Sunteți pe pagina 1din 2

CUPLU DE PERSONAJE BASM

HARAP-ALB- SPAN
Basmul Povestea lui Harap-Alb! publi"at i# a#ul $%&&! repre'i#ta (upa a)irmatia "riti"ului literar
*eor+e Cali#es"u! opera "e ilustrea'a (impotriva realismul (eoare"e Crea#+a e alt"eva! #i"i #arator!
tara#! #i"i )ol"lorist! "ule+ator! prelu"rator! basmele lui #u su#t res"rise! impo(obite! alterate i# stru"tura
lor ,"a ale lui Slavi"i-. Pe par"ursul povestirii! eroul este a#tre#at i# "o#)li"te (e #atura (i)erita "e
lumi#ea'a (i# multiple u#+/iuri temati"a basmului. Ast)el! Povestea lui Harap Alb "o#turea'a lupta
(i#tre bi#e si rau! i#vi#+a#( i#tot(eau#a bi#ele
Mome#tele subie"tului su#t "o#stituite pe u# la#t (e a"tiu#i (elimitat (e par"ur+erea (rumului
maturi'arii (e "atre erou. Ast)el e0po'itiu#ea pre'i#ta "ateva (i)ere#te )ata (e basmul tra(itio#al 1 timpul
sta sub sem#ul atemporalitatii o(ata ! spatiul este proie"tat i# )abulos o tara! iar perso#a2ele apar pe
masura #e"esitatii lor. Cele (oua imparatii erau la (ista#te )abuloase u#a (e alta iar pe vremile a"elea! mai
toate tarile erau ba#tuite (e ra'boaie +ro'ave. 3iul "el mi" al "raiului plea"a pe a"est (rum! spre "urtea
imparatului 4er(e! u#"/iul sau! (i# (ori#ta (e a-5 urma la tro#. 5#tri+a este (etermi#ate (e mome#tul
trimiterii s"risorii (e "atre 4er(e imparat ! )ratelui sau "raiul! "era#(u-5 a"estuia u#ul (i# )ii si a#ume "el
mai vre(#i". Des)asurarea a"tiu#ii il arata pe )iul "el mi" pus i# (i)erite situatii prime2(ioase! pe "are le
(epaseste "u a2utorul S)i#tei Dumi#i"i sau al "alului. Pu#"tul "ulmi#a#t este repre'e#tat (e mome#tul i#
"are )ii"a imparatului Ros (e'valuie a(evarul! iar spa#ul ii taie "apul lui Harap Alb. De'#o(ama#tul este
u#ul )eri"it1 spa#ul este u"is! Harap-Alb i#viat! )i#ali'a#(u-se "u #u#ta (i#tre erou si )ii"a lui Ros.
Di# pu#"t (e ve(ere al limba2ului putem a)irma "a s"riitorul )oloseste limba populara! #e"opii#(-o!
"i re"rea#(-o i# tiparele u#ei rostiri i#(ivi(uale1 pre'e#ta vo"abularului spe"i)i" re+io#al! lipsa )i+urilor (e
stil! "u e0presivitatea limbii prove#ita (i# "omparatii1 )ri"os "a o muiere! stralu"este "a u# soare! (ar si
utili'area e0presiilor si lo"utiu#ilor! "eea "e )a"e "a s"risul sau sa )ie aproape i#tra(u"tibil i# alte limbi.
5# opera pre'e#tata! #aratorul este (etermi#at (e perspe"tiva #arativa (i#(arat! )ii#( atat
om#is"ie#t 1 2urama#tul )a"ut (e Harap Alb a#ti"ipea'a (e'#o(ama#tul operei! e0tra(ie+eti"! )ii#( pre'e#t
pe tot par"ursul te0tului! (ar si /etero(ie+eti".
Primul aspe"t "are atra+e ate#tia i# le"tura basmelor este evi(e#t opo'itia (i#tre bi#e si rau. A"est
ropot are la ba'a o pre"o#"eptie - pe "are #i"iu# "ititor #u o poate o"oli 6 "a ori"e poveste trebuie sa aiba
u# perso#a2 po'itiv si u#ul #e+ativ rama#a#( "a! i# )u#"tie (e ori'o#tul sau (e asteptare sa se i(e#ti)i"e "u
u# "ara"ter sau "u "elalalt. Ni"io(ata i#sa! "o#sumatorul "lasi" (e #aratiu#i mira"uloase #u i#"ear"a sa
i#terprete'e "ompo'itia perso#a2elor alt"umva (e"at pri# a"easta obis#uita a#tite'a (i#tre i#susirile positive
si "ele #e+ative. Da"a vrea sa i#tal#eas"a )iri "o#vulsive! s"i#(ate! "o#tra(i"torii! u# ast)el (e le"tor pre)era
roma#ele "o#(itiei uma#e (e la Dostoievs7i pa#a la Camus. 5# opera Povestea lui Harap Alb (e 5o#
Crea#+a! prota+o#istul #u (eti#e #i"io putere supra#aturala "um se i#tampla "u perso#a2ele po'itive (i#
spe"ia populara! asa i#"at #i"i a#ta+o#istul ,spa#ul- #u a(u#a e0"lusiv i#susiri #e+ative "i este (e'valuit "a
u# rau #e"esar.
5# primul ra#(! a"easta ambi+uitate a statutului perso#a2elor este susti#uta (e o serie (e eleme#te
"ara"teristi"e (is"ursului #arativ. Ast)el !perspe"tiva #arativa aparti#e u#ui povestitor "e (e'valuie o relatie
(e "ompli"itate "u "ititorul pe "are il a#u#ta subtil (espre #atura uma#a a eroului! "u toate (e)e"tele (e
ri+oare ale a"estuia. De e0emplu! (upa "e me'i#ul "a(e i# "ap"a#a spa#ului si i#tra i# )a#ta#a! i#
"o#se"i#ta este obli+at sa-5 (evi#a slu+a! mome#t i# "are #aratorul (e#u#ta )irea "omu#a a viitorului Harap
Alb1 3iul "raiului "e era sa )a"a8 5i spu#e toate "u (e-ama#u#tul "a"i "are om #u ti#e la viata i#ai#te (e
toate8 Mai mult! #aratorul om#is"ie#t! om#ipre'e#t si obie"tiv! (e'valuie si i# "a'ul spa#ului "o#ve#tia
(i#tre bi#e si rau. Ca#( il ma#(atea'a pe "al sa-i spu#a lui Harap Alb1 Nu te teme! stiu eu #a'(rava#ii (e-
ale spa#ului si u#ii "a a"estia su#t trebuitori pe lume "ateo(ata! pe#tru "a )a" pe oame#i sa pri#(a la
mi#te. Nu i#tamplator! "riti"ul 4. Lovi#es"u l-a #umit pe Spa#! u# perso#a2 atipi"! u# maestru i#itiator.
1
De aseme#ea! a"tiu#ea "o#tribuie si ea la pre'e#tarea relatiei "omple0e (i#tre "ele (oua perso#a2e
pri#"ipale. 3ii#( #ei#itiat me'i#ul se rata"este i# pa(urea labiri#t si este #evoit sa-l ia pe spa# "a slu+a (esi
tatal sau! "raiul! il averti'ase sa se )ereas"a (e a"esta. Lipsit (e e0perie#ta! "a(e i# "ursa i#ti#sa (e spa#!
(eve#i#( la ra#(ul sau slu+a. A"esta (i# urma! ii (a #umele (e Harap Alb! "o#stru"tie o0imoro#i"a "e
evi(e#tia'a (ublul statut al eroului. 9ot spa#ul ii "o#)is"a armele pe#tru "a #u (e )orta )i'i"a are #evoie )iul
(e "rai! "i (e o maturi'are a propriei persoa#e. Prima le"tie pe "are i#volu#tar o i#vata (e la #oul sau stapa#
"o#sta i# a#ularea or+oliului si a""eptarea umili#tei (e a )i o slu+a. 9u sa se'i la +ra2( #e(e'lipit si sa
i#+ri2esti (e "alul meu "a (e o"/ii (i# "ap. 9ot la "urtea 5mparatului 4er(e! Harap Alb "ule+e roa(ele
probelor la "are este silit (e "atre spa#1 rab(are! persevere#ta! "ura2 ,proba a(u"erii salatilor-! pre'e#ta (e
spirit si "apa"itatea (e a re'ista te#tatiei ,proba a(u"erii #estematelor-! +e#ero'itate si "o#se"ve#ta , proba
a(u"erii )etei 5mparatului Ros-. Mai mult! spa#ul il (etermi#a pe Harap Alb sa "o#stie#ti'e'e +reutatea
u#ui 2urama#t ast)el i#"at prota+o#istul poate pro)ita (e toate "alitatile (oba#(ite (oar (upa "e 5 se taie
"apul! par"ur+a#( ast)el si ultima e0perie#ta 6 moartea.
Nu i# ultimul ra#(! i#"lusiv pri# limba2ul pe "are il )oloses"! "ele (oua perso#a2e pri#"ipale ale
basmului isi (ivul+a #atura lor "ompleme#tara. Ei par sa aiba a"eeasi ori+i#e a(i"a su#t repre'e#ta#tii u#ui
u#ivers rural "u bu#ele si "u relele sale. Atat Harap Alb "at si Spa#ul se e0prima re+io#al! pri# proverbe si
'i"atori! e0ploata#( la ma0imum eru(itia palemiolo+i"a1 Mort! "opt! trebuie sa te ieu "u mi#e.
Asa(ar! "ele (oua perso#a2e se i#"a(rea'a apare#t i#tr-o tipolo+ie! ba mai mult! (i'olvarea
tiparelor "ara"teriolo+i"e )i0e este tributara i#)lue#tei re"ipro"e. Da"a slabi"iu#ile ome#esti ale lui Harap
Alb ies la iveala mai ales (atorita probelor impuse (e Spa#! evolutia pe "are tre"erea a"elor probe o
presupu#e o)era o lumi#a #oua "/iar asupra statutului i#itial al a#ta+o#istului. A"esta este u# rau #e"esar
maturi'arii "omplete a prota+o#istului.
De ast)el! relatia ambi+ua (i#tre Harap Alb si Spa# se evi(e#tia'a i# "a(rul mai multor episoa(e
#arative (i# basm. De e0emplu! i# prima parte a #aratiu#ii! a#ta+o#istul pro)ita (e #aivitatea )iului (e "rai
si-l atra+e )ara prea mult e)ort i#tr-o "ap"a#a. Strate+ia lui e )oarte simpla1 varsa apa (i# plos"a stapa#ului
si-l pa"aleste "a pe u# "opil sa i#tre i#tr-o )a#ta#a )a#tasti"a. 5# partea se"u#(a a basmului! Spa#ul i#"epe
sa "o#stie#ti'e'e sta(iul (e maturi'are la "are a a2u#s Harap Alb i# urma probelor tre"ute! pri# urmare
a"esta /otaraste sa a"tio#e'e (e"isiv1 Nu te-am stiut eu "a-mi esti (e-a"estia! "a (emult iti )a"eam )elul:
3i#alul "o#)irma a"easta ame#i#tare (ar u"i(erea lui Harap Alb "oi#"i(e "u eliberarea prota+o#istului (e
sub puterea 2urama#tului! asa(ar el poate pro)ita pe (epli# (e #oul sau statut moral! so"ial si psi/olo+i"!
a"ela (e imparat.
5# "o#se"i#ta !"o#si(er "a (a"a pe par"ursul evolutiei #arative a subie"tului! relatia (e
"ompleme#taritate (i#tre prota+o#ist si a#ta+o#ist este (estul (e subtil su+erata! (e'#o(ama#tul mar"/ea'a
)oarte "lar #e"esitatea i#)lue#tei spa#ului asupra maturi'arii lui Harap Alb. U# perso#a2 "o#struit atat (e
realist "a eroul lui Crea#+a! #u poate )i ima+i#at i# lipsa u#ui opo'a#t "are sa #u se apropie (e
"omple0itatea lui stru"turala.
2