Sunteți pe pagina 1din 32

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

FACULTATEA CONTABILITATE
CATEDRA CONTABILITATE I AUDIT
GHID METODIC
PRIVIND ELABORAREA TEZEI DE LICEN
LA SPECIALITATEA CONTABILITATE
Autori:
Prof. uni. V. Bu!ur
Conf. uni. L. "r#$#ro%!&i
Conf. uni. L. C#u'
Conf. uni. A. I#!&i(o%!&i
C&i'in)u* +,-.
Autori: dr.hab., prof. univ. V. Bucur, dr., conf. univ. L. Grabarovschi, dr., conf.
univ. L. Cau, dr., conf. univ. A. Iachimovschi
R/!/n0/nt:
Lilia Grigoroi doctor n conomi, confrn!iar univrsitar, f catdr"
,,Contabilitat i Audit#
Ghidul a fost aprobat d c"tr Comisia $todic" a facult"!ii %Contabilitat# &procs
vrbal 'r. (), din (* marti +)(,- i Consiliul facult"!ii %Contabilitat# &procs
vrbal 'r.., din +) marti +)(,-.
+
CUPRINS
I. "/n/r#1it)2i3333333333333333333333333.. .
II. S!o4u1 'i %#r!ini1/ /1#$or)rii t/0/i 5/ 1i!/n2)33333333333. .
III. A1/6/r/# t/(/i 'i 7nto!(ir/# 41#nu1ui t/0/i 5/ 1i!/n2). O$1i6#2ii1/
!on5u!)toru1ui 'tiin2ifi!3333333333333333333 8
IV. S/1/!t#r/# 'i %tu5i/r/# %ur%/1or $i$1io6r#fi!/33333333333. 9
V. Cu1/6/r/#* 4r/1u!r#r/# 'i %i%t/(#ti0#r/# (#t/ri#1u1ui 4r#!ti!3333.. :
VI. Stru!tur#* !on2inutu1 'i o1u(u1 t/0/i 5/ 1i!/n2)333333333... ;
VII. Mo5u1 5/ 4/rf/!t#r/ # t/0/i 5/ 1i!/n2)3333333333333.. -,
VIII. Pr/0/nt#r/# 'i %u%2in/r/# t/0/i 5/ 1i!/n2)333333333333 -.
An/</33333333333333333333333333333 -9
/
I. "ENERALIT=>I
Ghidul mtodic privind laborara t0i d licn!" la spcialitata %Contabilitat# &n
continuar 1 Ghid- st laborat n conformitat cu prvdril %Ghidului privind laborara i
sus!inra t0i d licn!"# &Chiin"u, A23$, +)(/-.
4r0ntul Ghid stabilt procdura, crin!l principal i particularit"!il labor"rii t0i
d licn!" la spcialitata #Contabilitat#.
50a d licn!" s labora0" n ultimul an d studii. 3laborara t0i st prcdat" d un
stagiu d practic", p parcursul c"ruia vor fi slctat informa!iil ncsar pntru t0a d
licn!", astfl asigurndu1s pr0ntara aspctlor aplicativ al acstia n ba0a matriallor
ntit"!ii rspctiv. 6n acst cont7t, mn!ion"m importan!a d0v"luirii practicii contabilit"!ii,
lu8nd n considra!i rglmnt"ril aplicat d ntitat9 Lga contabilit"!ii, 2tandardl
'a!ional d Contabilitat &2'C-, 2tandardl Intrna!ional d :aportar ;inanciar" &I;:2-,
alt act normativ.
Ghidul st adrsat studn!ilor, conduc"torilor tiin!ifici i mmbrilor comisiilor pntru
7amnul d licn!" si poat fi accsat p sit1ul9 http9<<===.as.md pagina >3B a Catdri
%Contabilitat i Audit#.
II. SCOPUL I SARCINILE ELABOR=RII TE?EI DE LICEN>=
50a d licn!" la spcialitata %Contabilitat# rpr0int" o lucrar original" cu caractr
aplicativ, fiind r0ultatul activit"!ii d crctar indpndnt" a studntului la o tm" actual"
din domniul d spciali0ar.
Scopul labor"rii t0i d licn!" const" n sistmati0ara i aprofundara cunotin!lor
tortic i a dprindrilor practic acumulat n procsul studirii disciplinlor d spcialitat.
6n t0a d licn!", studntul va dmonstra cunoatra actlor lgislativ i normativ1instructiv
n vigoar, car rglmnta0" domniul d crctar, capacitata d a anali0a i sistmati0a
matriall practic al uni ntit"!i, prcum i aptitudinil d a sintti0a cunotin!l acumulat
n vdra formul"rii rcomand"rilor privind prfc!ionara contabilit"!ii, auditului sau anali0i
conomico1financiar n sctorul rspctiv.
4rin laborara t0i d licn!", s urm"rsc principall sarcini9
7aminara i argumntara aspctlor tortic al tmi d crctar?
formulara i argumntara proprii vi0iuni asupra tmi d crctar n urma studirii
actlor normativ, litraturii d spcialitat i documntlor ncsar?
studira practicii contabilit"!ii, auditului sau anali0i activit"!ii conomico1financiar
la o ntitat?
7aminara sistmului informa!ional contabil, mi@loaclor thnic aplicat n procsul
d prlucrar a informa!ii, modului d formar, ob!inr i utili0ar a acstia?
rspctara principiilor conscutivit"!ii i concludn!i n 7punra matrialului n
ba0a unor dov0i conving"toar i argumnt"ri logic?
laborara propunrilor i rcomand"rilor practic privind prfc!ionara sctorului
studiat al contabilit"!ii, auditului sau anali0i conomico1financiar?
acumulara abilit"!ilor ncsar pntru rali0ara crct"rilor tiin!ific ultrioar n
domniul contabilit"!ii, auditului sau anali0i conomico1financiar.
6n procsul labor"rii t0i d licn!", studn!ii vor asigura9
rspctara prvdrilor actlor lgislativ i normativ1instructiv9 Lga
Contabilit"!ii, 2'C i<sau I;:2, 4lanul gnral d conturi contabil, alt act
lgislativ i documnt normativ rfritoar la tma studiat"?
utili0ara instrumntarului concptual i mtodologic pntru 7plicara, intrprtara
i solu!ionara problmlor abordat n t0a d licn!"?
culgra, gnrali0ara i anali0a datlor contabilit"!ii analitic i sinttic n ba0a
documntlor primar i cntrali0atoar, rgistrlor contabil tc.?
,
d0v"luira modului d !inr a contabilit"!ii la tma t0i d licn!", lu8nd n
considra i forma d contabilitat, sistmul contabil, particularit"!il aplic"rii
standardlor d contabilitat n cadrul ntit"!ii?
laborara i prfctara t0i d licn!" conform pr0ntului Ghid.
III. ALE"EREA TEMEI I @NTOCMIREA PLANULUI TE?EI DE LICEN>=.
OBLI"A>IILE CONDUC=TORULUI TIIN>IFIC

5matica t0lor d licn!", pntru ficar an d studii, s labora0" d Catdra
%Contabilitat i Audit# i s aprob" d Consiliul ;acult"!ii %Contabilitat#. Catdra aduc la
cunotin!a studn!ilor tmatica prin afiar p panoul d informa!ii i plasar p pagina >3B a
Catdri nu mai t8r0iu dc8t la finl pnultimului an d studiu.
2tudntul i alg tma t0i d licn!" din lista propus" d catdra #Contabilitat i
audit# in8nd cont d9
propriil intrs tiin!iific i cunoatra particularit"!ilor sctorului rspctiv al
contabilit"!ii?
studiil rali0at n procsul labor"rii proictului d spcialitat, comunic"rilor la
confrin!l tiin!ifico1practic i crcuril tiin!ific studn!ti?
intrcon7iuna cu activitata profsional"?
gradul d rglmntar normativ" a contabilit"!ii i auditului in domniul rspctiv?
disponibilitata i rlvan!a surslor bibliografic?
posibilitata culgrii matrialului practic la tma t0i.
2tudntul poat propun o tm" original" &car lipst n tmatica laborat" d catdr"-,
acasta fiind coordonat" n pralabil cu ful Catdri.
'u s admit laborara t0lor d licn!" av8nd acai tm", n ba0a matriallor
practic al acliai ntit"!i, d c"tr doi sau mai mul!i studn!i dintr1o grup" acadmic".
4ntru aprobara tmi t0i d licn!", studntul dpun o cerere &an7a (- adrsat"
fului Catdri %Contabilitat i AuditA. 6n crr, s indic" tma, ntitata al c"ri matrial
vor fi utili0at la laborara t0i d licn!" i, op!ional, conduc"torul tiin!ific. Va fi accptat"
ntitata n cadrul c"ria studntul poat culg ntrg stul d matrial ncsar labor"rii
t0i. Astfl, t0a d licn!" cu tma Contabilitatea costurilor i calculaia costului produselor
(serviciilor) s va a7a p matriall ntit"!ii spciali0at n fabricara produslor &prstara
srviciilor-.
Bup" 7aminara crrilor dpus, ful Catdri aprob" pntru ficar studnt tma
t0i d licn!" i conduc"torul tiin!ific. 6n calitat d conduc"tor tiin!ific poat fi dsmnat un
profsor univrsitar, confrn!iar univrsitar sau un lctor suprior d la Catdra %Contabilitat
i Audit#, d la o alt" catdr" d spcialitat sau un spcialist practician 7primntat.
Conduc"torul t0i d licn!" ndplint urm"toarl obliga!ii9
coordona0" activitata studntului n toat tapl procsului d laborar a t0i d
licn!"?
monitori0a0" ndplinira 4lanului calndaristic d 7cutar a t0i d licn!"
&an7a +-, confirm8nd trmnl fctiv d rali0ar, prin smn"tura sa n rubrica
%Vi0" d 7cutar#?
ofr", la solicitara studntului, consulta!ii n divrs chstiuni c !in d laborara
t0i?
vrific" con!inutul, !inuta lingvistic" i modul d prfctar a t0i, dpista0" roril
comis d studnt i insist" asupra corct"rii lor, indic" c"il d mbun"t"!ir a
con!inutului t0i d licn!"?
valua0" t0a d licn!" n vdra admitrii sau nadmitrii la sus!inr.
:sponsabilitata pntru con!inutul t0i d licn!", 7actitata i vridicitata datlor
pr0ntat n a, prcum i rspctara crin!lor d thnordactar rvin n 7clusivitat
studntului.
C
Activitata ultrioar" a studntului includ urm"toarl etape d ba0"9
nrgistrara n sistmul %Anti 4lagiat# a intn!ii d laborar i sus!inr a t0i d
licn!" la tma rspctiv"?
studira surslor bibliografic la tma t0i?
ntocmira i aprobara planului t0i d licn!"?
culgra, prlucrara i sistmati0ara matrialului practic al ntit"!ii9 documnt
primar i cntrali0atoar, rgistr contabil, situa!ii financiar tc.?
laborara p"r!ii t7tual a t0i d licn!" i pr0ntara acstia conduc"torului
tiin!ific?
dfinitivara t0i d licn!" conform crin!lor n vigoar?
dpunra t0i, n format lctronic, n :po0itoriul A23$ &n vdra tst"rii
antiplagiat-?
pr0ntara t0i d licn!" la Catdra %Contabilitat i AuditA?
sus!inra public" a t0i d licn!".
Conscutivitata i trmnl activit"!ilor d laborar a t0i sunt stabilit d studnt i
d conduc"torul tiin!ific n Planul calendaristic de executare a tezei de licen, aprobat d
c"tr ful catdri. 4lanul calndaristic s ntocmt n dou" 7mplar, unul p"str8ndu1s la
studnt, iar cl"lalt 1 la catdr".
4lanul t0i d licn!" dtrmin" structura i con!inutul d ba0" al lucr"rii. 4lanul s
ntocmt sub gida conduc"torului tiin!ific, c"ruia i rvin un rol dtrminant n
idntificara principallor problm abordat n t0". Ini!ial s ntocmt un plan orintativ, n
acst scop fiind studiat sursl bibliografic la tma t0i. 4 parcursul labor"rii t0i d
licn!", planul acstia va fi dfinitivat.
6n ca0 d ncsitat, pot fi laborat planuri dtaliat pntru anumit paragraf al t0i.
Astfl, planul dtaliat al paragrafului %Contabilitata sinttic" i analitic" a dcont"rilor cu
prsonalulA din t0a d licn!" cu tma Contabilitatea remunerrii muncii i a decontrilor cu
personalulA poat includ9
a- caractristica, grupara i sistmati0ara documntlor primar n func!i d dstina!ia
muncii, ntocmira documntlor cntrali0atoar &bordrouri, situa!ii, calcul d
rparti0ar a salariilor-?
b- con!inutul opra!iilor conomic i idntificara conturilor contabil n car acsta s
rflct"?
c- grupara documntlor primar pntru calculara salariilor fic"rui anga@at?
d- vidn!a analitic" a dcont"rilor cu prsonalul?
- caractristica i modul d ntocmir a rgistrlor d vidn!" sinttic"?
f- corla!ia datlor din ;ia prsonal" d vidn!" a vniturilor sub form" d salariu i
alt pla!i fctuat d catr patron n folosul anga@atului i :gistrul d vidn!"
analitic" a dcont"rilor cu prsonalul.
IV. SELECTAREA I STUDIEREA SURSELOR BIBLIO"RAFICE
2tudira actlor lgislativ i normativ, car rglmnta0" contabilitata, prcum i a
litraturii d spcialitat st o tap" important" n laborara t0lor d licn ".
6n mod obligatoriu s vor studia lgil n vigoar, hot"rril Guvrnului, prvdril 2'C
i<sau I;:2, I2A, matriall normativ1instructiv i alt documnt rfritoar la tma i
obictul d crctar, prcum i litratura d spcialitat &monografii, manual, lucr"ri
didactic-. 2 rcomand", d asmna, consultara publica!iilor priodic, n primul r8nd a
clor din ultimii C ani, pntru c" n l sunt 7pus prvdril rcntlor act lgislativ i
normativ n domniul contabilit"!ii. 3st important ca sursl bibliografic, a c"ror list" s
complta0" p parcursul lucrului asupra t0i, s" fi rlvant pntru tma t0i. 6n vdra
idntific"rii surslor bibliografic studn!ii pot accsa divrs sit1uri i pagini >3B
&===.mf.gov.md, ===.statistica.gov.md, ===.cisr1md.org tc.-.
.
2 intr0ic copira sau compilara surslor bibliografic. :sponsabilitata pntru astfl
d ca0uri rvin autorului car, complt8nd declaraia pe propria rspundere &an7a C-,
confirm" c" t7tul t0i nu pr0int" plagiat &Donform prvdrilor Codului d 3tic" univrsitar"
al A23$, plagira t0i d licn!" s sanc!iona0" prin anulara sus!inrii-.
6n tapa studirii surslor bibliografic s rcomand" grupara i sistmati0ara acstora
p capitoll i subcapitoll t0i, n func!i d obictivl urm"rit. 2tudntul va slcta citat
&idi, 7plica!ii- sau alt informa!ii suplimntar c vor facilita n!lgra i acumulara d
cunotin! sau formara d abilit"!i i dprindri n domniul contabilit"!ii, auditului sau
anali0i conomico1financiar. 4ntru ficar din acsta, studntul va consmna lmntl d
idntificar9 numl autorului, titlul lucr"rii, locul i anul apari!ii, pagina. Valorificara
susrlor bibliografic, prin sistmati0ara i prlucrara lor, va contribui la ntocmira ultrioar"
a bibliografii t0i d licn!".
V. CULE"EREA* PRELUCRAREA 1 SISTEMATI?AREA
MATERIALULUI PRACTIC
Av8nd drpt rpr tma t0i d licn!", studntul studia0" particularit"!il activit"!ii
ntit"!ii, inclusiv thnologia i organi0ara procslor d fabricar a produslor &prstar a
srviciilor- i d cump"rar1vn0ar a m"rfurilor, aspctl managrial, organi0atoric i
thnic, sistmul informa!ional tc. 4articularit"!il rspctiv dtrmin" mtodologia i modul
d !inr a contabilit"!ii, componn!a documntlor primar i cntrali0atoar, rgistrlor
contabil, situa!iilor financiar tc.
Culgra matriallor practic s va fctua rspct8nd succsiuna 7cut"rii lucr"rilor
contabil. Astfl, studntul va prci0a con!inutul conomic al opra!iilor principal, va studia
modul d gnrali0ar i grupar a documntlor primar, rgistrlor d vidn!" analitic" i
sinttic", circuitul documntlor tc. B 7mplu, n ca0ul t0i d licn!" cu tma
Contabilitatea i controlul de gestiune a materialelor vor fi crctat9
- mtodl d valuar a matriallor aplicat la ntitat conform politicilor contabil?
- modul d prfctar documntar" a opra!iunilor d intrar i iir a matriallor,
con!inutul bordrourilor cumulativ cu indicara rgistrlor rspctiv d vidn!"
sinttic" i analitic"?
- contabilitata i modul d rparti0ar a costurilor d transport1aprovi0ionar p obict
d vidn!"?
- nrgistr"ril contabil ntocmit n ba0a documntlor cntrali0atoar?
- modul d vrificar a datlor vidn!i analitic i sinttic n condi!iil formi d
contabilitat aplicat la ntitat prin utili0ara programlor informatic d prlucrar a
datlor?
- modul d 7cutar a controlului d gstiun?
- d0v"luira informa!iilor privind matriall n situa!iil financiar.
5oat documntl primar, rgistrl contabil i situa!iil financiar utili0at n t0a d
licn!" trbui s" cuprind" acai prioad" d gstiun. Batl din documntl primar s
rflct" n bordrouril cumulativ &folosind corspondn!a conturilor-, iar acsta n
rgistrl d vidn!" sinttic" i analitic". Bac" un rgistru con!in po0i!ii similar p mai
mult pagini, s rcomand" pr0ntara primi i ultimi pagini al acstuia. 'u s admit
pr0ntara n an7l la t0" a documntlor c nu s rfr" nmi@locit la tm", cum ar fi
2tatutul ntit"!ii, licn!a &autori0a!ia- car prmit dsf"urara activit"!ii &dac" t0a nu
d0v"lui contabilitata imobili0"rilor ncorporal-. Bocumntl contabil &copiil acstora-
car con!in informa!ii la tma d crctar s an7a0" la t0a d licn!" o singur" dat".
6n procsul d culgr i prlucrar a matrialului practic, studntul idntific" avanta@l
i na@unsuril n organi0ara i !inra contabilit"!ii. Acst aspct st dosbit d important n
tapa final" d laborar a t0i d licn!", c8nd autorul formula0" propunri privind
prfc!ionara contabilit"!ii, auditului sau anali0i conomico1financiar la ntitata crctat".
*
VI. STRUCTURA* CON>INUTUL I VOLUMUL TE?EI DE LICEN>=
2ub aspct structural, t0a d licn!" includ urm"toarl compartimnt9 introducr, /
capitol, conclu0ii, bibliografi, an7. 50a d licn!" poat s" cuprind" tri capitol car
d0v"lui practica contabilit"!ii sau dou" capitol consacrat contabilit"!ii i unul 1 auditului sau
anali0i conomico1financiar. ;icar capitol va fi format din cl pu!in dou" paragraf. 6ntr1un
paragraf sparat poat fi 7aminat modul d d0v"luir a informa!ii la tma t0i d licn!" n
situa!iil financiar al ntit"!ii. Volumul total al p"r!ii d ba0" a t0i d licn!" nu trbui s"
dp"asc" .) d pagini &f"r" a !in cont d bibliografi i an7-.
Introducerea &/1, pagini- constitui prima part a t0i d licn!" i rflct" urm"toarl
aspct9 actualitata i importan!a tmi, scopul i obictivl t0i d licn!", domniul d
crctar, obictul d studiu tc. 6n ntroducr autorul pr0int" o scurt" caractristic" a ntit"!ii,
d0v"luind factorii car dtrmin" modul d !inr a contabilit"!ii9 spciali0ara, dimnsiunil
activit"!ii, sistmul contabil i forma d contabilitat, structura srviciului contabil, indicatorii
principali ai activit"!ii conomico1financiar. Caractri08nd succint indicatorii conomico1
financiari d ba0", autorul va pr0nta n form" d tabl dat privind volumul produc!ii
fabricat, vnitul din v8n0"ri i costul v8n0"rilor, valoara ad"ugat", num"rul mdiu scriptic al
salaria!ilor, valoara mdi anual" i randamntul lmntlor patrimonial 7aminat n t0",
profitul nt, rntabilitata, profitabilitata tc. Introducra ca compartimnt al t0i d licn!"
nu s numrota0".
6n capitolele t0i d licn!", studntul 7pun matrialul n mod succsiv i 7haustiv
&conform planului-, d0v"luind particularit"!il domniului rspctiv al contabilit"!ii la ntitata
studiat". 4ornind d la tmatica i obictivl t0i, n capitol sunt pr0intat aspctl
tortic rfritoar la tma d crctar, dar i o anali0" critic" a practicii contabil. 6n func!i
d caractrul i con!inutul tmi, s rcomand" pr0ntara tratamntlor contabil prin prisma
prvdrilor I;:2 sau noilor 2'C &dac" t0a s ba0a0" p matriall ntit"!ilor car nu
aplic" astfl d rglmnt"ri-.
Capitolul I &(C1(E pagini- constitui, d rgul", parta tortic" a lucr"rii. 6n urma
studirii surslor bibliografic i a actlor normativ, s d0v"lui dfini!iil, clasific"ril,
componn!a, modul d rcunoatr i valuar a lmntlor patrimonial abordat n t0a d
licn!". 5otodat", problmatica i obictivl t0i pot dtrmina ncsitata 7amin"rii n acst
capitol i a unor aspct aplicativ.
6n capitolele II i III &/)1/C pagini n total- s anali0a0" practica contabilit"!ii la ntitata
studiat". Astfl, s vor caractri0a documntl primar, con!inutul i particularit"!il circuitului
acstora i, n ca0 d ncsitat, modul n car s calculla0" indicatorii d ba0", comnt8nd cu
cuvintl proprii succsiuna calcullor. 5otodat", documntl primar vor fi vrificat din
punct d vdr a corspundrii prvdrilor actlor normativ privind lmntl obligatorii
al acstora. Bac" un documnt utili0at n cadrul ntit"!ii con!in lmnt d prisos sau n l
lipssc unl lmnt, studntul poat labora proictul documntului rspctiv, acsta fiind
an7at la t0a d licn!" i pr0ntat la sus!inr.
4ornind d la tapl ciclului contabil, studntul 7amina0" grupara documntlor
primar dup" anumit critrii &dac" o atar grupar s aplic" la ntitat- i Daractri0a0"
documntl cntrali0atoar ntocmit &s va fac trimitr la documntl primar rspctiv-.
!e exemplu raportul privind micarea valorilor materiale "ntocmit de gestionar se
completeaz "n baza datelor privind stocul materialelor la "nceputul lunii gestionare (raportul
privind micarea valorilor materiale din luna precedent) i datelor privind intrrile i ieirile
de materiale pe parcursul lunii (bon de intrri #i$limit de consum bon cu destinaie intern
etc.). Consumul fctiv d matrial poat fi vrificat n ba0a calculului gstionarului, fiind gal
cu stocul d matrial la ncputul lunii, plus intr"ri d matrial n luna gstionar", minus
stocul d matrial nconsumat la sf8ritul lunii. 2tudntul vrific" i comnta0" astfl c
calcul n t0a d licn!".
Fltrior, n ba0a totalurilor din documntl cntrali0atoar, s 7plic" modul d
E
compltar a rgistrlor d vidn!" analitic" i sinttic", iar n ba0a totalurilor din rgistrl
sinttic urma0" ntocmira balan!i d vrificar, C"r!ii mari, apoi 1 Bilan!ului, asigur8ndu1s
lg"tura dintr toat tapl d gnrali0ar a datlor contabil.
6n t0a d licn!", particularit"!il contabilit"!ii s 7pun n func i d forma d
contabilitat i sistmul informa!ional aplicat la ntitat. 6n ca0ul prlucr"rii computri0at a
informa!ii contabil, studntul d0v"lui succsiv toat tapl ciclului contabil, !in8nd cont d
programul informatic aplicat i d vrsiuna acstuia.
2 rcomand" d a mbina 7punra t7tului t0i d licn!" cu modalit"!il d slctar,
modificar i pr0ntar a politicilor contabil, d0v"luira corla!ii acstora cu controlul
intrn, auditul financiar i anali0a oprativ".
Astfl, contabilitata mi@loaclor fi7 va fi 7pus" conform schmi9 componn!a,
rcunoatra i valuara mi@loaclor fi7, caractristica documntlor primar i
cntrali0atoar, vidn!a analitic" i sinttic" a mi@loaclor fi7 &dup" sursl d intrar-,
mtodl d calcular i contabili0ar a amorti0"rii mi@loaclor fi7, vidn!a analitic" i
sinttic" a iirii mi@loaclor fi7 &dup" dirc!iil iirii-, invntarira i rflctara r0ultatlor
acstia n contabilitat, d0v"luira informa!iilor privind mi@loacl fi7 n situa!iil financiar.
6n t0a d licn!", studntul anali0a0" practica contabilit"!ii la ntitat prin prisma rspct"rii
prvdrilor Lgii contabilit"!ii, 2tandardlor d contabilitat i d audit, altor act normativ.
B 7mplu, n conformitat cu 2'C %Imobili0"ri ncorporal i corporal# valuara ultrioar"
a mi@loaclor fi7 s fctua0" doar dup" modlul valorii contabil a acstora. 5otodat", n
conformitat cu politicil contabil, ntitata poat aplica modlul valorii rvaluat a
imobili0"rilor conform prvdrilor I;:2 corspun0"toar.
6n urma anali0i matriallor practic al ntitat"!ii, studntul idntific" dficin!l
7istnt n contabilitat, d0v"lui cau0l obictiv i subictiv al acstora, formula0" i
argumnta0" rcomand"ri privind nl"turara lor. G dosbit" atn!i s va acorda argumnt"rii
propriilor propunri ba0at p calcul confirmativ, informa!ii din calcula!ii, dvi0 &bugt- d
costuri &chltuili-, planuri d afacri, rgistr contabil, situa!ii financiar tc.
4ropunril formulat d autor pot fi divrs d la corct"ri al calcullor ntocmit
ronat la prfc!ionara documntlor i rgistrlor contabil, ntocmira nrgistr"rilor
contabil tc. G atn!i dosbit" s acord" formullor contabil spcific, dtrminat d
particularit"!il contabilit"!ii la ntitata anali0at" sau intrprtara incorct" a actlor
normativ. 6n ultimul ca0, astfl d formul contabil urma0" a fi corctat, cu comntariil d
rigoar n parta t7tual" a t0i d licn!".
Fltrior, aspctl ngativ dpistat i propunril d nl"turar a acstora s
argumnta0" i srvsc drpt tmi pntru 7punra compartimntului %Conclu0ii#.
$atrialul practic folosit n t0a d licn!" trbui comntat i 7mplificat. Comntariil
i lg"tura rciproc" dintr tapl corspun0"toar d gnrali0ar a informa!ii contabil s
ba0a0" p dat ral cu trimitra obligatori la an7a rspctiv" a t0i d licn!". 5rimitra
s fac prin indicara num"rului an7lor &f"r" smnul %nr.#-, d 7mplu, %ac%itarea salariilor
personalului entitii se per#ecteaz prin &ista de plat (anexa ''). 6n continuar s d0v"lui
con!inutul documntului i modul d compltar a acstuia.
5oat capitoll i paragrafl t0i d licn!" ncsit" corlar ntr l. La sf8ritul
fic"rui capitol, va fi prv"0ut" o trcr logic" la capitolul urm"tor.
Bac" lucrara con!in un capitol ddicat auditului, studntul dscri particularit"!il d
organi0ar i 7rcitar a lucr"rilor d audit financiar afrnt tmi. 2 rcomand" divi0ara
capitolului n tri paragraf corspun0"tor taplor d ba0" n drulara uni misiuni d audit
financiar9 planificara lucr"rilor? colctara problor? raportara r0ultatlor.
6n paragraful rfritor la planificara lucr"rilor d audit studntul dscri activit"!il
prliminar planific"rii lucr"rilor d audit, valuara riscurilor, dtrmin" pragul d
smnifica!i, d0v"lui coordonara i documntara lucr"rilor d audit planificat. 6n cadrul
acstui paragraf s 7pun activit"!il d rvi0uir analitic" prliminar" a situa!iilor financiar n
procsul planific"rii auditului, s valua0" impactul lgilor i rglmnt"rilor spcific
clintului asupra auditului, s aprcia0" capacitata clintului d a1i continua activitata. 6n
an7a E st pr0ntat modlul procdurii d rvi0uir analitic" prliminar" a situa!iilor
H
financiar. 6n ba0a acsti procduri s vor stabili riscuril d dnaturar smnificativ" i s vor
dtrmina lucr"ril d audit ncsar pntru 7rcitara misiunii d audit.
4aragraful doi al capitolului consacrat auditului, va d0v"lui procsul d colctar a
problor d audit, inclusiv9 natura i amploara procdurilor d ob!inr a problor d audit?
tstara controallor intrn? aplicara procdurilor d fond. 2 rcomand" dscrira
tr"s"turilor d ba0" al problor d audit cu aplicara unui tst rlvant pntru compartimntul
auditat, car s" prvad"9 inspc!ia, obsrvara, anali0a, introgara, rcalculara, rfctuara.
5stul pr0ntat n an7a H va fi adaptat la tma t0i d licn!". 37mplul pr0ntat n acast"
an7" s rfr" la auditul datoriilor, n mod similar s va procda i la laborara tstului d
colctar a problor d audit pntru cllalt tm al t0lor d licn!". La aplicara tstului s
va !in cont d informa!ia 7istnt" n documntl i rgistrl contabil an7at la t0".
6n paragraful tri al capitolului d audit studntul va rlata activit"!il d raportar a
r0ultatlor auditului, prcum9 lucr"ril d valuar i documntar a r0ultatlor auditului?
modalitata d comunicar a dnatur"rilor? ntocmira i pr0ntara raportului constat"rilor d
audit. 6n cadrul acstui paragraf, s dscriu9 lucr"ril d valuar a stim"rilor contabil i
vnimntlor ultrioar? aplicara pr0um!ii continuit"!ii activit"!ii? dclara!iil conducrii
privind prvnira i dtctara fraudi? documntara aspctlor i ra!ionamntlor
profsional smnificativ. B asmna, st ncsar s" s comnt0 rsponsabilit"!il
conducrii ntit"!ii privind9 controlul intrn? politicil contabil aplicat? pr0ntara fidl" a
situa!iilor financiar. Constat"ril auditorului vor fi pr0intat prin intrmdiul unui raport,
laborat d autorul t0i d licn!" dup" modlul 7pus n an7a ().
Bac", n t0", un capitolul sparat st consacrat anali0i conomico1financiar a
activit"!ii ntit"!ii, s vor rspcta indica!iil mtodic privind laborara capitolului analitic al
t0i d licn!".
Concluziile &+1/ pagini- rpr0int" o sint0" clar" i cornt" a t0i d licn!", c con!in
tri p"r!i.
(n prima parte succint, sub form" d t0, autorul aprcia0" stara gnral" a
contabilit"!ii la ntitata studiat", mn!ion8nd documntl primar i cntrali0atoar, rgistrl
d vidn!" sinttic" i analitic", situa!iil financiar car sistmati0a0" ntrgul procs d
culgr, prlucrar i gnrali0ar a datlor, prcum i calcull indicatorilor rspctivi n ba0a
matrialului 7pus n parta t7tual" a t0i d licn!". Bup" ca0, autorul, valua0" stara
auditului sau anali0i conomico1financiar la ntitata crctat".
(n partea a doua s mn!iona0" principall na@unsuri, rori i d0avanta@ dpistat la
ntitata studiat" i rflctat n t7tul t0i, sunt formulat cl mai important conclu0ii al
crct"rii cu numrotara conscutiv" a acstora9 (, +, / tc. Autorul st obligat s" idntific
conscin!l na@unsurilor i rorilor rspctiv, d exemplu) neincluderea "n costul produselor
#abricate (serviciilor prestate) a unor costuri i atribuirea acestora la c%eltuielile perioadei
conduce la micorarea costului i ca urmare la ma*orarea ne*usti#icat a pro#itului brut la
entitatea cercetat. Bup" ca0, conscin!l idntificat s vor confirma prin calcull ncsar.
Partea a treia cuprind propunril autorului orintat spr nl"turara aspctlor ngativ
i prfc!ionara contabilit"!ii, auditului sau anali0i conomico1financiar. Asmna conclu0ii
i propunri trbui s" r0ult din parta t7tual" a t0i d licn!", asigurndu1s astfl lg"tura
dintr capitoll acstia. Concomitnt, s va valua ficin!a propunrilor formulat d c"tr
autor. 6n acst scop, n t0a d licn!" pot fi pr0ntat difrit calcul, grafic i tabl,
proictl unor documnt, corct"ri al nrgistr"rilor contabil spcific pntru ntitata
studiat".
VII. MODUL DE PERFECTARE A TE?EI DE LICEN>=
E1/(/nt/1/ o$1i6#torii. 3lmntl obligatorii al t0i d licn!" la spcialitata
%Contabilitat# sunt idntic cu cl prv"0ut d %Ghidul privind laborara i sus!inra t0i
d licn!"# al A23$9
coprta, p car s aplic" o ticht" cu dimnsiuna () 7 (C cm &an7a /-?
pagina d titlu &an7a ,-?
()
dclara!ia p propria r"spundr &an7a C-?
cuprinsul &an7a .-?
con!inutul lucr"rii &parta t7tual" a t0i-?
bibliografia?
an7l.
6n afar" d lmntl obligatorii, t0a poat s" con!in" i lmnt op!ional, cum ar fi
listl abrvirilor, figurilor i tabllor.
Lista abrvirilor s ntocmt n ordin alfabtic", indicndu1s acroniml folosit n
t7tul t0i, smnifica!ia ini!iallor i traducra n limba rom8n" &n ca0 d ncsitat-. B
7mplu9
$; mi@loac fi7?
B'$ Banca 'a!ional" a $oldovi?
CI4 costuri indirct d produc!i?
2'C 2tandardl 'a!ional d Contabilitat?
I;:2 2tandard Intrna!ional d :aportar ;inanciar"?
5VA 5a7a p valoar ad"ugat" tc.
C/rin2/1/ 5/ r/5#!t#r/. Bnumiril capitollor s scriu cu litr ma@uscul &font (,1(.
pt., bold, cntrat-, a subcapitollor &paragraflor- 1 cu litr mici, n afar" d prima litr" &font
(, pt., bold, cntrat-. Bup" dnumira capitolului sau a subcapitolului nu s pun punct.
Capitoll s numrota0" cu cifr roman, iar subcapitoll cu arab.
4arta t7tual" a t0i d licn!" s culg computri0at &font 1 (+ pt, la (,C intrval,
caractr 5ims '= :oman- i s imprim" p h8rti alb", format A ,, p o singur" part a
foii. 57tul p pagini va fi amplasat n aa mod, nc8t c8mpul va ava urm"toarl dimnsiuni9
din st8nga 1 / cm, din drapta 1 l,C cm, d sus 1 +,C cm, d @os 1 +,C cm.
5oat paginil, ncp8nd cu a tria, s numrota0" cu cifr arab &prima pagin" foaia
d titlu i a doua cuprinsul nu s numrota0"-. 'um"rul paginii s indic" p c8mpul din
drapta al paginii, sus sau @os. 'u s prmit rptara sau nindicara num"rului paginii.
37punra fic"rui capitol ncp din pagin" nou". Bup" ficar paragraf, d rgul", s vor
l"sa (1+ r8nduri libr i p acai pagin" va ncp 7punra paragrafului urm"tor.
57tul t0i st 7pus d la prsoana a tria. Astfl, s vor vita 7prsiil %u considrA,
%dup" p"rra maA, folosind forml ca %autorul st d p"rraA, %n opinia noastr"A tc.
:frin!l la sursl bibliografic s indic" n parant0 p"trat, insrat n t7t, d 7mplu
I()J. Bac" sunt citat anumit p"r!i al sursi, dup" indicl bibliografic s indic" i pagina, d
7mplu I(), p. .(J
Bac" parta t7tual" a t0i d licn!" con!in tabl, figuri &dsn, diagram tc.- i
formul, acsta, n mod obligatoriu, vor fi numrotat.
5abll &an7a *- s numrota0" cu cifr arab n parta drapt" &f"r" simbolul %nr.#-.
'umrl s atribui n ordin crsc8nd" n cadrul fic"rui capitol n modul urm"tor9 prima
part a num"rului coincid cu num"rul capitolului, iar a doua corspund num"rului d ordin
al tablului n cadrul capitolului. Bnumira tabllor rflct" con!inutul gnrali0at al
indicatorilor pr0nta!i n tablul rspctiv i s amplasa0" dasupra acstora. 6n mod
obligatoriu, s indic" unit"!il d m"sur". Bac" un tabl st pr0ntat p dou" sau mai mult
pagini, p prima pagin" coloanl acstuia s numrota0", iar p paginil urm"toar s
mn!iona0" %Continuara tablului#. Bnumiril coloanlor nu s rpt", indic8ndu1s doar
num"rul acstora.
Bnumiril i numrl figurilor &dsnlor, diagramlor tc.- s amplasa0" sub l.
$odul d numrotar a figurilor st idntic cu cl mn!ionat mai sus pntru tabl. Bac" figuril
sunt prluat din alt surs d documntar s indic" sursa acstora sau datl n ba0a c"rora
autorul a laborat1o. 2ursa s va indica p r8ndul urm"tor dup" dnumira figurilor, i s va
scri ntr parant0 cu caractr italic, d 7mplu9 (Sursa) elaborat de autor "n baza +.).
;ormull matmatic utili0at s numrota0" n cadrul fic"rui capitol la fl ca i
tabll. ;ormull vor fi cntrat, iar num"rul lor s scri ntr parant0, n parta drapt".
((
2mnifica!ia simbolurilor utili0at n formul" s d0v"lui sub acasta n ordina n car l
urma0". 2mnifica!ia fic"rui simbol s pr0int" ntr1o po0i!i nou", prima ncp8nd cu
cuv8ntul %und#.
6n t0a d licn!", toat cuvintl, inclusiv unit"!il principal d m"sur", s indic" f"r"
prscurt"ri, d 7mplu9 C mii d li, ()) mii d dcalitri tc., cu 7p!ia abrvirilor a c"ror
smnifica!i st unanim accptat" &Kg, m, tc.-. 'o!iunil car s rpt" pot fi pr0ntat
folosind abrviril rspctiv9 prima dat", no!iuna s scri dplin, iar n parant0 1
abrvira. Fltrior no!iuna va fi pr0ntat" prin abrvira sa, d 7mplu9 I;:2, 2'C, 5VA.
(nregistrrile (#ormulele) contabile s vor pr0nta cu indicara cuv8ntului %contulA,
num"rului i dnumirii dplin a conturilor, cu 7punra obligatori a con!inutului conomic
al opra!ii i a sumi confirmat prin an7a rspctiv" la t0a d licn!", d 7mplu9 au #ost
consumate materiale "n activitatea de baz pentru #abricarea produselor con#orm ,egistrului la
contul -'' .ateriale (anexa '/))
!ebit contul /'' 0ctiviti de baz1 23 333 lei4
Credit contul -'' .ateriale1 23 333 lei.
6nrgistrara contabil" poat fi gnrat" d totaluril documntlor cntrali0atoar
ntocmit n r0ultatul grup"rii documntlor primar din luna gstionar". Bin acst
considrnt, pntru a 7clud dbitara sau crditara rptat" a acluiai cont, studntul
ntocmt nrgistrara contabil" compus", indic8nd documntul cntrali0ator n car s con!in
datl numric rspctiv.
5xemplu) "n luna curent la entitatea Steaua1 S.0. "n baza borderoului de repartizare a
materialelor consumate (anexa -') a #ost "ntocmit #ormula contabil)
!ebit contul '-' 6mobilizri corporale "n curs de execuie1 $ la valoarea materialelor
consumate pentru montarea utila*elor 7 -' 833 lei4
!ebit contul /'' 0ctiviti de baz1 $ la valoarea materiei prime i materialelor
consumate pentru #abricarea produselor "n activitatea de baz 9-8 333 lei4
!ebit contul /'- 0ctiviti auxiliare $ la valoarea materialelor consumate "n
activitile auxiliare 9: 333 lei4
!ebit contul /-'Costuri indirecte de producie1 $ la valoarea materialelor consumate
pentru "ntreinerea i reparaia mi*loacelor #ixe ale seciilor 2/ 333 lei4
!ebit contul ;'-C%eltuieli de distribuire1 $ la valoarea materialelor consumate pentru
deservirea procesului de des#acere / 333 lei4
!ebit contul ;'2C%eltuieli administrative1 $ la valoarea materialelor consumate pentru
"ntreinerea i reparaia mi*loacelor #ixe cu destinaie general '- 333 lei4
Credit contul -''.ateriale1 $ la valoarea total a materialelor consumate pe entitate
883 833 lei.
6n acst ca0, studntul vrific" dac" totalul sumlor nrgistrat n dbitul conturilor (+(,
E((, E(+, E+(, *(+, *(/ coincid cu suma nrgistrat" n crditul contului +((, indic8nd
rgistrul sinttic.
2 admit pr0ntara nrgistr"rii contabil p ba0a unui documnt primar, n ca0ul
intr"rii sau iirii unui activ imobili0at, modific"rii lmntlor capitalului propriu, calcul"rii
amorti0"rii imobili0"rilor ncorporal i corporal tc.
6n scopul concrti0"rii modului d rflctar n contabilitat a opra!iilor conomic, n
nrgistrara contabil" poat fi indicat i subcontul corspun0"tor. 6n astfl d ca0uri
nrgistrara contabil", n afar" d num"rul i dnumira contului sinttic, va includ simbolul
i dnumira subcontului n conformitat cu 4lanul gnral d conturi contabil.
5xemplu) "nregistrarea creanelor i venitului din v<nzarea produselor #inite "n baza
,egistrului la contul --' Creane comerciale (anexa -8) va #i re#lectat ast#el)
!ebit contul --'Creane comerciale subcontul --'' Creane comerciale din ar $
la valoarea produselor v<ndute inclusiv =>0 :3 333 lei4
Credit contul :''>enituri din v"nzri subcontul :'''>enituri din v<nzarea
produselor $ la suma venitului constatat 83 333 lei4
Credit contul 829!atorii #a de buget subcontul 8299!atorii privind taxa pe
valoarea adugat $ la suma =>0 '3 333 lei.
(+

Bac" ntitata studiat" aplic" subconturi nprv"0ut n 4lanul gnral d conturi
contabil, studntul i va 7pun particularit"!il utili0"rii acstora i propriul punct d vdr
privind ncsitata folosirii lor.
6n condi!iil prlucr"rii computri0at a informa!ii contabil, studntul trbui s" studi0
n pralabil particularit"!il nrgistr"rilor contabil car, n func i d programul informatic i
vrsiuna aplicat" acstuia, s gnrali0a0" i s rflct" p ficar documnt primar. 6n t0a
d licn!", pntru suml total, s rcomand" pr0ntara nrgistr"rilor contabil n ba0a
datlor lunar.
2" prsupunm c" st ncsar" ntocmira nrgistr"rii contabil afrnt calcul"rii
amorti0"rii mi@loaclor fi7 al ntit"!ii pntru luna dcmbri a anului curnt. 6n t7tul t0i d
licn!", studntul accntua0" c" amorti0ara s calcula0" n Bordroul &calculul- amorti0"rii
mi@loaclor fi7, mn!ion8nd an7a rspctiv" din t0". 6n acst bordrou, st prv"0ut"
rubrica pntru indicara num"rului contului dbitat n func i d dstina!ia utili0"rii obictului
d invntar al mi@loaclor fi7. 6n rgim automat, p ficar subdivi0iun &sc!i-, s ntocmsc
nrgistr"ril contabil afrnt calcul"rii amorti0"rii mi@loaclor fi79
!ebit contul /'' 0ctiviti de baz??4
!ebit contul /-' Costuri indirecte de producie4
Credit contul '-9 0mortizarea mi*loacelor #ixe.
:spct8nd principiul conscvn!i i gnrali0"rii datlor, automat s adun" suml
amorti0"rii calculat pntru sc!ia nr.(, apoi pntru sc!ia nr.+, ultrior pntru sc!ia nr./, tc. 6n
aa mod, n t0" s ntocmt o singur" formul" contabil" la suml total al amorti0"rii
calculat pntru sc!iil d produc i i pntru alt structuri al ntit"!ii9 activit"!i au7iliar,
subdivi0iuni administrativ tc. 5ot aici, studntul stabilt dac" Calculul amorti0"rii
mi@loaclor fi7 con!in coloanl Lamorti0ara cumulat"#, car srvt drpt ba0" pntru
d0v"luira informa!iilor rspctiv n situa!iil financiar &compartimntul LImobili0"ri
corporal#-.
Bac" ntitata studiat" nu dispun d unl informa!ii practic car ar 7mplifica
mtodl sau nrgistr"ril contabil la tma t0i d licn!", studntul poat pr0nta 7mpl
folosind dat convn!ional.
Bi$1io6r#fi#. Bibliografia cuprind lista surslor bibliografic, utili0at n procsul d
laborar a t0i. Lista surslor bibliografic trbui s" con!in" +)1/) d titluri &nu s prmit
indicara titlurilor car nu au fost consultat- i va ava urm"toara structur"9
ACTE NORMATIVE
(. Lga contabilit"!ii nr.((/1MVI din +*.),.+))*. 6n9 .onitorul @#icial al ,epublicii
.oldova. +))*, nr.H)1H/, art./HH.
+. 2tandardul 'a!ional d Contabilitat #4r0ntara situa!iilor financiar# aprobat prin
Grdinul $inistrului ;inan!lor nr.((E din )..)E.+)(/. 6n9 .onitorul @#icial al
,epublicii .oldova. +)(/, nr.+//1+/*, art.(C//.
MANUALE* MONO"RAFII* LUCR=RI DIDACTICE* BROURI
(. BFCF:, Vasil, CFN$OF'2O, :odica. Contabilitatea consumurilor i c%eltuielilor
a#erente lucrrilor de cercetare$dezvoltare. Chiin"u9 A23$, +)((. +.E p. I2B' H*E1
HH*C1*C1C.(1).
+. PQRSTUQ, VWXYZ[, \]^]_T^]VT, `YWab. ABCDEFGHIJH KJIEIECBFBL
BDMHDIBCDJ F CBBDFHDCDFJJ C NHOPQIERBPISNJ CDEIPERDENJ. Chiin"u9 I2
5ipografia Cntral", +)(,. ,E) p. I2B' H*E1HH*C1C/1+E+1+.
PUBLICA>II @N MATERIALELE CONFERIN>ELOR* SIMPO?IOANELOR
(. '3B3:IcA, Al7andru. Aspct gnral privind tran0i!ia la noil standard na!ional
d contabilitat. 6n9 Contabilitatea i auditul "n contextul integrrii economice
(/
europene) progrese i ateptri9 conf. t. intr., )C.),.+)(/. Chiin"u9 A23$, +)(/, pp.
(/1(.. I2B' H*E1HH*C1,+,+1*1(.
+. cF:CA'F, Viorl. ;actorii car influn!a0" con!inutul situa!iilor financiar. 6n9
Contabilitatea i auditul "n contextul integrrii economice europene) progrese i
ateptri9 conf. t. intr., )C.),.+)(/. Chiin"u9 A23$, +)(/, pp. (*1(H. I2B' H*E1
HH*C1,+,+1*1(.
ARTICOLE DIN EDI>II PERIODICE
(. '3B3:IcA, Al7andru, 4A'FN, Valntina. Aspct practic privind calcula!ia
costului produslor fabricat. Contabilitate i audit. +)(/, nr.E, pp. C*1./. I22' (E(/1
,,)E.
+. '3B3:IcA, Al7andru, ;GAL3A, Lidia. ]deWZ YZfXgZahbiWW jX jZYZkXhl ab
aXmnZ aXYgboWmanZ bfon jX dlkpb[oZYDfXgl lqZol. Contabilitate i audit. +)(/,
nr.(), pp. ,1E. I22' (E(/1,,)E.
RESURSE ELECTRONICE
(. 2tandardl Intrna!ional d :aportar ;inanciar" la situa!ia din )H.().+)(/ IonlinJ.
Bisponibil9 http9<<===.mf.gov.md<actnorm<contabil<standartraport.
+. BAr3:3A', 3udochia, BArA', $aia. $toda standard1cost cal d prfc!ionar a
calcula!ii costului d produc!i. 5conomica IonlinJ. +)(+, nr. ,, pp. ()*1((/ Icitat
/).),.+)(/J. I22' (E()1H(/.. Bisponibil9 http9<<as.md<fils<conomica<+)(+<cs+)(+s
,(.pdf.
(. '3B3:IcA, Al7andru. Aspct gnral privind con!inutul i modul d implmntar
a noilor act normativ contabil. $onitorul ;iscal ;I2C.$B IonlinJ. +)(/, nr. (.
Icitat(E noimbri +)(/J. Bisponibil9 http9<<monitorul.fisc.md <+)(/.
An/</1/. ;icar an7" ncp din pagin" nou", n col!ul din drapta d sus indic8ndu1s
cuv8ntul %An7aA i num"rul i &d 7mplu, 0nexa '-. Bnumira an7i va rflcta con!inutul
acstia. 6n an7 pot fi inclus informa!ii mai dtaliat &paragraf i tabl-, car s
numrota0" ca i cl din cadrul capitollor, doar c" num"rul an7i st prcdat d litra A,
d 7mplu9 tablul A ,.( &tablul ( din an7a ,-. Volumul an7lor nu va dp"i /)t din
volumul total al t0i d licn!".
VIII. PRE?ENTAREA I SUS>INEREA TE?EI DE LICEN>=
Varianta dfinitivat" a t0i d licn!", prfctat" conform prvdrilor pr0ntului Ghid
i smnat" d c"tr studnt, s pr0int" conduc"torului tiin!ific car o smna0" i ntocmt
avi0ul &an7a ((-. 6n avi0 s mn!iona0" aspctl po0itiv i ngativ al t0i, corspundra
t0i cu prvdril Ghidului, atitudina studntului fa!" d crctar tc. 6n final, aprciind t0a
cu nota rspctiv", conduc"torul tiin!ific propun admitra sau nadmitra t0i la sus!inr
n fa!a Comisii pntru 7amnul d licn!".
50a d licn!" admis" la sus!inr d c"tr conduc"torul tiin!ific s dpun, n format
lctronic, "n ,epozitoriul 0S5. pentru a #i supus veri#icrii antiplagiat.
6n ziua "nregistrrii "n Sistemul %Anti 4lagiat# t0a d licn!" cu 4lanul calndaristic d
7cutar a t0i d licn!" i avi0ul conduc"torului s pr0int" la Catdra %Contabilitat i
Audit# pntru nrgistrar &nu mai t8r0iu dc8t cu dou" s"pt"m8ni naint d data sus!inrii-.
Bup" 7aminara t0i d licn!" i a avi0ului conduc"torului tiin!ific, !in8nd cont d
,aportul privind gradul de coinciden al lucrrilor "ncrcate "n Sistemul %Anti 4lagiat# d
c"tr utili0atori, ful catdri dcid d a o admit sau nu la sus!inr.
50a d licn!" admis" la sus!inr d c"tr ful Catdri s pr0int" n fa!a Comisii
pntru 7amnul d licn!".
2us!inra t0i ar mnira d a valua cunotin!l studntului la tma rspctiv".
2tudntul trbui s" s orint0 n matri, s" 7plic problmatica abordat" n t0a d licn!",
s" r"spund" la ntrb"ril mmbrilor Comisii. 6n scopul ridic"rii gradului ilustrativ al 7punrii
(,
con!inutului d ba0" al t0i d licn!" studntul pr0int" difrit tabl, grafic, schm,
calcul, proict d documnt primar i cntrali0atoar, rgistr contabil, nrgistr"ri
contabil tc. 5oat acsta vor argumnta conclu0iil i propunril autorului.
Tote "nalte ob in tezele de licen care corespund urmtoarelor cerine)
sunt laborat n conformitat cu pr0ntul Ghid mtodic?
st vidn!iat" corct problma1chi a tmi studiat?
d0v"lui profund toat aspctl problmi crctat?
con!in comntarii, aprciri i propunri proprii al studntului?
sunt ba0at p publica!ii al difritor autori?
con!in un matrial practic bogat i o anali0" dtaliat" a acstuia?
sunt sus!inut la un nivl nalt.
'ota propus" d c"tr conduc"torul tiin!ific n Avi0 st una orintativ". 'ota final" la
sus!inra t0i s dtrmin" ca mdia aritmtic" a notlor mmbrilor Comisii i s stabilt
d comun acord la din!a nchis" a Comisii pntru 7amnul d licn!".
La valuara t0i d licn!" i sus!inrii acstia mmbrii Comisii vor utili0a
urm"toarl critrii &tablul (-.
Tabelul 1
Crit/rii1/ 5/ /#1u#r/ # t/0/i 5/ 1i!/n2) 'i 4on5/r/# fi/!)rui !rit/riu
Nr. !rt. Crit/riu1 5/ /#1u#r/ Pon5/r/
(. Argumntara importan!i crct"rii ),(
+. :ali0ara obictivlor crct"rii ),+
/. Calitata<compl7itata documnt"rii ),(
,. :lvan!a practic" a studiului fctuat ),+
C. 4rfctara t0i &li0ibilitat, grafic", locin!"- ),(
.. 4r0ntara lucr"rii i r"spunsuril la ntrb"ri ),/
'ota final" &';- s va calcula conform formuli9
NF B C D
i
4
i
&(-
und9
K
i
pondra critriului Li#?
p
i 1
nota critriului Li#, calculat" ca mdia aritmtic" a notlor atribuit d c"tr mmbrii
comisii.
EEE Nota final se rotunjete la cea mai apropiat not ntreag, iar fraciunile de 5
sutimi se rotunjesc n fa!oarea studentului"
:0ultatul sus!inrii t0i d licn!" s comunic" studn!ilor n acai 0i, dup" din!a
Comisii pntru 7amnul d licn!". 6n ca0ul n car t0a d licn!" a fost aprciat" cu o not"
sub C.)), Comisia pntru 7amnul d licn!" dcid dac" acai lucrar, dup" rctific"ril
ncsar, poat fi pr0ntat" la o sus!inr rptat" n ssiunil ultrioar sau st ncsar"
schimbara tmi t0i d licn!".
2tudntul ar drptul s" contst r0ultatl valu"rii t0i d licn!". Crril pntru
contstar s dpun n scris la scrtariatul Comisii pntru 7amnul d licn!", n trmn d
ma7imum +, or d la comunicara r0ultatlor. Contsta!iil vor fi 7aminat d c"tr Comisia
d licn!" n trmn d ,E d or d la dpunra crrii, n pr0n!a unui mmbru al Comisii
d supravghr a 7amin"rii contsta!iilor, dsmnat prin ordinul rctorului A23$. Comisia
pntru 7amnul d licn!", dup" rvrificara t0i d licn!", dcid schimbara noti prin
crtra sau prin micorara acstia. Bci0ia Comisii st dfinitiv".
(C
#ne$a 1
C/r/r/# 4riin5 #4ro$#r/# t/(/i t/0/i 5/ 1i!/n2)
/fu1ui !#t/5r/i Cont#$i1it#t/ 'i Au5it
ssssssssssssssssss
ssssssssssssssssss
Su$%/(n#tu1 F#GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
%tu5/nt F)G 6r.HHHHHHHHHHHH* for(# 5/ 7n)2)(Int F?IJF.R.GHHHHHHHHH* #5r/%# /K(#i1
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH* nr. t/1/fonHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ro6 %) 5i%4un/2i
#4ro$#r/# t/(/i t/0/i 5/ 1i!/n2):HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
&p ba0a matriallor ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-
t/(# tr#5u%) 7n 1i($# /n61/0)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
So1i!it 7n !#1it#t/ 5/ !on5u!)tor 'tiin2ifi! 4/ 51.J5n#
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
(titlul numele prenumele)
Bata sssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssss
(semntura studentului)
%e desemneaz n calitate de conductor tiinific
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
(titlul numele prenumele)
Bata sssssssssssssssssssssssssss
&smn"tura fului d catdr"-
Bata ssssssssssssssssssssssssssss
(semntura conductorului tiini#ic)
So1i!it %!&i($#r/# t/(/i t/0/i %u%nu(it/ 4/:
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
t/(# tr#5u%) 7n 1i($# /n61/0)ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
Bata ssssssssssssssssssssssssssss
(acordul e#ului de catedr)
Bata ssssssssssssssssssssssssssss
(acordul conductorului tiini#ic)
(.
#ne$a '
P1#nu1 !#1/n5#ri%ti! 5/ /</!ut#r/ # t/0/i 5/ 1i!/n2)
APROBAT:
/f !#t/5r)
Cont#$i1it#t/ 'i Au5it
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHH +,HHH
P1#nu1 !#1/n5#ri%ti! 5/ /</!ut#r/ # t/0/i 5/ 1i!/n2)
(numele i prenumele studentului)
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
spcialitata, grupa
T/(# t/0/i 5/ 1i!/n)
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
5rmnul limit" d pr0ntar la catdr" a t0i d licn!" finali0at %sss#ssssssssss+)ss
Et#4/1/ /</!ut)rii t/0/i 5/ 1i!/n):
Nr.
!rt.
Et#4/
T/r(/nu1 5/ r/#1i0#r/
Vi0# 5/
/</!ut#r/
41#n r/#1
(. 6nrgistrara intn!ii d laborar a t0i n
sistmul antiplagiat
+. 2tudira surslor bibliografic
/. 2tabilira obictivlor
,. Aprobara planului t0i
C. Culgra matriallor practic
.. 3laborara i pr0ntara capitolului I
*. 3laborara i pr0ntara capitolului II
E. 3laborara i pr0ntara capitolului III
H. 4r0ntara varianti final a t0i
(). (). Bpunra t0i, n format lctronic, n
:po0itoriul A23$
((. ((. 5ransmitra t0i n original la catdr"
Stu5/nt F#G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(semntura)
Con5u!)tor 'tiin2ifi! HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
(*
(semntura)
#ne$a (

Mo5/1 5/ /ti!&/t) 4/ !o4/rt# t/0/i 5/ 1i!/n)
Ion :ar, gr.CG' +*B
T/0# 5/ 1i!/n2) !u t/(#
LCont#$i1it#t/# #!ti/1or n/(#t/ri#1/M
&p ba0a matriallor ntit"!ii
u5ocuorv 2. .A.-
Chiin"u1+)()
(E
Ion V@RTOSU* 6r. CON --8
TE?A DE LICEN>=
Cont#$i1it#t/# i(o$i1i0)ri1or n/!or4or#1/
&n ba0a matriallor 2.A. %5ocuor#-
Con5u!)tor 'tiin2ifi!:
5r.* !onf.
Vi!tor RADUCANU
CNIIN=U* +,-.
(H
#ne$a )
P#6in) 5/ tit1u
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLODVEI
FACULTATEA CONTABILITATE
CATEDRA CONTABILITATE I AUDIT
(=imes TeV ,oman bold '9 pt. centrat)
Ion V@RTOSU
(=imes TeV ,oman bold '/ pt. centrat)
CONTABILITATEA IMOBILI?=RILOR
NECORPORALE
F7n $#0# (#t/ri#1/1or S.A. To!u'orG
(=imes TeV ,oman bold '/ pt. centrat)
TE?= DE LICEN>=
(=imes TeV ,oman bold ': pt. centrat)
S4/!i#1it#t/# O9-.- Cont#$i1it#t/
(=imes TeV ,oman bold '9 pt. centrat)
Autor:
studnt gr. CG' ((C,
nv""m8nt cu frcvn" la 0i,
Ion V@RTOSU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
(semntura)
Con5u!)tor 'tiin2ifi!:
dr., conf. Vi!tor RADUCANU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
(semntura)
CNIIN=U* +,-.
(=imes TeV ,oman bold '9 pt. centrat)
+)
ADMIS 1# %u%2in/r/:
Nf catdr"9
5r.* !onf. Li1i# "ri6oroi
ssssssssssssssssssssssss
#sss#ssssssssssssss+)ss
(=imes TeV ,oman '- pt.)
#ne$a 5
D/!1#r#2i# 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/
2ubsmnatul &a-,sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
absolvnt&"- al ;acult"!ii #Contabilitat# a Acadmii d 2tudii 3conomic a $oldovi, spcialitata
#Contabilitat#,
5/!1#r 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/ !) t/0# 5/ 1i!/n) 4/ t/(# sssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss # fo%t /1#$or#t)
5/ (in/ 'i nu # (#i fo%t 4r/0/nt#t) ni!io5#t) 1# o #1t) f#!u1t#t/ %#u in%titu2i/ 5/ 7n)2)(Int
%u4/rior 5in 2#r) %#u 5in %tr)in)t#t/* i#r /</(41#ru1 4r/0/nt#t 'i 7nr/6i%tr#t 1# C#t/5r)
!or/%4un5/ int/6r#1 !u #ri#nt# /1/!troni!) 41#%#t) 7n Si%t/(u1 Anti P1#6i#t.
B asmna, 5/!1#r !) %ur%/1/ uti1i0#t/ 7n t/0)* in!1u%i !/1/ 5in Int/rn/t* %unt in5i!#t/ !u
r/%4/!t#r/# r/6u1i1or 5/ /it#r/ # 41#6i#tu1ui9
1 fragmntl d t7t sunt rprodus ntocmai i sunt scris n ghiliml, d!in8nd rfrin!a prcis"
a sursi?
1 rdara<rformulara n cuvint proprii a t7tlor altor autori con!in rfrin!a prcis"?
1 r0umara idilor altor autori con!in rfrin!a prcis" a originalului.
ssssssssssssssssssssssss
'uml 4rmull
ssssssssssssssssssssssss
2mn"tura
+(
#ne$a *
.odel de cuprins al tezei de licen cu tema
Cont#$i1it#t/# i(o$i1i0)ri1or n/!or4or#1/
CUPRINS
D/!1#r#2i# 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/333333333333333333333..... O
Li%t# #$r/i/ri1or Fo42ion#1G333333333333333333333333.. .
Li%t# fi6uri1or Fo42ion#1G33333333333333333333333333 8
Li%t# t#$/1/1or Fo42ion#1G333333333333333333333333....... 9
INTRODUCERE33333333333333333333333333333 :
C#4ito1u1 I. COMPONEN>A I CONTABILITATEA INTR=RILOR DE
IMOBILI?=RI NECORPORALE333333333333...
-
,
(.(. Componn!a, rcunoatra i valuara imobili0"rilor ncorporalwww.
()
(.+. Contabilitata imobili0"rilor ncorporal crat d c"tr ntitat i a
clor procuratrwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.........
(C
(./. Contabilitata imobili0"rilor ncorporal primit cu titlu gratuit,
sub form" d aport n capitatul social i a clor subvn!ionatwwwww..
++
C#4ito1u1 II. CONTABILITATEA AMORTI?=RII IMOBILI?=RILOR
NECORPORALE I CNELTUIELILOR ULTERIOARE
AFERENTE UTILI?=RII ACESTORA3333333333 +
8
+.(. Contabilitata amorti0"rii imobili0"rilor ncorporalwwwwwwwww.
+C
+.+. Contabilitata chltuililor ultrioar afrnt utili0"rii imobili0"rilor
ncorporalwwwwwwwwwwww............................................................
/+
C#4ito1u1 III. CONTABILITATEA TRANSMITERII DREPTULUI DE
UTILI?ARE A IMOBILI?=RILOR NECORPORALE
I A IEIRII ACESTORA33333333333333....... O
;
/.(. Contabilitata transmitrii drptului d utili0ar a imobili0"rilor
ncorporalww.............................................................................................
/
E
/.+. Contabilitata iirii imobili0"rilor ncorporalwwwwwwwwwww ,
/
/./. 4r0ntara informa!iilor privind imobili0"ril ncorporal n situa!iil
financiarwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww... C
)
CONCLU?II333333333333333333333333333...
88
BIBLIO"RAFIE33333333333333333333333333
8;
ANEPE333333333333333333333333333333
9,
++
+/
#ne$a * +continuare,
.odel de cuprins al tezei de licen cu tema
Cont#$i1it#t/# !&/1tui/1i1or
CUPRINS
D/!1#r#2i# 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/333333333333333333333... O
Li%t# #$r/i/ri1or Fo42ion#1G333333333333333333333333. .
Li%t# fi6uri1or Fo42ion#1G3333333333333333333333333.. 8
Li%t# t#$/1/1or Fo42ion#1G3333333333333333333333333. 9
INTRODUCERE33333333333333333333333333 :
C#4ito1u1 I. COMPONEN>A* RECUNOATEREA I EVALUAREA
CNELTUIELILOR33333333.............................................. -,
(.(. Componn!a i clasificara chltuililorwwwwwwwwwwwww...... ()
(.+. :cunoatra i valuara chltuililorwwwwwwwwwwwwww. (.
C#4ito1u1 II. CONTABILITATEA CNELTUIELILOR ACTIVIT=>II
OPERA>IONALE3333............................................................... +O
+.(. Contabilitata costului v8n0"rilor i a chltuililor d distribuirwwwww +/
+.+. Contabilitata chltuililor administrativwwwwwwwwwwwww... /)
+./. Contabilitata altor chltuili din activitata opra!ional"wwwwwww... /*
C#4ito1u1 III. CONTABILITATEA CNELTUIELILOR ALTOR
ACTIVIT=>I. PRE?ENTAREA INFORMA>IILOR PRIVIND
CNELTUIELILE @N SITUA>IILE FINANCIARE333333 .+
/.(. Contabilitata chltuililor altor activit"!iwwwwwwwwwwww...... ,+
/.+. Contabilitata chltuililor privind impo0itul p vnitwwwwwwwww ,H
/.+. 4r0ntara informa!iilor privind chltuilil n situa!iil financiarwww... C/
CONCLU?II 333333333333333333333333333 89
BIBLIO"RAFIE33333333333333333333333333 8Q
ANEPE333333333333333333333333333333 9O
+,
#ne$a * +continuare,
.odel de cuprins al tezei de licen cu tema
Cont#$i1it#t/# 'i !ontro1u1 5/ 6/%tiun/ # !r/#n2/1or
CUPRINS
D/!1#r#2i# 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/3333333333333333333...33... O
Li%t# #$r/i/ri1or Fo42ion#1G3333333333333333333333...33. .
Li%t# fi6uri1or Fo42ion#1G33333333333333333333333....33.. 8
Li%t# t#$/1/1or Fo42ion#1G333333333333333333333333....3. 9
INTRODUCERE33333333333333333333333.....3333. :
C#4ito1u1 I. COMPONEN>A* CLASIFICAREA I EVALUAREA
CREAN>ELOR33333333333333333333....33 -,
(.(. Componn!a, caractristica i clasidficara cran!lor................................. ()
(.+. $odul d rcunoatr i valuar a cran!lor........................................... (C
C#4ito1u1 II. CONTABILITATEA CREAN>ELOR I PRE?ENTAREA
INFORMA>IILOR @N SITUA>IILE FINANCIARE333......3 +,
+.(. Contabilitata cran!lor comrcial i avansurilor acordat........................ +*
+.+. Contabilitata cran!lor prsonalului i a altor cran!................................
+./. 4r0ntara informa!iilor privind cran!l n situa!iil financiar................
C#4ito1u1 III. EPERCITAREA CONTROLULUI DE "ESTIUNE A
CREAN>ELOR.33333333333333333333....3
/+
/*
.-
/.(. Con!inutul i componntl politicii d gstiun a cran!lor....................... ,(
/.+. $tod i procd utili0at n 7rcitara controlului d gstiun
a cran!lor..................................................................................................... C)
CONCLU?II............................................................................................................ C.
BIBLIO"RAFIE..................................................................................................... CE
ANEPE..................................................................................................................... .)
+C
#ne$a * +continuare,
.odel de cuprins al tezei de licen cu tema
Cont#$i1it#t/# 'i #u5itu1 (iR1o#!/1or fi</
CUPRINS
D/!1#r#2i# 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/333333333333333...333333... O
Li%t# #$r/i/ri1or Fo42ion#1G 333333333333333333...333333 .
Li%t# fi6uri1or Fo42ion#1G 3333333333333333333333.3333 8
Li%t# t#$/1/1or Fo42ion#1G 333333333333333333333..3333.. 9
INTRODUCERE3333333333333333333333333...33... :
C#4ito1u1 I. COMPONEN>A MISLOACELOR FIPE* CONTABILITATEA
@NTR=RII I AMORTI?=RII ACESTORA 333333...33. -,
(.(. Componn!a, rcunoatra i valuara mi@loaclor fi7........................... ()
(.+. Bocumntara i contabilitata intr"rii mi@loaclor fi7..............................
(./. Calculul i contabilitata amorti0"ii mi@loaclor fi7..................................
(C
+)
C#4ito1u1 II. CONTABILITATEA REPARA>IEI I IEIRII
MISLOACELOR FIPE. PRE?ENTAREA INFORMA>IILOR
PRIVIND MISLOACELE FIPE @N SITUA>IILE
FINANCIARE 33333333333333333333..33..
+8
+.(. Contabiltata rpara!ii mi@loaclor fi7....................................................... +C
+.+. Contabilitata iirii mi@loaclor fi7 w.......................................................
+./. 4r0ntara informa!iilor privind mi@loacl fi7 n situa!iil financiar.....
C#4ito1u1 III. AUDITUL MISLOACELOR FIPE...............................................
/C
,)
.8
/.(. 4lanificara auditului mi@loaclor fi7.......................................................... ,+
/.+. Colctara problor d audit privind mi@loacl fi7.................................... ,C
/./. :aportara r0ultatlor auditului mi@loaclor fi7......................................... C+
CONCLU?II............................................................................................................ C.
BIBLIO"RAFIE..................................................................................................... CE
ANEPE..................................................................................................................... .)
+.
#ne$a * +continuare,
.odel de cuprins al tezei de licen cu tema
Cont#$i1it#t/# nu(/r#ru1ui 'i #n#1i0# f1u<uri1or #!/%tor#
CUPRINS
D/!1#r#2i# 4/ 4ro4ri# r)%4un5/r/333333333333333333333... O
Li%t# #$r/i/ri1or Fo42ion#1G333333333333333333333333. .
Li%t# fi6uri1or Fo42ion#1G3333333333333333333333.333.. 8
Li%t# t#$/1/1or Fo42ion#1G 3333333333333333333333333. 9
INTRODUCERE33333333333333333333...3333 :
C#4ito1u1 I. NUMERARUL CA OBIECT AL CONTABILIT=>II.
CONTABILITATEA NUMERARULUI @N CASIERIE 33.3 -,
(.(. Caractristica i clasificara numraruluiwwwwwwwwwwww... ()
(.+. Contabilitata numrarului n casiriwwwwwwwwwwww.w... (C
(./. Contabilitata documntlor b"ntiwwwwwwwwwwww.ww.. +)
C#4ito1u1 II. CONTABILITATEA NUMERARULUI DIN CONTURI
BANCARE I MODUL DE @NTOCMIRE A SITUA>IEI
FLUPURILOR DE NUMERAR33333333333...33 +8
+.(. Contabilitata numrarului din conturi curnt n mond" na!ional" ww +C
+.+. Contabilitata numrarului din conturi curnt n valut" str"in" ww...w /)
+./.Contabilitata numrarului din alt conturi la banc" i transfrurilor
n 7pdi!iw.wwwwwwww........................................................... /C
+.,. $odul d ntocmir i pr0ntar a 2itua!ii flu7urilor d numrarww... ,)
C#4ito1u1 III. ANALI?A FLUPURILOR DE NUMERAR33333..33 .8
/.(. Anali0a structural" i factorial" a flu7urilor d numrarwwwwwww ,C
/.+. Anali0a flu7urilor d numrar prin mtoda ratlorwwwwwwwww ,H
/./. Anali0a concordan!i dintr r0ultatl financiar i flu7urilor d
numrar.wwwwwwww...................................................................... C/
CONCLU?II......................................................................................................... C*
BIBLIO"RAFIE................................................................................................... .)
ANEPE................................................................................................................... .+
+*

#ne$a -
(model)
Tabelul 1"1"
A4r/!i/r/# 6/n/r#1) # 4ro5u!tiit)2ii (un!ii 1# /ntit#t/#
SRL Lu(in)A 7n 5in#(i!)
&li-
In5i!#torii Anu1
Tr/!/K
5/nt
F+,-OG
Anu1 5/ 6/%tiun/
F+,-.G
A$#t/r/# #$%o1ut)
f#2) 5/:
Rit(u1 !r/'t/rii 7n U
f#2) 5/:
programat fctiv
program
anul
prcdnt
program
anul
prcdnt
A ( + / ,x/1+ Cx/1( .x/<+k()) *x/<(7 ())
Pro5u!tiit#t/#
F(/5i/ #nu#1)G
a unui salariat ,+,HH ,/)*) ,,+*H y(+)H y(*E) ()+,E( (),,(H
a unui muncitor ,,H*C ,C*., ,*(,H y(/EC y+(*, ()/,)/ (),,E/
+E
#ne$a .
(model)
R/i0uir/ #n#1iti!) 4r/1i(in#r) # %itu#2ii1or fin#n!i#r/
7n 4ro!/%u1 41#nifi!)rii #u5itu1ui
Indicatorii
#nul raportat,
'/'
#nul precedent,
'/1
Vnituri din v8n0"ri, mln li +C) /))
Costul v8n0"rilor, mln li &(,)- &(.)-
4rofit brut, mln li (() (,)
2tocuri, mln li /E +E
Cran! comrcial, mln li .+ ,)
'umrar, mln li (. /E
Batorii comrcial, mln li /+ +,
Crdit i mprumuturi, mln li +) 1
:ntabilitata v8n0"rilor ,,t &(() < +C)- ,*t
zil d rcuprar a stocurilor HH 0il &/E < (,) { /.C- ., 0il
Vit0a d rota!i a stocurilor /,* &(,) < /E- C,*
zil d ncasar a cran!lor comrcial H( 0il &.+ < +C) { /.C- ,H 0il
zil d plat" a datoriilor comrcial E/ 0il &/+ < (,) { /.C- CC 0il
Lichiditata curnt" +,+ &((. < C+- ,,,
Lichiditata absolut" (,C &&((. /E- < C+- /,/
6n ba0a datlor din situa!iil financiar al ntit"!ii auditat, sunt calcula!i indicatorii, car
a@uta auditorul la planificara misiunii d audit i, p ba0a acstor indicatori, sunt idntificat
riscuril d audit i vor srvi ca tmi pntru a 7plica cum va procda auditorul n raport cu
ficar risc n procsul d planificar a lucr"rilor d audit.
Ri%!uri 5/ #u5it 'i 1u!r)ri 5/ #u5it 41#nifi!#t/
0iscuri de audit 1ucrri de audit planificate
'um"rul d 0il pntru ncasara cran!lor
comrcial au crscut d la ,H la H( 0il, iar dac"
managrul va 7tind smnificativ condi!iil d
crditar ofrit clin!ilor, acst lucru poat conduc la
un risc sporit d rcuprar a cran!lor, rspctiv
acsta pot fi supravaluat
37tindra tst"rii numrarului din
ncas"ri la sf8ritul anului, rvi0uira
rgistrului cran!lor dup" trmn d
scadn!" pntru valuara acstora
'um"rul d 0il pntru rcuprara stocurilor au
crscut d la ., la HH 0il, iar vit0a d rota!i a
stocurilor a sc"0ut d la C,*, n anul prcdnt, la /,* n
anul curnt, 7ist8nd riscul ca stocuril s" fi
supravaluat
5stara dtaliat" a costului i valorii
rali0abil nt, 7aminara stocurilor
dup" v8rst" i rvi0uira acstora,
pntru a stabili dac" ncsit" o
rvaluar
Coficin!ii d lichiditat au sc"0ut d la ,,, la +,+ i
rspctiv d la /,/ la (,C. 6n plus, solduril d numrar
s1au diminuat p parcursul anului, 7ist" o sc"dr a
crrii i ntitata a luat un mprumut p trmn scurt
d +) milioan li, car trbui rambursat
Invstigara dtaliat" a opra!iilor d
ob!inr a mprumutului i organi0ara
discu!iilor cu managrul ntit"!ii
privind asigurara pr0um!ii
continuit"!ii activit"!ii
5o!i indicatorii sunt n sc"dr smnificativ", s1a
diminuat rntabilitata vn0"rilor, s constat" o crtr
a trmnului d ncasar a cran!lor i d achitar a
datoriilor 1 toat acsta ar puta fi o dovad" rfritor la
dificult"!i d continuar a activit"!ii
3chipa misiunii d audit ar trbui s"
discut cu prsoanl ns"rcinat cu
guvrnan!a n c mod mprumutul p
trmn scurt d +) milioan li va fi
rambursat
+H
#ne$a 2
(model)
T/%tu1 5/ !o1/!t#r/ # 4ro$/1or 5/ #u5it
3rocedura
de audit
4etoda de
aplicare
3rocedee de obinere a probelor
5$emple
+auditul datoriilor,
Inspc!ia 37aminara
nrgistr"rilor sau a
documntlor,
intrn sau 7trn,
p suport d h8rti,
format lctronic
sau 7aminara
fi0ic" a unui activ
1 7aminara unui antion d lmnt
raportat d clint, pntru a s asigura
c" acsta 7ist", sunt rcunoscut ca
activ sau pasiv
1 confirmara d c"tr ntitat a
caractrului complt al nrgistr"rilor
acstor activ sau pasiv
1 7aminara unui antion
d datorii comrcial
1 confirmara nrgistr"rii
acstor datorii n bordroul
dcont"rilor cu furni0orii
Gbsrvara Frm"rira unui
procs sau uni
procduri fctuat
d al!ii
1 obsrvara procsului d nrgistrar
n sistm, pntru a s asigura c" toat
facturil sunt introdus complt i
prcis
1 obsrvara procsului d confirmar
fi0ic" d c"tr prsoanl rsponsabil
1 urm"rira procsului d
nrgistrar a facturilor
fiscal n sistmul contabil
1 obsrvara procsului d
confirmar a procur"rilor
Anali0a 3valuara
informa!iilor
financiar printr1o
anali0" a rla!iilor
plau0ibil dintr
datl financiar i
non1financiar
1 invstigara fluctua!iilor sau a
rla!iilor car nu sunt conscvnt cu
alt informa!ii rlvant sau car difr"
d la valoril atptat
1 complt"ril &intr"ril- i cd"ril
&iiril- s compar" cu chltuilil sau
costuril fctiv i s invstigha0"
oric difrn!" smnificativ"
1 invstigara abatrilor
dintr suml facturat i
cl contractat
1 invstigara abatrilor d
la spcifica!iil thnic al
m"rfurilor contractat
1 invstigara chltuililor
d transportar i
rcp!ionar
Introgara C"utara d
informa!ii
financiar ct i
non1financiar d
la prsoanl
informat din
cadrul ntit"!ii sau
din afara ntit"!ii
1 discu!ii cu managrul ntit"!ii dspr
7istn!a unor schimb"ri n valoara
activlor sau pasivlor, pntru a stabili
dac" acst lucru va ava un impact la
raportara financiar"
1 dicu!ii cu fii d dpartamnt
dspr procsul d autori0ar, pntru a
s asigura c" acsta s conforma0"
procdurilor i politicilor ntit"!ii
1 discu!ii cu managrul
ntit"!ii privind difrn!l
d sum" i cl d curs
valutar afrnt datoriilor
comrcial
1 discu!ii privind procsul
d autori0ar a procur"rilor
dac" sunt conform
politicii ntit"!ii
:calculara Vrificara
acurat!i
matmatic a
calcullor fctuat
n documnt,
rgistr i rapoart
contabil
1 rcalculara rula@lor i soldurilor
pntru un antion d lmnt, pntru
a stabili dac" sunt n concordan!" cu
nscriril din rgistrl contabil
1 rcalculara profitului sau pirdrilor
pntru un antion d activ cdat n
dcursul anului, pntru a asigura
acurat!a r0ultatlor nrgistrat n
contabilitat
1 rcalculara rula@lor i
soldurilor pntru un
antion d datorii i
comparara cu datl din
bordroul dcont"rilor cu
furni0orii
1 rcalculara difrn!i d
curs pntru un antion d
datorii n valut" str"in"
:fctuara 37cutara
indpndnt" a
procdurilor sau
controallor car
au fost fctuat
ini!ial ca part a
controlului intrn
al ntit"!ii auditat
1 drulara uni confrunt"ri a datlor
din rgistrl curnt, pntru a asigura
@ust!a sau corctitudina
nrgistr"rilor din vidn!a analitic"
1 rconclira datlor din rgistl
gnral, pntru a s vrifica acurat!a
i plnitudina nrgistr"rilor din
situa!iil financiar
1 confruntara nscririlor
din rgistrul procur"rilor
cu cl din bordroul
dcont"rilor cu furni0orii
1 rconclira rula@lor i
soldurilor din Carta mar
privind datoriil cu cl
din balan!a d vrificar
/)
#ne$a 1
(model)
RAPORTUL
!on%t#t)ri1or #u5itu1ui 5#torii1or
Am fctuat procduril asupra c"rora am convnit cu dvs. i car sunt numrat mai @os
cu privir la datoriil ntit"!ii 2A L$8ini dibac#. 4rocduril au fost fctuat 7clusiv cu
scopul d a v" spri@ini p dvs. n valuara validit"!ii datoriilor i sunt r0umat dup" cum
urma0"9
(. Am ob!inut i am vrificat calcull din balan!a d vrificar privind datoriil la data
d /(.(+.+)M+, aa cum au fost l ntocmit d c"tr ntitat, i am comparat
rula@l i solduril din balan!" cu cl din rgistrl contabil rspctiv?
+. Am comparat lista principalilor crditori i a sumlor datorat la /(.(+.+)M+, cu
numl i suml afrnt din balan!a d vrificar a conturilor analitic?
/. Am ob!inut confirm"ri al crditorilor i am crut acstora s" dclar solduril
datorat la /(.(+.+)M+?
,. Am comparat acst confirm"ri cu suml la car n1am rfrit n pct. +.
4ntru suml car nu corspundau, am ob!inut o rconcilir din parta ntit"!ii. 4ntru
rconciliril ob!inut, am idntificat i rv"0ut toat datoriil nachitat. Am idntificat i
7aminat acl datorii achitat ultrior i n1am asigurat c" l trbui inclus n rconciliri ca
fiind nachitat.
V" raport"m urm"toarl constat"ri9
6n ca c privt punctul (, am constatat c" rula@l i solduril sunt corct?
6n ca c privt punctul +, am constatat c" suml comparat corspund?
6n ca c privt punctul /, am constatat c" 7ist" confirm"ril crditorilor?
6n ca c privt punctul ,, am constatat c" suml corspund sau, n ca0ul n car
nu corspund, am constatat c" ntitata a f"cut rconciliri i c" datoriil nachitat
sunt inclus corct n rconcilir.
:aportul nostru ar, 7clusiv, scopul stabilit n primul paragraf al acstui raport, fiind
ntocmit pntru informara dvs., i nu trbui folosit n oricar alt scop sau distribuit oric"ror
altor p"r!i. Acst raport s rfr" numai la conturil i lmntl spcificat mai sus.
/(
#ne$a 11
Ai0u1 !on5u!)toru1ui 'tiin2ifi!
A!#5/(i# 5/ Stu5ii E!ono(i!/ # Mo15o/i
F#!u1t#t/# Cont#$i1it#t/
C#t/5r# Cont#$i1it#t/ 'i Au5it
AVI?
#%u4r# t/0/i 5/ 1i!/n) !u t/(#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
/1#$or#t) 5/ %tu5/ntu1 F#G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH*
6r.HHHHHHHHH*
nv"!"m8ntssssssssssssssss.
Stru!tur# 1u!r)rii: !o/r/n2# !on!/4tu#1) 'i (o5#1it#t/# 5/ 4r/0/nt#r/HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
A$or5#r/# t/or/ti!) # t/(/iHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Tr#n%4un/r/# 4ro$1/(#ti!ii 4/ o #41i!#2i/ 4r#!ti!)HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Cor/%4un5/r/# !on2inutu1ui 1u!r)rii !u %!o4u1 'i o$i/!ti/1/ 4ro4u%/HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Uti1i0#r/# infor(#2i/i #n#1iti!/ 7n /<4un/r/# (#t/ri#1u1uiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Di/r%it#t/# 'i #!tu#1it#t/# %ur%/1or $i$1io6r#fi!/HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Contri$u2i# 4/r%on#1) # #utoru1uiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Cor/%4un5/r/# t/0/i !u 4r//5/ri1/ "&i5u1uiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
R/1/#n2# !on!1u0ii1orHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
2uplimntar mn!ion"m9
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
6n conclu0i, considr"m c" t0a d licn!" ntrunt intgral<par!ial<nu ntrunt &d subliniat-
condi!iil pntru a fi sus!inut" n fa!a Comisii pntru 7amnl d licn!".
Nota propus de conductor9ssssssssssssssssssssssss

Con5u!)tor 'tiin2ifi!: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
&func!ia, titlul tiin!ific-, &numl, prnuml-HHHHHHHHHHHHHHHH
&smn"tura-
D#t#
/+