minime necesare organi3.rii evenimentelor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
!ondi(ii necesareE condi(ii generale Iorgani3are perfect., ec#ipament modern, servicii
perfecte, ofert. adecvat. i de calitate, etc.JF amplasament Iacces facil,
am6ian(. natural. atractiv., 3on. central., o6iective turistice adecvate,
ora turistic renumit, etc.J selectarea loca(iei Iprin recomandare, pres.,
agen(ii turistice, etc.J.
$ipuri de evenimenteE congres, reuniuneF conferin(., colocviu, seminar, simpo3ion, deAun
oficial, 6anc#et, cocteil, recep(ie, cup. de ampanie, lunc#, etc.
!ondi(ii minimeE spa(ii adecvateF iluminat de calitateF ventilare adecvat. spa(iuluiF dot.ri
electrice corespun3.toareF dot.ri te#nice Iaparate i ustensile necesare
desf.ur.rii activit.(ilorJF modalit.(i de amenaAare fleBi6ileF mo6ilier de
calitateF decora(iuni adecvateF liste de pre(uri i oferteF etc.F
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice condi(iile necesare
activit.(ilor de protocol, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e tipurile de
evenimente pentru care se organi3ea3. protocol, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor
de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. eviden(ie3e condi(iile minime necesare
organi3.rii evenimentelor, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 191
T$12 2n$134$$) &1. Or@an$Darea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a &) Planific. ac(iunile de protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Pre3entarea ofertei de ac(iuni pe care unitatea le poate organi3a
>9? Dta6ilirea listei pentru derularea discu(iei cu clientul
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Oferta de ac(iuniE tipuri de mese, ac(iuni, evenimenteF spa(ii adecvate pentru fiecare
tip de ac(iuneF num.r posi6il de participan(iF orele de
desf.urareF tarifele aplicateF etc.
Kista pentru derularea discu(iei
cu clientulE coordonatele firmeiF date organi3atoriceF num.r participan(iF
spa(ii necesareF dot.ri necesareF taBeF programul de derulare al
ac(iuniiF ac(iunile de restaura(ieF servicii complementareF pre(uriF
modalit.(i de plat.F cod fiscalF termene de renun(are, stornare i
condi(ii impuseF etc..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCorale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. pre3inte oferta de ac(iuni
pe care unitatea le poate organi3a, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. pentru derularea
discu(iei cu clientul, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 192
T$12 2n$134$$) &1. Or@an$Darea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a ") !ontractea3. ac(iunile de protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Preluarea re3erv.rii ac(iunii
>9? !ompletarea datelor din fia ac(iunii
>7? 4nc#eierea contractului pentru evenimentul solicitat
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
?e3ervarea ac(iunii confirm%ndE data derul.rii evenimentuluiF condi(iile de desf.urareF sumele
aferente serviciilor solicitateF modalit.(ile de plat. .
2atele din fia ac(iuniiE dataF coordonatele societ.(ii solicitanteF numele persoanei de
contactF descrierea presta(iilor cerute de c.tre client, orele de
desf.urare a evenimentuluiF locul de desf.urare, num.rul de
persoaneF meniuF servicii suplimentareF pre(F aranAarea s.liiF
avans viratF modalit.(i de plat.F etc..
!ontractulE p.r(i contractante Iunitate de turism, unitate de alimenta(ie,
agen(ie de turism, societate solicitant., etc.JF scopul contractului
Iac(iunea, proceduri de decontare, organi3are, spa(ii solicitate,
ec#ipamente necesare, presta(ii suplimentare, servicii de
alimenta(ie, resurse umane, distrac(ii, etc.JF aneBe la contractF
etc.F
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preia re3ervarea ac(iunii,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. complete3e datele din fia
ac(iunii, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8nc#eie contractul pentru
evenimentul solicitat, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 19&
T$12 2n$134$$) &1. Or@an$Darea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a =) Particip. la alc.tuirea ofertei pentru mese festive i oficiale
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea tipurilor de ac(iuni pentru care se alc.tuiete ofert. de meniuri
>9? Preci3area gamei sortimentale din oferta pentru ac(iuni f.r. plasament la mas.
>7? Dta6ilirea categoriilor de meniuri propuse ac(iunilor cu plasament la mas.
>!? ?eali3area asocierilor corecte a preparatelor i 6.uturilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ipuri de ac(iuniE cocteilF recep(ieF 6ufeteF pau3e de cafea Icoffe 6rea>JF ac(iuni cu
plasament la mas. I6anc#et, deAun oficial i de afaceri, dineu de
gal., nunt., revelion, etc.J.
Gama sortimental. pentru ac(iuni
f.r. plasament la mas.E gust.ri reci mici Itartine cu diferite paste, tarte s.rate mici,
6r%n3eturi i preparate din carne de calitate, etc.JF produse mici
din foietaAF preparate din aluat fraged s.rat I6iscui(iJF asortimente
s.rateF fructe proaspeteF salate de fructeF tarte dulci fursecuri i
pr.Aituri, 6.uturi alcoolice i nealcoolice simple sau 8n amestecF
etc..
!ategorii de meniuriE meniuri la pre( fiBF meniuri tip cu servicii rapideF meniuri clasice
cu mai multe serviciiF etc.F
Asocierea preparatelor cu 6.uturiE reguli de asociere corect. a preparatelor cu 6.uturiF disponi6ilit.(i
privind preparatele i 6.uturileF num.rul i tipul clien(ilorF
evitarea preparatelor greu de asociatF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice tipurile de ac(iuni pentru care se
alc.tuiete ofert. de meniuri, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e gama sortimental.
din oferta pentru ac(iuni f.r. plasament la mas., conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor
de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. categoriile de
meniuri propuse ac(iunilor cu plasament la mas. prin asocieri corecte a preparatelor i 6.uturilor,
conform criteriilor de performan(. IcJ i IdJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 19)
T$12 2n$134$$) &1. Or@an$Darea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a ,) Estimea3. 6ugetul conform serviciului de protocol contractat
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea pre(urilor i tarifelor pentru preparate i servicii
>9? ?eali3area calculelor specifice pentru estimarea 6ugetului ac(iunii de protocol
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Pre(uri i tarife pentruE cantit.(i unitare de produs, cantitatea total. de produse solicitateF servicii
de 6a3.F servicii suplimentareF elemente de decor i amenaAareF etc..
!alcule specificeE calculul valorii preparatelor i 6.uturilorF calcule privind valoarea
serviciilor oferiteF aplicarea taBelor i comisioanelor specificeF c#eltuieli
pentru ec#ipamentele necesare divertismentuluiF c#eltuieli pentru
materiale i tip.rituriF etc..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice pre(urile i tarifele
pentru preparate i servicii, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e calcule specifice
pentru estimarea 6ugetului ac(iunii de protocol, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 19/
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 2.9
C56<e1en4e)
1. AranAea3., 8mpreun. cu ec#ipa, spa(iile de primire i servire
&. Organi3ea3. 6ufetul
". Preg.tete serviciile pentru ac(iunile cu plasament la mas.
=. Organi3ea3. activit.(i de catering, la comand.
,. 1onitori3ea3. activit.(ile de protocol
'. Aplic. m.suri de ameliorare privind activitatea de protocol
Organi3ator 6an7ueting 190
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a 1) AranAea3., 8mpreun. cu ec#ipa, spa(iile de primire i servire
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea spa(iilor care necesit. amenaAarea pentru ac(iunile de protocol
>9? Dta6ilirea dimensiunilor de ocupare a suprafe(elor
>7? EBecutarea opera(iilor de aranAare a spa(iilor de primire i servire
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Dpa(ii amenaAa6ileE c.ile de acces, #olul de primire, 3one de ateptare, saloanele de
servire, terase, etc..
2imensiunile de ocupare a
suprafe(elorE spa(iul necesar pentru o persoan.F lungimea 6ufetelorCnum.r de
persoaneF suprafa(a total. a spa(iilor de servireF etc.
Opera(ii de amenaAareE opera(ii de cur.(enie i igieni3areF aranAarea i fiBarea
mo6ilieruluiF aducerea o6iectelor de inventar necesareF crearea
am6ientului specificF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice spa(iile care necesit.
amenaAarea pentru ac(iunile de protocol, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. dimensiunile de
ocupare a suprafe(elor, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. eBecute opera(iile de aranAare a
spa(iilor de primire i servire, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 19;
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a &) Organi3ea3. 6ufetul
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea oca3iilor pentru care se aranAea3. masa de 6ufet
>9? Dta6ilirea elementelor de organi3are a 6ufetului
>7? ?eali3area miseGenGpalceGului pentru 6ufet
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Oca3ii pentru aranAarea 6ufetuluiE mic deAunF 6runc# Icom6ina(ia dintre mic deAun i deAun, pentru
turiti str.iniJF cocteilF pentru gust.ri i deserturiF de deAun i
cin.F ser6are c%mpeneasc.F petrecere 8n gr.din. IgardenGpartTJ.
Elemente de organi3areE dimensiunile meseiF tipul 6ufetului i presta(ia propus.F nivelul
IrangulJ participan(ilorF nevoile de personalF etc.
1iseGenGplaceGul pentru 6ufetE amplasarea 6ufetuluiF aranAarea fe(elor de mas.F aplicarea
decora(iunilor floraleF sc#ema de aranAare a platourilorF aranAarea
pa#arelorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice oca3iile pentru care
se aranAea3. masa de 6ufet, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. elementele de organi3are a
6ufetului, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e miseGenGplaceGul pentru 6ufet,
conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 19<
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a ") Preg.tete serviciile pentru ac(iunile cu plasament la mas.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?eali3area opera(iilor de preg.tire a spa(iilor de servire
>9? Dta6ilirea variantelor de plasament la mas. al invita(ilor
>7? Efectuarea serviciilor specifice pentru ac(iunile cu plasament la mas.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Opera(ii de preg.tire a spa(iilor
de servireE preg.tirea saloanelor de servireF aranAarea i fiBarea meselor i a
scaunelorF reali3area miseGenGplaceGuluiF preg.tirea personaluluiF
etc.
,ariante de plasamentE amplasarea ga3dei Iorgani3atoruluiJ laE mas. dreptung#iular.
Imanier. france3. i manier. engle3.JF masa rotund.F masa
p.trat.F masa de onoareF etc.
Dervicii specificeE primirea invita(ilorF servicii de servire propriuG3ise Irespectarea
regulilor de protocolJF de6arasarea meselorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e opera(iile de preg.tire a
spa(iilor de servire, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. variantele de
plasament la mas. al invita(ilor, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. efectue3e serviciile specifice pentru
ac(iunile cu plasament la mas., conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 19=
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a =) Organi3ea3. activit.(i de catering, la comand.
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !larificarea no(iunii de catering
>9? dentificarea formelor de catering
>7? ?eali3area ac(iunilor specifice cateringGului la comand.
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'o(iunea de cateringE defini(ia cateringGuluiF particularit.(ile serviciului de cateringF
elemente specifice de catering 8n alimenta(ia rom%neasc.F etc.
@orme de cateringE non-comercialF comercial * 8n structuri #oteliere i restaurante
independente, industrial, la comand.F pentru evenimente * 8n
loca(ie proprie, cu livrare la comand..
Ac(iuni specifice cateringGului
la comand.E 8ntocmirea fiei ac(iuniiF sta6ilirea loca(ieiF preg.tirea loca(ieiF
transportul inventarului specificF transportul preparatelor i al
6.uturilorF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCorale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e no(iunea de catering,
conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scriseCorale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice formele de catering,
conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e ac(iuni , conform criteriului
de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 119
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a ,) 1onitori3ea3. activit.(ile de protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? ?eali3area evalu.rii activit.(ii ec#ipei de servire pentru ac(iunile de protocol
>9? 4m6un.t.(irea randamentului profesional la activit.(i de protocol
>7? Efectuarea motiv.rii personalului
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Evaluarea activit.(iiE corectitudinea activit.(ilor specificeF aspecte po3itiveF aspecte
negativeF posi6ilit.(i de perfec(ionare.
?andament profesionalE ritm de lucruF promptitudineF adaptare la cerin(ele activit.(ilor de
protocol i a evenimentelorF satisfacerea cerin(elor clien(ilorF etc.
1otivarea personaluluiE felicit.ri personaleF eviden(ierea 8n fa(a ec#ipeiF stimulente materiale
i 6.netiF
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e evaluarea activit.(ii
ec#ipei de servire pentru ac(iunile de protocol, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8m6un.t.(easc. randamentul
profesional la activit.(i de protocol, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. efectue3e motivarea personalului,
conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 111
T$12 2n$134$$) &&. C55r!5narea Eer:$7$$5r !e <r51575
C56<e1en4a ') Aplic. m.suri de ameliorare privind activitatea de protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea neaAunsurilor 8n activitatea de protocol
>9? Dta6ilirea planului de m.suri ameliorative pentru activit.(ile de protocol
>7? ,erificarea eficien(ei aplic.rii m.surilor ameliorative
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'eaAunsuri 8n activitatea de protocolE organi3are ineficient.F completarea greit. a fiei de ac(iuniF
comunicare ineficient. cu clien(iiF efectuarea
necorespun3.toare a ac(iunilor de preg.tire i derulare a
activit.(ilor de protocolF etc..
Plan de m.suri ameliorativeE m.suri specificeF modalit.(i de reali3areF responsa6ilit.(iF
forme de evaluare i autoevaluareF termene.
Eficien(a m.surilor ameliorativeE calitatea serviciilor oferiteF calitatea comunic.rii cu clien(iiF
evolu(ie profesional. po3itiv.F creterea solicit.rilor privind
ac(iunilor de protocolF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice neaAunsurile 8n activitatea de
protocol, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. un plan de m.suri
ameliorative pentru activit.(ile de protocol, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. verifice eficien(a aplic.rii m.surilor
ameliorative, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 112
T$12 2n$134$$) &". Ca$1a1ea rea4$$5r 72 7$en4$$
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Gestionea3. reclama(iile i modalit.(ile de re3olvare a cerin(elor
clien(ilor
&. 1onitori3ea3. adaptarea atitudinii lucr.torilor la particularit.(ile
fiec.rui client
". :rm.rete fideli3area clien(ilor
=. !oordonea3. aplicarea normelor de igien. i protec(ia consumatorilor
,. Particip. la alc.tuirea unei 6a3e de date despre clien(i
Organi3ator 6an7ueting 11&
T$12 2n$134$$) &". Ca$1a1ea rea4$$5r 72 7$en4$$
C56<e1en4a 1) Gestionea3. reclama(iile i modalit.(ile de re3olvare a cerin(elor clien(ilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 4nregistrarea reclama(iilor formulate de c.tre consumatori
>9? dentificarea motivelor care generea3. reclama(iile
>7? Dta6ilirea modalit.(ilor de re3olvare a cerin(elor clien(ilor
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ipuri de reclama(iiE reclama(ii scrise Iregistre, caiete de reclama(iiJF reclama(ii
ver6aleF solicit.ri de momentF cereri privind modific.ri 8n timpF
1otive care generea3. reclama(iiE calitatea spa(iilor de servireF calitatea serviciilor de servireF
calitatea preparatelor i 6.uturilor din meniuF calitatea rela(iei
personalului cu clien(iiF raportul calitateCpre(F atmosfera din
unitateF autenticitateaF etc..
1odalit.(i de re3olvare a cerin(elor
clien(ilorE 8m6un.t.(irea rela(iei personalului cu clien(iiF 8m6un.t.(irea
calit.(ii produselorF optimi3area raportului calitateCpre(F
8m6un.t.(irea atmosferei 8n spa(iile de servireF formarea
profesional. continu.F etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scrise i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8nregistre3e reclama(iile
formulate de c.tre consumatori, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice motivele care
generea3. reclama(iile, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. modalit.(ile de
re3olvare a cerin(elor clien(ilor, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 11)
T$12 2n$134$$) &". Ca$1a1ea rea4$$5r 72 7$en4$$
C56<e1en4a &) 1onitori3ea3. adaptarea atitudinii lucr.torilor la particularit.(ile fiec.rui
client
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea particularit.(ilor clien(ilor
>9? Adaptarea atitudinii lucr.torilor la particularit.(ile clien(ilor
>7? Evaluarea calit.(ii rela(iei personalului cu clien(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Particularit.(ile clien(ilorE v%rst.F seBF stil de via(.F profesieF educa(ieF po3i(ia social.F
disponi6ilitatea fa(. de comunicarea cu personalulF stare de
spiritF percep(ia fa(. de serviciile oferiteF etc.
Atitudinea lucr.torilorE profesionalismF dorin(a de autoperfec(ionareF ama6ilitateaF
3%m6etF crearea unei atmosfere primitoarea 8n spa(iile de
servireF solicitudineaF comunicare cu clien(iiF etc.
!alitatea rela(iei personalului cu
clien(ii m.surat. prinE reac(ia clien(ilor la serviciile oferiteF fidelitatea clien(ilorF
promovarea unit.(ii de c.tre clien(iF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice particularit.(ile
clien(ilor, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8i adapte3e atitudinea la
particularit.(ile clien(ilor, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e oraleCscrise prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. evalue3e calitatea rela(iei
personalului cu clien(ii, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 11/
T$12 2n$134$$) &". Ca$1a1ea rea4$$5r 72 7$en4$$
C56<e1en4a ") :rm.rete fideli3area clien(ilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Eviden(ierea aspectelor privind statutul clientului
>9? 2erularea ac(iunilor care spriAin. fideli3area
>7? Aplicarea serviciilor personali3ate
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Aspecte privind statutul clientuluiE tipuri de clien(iF nivelul atept.rilorF gradul de satisfac(ie al
fiec.rui consumatorF evolu(ia atitudinii clientului fa(. de unitate
i personalF etc..
Ac(iuni care spriAin. fideli3areaE a ascultaF a ac(ionaF a recunoateF a se implicaF a seduceF a
ataaF etc..
Dervicii personali3ateE modalit.(i de primire a clien(ilor Iflori pentru femei, pa#ar de
6un venit, aten(ii pentru diferite oca3ii, etc.JF acordarea unor
facilit.(i pentru anumi(i clien(iF oferte speciale pentru copii i
6.tr%niF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. eviden(ie3e aspecte privind
statutul clientului, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. derule3e ac(iuni care spriAin.
fideli3area, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aplice servicii personali3ate, conform
criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 110
T$12 2n$134$$) &". Ca$1a1ea rea4$$5r 72 7$en4$$
C56<e1en4a =) !oordonea3. aplicarea normelor de igien. i protec(ia consumatorilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? @amiliari3area cu metoda RA!!P i termenii specifici
>9? Aplicarea principiilor RA!!P 8n unit.(ile de alimenta(ie
>7? Participarea la preci3area factorilor de risc din planul RA!!P al unit.(ii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
$ermeni specifici metodei RA!!PE definirea metodeiF punct critic de controlF punct de controlF
riscF limit. critic.F nivel accepta6ilF plan RA!!P.
Principiile RA!!PE evaluarea riscurilorF determinarea punctelor criticeF sta6ilirea
limitelor criticeF sta6ilirea procedurilor de monitori3areF
sta6ilirea ac(iunilor corectiveF organi3area unui sistem eficient
de p.strare a 8nregistr.rilorF sta6ilirea procedurilor de verificare
a sistemului.
@actori de risc din planul RA!!PE de natur. fi3ic.F de natur. c#imic.F de natur. micro6iologic..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCorale prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. se familiari3e3e cu metoda RA!!P
i termenii specifici, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e scriseCorale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aplice principiile
RA!!P 8n unit.(ile de alimenta(ie, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. participe la preci3area factorilor de risc
din planul RA!!P al unit.(ii, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 11;
T$12 2n$134$$) &". Ca$1a1ea rea4$$5r 72 7$en4$$
C56<e1en4a ,) Particip. la alc.tuirea unei 6a3e de date despre clien(i
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? :tili3area surselor de informare privind clien(ii
>9? dentificarea datelor relevante despre clien(ii unit.(ii
>7? 4ntocmirea 6a3ei de date despre clien(i
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Durse de informareE discu(ii individualeF o6serva(ii individualeF sondaAeF etc..
2ate relevante despre clien(iE v%rst.F profesieF educa(ieF stil de via(.F preferin(e alimentareF
preferin(e culturaleF forme de divertisment preferateF etc..
Ba3a de date despre clien(iE informa(ii computeri3ate Iaplica(ii EBcel i softuri speciali3ate
pentru 6a3elor de dateJF modalit.(i rapide de accesare a 6a3ei de
dateF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCorale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. utili3e3e surse de
informare privind clien(ii, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice datele relevante
despre clien(ii unit.(ii, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8ntocmeasc. 6a3e de date despre
clien(i, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 11<
T$12 2n$134$$) &=. Pr565:area a71$:$134$5r !e Eer:$re C$ <r51575
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Planific. ac(iuni de promovare a activit.(ilor de servire i protocol
&. Estimea3. 6ugetul ac(iunilor de promovare
". Particip. la reali3area miAloacelor de promovare specifice
=. 2ifu3ea3. materiale de promovare a activit.(ilor de servire i protocol
,. Evaluea3. re3ultatele ac(iunilor de promovare
Organi3ator 6an7ueting 11=
T$12 2n$134$$) &=. Pr565:area a71$:$134$5r !e Eer:$re C$ <r51575
C56<e1en4a 1) Planific. ac(iuni de promovare a activit.(ilor de servire i protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Dta6ilirea rolurilor promov.rii 8n activitatea de servire i protocol
>9? dentificarea grupurilor (int.
>7? Preci3area o6iectivelor ac(iunii de promovare
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
?olurile promov.riiE informarea i educarea consumatorilorF stimularea cereriiF
8ncuraAarea clien(ilor 8n formularea cereriiF influen(area
autorit.(ilorF adaptarea la pia(a concuren(ial.F contracararea
concuren(ei.
Grupuri (int.E clien(i o6inui(iF poten(iali clien(iF intermediari 8n activit.(ile de
servire i protocolF concuren(ii firmeiF etc..
O6iectivele ac(iunii de promovareE informare pie(iiF contienti3area pie(ei despre eBisten(a unei
oferteF convingerea clien(ilor s. solicite activit.(ile promovateF
de3voltarea i men(inerea imaginii firmeiF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCorale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. rolurile
promov.rii 8n activitatea de servire i protocol, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice grupurile (int.,
conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. preci3e3e o6iectivele ac(iunii de
promovare, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 129
T$12 2n$134$$) &=. Pr565:area a71$:$134$5r !e Eer:$re C$ <r51575
C56<e1en4a &) Estimea3. 6ugetul ac(iunilor de promovare
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Dta6ilirea ac(iunilor de promovare optime
>9? Dta6ilirea costurilor de reali3are a promov.rii
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Ac(iuni de promovareE o6iectivele ac(iunilor de promovareF sarcinile specificeF temele
ac(iunilor de promovareF medii de difu3are.
!osturi de reali3areE dup. metoda o6iectivelor i sarcinilorF 8ntocmirea devi3ului
estimativF adapta6ilitate i evaluarea succesului.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e scriseCorale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. ac(iuni de
promovare optime, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. costurile de
reali3are a promov.rii, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 121
T$12 2n$134$$) &=. Pr565:area a71$:$134$5r !e Eer:$re C$ <r51575
C56<e1en4a ") Particip. la reali3area miAloacelor de promovare specifice
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea miAloacelor necesare promov.rii
>9? Parcurgerea etapelor de reali3are a miAloacelor de promovare
>7? Aprecierea calit.(ii miAloacelor promo(ionale
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
1iAloace de promovareE umane Ipersonalul de conducere, personal de servire, etc.JF
materiale Ipanouri pu6licitare, indicatoare, liste de meniuri,
fotografii, c.r(i de vi3it., pliante, g#iduri, pu6licitate 8n miAloace
massGmedia, etc.J.
Etapele reali3.rii miAloacelor
de promovareE alegerea miAloacelor eficienteF conceperea i structurarea
miAloacelor aleseF reali3area miAloacelor de promovareF
pre3entarea pentru anali3.F anali3a miAloacelor de promovareF
8m6un.t.(irea miAloacelor de promovareF etc..
!alitatea miAloacelor promo(ionaleE calitatea informa(ieiF calitatea materialelor folositeF impactul
preconi3atF efectul comunica(ionalF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice miAloacele necesare
promov.rii, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. parcurg. etapele de reali3are a
miAloacelor de promovare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aprecie3e calitatea miAloacelor
promo(ionale, conform criteriului de performan(. IcJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 122
T$12 2n$134$$) &=. Pr565:area a71$:$134$5r !e Eer:$re C$ <r51575
C56<e1en4a =) 2ifu3ea3. materiale de promovare a activit.(ilor de servire i protocol
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea modalit.(ilor optime de difu3are a miAloacelor de promovare
>9? Aprecierea impactului materialelor promo(ionale difu3ate
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
1odalit.(i de difu3areE 8n incinta unit.(ii I8n locuri accesi6ile, la mese, 8n #oluri, prin
oferirea direct., etc.JF 8n afara unit.(ii I8n c.su(e potale, 8n
institu(ii i unit.(i economice, pe strad., 8n diverse locuri pu6lice,
etc.J.
mpactul materialelor promo(ionaleE 8n momentul difu3.riiF dup. o perioad. de referin(. scurt.F dup.
un interval mai mare de timp.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice modalit.(ile optime
de difu3are a miAloacelor de promovare, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aprecie3e impactul materialelor
promo(ionale difu3ate, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 12&
T$12 2n$134$$) &=. Pr565:area a71$:$134$5r !e Eer:$re C$ <r51575
C56<e1en4a ,) Evaluea3. re3ultatele ac(iunilor de promovare
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea formelor de evaluare optime
>9? Aprecierea valorii comunica(ionale i a efectului asupra activit.(ii de servire i protocol
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
@orme de evaluareE discu(ii cu mem6ri ai grupurilor (int.F sondaAe de opiniiF cuantific.ri ale
num.rului de noi clien(iF etc..
,aloarea comunica(ional.E calitatea mesaAului transmisF compleBitatea mesaAuluiF veridicitatea i
autenticitatea mesaAului.
Efectul asupra activit.(iiE creterea num.rului de clien(iF creterea solicit.rilor privind organi3area
evenimentelorF m.rirea interesului pentru unitatea de alimenta(ieF etc..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice formele de evaluare
optime, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. aprecie3e valoarea
comunica(ional. i a efectului asupra activit.(ii de servire i protocol, conform criteriului de
performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 12)
T$12 2n$134$$) &,. De75n1area Eer:$7$$5r <reE1a1e
N$:e) &
Va5are 7re!$1) 1.9
C56<e1en4e)
1. Delectea3. serviciile prestate fiec.rui client
&. :rm.rete 8ntocmirea notelor de plat. i a facturilor
". !ompar. 8ncas.rile cu raportul 3ilnic al casei de marcat I-J
=. Preg.tete documentele pentru decontare
Organi3ator 6an7ueting 12/
T$12 2n$134$$) &,. De75n1area Eer:$7$$5r <reE1a1e
C56<e1en4a 1) Delectea3. serviciile prestate fiec.rui client
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? dentificarea serviciilor oferite fiec.rui client
>9? Dta6ilirea valorii serviciilor prestate
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
Dervicii oferiteE organi3area evenimentuluiF 8nc#irieri de ec#ipamente i o6iecte de
inventar necesareF activit.(i de servire propriuG3iseF preparate i 6.uturi
consumateF servicii suplimentareF etc..
,aloare serviciilorE valoare unitar.F valoare total.F taBe specificeF comisioaneF adaosuri
practicateF etc..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. identifice serviciile oferite
fiec.rui client, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. sta6ileasc. valoarea serviciilor
prestate, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 120
T$12 2n$134$$) &,. De75n1area Eer:$7$$5r <reE1a1e
C56<e1en4a &) :rm.rete 8ntocmirea notelor de plat. i a facturilor
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? !ompletarea corect. a notei de plat.
>9? :rm.rirea modalit.(ii de facturare
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
'ot. de plat.E date de identificareF preparate i 6.uturi servite cu pre(uri unitare i
totaleF servicii prestateF semn.tura efului de sal.F semn.tura clientuluiF
etc..
1odalit.(i de facturareE la serviciul conta6ilitateF pe 6a3a contractelor 8nc#eiate anteriorF
completarea corect. a facturilorF etc..
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. complete3e corect nota de
plat., conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. urm.reasc. modalitatea de
facturare, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 12;
T$12 2n$134$$) &,. De75n1area Eer:$7$$5r <reE1a1e
C56<e1en4a ") !ompararea 8ncas.rilor cu raportul 3ilnic al casei de marcat
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? Efectuarea raportului 3ilnic al casei de marcat I-J
>9? ?eali3area compara(iei 8ntre 8ncas.ri i raportul casei de marcat
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
?aportul 3ilnic al casei de marcatE sumele 8nregistrate 8n casa de marcat p%n. la sf%ritul 3ilei.
!ompara(ia 8ncas.ri * -*ul casei
de marcatE totali3area 8ncas.rilor din notele de plat.F anali3a comparativ. a
8ncas.rilor cu 8nregistr.rile din casa de marcat.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. efectue3e raportul 3ilnic al
casei de marcat I-J, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e orale i practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. reali3e3e compara(ia 8ntre
8ncas.ri i raportul casei de marcat, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor de
aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 12<
T$12 2n$134$$) &,. De75n1area Eer:$7$$5r <reE1a1e
C56<e1en4a =) Preg.tete documentele pentru decontare
Cr$1er$$ !e <er;5r6an43)
>a? 4ntocmirea documentelor pentru decontarea serviciilor prestate
>9? :rm.rirea efectu.rii pl.(ilor pentru serviciile prestate cu miAloacele de plat. sta6ilite
C5n!$4$$ !e a<$7a9$$1a1e)
2ocumente pentru decontareE facturi fiscaleF c#itan(e, 6onuri fiscaleF etc..
1iAloace de plat.E cecGuriF ordine de plat.F cardGuriF cas#F vouc#erF etc.
Pr59e !e e:a2are)
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. 8ntocmeasc. documente pentru
decontarea serviciilor prestate, conform criteriului de performan(. IaJ, i condi(iilor de aplica6ilitate.
Pro6e practice prin care elevul demonstrea3. c. este capa6il s. urm.reasc. efectuarea pl.(ilor pentru
serviciile prestate cu miAloacele de plat. sta6ilite, conform criteriului de performan(. I6J, i condi(iilor
de aplica6ilitate.
Organi3ator 6an7ueting 12=

S-ar putea să vă placă și